Spojená škola internátna, Levočská 22, 064 01 Stará Ľubovňa
org.zl.: Odborné učilište internátne, Levočská 24, 064 01 Stará Ľ u b o v ň a
Praktická škola, Levočská 22, 064 01 Stará Ľ u b o v ň a
Špeciálna základná škola, Levočská 22, 064 01 Stará Ľ u b o v ň a
Plán práce školy na škol. rok 2011/2012
August 2011
Základné identifikačné údaje :
Názov:
Org. zložky :
Spojená škola internátna Stará Ľubovňa
Odborné učilište internátne
Praktická škola a Špeciálna základná škola
Levočská 22, 064 01 Stará Ľubovňa
064 01
052/4180912 ústredňa
052/41809 11 tel.,fax – riaditeľ
052/43210 06 zást. pre PŠ a ŠZŠ
[email protected]; [email protected];
Adresa:
PSČ:
Telefón:
E-mail :
Učebné odbory
Stavebná výroba so zameraním na murárske práce
Stavebná výroba so zameraním na maliarske a natieračské práce
Výroba konfekcie so zameraním na šitie odevov v odevnej
konfekcii
Služby a domáce práce
Fotograf /experimentálne overovanie/
36 86 2 / 03
36 86 2 / 10
31 78 2 / 01
64 94 2
64 94 5
Riaditeľstvo školy :
Riaditeľ školy:
Zástupcovia riad. školy:
PaedDr. Ján Benčo
Mgr. Monika Fedorková, štatutárna zást. riad. školy
Mgr. Darina Jeleňová, zást. riad. školy pre PŠ a ŠZŠ
Bc. Peter Drobňák
Hlavný majster OV :
Počet žiakov školy /predpoklad/ na začiatku školského roka 2011/2012 – 250
Trieda/
Variant
ročník
0.
1.
A
2.
A
3.
A
4.
A
Spolu 1.st. :
5.
A
6.-7.
A
8.
A
9.
A
Spolu 2.st. :
B1
B
B2
B
B3
B
B4
B
C1
C
C2
C
C3
C
Spolu ŠZŠ:
2.- 3.roč.
Spolu PŠ :
Spolu ŠZŠ + PŠ :
Počet žiakov
Tr. uč.
Org.zložka
8
8
9
8
9
Mgr. Ľ.Nemergútová
A.Príhodová
T.Kolačkovská
Mgr. M.Pitoňáková
Mgr. D. Knapová
ŠZŠ
ŠZŠ
ŠZŠ
ŠZŠ
ŠZŠ
9
6+6
12
12
A. Pažinová
Mgr. P. Petríková
Mgr. Z. Petríková
Mgr. O. Boguská
ŠZŠ
ŠZŠ
ŠZŠ
ŠZŠ
Mgr. J. Troščáková
ŠZŠ
ŠZŠ
ŠZŠ
ŠZŠ
ŠZŠ
ŠZŠ
ŠZŠ
6
5
6
5
5
7
5+2
Spolu
PaedDr. H. Jendrichovská
Mgr.H.Kasenčáková
Mgr. T.Čandová
Mgr. T. Harčariková
Mgr. Ž.Franková
Mgr. Valašková
Prakt. šk.
R.ž.
Trieda/ Uč. odbor Počet žiakov
ročník
1.A
Murár
17
1.B
Maliar
7
1.D
Krajčírka
9
1.E
Služby
10
1.E1
Služby
10
1.F
Fotograf
5
Spolu 1.roč.:
2.A
Murár
11
2.-3.B
Maliar
5+3
2.D
Krajčírka
8
2.E
Služby
8
Spolu 2.roč.:
3.A
Murár
7
3.D
Krajčírka
5
3.E
Služby
5
Spolu 3.roč.:
Spolu OUI:
Spolu
Tr. uč.
Org.zložka
Ing. J. Šalapa
I. Ňaňko
Bc. H.Nováková
Bc. V. Krafčíková
Mgr. Ľ. Kováčová
Ing. L. Folvarčíková
ŠZŠ
ŠZŠ
ŠZŠ
ŠZŠ
ŠZŠ
ŠZŠ
R. Mikluš
Bc. K. Schmogner
Mgr. E. Vitková
Ing. T. Šefferová
ŠZŠ
ŠZŠ
ŠZŠ
ŠZŠ
O. Hnát
Bc. B. Hnátová
Mgr. E. Benčová
ŠZŠ
ŠZŠ
ŠZŠ
R.ž.
ÚVOD
Plán práce Spojenej školy internátnej a jej zložiek na školský rok 2011/2012 vychádza
z dosiahnutých výchovno – vzdelávacích cieľov, výsledkov v školskom roku 2010/2011
a z predchádzajúcich rokov so zreteľom na osobitosti žiakov s mentálnym, telesným
a kombinovaným postihnutím, personálne obsadenie školy, materiálne a priestorové možnosti.
Ďalej vychádza z návrhov pedagogického zboru a metodických orgánov školy, ale predovšetkým
z poslania Spojenej školy internátnej a jej organizačných zložiek.
Našou snahou v škole je už niekoľko rokov harmonický vývin detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a primeraná náročnosť na medziľudské vzťahy. Pri vzdelávaní žiakov so
špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami musíme počítať s tým, že sa budeme stretávať so
širokou škálou najrôznejších osobnostných zvláštností a problémov, k riešeniu ktorých budeme
potrebovať stále viac vedomostí a praktických skúseností. Pretože „vzdelávateľní sú všetci,
ktorých dokážeme vzdelávať“.
V edukačnom procese sa budeme zameriavať na rozvíjanie ind. schopností a predpokladov tak,
aby si žiaci osvojili vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich ďalšiu profesionálnu prípravu,
uplatnenie v pracovnom procese, aby si vedeli vytvoriť správne postoje a dobrý vzťah k ostatným
ľuďom, k sebe samému a k životnému prostrediu, aby boli pripravení na praktický život tak, aby sa
mohli integrovať do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou.
Vo výchovno-vzdelávacom procese budeme vychádzať z individualít ment., tel., kombin.
postihnutých jedincov a z nich vyplývajúcich špeciálnych výchovných a vzdelávacích potrieb,
týchto jedincov chápať ako komplexnú osobnosť v procese vývinu, zmien a nie ako súbor
statických izolovaných prejavov vyplývajúcich z postihnutia, orientovať sa na hľadanie
a popisovania neschopnosti, nedostatkov a toho, čo a prečo nedokáže, ale na identifikáciu
existujúcich využiteľných kapacít jednotlivcov a identifikáciu a realizáciu účinných špeciálnopedagogických a edukačných intervencií nasledujúcich cieľov edukácie.
