Prevádzková a inštalačná príručka
SOLIVIA 11 EU G4 TR

Táto príručka je určená pre solárny menič striedavého
prúdu typu
●●
SOLIVIA 11 EU G4 TR
so softvérovou verziou 1.2.16 a 1.2.17.
Táto príručka môže byť kedykoľvek pozmenená.
Na našej internetovej stránke www.solar-inverter.com
nájdete najaktuálnejšiu verziu tejto príručky.
Delta Energy Systems (Germany) GmbH
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
Nemecko
© Copyright – Delta Energy Systems (Germany) GmbH –
Všetky práva vyhradené.
Táto príručka je dodávaná spolu s naším prístrojom pre
použitie koncovým užívateľom.
S technickými pokynmi a zobrazeniami obsiahnutými v tejto
príručke je potrebné zaobchádzať dôverne a žiadna časť
nesmie byť reprodukovaná bez predošlého písomného
povolenia firmou Delta Energy Systems. Servisný technik a
koncový užívateľ nesmú tu uvedené informácie zverejniť a
táto príručka nesmie byť použitá za iným účelom než takým,
ktorý úzko súvisí s použitím prístroja.
Všetky informácie a špecifikácie môžu byť zmenené bez
predošlého oznámenia.
2
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
Obsah
Obsah
1. O tejto príručke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1
Účel tejto príručky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2
Cieľová skupina tejto príručky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3
Varovania a symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4
Dohody v tomto dokumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4.1
Pracovné kroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4.2
Tlačidlá používateľa a LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4.3
Softvérové prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2. Použitie v súlade s určením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. Všeobecné bezpečnostné nariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4. Vybalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5. Popis systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.1
Celkový prehľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.2
Výrobný štítok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.3
Stav LED-diód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.4
Displej a tlačidlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.5
5.4.1
Komponenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.4.2
Štruktúra displeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.4.3
Tlačidlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.4.4
Základná štruktúra menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.4.5
Funkcia „Prejdi do menu“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.4.6
Kombinácie tlačidiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.4.7
Pohyb v menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.4.8
Výber podmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.4.9
Opustenie menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.4.10
Nastavenie hodnôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Elektrické pripojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.5.1
5.6
Prehľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.5.2
DC-pripojenia a DC-deliaci spínač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.5.3
AC-prípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.5.4
RS485-rozhranie (EIA485) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.5.5
USB-rozhranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.5.6
I/O-rozhranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ventilátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6. Prevádzkové vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.1
Celkový spôsob činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.2
Funkcie pre ovplyvnenie režimu prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.3
Pevne nastavené redukcie činného výkonu a redukcie jalového výkonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.4
Vyhodnotenie údajov a komunikácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7. Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7.1
Plánovanie inštalácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7.2
Mechanická inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7.2.1
7.3
Montážna doska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Elektrická inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7.3.1
Pripojenie na sieť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7.3.2
Pripojenie PV-modulov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7.3.3
RS485 (EIA485)-rozhranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7.3.4
I/O-rozhranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8. Uvedenie do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8.1
Skôr, ako začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8.2
Zvolenie správnej procedúry pre uvedenie do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8.3
Štandardné uvedenie do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
3
SK
Obsah
8.4
8.5
8.6
8.7
8.3.1
Krátky prehľad krokov uvedenia do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8.3.2
Detailný popis krokov uvedenia do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Štandardné uvedenie do prevádzky pre LVD- a MVD-siete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
8.4.1
Krátky prehľad krokov uvedenia do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
8.4.2
Detailný popis krokov uvedenia do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Uvedenie do prevádzky načítaním nastavení iného solárneho invertora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8.5.1
Krátky prehľad krokov uvedenia do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8.5.2
Detailný popis krokov uvedenia do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Uvedenie do prevádzky po výmene solárneho invertora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8.6.1
Krátky prehľad krokov uvedenia do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8.6.2
Detailný popis krokov uvedenia do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Nasledujúce kroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
9. Informácie o produkcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
9.1
Prehľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
9.2
Aktuálne údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
9.3
Ďalšie štatistiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9.4
Štatistiky vymazať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
10.Nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
10.1
Prehľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
10.2
Inštalačné nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
10.2.1
Jazyk na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
10.2.2
Dátum a čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
10.2.3
Formát dátumu a časový formát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
10.2.4
Podsvietenie, kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
10.2.5
Zmena siete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
10.2.6
RS485 (EIA485) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
10.3
Nastavenia napájania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
10.4
Regulácia činného výkonu a regulácia jalového výkonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
10.5
10.6
10.4.1
Prehľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
10.4.2
Regulácia činného výkonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
10.4.2.1
Prehľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
10.4.2.2
Redukcia výkonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
10.4.2.3
Výkon/frekvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
10.4.3
Regulácia jalového výkonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
10.4.3.1
Prehľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
10.4.3.2
Konštantný cos φ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
10.4.3.3
Cos φ (P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
10.4.3.4
Konštantný jalový výkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
10.4.3.5
Q (U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
10.4.4
Fault Ride-Through (FRT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Možnosti nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
10.5.1
Zatienenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
10.5.2
Kontrola izolácie a uzemnenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
10.5.3
Ovládanie relé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
10.5.4
Externé ukončenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Štandardné menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
11.Ukladanie do pamäti a ukladanie údajov a nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
11.1
11.2
4
Predtým, než začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Aktivovanie/deaktivovanie USB-rozhrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
11.2.1
Aktivovanie USB-rozhrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
11.2.2
Deaktivovanie USB-rozhrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
11.3
Aktualizácia firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
11.4
Ukladanie nastavení do pamäte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
Obsah
11.5
Vkladanie nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
11.6
Ukladanie Swap-údajov do pamäte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
11.7
Vypracovanie správ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
11.8
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
12.Diagnostika a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
12.1
12.2
Prevádzkové stavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
12.1.1
Druhy prevádzkových stavov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
12.1.2
Faktory vplyvu na prevádzkový stav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
12.1.3
Indikácia aktuálneho prevádzkového stavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Protokol udalostí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
12.2.1
12.3
Prehľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
12.2.2
Menu Zmeny parametrov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
12.2.3
Menu Externé udalosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Analýza a odstránenie chyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
12.3.1
Externé udalosti / Chyba izolácie a uzemnenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
12.3.2
Interné chyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
12.3.3
Ďalšie LED hlásenia a hlásenia na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
12.4
Zobrazenie nastavení siete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
12.5
Interný protokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
12.6
LVD-správa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
12.7
MVD-správa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
13.Oprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
13.1
Výmena ventilátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
14.Odstavenie z prevádzky, preprava, skladovanie, likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
14.1
Odstavenie z prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
14.2
Obal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
14.3
Preprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
14.4
Skladovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
14.5
Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
15.Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
16.Príloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
16.1
Prehľad funkcií a nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
16.2
Čísla objednávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
16.3
16.4
Prehľad štruktúry menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
16.3.1
Funkcia „Choď k menu“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
16.3.2
Nastavenia inštalácie (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
16.3.3
Zatienenie (210) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
16.3.4
Nastavenia izolácie a uzemnenia (230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
16.3.5
Riadenie relé (240) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
16.3.6
Externý stop (250) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
16.3.7
Uloženie a načítanie (300) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
16.3.8
Informácie o výrobe (400) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
16.3.9
Regulácia efektívneho výkonu (510) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
16.3.10
Regulácia jalového výkonu (520) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
16.3.11
Diagnostika a alarm (600) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
16.3.12
Verzia softvéru/údaje invertora (700) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
16.3.13
Štandardné menu (800) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Chybové správy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
17.Certifikáty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
5
SK
1. O tejto príručke
1.
O tejto príručke
V tejto príručke sa môžete oboznámiť s produktom.
Upozornenie
Dodržiavajte bezpečnostné ustanovenia jednotlivých krajín.
Starostlivým ošetrovaním produktu môžete prispieť k jeho
trvanlivosti a spoľahlivosti počas doby používania. To sú
základné predpoklady pre optimálne využívanie vášho produktu.
1.1
Obsahuje všeobecné
pokyny k používaniu
solárneho invertora.
Upozornenie sa nevzťahuje na nebezpečné situácie.
Tento symbol je varovanie pred nebezpečenstvom zásahov elektrický prúdom z
dôvodu vysokých elektrických napätí.
Tento symbol je varovanie pred všeobecnými nebezpečenstvami.
Účel tejto príručky
Táto príručka je súčasťou produktu. Príručku uschovajte na
bezpečnom mieste.
Príručku si prečítajte pozorne a sledujte v nej obsiahnuté
pokyny. Príručka obsahuje dôležité informácie k inštalácii,
uvedeniu do prevádzky a prevádzke solárneho invertora.
1.4
Dohody v tomto dokumente
Dodržiavajte a sledujte informácie k bezpečnému používaniu (pozri „3. Všeobecné bezpečnostné nariadenia“, s. 7).
1.4.1
Pracovné kroky
Ako inštalatér, tak aj obsluha musia získať prístup k tejto
príručke a musia byť oboznámení s bezpečnostnými
pokynmi.
Bezpečná a normálna prevádzka solárneho invertora sa
môže zabezpečiť len v tom prípade, ak jeho inštalácia a
prevádzka sa uskutočňuje podľa údajov tejto príručky (pozri
IEC 62109-5.3.3). Firma Delta Energy Systems nie je zodpovedná za škody, ktoré vzniknú následkom nedodržiavania
pokynov na inštaláciu a prevádzku v tejto príručke.
1.2
Cieľová skupina tejto príručky
Táto príručka sa orientuje na kvalifikovaného elektrikára.
Číslované sledy pracovných krokov sa musia zrealizovať v
uvedenom poradí.
1. Pracovný krok
→→ Keď solárny invertor reaguje na jeden pracovný
krok, je táto reakcia označená so šípkou.
2. Pracovný krok
3. Pracovný krok
Koniec sledu pracovných krokov je označený nasledovne:
þþ Koniec sledu pracovných krokov
Návod, ktorý pozostáva z iba jedného pracovného kroku, je
zobrazený nasledovne:
Pre obsluhu sú relevantné iba kapitoly „9. Informácie o produkcii“, s. 35 a „12. Diagnostika a údržba“, s. 48. Všetky ostatné
činnosti smú vykonávať iba kvalifikovaní elektrotechnici.
►► Pracovný krok
1.3
Tlačidlá používateľa a LED sa v tomto dokumente zobrazujú nasledovne:
Varovania a symboly
V nasledujúcej časti nájdete vysvetlivky k varovaniam a
symbolom použitým v tejto príručke.
Nebezpečenstvo
Označuje nebezpečnú
situáciu. Nehoda
vedie k smrti alebo
ťažkému telesnému
zraneniu.
Varovanie
Označuje nebezpečnú situáciu. Nehoda
môže viesť k smrti
alebo ťažkému telesnému zraneniu.
Opatrne
Pozor
6
Označuje nebezpečnú situáciu. Nehoda
môže viesť k stredným alebo ľahkým
telesným poraneniam.
Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá
môže viesť k vecným
škodám.
1.4.2
Tlačidlá používateľa a LED
Tlačidlá používateľa na solárnom inventore: Tlačidlo Esc.
LED na solárnom inventore: LED chyba
Symbol LED
Význam
LED svieti konštantne.
LED bliká.
LED je vypnuté.
1.4.3
Softvérové prvky
Softvérové prvky ako menu alebo zadávacie polia sa v
tomto dokumente zobrazia nasledovne:
Prvky menu softvéru: Menu Nast. používateľa
V zadávacích poliach môžete zmeniť hodnotu parametra.
Všetky druhy zadávacích polí sú na displeji zobrazené
nasledovne: Zadávacie pole Cos Phi.
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
2. Použitie v súlade s určením
2.
Použitie v súlade s určením
Solárny menič striedavého prúdu spája fotovoltaický systém
s verejnou sieťou. Solárny menič striedavého prúdu mení
jednosmerný prúd na striedavý prúd, ktorý bude potom
dodávaný do verejnej siete.
Solárny menič striedavého prúdu série EU smie byť nasadený iba v nasledujúcich štátoch: Belgicko, Bulharsko,
Českej republike, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko,
Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko,
Španielsko, a v Spojenom kráľovstve. (Tento zoznam môže
byť zmenený na základe priebežných povoľovacích procesov.)
Solárny menič striedavého prúdu je naplánovaný na použitie vo fotovoltaických systémoch, ktoré sú pripojené do
elektrickej siete. Solárny menič striedavého prúdu nie je
naplánovaný na mobilné použitie.
Solárny menič striedavého prúdu môže byť nasadený ako
vo vnútorných priestoroch tak i v chránenom vonkajšom
prostredí s podmienkami prostredia podľa IP65.
●●
Solárny menič striedavého prúdu nemá namontované
žiadne komponenty, na ktorých by musel vykonávať
údržbu alebo ich opravovať obsluhujúci pracovník alebo
inštalatér. Všetky opravy musia vykonať pracovníci z
Delta.
●●
Dbajte na všetky body uvedené v tejto príručke na
inštaláciu a prevádzku!
●●
Predtým než vykonáte práce na solárnom meniči
striedavého prúdu, musí byť tento odpojený od siete a
PV-modulov.
●●
Nevyťahujte žiaden kábel, keď je solárny invertor pod
zaťažením, keďže existuje nebezpečenstvo rušivého
elektrického oblúka.
●●
Aby sme sa vyvarovali zásahu prúdom, dodržujte pravidlá platné vo Vašej krajine.
●●
Povrchová plocha solárneho meniča striedavého prúdu
môže byť veľmi horúca.
●●
Solárny menič striedavého prúdu je ťažký (pozri „15.
Technické údaje“, s. 55). Solárny menič striedavého prúdu musí byť vždy dvíhaný minimálne dvoma osobami.
Môžete použiť aj vhodné zdvíhacie zariadenie, napríklad žeriav.
●●
Solárny menič striedavého prúdu vykazuje vysoký
zvodový prúd (pozri „15. Technické údaje“, s. 55). Uzemňovací vodič musí byť pripojený pred uvedením do
prevádzky.
●●
Na RS485-, USB- a I/O-rozhrania smú byť pripojené iba
prístroje podľa SELV (EN 60950).
●●
Neodstraňujte žiadne výstražné tabuľky, ktoré umiestnil
výrobca na solárny menič striedavého prúdu.
●●
Pre zaručenie IP65-istenia musia byť dostatočne utesnené všetky použité a nepoužité pripojenia.
Solárny menič striedavého prúdu smie byť nasadený iba v
zadanom rozsahu výkonu a pri uvedených podmienkach
prostredia.
Solárny menič striedavého prúdu zahŕňa monitorovacie
zariadenia, medzi tým aj ochranu tvorby ostrovčekov.
Solárny menič striedavého prúdu smie byť nasadený iba
pre plánovaný účel použitia.
3.
Všeobecné bezpečnostné nariadenia
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo života vplyvom nebezpečného napätia
Počas prevádzky je solárny menič striedavého prúdu pod nebezpečným napätím.
Nebezpečné napätie je zachované ešte
5 minút po odpojení všetkých zdrojov
napätia.
►► Nikdy neotvárajte solárny menič striedavého prúdu. Solárny menič striedavého
prúdu nemá namontované žiadne komponenty, na ktorých by musel vykonávať
údržbu alebo ich opravovať obsluhujúci
pracovník alebo inštalatér. Otvorením
krytu zaniká záruka.
●●
Neodborná manipulácia môže zapríčiniť fyzické zranenia a vecné škody!
●●
Práce na inštalácii a pri uvedení do prevádzky smú
vykonávať iba kvalifikovaní elektrotechnickí pracovníci.
●●
Solárny menič striedavého prúdu môže byť prevádzkovaný bezpečne a normálne, iba ak budú inštalácia
a prevádzka vykonávané podľa pravidiel tejto príručky
(pozri IEC 62109-5.3.3). Delta Energy Systems nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú nedodržiavaním pokynov pre inštaláciu a prevádzkových pokynov uvedených
v tejto príručke.
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
7
SK
4. Vybalenie
4.
Vybalenie
►► Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky:
Varovanie
Nebezpečenstvo poranenia kvôli veľkej
hmotnosti
Solárny invertor je ťažký (pozri „15. Technické údaje“, s. 55). To môže pri neodbornej
manipulácii viesť k zraneniam.
►► Solárny invertor musia nadvihovať a
nosiť vždy minimálne dve osoby. Alebo
použite vhodné zdvíhacie zariadenie,
napríklad žeriav.
––
Montážna platňa (a)
––
Prevádzková a inštalačná príručka (b)
––
Amphenol AC-zástrčka (c)
––
Zástrčka pre vstupné/výstupné rozhranie
––
2 M6-matice a 2 M6-podložky (d)
––
Štítok “Obmedzenie výkonu” (e)
––
Solárny invertor (f)
►► Skontrolujte poškodenia všetkých dielov!
►► Uschovajte obal!
➃
➀
➄
(b)
(c)
(d)
11 TR
➁
Operation and installation manual for
SOLIVIA 11 EU G4 TR
EU
(e)
➅
➂
8
(f)
(a)
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
5. Popis systému
5.
Popis systému
5.1
Celkový prehľad
➀
➁
➂
➃
SK
➄
Obr. 5.1.:
Komponenty solárneho meniča striedavého prúdu
Č.
Význam
Popis
➀
➁
➂
➃
➄
Stav LED-diód
Displej a tlačidlá
Výrobný štítok
Elektrické pripojenia
Ventilátor
Abb. 5.1.:
„5.3 Stav LED-diód“, s. 10
Abb. 5.1.:
„5.4 Displej a tlačidlá“, s. 10
Abb. 5.1.:
„5.2 Výrobný štítok“, s. 10
Abb. 5.1.:
„5.5 Elektrické pripojenia“, s. 14
Abb. 5.1.:
„5.6 Ventilátor“, s. 15
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
9
5. Popis systému
Výrobný štítok
AC nom.output voltage:
3x400V~3P+N+PE
wye connected
50Hz
3x20.0A
11.0kVA
Cap 0.8 ~Ind 0.8
VDE 0126-1-1 (D)
VDE-AR-N-4105
BDEW
Country specific standards and settings:
see manual
IP class:
IP65
5min
Safety class: 1
Ambient temp: -25°C...+70°C, derating >55°C
SOLIVIA11EUG4TR
EOE48030114
Rev:
Date code:
S/N:
XX
YYWW
LLLMMMXXYYWWZZZZZZ
www.solar-inverter.com
Designed in: Germany
Made in:
Slovakia
Obr. 5.2.:
➀
➁
➂
Výrobný štítok
Výstražné symboly
na výrobnom štítku
5 min
Stav LED-diód
400-900V
425-800V
1000V
29A
29A
DC operating volt. range:
DC operating volt. range (MPP):
DC max. input voltage:
DC max. operating current:
DC max. current per string:
AC nom.output frequency:
AC max. continuous output current:
AC max. continuous output power:
AC reactive current:
5.3
SN: LLLMMMXXYYWWZZZZZZ
5.2
Obr. 5.3.:
Č.
➀
Operation
Earth Fault
Failure
Stav LED-diód
Popis
Označenie
Operácia – pracovný
Prevádzka
Farba
Earth Fault
Porucha uzemnenia
Červená
Failure
Porucha
Žltá
postup
➁
➂
Zelená
Informácie o LED-hláseniach nájdete v „12. Diagnostika a
údržba“, s. 48.
5.4
Displej a tlačidlá
5.4.1
Komponenty
Popis
Nebezpečenstvo života vplyvom
nebezpečného napätia
Počas prevádzky je solárny menič
striedavého prúdu pod nebezpečným
napätím. Nebezpečné napätie je
zachované ešte 5 minút po odpojení
všetkých zdrojov napätia.
►► Nikdy neotvárajte solárny menič
striedavého prúdu. Solárny menič
striedavého prúdu nemá namontované žiadne komponenty, na
ktorých by musel vykonávať údržbu alebo ich opravovať obsluhujúci pracovník alebo inštalatér.
Otvorením krytu zaniká záruka.
►► Predtým, než budete pracovať so
solárnym meničom striedavého
prúdu, prečítajte si a dodržiavajte
nariadenia uvedené v príručke.
➀
➁
ESC
Obr. 5.4.:
Č.
Označenie
➀
➁
Displej
Tlačidlá
5.4.2

Komponent displeja
Štruktúra displeja
Formát
------------------➔Dátum:
DD.MM.RRRR
Čas:
12 h
Obr. 5.5.:
Displej
Displej sa skladá zo 4 riadkov vždy s 20-mi znakmi.
V prvom riadku je uvedený názov zobrazeného menu.
V druhom až štvrtom riadku sú uvedené prvky menu.
V treťom riadku je malá šípka, ktorá udáva práve zvolený
prvok menu.
10
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
5. Popis systému
5.4.3
Tlačidlá
Symbol Použitie
ESC
5.4.5
Zobrazenie v
príručke
Aktuálne menu opustiť
●●
●●
Nastavenie hodnoty – prerušiť
V menu pohyb nahor
Nahor
●●
Nastavenie hodnoty (hodnotu
zvýšiť)
V menu pohyb dolu
Dolu
Nastavenie hodnoty (hodnotu
znížiť)
Zvoliť záznam v menu
Vloženie
●●
●●
UPOZORNENIE
Aby ste mohli na displeji priamo prejsť do určitého menu, môžete použiť funkciu „Prejdi do
menu“.
Esc
●●
●●
Zoznam čísel menu, ktoré sú k dispozícii,
nájdete pod „16.2 Čísla objednávky“, s. 59
1. Pre otvorenie funkcie Prejdi do menu stlačte minimálne na 3 sekundy tlačidlo Esc na solárnom meniči
striedavého prúdu.
→→ Prejdi do menu sa otvorí.
03
●●
Otvoriť nastaviteľnú hodnotu
pre jej úpravu
●●
Upravovanie ukončiť (prevziať
nastavenú hodnotu)
Funkcia „Prejdi do menu“
Prejdi do menu
➔

Menu:
411
411 Aktuál. prehľad
2. Pre zadanie čísla menu stlačte tlačidlo Enter.
5.4.4
Základná štruktúra menu
Menu sa skladajú až z troch úrovní:
[Hlavné menu]
...
300 USB-funkcie
400 Info o produkcii
410 Aktuálne údaje
411 Akt. prehľad
412 Akt. dáta AC
...
→→ Prvá číslica bliká.
3. Zadajte pomocou tlačidiel Nahor/Dolu prvú číslicu z
čísla menu.
→→ Nastaviť môžete iba čísla menu, ktoré sú k dispozícii. Názov zodpovedajúceho menu je uvedený v
štvrtom riadku displeja.
4. Keď ste nastavili prvú číslicu, stlačte tlačidlo Enter.
→→ Druhá číslica bliká.
5. Zadajte druhú a tretiu číslicu.
6. Stlačte tlačidlo Enter.
→→ Zobrazí sa menu so zadaným číslom menu.
420 Denná štatistika
5.4.6
430 Týždenná štatistika
V tabuľke sú uvedené špeciálne kombinácie tlačidiel pre
tlačidlá displeja.
...
500 Užívateľské nastav.
...
Väčšina názvov menu sa skladá z trojciferného čísla a
názvu menu.
Pre prehľad kompletnej štruktúry menu pozri „16.3 Prehľad
štruktúry menu“, s. 60.
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
Tlačidlá
ESC
Kombinácie tlačidiel
Akcia
Keď stlačíte tlačidlo Esc a Nahor súčasne, otvorí
sa menu 100 Inštal. nastav., v ktorom môžete
zmeniť jazyk displeja, pozri „10.2.1 Jazyk na
displeji“, s. 37.
Keď stlačíte tlačidlo Nahora tlačidlo Dolu
súčasne, otvorí sa menu 800 Štandardné menu,
v ktorom môžete zadefinovať „Štandardné menu“,
pozri „10.6 Štandardné menu“, s. 44.
11
SK
5. Popis systému
5.4.7
Pohyb v menu
Tlačidlom Nahor sa zvýši hodnota parametra.
Pre navigáciu v menu použite tlačidlo Nahor/Dolu.
Tlačidlom Dolu sa zníži hodnota parametra.
Pomocou tlačidla Dolu navigujte k nasledujúcemu nižšiemu
prvku menu a tlačidlom Nahor ku najbližšie vyššie položenému prvku menu.
Tlačidlom Esc môže byť nastavenie prerušené, znova sa
zobrazí pôvodná hodnota.

Solivia ## G4
Info o produkcii
➔Užívateľské nastav.
Diagnóza & alarm


Tlačidlom Enter sa prevezme nová hodnota parametra.
Príklad na nasledujúcej strane ukazuje postup pri zmene
hodnoty parametra. Tento postup je rovnaký pre všetky
nastaviteľné parametre.
Solivia ## G4
Užívateľské nastav.
➔Diagnóza & alarm
Info o invertore
Solivia 11 G4
Diagnóza & alarm
➔Info o invertore
Štandard
5.4.8
Výber podmenu
►► Pre otvorenie podmenu stlačte tlačidlo Enter.

