Motorová benzínová sekačka SH 3000
s pojezdem
Obj.č. SHK 225
Návod k použití
VÝSTRAHA: Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelský manuál, který byl účelově
sestaven tak, aby vám, v souladu se základními bezpečnostními požadavky.
poskytl všechny informace nezbytné pro správné použití.
Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary
Distributor do SR
Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa
(CZ)
PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!
(SK)
PLASTOVÝ
OBAL
ODSTRÁŇTE
Z DOSAHU
DETÍ.
HROZÍ
NEBEZPEČENSTVO
UDUSENIA!
Upozornění:
Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních
pravidel a provozních instrukcí.
Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PROFI - řadu.
Návod je přeložen z originálu výrobce
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Varování: Před použitím si přečtěte pečlivě tento manuál.
Varování: Všechny osoby držte v bezpečné vzdálenosti od
nebezpečné oblasti.
Varování: Riziko úrazu rukou a nohou.
Varování: Emise toxických plynů, nepoužívejte sekačku v
uzavřené nebo špatně odvětrané místnosti.
Varování: Horké povrchy.
Varování: Před prováděním jakékoliv činnosti zastavte motor a
odpojte zapalovací svíčku.
Varování: Nikdy neplňte nádrž, když je motor v chodu.
DŮLEŽITÉ:
Před prvním použitím motoru čtěte pečlivě bezpečnostní požadavky v
manuálu motoru.
OBSAH:
1/ POPIS
2/ SESTAVENÍ TRAVNÍHO SBĚRAČE/DEFLEKTORU
3/ SESTAVENÍ MADLA
4/ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
5/ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
6/ PROVOZ
7/ PŘEVODOVKA
8/ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
9/ ÚDRŽBA
10/ ROZLOŽENÝ POHLED
11/ GARANCE
12/ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
1-POPIS
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
1 Horní madlo
2 Spodní madlo
5 Motor
6 Podvozek
2-SESTAVENÍ
SBĚRNÉHO
3 Řídící páka motoru
KOŠE
a) Vložte kovový rám dovnitř sběrného koše. obr A
b) Připevněte koš ke kovovému rámu. obr A
c) Zvedněte deflector (víko) a koš nasaďte na místo. obr. B
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
4 Ovládání plynové páky
3-SESTAVENÍ MADLA
Rozevřete madlo a pomocí dvou šroubů a plastových matic sešroubujte části madla. Připevněte
zpětný startér na pravé madlo a plastovými proužky připevněte kabel Na držák startéru nasaďte
lanko zpětného startéru.
4-NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
5-BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
a) Sekačku používejte vždy s nasazeným sběrným košem a/nebo s deflektorem v příslušné
poloze.
b) Před vyprázdněním sběrného koše nebo změnou nastavení výšky sečení vždy vypněte
motor.
c) Když je motor v chodu, nikdy nevkládejte vaše nohy nebo ruce pod sekačku nebo do
místa vyhazování trávy. obr E
d) Než začnete sekat, odstraňte z trávníku všechny cizí předměty, které by mohly být
sekačkou vymrštěny. obr F
e) Při používání sekačky dbejte na to, aby se děti, ostatní osoby a domácí zvířata
pohybovali v bezpečné vzdálenosti od sekačky.
f) Nikdy při startování motoru sekačku nezvedejte. obr. G
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
6-PROVOZ
Před použitím zařízení si musíte přečíst instrukční manuál motoru.
Motor je dodáván bez oleje: před nastartováním motoru dodejte 0.6
litru oleje.
NASTARTOVÁNÍ MOTORU:
Jakmile byla sekačka správně nastavena, nastartujte motor a to následovně:
a” Přepněte páčku do polohy START nebo
b” Uchopte páku startéru (č.3) a držte ji proti hornímu madlo. Zatáhněte za madlo zpětného
startéru, dokud neucítíte odpor. Potom zatáhněte tvrdě a motor nastartujte.
c”
Přepněte páčku do polohy RUN nebo
Jakmile je motor nastartován, nože se začnou otáčet. Když je sekačka v provozu, udržujte
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
bezpečnostní madlo (3) v provozní poloze. Jakmile uvolníte ovládací páku motoru, motor se
zastaví.
U SEKAČKY S VLASTNÍM POHONEM
K zapnutí systému samo-pojezdu zatáhněte za spodní madlo a držte je zapnuté společně s páčkou
brzdy. obr. H
H
7-PŘEVODOVKA
Pravidelně kontrolujte systém pojezdu. Čistěte zuby na kolech a namažte je. Stejnou kontrolu
provádějte i u kuličkových ložisek, pokud jsou na sekačce použita.
8-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Obecné podmínky použití .
1. Toto zařízení má být používáno výhradně na sekání přírodní trávy. Nikdy sekačku
nepoužívejte na jiné účely. Jakékoliv jiné používání může znamenat ohrožení vaší bezpečnosti
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
a poškození sekačky.
2. Osoby mladší 16ti let a osoby neseznámené s uživatelskými instrukcemi nesmí sekačku
používat.
3. Uživatel je zodpovědný za bezpečnost ostatních osob ,vyskytujících se v pracovní oblasti. Při
používání sekačky dbejte na to, aby se děti a domácí zvířata pohybovali v bezpečné
vzdálenosti od sekačky.
4. Před vlastním sekáním odstraňte z trávníku všechny cizí předměty, které by mohly být
sekačkou vymrštěny. Buďte ostražití, abyste odstranili všechny cizí předměty, které byste
mohli minout.
SPECIFIKACE VÝROBKU
Číslo modelu
SH 3000 (JL46Z /18 )
Motor 4-taktní
Výkon
Nízká rychlost
Šířka sekání
Výška sekání
Motorový olej
Objem koše na trávu
Ocelový kryt
S pohonem
Brzda nože
Garantovaná Hladina hluku: Lwa 96 db (A)
Naměřená hladina hluku Lpa 76 db
3.75 HP
2,5 Kw/ 2850 ot/min
2000 ot/min.
46 cm
25 – 75 mm
600m / SAE30
55 l
UŽIVATELSKÉ INSTRUKCE
1. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice správně dotaženy.
2. Před zahájením sekání nasaďte sběrací koš.
3. Před sekáním se ujistěte, že jsou nůž a fixační šroub bezpečně dotaženy. Pokud je nutné nůž
přebrousit, musí být nabroušeny obě dvě strany, aby bylo zabráněno nevyváženosti. Pokud je
nůž poškozen, musí být vyměněn.
