VSTUPNÉ ZARIADENIA POČÍTAČA
Cieľ témy
Cieľom šiestej lekcie je oboznámiť žiakov so základnými periférnymi zariadeniami
pripojenými k počítaču, ktoré nám umožňujú vstup informácií do počítača. Žiak sa má
naučiť pomenovať rôzne typy vstupných zariadení, má spoznať ich základné parametre,
vlastnosti a možnosti ich využitia.
Periférie počítača, klávesnica, myš, touchpad, trackball, skener hracie zariadenia,
svetelné pero , mikrofón, digitálna kamera, digitálny fotoaparát,
Výklad
Pre spracovanie informácií používame rôzne zariadenia. Tieto umožňujú
nášmu počítaču prijímať a prezentovať údaje a pohodlne s nimi komunikovať.
Pripájame ich k počítaču pomocou rôznych druhov káblov cez porty.
PERIFÉRNE ZARIADENIA PC – sú zariadenia, ktoré pripájame k počítaču
a uľahčujú nám prácu pri:
 Zadávaní údajov, napr.: klávesnica, myš, transformujú mechanický pohyb
do digitálnej podoby – vstupné zariadenia.
 Prezeraní údajov, napr. monitor, premieňa digitálne údaje z počítača do
formy, ktorá je pre nás zrozumiteľná – výstupné zariadenia.
Niektoré zariadenia realizujú vstup aj výstup údajov z počítača, napr. dotykový
displej, ktorý je súčasťou mobilných telefónov
– vstupno-výstupné
zariadenia.
VSTUPNÉ ZARIADENIA PC
– umožňujú vstup informácií do počítača. Patrí sem: klávesnica, myš, touchpad,
trackball, svetelné pero ,skener, mikrofón, digitálny fotoaparát a kamera.
1. KLÁVESNICA – je zariadenie, pomocou ktorého vkladáme dáta do počítača. Je
odvodená od klávesnice písacieho stroja. Vo väčšine prípadov stlačenie jednotlivej
klávesy korešponduje s vypísaním jedného znaku. Na vytvorenie niektorých
symbolov (resp. znakov) je potrebné stlačiť niekoľko kláves naraz, prípadne v
určenom poradí. Niektoré klávesy nevypisujú žiadne znaky, namiesto toho
ovplyvňujú beh počítača.
Najčastejšie rozloženie kláves je tzv. qwerty, ktoré vychádza z anglickej
klávesnice. Na Slovensku sa častejšie používa rozloženie qwetz.
Poznáme klávesnicu : štandartnú (Obr.1), podsvietenú (Obr.2) a ergonomickú,
špeciálne tvarovanú (Obr.3) klávesnicu. Podľa spôsobu pripojenia poznáme
klávesnice : drôtové a bezdrôtové.
Obr. 1 Štandartná klávesnica
Obr. 2 Ergonomická klávesnica
Obr. 3 Podsvietená klávesnica
Vytvorila : Ing. Máliková Andrea, 2012, SOŠ Revúca, Informatika, 1.ročník, ISCED 3,
2. MYŠ - je vstupné zariadenie počítača, slúžiace na ovládanie polohy kurzora na
obrazovke a vykonávanie operácií tlačením tlačidiel.
Počítačová myš je spravidla malý predmet, ktorý sa vojde do
dlane a je voľne položený na podložke.
Pripojenie myši k počítaču je riešené buď káblom, pôvodne
napr. cez sériový port, PS/2, dnes najmä prostredníctvom
USB, bezdrôtovo alebo prostredníctvom bluetooth.
Obr. 4 Guličková myš
Podľa princípu práce:
 guličkové - pohyb sa prenáša pohybom guľôčky
/ ktorá je zo spodku / (obr.4)
 optické – snímanie prebieha s infračerveným lúčom , ktorý
vyhodnocuje zmenu povrchu podložky (obr. 5).
 laserové – snímanie prebieha laserovým lúčom
Obr. 6 Touchpad
Obr. 5 Optická myš
3. TOUCHPAD – je vstupné zariadenie počítača (obyčajne na
laptope alebo notebooku), nahrádzajúce počítačovú myš,
umiestnený obvykle pred klávesnicou. Kurzor na obrazovke
sa ovláda pohybom prsta pritlačeného o snímaciu plochu
touchpadu. Bežnou praxou je interpretovať krátke poklepanie
na touchpad ako stlačenie ľavého tlačidlá myši. Pod
touchpadom zvyknú byť umiestnené dve až tri tlačidlá
reprezentujúce tlačidlá myši. Na novších touchpadoch je
pohybom prstu na okraji možné dosiahnúť scrolovanie (obr. 6).
4. TRACKBALL- je vstupné zariadenie počítača, ovládač
kurzora, v podobe guľôčky, ktorou je možné otáčať prstami.
Tento pohyb je digitálne prenesený na kurzor grafického
užívateľského prostredia .
Trackball je používaný tam, kde je potrebné veľmi presné
Obr. 7 Myš s trackballom
navádzanie kurzora - pohyb s vysokým rozlíšením (počtom
dielikov na jednotku dĺžky - dpi) napr. pre grafické aplikácie,
CAD, DTP. Trackball môže byť v prevedení do ruky, na
notebooku alebo na klávesnici (obr. 7, obr. 8)
5. SKENER - je vstupné zariadenie počítača určené na
digitalizáciu plošných predlôh, Obr. 8 Klávesnica s trackballom
predovšetkým obrázkov, fotografií
alebo iných predlôh obsahujúcich grafické alebo
textové informácie. Skener premieňa obrazové (reálne)
body
do
digitálnej
formy
čiže
počítačom
spracovateľných dát.
Obr. 9 Stolný skener
Podľa spôsobu snímania sa najčastejšie používa:

