Základná škola s materskou školou
Hlavná 804, 916 22 Podolie
P R E V Á D Z K O V Ý P O R I A D OK
telocvične, športových ihrísk a šatní
Telocvičňa, šatne, atletická dráha a betónové ihrisko sú súčasťou priestorov a areálu školy.
Využitie:
- vyučovacie hodiny povinnej telesnej výchovy na 1.st. a telesnej a športovej výchovy na 2.st.,
- športovo – záujmová činnosť v rámci záujmových krúţkov,
- príprava nadaných ţiakov na športové súťaţe,
- pravidelné a príleţitostné športové aktivity.
Priestory využívajú:
- Základná škola s materskou školou Podolie,
- fyzické a právnické osoby, ktoré majú so školou uzatvorenú zmluvu o nájme nebytových
priestorov.
Harmonogram využívania:
- podľa rozvrhu hodín povinnej telesnej výchovy ZŠ s MŠ Podolie,
- podľa časového rozpisu činnosti krúţkov,
- podľa harmonogramu v mimovyučovacom čase.
Pokyny pre nájomníkov
1.
2.
3.
4.
5.
Vstup do priestorov telocvične majú dovolené iba tí športovci, ktorí majú pridelenú uţívaciu
hodinu. Za účasť oprávnených športovcov zodpovedá vyučujúci, resp. fyzická osoba, uvedená v
zmluve o nájme.
Uţívatelia telocvične môţu vstúpiť do priestorov im vyhradených spolu so zodpovedným
vedúcim maximálne 15 minút pred prideleným uţívacím časom a musia ich opustiť do 30 min.
od jeho skončenia.
Do telocvične je povolený vstup iba v čistých prezuvkách.
Všetky poruchy a škody treba hlásiť školníkovi, príp. riaditeľke školy.
Pri odchode z miestností treba skontrolovať a vypnúť elektrické osvetlenie, zatvoriť okná
v šatniach, uzatvoriť všetky vodovodné kohútiky v uţívaných priestoroch a vrátiť lavičky na
určené miesta.
Je zakázané:
1. do telocvične vodiť psov,
2. vstupovať s bicyklom a inými predmetmi, ktoré môţu spôsobiť škodu na majetku,
3. manipulovať s otvoreným ohňom,
4. hrať futbal s akoukoľvek loptou,
5. vešať sa na basketbalové koše (z bezpečnostných dôvodov),
6. nosiť jedlo, ţuvačky,
7. V priestoroch objektu telocvične je prísny zákaz fajčiť.
Základná škola s materskou školou
Hlavná 804, 916 22 Podolie
Pokyny pre žiakov a vyučujúcich
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Na hodinu telesnej výchovy čakajú ţiaci vyučujúceho v triede. Vyučujúci ţiakov odvedie do
šatne, kde počká, kým si vezmú cvičebný úbor a v prípade zlého počasia sa prezujú a vhodne
oblečú. Vyučujúci ţiakov odvedie do telocvične, odomyká ju a vstupuje do nej prvý. Pri
presunoch do a z telocvične sa ţiaci správajú disciplinovane a idú s doprovodom vyučujúceho.
Cez prestávky je ţiakom vstup do telocvične zakázaný. Počas vyučovania učiteľ zamkne
telocvičňu zvnútra a vytiahne kľúče tak, aby sa do telocvične mohli dostať iní zamestnanci
školy.
Aby sa zabránilo krádeţiam v šatniach, ţiaci odovzdajú na začiatku vyučovacej hodiny cennosti
svojmu vyučujúcemu, ktorý ich uzamkne v kabinete tak, aby sa k nim nemohol dostať nikto
nepovolaný.
Ţiaci sa v šatniach pri prezliekaní, v telocvični, na ihriskách správajú disciplinovane, nie sú
neprimerane hluční, nepouţívajú vulgárne výrazy. Po prezlečení nevstupujú sami do telocvične,
čakajú v šatni na povel vyučujúceho. Bezohľadné a nešportové správanie sa k spoluţiakovi je
neprípustné.
Ţiaci musia mať na vyučovacích hodinách telesnej výchovy a pri inej športovej činnosti počas
vyučovania i pri záujmovej športovej činnosti v mimovyučovacom čase cvičebný úbor a
športové obutie (cvičky, tenisky).
Pri športovej činnosti je zakázané nosiť okuliare, hodinky, prstene, retiazky, ţuť ţuvačky. Dlhé
vlasy majú byť stiahnuté gumičkou.
Počas vyučovania alebo športovej činnosti na krúţku nesmie ţiak sám opustiť priestor, v ktorom
sa vyučuje. Ak ho ţiak akýchkoľvek príčin musí opustiť, je povinný to pred odchodom nahlásiť
vyučujúcemu. Obdobne nahlási aj svoj návrat. Ak ţiak necvičí, v ţiadnom prípade sa nesmie
zdrţiavať sám v šatni, musí byť v priestore s vyučujúcim.
Pri riadení telovýchovnej činnosti sa vyučujúci nevzďaľuje z priestoru, v ktorom sa koná
cvičenie. Ak ho z nevyhnutných príčin musí opustiť, je povinný:
- zabezpečiť pedagogický dozor právne zodpovednou osobou
- prerušiť akúkoľvek telovýchovnú aktivitu ţiakov.
Ţiaci sú povinní pred kaţdou telesnou činnosťou dostatočne sa rozcvičiť pod vedením
vyučujúcich, alebo podľa ich pokynov.
Pri telovýchovnom procese pouţívajú ţiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú potrebné
k danej činnosti, zachádzajú s nimi opatrne a prípadné poškodenie oznámia ihneď vyučujúcemu.
