MESTO SKALICA
Skalica 23.09.2011
Pozvánka
Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Skalici, ktoré sa bude konať
vo štvrtok 29. 09. 2011 o 13.00 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Skalici.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Odpovede na interpelácie poslancov
Kontrola plnenia uznesení MsZ
Informácia o príprave na zimnú vykurovaciu sezónu spol. SKAL&CO Skalica
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2011
Prehľad hospodárenia spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica za I.
polrok 2011
8. Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 11/2011 o riešení krízových
situácií v zásobovaní pitnou vodou na území mesta Skalica
9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov z NF Mesta Skalica na podporu drobných
kultúrnych aktivít v II. termíne na rok 2011
10. Plnenie investičnej výstavby za I. polrok 2011
11. Územný plán mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 01/2011 – návrh na schválenie
12. Návrh na zmluvný prevod nehnuteľnosti :
a/ predaj pozemkov v lokalite Krivé kúty
b/ budúci predaj pozemku o výmere 23 m2 pre výstavbu trafostanice v areále býv. ZVL
c/ predaj pozemku v lokalite Krivé kúty o výmere cca 90 m2
d/ predaj pozemku pod stavbou garáže na ul. Hviezoslavova
e/ predaj budovy“Pestovateľská pálenica“ a prislúchajúceho pozemku na ul. Predmestie
f/ predaj budovy s.č. 386 a pozemku p.č. 2287/1 vo výmere 16113 m2 na ul. Kráľovská
g/ predaj pozemku o výmere 768 m2 na ul. Nádražná.
13. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2011
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov
16. Diskusia
17. Rekapitulácia uznesení
18. Záver
Ing. Stanislav Chovanec,v.r.
primátor mesta
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
5
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 29.09.2011
Informácia o príprave na vykurovaciu sezónu 2011/2012
spol. SKAL&CO Skalica
Materiál sa predkladá na základe:
plánu práce MsR a MsZ
Obsah materiálu:
.
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR
3. Správa
Materiál predkladá:
Ing. Ľudovít Barát
zástupca primátora
Materiál vypracoval:
Ing. Miroslav Horňák
konateľ spoločnosti SKAL&CO Skalica
Skalica 23.09.2011
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
k návrhu
Informácia o príprave na vykurovaciu sezónu 2011/2012
spol. SKAL&CO Skalica
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Ľudovít Barát, zástupca primátora
Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie Informáciu o príprave na
vykurovaciu sezónu 2011/2012 spol. SKAL&CO Skalica.
Uznesenie MsR:
Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici zobrať na vedomie Informáciu
o príprave na vykurovaciu sezónu 2011/2012 spol. SKAL&CO Skalica.
SPRÁVA PRE MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO SKALICA
PRIPRAVENOSŤ TEPELNÝCH ZARIADENÍ NA VYKUROVACIU
SEZÓNU 2011/2012
Vážený pán primátor, vážený poslanecký zbor,
výroba a distribúcia tepla v mestách Skalica a Gbely je hlavnou podnikateľskou činnosťou
spoločnosti SKAL&CO, s.r.o.
Spoločnosť prevádzkuje parný CTZ Mestská výhrevňa o výkone 15,6MW s 5-imi parnými
odovzdávacími stanicami tepla a 10 domovými teplovodnými odovzdávacími stanicami tepla na
sídlisku Lúčky ďalej 8 nízkotlakých teplovodných plynových kotolní o výkone 11,5 MW .
Na základe mandátnej zmluvy s Nemocnicou Skalica prevádzkujeme 5 parných odovzdávacích
staníc v areály Nemocnice Skalica
Na základe mandátnych zmlúv prevádzkuje spoločnosť 2 parné a 1 teplovodnú odovzdávaciu
stanicu tepla, 7 domových plynových kotolní a 3 nízkotlaké plynové kotolne.
Ďalej prevádzkujeme 2,3 km primárneho parného rozvodu, 8,5 km sekundárneho tepelného rozvodu
a 4 km potrubia prívodu surovej vody z čerpacej stanice v lokalite jazera Lipa.
Vykurovacia sezóna 2010/2011 bola zabezpečená bez nedostatkov vo výrobe a v dodávkach tepla
a teplej úžitkovej vody pre zmluvných odberateľov. Počas vykurovacej sezóny v decembri 2010
bola riešená havarijná porucha rozvodu ÚK na ul. Mallého, kde čas odstavenia dodávky ÚK pre
štyri objekty, nepresiahol v celku 24 hodín. Ďalej sme počas zimnej sezóny v mesiaci február 2011
riešili opravu rozvodu TÚV pod parkoviskom na ul. Clementisa v dĺžke 100 m medzi objektmi
č.1173 a č.1174.
Vykurovanie bolo z dôvodu vyšších vonkajších teplôt prerušené 20.apríla 2011, po poklese teplôt
opätovne spustené 3.mája a ukončené 9.mája 2011.
Po ukončení vykurovania bola dokončená oprava rozvodu ÚK na ul. Mallého, výmenou úseku
skorodovaného potrubia.
Celoročná starostlivosť o prevádzkovanú sústavu tepelných zariadení a osobitne každoročná
príprava na novú vykurovaciu sezónu je pre spoločnosť dôležitá na plynulé a bezporuchové
zásobovanie teplom a TÚV v nasledujúcej vykurovacej sezóne. Príprave na novú vykurovaciu
sezónu sa venuje vysoká pozornosť a dôslednosť pri odborných prehliadkach, čistení, údržbe
a opravách technologického zariadenia. Tieto činnosti prebiehajú s čo možno najkratšími
výpadkami v dodávke tepelnej energie.
S komplexnou prípravou celej sústavy tepelných zariadení na ďalšiu vykurovaciu sezónu 2011/2012
sa začalo podľa harmonogramu plánovaných odstávkových prác ihneď po ukončení vykurovacej
sezóny a to údržbárskymi prácami a opravami domových plynových kotolní na ul. Tehelná, ďalej
domových kotolní v Meštianskom dome na ul. Potočná a v dvoch bytových objektoch v obci
Vrádište. Nasledovne pokračovali odstávkové práce v týždňových intervalov na ostatných
nízkotlakých plynových kotolniach. Odstávkové práce nízkotlakých plynových kotolní boli
ukončené 7. júla odstávkou Plynovej kotolne Strážnická. Práce boli zabezpečené a organizované po
jednotlivých tepelných okruhoch tak, aby bola obnovená dodávka TÚV po jej prerušení do troch
dní, čo bolo aj v každom prípade dodržané.
Počas odstávok boli vykonané nevyhnutné údržbárske práce a opravy 8-mich plynových kotolní
a chemické čistenie zariadení na prípravu teplej úžitkovej vody, opravy a výmeny čerpadiel. Ďalej
boli vykonané predpísané odborné prehliadky zdrojov a vnútorné prehliadky kotlov.
Odstávka parného CZT MV bola vykonaná 11.7.2011. Obnovené dodávky boli už 14.7.2011. Počas
odstávky sa vykonala vnútorná prehliadka tlakového celku parného kotla č.2. napájacej nádrže
a zbernej nádrže kondenzátu, vonkajšie odborné prehliadky parných kotlov, servis plynových
horákov, odborná prehliadka regulačnej stanice plynu, vyčistenie komína.
V rámci letnej odstávky bol vymenený odluhový výmenník predohrevu upravenej vody a časť
potrubia surovej vody. Bola vymenená časť potrubia odkalu kotlov, vykonalo sa i čistenie zberných
jímok a zásobných nádrží vody, čistenie čerpacej stanice Lipa a zbernej nádrže vratného
kondenzátu.
Bola vykonaná údržba parného rozvodu, opravy ventilov a doplnenie upchávok parných ventilov.
V termíne odstávky CTZ MV bolo vykonané dodávateľskými organizáciami na parných
a domových OST chemické čistenie bojlerov a výmenníkov teplej vody. Následne boli vykonané
odborné prehliadky vyhradených TTZ.
V mesiaci august prebehli odstávkové práce na parných odovzdávacích staniciach tepla okruhu
CZT MV a domových odovzdávacích staniciach tepla na sídlisku Lúčky.
Počas odstávky OST 6 bola vymenená časť sekundárneho rozvodu TÚV pod objektom č.1153 na ul.
Športová.
Počas odstávky OST 8 bola vykonaná oprava rozvodu TÚV v šachte pred objektom č.1174 na ul.
Clementisa.
V pláne zostáva v mesiaci september ešte vybudovať teplovodnú prípojku a domovú odovzdávaciu
stanicu do v poradí už 11-teho bytového objektu v lokalite Lúčky, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe.
Ďalej bolo zabezpečené pravidelné overovanie meradiel tepla podľa harmonogramu overovania
v oprávnenej metrologickej organizácii.
Vykurovacia skúška bude vykonaná ihneď ako to umožní chladnejšie počasie v mesiaci september
alebo október. Na základe vykonaných prác, odborných prehliadok a vyjadrení revíznych
pracovníkov, možno konštatovať že technologické zariadenie je pripravené na nasledujúcu
vykurovaciu sezónu.
Z dôvodu nárastu cien plynu v prvom polroku 2011 bola spoločnosť nútená predložiť na schválenie
nový návrh cien tepla. URSO schválilo nové ceny tepla s platnosťou od 1.8.2011.
Ceny tepla pre domácnosti, kde je cena plynu regulovaná sa zvyšujú o 6,4 % a cena tepla pre
ostatných sa zvyšuje o 11,6 %.
Toto navýšenie nebude mať vplyv na plošné zvýšenie mesačných zálohových platieb u domácností.
V Skalici 23.8.2011
Ing. Miroslav Horňák
konateľ spoločnosti
Vysvetlivky k použitým skratkám:
TTZ – tepelno technické zariadenie
PK - plynová kotolňa
OST- odovzdávacia stanica tepla
TZ - tepelné zariadenie
MV – Mestská výhrevňa
ÚK – ústredné kúrenie
CZT – Centrálny zdroj tepla
TÚV – teplá úžitková voda
Adresy tepelných zdrojov a odovzdávacích staníc tepla spoločnosti SKAL&CO, s.r.o.:
CZT Mestská výhrevňa
Mallého ul.
OST 1
OST 2
OST 6
OST 7
OST 8
DOST Lúčky
DOST Lúčky
DOST Lúčky
DOST Lúčky
DOST Lúčky
DOST Lúčky
DOST Lúčky
DOST Lúčky
DOST Lúčky
DOST Lúčky
L. Svobodu
Mallého ul.
Mazúrova ul.
Mallého ul.
Dr. Clementisa
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
Lúčky
2580
2581
2582
2612
2613
2614
2642
2643
2649
2717
Plynová kotolňa PK2
Plynová kotolňa PK3
Plynová kotolňa PK5
Plynová kotolňa PK Trávniky
Plynová kotolňa PK Hurbanova
Plynová kotolňa PK Strážnická
Plynová kotolňa PK Nádražná
Pod Hájkom
Pod Hájkom
SNP
Záhradná ul.
Hurbanova ul.
Hurbanova ul
Nádražná
Plynová kotolňa PK Gbely
Záhumenice
Adresy tepelných zdrojov a odovzdávacích staníc tepla prevádzkovaných spoločnosťou
SKAL&CO, s.r.o. na základe mandátnych zmluv:
Plynová kotolňa Tehelňa 2
Plynová kotolňa Tehelňa 4
Plynová kotolňa Tehelňa 6
Plynová kotolňa SMM SEVŠ
Plynová kotolňa SMM Internát
Plynová kotolňa Mešťanský dom 1
Plynová kotolňa Mešťanský dom 2
Tehelňa.
Tehelňa
Tehelňa
Královská ul.
Kinex-Nádražná
Potočná
Potočná
Plynová kotolňa I.univerzitná
Plynová kotolňa 263
Plynová kotolňa 264
OST ZŠ Vajanského
OST Daňového úradu
OST Stomatológia SMM
OST Nemocnica – Hlavná budova
OST Nemocnica – Hematológia
OST Nemocnica – Kuchyňa
OST Nemocnica – Patológia
OST Nemocnica – Pôrodnický pavilón
Vally
Vrádište
Vrádište
Vajanského
Mallého
Pljušťa
Koreszkova
Koreszkova
Koreszkova
Koreszkova
Koreszkova
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
6
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 29. 9. 2011
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a výsledkoch kontrol
za I. polrok 2011
Materiál sa predkladá na základe:
Obsah materiálu:
Zákona o obecnom zriadení
1. Návrh uznesenia
2. Materiál
Materiál predkladá:
Bohumil Bartoš
hlavný kontrolór
Materiál vypracoval:
Bohumil Bartoš
hlavný kontrolór
Skalica, 20.09. 2011
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 29. 9. 2011
k Správe hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a výsledkoch kontrol
za I. polrok 2011
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Bohumil Bartoš
Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie Správu hlavného
kontrolóra o kontrolnej činnosti a výsledkoch kontrol za I. polrok
2011.
Uznesenie MsR:
Mestská rada v Skalici odporúča MsZ v Skalici zobrať na vedomie Správu hlavného
kontrolóra o kontrolnej činnosti a výsledkoch kontrol za I. polrok 2011.
2. Materiál
Správa o kontrolnej činnosti a výsledkoch kontrol za I. polrok 2011
Kontrolná činnosť v I. polroku 2011 bola vykonávaná podľa plánu kontrolnej činnosti
schváleného Mestským zastupiteľstvom uznesením č.241/2011 zo dňa 18.11.2011.
V sledovanom období bola kontrolná činnosť zameraná na vykonávanie kontrol podľa
plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011 nasledovne:
- Kontrolou pokladničných dokladov za október, november a december 2010 nebolo
zistené porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.
- Kontrolou na Základnej škole Strážnická – školskej jedálne bolo zistené, že školská
jedáleň ZŠ Strážnická poskytuje a pripravuje jedlá v zmysle zákona č. 245/2008 § 140,
aj pre výdajnú školskú jedáleň pri Súkromnej základnej škole Skalica. S uvedenou
Súkromnou základnou školou nebola uzatvorená v čase kontroly zmluva o
poskytovaní stravy. Ďalej bolo zistené, že ŠJ pri ZŠ Strážnická poskytuje stravu aj pre
iné fyzické osoby, ktoré nie sú deti, žiaci a zamestnanci škôl a školských zariadení.V
zmysle zákona č. 245/008 § 140 ods. 3 môžu byť stravníkom aj iné fyzické osoby so
súhlasom zriaďovateľa a príslušného úradu verejného zdravotníctva. Uvedené súhlasy
v školskej jedálni chýbali. Nedostatky boli v termíne odstránené.
- Kontrolou hospodárenia a evidencie spotreby pohonných hmôt služobných
automobilov v MsÚ Skalica v roku 2010 bolo zistené, nakoľko smernicou neboli
stanovené normy spotreby PHM na služobné vozidlá MsÚ, pri kontrole sa vychádzalo
zo spotreby uvedenej v osvedčeniach o evidencii, s prihliadnutím na vonkajšie
podmienky ovplyvňujúce spotrebu PHM ( zimná prevádzka, letná prevádzka – klíma,
vek vozidla, opotrebovanosť motora, nízky objem valcov vzhľadom k plnej vyťaženosti
na cestách mimo mesta a pod.). Priemerná norma spotreby u vozidiel Škoda fabia boli
8,13 l/100 km a 8,16 l/100 km, u vozidla VW Passat 7,87 l/100 km. Na záver správy
bolo konštatované, že priemerná spotreba PHM na osobné vozidlá v MsÚ Skalica je v
norme. Prijaté nápravné opatrenie ( stanoviť normy spotreby pohonných hmôt na
osobné vozidla v majetku mesta) bolo splnené.
- Kontrolou prijatých faktúr za IV. štvrtok 2010 nebolo zistené porušenie všeobecne
záväzných právnych a interných predpisov
- Kontrolou dodržiavania VZN č. 2010/02 o hospodárení s majetkom mesta, § 22 pri
poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta za rok 2010 pre Neinvestičný fond mesta Skalica
bolo zistené, že dotácie boli poskytnuté a čerpané v súlade s právnymi predpismi,
všeobecne záväzným nariadením o hospodárení s majetkom mesta a so schválenými
uzneseniami MsZ. Všetky dotácie boli včas ( a to i napriek tomu, že v jednotlivých
zmluvách nie sú určené termíny vyúčtovania jednotlivých dotácií v zmysle smerníc) a
riadne vyúčtované a boli použité v súlade so žiadosťami o poskytnutie dotácie.
Nápravné opatrenie – uvádzať v jednotlivých zmluvách o poskytnutí dotácie presné
termíny vyúčtovania dotácii v zmysle smerníc o poskytovaní dotácií budú realizované
pri poskytovaní dotácií na rok 2012.
-
Kontrola prijímania, evidencie a vybavovania sťažností v II. polroku 2010 boli prijaté
dve sťažnosti a to - sťažnosť Juraja Šnajdera, Skalica na vytekanie močovky u
majiteľov chaty č. 7004 v Zlatníckej doline. Uvedená sťažnosť bola vyhodnotená ako
neopodstatnená a sťažnosť rodiny Horbalových na zlé susedské vzťahy a hlučnosť vo
vchode. Sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená. I napriek tomu boli susedia
-
-
Horbalových upozornení na slušné správanie.
Kontrolou tvorby príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mesta za I. polrok 2010 bolo
zistené, že tvorba celkových príjmov za rok 2010 bola plnená na 98,71%, čo
zodpovedá rovnomernému plneniu príjmov a celkové výdavky za rok 2010 boli
čerpané na 98,71 %, čiže výdavky boli čerpané úmerne k plneniu príjmovej časti
rozpočtu. Tvorba príjmov a čerpanie výdavkov boli v súlade so zákonom o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Pri kontrole vnútornej smernice o predbežnej finančnej kontrola a priebežnej finančnej
kontrole neboli zistené nedostatky.
Pri kontrole plnenia navrhnutých opatrení na odstránenie nedostatkov z vykonaných
kontrol v II. polroku 2010 bolo zistené, že všetky nápravné opatrenia z vykonaných
kontrol za II. polrok 2010 boli splnené. Jedno opatrenie je v plnení.
Kontrolou pokladničných dokladov za január až marec 2011 v ekonomickom oddelení
Mestského úradu Skalica nebolo zistené porušenie všeobecné záväzných právnych a
interných predpisov v oblasti predmetu kontroly.
Kontrolou VZN č. 3/1996 bolo zistené že uvedené VZN je zastaralé a je nutné ho
zosúladiť s novými zákonmi a predpismi. Nové VZN č.6/2011 ktorým sa stanovuje
trhový poriadok bolo schválená dňa 19.5.2011 uznesením MsZ č. 17/20011.
Kontrolou účtovných dokladov – prijatých faktúr za I. štvrťrok 2011 nebolo zistené
porušenie právnych predpisov.
Kontrolou hospodárenia v Centre voľného času Skalica za rok 2010 nebolo zistené
porušenie právnych predpisov.
V rámci činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2011 bolo vypracované stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 20103,stanoviská hlavného kontrolóra k
zmenám rozpočtu v priebehu I. polroka 2011, riešená jedna sťažnosť, vypracovaný plán
kontrol na II.polrok 2011 a bola poskytnutá pomoc pri vypracúvaní VZN mesta Skalica a
vnútorných smerníc MsÚ.
Zo všetkých kontrol je založená dokumentácia o vykonaných kontrolách, prijatých
opatreniach a ich plnení alebo riešení.
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
7
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 29.09.2011
Prehľad hospodárenia spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO
MAJETKU , s.r.o. Skalica za I. polrok 2011
Materiál sa predkladá na základe:
plánu práce MsR a MsZ
Obsah materiálu:
.
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR
3. Správa
Materiál predkladá:
Ing. Ľudovít Barát
zástupca primátora
Materiál vypracoval:
Ing. Ľudovít Bránecký
riaditeľ spoločnosti SMM, s.r.o Skalica
Skalica 23.09.2011
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
k návrhu
Prehľad hospodárenia spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU ,
s.r.o. Skalica za I. polrok 2011
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Ľudovít Barát, zástupca primátora
Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie Prehľad hospodárenia spoločnosti
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica za I. polrok 2011.
Uznesenie MsR:
Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici zobrať na
vedomie Prehľad hospodárenia spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU,
s.r.o. Skalica za I. polrok 2011.
Prehľad hospodárenia spoločnosti
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
za I. polrok 2011
Obchodná spoločnosť SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. ( SMM ) so sídlom
v Skalici, Nám slobody 10, predkladá prehľad hospodárenia za I. polrok 2011.
Prehľad hospodárenia spoločnosti za I. polrok 2011, uvedený v prílohe č.1, zobrazuje vývoj
hospodárenia spoločnosti v súlade so schváleným výhľadom pre tento rok. Skutočnosť, ktorá je
v tejto tabuľke vyobrazená zodpovedá nerovnomernému plneniu plánu, nakoľko mnoho činností je
sezónnych a niektoré sú fakturované len raz ročne. V prílohe č. 2 je hospodársky výhľad na rok
2011.
V celkovom porovnaní je hospodárenie spoločnosti za I. polrok 2011 nasledovné:
údaje sú v €
Parameter
Hosp. výhľad
Skutočnosť za I. polrok
Plnenie v %
2 273 215,-
991 535,-
43,6 %
Dotácie
435 000,-
435 000,-
100 %
Náklady
3 981 318,-
1 900 134,-
47,7 %
855 253,-
396 167,-
46,3 %
570 170,-
280 894,-
49,3 %
Tržby
Z toho:
energie
mzdy
V uvedenom prehľade je vidieť priebežne vyrovnané hospodárenie s predpokladom, ktorý bol na
tento rok vypracovaný. Vyplýva to najmä zo stabilizácie činností, ktoré naša spoločnosť
zabezpečuje, a z toho vyplývajúceho možného plánovania nákladov a výnosov jednotlivých
stredísk. Nie všetky predpoklady však budú naplnené či v oblasti výnosov, tak aj v oblasti nákladov.
V prílohe je tabuľka prehľadu hospodárskeho výhľadu spoločnosti na rok 2011 a tabuľka
hospodárenia spoločnosti za I. polrok 2011. Z uvedeného porovnania by sme radi poukázali na
niektoré skutočnosti, ktoré z daného prehľadu vychádzajú a v rámci ročného plnenia môžu byť
odlišné od predpokladu, alebo je ich plnenie výrazne odlišné od 50 %.
•
na stredisku správa spoločnosti je hospodársky výsledok ovplyvnený plným čerpaním
dotácie na mzdy a nákladmi len za prvý polrok
•
na stredisku Zl. dolina je hospodársky výsledok ovplyvnený vyčerpaním dotácie
•
kúpaliskom v Zl. doline v tomto roku bude vykazovať horší výsledok ako bol predpoklad,
vzhľadom k počasiu ktoré do záveru mesiaca augusta bolo. Podrobnejšie bude vo
vyhodnocovacej správe LTS 2011
•
ubytovanie na kúpalisku sa realizuje v tzv. Okáloch, pričom 16 miest je určených na
podnikovú rekreáciu pracovníkov mesta a 16 miest na prenájom pre verejnosť. Využitie
týchto zariadení bude predmetom vyhodnotenia LTS .
•
rekreačné zariadenia mesta sú mimo prevádzku a zaťažené sú len minimálnymi
prevádzkovými nákladmi na verejné osvetlenie a kosenie
•
tržnica je v súlade s plánom, nakoľko výraznejšia tržba sa plánuje na konci roka, keď sa vo
výberovom konaní platia rezervácie predajných stolov na rok 2012
•
stredisko vinohrady má hlavnú tržbu ( nájomné za vinohrad ) na konci roka
•
stredisko vínotéka je prakticky prepojené so strediskom výrobňa trdelníkov a pri spoločnom
vyhodnotení príjmov a výdavkov je hospodárenie takmer vyrovnané, aj keď je nutné brať do
úvahy dotáciu, ktorá je využívaná najmä na nepriame náklady strediska ako sú prezentácia
Skalického trdelníka a pod
•
stredisko viacúčelové zariadenie je v súlade s plánom
•
stredisko kultúrny dom je v súlade s plánom
•
stredisko TIK predpokladáme, že plánované výnosy splní
•
na stredisku propagácia je hospodárenie v súlade s plánom
•
na stredisku nájomné je zisk, nakoľko niektoré práce stavebnej čaty vykonávané pre
jednotlivé prenajaté objekty účtované na tomto stredisku sú nedokončené a preto nie sú
v nákladoch tohto strediska a naopak výkony stavebnej čaty nie sú v ich výnosoch
•
stredisko Štíbor je v súlade s plánom
•
stredisko Fr. kláštor je v súlade s plánom
•
na stredisku cintoríny sa prejavujú pozitívne prijmi z predaja hrobových miest, čo vylepšuje
predpokladaný hospodársky výsledok
•
na stredisku verejnoprospešných prác je hospodársky výsledok v súlade s plánom
•
stredisko komunikácie je v súlade s plánom
•
stredisko stavebná čata vykazuje stratu, nakoľko v danom období nie sú všetky nimi
vykonávané práce pre jednotlivé strediská spoločnosti dokončené a prefakturované na
príslušné strediská, resp. predané objednávateľovi
•
stredisko doprava vykazuje nenaplnenie hospodárskeho výsledku najmä z dôvodu nízkych
tržieb z prenájmu autobusu, ktorý nevykazuje také výkony ako sme predpokladali. Aj
napriek tomu treba konštatovať, že strata strediska nie je spôsobená autobusom ale ostatnou
dopravou napr. rozvoz stravy dôchodcom, odpisy a ročné poplatky za dopravné prostriedky
•
stredisko zimný štadión je v súlade s plánom. Postupne sa realizujú investičné zámery
dostavby tribún, ktorá bude ukončená v septembri 2011 a prístavby ZŠ, ktorá sa
predpokladá v budúcom roku
•
stredisko letný štadión je v súlade s plánom
•
stredisko letné kúpalisko vykazuje náklady spojené s udržiavaním areálu ( kosenie ) a el.
energiou ( verejné osvetlenie )
•
stredisko lesy je v súlade s plánom
•
stredisko štrkopiesky vykazuje výnosy, ktoré budú použité na rekultiváciu nakoľko ťažba
štrkopieskov bola ukončená.
•
hospodárenie materskej škôlky je v súlade s plánom
•
hospodárenie základných škôl je vyrovnané a jeho vyváženosť nákladov a výnosov si
kontrolujú riaditelia škôl. Predpoklad hospodárenia na konci roka je v súlade s hosp.
výhľadom
•
hospodárenie SEVŠ je v súlade s plánom
•
stredisko internát je v súlade s plánom
•
stredisko vývarovňa je v súlade s plánom, nakoľko letné mesiace a zimné prázdniny
predstavujú zvýšenie straty z dôvodu predaja menšieho počtu stravných jednotiek, čo sa
prejaví pri celkovom hospodárení
Hospodárenie spoločnosti s majetkom mesta je v duchu platných predpisov a schválených zámerov
MsZ v Skalici. Neustále sa pracuje na znižovaní prevádzkových nákladov najmä zatepľovaním
a zaregulovaním kúrenia. V tomto roku sme zrealizovali rekonštrukciu prípravy teplej vody na
Dome zdravia a ZŠ Mallého, kde boli výmenníky para – voda nahradené elektrickými bojlermi.
SMM, s.r.o. realizovala v prvom polroku nasledovné investičné a dodávateľské akcie:
•
rekonštrukcia kuchyne v Mestskej búde
•
rekonštrukcia energorozvodov na Dome zdravia
•
statické zabezpečenie sklepov Pod Kalváriou ( ľadovňa )
•
vodomerná šachta kanalizácie Propaste
•
rekonštrukcia pavilónu na MŠ L. Svobodu
•
úprava verejných priestorov Hájek – Hurbánek
•
oprava priekopy Vysoké pole dlhé
•
výtlky v meste
•
komunikácia Lúčky
•
cesta Kamence
•
Cesta Stračínsky potok
•
náhradná výsadba zelene
•
Dom zdravia – parkovisko
Hospodárenie spoločnosti za 1 - 6 /2011
tržby
správa spol
Zlat.dolina
kúpalisko
ubytovanie
rek. zariad.
tržnica
vinohrady
vínotéka
výrobňa
Viac.zariad.(kino)
kultúrny dom
TIK
propagácia
nájomné
štíbor
Františ. kláštor
Cintoríny
Verejnopros. pr.
Komunikácie
stavebná čata
doprava
zimný štadion
letný štadion
letné kúpalisko
lesy
štrkopiesky
Materské skôlky
Základné školy
SeVŠ Skalica
Internát
Vývarovňa MŠ
Celkom
5 079
7 438
183
439
dotácie
80 900
12 000
15 300
materiál el.
tovar
energia
3 214
251
7 020
203
2 192
3 182
706
375
538
1 279
1 080
plyn
teplo
vodné
stočné
2 358
10 205
626
137
1 883
1 664
27
28 829
5 000 13 703
5 604
63
34 856
11 188
668
662
128
5 788
4 511
24 025 27 000
2 548
2 912
16 776
784
5 318
2 304
0 20 000
127 872
3 956 19 738
54 353
9 439
33
719
479
3 961
4 020
961
280
6 159
926
174
8 860 12 000
1 248
663
352 032 14 000 12 354 28 737
824 49 800 16 823
367
174
44 771
10 753
3 247
3 693
3 402
27 997 110 000 16 774 40 644
18 906
6 329
4 337 22 600
6 910
2 713
3 938 1 293
0
9
565
22 130
13 696
120
757
18 366 66 400
5 166
40 830
3 841
116
102 378
65 464
8 747
661 10 256
19 159
6 381
220
10 711
1 156
6 105 1 843
14
100 546
54 487
2 220
620
221
991 535 435 000 171 688 125 892 232 355 36 920
Skalica, 12.08.2011
Vypracoval: Ing. Pollák
Predkladá: Ing. Bránecký
Služby -
16 091
1 052
5 557
358
18
1 470
1 295
290
826
4 282
1 334
15 829
5 748
392
797
2 620
303 866
52 856
8 210
1 071
11 847
15 321
27
1 992
2 363
2 907
1 061
262
1 914
461 656
v EUR
dane
mzdy
odpisy
fin. nákl. poistenie
rek. fond soc. nákl.
