Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Základná škola Ulica pionierov 1, Rožňava
1.1. Inovácia výučby na podporu čitateľskej gramotnosti, aj so zavedením
digitálneho vyučovania.
Námety na hodiny anglického jazyka pre 3. a 9. ročník
základnej školy
Mgr. Judita Al-Seroriová
Mgr. Lucia Hanuštiaková
PaedDr. Andrea Kerekešová
Mgr. Zuzana Tobisová
Rožňava
2014
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Obsah
1.
Teoretická časť........................................................................... 5
1.1 Projekt ..................................................................................... 5
1.2 Čitateľská gramotnosť ............................................................. 6
1.3. Charakteristika predmetu....................................................... 9
1.3.1 Ciele predmetu ............................................................... 11
Socioafektívne ciele ..................................................................... 11
Psychomotorické ciele ................................................................. 11
1.3.2
Anglický jazyk v základnej škole............................... 17
2. Praktická časť ............................................................................... 20
2.1 Námety na hodiny anglického jazyka .................................... 20
Zoznam príloh .................................................................................. 41
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
ÚVOD
Základná škola Ulica pionierov 1 v Rožňave je plnoorganizovanou školou s
vyučovacím jazykom slovenským, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov
1. – 9. ročníka. Škola po prvýkrát otvorila svoje brány 1. septembra 1975. V škole
prevládajú žiaci s trvalým bydliskom v mieste školy, dochádzajúci žiaci sú z
určených spádových obcí a obcí z najbližšieho okolia. Žiaci školy vo väčšej miere
pochádzajú z rodín s dobrým sociálnym zázemím, zo sociálne znevýhodneného
prostredia máme v škole okolo 60 žiakov. Naši žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky
v rôznych vedomostných aj športových súťažiach, ako aj v celoplošnom testovaní
žiakov 9. ročníka. V škole pôsobí špeciálny pedagóg, máme vytvorené veľmi dobré
podmienky pre začlenených žiakov (žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami). Kolektív výchovno-pedagogických zamestnancov je zložený z
kvalifikovaných a skúsených pedagógov a vychovávateliek ŠKD.
Pedagogický zbor tvorí riaditeľka, dvaja zástupcovia riaditeľky (pre 1. a 2.
stupeň), výchovná poradkyňa s dlhoročnou pedagogickou praxou a dobrými
výsledkami v oblasti výchovného poradenstva, školská špeciálna pedagogička,
ktorá sa venuje začleneným žiakom a žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ďalší pedagógovia a vychovávatelia ŠKD. Výchovnovzdelávací proces každoročne zabezpečuje okolo 50 pedagogických zamestnancov.
Ďalej v škole pracujú 2 učitelia náboženskej výchovy, koordinátor environmentálnej
výchovy, koordinátor prevencie, koordinátor výchovy k ľudským právam,
koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu a koordinátori školských
vzdelávacích a výchovných programov.
Rodičia dostávajú počas školského roka informácie o výchovno–vzdelávacích
výsledkoch prostredníctvom žiackych knižiek, elektronickej žiackej knižky, na 4
triednych rodičovských združeniach, prostredníctvom využitia konzultačných hodín
triednych učiteľov, prípadne osobne alebo telefonicky podľa požiadaviek rodičov.
Informácie môžu získať tiež prostredníctvom webovej stránky školy. Pre rodičov
a verejnosť škola každoročne organizuje slávnostné otvorenie a ukončenie
školského roka, slávnostnú akadémiu, Deň otvorených dverí, slávnostný zápis
prvákov, na návštevu pozývame materské školy z mesta.
Základom vzdelávania a výchovy začlenených žiakov, hlavne v oblasti
diagnostiky a poradenstva, je úzka spolupráca s Centrom PPPaP a Centrom ŠPP
v Rožňave. V oblasti vzdelávacích a kultúrnych akcií spolupracuje škola
s Gemerskou knižnicou P. Dobšinského, GOS, Baníckym múzeom, divadlom Actores
v Rožňave a CVČ. V oblasti prevencie má škola nadviazaný úzky kontakt s PZ SR. V
škole pracujú záujmové útvary podľa ich výberu rôzneho zamerania v rámci
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
3
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
vzdelávacích poukazov. Činnosť krúžkov je pestrá, pre žiakov príťažlivá. Škola tiež
veľmi úzko spolupracuje so svojím zriaďovateľom – mestom Rožňava, ktoré je
nápomocné pri riešení materiálno-technického zabezpečenia, chodu a prevádzky
školy.
Škola je dobre vybavená dostupnými učebnicami a učebnými pomôckami, pri
výučbe niektorých predmetov je využívaný výukový softvér. Pre ďalšie štúdium
a prácu žiakov i pedagógov je k dispozícii školská knižnica so študovňou, učiteľská
knižnica, 3 učebne IKT s možnosťou prístupu na internet. Literatúra, učebnice,
učebné pomôcky a výukový softvér sú priebežne dopĺňané o nové. Na odborné
učebne nadväzujú kabinety so zbierkami učebných pomôcok. V súčasnosti všetky
triedy a odborné učebne školy sú vybavené notebookom, dataprojektorom
a plátnom, ktoré pedagógovia aktívne využívajú vo výchovno-vzdelávacom
procese. Vďaka zapojeniu pedagógov do vzdelávacích programov prostredníctvom
ÚIPŠ, ŠPÚ a MPC boli škole zapožičané ďalšie didaktické prostriedky – notebooky
pre pedagógov. Vďaka projektu máme zriadené jazykové laboratórium vybavené
interaktívnou tabuľou, jazykovým systémom Optimas, 18 notebookmi a
vizualizérom.
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu učebnými pomôckami je
na veľmi dobrej úrovni.
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na
vytváranie priateľskej atmosféry pre tvorivú prácu, na vedenie žiakov k zdravému
životnému štýlu, na upravené a estetické prostredie tried, chodieb a exteriéru
školy. V triedach i na stenách chodieb sú umiestnené nástenky zamerané na
výchovu podľa rôznych tém. Chodby skrášľuje kvetinová výzdoba a vytvorené
oddychové priestory pre rodičov i žiakov. Na informačných tabuliach a nástenkách
poskytujeme pre žiakov a rodičov aktuálne informácie o aktivitách školy a sú aj
priebežne aktualizované na webovej stránke školy.
Škola sa snaží o budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom
i medzi žiakmi a pedagógmi.
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
4
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
1.
Teoretická časť
1.1 Projekt
Zmeny v našej spoločnosti spôsobili, že do všetkých oblastí, školstvo
nevynímajúc, vstupujú humanistické a demokratické tendencie, preferujú sa nové
efektívne a tvorivé prístupy vo výchove a vzdelávaní. Humanizácia a tvorivosť sa
stala krédom výchovno – vzdelávacej i riadiacej práce. Proces humanizácie
a demokratizácie v našom súčasnom školstve nás nabáda aj k pozitívnym zmenám
v pedagogickom prístupe k deťom. Tiež nás núti zmeniť spôsob komunikácie
s rodičmi i kolegami. Podľa našich predstáv, škola nemôže deťom odovzdávať len
poznatky, vedomosti. Prax potvrdzuje, že úspešnosť v škole nie je vždy priamo
úmerná úspechom v živote, osobnému a pracovnému šťastiu. Je nevyhnutné počas
zrenia detí rozvíjať aj ich „inteligenciu srdca“, t.j. emocionalitu a zmysel pre
skutočné ľudské hodnoty. Nie menej dôležitou potrebou súčasnosti je potreba
implementácie informačno-komunikačných technológií (IKT) do vyučovacieho
procesu. Súvisí s tým, že sa naša spoločnosť mení z industriálnej na informačnú.
Hlavnými rysmi tejto spoločnosti sú prevaha práce s informáciami, interaktivita,
integrácia a globalizácia. Z technologického pohľadu je to spoločnosť, ktorá vo
veľkej miere využíva IKT založené na prostriedkoch výpočtovej techniky a s tým
spojenú digitalizáciu. Táto moderná – informačná doba výrazne ovplyvňuje náš
život. Zasahuje do všetkých spoločenských a kultúrnych odvetví nášho života. Platí
to aj pre vzdelávanie, ktoré je dôležitou súčasťou spoločnosti. Preto je dôležité
klásť dôraz na postupné zavádzanie IKT aj do tohto predmetu. Samozrejme, že
kvalita vzdelávania je závislá aj od mnohých iných faktorov. Rozhodujúcim a
najdôležitejším faktorom je stále prístup učiteľa. Učiteľ dokáže nadviazať kontakt
so žiakom, dokáže ho chápať, usmerniť, poukázať na nedostatky, pochváliť a
hlavne dokáže byť empatický. Naproti tomu moderná technika dokáže
znázorňovať, predvádzať, aktivovať predstavivosť, pomáha objasňovať a
približovať.
V máji 2012 Základná škola Ulica pionierov 1 v Rožňave začala
s realizáciou projektu „Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality
a modernizácie vzdelávania“, ktorú finančne podporil Európsky sociálny fond.
Cieľom projektu bolo pripraviť, vytvoriť a implementovať do vyučovacieho
procesu nové metódy, formy, učebné materiály, didaktické prostriedky a
digitalizáciu na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov s väzbou na rozvoj
ďalších kľúčových kompetencií v predmetoch slovenský jazyk a literatúra,
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
5
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
matematika, biológia, chémia, fyzika, dejepis, geografia, anglický jazyk a nemecký
jazyk.
Počas realizácie projektu sa škole podarilo zabezpečiť vzdelávanie pedagógov,
výukový softvér, IKT vybavenie, ktoré pozostáva z 12 počítačových zostáv, 18
notebookov, 4 interaktívnych projektorov s magnetickými tabuľami, jazykového
laboratória, digitálneho skenera, multifunkčného zariadenia, CD a DVD, ktoré
obsahujú softvér pre výučbu na tej najvyššej úrovni a iné technické prostriedky,
ktoré slúžia k napĺňaniu cieľa projektu. Hlavným cieľom projektu bola hlavne
tvorba inovovaných študijných a učebných materiálov. Pri tvorbe týchto materiálov
sme sa snažili pružne reagovať na zmeny potrieb trhu práce. Ďalej boli nakúpené
učebné a literárne pomôcky pre všetky predmety, pracovné zošity, ktoré boli
rozdané žiakom našej školy. Všetky materiály boli a sú plne využívané v rámci
programov vo výchovno-vzdelávacom procese.