4. Při sekání používejte vždy dlouhé kalhoty a pevnou obuv.
5. Nezapínejte motor v uzavřené a/nebo špatně odvětrané místnosti. Výfukové zplodiny obsahují
kysličník uhelnatý, který je pro vaše zdraví nebezpečný.
6. Pracujte pouze za dostatečného osvětlení.
7. Sekačku nepoužívejte při dešti, nebo když je tráva mokrá.
8. Obzvláště pozorní musíte být při sekání ve svahu nebo na nakloněných rovinách. Sekejte vždy
napříč svahem. Nikdy nahoru nebo dolů ze/do svahu.
9. Pokud musíte nechat sekačku bez dozoru, vypněte ji, odtáhněte nebo nakloňte.
10. Při startování motoru nikdy nezvedejte zadní část sekačky a nikdy nevkládejte vaše ruce nebo
nohy pod sekačku nebo zadní výsypku, když je motor v chodu.
11. Nikdy jakýmkoliv způsobem, neměňte jmenovitou rychlost motoru.
12. U sekaček s pojezdem před nastartováním motoru vypněte pojezd.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
13. Když je motor v chodu ,nikdy sekačku nezvedejte nebo nepřenášejte.
14. V těchto případech vypněte motor a demontujte zapalovací svíčku:
- Před každou prací na podvozku nebo zadní travní výsypce.
- Před jakoukoliv údržbou, opravou nebo kontrolou.
- Před přenášením, zvedáním nebo převážením sekačky.
- Pokud necháte sekačku bez dozoru nebo při změně výšky sečení.
- Před vyjímáním nebo vyprazdňováním koše,
- Po zachycení cizích předmětů, zastavte motor a sekačku důkladně zkontrolujte, abyste
zjistili možné poškození. Pokud je nutná oprava, převezte sekačku do autorizovaného
servisu. VAROVÁNÍ: Po zastavení motoru se nože sekačky ještě několik sekund
pohybují.
- Pokud sekačka neobvykle vibruje, zjistěte příčinu vibrací a pokud je to nutné, převezte ji
do autorizovaného servisu k opravě.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby, matice bezpečně dotaženy a byl tak zajištěn
bezpečný provoz sekačky.
15. VAROVÁNÍ: BENZÍN JE VYSOCE HOŘLAVÝ
- Skladujte benzín v kanystru určeném pro skladování benzínu.
- Nádrž plňte pomocí nálevky. Plnění provádějte venku. Nekuřte. Nepoužívejte mobilní
telefon.
- Benzín a olej doplňujte před nastartováním motoru. Nikdy neotvírejte víčko nádrže, když
je motor v chodu nebo je motor stale horký.
- Nikdy motor nestartujte, pokud došlo k rozlití benzínu. Sekačku z tohoto místa
přemístěte a zamezte kontaktu s horkým povrchem tak dlouho, dokud nedojde k úplnému
odpaření benzínu.
- Utáhněte víčko nádrže a zavřete kanystr.
Údržba a skladování
VAROVÁNÍ: Před prováděním opravy nebo údržby vypněte motor a
odpojte zapalovací svíčku.
-
Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a matice dobře utaženy tak, aby byla sekačka
udržována v dobrém technickém stavu.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
-
-
Nikdy sekačku neskladujte společně s kanystrem benzínu v uzavřené místnosti, ve které
se mohou benzínové výpary dostat do styku se zdrojem tepla nebo plamenem. Před
uskladněním sekačky nechte motor vychladnout.
Abyste zabránili riziku požáru, pravidelně čistěte sekačku, motor, tlumič a benzínovou
nádrž. Odstraňujte nadměrné vrstvy trávy ,listí nebo mastnoty.
Pravidelně kontrolujte stav výsypky a sběrného koše, pokud jsou poškozené, vyměňte je.
Pokud vypouštíte před zimním obdobím olej, provádějte tuto činnost venku.
Při montáži a ostření nožů používejte silné rukavice. Zajistěte, aby byly nože vždy dobře
vyvážené.
9-ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ: Před prováděním údržby a opravy vždy vypněte
motor a odpojte zapalovací svíčku.
-
U čtyřdobých motorů si pozorně přečtěte manuál údržby motoru. Pravidelně kontrolujte
hladinu oleje, v případě potřeby olej doplňte nebo vyměňte.
Pravidelně kontrolujte sekačku a zajistěte, aby byly všechny nánosy trávy ze spodní části
odstraněny.
Pravidelně promazávejte osy kol a ložiska.
Pravidelně kontrolujte sekací nůž. Měl by být vždy čistý a správně vyvážený. Jenom tak
bude sekačka sekat dobře.
Kontrolujte v pravidelných intervalech dotažení všech šroubů a matic. Utržené nebo
špatně utažené matice mohou způsobit poškození motoru nebo rámu.
Pokud dojde k zablokování nože, sekačku zastavte a dopravte ji do autorizovaného
servisu.
NŮŽ : je vyroben z kované oceli. Abyste zajistili co nejlepší sekání, pravidelně, v intervalu cca 25
provozních hodin,jej nabruste. Zajistěte správné vyvážení nože. Použijte k tomu malou železnou
hřídel (2 – 3 mm) v centrálním otvoru nože. Měla by zůstat v horizontální poloze. Pokud není nůž
vyvážen, odstraňte (obruste) nepatrně část nože, která visí dolů.
MUSÍTE POUŽÍVAT POUZE NŮŽ DODÁVANÝ VÝROBCEM. NŮŽ BY MĚL BÝT
OZNAČEN VÝROBNÍM LOGEM VÝROBCE “JIELING”
K demontáži nože, povolte šroub, zkontrolujte nosnou část nože a vyměňte všechny náhradní díly,
které jsou opotřebované nebo poškozené.
Při nasazování nože se ujistěte, že jsou břity nastaveny ve směru otáčení motoru. Šroub by měl být
utažený momentovým klíčem na 3.7 K·gm(37Nm).
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
1
POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY. NEKVALITNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
MOHOU ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ SEKAČKY NEBO OHROZIT VAŠI BEZPEČNOST.
Výrobce se zříká jakékoliv zodpovědnosti, pokud nebylo zařízení používáno k účelu, ke kterému
bylo vyrobeno nebo pokud obsluha nepoužívala zařízení v souladu předpisy na provoz a údržbu,
uvedenými v tomto manuálu.
Před použitím sekačky si pečlivě přečtěte tento instrukční manuál.