1. VŠEOBECNÁ ČASŤ
1.1. Základné východiská plánu práce školy na šk.r 2011/2012:







Štátny vzdelávací program,
Školský vzdelávací program,
Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy,
Národný program výchovy a vzdelávania na najbližších 15-20 rokov (MILÉNIUM ),
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2010/11
POP MŠVaV SR na šk.r. 2011/12
Analýza dosiahnutého stavu
1.2. Základné informácie o výbere učebných osnov:
Žiaci budú vzdelávaní podľa:
1. Štátneho vzdelávacieho programu – CD – 2008 – 18 550/39582 – 1 914 dňa 26. mája 2009
a upravenom školskom voliteľnom vzdelávacom programe. Pri výchove a vzdelávaní žiakov,
s mentálnym postihnutím sa podľa § 94 ods. 2 / zákona 245/2008 Z. z . o výchove a vzdelávaní (
školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov postupuje
podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím:
a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom ment. postihnutia Pr. r. 1., 2., 3. r. a 5., 6., 7. r.
podľa ŠTVP a rámcovitého obsahu vzdelávania ŠZŠ a ostatné ročníky podľa učebného
plánu pre ŠZŠ v súlade s § 5 vyhl. MŠ SR č. 143/198 Zb. o ZŠ
b) variant B pre žiakov zo stredným stupňov ment. postihnutia – 1., 2., 3. r. a 5., 6., 7. r. podľa
ŠTVP a rámcovitého obsahu vzdelávania ŠZŠ a ostatné ročníky podľa učebného plánu pre
ŠZŠ v súlade s § 5 vyhl. MŠ SR č. 143/198 Zb. o ZŠ
c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom postihnutia alebo pre žiakov s ment.
postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko
postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B
d) Údaje o klasifikácií žiakov: klasifikácia žiakov v A variante ročníkoch 1. – 9. r.,
prípravnom ročníku, PT/B, C variant, Pr. Š. schválená pedagogickou radou dňa 21.06.2010
e) PŠ – rámcový obsah vzdelávania pre 1., 2., 3. r., schválený ako súčasť Vzdelávacích
programov pre žiakov s ment. postihnutím schváleným MŠ SR pod číslom 2010 –
10692/23281 : 1 – 914 dňa 30.6.2010
f) V OUI vzdelávanie prebieha podľa ŠkVP a vychádza zo schválených dokumentov ISCED
2C v odboroch 31 Textil a odevníctvo; 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia; 64
Ekonomika a organizácia, obchod a služby
2. SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOCH
V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský
rok 2010/2011 je samostatnou prílohou plánu práce školy /www.ssisl.sk/ .
2.1 Analýza doterajších výsledkov poukazuje na to, že škola má :
























Silné stránky :
dobré výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov – najmä na I. stupni, v PŠ a pri záverečných
skúškach v OUI
vytváranie pozitívnej atmosféry na vyučovaní, priaznivej edukačnej klímy,
rozvíjanie kognitívnych procesov a funkcií u žiakov,
individuálny prístup k žiakom,
pozitívne hodnotenie žiakov,
uskutočňovanie výchovy v duchu humanizmu, demokracie, morálky, práva a proti
všetkým formám intolerancie, násilia, diskriminácie,
umiestnenie žiakov na rôznych súťažiach a podujatiach,
tradičné aktivity školy,
dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi,
pomerne stabilný kolektív zamestnancov,
zodpovednosť, flexibilita a operatívnosť všetkých zamestnancov školy,
entuziazmus a motivácia pedagógov,
uplatňovanie princípov demokracie a humanizmu v procese riadenia,
vysoké pracovné nasadenie aj mimo pracovného času pedagógov,
vysoká odbornosť vyučovania,
záujmová činnosť žiakov ( 98% žiakov odovzdalo v minulom šk. roku škole
vzdelávací poukaz ),
využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,
dobrá počítačová gramotnosť pedagogických zamestnancov,
dobre vybavené učebne IKT, dostatok počítačov pre žiakov,
zlepšujúca sa spolupráca so školami, inštitúciami a organizáciami v meste,
kladné hodnotenie školy rodičmi,
úspešnosť projektov podaných v šk. roku 2008/2009 a 2009/2010,
úspešná prezentácia školy na verejnosti a v médiách,
Slabé stránky:
 nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
 morálne zastaralé učebné pomôcky,
 nedostatok nových moderných učebných pomôcok, hlavne kompenzačních,
 vysoký počet žiakov pochádzajúcich zo sociálne a kultúrne zanedbaného prostredia.
Strategický cieľ ( dlhodobý) :
Dosiahnuť stav, aby sa škola stala otvoreným spoločenstvom žiakov, učiteľov a rodičov, aby
poskytovala kvalitné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, aby výchovno-vzdelávací proces
prinášal deťom radosť a čo najefektívnejšie rozvíjal ich prirodzený potenciál.
Strednodobé ciele :
 Vytvárať podmienky pre transformáciu školy na otvorenú školu. Aj naďalej vytvárať dobré
meno školy
 Pokračovať v tvorbe školského vzdelávacieho programu pre ostatné ročníky.
 Realizovať tvorivo – humanistickú výchovu zameranú na rozvoj osobnosti žiakov.
 Posilňovať výchovnú stránku výchovno – vzdelávacieho procesu.
Špecifické ciele orientované na žiaka :
 rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov na úrovni, ktorá je pre nich dosiahnuteľná,
 cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnosť žiaka v poznávacej,
sociálnej , emocionálnej a morálnej oblasti,
 podporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov, kriticky a tvorivo myslieť
prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,
 zvyšovať kvalitu čítania, čítať s porozumením, rozvíjať čitateľskú gramotnosť,
 vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, prežívaní životných
situácií, naučiť žiakov regulovať svoje správanie,
 umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiťpri
ďalšom vzdelávaní aj v praktickom živote,
 viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich
duchovno-kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, učiť ich žiť
spoločne s ostanými ľuďmi, národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými
spoločenstvami,
 zvyšovať úctu žiakov voči starším ľuďom,
 naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť
za svoje konanie, za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné prostredie,
aby sa prejavili ako samostatné, slobodné a zodpovedné osobnosti,
 naučiť žiakov používať a využívať moderné komunikačné technológie,
 umožniť žiakom zažiť úspech, byť úspešný, podporovať talent, osobnosť a záujem každého
žiaka,
 viesť žiakov k starostlivosti o životné prostredie, naučiť žiakov triediť odpad, neničiť
materiálne hodnoty,
 zaistiť bohatú ponuku záujmových aktivít žiakov s cieľom rozvíjať ich záujmy a
zmysluplné využívanie voľného času.