Solivia ## G4
USB-funkcie
➔Info o produkcii
Užívateľské nastav.
400 Info o produkcii
Nastav. napájania
➔Aktuálne údaje
Denná štatistika

5.4.9
Opustenie menu
►► Aby ste sa dostali naspäť do nadriadeného menu,
stlačte tlačidlo Esc.

400 Info o produkcii
Nastav. napájania
➔Aktuálne údaje
Denná štatistika
ESC

Solivia ## G4
Užívateľské funkcie
➔Info o produkcii
Užívateľské nastav.
5.4.10 Nastavenie hodnôt
Parametre môžete nastaviť vo viacerých menu. Na zmenu
hodnoty parametra sa používajú tlačidlá Nahor/Dolu.
12
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
5. Popis systému
Príklad: Nastavenie dátumu
Tlačidlá
Akcia
Výsledok
1. V hlavnom menu stlačte tlačidlo Nahor alebo tlačidlo Dolu, aby sa
zvolilo Inštal. nastav..
Solivia ## G4
------------------➔Inštal. nastav.
Možnosti

2. Stlačte tlačidlo Enter, aby sa otvorilo menu 100 Inštal. nastav. (Inštalačné nastavenia).
100 Inštal. nastav.
------------------➔Jazyk:
English
Dátum a čas

3. Stlačte tlačidlo Nahor/Dolu, aby ste zvolili Dátum a čas.
100 Inštal. nastav.
English
Jazyk:
➔Dátum a čas:
Nastav. displeja

4. Stlačte tlačidlo Enter, aby sa otvorilo menu 110 Dátum a čas.
110 Dátum a čas
------------------➔Dátum:
09/14/2011
Čas:
03:15:22 pm

5. V prípade potreby stlačte tlačidlá Nahor/Dolu, aby ste zvolili prvok
menu Dátum.
110 Dátum a čas
------------------➔Dátum:
09/14/2011
Čas:
03:15:22 pm

6. Aby sa začalo s nastavovaním, stlačte tlačidlo Enter
→→ Číslice pre prvú hodnotu (tu mesiac) blikajú.
110 Dátum a čas
Formát
➔Dátum:
09/14/2011
Čas:
03:15:22 pm


7. Stlačte tlačidlo Nahor/Dolu, aby sa nastavil mesiac.
110 Dátum a čas
Formát
➔Dátum:
11/14/2011
Čas:
03:15:22 pm


8. Aby sa prevzala nová hodnota, stlačte tlačidlo Enter.
→→ Číslice pre druhú hodnotu (tu deň) blikajú.
110 Dátum a čas
Formát
➔Dátum:
11/14/2011
Čas:
03:15:22 pm


9. Stlačte tlačidlo Nahor/Dolu, aby sa nastavil deň.
110 Dátum a čas
Formát
➔Dátum:
11/17/2011
Čas:
03:15:22 pm


10. Aby sa prevzala nová hodnota, stlačte tlačidlo Enter.
→→ Číslice pre poslednú hodnotu (tu rok) blikajú.
110 Dátum a čas
Formát
➔Dátum:
11/17/2011
Čas:
03:15:22 pm


11. Stlačte tlačidlo Nahor/Dolu, aby sa nastavil rok.
110 Dátum a čas
Formát
➔Dátum:
11/17/2012
Čas:
03:15:22 pm


12. Aby sa prevzala nová hodnota, stlačte tlačidlo Enter.
þþ Hodnota sa prevezme a opustí sa režim úprav.
110 Dátum a čas
------------------➔Dátum:
11/17/2012
Čas:
03:15:22 pm

Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
13
SK
5. Popis systému
5.5
Elektrické pripojenia
5.5.1
Prehľad
➆
➅
➄
➃
➂
➁
➀
Obr. 5.6.:
Elektrické pripojenia
Č.
Označenie
Popis
➀
➁
➂
➃
➄
➅
➆
DC-pripojenia
„5.5.2 DC-pripojenia a DC-deliaci spínač“, s. 15
AC-prípojka
„5.5.3 AC-prípojka“, s. 15
Pripojenie ventilátora
„5.6 Ventilátor“, s. 15
2 x RS485-rozhrania
„5.5.4 RS485-rozhranie (EIA485)“, s. 15
USB-rozhranie
„5.5.5 USB-rozhranie“, s. 15
I/O-rozhranie
„5.5.6 I/O-rozhranie“, s. 15
DC-deliaci spínač
„5.5.2 DC-pripojenia a DC-deliaci spínač“, s. 15
14
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
5. Popis systému
5.5.2
DC-pripojenia a DC-deliaci spínač
5.5.5
USB-rozhranie
USB-rozhranie slúži na ukladanie a vkladanie údajov a
správ.
Podporované funkcie:
DC+
Obr. 5.7.:
DC–
DC-pripojenia a DC-deliaci spínač
DC-pripojenia slúžia k spojeniu vedenia (vedení) PV-modulov so solárnym meničom striedavého prúdu.
Solárny menič striedavého prúdu je vybavený integrovaným
DC-deliacim spínačom na oddelenie DC-pripojení od DCnapätia PV-modulov.
Maximálne zaťaženie vstupného prúdu každého jednotlivého DC-pripojenia činí 29 A.
Typ pripojenia: MultiContact MC4, 3 páry
5.5.3
AC-prípojka
AC-pripojenie slúži na prepojenie solárneho meniča striedavého prúdu so sieťou.
Solárny menič striedavého prúdu musí byť pripojený na sieť
s konfiguráciou 3 fázy – hviezda (L1, L2, L3, neutrálny vodič
a ochranný vodič).
Sieť musí zodpovedať jednému z nasledujúcich uzemňovacích systémov:
●●
TN-C
●●
TN-S
●●
TN-C-S
●●
TT
●●
Aktualizácia firmware
●●
Ukladanie a vkladanie nastavení
●●
Swap-údaje uložiť
●●
Vyhotoviť správy
●●
Servis
Detailný popis funkcií pozri „11. Ukladanie do pamäti a ukladanie údajov a nastavení“, s. 45.
Typ pripojenia:
5.5.6
USB A
I/O-rozhranie
I/O-rozhranie slúži na prenos signálov o stave do iných
prístrojov, na príklad do monitorovacieho zariadenia.
I/O-rozhranie obsahuje nasledujúce komponenty:
●●
2 relé, samostatne nastaviteľné na rôzne signály o
stave
●●
2 vstupy pre externý signál na zastavenie napájania
SK
Detailný popis funkcií pozri „11. Ukladanie do pamäti a ukladanie údajov a nastavení“, s. 45.
Typ pripojenia:Proprietárne, konektory sú zahrnuté v
dodávke
5.6
Ventilátor
Externý ventilátor je štandardný komponent solárneho
meniča striedavého prúdu a zaručuje dostatočné vetranie
na chladenie solárneho meniča striedavého prúdu. Chladenie sa prejavuje vždy pozitívne na integrite solárneho
meniča striedavého prúdu.
Informácie o výmene ventilátora nájdete v „13.1 Výmena
ventilátora“, s. 53.
Typ pripojenia: Amfenol C16-3 AC, konektory sú v dodávke
5.5.4
RS485-rozhranie (EIA485)
Obidve RS485-rozhrania budú použité na pripojenie jedného alebo viacerých solárnych meničov striedavého prúdu
na monitorovací systém.
RS485-rozhrania sú vnútorne prepojené 1:1. Preto môžu
byť použité obidve RS485-rozhrania ako vstup alebo
výstup.
Viaceré solárne meniče striedavého prúdu budú zapojené v
sérii. Každý solárny menič striedavého prúdu musí mať jednoznačný RS485-ID. Na poslednom solárnom meniči striedavého prúdu série musí byť zapnutý zakončovací odpor.
RS485-ID a zakončovací odpor môžu byť nastavené počas
uvedenia do prevádzky (pozri „8. Uvedenie do prevádzky“,
s. 25) alebo neskôr (pozri „10.2.6 RS485 (EIA485)“, s. 38).
Typ pripojenia:
2 x RJ45
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
15
6. Prevádzkové vlastnosti
6.
Prevádzkové vlastnosti
Stupeň
účinnosti
Wirkungsgrad
0,97
6.1
Celkový spôsob činnosti
Solárny menič striedavého prúdu mení jednosmerný prúd
PV-modulov na striedavý prúd. Následne je striedavý prúd
odvádzaný do verejnej siete.
0,95
0,91
MPP-Tracker
0,89
Solárny menič na striedavý prúd má zabudovaný MPPTracker (MPP = Maximum Power Point).
0,87
MPP-Tracker prechádza v pravidelných časových odstupoch oblasť napätia DC blízo aktuálneho pracovného bodu,
aby našiel bod vyššieho výkonu. Keď je nájdený bod vyššieho výkonu, nastaví sa solárny menič na striedavý prúd
na nový pracovný bod.
Pomocou funkcie „zatienenie“ môže byť MPP-Tracker
nastavený na väčší rozsah napätia DC. Táto funkcia má
zmysel zvlášť vtedy, keď cez moduly PV pravidelne prechádzajú malé tiene, napr. z komínov alebo zo stromov.
Vysokofrekvenčný transformátor
Strany AC a DC solárneho meniča striedavého prúdu sú
galvanicky oddelené prostredníctvom vysokofrekvenčného
transformátora. Preto nie je možné, aby sa na stranu AC
dostal jednosmerný prúd.
Ochrana vytvorenia ostrovčekov
Integrovaná ochrana vytvorenia ostrovčekov vypne solárny
menič striedavého prúdu pri výpadku siete.
Regulácia teploty
Konvekčný chladiaci systém sa stará o optimálny odvod
tepla.
Pri teplotách okolia v hornej oblasti prevádzkovej teploty sa
internou reguláciou teploty redukuje výkon. Pri teplotách
okolia nad hornou oblasťou prevádzkovej teploty sa solárny
menič prevádzkového prúdu vypne.
0,85
425 V
Obr. 6.1.:
6.2
Maximálne vstupné napätie nesmie byť nikdy prekročené.
Zmerajte vstupné napätie a použite prepäťovú ochranu na
strane DC, aby ste predišli vyšším napätiam. Maximálne
napätie chodu naprázdno nastáva pri najnižších predpokladaných teplotách. Presnejšie informácie o teplotnej závislosti nájdete v dátovom doklade PV-modulov.
6000
600 V
8000
10000
Výkon [W]
[W]
Leistung
800 V
Účinnosť k výkonu (graf)
Funkcie pre ovplyvnenie režimu prevádzky
Detailný popis funkcií nájdete v kapitole „10. Nastavenia“,
s. 37.
●●
Regulácia činného výkonu
●●
Regulácia jalového výkonu
●●
Napájanie jalového výkonu pri poklese napätia v sieti
(Fault Ride Through)
●●
Kontrola izolácie a uzemnenia
●●
Rozšírený MPP-Tracking pri čiastočnom zatienení PVmodulov
●●
Zastavenie napájania cez Remote
●●
Aktivácia externých signalizačných zariadení cez relé
6.3
DC-napätia
Hodnoty uvedené v tomto odseku pre DC- vstupné napätia
nájdete v kapitole „15. Technické údaje“, s. 55.
4000
2000
0
Pevne nastavené redukcie činného výkonu
a redukcie jalového výkonu
Počas uvedenia do prevádzky môže byť nastavená redukcia činného výkonu a/alebo redukcia jalového výkonu. Po
ukončení uvedenia do prevádzky môžu byť hodnoty pozmenené iba s pomocou PIN.
6.4
Vyhodnotenie údajov a komunikácia
O napájacom rozsahu napätia solárneho meniča striedavého prúdu je definované, pri ktorých vstupných napätiach
solárny menič striedavého prúdu dodáva prúd do siete.
Solárny menič striedavého prúdu je riadený mikrocontrollermi – riadiacimi prístrojmi, ktoré zároveň zabezpečujú
komunikačné rozhranie a monitoring hodnôt a hlásení na
displeji.
O MPP-vstupnom rozsahu napätia pri plnom výkone
solárneho meniča striedavého prúdu je definované, pri
akých vstupných napätiach je MPP-Tracker aktivovaný.
Solárny menič striedavého prúdu zachytáva a ukladá do
pamäte rôzne údaje, ktoré môžu byť zobrazené priamo na
displeji alebo na PC.
Informácie o produkcii
Informácie o produkcii sú k dispozícii pre aktuálny deň,
týždeň, mesiac atď. Informácie o produkcii sú ukladané
mesačne.
16
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
6. Prevádzkové vlastnosti
Ukladanie konfiguračných nastavení do pamäte
Konfiguračné nastavenia solárneho meniča striedavého
prúdu môžu byť vymieňané medzi solárnymi meničmi striedavého prúdu rovnakého typu cez USB-kľúč.
Výstražné hlásenia a signalizácie poruchy
V solárnom meniči striedavého prúdu je uložené každé
výstražné hlásenie a signalizácia poruchy s časovou pečiatkou. V závislosti od príčiny poruchy budú hlásenia ukladané
do protokolu o udalosti alebo do interného protokolu.
Správy
Správy možno prečítať na displeji a môžu byť ukladané aj
na USB-kľúč. V správach sú obsiahnuté informácie o produkcii, udalostiach, nastaveniach a interných protokoloch. U
MVD-sietí a LVD-sietí je uložených posledných päť porúch
spolu s nastaveniami.
SK
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
17
7. Inštalácia
7.
Inštalácia
7.1
Plánovanie inštalácie
Všeobecné pokyny
►► Používajte vždy iba montážnu dosku, ktorá bola dodaná spolu so solárnym meničom striedavého prúdu.
►► Solárny menič striedavého prúdu namontujte najprv na
stenu a potom zriaďte elektrické prípojky.
►► Eventuálne vyvolaný hluk sa môže pri použití v obytnej
zóne prejaviť rušivo. Z toho dôvodu sa vyhnite inštalácii v obytnej zóne.
►► Solárny menič striedavého prúdu umiestnite tak, aby
boli LED-diódy a displej čitateľné. Dbajte pritom na uhol
odčítavania a inštalačnú výšku.
►► Solárny menič striedavého prúdu montujte na žiaruvzdornú stenu.
►► Dbajte na rozsah prevádzkovej teploty s plným výkonom bez deregulácie a maximálny rozsah prevádzkovej teploty.
Keď bude prvý rozsah prevádzkovej teploty prekročený,
solárny menič striedavého prúdu zredukuje výkon. Keď
bude prekročená maximálna prevádzková teplota, solárny menič striedavého prúdu sa vypne.
––
Pri montáži dodržujte minimálne odstupy od stien a
ďalších solárnych meničov striedavého prúdu (pozri
Obr. 7.2.).
––
Inštalujte viacero solárnych meničov striedavého
prúdu vedľa seba.
––
Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu.
––
Postarajte sa o dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Teplý vzduch musí mať možnosť úniku nahor. Z toho
dôvodu je inštalácia priamo pod uzavretým stropom nevhodná.
>50 cm
►► Solárny menič striedavého prúdu montujte na nerezonujúcu stenu.
►► Prekontrolujte, či stena unesie aj vysokú hmotnosť.
►► Pre montáž použite hmoždinky a skrutky, ktoré sú
vhodné na nástennú montáž a veľké hmotnosti.
►► Solárny menič striedavého prúdu montujte vertikálne,
pozri Obr. 7.1.
>10 cm
>50 cm
>10 cm
✓
>10 cm
Obr. 7.2.:
Montážne rozmery pre prúdenie tepla
►► Zabráňte silnému znečisteniu. Prach môže ovplyvniť
výkon prístroja.
Obr. 7.1.:
Nastavenie pri montáži
Podmienky okolitého prostredia
►► Solárny menič striedavého prúdu chráňte pred silným
dažďom a nánosmi snehu.
►► Solárny menič striedavého prúdu má stupeň ochrany
IP65 a môže byť inštalovaný ako vo vnútorných priestoroch, tak i v chránenom vonkajšom prostredí.
18
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
7. Inštalácia
7.2
Mechanická inštalácia
7.2.1
Montážna doska
3. Solárny menič striedavého prúdu zaveste na montážnu
dosku, pozri Obr. 7.4.
Výstraha
Nebezpečenstvo poranenia vplyvom ťažkej hmotnosti
Solárny menič striedavého prúdu je ťažký
(pozri „15. Technické údaje“, s. 55). Pri
nenáležitom zaobchádzaní môže zapríčiniť
poranenia.
►► Solárny menič striedavého prúdu musí
byť vždy dvíhaný minimálne dvoma
osobami. Môžete použiť aj vhodné zdvíhacie zariadenie, napríklad žeriav.
Potrebný materiál a nástroje
Rozsah dodávky zahŕňa:
▪▪
Montážna doska
▪▪
2 montážne skrutky a podložky na upevnenie solárneho
meniča striedavého prúdu na montážnej doske
Okrem toho budú potrebné:
▪▪
Skrutky (∅ 6 mm) + hmoždinky na upevnenie montážnej dosky na stenu. Potrebné budú minimálne 4 skrutky.
▪▪
Vŕtačka a vrták, prispôsobené materiálu steny a veľkosti hmoždiniek.
▪▪
Skrutkovač alebo otvorený kľúč, vhodný pre tieto skrutky.
A
A
Obr. 7.4.:
6,5
12
∅
12
Zavesenie solárneho meniča striedavého prúdu
na montážnu dosku
4. Solárny menič striedavého prúdu zaistite na montážnej
doske tak, že montážne matice a podložky nasadíte
na závitový svorník a pevne dotiahnite (pozri Obr. 7.3,
pozícia C). (Závitové svorníky budú použité aj pre
pripojenie uzemňovacieho kábla na solárny menič
striedavého prúdu.)
200
320
B
SK
5. Prekontrolujte mechanickú inštaláciu.
12
38
A
C
þþ Mechanická inštalácia solárneho meniča striedavého
B
90
B
prúdu je ukončená.
A
150
319,5
C
410 ± 0,5
Obr. 7.3.:
Kótovaný výkres montážnej dosky
1. Montážnu dosku primontujte na stenu minimálne 4
skrutkami (∅ 6 mm) a hmoždinkami. Pre tieto 4 skrutky
využite 4 otvory A alebo 4 otvory B (pozri Obr. 7.3).
Montážnu dosku môžete použiť ako šablónu na označenie pozícií vrtných otvorov.
2. Skrutky pevne utiahnite k stene.
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
19
7. Inštalácia
7.3
Elektrická inštalácia
Maximálne povolené bezpečnostné dimenzovanie pre automatický prerušovač je 32 A (typ B).
Nebezpečenstvo
Strana AC a strana DC solárneho meniča striedavého prúdu
sú galvanicky oddelené. Preto nie je možné, aby sa jednosmerný prúd dostal na stranu AC, tzn. že postačuje monitorovacia jednotka chybného prúdu typu A. Odporúčame použiť monitorovaciu jednotku chybného prúdu typu 32-A. Vždy
však dodržiavajte špecifické pravidlá Vašej krajiny.
Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo riziko ťažkého poranenia vplyvom nebezpečného napätia
►► AC-vedenie zapnite beznapäťovo predtým, než odstránite alebo nasadíte
AC-pripojenie.
7.3.1
Typický zvodový prúd je pod hodnotou 3,5 mA.
UPOZORNENIE
Pripojenie na sieť
Menovitá hodnota sekundárneho prúdu nakrátko na pripojovacom bode siete do verejného elektrického zásobovacieho systému sa zvyšuje cez menovitý prúd pripojeného solárneho meniča striedavého prúdu.
Všeobecné pokyny
►► Solárny menič striedavého prúdu môže byť pripojený
na sieť s 3 fázami a uzemneným nulovým bodom (L1,
L2, L3, nulovým vodičom a ochranným vodičom).
Na AC-konektor musí byť pripojený flexibilný alebo tuhý
medený kábel o priemere minimálne 4,0 mm² (koeficient
k=1). Konektor AC je nadimenzovaný pre použitie medených drôtov, ohľadom použitia iného vodivého materiálu sa
obráťte na výrobcu Amphenol).
Povolené sú nasledujúce typy sietí:
––
TN-C
––
TN-S
––
TN-C-S
––
TT
Dbajte na požadovanú sieťovú impedanciu na pripojovacom
bode siete (dĺžka kábla, prierez kábla).
►► Prepojte solárny menič striedavého prúdu so sieťou
patrične podľa nasledujúcich schém zapojenia:
TN-C
TN-S
Transformátor
Transformátor
L1
L1
L2
L2
L3
L3
PEN
N
PE
PE
PE
Solárny menič
striedavého
Solárny menič
striedavého
TN-C-S
Potrebné nástroje a materiál
Transformátor
L1
Rozsah dodávky zahŕňa:
L2
L2
▪▪
L3
L3
N
Rozsah dodávky nezahŕňa:
L1
N
PE
Obr. 7.5.:
Solárny menič
striedavého
Uzemňovací systém rozdielnych sietí
►► Merací prístroj na meranie energie musí byť namontovaný medzi solárnym meničom striedavého prúdu a napájacím bodom siete. Dbajte pritom na ustanovenia dodávateľa elektrickej energie.
okrúhly konektor, typ Amfenol C16-3 s objímkou
▪▪
Flexibilný 5-žilový kábel s L1, L2, L3, neutrálnym káblom a PE-vodičom pre AC-prípojku. AC-konektor je povolený pre kábel o priemere medzi 11 a 20 mm a s prierezom vodiča 4 mm2 alebo 6 mm2.
▪▪
Prechody, vhodné k prierezu vodiča
▪▪
Odľahčenie ťahu pre káble
▪▪
Pre spojenie uzemňovacieho kábla so solárnym
meničom striedavého prúdu (pozri Obr. 7.3, pozícia C),
bude dodatočne potrebná poistná podložka.
PE
PE
Solárny menič
striedavého
Na ochranu obsluhy a strojného zariadenia inštalujte požadované bezpečnostné a ochranné zariadenia (napr. automatické prerušovače a/alebo zariadenia na prepäťovú
ochranu).
Pre použitie vo Francúzsku dodá Delta zvláštnu súpravu.
Táto súprava obsahuje všetky komponenty, ktoré sú nutné
pre splnenie požiadaviek podľa UTE C15-712-1 („16.2 Čísla
objednávky“, s. 59).
TT
Transformátor
Dĺžku kábla a prierez kábla zvoľte tak, aby bola teplota
vodiča a straty vedenia minimálne. V niektorých štátoch
(napr. vo Francúzsku a Nemecku) sa musia dodržiavať špecifické požiadavky na systémovú inštaláciu (UTE C15-7121, VDE 0100 712). V týchto požiadavkách sú stanovené
minimálne káblové priemery a bezpečnostné opatrenia proti
prehriatiu vysokými napätiami. Vždy však dodržiavajte špecifické požiadavky Vašej krajiny.
Zapínací prúd má hodnotu pri 20 A na každú fázu po maximálne 20 ms.
20
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
7. Inštalácia
Spojenie AC-kábla a AC-konektora
➁
➀
1. Odstráňte opláštenie AC-kábla ako je znázornené a
odizolujte vždy 10mm konce drôtov.
UPOZORNENIE
Dbajte na polaritu okrúhleho konektora.
Nesprávne rozmiestnenie môže viesť
ku zničeniu solárneho meniča striedavého prúdu.
10 mm
►► Vsuňte žily AC-kábla do svoriek kolíkovej vložky a pevne zoskrutkujte. Dbajte pritom na fázový sled.
52,5 mm (PE: 57,5 mm)
A
A
1 : L1
2 : L2
3 : L3
4:N
: PE
2. Nasaďte žilové dutiny na odizolované konce žíl a zalisujte žilové dutiny.
3.
Pripojte podľa následného popisu AC-konektor a ACkábel.
►► Odskrutkujte maticu ➀ a káblové teleso ➁ od puzdrovej
vložky ➂.
►► Zoskrutkujte maticu ➀, káblové teleso ➁ a kolíkovú
vložku ➂. Pevne dotiahnite maticu momentom 5 Nm a
káblové teleso momentom 1 – 2 Nm.
➁
➂
➀
➀
➁
➂
►► Nasaďte AC-konektor na AC-objímku ➁ na solárnom
meniči striedavého prúdu a pevne zoskrutkujte blokovací prstenec ➀ s krútiacim momentom hodnoty 6 až
8 Nm.
►► Keď bude priemer káblov medzi 16 a 20 mm, odstráňte modrý, šesťuholníkový inlay na vnútornej strane ➀
matice).
➀
➁
➀
20-16
16-11
►► Posuňte maticu ➀ a káblové teleso ➁ na AC-kábel.
4. Pri použití priemerov káblov medzi 11 a 13 mm nasaďte
priamo za okrúhlym konektorom objímku na odľahčenie
ťahu. V prípade iných priemerov káblov sa použitie odľahčenia ťahu odporúča.
5. Uzemňovací vodič AC-kábla uzemnite na k tomu naplánované pripojenie.
6. Uzemnite montážnu dosku.
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
21
SK
7. Inštalácia
▪▪
1-žilový kábel pre DC-prepojenie.
Uzemnenie musí byť zriadené blízko pri solárnom meniči
striedavého prúdu. Odporúča sa, použiť uzemňovaciu
súpravu „Grounding Set A Solar“ od Delta.
Uzemňovacia súprava
Grounding Set A Solar
▪▪
Čísla dielov Delta
EOE990000275
Typy káblových spojok pre spojenia jednosmerného
prúdu so solárnym meničom striedavého prúdu.
Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo riziko ťažkého poranenia vplyvom nebezpečného napätia
Na pripojeniach DC solárneho meniča striedavého prúdu môžu byť nebezpečné napätia.
►► Nikdy neodpájajte PV-moduly, keď je
solárny menič striedavého prúdu pod
zaťažením. Najprv vypnite sieť, aby sa
solárny menič striedavého prúdu nemohol napájať žiadnou ďalšou energiou.
Potom otvorte DC-spínač.
►► Zabezpečte DC-pripojenia pred dotykmi.
UPOZORNENIE
Aby sa zabezpečil ochranný stupeň IP65,
musia byť všetky nepoužité prepojenia a
rozhrania s krytmi umiestnenými na solárnom meniči striedavého prúdu uzavreté.
Všeobecné pokyny
Pred pripojením fotovoltaického systému prekontrolujte
polaritu DC-napätia na DC-prípojkách.
Vedenia PV-modulov sa pripoja na DC-pripojenia, záporný
DC-pól na DC MÍNUS, kladný DC-pól na DC PLUS. Pripojenia sú kódované, takže nie je možné prepólovanie.
Maximálne vstupné napätie solárneho meniča striedavého
prúdu pri napájaní činí 900 V. Maximálne prúdové zaťaženie každého jednotlivého DC-pripojenia činí 29 A.
Solárny menič striedavého prúdu môže byť uzemnený ako
na kladnej DC-strane, tak aj na zápornej DC-strane. Na
strane DC má solárny menič striedavého prúdu kontrolu
izolácie a uzemnenia. Monitoring sa môže nakonfigurovať
v menu 230 Uzemnenie,pozri „10.5.2 Kontrola izolácie a
uzemnenia“, s. 43.
DC+
DC–
▪▪
mm2
AWG
1,5 / 2,5
14
4 / 6
10
1,5 / 2,5
14
4 / 6
10
Objímka
Konektor
Objednávacie číslo
Rozsah priemerov pre opláštenie
káblov
Nebezpečenstvo
Prierez drôtu
Pripojenie PV-modulov
Typ káblovej
spojky
7.3.2
Pripojenie DC solárneho
meniča striedavého prúdu
Pripojenie DC-PLUS solárneho meniča striedavého prúdu
je konektor, DC–pripojenie je objímka.
mm
3-6
5,5-9
3–6
5,5-9
3-6
5,5-9
3-6
5,5-9
32.0010P0001-UR
32.0012P0001-UR
32.0014P0001-UR
32.0016P0001-UR
32.0011P0001-UR
32.0013P0001-UR
32.0015P0001-UR
32.0017P0001-UR
UTE súprava podľa aktuálneho francúzskeho štandardu UTE C 15-712-1
UTE súprava Multi-Contact je vybavená podľa najnovšieho
francúzskeho štandardu UTE C 15-712-1. Obsahuje 8
DC-aretačných zariadení, montážny nástroj a dodatočný
Signal-flash disk. S touto súpravou dodržíte požiadavky
definované v UTE C 15-712-1 na DC-ochranu a DC-signály.
UTE súprava Multi-Contact
UTE súprava Multi-Contact pre SOLIVIA EU
solárny invertor
7.3.3
Čísla dielov Delta
EOE90000341
RS485 (EIA485)-rozhranie
UPOZORNENIE
Aby sa zabezpečil ochranný stupeň IP65,
musia byť všetky nepoužité prepojenia a
rozhrania s krytmi umiestnenými na solárnom meniči striedavého prúdu uzavreté.
Použité smú byť iba následne popísané
káble. Štandardné káble nie sú povolené.
Prostredníctvom RS485-rozhraní môže byť na monitorovací
systém pripojený jeden alebo viac solárnych meničov striedavého prúdu. Obidve RS485-rozhrania sú vnútorne pevne
zapojené 1:1. Každé RS485-rozhranie možno použiť ako
vstup príp. výstup.
Solárny menič striedavého prúdu má DC-deliaci spínač.
Potrebné náradie a nástroje
Rozsah dodávky nezahŕňa:
22
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
7. Inštalácia
Rozloženie pinov
8
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Rozloženie
Rezervované
Rezervované
Rezervované
GND
Rezervované
Rezervované
TX_A
RX_B
Pripojenie jedného solárneho meniča striedavého prúdu
Zakončovaci odpor
zapnutý
–
8
1
~
Čísla dielov Delta
3081186300
3081186500
3081186600
3081186200
3081186400
Kontaktovanie
Delta-Support
Ak budete chcieť sami urobiť konečnú úpravu, musíte použiť káblový manažér od Hartinga (IP67-Push/Pull-systémový kábel RJ45).
Nepoužité
pripojenia
zakruť
Odporúčame použiť na jednej strane modrý káblového
manažér a na strane druhej biely káblový manažér.
RS485
Káblový manažér
Pre špecifikáciu káblov
kontaktujte Delta Support
RJI IP67 Data Plug PushPull 8-Pol White
RJI IP67 Data Plug PushPull 8-Pol Blue
Datalogger
zariadenie
Obr. 7.6.:
Kábel pre RS485 – spojenie
Kábel na prepojenie solárnych meničov
striedavého prúdu
Push/Pull-kábel od Harting-a, IP67, jedna
strana s modrým káblovým manažérom,
druhá strana s bielym káblovým manažérom
1,5 m
3,0 m
5,0 m
10,0 m
20,0 m
Spojovací kábel od solárneho meniča
striedavého prúdu k monitorovaciemu
prístroju Gateway
napr. Solivia Basic Gateway, Solarlog alebo
Meteocontrol WEB’logger
Vonkajší kábel, IP65, s RJ45-PushPull a
RJ12-konektormi od firmy Harting
Pripojenie jedného solárneho meniča striedavého
prúdu cez RS485 na zariadenie na registráciu údajov
Čísla dielov Harting
09 45 145 1500
09 45 145 1510
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG (PF 2451,
D-32381 Minden, www.harting.com)
Zakončovací odpor môže byť zapnutý počas uvedenia
do prevádzky (pozri Obr. 7.1) alebo neskôr (pozri „10.2.6
RS485 (EIA485)“, s. 38).
Pripojenie viacerých solárnych meničov striedavého
prúdu
–
8
~
–
1
RS485
Zakončovaci odpor
zapnutý
~
–
RS485
Kábel 308116x00
~
RS485
Kábel 308116x00
Pre špecifikáciu káblov
kontaktujte Delta Support
Nepoužité
pripojenia
zakryť
Datenlogger
Obr. 7.7.:
Pripojenie viacerých solárnych meničov striedavého
prúdu cez RS485 na zariadenie na registráciu údajov
Keď bude viac solárnych meničov striedavého prúdu pripojených na monitorovací systém cez RS485-rozhrania, musí
byť na poslednom solárnom meniči striedavého prúdu zbernice zapnutý zakončovací odpor, pozri Obr. 7.7.
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
23
SK
7. Inštalácia
7.3.4
I/O-rozhranie
Rozloženie pinov
Montáž konektora
Pripojovacia súprava pre I/O-rozhranie je zahrnutý v rozsahu dodávky.
➇
➆
➅
➄
Pin
1
2
Označenie
2_COM
2_NOC
3
4
1_COM
1_NCC
5
1_NOC
6
7
8
9
10
A
B
IN
5V
GND
Použitie
Relé 2 – spolu
Relé 2 – v stave pokoja otvorený kontakt
Relé 1 – spolu
Relé 1 – v stave pokoja zatvorený
kontakt
Relé 1 – v stave pokoja otvorený kontakt
Napájanie vypnuté – drôt A
Napájanie vypnuté – drôt B
Rezervované
Rezervované
Rezervované
➁
➀
1_NOC
1_NCC
➂
➃
Obr. 7.8.:
Montáž I/O-pripojenia
Č.
Označenie
➀
➁
➂
➃
➄
➅
➆
⑧
Prikrytie
1_COM
Obr. 7.10.:
Teleso konektora
Rozloženie pinov, relé 1
Utesnenie pre nepoužité otvory
Svorkový kôš
2_NOC
Káblový lem
Kábel
Tesniaci prstenec
I/O-rozhranie
2_COM
Obidva otvory pre zavedenie kábla sú nadimenzované na
priemer kábla 3,6 až 5,2 mm. Nepoužité otvory musia byť
uzavreté s utesnením ➂.
Obr. 7.11.:
Rozloženie pinov, relé 2
1
10
Obr. 7.9.:
24
Kabeláž I/O-modulu
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
8. Uvedenie do prevádzky
8.
Uvedenie do prevádzky
8.1
Skôr, ako začnete
Solárny invertor musí byť riadne inštalovaný, pozri „7. Inštalácia“, s. 18.
Informácie k obsluhe displeja nájdete v „5.4 Displej a tlačidlá“, s. 10.
Po prvom štarte a po samočinnom teste budete postupne
vedení cez procedúru uvedenia do prevádzky.
8.2
Zvolenie správnej procedúry pre uvedenie
do prevádzky
Procedúra uvedenia do prevádzky je závislá od nasledovných kritérií:
●●
Má sa solárny invertor zriadiť od základu nanovo? V
tomto prípade je rozhodujúce, na ktorú sieť je solárny
invertor pripojený.
●●
Má sa solárny invertor zriadiť s rovnakými nastaveniami
ako iný, konštrukčne rovnaký solárny invertor?
●●
Je solárny invertor náhradný prístroj za iný, konštrukčne rovnaký solárny invertor?
Nasledujúca tabuľka vám má uľahčiť výber správnej procedúry uvedenia do prevádzky.
Úloha
Solárny invertor sa má od základu
zriadiť nanovo a sieť, s ktorou je
solárny invertor spojený, je uvedená v
nasledujúcom zozname:
BE C10/11 09
Belgicko podľa
C10/11, 2009
BE C10/11 12
Belgicko podľa
C10/11, 2012
BG
Bulharsko
CZ
Česká republika
DE VDE126
Nemecko podľa
VDE 0126
ES RD1699
Španielsko podľa
RD1699
ES RD661
Španielsko podľa
RD661
ES ISLAND
Španielsko/
ostrovy
FR UTE
Francúzsko podľa
UTE
GR CONTINENT
Grécko/kontinent
(49,5/50,5 Hz)
GR ISLAND
Grécko/ostrovy
(47,5/51 Hz)
NL
Holandsko
PT
Portugalsko
RO
Rumunsko
SK
Slovensko
UK G59-2
Spojené kráľovstvo podľa G59-2
Solárne invertory sa majú zo základu
zriadiť nanovo a majú sa pripojiť na
LVD- alebo MVD-sieť.
DE LVD
Nemecko podľa
VDE AR N 4105
DE MVD
Nemecko podľa
BDEW
DK LVD
Dánsko podľa
VDE AR N 4105
Solárny invertor sa má zriadiť s rovnakými nastaveniami ako iný, konštrukčne rovnaký solárny invertor.
Solárny invertor je náhradný prístroj
za iný, konštrukčne rovnaký solárny
invertor.
Solárny invertor sa má od základu
zriadiť nanovo a sieť, s ktorou je
solárny invertor spojený, nie je
obsiahnutá v hore uvedených zoznamoch sietí.
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
Relevantná procedúra
uvedenia do prevádzky
„8.3 Štandardné uvedenie
do prevádzky“, s. 26
SK
„8.4 Štandardné uvedenie
do prevádzky pre LVD- a
MVD-siete“, s. 28
„8.5 Uvedenie do prevádzky načítaním nastavení iného solárneho
invertora“, s. 30
„8.6 Uvedenie do prevádzky po výmene solárneho invertora“, s. 32
Môžete zriadiť špecifickú
sieť. Obráťte sa, prosím,
telefonicky na support
Delta.
25
8. Uvedenie do prevádzky
8.3
Štandardné uvedenie do prevádzky
8.3.1
Krátky prehľad krokov uvedenia do prevádzky
6. Zvoľte sieť.
►► Nastavenie jazyka displeja

►► Zvolenie siete
Siete disponibilné pre štandardné uvedenie do prevádzky
Text na displeji
Popis
BE C10/11 09
Belgicko podľa C10/11, 2009
BE C10/11 12
Belgicko podľa C10/11, 2012
BG
Bulharsko
CZ
Česká republika
DE VDE126
Nemecko podľa VDE 0126
ES RD1699
Španielsko podľa RD1699
ES RD661
Španielsko podľa RD661
ES ISLAND
Španielsko/ostrovy
FR UTE
Francúzsko podľa UTE
GR CONTINENT
Grécko/kontinent (49,5/50,5 Hz)
GR ISLAND
Grécko/ostrovy (47,5/51 Hz)
NL
Holandsko
PT
Portugalsko
RO
Rumunsko
SK
Slovensko
UK G59-2
Spojené kráľovstvo podľa G59-2
PT
Portugalsko
UK G59
Spojené kráľovstvo
►► Nastavenie MPP-Tracking
►► Nastavenie obmedzenia výkonu (voliteľne)
►► Nastavenie formátu dátumu a času
►► Nastavenie dátumu a presného času
►► Nastavenie komunikácie RS485
8.3.2
Detailný popis krokov uvedenia do prevádzky
1. Skontrolujte poškodenia a riadne osadenie všetkých
prípojok a káblov. V prípade potreby skorigujte inštaláciu.
2. Zapnite DC-odpojovač.
→→ Proces štartu solárneho invertora začína.
Po procese štartu a automatickom samočinnom teste
sa spustí procedúra uvedenia solárneho invertora do
prevádzky a zobrazí sa menu Jazyk.
3. Zvoľte jazyk pre displej.

Inštalácia
------------------➔Jazyk:
Slovak
ďalej
Nastaviteľné parametre
Text na disOznačenie
pleji
Jazyk
Jazyk
UPOZORNENIE
►► Keď nastavíte ako sieť „IT 50/49Hz“
alebo „IT 51/49Hz“, musíte po
uvedení zariadenia do prevádzky
vykonať samočinný test, pozri „12.8
Samočinný test Taliansko“, s. 52.
Popis
Jazyk displeja.
Czech | Danish | Dutch |
English | French | German |
Italian | Portuguese | Romanian | Slovak | Slovenian |
Spanish
7. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.

4. Zvoľte Ďalej a stlačte Zadanie.

Inštalácia
Slovak
Jazyk:
➔ďalej
-------------------
Načítanie USB-údajov
Áno
➔Nie
------------------
→→ Zobrazí sa menu Výber siete.
Výber siete
DE VDE
Sieť:
➔ďalej
-------------------
→→ Zobrazí sa menu Nastavenia DC. Pretože tento
solárny invertor je podporovaný iba jediným MPPTracker, nemôže sa nastavenie zmeniť.
8. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.
→→ Zobrazí sa menu Načítanie USB-údajov.
5. Zvoľte v menu Načítanie USB-údajov možnosť Nie,
aby ste uskutočnili manuálne uvedenie do prevádzky.
Výber siete
------------------➔Sieť:
DE VDE
ďalej

DC-nastavenia
PV1
MPPT:
➔ďalej
-------------------
→→ Zobrazí sa menu Zablok. obm. výk. (Zablokované
obmedzenie výkonu).
9. Ak je to potrebné, môžete stanoviť obmedzenie výkonu.
Zablok. obm. výk.
------------------➔Pmax:
____W
Smax:
____VA

26
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
8. Uvedenie do prevádzky
Nastaviteľné parametre
Text na displeji
Označenie
Popis
Pmax
Maximálny efek- Maximálny efektívny
tívny výkon
výkon, ktorý sa môže
napájať do siete. Hodnota sa nastaví vo W.
Smax
Maximálny zdan- Maximálny zdanlivý
livý výkon
výkon, ktorý sa môže
napájať do siete. Hodnota sa nastaví vo VA.
UPOZORNENIE
►► Keď nastavíte obmedzenie výkonu, musíte následne vyplniť štítok
„Výkon produktu bol obmedzený
...“ a upevniť ho na prednej strane
solárneho konvertora. Na vyplnenie použite, prosím, vodotesnú
ceruzku.
15. Nastavte RS485-ID a prenosovú rýchlosť.

Nastaviteľné parametre
Text na displeji
Označenie
ID
RS485-ID
Pr. rých.
Prenosová rýchlosť
Ukonč. odpor
Spojte viaceré solárne invertory cez
RS485
►► Keď sa v jednej inštalácii spojí
viacero solárnych invertorov cez
RS485, zvoľte pre každý jedno
iné ID. Neskôr sa použije ID aj pri
načítaní nastavení alebo prenose
údajov na identifikáciu solárneho
invertora.
►► Na poslednom solárnom invertore
v rade nastavte ukončovací odpor
na „ZAP“.
→→ Zobrazí sa menu Formát.
11. Stanovte formát dátumu a času.
Formát
------------------➔Dátum:
DD.MM.RRRR
Čas:
12h
Nastaviteľné parametre
Text na displeji
Označenie
Dátum
Formát dátumu
16. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.
Popis
DD.MM.RRRR
DD/MM/RRRR
DD-MM-RRRR
MM.DD.RRRR
MM/DD/RRRR
MM-DD-RRRR
Čas
Formát času
RRRR.MM.DD
RRRR/MM/DD
RRRR-MM-DD
12h | 24h
12. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.

Popis
1 .. 255
2400 | 4800 | 9600 |
19200 | 38400, štandard
je 19200
Ukončovací odporZAP | VYP
UPOZORNENIE
10. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.

RS485
------------------➔ID:
1
Pr. rých.:
19200
Formát
24h
Čas:
➔ďalej
-------------------

RS485
Vyp
Ukonč. odpor:
➔ďalej
-------------------
→→ Zobrazí sa posledné menu.

ZADANIE
na potvrdenie
ESC
pre nový výber
17. Na ukončenie uvedenia do prevádzky stlačte zadávacie
tlačidlo.
þþ Uvedenie do prevádzky je ukončené.
→→ Zobrazí sa menu Dátum a čas.
13. Nastavte dátum a čas.

Dátum a čas
------------------➔Dátum:
12.03.2012
Čas:
10:14:23
14. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.

Dátum a čas
------------------➔Dátum:
12.03.2012
Čas:
10:14:23
→→ Zobrazí sa menu RS485.
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
27
SK
8. Uvedenie do prevádzky
8.4
Štandardné uvedenie do prevádzky pre
LVD- a MVD-siete
8.4.1
6. Zvoľte LVD- alebo MVD-sieť.
Krátky prehľad krokov uvedenia do prevádzky
►► Nastavenie jazyka displeja

LVD- a MVD-siete disponibilné pre uvedenie do prevádzky
DE MVD
Nemecko podľa BDEW
DE LVD
Nemecko podľa VDE AR N 4105
DK LVD
Dánsko podľa VDE AR N 4105
►► Zvolenie siete
►► Zriadenie ochrany siete a zariadenia (NA-ochrana)
►► Nastavenie MPP-Tracking
►► Nastavenie obmedzenia výkonu (voliteľne)
►► Nastavenie formátu dátumu a času
7. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.
►► Nastavenie dátumu a presného času
►► Nastavenie komunikácie RS485
8.4.2
Detailný popis krokov uvedenia do prevádzky
1. Skontrolujte poškodenia a riadne osadenie všetkých
prípojok a káblov. V prípade potreby skorigujte inštaláciu.

8. Zvoľte pri PDD jednu možnosť.
→→ Proces štartu solárneho invertora začína.
3. Zvoľte jazyk pre displej.

Inštalácia
------------------➔Jazyk:
Slovak
ďalej
Nastaviteľné parametre
Text na disOznačenie
pleji
Jazyk
Jazyk
Jazyk displeja.
4. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.
Inštalácia
Slovak
Jazyk:
➔ďalej
-------------------
→→ Zobrazí sa menu Načítanie USB-údajov.
5. Zvoľte v menu Načítanie USB-údajov možnosť Nie,
aby ste uskutočnili manuálne uvedenie do prevádzky.
Načítanie USB-údajov
Áno
➔Nie
------------------
→→ Zobrazí sa menu Výber siete.
28

PDD-nastavenia
------------------➔PDD:
Štandard
ďalej
Menu PDD-nastavenia poskytuje tri možnosti:
Možnosť
Štandard
VYP
POUŽÍVATEĽ
Popis
Načíta nastavenia, ktoré sú uvedené v
normách.
NA-ochrana je vypnutá.
Parametre sa môžu manuálne nastaviť v
rámci hraníc definovaných normami.
Možnosť „POUŽÍVATEĽ“
Popis
Czech | Danish | Dutch |
English | French | German |
Italian | Portuguese | Romanian | Slovak | Slovenian |
Spanish

Výber siete
DE LVD
Sieť:
➔ďalej
-------------------
→→ Zobrazí sa menu PDD-nastavenia (ochrana siete
a zariadenia, NA-ochrana).
2. Zapnite DC-odpojovač.
Po procese štartu a automatickom samočinnom teste
sa spustí procedúra uvedenia invertora do prevádzky a
zobrazí sa menu Jazyk.
Výber siete
------------------➔Sieť:
DE LVD
ďalej
Keď zvolíte jednu LVD-sieť, môžete nastaviť nasledovné parametre:
Nastaviteľné parametre
Text na disOznačenie
Popis
pleji
Umax
Ochrana proti stú- 110 ... 115 %
paniu napätia U>
Ako je definované v norme VDE AR N 4105, môže sa
nastaviť ochrana proti stúpaniu napätia U>. U> je koncipovaná ako 10-minútová ochrana priemernej hodnoty,
aby sa zabránilo prekročeniu hraničnej hodnoty definovanej v norme DIN EN 50160 (kontrola výkonu).
Keď zvolíte jednu MVD-sieť, môžete nastaviť nasledovné parametre:
Nastaviteľné parametre
Text na disOznačenie
pleji
Krit. Umax Ochrana proti
stúpaniu napätia U>>
Umin
Ochrana proti
prepätiu U<
Nastaviteľné
hodnoty
1,00 ... 1,30 Un
Odporúčané MVD
1,20 Uns
0,10 ... 1,00 Un
0,80 Uns
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
8. Uvedenie do prevádzky
Nastaviteľné parametre
Text na disOznačenie
pleji
Krit. Umin Ochrana proti
podpätiu U<<
Fmax
Ochrana proti
stúpaniu frekvencie f>
Fmin
Ochrana dolnej
frekvencie f>
tUmin
Oneskorenie
pre U<
13. Stanovte formát dátumu a času.
Nastaviteľné
hodnoty
0,10 ... 1,00 Un
Odporúčané MVD
0,45 Uns
50,0 ... 52,0 Hz
51,5 Hz
47,5 ... 50 Hz
47,5
1,5 ... 2,4 s
1,5 ... 2,4 s

Formát
------------------➔Dátum:
DD.MM.RRRR
Čas:
12h
Nastaviteľné parametre
Text na displeji
Označenie
Dátum
Formát dátumu
MM.DD.RRRR
MM/DD/RRRR
MM-DD-RRRR
9. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.

PDD-nastavenia
Štandard
PDD:
➔ďalej
-------------------
→→ Zobrazí sa menu Nastavenia DC. Pretože tento
solárny invertor je podporovaný iba jediným MPPTracker, nemôže sa nastavenie zmeniť.
ČasZablok. obm. výk.
------------------➔Pmax:
____W
Smax:
____VA
Nastaviteľné parametre
Text na displeji
Označenie
Popis
Pmax
Maximálny výkon Maximálny výkon,
ktorý sa môže napájať
do siete. Hodnota sa
nastaví vo W.
Smax
Maximálny zdan- Maximálny zdanlivý
livý výkon
výkon, ktorý sa môže
napájať do siete. Hodnota sa nastaví vo VA.
►► Keď nastavíte obmedzenie výkonu, musíte následne vyplniť štítok
„Výkon produktu bol obmedzený
...“ a upevniť ho na prednej strane
solárneho konvertora. Na vyplnenie použite, prosím, vodotesnú
ceruzku.
SK
15. Nastavte dátum a čas.

Dátum a čas
------------------➔Dátum:
12.03.2012
Čas:
10:14:23
16. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.

Dátum a čas
10:14:23
Čas:
➔ďalej
-------------------
→→ Zobrazí sa menu RS485.
17. Nastavte RS485-ID a prenosovú rýchlosť. Ak je to
potrebné, zapnite ukončovací odpor.

UPOZORNENIE
Formát
24h
Čas:
➔ďalej
-------------------
→→ Zobrazí sa menu Dátum a čas.
→→ Zobrazí sa menu Zablok. obm. výk. (Zablokované
obmedzenie výkonu).
11. Ak je to potrebné, môžete stanoviť obmedzenie výkonu.
Formát času
RRRR.MM.DD
RRRR/MM/DD
RRRR-MM-DD
12h | 24h
14. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.
10. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.
DC-nastavenia
PV1
MPPT:
➔ďalej
-------------------
Popis
DD.MM.RRRR
DD/MM/RRRR
DD-MM-RRRR
RS485
------------------➔ID:
1
Pr. rých.:
19200
Nastaviteľné parametre
Text na displeji
Označenie
ID
RS485-ID
Pr. rých.
Prenosová rýchlosť
Ukonč. odpor
Popis
1 .. 255
2400 | 4800 | 9600 |
19200 | 38400, štandard
je 19200
Ukončovací odporZAP | VYP
12. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.
→→ Zobrazí sa menu Formát.
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
29
8. Uvedenie do prevádzky
UPOZORNENIE
Spojte viaceré solárne invertory cez
RS485
►► Keď sa v jednej inštalácii spojí
viacero solárnych invertorov cez
RS485, zvoľte pre každý jedno
iné ID. Neskôr sa použije ID aj pri
načítaní nastavení alebo prenose
údajov na identifikáciu solárneho
invertora.
►► Na poslednom solárnom invertore
v rade nastavte ukončovací odpor
na „ZAP“.
8.5
Uvedenie do prevádzky načítaním nastavení iného solárneho invertora
Pozor
Načítanie údajov sa uskutočňuje cez USBrozhranie. Keď je vložený USB-kľúč, je
znížený stupeň ochrany.
UPOZORNENIE
Súbor STUP_###.CFG sa musí nachádzať
v hlavnom adresári USB-kľúča. ### sú pre
RS485-ID solárneho invertora, z ktorého sa
majú načítať údaje napríklad „001“.
18. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.
RS485
Vyp
Ukonč. odpor:
➔ďalej
-------------------
8.5.1
→→ Zobrazí sa posledné menu.
Po načítaní sa môžete rozhodnúť, či chcete spracovať
údaje. V tomto prípade kroky uvedenia do prevádzky zodpovedajú štandardným uvedeniam do prevádzky (závisle od
siete).


ZADANIE
na potvrdenie
ESC
pre nový výber
19. Na ukončenie uvedenia do prevádzky stlačte zadávacie
tlačidlo.
þþ Uvedenie do prevádzky je ukončené.
Krátky prehľad krokov uvedenia do prevádzky
►► Nastavenie jazyka displeja
►► Načítanie údajov z USB-kľúča
Keď prevezmete nezmenené údaje, je uvedenie do prevádzky skrátené:
►► Nastavenie dátumu a presného času
►► Nastavenie komunikácie RS485
8.5.2
Detailný popis krokov uvedenia do prevádzky
1. Pokiaľ ste to ešte neurobili, uložte nastavenia druhého
solárneho invertora, pozri „11.4 Ukladanie nastavení do
pamäte“, s. 46.
2. Skontrolujte poškodenia a riadne osadenie všetkých
prípojok a káblov. V prípade potreby skorigujte inštaláciu.
3. Zapnite DC-odpojovač.
→→ Proces štartu solárneho invertora začína.
Po procese štartu a automatickom samočinnom teste
sa spustí procedúra uvedenia solárneho invertora do
prevádzky a zobrazí sa menu Inštalácia.
4. Zvoľte jazyk pre displej.

Inštalácia
------------------➔Jazyk:
Slovak
ďalej
Nastaviteľné parametre
Text na disOznačenie
pleji
Jazyk
Jazyk
Popis
Jazyk displeja.
Czech | Danish | Dutch |
English | French | German |
Italian | Portuguese | Romanian | Slovak | Slovenian |
Spanish
30
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
8. Uvedenie do prevádzky
5. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.

UPOZORNENIE
Inštalácia
Nemčina
Jazyk:
➔ďalej
-------------------
Ak na solárnom invertore, z ktorého
sa majú načítať údaje, bolo nastavené
obmedzenie výkonu, objaví sa nasledujúce hlásenie:
→→ Zobrazí sa menu Načítanie USB-údajov.
6. Zvoľte v menu Načítanie USB-údajov možnosť Áno,
aby ste načítali údaje z USB-kľúča.

Načítanie USB-údajov
------------------➔Áno
Nie
►► Keď nastavíte obmedzenie výkonu, musíte následne vyplniť štítok
„Výkon produktu bol obmedzený
...“ a upevniť ho na prednej strane
solárneho konvertora. Na vyplnenie použite, prosím, vodotesnú
ceruzku.

→→ Zobrazí sa nasledujúce menu Načítanie USB-údajov.
7. V menu Načítanie USB-údajov zvoľte možnosť Načít.
nastav..
UPOZORNENIE
Načítanie USB-údajov
➔

Keď chcete spracovať načítané údaje,
zvoľte Áno. Uvedenie do prevádzky potom prebieha ako štandardné
uvedenia do prevádzky (závislé od
nastavenej siete). V jednotlivých menu
sa potom zobrazia načítané údaje a nie
štandardné hodnoty.
Načít. nastavení
Načít. údajov Swap
→→ Zobrazí sa nasledujúce menu Načítanie USB-údajov.
8. Zastrčte USB-kľúč do USB-prípojky na dolnej strane
solárneho invertora a stlačte zadávacie tlačidlo.

13. Nastavte dátum a čas.
Načítanie USB-údajov
Vložte USB-kľúč
a stlačte ZADANIE.

→→ Zobrazí sa menu Zvolenie RS485 ID.
9. Zvoľte RS485-ID solárneho invertora, z ktorého sa
majú načítať údaje.
Zvolenie RS485 ID
➔

ID:
ďalej
→→ Načítanie údajov začína.
Keď bol proces načítania úspešný, zobrazí sa
hlásenie.
Načítanie údajov

Úspešné
Stlačte ZADANIE
Dátum a čas
ďalej
➔Dátum:
__:__:____
Čas:
__:__:__pm
14. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidloe.
→→ Zobrazí sa menu RS485.
15. Nastavte RS485-ID a prenosovú rýchlosť.
___
10. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.
Výkon
invertora je
obmedzený na:
____W

RS485
ďalej
➔ID:
Pr. rých.:
1
19200
Nastaviteľné parametre
Text na displeji
Označenie
ID
RS485-ID
Pr. rýchlosť
Prenosová rýchlosť
Ukonč. odpor
Popis
1 .. 255
2400 | 4800 | 9600 |
19200 | 38400, štandard
je 19200
Ukončovací odporZAP | VYP
11. Stlačte zadávacie tlačidlo.
→→ Zobrazí sa menu Spracov. načít. údajov (spracovanie načítaných údajov).
12. Zvoľte Nie a stlačte tlačidlo Enter.
Sprac. načít. údajov
➔

Nie
Áno
___
→→ Zobrazí sa menu Dátum a čas.
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
31
SK
8. Uvedenie do prevádzky
UPOZORNENIE
Spojte viaceré solárne invertory cez
RS485
►► Keď sa v jednej inštalácii spojí
viacero solárnych invertorov cez
RS485, zvoľte pre každý jedno
iné ID. Neskôr sa použije ID aj pri
načítaní nastavení alebo prenose
údajov na identifikáciu solárneho
invertora.
►► Na poslednom solárnom invertore
v rade nastavte ukončovací odpor
na „ZAP“.
8.6
Uvedenie do prevádzky po výmene solárneho invertora
Pozor
V tejto kapitole pojem „Swap“ znamená
výmenu poškodeného solárneho invertora
za nový taký istý typ.
Výmena sa smie uskutočniť iba po porade
so supportom Delta Solar. Tento s vami
dohovorí postup
Pozor
Načítanie údajov sa uskutočňuje cez USBrozhranie. Keď je vložený USB-kľúč, je
znížený stupeň ochrany.
16. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.
→→ Zobrazí sa posledné menu.