1.2 Čitateľská gramotnosť
V súčasnosti je teoreticky vymedzených niekoľko modelov gramotnosti
(Gavora, 2003), ktoré vyjadrujú požadované základné schopnosti človeka
v prijímaní a spracovaní informácií z textu.
Bázovú (základnú) gramotnosť charakterizuje schopnosť človeka čítať a dekódovať
významy prečítaného. Informácie sa ukladajú do pamäti a podľa potreby sa viac
alebo menej modifikovane reprodukujú. Výkon sa posudzuje podľa rýchlosti
čítania, chybovosti, plynulosti a zisťuje sa jednoduché porozumenie textu.
Čitateľskú gramotnosť definuje model funkčnej gramotnosti ako schopnosť
spracovať textové informácie. Spracovanie sa realizuje procesmi (činnosťami):







identifikovanie hierarchie informácií v texte,
odlišovanie dôležitých informácií od marginálnych,
hľadanie vzťahov medzi hlavnou myšlienkou a podpornými informáciami,
komprimovanie (stláčanie) textu,
vyvodenie záverov z textu,
extrahovanie explicitných a implicitných informácií (čítanie medzi
riadkami),
hodnotenie využitia, užitočnosti, novosti, spoľahlivosti a pravdivosti
informácií a kritická reflexia.
V tomto modeli gramotnosti čitateľ nie je konzument textu, ale je jeho
aktívnym spracovateľom. K porozumeniu textu sa čitateľ dostáva analýzou,
syntézou a hodnotením informácií, čo môže významne pomôcť pri využití takto
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
6
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
získaného informačného jadra textu pri jeho aplikácii na rôzne účely podľa potrieb
čitateľa
Predchádzajúce modely definujú gramotnosť ako univerzálnu – globálnu
kompetenciu človeka. Protikladom týchto modelov je chápanie gramotnosti ako
sociálno-kultúrneho javu. Podľa tohto modelu nie je gramotnosť neutrálna,
všeobecná, ale naopak je špecifická, vždy zviazaná s konkrétnou kultúrou, je to
sociálno-kultúrny jav.
Tento model kladie dôraz na praktické aspekty vyučovania čítania
a písania, na priblíženie sa životu, a to obsahom textov, ich žánrami a činnosťou s
nimi. Presadzujú sa kontextuálne vedomosti, používanie autentických textov
a zmysluplná práca s nimi.
Teoretické východiská funkčnej gramotnosti boli aplikované do metodiky
medzinárodného výskumu PISA, ktorého autori funkčnú gramotnosť definujú ako
životnú kompetenciu, schopnosť používať tlačený a písaný text na splnenie širokých
potrieb človeka doma, pri voľnočasových aktivitách, v zamestnaní a pod., je to aj
nástroj na rozširovanie vedomostí a rozvoj potenciálu osobnosti. V užšom slova
zmysle je definovaná ako schopnosť spracovať informácie v texte a takto získané
informácie použiť na riešenie praktického problému (Koršňáková, Heldová, 2006).
V takomto ponímaní ide o nadpredmetovú zručnosť, ktorá sa má primárne rozvíjať
na vyučovaní materinského jazyka a primerane aj vo výchovno-vzdelávacom
procese v rámci každého predmetu kognitívneho zamerania počas školskej
dochádzky.
Získavanie informácií je založené na samotnom texte a presnej
informácii v ňom. V každodennom živote musíme často používať určité informácie,
napr. telefónne číslo alebo čas odchodu vlaku. V takýchto situáciách sa snažíme
získať izolované časti informácií, preto musíme preskúmať, hľadať, umiestniť
a vyberať príslušné informácie z väčšieho zdroja informácií. Tento proces sa
najčastejšie realizuje na úrovni jednej vety, v niektorých prípadoch môžu byť
požadované informácie obsiahnuté v dvoch alebo viacerých vetách, resp.
v rozličných odsekoch a pod. Žiak musí odhaliť jeden alebo viac podstatných
prvkov, napr. postavy, miesto, čas, a potom hľadať v texte slovné spojenie, ktoré
môže byť doslovné alebo synonymické.
Úlohy na získavanie informácií môžu mať rôzny stupeň obťažnosti, napr. od žiaka sa
požaduje, aby z textu či z tabuľky vybral presnú informáciu, napr. určenie času
alebo miesta
Utváranie širšieho porozumenia je schopnosť pouvažovať nad textom
vcelku, resp. zo širšej perspektívy. Žiaci môžu demonštrovať počiatočné
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
7
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
porozumenie tým, že odhalia hlavný námet, všeobecný zámer alebo využitie textu,
vyberú alebo vytvoria názov pre text, vysvetlia poradie jednoduchých inštrukcií
alebo identifikujú hlavné údaje grafu, tabuľky.
Uvažovanie o obsahu textu a jeho hodnotenie vyžaduje od čitateľa, aby
spojil informácie z textu s vedomosťami z iných zdrojov. Čitateľ musí tiež hodnotiť
nároky textu voči ich vlastným poznatkom o svete, vyjadriť a obhájiť svoje vlastné
stanovisko. Od čitateľa sa vyžaduje, aby uviedol dôkaz z textu a porovnal ho s inými
zdrojmi informácií, aby využil pri tom všeobecné a špecifické poznatky, ako aj
schopnosť myslieť abstraktne. Úlohy v tejto kategórii sú zamerané na nachádzanie
dôkazov, argumentov mimo textu, hodnotenie významu určitých častí informácie
alebo dôkazu a taktiež porovnanie morálnych a etických pravidiel. Od čitateľa sa
môže žiadať, aby určil alternatívne časti informácie, ktoré by mohli potvrdiť
argumenty autora, alebo aby zhodnotil, či sú dôkazy a informácie v texte
dostatočné.
Význam čitateľskej gramotnosti potvrdzuje, že táto spôsobilosť je
implementovaná do niekoľkých kľúčových kompetencií vymedzených európskym
rámcom.
Čitateľská gramotnosť je súčasťou kľúčovej zručnosti komunikácia
v materinskom jazyku, ktorá okrem iného zahŕňa schopnosť písať a čítať rôzne
typy textov, vyhľadávať, zbierať a spracúvať informácie, formulovať a vyjadrovať
svoje vlastné argumenty (Európska komisia, 2005). Uvedenú schopnosť žiak využije
aj v získavaní digitálnej zručnosti, ktorá je založená na schopnosti používať počítač
na získavanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu informácií
a na sprostredkovanie a účasť v spolupracujúcich sieťach prostredníctvom
internetu. Zmysluplné využitie čitateľskej gramotnosti predpokladá ďalšia zručnosť
– učenie sa ,ako sa učiť, ktorá je definovaná ako schopnosť pokračovať a zotrvať
v učení. Súčasťou tejto kľúčovej zručnosti je okrem iného aj schopnosť získavať,
spracúvať a prispôsobovať nové vedomosti a zručnosti.
Požiadavky na funkčnú (čitateľskú) gramotnosť boli transformované do
koncepcie obsahovej reformy školstva v Slovenskej republike a vyjadrené
kľúčovými kompetenciami žiaka v Štátnom vzdelávacom programe (ŠPÚ, 2008).
Prácu s informáciami vymedzujú dve kľúčové kompetencie:
1. kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa, v rámci ktorej žiak:
■ uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku
sebarealizácie a osobného rozvoja;
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
8
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
■ dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní
a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia
sa;
■ dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky
využívať;
2. sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti), v rámci ktorých žiak:
■ dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní
a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav
zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie;
■ efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie.
Z opisu požadovaných kompetencií v európskom i národnom rámci
vyplýva, že podmienkou úspešného a zmysluplného fungovania človeka je jeho
schopnosť orientovať sa v množstve informácií rôzneho druhu a rôznej kvality, čo
zahŕňa výber, analýzu, syntézu a hodnotenie informácií v texte.
Čitateľská gramotnosť sa primárne rozvíja v predmete slovenský jazyk a literatúra
a súčasne sa využíva, a tým aj rozvíja v učení sa na ktoromkoľvek predmete
kognitívneho charakteru.
1.3. Charakteristika predmetu
Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk vedie žiakov jednak k dosiahnutiu
komunikatívneho cieľa na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho jazykového
rámca, na druhej strane tiež sleduje ďalšie vzdelávacie a výchovné ciele. Základom
pre úspešné zvládnutie predmetu nie sú len partikulárne výsledky, ale proces
osvojovania si jazykových zručností, ktorý je kľúčový pre pokrok nielen v oblasti
jazyka, ale i pri formovaní osobnosti, pretože významne prispieva k rozvoju
intelektu, pracovnej a mentálnej disciplíny. Je úzko spojený so sociálnymi
zručnosťami, vyžaduje sebareflexiu, sebakritiku, prekonávanie prekážok v
komunikácii a v neposlednom rade vytrvalosť. Systematické odovzdávanie
primeraných poznatkov z oblastí reálií anglicky hovoriacich krajín vhodne dopĺňa
učivo dejepisu, geografie, prehlbuje kultúrne a historické znalosti žiakov o Európe,
Severnej Amerike, Austrálii a Novom Zélande. Každá hodina sleduje konkrétny
výchovný a vzdelávací cieľ, obsahuje precvičovanie štyroch jazykových zručností
(rozprávanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písomný prejav, čítanie s
porozumením) a automatizáciu jazykových prostriedkov. Nové učivo gramatického
charakteru sa odvodzuje induktívne, používané metódy umožňujú prácu všetkých
žiakov súčasne.
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
9
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Vzhľadom na to, že osvojenie si a používanie jazyka je dlhodobý cieľ, na
ktorý po skončení základnej školy nadväzuje vyučovanie stredných škôl, je
podstatné, aby vyučovanie anglického jazyka udržalo motiváciu žiakov a
obsahovalo dostatočné množstvo kompetencií, ktoré napomáhajú autonómnemu
učeniu, riešeniu problémov, rozvoju sociálnych, personálnych a pracovných
kompetencií a zároveň ponúkajú možnosť vytvárania a upevňovania kognitívnych
štruktúr.
V začiatočnej fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú
úlohu parajazykové (rytmus, intonácia) a nonverbálne (mimika, gestikulácia)
prostriedky. Správne zvolenými metódami sa vytvára atmosféra, v ktorej sa žiak
bez stresu učí a experimentuje, je motivovaný, učí sa pomocou všetkých zmyslov,
postupne reaguje v anglickom jazyku, aktívne ho používa a v neskoršom štádiu sa
môže postupne osamostatniť.
Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo Spoločného
európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania
cudzích jazykov. Spoločný názov pre úroveň A1 a A2 je používateľ základného
jazyka (independent learner), čo predpokladá, že učiaci sa ovláda jazyk
v základnom rozsahu, čo mu umožňuje opisovať každodenné situácie
predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede
obmedziť a hľadať slová. Požiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho
uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umožňuje
učiacemu sa, aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude
cudzí jazyk v budúcnosti používať a sám si zvolil úroveň náročnosti.
Predmet prispieva k otváraniu nových horizontov pre rozmanitosť kultúr,
má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, odbúrava už v mladosti
etnocentrické myslenie, pomáha vytvárať tolerantnosť voči všetkému
inokultúrnemu, uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej
kultúry, prispieva k zvýšeniu mobility dieťaťa v osobnom živote, v ďalšom štúdiu
a napokon uplatnením sa na trhu práce.
Pri používaní jazyka sa dieťa oboznámi so štruktúrami jazyka hravou
formou. Ich systematizácia vo forme gramatickej progresie ostáva však obsahom
neskoršieho vyučovania.
Skorý začiatok vyučovania cudzieho jazyka má vzbudiť záujem o jazyk
a kultúru, má sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku, má umožniť
dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom, má byť prínosom
k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne,
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
10
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti, má umožniť dieťaťu lepšie poznávanie
sveta a tým podporovať jeho sebavedomie.
1.3.1 Ciele predmetu
Cieľom vyučovania anglického jazyka v škole je naučiť žiakov všetky formy
dorozumievania sa v danom jazyku. V súčasnosti majú žiaci stále viac možností
uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní či už priamo cez živú
osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej
techniky je písomná komunikácia medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírená. Žiaci
majú dostať pevné základy, obohatené o skúsenosti s praktickým používaním
jazyka, na ktorých budú budovať svoje rečové zručnosti .
Socioafektívne ciele
vytvoriť si pozitívny vzťah k novému jazyku,
poznať kultúru a zvyky krajiny, jazyk ktorej sa učím,
naučiť sa uvedomele získavať nové vedomosti a zručnosti.
Psychomotorické ciele
osvojiť si správnu výslovnosť podľa noriem,
čítať a písať slová a vety po osvojení si potrebných vedomostí a zručností
v anglickom jazyku,
ovládať základnú slovnú zásobu a komunikačné frázy z komunikačných tém.
Uvedené ciele je možné dosiahnuť „postupným sprístupňovaním a
zovšeobecňovaním konkrétnych faktov z jednotlivých období vývoja ľudskej
spoločnosti, chápaním zákonitostí historického vývoja, vyvodením poučenia, ktoré
dejiny prinášajú pre súčasnosť a pre konanie v budúcnosti na základe poznania
konkrétnych historických faktov a pochopenia zákonitostí historického vývoja,
osvojovaním si metód získavania nových poznatkov o historickom vývoji ľudstva
inovatívnymi metódami, metódami aktívneho učenia, samostatnou prácou –
rekonštrukčnou a reprodukčnou – naučiť sa pracovať s týmito poznatkami
a využívať ich. Významné miesto v realizácii uvedených cieľov patrí využívaniu
samostatnej práce žiakov, informatizácii dejepisného vyučovania a moderným
koncepciám výučby – kooperatívnemu vyučovaniu a projektovému vyučovaniu“.
Cieľom anglického jazyka je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn jazykových
kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava
efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického
občana pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie sa cudzích jazykov
podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v
cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
11
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských
štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára
podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú
učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom
existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje
každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. Nová koncepcia
základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného dokumentu:
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common European
Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment
(Cambridge, 2001)), ktorý bol vytvorený na pôde Rady Európy. Tento dokument na
jednej strane vytvára rámec pre tvorbu edukačných politík v oblasti jazykov, pričom
sa zameriava na rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka a na
druhej strane stanovuje všeobecný stupeň dosiahnutia jednotlivých presne
špecifikovaných kompetencií, čím vytvára rámec komunikačných spôsobilostí,
ktoré môžu učiaci sa pri presne stanovených podmienkach dosiahnuť.
Všeobecné kompetencie:
Učiaci sa na úrovni A1 dokáže:
 získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
 uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
 opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,
 pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s
poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny
život,
 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si
možnosti svojho rozvoja,
 udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
 pochopiť zámer zadanej úlohy,
 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
 aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
 využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Kľúčové kompetencie:
 nadviazať kontakt
 vypočuť si a podať informácie
 vyjadriť svoju schopnosť
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
12
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 vyjadriť pravidlá, povinnosti
 prejaviť svoje city
 porozprávať príbeh, reagovať na príbeh
 podať a začleniť informáciu
 vybrať z ponúknutých možností
 vyjadriť svoj názor ,svoju vôľu
 vyjadriť očakávania, reagovať
 predstaviť záľuby a vkus
Získané kompetencie:
Počúvanie s porozumením
 dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce
sa jeho samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď
ľudia hovoria pomaly a jasne,
 rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy
poskytujú čas na pochopenie zmyslu,
 rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované
a dokáže porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.
Čítanie s porozumením
 rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám,
napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na
pohľadniciach,
 rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z
každodenného života,
 dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych,
jednoduchých opisoch urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k
dispozícii vizuálnu pomoc,
 rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
Písomný prejav
 dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z
dovolenky,
 dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako
meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne,
 dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch,
o tom kde žijú a čo robia,
 vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,
 vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich
spojovacie výrazy ako „a“, „ale“ alebo „pretože“.
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
13
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústny prejav – dialóg
 dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho
partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju
výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa
pokúša povedať,
 dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných
potrieb alebo na známe témy,
 používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie,
opýtať sa niekoho ako sa má,
 vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
 rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie
jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na
jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,
 rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o
niečo požiadať a niekomu niečo oznámiť
Ústny prejav – monológ
 dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať
seba, miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.
Anglický jazyk sa na škole vyučuje ako prvý cudzí jazyk. Žiaci postupne
pokračujú v rozširovaní si svojich vedomostí, ktoré získali v predchádzajúcich
ročníkoch. Cieľom vyučovania anglického jazyka na ZŠ je, aby absolventi deviateho
ročníka dosiahli v jazykovom vzdelávaní úroveň A2. Pri detailnejšom rozlíšení v
učení sa prvého cudzieho jazyka môžeme obdobie nižšieho stredného vzdelávania
(5. -9. ročník) rozdeliť na dve časti: A2.1 v 5. -6. ročníku a A2.2 v 7. -9.ročníku.
Z obsahovej stránky sa intenzívne rozvíja nielen kvantita, ale aj kvalita prvého
cudzieho jazyka. Žiaci postupne nadobúdajú istotu v používaní gramatických a
štylistických anglického jazyka.
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a
ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal:
 vedome získať nové vedomosti a zručnosti,
 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
 uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
 opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,
 pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným
učivom, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
14
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si
možnosti svojho rozvoja,
 udržať pozornosť pri prijímaní informácií,
 pochopiť zámer zadanej úlohy,
 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
 aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,
 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Komunikačné zručnosti
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom
prelínajú a dopĺňajú (integrované zručnosti).
Počúvanie s porozumením
 Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich
zdokonaľuje tak, aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne
formulovaná:
 dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty
počutého,
 porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti
každodenného života,
 porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v
ktorých sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach,
 vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,
 porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,
 rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,
 pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.
Čítanie s porozumením
Učiaci sa dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú
frekventovanú slovnú zásobu.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich
zdokonaľuje tak, aby:
 dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových
materiáloch, akými sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a
časové harmonogramy,
 vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich
potrebné informácie,
 rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na
verejných miestach, akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď.,
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
15
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s
ktorými prichádza do styku,
 akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články,
 porozumel jednoduché osobné listy,
 z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých
neznámych slov,
 vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.
Písomný prejav
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich
zdokonaľuje tak, aby vedel:
 napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,
 napísať jednoduché osobné listy,
 zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať
o jeho zopakovanie a preformulovanie,
 stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,
 napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,
 jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina,
záujmy)
Ústny prejav –dialóg
Učiaci sa dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách,
ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy,
ktoré súvisia s prácou a voľným časom. Dokáže zvládnuť krátku spoločenskú
konverzáciu, ale nie vždy je schopný ju aj viesť a rozvíjať.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich
zdokonaľuje tak, aby dokázal:
 zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,
 používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,
 sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,
 povedať, čo sa mu páči a čo nie,
 požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich
poskytnúť.
Ústny prejav –monológ
Učiaci sa dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí,
podmienok v rodine a v škole, opis každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo
nemá rád, atď. Vo forme krátkeho sledu jednoduchých slovných spojení a viet.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich
zdokonaľuje tak, aby dokázal:
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
16
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ







v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť,
jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických
otázkach,
komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím
jednoduchých slovných spojení a viet,
vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností,
zážitkov zo školy a voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,
opísať svoje plány a osobné skúsenosti.
1.3.2
Anglický jazyk v základnej škole
Na našej škole sa vyučuje anglický jazyk od prvého ročníka. V prvom
a druhom ročníku s časovou dotáciou jedna hodina týždenne, v treťom a štvrtom
ročníku tri hodiny a v piatom až deviatom ročníku štyri hodiny týždenne. V prvých
dvoch ročníkoch je vyučovanie jazyka zamerané na vytvorenie kladného prístupu
k jazyku a rozvoju hlavne rozprávania a počúvania. Jazyk sa v tomto období vyučuje
predovšetkým zábavnou formou prostredníctvom hier, osvojovaním si riekaniek,
básničiek a piesní. Učenie je hrou a zábavou. V treťom a štvrtom ročníku sa
k rozvíjaniu dvoch komunikačných zručností pridávajú ďalšie dve – čítanie
a písanie, no i tak sa hlavný dôraz kladie na rozprávanie a počúvanie. Jazykové
vyučovanie sa zameriava najmä na porozumenie pokynov, zachytenie vybraných
slov v konkrétnych situáciách, na celkové porozumenie textu v krátkych príbehoch,
rozprávkach. Rozprávanie má reproduktívny charakter. Žiak si osvojuje správnu
výslovnosť, intonáciu a prízvuk. Postupne sa automatizujú hovorené reakcie v
rámci jednoduchých komunikačných situáciách. Žiak ešte nedokáže sám tvoriť vety
a preto je potrebné poskytovať mu modelové situácie s modelovými vetami.