ručný skener (obr.10)

stolný skener- plošný (obr.9)
Vytvorila : Ing. Máliková Andrea, 2012, SOŠ Revúca, Informatika, 1.ročník, ISCED 3,
Kvalitu skenera ovplyvňuje:
 rozlišovacia schopnosť DPI

maximálna veľkosť skenovacej plochy

farebná hĺbka
/ koľko farieb skener odlišuje/
Obr. 10 Ručný skener
6. JOYSTICKY, HRACIE KONZOLY, PEDÁLY,
VOLANT, GAMEPAD - sú zariadenia slúžiace
na ovládanie hier (obr.11)
Obr. 12 Svetelné pero s dotykovým
tabletom
Obr. 11 Zariadenia na ovládanie hier
7. SVETELNÉ PERO - je vstupné zariadenie
počítača, umožňujúce zadávať polohu na ploche. Je
tvorené fotodetektorom, zasadeným do držadla v
pera, pripojeného k vyhodnocovacej jednotke . Pri
prechode elektrónového lúča na tienidle obrazovky v
bode, kam je priložené svetelné pero, takto
rozsvietený bod vyvolá elektrický pulz vo
fotodetektore. Vyhodnocovacia jednotka z okamihu
vzniku pulzu a znalosti priebehu zobrazovania zistí
polohu svetelného pera na tienidle (obr.12).
MIKROFÓN – je zariadenie pre premenu akustického signálu na
signál elektrický. ktorý prenáša do počítača prostredníctvom
zvukovej karty (obr.13).
Obr. 13 Mikrofón
DIGITÁLNA KAMERY, WEB KAMERA –slúži na prenesenie
obrazu do počítača . Pracuje podobne ako digitálny fotoaparát, no ponúka
kvalitnejšie parametre na snímanie pohybu a zvuku. Obsah môžeme ukladať na
pamäťovú pásku, kartu alebo DVD (obr. 14, obr.15).
Obr. 14 Web kamera
Obr. 15 Digitálna kamera
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT – zaznamenáva fotografie na pamäťovú kartu.
Snímaný obraz vidíme zvyčajne počas fotografovania na displeji, umiestnenom
na zadnej strane. Okrem snímok môžeme z fotoaparátu preniesť aj krátke
videosekvencie. Jeho kvalita závisí hlavne od rozlíšenia fotoaparátu
(megapixelov) – určuje počet bodov, ktoré je schopný fotoaparát na 1 snímke
zachytiť. Ďalšie dôležité parametre kvality sú : optický zoom (priblíženie
Vytvorila : Ing. Máliková Andrea, 2012, SOŠ Revúca, Informatika, 1.ročník, ISCED 3,
objektu pomocou objektívu) a digitálny zoom (schopnosť zväčšiť obraz už
vytvorenej fotografie).
Digitálne fotoaparáty delíme :
 Kompaktné fotoaparáty – patria sem fotoaparáty, ktoré tvoria
jednoliaty celok. Sú väčšinou malé a ľahko prenosné. Náhľad
obrazu pred samotným fotením je vytvorený na LCD displeji. Ich
základnou filozofiou je „stlač a foť“.
 Digitálne zrkadlovky – patria sem fotoaparáty tvorené z pevného
tela, na ktoré sa pripájajú rôzne typy objektívov a iných doplnkov.
Sú niekoľkonásobne ťažšie a väčších rozmerov. Zrkadlovky
obsahujú zrkadlo odrážajúce obraz z okolia do hľadáčika.
Umožňujú okrem automatických režimov využiť množstvo
manuálnych
nastavení
parametrov
snímania obrazu
a tým
vytvárať
špecifické zábery
