Peter Gernic - Mostáreň Breznno - zváračská škola č. 10
zmluvný partner Certifikačného orgánu č. 7: CECH ZVÁRAČSKÝCH ODBORNÍKOV Trnava
Cenník kurzov zvárania pre rok 2012
Cena skúšky
cen.
pol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
cen.
pol
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Základné kurzy zvárania a zaškolenia podľa STN 05 0705
Z-E1
Z-E2
Z-E3
Z-M1
Z-M2
Z-M3
Z-M7
Z-T1
Z-T2
Z-T3
Z-T6
Z-T7
Z-G1
D-E1
D-M1
D-G
D-G2
D-G3
BP - 10
BP - 30
DU - ZP
základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou (ocele bez predohrevu)
základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou (ocele s predohrevom)
základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou (nerez)
zákl. kurz zvárania el. oblúkom taviacim sa drôtom v ochrannej atmosfére CO2 (ocele bez predohrevu)
zákl. kurz zvárania el. oblúkom taviacim sa drôtom v ochrannej atmosfére CO2 (ocele s predohrevom)
zákl. kurz zvárania el. oblúkom taviacim sa drôtom v ochrannej atmosfére argónu (nerez)
zákl. kurz zvárania el. oblúkom taviacim sa drôtom v ochrannej atmosfére argónu (hliník a jeho zliatiny)
zákl. kurz zvárania el. oblúkom netav. sa W-elektródou v ochr. atm. argónu (ocele bez predohrevu)
zákl. kurz zvárania el. oblúkom netav. sa W-elektródou v ochr. atm. argónu (ocele s predohrevom)
zákl. kurz zvárania el. oblúkom netav. sa W-elektródou v ochr. atm. argónu (nerez)
zákl. kurz zvárania el. oblúkom netav. sa W-elektródou v ochr. atm. argónu (meď a jej zliatiny)
zákl. kurz zvárania el. oblúkom netav. sa W-elektródou v ochr. atm. argónu (hliník a jeho zliatiny)
zakladný kurz zvárania plameňom (súčasťou kurzu je aj rezanie a drážkovanie ocelí kyslíkom)
zaškolenie na stehovanie elektrickým oblúkom obalenou elektródou
zaškolenie na stehovanie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére CO2
zaškolenie na manipuláciu s obalmi (fľašami) na technické plyny
zaškolenie na delenie materiálu (rezanie a drážkovanie) kyslíkom
zaškolenie na rovnanie a nahrievanie materiálov plameňom
periodické preskúšanie z bezp. predpisov podľa STN 05 0601 a 05 0610 (plameňové metódy)
periodické preskúšanie z bezp. predpisov podľa STN 05 0601 a 05 0630 (oblúkové metódy)
vydanie duplikátu zváračského preukazu
Prípravné kurzy na úradnú skúšku zvarača a periodické úradné skúšky podľa STN EN 281-1 a STN EN
ISO 9606
111, 131, 135, 141 - FWP - PF
111, 131, 135, 141 - FWP - PF
111, 131, 135, 141 - FWP - PF
111, 131, 135, 136, 137, 141 - FWP - PF
111, 131, 135, 141 - BWP - PF
111, 131, 135, 141 - BWP - PF
111, 131, 135, 141 - BWP - PF
111, 131, 135, 141 - BWT - HL
111, 131, 135, 141 - BWT - HL
111, 131, 135, 141 - BWT - HL
311 - BWT - HL
111, 131, 135, 141, 311
hr. steny 3 - 13 mm (kútový zvar, plechy)
hr. steny 3 - 13 mm (kútový zvar, plechy)
hr. steny 3 - 13 mm (kútový zvar, plechy)
hr. steny 3 - 13 mm (kútový zvar, plechy)
hr. steny 3 - 13 mm (tupý zvar, plechy)
hr. steny 3 - 13 mm (tupý zvar, plechy)
hr. steny 3 - 13 mm (tupý zvar, plechy)
hr. steny 2 - 13 mm (rúra Ø6 - 108)
hr. steny 2 - 13 mm (rúra Ø6 - 108)
hr. steny 2 - 13 mm (rúra Ø6 - 108)