Při objednávání náhradních dílů musíte specifikovat rok výroby sekačky, sériové číslo sekačky a
motoru.
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
VAROVÁNÍ: Před sestavením a použitím sekačky si pozorně přečtěte tento manuál. Osoba
neseznámená s tímto manuálem, by neměla zařízení používat.
Vyjmutí sekačky z krabice vyžaduje spolupráci dvou osob. Před jejím zvednutím se ujistěte,
že máte dostatek prostoru k položení sekačky. Mějte nohy od sebe tak, abyste měli stabilní
polohu, ohněte se v kolenou a udržujte záda vzpřímená.
Před čištěním transportováním, prováděním nastavení, nebo pokud ponecháte zařízení bez
dozoru, vyjměte motor a odpojte zapalovací svíčku. Benzín je vysoce hořlavý. Při plnění
nádrže, musí být dodrženy následující nařízení a procedury.
Nikdy se nepokoušejte čistit trávu z prostoru zadní násypky, když se nůž otáčí. Vypněte
motor a odpojte svíčku.
Obsluha zařízení je zodpovědná za bezpečnost osob pohybujících se v blízkosti sekačky.
Při používání sekačky udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti
Sekačka by měla být používána pouze pro sekání trávy. Nepoužívejte sekačku pro jiné účely.
Před použitím sekačky se ujistěte, že nejsou v pracovní oblasti překážky nebo cizí objekty.
Při používání sekačky vždy používejte pevnou, proti skluzovou obuv, rukavice, ochranné
brýle, přilbu a chrániče uší
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Před použitím se ujistěte, že je nůž sekačky bezpečně uchycený a nepoškozený.
Před sklopením sekačky na bok vždy vyprázdněte benzínovou nádrž. Sekačku naklánějte na
bok stranou, na které je umístěn výfukový otvor. Sekačku naklánějte jenom krátkou,
nezbytně nutnou dobu, abyste zabránili únikům oleje, nebo jeho nechtěnému vniknutí do
nepatřičných částí motoru.
Sekejte trávu napříč svahem. Nikdy nahoru a dolů. Používejte vhodnou obuv. Příliš strmý
svah nesekejte.
Při používání sekačky neběhejte, zvolna kráčejte.
Během používání se výfuk a ostatní části sekačky zahřívají.
Sekačku nepoužívejte v uzavřených nebo nedostatečně odvětraných prostorách , protože
výfukové plyny obsahují jedovaté substance.
Udržujte , ruce, nohy, vlasy a oděv stranou od pohybujících se částí stroje.
Když je motor v chodu, sekačku nikdy nenaklánějte, nebo ji neprovozujte u povrchů jiných
než je tráva.
Neprovozujte sekačku bez záchytného koše.
Vždy používejte čerstvý, čistý benzín a nádrž plňte s čistou nálevkou. Nikdy neplňte nádrž
po okraj. Před nastartováním motoru utřete všechny benzínové úkapy a skvrny.
Nikdy neplňte nádrž nebo nestartujte sekačku v uzavřených nebo
špatně odvětraných prostorech. Benzínové výpary jsou hořlavé a
nebezpečné. Když je motor po použití horký, nikdy neotvírejte
víčko nádrže nebo neplňte nádrž.
Při plnění nádrže, používání sekačky nebo když se vyskytuje
benzín v provozní oblasti, nekuřte.
Po naplnění se ujistěte, že jste pečlivě dotáhli víčko nádrže.
VAROVNÉ SYMBOLY
VAROVÁNÍ: Před použitím sekačky se pozorně přečtěte tento
manuál a uschovejte jej pro pozdější použití na bezpečném
místě.
VAROVÁNÍ: Sekačka používá olej a benzín. Buďte vždy opatrné
při provozování nebo přepravě zařízení.
VAROVÁNÍ: Benzín je vysoce hořlavý. Při plnění nebo
vypouštění nádrže dodržujte bezpečnostní opatření pro zacházení
s hořlavými látkami.
VAROVÁNÍ: Před čištěním, přepravou, prováděním nastavení
nebo
ponechání zařízení bez dozoru vždy vypněte motor a odpojte
svíčku.
VAROVÁNÍ: Nikdy nevkládejte roku pod kryt sekačky, když se
nůž otáčí
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte čistit trávu z prostoru zadní násypky, když se nůž otáčí.
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se výfuku nebo jiných částí motoru - během provozu se zahřívají.
VAROVÁNÍ: Existuje riziko vymrštění kamenů nebo jiných
předmětu při provozu sekačky. Udržujte děti, jiné osoby a
domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.
VAROVÁNÍ: Výfukové zplodiny sekačky obsahují jedovaté
substance.
Neprovozujte zařízení v uzavřených nebo špatně odvětraných
prostorách.
VAROVÁNÍ: Při provozu sekačky používejte přilbu, chrániče
sluchu a ochranné brýle.
ÚDRŽBA
Ujistěte se, že jsou všechny matice, šrouby dotažené a bezpečné. Poškozené nebo opotřebované
části sekačky opravte nebo vyměňte. V pravidelných intervalech kontrolujte nůž a sestavení
motoru. Přední a zadní hřídel podvozku by měla být pravidelně mazána lehkým olejem. Vždy
mějte vaši sekačku zkontrolovanou a opravenou kvalifikovanou osobou. Motor a jeho
komponenty by měly být pravidelně udržovány kvalifikovanou osobou.
Rozpis údržby
Vzduchový filtr
12 hodin použití
24 hodin použití
36 hodin použití
Vyčistit
Vyčistit
Výměna
Vyčistit
Výměna
Výměna
Kontrola
Zapalovací svíčka
Motorový olej
Kontrola
Zapalovací svíčka
Jakmile je motor studený, demontujte, za
použití dodaného klíče, zapalovací svíčku.
Svíčku vyčistěte ocelovým kartáčem. Za
použití spároměrky nastavte mezeru na
0,75 mm. Znovu svíčku nasaďte, dávejte
pozor, abyste ji moc nedotáhli.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁVAD
Nejběžnější příčiny nenastartování motoru sekačky jsou následující:
Přesycení / problémy způsobené nesprávným přepínáním sekačky.
- V horní části filtru je indikační štítek. Vždy nakloňte, např. při čištění, sekačku na pravou
stranu (při pohledu zezadu)
- Pokud byla sekačka špatně nahnuta, demontujte zapalovací svíčku a vysušte ji. Několikrát
motorem pomalu otočte zatažením za startovací lanko.Seřiďte a startujte podle již
popsané procedury.