3. HLAVNÉ ÚLOHY ŠKOLY VYPLÝVAJÚCE Z POP
NA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
Organizácia školského roka:
 Školský rok sa začína 1. septembra 2011. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2011
(pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2011 (utorok).
 Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2012 (utorok).
 Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2012 (streda) a končí sa 29.
júna 2012 (piatok).
 MŠVVaŠ SR prevádzkuje centrálny informačný portál rezortu školstva www.iedu.sk,
ktorý poskytuje informácie pre učiteľov, žiakov, zamestnancov školstva V súvislosti s tvorbou
nového informačného systému za oblasť regionálneho školstva (RIS-RŠ) od septembra 2011
plánuje ministerstvo spustiť skúšobnú prevádzku registra detí, žiakov a slucháčov. Register sa
bude týkať celej sústavy škôl a školských zariadení. V záujme zvyšovania informovanosti
verejnosti o školách ministerstvo vytvorí možnosť zverejniť na jednom webovom sídle
zjednotené súbory údajov o jednotlivých školách regionálneho školstva.
Debyrokratizácia :
 Ministerstvo spustilo projekt znižovania administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich
pracovníkov základných a stredných škôl. Projekt debyrokratizácie regionálneho školstva
prispeje k zefektívneniu práce na školách, pričom rozhodujúce budú podnety z praxe.
Kontrola, efektivita :
 Odporúčame riaditeľom škôl zamerať kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom
procese na rozvíjanie kľúčových kompetencií detí a žiakov.
 Odporúčame posilniť autonómnosť metodických orgánov a ich participáciu na zefektívnení
celkovej práce školy, prácu metodických orgánov zamerať cieľavedome na skvalitňovanie
činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese i monitorovanie úrovne vzdelávacích
výsledkov žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení.
Čitateľská gramotnosť :
 Odporúčame školám podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti
rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre,
organizovať žiacke súťaže v čitateľských zručnostiach .
 V záujme efektívneho rozvíjania komunikačnej kompetencie a čitateľskej gramotnosti
odporúčame využiť priestor vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia na zvýšenie počtu
hodín v rámci tvorby školského vzdelávacieho programu podľa podmienok školy a regiónu.
Národnostné menšiny, sociálne znevýhodnené prostredie, diskriminácia:
 Odporúčame uplatňovať v školách a školských zariadeniach zákaz všetkých foriem
diskriminácie a segregácie. Eliminovať problémy žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných
skupín, ktoré komplikujú proces ich prijímania do bežných škôl a školských zariadení,
zaraďovania do bežných tried a následný výchovno-vzdelávací proces. Odporúčame vytvárať
vhodné podmienky na ich vzdelávanie v školách a triedach spolu s majoritnou populáciou.
 Odporúčame školám zabezpečiť súčinnosť pri výskume MPC o postavení dieťaťa a žiaka
zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výchovno-vzdelávacom systéme SR so zameraním
na segregáciu.
 V školách, ktoré vzdelávajú deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
odporúčame prijímať opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov a
pri výchove a vzdelávaní týchto detí a ţiakov vytvárať vhodné individuálne podmienky.
 Rómske vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum
(ROCEPO) s celoslovenskou pôsobnosťou poskytuje odborno-metodickú pomoc školám a
školským zariadeniam v oblasti výchovy a vzdelávania rómskych detí a ţiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
Zdravý životný štýl :
 Odporúčame posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať
aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.
 Odporúčame zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie
telesnej a športovej výchovy v školskom vzdelávacom programe, podporovať činnosť
športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, sprístupniť ihriská a telocvične škôl na
športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy.
 Odporúčame rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom
na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju osobnosti, zameranú
hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu
energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu znečisťovania a
poškodzovania životného prostredia.
 Odporúčame zapojiť sa do vzdelávacieho programu Modrá škola – www.modraskola.sk, do
medzinárodného programu Zelená škola – www.zelenaskola.sk
 Odporúčame školám a školským zariadeniam pri príležitosti Svetového dňa výživy a
Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby
mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny.
 Odporúčame riaditeľom škôl podieľať sa na plnení úloh, ktoré vyplývajú z Národného
programu prevencie obezity so zameraním na propagáciu zdravého životného štýlu.
Ľudské práva :
 Do školských vzdelávacích programov odporúčame zapracovať témy súvisiace s
multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských
práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie,
antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.
 V zmysle Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014
odporúčame zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení:
 naďalej uskutočňovať Olympiádu ľudských práv ako celoštátnu súťaž žiakov stredných
škôl, začať s realizáciou Olympiády ľudských práv pre žiakov základných škôl,
 výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou
súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu
človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti,
 vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam a ich ochranu a
implementáciu zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácií a
širokej miestnej komunity.
 zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied,
súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských
práv,
 vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie multietnických
a multikultúrnych kompetencií učiteľov,
 vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho a
kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram),
 pripraviť a realizovať v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami
osvetovú činnosť, aktivity, prednášky, besedy, zamerané na zvýšenie informovanosti detí a
žiakov o migrantoch.
 V rámci výchovy k ľudským právam odporúčame využívať Manuál výchovy mládeže k
ľudským právam KOMPAS – www.iuventa.sk.
 V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa odporúčame priebeţne monitorovať správanie sa detí a
jeho zmeny a v prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného
vývinu bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu.
Bezpečnosť, prevencia :
 Odporúčame dôsledne dodržiavať zásady prevencie rizikového správania v školách a
zdokonaľovať manažment a efektívnosť riešenia situácií ohrozujúcich zdravie a prevenciu
úrazov.
 Odporúčame využívať účinné nástroje v oblasti prevencie na predchádzanie, resp. riešenie
prvých prejavov problémového správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického alebo
psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania,
prejavov extrémizmu, zneužívania detí a žiakov – www.bezpecnaskola.sk,
www.prevenciasikanovania.sk a spolupracovať s odborníkmi z príslušného centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“).
 V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu detí a žiakov
odporúčame riaditeľovi školy bezodkladne riešiť vzniknutý problém.
 Odporúčame vytvárať primerané podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora prevencie,
ktorého úlohou je v spolupráci s vedením školy navrhovať a koordinovať preventívne opatrenia
školy, príp. realizovať účinné nástroje na predchádzanie nežiaducim javom a zvýšenie pocitu
bezpečnosti v škole. Odporúčame aj finančne zohľadniť náročnosť práce učiteľa – koordinátora
prevencie.