ZADANIE
na potvrdenie
ESC
pre nový výber
UPOZORNENIE
Súbor STUP_###.CFG sa musí nachádzať
v hlavnom adresári USB-kľúča. ### sú pre
RS485-ID solárneho invertora, z ktorého sa
majú načítať údaje napríklad „001“.
17. Na ukončenie uvedenia do prevádzky stlačte zadávacie
tlačidlo.
þþ Uvedenie do prevádzky je ukončené.
8.6.1
Krátky prehľad krokov uvedenia do prevádzky
►► Nastavenie jazyka displeja
►► Načítanie údajov z USB-kľúča
Po načítaní sa môžete rozhodnúť, či chcete spracovať
údaje. V tomto prípade kroky uvedenia do prevádzky zodpovedajú štandardným uvedeniam do prevádzky (závisle od
siete).
Keď prevezmete nezmenené údaje, je uvedenie do prevádzky skrátené:
►► Nastavenie dátumu a presného času
►► Nastavenie komunikácie RS485
8.6.2
Detailný popis krokov uvedenia do prevádzky
1. Pokiaľ ste to ešte neurobili, uložte údaje Swap druhého
solárneho invertora, pozri „11.6 Ukladanie Swap-údajov
do pamäte“, s. 46.
2. Skontrolujte poškodenia a riadne osadenie všetkých
prípojok a káblov. V prípade potreby skorigujte inštaláciu.
3. Zapnite DC-odpojovač.
→→ Proces štartu solárneho invertora začína.
Po procese štartu a automatickom samočinnom teste
sa spustí procedúra uvedenia solárneho invertora do
prevádzky a zobrazí sa menu Inštalácia.
4. Zvoľte jazyk.
Inštalácia
➔

32
Jazyk:
ďalej
Slovak
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
8. Uvedenie do prevádzky
12. Zvoľte Nie a stlačte tlačidlo Enter.
Nastaviteľné parametre
Text na disOznačenie
pleji
Jazyk
Jazyk
Popis
Jazyk displeja.
Czech | Danish | Dutch |
English | French | German |
Italian | Portuguese | Romanian | Slovak | Slovenian |
Spanish
Sprac. načít. údajov
➔

Nie
Áno
___
→→ Zobrazí sa menu Dátum a čas.
UPOZORNENIE
5. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.
Ak na solárnom invertore, z ktorého
sa majú načítať údaje, bolo nastavené
obmedzenie výkonu, objaví sa nasledujúce hlásenie:
→→ Zobrazí sa menu Načítanie USB-údajov.
6. Zvoľte v menu Načítanie USB-údajov možnosť Áno,
aby ste načítali údaje z USB-kľúča.
Načítanie USB-údajov
➔

Áno
Nie

►► Keď nastavíte obmedzenie výkonu, musíte následne vyplniť štítok
„Výkon produktu bol obmedzený
...“ a upevniť ho na prednej strane
solárneho konvertora. Na vyplnenie použite, prosím, vodotesnú
ceruzku.
→→ Zobrazí sa nasledujúce menu Načítanie USB-údajov.
7. V menu Načítanie USB-údajov zvoľte možnosť Údaje
Swap.
Načítanie USB-údajov
➔

Načít. údajov Swap
Načít. nastavení
Keď chcete spracovať načítané údaje,
zvoľte Áno. Uvedenie do prevádzky potom prebieha ako štandardné
uvedenia do prevádzky (závislé od
nastavenej siete). V jednotlivých menu
sa potom zobrazia načítané údaje a nie
štandardné hodnoty.
8. Zastrčte USB-kľúč do USB-prípojky na dolnej strane
solárneho invertora a stlačte zadávacie tlačidlo.
Načítanie USB-údajov
Vložte USB-kľúč
a stlačte ZADANIE.
→→ V menu, ktoré sa na to zobrazí, zvoľte RS485-ID
solárneho invertora, z ktorého sa majú načítať
údaje.
9. Zvoľte RS485-ID solárneho invertora, z ktorého sa
majú načítať údaje.
Zvolenie RS485 ID
➔

ID:
ďalej
13. Nastavte dátum a čas.

→→ Zobrazí sa menu RS485.
15. Nastavte RS485-ID a prenosovú rýchlosť.
UPOZORNENIE
Pretože ide o výmenný prístroj, RS485nastavenia na tomto mieste normálne
nie je potrebné vymeniť.
10. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.
→→ Načítanie údajov začína.
Po úspešnom procese načítania sa zobrazí hlásenie.
Načítanie údajov


11. Stlačte zadávacie tlačidlo.
→→ Zobrazí sa menu Spracov. načít. údajov (spracovanie načítaných údajov).
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
Dátum a čas
ďalej
➔Dátum:
__:__:____
Čas:
__:__:__pm
14. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidloe.
___
Úspešné
Stlačte ZADANIE
SK
UPOZORNENIE
→→ Zobrazí sa nasledujúce menu Načítanie USB-údajov.

Výkon
invertora je
obmedzený na:
____
RS485
ďalej
➔ID:
Pr. rých.:
1
19200
Nastaviteľné parametre
Text na displeji
Označenie
ID
RS485-ID
Pr. rých.
Prenosová rýchlosť
Popis
1 .. 255
2400 | 4800 | 9600 |
19200 | 38400, štandard
je 19200
33
8. Uvedenie do prevádzky
Nastaviteľné parametre
Text na displeji
Označenie
Popis
Ukonč. odpor
Ukončovací odporZAP | VYP
16. Zvoľte Ďalej a stlačte zadávacie tlačidlo.
→→ Zobrazí sa posledné menu.

ZADANIE
na potvrdenie
ESC
pre nový výber
17. Na ukončenie uvedenia do prevádzky stlačte zadávacie
tlačidlo.
þþ Uvedenie do prevádzky je ukončené.
34
8.7
Nasledujúce kroky
►► Keď je solárny invertor pripojený na LVD- alebo MVDsieť, môže sa nastaviť regulácia účinného a jalového
výkonu, pozri „10.4 Regulácia činného výkonu a regulácia jalového výkonu“, s. 39.
►► Solárny invertor poskytuje voliteľné funkcie, pozri „10.5
Možnosti nastavenia“, s. 43.
UPOZORNENIE
Po ukončení uvedenia do prevádzky
uložte nastavenia (pozri „11.4 Ukladanie nastavení do pamäte“, s. 46) a
výmenné údaje („11.6 Ukladanie Swapúdajov do pamäte“, s. 46) na USB-kľúči,
aby ste ich mohli neskôr opätovne
použiť.
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
9. Informácie o produkcii
9.
Informácie o produkcii
Štruktúra
Podmenu
411 Akt. prehľad
UPOZORNENIE
Všetky informácie o produkcii slúžia iba na orientáciu. Pre vyúčtovanie sú určujúce meracie prístroje a počítadlá dodávateľa elektrickej energie.
9.1
Obsah a príklad zobrazenia
Okamžitý výkon a produkcia energie
aktuálneho dňa.
Aktuálny stav prevádzky (pozri „12.
Diagnostika a údržba“, s. 48)
Prehľad

Menu 400 Informácie o produkcii obsahuje aktuálne údaje
a štatistiky. Informácie sú iba na čítanie a nemôžu byť prepísané.
412 Akt. dáta AC
Porovnanie L1, L2, L3
Hlásenia pre: napätie, frekvenciu,
intenzitu prúdu, činný výkon, jalový
výkon, ukazovateľ výkonnosti, DCnapájanie
►► V Hlavnom menu zvoľte záznam do menu Info o výrobe.
→→ Zobrazí sa menu 400 Informácie o výrobe.

400 Info o produkcii
------------------➔Aktuálne údaje
Denná štatistika

Štruktúra menu 400 Info o produkcii
Podmenu
410 Aktuálne údaje
420 Denná štatistika
430 Týždenná štatistika
440 Mesačná štatistika
450 Ročná štatistika
460 Celková štatistika
470 Nastav. napájania
480 Protokol o udalosti
490 7-denná štatistika
9.2
Obsah
Aktuálne údaje ku
výkonu, AC, PV1,
dátum & čas, L1 .. L3
Štatistiky pre AC, PV
a ISO
412 Akt. dáta AC
_V
L1 napätie:
L2 napätie:
_V
L3 napätie:
_V
413 Akt. dáta L1
Osobitné údaje L1, L2, L3
414 Akt. dáta L2
Údaje pre: napätie, frekvenciu, intenzitu prúdu, činný výkon, jalový výkon,
ukazovateľ výkonnosti, DC-napájanie
415 Akt. dáta L3
Popis
„9.2 Aktuálne
údaje“, s. 35
„9.3 Ďalšie štatistiky“, s. 36
411 Aktuál. prehľad
Aktuálne:
_W
Deň:
_Wh
Bežná prevádzka

416 Akt. dáta PV
413 Akt. dáta L1
_V
Napätie:
Frekv.:
__.__Hz
Prúd:
_.__A
SK
Údaje pre: napätie, intenzitu prúdu
416 Akt. dáta PV
PV-napätie:
_V
PV-prúd:
_.__A

41A Dátum a čas
Nastavenia pre menu
čiastky na kWh
Zoznam hlásení o
stave prevádzky
Štatistiky za posledných 7 dní, v ktorých
bol solárny menič
striedavého prúdu v
prevádzke.
„10.3 Nastavenia
napájania“, s. 38
„12. Diagnostika
a údržba“, s. 48
„9.3 Ďalšie štatistiky“, s. 36
Zobrazuje aktuálny dátum a čas.
Pre nastavenie hodnôt použite menu
110 Dátum a čas, pozri „10.2.2
Dátum a čas“, s. 37.
41A Dátum a čas
Dátum: 09/14/2011
Čas:
03:15:22 pm

41B Akt. izolácia
Údaje pre: maximálny a minimálny
izolačný odpor
Aktuálne údaje
41B Akt. izolácia
R ISO max:
_kΩ
R ISO min:
_kΩ
Relevantné menu
Aktuálne údaje o produkcii sú uvedené v menu 410 Aktuálne údaje.

Prístup
►► Do menu sa dostanete tak, že zvolíte Hlavné menu >
Info o produkcii > Aktuálne údaje.
→→ Zobrazí sa menu 410 Aktuálne údaje

410 Aktuálne údaje
------------------➔Aktuál. prehľad
Akt. dáta AC
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
35
9. Informácie o produkcii
9.3
Ďalšie štatistiky
Podmenu
Menu
420 Denná štatistika
430 Týždenná štatistika
440 Mesačná štatistika
450 Ročná štatistika
460 Celková štatistika
490 7-denná štat.
Obsah

423 Denná štat. ISO
433 Týž.. štat. ISO
443 Mesač. štat. ISO
453 Roč. štat. ISO
463 Celk. štat. ISO
Príklad
Štatistiky pre: maximálny/minimálny
izolačný odpor
minimálny/maximálny
izolačný odpor
423 Denná štat. ISO

Štatistiky pre deň, týždeň, mesiac, rok a celkovú dobu
výroby ponúkajú vždy rovnaký druh údajov.

491 ... 497 Deň ...
Menu 490 7-denná štat. ukazuje štatistiky za posledných
sedem dní, v ktorých bol solárny menič striedavého prúdu v
prevádzke.

Denná štat. DC
_._A
Imax:
Umax:
_V
Pmax:
_W
R ISO max
R ISO min
420 Denná štatistika
Denná štat. AC
➔Denná štat. PV
Denná štat. ISO
03
422
PV1
PV1
PV1
R ISO max:
R ISO min:
----kΩ
----kΩ
Štatistiky za posledných 7 dní, v ktorých bol solárny menič striedavého
prúdu v prevádzke.
Štatistiky majú rovnaké informácie
ako menu 421, 422 a 423.
490 7-denná štat.
16.04.2012
Deň:
➔Deň:
15.04.2012
Deň:
13.04.2012

491 Deň 16.04.2012
----Wh
Energia:
Doba chodu:
-:--h
Odbyt:
--,--EUR
Štruktúra
Podmenu
421 Denná štat. AC
431 Týž.. štat. AC
441 Mesač. štat. AC
451 Roč. štat. AC
461 Celk. štat. AC
Obsah
Štatistiky pre: Energiu, dobu chodu,
odbyt
Informácie o konfigurácii nastavení
pre odbyt nájdete pod „10.3 Nastavenia napájania“, s. 38.

421 Denná štat. AC
----Wh
Energia:
Doba chodu:
-:--h
Odbyt:
--,--EUR
Hlásenia pre:
Δf
Imax
ΔU
Pmax
Qmax
Qmin

421 Denná štat. AC
L1 Δf: --,--/--,--Hz
L2 Δf: --,--/--,--Hz
L3 Δf: --,--/--,--Hz
422 Denná štat. DC
432 Týž.. štat. DC
442 Mesač. štat. DC
452 Roč. štat. DC
Pmax
Imax
462 Celk. štat.
Umax
36
minimálna/maximálna
frekvencia
maximálna intenzita
prúdu
minimálne/maximálne
napätie
maximálny činný
výkon
maximálny jalový
výkon
minimálny jalový
výkon
9.4
Štatistiky vymazať
Popis
Všetky štatistiky môžu byť (okrem 410 Aktuálne údaje)
vymazané. Spôsob postupu je vždy rovnaký.
1. V menu prejdite do Info o výrobe > Nastav. napájania
> Štatistiku vymaz..
→→ Zobrazí sa menu 472 Štatistit. vymaz.

2. Zvoľte pomocou tlačidiel Dolu/Nahor štatistiku, ktorú
chcete vymazať (napr. Dennú štat. vymaz.) a stlačte
tlačidlo potvrdenia Enter.
→→ Zobrazí sa bezpečnostná otázka.
3. Aby ste vymazali štatistiku, zvoľte možnosť Áno a
stlačte tlačidlo potvrdenia Enter.

Denná štat. vymaz.
Nie
➔áno
------------------
→→ Zobrazí sa potvrdzujúce hlásenie.
Hlásenia pre:
maximálny výkon
maximálna intenzita
prúdu
maximálne napätie
472 Štatist. vymaz.
------------------➔Denná štat. vymaz.
Týždenná štat.

Denná štat. vymaz.
Nie
Úspešné
Stlačiť ENTER
þþ Štatistika je vymazaná.
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
10. Nastavenia
10.
Nastavenia
10.2.2 Dátum a čas
Popis
10.1 Prehľad
V tejto kapitole bude popísané, ako môžete zmeniť prispôsobiteľné nastavenia.
●●
Inštalačné nastavenia („10.2 Inštalačné nastavenia“,
s. 37)
●●
Nastavenia napájania („10.3 Nastavenia napájania“,
s. 38)
●●
Užívateľské nastavenia (iba pre LVD-siete a MVD-siete)
(„10.4 Regulácia činného výkonu a regulácia jalového
výkonu“, s. 39)
●●
Opčné nastavenia („10.5 Možnosti nastavenia“, s. 43)
●●
Štandardné menu („10.6 Štandardné menu“, s. 44)
Informácie k obsluhe displeja nájdete v „5.4 Displej a tlačidlá“, s. 10.
Menu:
Prístup do menu:
110 Dátum a čas
Hlavné menu > Inštal. nastav. > Dátum
a čas
Príklad na displeji:
03

110 Dátum a čas
------------------➔Dátum:
11/17/2012
Čas:
03:15:22 pm
Nastaviteľné parametre
Text na displeji
Dátum
Označenie
Popis
Dátum
Čas
Denný čas
Voľne nastaviteľné príslušne podľa
zvoleného formátu dátumu
Voľne nastaviteľné príslušne podľa
zvoleného časového formátu
10.2 Inštalačné nastavenia
10.2.3 Formát dátumu a časový formát
Prispôsobiteľné nastavenia
Popis
●●
Jazyk na displeji
●●
Dátum, čas
Menu:
Prístup do menu:
●●
Formát dátumu, časový formát
●●
Podsvietenie, kontrast
●●
Voľba siete
●●
RS485-nastavenia
111 Formát
Hlavné menu > Inštal. nastav. > Dátum
a čas > Formát
Príklad na displeji:
03

Nastaviteľné parametre
10.2.1 Jazyk na displeji
Text na displeji
Dátum
Popis
Menu:
Prístup do menu:
111 Formát
------------------➔Dátum:
MM/DD/RRRR
Čas:
03:03:25 pm
Označenie
Formát dátumu
100 Inštal. nastav.
Hlavné menu > Inštal. nastav.
MM.DD.RRRR
MM/DD/RRRR
MM-DD-RRRR
- alebo Súčasne stlačte tlačidlá Esc a Dolu.
Príklad na displeji

100 Inštal. nastav.
------------------➔Jazyk:
English
Dátum a čas
Popis
DD.MM.RRRR
DD/MM/RRRR
DD-MM-RRRR
Čas
Časový formát
RRRR.MM.DD
RRRR/MM/DD
RRRR-MM-DD
12 h | 24 h
Nastaviteľné parametre
Text na displeji
Jazyk
Označenie
Popis
Jazyk
Jazyk na displeji.
Czech | Danish | Dutch | English |
French | German | Italian | Portuguese | Romanian | Slovak | Slovenian | Spanish
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
37
SK
10. Nastavenia
10.2.4 Podsvietenie, kontrast
03
Popis
Menu:
Prístup do menu:
120 Nastav. displeja
Hlavné menu > Inštal. nastav. > Nastav.
displeja
Príklad na displeji:
03

120 Nastav. displeja
------------------➔Podsv. Osvet.: Auto
Kontrast:
10
Nastaviteľné parametre
Text na displeji
Označenie
Podsv. Osvet.: Podsvietenie displeja
Kontrast
Kontrast displeja

132 Zmena siete
DE VDE (VDE=
Sieť:
K e y ( k ľ ú č #) #: # # # # # # # #
PIN: 1234 Potvrd.
5. Pre potvrdenie stlačte tlačidlo Enter.
→→ Zobrazí sa menu Inštalácia.

Inštalácia
------------------➔Jazyk:
English
ďalej
Popis
Auto | Zap
6. Začnite s uvedením solárneho meniča striedavého prúdu do prevádzky, pozri „8. Uvedenie do prevádzky“, s. 25.
Auto = Svetlo na pozadí sa
zapne hneď, ako sa stlačí
ľubovoľné tlačidlo displeja.
10.2.6 RS485 (EIA485)
Zap = Svetlo na pozadí je
vždy zapnuté.
5 .. 10
Popis
Menu:
Prístup do menu:
Príklad na displeji:
150 RS485
Hlavné menu > Inštal. nastav. > RS485
03
10.2.5 Zmena siete
Pozor!
Pri zmene siete sa vždy naštartuje kompletne nové uvedenie do prevádzky, pozri
„8. Uvedenie do prevádzky“, s. 25.
►► Vždy sa obráťte na Delta-Supportteam
predtým, než zmeníte sieť!
UPOZORNENIE
Aby ste sa dostali do modusu na výber siete, budete vždy potrebovať PIN. Každý raz,
kedy by ste chceli zvoliť novú sieť, budete
potrebovať nový PIN. Na požiadanie dostanete PIN od Delta-Supportteamu.

Nastaviteľné parametre
Text na displeji
ID
Pr. rých.
Zakonč. odpor
Prepojenie viacerých solárnych meničov
striedavého prúdu cez RS485
►► Pre každý solárny menič striedavého
prúdu zvoľte iné ID.
►► Na poslednom solárnom meniči striedavého prúdu v sérii nastavte zakončovací
odpor na Zap.
1. Pre vyvolanie Key, prejdite do Hlavné menu > Inštal.
nastav. > Voľba siete > Zmena siete.

132 Zmena siete
DE VDE
Sieť:
Key:
###########
PIN: ____ Potvrd.
Key sa skladá z 11 čísel a písmen.
2. Štvormiestny PIN dostanete od Delta-Supportteamu.
3. Keď ste dostali PIN, prejdite do menu 132 Zmena siete
a stlačte tlačidlo Enter.
Označenie
Popis
RS485-ID
1 .. 255
Prenosová rýchlosť:2400 | 4800 | 9600 |
19200 | 38400, štandard je
19200
Zakončovací odpor Zap | Vyp
UPOZORNENIE
Aby ste získali PIN, musíte uviesť Key (kľúč). Key nájdete v
menu 132 Zmena siete.
03
10.3 Nastavenia napájania
Popis
Menu:
Prístup do menu:
470 Nastav. napájania
Hlavné menu > Info o výrobe > Nastav.
napájania
Príklad na displeji:
03
→→ Prvé číslo PIN bliká.
4. Pomocou tlačidiel Nahor-/Dolu môžete nastaviť číslice
a tlačidlom Enter prejdete ku nasledujúcej číslici.
150 RS485
------------------➔ID:
1
Pr. rých.:
19200

470 Nast. napájania
------------------➔Mena:
EUR
EUR/kWh:
0,28
→→ Po kompletnom zadaní čísla PIN bliká slovo Potvrd.
38
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
10. Nastavenia
10.4.2 Regulácia činného výkonu
Nastaviteľné parametre
Text na displeji
Mena
Označenie
Mena
EUR/kWh
EUR/kWh
Popis
Nie sú žiadne preddefinované hodnoty.
Nie sú žiadne preddefinované hodnoty. Suma (EUR)
za kWh bude potrebná pre
výpočet obratu.
10.4 Regulácia činného výkonu a regulácia
jalového výkonu
UPOZORNENIE
Táto kapitola platí len pre LVD-siete alebo
MVD-siete. Pre všetky ostatné siete sa
menu 500 Užívat. nastav. nezobrazí.
10.4.1 Prehľad
Menu 500 Užívateľ. nastav. (Užívateľské nastavenia)
ponúka rôzne funkcie na reguláciu výroby činného a jalového výkonu.
Disponovateľ- Popis
nosť
LVD
MVD
Regulácia činného výkonu
Redukcia výkonu
x
x
Pre nastavenie maximálne
vyrobeného činného
výkonu
Výkon/frekvencia
x
x
Pre nastavenie gradientu
výkonu v závislosti od
frekvencie
Regulácia jalového výkonu
Konštantný cos φ
x
x
Pre nastavenie pevnej hodnoty pre cos φ
(indukčne alebo kapacitne)
cos φ (P)
x
x
Pre nastavenie hodnoty
pre cos φ (indukčne alebo
kapacitne) v závislosti od
pomeru činného výkonu
P/Pn
Konštantný jalový
x
Pre nastavenie pomeru
výkon
jalového výkonu Q/Sn.
Q (U)
x
Pre nastavenie pomeru
jalového výkonu Q/Sn.v
závislosti od napätia U.
Fault Ride-Through
x
Pre nastavenie napája(FRT)
cieho prúdu v prípade
symetrického (= 3 fázy)
alebo asymetrického
(= 2 fázy) výpadku.
10.4.2.1Prehľad
Modus
Redukcia výkonu
Výkon/frekvencia
10.4.2.2Redukcia výkonu
Popis
Tento modus je k dispozícii pre MVD-siete a pre LVD-siete.
Maximálne povolený činný výkon môže byť nastavený
ako percentuálna sadzba maximálneho výkonu solárneho
meniča striedavého prúdu.
UPOZORNENIE
Keď bolo počas uvedenia do prevádzky
nastavené ohraničenie výkonu, vzťahuje sa
percentuálna hodnota na nastavený maximálny činný výkon.
Funkcia/modus
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
Disponovateľ- Popis
nosť
LVD
MVD
x
x
Pre zníženie maximálnej
výroby výkonu
x
x
Pre nastavenie gradientu
výkonu v závislosti od
frekvencie
Menu:
Prístup do menu:
511 Redukcia výkonu
Hlavné menu > Užívateľ. nastav. >
Regul. činného výkonu > Redukcia
výkonu
Príklad na displeji:
03