- Vyčistěte filtr, může být kontaminovaný olejem přes odkalovací/odvětrávací trubku. (viz.
Část - Čištění a údržba). Typickým příznakem je nepravidelný chod motoru. Motor kouří,
nebo jde špatně nastartovat.
Kontaminace paliva
- Demontujte výstupní benzínovou trubičku a vypusťte nádrž. Do nádrže nalijte nový
benzín. Vysušte baňku karburátoru (uvolněním výpustné zátky pod baňkou, potom ji, po
vypuštění paliva, znovu utáhněte). Vyčistěte palivové filtrační potrubí.
- Vypuštěné palivo zlikvidujte v souladu požadavky na ochranu životního prostředí.
- Vyhněte se používání znečištěných nádob na skladování paliva.
Palivo ponechané v sekačce po delší časové období
- Vypusťte nádrž, palivové potrubí a karburátor, jak již bylo popsáno.
Škrtící kabel špatně nastaven – vytažený při skládání madel.
- To bude pravděpodobně vyžadovat zásah a opravu kvalifikovanou osobou a
pravděpodobně výměnu.
- Nenatahujte kabely sekačky, když je skladována se sklopenými madly. Ujistěte se, že není
kabel při sklopení madla zaseknut a natahován.
Nedostatek pravidelné údržby (vzduchový filtr/zapalovací svíčka)
- K provádění pravidelné údržby dodržujte procedury popsané v příslušné kapitole.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Nepotřebné materiály namísto skladování recyklujte. Veškeré nepotřebné zahradní nářadí,
příslušenství a balící materiál by měl být přetříděn, odvezen do recyklačního centra a
zlikvidován v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Vždy likvidujte obdobným
způsobem i olej a benzín. Nikdy nevylévejte olej nebo benzín do odpadu. Kontaktujte vaše
recyklační centrum, které vám poskytne všechny potřebné informace pro recyklaci oleje a
benzínu.
Tento produkt nevhazujte do komunálníhosměsného odpadu. Spotřebitel je povinný
odevzdat toto zařízení na sběrném místě, kde se zabezpečuje recyklace elektrických
nebo elektronických zařízení. Další informace o separovaném sběru a recyklaci získáte
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
na místním obecním úřadě, ve firmě zabezpečující sběr vašeho komunálního odpadu
nebo v prodejně, kde jste produkt koupili.
Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná
součást. Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy.
Na výrobky je zákazníkovi poskytována záruční doba 24 měsíců ode dne nákupu. Během této
doby odstraní autorizovaný servis bezplatně veškeré vady výrobku způsobené výrobní závadou
nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností
nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí v
autorizovaném servisu.
Záruka zaniká v těchto případech :
· nebyl předložen originál záručního listu
· jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje
· výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze
· závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku
(včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem)
· poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje
nevhodným povětrnostním podmínkám
· výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska
běžná údržba výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční opravu
Servis ČR :
Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287 , email [email protected]
Servis SK:
Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák
e-mail: [email protected]
Reklamaci uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu
( pouze v originálním balení ! ).
Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace.
Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu.
Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem ( obchodníkem ) po odevzdání
opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamace z
hlediska nároku na bezplatnou opravu ( náhradu ) v rámci záruky.
Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a
řádně vyplnit záruční list.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Záruční list
Záručný list/Karta garancvina
Jótállási levél/Garantieschein
1.oprava
2.oprava
3.oprava
Výrobek
Výrobok
Typ/Serie
Typ/Serie
Razítko/podpis
Pečiatka a podpis
Datum
Dátum
Číslo výrobku
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Prohlášení o shodě ES
EC Declaration of Conformity
vydané dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
Tímto prohlašujeme my(We hereby declare,)
Steen QOS s.r.o. Bor č. 3 Karlovy Vary IČ 27972949
že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu,
odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a hygienu.
(That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by
us, comply
with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)
V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou
platnost.
In the event that this machine be altered or modified in a way not agreed by us this declaration
shall lose its validity.
Označení přístrojů (Machine description): Motorová sekačka SH 3000
Model výrobku(Article no).: - SHK 225
Příslušná nařízení vlády(Applicable EC directive): •
Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
(směrnice 98/37/ES)
•
Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky
z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (směrnice 2004/108/ES)
•
Nařízení vlády 2000/14/ES, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska
emisí hluku (ve znění dalších předpisů)
•
Garantovaná hladina akustického výkonu - LwA 96dB
•
Naměřená hodnota Lpa 76 dB(A)
Použité harmonizované normy(Applicable harmonised standards):
EN 836:1997+A1+A2+A3+AC,ENISO14982:1998
Č. certifikátů (No. Certificates) S 50138979 0001;50140235,AE501402360001
Vydány zkušebnou (issued by)
TUV Rheinland
Product Safety GmbH, Koln, Germany
V Karlových Varech
1.11.2010
CE2008
J. Beneš
Jednatel společnosti
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Motorová benzinová kosačka SH 3000
s pojazdom
Obj.č. SHK 225
Návod na obsluhu
VÝSTRAHA: Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na obsluhu, ktorý bol účelovo
zostavený tak, aby vám, v súlade so základnými bezpečnostnými
požiadavkami poskytol všetky informácie potrebné pre správne použitie.
Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary
Distributor do SR
Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa
(CZ)
PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!
(SK)
PLASTOVÝ
OBAL
ODSTRÁŇTE
Z DOSAHU
DETÍ.
HROZÍ
NEBEZPEČENSTVO
UDUSENIA!
Upozornenie:
Pred použitím tohoto výrobku preštudujte tento návod a držte sa všetkých
bezpečnostných pravidiel a prevádzkových inštrukcií.
Tento výrobok je určený pre hobby a domácich majstrov, nejedná sa o PROFI - radu.
Návod je preložený z originálu výrobcu
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Varovanie: Pred použitím si prečítajte pozorne tento manuál.
Varovanie: Všetky osoby držte v bezpečnej vzdialenosti od
nebezpečnej oblasti.
Varovanie: Riziko úrazu rúk a nôh.
Varovanie: Emisie toxických plynov, nepoužívajte kosačku
v uzatvorenej alebo zle odvetranej miestnosti.
Varovanie: Horúce povrchy.
Varovanie: Pred provádzaním akejkoľvek činnosti zastavte
motor a odpojte zapaľovaciu sviečku.