 Školám a školským zariadeniam odporúčame postupovať v zmysle metodického
usmernenia č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a
školských zariadeniach a rozpracovať opatrenia na prevenciu a elimináciu prípadov
šikanovania na podmienky kaţdej školy, resp. školského zariadenia. Neodporúčame realizovať
prevenciu šikanovania zavádzaním kamier do tried.
 Odporúčame riaditeľom škôl a školských zariadení vymedziť v školskom poriadku
opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí a
oboznámiť s týmito opatreniami rodičov žiakov školy.
 V prípade oprávneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka,
zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný útvar policajného zboru
Pedagogickí zamestnanci nezisťujú poţitie alkoholu, resp. inej návykovej látky u žiakov
pomocou testerov.
 V zmysle Národného programu duševného zdravia na roky 2011 – 2013 odporúčame
realizovať aktivity a besedy o rizikách dospievania a o podpore duševného zdravia
 V zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS na roky 2009 – 2012
odporúčame realizovať prevenciu HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami,
realizovať besedy s lekárom, resp. psychológom na túto tému.
 V zmysle úloh vyplývajúcich pre rezort školstva zo Stratégie prevencie kriminality
odporúčame realizovať projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania,
delikvencie a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu
právneho vedomia.
 V rámci Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014
odporúčame realizáciu besied v rámci prípravy pre trh práce s vyškolenými odbornými
zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a prevencii pred neľudským
zaobchádzaním a otrockou prácou.
 Odporúčame vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu duševného zdravia, Týždňu boja proti
stresu, Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu
prevencie HIV/AIDS, Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod.
Výchovné poradenstvo :
 Odporúčame podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií výchovného poradcu
(kontinuálne vzdelávanie, účasť na odborných seminároch, činnosť v stavovských
organizáciách a pod.) a jeho aktívnu činnosť zohľadniť v osobnom finančnom ohodnotení.
 Činnosť výchovného poradcu v špeciálnej škole centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva (ďalej len „CŠPP“).
Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami :
 Frekvenciu rediagnostických vyšetrení detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) neurčuje žiadny všeobecne záväzný právny
predpis. Poradenské zariadenia rediagnostiku vykonávajú na základe podnetu školy alebo
školského zariadenia, pri odôvodnenom predpoklade, že je nevyhnutné vykonať také úpravy
výchovy, vzdelávania dieťaťa a usmernení vo vzťahu k optimalizácii jeho psychofyzického
vývinu, ktoré nemôžu vychádzať z pôvodne určenej diagnózy dieťaťa. O rediagnostiku dieťaťa
môže požiadať aj zákonný zástupca dieťaťa. Rediagnostické vyšetrenie žiakov nie je potrebné
vykonať všetkým žiakom pri ich prijímaní do SŠ, OU a PŠ; vykoná sa, ak je odôvodnený
predpoklad, že sa zmenil charakter ich zdravotného znevýhodnenia.
 Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením odporúčame dodržiavať
ustanovenie § 55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský
zákon“).
Informačné a komunikačné technológie
 Odporúčame vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód
s využitím informačných a komunikačných technológií a venovať primeranú pozornosť rozvíjaniu
kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti.

Školy sa môžu uchádzať o zaradenie do siete Modelových inovačných škôl – www.iedu.sk.
 Odporúčame zamerať sa na ochranu detí a žiakov pri používaní internetu a využívať stránky k
bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk, ....
 Výzvy na poskytnutie dotácií v oblasti regionálneho školstva sa zverejňujú na www.minedu.sk
v menu Aktuálne témy – Dotácie MŠVVaŠ SR – Regionálne školstvo.
Špeciálne školy, učilištia
 Informácie o špeciálnej výchove a vzdelávaní sú zverejnené na www.minedu.sk v menu
Regionálne školstvo – Špeciálna výchova a vzdelávanie a www.statpedu.sk.

Žiaci škôl pre ţiakov so ŠVVP, ktorí navštevujú prípravný, prvý, druhý a tretí ročník
špeciálnej základnej školy, prípravný, prvý, druhý a tretí ročník odborného učilišťa a prvý,
druhý a tretí ročník praktickej školy, sa vzdelávajú podľa príslušných vzdelávacích
programov, ktoré sú súčasťou ŠVP. Žiaci ostatných ročníkov škôl pre žiakov so ŠVVP sa
do ukončenia štúdia vzdelávajú podľa učebných plánov a uč. osnov schválených podľa
doterajších predpisov.

Pri výchove a vzdelávaní žiaka, pre ktorého z rôznych príčin (napr. výrazne nerovnomerná
štruktúra schopností, viacnásobné postihnutie, zdravotné postihnutie v kombinácii s
vývinovými poruchami učenia, kombinácia zdravotného alebo sociálneho znevýhodnenia s
nadaním a pod.) nie je postup podľa učebných osnov pre príslušnú školu alebo príslušného
školského vzdelávacieho programu optimálny, je vhodné postupovať podľa individuálneho
vzdelávacieho programu. Takéto vzdelávanie zaznamenať do doložky vysvedčenia!

Ak sa počas školskej dochádzky zistí zmena charakteru zdravotného znevýhodnenia žiaka,
alebo jeho zaradenie nezodpovedá charakteru jeho vzdelávacích potrieb, riaditeľ špeciálnej
školy navrhne vzdelávanie žiaka v takej škole, ktorej zameranie zodpovedá výchovnovzdelávacím potrebám žiaka. Preradenie do bežnej školy sa nevylučuje.

Vnútorná diferenciácia špeciálnej základnej školy na vzdelávacie varianty A, B, C pre
žiakov s mentálnym postihnutím sa uvádza na doložke vysvedčenia.

Pri zmene vzdelávacieho variantu žiaka špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym
postihnutím sa rozhodnutie o preradení nevydáva. Zmenu variantu uskutočniť k začiatku
školského roka, prípadne polroka, po kompletnom diagnostickom vyšetrení CŠPP a
odporúčaní školy.

Počas vyučovania zadávať ţiakom úlohy podporujúce vzájomnú spoluprácu a pomoc,
zaraďovať kooperatívne vyučovanie, relaxačné prestávky, rozvíjať sebahodnotenie žiakov,
využívať slovné hodnotenie, používať kompenzačné pomôcky, najmä u žiakov s
viacnásobným postihnutím

Žiakom, ktorí sú oslobodení od povinností dochádzať do školy a ich vzdelávanie je na
základe písomného stanoviska lekára a CŠPP kontraindikáciou k zdravotnému stavu, sa
vzdelávanie neposkytuje, pokiaľ na to nepominú dôvody.
Školský internát
 V komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti školských internátov odporúčame
systémovo uplatňovať tvorivo-humanistický model výchovy a vzdelávania, v centre pozornosti
ktorého je žiak, jeho potreby a záujmy, a to v primeranom pomere s jeho vedením k
zodpovednosti za svoj vlastný rozvoj.