Cvičebné náradie vyučujúci vopred skontroluje. Ak nie je v poriadku, nepouţíva ho a upovedomí
o tom školníka a riaditeľku školy.
Ţiaci sami bez dovolenia nesmú vstupovať do kabinetu a náraďovne v telocvični, svojvoľne si
brať lopty a iné učebné a športové pomôcky.
Ţiaci sú oboznámení s dopomocou a záchranou pri jednotlivých prvkoch a musia
ich bezpodmienečne robiť. Vyučujúci na hodine Tv zvolí len jedno stanovište, ktoré vyţaduje
dopomoc a záchranu.
Pri pohybových a športových hrách a súťaţiach sú ţiaci povinní dodrţiavať ich pravidlá, pri
gymnastických a iných cvičeniach sú povinní dodrţiavať rady, pokyny a upozornenia
vyučujúcich. Vyučujúci pravidlá, či postup vysvetlí a overí si, či boli ţiakmi pochopené. Ak
treba, danú činnosť ţiakom predvedie.
Pri cvičení je nutné zachovávať medzi cvičencami dostatočné rozostupy.
Ţiaci nesmú zapínať a vypínať akékoľvek elektrické zariadenia.
Základná škola s materskou školou
Hlavná 804, 916 22 Podolie
17. Ţiaci nesmú cvičiť na náradí bez prítomnosti vyučujúceho. Prísne sa zakazuje najmä preskok
švédskej debny, lezenie na zavesené rebríky, skoky na ţinenky a matrac pre skok vysoký, lezenie
a vešanie sa na basketbalový kôš, húpanie a šplhanie na laná a kruhy. Nesmú vyliezať na iné
náradie, s ktorými nesúvisí ich činnosť, aby neprišlo k úrazu.
18. Ţiaci na vyučovacích hodinách telesnej výchovy nesmú jesť a piť, je prísne zakázané ţuť
ţuvačku.
19. Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia a náčinia alebo akéhokoľvek hmotného majetku
v telocvični, šatniach, sociálnych zariadeniach musí ţiak nahradiť.
20. Všetky presuny na cvičište robia ţiaci pod vedením vyučujúceho, pri dodrţiavaní
bezpečnostných predpisov.
21. Telovýchovné náčinie odovzdávajú určení ţiaci vyučujúcemu.
22. K osobnej hygiene vyuţívajú ţiaci svoj uterák a mydlo a v sprchárni dbajú na svoju bezpečnosť.
Sprchovať sa môţu iba s vedomím vyučujúceho.
23. Pri odchode z telocvične vyučujúci skontroluje poriadok v telocvični a šatniach a uzamkne
telocvičňu. Ţiakov privedie k šatniam, kde počká, kým si odloţia veci do skriniek a odídu do
svojich tried. Vyučujúci, ktorý je v telocvični na poslednej vyučovacej hodine v danom dni musí
skontrolovať a vypnúť elektrické osvetlenie, zatvoriť okná v šatniach, uzatvoriť všetky
vodovodné kohútiky v uţívaných priestoroch.
24. Pri úraze je kaţdý povinný poskytnúť postihnutému prvú pomoc. Vyučujúci oboznámi ţiakov
s umiestnením lekárničky. Ak sa stane úraz, sú ţiaci povinní ihneď to hlásiť vyučujúcemu. Ak
tak spravia aţ na druhý deň, nebudeme tento úraz povaţovať za školský úraz. Vyučujúci v deň
úrazu zaeviduje úraz do knihy úrazov a ďalej postupuje v zmysle smernice o školských úrazoch.
25. Ţiaci, ktorí pre chorobu či úraz na vyučovacej hodine telesnej výchovy nemôţu cvičiť, túto
okolnosť preukáţu lekárskym potvrdením alebo písomným ospravedlnením rodiča na začiatku
vyučovacej hodiny. Sú povinní byť v cvičebnom úbore a budú vyučujúcemu pomáhať pri
zapisovaní a meraní výkonov ţiakov, pomocných prácach, alebo budú vykonávať inú primeranú
telesnú či športovú činnosť.
26. Oslobodení ţiaci z telesnej výchovy majú o tom potvrdenie od príslušného odborného lekára
a na jeho základe zákonní zástupcovia ţiaka poţiadajú písomne riaditeľstvo školy o čiastočné
alebo úplné oslobodenie z telesnej výchovy. Na telovýchovnom procese sa tieţ zúčastňujú. Sú
povinní byť v cvičebnom úbore a budú vyučujúcemu pomáhať pri zapisovaní a meraní výkonov
ţiakov, pomocných prácach.
Ţiak a jeho zákonný zástupca preberajú zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou
alebo úmyselným poškodením zariadenia a sú povinní vzniknutú škodu nahradiť a vec uviesť do
pôvodného stavu na vlastné náklady. Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie
školského poriadku.
Prevádzkovateľ telocvične si vyhradzuje právo doplnenia alebo zmien v tomto prevádzkovom poriadku, ak si
to vyžiadajú prevádzkové podmienky. Porušovanie prevádzkového poriadku telocvične môže mať za následok
predčasné ukončenie platnosti zmluvy o nájme.
Tento prevádzkový poriadok vydáva riaditeľka školy RNDr. Janka Schreiberová v zmysle §2 ods.2 Vyhlášky
č.224/2011 o základnej škole platnej od 1.9.2011.
V Podolí, 2.9.2011
.......................................................
RNDr. Janka Schreiberová
Download

Prevádzkový poriadok telocvične, športových ihrísk a šatní