6 151
150
17
2
62
38
110
485
62 338
8 914
608
500
816
324
18 385
5 326
81
14 786
18 500
804
292
128
238
7 868
3 871
12 474
1 327
669
17 513
1 349
195
39
1 186
305
2 952
718
1 073
22 411
2 356
6 702
13 838
3 208
19 331 129 405
5 422 77 905
293
97
466
15 349
21 285
2 870
41
3 794
358
3 798
55
1 174
28 478
6 351
23 807 280 894 238 254 235 543
97
1 005
425
1 962
8 665
2 326
781
6 620
8 365
9 642
880
5 566
10 169
2 327
98 406
Leasnig. vnútrop. opravy ostat.
náklady náklady dodá- bežná
stavebná vateľ. údržba
čata
27 887
1 790
53 388
11 330
28 714
ostatné
náklady
celkom
Hosp.
Hosp.
Percent.
výsledok
výsledok
plnenie
skutoč.
plán
HV
1 -6 /2011
2 992
91 602
-5 623
-83 873
7%
362
16 952
2 486
-9 096
-27%
5 293
40 062
-24 579
-38 840
63%
4 596
198
6 561
-6 122
0
375
-375
-703
53%
303
7 947
2 258
0
295
5 149
-3 266
2 989
-109%
353
38 260
-4 431
-14 316
31%
15
74%
30 536
4 320
5 825
50
57%
14 713
-8 925
-15 735
275 1 746
48 658
2 367
-19 907
-12%
243
875
28%
5 075
84
3314%
17 216
2 784
-29%
6 698 1 196
129 841
-1 969
6 874
39
-58
4484%
6 562
-2 601
173
43%
1 084
8 861
-2 702
-6 236
141
12%
24 254
-3 394
-27 804
37%
9 978
373 997
-7 965
-21 518
763
42%
205 522
-154 898
-366 892
25 -50664%
4 837
57 437
-12 666
189%
1 116
19 545
-15 852
-8 367
39%
8 013 6 407
313 467
-175 470
-451 774
3 245
129 324
-102 387
-190 425
54%
-1 528
601
-601
39%
1 992
20 138
40 275
50%
12 819
10 030
877
128%
1 000
68 762
16 004
-36 869
-43%
113 067
-10 689
-42 564
836
25%
12 440
6 719
6 728
626
100%
1 332
14 565
-3 854
-7 658
50%
95 914
4 632
-2 645
449
-175%
27 828 33 591
2 992 1 900 134
-473 599 -1 273 103
37%
473 797
odpisy + leasingy
rozdiel
198
Hospodársky výhľad spoločnosti pre rok 2011
tržby
správa spol
Zlat.dolina
kúpalisko
ubytovanie
rek. zariad.
tržnica
vinohrady
vínotéka
výrobňa
Viac.zaridia.(kino)
kultúrny dom
TIK
propagácia
nájomné
štíbor
Františ. kláštor
Cintoríny
Verejnopros. pr.
Komunikácie
stavebná čata
doprava
zimný štadion
letný štadion
letné kúpalisko
lesy
štrkopiesky
Materské skôlky
Základné školy
SeVŠ Skalica
Internát
Vývarovňa MŠ
Celkom
2 000
18 000
26 350
4 629
0
15 880
9 650
65 700
73 500
12 300
48 900
10 500
30 000
273 000
14 500
12 650
20 478
712 000
10 000
302 700
18 000
98 500
10 500
dotácie materiál energie
tovar
80 900
12 000
15 300
5 000
27 000
3 500
600
11 000
100
plyn
teplo
vodné
stočné
5 965
8 851
1 766
698
1 466
3 266
2 957
9 696
385
71
308
1 788
7 904
7 155
28 961
318
1 611
6 100 55 664 103 549
50
1 958
8 357
3 500
1 015
3 300
3 520
12 200 79 270
12 000
43 500
1 364
4 895
6 990
26 000 109 726 39 864
6 000
9 399
6 434
1 528
22 410
953
1 100
500
41 050
25 900
784
4 500
3 990
7 230
20 000
12 000
14 000
49 800
110 000
22 600
403
3 530
256
17 345
2 431
Služby
25 520
3 241
16 650
763
100
950
2 300
1 800
1 600
6 950
2 580
48 116
8 630
730
1 240
6 800
600 000
90 500
195 000
900
31 500
9 700
44 260
3 985
17 300
2 270
32 000 66 400
8 358
5 100
100 16 655 72 295
179 500
3 500 25 140 119 155 19 390
2 800
20 068
1 484
3 223
186
500
22 350
3 691 12 260
3 440
200
460
168 000
87 420
1 519
3 670
2 700
520
2 273 215 435 000 303 884 346 594 419 514 89 145 1 073 385
Skalica, 16.03.2010
Vypracoval: Ing. Pollák
Predkladá: Ing. Bránecký
v€
dane
mzdy
odpisy
fin. nákl. poistenie
rek. fond soc. nákl.
20 000
20
5
21
15
200
10
5
230
205
116 120
14 760
4 200
1 500
10 850
150
27 550
37 540
1 633
2 800
36 769
1 608
509
255
475
15 735
7 741
5 810
19 653
1 760
11 131
27 804
4 488
247 784
44 478
800
100
1 800
4 820
250
500
3 200
10 800
11 500
3 927
38 662 255 547
10 670 151 571
850
1 700
300
30 699
42 570
5 694
7 587
7 596
59 520 12 702
570 170 531 758 463 100
300
100
27 300
2 650
1 250
35 550
35
830
430
2 000
7 500
4 730
920
12 920
16 400
5 000
262
15
360
61
994
45 098
Leasnig. vnútrop.
náklady náklady
stavebná
čata
55 160
4 700
120 200
23 100
500
500
1 700
100
42 620
opravy
dodávateľ.
ostat.
bežná
údržba
ostatné
náklady
celkom
Hosp.
výsledok
166 773
-83 873
39 096
-9 096
80 490
-38 840
4 629
0
703
-703
350
15 880
0
500
200
6 661
2 989
200
85 016
-14 316
250
67 675
5 825
500
150
28 035
-15 735
3 000
1 000
95 807
-19 907
100
875
9 625
84
49 916
5 000
3 500
266 126
6 874
500
-58
14 558
500
1 000
18 886
-6 236
300
2 000
60 282
-27 804
5 000 15 000
747 518
-21 518
20 000
426 692
-366 892
500
25
302 675
500
1 000
26 367
-8 367
10 000
5 000
660 274
-451 774
3 000
223 525
-190 425
1 528
-1 528
3 985
40 275
7 270
10 030
1 500
135 269
-36 869
2 200
1 500
222 064
-42 564
13 340
6 728
2 300
30 008
-7 658
1 000
170 645
-2 645
500
54 200 41 850
0 3 981 318 -1 273 103
odpisy + leasingy
994 858
rozdiel
-278 245
1 500
2 000
3 000
1 000
500
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo :
8
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 29.09.2011
Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 11/2011 o riešení krízových
situácií v zásobovaní pitnou vodou na území mesta Skalica
Materiál sa predkladá na základe:
zákona č.414/2002 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii, vyhlášky č.259/2005 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní
pitnou vodou v období krízovej situácie
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR
3. Dôvodová správa
4. Materiál
5. Dopad finančných , ekonomických a
environmentálnych vplyvov, vplyvov na
zamestnanosť a podnikateľské prostredie
Materiál predkladá:
Ing. Anton Bobrík
prednosta MsÚ
Materiál vypracoval:
Miroslav Salay
referent krízového riadenia a CO
oddelenie všeobecnej správy
Skalica.21.09.2011
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 29.09.2011
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 11/2011 o riešení
krízových situácií v zásobovaní pitnou vodou na území mesta Skalica
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Anton Bobrík, prednosta MsÚ
Mestské zastupiteľstvo v Skalici sa uznáša na Všeobecne záväznom
nariadení Mesta Skalica č. 11/2011 o riešení krízových situácií v zásobovaní
pitnou vodou na území mesta Skalica.
2. Uznesenie MsR
Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici uzniesť sa na
Všeobecne záväznom nariadení Mesta Skalica č.11 / 2011 o riešení krízových situácií v
zásobovaní pitnou vodou na území mesta Skalica.
3. Dôvodová správa
V súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách ako aj so
zákonom č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení § 17 ods. 1 citovaného
zákona a v znení vyhlášky č.259/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie v znení neskorších predpisov
navrhujeme schváliť predložené všeobecne záväzné nariadenie.
4. Materiál
Návrh VZN Mesta Skalica č. 11/2011 o riešení krízových situácií v zásobovaní pitnou
vodou na území mesta Skalica
5. Dopad finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov,
vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
Navrhované všeobecne záväzné nariadenie nemá vplyv na zamestnanosť a podnikateľské
prostredie.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 11/2011
o riešení krízových situácií v zásobovaní pitnou vodou na území mesta Skalica
Mestské zastupiteľstvo v Skalici na základe § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. g) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
č. 442/2002 Z.z. o
verejných vodovodoch a kanalizáciách ako aj so zákonom č.414/2002 Z. z.o hospodárskej
mobilizácii v znení § 17 ods. 1 citovaného zákona a v znení vyhlášky č.259/2005 Z.z. , ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto nariadení.
§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje postup a činnosti v
zásobovaní obyvateľov mesta pitnou vodou v krízových situáciách, náhradnom zásobovaní pitnou
vodou a v období extrémnych klimatických podmienok.
2) Účelom tohto nariadenia je v mierovej situácii prijímať na úrovni mesta opatrenia, riadiť a
koordinovať činnosť v plnení úloh pri dodávke a zásobovaní obyvateľov pitnou vodou na prvé tri
dni obdobia krízovej situácie.
§2
Základné ustanovenia
1) Krízová situácia v zásobovaní pitnou vodou je stav spôsobený poklesom výdatnosti vodného
zdroja.
2) Náhradné zásobovanie vodou je spôsob dodávky pitnej vody v prípade prerušenia alebo
obmedzenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.
3) Núdzové zásobovanie vodou je spôsob dodávky pitnej vody, ktorým sa zabezpečuje dodávka
pitnej vody len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody.
4) Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária a katastrofa.
§3
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
1) V znení § 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, prevádzkovateľ verejného
vodovodu Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „BVS“) môže prerušiť alebo
obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu:
a) z dôvodu mimoriadnej udalosti,
b) pri poruche na verejnom vodovode, vodovodnej prípojke,
c) pri ohrození života, zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržby a revíznych prácach,
e) pri obmedzení zásobovania pitnou vodou,
f) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd.
2) Prevádzkovateľ verejného vodovodu (BVS) je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku
pitnej vody bez predchádzajúceho upozornenia iba podľa § 32 odseku 1 písm. a) až c) a pism. e)
zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej
vody podľa odseku 1 písm. a) a c) zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov je
prevádzkovateľ povinný bezodkladne oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciám.
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody podľa odseku 1 písm. b) a e) zákona č.
442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ povinný oznámiť do 24 hodín
dotknutým odberateľom.
3) V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody podľa bodu 1 písm. b) až e) zákona č.
442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ oprávnený stanoviť podmienky
tohoto prerušenia alebo obmedzenia a je povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva
pitnou vodou v medziach technických možností a miestnych podmienok.
4) V prípade prerušenia dodávky vody podľa odseku 1 písm. a) zákona č. 442/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov prevádzkovateľ postupuje podľa zákona č. 42 /1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
§4
Obmedzenia zásobovania pitnou vodou
1) Obmedziť, alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu je možné pri vyhlásení
regulačných stupňov z dôvodu poklesu výdatnosti vodných zdrojov najmä vplyvom nepriaznivých
klimatických podmienok alebo vyradenia vodných zdrojov alebo vodárenských objektov z
prevádzky. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu sa v takýchto prípadoch zabezpečuje v
zníženom množstve.
a) Regulačný stupeň č. 1 – pokles výdatnosti o 15%
Pri vyhlásení regulačného stupňa č. 1 platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej vody z
verejného vodovodu na iné účely, najmä polievanie záhrad, ihrísk verejných priestranstiev a
umývanie áut.
b) Regulačný stupeň č. 2 – pokles výdatnosti o 30%
Pri vyhlásení regulačného stupňa č. 2 platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej vody z
verejného vodovodu na iné účely, najmä polievanie záhrad, ihrísk verejných priestranstiev a
umývanie áut, na ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávky pitnej vody rozhodujúcim
odberateľom.
c) Regulačný stupeň č. 3 – pokles výdatnosti o 70%
Pri vyhlásení regulačného stupňa č.3 platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej vody z
verejného vodovodu na iné účely, najmä polievanie záhrad, ihrísk verejných priestranstiev a
umývanie áut, na ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávky pitnej vody rozhodujúcim
odberateľom a opatrenia určujúce čas dodávky pitnej vody verejným vodovodom.
§5
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1) Náhradné zásobovanie pitnou vodou pre obyvateľov vykonáva prevádzkovateľ na odberných
miestach cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.
2) Odberné miesta pitnej vody pre náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou na území
mesta Skalica:
Základná škola , Vajanského 2
parkovisko - Zimný štadión Dr.Clementisa 50
MŠ + DJ Slniečko, Dr.Clementisa 59
Základná škola, Mallého 2
Základná škola , Strážnická 1
Hasičská Zbrojnica , Strážnická 2
MŠ , Hurbanova 1
Potraviny Lorenc, SNP 20
3) Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne v čase od 07,00 do 21,00
hod.
4) Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť dodávku
pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prechádza sa na núdzové zásobovanie pitnou
vodou.
5) Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 15 l na osobu denne, v
mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 l na osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni.
6) Pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s. je núdzová potreba pitnej vody 30 l na lôžko
a deň alebo vo výške minimálnej potreby určenej na uchovanie zdravotníckeho zabezpečenia.
§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Na území mesta Skalica vyhlasuje, odvoláva, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou
situáciou predseda krízového štábu mesta Skalica ( primátor mesta).
2) Varovanie obyvateľstva sa v meste vykonáva prostredníctvom informačného systému civilnej
ochrany, a to varovnými signálmi – sirénou. Informovanie obyvateľstva sa vykonáva
prostredníctvom mestskej televízie, Záhoráckeho rádia, internetovej stránky www.skalica. sk ako aj
za účasti MsP.
3) Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa postihuje podľa zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4) Právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, uloží
obec pokutu od 99 € do 3 319 € podľa § 39 ods.3 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách.
5) Primátor mesta do 30 dní po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného nariadenia menuje
zodpovedné osoby za výdaj pitnej zo zamestnancov mesta. V prípade ukončenia pracovného
pomeru bude príslušná zodpovedná osoba nahradená inou osobou menovaná primátorom mesta.
6) Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Skalici dňa 29.09. 2011 uznesením č.
…..........
7) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom …......................
V Skalici, …..............
Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------
Číslo:
9
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 29.09.2011
Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov z NF Mesta Skalica na
podporu drobných kultúrnych aktivít
v II. termíne na rok 2011
Obsah materiálu:
.
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR
3. Správa
Materiál sa predkladá na základe:
plánu práce MsR a MsZ
Materiál predkladá:
Ing. Ľudovít Barát
zástupca primátora
Materiál vypracoval:
JUDr. Júlia Horváthová
predsedkyňa komisie
pre kultúru, CR,miestne tradície a družobné styky
Skalica 23.09.2011
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V SKALICI
k
Návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov z NF Mesta Skalica na
podporu drobných kultúrnych aktivít
v II. termíne na rok 2011
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Ľudovít Barát, zástupca primátora
Metské zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov z Neinvestičného fondu na
podporu drobných kultúrnych aktivít v I. termíne na rok 2011 nasledovne :
Predkladateľ:
Mgr. Fero Tomík
Názov projektu: Autorská výstava fotografií
Požadovaná dotácia z fondu : 300, € - výroba katalógu
Doporučená dotácia z fondu: 300,- €
Predkladateľ :
PhDr. Peter Brezina
Názov projektu: publikácia ,, Pavol Fürstenzeller, maliar Skalice, Šaštína a Záhoria
Požadovaná dotácia z fondu: 332,- časť nákladov na realizáciu projektu
Doporučená dotácia z fondu: 332,- €
Predkladateľ:
Mgr. Monika Kušnierová
Názov projektu: kniha ,, Harmónia tela a duše“
Požadovaná dotácia z fondu : 332,- € - časť nákladov na realizáciu projektu
Doporučená dotácia z fondu : 332,- €
Predkladateľ:
Slovenský Orol, miestny klub Skalica
Názov projektu: Oslavy 90. výročia založenia Orla v Skalici
Požadovaná dotácia: 332,- € - časť nákladov na propagáciu – pozvánky, plagáty, letáky..
Doporučená dotácia z fondu : 332,- €
Uznesenie MsR:
Metská rada v Skalici odporúča MsZ Skalica schváliť rozdelenie finančných prostriedkov
z Neinvestičného fondu na podporu drobných kultúrnych aktivít v I. termíne na rok 2011
nasledovne :
Predkladateľ:
Mgr. Fero Tomík
Názov projektu: Autorská výstava fotografií
Požadovaná dotácia z fondu : 300, € - výroba katalógu
Doporučená dotácia z fondu: 300,- €
Predkladateľ :
PhDr. Peter Brezina
Názov projektu: publikácia ,, Pavol Fürstenzeller, maliar Skalice, Šaštína a Záhoria
Požadovaná dotácia z fondu: 332,- časť nákladov na realizáciu projektu
Doporučená dotácia z fondu: 332,- €
Predkladateľ:
Mgr. Monika Kušnierová
Názov projektu: kniha ,, Harmónia tela a duše“
Požadovaná dotácia z fondu : 332,- € - časť nákladov na realizáciu projektu
Doporučená dotácia z fondu : 332,- €
Predkladateľ:
Slovenský Orol, miestny klub Skalica
Názov projektu: Oslavy 90. výročia založenia Orla v Skalici
Požadovaná dotácia: 332,- € - časť nákladov na propagáciu – pozvánky, plagáty, letáky..
Doporučená dotácia z fondu : 332,- €
Dôvodová správa
V druhom termíne t.j. k 1.septembru 2011 prišlo na komisiu kultúry 6 žiadostí o dotáciu na
podporu rôznych kultúrnych projektov. Komisia na svojom zasadnutí 23.8.2011 sa s materiálmi
zoznámila a posúdila ich či sú v súlade so Štatútom Neinvestičného fondu. Komisia predložené
žiadosti posúdila a na základe hlasovania rozhodla 4 projekty podporiť. Ostatné 2 projekty komisia
nedoporučuje podporiť, pretože nesplnili podmienky fondu alebo boli koncepčne neujasnené .
MESTO
SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
10
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 29.09.2011
Plnenie investičnej výstavby za I.polrok 2011
Materiál sa predkladá na základe:
Plánu práce MsZ v Skalici na rok 2011
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia
2. Materiál – vyhodnotenie /tabuľka/
Materiál predkladá:
Ing. Anton Bobrík
prednosta úradu
Materiál vypracoval:
Ing.Jozef Hlavatý
vedúci odd.výstavby
Skalica, 22.09.2011
NÁVRH
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
zo dňa
29.09.2011
k návrhu : Plnenie investičnej výstavby za I.polrok 2011 .
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Návrh uznesenia MsZ :
Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie materiál - Plnenie investičnej
výstavby za I. polrok 2011 .
Uznesenie MsR :
Mestská rada v Skalici berie na vedomie materiál „Plnenie investičnej výstavby za I. polrok 2011“
a odporúča ho predložiť na rokovanie MsZ .
Investičná výstavba za I. polrok 2011
Progra
m
rozpoč
tu
1.6
Názov
Projekty – prípravná a projektová dokumentácia
Rozpočet
2011
Plnenie
I.polrok 2011
/v €/
/v €/
60 000
10 968
0
0
246 016
0
10 000
0
365 000
0
167 000
0
0
0
2 017 837
1 150 995
- Jezuitský kostol – obnova, stavebné úpravy- autorský
dozor
- ZŠ Strážnická – posudok havarijního stavu , úprava
dokumentácie
a rozpočtu pre podanie novej žiadosti o dotáciu
Realizácia nových staveb - rybníky /predajňa a hosp.
zázemie – projekt nebol úspešný/
Realizácia nových staveb – vetrolamy / prebieha
vyhodnotenie súťaže /
6.1
6.3.1
Oplotenie kontajnerov
Pripravuje sa realizácia 3 ks na ul Vojanského a
L.Svobodu
Kompostáreň
Investícia pripravená, čakáme na odsúhlasenie VO
riadiacim orgánom
8.2
Cyklotrasa okolo rybníka – investícia pripravená,
čakáme na podpis zmluvy s riadiacim orgánom
12.5.1
Rekonštrukcia – Paulínsky kostol,
12.5.2
Jezuitský kostol
Spolufinancovanie z ROP - 95%, , práce prebiehajú,
predpoklad ukončenia 11/2011
13.1
Bytový dom 22 b.j. /Lúčky III/
Výstavba byt domu 22 b.j. financovaná financovaná
z dotácie Min. výstavby a úveru ŠFRB – stavba je
rozostavaná
IS k byt. domu Lúčky III /výstavba/ - stavba je
rozostavaná
14.8.2 Rekonštrukcia a nadstavba zariadenia pre seniorov
Prebieha odsúhlasenie VO na riadiacom orgáne projekt spolufinancovaný ROP/95%/
1 080 760
0
250 000
0
541 000
0
530 000
0
Zariadenie pre seniorov – Pavilón C - Prebieha
odsúhlasenie VO na riadiacom orgáne - projekt
spolufinancovaný ROP/95%
Investičná výstavba – I. polrok 2011
Spracoval : Hlavatý
5 267 613
1 161 963
MESTO SKALICA
Číslo:
11
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 29.09.2011
Územný plán mesta Skalica - Zmeny a doplnky č.01/2011,
návrh na schválenie.
Materiál sa predkladá na základe:
zák.č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v platnom znení
Obsah materiálu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Návrhy uznesení
Správa o prerokovaní návrhu ÚPN – ZaD 1/2011
VZN č. 12/2011
Príloha č.2 k VZN 12/2011 – záväzná časť ÚPN - ZaD 01/2011
Textová časť ÚPN - ZaD 01/2011
Výkresová časť
Vyhodnotenie pripomienok
Materiál predkladá:
Ing. Bobrík Anton
prednosta MsÚ
Materiál vypracoval:
Ing. Jozef Hlavatý
vedúci odd.výstavby
Ing.arch. Monika Dudášová
spracovateľ ÚPN
Skalica, 22.09.2011
NÁVRH
UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
zo dňa 29.09.2011
k návrhu
Územný plán mesta Skalica – zmeny a doplnky 01/2011.
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Anton Bobrík – prednosta úradu
1. Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie Správu o prerokovaní Územného plánu mesta
Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2011 na vedomie.
2. Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje podľa § 4 ods. 3 písmeno j) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 26 ods. 3 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný
zákon) Územný plán mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2011.
3. Mestské zastupiteľstvo v Skalici sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení Mesta
Skalica č 12 /2011, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Skalica –
Zmeny a doplnky č. 01/2011.
4.Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje vyhodnotenie stanovísk a pripomienok
uplatnených pri prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č.
01/2011
5. Mestské zastupiteľstvo v Skalici ukladá prednostovi Mestského úradu v Skalici zabezpečiť
vypracovanie čistopisu Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č.01/2011 a jeho
uloženie na Krajskom stavebnom úrade v Trnave, spoločnom stavebnom úrade a Mestskom
úrade v Skalici a zaslať registračný list o obsahu zmien a doplnkov územného plánu spolu
s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR.
zodpovedný za splnenie uznesení: Ing. Anton Bobrík, prednosta úradu
Uznesenia MsR:
1.Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu v Skalici zobrať Správu o prerokovaní
Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2011 na vedomie.
2.Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu v Skalici schváliť podľa § 4 ods. 3 písmeno j)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 26 ods. 3
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(Stavebný zákon) Územný plán mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2011.
3.Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu v Skalici schváliť Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Skalica č 12 /2011, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu
mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 01/2011.
4.Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu v Skalici schváliť vyhodnotenie stanovísk
a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a
doplnky č. 01/2011
5.Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici uložiť prednostovi Mestského úradu
v Skalici zabezpečiť vypracovanie čistopisu Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky
č.01/2011 a jeho uloženie na Krajskom stavebnom úrade v Trnave, spoločnom stavebnom úrade a
Mestskom úrade v Skalici a zaslať registračný list o obsahu zmien a doplnkov územného plánu
spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR.
2. SPRÁVA O PREROKOVANÍ NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SKALICA ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2011
Mesto Skalica je podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie obce
(mesta).
Na základe žiadostí investorov, vývinu názorov na usporiadanie schválených častí územia –
lokality č. Z-1 (časť č. 18 podľa platnej UPD – ulica Psíky) a Z-2 (časť č. 19 podľa platnej UPD –
ulica Psíky) ako aj požiadavky na doplnenie nových území – lokality č. D-A v zastavanom území
mesta (areál firmy ZIPP) a lokality č. D-1 mimo zastavaného územia mesta (ulica Psíky) – mesto
pristúpilo k spracovaniu zmien a doplnkov platnej územnoplánovacej dokumentácie.
Navrhované zámery nie sú v rozpore so základnou koncepciou rozvoja mesta, stanovenou
v pôvodnom ÚPN mesta Skalica.
Mesto Skalica oznámilo prerokovanie Územného plánu mesta Skalica – Zmeny a doplnky č.
01/2011 verejnou vyhláškou zverejnenou spôsobom v mieste obvyklým v máji 2011. Dotknutým
orgánom štátnej správy, samosprávy a správcom verejného dopravného a technického vybavenia
územia oznámilo Mesto Skalica prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie samostatne.
Pripomienky vznesené v rámci prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie boli
obstarávateľom po ukončení pripomienkového konania vyhodnotené a spracovateľom v zmysle
vyhodnotenia pripomienkového konania zapracované do návrhu územnoplánovacej dokumentácie.
Podľa § 22 ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že dotknuté orgány štátnej správy, obce
a samosprávne kraje, dožiadané orgány, ktoré sa nevyjadria v zákonom stanovenej 30-dňovej
lehote, nemajú pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie.
K spracovanému návrhu bolo vydané vyjadrenie Krajského úradu životného prostredia v Bratislave
a bol tiež vydaný súhlas s perspektívnym využitím poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske využitie orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu - Krajským
pozemkovým úradom v Trnave.
Po záverečnom posúdení procesu obstarania Územného plánu mesta Skalica – Zmeny a doplnky č.
01/2011 Krajským stavebným úradom v Trnave bolo podľa § 25 stavebného zákona vydané
stanovisko v ktorom KSÚ Trnava odporúča MsZ v Skalici predloženú územnoplánovaciu
dokumentáciu schváliť.
„ Náklady spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie uhrádza orgán územného
plánovania, ktorý ju obstaráva. Orgán územného plánovania môže však požadovať čiastočnú alebo
úplnú úhradu nákladov za obstaranie územnoplánovacej dokumentácie od orgánov štátnej správy,
orgánov samosprávnych krajov, obcí, fyzických alebo právnických osôb, ktorých výhradná potreba
vyvolala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie“. - cit. zo stav zákona.
N základe vyššie uvedeného bola medzi žiadateľmi a Mestom Skalica uzatvorená zmluva , na
základe ktorej žiadatelia uhradili náklady na obstaranie ZaD 1/2011.
Vypracovala: Ing. arch. Monika Dudášová, spracovateľka
Ing. Jozef Hlavatý, vedúci oddelenia výstavby
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SKALICA Č. 12/2011,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica –
Zmeny a doplnky č. 01/2011
Mesto Skalica podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
nariaďuje:
§1
Vyhlasuje sa záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2011:
1. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb je uvedená v Prílohe číslo 1
tohto nariadenia v rozsahu:
− 2.1 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M
1:10000
− 2.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M
1:5000
− 3.1 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia – záväzná časť riešenia a verejnoprospešné stavby M 1:10000
− 3.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia – záväzná časť riešenia a verejnoprospešné stavby M 1:5000.
2.Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využívania určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia uvedené v Prílohe č. 2 nariadenia v nasledovnom rozsahu:
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (napr. urbanistické, priestorové, kompozičné, kultúrnohistorické, kúpeľné, krajinnoekologické, dopravné,
technické) na funkčné a priestorovo homogénne jednotky
−
Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch vyjadrených vo všeobecne zrozumiteľnej legende (zákazy, prípustné spôsoby a koeficienty využitia).
−
Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia.
−
Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia.
−
Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania
prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej
stability vrátane plôch zelene.
−
Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie.
−
Vymedzenie zastavaného územia mesta.
−
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov.
−
Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny.
−
Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny.
−
Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať urbanistickú štúdiu.
−
Zoznam verejnoprospešných stavieb
−
Prehľad záväzných regulatívov
§2
Dokumentácia schváleného Územného plánu mesta Skalica je uložená a možno do nej nahliadnuť
na Krajskom stavebnom úrade v Trnave, spoločnom stavebnom úrade a Mestskom úrade v Skalici.
§3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa ........................
V Skalici, .......................
Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta
B. ZÁVÄZNÁ TEXTOVÁ ČASŤ
>> Pôvodný text kapitoly č. B. sa dopĺňa v jednotlivých bodoch nasledovne:
>>
B.1 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA (NAPR.
URBANISTICKÉ, PRIESTOROVÉ, KOMPOZIČNÉ, KULTÚRNOHISTORICKÉ, KÚPEĽNÉ, KRAJINNOEKOLOGICKÉ,
DOPRAVNÉ,
TECHNICKÉ)
NA
FUNKČNÉ
A
PRIESTOROVO HOMOGÉNNE JEDNOTKY
„Zmeny a doplnky č. 1/2011“ stanovujú súbor záväzných regulatívov. Regulatívy sa
vzťahujú na územie s predpokladom lokalizácie zástavby:
−
územie s predpokladom lokalizácie zástavby predstavuje nové rozvojové
plochy
o
v zastavanom území mesta, kde je navrhovaná transformácia zastavaného
územia spojená s novou výstavbou, resp. rozsiahlou rekonštrukciou =
zásadná zmena súčasného funkčného využitia (lokalita č. D-A)
o
mimo zastavaného územia mesta, kde je navrhovaná nová výstavba na
doteraz nezastavaných plochách (lokality č. Z-1, Z-2, D-1)
V tomto území sa jedná o novú výstavbu alebo rozsiahlu rekonštrukciu – regulatívy priestorového
usporiadania (miera možného stavebného využitia tohto územia) a funkčného využívania územia
sú definované v súbore záväzných regulatívov.