Varovanie : Nikdy neplňte nádrž, keď je motor v chode.
DôLEŽITÉ:
Pred prvým použitím motoru si dôkladne prečítajte bezpečnostné
požiadavky v manuále motora.
OBSAH:
1/ POPIS
2/ ZOSTAVENIE TRÁVOVÉHO ZBERAČA/DEFLEKTORU
3/ ZOSTAVENIE MADLA
4/ NASTAVENÍIE VÝŠKY KOSENIA
5/ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
6/ PREVÁDZKA
7/ PREVODOVKA
8/ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
9/ ÚDRŽBA
10/ ROZLOŽENÝ POHĽAD
11/ GARANCIE
12/ PREHLÁSENIE O ZHODE
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
1-POPIS
1 Horné madlo2 Spodné madlo
5 Motor
6 Podvozok
3 Riadiaca páka motoru 4 Ovládanie plynovej páky
2-ZOSTAVENIE ZBERNÉHO KOŠA
d) Vložte kovový rám dovnútra zberného koša. obr A
e) Pripevnite kôš ku kovovému rámu. obr A
f) Zodvihnite deflector (viko) a kôš nasaďte na miesto. obr. B
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
3-ZOSTAVENIE MADLA
Roztvorte madlo a pomocou dvoch skrutiek a plastových maíic zošrubujte časti madla. Pripevnite
spätný štartér na pravé madlo a plastovými prúžkami pripevnite kábel. Na držiak sštartéru nasaďte
lanko spätného štartéru.
4-NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA
5-BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
g) Kosačku používejte vždy s nasadeným zberným košom alebo s deflektorom v príslušnej
polohe.
h) Pred vyprázdnením zberného koša alebo zmenou nastavenia výšky kosenia vždy vypnite
motor.
i) Keď je motor v chode, nikdy nevkladajte vaše nohy alebo ruky pod kosačku alebo do
miesta vyhadzovania trávy. obr E
j) Než začnete kosiť, odstráňte z trávniku všetky cudzie predmety, ktoré by mohly býť
kosačkou vymrštené. obr F
k) Pri používaní kosačky dbajte na to, aby sa deti, ostatné osoby a domáce zvieratá
pohybovali v bezpečnej vzdialenosti od kosačky.
l) Nikdy pri štartovaní motoru kosačku nezdvíhajte. obr. G
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
6-PREVÁDZK
Pred použitím zariadenia si musíte prečítať návod na odsluhu motoru.
Motor je dodávaný bez oleja: pred naštartovaním motoru dodajte 0.6
litru oleja.
NAŠTARTOVANIE MOTORU:
Ak bola kosačka správne nastavená, naštartujte motor a to následovne:
d” Prepnite páčku do polohy ŠTART alebo
e” Uchyťte páku štartéru (č.3) a držte ju proti hornému madlu. Zatiahnite za madlo zpätného
štartéru, pokiaľ neucítíte odpor. Potom zatiahnite tvrdo a motor naštartujte.
f”
Prepněte páčku do polohy RUN nebo
Ak je motor naštartovaný, nože sa začnú otáčať. Keď je kosačka v prevádzke, udržujte
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
bezpečnostné madlo (3) v prevádzkovej polohe. Akonáhle uvolníte ovládaciu páku motoru,
motor sa zastaví.
PŘI KOSAČKE S VLASTNÍM POHONOM JL46Z /18
K zapnutiu systému samo-pojazdu zatiahnite za spodné madlo a držte ho zapnuté spoločne s
páčkou brzdy. obr. H
H
7-PREVODOVKA
Pravidelne kontrolujte systém pojazdu. Čistite zuby na kolečkách a namažte ich. Rovnakú
kontrolu provádzajte i u guličkových ložisiek, pokiaľ sú na kosačke použité.
8-BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Obecné podmienky použitia .
5. Toto zariadenie má býť používané výhradne na kosenie prírodnej trávy. Nikdy kosačku
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
nepoužívejte na iné účely. Akékoľvek iné používanie môže znamenať ohrozenie vašej
bezpečnosti a poškodenie kosačky.
6. Osoby mladšie jako 16 rokov a osoby nezoznámené s užívateľskými inštrukciami nesmú
kosačku používať.
7. Užívateľ je zodpovedný za bezpečnosť ostatných osôb ,vyskytujúcich sa v pracovnej oblasti.
Pri používaní kosačky dbajte na to, aby sa deti a domáce zvieratá pohybovali v bezpečnej
vzdialenosti od kosačky.
8. Pred vlastným kosením odstráňte z trávniku všetkyy cudzie predmety, ktoré by mohly býť
kosačkou vymrštené. Buďte ostražití, aby ste odstránili všetkyy cudzie predmety, ktoré by ste
mohli minúť.
ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU
Číslo modelu
SH 3000 (JL46Z /18 )
Motor 4-taktný
Výkon
Nízká rýchlosť
Šírka kosenia
Výška kosenia
Motorový olej
Objem koša na trávu
Oceľový kryt
S pohonom
Brzda noža
Hladina hluku: Lwa 96 db (A)
Hladina namereného hluku Lpa 76 db
3.75 HP
2.5 Kw/ 2850 ot/min
2000 ot/min.
46 cm
25 – 75 mm
600m / SAE30
55 l
UŽÍVATEĽSKÉ INŠTRUKCIE
16. Skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice správne dotiahnuté.
17. Pred začatím kosenia nasaďte zberací kôš.
18. Pred kosením sa uistite, že sú nôž a fixačná skrutka bezpečne dotiahnuté. Pokiaľ je nutné
nôž prebrúsiť, musia byť nabrúsené obidve strany, aby bolo zabránené nevyváženosti.
Pokiaľ je nôž poškodený, musí byť vymenený.
19. Pri kosení používajte vždy dlhé nohavice a pevnú obuv.
20. Nezapínajte motor v uzavretej alnebo špatne vertanej miestnosti. Výfukové splodiny obsahujú
kysličník uhoľnatý, ktorý je pre vaše zdravie nebezpečný.
21. Pracujte iba pri dostatočnom osvetlení.
22. Kosačku nepoužívajte v daždi, alebo ak je tráva mokrá.
23. Obzvlášť pozorný musíte byť pri kosenís vo svahu alebo na naklonených rovinách. Koste
vždy napřieč svahom. Nikdy nahor alebo dole zo svahu.