Čítanie s porozumením patrí medzi kľúčové jazykové zručnosti v 3. ročníku. Vhodné
je zaradiť tzv. čitateľský program, ktorý buduje čitateľské návyky a je základom k
cudzojazyčnej gramotnosti. Písanie je založené na prepise slov, viet, textu. Text
môže byť doplnený obrázkami. Žiaci si zakladajú obrázkový slovník.
Žiaci štvrtého ročníka sa s cudzím jazykom i naďalej oboznamujú hravou
formou, v plej miere sa rozvíjajú všetky štyri komunikačné zručnosti a to v
nasledovnom poradí: počúvanie, rozprávanie, čítanie s porozumením a písanie.
Počúvanie sa zameriava najmä na porozumenie pokynov, zachytenie vybraných
slov v konkrétnych situáciách, na pochopenie hlavnej myšlienky v texte, na celkové
porozumenie textu v krátkych príbehoch, rozprávkach. Rozprávanie má
reproduktívny charakter. Žiak si osvojuje správnu výslovnosť, intonáciu a prízvuk.
Postupne sa automatizujú hovorené reakcie v rámci jednoduchých komunikačných
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
17
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
situáciách. Naďalej je potrebné poskytovať žiakovi modelové situácie s modelovými
vetami, i keď je potrebné smerovať žiakov k jednoduchej produkcii (prezentácia
krátkeho monologického prejavu, prezentácia miniprojektu a p.) Čítanie s
porozumením patrí naďalej medzi kľúčové jazykové zručnosti aj v 4. ročníku.
Vhodné je pokračovať v tzv. čitateľskom programe, ktorý buduje čitateľské návyky
a je základom k cudzojazyčnej gramotnosti. Písanie je založené na prepise slov,
viet, textu. Text môže byť doplnený obrázkami. Žiaci si zakladajú obrázkový slovník.
Môžu existovať prvé prejavy ranej produkcie – tvorba krátkych písaných textov.
Gramatika sa vyučuje skôr zážitkovo prostredníctvom príbehov alebo modelových
situácií tak, že dieťaťa pochopí, ako jazyk funguje a spontánne reprodukuje správne
použitie vybraného javu. Žiaci primárneho vzdelávania majú na konci 4. ročníka ZŠ
dosiahnuť komunikačnú úroveň A.1.1 +, podľa Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky (ďalej len: referenčného rámca). Kompletnú úroveň
A1 podľa referenčného rámca majú dosiahnuť žiaci po skončení 5. ročníka ZŠ.
Charakteristika úrovne A1 podľa referenčného rámca je nasledujúca: „Žiak rozumie
známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je
uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokáže používať. Dokáže
predstaviť seba ja iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch,
ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach , ktoré vlastní. Dokáže
sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii
rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.“ (Spoločný európsky
referenčný rámec pre jazyky, 2006, str. 26)
Správne zvolenými metódami a formami práce sa má vytvoriť atmosféra,
v ktorej sa môže dieťa učiť bez strachu a stresu, má využiť a motivovať chuť dieťaťa
do učenia sa a jeho prirodzená zvedavosť. Majú zohľadňovať potreby dieťaťa
a hlavne umožniť mu učiť sa všetkými zmyslami, má dieťa naučiť reagovať
v anglickom jazyku, aktívne ho používať a postupne sa osamostatniť. Pri vyučovaní
využívať inovatívne metódy a formy, ako sú napr. projektové vyučovanie,
lingvomotorickú metódu, hru ako motivačnú metódu, tvorivé, zážitkové metódy.
Ďalej využívať skupinovú prácu, rozprávanie, didaktické hry- situačná, inscenačná
metóda, brainstorming, riadený rozhovor, samostatná práca, práca s obrázkovým
materiálom.
Na druhom stupni pokračujeme v rovnomernom rozvoji všetkých
komunikačných zručností, máme posilnené vyučovanie anglického jazyka o jednu
hodinu týždenne, čo nám umožňuje venovať viac pozornosti rozvoju jazykových
kompetencií žiakov. Naším cieľom je, aby žiaci mali osvojenú nie len slovnú zásobu
a gramatické javy, ale aby vedeli svoje vedomosti uplatniť aj v praktických
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
18
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
situáciách. Jedným z dôležitých faktorov pri splnený tohto cieľa je aj vhodný výber
vyučovacích metód a foriem práce.
Každý učiteľ v edukačnom procese využíva rôzne metódy na dosiahnutie
stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov. Vhodne zvolenou metódou dokáže
sprístupniť žiakom obsah vzdelania a vedie ich k osvojeniu si poznatkov. Pri
vyučovaní cudzieho jazyka ide o proces, v ktorom si má žiak osvojiť ďalší cudzí jazyk
ako prostriedok komunikácie. Osvojuje a rozvíja si komunikačné zručnosti a ich
prostredníctvom získava vedomosti o jazyku. Vhodne zvolené metóda celý proces
vzdelávania uľahčí, žiakov motivuje a umožní im osvojiť si vedomosti, zručnosti
a návyky, každá vyučovacia metóda pôsobí nie len na rozumovú stránku jedinca,
ale aj na rozvoj jeho osobnosti. Na druhom stupni využívame metódy motivačné
(motivačné rozprávanie, rozhovor, problém, demonštrácia); expozičné
(rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, pozorovanie,
problémové metódy (heuristická, projektová); praktické aktivity, práca s knihou a
textom; samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky;
aktivizujúce (diskusia, situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické hry,);
fixačné (metódy opakovania a precvičovania), obsahovo a jazykovo integrované
vyučovanie CLIL (Content and Language Integrated Learning). Využívame rôzne
formy práce ako frontálna výučba, individuálna práca žiakov, skupinová práca
žiakov, práca vo dvojiciach, demonštrácia a pozorovanie, kooperatívne vyučovanie,
problémové vyučovanie,projektové vyučovanie.
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
19
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
2. Praktická časť
2.1 Námety na hodiny anglického jazyka
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Jazyk a komunikácia
Anglický jazyk
Cieľová skupina
III. ročník
Tematický celok:
3. lekcia – Dobré ráno
Téma:
Ciele:
Typ vyučovacej hodiny:
Vyučovacie metódy:
Formy výučby:
Doprava – prídavné mená, členy a, an
Kognitívne: vedomosti, zručnosti, spôsobilosti :
Žiaci vedia správne vysloviť názvy dopravných
prostriedkov, použiť farbu na opis predmetov, tvoriť
jednoduché vety použitím členov a, an, odpovedať na
jednoduché otázky, pozdraviť sa, zaspievať pieseň.
Afektívne: citová oblasť : výchova k hodnotám
rozumovej výchovy, etickej výchovy, pracovnej
výchovy.
Kombinovaná s využitím IKT
Motivačné : didaktická hra, práca s prezentáciou
Expozičné : výklad nového učiva prostredníctvom
prezentácie
Fixačné : opakovanie a upevňovanie učiva
Diagnostické : záverečné hodnotenie
Frontálna práca, práca vo dvojiciach, samostatná
práca
Didaktické prostriedky
a technika:
živé slovo učiteľa, interaktívne učebnice str.42-43,
pracovné zošity str.24, obrázkové karty č.1,5,9,15,
21, 50.
IKT – prezentácia GOOD MORNING, PC, projektor,
interaktívna tabuľa.
Očakávaný výstup žiaka
Žiaci vedia: správne vysloviť a pomenovať dopravné
prostriedky, tvoriť jednoduché vety použitím členov
a, an.
Priebeh vyučovacej hodiny:
Činnosť učiteľa
Činnosť žiaka
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
20
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Učiteľ oboznámi žiakov
s cieľom hodiny : vedieť
pomenovať
a opísať
dopravné
prostriedky
a tvoriť jednoduché vety
použitím členov a, an
Učiteľ motivuje žiakov
prostredníctvom
prezentácie Good morning.
Učiteľ pripevní na tabuľu
obrázkové
karty
s dopravnými
prostriedkami. Učiteľ otočí
jednu
z kariet
a vyzve
žiakov, aby pomenovali
všetky obrázky. Učiteľ
postupne otočí všetky
karty.
Učiteľ premietne na tabuľu
str.42
z interaktívnej
učebnice.
Jednoducho
vysvetlí žiakom pravidlo pri
používaní členov a, an
Učiteľ
vyzve
žiakov
precvičiť tvorenie otázok
a odpovedí vo dvojiciach.
Učiteľ spustí druhú časť
prezentácie Good morning.
Učiteľ naučí žiakov pieseň
Good afternoon, učebnica
str.43, premietnutá na
interaktívnej tabuli.
Žiaci sú oboznámení s obsahovou náplňou hodiny.
Učiteľ vyzve žiakov otvoriť
si pracovné zošity na str.24.
Po vypracovaní úlohy učiteľ
skontroluje správnosť.
Žiaci samostatne vypracujú 1. Úlohu.
Žiaci sledujú prezentáciu a pomenúvajú dopravné
prostriedky na obrázkoch.
Žiaci pomenujú objekty na obrázkoch.
Žiaci znova zopakujú názvy dopravných prostriedkov.
Žiaci na záver zopakujú názvy všetkých dopravných
prostriedkov v pôvodnom poradí.
Žiaci počúvajú a opakujú , tvoria jednoduché vety
použitím členov a, an.
Žiaci vo dvojiciach tvoria otázky a odpovede podľa
obrázkov v učebnici.
Žiaci pri opise dopravných prostriedkov použijú farbu
a členy a, an. What is it? It is a lorry. It is a red lorry.
Žiaci čítajú vety a doplnia chýbajúce členy do viet.
Vety napíšu na tabuľu a do zošitov.
Žiaci počúvajú , opakujú slová piesne po riadkoch,
potom zaspievajú spoločne celú pieseň.
Žiaci si kontrolujú správne odpovede.
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
21
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Prílohy
Použitá literatúra a zdroje
Príloha A - ukážka prezentácie „Good morning“.
Liz Hocking, Mary Bowen : English World 1,
Macmillan,2009
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
22
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Jazyk a komunikácia
Anglický jazyk
Cieľová skupina
IV.ročník
Tematický celok:
2.lekcia – V Biffovej záhrade
Téma:
Ciele:
Čas na hranie – práca s textom
Kognitívne: žiaci vedia popísať aktivity pri hrách
na ihrisku, rozpoznávať objekty na obrázkoch,
opísať aktivity na ihrisku.
Afektívne: reagovať na pokyny učiteľa, čítať text
s porozumením, výchova k hodnotám rozumovej
výchovy, etickej výchovy.
Typ vyučovacej hodiny:
Kombinovaná s využitím IKT
Vyučovacie metódy:
Motivačné : didaktická hra – pantomíma
s kartami slov,
Expozičné : práca s prezentáciou, počúvanie
textu, reprodukcia
Fixačné :čítanie textu, rozhovor
Diagnostické : práca s učebnicou , čítanie s
porozumením
Formy výučby:
Frontálna práca, samostatná práca, využitie IKT,
práca s textom
Didaktické prostriedky
Textové – učebnica English World 2,
a technika:
IKT – interaktívna tabuľa, PC, projektor
Očakávaný výstup žiaka
Žiaci vedia:
Identifikovať a predviesť aktivity pri hraní
Rozpoznávať objekty na obrázkoch
Opísať aktivity na ihrisku
Priebeh vyučovacej hodiny:
Činnosť učiteľa
Činnosť žiaka
Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom Žiaci sú oboznámení s obsahovou náplňou
hodiny : opísať hry a aktivity na vyučovacej hodiny.
ihrisku.
Učiteľ motivuje žiakov didaktickou Žiak si prečíta slovo a pantomímou
hrou pomocou kariet so slovami napodobňuje danú aktivitu. Ostatní hádajú,
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
23
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
pomenúvajúcimi činnosti ktoré už
žiaci poznajú : jump, laugh, sing
Učiteľ spustí prezentáciu Playtime.
o akú aktivitu ide : skákať, smiať sa, spievať.
Žiaci sledujú prezentáciu, čítajú nové
slovíčka.
Žiaci pozorujú obrázky a odpovedajú na dané
otázky.
Učiteľ vyzve žiakov, aby si otvorili
učebnice a pozorovali obrázky.
Opýta sa žiakov, kto je na obrázku
a čo robí.
Učiteľ prečíta názov textu a napíše Žiaci počúvajú a sledujú text v učebnici.
ho na tabuľu. Spustí nahrávku textu
prostredníctvom
DVD-ROOM
English World2.
Učiteľ prečíta text pod prvým Vyvolaný žiak číta text, po prečítaní žiaci
obrázkom. Vyvolá žiaka, aby text odpovedajú na otázky.
znovu prečítal, potom zopakuje text Žiaci
postupne
prečítajú
celý
text
formou otázok : Where are the a odpovedajú na dané otázky.
children? What are they doing?
Učiteľ zopakuje celý text spoločne Žiaci čítajú text po vetách, čítajú jednotlivci.
so žiakmi.
Učiteľ zadá samostatnú prácu pre Žiaci pracujú s učebnicou, samostatne
žiakov
prečítajú vety a zapíšu si správne odpovede.
Učiteľ
skontroluje
správnosť Žiaci si skontrolujú svoje odpovede a zapíšu si
odpovedí a zadá domácu úlohu.
domácu úlohu.
Prílohy
Príloha B – ukážka z prezentácie „Playtime“
Použitá literatúra a zdroje
Liz Hocking, Mary Bowen : English World 2,
Macmillan Publishers Limited 2009, internet
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
24
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Vzdelávacia oblasť:
Jazyk a komunikácia
Predmet:
Anglický jazyk
Cieľová skupina
V. ročník
Tematický celok:
2. lekcia: Ľudia v práci
Povolania
Téma:
Ciele:
Typ vyučovacej hodiny:
Vyučovacie metódy:
Formy výučby:
Didaktické prostriedky
a technika:
Očakávaný výstup žiaka
Kognitívne: žiaci si majú osvojiť novú slovnú zásobu,
čítať a počúvať text s porozumením. Vedieť
pomenovať niekoľko povolaní.
Afektívne : Výchova k hodnotám rozumovej výchovy,
etickej výchovy, estetickej výchovy, multikultúrnej
výchovy, výchova k voľbe povolania.
Kombinovaná s využitím IKT
Motivačné – riadený rozhovor, didaktická hra cez
internet,
Expozičné – práca s prezentáciou, vyvodenie novej
slovnej zásoby, práca s textom,
Fixačné - práca s pracovným listom, nácvik piesne,
opakovanie a upevňovanie učiva
Diagnostické –
záverečné hodnotenie hodiny
a práce žiakov
Využitie IKT a moderných učebných pomôcok,
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti – práca s textom,
práca s pracovným listom, rozširovanie slovnej
zásoby pomocou prezentácie a riešením úlohy cez
internet,
rozvíjanie
jazykových
kompetencií
nácvikom piesne pomocou internetu.
práca s učebnicou, práca so slovníkmi, práca s CDROM-om, práca s učebnicou, práca s pracovným
listom, práca s internetom, IKT
jednotlivá, hromadná
- textové – učebnice, zošity,
- obrazové: obrázkové slovníky
- IKT: internet, PC a projektor, interaktívna tabuľa,
CD-ROM English World3
Vypracovať úlohy v pracovnom liste, osvojiť si novú
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
25
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
slovnú zásobu, opísať niektoré povolania, čítať
s porozumením, odpovedať na otázky k textu.
Priebeh vyučovacej hodiny:
Činnosť učiteľa
Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom
vyučovacej
hodiny: cieľom VH bude osvojiť si novú
slovnú zásobu, rozvíjať si čitateľskú
zručnosť prácou s textom.
Učiteľ motivuje žiakov hrou pexeso cez
internet. V pexese sa ukrývajú obrázky
a pomenovania povolaní.
Učiteľ má pripravenú prezentáciu
v programe
Power
Point.
Spustí
prezentáciu, usmerňuje žiakov, aby
tvorili jednoduché vety k obrázkom.
Učiteľ vyzve žiakov, aby si otvorili
učebnicu,s.39 a sledovali obrázky a text
v učebnici. Zadáva otázky k obrázkom,
pomocou CD-ROM-u spustí nahrávku
textu. Po vypočutí nahrávky, učiteľ
zadáva otázky a sleduje, či žiaci pochopili
text. (Where does the nurse work? What
is on her uniform? Where does she carry
her pen? Is her job difficult?)
Učiteľ vyzve žiakov, aby text čítali nahlas
po častiach.
Činnosť žiaka
Žiaci prichádzajú k interaktívnej tabuli
jednotlivo, odkrývajú vždy dve
pexesové karty, opakujú názvy
povolaní (a teacher, a nurse, a doctor,
a pilot, a farmer, a fireman).
Žiaci sledujú prezentáciu, tvoria
jednoduché vety k obrázkom, čítajú
vety z prezentácie o povolaniach na 1.3. strane: a fireman, a nurse, a pilot,
riešia zadanú úlohu na 4. strane
prezentácie, kde spájaním tvoria
dvojice slov (povolanie – nástroje
súvisiace s príslušným povolaním).
Žiaci si otvoria učebnicu, sledujú
obrázky, odpovedajú na otázky učiteľa.
Počúvajú
a čítajú
potichu
text
s porozumením. Po vypočutí nahrávky,
odpovedajú na otázky. ( in a hospital,
her watch, in her pocket, Yes.)
Žiaci čítajú text po častiach jednotlivo.
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
26
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Po prečítaní má učiteľ na tabuli
pripravené nedokončené vety. Vyzve
žiakov, aby si vety odpísali do zošita
a aby ich pomocou textu v učebnici
doplnili. (The nurse works ......... ., She
wears ........... ., She carries pen ........... .,
The nurse´s job is....... .)
Učiteľ rozdá žiakom pripravené pracovné
listy, vysvetlí zadanie úloh. Povie žiakom,
že pri vypracovaní úloh môžu používať
učebnicu, slovníky, môžu pracovať vo
dvojiciach. Učiteľ chodí pomedzi žiakov,
usmerňuje a kontroluje prácu žiakov. Po
vypracovaní úloh prevedie kontrolu
správnosti.
Pomocou prezentácie na strane 5 učiteľ
spustí pieseň o povolaniach. Vyzve
žiakov aby sledovali text a naučili sa
pieseň o povolaniach.
Učiteľ sa pochváli žiakov za prácu,
vyhodnotí vypracované pracovné listy,
poďakuje žiakom a rozlúči sa.
Prílohy
Použitá
literatúra
a zdroje
Žiaci pracujú jednotlivo, odpisujú vety
z tabule a pomocou učebnice ich
dopĺňajú. Po vypracovaní vety čítajú
a kontrolujú správnosť.(The nurse
Works in a hospital ., She wears a blue
unoform., She carries pen in her
pocket., The nurse´s job is interesting.)
Žiaci vypracovávajú zadané úlohy
v pracovnom liste jednotlivo alebo vo
dvojiciach.
Môžu
pracovať
so
slovníkmi, s učebnicou. Po vypracovaní
prevedú kontrolu riešenia pomocou
učiteľa.
Žiaci sledujú slová piesne cez internet,
spievajú pieseň.
Žiaci počúvajú hodnotenie učiteľa,
ohodnotia sa navzájom, vyjadria
pocity, ako sa im pracovalo a rozlúčia
sa s učiteľom.
Príloha C – ukážka z prezentácie „People at work“
Príloha E – pracovný list „People at work“
Bowen,M-Hocking, L: English World3 . 2009. Oxford. Macmillan
http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/jobs/job
s.htm
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/people-work
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
27
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Vzdelávacia oblasť:
Jazyk a komunikácia
Predmet:
Anglický jazyk
Cieľová skupina
VI. ročník
Tematický celok:
Viete že...?
Stupňovanie prídavných mien
Téma:
Ciele:
Typ vyučovacej hodiny:
Vyučovacie metódy:
Formy výučby:
Didaktické
a technika:
prostriedky
Očakávaný výstup žiaka
Kognitívne : žiaci poznajú pravidlá tvorenia
stupňovania prídavných mien, vedia porovnať veci,
ľudí pomocou spojky „...than...“. Sú schopní tvoriť
vety s vhodným prídavným menom.
Afektívne: žiaci vedia aktívne počúvať, vyjadriť svoj
postoj k daným aktivitám, vyjadriť svoj názor.
Psychomotorické: žiaci dokážu vysloviť slová a
slovné spojenia, prídavné mená
Kombinovaná s využitím IKT
Motivačné – brainstorming,
Expozičné – vysvetľovanie, práca s prezentáciou,
Fixačné
- opakovanie a upevňovanie učiva,
riešenie kvízu, práca v skupinách, didaktická hra,
práca s učebnicou,
Diagnostické –
záverečné hodnotenie hodiny
a práce žiakov,
Využitie IKT a moderných učebných pomôcok,
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti – práca s textom,
určenie správnej odpovede k otázke, použitie
prídavného mena v správnom tvare v odpovedi.
práca s učebnicou, práca s prezentáciou, práca
v skupinách, didaktická hra „ Describe my friend“,
IKT
jednotlivá, hromadná
-textové – učebnice, zošity, kniha Hutchinson,T Project 2. Oxford. Oxford University Press 2009
-IKT: PC a projektor, interaktívna tabuľa
Osvojiť si stupňovanie prídavných mien, vedieť tvoriť
vety s vhodným tvarom prídavneho mena a vedieť
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
28
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
porovnať veci, ľudí pomocou spojky „...than...“.
Priebeh vyučovacej hodiny:
Činnosť učiteľa
Činnosť žiaka
Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom
vyučovacej hodiny: cieľom VH bude
osvojiť
si
pravidlá
tvorenia
stupňovania prídavných mien, vedia
porovnať veci, ľudí pomocou spojky
„...than...“. Tvoriť vety s vhodným
prídavným menami.
Učiteľ
vyzve
žiakov
formou Žiaci pracujú spoločne, žiak, ktorý si
brainstormingu zapísať do pojmovej spomenie na prídavné meno, zapíše ho do
mapy na tabuľu čo najviac pojmovej mapy na tabuľu a utvorí na
prídavných mien.
príslušné prídavné meno vetu alebo slovné
spojenie.
Učiteľ vyvolá troch žiakov pred Žiaci počúvajú vety, ktoré používa učiteľ
tabuľu. Porovnáva žiakov, pričom pri opise ich spolužiakov a snažia sa sami
používa prídavné mená z tabule. prísť na pravidlá, ktoré platia pri
Zvýrazňuje prídavné mená a prípony, stupňovaní prídavných mien.
pri
druhom
a treťom
stupni
prídavných mien.
Žiaci za pomoci učiteľa vyvodia pravidlá
stupňovanie prídavných mien.
Učiteľ prostredníctvom prezentácie Žiaci čítajú jednotlivé stupne prídavných
vysvetlí stupňovanie prídavných mien. Zapíšu si do zošitov základné
mien.
pravidlá a niekoľko príkladov stupňovania
prídavných mien. Sami stupňujú prídavné
mená, prostredníctvom prezentácie si
skontrolujú správnosť tvarov prídavných
mien.
Učiteľ vyzve žiakov, aby si z tabuľky Žiaci zdvihnutím ruky reagujú na výzvu
z prezentácie vybrali jedno prídavné učiteľa a porovnávajú predmety, ktoré
meno (druhý stupeň so spojkou majú vo svojej taške. Vo vetách používajú
„than“) a použili ho vo vete. Úlohou druhý stupeň prídavných mien so spojkou
žiakov je opísať dva predmety, ktoré „than“.
majú v taške.
„ My pen is longer than my pencil“
Žiaci si upevnia tvorenie stupňovania
prídavných mien formou riešenia kvízu
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
29
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Učiteľ vyzve žiakov, aby vytrovili štyri
skupiny. Vysvetlí im pravidlá
didaktickej hry „Describe my friend“.
Ich úlohou je tvoriť vety o svojich
spolužiakoch s vhodným tvarom
prídavných mien.
Učiteľ zhodnotí prácu žiakov
v skupinách. Vysvetlí im samostatnú
prácu v učebnici.
Učiteľ napíše na tabuľu jedno
prídavné meno, a vyzve žiakov, aby
ho vystupňovali zopakovali pravidlá
stupňovania prídavných mien.
Učiteľ sa poďakuje žiakom a rozlúči
sa.
Prílohy
Použitá literatúra a zdroje
z prezentácie na interaktívnej tabuli.
Žiaci vytvoria štyri skupiny. Tvoria vety
o dvoch vybraných žiakoch zo svojej
skupiny. Používajú prídavné mená
z prezentácie (druhý stupeň + spojka
„than“ a tretí stupeň).
Žiaci samostatne pracujú s učebnicou,
doplňujú vhodné prídavné meno do viet.
Žiaci vypracujú štyri vety z cvičenia.
Spoločne si skontrolujeme správnosť viet
a tvarov prídavných mien.
Žiaci
vystupňujú
prídavné
meno
a zopakujú
pravidlá
stupňovanie
prídavných mien..
Žiaci sa rozlúčia s učiteľom.
Príloha D – ukážka z
prezentácie
„Stupňovanie prídavných mien“
Hutchinson,T - Project 2. Oxford. Oxford
University Press 2009
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
30
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Vzdelávacia oblasť:
Jazyk a komunikácia
Predmet:
Anglický jazyk
Cieľová skupina
VII. ročník
Tematický celok:
L1 Môj život
História – Sťahovanie národov
Téma:
Kognitívne: žiaci dokážu opísať život pravekého
človeka a sťahovanie národov s použitím minulého
času, sú schopní čítať s porozumením.
Afektívne: žiaci vedia aktívne počúvať, vyjadriť svoj
postoj k daným aktivitám, vyjadriť svoj názor.
Psychomotorické: žiaci dokážu vysloviť slová a
slovné
spojenia,
tvary
nepravidelných
a pravidelných slovies, komunikačné frázy.
Ciele:
Typ vyučovacej hodiny:
Vyučovacie metódy:
Formy výučby:
Didaktické
Kombinovaná s využitím IKT
Motivačné - didaktická hra „True /False“,
Expozičné
práca
s pracovným
listom,
monolinguálnym
slovníkom
as
učebnicou,
interaktívnym CD ROMom,
Fixačné
práca s pracovným listom
a monolinguálnym slovníkom, práca v skupinách,
didaktická hra,
Diagnostické –
záverečné hodnotenie hodiny
a práce žiakov,
Využitie IKT a moderných učebných pomôcok,
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti – práca s textom,
určenie správnej odpovede k otázke, priradenie
definície k slovu.
práca s učebnicou, práca s pracovným listom, práca
vo dvojiciach, práca v skupinách, didaktická hra, IKT
prostriedky
jednotlivá, hromadná
-textové – učebnice, zošity, kniha Hutchinson,T -
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
31
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
a technika:
Očakávaný výstup žiaka
Project 3- 4.edícia. Oxford. Oxford University Press
2013
-IKT: PC a projektor, interaktívna tabuľa, interaktívny
CD ROM
Osvojiť si slovnú zásobu spojenú s témou História –
Sťahovanie
národov,
vedieť
pracovať
s monolinguálnym slovníkom, čítať s porozumením
text, vedieť vyhľadať v texte odpovede ne otázky,
tvoriť vety o sťahovaní národov.
Priebeh vyučovacej hodiny:
Činnosť učiteľa
Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom
vyučovacej hodiny: cieľom VH
bude opísať život pravekého
človeka a sťahovanie národov
s použitím minulého času, čítať
text s porozumením, vyhľadať
pojmy v monolinguálnom slovníku.
Učiteľ
oboznámi
žiakov
s pravidlami didaktickej hry „True /
False“. Formou didaktickej hry si
žiaci
zopakujú
učivo
z predchádzajúcej hodiny o rodine.
Učiteľ rozdá žiakom monolinguálne
slovníky a pracovné listy. Žiaci
pracujú vo dvojiciach. Učiteľ
usmerňuje prácu žiakov, pomáha
im pri riešení úloh.
Učiteľ vyzve žiakov, aby si otvorili
učebnice, na interaktívnej tabuli
spustí program z interaktívneho CD
Činnosť žiaka
Žiaci sa rozdelia na dve skupiny, tvoria vety
o texte „Families“ a o členoch rodiny, druhá
skupina určuje, či je veta pravdivá (true),
alebo nepravdivá (false), za každú správnu
odpoveď získava skupina bod, vyhráva
skupina s najväčším počtom bodov.
Žiaci v slovníkoch vyhľadávajú pojmy
z prvého cvičenia a priradia k slovám
správnu definíciu, v druhom cvičení priradia
slová pod obrázky, pomáhajú si slovníkmi.
Spoločne si skontrolujeme správnosť
odpovedí.
Žiaci si riešením úloh osvojujú novú slovnú
zásobu potrebnú pri práci s textom.
Žiaci si otvoria učebnice (str.17).
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
32
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
ROMu
s príslušnou
stranou
učebnice a nahrávkou.
Vyzve žiakov, aby opísali, čo vidia
na obrázku, následne si vypočujú
nahrávku textu a súbežne čítajú
text z učebnice.
Učiteľ
oboznámi
žiakov
s pravidlami didaktickej hry „True /
False“. Formou didaktickej hry si
žiaci zopakujú slovnú zásobu
a tvorenie viet o texte História –
Sťahovanie národov.
Žiaci opíšu obrázok, snažia sa používať
pojmy, ktoré si osvojili v predchádzajúcom
cvičení.
Čítajú text a vypočujú si nahrávku.
Žiaci formulujú odpovede na otázky učiteľa.
1. „The seas were much shallower and in
many places there were land bridges, so
it was easy to cross between
continents.“
2. „They ate many meat from mammoths
and woolly rhinoceroses.“
3. „The Neanderthals came from Africa
200,000 years ago. They died out
20,000 years ago, and we don´t know
why.“
4. „The ice melted and the sea levels rose,
Australia became an Island and the land
bridge from Asia to North America
disappeared.“
Žiaci pracujú vo dvojiciach, v treťom cvičení
označia, či je odpoveď správna (true) alebo
nesprávna (false). Pri štvrtom cvičení si
pomôžu učebnicou, v texte vyhľadávajú
odpovede
na otázky. Spoločne si
skontrolujeme odpovede.
Žiaci sa rozdelia na dve skupiny, tvoria vety
o texte „História – Sťahovanie národov“,
druhá skupina určuje, či je veta pravdivá
(true), alebo nepravdivá (false), za každú
správnu odpoveď získava skupina bod,
vyhráva skupina s najväčším počtom bodov.
Učiteľ sa poďakuje žiakom a rozlúči
Žiaci sa rozlúčia s učiteľom.
Učiteľ zadáva žiakom kontrolné
otázky na porozumenie textu.
1. „How did the Ice Age help
people to migrate to different
continents?“
2. „What did early people eat?“
3. „Where did the Neanderthals
come from?“„What happened
to them?“
4. „Why did migrations to
Australia and America stop
when the Ice Age ended?“
Učiteľ vysvetlí žiakom prácu
s pracovným listom (cv. 3 a 4.),
učebnicou
a monolinguálnym
slovníkom.
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
33
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
sa.
