Miroslav KAPUSTA
Narodil sa 10.10.1953 v Tepličke nad Váhom, okr.
Žilina, kde aj prežil svoje detstvo. Už ako žiak inklinoval
okrem bojových umení /judo – 1. dan/ aj hudbe
/basgitara v „big beatovej“ skupine THE FROGS/, ale
aj k literatúre a dramatickému umeniu. Zúčastňoval sa
rôznych školských recitačných súťaží a postupne i sám
začal písať prvé verše. Venoval sa tiež divadelníctvu,
najmä v rámci ĽŠU, odbor literárno-dramatický Do roku
1972 bol tiež členom divadielka poézie a malých
javiskových foriem v rámci Domu kultúry v Žiline.
Po absolvovaní gymnázia v r.1973 a neprijatí na
VŠMU v Bratislave, vykonal náhradnú vojenskú službu
a od r.1974 vstúpil do služieb MV, s neskorším
zaradením do Banskej Bystrice, kde sa následne i
presťahoval. Priebežné vyštudoval právo na VŠ v Prahe
/1979-1983/ a v roku 2003, po viac ako 30 rokoch
aktívnej služby, vo veku 50 rokov a 2x ženatý, odišiel
do výsluhového dôchodku. Počas aktívnej služby sa
stále venoval bojovým umeniam, najmä karate /1. kyu/
a neskoršie, už len iaido /1. kyu/, ktorému sa popri
fitness venuje do súčasnosti.
Literárna tvorba
Až po odchode do výsluhového dôchodku sa
Miroslav Kapusta opäť začal aktívne venovať jemu
blízkej poézii, ku ktorej sa medzitým vracal iba
sporadicky. Na odporučenie literárneho vedca, Prof.
PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc. bol v roku 2006 prijatý
do literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici, kde
sa do súčasnosti aktívne realizuje najmä v písaní
poézie. S touto sa prezentoval v samostatnom
medailóne Rádia LUMEN /Literárna kaviareň – apríl
2007/. Prispieval tiež do časopisu GAUDIUM, pre
sluchovo postihnutých a 5 básni bolo publikovaných aj
v časopise VERBUM - časopis pre kresťanskú kultúru,
vychádzajúci iba 2x v roku a pod redakciou básnika
Jána Buzassyho /2007/. Súčasťou tvorby Miroslava
Kapustu sú aj malé literárne útvary ako aforizmy,
epigramy a sentencie, priebežne publikované na:
http://citanie.madness.sk/person-3213.php,
http://www.mlha.gr/sk/users/view/192
a v samostatnej rubrike dvojtýždenníka Bystrický
TelegraF.
Vzhľadom
k
týmto
okolnostiam,
i k priateľským „tlakom“ zo strany kolegov z literárneho
klubu, rozhodol sa Miroslav Kapusta nebrať do úvahy
svoj vek a ako 55 ročný vydáva svoju prvotinu
/október 2008/, ktorej dal názov Tŕne a lupene.
Zbierka básni, ktorými sa v tomto diele prezentuje,
vyšla vlastným nákladom, vo vydavateľstve TRIAN,
a.s. B.Bystrica a je zúročením jeho bohatých
životných
skúseností,
jeho
životného
postoja
a v neposlednom rade i dovtedajšej umeleckej tvorby.
Popri publikačných aktivitách sa Miroslav Kapusta
aktívne zapája i do literárneho diania v podmienkach
Banskej Bystrice, čo vyvrcholilo projektom
Ars
Poetica Neosoliensis, ktorého bol jeho hlavným
organizátorom a protagonistom. Jednalo sa o ojedinelý
projekt v rámci Banskobystrického kultúrneho leta 2011
a celého roku 2012, ktorého cieľom bolo preniesť
poéziu banskobystrických autorov, ale i zo širšieho
okolia, z komorných prostredí uzavretých literárnych
klubov, na letné námestie a v sprievode živej hudby
a výtvarného umenia ju happeningovou formou
predstaviť, ako i jej autorov, širokemu publiku. Počas
dvoch rokov sa na APN vystriedalo takmer 170
účinkujúcich. Miroslav Kapusta patrí tiež k zakladajúcim
členom literárnej Generácie NULA, ktorá bola
oficiálne založená práve na Ars
Poetica
Neosoliensis a verejnosti sa predstavila v jeseni 2011,
vydaním spoločnej zbierky básni 7 autorov, pod názvom
– NULA /vydavateľstvo Partner, Poniky/, ktorej
krstným otcom sa stal primátor B.Bystrice , Peter
Gogola.
V októbri 2011 vydal Miroslav Kapusta, opäť vo
vlastnom náklade svoju druhú samostatnú básnickú
zbierku /vydavateľstvo HladoHlas Group/, pod
príznačným názvom - Iný už nebudem. Podobne ako
vo svojej prvotine /Tŕne a lupene/, jedná sa i v tomto
prípade o plynulý prechod fázami poznania, čomu
nasvedčuje i názov tejto zbierky. Ide v podstate
o chronologicky zápis, v pokuse poukázať na fakt, že
všetko okolo má zmysel a nevyvíja sa svojvoľne, ale
podľa toho, aký tomu dáme rámec.