511 Redukcia výkonu
------------------➔Max. výkon:
100%
-------------------
Nastaviteľné parametre
Text na displeji
Max. výkon
Označenie
Maximálny činný
výkon
Popis
Obmedzuje činný výkon na
nastavenú hodnotu.
10.4.2.3Výkon/frekvencia
Popis
Táto funkcia je k dispozícii pre MVD-siete a pre LVD-siete.
Výkon môže byť nastavený ako funkcia frekvencie.
Režim prevádzky solárneho meniča striedavého prúdu sa
odlišuje vždy podľa toho, či sa jedná o LVD-sieť alebo MVDsieť (podľa nemeckých predpisov).
39
SK
10. Nastavenia
Menu:
Prístup do menu:
Prevádzkový režim v LVD-sieťach
Pm
Gradient (%/Hz)
512 Výkon/frekv.
Hlavné menu > Užívateľ. nastav. >
Regul. činného výkonu > Výkon/frekvencia
Príklad na displeji:
03

fŠtart
fUkončenie
f (Hz)
Varianta 1 (čierna šípka): Aktuálna frekvencia sa pohybuje
medzi fŠtart a fUkončenie
Nastaviteľné parametre
Text na displeji
Štart. frekv.
Keď sa aktuálna frekvencia nachádza nad fŠtart, bude hodnota aktuálneho výkonu Pm automaticky uložená a naštartuje sa redukcia
výkonu.
Pokiaľ aktuálna frekvencia zostáva nad fŠtart a pod fUkončenie, bude
redukcia výkonu príslušne prispôsobená gradientu (čierna šípka).
Označenie
Štartovacia frekvencia
Popis
Frekvencia , pri ktorej sa
naštartuje redukcia výkonu.
Oblasť hodnôt: 50,00 ..
55,00 Hz
Ukonč. frekv.
Varianta 2 (oranžovo sfarbená šípka): Aktuálna frekvencia sa
pohybuje nad f Ukončenie
Keď bude aktuálna frekvencia nad fUkončenie, redukcia výkonu sa
vypne. Táto zostáva vypnutá tak dlho, pokiaľ aktuálna frekvencia
neklesne pod fŠtart. Keď táto klesne pod fŠtart, redukcia výkonu sa
znova naštartuje, ale obmedzene na uloženej hodnote Pm. Keď
aktuálna redukcia výkonu stúpne nad Pm, zvýšenie sa automaticky
obmedzí na 10 % z Pm za minútu.
512 Výkon/frekv.
------------------➔ Štart. frekv_
. _: . _ _ H z
U k o n č . f r e k v _. _: . _ _ H z
Štandard: 50,20 Hz
Ukončovacia frek- Frekvencia, pri ktorej sa
vencia
vypne produkcia výkonu.
Oblasť hodnôt: 50,00 ..
55,00 Hz
Reštart. fr.
Nový štart frekvencie
Štandard: 51,50 Hz
Frekvencia, pri ktorej sa
produkcia výkonu znova
zapne.
Tento parameter je k dispozícii iba pre MVD-siete.
Prevádzkový režim v MVD-sieťach
Oblasť hodnôt: 45,00 ..
55,00 Hz
Pm
Gradient (%/Hz)
Gradient
Gradient
Štandard: 50,05 Hz
Prispôsobenie produkovaného činného výkonu v
percentách na každý Hz.
Oblasť hodnôt: 0 .. 150 %
fReštart
fŠtart
fUkončenie
f (Hz)
Štandard: 40 %
Varianta 1 (čierna šípka): Aktuálna frekvencia sa pohybuje
medzi fŠtart a fUkončenie
Keď sa aktuálna frekvencia nachádza nad fŠtart, bude hodnota aktuálneho výkonu Pm automaticky uložená a naštartuje sa redukcia
výkonu.
Pokiaľ aktuálna frekvencia naďalej stúpa, ale nie je dosiahnuté
fUkončenie, redukcia výkonu sa prispôsobí príslušne gradientu.
Keď aktuálna frekvencia znova klesne, zostane redukcia výkonu
tak dlho konštantná, pokiaľ aktuálna frekvencia nedosiahne fReštart.
Keď táto dosiahne fReštart, redukcia výkonu sa vypne a výroba
výkonu sa znova nastaví na uloženú hodnotu Pm.
Varianta 2 (------ šípka): Aktuálna frekvencia sa pohybuje nad
f Ukončenie
Keď bude aktuálna frekvencia nad fUkončenie, redukcia výkonu sa
vypne. Táto zostáva vypnutá tak dlho, pokiaľ aktuálna frekvencia
neklesne pod fReštart. Keď táto dosiahne fReštart, výroba výkonu sa
znova nastaví na uloženú hodnotu Pm.
40
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
10. Nastavenia
10.4.3 Regulácia jalového výkonu
Popis
10.4.3.1Prehľad
Modus
Konštantný cos φ
Cos φ (P)
Konštantný jalový
výkon
Q (U)
10.4.3.3Cos φ (P)
Disponovateľ- Popis
nosť
LVD
MVD
x
x
Pre nastavenie pevnej hodnoty pre cos φ (indukčne
alebo kapacitne)
x
x
Pre nastavenie hodnoty pre
cos φ (indukčne alebo kapacitne) v závislosti od pomeru
činného výkonu P/Pn
x
Pre nastavenie pomeru jalového výkonu Q/Sn.
x
Pre nastavenie pomeru jalového výkonu Q/Sn.v závislosti
od napätia U.
Všetky funkcie nájdete v menu 520 Regul. jalového
výkonu
Aktivovaný môže byť len jeden modus.
Prístup a aktivácia
►► Do menu máte prístup tým, že zvolíte Hlavné menu >
Užívat. nastav. > Regul. jalového výkonu.
►► V parametri Modus zvoľte modus kontroly jalového výkonu alebo zvoľte „deaktivovaný“, keď nebudete chcieť
použiť kontrolu jalového výkonu.
→→ Parametre v menu budú nastavené podľa zvoleného modusu.
Tento modus je k dispozícii pre MVD-siete a pre LVD-siete.
V tomto moduse môže byť cos φ priradené pomeru výkonu
(LV) P/Pn.
Stanovené môžu byť štyri kombinácie z hodnoty pomeru
výkonu a cos φ. Hodnoty pomeru výkonu a cos φ sú usporiadané po dvojiciach: cos φ „B“ patrí k pomeru výkonu „B“,
cos φ „C“ k pomeru výkonu „C“.
Nasledujúca krivka je príklad nastavenia pre hodnoty a z
toho vyplývajúci prevádzkový režim:
cos φ
cos φ "A"
0.8
cos φ "B"
Induktčne
1
0%
50%
Kapacitne
cos φ "C"
0.8
LV “B” oblasť
LV "A" = 0% LV "B"
V tomto moduse môže byť stanovená konštanta cos φ.
Menu:
Modus:
Príklad na displeji:
520 Regul. jal. výkonu
cosφ pevný
03

520 Regul.jal.výkonu
------------------➔Modus:
cosφ pevný
Cos φ:
ind 0,90
Popis
Text na displeji
Cos φ
Označenie
cos φ
Popis
Stanovte cos φ na nastavenú hodnotu.
indukčne | kapacitne
1 ... 0.8
LV “C” oblasť
LV "C"
LV "D" = 100%
SK
Obr. 11.12.: Krivka cos φ (P), príklad
Menu:
Modus:
Príklad na displeji:
520 Kontr. jal. výkonu
Cos φ (P)
03

Tento modus je k dispozícii pre MVD-siete a pre LVD-siete.
P/Pn
cos φ "D"
10.4.3.2Konštantný cos φ
Popis
100%
520 Kontr.jal.výkonu
------------------➔Modus:
Cos φ (P)
A Cos φ:
kap 1,00
Nastaviteľné parametre
Text na displeji
A cos φ: ind
1.00
B cos φ: ind
1.00
B P/Pn pomer.
C cos φ: ind
1.00
C P/Pn pomer.
D cos φ: ind
1.00
Označenie
cos φ A
cos φ B
Pomer výkonu B
cos φ C
Pomer výkonu C
cos φ D
Popis
indukčne | kapacitne; 1 ...
0,8
indukčne | kapacitne; 1 ...
0,8
1 ... 49 %
indukčne | kapacitne; 1 ...
0,8
50 ... 99 %
indukčne | kapacitne; 1 ...
0,8
Pomery výkonu A a D sú pevne stanovené na 0 % príp.
100 % a nemôžu byť zmenené. Preto obidve hodnoty
nebudú zobrazené.
10.4.3.4Konštantný jalový výkon
Popis
Táto funkcia je k dispozícii iba pre MVD-siete.
S touto funkciou môže byť stanovená konštanta cos jalového výkonu.
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
41
10. Nastavenia
Menu:
Modus
Príklad na displeji:
520 Kontr. jal. výkonu
Q pevný
03

Text na displeji Označenie
Spomalenie
Spomalenie
520 Kontr.jal.výkonu
------------------➔Modus:
Q pevný
Q/Sn
ind ___%
0 ... 655,35 s
Nastaviteľné parametre
Text na displeji
Q/Sn
Označenie
Pomer Q/Sn
10.4.4 Fault Ride-Through (FRT)
Popis
Pomer jalového výkonu
vo vzťahu ku zdanlivému
výkonu.
Popis
Táto funkcia je k dispozícii iba pre MVD.
Menu:
Modus:
indukčne | kapacitne
-60 ... +60 %
530 FRT nastav.
Hlavné menu > Užívateľ. nastav. > FRT
nastav.
Príklad na displeji:
03
10.4.3.5Q (U)
Popis

Táto funkcia je k dispozícii iba pre MVD-siete.
Týmto môže byť nastavený pomer jalového výkonu Q/Sn na
napätie U.
Q/S n
[%]
Horné Q/S n
Indukčne
0
Hysteréza
Dolné Ulim
Horné Ulim
U
[V]
Kapacitne
Dolné Q/S n
Obr. 11.13.: Krivka Q(U), príklad
Menu:
Modus:
Príklad na displeji:
Text na displeji
Modus
520 Kontr.jal.výkonu
- - - - - - - - - -: - - - - - - - - ➔Modus:
Q(U)
Dolné Ulim
___V
Max I asym.
Nastaviteľné parametre
Označenie
Modus
Popis
Zapne a vypne funkciu.
Zap | Vyp
k-faktor
k-faktor
0 ... 10
Mŕtve pásmo Vl Mŕtve pásmo,
Dolné ohraničenie napätia
dolné ohraničenie mŕtveho pásma
napätia
184 ... 230 V
Mŕtve pásmo Vh Mŕtve pásmo,
Horné ohraničenie napätia
horné ohraničenie mŕtveho pásma
napätia
231 ... 266 V
FRT onesk.
FRT doba onesko- Keď sa napätie znova
renia
dostane do mŕtveho
pásma, bude pre uvedenú
dobu oneskorenia naďalej napájaný maximálny
symetrický/asymetrický
prúd.
Max. I sym.

530 FRT nastav.
------------------%
➔Modus:
ZAP
k-faktor
2
Nastaviteľné parametre
520 Kontr. jal. výkonu
Q(U)
03
Popis
Definuje nutnú dobu trvania
prekročenia napätia, aby
sa funkcia zapla
0,01 ... 5 s
Maximálny symet- Maximálny jalový prúd
rický prúd
v prípade symetrického
výpadku (= 3 fázy)
Maximálny asymetrický prúd
0 ... 100 %
Maximálny jalový prúd v
prípade asymetrického
výpadku (= 2 fázy)
0 ... 100 %
Text na displeji Označenie
Dolné Q/Sn
Dolná hranica Q/Sn
Horné Q/Sn
Dolné Ulim
Horné Ulim
Hysteréza
Popis
0 ... 60 %
indukčne
Horná hranica Q/Sn 0 ... 60 %
kapacitne
Dolná hranica napä- 184 ... 230 V
tia
Horná hranica napä- 231 ... 266 V
tia
Hysteréza
Definuje rôzne reakcie
pre stúpajúce a klesajúce
napätie
0 ... 50 V
42
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
10. Nastavenia
10.5 Možnosti nastavenia
10.5.2 Kontrola izolácie a uzemnenia
Prispôsobiteľné nastavenia
Popis
●●
Zatienenie
●●
Kontrola izolácie a uzemnenia
Na strane DC má solárny menič striedavého prúdu kontrolu
izolácie a uzemnenia.
●●
Ovládanie relé
●●
Externé ukončenie
10.5.1 Zatienenie
Popis
Voľba „Zatienenie“ je rozšírený MMP-Tracker. Keď je voľba
zapnutá, vykoná MPP-Tracker v pravidelných časových
odstupoch dodatočné vyhľadávanie.
MPP-Tracker potom vyhľadáva v širokom rozsahu napätia
maximum výkonu.
Voľba by mala byť zapnutá, keď bude pravidelne v priebehu
dňa prechádzať tieň pomaly cez PV-moduly. Takéto putujúce tiene môžu byť zapríčinené napríklad komínmi alebo
stromami. U rýchlo prechádzajúcich tieňov, napríklad od
oblakov, je efekt tejto voľby skôr nepodstatný.
Voľba je nastavovaná v závislosti od veľkosť zatienenia.
Menu:
Prístup do menu:
Príklad na displeji:
210 Zatienenie
Hlavné menu > Voľby > Zatienenie
03

210 Zatienenie
------------------➔Modus: Deaktivované
-------------------
Nastaviteľné parametre
Text na displeji Označenie
Modus:
Modus
Popis
Deaktivované
Rozšírený MPP-Tracking je
deaktivovaný
Vysoko
Vysoké zatienenie,
časový cyklus: 0,5 hodiny
Stredné
Stredné zatienenie,
časový cyklus: 2 hodiny
Nízke
Nízke zatienenie,
časový cyklus: 4,5 hodiny
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
Kontrola izolácie ponúka dva modusy:
●●
ISO Porucha
●●
ISO Výstraha
Keď bude musieť byť uzemnený kladný alebo záporný pól
PV-modulov, aby sa splnili požiadavky výrobcu modulov,
môže byť uzemnenie kontrolované. Kontrola uzemnenia má
štyri modusy:
●●
– GND Porucha
●●
– GND Výstraha
●●
+ GND Porucha
●●
+ GND Výstraha
Solárny menič striedavého prúdu je pri dodávke vo výrobnom závode nastavený na modus ISO Výstraha (Izolácia
Výstraha).
Popis kontrolného modusu:
Kontrolný modus
ISO/GND vyp
xxx Porucha
SK
Popis
Kontrola je deaktivovaná.
V prípade poruchy izolácie bude
solárny menič striedavého prúdu
odpojený zo siete.
V prípade poruchy izolácie bude
solárny menič striedavého prúdu
poruchu hlásiť, ale nebude odpojený
od siete.
xxx Výstraha
Menu:
230 Uzemnenie
Prístup do menu:
Hlavné menu > Voľby > Uzemnenie
Zobrazenie príkladu na 2 3 0 U z e m n e n i e
obrazovke:
03
➔

------------------PV:
ISO Výstraha
-------------------
Nastaviteľné parametre
Text na displeji Označenie
PV
Monitoring pre PV
Popis
ISO Porucha
ISO Výstraha
– GND Porucha
– GND Výstraha
+ GND Porucha
+ GND Výstraha
ISO/GND vyp
43
10. Nastavenia
10.5.3 Ovládanie relé
10.6 Štandardné menu
Popis
Popis
Cez I/O-rozhranie môžu byť nezávisle na sebe aktivované
dve relé.
Keď nemôžu byť oznamovacie tlačidlá použité počas určitej
doby, môže byť stanovené štandardné menu, ktoré bude
zobrazené automaticky. Keď bude štandardné menu zobrazené, otvára sa pomocou tlačidla Esc Hlavné menu.
Menu:
240 Ovládanie relé
Prístup do menu:
Hlavné menu > Voľby > Ovládanie relé
Zobrazenie príkladu na 2 4 0 O v l á d a n i e r e l é
obrazovke:
03
➔

03

------------------Vedenie Relé 1
Vedenie Relé 2
241 Vedenie Relé 1
------------------➔Modus:
aktivované
Zásobenie
Číslo musí byť platným číslom menu.
Pre prehľad všetkých čísiel menu, ktoré sú k dispozícii,
pozri „16.3 Prehľad štruktúry menu“, s. 60.
1. Pre zadanie čísel menu stlačte tlačidlo Enter.
→→ Prvá číslica bliká.
2. Zadajte pomocou tlačidiel Nahor/Dolu prvú číslicu z
čísla menu.
Nastaviteľné parametre
Text na displeji Označenie
Druh signálu
Štandardné menu je v továrni nastavené na 411 Aktuálne
údaje. V tomto menu budú zobrazené aktuálne údaje a
aktuálne prevádzkové hlásenia.
Popis
Zásobenie
Tepl. príliš vysoká
Užívateľské nastavenie
Externé ukončenie
Porucha
Výstraha
Napájanie beží
→→ Nastaviť môžete iba čísla menu, ktoré sú k dispozícii. Názov zodpovedajúceho menu je uvedený v
štvrtom riadku displeja.
3. Keď ste nastavili prvú číslicu, stlačte tlačidlo Enter.
→→ Druhá číslica bliká.
4. Zadajte druhú a tretiu číslicu.
5. Stlačte tlačidlo Enter.
10.5.4 Externé ukončenie
→→ Zobrazí sa menu so zadaným číslom menu.
Popis
Cez I/O-rozhranie solárneho meniča striedavého prúdu
môže byť externý signál použitý na zastavenie napájania
energiou. Po aktivovaní môže byť úroveň signálu stanovená
na HIGH (vysokú) alebo LOW (nízku).
Menu:
Prístup do menu:
250 Ext. ukončenie
Hlavné menu > Voľby > Externé ukončenie
Zobrazenie príkladu na 2 5 0 E x t . u k o n č e n i e
obrazovke:
Menu:
800 Štandard
Prístup do menu:
Hlavné menu > Štandard
Zobrazenie príkladu na 8 0 0 Š t a n d a r d n é m e n u
obrazovke:
03
➔

Číslo menu:
411
411 Aktuál. prehľad
Nastaviteľné parametre
03
➔

Modus:
Aktívne:
Na
HIGH
Text na displeji
Číslo menu
Označenie
Číslo menu
Popis
Ľubovoľné platné číslo
menu.
Nastaviteľné parametre
Text na displeji Označenie
Modus
Funkciu aktivovať/
deaktivovať
Aktívne
Aktívna úroveň
signálu
44
Popis
Zap | Vyp
HIGH | LOW
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
11. Ukladanie do pamäti a ukladanie údajov a nastavení
11.
Ukladanie do pamäti a ukladanie
údajov a nastavení
11.2.2 Deaktivovanie USB-rozhrania
1. Prejdite v menu do Hlavné menu > USB-funkcie >
Stav.
11.1 Predtým, než začnete
Ukladanie do pamäti a ukladanie údajov a nastavení je
možné cez USB-rozhranie solárneho meniča striedavého
prúdu.
UPOZORNENIE
Údaje pre výmenné prístroje (Swap-údaje)
môžu byť ukladané iba počas inštalácie.
03

2. Stlačte tlačidlo Enter. Bliká hodnota aktivované.
3. Pomocou tlačidiel Nahor/Dolu zmeňte stav na deaktivovať.
03
Informácie o obsluhe displeja nájdete v „5.4 Displej a tlačidlá“, s. 10.
Štandardne je USB-rozhranie deaktivované. Pred použitím
musí byť rozhranie aktivované a po použití znova deaktivované, pozri „11.2 Aktivovanie/deaktivovanie USB-rozhrania“,
s. 45.
Pozor!
Keď bude odstránený ochranný kryt z USBrozhrania, nebude už viac zaručený stupeň
ochrany IP65.
►► Ochranný kryt odstráňte, iba ak to bude
nutné.
►► Vždy používajte s prístrojom dodaný
Mikro-USB-kľúč. Ochranný kryt je
skonštruovaný tak, aby bol vhodný pre
Mikro-USB-kľúč.
11.2 Aktivovanie/deaktivovanie USB-rozhrania
USB-rozhranie musí byť pred použitím aktivované.
USB-rozhranie musí byť po použití znova deaktivované.
11.2.1 Aktivovanie USB-rozhrania


300 USB-funkcie
------------------➔Stav:
deaktivované
Aktualiz. firmware
2. Stlačte tlačidlo Enter.
→→ Bliká hodnota deaktivované.
3. Pomocou tlačidiel Nahor/Dolu zmeňte stav na aktivovať.
03

300 USB-funkcie
------------------➔Stav:
aktivované
Aktualiz. firmware
þþ USB-rozhranie je deaktivované.
11.3 Aktualizácia firmware
Firmware môže byť aktualizovaný pomocou USB-rozhrania.
Aktualizácia firmware prebieha v solárnom meniči striedavého prúdu v dvoch krokoch:
●●
Manuálne nahranie súborov z USB-kľúča
●●
Automatická aktualizácia jednotlivých Controller-ov/
riadiacich prístrojov.
Nahranie údajov sa môže zrealizovať, keď sú pripojené ACalebo DC-napätia. Nahrávanie je teda možné aj v noci, keď
nie je pripojené žiadne DC-napätie.
Oproti tomu sa aktualizácia jednotlivých Controller-ov/
riadiacich prístrojov solárneho meniča striedavého prúdu
realizuje, iba keď je pripojené DC-napätie. DC-napätie musí
byť pripojené 10 minút nepretržite predtým, než bude realizovaná aktualizácia firmware.
UPOZORNENIE
Súbor s údajmi firmware musí mať názov
„Image.hex“ a nachádzať sa v hlavnom
zozname USB-kľúča.
Prípadne súbor premenujte! K tomu potrebujete PC!
Nasledujúce pracovné pokyny pre nahrávanie firmware
súborov. Aktualizácia firmware sa následne zrealizuje automaticky.
1. Aktivujte USB-rozhranie (pozri „11.2 Aktivovanie/deaktivovanie USB-rozhrania“, s. 45).
2. Zasuňte USB-kľúč do USB-rozhrania.
3. Prejdite v menu do Hlavné menu > USB-funkcie >
Aktualizácia firmware.
03
4. Stlačte Enter, aby ste potvrdili hodnotu.
þþ USB-rozhranie je aktivované.
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
300 USB-funkcie
------------------➔Stav:
deaktivované
Aktualiz. firmware
4. Stlačte tlačidlo Enter, aby ste potvrdili hodnotu.
1. Prejdite v menu do Hlavné menu > USB-funkcie >
Stav.
03
300 USB-funkcie
------------------➔Stav:
aktivované
Aktualiz. firmware

300 USB-funkcie
Stav: deaktivované
➔Aktualiz. firmware
Nastav. uložiť
45
SK
11. Ukladanie do pamäti a ukladanie údajov a nastavení
4. Stlačte klávesu potvrdenia Enter.
→→ Začína aktualizácia firmware. Po úspešnom stiahnutí (100 %) sa zobrazí hlásenie.
5. Pre potvrdenie stlačte klávesu Esc.
6. Vyberte USB-kľúč.
1. Aktivujte USB-rozhranie (pozri „11.2.1 Aktivovanie USBrozhrania“, s. 45).
2. Zasuňte USB-kľúč do USB-rozhrania.
3. Prejdite v menu do Hlavné menu > USB-funkcie >
Nastav. vkladať.
03
7. Deaktivujte USB-rozhranie (pozri „11.2.2 Deaktivovanie
USB-rozhrania“, s. 45).
þþ Nahrávanie súborov firmware je ukončené. Hneď ako
je pripojené DC-napätie, automaticky sa naštartuje
aktualizácia firmware.

4. Pre potvrdenie stlačte tlačidlo Enter
→→ Proces vkladania začína. Po úspešnom vložení
(100 %) sa zobrazí hlásenie.
11.4 Ukladanie nastavení do pamäte
Nastavenia solárneho meniča striedavého prúdu môžu
byť uložené, aby ich bolo možné vložiť do iného solárneho
meniča striedavého prúdu rovnakého typu, na ktorom budú
použité rovnaké nastavenia.
Uložené nastavenia zahŕňajú:
●●
Nastavenia siete
●●
Užívateľské nastavenia
●●
Nastavenia displeja
●●
Nastavenia produkcie
300 USB-funkcie
Vyhotoviť správy
➔Vložiť nastavenia
Servis
5. Pre potvrdenie stlačte klávesu Esc.
6. Vyberte USB-kľúč.
7. Deaktivujte USB-rozhranie (pozri „11.2.2 Deaktivovanie
USB-rozhrania“, s. 45).
11.6 Ukladanie Swap-údajov do pamäte
UPOZORNENIE
V tejto kapitole znamená pojem „Swapping“
výmenu solárneho meniča striedavého
prúdu za nový rovnakého typu bez toho, že
by sa zmenila inštalácia, napr. PV-modulov.
Nastavenia ukladajte nasledovne:
1. Aktivujte USB-rozhranie (pozri „11.2.1 Aktivovanie USBrozhrania“, s. 45).
Výmena môže byť vykonaná iba po spätnom dohovore s oddelením firmy Delta
Solar-Support. To potom s Vami prerokuje
spôsob postupu.
2. Zasuňte USB-kľúč do USB-rozhrania.
3. Prejdite v menu do Hlavné menu > USB-funkcie >
Nastav. ulož.
03
300 USB-funkcie
Aktualiz. firmware
➔Nastav. uložiť
Swap-údaje uložiť
Uložené údaje zahŕňajú:
●●
Nastavenia siete
●●
Užívateľské nastavenia
●●
Nastavenia displeja
●●
Nastavenia produkcie
●●
RS485-ID
5. Pre potvrdenie stlačte klávesu Esc.
●●
Štatistiky
6. Vyberte USB-kľúč.
●●
Dátum prvej inštalácie
7. Deaktivujte USB-rozhranie (pozri „11.2.2 Deaktivovanie
USB-rozhrania“, s. 45).
Swap-údaje ukladajte nasledovne:
11.5 Vkladanie nastavení
2. Zasuňte USB-kľúč do USB-rozhrania.
Pre zjednodušenie inštalačnej procedúry sa môžu vložiť
nastavenia iného solárneho meniča striedavého prúdu rovnakého typu, na ktorom môžu byť použité rovnaké nastavenia. Informácie o ukladaní nastavení nájdete v „11.4 Ukladanie nastavení do pamäte“, s. 46.
3. Prejdite v menu do Hlavné menu > USB-funkcie >
Swap-údaje ulož.

4. Stlačte tlačidlo Enter.
→→ Proces ukladania začína. Po úspešnom ukladaní
(100 %) sa zobrazí hlásenie.
Nastavenia vkladajte nasledovne:
1. Aktivujte USB-rozhranie (pozri „11.2.1 Aktivovanie USBrozhrania“, s. 45).
03

300 USB-funkcie
Nastav. uložiť
➔Swap-údaje uložiť
Vyhotoviť správy
4. Stlačte tlačidlo Enter.
→→ Proces ukladania začína. Po úspešnom ukladaní
(100 %) sa zobrazí hlásenie.
46
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
11. Ukladanie do pamäti a ukladanie údajov a nastavení
5. Pre potvrdenie stlačte klávesu Esc.
6. Vyberte USB-kľúč.
7. Deaktivujte USB-rozhranie (pozri „11.2.2 Deaktivovanie
USB-rozhrania“, s. 45).
11.7 Vypracovanie správ
Správy obsahujú nasledujúce informácie:
●●
Firmware/sériové číslo modelu
●●
Štatistiky, udalosti, porovnania štatistík/udalostí
●●
Interné protokoly
●●
AT-správy
●●
MVD-/LVD-správy
Správy ukladajte nasledovne:
1. Aktivujte USB-rozhranie (pozri „11.2.1 Aktivovanie USBrozhrania“, s. 45).
2. Zasuňte USB-kľúč do USB-rozhrania.
3. Prejdite v menu do Hlavné menu > USB-funkcie >
Vyhotoviť správy.
03

300 USB-funkcie
Swap-údaje uložiť
➔Vyhotoviť správy
Vložiť nastavenia
SK
4. Stlačte klávesu potvrdenia Enter.
→→ Proces ukladania začína. Po úspešnom ukladaní
(100 %) sa zobrazí hlásenie.
5. Pre potvrdenie stlačte klávesu Esc.
6. Vyberte USB-kľúč.
7. Deaktivujte USB-rozhranie (pozri „11.2.2 Deaktivovanie
USB-rozhrania“, s. 45).
11.8 Servis
Táto funkcia slúži na účely údržby. Z Delta-Support budete
informovaní, keď bude treba túto funkciu použiť.
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
47
12. Diagnostika a údržba
12.
Diagnostika a údržba
12.1.3 Indikácia aktuálneho prevádzkového stavu
Aktuálny prevádzkový stav sa indikuje prostredníctvom
LED.
12.1 Prevádzkové stavy
12.1.1 Druhy prevádzkových stavov
Prevádzkový
stav
Normálna prevádzka.
Obmedzená prevádzka
Varovanie
Chyba
Priradené faktory
vplyvu
Neexistujú žiadne faktory, ktoré majú vplyv na
výsledok výroby.
Nekritické faktory, ktoré
môžu pôsobiť na výsledok výroby, ale nie sú
žiadne chyby (napr.
samočinný test).
Existujú externé udalosti alebo interné
chyby, ktoré majú vplyv
na výsledok výroby.
Varovanie, izolá- Existujú problémy s
cia alebo uzemizoláciou alebo uzemnenie.
nením
Chyba izolácie
alebo uzemnenia.
Okrem toho sa v menu 411 Prehľ. skutočných hodnôt
zobrazí v štvrtom riadku displeja krátke hlásenie.
Napájanie v sieti
Áno

Rozdielne
Áno
411 Aktuál prehlád
Aktuálne:
_W
Deň:
_Wh
Normálna prevádzka
Menu 411 Prehľ. skutočných hodnôt sa automaticky
zobrazí, keď nastane nové hlásenie.
Kategória hlásenia
Normálna prevádzka.
Failure
Obmedzená prevádzka
Pre popis faktorov vplyvu pozri kapitolu „12.1.2 Faktory
vplyvu na prevádzkový stav“, s. 48.
Keď solárny invertor prejde do prevádzkového stavu
„Chyba“, vždy sa zastaví napájanie do siete.
Nekritické faktory
Nekritické faktory sú napríklad samočinný test alebo príliš
nízke DC-napätie kvôli zlému počasiu. Nekritické faktory
teda nie sú žiadne chyby.
napr. Samočinný test
Failure
Všeobecné
výstražné hlásenie.
Operation
Všeobecné chybové hlásenie
Pri externých udalostiach:
Ext. udalosti
Earth Fault Pri interných chyFailure
Operation
bách: Varovanie ###
(3-miestne číslo)
Pri externých udalostiach:
Ext. udalosti
Earth Fault Pri interných chy-
12.1.2 Faktory vplyvu na prevádzkový stav
Jednotlivým prevádzkovým stavom sú priradené rozdielne
faktory vplyvu. Faktory vplyvu sú rozdelené do nasledujúcich kategórií.
Operation
Earth Fault
Nie
Tab. 12.1.: Prevádzkové stavy solárneho invertora
Operation
Text na displeji v menu
411
Normálna prevádzka
Earth Fault
Nie
Áno
Stav LED
Failure
Varovanie, izolácia alebo uzemnenie.
Operation
bách: Chyba ###
(3-miestne číslo)
Izolácia
Earth Fault
Failure
Chyba izolácie
alebo uzemnenia.
Operation
Udalosti
Earth Fault
Udalosti majú príčinu spravidla mimo solárneho invertora.
Failure
Izolácia
Udalosti sú rozčlenené na externé udalosti (napr. chyba
napätia alebo frekvencie) a na zmeny parametrov, ktoré sa
uskutočnia cez tlačidlá alebo cez rozhranie RS485.
Tab. 12.2.: Zobrazenie kategórií hlásenia na LED
Interné chyby
V softvéri je stanovené, ktoré udalosti aktivujú varovanie a
ktoré chybu.
Interné majú svoju príčinu v solárnom invertore a musia sa
odstrániť pomocou supportu Delta.
Chyby izolácie a uzemnenia
Keď je aktivovaná kontrola izolácie a uzemnenia (pozri kapitolu „10.5.2 Kontrola izolácie a uzemnenia“, s. 43), zobrazia
sa tiež chyby izolácie a uzemnenia.
48
Pre problémy s izoláciou alebo uzemnením môžete v menu
230 Uzemneniesamočinne stanoviť, či sa aktivuje varovanie alebo chyba (pozri kapitolu „10.5.2 Kontrola izolácie a
uzemnenia“, s. 43).
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
12. Diagnostika a údržba
12.2 Protokol udalostí
Popis
12.2.1 Prehľad
Menu:
Prístup na menu:
480 Protok. udalosti
Hlavné menu > Informácia o produkte >
Protok. udalosti
Displej s príkladom:
03

480 Protok. udalosti
Všetky udalosti
➔Zmena param.
Ext. udalosti
Protokol udalosti obsahuje hlásenia k nasledovným udalostiam:
●●
Zmeny parametrov
Zmeny všetkých parametrov, ktoré majú vplyv na výrobu energiu a tým na výnos.
●●
●●
12.2.3 Menu Externé udalosti
Menu:
Prístup na menu:
483 Protok. udalosti
Hlavné menu > Informácia o produkte >
Protok. udalosti > Ext. udalosti
Displej s príkladom:
483 Ext. udalosti
16.04.2012 17:25:36
L1 Ostrovný jav
Začiatok

Hlásenie k externej udalosti má nasledovnú štruktúru:
2. riadok
3. riadok
Dátum a čas výskytu externej udalosti
Krátky popis chyby (pozri kapitolu „12.3
Analýza a odstránenie chyby“, s. 49)
Prídavná informácia, napr. „začiatok“ pre
výskyt udalosti alebo „koniec“ pre zmiznutie udalosti.
4. riadok
Externé udalosti
Problémy s izoláciou a uzemnením
Podmenu
481 Všetky udalosti
Popis
Zoznam všetkých zmien parametrov a externých udalostí
Zoznam zmien parametrov, ktoré
boli uskutočnené na displeji alebo
cez RS485.
Zoznam všetkých externých udalostí.
482 Zmena param.
483 Ext. udalosti
12.3 Analýza a odstránenie chyby
12.3.1 Externé udalosti / Chyba izolácie a uzemnenia
V menu 411 Prehľ. skutočných hodnôt sa zobrazia nasledovné hlásenia:
12.2.2 Menu Zmeny parametrov
Popis

Menu 482 Zmena param. obsahuje chronologický zoznam
všetkých zmien tých parametrov, ktoré majú vplyv na
výrobu energie a tým na výnos.

Menu:
Prístup na menu:
482 Zmena param.
Hlavné menu > Informácia o produkte >
Protok. udalosti > Zmena param.
Displej s príkladom:
482 Zmena param.
16.04.12 17:25:36 D
Max. výkon:
100%
Max. výkon:
90%

411 Aktuálne údaje
L1
_W
Deň:
_Wh
Ext. udalosti
411 Aktuálne údaje
L1
_W
Deň:
_Wh
Izolácia
1. Aby ste dostali presnejší popis problému, stlačte v
menu 411 Prehľ. skutočných hodnôt zadávacie tlačidlo.
→→ Menu Ext. udalosti sa zobrazí.
Ext. udalosti
PV1+ varov. uzem.
PV1 ISO varov. prev.
PV1 ISO varov. prev.
Zápis k zmene parametrov má nasledujúcu štruktúru:
2. riadok
Dátum a čas výskytu externej udalosti.

Menu obsahuje zoznam všetkých aktívnych hlásení
k externým udalostiam a k izolácii/uzemneniu.
Zdroj zmeny:
D: Displej
E: Externý (RS485)
U: USB rozhranie
3. riadok
4. riadok
S: Systém
Názov zmeneného parametra + stará
hodnota
Názov zmeneného parametra + nová
hodnota
2. Stlačte znova zadávacie tlačidlo.
→→ Zobrazí sa menu 480 Protok. udalostí s detailnými textami hlásenia (pozri „12.2 Protokol udalostí“,
s. 49).
03

Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
480 Protok. udalosti
------------------➔Všetky udalosti
Zmena param.
49
SK
12. Diagnostika a údržba
3. Zvoľte zápis Ext. udalosti a stlačte zadávacie tlačidlo.
03

480 Protok. udalosti
Zmena param.
➔Ext. udalosti
-------------------
LED
Hlásenie na displeji
Popis hlásenia
L1 Ostrovný jav
L2 Ostrovný jav
L3 Ostrovný jav
Odstránenie chyby
Chyba frekvenčného
posuvu na fáze L1, L2
alebo L3.
►► Informujte sa u distribučného podniku o
stave siete.
→→ Menu 483 Ext. udalosti sa zobrazí.

483 Ext. udalosti
16.04.2012 17:25:36
L1 Ostrovný jav
Začiatok
►► Skontrolujte inštaláciu.
Alternatívne môžete menu 483 Ext. udalosti priamo otvoriť
cez funkciu „Choď k menu“, pozri kapitolu „5.4.5 Funkcia
„Prejdi do menu““, s. 11).
Nasledujúca tabuľka zobrazuje chybové hlásenia, ktoré sa
môžu objaviť v menu 483 Ext. udalosti, a poskytuje návrhy
k analýze a odstráneniu chyby.
LED
Hlásenie na displeji
Popis hlásenia
Varovanie k vonkajšiemu
ventilátoru
Odstránenie chyby
Vonkajší ventilátor riadne
nefunguje.
PV výkon príliš nízky
Nedostatočné slnečné
žiarenie (stmievanie ráno/
večer).
►► Obráťte sa na support
Delta.
L1 chyba napätia
L2 chyba napätia
L3 chyba napätia
AC-prepätie alebo podpätie na fáze L1, L2 alebo
L3.
►► Skontrolujte na displeji zobrazené napätie na sieti (menu 412
Akt. údaje AC).
L1 chyba frekvencie
L2 chyba frekvencie
L3 chyba frekvencie
►► Ak neexistuje žiadne
napätie, skontrolujte
automatický prerušovač.
AC-vysoká alebo nízka
frekvencia na fáze L1, L2
alebo L3.
►► Skontrolujte na displeji zobrazené napätie na sieti (menu 412
Akt. údaje AC).
L1 DC- chyba napáj.
L2 DC- chyba napáj.
L3 DC- chyba napáj.
Chyba samočinného testu
PV1 ISO varovanie štart
PV1 ISO varovanie prevádzka
►► Skontrolujte na
displeji zobrazené
PV-napätie článku
akumulátora (menu
416 Akt. údaje PV).
Chyba pri talianskom
samočinnom teste. Iba pre
Taliansko.
►► Zopakujte samočinný
test.
Izolácia na štarte je príliš
nízka.
►► Skontrolujte stav
izolácie na DC-strane
PV modulov.
Prevádzková izolácia
<150 kΩ.
►► Skontrolujte stav
izolácie na DC-strane
PV modulov.
PV1+ varovanie uzemnenie PV1+/PV- nie sú riadne
PV1- varovanie uzemnenie uzemnené.
►► Skontrolujte spojenie
GND.
►► Ak neexistuje žiadne
napätie, skontrolujte
automatický prerušovač.
DC-chyba napájania na
fáze L1, L2 alebo L3.
►► Solárny invertor
nanovo nespúšťajte.
Ak existuje naďalej
chyba, obráťte sa na
vášho údržbového
technika.
►► Solárny invertor
nanovo nespúšťajte.
Ak existuje naďalej
chyba, obráťte sa na
vášho údržbového
technika.
Solárny výkon je príliš
nízky.
►► Skontrolujte poistku
spojenia GND.
PV1 ISO chyba štart
PV1 ISO chyba prevádzka
►► V prípade potreby
vymeňte poistku.
Izolácia na štarte je príliš
nízka.
►► Skontrolujte stav
izolácie na DC-strane
PV modulov.
Prevádzková izolácia
<150 kΩ.
►► Skontrolujte stav
izolácie na DC-strane
PV modulov.
50
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
12. Diagnostika a údržba
LED
Hlásenie na displeji
Popis hlásenia
PV1+ chyba uzemnenia
PV1- chyba uzemnenia
Odstránenie chyby
PV1+/PV- nie sú riadne
uzemnené.
12.3.3 Ďalšie LED hlásenia a hlásenia na displeji
LED
Hlásenie na displeji
Popis hlásenia
PV1 Napätie príl. nízke
Odstránenie chyby
P1 napätie je príliš nízke.
►► Skontrolujte spojenie
GND.
Slnečné žiarenie je nedostatočné.
►► Skontrolujte poistku
spojenia GND.
►► V prípade potreby
vymeňte poistku.
12.3.2 Interné chyby
L1 Zníž. výkonu
L2 Zníž. výkonu
L3 Zníž. výkonu
PV1 P obm. na Pn
Pri internej chybe sa v menu 411 Prehľ. skutočných hodnôt zobrazí hlásenie „Varovanie XXX“ alebo „Chyba XXX“.
XXX sú pritom pre 3-miestne číslo chyby.


Obmedzenie výkonu
aktívne pre PV1.
PV1 Zregulovanie teploty Zregulovanie teploty
aktívne pre PV1. Znížená
výroba prúdu.
411 Aktuálne údaje
L1
_W
Deň:
_Wh
Varovanie 123
Vnútorná teplota solárneho invertora je medzi
+55 a +70 °C.
411 Aktuálne údaje
L1
_W
Deň:
_Wh
Chyba 351
LED
►► Skontrolujte vetranie
solárneho invertora.
Hlásenie na displeji
Popis hlásenia
Varovanie ###
Odstránenie chyby
Interná chyba („Varovanie“
+ trojmiestne číslo)
►► Obráťte sa na support
Delta.
Chyba ###
►► Skontrolujte na
displeji zobrazené
PV-napätie článku
akumulátora (menu
416 Akt. údaje PV).
Zníženie výkonu aktívne
pre L1, L2 alebo L3.
Interná chyba („Chyba“ +
trojmiestne číslo)
►► Obráťte sa na support
Delta.
Pri interných chybách sa obráťte vždy priamo na tím supportu Delta (pozri zoznam adries na zadnej strane tejto
príručky).
SK
►► Skontrolujte slnečnému žiareniu na
solárny invertor.
12.4 Zobrazenie nastavení siete
Popis
Aktuálne nastavenia siete sa môžu prečítať v menu 131
Zobraz. nast. siete (zobrazenie nastavenia siete). Obsahy
menu sú chránené proti prepísaniu.
Menu:
Prístup na menu:
131 Zobr. nastav. siete
Hlavné menu > Inštal. nastav. > Zobr.
nastav. siete
Displej s príkladom:
03
131 Zobr.nast.siete
➔

Sieť:
Fnom:
UK 59G
--,--Hz
Ak bolo na solárnom invertore počas uvedenia do prevádzky nastavené obmedzenie výkonu, objaví sa pred otvorením menu nasledovné hlásenie:
03

Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
Max. výkon
invertora je
obmedzený na
##.##kW
51
12. Diagnostika a údržba
12.7 MVD-správa
12.5 Interný protokol
Popis
UPOZORNENIE
Interný protokol obsahuje informácie k vyskytujúcej sa internej chybe.
Menu:
Prístup na menu:
620 Int. protokol
Hlavné menu > Diagnostika & Alarm >
Int. protokol
Obrazovka s príkladom:
620 Int. protokol

12.04.12
126 127
7:39:25
Zápis k zmene parametrov má nasledujúcu štruktúru:
3. riadok
4. riadok
Dátum a čas výskytu externej udalosti.
Číslo(a) internej chyby
12.6 LVD-správa
„MVD-správa“ je k dispozícii iba vtedy, keď
je nastavená MVD-sieť.
Popis
Podľa zadaní BDEW sa v menu 630 MVD správa zobrazí
posledných päť chýb. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol
môžete v zozname chýb listovať.
Menu:
Prístup na menu:
630 MVD správa
Hlavné menu > Diagnostika & Alarm >
MVD správa
Obrazovka s príkladom:
630 MVD správa
▼▼▼▼▼ Chyba 5 ▼▼▼▼▼
11.04.2012 18:54:12
- Krit. prepätie.

UPOZORNENIE
„LVD-správa“ je k dispozícii iba vtedy, keď
je nastavená LVD-sieť.
Popis
Podľa zadaní VDE AR N 4105 sa v menu 640 LVD správa
zobrazí posledných päť chýb. Pomocou tlačidiel Nahor/
Nadol môžete v zozname chýb listovať.
Menu:
Prístup na menu:
640 LVD správa
Hlavné menu > Diagnostika & Alarm >
LVD správa
Obrazovka s príkladom:
640 LVD správa
▼▼▼▼▼ Chyba 5 ▼▼▼▼▼
11.04.2012 18:54:12
- Krit. prepätie.

52
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
13.Oprava
13.
Oprava
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo života vplyvom nebezpečného napätia
Počas prevádzky je solárny menič striedavého prúdu pod nebezpečným napätím.
Nebezpečné napätie je zachované ešte
5 minút po odpojení všetkých zdrojov
napätia.
►► Nikdy neotvárajte solárny menič striedavého prúdu. Prístroj neobsahuje žiadne
diely, ktoré by vyžadovali údržbu zo
strany obsluhy. Otvorením krytu zaniká
záruka.
UPOZORNENIE
Solárny menič striedavého prúdu nemá
namontované žiadne komponenty, na ktorých by musel vykonávať údržbu obsluhujúci pracovník alebo inštalatér.
13.1 Výmena ventilátora
SK
V prípade, ak ventilátor správne nefunguje, môže ho obsluhujúci pracovník vymeniť.
➀
➁
➂
Obr. 13.1.:
Výmena ventilátora
1. Vytiahnite zástrčku ventilátora ➀.
2. Vytiahnite von štyri držiaky ventilátora ➂.
3. Vyberte ventilátor ➁.
4. Nasaďte nový ventilátor ➁.
5. Zatlačte štyri držiaky ventilátora ➂ dovnútra.
6. Pripojte zástrčku ventilátora ➀.
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
53
14. Odstavenie z prevádzky, preprava, skladovanie, likvidácia
14.
Odstavenie z prevádzky, preprava,
skladovanie, likvidácia
Nebezpečenstvo
14.5 Likvidácia
Solárny invertor nechajte odborne zlikvidovať podľa zákonných zadaní vašej krajiny.
Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo
nebezpečenstvo ťažkých zranení vplyvom nebezpečného napätia
►► Solárny invertor odpojte od siete skôr,
ako odstránite alebo vložíte AC zástrčku.
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo
nebezpečenstvo ťažkých zranení vplyvom nebezpečného napätia
Na DC-prípojkách solárneho invertora
môžu existovať nebezpečné napätia.
►► PV moduly nikdy neodpájajte, keď sa
solárny invertor nachádza pod zaťažením. Najprv odpojte sieť tak, aby sa solárny invertor nemohol napájať žiadnou
ďalšou energiou. Potom otvorte DC-spínač.
►► Zabezpečte DC-prípojky proti dotyku.
Varovanie
Nebezpečenstvo poranenia kvôli veľkej
hmotnosti
Solárny invertor je ťažký (pozri „15. Technické údaje“, s. 55). To môže pri neodbornej
manipulácii viesť k zraneniam.
►► Solárny invertor musia nadvihovať a nosiť minimálne dve osoby. Alebo použite vhodné zdvíhacie zariadenie, napríklad žeriav.
14.1 Odstavenie z prevádzky
1. Solárny invertor odpojte od siete.
2. Otvorte DC-odpojovač.
3. Odstráňte všetky káble zo solárneho invertora.
4. Odskrutkujte solárny invertor z nástenného držiaka.
5. Zdvihnite solárny invertor z nástenného držiaka.
14.2 Obal
Využite originálny obal alebo rovnocenný obal.
14.3 Preprava
Solárny invertor prepravujte v originálnom obale alebo v
rovnocennom obale.
14.4 Skladovanie
Solárny invertor skladujte v originálnom obale alebo v rovnocennom obale. Dodržiavajte údaje k podmienkam skladovania v kapitole „15. Technické údaje“, s. 55.
54
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
15. Technické údaje
15.
Technické údaje
Vstup (DC)
Maximálny odporúčaný PV-výkon
13 300 WP
Menovitý výkon
11 600 W
Maximálne vstupné napätie
1 000 V
Rozsah vstupného napätia pre napájanie 1)
400 ... 900 V
Pracovný rozsah MPP
425 ... 800 V
Menovitý prúd
19,5 A pri 600 V
Maximálny prevádzkový prúd
29 A
Maximálny prúd na každé vedenie
29 A
Kategória prepätia
III
1)
Maximálne vstupné napätie bez poškodenia: 1 000 V
Výstup (AC)
11 000 VA
Menovitý zdanlivý výkon 1)
Napäťový rozsah (3 fázy, 5-žilový)
2)
3 x 400 V + N + PE (+18/-20 %)
Menovitý prúd
16 A (na každú fázu)
Max. prúd
20 A
Menovitá frekvencia
50 Hz
Frekvenčný rozsah 2)
50 Hz ± 5 Hz
Ukazovateľ výkonnosti (cos φ) 3)
>0,99 pri menovitom zdanlivom výkone
Obsah harmonických kmitov (THD)
<5 % pri menovitom zdanlivom výkone
Nočná spotreba
<1,3 W
Typický zvodový prúd
<3,5 mA
Kategória prepätia
III
1)
2)
3)
SK
Pri cos φ = 1 (VA = W)
AC-napätie a frekvenčný rozsah budú programované na základe daných štátnych predpisov
Cos φ = 0,8 kap ... 0,8 ind
Štandardy/smernice
Stupeň ochrany 4)
IP65/IP54
Trieda bezpečnosti
I
Nastaviteľné vypínacie parametre
áno
Kontrola izolácie
áno
Reakcia pri preťažení
Obmedzenie intenzity prúdu, obmedzenie výkonu
ENS/Smernice sieťovej prípojky
DIN VDE 0126-1-1, RD 1663, RD 661, ENEL G.L. 2010,
UTE 15712-1, Synergrid C10/11, EN 50438, G83/1-1,
VDE AR N 4105 (LVD), BDEW (MVD)
EMV
EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12
Bezpečnosť
IEC62103, IEC62109-1/-2
4)
IP65 pre elektroniku/IP54 pre chladiace prostredie
Mechanické vyhotovenie
Rozmery (V x Š x H)
Hmotnosť
Chladenie
AC-prípojka
DC-prípojka
Komunikačné rozhrania
DC-spínač
Displej
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
697 x 410 x 182 mm
39 kg
Ventilátor (Plug & Play)
Amfenol C16/3
3 páry MultiContact MC4
2x RJ45/RS485 + 1x USB + 1x I/O-rozhranie
Integrované
3 LED-diódy, 4-riadkový LCD
55
15. Technické údaje
Celková špecifikácia
Názov modelu
Delta číslo dielu
Max. stupeň účinnosti
Stupeň účinnosti EU
Maximálny rozsah prevádzkovej teploty
Rozsah prevádzkovej teploty s plným výkonom bez deregulácie
SOLIVIA 11 EU G4 TR
EOE48030329
96,5 %
96,0 %
-25 ... +70 ℃
-25 ... +55 ℃
Rozsah teploty skladovania
Vlhkosť vzduchu
Maximálna prevádzková výška
-25 ... +80 ℃
0 ... 95 %
2 000 m nad hladinou mora
56
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
16. Príloha
16.
Príloha
16.1 Prehľad funkcií a nastavení
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad všetkých možností nastavenia solárneho invertora.
Funkcia/charakteristika
Krátky popis
Menu
Nastavenia pre siete MVD-/LVD
Funkcie k nastaveniu výrobných parametrov
Kapitola príručky
500 Nast. používateľa
Regulácia efektívneho výkonu
Na nastavenie regulácie efektívneho výkonu sietí LVD a
MVD
●●
Zníženie výkonu
Na zníženie maximálneho výkonu
●●
Výkon/frekvencia
Na nastavenie gradientov výkonu v závislosti od frekvencie
Regulácia jalového výkonu
Na nastavenie regulácie efektívneho výkonu sietí LVD a
MVD
●●
Konštanta cos φ
Na nastavenie pevnej hodnoty pre cos φ (indukčný alebo
kapacitný)
●●
Cos Phi(P)
Na nastavenie hodnoty pre cos φ (indukčný alebo kapacitný) v závislosti od pomeru efektívneho výkonu P/Pn
●●
Konštanta jalového výkonu
Na nastavenie pomeru jalového výkonu Q/Sn. Iba pre
siete MVD.
●●
Q (U)
Na nastavenie pomeru jalového výkonu Q/Sn ako funkcie
napätia U. Iba pre siete MVD.
Fault Ride-Through (FRT)
Na nastavenie parametrov pre Q-U-hysteréziu. Iba pre
siete MVD.
Možnosti
„10.4 Regulácia činného výkonu a
regulácia jalového výkonu“, s. 39
510 Reg. efek. výk.
„10.4.2 Regulácia činného výkonu“,
s. 39
511 Zníž. výkonu
„10.4.2.2 Redukcia výkonu“, s. 39
512 Výkon/Frekv.
„10.4.2.3 Výkon/frekvencia“, s. 39
520 Kontr. jalov. výk.
„10.4.3 Regulácia jalového výkonu“,
s. 41
520 Kontr. jalov. výk.
„10.4.3.2 Konštantný cos φ“, s. 41
520 Kontr. jalov. výk.
SK
„10.4.3.3 Cos φ (P)“, s. 41
520 Kontr. jalov. výk.
„10.4.3.5 Q (U)“, s. 42
520 Kontr. jalov. výk.
„10.4.3.5 Q (U)“, s. 42
530 FRT nastav.
„10.4.4 Fault Ride-Through (FRT)“,
s. 42
200 Možnosti
Zatienenie
Na nastavenie rozšírených MPP-Trackings
„10.5 Možnosti nastavenia“, s. 43
210 Zatienenie
Kontrola izolácie a uzemnenia
Na zvolenie režimu pre kontrolu izolácie a uzemnenia
„10.5.1 Zatienenie“, s. 43
230 Uzemnenie
Riadenie relé
Riadenie až do dvoch relé
„10.5.2 Kontrola izolácie a uzemnenia“, s. 43
240 Riadenie relé
Externý stop
Stop napájania cez externý signál
„10.5.3 Ovládanie relé“, s. 44
250 Externý stop
„10.5.4 Externé ukončenie“, s. 44
Správy
Uloženie správ na USB-kľúči
Na uloženie všetkých disponibilných správ na USB-kľúči
300 Funkcie USB
„11.7 Vypracovanie správ“, s. 47
Zobrazenie správ na displeji
Správa Samočinný test Taliansko
600 Diagnostika & Alarm
„12.8 Samočinný test Taliansko“, s. 52
Nastavenie displeja
Jazyk
Na nastavenie jazyka displeja
100 Inštal. nastav.
Dátum a čas
Na nastavenie dátumu a času
„10.2.1 Jazyk na displeji“, s. 37
110 Dátum a čas
Formát dátumu a času
Na nastavenie formátu pre dátum a čas
„10.2.2 Dátum a čas“, s. 37
111 Formát
„10.2.3 Formát dátumu a časový
formát“, s. 37
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
57
16. Príloha
Funkcia/charakteristika
Krátky popis
Menu
Osvetlenie pozadia a kontrast
Na nastavenie osvetlenia pozadia a kontrastu
Kapitola príručky
120 Nastav. displeja
Zobrazenie prepojenia
Na zvolenie displeja, ktorý sa zobrazí, keď určitý čas
nebolo stlačené žiadne tlačidlo.
Kontrola
Nastavenia RS485 (EIA 485)
Kontrola izolácie a uzemnenia
„10.2.4 Podsvietenie, kontrast“, s. 38
800 Štandard menu
„10.6 Štandardné menu“, s. 44
Na nastavenie RS485-ID a prenosovej rýchlosti, ako aj na 150 RS485
zapnutie a vypnutie ukončovacieho odporu
„10.2.6 RS485 (EIA485)“, s. 38
230 Uzemnenie
„10.5.2 Kontrola izolácie a uzemnenia“, s. 43
Zobrazenie štatistiky
Zobrazenie štatistiky na displeji
-
400 Informácia o výrobe
„9. Informácie o produkcii“, s. 35
Uloženie a načítanie údajov
Uloženie štatistiky na USB-kľúči
-
300 Funkcie USB
Uloženie nastavení na USB-kľúči
„11.7 Vypracovanie správ“, s. 47
300 Funkcie USB
Načítanie nastavení z USB-kľúča
„11.4 Ukladanie nastavení do
pamäte“, s. 46
300 Funkcie USB
Uloženie údajov Swap na USB-kľúči
Nastavenia obratu
Mena, EUR/kWh
„11.5 Vkladanie nastavení“, s. 46
Na uloženie údajov, ktoré budú potrebné pri výmene solár- 300 Funkcie USB
neho invertora
„11.6 Ukladanie Swap-údajov do
pamäte“, s. 46
Na nastavenie meny a čiastky za kWh
471 Nastav. napáj.
„10.3 Nastavenia napájania“, s. 38
58
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
16. Príloha
16.2 Čísla objednávky
Súprava pre uzemnenie
Prechod zemou sa musí nastaviť blízko na solárnom invertore. Odporúča sa použiť súpravu pre uzemnenie „Grounding Set
A Solar“ od firmy Delta.
Súprava pre uzemnenie
Grounding Set A Solar
Číslo dielu Delta
EOE990000275
Káblové spojky
Typy káblových spojok pre spoje jednosmerného prúdu s invertorom. Prípojka DC+ solárneho invertora je konektor, prípojka
DC– je zdierka.
DC-prípojka na solár- Typ káblovej spojky
nom invertore
DC+ (konektor)
DC– (zdierka)
Prierez drôtu
mm2
AWG
1,5 / 2,5
14
4 / 6
10
1,5 / 2,5
14
4 / 6
10
Zdierka
Konektor
Priemer 
opláštenia kábla
mm
3–6
5,5–9
3–6
5,5–9
3–6
5,5–9
3–6
5,5–9
Čísla objednávky
32.0010P0001-UR
32.0012P0001-UR
32.0014P0001-UR
32.0016P0001-UR
32.0011P0001-UR
32.0013P0001-UR
32.0015P0001-UR
32.0017P0001-UR
UTE-súprava Multi-Contact
UTE-súprava Multi-Contact je nastavená na najnovšiu francúzsku normu UTE C 15-712-1. Obsahuje 8 DC-pevných zariadení, montážny nástroj a prídavnú signálu nálepku. S touto súpravou dodržíte požiadavky definované v ustanovení UTE C
15-712-1 pre DC-ochranu a signály.
UTE-súprava Multi-Contact
UTE-súprava Multi-Contact pre solárny invertor SOLIVIA EU
Číslo dielu Delta
EOE90000341
Kábel pre RS485
Kábel pre spojenie RS485
Kábel na spojenie invertorov
Push/Pull-kábel od Harting, IP67, jedna strana s modrým káblovým manažérom, druhá strana s bielym káblovým
manažérom
1,5 m
3,0 m
5,0 m
10,0 m
20,0 m
Spojovací kábel z posledného solárneho invertora ku kontrolnému prístroju Gateway, napr. Solivia Basic
Gateway, Solarlog alebo Meteocontrol WEB’logger
Vonkajší kábel, IP65, s RJ45-PushPull a RJ12-konektromi od Harting
Číslo dielu Delta
3081186300
3081186500
3081186600
3081186200
3081186400
Kontaktovanie supportu Delta
Keď chcete kábel namontovať sami, aby ste spojili navzájom invertory, musíte použiť káblový manažér od Harting (IP67PushPull-systémový kábel RJ45).
Odporúča sa použiť na jednej strane modrý káblový manažér a na druhej strane biely káblový manažér.
Káblový manažér
RJI IP67 Data Plug Push Pull 8-Pol White
RJI IP67 Data Plug Push Pull 8-Pol Blue
Číslo dielu Harting
09 45 145 1500
09 45 145 1510
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG (PF 2451, D-32381 Minden, www.harting.com)
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
59
SK
16. Príloha
16.3 Prehľad štruktúry menu
16.3.1 Funkcia „Choď k menu“
130 Výber siete
Vysvetlenie
133 Špec. pre
kaz.
Nastavenie siete špecifickej
pre zákazníka
krajinu zá-
Vysvetlenie
140 RS485
UPOZORNENIE
Aby bolo možné na displeji zmeniť priamo na
určité menu, môžete použiť funkciu „Choď k
menu“.
1. Na otvorenie funkcie Choď k menu stlačte na minimálne 3 sekundy tlačidlo Esc na solárnom invertore.
ID:
---
Prenosová rýchlosť
Prenosová rýchlosť (2400 /
4800 / 9600 / 19200 / 38400)
Ukonč. odpor:
Keď sú spojené viaceré
solárne invertory cez RS485,
musí sa na poslednom zapnúť
ukončovací odpor.
(Zap / vyp)
Zap
→→ Choď k menu sa otvorí.
03
Keď sú spojené viaceré
solárne invertory cez RS485,
musí mať každý iné ID.
(1 ... 254)
Choď k menu
➔
Menu:
000