Regulatívy sú spracované pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky –
regulačné bloky. Regulačné bloky sú priestorovo vymedzené v grafickej časti
(výkresy č. 3.1, 3.2) a sú označené nasledovne (označenie vyplýva z hlavného
funkčného využitia daného regulačného bloku):
− R4: Bývanie v rodinných domoch (lokality č. Z-1, Z-2, D-1)
− O4: Občianska vybavenosť (lokalita č. D-A)
− PU: Poľnohospodárska výroba – usadlosti.
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia charakteru
kvantitatívnych limitných hodnôt a parametrov sú pre jednotlivé regulačné bloky
špecifikované v kapitole B.13. Prehľad záväzných regulatívov, ostatné všeobecné
regulatívy sú spracované v kapitolách č. B.2.-B.12.
B.2 URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO
VYLUČUJÚCICH PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA, URČENIE
REGULÁCIE
VYUŽITIA
JEDNOTLIVÝCH
PLÔCH
VYJADRE-NÝCH VO VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNEJ
LEGENDE
(ZÁ-KAZY,
PRÍPUSTNÉ
SPÔSOBY
A
KOEFICIENTY VYUŽITIA)
B.2.1 Určenie regulácie priestorového usporiadania
Pre usmernenie priestorového usporiadania riešeného územia „Zmien a doplnkov č.
1/2011“ je definovaný súbor nasledujúcich regulatívov:
1. rešpektovať historické dominanty a panoramatické pohľady na území mesta
a diaľkové pohľady smerom von z mesta
2. súlad architektonického stvárnenia v jednotlivých urbanistických obvodoch ako aj
architektonický súlad pri riešení fasád (farebnosť, materiál a pod.) s dôrazom
v území R4, O4, zabezpečovať prostredníctvom príslušného oddelenia
mestského úradu
3. rešpektovať požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti
o všeobecných
technických
požiadavkách
na
výstavbu
a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
4. pre jednotlivé regulačné bloky rešpektovať konkrétnejšie regulatívy uvedené
v tabuľkovom prehľade („kapitola č. B.13: Prehľad záväzných regulatívov“), kde
sú stanovené:
12.1. maximálna výška objektov
Regulatív určuje maximálnu výšku objektov v regulačnom bloku danú počtom
nadzemných podlaží, pričom podkrovie, resp. ustúpené podlažie (t. j. polovičné
podlažie pri plochých strechách) do výmery 50% z podlažnej plochy objektu, sa
ako samostatné podlažie nepočíta. V prípade niektorých regulačných blokov, kde
sa predpokladá výstavba objektov skladov, priemyselnej výroby a pod., je
namiesto počtu podlaží maximálna výška objektov určená v metroch. Výškové
obmedzenie neplatí pre bodové stavby technického vybavenia (napr. vysielacie
zariadenia).
Za nadzemné podlažie je pre účely tohto územného plánu považované každé
podlažie, ktoré je z čelnej strany objektu (z urbanistického hľadiska
najexponovanejší pohľad v danom priestore) osadené vo výške viac ako 80 cm
nad úrovňou terénu.
12.2. maximálna miera zastavania objektmi
Regulatív určuje prípustnú intenzitu využitia plôch v regulačnom bloku. Je určený
ako pomer zastavanej plochy objektmi k celkovej ploche regulačného bloku x
100. Uvádza sa v percentách. Do zastavaných plôch sa nezapočítavajú
spevnené plochy a komunikácie.
12.3. minimálny podiel zelene
Regulatív určuje minimálny podiel zelene v území. Je definovaný ako pomer
plôch zelene k celkovej k ploche regulačného bloku x 100 a je vyjadrený v
percentách. Započítava sa verejná i súkromná zeleň, vzrastlá i nízka zeleň,
vrátane trávnych plôch (okrem zastavaných a spevnených plôch).
12.4. odstupové vzdialenosti medzi objektmi
Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa Vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Minimálne odstupové
vzdialenosti medzi objektmi sú záväzne stanovené v § 6 tejto vyhlášky. Hustota,
členenie a výška stavieb na bývanie musia umožňovať najmä dodržanie
odstupov a vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, na
zachovanie súkromia bývania, na požiarnu ochranu a civilnú obranu a na
vytváranie plôch zelene.
12.5. špecifické regulatívy
Regulatív určuje rôzne obmedzenia – urbanistické, priestorové, kompozičné,
kultúrnohistorické, krajinnoekologické, dopravné, technické a iné, ktoré platia
špecificky pre niektoré regulačné bloky a nebolo možné ich vyjadriť v rámci
spracovania všeobecných regulatívov.
B.2.2 Určenie regulácie funkčného využívania územia
Pre usmernenie funkčného využívania riešeného územia „Zmien a doplnkov č.
1/2011“ v jednotlivých regulačných blokoch je definovaný
súbor regulatívov
uvedených v tabuľkovom prehľade („kapitola č. B.13: Prehľad záväzných
regulatívov“), kde je stanovené:
1.
hlavné (dominantné) funkčné využitie = záväzná funkcia s min. podielom 75 %
funkčného využitia celého regulačného bloku, v prípade zmiešaných funkčných
plôch podiel jednotlivých hlavných funkcií určí územnoplánovacia dokumentácia
a územnoplánovací podklad na zonálnej úrovni
2.
doplnkové (prípustné) funkčné využitie – upresňuje súbor funkcií, ktoré sú
prípustné v rámci regulačného bloku ako doplnkové funkcie k hlavnej funkcii
v max. rozsahu 25 % funkčného využitia celého regulačného bloku
3.
neprípustné (zakázané) funkčné využitie – taxatívne vymenováva súbor
funkcií, ktoré sú zakázané v rámci regulačného bloku.
B.3 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA
1.
v rámci vymedzeného regulačného bloku R4 je možné lokalizovať nové
zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu (najmä obchod a služby)
– zariadenia je potrebné umiestňovať v primeranej pešej dostupnosti obyvateľov
v samostatných objektoch (resp. sa OV môže umiestňovať v novostavbách
domov na ich prízemí)
2.
v rámci vymedzeného regulačného bloku O4 je možné lokalizovať nové
zariadenia občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu –
zariadenia je potrebné situovať tak, aby dotvárali kompozičnú kostru mesta
3.
pri projektovaní stavieb občianskej vybavenosti dodržiavať príslušné normy a
právne predpisy, platné v čase realizácie stavieb
4.
pri umiestňovaní zariadení občianskej vybavenosti navrhnúť podľa druhu a
veľkosti zariadenia zodpovedajúci rozsah plôch statickej dopravy – kapacitu
parkovísk pri vybavenosti riešiť v zmysle STN 73 6110 pri stupni automobilizácie
1:3,5.
B.4 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO
DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA
B.4.1 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia
1. zabezpečiť realizáciu dopravnej infraštruktúry v novonavrhovaných rozvojových
lokalitách pred realizáciou resp. súbežne s realizáciou samotných objektov
2.
funkčné triedy, kategórie a šírkové usporiadanie plánovaných komunikácií navrhnúť v ďalších
stupňoch PD v zmysle STN 73 6110
3.
návrh statickej dopravy riešiť v ďalších stupňoch PD na zonálnej úrovni v zmysle STN 73 6110 –
odstavovanie vozidiel v obytných zónach riešiť na vlastných pozemkoch alebo v garážach,
parkovanie a odstavovanie osobných a nákladných áut podnikateľských subjektov s väčšími
areálmi zabezpečiť na vlastnom pozemku a riešiť ich v zmysle STN 73 6110 pri stupni
automobilizácie 1:3,5
4.
pri návrhu odstavných a parkovacích plôch dodržiavať hygienické požiadavky na ochranu ŽP
a postupovať v zmysle STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel (norma
udáva podmienky umiestnenia odstavných a parkovacích státí a pod.) a STN 73 0531 Ochrana
proti hluku v pozemných stavbách.
B.4.2 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia
Zásady a regulatívy všeobecné
1. rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma technických zariadení a líniových
stavieb – pozri kapitolu B.8.
2. pri projektovaní zariadení a líniových trás technickej infraštruktúry postupovať
podľa príslušných noriem a predpisov
3. už pri projektových prípravných prácach koordinovať trasy inžinierskych sietí
4. zabezpečiť realizáciu technickej infraštruktúry v novonavrhovaných rozvojových
plochách v predstihu alebo súbežne s navrhovaným riešením
5. v rozvojových plochách vytvárať verejne prístupné koridory pre možnosť
trasovania inžinierskych sietí
6. podrobný návrh v rámci rozvojových plôch (uličné rozvody) v riešenom území
spracovať v podrobnejších stupňoch dokumentácie.
Zásady a regulatívy v oblasti vodného hospodárstva
1.
všetky križovania inžinierskych sieti s vodnými tokmi riešiť podľa STN 73 6822 –
„Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“
2.
všetky rozvojové zámery a stavebné aktivity s dotyku s ochrannými hrádzami
vodných tokov a ich ochrannými pásmami konzultovať s príslušným správcom a
dodržiavať požiadavky zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
3.
ochranu vodných pomerov a vodných zdrojov riešiť v súlade zo zákonom č.
364/2004 Z. z. o vodách – vypúšťanie odpadových a osobitných odpadových vôd
do povrchových vôd
4.
rozvojové aktivity riešiť v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. (ktorým bol
zrušený zákon č. 666/2005 Z. z.) o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov
5.
do jednotlivých rozvojových plôch rozšíriť rozvodnú sieť pitnej vody, ako aj
kapacitne zväčšiť niektoré uličné vetvy rozvodnej siete pitnej vody – rozvodná
sieť verejného vodovodu a zásobovacieho potrubia musí kapacitne vyhovovať na
max. hodinovú potrebu + požiarnu potrebu, v max. miere zokruhovať rozvodnú
sieť pitnej vody
6.
zásobovanie požiarnou vodou riešiť z požiarnych hydrantov z verejnej
vodovodnej siete, v častiach bez verejného vodovodu zabezpečiť potrebu vody
iným spôsobom
7.
odvádzanie odpadových vôd riešiť v súlade s § 36 zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách
v nových rozvojových plochách budovať delenú kanalizáciu
8.
9.
stokové siete riešiť v súlade s STN 75 6101, STN EN 476:1999 Všeobecné
požiadavky na súčasti gravitačných systémov kanalizačných potrubí a stôk (73
6735)
10.
riešenie povrchových dažďových vôd do vsaku (predovšetkým zo spevnených
plôch) zosúladiť so zákonom č. 364/2004 Z. z. – vodný zákon
11.
priestorovú úpravu vedení technického vybavenia (vodovod, kanalizácia) riešiť
v súlade s STN 73 6005
12.
recipienty chrániť pred znečistením v súlade s predpísanými limitmi
13.
v ďalších stupňoch PD je potrebné:
−
spracovať riešenie bezpečného zachytenia a odvedenia dažďových vôd
pomocou záchytných kanálov
−
dodržiavať preventívne protierózne opatrenia v rámci povodia, t. j.
rešpektovať správne agrotechnické postupy, udržiavať a vytvárať ochranné
vegetačné pásy v blízkosti poľnohospodárskych plôch, zriaďovať vsakovacie
plochy.
Zásady a regulatívy v oblasti energetiky
1.
využiť priaznivé predpoklady na zachovanie a intenzifikáciu centrálneho
zásobovania teplom (CTZ) v území pokrytom existujúcou sieťou tepelných
rozvodov
2.
stimulovať rozširovanie centrálneho zásobovania teplom (CTZ) aj na širšie
územie určené pre bývanie, občiansku vybavenosť, výrobu ale aj pre zástavbu
rodinných domov
3.
vo vyšších stupňoch PD všetky spotreby ZP pri rozvoji mesta konzultovať s SPP-distribúcia a.s.
RCs
4.
realizovať plynofikáciu navrhovaných rozvojových plôch
5.
el. vedenia situované vo verejne prístupných miestach v zastavaných územiach
navrhovať káblové uložené v zemi v súlade s Vyhl. MŽP SR č. 523 z 19. 9. 2002
6.
nové a rekonštruované transf. stanice uprednostňovať prefabrikované resp.
murované
7.
pri návrhu jednotlivých etáp zohľadniť ďalší vývoj realizácie zámerov (vplyv na
ďalšie technické riešenie zásobovania el. energiou môže mať časový sled
realizácie zámerov)
8.
včas nárokovať požiadavky na el. energiu, a to celkovo pre výhľad –
zabezpečenie prenosu a tiež pre jednotlivé lokality – v spolupráci zo ZSE posúdiť
voľné výkony v existujúcich TS a sieťach a potom navrhnúť podľa potrieb nové
zdroje
9.
posúdiť potrebu preložiek, resp. rekonštrukcie el. sietí
10.
v priebehu prípravných prác v urbanistických štúdiách až po dokumentáciu pre
územné rozhodnutie uvažovať s vhodným územím pre transformačné stanice
tak, aby mohli byť prevedené do vlastníctva ZSE spolu s TS
11.
pri situovaní TS s olejovými transformátormi pamätať na ochranu vôd pred ich
možným znečistením.
Zásady a regulatívy v oblasti telekomunikácií
1.
pred realizáciou výstavby v rozvojových plochách vytýčiť presné trasovanie
telekomunikačných káblov
2.
pri zabezpečení najnovších telekomunikačných služieb riešené rozvojové plochy
pripojiť na VTS prostredníctvom optickej prístupovej siete
3.
z hľadiska mobilných operátorov nové rozvojové plochy zapracovať do GSM
infraštruktúry v súlade s pokrytím mesta SKALICA
4.
v prípade križovania a súbehu tel. vedení so silovým vedením dodržiavať normu
STN 33 40 50 ods. 3.3.1. o podzemných telekomunikačných vedeniach.
Zásady a regulatívy v oblasti špeciálnej vybavenosti
Zariadenia obrany štátu
Nie sú definované, nakoľko takéto zariadenia sa v meste nenachádzajú ani nie sú
navrhované.
Zariadenia požiarnej ochrany
1.
zabezpečiť zdroje vody a zriadiť odberné miesta na verejnom vodovode podľa §
8 ods. 1 vo vzdialenosti podľa prílohy č. 4 vyhlášky č. 699/2004 Z. z. MV SR
o zabezpečovaní stavieb vodou na hasenie požiarov.
Zariadenia protipovodňovej ochrany
−
bezpečne zachytávať a odvádzať dažďové vody pomocou záchytných kanálov
−
dodržiavať preventívne protierózne opatrenia v rámci povodia, t. j. rešpektovať
správne agrotechnické postupy, udržiavať a vytvárať ochranné vegetačné pásy
v blízkosti poľnohospodárskych plôch, zriaďovať vsakovacie plochy.
Zariadenia civilnej ochrany obyvateľstva
1.
pri navrhovaní zariadení civilnej ochrany (ochranných stavieb pre obyvateľstvo)
v ďalších stupňoch dokumentácie postupovať v zmysle Zákona č. 532/2006 Z. z.
o podrobnostiach
na
zabezpečenie
stavebno-technických
požiadaviek
a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, najmä § 4 citovaného
zákona
2.
budovať ochranné stavby formou úkrytov budovaných svojpomocne v obytných
stavbách (dvojúčelové stavby) – na určenie vhodných ochranných stavieb
použiteľných na jednoduché úkryty vymenuje mesto komisiu, ktorá určí ako
vhodnú stavbu zapustený, polozapustený suterén, technické prízemie
v rodinných domoch alebo bytových domoch, alebo iné vhodné nadzemné
priestory stavieb, ktoré po vykonaní špecifických úprav musia zabezpečiť
čiastočnú ochranu osôb pred účinkami mimoriadnych udalostí
3.
pri výbere vhodných podzemných alebo nadzemných priestorov stavieb na
jednoduché úkryty budované svojpomocne rešpektovať požiadavky v zmysle
vyhlášky MV SR č. 297/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov a dbať na:
−
vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa mohli v prípade
ohrozenia včas ukryť,
−
zabezpečenie ochrany pred rádioaktívnym zamorením a pred preniknutím
nebezpečných látok,
−
minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu týchto priestorov,
−
statické vlastnosti a ochranné vlastnosti,
−
vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom
filtračným a ventilačným zariadením,
−
utesnenie.
Zariadenia odpadového hospodárstva
-
vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie každej stavby vyčleniť
dostatočné plochy na umiestnenie zberných nádob a kontajnerov na odpady
a separovane zbierané zložky odpadov.
B.5 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT, OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY
KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ
STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE
B.5.1 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických
hodnôt
1.
z hľadiska ochrany vnútorných priehľadov smerom z interiéru mesta, priehľadov z Kalvárie a
z Rotundy sv. Juraja (ktoré tvoria významné historické konfiguračné dominanty mesta) pri novej
výstavbe mimo ochranného pásma Pamiatkovej zóny Skalica minimalizovať negatívne vplyvy na
pohľady z interiéru mesta
2.
rešpektovať historicky podmienenú siluetu a dominanty historického jadra mesta
3.
z dôvodu možnej existencie archeologických nálezov na celom riešenom území, v ktorom doposiaľ
je evidovaných 15 archeologických lokalít, musí byť v jednotlivých etapách realizácie a
uplatňovania územného plánu v praxi splnená nasledovná podmienka v zmysle zákona č. 50/1976
Z. z. o ÚP a SP (úplné znenie 109/1998 Z. z.) a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu: „Investor / stavebník si musí od pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch územného
a stavebného konania vyžiadať konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti
súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba atď.)
z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť k porušeniu dosiaľ
neevidovaných archeologických nálezov a nálezísk.“ Podľa § 37 ods. 3 citovaného zákona o
nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje Krajský pamiatkový úrad Trnava.
B.5.2 Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných
zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a
udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene
1. rešpektovať určené prieskumné územie Gbely pre ropu a zemný plyn
s platnosťou do roku 2006 a žiadaným predĺžením platnosti do roku 2010,
v ktorom stavebný úrad môže vydať územné rozhodnutie len po vyjadrení
ministerstva podľa § 21 ods. 6 geologického zákona
2. v zmysle návrhu systému ekologickej stability rešpektovať navrhované prvky
MÚSES:
o
interakčné prvky líniové – líniová zeleň na izoláciu vzájomne nezlučiteľných
funkcií
3. v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie minimalizovať dopady negatívnych
prvkov na ekologickú stabilitu územia požadovaním zohľadnenia nasledovných
podmienok v adekvátnom rozsahu:
o
územne vymedziť priestor účelovej izolačnej zelene, ktorá by mala byť
navrhnutá pri všetkých lokalitách, ktoré sú z charakteru funkcie z hľadiska
priestorovej blízkosti nezlučiteľné (výrobná funkcia v protiklade s obytnou)
o
návrh nových obytných súborov podmieňovať územnou rezervou pre
funkčnú uličnú stromovú a kríkovú zeleň bez kolízie s podzemnými, alebo
vzdušnými koridormi inžinierskych sietí.
B.6 ZÁSADY A REGULATÍVY
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
STAROSTLIVOSTI
O
1.
realizáciu navrhovaných obytných zón podmieniť vybudovaním vnútrozonálnych
rozvodov verejných inžinierskych sietí (vodovod, plynovod, kanalizácia
s následným prečistením splaškových odpadových vôd v ČOV Skalica, ktorá
zabezpečí vypúšťanie prečistených odpadových vôd do recipientu Morava
v súlade s NV SR č. 269/2010 Z. z.) s dostatočnou kapacitou a v potrebnom
časovom predstihu – zabránenie znečisteniu podzemných vôd, ovzdušia
2.
zabezpečiť nasledovné požiadavky na ochranu zdravia ľudí:
o
zabezpečiť kvantitatívne i kvalitatívne vyhovujúce hromadné zásobovanie obyvateľstva mesta pitnou
vodou podľa požiadaviek NV SR č. 354/2006 Z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú
na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ako aj hygienicky vyhovujúce
zneškodňovanie splaškových odpadových vôd (budovanie kanalizácie) – inžinierske siete budovať
v predstihu alebo súbežne s navrhovaným riešením
o
regulovať rozvoj mesta tak, aby sa eliminovalo možné nežiadúce
ovplyvňovanie chránených funkcií (v riešenom území „Zmien a doplnkov č.
1/2011“ bývanie) prevádzkami nadmerne zaťažujúcimi životné prostredie
hlukom, emisiami škodlivín a pachov
V prípade realizácie funkčných plôch priemyslu v dotyku s funkciou bývania
realizovať len také výrobné činnosti, ktoré nebudú nadmerným zápachom
alebo prachom znehodnocovať úroveň kvality bývania v tejto oblasti
(betonárne, drevovýroba, kovovýroba, lakovne a iné) vo vzdialenosti kratšej
ako 300 m od obytnej zóny. Dodržanie dostatočných odstupových
vzdialeností od závažnosti zdroja znečisťovania ovzdušia sa odporúča podľa
prílohy E normy OTN ŽP 2 111:99.
o
urbanizáciu územia usmerňovať s ohľadom
existujúcej zelene a podzemných vôd
na
maximálnu
ochranu
o
obmedziť podiel zastavaných a spevnených plôch na základe stanovených
zásad a regulatívov priestorového usporiadania
o
usporiadanie a konfiguráciu jednotlivých objektov navrhnúť tak, aby sa
vylúčilo ich vzájomné tienenie a dodržali sa vo vnútorných priestoroch
určených na dlhodobý pobyt ľudí vyhovujúce svetlo-technické podmienky
podľa NV SR č. 353/2006 Z. z. o požiadavkách na vnútorné prostredie budov
a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie
zariadenia
o
stavebno-technické riešenie rodinných domov v podrobnostiach zosúladiť
s požiadavkami STN 73 4301 Budovy na bývanie
o
preveriť potrebu rádiovej ochrany objektov podľa vyhl. MZ SR č. 406/2002 Z.
z. o požiadavkách ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov,
3.
zabezpečiť požiadavky na ochranu zdravia ľudí a taktiež ochrany zvierat podľa §
44 zákona č. 39/2007 Z. z.
4.
riešiť a regulovať urbanistickú koncepciu územného rozvoja mesta v súlade
s ustanoveniami § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a zabezpečovať
ochranu vôd na základe environmentálnych cieľov ustanovených § 5 vodného
zákona
5.
pri príprave a realizácii výstavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch
a s ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva
6.
rešpektovať zámery a opatrenia Programu odpadového hospodárstva mesta
Skalica
7.
rozšíriť separovaný zber odpadov na čo najväčší možný počet separovaných
zložiek zástavby
8.
pri návrhu zástavby riešiť umiestnenie zberných miest pre zhromažďovanie
odpadov podľa miestnych podmienok
9. odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch riešiť do vsaku, prípadne bezpečné
zachytenie a odvedenie vôd z povrchového odtoku riešiť pomocou záchytných kanálov
10. dodržiavať protierózne opatrenia
11.
optimalizovať priestorovú štruktúru a využívanie krajiny (ľudská mierka,
dotváranie prostredia na ekologických princípoch - kostra ES, koordinácia
stavebných činností ...)
12.
riešiť strety záujmov výstavby s infraštruktúrou a vyvolané technické opatrenia
(preložky IS)
13.
pri lokalizácii výstavby rešpektovať ochranné pásma sietí dopravnej a technickej
infraštruktúry
14.
v projektovej príprave, povoľovacích procesoch ako i realizácii jednotlivých
stavieb a opatrení sa zamerať na účinné opatrenia vedúce k eliminácii
elektronického smogu (napr. pri výstavbe vysielačov, realizácii verejné osvetlenia
a pod.)
15.
v ďalších stupňoch PD postupovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
16.
pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať požiadavky vyplývajúce právnych
predpisov z oblasti životného prostredia platné v čase realizácie jednotlivých
stavieb, najmä Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a tvorbe krajiny, Zákon
č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, Zákon č.
326/2005 Z. z. o lesoch, Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
B.7 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
V súvislosti s návrhom rozvojových plôch vymedzujú „Zmeny a doplnky č. 1/2011“
zastavané územie tak, že obsahuje:
−
územie vymedzené hranicou zastavaného územia, evidovanou na katastrálnom
úrade – do týchto plôch bolo zaradené aj časť riešeného územia „Zmien
a doplnkov č. 1/2011“ – rozvojová plocha č. D-A
−
územie skutočne zastavané, ktoré nie je v súčasnosti vymedzené hranicou
zastavaného územia, evidovanou na katastrálnom úrade
−
územie, ktoré je navrhnuté na zastavanie rozvojovými plochami podľa Návrhu
ÚPN mesta (pôvodná dokumentácia) – do týchto plôch bolo zaradené aj časť
riešeného územia „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ – rozvojové plochy č. Z-1 a Z-2.
−
územie, ktoré je navrhnuté na zastavanie rozvojovými plochami podľa „Zmien
a doplnkov č. 1/2011“ – rozvojová plocha č. D-1.
Navrhovaná hranica zastavaného územia bola definovaná vo výkresoch č. 3.1, 3.2
v rámci riešenia pôvodnej dokumentácie.
B.8 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV
V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ je potrebné rešpektovať tieto
ochranné pásma, ovplyvňujúce riešené územie:
− ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zákona
č. 656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia
vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri
napätí:
o
od 1 kV do 35 kV vrátane: 1. pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých
lesných priesekoch 7 m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m,
v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m
o
v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia
a pod elektrickým vedením je zakázané:
-
zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
-
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
-
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
vo vzdialenosti 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia
s jednoduchou izoláciou
-
uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
-
vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
-
vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť
a spoľahlivosť prevádzky sústavy
-
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia
možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu
poškodiť vodiče vzdušného vedenia
-
vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd
k vedeniu a na tento účel umožniť prevádzkovateľovi udržiavať voľný
pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch stranách vonkajšieho
nadzemného elektrického vedenia (táto vzdialenosť sa vymedzuje od
dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného elektrického
vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podporného bodu)
− ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia v zmysle zákona č.
656/2004 Z. z., § 36:
o
s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené
vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu
elektrickej stanice
o
v ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti,
pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť
a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice
− ochranné pásma tepelných rozvodov v zmysle zákona 657 Z.z. § 36 o tepelnej
energetike
−
ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od
pôdorysného okraja potrubia, priemeru DN500 a viac 2,5 m na obidve strany od
pôdorysného okraja potrubia
−
ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej
telekomunikačnej siete v zmysle Zákona o telekomunikáciách č. 610/2003 Z. z. a
priestorovej normy úpravy vedení technického vybavenia.
V zmysle § 30 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších
predpisov, je potrebný súhlas Leteckého úradu Slovenskej republiky na stavby:
−
stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písm. a)
−
stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých
vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1
písm. b)
−
zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých
pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN
110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písm. c)
−
zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie
alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné
zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d).
V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ je potrebné vymedziť tieto chránené
územia:
−
Prieskumné územie Gbely.
B.9 VYMEDZENIE PLÔCH NA VEREJNOPROSPEŠNÉ
STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIA POZEMKOV, NA ASANÁCIU A CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY
B.9.1 Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby
Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo
verejnom záujme, (podľa zoznamu uvedeného v Zákone č. 50/1976 Zb., §108, odsek
2), možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť
rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len "vyvlastniť"). Podľa § 26 ods. 6 zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách je možné vyvlastniť pozemky pri budovaní vodnej stavby
a podľa § 21 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách je
možné vyvlastniť pozemky pri výstavbe týchto sietí.
Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo
vyvlastňovacom konaní. Za stavby podľa odseku 2 písm. a) (verejnoprospešné
stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie) sa považujú stavby
určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia
podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzí schvaľujúci
orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.
V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ je potrebné vymedziť plochy pre
verejnoprospešné stavby a opatrenia podľa nasledovného zoznamu, uvedeného aj
v kapitole č. B.12.:
a) Miestne komunikácie, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce
plochy, ktoré zabezpečujú dopravné napojenie územia (obslužné komunikácie
funkčných tried C1, C2 a C3 ako aj nemotoristické komunikácie s funkciou
pobytovou a obslužnou – funkčných tried D1, D2 a D3 a príslušné zariadenia
dopravy podľa príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej
časti
b) Siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré
zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, obslužné a výrobné aktivity energiami
(elektrické a plynové rozvody a príslušné zariadenia elektrickej a plynovodnej
siete podľa príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti
c) Siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré
zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, obslužné a výrobné aktivity pitnou a
úžitkovou vodou (vodovodné rozvody a príslušné zariadenia vodovodnej siete
podľa príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti
d) Siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré
zabezpečujú odvádzanie a čistenie odpadových vôd (rozšírenie čistiarní
odpadových vôd, kmeňové stoky, hlavné zberače a ostatná kanalizačná sústava
s príslušnými zariadeniami kanalizačnej siete podľa príslušnej technickej
dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti
e) Zariadenia a terénne úpravy na bezpečné zachytenie a odvedenie vôd z povrchového odtoku
pomocou záchytných kanálov – neoznačené v grafickej časti.
B.9.2 Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania
pozemkov
Nakoľko „Zmeny a doplnky č. 1/2011“ nie sú riešené so zonálnou podrobnosťou, nie
je možné bližšie určiť parcely, ktorých sa proces delenia a sceľovania bude dotýkať.
Tieto parcely určia podrobnejšie stupne projektovej dokumentácie.
Delenie a sceľovanie pozemkov je nutné vykonať vo všetkých novonavrhovaných
rozvojových plochách, a to ešte pred začatím výstavby dopravnej a technickej
infraštrukúry na základe podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie, resp.
územnoplánovacieho podkladu.
B.9.3 Vymedzenie plôch na asanácie
Vzhľadom na existujúce štruktúry zástavby v lokalite č. D-A, disponibilná plocha pre
rozvoj novej zástavby môže vzniknúť najmä asanáciami, resp. rozsiahlymi
rekonštrukciami týchto predošlých štruktúr zástavby – preto „Zmeny a doplnky č.
1/2011“ predpokladajú asanácie na ploche č. D-A.
B.9.4 Vymedzenie plôch na chránené časti krajiny
V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ je potrebné rešpektovať plochy na
tieto chránené časti krajiny:
1. Prieskumné územie Gbely.
V priestoroch chránených časí krajiny je nutné pri využívaní územia riadiť sa
ustanoveniami platných všeobecne záväzných predpisov.
B.10 URČENIE, NA KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ
OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY
„Zmeny a doplnky č. 1/2011“ vymedzujú potrebu obstarať územný plán zóny v súlade
s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 12):
a) v prípade, ak je nutné vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné
účely.
B.11 URČENIE, NA KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ
OBSTARAŤ URBANISTICKÚ ŠTÚDIU
„Zmeny a doplnky č. 1/2011“ nevymedzujú potrebu obstarať územnoplánovací
podklad – urbanistickú štúdiu v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov (§ 4) pre žiadnu z rozvojových plôch.
B.12 ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ je potrebné vymedziť plochy pre
verejnoprospešné stavby a verejnoprospešné opatrenia podľa nasledovného
zoznamu:
a) Miestne komunikácie, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce
plochy, ktoré zabezpečujú dopravné napojenie územia (obslužné komunikácie
funkčných tried C1, C2 a C3 ako aj nemotoristické komunikácie s funkciou
pobytovou a obslužnou – funkčných tried D1, D2 a D3 a príslušné zariadenia
dopravy podľa príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej
časti
b) Siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré
zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, obslužné a výrobné aktivity energiami
(elektrické a plynové rozvody a príslušné zariadenia elektrickej a plynovodnej
siete podľa príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti
c) Siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré
zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, obslužné a výrobné aktivity pitnou a
úžitkovou vodou (vodovodné rozvody a príslušné zariadenia vodovodnej siete
podľa príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti
d) Siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré
zabezpečujú odvádzanie a čistenie odpadových vôd (rozšírenie čistiarní
odpadových vôd, kmeňové stoky, hlavné zberače a ostatná kanalizačná sústava
s príslušnými zariadeniami kanalizačnej siete podľa príslušnej technickej
dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti
e) Zariadenia a terénne úpravy na bezpečné zachytenie a odvedenie vôd z povrchového odtoku
pomocou záchytných kanálov – neoznačené v grafickej časti.
Verejnoprospešné stavby sú zakreslené vo výkrese č. 3.1, 3.2. Umiestnenie
verejnoprospešných stavieb v grafickej časti je len orientačné, presné vymedzenie
pozemkov pre ich lokalizáciu bude predmetom riešenia podrobnejšej dokumentácie.
Charakteristika VP stavieb:
Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo
verejnom záujme, (podľa zoznamu uvedeného v Zákone č. 50/1976 Zb., §108, odsek
2), možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť
rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len "vyvlastniť"). Podľa § 26 ods. 6 zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách je možné vyvlastniť pozemky pri budovaní vodnej stavby
a podľa § 21 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách je
možné vyvlastniť pozemky pri výstavbe týchto sietí.
Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo
vyvlastňovacom konaní. Za stavby podľa odseku 2 písm. a) (verejnoprospešné
stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie) sa považujú stavby
určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia
podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzí schvaľujúci
orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.
1.B.13 PREHĽAD ZÁVÄZNÝCH REGULATÍVOV
>> Záväzné regulatívy pre regulačný blok PU sa vzťahujú na územie riešené v pôvodnej dokumentácii ÚPN mesta Skalica,
ostatné regulatívy sa vzťahujú na riešené územie „Zmien a doplnkov č. 1/2011“: >>
Ozna
čenie
regulačných
bloko
v
Hlavné
funkčné
využitie
Doplnkové funkčné
využitie
Neprípustné
funkčné
využitie
Max. výška
objektov
(počet NP /
výška v m)
Max.
miera
zastavani
a
objektami
(%)
Min.
podiel
zelene
(%)
Špecifické regulatívy
R4
bývanie
v rodinných
domoch
občianska
vybavenosť základná (služby,
maloobchodné
prevádzky)
nepoľnohospod
ár-ska výroba
a sklady s
negatívnymi a
rušivými
vplyvmi,
vrátane
neprípustných
remeselnovýrobných
prevádzok –
zámočnícke,
lakírnické
a kovoobrábaci
e prevádzky
2NP,
35 %
50 %
zabezpečiť min. 1
garážové stojisko na 1
bytovú jednotku
nepoľnohospodárska
výroba a sklady –
len drobné
remeselno-výrobné
prevádzky, okrem
neprípustných
poľnohospodárska
výroba – len chov
drobných zvierat (s
výnimkou
veľkochovu)
šport a telovýchova ihriská
poľnohospodárs
ka výroba
(okrem chovu
drobných
v časti D1 –
1 NP +
podkrovie
navrhované obytné
objekty radiť
k prislúchajúcej miestnej
komunikácii pozdĺž
jednotnej stavebnej
čiary, nie je prípustná
zástavba obytných
objektov v zadných
traktoch pozemkov („v
záhradách“),
obslúžených z rovnakej
miestnej komunikácie a
nie je prípustné delenie
pozemkov vo vnútornom
priestore lokality bez
komplexného riešenia,
vrátane návrhu novej
Ozna
čenie
regulačných
bloko
v
Hlavné
funkčné
využitie
Doplnkové funkčné
využitie
Neprípustné
funkčné
využitie
rekreácia
v zastavanom území
– oddychové plochy
zvierat)
prístupovej komunikácie
technická
vybavenosť
nadlokálneho
charakteru
v obytných zónach nie je
prípustná výstavba iných ako
drobných stavieb plniacich
doplnkovú funkciu k hlavnej
stavbe rodinného domu
dopravná
vybavenosť –
parkoviská
nákladných
vozidiel nad 3,5
t
v novonavrhovaných
lokalitách stanoviť
jednotný architektonický
ráz objektov s tradičným
šikmým zastrešením
v časti D1
verejná a vyhradená
zeleň
príslušné verejné
dopravné a
technické vybavenie
nevyhnutné pre
obsluhu územia
Max. výška
objektov
(počet NP /
výška v m)
Max.
miera
zastavani
a
objektami
(%)
Min.
podiel
zelene
(%)
Špecifické regulatívy
bývanie
v združených
rodinných
domoch
(radové.
átriové,
dvojdomy)
O4
občianska
vybavenosť
šport a telovýchova ihriská
rekreácia
v zastavanom území
– oddychové plochy
nepoľnohospod
ár-ska výroba
a sklady s
negatívnymi a
rušivými
vplyvmi (okrem
4 NP, resp.
max. 20m
(neplatí pre
existujúce
objekty
s vyšším
50 %
10 %
zachovanie existujúcich
výrobných objektov
a areálov pre výrobné
funkcie je možné len
bez ďalšieho rozvoja
existujúceho stavu, bez
Ozna
čenie
regulačných
bloko
v
Hlavné
funkčné
využitie
Doplnkové funkčné
využitie
Neprípustné
funkčné
využitie
Max. výška
objektov
(počet NP /
výška v m)
verejná a vyhradená
zeleň
skladov
súvisiacich
s hlavnou
funkciou
a okrem
existujúcich
objektov)
počtom NP,
resp.
väčšou
výškou)
sklady súvisiace
s hlavnou funkciou
dopravná a
technická
vybavenosť
nevyhnutná pre
obsluhu územia
technická
vybavenosť
nadlokálneho
charakteru
nesúvisiaca
s hlavným
a doplnkovým
funkčným
využitím
bývanie (okrem
existujúcich
objektov)
Max.
miera
zastavani
a
objektami
(%)
Min.
podiel
zelene
(%)
Špecifické regulatívy
zvýšenia nárokov na
dopravné a technické
vybavenie a bez
možnosti takej zmeny
výrobného procesu,
ktorá by viedla k
zhoršeniu kvality
životného prostredia
podmienkou
transformácie územia
resp. jeho častí na
občiansku vybavenosť
a ostatné súvisiace
funkcie je zabezpečenie
opatrení na elimináciu
negatívnych vplyvov
existujúcich výrobných
prevádzok (protihlukové
opatrenia, vzájomné
hmotovo-priestorové
prepojenie objektov,
resp. ich vzájomná
izolácia zeleňou ...)
Vzhľadom na
zachovanie historickej
Ozna
čenie
regulačných
bloko
v
Hlavné
funkčné
využitie
Doplnkové funkčné
využitie
Neprípustné
funkčné
využitie
Max. výška
objektov
(počet NP /
výška v m)
Max.
miera
zastavani
a
objektami
(%)
Min.
podiel
zelene
(%)
Špecifické regulatívy
siluety a diaľkových
pohľadov z hlavnej
prístupovej komunikácie
– Mallého ulice na
dominanty historického
jadra mesta, s cieľom
eliminovať rušivé prvky
v pohľadovo chránenej
scenérii, žiadame riešiť
v projektovej
dokumentácii
navrhovanej zástavby
vizualizácie priehľadov
na pamiatkové územie
so zakreslením všetkých
technických zariadení
(antény, reklamné
pútače, bilbordy,
vzduchotechnické
zariadenia a pod.)
riešených nad úrovňou
strechy.
PU
poľnohospo
dárska
výroba –
kompostáreň
dopravná a
technická
výroba
nepoľnohospod
ár-ska a sklady
15 m
(neplatí pre
bodové
10%
20%
pri povoľovaní výstavby
dbať
na
dodržanie
zásady,
že
Ozna
čenie
regulačných
bloko
v
Hlavné
funkčné
využitie
Doplnkové funkčné
využitie
Neprípustné
funkčné
využitie
Max. výška
objektov
(počet NP /
výška v m)
usadlosti
(poľnohospo
dárska
rastlinná
výroba +
nízkokapacitn
á živočíšna
výroba)
vybavenosť
nevyhnutná pre
obsluhu územia
technická
vybavenosť
nadlokálneho
charakteru
nesúvisiace
s hlavným
a doplnkovým
funkčným
využitím
stavby
technického
charakteru
(sýpka ...)
sklady súvisiace
s hlavnou funkciou
športové
a rekreačné aktivity
súvisiace s hlavnou
funkciou
(agroturistika)
občianska
vybavenosť –
prevádzky služieb a
obchodu súvisiace
s hlavnou funkciou
Max.
miera
zastavani
a
objektami
(%)
Min.
podiel
zelene
(%)
Špecifické regulatívy
poľnohospodárska
činnosť bude v lokalite
primárnou funkciou
bývanie okrem
bývania
súvisiaceho
s hl. funkčným
využitím
bývanie súvisiace
s hl. funkčným
využitím – pozri
definíciu vo
vysvetlivkách
špecifických pojmov
Vysvetlivky špecifických pojmov:
Poľnohospodárska usadlosť: Poľnohospodárska usadlosť je ucelený súbor stavieb určených na výrobu a skladovanie
poľnohospodárskych výrobkov a techniky prípadne na prevádzkovanie agroturistiky. Ich súčasťou môže byť stavba na
bývanie s trvalým pobytom. Objekt na bývanie nemôže byť realizovaný vopred ako samostatná stavba. Prístup k pozemkom
usadlosti si musí zabezpečiť užívateľ na vlastné náklady vrátane trvalej údržby. Existujúce prístupové účelové (poľné)
komunikácie budú obcou udržované štandardným spôsobom ako poľné cesty – bez povinnosti obce zabezpečiť trvalú údržbu.
Názov dokumentácie: Územný plán mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 1/2011
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA
SKALICA
ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2011
ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN mesta Skalica
(spracovateľ: Ing. arch. Monika Dudášová a kol.),
schválený uznesením č. 141/2008 zo dňa 19.06.2008
Obstarávateľ:
Mesto Skalica
Spracovateľ:
Ing. arch. Monika Dudášová
Zmeny a doplnky č. 1/2011
strana 2/27
Obsah:
Zmeny a doplnky záväznej textovej časti:
B. Záväzná textová časť:
B.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (napr.
urbanistické, priestorové, kompozičné, kultúrnohistorické, kúpeľné, krajinnoekologické,
dopravné, technické) na funkčné a priestorovo homogénne jednotky (str. 8)
B.2 Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie
jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch
vyjadrených vo všeobecne zrozumiteľnej legende (zákazy, prípustné spôsoby a koeficienty
využitia) (str. 9)
B.3 Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia (str. 10)
B.4 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
(str. 10)
B.5 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania
prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej
stability vrátane plôch zelene (str. 14)
B.6 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie (str. 15)
B.7 Vymedzenie zastavaného územia obce (str. 16)
B.8 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov (str. 16)
B.9 Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania
pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny (str. 18)
B.10 Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny (str. 19)
B.11 Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať urbanistickú štúdiu (str. 19)
B.12 Zoznam verejnoprospešných stavieb (str. 19)
B.13 Prehľad záväzných regulatívov (str. 21)
B.14 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb (str. 24).
Úprava smernej textovej časti:
A. Smerná textová časť:
A.2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely (str. 25)
Ostatné kapitoly smernej textovej časti sa nemenia ani nedopĺňajú. Základné informácie o riešenom
území „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ sú spracované v úvodnej časti textu.
Zmeny a doplnky záväznej grafickej časti:
2.1. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M 1:10000 (tlačené
v zmenšenej M 1:15000) – zmeny a doplnky výkresu č. 2.1 (samostatná príloha)
2.2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M 1:5000 – zmeny
a doplnky výkresu č. 2.2 (samostatná príloha)
3.1. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia – záväzná časť
riešenia a verejnoprospešné stavby M 1:10000 (tlačené v zmenšenej M 1:15000) – zmeny a doplnky
výkresu č. 3.1 (samostatná príloha)
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
strana 3/27
3.2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia – záväzná časť
riešenia a verejnoprospešné stavby M 1:5000 – zmeny a doplnky výkresu č. 2.1 (samostatná príloha)
Prílohy sú spracované samostatne.
Úprava smernej grafickej časti:
1. Výkres širších vzťahov M 1:50000
4.1. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia M 1:10000
4.2. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia M 1:5000
5.1. Výkres riešenia verejného technického vybavenia – návrh koncepcie riešenia vodného
hospodárstva M 1:5000
5.2. Výkres riešenia verejného technického vybavenia – návrh koncepcie riešenia energetiky a
telekomunikácií M 1:5000
6. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability M
1:10000 (tlačené v zmenšenej M 1:15000)
7. Výkres perspektívneho použitia polnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepolnohospodárske
úcely M 1:5000
Prílohy sú spracované samostatne. Vo výkresoch je vyznačené riešené územie „Zmien a doplnkov č.
1/2011“, riešenie je okrem návrhov vo výkrese č. 6 bez zmien a doplnkov.
Dokladová časť.
Prílohy sú spracované ako samostatný elaborát.
Poznámka: Číslovanie jednotlivých kapitol textovej časti a výkresov grafickej časti je prevzaté
z pôvodnej dokumentácie.
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
strana 4/27
Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi
Názov dokumentácie:
Územný plán mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 1/2011 (ďalej len „Zmeny a doplnky č. 1/2011“).
Obstarávateľ dokumentácie
Mesto Skalica
Nám. Slobody 10
909 01 Skalica
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2 a/ Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov:
Ing. Katarína Tisončíková, (registračné číslo: 193), M. R. Štefánika 166/50, 96001 Zvolen.
Spracovateľ dokumentácie
Ing. arch. Monika Dudášová
Drotárska cesta 37
811 02 Bratislava
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. arch. M. Dudášová, autorizovaný architekt SKA, registračné číslo 0734 AA 0230.
Údaje o dôvodoch obstarania „Zmien a doplnkov č. 1/2011“, vymedzenie
riešeného územia, ciele riešenia
Mesto Skalica je podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) obstarávateľom územnoplánovacej
dokumentácie obce (mesta).
Na základe vývinu názorov na usporiadanie schválených častí územia – lokality č. Z-1 (časť č. 18
podľa platnej UPD – ulica Psíky) a Z-2 (časť č. 19 podľa platnej UPD – ulica Psíky) ako aj požiadavky
na doplnenie nových území – lokality č. D-A v zastavanom území mesta (areál firmy ZIPP) a lokality
č. D-1 mimo zastavaného územia mesta (ulica Psíky) – mesto pristúpilo k spracovaniu zmien a
doplnkov platnej územnoplánovacej dokumentácie.
Účelom zmien a doplnkov v lokalite č. Z-1 a č. Z-2 (Z-x = označenie navrhovanej zmeny a jej poradové
číslo) je zmena funkčného využitia pôvodne navrhovaného rozvojového zámeru.
Účelom zmien a doplnkov v lokalite č. D-A (D-x = označenie navrhovaného doplnku a jeho poradové
číslo) je nový rozvojový zámer v zastavanom územia mesta v návrhovej etape.
Účelom zmien a doplnkov v lokalite č. D-1 (D-x = označenie navrhovaného doplnku a jeho poradové
číslo) je nový rozvojový zámer mimo zastavaného územia mesta v návrhovej etape.
Riešeným územím „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ sú zámery označené č. Z-1, Z-2, D-A, D-1,
nachádzajúce sa v administratívnom území mesta Skalica (k. ú. Skalica).
Hlavné ciele riešenia „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ sú definované v nasledujúcej tabuľke č. 1.
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
strana 5/27
Tabuľka č. 1
Označ.
v zmysle
platnej
ÚPD
Označ.
v zmysle ZaD
č. 1/2011
Výmera
v ha
Navrhovaná
záväzná funkcia
v zmysle platnej
ÚPD
Navrhovaná
záväzná funkcia
v zmysle ZaD č.
1/2011
Účel
navrhovaných
ZaD č. 1/2011
18 - časť
Z-1
0,486
Bývanie v bytových
domoch
Bývanie v rodinných
domoch
Zmena
funkčného
využitia pôv.
navrhovaného
rozvojového
zámeru
19 - časť
Z-2
0,700
Bývanie v bytových
domoch
Bývanie v rodinných
domoch
Zmena
funkčného
využitia pôv.
navrhovaného
rozvojového
zámeru
–
D-A
5,362
Nepoľnohospodárska výroba, sklady,
bývanie v rodinných
domoch
Občianska
vybavenosť
Nový rozvojový
zámer
–
D-1
0,324
Poľnohospodárska
pôda
Bývanie v rodinných
domoch
Nový rozvojový
zámer
–
– (bez
označenia v grafickej
časti)
–
Poľnohospodárska
výroba – usadlosti
Poľnohospodárska
výroba – usadlosti
Zmena definície
funkčného
využitia
Zmeny a doplnky textovej časti územnoplánovacej dokumentácie sú kvôli prehľadnosti spracované ako
samostatná príloha záväznej a smernej textovej časti schváleného „ÚPN mesta Skalica“. Obsah je
v súlade s obsahom podľa Vyhlášky č. 55/2001 Z. z., textová časť je spracovaná v nadväznosti na
štruktúru textovej časti schválenej dokumentácie s vyznačením zmien a doplnkov v kapitolách, ktorých
sa zmeny a doplnky týkajú (kapitola č. A.2.16 smernej časti, kapitoly č. B.1 – B.14 záväznej časti).
V ostatných kapitolách nedochádza k zmenám a doplnkom, preto sa v texte nevyskytujú.
Zmeny a doplnky grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie sú spracované v samostatných
výkresoch v nadväznosti na štruktúru grafickej časti schválenej dokumentácie s vyznačením zmien a
doplnkov vo výkresoch, ktorých sa zmeny a doplnky týkajú (výkres č. 2,1, 2.2, 3.1, 3.2, 6, 7).
V ostatných výkresoch (výkres č. 1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2) nedochádza k zmenám a doplnkom – sú
priložené bez vykonania zmien.
Po spracovaní „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ budú tieto prerokované podľa § 22 v súvislosti s § 31
stavebného zákona s verejnosťou a dotknutými orgánmi. Po prerokovaní budú predložené na
posúdenie dodržania postupu obstarávania Krajskému stavebnému úradu v Trnave a následne
predložené na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Skalici.
Východiskové podklady pre Zmeny a doplnky č. 1/2011 k ÚPN obce
Pre „Zmeny a doplnky č. 1/2011“ boli východiskové najmä tieto podklady:
−
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN VÚC Trnavský kraj, schválené uznesením zastupiteľstva TTSK č.
217/2007/13, záväzná časť vyhlásená VZN č. 11/2007
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
strana 6/27
−
Územný plán mesta Skalica, spracovateľ: Ing. arch. Monika Dudášová a kol., schválený
uznesením MZ č. 141/2008 zo dňa 19.06.2008.
−
Požiadavky mesta na rozsah „Zmien a doplnkov č. 1/2011“.
Údaje o súlade „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ so zadaním ÚP obce
Zadanie územného plánu mesta bolo vypracované a prerokované len v rámci spracovania pôvodnej
dokumentácie ÚPN mesta Skalica (toto zadanie bolo schválené uznesením MZ č. 171/2007 zo dňa
30.08.2007). Vzhľadom na charakter dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1/2011“, iné zadanie nebolo
vypracované.
„Zmeny a doplnky č. 1/2011“ sú v súlade so vstupnými cieľmi rozvoja v platnom „ÚPN mesta Skalica“
a jeho „Zadaním“.
Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce
Pre mesto Skalica bol vypracovaný a schválený „Územný plán mesta Skalica“ Ing. arch. Monikou
Dudášovou a kol. s ukončením prác v roku 2008, ktorý bol niekoľko krát aktualizovaný. Pôvodná
dokumentácia je aj naďalej vhodnou dokumentáciou na usmerňovanie územného rozvoja mesta
Skalica.
„Zmeny a doplnky č. 1/2011“ menia a dopĺňajú schválenú dokumentáciu v rozsahu podľa Tabuľky č. 1.
Obyvateľstvo, bytový fond, pracovné príležitosti
„Zmeny a doplnky č. 1/2011" uvažujú s vytvorením potenciálnych možností pre plochy bývania
v rodinných domoch v rámci zámeru č. D-1, Z-1 a Z-2. Keďže sa jedná najmä o zmenu z pôvodne
uvažovanej funkcie bývania v bytových domoch na bývanie v rodinných domoch, predpokladáme skôr
mierny úbytok počtu obyvateľov oprosti riešeniu pôvodnej ÚPD.
„Zmeny a doplnky č. 1/2011" vzhľadom na vytvorenie potenciálnych možností pre občiansku
vybavenosť v rámci zámeru č. D-A umožnia vznik pracovných príležitostí. Keďže sa jedná
o transformáciu existujúcich výrobných objektov, nejedná sa o nárast počtu pracovných príležitostí, len
o zmenu v ponúkaných pracovných pozíciách.
Napojenie riešeného územia na verejné dopravné a technické vybavenie
územia
Návrh riešenia verejného dopravného a technického vybavenia územia bol spracovaný v pôvodnej
dokumentácii, na ktorej riešenie „Zmeny a doplnky č. 1/2011“ nadväzujú.
V dokumentácii „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ nedochádza k žiadnym zmenám v riešení dopravného
ani technického verejného vybavenia mesta (zariadenia a siete technickej infraštruktúry).
Navrhované rozvojové plochy sa napoja na existujúce zariadenia a siete dopravnej a technickej
infraštruktúry a na zariadenia a siete navrhované v schválenej ÚPD, resp. v súlade s aktuálnymi
požiadavkami príslušných správcov sietí.
Podrobný návrh riešenia dopravného a technického vybavenia jednotlivých lokalít bude spracovaný
v ďalších stupňoch PD.
Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí platnej ÚPD vyššieho
stupňa pre „Zmeny a doplnky č. 1/2011“
Základným nadradeným východiskovým dokumentom pre „Zmeny a doplnky č. 1/2011“ je schválený
ÚPN VÚC Trnavského kraja.
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
strana 7/27
Výstupy z riešenia územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa – záväzná časť “Územného
plánu veľkého územného celku Trnavského kraja”, vyhlásená všeobecne záväzným nariadením vlády
SR (nariadenie vlády SR č.183/1998 Zb., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého
územného celku Trnavský kraj v znení nariadenia vlády SR č. 111/2003 Z. z.) a Zmeny a doplnky č. 2
ÚPN VÚC Trnavský kraj, ktoré boli schválené uznesením zastupiteľstva TTSK č. 217/2007/13 a ich
záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 11/2007, sú záväzným dokumentom pre riešenie ÚPN mesta
Skalica a riešenie jeho zmien a doplnkov.
Regulatívy, vzťahujúce sa nové funkčné využitie, navrhované v „Zmenách a doplnkoch č. 1/2011“ - t. j.
funkčné využitie pre „bývanie v rodinných domoch“ a pre „občiansku vybavenosť + výrobu
nepoľnohospodársku boli predmetom riešenia pôvodnej dokumentácie, preto ich opakovane
neuvádzame.
Riešenie „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ je v súlade s návrhmi na regionálnej úrovni.
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
strana 8/27
ZMENY A DOPLNKY ZÁVÄZNEJ TEXTOVEJ
ČASTI
B. ZÁVÄZNÁ TEXTOVÁ ČASŤ
>> Pôvodný text kapitoly č. B. sa dopĺňa v jednotlivých bodoch nasledovne: >>
B.1 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA (NAPR.
URBANISTICKÉ, PRIESTOROVÉ, KOMPOZIČNÉ, KULTÚRNOHISTORICKÉ,
KÚPEĽNÉ,
KRAJINNOEKOLOGICKÉ,
DOPRAVNÉ, TECHNICKÉ) NA FUNKČNÉ A PRIESTOROVO
HOMOGÉNNE JEDNOTKY
„Zmeny a doplnky č. 1/2011“ stanovujú súbor záväzných regulatívov. Regulatívy sa vzťahujú na
územie s predpokladom lokalizácie zástavby:
−
územie s predpokladom lokalizácie zástavby predstavuje nové rozvojové plochy
o
v zastavanom území mesta, kde je navrhovaná transformácia zastavaného územia spojená
s novou výstavbou, resp. rozsiahlou rekonštrukciou = zásadná zmena súčasného funkčného
využitia (lokalita č. D-A)
o
mimo zastavaného územia mesta, kde je navrhovaná nová výstavba na doteraz
nezastavaných plochách (lokality č. Z-1, Z-2, D-1)
V tomto území sa jedná o novú výstavbu alebo rozsiahlu rekonštrukciu – regulatívy priestorového
usporiadania (miera možného stavebného využitia tohto územia) a funkčného využívania územia
sú definované v súbore záväzných regulatívov.
Regulatívy sú spracované pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky – regulačné bloky.
Regulačné bloky sú priestorovo vymedzené v grafickej časti (výkresy č. 3.1, 3.2) a sú označené
nasledovne (označenie vyplýva z hlavného funkčného využitia daného regulačného bloku):
−
R4: Bývanie v rodinných domoch (lokality č. Z-1, Z-2, D-1)
−
O4: Občianska vybavenosť (lokalita č. D-A)
−
PU: Poľnohospodárska výroba – usadlosti.
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia charakteru kvantitatívnych
limitných hodnôt a parametrov sú pre jednotlivé regulačné bloky špecifikované v kapitole B.13. Prehľad
záväzných regulatívov, ostatné všeobecné regulatívy sú spracované v kapitolách č. B.2.-B.12.
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
strana 9/27
B.2 URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO
VYLUČUJÚCICH PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA, URČENIE
REGULÁCIE VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLÔCH VYJADRENÝCH VO VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNEJ LEGENDE (ZÁKAZY, PRÍPUSTNÉ SPÔSOBY A KOEFICIENTY VYUŽITIA)
B.2.1 Určenie regulácie priestorového usporiadania
Pre usmernenie priestorového usporiadania riešeného územia „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ je
definovaný súbor nasledujúcich regulatívov:
1.
rešpektovať historické dominanty a panoramatické pohľady na území mesta a diaľkové pohľady
smerom von z mesta
2.
súlad architektonického stvárnenia v jednotlivých urbanistických obvodoch ako aj architektonický
súlad pri riešení fasád (farebnosť, materiál a pod.) s dôrazom v území R4, O4, zabezpečovať
prostredníctvom príslušného oddelenia mestského úradu
3.
rešpektovať požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
4.
pre jednotlivé regulačné bloky rešpektovať konkrétnejšie regulatívy uvedené v tabuľkovom
prehľade („kapitola č. B.13: Prehľad záväzných regulatívov“), kde sú stanovené:
12.1. maximálna výška objektov
Regulatív určuje maximálnu výšku objektov v regulačnom bloku danú počtom nadzemných
podlaží, pričom podkrovie, resp. ustúpené podlažie (t. j. polovičné podlažie pri plochých
strechách) do výmery 50% z podlažnej plochy objektu, sa ako samostatné podlažie nepočíta.
V prípade niektorých regulačných blokov, kde sa predpokladá výstavba objektov skladov,
priemyselnej výroby a pod., je namiesto počtu podlaží maximálna výška objektov určená
v metroch. Výškové obmedzenie neplatí pre bodové stavby technického vybavenia (napr.
vysielacie zariadenia).
Za nadzemné podlažie je pre účely tohto územného plánu považované každé podlažie, ktoré je
z čelnej strany objektu (z urbanistického hľadiska najexponovanejší pohľad v danom priestore)
osadené vo výške viac ako 80 cm nad úrovňou terénu.
12.2. maximálna miera zastavania objektmi
Regulatív určuje prípustnú intenzitu využitia plôch v regulačnom bloku. Je určený ako pomer
zastavanej plochy objektmi k celkovej ploche regulačného bloku x 100. Uvádza sa v percentách.
Do zastavaných plôch sa nezapočítavajú spevnené plochy a komunikácie.
12.3. minimálny podiel zelene
Regulatív určuje minimálny podiel zelene v území. Je definovaný ako pomer plôch zelene
k celkovej k ploche regulačného bloku x 100 a je vyjadrený v percentách. Započítava sa verejná
i súkromná zeleň, vzrastlá i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch (okrem zastavaných
a spevnených plôch).