24. Pokiaľ musíte nechať kosačku bez dozoru, vypnite ju, odtiahnite alebo nakloňte.
25. Pri štartovaní motoru nikdy nezdvíhajte zadnú časť kosačky a nikdy nevkladejte vaše ruky
alebo nohy pod kosačku alebo zadnú výsypku, ak je motor v chode.
26. Nikdy akýmkoľvek spôsobom, nemeňte menovitú rychlosť motoru.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
27. Při kosačkách s pojazdom pred naštartovaním motoru vypnite pojazd.
28. Ak je motor v chode ,nikdy kosačku nezdvíhajte alebo neprenášajte.
29. V týchto prípadoch vypnite motor a demontujte zapaľovaciu sviečku:
- Pred každou prácou na podvozku alebo na zadnej trávnej výsypke.
- Pred akoukoľvek údržbou, opravou nebo kontrolou.
- Pred prenášaním, zdvíhaním alebo prenášaním kosačky.
- Ak necháte kosačku bez dozoru alebo pri zmene výšky kosenia.
- Pred vyberaním alebo vyprázdňovaním koša,
- Po zachytení cudzích predmetov, zastavte motor a kosačku dôkladne skontrolujte, aby ste
zistili možné poškodenie. Ak je nutná oprava, prevezte kosačku do autorizovaného
servisu. VAROVANIE: Po zastavení motoru sa nože kosačky ešte niekoľko sekúnd
pohybujú.
- Ak kosačka neobvykle vibruje, zistite príčinu vibrácií a ak je to nutné, prevezte ju do
autorizovaného servisu na opravu.
- Pravidelne kontrolujte, či sú skrutky, matice bezpečne utiahnuté a bola tak zaistená
bezpečná prevádzka kosačky.
30. VAROVANIE: BENZÍN JE VYSOKO HORĽAVÝ
- Skladujte benzín v kanystri určenom pre skladovanie benzínu.
- Nádrž plňte pomocou nálevky. Plnenie prevádzajte vonku. Nefajčite. Nepoužívajte
mobilný telefón.
- Benzín a olej doplňujte pred naštartovaním motoru. Nikdy neotvárajte víčko nádrže, ak
je motor v chode alebo je motor stále teplý.
- Nikdy motor neštartujte, pokiaľ došlo k rozliatiu benzínu. Kosačku z tohoto miesta
premiestnite a zamedzte kontaktu s teplým povrchom tak dlho, pokiaľ nedôjde k
úplnému odpareniu benzínu.
- Utiahnite víčko nádrže a zavrite kanyster.
Údržba a skladovanie
VAROVANIE: Pred prevádzaním opravy alebo údržby vypnite motor a
odpojte zapaľovaciu sviečku.
-
Uistite sa, že sú všetky skrutky
a matice dobre utiahnuté tak, aby byla kosačka
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
-
-
udržovaná v dobrom technickom stave.
Nikdy kosačku neskladujte spoločne s kanystrom benzínu v uzatvorenej miestnosti, v
kterej sa môžu benzínové výpary dostať do styku so zdrojom tepla alebo plameňom. Pred
uskladnením kosačky nechajte motor vychladnúť.
Aby ste zabránili riziku požiaru, pravidelne čistite kosačku, motor, tlmič a benzínovú
nádrž. Odstraňujte nadmerné vrstvy trávy ,lístie alebo mastnoty.
Pravidelne kontrolujte stav výsypky a zberného koša, ak sú poškodené, vymeňte ich.
Ak vypúšťate pred zimným obdobím olej, prevádzajte túto činnosť vonku.
Pri montážach a ostrení nožov používajte silné rukavice. Zaistite, aby boli nože vždy
dobre vyvážené.
9-ÚDRŽBA
VAROVANIE: Pred prevádzaním údržby a opravy vždy vypnite
motor a odpojte zapaľovaciu sviečku.
-
Při štvordobých motoroch si pozorne prečítajte manuál údržby motoru. Pravidelne
kontrolujte hladinu oleja, v prípade potreby olej doplňte nebo vymeňte.
Pravidelne kontrolujte kosačku a zaistite, aby boly všetky nánosy trávy zo spodnej časti
odstránené.
Pravidelne premazávajte osy kôl a ložiska.
Pravidelne kontrolujte sekací nôž. Měa by byť vždy čistý a správne vyvážený. Iba tak
bude kosačka kosiť dobre.
Kontrolujte v pravidelných intervaloch dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc. Odtrhnuté
alebo špatne utiahnuté matice môžuu spôsobiť poškodenie motoru alebo rámu.
Ak dôjde k zablokovaniu noža, kosačku zastavte a dopravte ju do autorizovaného
servisu.
NôŽ : je vyrobený z kovanej oceli. Aby ste zaistili čo najlepšie kosenie, pravidelne, v intervale
cca 25 prevádzkových hodin, ich nabrúste. Zaistite správne vyváženie noža. Používajte k tomu
malý železnoý hriadeľ (2 – 3 mm) v centrálnom otvore noža. Mala by zostať v horizontálnej
polohe. Ak nie je nôž vyvážený, odstráňte (obrúste) nepatrne časť noža, ktorá visí dole.
MUSÍTE POUŽÍVAŤ IBA NôŽ DODÁVANÝ VÝROBCOM. NôŽ BY MAL BÝŤ
OZNAČENÝ VÝROBNÝM LOGOM VÝROBCU “JIELING”
K demontáži noža, povoľte skturku, skontrolujte nosnú časť noža a vymeňte všetky náhradné
diely, ktoré sú opotrebované alebo poškodené.
Pri nasadzovaní noža sa uistite, že sú brity nastavené v smere otáčania motoru. Skrutka by mala
býť utiahnutá momentovým klúčom na 3.7 K·gm(37Nm).
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
1
POUŽÍVAJTE IBA ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIRLY. NEKVALITNÉ NÁHRADNÉ
DIELY MôŽU SPôSOBIŤ POŠKODENIE KOSAČKY ALEBO OHROZIŤ VAŠU
BEZPEČNOSŤ.
Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti, ak nebolo zariadenie používané k účelu, ku kterému
bolo vyrobené alebo ak obsluha nepoužívala zariadenie v súlade s predpismi na prevádzku a
údržbu, uvedenými v tomto návode.
Pred použitím kosačky si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu.
Pri objednávaní náhradných dielov musíte špecifikovať rok výroby kosačky, sériové číslo kosačky
a motoru.
BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
VAROVANIE: Pred zostavením a použitím kosačky si pozorne prečítajte tento manuál.
Osoba nezoznámená s týmto návodom, by nemala zatiadenie používať.