2. Na zadanie čísla menu stlačte zadávacie tlačidlo.
→→ Prvá číslica bliká.
3. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol zadajte prvú číslicu čísla menu. Keď ste hotoví, stlačte zadávacie tlačidlo.
→→ Druhá číslica bliká.
16.3.3 Zatienenie (210)
Režim
Deaktivované
Vysvetlenie
Kontrola je deaktivovaná.
Vysoké
Vysoké zatienenie,
časový cyklus: 0,5 hodiny
Stredné
Stredné zatienenie,
časový cyklus: 2 hodiny
Nízke
Nízke zatienenie,
časový cyklus: 4,5 hodiny
210 Zatienenie
Vysvetlenie
Režim:
Deaktivované / Vysoké /
Stredné / Nízke
4. Zadajte druhú a tretiu číslicu.
5. Stlačte zadávacie tlačidlo.
→→ Zobrazí sa menu so zadaným číslom menu.
16.3.2 Nastavenia inštalácie (100)
Deaktivované
16.3.4 Nastavenia izolácie a uzemnenia (230)
Na DC-strane má solárny invertor kontrolu izolácie a uzemnenia.
100 Nastav. inštal.
Jazyk:
Nemčina
110 Dátum a čas
Vysvetlenie
Jazyk displeja
Nastavenie dátumu a času
120 Nastavenia displeja
Osvetlenie pozadia a kontrast
Keď musíte uzemniť kladný alebo záporný pól PV-systému,
aby sa splnili požiadavky výrobcu PV-modulov, môže sa
kontrolovať uzemnenie.
130 Výber siete
Zobrazenie nastavení siete;
zmena siete
Detailný popis funkcie nájdete v kapitole „10.5.2 Kontrola
izolácie a uzemnenia“, s. 43.
MPPT:
140 RS485
PV1
žiadna možnosť zmeny
Zmena nastavení RS485
Režim
ISO/GND vyp
Vysvetlenie
Kontrola je deaktivovaná.
xxx chyba
Pri chybe izolácie sa solárny
invertor odpojí od siete.
xxx varovanie
Pri chybe izolácie vypíše
solárny invertor chybu, ale sa
neodpojí od siete.
110 Dátum a čas
Dátum:
2012/01/07
Čas:
15:12:23
111 Formát
Vysvetlenie
Dátum
Presný čas
Formát dátumu a času
111 Formát
Dátum:
RRRR/MM/DD
Čas:
24h
Vysvetlenie
Formát dátumu
Formát času (12h alebo 24h)
230 Uzemnenie
Vysvetlenie
120 Nastavenia displeja
Vysvetlenie
PV1:
Pozadie
Osvetlenie pozadia (Auto/Zap)
ISO/GND vyp
ISO chyba/varovanie
– GND chyba/varovanie
+ GND chyba/varovanie
Kontrast:
osv.
autom.
10
ISO varovanie
Kontrast (1 ... 10)
Vysvetlenie
130 Výber siete
131 Zobrazenie nastav. siete Aktuálne nastavenia siete
Nastavenie inej siete
132 Zmena siete
60
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
16. Príloha
16.3.8 Informácie o výrobe (400)
16.3.5 Riadenie relé (240)
240 Riadenie relé
241 Riad. relé 1
242 Riad. relé 2
Vysvetlenie
Riadenie relé 1
Riadenie relé 2
241 Riad. relé 1
Režim:
Deaktivované
Vysvetlenie
Deaktivované / Aktivované
Napájanie / Teplota príliš
vysoká / Nastavenie používateľa / Núdzové vypnutie /
Chyba / Varovanie / Napájanie beží
242 Riad. relé 2
Režim:
Deaktivované
Vysvetlenie
Deaktivované / Aktivované
Napájanie / Teplota príliš
vysoká / Nastavenie používateľa / Núdzové vypnutie /
Chyba / Varovanie / Napájanie beží
16.3.6 Externý stop (250)
250 Externý stop
Režim:
Zap
Vysvetlenie
Zap | Vyp
16.3.7 Uloženie a načítanie (300)
Skôr, ako sa môže používať USB-rozhranie, musí sa
aktivovať!
Po použití USB-rozhranie znova deaktivujte!
Detailný popis funkcií nájdete v príručke, kapitola „Uloženie
a načítanie údajov a nastavení“.
300 Funkcie USB
Vysvetlenie
Stav:
Aktivovanie/deaktivovanie
USB-rozhrania
deaktivované
Aktualizácia firmvéru
Aktualizácia firmvéru
Uloženie nastavení
Nastavenia by sa mali vždy
uložiť kvôli bezpečnosti.
Uloženie údajov Swap
Uložte údaje pre výmenu prístrojov. Načítanie je možné iba
pri uvedení do prevádzky.
Vytvorenie správ
Vytvorenie rozličných správ
Načítanie nastavení
Načítanie nastavení je možné
tiež pri uvedení do prevádzky.
Servis
Spustenie servisného monitoringu
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
400 Informácia o výrobe
Vysvetlenie
410 Aktuálne údaje
Aktuálne údaje pre výkon a
energiu. Hlásenia k aktuálnemu prevádzkovému stavu.
420 Denná štatistika
Štatistiky pre aktuálny deň
430 týždenná štatistika
Štatistiky pre aktuálny kalendárny týždeň
440 Mesačná štatistika
Štatistiky pre aktuálny kalendárny mesiac
450 Ročná štatistika
Štatistiky k aktuálnemu kalendárnemu roku
460 Celková štatistika
Štatistiky k celej prevádzkovej dobe
470 Nastav. napáj.
Nastavenia pre menu a výnos
na kWh
410 Aktuálne údaje
411 Aktuál. prehľad
Vysvetlenie
Aktuálny stav
412 Aktuálne údaje AC
AC = na strane striedavého
prúdu
417 Aktuálne údaje PV
41A Dátum a čas
41B Aktuálna izolácia
PV = na strane modulu
Dátum a presný čas
Hodnota izolačného odporu
411 Aktuál. prehľad
Aktuálne:
200W
Deň:
2000Wh
Normálna prevádzka
Vysvetlenie
Aktuálny efektívny výkon
Výroba energie akt. deň
Aktuálne stavové hlásenia
412 Aktuálne údaje AC
L1 Napätie:
---V
L1 Frekv.:
--.--Hz
L1 prúd:
-.--A
L1 P:
---W
L1 Q:
---Var
L1 DC napáj.: ---mA
Vysvetlenie
Napätie
Frekvencia
Fáza prúdu
Efektívny výkon
Zdanlivý výkon
Napájací prúd
416 Aktuálne údaje PV
PV1 napätie:
---V
PV1 prúd:
-.--A
Vysvetlenie
Napätie PV-strana
Prúd PV-strana
41A Dátum a čas
Dátum:
07.01.2012
Čas:
15:05:19
Vysvetlenie
Aktuálny dátum
Aktuálny presný čas
41B Aktuálna izolácia
R iso+:
----kΩ
R iso-:
----kΩ
Vysvetlenie
Izolačný odpor na DC+
Izolačný odpor na DC-
420
421
422
423
430
440
450
460
470
480
Vysvetlenie
AC = strana striedavého prúdu
PV = strana modulu
ISO = Izolácia
Denná štatistika
Denná štatistika AC
Denná štatistika PV
Denná štatistika ISO
týždenná štatistika
Mesačná štatistika
Ročná štatistika
Celková štatistika
7-denná štatistika
Protokol udalosti
SK
61
16. Príloha
421 Denná štatistika AC
Energy:
---Wh
Doba chodu:
-:--h
Obrat:
-:--h
L1 Δf: --.--/--.--Hz
L1 Imax:
-.--A
L1 ΔU:
---/---V
L1 Pmax:
---W
L1 Qmax:
---Var
L1 Qmin:
---Var
431 Týždenná štatistika AC
441 Mesačná štatistika AC
451 Ročná štatistika AC
461 Celková štatistika AC
Vysvetlenie
Energia
Doba chodu
Obrat
Min./Max. frekvencia
Maximálna intenzita prúdu
Min./Max. napätie
Maximálny účinný výkon
Maximálny zdanlivý výkon
Minimálny zdanlivý výkon
422
PV1
PV1
PV1
432
442
452
462
Vysvetlenie
Max. intenzita prúdu
Max. napätie
Max. výkon
Denná štatistika PV
Imax:
---A
Umax:
---V
Pmax:
---W
Týždenná štatistika PV
Mesačná štatistika PV
Ročná štatistika PV
Celková štatistika PV
512 Výkon/frekvencia
Vysvetlenie
Úvodná frekv.:
--.--Hz
Úvodná frekvencia, pri ktorej
sa zapne zníženie efektívneho
výkonu.
(50,00 ... 55,00 Hz)
Konc. frekv.:
--.--Hz
Koncová frekvencia, pri ktorej
sa zastaví napájanie efektívneho výkonu.
(50,00 ... 55,00 Hz)
Gradient:
--.--%
Gradient zníženia efektívneho
výkonu
(0 ... 150 %/Hz)
16.3.10Regulácia jalového výkonu (520)
Regulácia jalového výkonu je k dispozícii pre:
●●
LVD-siete (VDE AR N 4105)
●●
MVD-siete (BDEW)
Tabuľka ukazuje režimy, ktoré sú k dispozícii na reguláciu
jalového výkonu pre LVD- a MVD-siete.
423 Denná štat. ISO
R ISO max:
---kΩ
R ISO min:
---kΩ
433 Týždenná štat. ISO
443 Mesačná štat. ISO
453 Ročná štat. ISO
463 Celková štat. ISO
Vysvetlenie
Max. izolačný odpor
Min. izolačný odpor
470 Nastav. napáj.
Mena:
EUR
EUR / kWh:
#.##
Vysvetlenie
Stanovenie meny
Stanovenie obratu na kWh
480 Protok. udalosti
481 Všetky udalosti
Vysvetlenie
Celkový prehľad
482 Zmena param.
Prehľad všetkých zmien parametrov
483 Ext. udalosti
Prehľad všetkých externých
udalostí a problémov izolácie/
uzemnenia
Podľa toho, ktorý režim je zvolený, zmení sa počet a druh
nastaviteľných parametrov.
Detailný popis režimu nájdete v kapitole „10.4.3 Regulácia
jalového výkonu“, s. 41.
Režim
Zobrazenie na displeji
Vysvetlenie
Deaktivované
Regulácia jalového výkonu je
deaktivovaná
CosPhi pevný
Nastavenie konštantného
cos φ
Cos Phi(P)
Cos φ v závislosti od efektívneho výkonu
Q (U)
Regulácia jalového výkonu v
závislosti od sieťového napätia
(iba MVD)
Q pevné
Pevný jalový výkon v percentách menovitého zdanlivého
výkonu (iba MVD)
520 Reg. jalového výkonu
Vysvetlenie
16.3.9 Regulácia efektívneho výkonu (510)
Režim:
Regulácia jalového výkonu
deaktivovaná.
Regulácia efektívneho výkonu je k dispozícii pre:
520 Reg. jalového výkonu
●●
LVD-siete (VDE AR N 4105)
Režim:
●●
MVD-siete (BDEW)
Detailný popis režimu nájdete v kapitole „10.4.2 Regulácia
činného výkonu“, s. 39.
510 Reg. efekt. výkonu
Vysvetlenie
511 Zníženie výkonu
Zníženie efektívneho výkonu
512 Výkon/frekvencia
Nastavenie efektívneho
výkonu v závislosti od sieťovej
frekvencie
511 Zníž. výkonu
Max P:
62
----W
deaktivované
cosPhi pevný
Cos Phi:
ind 1,00
520 Reg. jalového výkonu
Režim:
Vysvetlenie
indukčný / kapacitný ||
1,00 ... 0,8
Vysvetlenie
Cos phi (P)
A Cos Phi:
ind 1,00
indukčný / kapacitný ||
1,00 ... 0,8
B P/PN Pomer: ---%
1 ... 49 %
Vysvetlenie
B Cos Phi:
Maximálny efektívny výkon vo
Wattoch
indukčný / kapacitný ||
1,00 ... 0,8
C P/PN Pomer: ---%
ind 1,00
50 ... 99 %
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
16. Príloha
520 Reg. jalového výkonu
Vysvetlenie
C Cos Phi:
ind 1,00
indukčný / kapacitný ||
1,00 ... 0,8
D Cos Phi:
ind 1,00
indukčný / kapacitný ||
1,00 ... 0,8
520 Reg. jalového výkonu
Režim:
Q (U)
Dolný Q/Sn: kap ---%
Dolný Q/Sn: kap ---%
Dolný Ulim:
---V
Horný Ulim:
---V
Hysterézia:
---V
Oneskorenie:
-,--s
Vysvetlenie
520 Reg. jalového výkonu
Režim:
Q pevné
Vysvetlenie
Q/Sn:
kap ---%
indukčný || 0 ... 60 %
kapacitný || 0 ... 60 %
184 ... 230 V
230 ... 266 V
0 ... 50 V/Hz
0 ... 655 s
indukčný / kapacitný ||
0 ... 60 %
16.3.11Diagnostika a alarm (600)
Od nastavenej siete závisí, ktoré správy sa zobrazia:
●●
Interný protokol (zobrazí sa vždy)
●●
LVD-správa (zobrazí sa iba pri LVD-sieťach)
●●
MVD-správa
●●
Taliansky samočinný test (zobrazí sa iba pri sieťach pre
Taliansko)
600 Diagnostika & Alarm
620 Interný protokol
630 MVD správy
Vysvetlenie
Aktualizácia firmvéru
Správa podľa BDEW
640 LVD správy
Správa podľa VDE AR N 4105.
Obsahuje posledných päť chybových hlásení.
SK
16.3.12Verzia softvéru/údaje invertora (700)
700 Informácia o invertore
710 Verzia softvéru
720 Údaje invertora
Vysvetlenie
Verzie inštalovaného softvéru
Dátum výroby a sériové číslo
16.3.13 Štandardné menu (800)
800 Štandardné menu
Vysvetlenie
Číslo menu:
Číslo menu, ktoré sa má
zobraziť ako štandardné menu.
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
63
16. Príloha
16.4 Chybové správy
LED
Hlásenie na displeji
Popis hlásenia
Varovanie ###
Odstránenie chyby
Interná chyba („Varovanie“ + trojmiestne číslo)
►► Obráťte sa na support Delta.
Chyba ###
Interná chyba („Chyba“ + trojmiestne číslo)
►► Obráťte sa na support Delta.
Varovanie k vonkajšiemu ventilátoru
Vonkajší ventilátor riadne nefunguje.
►► Obráťte sa na support Delta.
L1 chyba napätia
L2 chyba napätia
L3 chyba napätia
L1 chyba frekvencie
L2 chyba frekvencie
L3 chyba frekvencie
L1 DC- chyba napáj.
L2 DC- chyba napáj.
L3 DC- chyba napáj.
L1 Ostrovný jav
L2 Ostrovný jav
L3 Ostrovný jav
AC-prepätie alebo podpätie na fáze L1, L2 alebo L3.
►► Skontrolujte na displeji zobrazené napätie na sieti (menu 412 Akt. údaje
AC).
►► Ak neexistuje žiadne napätie, skontrolujte automatický prerušovač.
AC-vysoká alebo nízka frekvencia na fáze L1, L2 alebo L3.
►► Skontrolujte na displeji zobrazené napätie na sieti (menu 412 Akt. údaje
AC).
►► Ak neexistuje žiadne napätie, skontrolujte automatický prerušovač.
DC-chyba napájania na fáze L1, L2 alebo L3.
►► Solárny invertor nanovo nespúšťajte. Ak existuje naďalej chyba, obráťte
sa na vášho údržbového technika.
Chyba frekvenčného posuvu na fáze L1, L2 alebo L3.
►► Informujte sa u distribučného podniku o stave siete.
►► Skontrolujte inštaláciu.
PV výkon príliš nízky
►► Solárny invertor nanovo nespúšťajte. Ak existuje naďalej chyba, obráťte
sa na vášho údržbového technika.
Solárny výkon je príliš nízky.
Nedostatočné slnečné žiarenie (stmievanie ráno/večer).
Chyba samočinného testu
►► Skontrolujte na displeji zobrazené PV-napätie článku akumulátora (menu
416 Akt. údaje PV).
Chyba pri talianskom samočinnom teste. Iba pre Taliansko.
►► Zopakujte samočinný test.
PV1 ISO varovanie štart
Izolácia na štarte je príliš nízka.
►► Skontrolujte stav izolácie na DC-strane PV modulov.
PV1 ISO varovanie prevádzka
Prevádzková izolácia <150 kΩ.
►► Skontrolujte stav izolácie na DC-strane PV modulov.
PV1+ varovanie uzemnenie
PV1- varovanie uzemnenie
PV1+/PV- nie sú riadne uzemnené.
►► Skontrolujte spojenie GND.
►► Skontrolujte poistku spojenia GND.
►► V prípade potreby vymeňte poistku.
64
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
16. Príloha
LED
Hlásenie na displeji
Popis hlásenia
PV1 ISO chyba štart
Odstránenie chyby
Izolácia na štarte je príliš nízka.
►► Skontrolujte stav izolácie na DC-strane PV modulov.
PV1 ISO chyba prevádzka
Prevádzková izolácia <150 kΩ.
►► Skontrolujte stav izolácie na DC-strane PV modulov.
PV1+ chyba uzemnenia
PV1- chyba uzemnenia
PV1+/PV- nie sú riadne uzemnené.
►► Skontrolujte spojenie GND.
►► Skontrolujte poistku spojenia GND.
PV1 Napätie príl. nízke
►► V prípade potreby vymeňte poistku.
P1 napätie je príliš nízke.
Slnečné žiarenie je nedostatočné.
L1 Zníž. výkonu
L2 Zníž. výkonu
L3 Zníž. výkonu
PV1 P obm. na Pn
PV1 Zregulovanie teploty
►► Skontrolujte na displeji zobrazené PV-napätie článku akumulátora (menu
416 Akt. údaje PV).
Zníženie výkonu aktívne pre L1, L2 alebo L3.
Obmedzenie výkonu aktívne pre PV1.
Zregulovanie teploty aktívne pre PV1. Znížená výroba prúdu.
SK
Vnútorná teplota solárneho invertora je medzi +55 a +70 °C.
►► Skontrolujte vetranie solárneho invertora.
►► Skontrolujte slnečnému žiareniu na solárny invertor.
PV1 Napätie príl. nízke
P1 napätie je príliš nízke.
Slnečné žiarenie je nedostatočné.
L1 Zníž. výkonu
L2 Zníž. výkonu
L3 Zníž. výkonu
PV1 P obm. na Pn
PV1 Zregulovanie teploty
►► Skontrolujte na displeji zobrazené PV-napätie článku akumulátora (menu
416 Akt. údaje PV).
Zníženie výkonu aktívne pre L1, L2 alebo L3.
Obmedzenie výkonu aktívne pre PV1.
Zregulovanie teploty aktívne pre PV1. Znížená výroba prúdu.
Vnútorná teplota solárneho invertora je medzi +55 a +70 °C.
►► Skontrolujte vetranie solárneho invertora.
►► Skontrolujte slnečnému žiareniu na solárny invertor.
Prevádzková a inštalačná príručka pre SOLIVIA 11 EU G4 TR
65
17. Certifikáty
17.
Certifikáty
Page 1/2
Bureau Veritas Consumer Product Services Germany GmbH
Businesspark A96, 86842 Türkheim
Standort Türkheim
Tel.: +49 (0) 82 45 9 68 10-0
[email protected]
Prüfbescheinigung
Verification Document
Demandeur:
Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH
Certificat de conformité
Delta Energy Systems GmbH
Tscheulinstrasse 21
79331 Teningen
Allemagne
Antragsteller
Applicant
Delta Energy Systems (Germany) GmbH
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
Germany
Produkttyp
Product type
Solar Inverter
Produit:
Dispositif de déconnexion automatique entre un
générateur et le réseau public à basse tension
Modell
Modell
SOLIVIA11EUG4TR
Modèle:
SOLIVIA 11EUG4TR EOE48030114
Norm
Standard
BDEW Mittelspannungsrichtlinie + Ergänzung Februar 2011
FGW TR 3, Rev. 22
FGW TR 8, Rev. 5
Hinweis
Note
Diese Prüfbescheinigung bestätigt die Charakterisierung des Solar Inverters
nach TR 3 und Evaluierung der Messwerte nach TR 8 (siehe Anhang).
Die aufgeführten Modelle erfüllen die Anforderungen nach TR 8. Eine
Zertifizierung nach der BDEW Mittelspannungsrichtlinie ist mit diesen
Ergebnissen durchführbar.
Projekt
Project
11TH0120_TR3
Datum
Issued
2011-12-15
À utiliser conformément aux réglementations:
Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau triphasé, conformément à C10/11 –
05.2009, appendice 3, pour des systèmes photovoltaïques avec un couplage parallèle triphasé, via un
convertisseur dans l'alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique fait partie
intégrante de ce convertisseur. Il remplace le appareil de déconnexion avec une fonction isolante, auquel
le fournisseur du réseau de distribution peut accéder à tout moment.
Réglementations et normes appliquées:
C10/11 – 05.2009
DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02
Un echantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessus correspond à la date de la delivrance de
ce certificat en vigueur des exigences de sécurité technique et pour l´utilisation conformément à sa
destination.
Numéro de rapport:
Numéro de certificat:
Délivré le:
Frank Hesmer
Lab Manager - Solar Energy MVD

BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCT SERVICES GERMANY GmbH
66
Businesspark A96
86842 Türkheim
Allemagne
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
[email protected] Standort Hamburg
Oehleckerring 40
DE - 22419 Hamburg
Tel : +49 (0)40 530 2084 - 0
Fax : +49 (0)40 530 2084 - 19
[email protected]
Standort Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8
DE - 19061 Schwerin
Tel : +49 (0)40 530 2084 - 0
Fax : +49 (0)40 530 2084 - 80
[email protected]
Standort Türkheim
Businesspark A96
DE-86842 Türkheim
Tel : +49 (0)8245 968 10 - 0
Fax : +49 (0)8245 968 10 - 99
[email protected]
Standort Fürth
Heinrich-Stranka-Str. 3-5
DE- 90765 Fürth
Tel : +49 (0)40 530 208 4 - 0
Fax : +49 (0)40 530 208 4 - 19
[email protected]
Geschäftsführer: Dr. Manfred Mayer
Schwerin
Labor Akkreditierung ISO 17025
Handels-Reg. HRB 3564
www.bureauveritas.de/cps
www.c-mark.bureauveritas.com
11TH0120-C10-11
U12-0089
2012-01-19
Valide jusque le:
Achim Hänchen
2015-01-18
Betriebs- und Installationshandbuch für SOLIVIA 11 EU G4 TR
17. Certifikáty
17. Certifikáty
Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH
Businesspark A96
86842 Türkheim
Duitsland
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
[email protected] Заявител: Aanvrager:
Delta Energy Systems GmbH
Tscheulinstrasse 21
79331 Teningen
Duitsland
Product:
Automatisch schakelstation tussen een netparallelle
zelfopwekinstallatie en het openbare laagspanningsnet
Model:
SOLIVIA 11EUG4TR EOE48030114
Продукт: Автоматич ен изключвател между генератор и
обществената електроразпределителна мрежа за
ниско напрежение Модел: SOLIVIA 11EUG4TR EOE48030114
Концепцията за безопасност на гореупоменатия представителен продукт отговаря, към момента на
издаване на този сертификат, на валидните показатели за безопасност за посоченото приложение в
съответствие с нормативните актове. Geldig tot:
Номер на
протокола: Номер на
сертификата: Дата на издаване:
2015-01-18
11TH0120-VDE0126 U12-0104 Валиден до:
2015-01-23 Žadatel:
Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH
Businesspark A96
86842 Türkheim
Duitsland
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
[email protected] Potvrzení o nezávadnosti
Achim Hänchen
Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH
Delta Energy Systems GmbH
Tscheulinstrasse 21
79331 Teningen
Německo
Businesspark A96
86842 Türkheim
Deutschland
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
[email protected] Unbedenklichkeitsbescheinigung
Antragsteller:
Delta Energy Systems GmbH
Tscheulinstrasse 21
79331 Teningen
Deutschland
Výrobek:
Samostatná spínací stanice mezi síťově paralelním
vlastním výrobním zařízením a veřejnou sítí nízkého
napětí.
Erzeugnis:
Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen
Eigenerzeugungsanlage und dem öffentlichen
Niederspannungsnetz
Model:
SOLIVIA 11EUG4TR EOE48030114
Modell:
SOLIVIA 11EUG4TR EOE48030114
Používaní podle určení:
Bestimmungsgemäße Verwendung:
Samostatná spínací stanice s třífázovou kontrolou sítě dle DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 (s ČR
odchylkami podle EN 50438:2007, Annex A*) pro fotovoltaická zařízení s třífázovým paralelním
napájením pomocí měniče do sítě veřejného napájení. Samostatná spínací stanice je integrační
součástí výše uvedených měničů s oddělovacím transformátorem. Tato slouží jako náhrada za spínací
stanici s dělicí funkcí, která je kdykoli přístupná provozovateli rozvodné sítě (VNB).
Selbsttätige Schaltstelle mit dreiphasiger Netzüberwachung gemäß DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 für
Photovoltaikanlagen mit einer dreiphasigen Paralleleinspeisung über Wechselrichter in das Netz der
öffentlichen Versorgung. Die selbsttätige Schaltstelle ist integraler Bestandteil des oben angeführten
Wechselrichters mit Trenntrafo. Diese dient als Ersatz für eine jederzeit dem Verteilungsnetzbetreiber
(VNB) zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion.
* 85%<V<115%
49,5Hz<f<50,5Hz
Prüfgrundlagen:
Zkušební podklady:
DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02 und „Eigenerzeugungsanlagen am
Niederspannungsnetz, 4. Ausgabe 2001, Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von
Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ mit VDN Ergänzungen, Stand 2005 vom Verband
der Elektrizitätswirtschaft (VDEW) und vom Verband der Netzbetreiber (VDN).
EN 50438:2007, DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02, a „Vlastní výrobní zařízení u sítě
nízkého napětí, 4. vydání 2001, směrnice pro připojení a paralelní provoz vlastních výrobních zařízení
u sítě nízkého napětí“ s doplňky VDN, stav 2005, od elektrárenského svazu (VDEW) a od svazu
provozovatelů sítě (VDN).
Ein repräsentatives Testmuster des oben genannten Erzeugnisses entspricht den zum Zeitpunkt der
Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen der aufgeführten
Prüfgrundlagen für die bestimmungsgemäße Verwendung.
Reprezentativní zkušební vzorek výše jmenovaného výrobku odpovídá bezpečnostně technickým
požadavkům platným v okamžiku vydání tohoto certifikátu, uvedených zkušebních podkladů pro
používání podle určení.
Číslo zprávy:
Číslo certifikátu:
Datum:
2012-01-24 Achim Hänchen
DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02 и „Генератор в обществената
електроразпределителна мрежа за ниско напрежение, 4 издание, 2001 г., инструкция за свързване и
паралелна експлоатация на генераторите в обществената електроразпределителна мрежа за ниско
напрежение” с VDN допълненията (2005) на Германската асоциация на производителите на
електроенергия [German Electricity Association (VDEW)] и Асоциацията на мрежовите оператори
[Association of network operator (VDN)]. Een representatief testpatroon van het hoger vermelde product voldoet aan de op het moment van de
uitreiking van dit attest geldende veiligheidstechnische eisen van de vermelde controlegrondbeginselen
voor een reglementair voorgeschreven gebruik.
Delta Energy Systems GmbH
Tscheulinstrasse 21
79331 Teningen
Германия Приложими правила и стандарти:
C10/11 – 05.2009
DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02
Сертификат за съответствие
Автоматичен изключвател с наблюдение на трифазна мрежа в съответствие с DIN V VDE V 0126-11:2006-02 за фотоволтаични системи с трифазно паралелно свързване посредством инвертор в
обществената електроразпределителна мрежа. Автоматичният изключвател е неразделна част от
гореупоменатия инвертор. Същото служи за заместител на изключвателя с изолираща функция, до
което операторът на електроразпределителната мрежа може да има достъп по всяко време. Controlebasis:
11TH0120-C10-11
U12-0090
2012-01-19
Businesspark A96
86842 Türkheim
Германия
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
[email protected] Експлоатация в съответствие с нормативните актове: Automatisch schakelstation met driefasige netwerkbewaking conform C10/11 – 05.2009, Bijlage 3 voor
fotovoltaïsche installaties met een driefasige
parallelvoeding door middel van gelijkstroomwisselstroommutator in het net van de openbare voorziening. Het automatische schakelstation vormt
een integraal bestanddeel van de hoger vermelde gelijkstroom-wisselstroommutators.
Rapportnummer:
Certificaatnummer:
Datum:
EN
Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH
Verklaring van geen bezwaar
Reglementair voorgeschreven gebruik:
11TH0120-EN50438_CZE
U12-0088
2012-01-19
Platnost do:
Achim Hänchen
Bericht Nummer:
Zertifikat Nummer:
Datum:
2015-01-18
Betriebs- und Installationshandbuch für SOLIVIA 11 EU G4 TR
11TH0120-VDE0126
U11-1243
2011-12-19
Gültig bis:
Achim Hänchen
2014-12-18
67
17. Certifikáty
Solicitante:
Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH
Businesspark A96
86842 Türkheim
Germany
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
[email protected] Πιστοποιητικό ελλείψεως κωλυμάτων
Εντολοδότης:
Delta Energy Systems GmbH
Tscheulinstrasse 21
79331 Teningen
Γερμανία
Inversor fotovoltaico
Μοντέλο:
SOLIVIA 11EUG4TR EOE48030114
Certificamos que los inversores de conexión a la red citados en este documento cumplen con la
normativa española sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
Estos inversores disponen de separación galvánica entre la red de distribución y la instalación
fotovoltaica.
La corriente continua inyectada en la red de distribución por el inversor es inferior al 0,5% del valor
eficaz de la corriente nominal de salida, medida tal como indica la “Nota de interpretaci
ón de
equivalencia de la separación galvánica”.
Las funciones de protección para las frecuencias de interconexión máxima y mínima conforme al Real
Decreto 661/2007 (51 y 48 Hz, respectivamente) y mínima conforme al Real Decreto 1663/2000 (51 y
49 Hz, respectivamente)y de tensión máxima y mínima (1,1 y 0,85 U m, respectivamente) están
integradas en el equipo inversor. No existe la posibilidad de que los usuarios puedan modificar los
valores de ajuste de las protecciones mediante software.
Los equipos disponen de protección frente al funcionamiento en isla.
El tiempo de reconexión de los inversores es de al menos 3 minutos conforme a la norma IEC
61727:2001, una vez que los parámetros de la red vuelven a estar dentro de los márgenes permitidos.
Ανεξάρτητη διεπαφή με τριφασική επιτήρηση δικτύου σύμφωνα με το DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02* για
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με τριφασική παράλληλη τροφοδοσία μέσω αναστροφέα στο δίκτυο της
δημόσιας παροχής. Η ανεξάρτητη διεπαφή είναι απαραίτητο εξάρτημα για τον προαναφερθέντα
αναστροφέα. Λειτουργεί εφεδρικά για την περίπτωση διεπαφής ανοιχτής στην εταιρεία διανομής δικτύου
(εταιρεία ηλεκτρισμού) με λειτουργία απόζευξης.
* with a dc-injection <0,5% of IACnom
49,5Hz<f<50,5Hz (Continent)
47,5Hz<f<51Hz (Island)
Disconnection time <500ms
Reconneciton time >180s Βασικά στοιχεία ελέγχου:
Bases de certificación:
DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 και „Οδηγία για σύνδεση και παράλληλη λειτουργία από
αυτοτροφοδοτούμενη εγκατάσταση σε δίκτυο χαμηλής τάσης“ της „Ένωσης ηλεκτρολογικών έργων
Γερμανίας- VDEW-“.
RD 1663/2000, RD 661/2007, DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 y nota de interpretación técnica de la
equivalencia de la separación galvánica de la conexión de instalaciones generadoras en baja tensión.
El concepto de seguridad de un producto representativo de los mencionados arriba, corresponde, en el
momento de la emisión de este certificado, a las especificaciones válidas de seguridad para el empleo
especificado conforme a la normativa vigente.
Η έννοια της ασφάλειας ενός προαναφερθέντος αντιπροσωπευτικού προϊόντος αντιστοιχεί στις
προδιαγραφές που ισχύουν τη στιγμή έκδοσης αυτού του πιστοποιητικού έγκυρων προδιαγραφών
ασφαλείας για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς.
11TH0120-VDE0126_GRE
U12-0086
2012-01-19
Ισχύει μέχρι:
SOLIVIA 11EUG4TR EOE48030114
Certificado de conformidad
Προβλεπόμενη χρήση:
Número de informe:
Número de certificado:
Fecha:
2015-01-18
11TH0120-RD1663
U12-0081
2012-01-18
Válido hasta:
Delta Energy Systems GmbH
Tscheulinstrasse 21
79331 Teningen
Alemania
Modelo:
Ανεξάρτητη διεπαφή μεταξύ μιας δικτυακά παράλληλης
αυτοτροφοδοτούμενης εγκατάστασης και του δημόσιου
δικτύου χαμηλής τάσης
Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH
Businesspark A96
86842 Türkheim
Allemagne
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
[email protected] Certificat de conformité
Demandeur:
Delta Energy Systems GmbH
Tscheulinstrasse 21
79331 Teningen
Allemagne
Produit:
Dispositif de déconnexion automatique entre un
générateur et le réseau public à basse tension
Modèle:
SOLIVIA 11EUG4TR EOE48030114
Demandeur:
Achim Hänchen
Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH
Delta Energy Systems GmbH
Tscheulinstrasse 21
79331 Teningen
Allemagne
Produit:
Dispositif de déconnexion automatique entre un
générateur et le réseau public à basse tension
Modèle:
SOLIVIA 11EUG4TR EOE48030114
À utiliser conformément aux réglementations:
Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau triphasé, conformément à C10/11 –
05.2009, appendice 3, pour des systèmes photovoltaïques avec un couplage parallèle triphasé, via un
convertisseur dans l'alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique fait partie
intégrante de ce convertisseur. Il remplace le appareil de déconnexion avec une fonction isolante, auquel
le fournisseur du réseau de distribution peut accéder à tout moment.
Synthèse des dispositions de prévention
Séparation
galvanique
Polarité d.c.
à la terre
Oui
Non
Oui
Directe
Oui
Par
Résistance
Non
Non
Dispositions pour la prévention
Dispositif
est capable
Cas 1 – Champ PV sans polarité reliée intentionnellement
à la terre et avec séparation galvanique
Cas 2 - Champ PV avec polarité reliée intentionnellement
à la terre et avec séparation galvanique
Cas 3 - Champ PV avec polarité reliée intentionnellement
à la terre par résistance et avec séparation galvanique
Cas 4 - Champ PV sans polarité reliée intentionnellement
à la terre et sans séparation galvanique
Businesspark A96
86842 Türkheim
Allemagne
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
[email protected] Certificat de conformité
À utiliser conformément aux réglementations:
Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau triphasé, conformément à DIN V
VDE V 0126-1-1:2006-02, pour des systèmes photovoltaïques avec un couplage parallèle triphasé, via
un convertisseur dans l'alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique fait partie
intégrante de ce convertisseur. Il remplace l’appareil de déconnexion avec une fonction isolante, auquel
le fournisseur du réseau de distribution peut accéder à tout moment.
2015-01-17
Achim Hänchen
Businesspark A96
86842 Türkheim
Alemania
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
[email protected] Producto:
Παραγόμενο προϊόν:
Αριθμός αναφοράς:
Αριθμός ιστοποίησης:
Ημερομηνία:
Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH
Oui
Réglementations et normes appliquées:
Non
C10/11 – 05.2009
DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02
Non
Un echantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessus correspond à la date de la delivrance de
ce certificat en vigueur des exigences de sécurité technique et pour l´utilisation conformément à sa
destination.
Non
Réglementations et normes appliquées:
UTE C 15-712-1:2010-07, DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 et «générateur au réseau électrique basse
tension public, quatrième édition 2001, le guide de connexion et d'utilisation parallèle des générateurs
dans le réseau électrique basse tension » avec les additions de VDN (2005), provenant de l'Association
allemande du service public de l’énergie «VDEW» et l'Association d'opérateur d'un réseau «VDN».
Numéro de rapport:
Numéro de certificat:
Délivré le:
Un echantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessus correspond à la date de la delivrance de
ce certificat en vigueur des exigences de sécurité technique et pour l´utilisation conformément à sa
destination.
Numéro de rapport:
Numéro de certificat:
Délivré le:
68
11TH0120-UTE C15-712-1
U12-0091
2012-01-19
Valide jusque le:
Achim Hänchen
2015-01-18
11TH0120-C10-11
U12-0089
2012-01-19
Valide jusque le:
Achim Hänchen
2015-01-18
Betriebs- und Installationshandbuch für SOLIVIA 11 EU G4 TR
17. Certifikáty
Demandeur:
Bureau Veritas Consumer
Product Services GmbH
Businesspark A96
86842 Türkheim
Allemagne
+ 49 (0) 40 74 041-0
[email protected] Certificat de conformité
Applicant:
Delta Energy Systems GmbH
Tscheulinstrasse 21
79331 Teningen
Allemagne
Businesspark A96
86842 Türkheim
Germany
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
[email protected] Certificate of compliance
Delta Energy Systems GmbH
Tscheulinstrasse 21
79331 Teningen
Germany
Dispositif de déconnexion automatique entre un
générateur et le réseau public à basse tension
Product:
Automatic disconnection device between a generator
and the public low-voltage grid
Modèle:
SOLIVIA 11EUG4TR EOE48030114
Model:
SOLIVIA 11EUG4TR EOE48030114
Use in accordance with regulations:
Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau triphasé, conformément à DIN V
VDE V 0126-1-1:2006-02 pour des systèmes photovoltaïques avec un couplage parallèle triphasé via un
convertisseur à alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique fait partie
intégrante de ce convertisseur. Il remplace l’appareil de déconnexion avec une fonction isolante, auquel
le fournisseur du réseau de distribution peut accéder à tout moment.
Automatic disconnection device with three-phase mains surveillance in accordance with Engineering
Recommendation G59/2 for photovoltaic systems with a three-phase parallel coupling via an inverter in
the public mains supply. The automatic disconnection device is an integral part of the aforementioned
inverter. This serves as a replacement for the disconnection device with isolating function that can
access the distribution network provider at any time.
Réglementations et normes appliquées:
DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 et «générateur au réseau électrique basse tension public, quatrième
édition 2001, le guide de connexion et d'utilisation parallèle des générateurs dans le réseau électrique
basse tension » avec les additions de VDN (2005), provenant de l'Association allemande du service
public de l’énergie «VDEW» et l'Association d'opérateur d'un réseau «VDN».
Applied rules and standards :
DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 (Redundancy) and Engineering Recommendation G59/2: The SOLIVIA 11EUG4TR EOE48030114 is rated >16A per phase <= 50kW (3 phase). The default values
for “Small Power Stations” on the low-voltage grid were verified.
Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessus correspond aux exigences de sécurité
technique en vigueur à la date d’émission de ce certificat pour l’usage spécifié et conformément à la
réglementation.
Numéro de rapport:
Numéro de certificat:
Délivré le:
11TH0120-VDE0126
U12-0106
2012-01-24
Valide jusqu’au :
Report number:
Certificate nummer:
Date of issue:
2015-01-23
Achim Hänchen
CERTIFICATION At the time of issue of this certificate the safety concept of an aforementioned representative product
corresponds to the valid safety specifications for the specified use in accordance with regulations.
Applicant:
EN
Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH
Produit:
À utiliser conformément aux réglementations:
11TH0120-G59/2
U12-0101
2012-01-24
Valid until:
Achim Hänchen
2015-01-23
Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH
Businesspark A96
86842 Türkheim
Germany
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
[email protected] Certificate of compliance
Delta Energy Systems GmbH
Tscheulinstrasse 21
79331 Teningen
Germany
Product:
Automatic disconnection device between a generator
and the public low-voltage grid
Model:
SOLIVIA 11EUG4TR EOE48030114
Use in accordance with regulations:
Automatic disconnection device with three-phase mains surveillance in accordance with DIN V VDE V
0126-1-1:2006-02 for photovoltaic systems with a three-phase parallel coupling via an inverter in the
public mains supply. The automatic disconnection device is an integral part of the aforementioned
inverter. This serves as a replacement for the disconnection device with insulating function which the
distribution network provider can access at any time.
Applied rules and standards:
DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02 and „Generator at the public low-voltage grid, 4th
edition 2001, guideline for connection and parallel operation of generators in the public low-voltage
grid” with VDN additions (2005) from the German Electricity Association (VDEW) and Association of
network operator (VDN).
At the time of issue of this certificate the safety concept of an aforementioned representative product
corresponds to the valid safety specifications for the specified use in accordance with regulations.
Report number:
Certificate number:
Date of issue:
11TH0120-VDE0126
U12-0105
2012-01-24
Valid until:
Achim Hänchen
2015-01-23
Betriebs- und Installationshandbuch für SOLIVIA 11 EU G4 TR
69
17. Certifikáty
Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH
Aanvrager:
Businesspark A96
86842 Türkheim
Duitsland
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
[email protected] Verklaring van geen bezwaar
Requerente: Delta Energy Systems GmbH
Tscheulinstrasse 21
79331 Teningen
Duitsland
Certificado de conformidade
Delta Energy Systems GmbH
Tscheulinstrasse 21
79331 Teningen
Alemanha Microgerador em paralelo com redes de distribuição
pública de baixa tensão Model:
SOLIVIA 11EUG4TR EOE48030114
Modelo:
SOLIVIA 11EUG4TR EOE48030114
Utilização de acordo com os regulamentos:
Dispositivo de desconexão automática com monitorização da rede trifásica para sistemas fotovoltaicos
com um circuito paralelo trifásico através de um inversor na alimentação pela rede pública. O
dispositivo de desconexão automática é parte integrante do inversor anteriormente mencionado.
Regras e normas aplicadas:
EN 50438:2007 com as definições de protecção de interface padrão para Portugal. O SOLIVIA
11EUG4TR EOE48030114 é dimensionado para >16 A por fase, mas todos os requisitos básicos da
norma estão cumpridos.
Limites básicos:
sobretensão 264,5 V
subtensão 195,5 V
sobrefrequência 51,0 Hz
subfrequência 47,0 Hz
Controlebasis:
EN 50438:2007, DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02 en „Zelfopwekinstallaties aan het
de
laagspanningsnet, 4 uitgave 2001, richtlijn voor aansluiting en parallelle verwerking van
zelfopwekinstallaties aan het laagspanningsnet“ met VDN supplementen, stand 2005 van de „Verband
der Elektrizitätswirtschaft“ (VDEW) en van de „Verband der Netzbetreiber“ (VDN).
Aquando da emissão deste certificado, o conceito de protecção de interface de um produto
representativo anteriormente mencionado corresponde a especificações de segurança válidas para a
utilização especificada, de acordo com os regulamentos. Os testes e certificação foram realizados de
acordo com a norma ISO / IEC sistema 5 – Guia 67:2004
Een representatief testpatroon van het hoger vermelde product voldoet aan de op het moment van de
uitreiking van dit attest geldende veiligheidstechnische eisen van de vermelde controlegrondbeginselen
voor een reglementair voorgeschreven gebruik.
Rapportnummer:
Certificaatnummer:
Datum:
11TH0120-EN50438
U12-0087
2012-01-19
Válido até:
2015-01-23
Achim Hänchen
Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH
Solicitant: Businesspark A96
86842 Türkheim
Germania
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
[email protected] Certificat de conformitate Produs: Dispozitiv de deconectare automată între generator
şi reţelele de distribuţie publică de joasă tensiune Model: SOLIVIA 11EUG4TR EOE48030114
A se utiliza în conformitate cu reglementările de mai jos: Achim Hänchen
Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH
Businesspark A96
86842 Türkheim
Germany
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
[email protected] Certifikát o zhode
Žiadateľ:
Delta Energy Systems GmbH
Tscheulinstrasse 21
79331 Teningen
Germania 2015-01-18
Número de relatório:
Número de certificado:
Data de emissão:
11TH0120-EN50438_NED
U12-0102
2012-01-24
Geldig tot:
Delta Energy Systems GmbH
Tscheulinstrasse 21
79331 Teningen
Nemecko
Produkt:
Zariadenie na automatické odpojenie medzi
generátorom a verejnou elektrickou sieťou s nízkym
napätím
Model:
SOLIVIA 11EUG4TR EOE48030114
Použitie v súlade s predpismi:
Dispozitiv de deconectare automată a sistemului de supraveghere a curentului trifazic în conformitate
cu DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 pentru sistemele fotovoltaice cu o branşare trifazică paralelă prin
intermediul unui invertor din cadrul reţelei publice de alimentare cu energie electrică. Dispozitivul de
deconectare automată este parte integrantă a invertorului menţionat anterior. Acesta serveşte drept
înlocuitor al dispozitivului de deconectare cu funcţia de izolare, pe care furnizorul reţelei de distribuţie îl
poate oricând accesa. Zariadenie na automatické odpojenie s dohľadom nad trojfázovým napájaním v súlade s normou DIN V
VDE V 0126-1-1:2006-02 pre fotonapäťové systémy s trojfázovým paralelným spojením
prostredníctvom prevodníka v rámci napájania z verejnej elektrickej siete. Zariadenie na automatické
odpojenie je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného prevodníka.
Reguli şi standarde aplicabile: Norma DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02 a predpis „Generator at the public lowvoltage grid, 4th edition 2001, guideline for connection and parallel operation of generators in the public
low-voltage grid” (Generátor vo verejnej elektrickej sieti s nízkym napätím, 4. vydanie, 2001, predpis na
pripojenie a paralelnú prevádzku generátorov vo verejnej elektrickej sieti s nízkym napätím) s
dodatkami asociácie VDN (2005) od nemeckej asociácie pre elektrinu (VDEW) asociácie sieťových
operátorov (VDN).
Použité pravidlá a štandardy:
DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02 şi „Generator în reţeaua de distribuţie publică de
joasă tensiune, ediţia a patra, 2001, norme privind racordarea şi funcţionarea în paralel a
generatoarelor din reţeaua de distribuţie publică de joasă tensiune” cu adăugirile VDN (2005) din
partea Asociaţiei Germane de Electricitate (VDEW) şi a Asociaţiei Operatorilor de Reţea (VDN). Conceptul de siguranţă al produsului reprezentativ susmenţionat corespunde, la momentul emiterii
prezentului certificat, specificaţiilor valide privind siguranţa pentru utilizarea specificată în conformitate
cu normele. Număr raport: Număr certificat: Data emiterii:
70
Businesspark A96
86842 Türkheim
Alemanha
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
[email protected] Produto: * over spanning 253V
frequentie 48Hz≤f≤51Hz
scheiding tijd 2,0s
Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH
Automatisch schakelstation tussen een netparallelle
zelfopwekinstallatie en het openbare laagspanningsnet
Automatisch schakelstation met driefasige netwerkbewaking conform DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02
(afwijkende grenswaarden voor Nederland op basis van EN 50438:2007, Annex A*)
voor fotovoltaïsche installaties met een driefasige parallelvoeding door middel van gelijkstroomwisselstroommutator in het net van de openbare voorziening. Het automatische schakelstation vormt
een integraal bestanddeel van hoger vermelde gelijkstroom-wisselstroommutator met
scheidingstransformator. Deze dient als vervangmiddel voor een te allen tijde voor de
distributienetexploitant (“VNB”) toegankelijk schakelstation met scheidingsfunctie.
Product:
Reglementair voorgeschreven gebruik:
11TH0120-VDE0126 U12-0107 2012-01-24
Valabil până la: Koncepcia bezpečnosti uvedeného reprezentatívneho produktu zodpovedá v čase vystavenia tohto
certifikátu platným bezpečnostným požiadavkám na určený spôsob použitia v súlade s predpismi.
Číslo správy:
Číslo certifikátu:
Dátum vystavenia:
2015-01-23 Achim Hänchen
11TH0120-VDE0126
U12-0108
2012-01-24
Platnosť do:
Achim Hänchen
2015-01-23
Betriebs- und Installationshandbuch für SOLIVIA 11 EU G4 TR
SUPPORT - EUROPE
Austria
Italy
[email protected]
0800 291 512 (Free Call)
[email protected]
800 787 920 (Free Call)
Belgium
The Netherlands
[email protected]
0800 711 35 (Free Call)
[email protected]
0800 022 1104 (Free Call)
Bulgaria
Portugal
[email protected]
+421 42 4661 333
[email protected]
+49 7641 455 549
Czech Republic
Slovakia
[email protected]
800 143 047 (Free Call)
[email protected]
0800 005 193 (Free Call)
Denmark
Slovenia
[email protected]
8025 0986 (Free Call)
[email protected]
+421 42 4661 333
France
Spain
[email protected]
0800 919 816 (Free Call)
[email protected]
900 958 300 (Free Call)
Germany
Switzerland
[email protected]
0800 800 9323 (Free Call)
[email protected]
0800 838 173 (Free Call)
Greece
United Kingdom
[email protected]
+49 7641 455 549
[email protected]
0800 051 4281 (Free Call)
Israel
Other European countries
[email protected]
+49 7641 455 549
[email protected]
+49 7641 455 549
www.solar-inverter.com
27 July 2012 - All information and specifications are subject to change without notice
Download

Prevádzková a inštalačná príručka