12.4. odstupové vzdialenosti medzi objektmi
Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa Vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
strana 10/27
Minimálne odstupové vzdialenosti medzi objektmi sú záväzne stanovené v § 6 tejto vyhlášky.
Hustota, členenie a výška stavieb na bývanie musia umožňovať najmä dodržanie odstupov a
vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia bývania, na
požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene.
12.5. špecifické regulatívy
Regulatív určuje rôzne obmedzenia – urbanistické, priestorové, kompozičné, kultúrnohistorické,
krajinnoekologické, dopravné, technické a iné, ktoré platia špecificky pre niektoré regulačné bloky
a nebolo možné ich vyjadriť v rámci spracovania všeobecných regulatívov.
B.2.2 Určenie regulácie funkčného využívania územia
Pre usmernenie funkčného využívania riešeného územia „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ v jednotlivých
regulačných blokoch je definovaný súbor regulatívov uvedených v tabuľkovom prehľade („kapitola č.
B.13: Prehľad záväzných regulatívov“), kde je stanovené:
1.
hlavné (dominantné) funkčné využitie = záväzná funkcia s min. podielom 75 % funkčného využitia
celého regulačného bloku, v prípade zmiešaných funkčných plôch podiel jednotlivých hlavných
funkcií určí územnoplánovacia dokumentácia a územnoplánovací podklad na zonálnej úrovni
2.
doplnkové (prípustné) funkčné využitie – upresňuje súbor funkcií, ktoré sú prípustné v rámci
regulačného bloku ako doplnkové funkcie k hlavnej funkcii v max. rozsahu 25 % funkčného
využitia celého regulačného bloku
3.
neprípustné (zakázané) funkčné využitie – taxatívne vymenováva súbor funkcií, ktoré sú
zakázané v rámci regulačného bloku.
B.3 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA
1.
v rámci vymedzeného regulačného bloku R4 je možné lokalizovať nové zariadenia občianskej
vybavenosti lokálneho významu (najmä obchod a služby) – zariadenia je potrebné umiestňovať v
primeranej pešej dostupnosti obyvateľov v samostatných objektoch (resp. sa OV môže
umiestňovať v novostavbách domov na ich prízemí)
2.
v rámci vymedzeného regulačného bloku O4 je možné lokalizovať nové zariadenia občianskej
vybavenosti celomestského a nadmestského významu – zariadenia je potrebné situovať tak, aby
dotvárali kompozičnú kostru mesta
3.
pri projektovaní stavieb občianskej vybavenosti dodržiavať príslušné normy a právne predpisy,
platné v čase realizácie stavieb
4.
pri umiestňovaní zariadení občianskej vybavenosti navrhnúť podľa druhu a veľkosti zariadenia
zodpovedajúci rozsah plôch statickej dopravy – kapacitu parkovísk pri vybavenosti riešiť v zmysle
STN 73 6110 pri stupni automobilizácie 1:3,5.
B.4 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO
DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA
B.4.1 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia
1.
zabezpečiť realizáciu dopravnej infraštruktúry v novonavrhovaných rozvojových lokalitách pred
realizáciou resp. súbežne s realizáciou samotných objektov
2.
funkčné triedy, kategórie a šírkové usporiadanie plánovaných komunikácií navrhnúť v ďalších
stupňoch PD v zmysle STN 73 6110
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
strana 11/27
3.
návrh statickej dopravy riešiť v ďalších stupňoch PD na zonálnej úrovni v zmysle STN 73 6110 –
odstavovanie vozidiel v obytných zónach riešiť na vlastných pozemkoch alebo v garážach,
parkovanie a odstavovanie osobných a nákladných áut podnikateľských subjektov s väčšími
areálmi zabezpečiť na vlastnom pozemku a riešiť ich v zmysle STN 73 6110 pri stupni
automobilizácie 1:3,5
4.
pri návrhu odstavných a parkovacích plôch dodržiavať hygienické požiadavky na ochranu ŽP
a postupovať v zmysle STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel (norma udáva
podmienky umiestnenia odstavných a parkovacích státí a pod.) a STN 73 0531 Ochrana proti hluku
v pozemných stavbách.
B.4.2 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia
Zásady a regulatívy všeobecné
1.
rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma technických zariadení a líniových stavieb – pozri
kapitolu B.8.
2.
pri projektovaní zariadení a líniových trás technickej infraštruktúry postupovať podľa príslušných
noriem a predpisov
3.
už pri projektových prípravných prácach koordinovať trasy inžinierskych sietí
4.
zabezpečiť realizáciu technickej infraštruktúry v novonavrhovaných rozvojových plochách v
predstihu alebo súbežne s navrhovaným riešením
5.
v rozvojových plochách vytvárať verejne prístupné koridory pre možnosť trasovania inžinierskych
sietí
6.
podrobný návrh v rámci rozvojových plôch (uličné rozvody) v riešenom území spracovať v
podrobnejších stupňoch dokumentácie.
Zásady a regulatívy v oblasti vodného hospodárstva
1.
všetky križovania inžinierskych sieti s vodnými tokmi riešiť podľa STN 73 6822 – „Križovania
a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“
2.
všetky rozvojové zámery a stavebné aktivity s dotyku s ochrannými hrádzami vodných tokov a ich
ochrannými pásmami konzultovať s príslušným správcom a dodržiavať požiadavky zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách
3.
ochranu vodných pomerov a vodných zdrojov riešiť v súlade zo zákonom č. 364/2004 Z. z.
o vodách – vypúšťanie odpadových a osobitných odpadových vôd do povrchových vôd
4.
rozvojové aktivity riešiť v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. (ktorým bol zrušený zákon č.
666/2005 Z. z.) o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
5.
do jednotlivých rozvojových plôch rozšíriť rozvodnú sieť pitnej vody, ako aj kapacitne zväčšiť
niektoré uličné vetvy rozvodnej siete pitnej vody – rozvodná sieť verejného vodovodu
a zásobovacieho potrubia musí kapacitne vyhovovať na max. hodinovú potrebu + požiarnu
potrebu, v max. miere zokruhovať rozvodnú sieť pitnej vody
6.
zásobovanie požiarnou vodou riešiť z požiarnych hydrantov z verejnej vodovodnej siete,
v častiach bez verejného vodovodu zabezpečiť potrebu vody iným spôsobom
7.
odvádzanie odpadových vôd riešiť v súlade s § 36 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
8.
v nových rozvojových plochách budovať delenú kanalizáciu
9.
stokové siete riešiť v súlade s STN 75 6101, STN EN 476:1999 Všeobecné požiadavky na súčasti
gravitačných systémov kanalizačných potrubí a stôk (73 6735)
10. riešenie povrchových dažďových vôd do vsaku (predovšetkým zo spevnených plôch) zosúladiť so
zákonom č. 364/2004 Z. z. – vodný zákon
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
strana 12/27
11. priestorovú úpravu vedení technického vybavenia (vodovod, kanalizácia) riešiť v súlade s STN 73
6005
12. recipienty chrániť pred znečistením v súlade s predpísanými limitmi
13. v ďalších stupňoch PD je potrebné:
−
spracovať riešenie bezpečného zachytenia a odvedenia dažďových vôd pomocou záchytných
kanálov
−
dodržiavať preventívne protierózne opatrenia v rámci povodia, t. j. rešpektovať správne
agrotechnické postupy, udržiavať a vytvárať ochranné vegetačné pásy v blízkosti
poľnohospodárskych plôch, zriaďovať vsakovacie plochy.
Zásady a regulatívy v oblasti energetiky
1.
využiť priaznivé predpoklady na zachovanie a intenzifikáciu centrálneho zásobovania teplom
(CTZ) v území pokrytom existujúcou sieťou tepelných rozvodov
2.
stimulovať rozširovanie centrálneho zásobovania teplom (CTZ) aj na širšie územie určené pre
bývanie, občiansku vybavenosť, výrobu ale aj pre zástavbu rodinných domov
3.
vo vyšších stupňoch PD všetky spotreby ZP pri rozvoji mesta konzultovať s SPP-distribúcia a.s.
RCs
4.
realizovať plynofikáciu navrhovaných rozvojových plôch
5.
el. vedenia situované vo verejne prístupných miestach v zastavaných územiach navrhovať
káblové uložené v zemi v súlade s Vyhl. MŽP SR č. 523 z 19. 9. 2002
6.
nové a rekonštruované transf. stanice uprednostňovať prefabrikované resp. murované
7.
pri návrhu jednotlivých etáp zohľadniť ďalší vývoj realizácie zámerov (vplyv na ďalšie technické
riešenie zásobovania el. energiou môže mať časový sled realizácie zámerov)
8.
včas nárokovať požiadavky na el. energiu, a to celkovo pre výhľad – zabezpečenie prenosu a tiež
pre jednotlivé lokality – v spolupráci zo ZSE posúdiť voľné výkony v existujúcich TS a sieťach
a potom navrhnúť podľa potrieb nové zdroje
9.
posúdiť potrebu preložiek, resp. rekonštrukcie el. sietí
10. v priebehu prípravných prác v urbanistických štúdiách až po dokumentáciu pre územné
rozhodnutie uvažovať s vhodným územím pre transformačné stanice tak, aby mohli byť
prevedené do vlastníctva ZSE spolu s TS
11. pri situovaní TS s olejovými transformátormi pamätať na ochranu vôd pred ich možným
znečistením.
Zásady a regulatívy v oblasti telekomunikácií
1.
pred realizáciou výstavby v rozvojových plochách vytýčiť presné trasovanie telekomunikačných
káblov
2.
pri zabezpečení najnovších telekomunikačných služieb riešené rozvojové plochy pripojiť na VTS
prostredníctvom optickej prístupovej siete
3.
z hľadiska mobilných operátorov nové rozvojové plochy zapracovať do GSM infraštruktúry
v súlade s pokrytím mesta SKALICA
4.
v prípade križovania a súbehu tel. vedení so silovým vedením dodržiavať normu STN 33 40 50
ods. 3.3.1. o podzemných telekomunikačných vedeniach.
Zásady a regulatívy v oblasti špeciálnej vybavenosti
Zariadenia obrany štátu
Nie sú definované, nakoľko takéto zariadenia sa v meste nenachádzajú ani nie sú navrhované.
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
strana 13/27
Zariadenia požiarnej ochrany
1.
zabezpečiť zdroje vody a zriadiť odberné miesta na verejnom vodovode podľa § 8 ods. 1 vo
vzdialenosti podľa prílohy č. 4 vyhlášky č. 699/2004 Z. z. MV SR o zabezpečovaní stavieb vodou
na hasenie požiarov.
Zariadenia protipovodňovej ochrany
1.
bezpečne zachytávať a odvádzať dažďové vody pomocou záchytných kanálov
2.
dodržiavať preventívne protierózne opatrenia v rámci povodia, t. j. rešpektovať správne
agrotechnické postupy, udržiavať a vytvárať ochranné vegetačné pásy v blízkosti
poľnohospodárskych plôch, zriaďovať vsakovacie plochy.
Zariadenia civilnej ochrany obyvateľstva
1.
pri navrhovaní zariadení civilnej ochrany (ochranných stavieb pre obyvateľstvo) v ďalších
stupňoch dokumentácie postupovať v zmysle Zákona č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej
ochrany, najmä § 4 citovaného zákona
2.
budovať ochranné stavby formou úkrytov budovaných svojpomocne v obytných stavbách
(dvojúčelové stavby) – na určenie vhodných ochranných stavieb použiteľných na jednoduché
úkryty vymenuje mesto komisiu, ktorá určí ako vhodnú stavbu zapustený, polozapustený suterén,
technické prízemie v rodinných domoch alebo bytových domoch, alebo iné vhodné nadzemné
priestory stavieb, ktoré po vykonaní špecifických úprav musia zabezpečiť čiastočnú ochranu osôb
pred účinkami mimoriadnych udalostí
3.
pri výbere vhodných podzemných alebo nadzemných priestorov stavieb na jednoduché úkryty
budované svojpomocne rešpektovať požiadavky v zmysle vyhlášky MV SR č. 297/1994 Z. z.
v znení neskorších predpisov a dbať na:
−
vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas
ukryť,
−
zabezpečenie ochrany pred rádioaktívnym zamorením a pred preniknutím nebezpečných
látok,
−
minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu týchto priestorov,
−
statické vlastnosti a ochranné vlastnosti,
−
vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom filtračným a ventilačným
zariadením,
−
utesnenie.
Zariadenia odpadového hospodárstva
1.
vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie každej stavby vyčleniť dostatočné plochy na
umiestnenie zberných nádob a kontajnerov na odpady a separovane zbierané zložky odpadov.
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
strana 14/27
B.5 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT, OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY
KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ
STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE
B.5.1 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických
hodnôt
1.
z hľadiska ochrany vnútorných priehľadov smerom z interiéru mesta, priehľadov z Kalvárie a
z Rotundy sv. Juraja (ktoré tvoria významné historické konfiguračné dominanty mesta) pri novej
výstavbe mimo ochranného pásma Pamiatkovej zóny Skalica minimalizovať negatívne vplyvy na
pohľady z interiéru mesta
2.
rešpektovať historicky podmienenú siluetu a dominanty historického jadra mesta
3.
z dôvodu možnej existencie archeologických nálezov na celom riešenom území, v ktorom doposiaľ
je evidovaných 15 archeologických lokalít, musí byť v jednotlivých etapách realizácie a uplatňovania
územného plánu v praxi splnená nasledovná podmienka v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o ÚP a
SP (úplné znenie 109/1998 Z. z.) a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu:
„Investor / stavebník si musí od pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch územného
a stavebného konania vyžiadať konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti
súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba atď.)
z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť k porušeniu dosiaľ
neevidovaných archeologických nálezov a nálezísk.“ (ako podklad k rozhodnutiu Pamiatkového
úradu bude slúžiť vyjadrenie Archeologického ústavu SAV v Nitre, podľa § 37 ods. 3 citovaného
zákona o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje Krajský pamiatkový úrad v Trnava –
v prípade záchranného archeologického výskumu KPÚ vydá rozhodnutie po predchádzajúcom
vyjadrení archeologického ústavu – § 7 – Arch. ústav SAV)
B.5.2 Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných
zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a
udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene
1.
rešpektovať určené prieskumné územie Gbely pre ropu a zemný plyn s platnosťou do roku 2006
a žiadaným predĺžením platnosti do roku 2010, v ktorom stavebný úrad môže vydať územné
rozhodnutie len po vyjadrení ministerstva podľa § 21 ods. 6 geologického zákona
2.
v zmysle návrhu systému ekologickej stability rešpektovať navrhované prvky MÚSES:
o
3.
interakčné prvky líniové – líniová zeleň na izoláciu vzájomne nezlučiteľných funkcií
v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie minimalizovať dopady negatívnych prvkov na
ekologickú stabilitu územia požadovaním zohľadnenia nasledovných podmienok v adekvátnom
rozsahu:
o
územne vymedziť priestor účelovej izolačnej zelene, ktorá by mala byť navrhnutá pri všetkých
lokalitách, ktoré sú z charakteru funkcie z hľadiska priestorovej blízkosti nezlučiteľné
(výrobná funkcia v protiklade s obytnou)
o
návrh nových obytných súborov podmieňovať územnou rezervou pre funkčnú uličnú
stromovú a kríkovú zeleň bez kolízie s podzemnými, alebo vzdušnými koridormi inžinierskych
sietí.
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
strana 15/27
B.6 ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
1.
realizáciu navrhovaných obytných zón podmieniť vybudovaním vnútrozonálnych rozvodov
verejných inžinierskych sietí (vodovod, plynovod, kanalizácia) s dostatočnou kapacitou a
v potrebnom časovom predstihu – zabránenie znečisteniu podzemných vôd, ovzdušia
2.
zabezpečiť nasledovné požiadavky na ochranu zdravia ľudí:
o
zabezpečiť kvantitatívne i kvalitatívne vyhovujúce hromadné zásobovanie obyvateľstva mesta
pitnou vodou podľa požiadaviek NV SR č. 354/2006 Z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky
na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ako
aj hygienicky vyhovujúce zneškodňovanie splaškových odpadových vôd (budovanie
kanalizácie) – inžinierske siete budovať v predstihu alebo súbežne s navrhovaným riešením
o
regulovať rozvoj mesta tak, aby sa eliminovalo možné nežiadúce ovplyvňovanie chránených
funkcií (v riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ bývanie) prevádzkami nadmerne
zaťažujúcimi životné prostredie hlukom, emisiami škodlivín a pachov
V prípade realizácie funkčných plôch priemyslu v dotyku s funkciou bývania realizovať len
také výrobné činnosti, ktoré nebudú nadmerným zápachom alebo prachom znehodnocovať
úroveň kvality bývania v tejto oblasti (betonárne, drevovýroba, kovovýroba, lakovne a iné) vo
vzdialenosti kratšej ako 300 m od obytnej zóny. Dodržanie dostatočných odstupových
vzdialeností od závažnosti zdroja znečisťovania ovzdušia sa odporúča podľa prílohy E normy
OTN ŽP 2 111:99.
o
urbanizáciu územia usmerňovať s ohľadom na maximálnu ochranu existujúcej zelene
a podzemných vôd
o
obmedziť podiel zastavaných a spevnených plôch na základe stanovených zásad
a regulatívov priestorového usporiadania
o
usporiadanie a konfiguráciu jednotlivých objektov navrhnúť tak, aby sa vylúčilo ich vzájomné
tienenie a dodržali sa vo vnútorných priestoroch určených na dlhodobý pobyt ľudí vyhovujúce
svetlo-technické podmienky podľa NV SR č. 353/2006 Z. z. o požiadavkách na vnútorné
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie
zariadenia
o
stavebno-technické riešenie rodinných domov v podrobnostiach zosúladiť s požiadavkami
STN 73 4301 Budovy na bývanie
o
preveriť potrebu rádiovej ochrany objektov podľa vyhl. MZ SR č. 406/2002 Z. z.
o požiadavkách ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov,
3.
zabezpečiť požiadavky na ochranu zdravia ľudí a taktiež ochrany zvierat podľa § 44 zákona č.
39/2007 Z. z.
4.
riešiť a regulovať urbanistickú koncepciu územného rozvoja mesta v súlade s ustanoveniami § 31
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a zabezpečovať ochranu vôd na základe environmentálnych
cieľov ustanovených § 5 vodného zákona
5.
pri príprave a realizácii výstavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov, zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a s ostatné súvisiace predpisy
na úseku odpadového hospodárstva
6.
rešpektovať zámery a opatrenia Programu odpadového hospodárstva mesta Skalica
7.
rozšíriť separovaný zber odpadov na čo najväčší možný počet separovaných zložiek zástavby
8.
pri návrhu zástavby riešiť umiestnenie zberných miest pre zhromažďovanie odpadov podľa
miestnych podmienok
9.
optimalizovať priestorovú štruktúru a využívanie krajiny (ľudská mierka, dotváranie prostredia na
ekologických princípoch - kostra ES, koordinácia stavebných činností ...)
10. riešiť strety záujmov výstavby s infraštruktúrou a vyvolané technické opatrenia (preložky IS)
11. pri lokalizácii výstavby rešpektovať ochranné pásma sietí dopravnej a technickej infraštruktúry
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
strana 16/27
12. v projektovej príprave, povoľovacích procesoch ako i realizácii jednotlivých stavieb a opatrení sa
zamerať na účinné opatrenia vedúce k eliminácii elektronického smogu (napr. pri výstavbe
vysielačov, realizácii verejné osvetlenia a pod.)
13. v ďalších stupňoch PD postupovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie
14. pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať požiadavky vyplývajúce právnych predpisov z oblasti
životného prostredia platné v čase realizácie jednotlivých stavieb, najmä Zákon č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a tvorbe krajiny, Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy, Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
B.7 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
V súvislosti s návrhom rozvojových plôch vymedzujú „Zmeny a doplnky č. 1/2011“ zastavané územie
tak, že obsahuje:
−
územie vymedzené hranicou zastavaného územia, evidovanou na katastrálnom úrade – do týchto
plôch bolo zaradené aj časť riešeného územia „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ – rozvojová plocha č.
D-A
−
územie skutočne zastavané, ktoré nie je v súčasnosti vymedzené hranicou zastavaného územia,
evidovanou na katastrálnom úrade
−
územie, ktoré je navrhnuté na zastavanie rozvojovými plochami podľa Návrhu ÚPN mesta
(pôvodná dokumentácia) – do týchto plôch bolo zaradené aj časť riešeného územia „Zmien
a doplnkov č. 1/2011“ – rozvojové plochy č. Z-1 a Z-2.
−
územie, ktoré je navrhnuté na zastavanie rozvojovými plochami podľa „Zmien a doplnkov č.
1/2011“ – rozvojová plocha č. D-1.
Navrhovaná hranica zastavaného územia bola definovaná vo výkresoch č. 3.1, 3.2 v rámci riešenia
pôvodnej dokumentácie.
B.8 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV
V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma,
ovplyvňujúce riešené územie:
−
ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z.
z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí:
o
od 1 kV do 35 kV vrátane: 1. pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7
m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre
zavesené káblové vedenie 1 m
o
v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým
vedením je zakázané:
-
zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
-
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
-
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 2 m od
krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
-
uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
−
strana 17/27
-
vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
-
vykonávať činnosti
prevádzky sústavy
-
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti
presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je
zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia
-
vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel umožniť
prevádzkovateľovi udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch
stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (táto vzdialenosť sa vymedzuje
od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného elektrického vedenia na
vodorovnú rovinu ukotvenia podporného bodu)
ohrozujúce
elektrické
vedenie
a bezpečnosť
a spoľahlivosť
ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z.,
§ 36:
o
s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice
o
v ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je
ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej
stanice
−
ochranné pásma tepelných rozvodov v zmysle zákona 657 Z.z. § 36 o tepelnej energetike
−
ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja
potrubia, priemeru DN500 a viac 2,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia
−
ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete
v zmysle Zákona o telekomunikáciách č. 610/2003 Z. z. a priestorovej normy úpravy vedení
technického vybavenia.
V zmysle § 30 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších
predpisov, je potrebný súhlas Leteckého úradu Slovenskej republiky na stavby:
−
stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písm. a)
−
stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách,
ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písm. b)
−
zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písm. c)
−
zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d).
V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ je potrebné vymedziť tieto chránené územia:
−
Prieskumné územie Gbely.
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
strana 18/27
B.9 VYMEDZENIE PLÔCH NA VEREJNOPROSPEŠNÉ
STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIA POZEMKOV, NA ASANÁCIU A CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY
B.9.1 Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby
Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme,
(podľa zoznamu uvedeného v Zákone č. 50/1976 Zb., §108, odsek 2), možno vyvlastniť alebo
vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len
"vyvlastniť"). Podľa § 26 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je možné vyvlastniť pozemky pri
budovaní vodnej stavby a podľa § 21 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a
kanalizáciách je možné vyvlastniť pozemky pri výstavbe týchto sietí.
Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo vyvlastňovacom
konaní. Za stavby podľa odseku 2 písm. a) (verejnoprospešné stavby podľa schválenej
územnoplánovacej dokumentácie) sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby a pre
verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré
vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.
V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ je potrebné vymedziť plochy pre verejnoprospešné
stavby a opatrenia podľa nasledovného zoznamu, uvedeného aj v kapitole č. B.12.:
a)
Miestne komunikácie, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré
zabezpečujú dopravné napojenie územia (obslužné komunikácie funkčných tried C1, C2 a C3 ako
aj nemotoristické komunikácie s funkciou pobytovou a obslužnou – funkčných tried D1, D2 a D3 a
príslušné zariadenia dopravy podľa príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej
časti
b)
Siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú
zásobovanie obyvateľstva, obslužné a výrobné aktivity energiami (elektrické a plynové rozvody a
príslušné zariadenia elektrickej a plynovodnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie) –
neoznačené v grafickej časti
c)
Siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú
zásobovanie obyvateľstva, obslužné a výrobné aktivity pitnou a úžitkovou vodou (vodovodné
rozvody a príslušné zariadenia vodovodnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie) –
neoznačené v grafickej časti
d)
Siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú
odvádzanie a čistenie odpadových vôd (rozšírenie čistiarní odpadových vôd, kmeňové stoky,
hlavné zberače a ostatná kanalizačná sústava s príslušnými zariadeniami kanalizačnej siete podľa
príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti.
B.9.2 Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania
pozemkov
Nakoľko „Zmeny a doplnky č. 1/2011“ nie sú riešené so zonálnou podrobnosťou, nie je možné bližšie
určiť parcely, ktorých sa proces delenia a sceľovania bude dotýkať. Tieto parcely určia podrobnejšie
stupne projektovej dokumentácie.
Delenie a sceľovanie pozemkov je nutné vykonať vo všetkých novonavrhovaných rozvojových
plochách, a to ešte pred začatím výstavby dopravnej a technickej infraštrukúry na základe
podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie, resp. územnoplánovacieho podkladu.
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
strana 19/27
B.9.3 Vymedzenie plôch na asanácie
Vzhľadom na existujúce štruktúry zástavby v lokalite č. D-A, disponibilná plocha pre rozvoj novej
zástavby môže vzniknúť najmä asanáciami, resp. rozsiahlymi rekonštrukciami týchto predošlých
štruktúr zástavby – preto „Zmeny a doplnky č. 1/2011“ predpokladajú asanácie na ploche č. D-A.
B.9.4 Vymedzenie plôch na chránené časti krajiny
V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ je potrebné rešpektovať plochy na tieto chránené
časti krajiny:
1.
Prieskumné územie Gbely.
V priestoroch chránených časí krajiny je nutné pri využívaní územia riadiť sa ustanoveniami
platných všeobecne záväzných predpisov.
B.10 URČENIE, NA KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ
OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY
„Zmeny a doplnky č. 1/2011“ vymedzujú potrebu obstarať územný plán zóny v súlade s ustanoveniami
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 12):
a)
v prípade, ak je nutné vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely.
B.11 URČENIE, NA KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ
OBSTARAŤ URBANISTICKÚ ŠTÚDIU
„Zmeny a doplnky č. 1/2011“ nevymedzujú potrebu obstarať územnoplánovací podklad – urbanistickú
štúdiu v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 4) pre žiadnu
z rozvojových plôch.
B.12 ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ je potrebné vymedziť plochy pre verejnoprospešné
stavby a verejnoprospešné opatrenia podľa nasledovného zoznamu:
a)
Miestne komunikácie, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré
zabezpečujú dopravné napojenie územia (obslužné komunikácie funkčných tried C1, C2 a C3 ako
aj nemotoristické komunikácie s funkciou pobytovou a obslužnou – funkčných tried D1, D2 a D3 a
príslušné zariadenia dopravy podľa príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej
časti
b)
Siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú
zásobovanie obyvateľstva, obslužné a výrobné aktivity energiami (elektrické a plynové rozvody a
príslušné zariadenia elektrickej a plynovodnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie) –
neoznačené v grafickej časti
c)
Siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú
zásobovanie obyvateľstva, obslužné a výrobné aktivity pitnou a úžitkovou vodou (vodovodné
rozvody a príslušné zariadenia vodovodnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie) –
neoznačené v grafickej časti
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
d)
strana 20/27
Siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú
odvádzanie a čistenie odpadových vôd (rozšírenie čistiarní odpadových vôd, kmeňové stoky,
hlavné zberače a ostatná kanalizačná sústava s príslušnými zariadeniami kanalizačnej siete podľa
príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti.
Verejnoprospešné stavby sú zakreslené vo výkrese č. 3.1, 3.2. Umiestnenie verejnoprospešných
stavieb v grafickej časti je len orientačné, presné vymedzenie pozemkov pre ich lokalizáciu bude
predmetom riešenia podrobnejšej dokumentácie.
Charakteristika VP stavieb:
Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme,
(podľa zoznamu uvedeného v Zákone č. 50/1976 Zb., §108, odsek 2), možno vyvlastniť alebo
vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len
"vyvlastniť"). Podľa § 26 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je možné vyvlastniť pozemky pri
budovaní vodnej stavby a podľa § 21 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a
kanalizáciách je možné vyvlastniť pozemky pri výstavbe týchto sietí.
Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo vyvlastňovacom
konaní. Za stavby podľa odseku 2 písm. a) (verejnoprospešné stavby podľa schválenej
územnoplánovacej dokumentácie) sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby a pre
verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré
vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
strana 21/27
B.13 PREHĽAD ZÁVÄZNÝCH REGULATÍVOV
>> Záväzné regulatívy pre regulačný blok PU sa vzťahujú na územie riešené v pôvodnej dokumentácii ÚPN mesta Skalica, ostatné regulatívy sa
vzťahujú na riešené územie „Zmien a doplnkov č. 1/2011“: >>
Označenie
regulačných
blokov
Hlavné funkčné
využitie
Doplnkové funkčné
využitie
Neprípustné
funkčné využitie
Max. výška
objektov
(počet NP /
výška v m)
Max. miera
zastavania
objektami
(%)
Min. podiel
zelene (%)
Špecifické regulatívy
R4
bývanie
v rodinných
domoch
občianska vybavenosť základná (služby,
maloobchodné
prevádzky)
nepoľnohospodárska výroba
a sklady s
negatívnymi a
rušivými vplyvmi,
vrátane
neprípustných
remeselnovýrobných
prevádzok –
zámočnícke,
lakírnické
a kovoobrábacie
prevádzky
2 NP
35 %
50 %
zabezpečiť min. 1 garážové
stojisko na 1 bytovú jednotku
nepoľnohospodárska
výroba a sklady – len
drobné remeselnovýrobné prevádzky,
okrem neprípustných
poľnohospodárska
výroba – len chov
drobných zvierat (s
výnimkou veľkochovu)
šport a telovýchova ihriská
rekreácia v zastavanom
území – oddychové
plochy
verejná a vyhradená
zeleň
príslušné verejné
dopravné a technické
poľnohospodárska
výroba (okrem
chovu drobných
zvierat)
technická
vybavenosť
nadlokálneho
charakteru
dopravná
vybavenosť –
Ing. arch. Monika Dudášová
navrhované obytné objekty
radiť k prislúchajúcej
miestnej komunikácii pozdĺž
jednotnej stavebnej čiary, nie
je prípustná zástavba
obytných objektov v zadných
traktoch pozemkov („v
záhradách“), obslúžených
z rovnakej miestnej
komunikácie a nie je
prípustné delenie pozemkov
vo vnútornom priestore
lokality bez komplexného
riešenia, vrátane návrhu
novej prístupovej
komunikácie
v obytných zónach nie je
prípustná výstavba iných ako
drobných stavieb plniacich
doplnkovú funkciu k hlavnej
stavbe rodinného domu
v novonavrhovaných
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
Označenie
regulačných
blokov
Hlavné funkčné
využitie
Doplnkové funkčné
využitie
Neprípustné
funkčné využitie
vybavenie nevyhnutné
pre obsluhu územia
parkoviská
nákladných vozidiel
nad 3,5 t
strana 22/27
Max. výška
objektov
(počet NP /
výška v m)
Max. miera
zastavania
objektami
(%)
Min. podiel
zelene (%)
Špecifické regulatívy
lokalitách stanoviť jednotný
architektonický ráz objektov
bývanie
v združených
rodinných domoch
(radové. átriové,
dvojdomy)
O4
občianska
vybavenosť
šport a telovýchova ihriská
rekreácia v zastavanom
území – oddychové
plochy
verejná a vyhradená
zeleň
sklady súvisiace
s hlavnou funkciou
dopravná a technická
vybavenosť nevyhnutná
pre obsluhu územia
nepoľnohospodárska výroba
a sklady s
negatívnymi a
rušivými vplyvmi
(okrem skladov
súvisiacich
s hlavnou funkciou
a okrem
existujúcich
objektov)
technická
vybavenosť
nadlokálneho
charakteru
nesúvisiaca
s hlavným
a doplnkovým
funkčným využitím
bývanie (okrem
existujúcich
objektov)
Ing. arch. Monika Dudášová
4 NP, resp.
max. 20m
(neplatí pre
existujúce
objekty
s vyšším
počtom NP,
resp. väčšou
výškou)
50 %
10 %
zachovanie existujúcich
výrobných objektov a areálov
pre výrobné funkcie je možné
len bez ďalšieho rozvoja
existujúceho stavu, bez
zvýšenia nárokov na
dopravné a technické
vybavenie a bez možnosti
takej zmeny výrobného
procesu, ktorá by viedla k
zhoršeniu kvality životného
prostredia
podmienkou transformácie
územia resp. jeho častí na
občiansku vybavenosť
a ostatné súvisiace funkcie je
zabezpečenie opatrení na
elimináciu negatívnych
vplyvov existujúcich
výrobných prevádzok
(protihlukové opatrenia,
vzájomné hmotovo-
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2011
Označenie
regulačných
blokov
Hlavné funkčné
využitie
Doplnkové funkčné
využitie
Neprípustné
funkčné využitie
strana 23/27
Max. výška
objektov
(počet NP /
výška v m)
Max. miera
zastavania
objektami
(%)
Min. podiel
zelene (%)
Špecifické regulatívy
priestorové prepojenie
objektov, resp. ich vzájomná
izolácia zeleňou ...)
PU
poľnohospodár
ska výroba –
usadlosti
(poľnohospodár
ska rastlinná
výroba +
nízkokapacitná
živočíšna
výroba)
kompostáreň
dopravná a technická
vybavenosť nevyhnutná
pre obsluhu územia
výroba
nepoľnohospodárska a sklady
športové a rekreačné
aktivity súvisiace
s hlavnou funkciou
(agroturistika)
technická
vybavenosť
nadlokálneho
charakteru
nesúvisiace
s hlavným
a doplnkovým
funkčným využitím
občianska vybavenosť –
prevádzky služieb a
obchodu súvisiace
s hlavnou funkciou
bývanie okrem
bývania
súvisiaceho s hl.
funkčným využitím
sklady súvisiace
s hlavnou funkciou
15 m (neplatí
pre bodové
stavby
technického
charakteru
(sýpka ...)
10%
20%
pri povoľovaní výstavby dbať
na dodržanie zásady, že
poľnohospodárska
činnosť
bude v lokalite primárnou
funkciou
bývanie súvisiace s hl.
funkčným využitím –
pozri definíciu vo
vysvetlivkách
špecifických pojmov
Vysvetlivky špecifických pojmov:
Poľnohospodárska usadlosť: Poľnohospodárska usadlosť je ucelený súbor stavieb určených na výrobu a skladovanie poľnohospodárskych výrobkov
a techniky prípadne na prevádzkovanie agroturistiky. Ich súčasťou môže byť stavba na bývanie s trvalým pobytom. Objekt na bývanie nemôže byť realizovaný
vopred ako samostatná stavba. Prístup k pozemkom usadlosti si musí zabezpečiť užívateľ na vlastné náklady vrátane trvalej údržby. Existujúce prístupové
účelové (poľné) komunikácie budú obcou udržované štandardným spôsobom ako poľné cesty – bez povinnosti obce zabezpečiť trvalú údržbu.
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2010
strana 24/27
B.14 SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
Pre riešené územie „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej a
textovej časti nasledovne:
B. Záväzná textová časť – kapitoly č. B.1.-B.13.
D. Záväzná grafická časť – výkresy č. 2.1, 2.2, 3.1, 3.2
−
2.1 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M 1:10000
(tlačené v zmenšenej M 1:15000)
−
2.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M 1:5000
−
3.1 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia – záväzná časť
riešenia a verejnoprospešné stavby M 1:10000 (tlačené v zmenšenej M 1:15000)
−
3.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia – záväzná časť
riešenia a verejnoprospešné stavby M 1:5000.
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2010
strana 25/27
ÚPRAVA SMERNEJ TEXTOVEJ ČASTI
A. SMERNÁ TEXTOVÁ ČASŤ
A.2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely
>> Pôvodný text kapitoly č. A.2.16. sa v jednotlivých bodoch dopĺňa nasledovne: >>
A.2.16.1 Poľnohospodárska pôda
Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy je spracované v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z.
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Podklady k vyhodnoteniu boli získané z Výskumného
ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave v rámci spracovania pôvodnej dokumentácie.
Hranice lokalít na zastavanie a plochy na vyňatie z PP sú zakreslené vo výkrese č. 7: Výkres
perspektívneho použitia polnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely
(M 1:5000).
V riešenom území sú vykonané hydromelioračné opatrenia – odvodnenia - len v rámci lokality č. D-1.
Podľa Zákona č. 220/2004 Z. z. (príloha č. 3), ktorý na základe 7-miestneho kódu BPEJ uvádza
kategorizáciu poľnohospodárskej pôdy do 9 skupín kvality, patrí poľnohospodárska pôda, na ktorej sa
navrhuje nová výstavba, do 5. skupiny kvality.
Navrhovaná rozvojová plocha č. D-A sa nachádza v zastavanom
hospodárskej pôde (zastavané plochy).
území mesta na nepoľno-
Navrhované rozvojové plochy č. Z-1 a Z-2 sa nachádzajú na ploche poľnohospodárskej pôdy mimo
zastavaného územia. Použitie týchto plôch na nepoľnohospodárske účely bolo riešené v rámci
spracovania pôvodnej dokumentácie (pre plochu s pôvodným označením č. 18 a plochu č. 19 bol
udelený súhlas orgánu ochrany PP na funkciu Bývanie v bytových domoch).
Navrhovaná rozvojová plocha č. D-1 sa nachádza na ploche poľnohospodárskej pôdy mimo
zastavaného územia. Použitie tejto plochy na nepoľnohospodárske účely nebolo riešené v rámci
spracovania pôvodnej dokumentácie.
Podrobnejší popis navrhovaného riešenia je uvedený v predchádzajúcich kapitolách.
Požiadavka ochrany výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske použitie bola zohľadňovaná v rozsahu možností, ktoré poskytuje dané územie s tým, že
boli vytvorené priestorové predpoklady ďalšieho územného rozvoja mesta Skalica vo väzbe na
súčasnú štruktúru zastavaného územia. Pôdy prvých 4 skupín kvality sú chránené podľa §12 zákona o
ochrane poľnohospodárskej pôdy a možno ich dočasne alebo trvale použiť na nepoľnohospodárske
účely iba v nevyhnutných prípadoch, ak nie je možné alternatívne riešenie. Pri riešení predmetných
zmien a doplnkov sa vychádza zo stavebného zákona, kde sa v pri obstarávaní zmien a doplnkov
postupuje podľa §22 - §28 stavebného zákona. V zmysle uvedených ustanovení nie je možné predložiť
alternatívne riešenie a tak sa zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie z hľadiska
alternatívneho riešenia posudzujú podľa Spoločného metodického usmernenia pre orgány ochrany
poľnohospodárskej pôdy a orgány územného plánovania vydaného MV a RR SR a MP SR pod č. MP
SR – 4025/2004 – 430 a MVRR - 2004-7343/24379-1:924/900 dňa 11.8.2004 vo vzťahu k nulovému
riešeniu.
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2010
strana 26/27
A.2.16.2 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde
navrhovaných v rámci „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ – požadované zmeny v udelenom súhlase
k predchádzajúcim ÚPD, týkajúce sa zmeny funkčného využitia odsúhlasených lokalít
Žiadateľ: Mesto Skalica
Spracovateľ: Ing. arch. Monika Dudášová
Kraj: Trnavský
Obvod: Skalica
Lokalita
Katastrálne
územie
Výmera
lokality
Predpokladaná výmera poľnohosp. pôdy
Užívateľ
poľnohosp.
Vybud.
hydromelior.
Časová
etapa
Druh
pozemku /
v ha
celkom
pôdy
zariadenia
realizácie
iná
(funkčné
využitie podľa
udeleného
súhlasu)
(výmera
celej
lokality
podľa
udeleného
súhlasu)
v ha
Skupina
BPEJ
výmera v ha
Bývanie
v rodinných
domoch
0,486
0,486
0138202/5.
0,486
súkromník
–
návrh
I. etapa
orná pôda /
–
0,700
0138202/5.
0,700
súkromník
–
návrh
I. etapa
orná pôda /
–
1,186
–
1,186
–
–
–
–
Funkčné
využitie
č.
(označenie
podľa
udeleného
súhlasu)
Z-1
k.ú. Skalica
(18 časť)
Z toho
informácia
(6,0625)
(Bývanie
v bytových
domoch)
Z-2
k.ú. Skalica
(19časť)
Bývanie
v rodinných
domoch
0,700
(20,7672)
(Bývanie
v bytových
domoch)
Spolu
k.ú. Skalica
–
1,186
Ing. arch. Monika Dudášová
© 06/2011
Zmeny a doplnky č. 1/2010
strana 27/27
A.2.16.3 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde
navrhovaných v rámci „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ – nové zámery
Žiadateľ: Mesto Skalica
Spracovateľ: Ing. arch. Monika Dudášová
Kraj: Trnavský
Obvod: Skalica
Lokalita
Katastrálne
územie
Funkčné
využitie
č.
Výmera
lokality
Predpokladaná výmera poľnohosp. pôdy
Užívateľ
poľnohosp.
Vybud.
hydromelior.
Časová
etapa
Druh
pozemku /
v ha
celkom
pôdy
zariadenia
realizácie
iná
Z toho
v ha
Skupina
BPEJ
výmera v ha
informácia
D-A
k.ú. Skalica
Občianska
vybavenosť
5,362
–
–
–
–
–
návrh
I. etapa
nepoľn.
pôda pôda
a záhrady
(bez
požiadavky
na záber /
zastav.
územie
D-1
k.ú. Skalica
Bývanie
v rodinných
domoch
0,324
0,324
0138202/5.
0,324
súkromník
odvodnenia
návrh
I. etapa
orná pôda /
–
Spolu
k.ú. Skalica
5,686
0,324
Ing. arch. Monika Dudášová
0,324
© 06/2011
VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK UPLATNENÝCH PRI PREROKOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SKALICA – ZMENY A DOPLNKY Č.
01/2011
Subjekt, č. listu, dátum
KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD
V TRNAVE, ODBOR ÚP
Č. listu: KSÚ-OÚP00516/2011/Há
Dátum: 18. 7. 2011
Pripomienky
4. zmenu v lokalite D1 nedoporučujeme, nakoľko má mesto
dostatočné množstvo nevyužitých plôch určených pre bývanie
v rodinných domoch, doporučujeme túto lokalitu navrhnúť do
etapy výhľadu
−
−
−
−
−
zmenu v lokalite D-A doporučujeme bližšie zaregulovať,
nakoľko ide o veľké územie v priamom dotyku s bývaním
žiadne ďalšie pripomienky k ÚPD „Územný plán mesta Skalica
– Zmeny a doplnky č. 1/2011“ nemáme,
v prípade, že budú uplatnené stanoviská a písomné
pripomienky, ktoré nebudú môcť byť zohľadnené, žiadame byť
informovaní o termíne ich opätovného prerokovania podľa §
22 ods. 7 stavebného zákona, prípadne odporúčame
k uvedenému prerokovaniu prizvať pracovníka tunajšieho
orgánu územného plánovania,
pred predložením ÚPD „Územný plán mesta Skalica - Zmeny
a doplnky č. 01/2011” mestskému zastupiteľstvu na
schválenie je Mesto Skalica povinná požiadať tunajší úrad o
preskúmanie návrhu ÚPN obce podľa § 25 ods. 1 stavebného
zákona, inak je ÚPD v celom rozsahu neplatná,
k žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného
zákona predloží Mesto Skalica v zastúpení primátorom mesta
podklady podľa § 25 ods. 2 stavebného zákona, oznámenie o
vyvesení a zvesení návrhu, doklad o prerokovaní návrhu s
dotknutými právnickými, fyzickými osobami a dotknutými
štátnymi organizáciami a orgánmi štátnej správy (môže
byť zápisnica z prerokovania, prípadne fotokópie stanovísk),
vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, návrh všeobecne
záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť ÚPD, súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné
účely podľa zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. vydaný príslušným
Stanovisko obstarávateľa
− berie sa na vedomie, pri
obstaraní tejto lokality sa
vychádzalo aj z iných ako
urbanistických
predpokladov a to najmä
možného majetkového
vysporiadania pozemkov,
dostupnosti inžinierskych
sietí a pod.
5. berie sa na vedomie,
regulácia je riešená
v podrobnosti
stanovenej pôvodným
ÚPN
6. berie sa na vedomie
7.
berie sa na vedomie
8.
berie sa na vedomie
9.
berie sa na vedomie
VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK UPLATNENÝCH PRI PREROKOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SKALICA – ZMENY A DOPLNKY Č.
01/2011
Subjekt, č. listu, dátum
KRAJSKÝ ÚRAD ŽP
v BRATISLAVE, odbor OPaK
Č. listu: ZPO/2011/1238-DOD
Dátum: 18. 7. 2011
KRAJSKÝ POZEMKOVÝ
ÚRAD V TRNAVE
Č. listu: KPÚ-B 2011/00160
Dátum: 28. 06. 2011
Pripomienky
Stanovisko obstarávateľa
orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, stanovisko v
zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny vydané príslušným orgánom
štátnej správy na úseku ochrany prírody a tvorby krajiny,
stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
stanovisko príslušného lesného úradu, doklad o odbornej
spôsobilosti obstarávateľa a dohodu o obstarávaní ÚPD
Nemá pripomienky – riešené plochy nepredstavujú z hľadiska ochrany
prírody a krajiny výrazne hodnotné územia, keďže sa tu nenachádzajú
žiadne európsky alebo národne významné biotopy a ani tu nie je
zaznamenaný výskyt chránených druhov
I.
Udeľuje súhlas na zmenu funkčného využitia lokalít v rámci
návrhu Zmeny a doplnky č. 01/2011 Územného plánu mesta Skalica.
lok.č.
pôvodný účel využitia
výmera v ha
využitia
skupina BPEJ
Z-l
bytové domy
0,4860
rodinné domy
0187432/7
Z-2
bytové domy
0187432/7
Spolu:
0,7000
novy účel
0141202/4
rodinné domy
1,1860
II.
Udeľuje súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné
účely v rámci návrhu Zmeny a doplnky č.01/2011 Územného plánu
mesta Skalica.
lok.č.
D-l
účel využitia výmera v ha druh pozemku
skupina BPEJ
rodinné domy 0,3240
orná pôda
0138202/5
10.
berie sa na vedomie
11.
berie sa na vedomie
VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK UPLATNENÝCH PRI PREROKOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SKALICA – ZMENY A DOPLNKY Č.
01/2011
Subjekt, č. listu, dátum
Pripomienky
III.
Udeľuje súhlas za dodržania nasledovných podmienok
Pred vydaním stavebného povolenia treba požiadať Obvodný
pozemkový úrad v Senici o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy
na nepoľnohospodársky účel v zmysle § 17 zák. NR SR č. 220/2004
Z.z. spolu s geometrickým plánom na odčlenenie pozemkov
určených na zástavbu.
Obvodný pozemkový úrad v Senici v zmysle §-u 12 ods.2 písm. 1)
zákona č. 219/2008 Z.z. rozhodne o výške odvodu za trvalé
odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa Nariadenia vlády SR
č.376/2008.
Pri realizácii záberov poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodársky účel minimalizovať jej zábery, nenarušovať
organizáciu poľnohospodárskej pôdy v poľnohospodárskej krajine,
neobmedzovať obrábateľnosť a prístupnosť pozemkov, zabraňovať
drobeniu pozemkov.
Obvodný pozemkový úrad v Senici v rozhodnutí o trvalom odňatí
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel stanoví
ďalšie podmienky a úlohy, ktoré nie sú uvedené v tomto súhlase.
Odôvodnenie:
Mesto Skalica požiadalo tunajší úrad ako orgán ochrany
poľnohospodárskej pôdy o udelenie súhlasu na použitie
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel v zmysle § 13
ods.2 a § 14 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci návrhu Zmeny a
doplnky č. 01/2011 Územného plánu mesta Skalica.
Správny orgán posúdil predloženú dokumentáciu v zmysle § 14
zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy v platnom znení..
Stanovisko obstarávateľa
VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK UPLATNENÝCH PRI PREROKOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SKALICA – ZMENY A DOPLNKY Č.
01/2011
Subjekt, č. listu, dátum
Pripomienky
Na základe žiadosti mesta Skalica v rámci návrhu Územného plánu
mesta Skalica, Krajský pozemkový úrad v Trnave pod č.j. KPÚ-B
2008/00325 zo dňa 11.06.2008 udelil súhlas na použitie
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel v zmysle § 13
ods.2 a § 14 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy.
Súčasťou tohto súhlasu bola lokalita č. 18 o celkovej výmere 6,0625
ha na účel bývanie v bytových domoch. Vzhľadom k tomu, že
predmetná lokalita nie je doposiaľ využitá na pôvodný účel, mesto
Skalica požiadalo o zmenu funkčného využitia časti lokality o výmere
0,4860 ha, na nový účel výstavby rodinných domov označenej ako
lokalita Z-l.
Ďalej lokalita č. 19 o celkovej výmere 20,7672 ha na účel bývania v
bytových domoch. Vzhľadom k tomu, že predmetná lokalita nie je
doposiaľ využitá na pôvodný účel, mesto Skalica požiadalo o zmenu
funkčného využitia časti lokality o výmere 0,7000 ha, na nový účel
výstavby rodinných domov označenej ako lokalita Z-2.
V rámci návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2011 ÚP mesta Skalica na
navrhovanú lokalitu D-A o výmere 5,3620 ha na účel občianskej
vybavenosti nie je potrebný súhlas tunajšieho úradu z dôvodu, že sa
jedná o nepoľnohospodársku pôdu bez požiadavky na záber.
Lokalita D-l na účel bývania v rodinných domoch o celkovej výmere
0,3240 ha je zaradená podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky
do 5. skupiny BPEJ a z tohto dôvodu, zámer výstavby spĺňa kritériá
zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy §-u 12 ods.l a ods. 2 písm.
a,b,c ) zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy.
Na základe uvedených skutočností, bolo možné za dodržania
stanovených podmienok orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy,
Stanovisko obstarávateľa
VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK UPLATNENÝCH PRI PREROKOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SKALICA – ZMENY A DOPLNKY Č.
01/2011
Subjekt, č. listu, dátum
Pripomienky
Stanovisko obstarávateľa
udeliť súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodársky účel v zmysle § 13 ods.2 a § 14 zákona NR SR č.
220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v
platnom znení.
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ
ÚRAD V TRNAVE
Č. listu: TT-11/809/3509
Dátum: 17.8. 2011
V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom
znení je obec oslobodená od správneho poplatku.
Súhlasí s nasledovnými pripomienkami:
12. Záväznú časť regulatívov v bode B.5.1 Zásady
a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt
v bode 3 (ohľadom archeolológie) zmeniť na tento text:
„Z dôvodu možnej existencie archeologických nálezov
na celom riešenom území, v ktorom doposiaľ je
evidovaných 15 archeologických lokalít, musí byť v
jednotlivých etapách realizácie a uplatňovania
územného plánu v praxi splnená nasledovná
podmienka v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o ÚP a SP
(úplné znenie 109/1998 Z. z.) a zákona č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu: „Investor / stavebník si
musí od pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch
územného a stavebného konania vyžiadať konkrétne
stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti
súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby,
budovanie komunikácií, bytová výstavba atď.)
z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými
prácami môže dôjsť k porušeniu dosiaľ neevidovaných
archeologických nálezov a nálezísk.“ Podľa § 37 ods. 3
citovaného zákona o nevyhnutnosti vykonať záchranný
výskum rozhoduje Krajský pamiatkový úrad Trnava.“
13. Zástavbu rodinných domov v záujmovej ploche
regulačného bloku R4 (Zmeny a doplnky 1/2011)
doporučujeme riešiť ako samostatne situované rodinné
domy s tradičným šikmým zastrešením s tým, že 2. NP
15.
akceptované
16.
akceptované
VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK UPLATNENÝCH PRI PREROKOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SKALICA – ZMENY A DOPLNKY Č.
01/2011
Subjekt, č. listu, dátum
Pripomienky
Stanovisko obstarávateľa
bude riešené v rámci podkrovia. Tieto regulatívy
uplatniť najmä v časti D-1 (časť regulačného bloku R4
rodinných domov). Cieľom uvedenej požiadavky je
ochrana diaľkových pohľadov na krajinný obraz
a panorámu skalických vinohradov. Diaľkové pohľady
sú vnímané zo štátnej cesty od Holíča smerom na
Skalicu od juhozápadu mesta a to na pomerne dlhom
úseku. Krajinný obraz juhozápadného úpätia svahov
vytvárajú úzke zvlnené pásy vinohradov s drobnou
tradičnou zástavbou vinohradníckych búd.
Charakteristickým je v pohľadoch kontrast polí
a pasienkov (ako nezastavaného územia) s hustou
malebnou štruktúrou pásov vinohradov ktoré delí
spodná cesta tesne pod vinohradmi. (V spodnej časti sa
nachádzajú lokality Kolébky, Psíky, ďalej Propaste).
V časti vinohradov pozdĺž spodnej cesty vznikli už
rodinné domy (záujmová regulačná plocha R3 platného
územného plánu) s danými kritériami so snahou
rešpektovať pôvodnú zástavbu a lokalitu vinohradov.
Zástavbou v regulačnom bloku R4 sa vytvára nové
zastavané územie na opačnej strane cesty (najmä
v časti D-1), ktorá je v priestorovom bezprostrednom
kontakte s jestvujúcou, riešiť ako rodinné domy
s tradičným šikmým zastrešením (sklonu 40-45°).
14. Pre záväzné regulatívy ohľadom záujmovej plochy D-A
na navrhovanú občiansku vybavenosť (blok situovaný
pozdĺž severozápadnej strany Mallého ulice v Skalici)
doplniť nasledovné: „Vzhľadom na zachovanie
historickej siluety a diaľkových pohľadov z hlavnej
prístupovej komunikácie – Mallého ulice na dominanty
historického jadra mesta, s cieľom eliminovať rušivé
prvky v pohľadovo chránenej scenérii, žiadame riešiť
v projektovej dokumentácii navrhovanej zástavby
17.
akceptované
VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK UPLATNENÝCH PRI PREROKOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SKALICA – ZMENY A DOPLNKY Č.
01/2011
Subjekt, č. listu, dátum
Pripomienky
Stanovisko obstarávateľa
vizualizácie priehľadov na pamiatkové územie so
zakreslením všetkých technických zariadení (antény,
reklamné pútače, bilbordy, vzduchotechnické
zariadenia a pod.) riešených nad úrovňou strechy.“
MINISTERSTVO ŽP SR, odbor
štátnej geologickej správy
Č. listu: 2440/2011-7.3,
40338/2011
Dátum: 13. 7. 2011
18. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
odbor štátnej geologickej správy (ďalej len
„ministerstvo") na základe Vášho oznámenia o začatí
prerokovania Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a
doplnky č. 01/2011 Vám v zmysle § 15 ods. 1 zákona č.
44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva
(banský zákon) v znení neskorších predpisov a § 20
zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach
(geologický zákon) v znení neskorších predpisov zasiela
nasledovné stanovisko:
19. V k. ú. mesta Skalica sa nachádza prieskumné územie
„Gbely - ropa a horľavý zemný plyn" určené pre
držiteľa prieskumného územia Nafta, a. s., Bratislava a
OMV (Slovakia) Exploration GmbH Gänserndorf
Rakúsko, s platnosťou do 21. 05. 2020.
23.
berie sa na vedomie, je
rešpektované v platnej
územnoplánovacej
dokumentácii
24.
je potrebné rešpektovať
v rámci povoľovacích
procesov
25.
berie sa na vedomie, je
rešpektované v platnej
územnoplánovacej
dokumentácii
26.
berie sa na vedomie, je
20. Podľa § 23 ods. 14 geologického zákona je ministerstvo
dotknutým orgánom v územnom konaní.
21. V k. ú. mesta Skalica je evidované ložisko
nevyhradeného nerastu „4543 - Skalica, štrkopiesky a
piesky" (mesto Skalica), ktoré je súčasťou pozemku
podľa § 7 banského zákona.
22. Zároveň Vám oznamujeme, že v k. ú. mesta Skalica sú
zaregistrované zosuvy a skládky odpadov, ktoré
požadujeme zohľadniť v predmetnej územnoplánovacej
dokumentácii.
VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK UPLATNENÝCH PRI PREROKOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SKALICA – ZMENY A DOPLNKY Č.
01/2011
Subjekt, č. listu, dátum
Pripomienky
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Senici
List č.: RÚVZ/2011/865/HŽP-Tur
Zo dňa: 17.8.2011
LETECKÝ ÚRAD SR
Č. listu: 7566/313-1712/2011
Dátum: 30. 06. 2011
OBVODNÝ ÚRAD ŽP
v SENICI, úsek ŠVS
Č. listu: VH-V-800/2/2011-Tyr
Dátum: 18. 7. 2011
Súhlasné záväzné stanovisko
Letecký úrad Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku civilného
letectva v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom
letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Vám oznamuje, že
predmetné územie riešené v zmenách a doplnkoch č.01/2011 sa
nachádza už mimo ochranných
pásiem Letiska Holíč, takže z hľadiska záujmov civilného letectva
nemáme na predmetné územie
žiadne požiadavky.
29. Účelom navrhovaných zmien a doplnkov č. 01/2011 sú
zmeny funkčného využitia pôvodne navrhovaného
zámeru v lokalite č. Z-1 (časť č. 18 podľa platnej UPD) a
č. Z-2 (časť č. 19 podľa platnej UPD) a to z bývania v
bytových domoch na bývanie v rodinných domoch, v
lokalite D-A je navrhovaný nový rozvojový zámer a to
občianska vybavenosť a v lokalite D-1 taktiež nový
rozvojový zámer a to bývanie v rodinných domoch.
Navrhované rozvojové plochy budú napojené na
jestvujúce zariadenia a siete dopravnej a technickej
infraštruktúry a na zariadenia a siete navrhované v
schválenej ÚPD. Vybudovanie sietí a napojenie
navrhovaných plôch na jestvujúce siete bude riešené v
Stanovisko obstarávateľa
rešpektované v platnej
územnoplánovacej
dokumentácii
27. berie sa na vedomie
28.
berie sa na vedomie
VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK UPLATNENÝCH PRI PREROKOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SKALICA – ZMENY A DOPLNKY Č.
01/2011
Subjekt, č. listu, dátum
Pripomienky
Stanovisko obstarávateľa
ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.
30. V záväznej textovej časti t.j. v kapitole B v častí B.4.2
zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického
vybavenia územia sú podchytené zásady v oblasti
vodného hospodárstva t.j.: v nových rozvojových
plochách vybudovanie rozvodov pitnej vody, delenej
kanalizácie, odvádzanie vôd z povrchového odtoku do
vsaku a tiež nutnosť spracovať riešenie bezpečného
zachytenia a odvedenia vôd z povrchového odtoku
pomocou záchytných kanálov v ďalších stupňoch
projektovej dokumentácie a dodržiavanie proti
eróznych opatrení (t.j. rešpektovať správne
agrotechnické postupy, udržiavať a vytvárať ochranné
vegetačné pásy v oblasti poľnohospodárskych plôch,
zriaďovať vsakovacie plochy).
31. Odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených
plôch do vsaku, prípadne bezpečné zachytenie a
odvedenie vôd z povrchového odtoku pomocou
záchytných kanálov a dodržiavanie proti eróznych
opatrení je potrebné doplniť aj do kapitoly B6 a taktiež
do kapitoly B12 je potrebné doplniť zariadenia a
terénne úpravy na bezpečné zachytenie a odvedenie
vôd z povrchového odtoku pomocou záchytných
kanálov.
32. Z hľadiska ochrany vodných pomerov k predloženému
materiálu nemáme ďalšie námietky za podmienky že
OÚŽP v Senici, odboru ŠSŽP v Skalici budú na
vyjadrenie predložené projektové dokumentácie, ktoré
budú riešiť konkrétnu výstavbu v daných lokalitách.
33. Vyjadrenie vydané podľa § 28 vodného zákona sa podľa
34.
akceptované
(požiadavka na kapitolu
B12 akceptovaná aj
v súvisiacej kapitole
B.9.1)
35.
berie sa na vedomie
36.
berie sa na vedomie
VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK UPLATNENÝCH PRI PREROKOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SKALICA – ZMENY A DOPLNKY Č.
01/2011
Subjekt, č. listu, dátum
Pripomienky
Stanovisko obstarávateľa
§ 73 ods. 18 vodného zákona považuje za záväzné
stanovisko. Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas
a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom
konaní.
OBVODNÝ ÚRAD PRE
CESTNÚ DOPRAVU
A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
Č. listu: 2011/01598-KOA
Dátum: 22. 06. 2011
OBVODNÝ ÚRAD SENICA,
odbor CO a KR
Č. listu: ObU-SE-A-OCOKR,
2/2011/4793/108
Dátum: 6. 7. 2011
Nemá pripomienky
37.
berie sa na vedomie
Súhlasí
Plnenie úloh civilnej ochrany obyvateľstva je riešené v návrhu textu
pod názvom -Zásady a regulatívy v oblasti špeciálnej vybavenosti Zariadenia civilnej ochrany obyvateľstva. V návrhu riešenia sú
uvedené požiadavky na ukrytie obyvateľstva, stavebnotechnické
požiadavky na jednoduché úkryty budované svojpomocne tiež
požiadavky na zabezpečenie úloh civilnej ochrany obyvateľstva v
súlade so zákonom č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v
znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle k nemu príslušných
vykonávacích vyhlášok.
38.
berie sa na vedomie
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY
KRAJ, sekcia hospodárskej
stratégie
Č. listu: 5526/2011/OUPZP002/Du
Dátum: 23. 06. 2011
Mesto Skalica sa pod vplyvom nových skutočností rozhodlo obstarať
aktualizáciu platnej územnoplánovacej dokumentácie formou Zmien a
doplnkov č. 01/2011. Zmeny sú označené ako Z-l,Z-2, D-AaD-1.
Plochy Z-l aZ-2 sú dve časti územia o celkovej výmere 1,186 ha, ktoré
sú v platnej územnoplánovacej dokumentácii určené pre bývanie v
bytových domoch a aktualizácia mení ich funkciu na plochy určené
pre bývanie v rodinných domoch. Ide o ornú pôdu, na ktorú už bol
vydaný súhlas na vyňatie z PPF v rámci platnej územnoplánovacej
dokumentácie.
VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK UPLATNENÝCH PRI PREROKOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SKALICA – ZMENY A DOPLNKY Č.
01/2011
Subjekt, č. listu, dátum
Pripomienky
Stanovisko obstarávateľa
Plocha D-A sa nachádza v zastavanom území mesta na
nepoľnohospodárskej pôde o rozlohe 5,362 ha (areál firmy ZIPP), teda
ani v tomto prípade nebude potrebný nový záber poľnohospodárskej
pôdy. Zmena navrhuje funkciu územia pre občiansku vybavenosť.
Územie D-l o rozlohe 0,324 ha ako jediná nová rozvojová plocha bude
vyžadovať záber poľnohospodárskej pôdy, na ktorý ešte nebol vydaný
súhlas na vyňatie PPF. Na pozemku sú vybudované odvodňovacie
hydromelioračné zariadenia.
SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST
TTSK
Č. listu: 00519/2011/SÚCTt005/3996
Dátum: 27. 6. 2011
V aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie ide väčšinou len o
zmenu funkcie riešených plôch, ktoré sú v platnej dokumentácii
rezervované, to znamená, že navrhované zmeny podstatným
spôsobom neovplyvnia funkčnosť katastrálneho územia mesta a
nevyžiadajú si ani zmeny v riešení dopravného a technického
vybavenia. Nové zábery ornej pôdy, ktoré sú potrebné len pri jednej
rozvojovej ploche D-l podstatným spôsobom neobmedzia možnosť
využívanie pozemkov v katastrálnom území na poľnohospodársku
produkciu. Môžeme teda konštatovať, že navrhované Zmeny a
doplnky 03/2011 ÚPN mesta Skalica nie sú v rozpore s Územným
plánom veľkého územného celku Trnavského kraja, preto odbor
územného plánovania a životného prostredia TTSK nemá pripomienky.
39.
berie sa na vedomie
Katastrálnym územím mesta Skalica prechádza cesta č. II/426
Sudoměřice - Skalica, č. II/426A - preložka cesty č. II/426, č. III/05110
Radošovce - Skalica a č. III/04269 Skalica -Zlatnícka dolina , ktoré
prešli v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. do vlastníctva Trnavského
samosprávneho kraja. Na uvedených cestách Správa a údržba ciest
TTSK, oblasť Senica vykonáva ich údržbu.
V prípade, kde návrh zmien a doplnkov 01/2011 ÚPN mesta Skalica
uvažuje s akoukoľvek
úpravou, ktorá bude zasahovať do cestného pozemku vyššie
uvedených ciest, žiadame, aby bola táto úprava vypracovaná a
zrealizovaná v zmysle platného zákona o pozemných komunikáciách
40.
je rešpektované
v rozsahu, aký pre
prerokovanie
územnoplánovacej
dokumentácie stanovuje
stavebný zákon,
podrobnejšie riešenia
budú TSK predložené na
vyjadrenie v rámci
VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK UPLATNENÝCH PRI PREROKOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SKALICA – ZMENY A DOPLNKY Č.
01/2011
Subjekt, č. listu, dátum
Pripomienky
(cestný zákon ) v úplnom znení zákona NR SR č. 193/1997 Z.z. v znení
zmien a doplnkov zákona NR SR č. 395/1998 Z.z. a tieto návrhy boli
predložené SÚC TTSK na vyjadrenie. K predloženej dokumentácii s
prípadnými zásahmi do cestného pozemku žiadame priložiť aj
písomný súhlas
vlastníka (VÚC Trnava).
SPP a.s.
Č. listu: DASM/316/2011
Dátum: 30. 6. 2011
− Žiadame dodržať ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich
−
−
−
−
SLOVENSKÁ
ELEKTRIZAČNÁ
PRENOSOVÁ SÚSTAVA
Č. listu: PS/2011/009053
plynárenských zariadení SPP - distribúcia, a.s., v zmysle zákona
656/2004 Z.z..
Podrobnejšie stupne dokumentácie požadujeme predložiť na
odsúhlasenie. Žiadosť adresovať na adresu: SPP - distribúcia, a.s.,
DASM, LC Prievidza, Vápenická 16, 971 01 Prievidza,
Ďalšie požiadavky na výstavbu a prevádzkovanie plynárenských
zariadení sú stanovené v zákonných postupoch a ustanoveniach
platných legislatív a príslušných noriem.
Postup
a
podmienky
budúceho
pripájania
odberateľov,
priemyselných alebo obytných zón na distribučnú sieť v správe SPP
- distribúcia, a.s. sa nachádzajú v schválenom prevádzkovom
poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. Bližšie informácie k
danej problematike je možné získať na www.spp-distribucia.sk .
Všetky rozvojové projekty plynárenských zariadení viazané na
investičný vstup SPP -distribúcia a.s. sú podmienené ich
ekonomickou návratnosťou v zmysle vnútorných pravidiel SPPdistribúcia, a.s..
Nemá pripomienky
Stanovisko obstarávateľa
povoľovacích procesov
41.
je rešpektované
42.
rešpektovať v rámci
povoľovacích procesov
43.
berie sa na vedomie
44.
berie sa na vedomie
45.
berie sa na vedomie
46.
berie sa na vedomie
VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK UPLATNENÝCH PRI PREROKOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SKALICA – ZMENY A DOPLNKY Č.
01/2011
Subjekt, č. listu, dátum
Dátum: 23. 06. 2011
SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK Š.P., OZ
BRATISLAVA
List č.: 11239/220-Škv/2011
Zo dňa: 22.7.2011
Pripomienky
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV, NITRA
List č.: 576/11-8575
Zo dňa: 25.7.2011
Vyjadrenie
ako
podklad
k stanovisku
Krajského −
berie sa na vedomie,
pamiatkového úradu v Trnave.
stanovisko je rešpektované v platnej
Požadujú aby v jednotlivých etapách realizácie bolo
územnoplánovacej dokumentácii,
splnené:
podrobnejšie je potrebné v zmysle
platnej legislatívy akceptovať
 Stavebník/investor každej stavby vyžadujúcej si
v rámci prípravných prác a realizácie
zemné práce si od Archeologického ústavu SAV
stavieb
v Nitre už v stupni územného konania vyžiada
stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu
k možnosti narušenia archeologických nálezísk.
Stanovisko – vyjadrenie AÚ SAV bude slúžiť ako
podklad
k rozhodnutiu
Pamiatkového
úradu
v Trnave.
Realizáciu navrhovaných zmien a doplnkov
(rozvojových
plôch)
podmieňujeme
ich
prvoradým napojením na existujúcu, resp.
v rámci ÚPN mesta Skalica navrhovanú
verejnú
kanalizačnú
sieť
s následným
prečistením splaškových odpadových vôd
v ČOV Skalica, ktorá zabezpečí vypúšťanie
prečistených odpadových vôd do recipientu
Morava v súlade s NV SR č. 269/2010 Z. z.
48. V podrobnejšej
PD
požadujeme
v rámci
jednotlivých
plôch
navrhnúť
systém
odvádzania dažďových vôd založený na
princípe využitia disponibilnej infiltračnej
schopnosti miestneho horninového prostredia.
47.
Stanovisko obstarávateľa
49.
akceptované
50.
rešpektovať pri
spracovaní
podrobnejších
dokumentácií
VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK UPLATNENÝCH PRI PREROKOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SKALICA – ZMENY A DOPLNKY Č.
01/2011
Subjekt, č. listu, dátum
ING. MARIÁN KOŽÍŠEK
MBA, PAEDDR. RENÁTA
KOŽÍŠKOVÁ, NAD
PREDMESTÍM 2301/17, 909 01
SKALICA
List č.:
Zo dňa: 14.7.2011
Pripomienky
Stanovisko obstarávateľa
 Zároveň upozorňujeme na § 37 ods. 3 citovaného
zákona „O nevyhnutnosti vykonať záchranný
výskum rozhoduje pamiatkový úrad na podnet
stavebného úradu, krajského pamiatkového úradu
alebo z vlastného podnetu. V prípade záchranného
archeologického výskumu pamiatkový úrad vydá
rozhodnutie
po
predchádzajúcom
vyjadrení
archeologického ústavu.“

Lokalita R2 Vlčie hôrky
Žiadosť o prehodnotenie územného plánu mesta −
Skalica v lokalite Vlčie hôrky ako vlastník pozemkov
nie je predmetom riešenia.
7550, 7551/1, 7552/1 a 7553. V minulosti bola vo
V pôvodnom ÚPN mesta nie je
Vlčích hôrkach plánovaná výstavba samostatne
výstavba samostatne stojacich
rodinných domov vylúčená
stojacich rodinných domov a preto som sa rozhodol
odkúpiť niekoľko parciel v danej lokalite. Po zmene
v územnom
pláne
dochádza
podľa
mňa
k urbanistickému
chaosu
,
znehodnoteniu
lukratívnych pozemkov situovaných v okrajovej
časti Skalice v priamom kontakte s chránenou
vinohradníckou oblasťou.
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
12a
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 29.9.2011
Návrh
Zmluvný prevod nehnuteľnosti Predaj pozemkov v lokalite Krivé kúty.
Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosť stavebníka
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesení MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR v Skalici
3. Dôvodová správa
4. Dopad finančných , ekonomických
a environmentálnych vplyvov, vplyvov na
zamestnanosť a podnikateľské prostredie
5. Žiadosť, snímka zmapy
Materiál predkladá:
Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta
Materiál vypracoval:
Hana Kubová
referent pre vysporiadanie nehnuteľného
majetku
Skalica, 29.9.2011
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 29.9.2011
k návrhu na Zmluvný prevod nehnuteľnosti - Predaj pozemkov v lokalite Krivé
kúty.
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta
1.
MsZ v Skalici schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľností v k.ú. Skalica, pozemkov p.č.
11961/173 vo výmere 82 m2, p.č. 11961/174 vo výmere 77 m2, p.č. 11961/356 vo výmere 48
m2 a p.č. 11961/357 vo výmere 48 m2 v lokalite Krivé kúty dotknutých výstavbou rodinného
domu realizovaného spoločnosťou ARS invest, spol. s r. o., z vlastníctva mesta Skalica do
vlastníctva Ing. Martin Holienčin a manželka Mgr. Zuzana, obaja bytom Skalica, Pod Hájkom
2091/18 za dohodnutú cenu 43,15-€/m2 s termínom realizácie do 29.2.2012. Po uvedenom
termíne stráca toto uznesenie platnosť. Náklady spojené s prevodom znášajú kupujúci.
Tento zmluvný prevod je v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Skalici č.165/2009
prípad hodný osobitného zreteľa.
2.
MsZ v Skalici schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľností v k.ú. Skalica, pozemkov p.č.
11961/171 vo výmere 82 m2, p.č. 11961/172 vo výmere 77 m2, p.č. 11961/358 vo výmere 48
m2 a p.č. 11961/359 vo výmere 48 m2 v lokalite Krivé kúty dotknutých výstavbou rodinného
domu realizovaného spoločnosťou ARS invest, spol. s r. o., z vlastníctva mesta Skalica do
vlastníctva MUDr. Peter Košík, bytom Skalica, Dr. Valacha 48 a manželka MUDr. Marta,
bytom Bratislava – Nové Mesto, Kováčska 209/1 za dohodnutú cenu 43,15-€/m2 s termínom
realizácie do 29.2.2012. Po uvedenom termíne stráca toto uznesenie platnosť. Náklady
spojené s prevodom znášajú kupujúci.
Tento zmluvný prevod je v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Skalici č.165/2009
prípad hodný osobitného zreteľa.
3.
MsZ v Skalici schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľností v k.ú. Skalica, pozemkov p.č.
11961/167 vo výmere 82 m2, p.č. 11961/168 vo výmere 76 m2, p.č. 11961/399 vo výmere 48
m2 a p.č. 11961/400 vo výmere 48 m2 v lokalite Krivé kúty dotknutých výstavbou rodinného
domu realizovaného spoločnosťou ARS invest, spol. s r. o., z vlastníctva mesta Skalica do
vlastníctva Mgr. Peter Kucharič, bytom Holíč, Fučíkova 16 a manželka Gabriela, bytom
Skalica, Pod Hájkom 30 za dohodnutú cenu 43,15-€/m2 s termínom realizácie do 29.2.2012.
Po uvedenom termíne stráca toto uznesenie platnosť. Náklady spojené s prevodom znášajú
kupujúci.
Tento zmluvný prevod je v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Skalici č.165/2009
prípad hodný osobitného zreteľa.
4.
MsZ v Skalici schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľností v k.ú. Skalica, pozemkov p.č.
11961/158 vo výmere 82 m2, p.č. 11961/159 vo výmere 77 m2, p.č. 11961/393 vo výmere 49
m2 a p.č. 11961/394 vo výmere 47 m2 v lokalite Krivé kúty dotknutých výstavbou rodinného
domu realizovaného spoločnosťou ARS invest, spol. s r. o., z vlastníctva mesta Skalica do
vlastníctva Mgr. Peter Michalovič a manželka Mgr. Marcela, bytom Skalica, Záhradná 1999/1
za dohodnutú cenu 43,15-€/m2 s termínom realizácie do 29.2.2012. Po uvedenom termíne
stráca toto uznesenie platnosť. Náklady spojené s prevodom znášajú kupujúci.
Tento zmluvný prevod je v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Skalici č.165/2009
prípad hodný osobitného zreteľa.
5.
MsZ v Skalici schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľností v k.ú. Skalica, pozemkov p.č.
11961/162 vo výmere 81 m2, p.č. 11961/163 vo výmere 77 m2, p.č. 11961/396 vo výmere 49
m2 a p.č. 11961/397 vo výmere 48 m2 v lokalite Krivé kúty dotknutých výstavbou rodinného
domu realizovaného spoločnosťou ARS invest, spol. s r. o., z vlastníctva mesta Skalica do
vlastníctva Tomáš Masaryk a manželka Eva, bytom Skalica, Štúrova 927/1 za dohodnutú cenu
43,15-€/m2 s termínom realizácie do 29.2.2012. Po uvedenom termíne stráca toto uznesenie
platnosť. Náklady spojené s prevodom znášajú kupujúci.
Tento zmluvný prevod je v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Skalici č.165/2009
prípad hodný osobitného zreteľa.
2. Uznesenie MsR v Skalici
MsR v Skalici odporúča predložiť MsZ v Skalici na schválenie návrh na zmluvný prevod
nehnuteľností v k.ú. Skalica, pozemkov v lokalite Krivé kúty dotknutých výstavbou
rodinných domov realizovaných spoločnosťou ARS invest, spol. s r.o. z vlastníctva Mesta
Skalica do vlastníctva stavebníkov podľa prílohy č. 1 za dohodnutú cenu 43,15,-€/m2
s termínom realizácie do 5 mesiacov od schválenia v MsZ. Náklady spojené s prevodom
znášajú kupujúci.
Tento zmluvný prevod je v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Skalici č.165/2009
prípad hodný osobitného zreteľa.
3. Dôvodová správa
MsZ v Skalici uznesením č. 109/2008 schválilo zámer výstavby 19 rodinných domov
v lokalite Krivé kúty na časti pozemku p.č. 11961/17 pre spoločnosť ARS invest, spol. s r.o.
a uznesením č. 110/2008 schválilo predaj dotknutých pozemkov budúcim vlastníkom za cenu
43,15,-€/m2. Momentálne je 11 domov a pozemkov odpredaných, vo výstavbe je 8 rodinných
domov, 5 z nich je v štádiu pred dokončením.
Na základe podnetu spoločnosti ARS invest, spol. s r. o. Vám predkladáme návrh na
odpredaj pozemkov dotknutých výstavbou 5 rodinných domov spolu vo výmere 1274 m2.
V súlade s ustanovením §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení bol tento
zámer zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Skalica dňa 13.9.2011.
Príloha č. 1
Zoznam budúcich majiteľov RD a pozemkov na Krivých kútoch
RD 9
RD 7
RD 5
RD 3
RD 2
dom číslo parcelné číslo
výmera m2
priezvisko a meno
vlastnícky podiel
adresa
Ing. Holienčin Martin
bezpodielové
Pod Hájkom 2091/18, 909 01 Skalica
bezpodielové
Pod Hájkom 2091/18, 909 01 Skalica
MUDr. Košík Peter
bezpodielové
Dr. Valacha 1253/48, 909 01 Skalica
bezpodielové
Kováčska 209/1, Bratislava - Nové Mesto
Mgr. Kucharič Peter
bezpodielové
Fučíkova 1177/16, 908 51 Holíč
bezpodielové
Pod Hájkom 1440/30, 909 01 Skalica
bezpodielové
Záhradná 1999/1, 909 01 Skalica
Záhradná 1999/1, 909 01 Skalica
11961/173
82
11961/174
77
11961/356
48
Mgr. Holienčinová Zuzana
11961/357
výmera spolu v m 2
48
rodená Beňová
255
11961/171
82
11961/172
77
11961/358
48
MUDr. Košíková Marta
11961/359
výmera spolu v m 2
48
rodená Valná
255
11961/167
82
11961/168
76
11961/399
48
Kucharičová Gabriela
11961/400
výmera spolu v m 2
48
rodená Ivánková
254
11961/158
82
11961/159
77
11961/393
49
Mgr. Michalovičová Marcela bezpodielové
11961/394
výmera spolu v m 2
47
rodená Kopálová
255
11961/162
81
11961/163
77
11961/396
11961/397
výmera spolu v m 2
255
Mgr. Michalovič Peter
Masaryk Tomáš
bezpodielové
Štúrova 927/1, 909 01 Skalica
49
Masaryková Eva
bezpodielové
Štúrova 927/1, 909 01 Skalica
48
rodená Klechová
Uznesením MsZ č. 109/2008
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje zámer firmy ARS invest, spol.s.r.o., Skalica na
výstavbu rodinných domov v Krivých kútoch v lokalite ohraničenej časťou vetvy G podľa
situačnej mapy 01 Komunikácie (časť parcely č. 11961/17 o výmere cca 60á).
Uznesením MsZ č. 110/2008
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje predaj stavebných pozemkov pre výstavbu
rodinných domov v lokalite Krivé kúty podľa schváleného zámeru firmy ARS invest,
spol.s.r.o., Skalica pre budúcich majiteľov rodinných domov v cene 1 300,- Sk/m2. Uvedená
cena obsahuje náklady na vybudovanie kompletných inžinierskych sietí v danej lokalite Krivé
kúty.
Uznesením MsZ č. 179/2008
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje predaj pozemkov v lokalite Krivé kúty výberovým
konaním s vyvolávacou cenou 1 300,- Sk/m2 pre individuálnu výstavbu okrem pozemkov,
ktoré budú predané priamym predajom za minimálnu cenu 1 300,- Sk/m2. Cena 1 300,- Sk/m2
obsahuje náklady na vybudovanie kompletných inžinierskych sietí v danej lokalite Krivé kúty.
Uznesením MsZ č. 165/2009
MsZ v Skalici v súvislosti s ustanoveniami § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. v platnom znení
schvaľuje, aby ďalší predaj stavebných pozemkov v lokalite Krivé kúty prebiehal ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa už prijatého uznesenia MsZ v Skalici č. 179/2008.
3. Dopad finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov, vplyvov na
zamestnanosť a podnikateľské prostredie
1. Finančný vplyv
€
: Príjem do rozpočtu mesta vo výške 54973,1
zapracovaný v návrhu pre rok 2011
2.
3.
4.
5.
Ekonomický vplyv
Environmentálny vplyv
Vplyv na zamestnanosť
Vplyv na podnikateľské prostredie
:
:
:
:
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
12b
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 29.9.2011
Návrh
Zmluvný prevod nehnuteľnosti budúci predaj pozemku o výmere 23 m2 pre výstavbu trafostanice v areále bývalého ZVL
Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosť investora
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR v Skalici
3. Dôvodová správa
Materiál predkladá:
Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Emil Vajla
vedúci majetkového odd.
Skalica, 29.9.2011
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 29.9.2011
k návrhu na Zmluvný prevod nehnuteľnosti - budúci predaj pozemku o výmere 23 m2
pre výstavbu trafostanice v areáli bývalého ZVL
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta
MsZ v Skalici schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, časti pozemku p.č. 1607/69 o
výmere 23 m2, v zmysle geometrického plánu č. 279/2011 novoutvorený pozemok p.č.
1607/96 z vlastníctva mesta Skalica do vlastníctva spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so
sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518 za nasledovných podmienok:
- Spísanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve po vydaní právoplatného územného rozhodnutia
pre stavbu „SA Nádražná 33, VNK, TS, DT, NNK“,
- Kúpna cena stanovená znaleckým posudkom nie starším ako 6 mesiacov,
- Spísanie riadnej kúpnej zmluvy po výstavbe hrubej stavby „Trafostanice“ a po schválení v
MsZ.
Náklady spojené s realizáciou zmluvného prevodu znáša žiadateľ. Termín platnosti uznesenia
je do 31.3.2012. Po uvedenom termíne stráca toto uznesenie platnosť.
Tento zmluvný prevod je realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e zákona č.
138/1991 Zb. v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko stavba novej
transformačnej stanice a rozvodov v bývalom areáli ZVL zabezpečí stabilizáciu a možný
rozvoj starej časti priemyselnej zóny mesta Skalica.
2. Uznesenie MsR v Skalici
MsR v Skalici odporúča predložiť MsZ v Skalici na schválenie návrh na budúci odpredaj
nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, časti pozemku p.č. 1607/69 o výmere 23 m2, v zmysle
geometrického plánu č. 279/2011 novoutvorený pozemok p.č. 1607/96 z vlastníctva mesta
Skalica do vlastníctva spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36 361 518 za nasledovných podmienok:
- Spísanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve po vydaní právoplatného územného rozhodnutia
pre stavbu „SA Nádražná 33, VNK, TS, DT, NNK“,
- Kúpna cena stanovená znaleckým posudkom nie starším ako 6 mesiacov,
- Spísanie riadnej kúpnej zmluvy po výstavbe hrubej stavby „Trafostanice“ a po schválení v
MsZ.
Náklady spojené s realizáciou zmluvného prevodu znáša žiadateľ. Termín platnosti uznesenia
do do 6 mesiacov od schválenia v MsZ.
Tento zmluvný prevod je realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e zákona č.
138/1991 Zb. v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko stavba novej
transformačnej stanice a rozvodov v bývalom areáli ZVL zabezpečí stabilizáciu a možný
rozvoj starej časti priemyselnej zóny mesta Skalica.
3. Dôvodová správa
Predkladáme vám návrh na budúci odpredaj pozemku o výmere 23 m2 pre výstavbu
distribučnej transformačnej stanice v bývalom areáli ZVL – novoutvorený pozemok p.č.
1607/96.
Investor stavby je spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s..
Navrhujeme, aby bol zmluvný prevod schválený v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e
zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko
stavba novej transformačnej stanice a rozvodov v bývalom areáli ZVL zabezpečí stabilizáciu
a možný rozvoj starej časti priemyselnej zóny mesta Skalica.
V súlade s ustanovením §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení bol tento
zámer zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Skalica dňa 13.9.2011.
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
12c
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 29.9.2011
Návrh
Zmluvný prevod nehnuteľnosti
Predaj pozemku v lokalite Krivé kúty o výmere 91 m2.
Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosť záujemcu
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR v Skalici
3. Dôvodová správa
4. Dopad finančných , ekonomických
a environmentálnych vplyvov, vplyvov na
zamestnanosť a podnikateľské prostredie
5. Žiadosť, snímka z mapy
Materiál predkladá:
Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Emil Vajla
vedúci majetkového odd.
Skalica, 29.9.2011
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 29.9.2011
k návrhu na Zmluvný prevod nehnuteľnosti - Predaj pozemku v lokalite Krivé
kúty o výmere 91 m2.
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta
MsZ v Skalici schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, časti pozemku p.č.
11961/336 vo výmere 91 m2, v zmysle geometrického plánu č. 279/11 novoutvorený
pozemok p.č. 11961/412 z vlastníctva Mesta Skalica do vlastníctva Štefan Vanek a manželka
Anna, bytom Petrova Vec č. domu 265 za cenu 43,15 €/m2 s termínom realizácie do
31.1.2012. Náklady spojené s prevodom znášajú kupujúci.
Tento zmluvný prevod je v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Skalici č.165/2009
prípad hodný osobitného zreteľa.
2. Uznesenie MsR v Skalici
MsR v Skalici odporúča po doložení geometrického plánu predložiť MsZ v Skalici na
schválenie návrh na zmluvný prevod nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, časti pozemku p.č.
11961/336 vo výmere približne 90 m2, z vlastníctva Mesta Skalica do vlastníctva Štefan
Vanek a manželka Anna, bytom Petrova Vec č. d. 265 za cenu 43,15 €/m2 s termínom
realizácie do 4 mesiacov od schválenia v MsZ. Náklady spojené s prevodom znášajú
kupujúci.
Tento zmluvný prevod je v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Skalici č.165/2009
prípad hodný osobitného zreteľa.
3. Dôvodová správa
Predkladáme Vám žiadosť manželov Vaňkových o dokúpenie stavebného pozemku v lokalite
Krivé kúty o výmere cca 90 m2, ako časť pozemku p.č. 11961/336 situovaného v dotyku s
pozemkom p.č. 11961/335, ktorý manželia Vanekovi odkúpili od Mesta Skalica.
Oddelenie a odpredaj pozemku o šírke 2 m nenaruší zámer odpredávať na ul. F.K.Veselého
pozemky pre samostatne stojace domy o šírke min. 18 m.
Navrhujeme žiadosti vyhovieť a pozemok po doložení geometrického plánu odpredať v
súlade s uzneseniami MsZ v Skalici č. 179/2008 a č.165/2009.
V súlade s ustanovením §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení bol tento
zámer zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Skalica dňa 13.9.2011.
Uznesením MsZ č. 179/2008
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje predaj pozemkov v lokalite Krivé kúty výberovým
konaním s vyvolávacou cenou 1 300,- Sk/m2 pre individuálnu výstavbu okrem pozemkov,
ktoré budú predané priamym predajom za minimálnu cenu 1 300,- Sk/m2. Cena 1 300,- Sk/m2
obsahuje náklady na vybudovanie kompletných inžinierskych sietí v danej lokalite Krivé kúty.
Uznesením MsZ č. 165/2009
MsZ v Skalici v súvislosti s ustanoveniami § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. v platnom znení
schvaľuje, aby ďalší predaj stavebných pozemkov v lokalite Krivé kúty prebiehal ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa už prijatého uznesenia MsZ v Skalici č. 179/2008.
3. Dopad finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov, vplyvov na
zamestnanosť a podnikateľské prostredie
1.Finančný vplyv
: Príjem do rozpočtu mesta vo výške 3926,65 €
2.Ekonomický vplyv
:
3.Environmentálny vplyv
:
4.Vplyv na zamestnanosť
:
5.Vplyv na podnikateľské prostredie :
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
12d
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 29.9.2011
Návrh
Zmluvný prevod nehnuteľnosti Predaj pozemku pod stavbou garáže na ul. Hviezdoslavova.
Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosť vlastníka garáže
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR v Skalici
3. Dôvodová správa
Materiál predkladá:
Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Emil Vajla
vedúci majetkového odd.
Skalica, 29.9.2011
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 29.9.2011
k návrhu na Zmluvný prevod nehnuteľnosti - Predaj pozemku pod stavbou garáže na ul.
Hviezdoslavova.
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta
MsZ v Skalici schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, pozemku p.č. 653/2
zastavané plochy vo výmere 22 m2 z vlastníctva mesta Skalica do vlastníctva Aleš Majdan, bytom
Skalica, Clementisa 57, za dohodnutú cenu 4,98 €/m2 s termínom realizácie do 31.12.2011. Po
uvedenom termíne stráca toto uznesenie platnosť. Náklady spojené s prevodom znáša kupujúci.