Prílohy
Použitá
literatúra
a zdroje
Príloha F - pracovný list „Sťahovanie národov“
Hutchinson,T - Project 3- 4.edícia. Oxford. Oxford University
Press 2013
Oxford Essential Dictionary. Oxford. Oxford University Press
2006.
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
34
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Vzdelávacia oblasť:
Jazyk a komunikácia
Predmet:
Anglický jazyk
Cieľová skupina
VIII. ročník
Tematický celok:
Lekcia 7: Spolupráca
Prvá podmienková veta
Téma:
Ciele:
Typ vyučovacej hodiny:
Vyučovacie metódy:
Kognitívne : žiaci získajú vedomosť o tvorbe a použití
prvej podmienkovej vety, pomocou ktorej budú
vedieť tvoriť a klásť reálne podmienky vzťahujúce sa
na budúcnosť.
Afektívne: upevňovanie hodnotovej orientácie a
sociálno-komunikatívnych
zručností,
výchova
k hodnotám rozumovej výchovy, multikultúrnej
výchovy, výchova k všeľudským humánnym
hodnotám, výchova k ľudským právam
Psychomotorické:
žiaci
vedia
pracovať
s interaktívnou tabuľou a jej komponentmi, s
interaktívnymi cvičeniami
Kombinovaná s využitím IKT
Motivačné – motivačný rozhovor, práca s textom,
Expozičné – výklad učiva, vysvetľovanie,
Fixačné - upevňovanie učiva
Diagnostické –
záverečné hodnotenie hodiny
a práce žiakov
Využitie IKT a moderných učebných pomôcok,
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti – práca s textom,
vyhľadávanie podstatného v texte, využitie internetu
Formy výučby:
frontálne, individuálne
Didaktické prostriedky
a technika:
Očakávaný výstup žiaka
- textové – učebnice, zošity, pracovné zošity
- obrazové: powerpoint prezentácia, interaktívne
cvičenia
- IKT - internet, interaktívna tabuľa
Žiak je oboznámený s formou tvorenia prvej
podmienkovej vety, vie klásť reálne podmienky
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
35
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
vzťahujúce sa na budúcnosť, rozumie tvoreniu
podmienkových viet.
Priebeh vyučovacej hodiny:
Činnosť učiteľa
Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej
hodiny.
Cieľom hodiny je nadobudnúť
vedomosti o novom gramatickom jave, ktorý
prispeje k rozvoju komunikačných zručností.
Učiteľ kladie otázky na porozumenie textu
„Priatelia“ v učebnici, s ktorým už boli žiaci
oboznámení na predchádzajúcej hodine:
Ktoré zo zvierat je negatívny charakter
a ktoré kladný? Prečo je opica negatívny
charakter príbehu? Ublížil lev antilope? Aké
plynie ponaučenie z príbehu?
POZNÁMKA: Otázky učiteľa ako aj odpovede
žiakov sú podané v angličtine.
Učiteľ vedie motivačný rozhovor – kladenie
reálnych podmienok z prečítaného textu.
Učiteľ zadá polovicu súvetia – podmienky.
Učiteľ zadá prácu s učebnicou – cvičenie 6 na
strane 67. Žiaci pomocou prvotného
oboznámenia sa s tvorbou podmienkovej
vety vedia tvoriť podmienkové súvetia na
základe dvoch obrázkov.
Učiteľ
vyzve
žiakov
k pozornosti
a prostredníctvom powerpoint prezentácie
im podá výklad nového učiva.
Po odznenom výklade učiteľ vyzve žiakov
k nácviku
podmienkovej
vety
prostredníctvom powerpoint prezentácie,
súčasťou ktorej sú aj interaktívne cvičenia.
Činnosť žiaka
Žiaci sú oboznámení s obsahovou
náplňou a cieľom hodiny.
Žiaci
hľadajú
požadované
informácie, formujú odpovede,
odpovedajú na učiteľove vyzvanie.
Žiaci dokončujú podmienkovú
vetu. Vyvodzujú si tým sami formu
tvorenia podmienkovej vety.
Žiaci tvoria podmienkové súvetia
ústne, odpovedajú na učiteľove
vyzvanie.
Žiaci sledujú a počúvajú výklad
učiva, prípadne reagujú na
učiteľove otázky, ktoré počas
vysvetľovania môže klásť, aby
udržiaval pozornosť žiakov. Na
vyzvanie učiteľa si píšu poznámky
do zošitov.
Žiaci
pristupujú
individuálne
k interaktívnej tabuli. V prvom
cvičení spájajú polovice viet podľa
významu.
V druhom
cvičení
dopĺňajú do viet správne tvary
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
36
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
V závere hodiny učiteľ zadá úlohu, tzv. vetnú
reťaz. Učiteľ začne vetu: „Ak si urobíš svoje
úlohy, ...“ , vyzvaný žiak ju musí dokončiť,
napr.: „... dostaneš jednotku“. Ten istý žiak
zopakuje vedľajšiu vetu vo forme
podmienky: „Ak dostaneš jednotku, ...“
pokračuje ďalší žiak tým istým spôsobom.
Žiaci spoločne formujú podmienkové vety,
ktoré na seba nadväzujú. Učiteľ tým
kontroluje správne pochopenie novej
gramatickej štruktúry.
POZNÁMKA: Vety sú podané v angličtine.
Ak učiteľ zistí, že jednotliví žiaci potrebujú
dlhší nácvik, zadá im domácu úlohu –
interaktívne
cvičenia
alebo
cvičenia
v učebnici na upevňovanie. Učiteľ sa
poďakuje žiakom, povzbudí ich do ďalšej
práce a rozlúči sa.
Prílohy
Použitá literatúra a zdroje
prítomného času jednoduchého
alebo
budúceho
času
jednoduchého alebo dokončujú
vety podľa vlastnej fantázie.
Žiaci tvoria vetnú reťaz pomocou
podmienkových viet.
Žiaci si poznačia prípadnú domácu
úlohu a rozlúčia sa s učiteľom.
Príloha G – ukážka z prezentácie
„Prvá podmienková veta“
Tom Hutchinson: Project 4
(2.edícia), 2001. Oxford University
Press.
http://www.englishgrammarsecret
s.com/firstconditional/exercise1.ht
ml
http://www.englishexercises.org/
makeagame/viewgame.asp?id=322
6
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
37
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Vzdelávacia oblasť:
Jazyk a komunikácia
Predmet:
Anglický jazyk
Cieľová skupina
IX. ročník
Tematický celok:
Lekcia 1: Ľudia v našich životoch
Vzťažné súvetia
Téma:
Ciele:
Typ vyučovacej hodiny:
Vyučovacie metódy:
Kognitívne:
žiaci získajú vedomosť o tvorbe
vzťažného súvetia bližšie opisujúceho osoby,
zvieratá a veci.
Afektívne: žiaci si upevňujú hodnotovú orientáciu
a rozvíjajú
jazykové a sociálno-komunikatívne
zručnosti, výchova k hodnotám rozumovej výchovy,
multikultúrnej výchovy, výchova k všeľudským
humánnym hodnotám, výchova k ľudským právam
Psychomotorické: žiaci si rozvíjajú zručnosť pracovať
s interaktívnou tabuľou a jej komponentmi, s
interaktívnymi cvičeniami
Kombinovaná s využitím IKT
Motivačné – motivačná demonštrácia
Expozičné – vysvetľovanie,
Fixačné - upevňovanie učiva
Diagnostické – hodnotenie práce žiakov
Využitie IKT a moderných učebných pomôcok,
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti – práca s textom
Formy výučby:
frontálne, individuálne
Didaktické prostriedky
a technika:
Očakávaný výstup žiaka
- textové – zošity, pracovné zošity, pracovný list
- obrazové - interaktívne cvičenia
- IKT - internet, interaktívna tabuľa
Žiak je oboznámený s formou tvorenia vzťažných
súvetí, vie bližšie opísať osoby, zvieratá alebo veci.
Priebeh vyučovacej hodiny:
Činnosť učiteľa
Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom
vyučovacej
Činnosť žiaka
Žiaci sú oboznámení s obsahovou náplňou
a cieľom hodiny.
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
38
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
hodiny. Cieľom hodiny je precvičiť si
tvorenie vzťažných súvetí, spolu so
vzťažnými zámenami, ktoré prispejú
k rozvoju komunikačných zručností.
Prvotné oboznámenie sa s týmto
gramatickým javom mali žiaci na
predchádzajúcej hodine.
Motivačná demonštrácia: učiteľ
uvedie aktivitu, na základe ktorej sa
žiaci počas relaxačnej hudby „majú
preniesť“ na miesto mimo školy.
Nakoniec rozprávajú, čo alebo koho
na „svojej ceste“ videli. Všetko, čo
počas svojej „cesty“ videli a zažili,
musia opísať pomocou vzťažných
súvetí.
Zdroj: Teaching Grammar Creatively
(viď nižšie použité zdroje)
Učiteľ vyzve žiakov k nácviku
a upevneniu
vzťažných
viet
prostredníctvom
interaktívnych
cvičení.
Po dôkladnom nácviku učiteľ rozdá
žiakom vlastné pracovné listy. Žiaci
pracujú samostatne na zadaných
úlohách. Dobrovoľníci smú po
dokončení odovzdať pracovný list na
oznámkovanie ešte pred spoločným
kontrolovaním úloh. Učiteľ žiakom
vopred oznámi, ktoré úlohy budú
hodnotené. Čas cca 15 minút.
Po uplynutí času učiteľ vyzve žiakov
k pozornosti
a kontrole
cvičení
v pracovnom liste.
Ak učiteľ zistí, že jednotliví žiaci
potrebujú dlhší nácvik, zadá im
domácu úlohu v pracovnom zošite
Žiaci sa pohodlne usadia, zavrú si oči.
Vnímajú relaxačnú hudbu a hovorený text,
ktorý ich má preniesť lietadlom na slnečné
pobrežie. Počas tejto „cesty“ vnímajú ľudí,
okolie, veci, zvieratá. Po „návrate“
rozprávajú jednotlivo o svojom zážitku, čo
a koho na svojej ceste stretli. Používajú
vzťažné súvetia.
Žiaci pristupujú individuálne k interaktívnej
tabuli. Prostredníctvom rôznych typov
cvičení si upevňujú tvorenie vzťažných viet
a použitie vzťažných zámen.
Žiaci pracujú samostatne na zadaných
úlohách. Dobrovoľníci po dokončení
odovzdávajú pracovný list na ohodnotenie.