hr. steny 2 - 4 mm (rúra Ø12 - 50)
skupina materiálov: 1.1, 1.2, 1.4
skup. materiálov : 1.1
skup. materiálov : 5
skup. materiálov : 8
skup. materiálov : 21
skup. materiálov : 1.1
skup. materiálov : 5
skup. materiálov : 8
skup. materiálov : 1.1
skup. materiálov : 5
skup. materiálov : 8
skup. materiálov : 1.1
dni
max
€/os
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
23
5
5
1
5
5
1
1
0
300,00
325,00
435,00
320,00
350,00
468,00
500,00
325,00
350,00
370,00
535,00
370,00
300,00
90,00
90,00
35,00
145,00
100,00
20,00
20,00
30,00
DPH
s DPH
€/os
€/os
60,00 360,00
65,00 390,00
87,00 522,00
64,00 384,00
70,00 420,00
94,00 562,00
100,00 600,00
65,00 390,00
70,00 420,00
74,00 444,00
107,00 642,00
74,00 444,00
60,00 360,00
18,00 108,00
18,00 108,00
7,00
42,00
29,00 174,00
20,00 120,00
4,00
24,00
4,00
24,00
6,00
36,00
Poznámka
Cena skúšky
dni
max
9
9
9
9
19
19
19
24
24
24
24
3
€/os
250
300
400
500
400
450
550
450
500
600
450
175
DPH
€/os
50
60
80
100
80
90
110
90
100
120
90
35
s DPH
€/os
300
360
480
600
480
540
660
540
600
720
540
210
Poznámka
periodická skúška
112 111, 131, 141
skupina materiálov: 8, 9.2, 9.3, 10
3
230
46
276
Vysvetlivky k cenníku :
Označovanie úradných kurzov zvárania a spájkovania :
111-xxx-xx
111 - oblúk, obalená elektróda
121-xxx-xx
121 - oblúk, zváranie a naváranie pod tavivom drôtovou elektródou
131-xxx-xx
131 - oblúk, ochranná atmosféra inertný plyn - plný taviaci sa drôt (zváranie MIG)
135-xxx-xx
135 - oblúk, ochranná atmosféra aktívny plyn - plný taviaci sa drôt (zváranie MAG)
136-xxx-xx
136 - oblúk, ochranná atmosféra aktívny plyn - plnená drôtová elektróda (zváranie MAG)
137-xxx-xx
137 - oblúk, ochranná atmosféra inertný plyn - plnená drôtová elektróda (zváranie MIG)
141-xxx-xx
141 - oblúk, W-elektróda, ochranná atmosféra inertný plyn (zváranie TIG/WIG)
311-xxx-xx
311 - zváranie plameňom (zmes kyslík - acetylén)
xxx-FWP-xx
FWP - plech, kútový zvar
xxx-BWP-xx
BWP - plech, tupý zvar
xxx-BWT-xx
BWT - rúra, tupý zvar
xxx-xxx-PF
PF - poloha zvárania zvislá zdola nahor (plech)
HL - poloha zvárania šikmá zdola nahor (os rúry pod 45⁰ uhlom vzhľadom na vodorovnú rovinu)
xxx-xxx-HL
JL - poloha zvárania šikmá zhora nadol (os rúry pod 45⁰ uhlom vzhľadom na vodorovnú rovinu)
xxx-xxx-JL
Skupiny materiálov:
1.1, 1.2
1.4
5
8
9.2, 9.3
10
21,
ocele s určenou minimálnou medzou klzu ReH ≤ 275 N/mm2 (1.1) alebo 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2 (1.2)
ocele so zlepšenou odolnosťou proti atmosférickej korózii
Cr-Mo ocele bez vanádu s C ≤ 0,35%
austenitické nehrdzavejúce ocele
niklom legované ocele s 3,0% < Ni ≤ 8,0% (9.2) a 8,0% < Ni ≤ 10,0% (9.3)
austeniticko-feritické ocele nehrdzavejúce ocele (duplex)
čistý hliník (21)
Ocenenie kurzov :
Cena dohodou v súlade so zákonom č. 18/96 Z. z. o cenách. DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. Ceny kurzov budú výsledkom osobnej dohody
poskytovateľa a objednávateľa v závislosti od dĺžky trvania kurzu.
kontaktná osoba:
Peter Gernic - zváračský inštruktor - majiteľ
mobil: 0902254722
periodická skúška
Download

Kompletný zoznam kurzov na stiahnutie