 Výchovno-vzdelávaciu činnosť odporúčame plánovať a realizovať tak, aby uspokojovali
záujmy a potreby rozvíjajúce osobnosti čo najväčšieho počtu žiakov.
 Odporúčame rozvíjať kľúčové kompetencie ţiakov s orientáciou na rozvoj jeho osobnosti, s
cieľom pripraviť ho na aktívny život v otvorenej informačnej a multikultúrnej spoločnosti.
 Odporúčame venovať sa prevencii proti drogám, agresivite a šikanovaniu kvalitnou a
pestrou ponukou záujmových a relaxačných činností.
 Odporúčame podporovať účasť vychovávateľov na kontinuálnom vzdelávaní
uskutočňovanom prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov.
Školská jedáleň
Výroba a výdaj jedál v zariadeniach školského stravovania sa zabezpečuje podľa:
 Materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť
pre školské stravovanie 2011, vydaných MŠVVaŠ SR v roku 2011 a Materiálno-spotrebných
noriem pre diétny stravovací systém, vydaných MŠ SR v roku 2009.
 Podávanie suchej stravy prichádza do úvahy len vo výnimočných prípadoch napr. v čase
havarijných situácií, počas školských výletov a pod. Aj táto strava musí svojím zložením
zodpovedať § 24 ods. 5 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 Odporúčame zabezpečovať propagáciu zdravej výživy deťom, žiakom a ich rodičom
formou poskytovania informácií o školskom stravovaní, organizovania ochutnávok (nátierok,
mliečnych nápojov a mliečnych výrobkov, zeleninových šalátov a podobne) v spolupráci s
dodávateľmi tovarov, sponzorských príspevkov, za účasti regionálnej tlače, televízie a pod.
Propagáciu organizovať aj v čase prítomnosti rodičov počas konania rodičovských združení.
Vedúci zariadenia školského stravovania spolupracuje s riaditeľom školy :
 pri zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi a žiakmi v čase výdaja stravy v
školskej jedálni,
 pri vypracovaní stravovacieho režimu stanovením prestávky na jedlo a oddych tak, aby
prestávky na doplnkové stravovanie a hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám
stravujúcich sa detí a žiakov. Hlavné jedlo pre žiakov 1. stupňa základnej školy podávať
najneskôr po 5. vyučovacej hodine a pre žiakov 2. stupňa základnej školy a žiakov stredných
škôl po 6. vyučovacej hodine,
 pri výchove ku spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygiene a kultúrnemu
stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a žiakov,


pri zabezpečovaní podnikateľskej činnosti,
pri realizácii celospoločenských programov podpory zdravia,
 pri poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiaka
ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácie v zmysle § 4 ods. 6 zák.č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR) nahlasovaním, či sa dieťa alebo žiak zúčastňuje
výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, a to prostredníctvom asistenta učiteľa.
 Odporúčame využívať celospoločenské programy podpory zdravia „Školský mliečny
program“ a „Program ovocie a zelenina do škôl“ pre žiakov v ŠZŠ, PŠ a OUI.
Vo výchovno - vzdelávacej práci doporučujeme využiť nasledujúce pamätné dni a výročia :





Deň Ústavy SR (1. september)
Výročie Deklarácie slovenského národa (30. október)
Deň vzniku Slovenskej republiky (1. január)
Výročie úmrtia M.R. Štefánika (4.máj)
Výročie Memoranda slovenského národa (7. jún)
4. PLÁNOVANÉ ÚLOHY NA ŠK. ROK 2011/2012
Úloha
Termín
Zodp.
Kontrola
_______________________________________________________________________________
Uplatňovať individuálny prístup k žiakom vo vyuč.,
odb. výcviku i vo výchovnej činnosti
stály
ped.prac.
priebežne
Prehlbovať spoluprácu uč., majstrov a vychováv. stály
riad.školy
priebežne
Minimálne 1x ročne organizovať výstavku žiackych
prác a výrobkov spojenú so súťažou o najlepší
výrobok v odbore
jar 2011
PDR
máj 2011
Aj naďalej organiyovať výstavky /burzy/ z najlepších
prác žiakov ŠZŠ a PŠ
dec., apríl
DJE
priebežne
Všetci pracovníci školy v rámci svojich možností
budú nápomocní pri získavaní sponzorov pre
zlepšenie činnosti školy, výchovy mimo vyučovania
Vedenie školy bude aktivity pracovníkov v tejto
oblasti aj hmotne stimulovať
stály
riad.šk.
riad. šk.
Zvýšenú pozornosť šetreniu a zaobchádzaniu
so šk. majetkom
stály
ped.prac.šk. priebežne
Ostáva v platnosti povinnosť zvyšovať si
odbornú a ped. kvalif. /kontinuálny plán/
stály
ped.prac.šk. jún
Vykonávať kontrolu plnenia plánu práce školy
2x ročne
DJE, MFE
JBE/I.,VI.
Sústavne sledovať dodržiavanie BOZ pri práci
na všetkých úsekoch práce školy
stály
Umožňovať po dohode s riad. škôl
dni otvorených dverí v našom zariadení
podľa potreby
zást.riad.+VP priebežne
Počty pracovníkov v jednotlivých org. zložkách :
OUI /vrátane šk. internátu/:
Počet kvalifikovaných učiteľov :
Počet študujúcich učiteľov :
Počet učiteľov dôchodcov :
Počet majstrov OV :
Vychovávateľ ŠI
Úväzok vychovávateľa :
7
Počet nekvalifikovaných učiteľov :
1
Úväzok riaditeľa školy :
0
Úväzok zást. riad. školy :
14
(vrátane HMOV) – úväzok:
2
Pomocný vychovávateľ:
27 hod.
1
2
7
7
1
Funkcie nepedagogických zamestnancov v škole a ich úväzok v %-ách :
Hlavný ekonóm školy :
1
100%
Hospodárka a pamistka :
1
100%
Účtovníčka :
1
100%
Sociálny pedagog + vých. por.:
1
100%
Upravovačka :
2
obidve na 100%
Kurič, údržbár + šofér
1
100%
Školská jedáleň :
6
( 1 hl. kuchárka, 1 kuchárka, 1 zaučená kuchárka,
2 pom. v prevádzke + 1 ved. ŠJ – všetky na 100%)
Počet pracovísk pre OV :
je rôzny, ale pre šk. rok 2011 /2012 máme uzavreté, resp. dohodnuté
pracoviská (na celý šk. rok)
Počet učební :
Počet IKT učební :
Školská jedáleň kapacita :
Počet zam. ŠJ :
5
2
120
5
Počet dielní : 8+1 cvičná kuchynka
Školský internát kapacita :
Počet spálni :
30
15
Počet ubytovaných : 16
Počet vých. skupín : 2
ŠZŠ a PŠ /vrátane CŠPP/:
Počet kvalifikovaných učiteľov :
Počet študujúcich učiteľov :
Počet učiteľov dôchodcov :
Počet ped. asistentov :
Počet stravníkov :
Vedúca ŠJ:
14
1
1
2
231
1
Počet nekvalifikovaných učiteľov :
3
Úväzok zást. riad. školy :
Počet rómskych asistentov :
7
1
Funkcie nepedagogických zamestnancov v škole a ich úväzok v %-ách :
Administratívna prac.:
1
60% + 40% v CŠPP ako soc. prac.