Vybratie kosačky z krabice vyžaduje spoluprácu dvoch osôb. Pred jej zdvihnutím sa uistite,
že máte dostatok priestoru k položeniu kosačky . Majte nohy od seba tak, abys te mali
stabilnú polohu, ohnite sa v kolenách a udržujte chrbát vzpriamený.
Pred čištením transportovaním, prevádzaním nastavenia, alebo ak ponecháte zariadenie bez
dozoru, vyberte motor a odpojte zapaľovaciu sviečku. Benzín je vysoko horľavý. Pri plnení
nádrže, musí býť dodržané nasledujúce nariadenia a procedúry.
Nikdy sa nepokúšajte čistiť trávu z priestoru zadnej násypky, keď sa nôž otáča. Vypnite
motor a odpojte sviečku.
Obsluha zariadenia je zodpovedná za bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v blízkosi kosačky.
Pri používaní kosačky udržujte deti a domáce zvieratá v bezpečnej vzdialenosti
Kosačka by mala byť používaná iba pre kosenie trávy. Nepoužívajte kosačku pre iné účely.
Pred použitím kosačky sa uistite, že nie sú v pracovnej oblasti prekážky alebo cudzie
objekty.
Pri používaní kosačkys vždy používajte pevnú, proti šmykovú obuv, rukavice, ochranné
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
okuliare, prilbu a chrániče uší
Pred použitím sa uistite, že je nôž kosačky bezpečne uchytený a nepoškodený.
Pred sklopením kosačky na bok vždy vyprázdnite benzínovú nádrž. Kosačku nakláňajte na
bok stranou, na kterej je umiestnený výfukový otvor. Kosačku nakláňajte iba krátku,
nutnú dobu, aby ste zabránili únikom oleja, alebo jeho nechcenému vniknutiu do
nepatričných častí motoru.
Trávu koste naprieč svahom. Nikdy hore a dolu. Používajte vhodnú obuv. Príliš strmý svah
nakoste. Pri používaní kosačky nebehajte, zvoľna kráčajte.
Behom používania sa výfuk a ostatné časti kosačky zahrievajú.
Kosačku nepoužívajte v uzavretých alebo nedostatočne vetraných priestoroch , pretože
výfukové plyny obsahujú jedovaté substancie.
Udržujte , ruky, nohy, vlasy a odev stranou od pohybujúcích sa častí stroja.
Ak je motor v chode, kosačku nikdy nenakláňajte, alebo ju nepoužívajte na iné povrchy ako
je tráva. Nepoužívajte kosačku bez záchytného koša.
Vždy používajte čerstvý, čistý benzín a nádrž plňte s čistou nálevkou. Nikdy neplňte nádrž
po okraj. Pred naštartovaním motoru utrite všetky benzínové úkapy a škvrny.
Nikdy neplňte nádrž alebo neštartujte kosačku v uzavretých alebo špatne vetraných
priestoroch. Benzínové výpary sú horľavé a nebezpečné. Keď je
motor po použití teplý, nikdy neotvárajte vičko nádrže alebo
neplňte nádrž.
Pri plnení nádrže, používaní kosačky alebo keď sa nachádza
benzín v pracovnej oblasti, nefajčite. Po naplnení sa uistite, že ste
dobre dotiahli vičko nádrže.
VAROVANIE: Pred použitím kosačky si pozorne prečítajte tento
manuál a uschovajte ho pre neskoršie použitie na bezpečnom
mieste.
VAROVANIE: Kosačka používa olej a benzín. Buďte vždy
opatrný pri prevádzke alebo preprave zariadenia.
VAROVANIE: Benzín je vysoko horľavý. Pri plnení alebo
vypúšťaní nádrže dodržujte bezpečnostné opatrenia pre obsluhe
s horľavými látkami.
VAROVANIE: Pred čistením, prepravou, provádzaním nastavení
alebo ponechním zariadenia bez dozoru vždy vypnite motor a
odpojte sviečku.
VAROVANIE: Nikdy nevkladajte ruku pod kryt kosačky, keď sa
nôž otáča
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte čistiť trávu z priestoru zadnej násypky, keď sa nôž
otáča.
VAROVANIE: Nedotýkajte sa výfuku alebo iných častí motoru – počas prevádzky sa
zahrievajú.
VAROVANIE: Existuje riziko vymrštenia kameňov alebo iných
predmetov pri prevádzke kosačky. Udržujte deti, iné osoby a
domáce zvieratá v bezpečnej vzdialenosti.
VAROVANIE: Výfukové splodiny kosačky obsahujú jedovaté
substancie.
Neprevádzkujte zariadenie v uzatvorených alebo špatne
vetraných priestoroch.
VAROVANIE: Pri prevádzke kosačky
chrániče sluchu a ochranné okuliare.
používajte prilbu,
ÚDRŽBA
Uistite sa, že sú všetky matice, skrutky dotiahnuté a bezpečné. Poškodené alebo opotrebované
části kosačky opravte alebo vymeňte. V pravidelných intervaloch kontrolujte nôž a zostavenie
motoru. Predný a zadný hrídeľ podvozku by mal byť pravidelne mazaný ľahkým olejom. Vždy
majte vašu kosačku skontrolovanú a opravenú kvalifikovanou osobou. Motor a jeho komponenty
by maly byť pravidelne udržiavané kvalifikovanou osobou.
Rozpis údržby
Vzduchový filter
12 hodín použitie
24 hodín použitie
36 hodín použitie
Vyčistiť
Vyčistiť
Výmena
Vyčistiť
Výmena
Výmena
Kontrola
Zapaľovacia sviečka
Motorový olej
Kontrola
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Zapaľovacia sviečka
Akonáhle je motor studený, demontujte, za
použitia dodaného kľúča, zapaľovaciu
sviečku. Sviečku vyčistite oceľovým
kartáčom. Za použitia špáromierky
nastavte medzeru na 0,75 mm. Znovu
sviečku nasaďte, dávejte pozor, aby ste ju
veľmi nedotiahli.
ZIŠŤOVANIE CHÝB
Nejbežnejšie príčiny nenaštartovania motoru kosačkys sú nasledujúce:
Presýtenie / problémy spôsobené nesprávnym prepínaním kosačky.
- V hornej časti filtru je indikačný štítok. Vždy nakloňte, napr. pri čistení, kosačku na pravú
stranu (pri pohľade zozadu)
- Ak bola kosačka špatne nahnutá, demontujte zapaľovaciu sviečku a vysušte ju.