Žiaci sledujú a kontrolujú si cvičenia,
prípadne odstraňujú chyby, nedostatky,
nejasnosti.
Žiaci si poznačia prípadnú domácu úlohu
a rozlúčia sa s učiteľom.
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
39
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
alebo v učebnici na upevňovanie.
Učiteľ sa poďakuje žiakom, povzbudí
ich do ďalšej práce a rozlúči sa.
Prílohy
Použitá literatúra a zdroje
Príloha H - pracovný list „Vzťažné súvetia“
Tom Hutchinson: Project Plus (2.edícia) –
pracovný zošit, 2001. Oxford University
Press.
Günter Gerngross, Herbert Puchta, Scott
Thornbury:
Teaching Grammar Creatively, 2007.
Cambridge University Press.
http://www.ego4u.com/en/cramup/tests/relative-clauses-1
http://www.espressoenglish.net/relative-clauses-exercises/
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
40
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Zoznam príloh
Príloha A – ukážka z prezentácie „Good morning“
Príloha B – ukážka z prezentácie „Playtime“
Príloha C – ukážka z prezentácie „People at work“
Príloha D – ukážka z prezentácie „Stupňovanie prídavných mien“
Príloha F – ukážka z pracovného listu „Sťahovanie národov“
Príloha E – ukážka z pracovného listu „People at work“
Príloha G - ukážka z prezentácie „Prvá podmienková veta“
Príloha H - ukážka z pracovného listu „Vzťažné súvetia“
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
41
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Príloha A – ukážka z prezentácie „Good morning“
Fast or slow
• A fast boat
• A slow snake
Say and write:
•
•
•
•
____apple
____egg
____orange
____umbrella
Príloha B – ukážka z prezentácie „Playtime“
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
42
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Príloha C – ukážka z prezentácie „People at work“
Príloha D – ukážka z prezentácie „Stupňovanie prídavných mien“
Ukončené na –y (pred ktorými je
spoluhláska)
Adjective
Comparative
Superlative
4. Which is the smallest country.
• Monaco
windy
windier than
the windiest
• Andorra
cloudy
cloudier than
the cloudiest
• Vatican City
noisy
noisier than
the noisiest
easy
easier than
the easiest
friendly
friendlier than
the friendliest
sunny
sunnier than
the sunniest
dry
drier than
the driest
44 hectares
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
43
NEXT
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Príloha E – ukážka z pracovného listu „People at work“
1. Complete the sentences.
The plumber can ...........................the water pipes.
The pilot ........................... a helicopter.
The nurse is .............................in the hospital.
The carpenter can ............................... the gate.
The painter ..................................... the houses.
2.
Write Yes or No.
The pilot wears the uniform. ...............................
The nurse can mend the water pipes. .........................
The carpenter wears the sunglasses. ...............................
The doctor helps to the people. ......................................
3.
Who are they?
............................. ............................. ............................. .............................
4. Find 5 mistakes. Write the correct sentences.
The lifeguard can work on the farm. They wears the boots. The sunglasses protect
pilot´s head. He wear a helmet. The farmer has got many books.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
44
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Príloha F – ukážka z pracovného listu „Sťahovanie národov“
1. Match the words and the descriptions.
a)
b)
c)
d)
human beings
migrate
ancestor
disappeared
e)
f)
extinct
shallow
1.
2.
3.
4.
They went away so people couldn´t see them
Not deep, with not much water.
It does not exist now
This is a person in your family that lived a long time
before.
5. A man or a woman / people
6. To move from one part of the world to another
2.
Write the words under the suitable pictures.
3.
Decide if the sentences are true or false.
Modern human beings first appeared in Australia 150,000 years ago.
They arrived in Europe 160,000 years ago.
Europe was much colder than today.
Our ancestors hunted small animals.
The Neanderthals were bigger and stronger than our ancestors.
Sea levels were 20 meters lower than today.
Australia was an island and there weren´t any land bridges.
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
45
T/F
T/F
T/F
T/F
T/F
T/F
T/F
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Príloha G- ukážka z prezentácie „Prvá podmienková veta“
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
46
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Príloha H - ukážka z pracovného listu „Vzťažné súvetia“
1 Find the connections. Match the parts.
I want a car
where
I want to live in a town
which
I want a friend
that
I want the one
who
I can rely on.
you showed me yesterday.
the people are friendly.
is safe and economical.
2 What or who is it?
a) an animal which has big ears
...................
b) a person whose job is to teach
...................
c) a city where they speak English
..................
3 Make a definition. Use relative clauses (you can use „where, which, who“).
a) the ZOO
.......................................................................................
b) a restaurant
.......................................................................................
c) a king
.......................................................................................
4 Complete relative pronouns „which, who, whose“.
· This is the bank ..................was robbed yesterday.
· A boy ................... sister is in my class was in the bank at that time.
· The man ...................robbed the bank had two pistols.
· He wore a mask .....................made him look like Mickey Mouse.
· He came with a friend ........................waited outside in the car.
5 Are the sentences correct (C) or not (X)?
a) The postman which works in this village is very old.
....................
b) The egg which is in the nest is brown.
....................
c) Where is the bed who was in the attic?
....................
d) The bottles that are lying on the floor are green.
...................
e) The cowboy who is wearing the red shirt is very funny.
...................
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
47
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Použitá literatúra:
GAVORA, P.: Metódy na zisťovanie porozumenia textu. In slovenský
jazyk
a literatúra v škole. ISNN 1335-2040, 2002/2003, roč. 49, č. 9-10, s. 277.
KAŠIAROVÁ,N.: Čitateľská gramotnosť na vyučovacích hodinách slovenského
jazyka a literatúry. Bratislava: MPC,2011. ISBN 978-80-8052-378-7.
Štátny vzdelávací program. ISCED 2. Dostupné na www.statpedu.sk.
Školský vzdelávací program. ISCED 2.Dostupné na www.zspionierka.org.sk.
Elektronické zdroje:
http://bicycletutor.com/guide/
http://www.arm.co.uk/blog/staffing-and-recruitment.aspx
http://korzar.sme.sk/c/5019339/rychly-cln-firmy-lancia.html
http://servicelearning.childreninc.org/idea-umbrella-bank/
http://www.naijastories.com/2013/08/apple/
http://en.wikipedia.org/wiki/Oval
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-red-lorry-image7088209
http://www.rosetown.ch/News/Incrediblecars.htm
http://www.trnava-live.sk/2008/07/26/uz-o-tyzden-odovzda-mesto-do-uzivaniaobnovene-detske-ihrisko-na-dolnych-bastach/
http://www.maquita.sk/detske-ihrisko-maquita-zostava-c-9/
https://www.google.sk/search?q=a+bike&client=opera&hs=TER&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ei=jhLUUqiHHYKxtAaEqIGADg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih
=665&dpr=1#q=detsk%C3%A9+ihrisko&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=a+bike&client=opera&hs=TER&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ei=jhLUUqiHHYKxtAaEqIGADg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih
=665&dpr=1#q=koloto%C4%8D&tbm=isch&imgdii=_
http://www.glogster.com/briannaliz/poster-glog-by-briannaliz/g6khe05ffksa5h159at3ns96
http://en.wikipedia.org/wiki/Chess
http://www.ephoto.sk/fotoskola/clanky/rodinna-fotografia/fotografujeme-deti-i/
http://www.seniorportal.sk/magazin/cestovanie/c-4/cesta-okolo-sveta/a-2108/
http://www.mountnittany.org/articles/healthsheets/6188
http://www.shutterstock.com/pic-114660754/stock-vector-a-smart-student-got-agood-mark.html
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
48
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
http://www.englishclub.com/grammar/verbs-conditional_2.htm
http://www.enchantedlearning.com/ogifs/Oceans.GIF
http://www.touregypt.net/images/touregypt/nile7.jpg
http://1.bp.blogspot.com/s3rKgPpsrq8/Tvx_HDljtdI/AAAAAAAAEDY/dOcQxz75hI0/s1600/cheetahs_1646474i
4.jpgň
http://www.brtt.com/w/images/f/fd/Antelope.jpg
https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRg8SXYqkYsmkh2mZmnLUxZb7pPoj6vNaw
oAuK9Eb_rPKqMIfjO
http://webmedia.jcu.edu/global/files/2012/03/vatican-city-pic1.jpg
http://cdn.enjoyourholiday.com/wp-content/uploads/2011/01/110_monaco2.jpg
http://www.cyberandorra.com/wiki/_media/andorra-la-vella/25.jpg
http://www.wordschinese.com/images2/chinese_symbols_for_good_morning_6508_2_19.png
http://etc.usf.edu/clipart/67900/67901/67901_envelopes_lg.gif
http://science.psu.edu/alert/images/Schuster7Lrg.jpg,
https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlNmDSwlA0VH36CKa_1ltSkRr9r0vc20_11
38_42wTcO6ySPzm3g,
http://fc03.deviantart.net/fs71/f/2012/176/c/a/woolly_rhinoceros_draw_by_theh
ulkangre-d54u0jv.jpg,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Neanderthaler_Fund.png,
http://imgs.steps.dragoart.com/how-to-draw-a-bridge-step6_1_000000014110_5.jpg
,
http://4.bp.blogspot.com/znbRfMvAsG4/UMZdlHLbe7I/AAAAAAAAAps/Oan-S_qAxaM/s1600/world.png
https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-akfrc1/s160x160/598750_565213946825084_99598702_a.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-IAevjMEvw1o/TtaNPnX79I/AAAAAAAAAFE/TZ8gAvXbby0/s270/we_love_english.jpg
http://images04.olx.com.pk/ui/18/45/09/1359187175_474323609_2-LearnEnglish-language-at-home-Karachi.jpg
http://www.vectors4all.net/preview/english-language-clip-art.jpg
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
49
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Vydavateľ: Základná škola Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava
Autori: Mgr. Judita Al-Seroriová, Mgr. Lucia Hanuštiaková,
PaedDr. Andrea Kerekešová, Mgr. Zuzana Tobisová
Výstup: Námety na hodiny anglického jazyka pre 3. a 9. ročník základnej školy
Rok vytvorenia: 2014
Za obsah a pôvodnosť rukopisu zodpovedajú autori. Text neprešiel jazykovou
úpravou.
Tento výstup bol vytvorený z prostriedkov projektu s názvom: Inovatívne kroky
základnej školy na podporu kvality a modernizácie vzdelávania, Moderné
vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
ITMS kód Projektu: 26110130374
Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a
modernizácie vzdelávania
50
Download

vystup_ANJ_final - Materiály k prvej atestácii