Literárna a publikačná činnosť Miroslava Kapustu
vyvrcholila doposiaľ vydaním jeho tretej samostatnej
básnickej zbierky, ktorá vyšla v decembri 2012, opäť vo
vlastnom náklade a vo vydavateľstve HladoHlas, pod
názvom – Nulová gravitácia. Autor v nej pokračuje
vo svojom ponímaní sveta a vzťahov, básne v nej však
pôsobia vyzretejšie a nechýba im, pre autora typická
črta – autenticky mužskej poézie. Zbierka je špecifická
tým, že je farebne ilustrovaná, pôvodne 31 maľbami
„amatérskeho“
výtvarníka /PH Mabe/, fotograficky
upravenými pre tento účel.
Miroslav Kapusta je tiež od decembra 2012, 100
násobným čestným darcom krvi a od roku 2008
i držiteľom Diamantovej Jánskeho plakety.
Literárne ocenenia:
2006
2.miesto za poéziu v literárnej súťaži týždenníka MY
Smer magazín /apríl 2006/, za poéziu, ktorá v tomto
periodiku bola aj publikovaná, podnietili autora k účasti
aj na iných literárnych súťažiach.
1.miesto za piesňový text v literárnej súťaži
trampského združenia SEVERKA.
2007
1.miesto za poéziu v celoslovenskej literárno-výtvarnej
súťaži JANKO HRAŠKO EŠTE ŽIJE... V 21. STOROČÍ,
organizovanej literárnym klubom MÄDOKÝŠ v Martine.
1.miestov za poéziu celoslovenskej literárnej súťaži
FLORINOVA JAR v Dolnom Kubíne.
1.miesto za poéziu v celoslovenskej literárnej súťaži
BENEDIKTOVA LITERÁRNA PRIEVIDZA v Prievidzi.
2008
3.miesto za poéziu v regionálnom kole súťaže
LITERÁRNY ZVOLEN.
1.miesto za poéziu v celoslovenskej literárnej súťaži
FLORINOVA JAR v Dolnom Kubíne.
1.miesto za poéziu v celoslovenskej literárnej súťaži
LÁSKA – KĽÚČ K ŽIVOTU v Leviciach.
Čestné uznanie za poéziu v celoslovenskej literárnej
súťaži LITERÁRNE HANUŠOVCE.
Čestné uznanie za poéziu v celoslovenskej literárnej
súťaži JURINOVA JESEŇ v Čadci.
2009
1.miesto za poéziu v celoslovenskej literárnej súťaži
TAK PÍŠEM JA v Žiari nad Hronom.
2.miesto za poéziu v celoslovenskej literárnej súťaži
Jozefa Braneckého – STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM
ZHOVÁRA v Trenčíne.
1.miesto za poéziu v celoslovenskej literárnej súťaži
HORALFEST vo Vysokých Tatrách.
2010
1.miesto za poéziu v celoslovenskej literárnej súťaži
BENEDIKTOVA LITERÁRNA PRIEVIDZA v Prievidzi.
3.miesto za poéziu v celoslovenskej literárnej súťaži
O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA
v Trnave.
2.miesto za poéziu v celoslovenskej literárnej súťaži
TAK PÍŠEM JA v Žiari nad Hronom.
Čestný list za poéziu a účasť v literárnej súťaži TÍM
SVĚTEM BLOUDÍM...v Čelákoviciach - Česká republika.
1.miesto za poéziu v celoslovenskej literárnej súťaži
HORALFEST vo Vysokých Tatrách a Špecialna cena za
literárne najlepšie zvládnutú tému s tématikou „horský
nosič“ v tej istej súťaži.
Cenu primátora mesta Trenčín za poéziu v
celoslovenskej literárnej súťaži Jozefa Braneckého –
STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA v Trenčíne.
2011
2.miesto v celoslovenskej internetovej literárnej súťaži
BESTFICTION 2011 – kategória „báseň/haiku“, za
haiku, udelenej v rámci IV. ročníka medzinárodného
festivalu Anime SHOW 2011 v Bratislave.
1.miesto za poéziu v celoslovenskej literárnej súťaži
FLORINOVA JAR, v Dolnom Kubíne.
Miroslav Kapusta
Moje básne možno kolú oči
a pre uši im aj z poetiky niečo chýba
určite však pravdou mútne vody číria
z ktorej iba naturálna človečina pije
dni všedné
i nevšedne hviezdne
lyrikou príliš dospelého muža ...
www.vkmk.sk
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA
BANSKÁ BYSTRICA
Bibliografický leták
Zostavila: Katarína Donovalová a Miroslav Kapusta
Zodpovedný redaktor: Mgr. Peter Klinec
Vydala: Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Banská Bystrica v roku 2012
ako 4. doplnené a upravené vydanie
Download

Miroslav KAPUSTA - Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská