T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Rapor No: 2014/21 Rapor Tarihi: 20/06/2014 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KONU: Çay ocaklarının ORBEL A.Ş.ye devredilmesi.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12/06/2014 tarihli 2014 Yılı Haziran Ayı Toplantısı’nda 26 nolu. gündem
maddesi olarak görüşülüp incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; Belediye Hizmet Binaları bünyesinde
bulunan çay ocaklarının, Meclis tarafından belirlenecek kira bedeli üzerinden 5 (beş) yıl süreyle ORBEL A.Ş.ye
devredilmesiyle ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/06/2014 tarih ve 523 sayılı teklifi komisyonumuzca
incelenmiştir. Teklif yazısında;
“ BAŞKANLIK MAKAMINA
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesinde “Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve
hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel Sekreter ile Belediye ve
bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler.
Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe,
otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50'sinden fazlasına ortak
olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50'sinden fazlasına
ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye
meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere
devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” denilmektedir.
ORBEL A.Ş.’nin İm
a r veŞehir ci li kD
aireB
aşkanlığı m
ı za 06/06/2014 tarihinde havale edi len yazıs ıil e
MülkiyetiBüyükşehir B
e lediyem
i ze ait D
u rugöl M
ahal esi A
tatürk B
ulv arıN
o: 49 A
l tı nordu/O
RD
Ua dres inde
ada/parse l : 2516/6’da kayı tl ı taşı nmazınüze rindeb
ulunanvaziyetplanındayerleri bel ir lenen4adet çayocağı
(Büyükşehir sahasında bulunan 9 m2 çay ocağı ,75 m2 çay salonu - ABlo k2. kat abulunan16,38m
2 çayocağı , O
SK
İ
binasının 1. Katında bulunan 8,5 m2 çay ocağı ve B Blokta bulunan 25 m2 çay ocağı ) işletmeciliğinin5(be ş) yılsüre
ile şirketleri adına devredilmesi talep edilmektedir.
Söz konusu ORBEL A.Ş.’nin talebi hususunda evrakın MECLİSE havalesini arz ederim” denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Teklif üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; bahse konu çay ocaklarını halen işleten Adem
ŞAHİN’e İl Encümeninin 18/06/2014 tarih ve 2014/033 sayılı karıyla yıllık 12.500,00 TL kira bedeli üzerinden 77
günlük ecrimisil tahakkuk ettirildiği anlaşılmış olup, mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Durugöl Mahallesi
Atatürk Bulvarı No: 449 Altınordu/ORDU adresinde ada/parsel : 2516 / 6’ da kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan
vaziyet planında yerleri belirlenen 4 adet çay ocağı (Büyükşehir sahasında bulunan 9 m2 çay ocağı ,75 m2 çay salonu A Blok 2. katta bulunan 16,38 m2 çay ocağı , OSKİ binasının 1. Katında bulunan 8,5 m2 çay ocağı ve B Blokta bulunan
25 m2 çay ocağı ) işletmeciliğinin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesine göre yıllık 12.000.TL. kira bedeli karşılığında 5 (beş) yıl süreyle ORBEL A.Ş. ine devredilmesi ile diğer yıllar kira bedelinin ise Maliye
Bakanlığınca yayınlanan “Yeniden Değerlendirme Oranı” miktarında artırılarak tespit edilmesi komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
İşbu rapor Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Fahrettin BOĞ
Başkan
Hüseyin TAVLI
Başkan V.
Kahraman YALÇIN
Üye
Mehmet ER
Üye
İsmet ÇELİK
Üye
Download

21. komisyon raporu - Ordu Büyükşehir Belediyesi