Školský psychológ :
1
60% v CŠPP
Logopéd
1
50% v CŠPP
Špec. pedagóg
3
po 20% v CŠPP
Upratovačka :
2
obidve na 100%
Kurič, údržbár :
1
100%
Teoretické vyučovanie :
Úloha
Termín
Zodp.
Kontrola
_______________________________________________________________________________
-
-
-
Všetky pedagogické aktivity a úsilie zamerať
na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti
žiakov a ich prípravu na život a prácu
v podmienkach trhovej ekonomiky
Na vyučovacích hodinách využívať didaktickú
techniku, svojpomocne zhotovovať učebné
pomôcky a učebné texty
Dodržiavať pevne stanovené tr. hod. a podľa
potreby pozvať aj vychovávateľov; .
stály
ped.prac.
priebežne
stály
ped.prac.
priebežne
stály
tr.uč.+ zást.r.
priebežne
-
-
Venovať pozornosť správaniu, drogám,
toxikománii, vhodnému estetickému obliekaniu,
ochrane a skrášľovaniu živ. prostredia, ...
stály
tr.uč.+VP
Priebežne pripravovať žiakov na športové
a branné súťaže
stály
zást.riad.
Zabezpečiť a uskutočňovať školské súťaže.
Výsledky uvádzaťna nástenke školy
stály
uč. TEL
Zošity pozorovania žiakov, plány práce TU
bude vedenie školy kontrolovať /min. 2x ročne/
stály tr.uč. + MFE,DJE
V rámci aktivít zapájať žiakov do rôznych činností,
kultúrnych,osvetových alebo športových
stály
ped. prac.
prieb.zást.
priebežne
priebežne
11/11; 5/12
priebežne
Kľúčové kompetencie žiaci ŠZŠ a PŠ budú získavať a osvojovať si v súlade so schváleným
školským vzdelávacím programom v jednotlivých vzdelávacích oblastiach:
Jazyk a komunikácia
 V rámci osvojovania komunikačných a grafomotorických zručností na I. a II. stupni „A
variantu“ je naučiť žiakov jednoducho a zrozumiteľne sa vyjadrovať ústnou a písomnou
formou spisovného jazyka, utvoriť u všetkých žiakov návyk správneho hlavného čítania,
naučiť ich rozumieť prečítanému textu, spoluutvárať charakter žiaka spolu s ostatnými
predmetmi posilňujúc výchovu k vlastenectvu
T: úloha stála
Z: vyuč. prípr. r., 1. – 9. r. a Sj
 Na I. stupni „A variantu“ v rámci vyučovacích hodín SJ a literatúry dôsledne prevádzať
sluchovú, rečovú a zrakovú analýzu
T: úloha stála
Z: vyuč. prípr. r., 1. – 4. r. a Sj
 V prvom štvrťroku školského roka uskutočniť dôslednú dôkladnú špeciálno-pedagogickú
a psychologickú diagnostiku a rediagnostiku žiakov „B a C variantu“ a stanoviť ich prognózu
T: I. štvrťrok šk. r. 2011/2012 Z: vyuč. tried s IVP a zam. CŠPP
 V triedach s IVP ( „B a C variant“) vypracovať individuálne vzdelávacie plány a zaradiť
žiakov do príslušných vzdelávacích stupňov podľa ich schopnosti a primeranou formou ich
konzultovať s rodičmi žiakov
T: I. štvrťrok šk. r. 2011/2012 Z: vyuč. tried s IVP a zam. CŠPP
 Vstupnými a výstupnými previerkami slovenského jazyka zistiť úroveň žiackych vedomostí
na II. stupni a vyhodnotiť v rámci PK
T: do 30.10.2011 do 15.06.2012 Z: vyučujúci SJ
Matematika a práca s informáciami, príroda a spoločnosť
 Naučiť a zdokonaliť žiakov pri používaní základných počtových úkonov, riešiť jednoduché
konkrétne a praktické úlohy a naučiť žiakov základným pojmom o prírode a spoločnosti
T: úloha stála
Z: vyuč. prírodovedných predmetov
 Pri osvojovaní zručností používania PC a internetu využívať vybavenie učební IKT
T: úloha stála
Z: všetci vyuč. ŠZŠ a PrŠ
 Vstupnými a výstupnými previerkami z matematiky zistiť úroveň žiackych vedomostí na II.
stupni „A variantu“ a vyhodnotiť v rámci PK
T: do 30.10.2011 do 15.06.2012
Z: vyučujúci M
Človek a svet práce
 V rámci predprofesijnej prípravy naďalej zvyšovať úroveň pracovného vyučovania ako
dominujúceho predmetu v ŠZŠ a PrŠ s jeho zložkami: technickými, pestovateľskými
a prácami v domácnosti
 Vhodnou organizáciou vyučovacích hodín Pv motiváciou, inštruktážou a využívaním
materiálno-technického vybavenia dielní a okrasných parkov, v areály školy a cvičnej
kuchyne viesť žiakov k uvedomelej pracovnej disciplíne, samostatnosti a zodpovednosti
 Viesť žiakov k dôslednému dodržiavaniu pravidiel BOZP, dbať, aby všetci žiaci mali na
hodinách Pv primerané oblečenie a obuv
 Výsledky prác z úseku pracovného vyučovania demonštrovať formou výstav v priestoroch
školy
T: stály
Z: vzuč. Pv
 Dbať na dôslednú prípravu na hodiny Pv, na dodržiavania učebných osnov, aktualizáciou
ČTP z Pv a manuálnych zručností žiakov v danom školskom roku
T: stály
Z: vyuč. Pv
 Naďalej prostredníctvom výchovného poradenstva triednych učiteľov, ostatných
vyučujúcich viesť žiakov k vhodnej voľbe povolania pre pokračovanie v príprave na budúcu
profesiu v OUI, resp. PŠ
T: úloha stála
Z: vých. poradca, tr. uč., ostatní vyuč.
 Pokračovať v realizácií starostlivosti o areál školy podľa pridelených úsekov jednotlivým
triedam
T: stály
Z: tr. učitelia a vyuč. Pv
Zdravie a pohyb
 Primeraná telesná aktivita mentálne postihnutých žiakov a žiakov s kombinovaným
postihnutím má mnohostrannú funkciu. Jej kompenzačná, redukčná a relaxačná funkcia je
významná hlavne zo zdravotného hľadiska. Rozvíjanie pohybovej aktivity súvisí tiež
s rozvojom poznávacej činnosti a podporuje rozvoj psychických funkcií MP žiakov.
 Naďalej na hodinách telesnej výchovy rozvíjať optimálny a pohybový rozvoj, upevňovať
zdravie žiakov a viesť ich k dodržiavaniu zásad hygieny
 Dbať na dôsledné dodržiavanie BOZ pri cvičení a ostaných športových aktivitách
 Viesť žiakov k používaniu vhodného odevu, obuvi pre telovýchovných aktivitách
 Naďalej pokračovať v realizácií telovýchovných chvíľok vyplývajúcich z projektu „Škola
podporujúca zdravie“
T: stály
Z: všetci vyučujúci
 Využívať telocvičňu pri SŠI – organ. zložka OUI, zapájať sa do športových súťaží
T: stály
Z: vyučujúci Tv
 Zabezpečovať včasný a organizovaný nástup a odchod na hodiny Tv
T: stály
Z: vyučujúci Tv
Človek a spoločnosť, človek a hodnoty, umenie a kultúra
 Cieľom týchto vzdelávacích oblastí je formovať u žiakov kladné osobnostné, sociálne
a občianske kompetencie.
 Rozvíjať u žiakov základné mravné prvky, viesť ich k dodržiavaniu vnútorného poriadku
školy, k ochrane spoločného vlastníctva, kultúrnych a materiálnych hodnôt, viesť k slušnému
správanie nielen v škole, ale aj na verejnosti, vytvárať pozitívne vzťahy k dospelým a deťom
T: stály
Z: všetci vyučujúci
 Venovať náležitú pozornosť príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti
v duchu porozumenia, miery znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými
národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami, ako to vyplýva z Dohovoru
o právach dieťaťa. Využiť vhodné tematické celky učebných osnov občianskej výchovy ako
i medzipredmetové vzťahy na posilnenie tolerancie, odstraňovaniu rasizmu.
T: stály
Z: vých. poradca, koordinátor protidrogovej prevencie
 Zvýšenú pozornosť venovať ochrane žiakov pred fajčením, používaním alkoholických
nápojov a omamných látok
T: stály
Z: koordinátor protidrogovej prevencie
 Viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických návykov, dbať na dodržiavanie bezpečnosti pri
práci vo všetkých vzdelávacích i mimoškolských činnostiach a presadzovať myšlienky
a aktivity na podporu zdravia a zdravého životného štýlu
T: stály
Z: vých. poradca, koordinátorky projektu ŠZŠ
 Zvýšenú pozornosť venovať výchove k manželstvu a rodičovstvu, oboznamovať žiakov
s nebezpečenstvom predčasnej gravidity
T: úloha stála
Z: všetci zamestnanci školy, vých. poradca
 Pravidelnou dennou kontrolou, pohovormi so žiakmi, ale aj s rodičmi zabezpečovať
pravidelnú školskú dochádzku a včasný príchod na vyučovanie
T: školský rok 2011/2012
Z: všetci vyuč., vých. poradca
 Naďalej pokračovať v realizácií učiva – Ochrana človeka prírody
T: stály
Z: vyučujúci prírodovedných predmetov
 Primeranou formou do výchovno-vzdelávacích cieľov vo všetkých predmetoch
zakomponovať prvky environmentalistiky
T: stály
Z: všetci vyuč., koordinátor environmentálnej výchovy
 V predmetoch Vv, Hv cez vlastnú tvorbu žiakov priamo rozvíjať estetické cítenie, výtvarné
a hudobné aktivity rozširovať o účasť na súťažiach a prehliadkach
T: priebežne počas šk. r. 2011/2012
Z: vyuč. Vv, Hv
Prierezové úlohy
 Výchovno-vzdelávací proces organizovať a riadiť s ohľadom na všetky stránky osobnosti
žiakov, individuálne dispozície a možnosti podpory ich socializácie
T: stály
Z: ped. zamestnanci
 Vo všetkých vyučovacích predmetoch sprístupňovať žiakom učivo vhodným uplatňovaním
aktivizujúcich foriem a metód práce. Učivo vhodne motivovať a využívať individuálny
prístup k žiakom
T: úloha stála
Z: všetci vyučujúci
 Uskutočňovať prípravu na vyučovanie, dodržiavať vyučovací čas, prestávky
T: stály
Z: ped. zamestnanci
 Zameranie praktickej školy, ktorá nadväzuje na primárne vzdelávanie v ŠZŠ je zamerané na
primárnu socializáciu jej absolventov, sebaobsluhu a schopnosť vykonávať jednoduché
pracovné činnosti.
 Praktická škola má žiakom poskytnúť možnosť psychicky a fyzicky dospieť tak, aby mohli
samostatne žiť v domácom prostredí, chránenom bývaní a pracovať v domácnosti, zacvičiť
ich v manuálnych činnostiach aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených
pracoviskách.
 V spolupráci s odbornými zamestnancami CŠPP uskutočniť dôkladnú špeciálnopedagogickú a psychologickú rediagnostiku žiakov podľa potreby a stanoviť ich prognózu
T: I. štvrťrok šk. r. 2011/2012 Z: Mgr. Hricová, zamestn. CŠPP
 Výchovno-vzdelávací proces v PrŠ organizovať a riadiť s ohľadom na všetky osobitosti
žiakov a možnosti podpory ich socializácie. Primerane spolupracovať s rodičmi žiakov
T: stály
Z: tr. učiteľky, výchovný poradca
Odborný výcvik:
Úloha
Termín
Zodp.
Kontrola
_______________________________________________________________________________
-
Udržiavať - upraviť školský pozemok
pri bývalom šk.byte
pre odbr krajčírka zabezpečiť opravy žehliček
a zakúpiť dobný materiál
zodpovedne pripravovať žiakov na celosl. kolá
súťaží zručnosti
Zmluvne zabezpečovať pracoviská pre prax OV
v iných org., podnikoch, príp. u súkr. firiem
jar 12
riad. šk.
jún 11
dec.11
HMOV
jan. 12
stály
majstri OV
4-5/ 12
priebežne
HMOV
riad.šk.