Obr. 16 Rôzne typy digitálnych fotoaparátov
 Počítače komunikujú s počítačom prostredníctvom vstupných
a výstupných zariadení.
 Vstupné zariadenia spracujú informácie z reálneho sveta, zmenia ich
na digitálne údaje a prenesú ich do počítača. Patria sem napr.:
klávesnica , myš, trackball, touchpad, skener, svetelné pero, mikrofón a
pod.
 Výstupné zariadenia prenášajú digitálne údaje z počítača do nášho
sveta. Patria sem napr.: tlačiareň, monitor, dataprojektor,plotter a pod.
Servery s tematikou hardwaru:
www.microsoft.com/cze/hardware/defaul.mspx
www.microsoft.com/hardware/defaul.mspx
www.hp.sk a www.hp.com
www.canon.sk a www.canon.com
www.wacom-europe.com/uk/index.asp
www.grafika.cz/art/hw/LCD-technologie-v-kostce.html
www.sony.com , www.samsung.com , www.aoc.com
www.iiyama.com, www.philips.com, www.samsung.com
Vytvorila : Ing. Máliková Andrea, 2012, SOŠ Revúca, Informatika, 1.ročník, ISCED 3,
Otázky
KONTROLNÉ OTÁZKY
1. Vysvetlite pojem periféria počítača.
2. Vymenujte najpoužívanejšie vstupné zariadenia a uveďte účel ich
použitia..
3. Vymenujte typy klávesníc.
4. Vysvetlite , čo znamená označenie klávesnice qwerty a qwertz.
5. Vysvetlite, aké typy vstupných zariadení používate na ovládanie kurzora.
6. Vysvetlite rozdiel medzi skenerom a kopírkou.
7. Uveďte, od čoho závisí kvalita skenera.
8. Vymenujte, aké zariadenia používate na hranie hier.
9. Uveďte, kde sa v praxi používa svetelné pero a vysvetlite princíp jeho
práce.
10. Uveďte, od čoho závisí kvalita digitálneho fotoaparátu.
11. Uveďte, aké zariadenia sa používajú na snímanie obrazu a videosekvencií
12. Vymenujte, na aké typy nosičov ukladáme video záznam
DÚ
DOMÁCA ÚLOHA č.6
1. Vyhľadajte, v čom je laserová myš lepšia ako optická myš.
2. Zistite, na čo slúžia zariadenia: trackpoint, touchscreen a dance pad a kde sa
používajú.
3. Zistite, aké druhy skenerov okrem stolných sa v súčasnosti používajú a na
čo?
Vypracovanú domácu úlohu pošlite na [email protected] pričom predmet
správy zvoľte trieda_vašepriezvisko_DU6.
Domácu úlohu spracujte vo Worde, pričom na prvý riadok napíšete Vaše meno,
triedu a adresu emailu, z ktorého mi budete posielať vaše práce počas roka. Ak by
došlo k nejakej zmene, oznámte mi ju prosím. Úlohu odovzdajte do ďalšej
vyučovacej hodiny podľa vášho rozvrhu.
Bonusy
BONUSY
1. Vyhľadajte na internete informácie o 3D skeneri (obrázok , popis, použitie).
2. Zistite, na akom princípe funguje snímač odtlačkov prstov (popis, obrázok).
3. Vyhľadajte, kde sa používajú 3D rukavice.
Vypracovanú úlohu vo forme wordovského súboru pošlite emailom, pričom
predmet správy zvoľte trieda_vašepriezvisko_BO6.
Vytvorila : Ing. Máliková Andrea, 2012, SOŠ Revúca, Informatika, 1.ročník, ISCED 3,
Download

tlac 6 lekcie.pdf