Niekoľkokrát motorom pomaly otočte zatiahnutím za štartovacie lanko. Zoraďte a
štartujte podľa už popísanej procedúry.
- Vyčistite filter, môže byť kontaminovaný olejom cez odkaľovaciu/odvetrávaciu trubku.
(viď. časť - čistenie a údržba). Typickým príznakom je nepravidelný chod motoru. Motor
dymí, alebo zle štartuje .
Kontaminácia paliva
- Demontujte výstupnú benzínovú trubičku a vypusťte nádrž. Do nádrže nalejte nový
benzín. Vysušte baňku karburátoru (uvolnením výpustnej zátky pod baňkou, potom ju, po
vypustení paliva, znovu utiahnite). Vyčistite palivové filtračné potrubie.
- Vypustené palivo zlikvidujte v súlade požiadavky na ochranu životného prostredia.
- Vyhnite sa používaniu znečistených nádob na skladovanie paliva.
Palivo ponechané v kosačke po hlhšom časovom období
- Vypusťte nádrž, palivové potrubie a karburátor, ako už bolo napísané.
Škrtiaci kábel špatne nastavený – vytiahnutý pri skladaní madiel.
- To bude pravdepodobne vyžadovať zásah a opravu kvalifikovanou osobou a
pravdepodobne výmenu.
- Nenaťahujte káble kosačky , keď je skladovaná so sklopenými madlami. Uistite sa, že nie
je kábel pri sklopení madla zaseknutý a naťahovaný.
Nedostatok pravidelnej údržby (vzduchový filter/zapaľovacia sviečka)
- K prevádzaniu pravidelnej údržby dodržujte procedúry popísané v príslušnej kapitole.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Nepotrebné materiály namiesto skladovania recyklujte. Všetko nepotrebné zahradné náradie,
príslušenstvo a baliaci materiál by mal byť pretriedený, odvezený do recyklačného centra a
zlikvidovaný v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia. Vždy likvidujte
obdobným spôsobom i olej a benzín. Nikdy nevylievajte olej alebo benzín do odpadu.
Kontaktujte vaše recyklačné centrum, ktoré vám poskytne všetky potrebné informácie pre
recykláciu oleja a benzínu.
Tento produkt nevhazujte do komunálneho zmiešaného odpadu. Spotrebiteľ je povinný
odovzdať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických
alebo elektronických zariadení. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii
získate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho
odpadu alebo v prodajni, kde jste produkt kúpili.
Záručný list patrí k predávanému výrobku odpovedajúceho čísla ako jeho
neoddeliteľná súčasť. Strata originálu záručného listu bude dôvodom k neuznaniu
záručnej opravy. Na výrobky je zákazníkovi poskytovaná záručná doba 24 mesiacov odo dňa
nákupu. Behom tejto doby odstráni autorizovaný servis bezplatne všetky chyby výrobku
spôsobené výrobnou závadou
alebo vadným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie odpovídaújúcích funkčných vlastností
náradia a jeho bezpečnú prevádzku iba v prípade realizácie všetkých servisných zásahov na náradí
v autorizovanom servise.
Záruka zaniká v týchto prípadoch :
· nebol predložený originál záručného listu
· ak sa jedná o prirodzené opotrebenie funkčných častí výrobku v dôsledku používanie stroja
· výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu
· závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku
(včítane zásahu a úprav neautorizovaným servisom)
· poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením stroja
nevhodným povetrnostným podmienkam
· výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa, podľa posúdenia servisného strediska
bežná údržba výrobku, napr. premazanie, vyčistenie stroja nie je považovaná za záručnú
opravu
Servis ČR :
Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287 email : [email protected]
Servis SK:
Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák
e-mail: [email protected]
Reklamácie uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do servisu
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
( iba v originálnom balení ! ).
Po obdržaní kompletného výrobku v nerozloženom stave posúdi servis oprávnenosť reklamácie.
Prípadné záručné opravy potvrdí servis do záručného listu.
Záručná lehota sa predlužuje o dobu od prevzatia reklamácie servisom ( obchodníkem ) po
odovzdanie opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhrazuje 30 dní na posúdenie
reklamáce z hľadiska nároku na bezplatnú opravu ( náhradu ) v rámci záruky.
Prodávajúci je povinný pri predaji zoznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok predviesť a
riadne vyplniť záručný list.
Vyhlásenie o zhode ES
EC Declaration of Conformity
vydané podľa zákona 264/1999 Z.z.. v platnom znení
Týmto vyhlasujeme my(We hereby declare,)
Steen QOS s.r.o. Bor č. 3 Karlovy Vary IČ 27972949
že koncepcia a konštrukcia nižšie uvedených prístrojov v prevedeniach, ktoré uvádzame
do obehu, odpovedá príslušným základným požiadavkám smerníc ES na bezpečnosť a
hygienu.
(That the design, type and construction of the following machine, as brought into
circulation by us, comply
with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)
V prípade zmeny prístroja, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toto vyhlásenie svoju
platnosť.
In the event that this machine be altered or modified in a way not agreed by us this
declaration shall lose its validity.
Označenie prístroja (Machine description): Motorová kosačka SH 3000
Model výrobku(Article no).: - SHK 225
Príslušné nariadenia vlády(Applicable EC directive): •
Nariadenie vlády SR č. 310/2004 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky
na strojné zariadenie (smernica 98/37/ES)
•
Nariadenie vlády č. 194/2005 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na výrobky
z hľadiska ich elektromagnetickej kompatibility (smernica 89/336/EHS)
•
Nariadenie vlády SR č. 222/2002 (2000/14/ES), ktorým sa stanovujú technické požiadavky
na výrobky z hľadiska
emisií hluku (v znení ďalších predpisov)
•
Garantovaná hladina akustického výkonu Lwa 96dB
Namerená hladina hluku Lpa 76 dB
•
harmonizovaných noriem: EN 836:1997+A1+A2+A3+AC,ENISO14982:1998
Č. certifikátu: S 50138979 0001;50140235,AE501402360001
Adresa skúšobne, ktorá vydala certifikát: TUV Rheinland
Germany
Rok výroby je uvedený na štítku výrobku.
CE 2008
V Karlových Varech dňa 1.11.2010
J. Beneš
Konateľ spoločnosti
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Product Safety GmbH, Koln,
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Download

uzivatelský manual sekacka SH 3000 new Komplet - Nářadí