Výchova:
Úloha
-
Termín
Vykonávať neustálu kontrolu a vyhodnocovanie
správania sa ubytovaných žiakov
stály
Zabezpečiť dostatok materiálu pre záujm.činnosť priebežne
Pokúsiť sa o získanie grantu na zlepšenie a zefekt.
mimoškoskej činnosti
jar 12
Zodp.
vych.
vych.
Kontrola
mesačne
jeseň 11-
vych.
Mimoškolská činnosť sa bude riadiť osobitným plánom činnosti, ktorý je samostatnou
časťou plánu práce školy.
Hospodársky úsek:
Úloha
Termín
Zodp.
Kontrola
______________________________________________________________________________
 Uskutočňovať pravidelnú údržbu areálu
stály
riad.šk.
 Zabezpečiť pokosenie zelene v areáli škôl
a internátu
stály
hosp. školy
 Priebežne zabezpečovať dopĺňanie potrebného
náradia, dbať na dôsledné zariadenia šk. dielne
a vybaveni cvičnej kuchynky v ŠZŠ
stály ved.kab.Pv,dielne,cv.kuch.
 Priebežne zabezpečovať dopĺňanie potrebného
cvičebného náradia, zriadiť relaxačnú miestnosť
pre mentálne, telesne postihnutých žiakov,
zabezpečiť rehabilitačnú sestru
stály
vedenie školy
 Priestorovo a materiálne doplniť vybavenie
PrŠ pre zabezpečenie VVP, CK a PC, multim.
miestnosť
stály
vedenie školy
 V rámci svojpomocnej údržby realizovať drobné
opravy a údržbu škôl
stály
riad. Školy
Špeciálno–pedagogická poradňa /CŠPP/
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva je poradenské zariadenie, ktoré zabezpečuje
kompletnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku a prognostiku, špeciálno-pedagogické intervencie
vzhľadom na individuálne špeciálno-pedagogické potreby postihnutých a postihnutím ohrozených
detí.
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
 Počet zamestnancov CŠPP:
2, 2
 Z toho kvalifikovaní odborní zamestnanci CŠPP:
1, 7
 Kvalifikovaní nepedagogickí zamestnanci:
0, 5
Zloženie zamestnancov podľa úväzkov:
1 logopéd
3 špeciálni pedagógovia na kratšie úväzky
1 psychológ
1 sociálna pracovníčka
0, 5
0, 6
0, 6
0, 5
Hlavné úlohy:
A. DIAGNOSTICKÁ ÚLOHA
- komplexná psychodiagnostická a špeciálnopedagogická činnosť so zameraním na žiakov MŠ,
ZŠ, ŠZŠ
- rediagnostické vyšetrenia
B. TERAPEUTICKÁ ÚLOHA
- individuálna starostlivosť ( terapeutická a reedukačná činnosť ) pre klientov v evidencii CŠPP
- individuálna starostlivosť ( terapeutická a reedukačná činnosť ) pre žiakov ŠZŠ Stará Ľubovňa
- spolupráca s výchovným poradcom a koordinátorom prevencie v ŠZŠ Stará Ľubovňa, na
základe ktorej podchytíme a poskytneme poradenstvo a následnú terapeutickú činnosť žiakom
s problémami v správaní
C. METODICKÁ ÚLOHA
- snaha o zintenzívnenie spolupráce so špeciálnymi pedagógmi, prípadne výchovnými
poradcami pri integrácií žiakov v ZŠ
- spolupráca pri riešení otázok profesijnej orientácie a školskej zrelosti s výchovnými poradcami
v ŠZŠ
- vypracovať metodický materiál s prvými príznakmi porúch ovplyvňujúcimi výchovnovzdelávací proces pre MŠ
- tvorba pracovných listov pre potreby klientov
D. PORADENSKÁ ÚLOHA
- systematické konzultácie s výchovnými poradcami na školách, kde poskytujeme komplexnú
diagnostiku
- spolupráca s MZ podľa požiadaviek ŠZŠ Stará Ľubovňa
- poradenský servis rodičom a učiteľom pri zápise detí do ZŠ
E. ĎALŠIE ÚLOHY
- v ŠZŠ Stará Ľubovňa v spolupráci s koordinátorom prevencie a výchovným poradcom
pokračovať v problematike šikanovania a zlepšovania psychosociálnej klímy na škole
- v ŠZŠ Stará Ľubovňa spolupracovať s koordinátorom prevencie aj v oblasti užívania drog
- samovzdelávanie, účasť na odborných seminároch
- konzultácie pracovníkov CŠPP
Školská internátna jedáleň
Úloha
Termín
Zodp.
Kontrola
_______________________________________________________________________________
-
IV.
Vykonať murárske výspravky a opr. poškodených
stien v kuchyni, skladoch, priestory vymaľovať
prieb.
Urobiť hyg. maľbu všetkých priestorov kuchyne sept.
Zabezpečiť opravu, dokúpiť zariadenie kuchyne prieb.
Realizovať úlohy pri zabezpečovaní šk. stravovania
podľa pokynov KŠÚ v Prešove
prieb.
HMOV
HMOV
ved.ŠJ
riad. Šk
riad. šk.
riad. šk.
ved. ŚJ
riad. šk.
Organizácia školského roka
Klasifikačné porady:
- polročná:
- koncoročná:
24.1.2012
III. roč.:
I. a II. roč.:
12.6.2012
25.6.2012
Pedagogické rady:
Pracovné porady :
- 5 x ročne
30.august/11, november/11, apríl/12, jún/12, júl/12
- vždy 1. pondelok v mesiaci
Rodičovské združenie:
- január 2012
Výchovný poradca:
OUI - Mgr. Ĺudmila Barlíková
ŠZŠ – Mgr. S.Valašková
Komisie:
predmetová - OUI
metod. združ.- OUI
predmetová – ŠZŠ a PŠ
metod. združ.- ŠZŠ a PŠ
- predseda:
- predseda:
- predseda:
- predseda:
ing.Katarína Gerthoferová
Bc. Katarína Beskydová
Vedenie školy:
riaditeľ školy :
zást.štatutára :
zást. riaditeľa pre ŠZŠ :
hlavný majster OV :
ekonóm školy :
hospodárka - pamistka:
ved. šk. jedálne:
PaedDr. Ján Benčo
Mgr. Monika Fedorková
Mgr. Darina Jeleňová
Bc. Peter Drobňák
Ing. Jaroslav Kofira
Bc. Štefánia Novysedláková
Eva Stempová
V.
Prílohy
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Zoznam pracovníkov OUI od 1.9.2011
Správa o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
Plán kontinuálního vzdelávania a štruktúra karierových pozícií
Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti
Plán činnosti na úseku výchovy mimo vyučovania
Download

Odborné učilište internátne, Levočská 24, 064 01 Stará Ľ u b o v ň a