Tento zmluvný prevod je realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b zákona č.
138/1991 Zb. v platnom znení.
2. Uznesenie MsR v Skalici
MsR v Skalici odporúča predložiť MsZ v Skalici na schválenie návrh na zmluvný prevod
nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, pozemku p.č. 653/2 zastavané plochy vo výmere 22 m2 z vlastníctva
mesta Skalica do vlastníctva Aleš Majdan, bytom Skalica, Clementisa 57, za dohodnutú cenu 4,98
€/m2 s termínom realizácie do 3 mesiacov od schválenia v MsZ. Náklady spojené s prevodom
znáša kupujúci.
Tento zmluvný prevod je realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b zákona č.
138/1991 Zb. v platnom znení.
3. Dôvodová správa
Predkladáme vám návrh na vysporiadanie pozemku p.č. 653/2 vo výmere 22 m2 zastavaného
stavbou garáže s.č. 8669 vo vlastníctve žiadateľa, nachádzajúceho sa na ul. Hviezdoslavova. Garáž
bola postavená do roku 1997 a na vysporiadanie dotknutého pozemku sa sa vzťahuje uznesenie
MsZ v Skalici č. 43/1997.
Z dôvodu zosúladenia s ustanoveniami § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení navrhujeme
prijať nové uznesenie.
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
12e
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 29.9.2011
Návrh
Zmluvný prevod nehnuteľnosti Predaj budovy „Pestovateľská pálenica“ a prislúchajúceho pozemku na ul. Predmestie.
Materiál sa predkladá na základe:
Vlastný podnet
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR v Skalici
3. Dôvodová správa
Materiál predkladá:
Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Emil Vajla
vedúci majetkového odd.
Skalica, 29.9.2011
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 29.9.2011
k návrhu na Zmluvný prevod nehnuteľnosti - Predaj budovy „Pestovateľská pálenica“ a
prislúchajúceho pozemku na ul. Predmestie.
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta
MsZ v Skalici schvaľuje predaj nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, budovy súp.č. 1559 „Pestovateľská
pálenica“ na pozemku p.č. 3154, pozemku p.č. 3154 vo výmere 207 m2 a pozemku p.č. 3041/4 vo
výmere 1119 m2 formou dražby v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. b zákona č. 138/1991 Zb.
v platnom znení.
2. Uznesenie MsR v Skalici
MsR v Skalici odporúča predložiť MsZ v Skalici na schválenie návrh na predaj nehnuteľnosti v k.ú.
Skalica, budovy súp.č. 1559 „Pestovateľská pálenica“ na pozemku p.č. 3154, pozemku p.č. 3154
vo výmere 207 m2 a pozemku p.č. 3041/4 vo výmere 1119 m2 formou dražby v súlade s
ustanovením § 9a ods. 1 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení.
3. Dôvodová správa
Predkladáme vám návrh na odpredaj budovy Pestovateľskej pálenice, zastavaného pozemku
p.č. 3154 vo výmere 207 m2 a prislúchajúceho pozemku p.č. 3041/4 vo výmere 1119 m2 na ul.
Predmestie.
Uvedená nehnuteľnosť nie je približne desať rokov využívaná, pôvodné technologické zariadenie,
ktoré nebolo vlastníctvom mesta Skalica je demontované.
Samotná stavba je v zlom stavebnotechnickom stave, pre ďaľšie využívanie vyžaduje kompletnú
rekonštrukciu. Nenašiel sa žiadny záujemca, ktorý by investoval do rekonštrukcie, technológie a
pálenicu by prevádzkoval.
Z tohto dôvodu navrhujeme odpredaj tohto majetku formou dražby. Všeobecná hodnota stanovená
znaleckým posudkom je 72 600 €.
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
12f
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 29.9.2011
Návrh
Zmluvný prevod nehnuteľnosti Predaj budovy s.č. 386 a pozemku p.č. 2287/1 vo výmere 1613 m2 na ul. Kráľovská
Materiál sa predkladá na základe:
Vlastný podnet
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR v Skalici
3. Dôvodová správa
Materiál predkladá:
Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Emil Vajla
vedúci majetkového odd.
Skalica, 29.9.2011
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 29.9.2011
k návrhu na Zmluvný prevod nehnuteľnosti - Predaj budovy s.č. 386 a pozemku p.č. 2287/1
vo výmere 1613 m2 na ul. Kráľovská
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta
MsZ v Skalici schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, dom s.č. 386 na pozemku
p.č. 2287/1 a pozemok p.č. 2287/1 zastavané plochy vo výmere 1613 m2 z vlastníctva mesta
Skalica do vlastníctva BKS–Finance s.r.o., IČO: 35942916 so sídlom Pribinova 4, Bratislava 811
09 za kúpnu cenu 477.000 € s termínom realizácie do 31.12.2011. Po uvedenom termíne stráca toto
uznesenie platnosť. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša mesto Skalica.
Podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy je:
A) Uzatvorenie nájomnej zmluvy s prednostným právom kúpy (zmluvy o leasingu) na
nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tohto uznesenia, so spoločnosťou BKS–Finance s.r.o..
B) Uzavretie zmluvy o zriadení predkupného práva podľa ustanovení § 602 a nasl. Občianskeho
zákonníka. Podľa tejto zmluvy bude mať Mesto Skalica predkupné právo v prípade predaja alebo
iného scudzenia nehnuteľností uvedených v tomto uznesení, alebo ich častí. Toto právo Mesta
Skalica bude zriadené ako vecné právo, to znamená, že bude pôsobiť aj voči nástupcom povinných
osôb. Mesto Skalica v prípade uplatnenia predkupného práva bude môcť odkúpiť nehnuteľnosti za
kúpnu cenu rovnajúcu sa sume nasledovných položiek:
a) dlžné leasingové splátky a ostatné náklady (vrátane prípadne vzniknutého dodatočného
nájomného + príslušná DPH v zmysle bodu 1.6 návrhu Zmluvy o leasingu nehnuteľností)
a prípadné zmluvné pokuty splatné do dňa predčasného ukončenia leasingovej zmluvy, a zároveň
b) zostatok neuhradenej istiny leasingových splátok (do dňa predpokladaného riadneho ukončenia
v zmysle Zmluvy, t.j. do uplynutia 144 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy) a zároveň
c) náhradu škody ako aj všetky prípadné náklady, poplatky, dane, poistné a ostatné oprávnené
nároky spoločnosti BKS-Finance s.r.o. (+ príslušná DPH) vyplývajúcich zo Zmluvy o leasingu
nehnuteľností, ktoré boli spôsobené v súvislosti s existenciou a zánikom Zmluvy o leasingu
nehnuteľností (vrátane doplatku daní).
Tento zmluvný prevod je v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení prípad
hodný osobitného zreteľa, nakoľko mesto získa finančné prostriedky na spolufinancovanie
projektov hradených z prostriedkov EÚ, nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tohto uznesenia budú
spätne odpredané mestu Skalica.
2. Uznesenie MsR v Skalici zo dňa 8.9.2011:
MsR v Skalici odporúča predložiť na schválenie MsZ návrh na zmluvný prevod nehnuteľnosti v
k.ú. Skalica, dom s.č. 386 na pozemku p.č. 2287/1 a pozemok p.č. 2287/1 zastavané plochy vo
výmere 1613 m2 z vlastníctva mesta Skalica do vlastníctva BKS–Finance s.r.o., IČO: 35942916 so
sídlom Pribinova 4, Bratislava 811 09 za kúpnu cenu 477.000 € s termínom realizácie do troch
mesiacov od schválenia v MsZ. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša mesto Skalica.
Podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy je:
A) Uzatvorenie nájomnej zmluvy s prednostným právom kúpy (zmluvy o leasingu) na
nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tohto uznesenia, so spoločnosťou BKS–Finance s.r.o..
B) Uzavretie zmluvy o zriadení predkupného práva podľa ustanovení § 602 a nasl. Občianskeho
zákonníka. Podľa tejto zmluvy bude mať Mesto Skalica predkupné právo v prípade predaja alebo
iného scudzenia nehnuteľností uvedených v tomto uznesení, alebo ich častí. Toto právo Mesta
Skalica bude zriadené ako vecné právo, to znamená, že bude pôsobiť aj voči nástupcom povinných
osôb. Mesto Skalica v prípade uplatnenia predkupného práva bude môcť odkúpiť nehnuteľnosti za
kúpnu cenu rovnajúcu sa sume nasledovných položiek:
a) dlžné leasingové splátky a ostatné náklady (vrátane prípadne vzniknutého dodatočného
nájomného + príslušná DPH v zmysle bodu 1.6 návrhu Zmluvy o leasingu nehnuteľností)
a prípadné zmluvné pokuty splatné do dňa predčasného ukončenia leasingovej zmluvy, a zároveň
b) zostatok neuhradenej istiny leasingových splátok (do dňa predpokladaného riadneho ukončenia
v zmysle Zmluvy, t.j. do uplynutia 144 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy) a zároveň
c) náhradu škody ako aj všetky prípadné náklady, poplatky, dane, poistné a ostatné oprávnené
nároky spoločnosti BKS-Finance s.r.o. (+ príslušná DPH) vyplývajúcich zo Zmluvy o leasingu
nehnuteľností, ktoré boli spôsobené v súvislosti s existenciou a zánikom Zmluvy o leasingu
nehnuteľností (vrátane doplatku daní).
Tento zmluvný prevod je v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení prípad
hodný osobitného zreteľa, nakoľko mesto získa finančné prostriedky na spolufinancovanie
projektov hradených z prostriedkov EÚ, nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tohto uznesenia budú
spätne odpredané mestu Skalica.
3. Dôvodová správa
Vzhľadom na vývoj a napľňanie príjmovej časti rozpočtu mesta a potrebu spolufinancovania
úspešných projektov financovaných z prostriedkov EU navrhujeme z dôvodu doplnenia príjmovej
časti rozpočtu odpredaj budovy SVŠ na ul. Kráľovská leasingovej spoločnosti a zároveň
uzatvorenie nájomnej zmluvy s prednostným právom kúpy uvedenej nehnuteľnosti. Leasingová
spoločnosť BKS–Finance s.r.o. ponúkla za odpredaj uvedenej budovy s pozemkom čiastku
477.000,-€, čo je cena stanovená znaleckým posudkom č. 68/2011 vyhotoveným Výskumným
ústavom riadenia hodnoty podniku a súdneho inžinierstva, a.s..
Údaje o splátkach - 144 mesačných splátkových období.
- Výška mesačného nájomného splatného počas tohto obdobia je určená na
základe financovaného objemu a dohodnutého leasingového úročenia (variabilný 3M-EURIBOR +
1,80 % p.a.).
Po riadnom ukončení leasingovej zmluvy bude predmet prevodu spätne prevedený do vlastníctva
mesta Skalica.
Navrhujeme predložený návrh schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení.
V súlade s ustanovením §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení bol tento
zámer zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Skalica dňa 13.9.2011.
Úspešné projekty mesta Skalica na získanie nenávratného finančného príspevku
- Jezuitský kostol – dominanta kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v Skalici
- Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Skalica
- Prístavba pavilónu pre ležiacich - Zariadenia pre seniorov Skalica
- Rekonstrukce a výstavba stezek pro pěší a cyklisty – napojení na síť stezek „4CYKLOREGIO“ při
Baťově kanále
- Podpora biodiverzity, budovanie biokoridorov a vetrolamov v prihraničnej oblasti
- Kompostáreň Skalica
- Riešenie problematiky nakladania s iným ako zeleným, biologicky rozložiteľným odpadom v
nadväznosti na novelu zákona o odpadoch
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
12g
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 29.9.2011
Návrh
Zmluvný prevod nehnuteľnosti Predaj pozemku o výmere 768 m2 na ul. Nádražná.
Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosť vlastníka stavby
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR v Skalici
3. Dôvodová správa
4. Dopad finančných , ekonomických
a environmentálnych vplyvov, vplyvov na
zamestnanosť a podnikateľské prostredie
5. Žiadosť, snímka z mapy
Materiál predkladá:
Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Emil Vajla
vedúci majetkového odd.
Skalica, 29.9.2011
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 29.9.2011
k návrhu na Zmluvný prevod nehnuteľnosti - Predaj pozemku o výmere 768 m2 na ul.
Nádražná.
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta
MsZ v Skalici schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, časti pozemku p.č. 1765/2 o
výmere 76 m2, v zmysle geometrického plánu č. 280/11 novoutvorený pozemok p.č. 1765/10 z
vlastníctva mesta Skalica do vlastníctva Danka Mikésková, bytom Skalica, Duklianska 41, za
dohodnutú cenu 33,85 €/m2 s termínom realizácie do 31.12.2011. Po uvedenom termíne stráca
toto uznesenie platnosť. Náklady spojené s prevodom znáša kupujúca.
Tento zmluvný prevod je realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b zákona č.
138/1991 Zb. v platnom znení.
MsZ v Skalici schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, časti pozemku p.č. 1765/2 o
výmere 692 m2, v zmysle geometrického plánu č. 280/11 novoutvorený pozemok p.č. 1765/9 z
vlastníctva mesta Skalica do vlastníctva:
– Akad. arch. Jozef Zamboj, bytom Skalica, Bajanova 32 v podiele 1/2,
– Ing. Peter Pobuda, bytom Mokrý Háj č.d. 20 v podiele ½
za dohodnutú cenu 33,85 €/m2 s termínom realizácie do 31.12.2011. Náklady spojené s prevodom
znáša kupujúci.
Tento zmluvný prevod je realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b zákona č.
138/1991 Zb. v platnom znení.
2. Uznesenia MsR v Skalici
MsR v Skalici odporúča po doložení geometrického plánu predložiť MsZ v Skalici na schválenie
návrh na zmluvný prevod nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, časti pozemku p.č. 1765/2 o výmere cca 77
m2 z vlastníctva mesta Skalica do vlastníctva Danka Mikésková, bytom Skalica, Duklianska 41, za
dohodnutú cenu 33,85 €/m2 s termínom realizácie do 3 mesiacov od schválenia v MsZ. Náklady
spojené s prevodom znáša kupujúca.
Tento zmluvný prevod je realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b zákona č.
138/1991 Zb. v platnom znení.
MsR v Skalici odporúča po doložení geometrického plánu predložiť MsZ v Skalici na schválenie
návrh na zmluvný prevod nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, časti pozemku p.č. 1765/2 o výmere cca 691
m2 z vlastníctva mesta Skalica do vlastníctva:
– Akad. arch. Jozef Zamboj, bytom Skalica, Bajanova 32 v podiele 1/2,
– Ing. Peter Pobuda, bytom Mokrý Háj č.d. 20 v podiele ½
za dohodnutú cenu 33,85 €/m2 s termínom realizácie do 3 mesiacov od schválenia v MsZ. Náklady
spojené s prevodom znáša kupujúci.
Tento zmluvný prevod je realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b zákona č.
138/1991 Zb. v platnom znení.
3. Dôvodová správa
Predkladáme Vám návrh na odpredaj časti pozemku p.č. 1765/2 o výmere 768 m2, nachádzajúceho
sa na rohu ul. Nádražná a ul. Pod kalváriou.
O odkúpenie prejavili záujem vlastníci susedných nehnuteľností:
A) Pani Danka Mikésková – vlastníčka pozemku p.č. 1765/5 a rozostavanej stavby rod. domu na
uvedenom pozemku, ktorá žiada o odpredaj časti pozemku p.č. 1765/2 o výmere cca 77 m2.
Pani Mikésková získala pozemok na ktorom realizovala stavbu rod. domu zámenou od mesta
Skalica v roku 2002, ku kolaudácii domu nemá zabezpečenú dostatočnú plochu pre parkovanie,
navrhovaným odpredajom bude mať zabezpečený prístup do zadnej časti pozemku mimo dom.
B) Akad. arch. Jozef Zamboj a Ing. Peter Pobuda – vlastníci stavby s.č. 2526 na pozemku p.č.
1765/4, súhlasia s odkúpením pozemku o výmere cca 691 m2 s dohodnutou spoločnou hranicou
podľa obrazovej prílohy.
V roku 2008 odkúpil Akad. arch. Jozef Zamboj od mesta Skalica pozemok p.č. 1765/4 a budovu
s.č. 2526 na uvedenom pozemku, prístup k uvedenej nehnuteľnosti ako i prípojky inž. sietí vedú
cez pozemok vo vlastníctve mesta. Odkúpením prislúchajúceho pozemku bude zabezpečený
nezávislý prístup k nehnuteľnosti.
Pozemok navrhovaný na odpredaj sa nachádza v existujúcej zástavbe, navrhujeme ho odpredať
záujemcom v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení.
Vzhľadom na jestvujúcu zástavbu a platnú legislatívu sa nedá odčleniť samostatný pozemok, ktorý
by bolo možné predávať ako plnohodnotný stavebný pozemok pre prípadného tretieho záujemcu.
Všeobecná cena pozemku stanovená znaleckým posudkom č. 82/2011, vyhotoveným znalcom Ing.
Jozefom Vlčejom predstavuje čiastku 32,81 €/m2.
Časť pozemku p.č. 1765/2 vo výmere 1078 m2 zostane vo vlastníctve mesta Skalica ako pozemok
prislúchajúci k stavbe s.č. 588 (čistiareň) na pozemku p.č. 1765/3.
Legenda:
Časť pozemku p.č. 1765/2 o výmere 76 m2 – D. Mikésková
Časť pozemku p.č. 1765/2 o výmere 692 m2 – Akad. arch. Zamboj, Ing. Pobuda
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
13
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 29. 9. 2011
Návrh
Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Skalica
k 30. 6. 2011
Materiál sa predkladá na základe:
plánu úloh MsZ v Skalici na rok 2011
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR v Skalici
3. Materiál
Materiál predkladá:
Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta
Materiál vypracoval:
Božena Novomestská
vedúca ekonomického oddelenia
Skalica, 22. 9. 2011
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 29. 9. 2011
k návrhu Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Skalica
k 30. 6. 2011
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie Monitorovaciu správu programového
rozpočtu mesta Skalica k 30. 6. 2011.
Zodpovedný za splnenie uznesenia: Božena Novomestská
Uznesenie Mestskej rady v Skalici:
Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici vziať na vedomie
Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Skalica k 30.06.2011.
Textová časť – programový rozpočet
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu:
Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený
ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a
športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Skalica.
Rozpočet programu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
76 100
29 321
401 116
10 968
2 726 362
457 190
3 203 578
497 479
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Spolu
Podprogram 1.1:
Výkon funkcie primátora
Zámer podprogramu:
Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia
mesta Skalica
Zodpovednosť:
Sekretariát primátora mesta
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
5 000
774
Ciele a výstupy:
Cieľ
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu
v zmysle poslania „ Mesto pre občana“
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
počet prijatých občanov primátorom
mesta za rok
110
60
% zodpovedaných podnetov zo všetkých
uplatnených podnetov
90%
95 %
účasť na tlačových konferenciách za rok
1
0
Merateľný ukazovateľ
počet vydaných mediálnych informácií za
rok
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta
5
0
počet vystúpení primátora mesta v iných
médiách ( printových,elektronických ) za
rok
5
4
vyhodnotenie činnosti za rok
1
0
počet porád primátora mesta s vedúcimi
a riaditeľmi organizácií za rok
50
30
počet operatívnych stretnutí s prednostom
MsÚ za rok
60
40
počet operatívnych stretnutí s vedúcimi
zamestnancami mesta za mesiac
10
15
počet neformálnych stretnutí so
zamestnancami mesta za rok
3
1
Podprogram predstavujú činnosti : riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary
a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Domov
dôchodcov, Mestskú knižnicu, SMM s.r.o. a právnické osoby s majetkovou účasťou mesta, vyhodnocovanie plnenia
stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, pracovné rokovania primátora
so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom,
vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy
sekretariátu primátora.
Štruktúra výdavkov:
Fond primátora
-
774 €
Finančné prostriedky
boli použité na poskytnutie transferov v súlade s VZN
o hospodárení s majetkom mesta Skalica.
Podprogram 1.6:
Manažment investícií
Zámer podprogramu:
Príprava a koordinácia investičných zámerov
Zodpovednosť:
Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
Bežné
57 500
18 371
Kapitálové
401 116
10 968
2 726 362
457 190
3 184 978
486 529
Finančné
Spolu
Ciele a výstupy:
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
Odbahnenie rybníka
1
1
ha
9
-
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Prípravná projektová dokumentácia
pre nové investície
Rybníky - odbahnenie
Vetrolamy
Podprogram predstavujú činnosti :

Špeciálne služby: prieskumné práce , posudky , zamerania, vytýčenia, overovacie a variantné štúdie, špecifické
prípravné práce a činnosti a pod.

Projektová dokumentácia: sú tu zahrnuté projekty na Jezuitský kostol, zimný štadión, ZŠ Strážnická,
proti povodňová ochrana – Hájek a zaridenie pre seniorov.


Nákupy pozemkov
Realizácia stavieb: bolo dokončené odbahnenie rybníka, pripravuje sa výsadba vetrolamov – prebieha
súťaž na dodávateľa.
Podprogram 1.7:
Audit a rating
Zámer podprogramu:
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta
Zodpovednosť:
Ekonomické oddelenie
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
7 000
3 586
Cieľ: zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonmi a predpismi.
Program 2: Propagácia a prezentácia
Zámer programu:
Propagácia a prezentácia mesta Skalica na Slovensku a v zahraničí
Rozpočet programu:
Typ výdavku
Bežné
Podprogram 2.1:
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
290 396
106 502
Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu:
Propagovanie a prezentovanie mesta
Zodpovednosť:
Oddelenie strategického rozvoja a marketingu
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
16 309
1 509
Bežné
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Vydávanie propagačných materiálov
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
7
4
Počet druhov vytvorených propagačných
materiálov
Štruktúra výdavkov:
finančné prostriedky boli použité na vydávanie propagačných materiálov, prehľad podujatí,
spracovanie podkladov na monografiu mesta v spolupráci so Záhorským múzeom..
Podprogram 2.2:
Marketingová komunikácia
Zámer podprogramu:
Pozitívny imidž mesta, práca s obyvateľmi
Zodpovednosť:
Oddelenie strategického rozvoja a marketingu
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
112 449
44 579
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
Zabezpečenie komunikácie
s obyvateľmi a návštevníkmi mesta
a regiónu, oslovenie cieľových skupín
Počet médií použitých na marketingovú
komunikáciu v priebehu roku
7
10
Štruktúra výdavkov:
Prebiehala pravidelná komunikácia s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu prostredníctvom
spolupráce s audiovizuálnymi médiami, ako sú G3 rádio, Skalická televízia, STV, TA3, web stránky
mesta a spolupráca s printovými médiami – Skalický press, propagácia v tlačovinách - Relax, Zlaté
stránky, Cestovný informátor a tak isto prebieha príprava fotografií a podkladov pre kroniku mesta.
Podprogram 2.3:
Podpora rozvoja cestovného ruchu
Zámer podprogramu:
Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu doma
Zodpovednosť:
Oddelenie strategického rozvoja a marketingu
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
17 000
15 041
Bežné
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Zabezpečenie účasti mesta Skalica na
veľtrhoch cestovného ruch
Počet absolvovaných
veľtrhov
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
1
2
.
V roku 2011 sa mesto Skalica zúčastnilo veľtrhu cestovného ruchu GO – REGIONTOUR Brno spolu vystavovateľsky
prostredníctvom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a na ITF SLOVAKIATOU
Bratislava s vlastným stánkom.
Podprogram 2.4:
Turistická informačná kancelária
Zámer podprogramu:
Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta
Zodpovednosť:
Oddelenie strategického rozvoja a marketingu
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
43 500
11 541
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Zabezpečiť chod kancelárie,
poskytovať informácie, sprievodcovské
služby a propagačné materiály
predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za
kalendárny rok využijú služby TIK
Zabezpečenie sprevádzania v
pamiatkach
Počet sprístupnených pamiatok pre
verejnosť
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
8 000
11 852
9
10
Štruktúra výdavkov:
Počas letnej turistickej sezóny prebiehal pravidelný chod TIK v meste. Turistom boli poskytované
informácie, propagačné materiály a služby. V roku 2011 bola ponuka sprístupnených pamiatok rozšírená
o Mestskú ľadovňu – na 10 pamiatok. Pravidelne prebieha výlep plagátov, údržba výlepných plôch,
upratovanie, sprevádzanie a dozor v pamiatkach.
Podprogram 2.5:
Tradičné trhy
Zámer podprogramu:
Zachovávanie tradícií
Zodpovednosť:
Oddelenie strategického rozvoja a marketingu, oddelenie kultúry
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
64 638
24 049
Bežné
Cieľ: zabezpečiť organizačné a prevádzkové prostriedky a služby pre usporiadanie trhov.
Štruktúra výdavkov:
Trdlofest ......................................................................................................... 14 228 €.
Skaliccké dni ..................................................................................................
9 821 €
Vianočné trhy ..................................................................................................
0 €
Podprogram 2.7:
Regionálna, národná a medzinárodná
spolupráca
Zámer podprogramu:
Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami
Zodpovednosť:
Zástupca primátora
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
36 500
9 783
Bežné
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť výmenu inovatívnych
riešení v rôznych oblastiach života
samosprávy
Merateľný ukazovateľ
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
Počet prijatých návštev z partnerských miest
8
6
Počet návštev partnerských miest
8
6
Podprogram predstavujú činnosti : organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí
s delegáciami z partnerských a družobných miest, kultúrne, spoločenské a športové akcie, pracovné stretnutia.
Družobné , partnerské a spriatelené mestá Skalice:
Schwechat
- Rakúsko
Freyburg
- Nemecko
Strážnica
- Česká republika
Uherské Hradište - Česká republika
Slaný
- Česká republika
Gladbeck
- Nemecko
Stretnutia v Skalici:
22. 1. 2011
Slovakiatour návšteva delegácie zo Schwechatu
4. 2. 2011
pracovné stretnutie primátorov a starostov skalického okresu so zástupcom primátora
Schwechatu, ktorý prezentoval združenie AWS – odpadové hospodárstvo Schwechat
25. 2. 2011
návšteva z družobného mesta Schwechat, stretnutie zástupcov vysokých škôl
Schwechat a Skalica
14. – 15. 5. 2011 návšteva delegácie zo Schwechatu na Trdlofeste 2011-09-02
21. 5. 2011
návšteva rakúskych motorkárov v Skalici a v detskom domove
Naše delegácie u partnerských miest:
11. 1. 2011
návšteva vo Schwechate, otvorenie multifunkčnej haly Multiversum
29. 4. 2011
delegácia starostov a primátor, zástupcov SEVŠ a firmy VEpos vo Schwechate
15. 5. 2011
účasť súboru Cantamus Domino na prehliadke speváckych chórov vo Schwechate
10.-13. 6. 2011
Futbalový turnaj vo Schwechate, mladší a starší žiaci MFK Skalica
24.-27. 6. 2011
športovci, Taxis a vedenie mesta v Gladbecku
28. 6. 2011
účasť na 15. výročí založenia Seniorcentra vo Schwechate
Štruktúra výdavkov:
Prepravné
Reprezentačné
Cestovné zahraničné
1 882 €
6 967 €
934 €
Program 3: Interné služby
Zámer programu: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta
prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb
Rozpočet programu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
346 836
138 468
29 550
2 297
376 386
140 765
Bežné
Kapitálové
Spolu
Podprogram 3.4:
Činnosť samosprávnych orgánov mesta
Zámer podprogramu:
Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta
s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov
Zodpovednosť:
Oddelenie všeobecnej vnútornej správy
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
30 639
15 687
Bežné
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú
činnosť orgánov mesta
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
Počet zasadnutí MsZ za rok
min.7 x
6
Počet zasadnutí MsR za rok
min.7 x
6
Počet zasadnutí komisií MsZ za rok
min. 35x
21
Merateľný ukazovateľ
Podprogram predstavujú činnosti: potrebné k zabezpečeniu zasadnutí MSz, MsR, evidencii zápisníc MsZ a MsR,
komisií pri MSZ, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí a uznesení, spracovanie
zápisnice, účasť poslancov MsZ na zasadnutiach komisií MsZ, MsR, MsZ, členov komisií, materiálno - technické
zabezpečenie priebehu zasadnutí MsR a MSZ.
Štruktúra výdavkov:
Odmeny poslancov, členov komisií
Reprezentačné – zabezpečenie občerstvenia na zasadnutiach MsR a MSZ
.
Podprogram 3.7:
Majetkovo-právne vyporiadanie
nehnuteľností mesta
Zámer podprogramu:
Vysporiadaný majetok mesta
Zodpovednosť:
Majetkové oddelenie
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
117 715
21 769
Bežné
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Zabezpečiť vysporiadanie
nehnuteľností užívaných mestom
Skalica
-
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
10
7
Podprogram predstavujú činnosti : majetko-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou nájmu
v lokalitách:, Štadión, Cyklotrasy, Prístav Baťov kanál, Cesta priem zóna, Prepoj Obchvat – Max, Kompostáreň, skládka Mokrý Háj,
priestor TIK, priestor kláštora Milosrdných bratov.
Vyhotovenie geometrických plánov na usporiadanie pozemkov Štadión, Ľúčky, Krivé kúty, MŠ Pod Kalváriou.
Právne služby (prípadné zámenné zmluvy, kúpne zmluvy, osvedčenia, právne zastupovania) pre účel vysporiadania
majetku.
Podprogram 3.8:
Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:
Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci
mestského úradu
Zodpovednosť:
Oddelenie všeobecnej vnútornej správy
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Ciele a výstupy:
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
88 602
27 505
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
5
5
136
100
Počet školení na jedného zamestnanca
5
15
Počet očakávaných certifikátov
91
91
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Počet druhov školení a seminárov v roku
Zvyšovať osobnostný rast
zamestnancov mestského úradu,
mestskej polície, domova dôchodcov,
základných škôl, ZUŠ, materskej školy
Počet vzdelávacích hodín na jedného
zamestnanca
Podprogram predstavujú činnosti: vzdelávanie zamestnancov podľa projektu Komplexné vzdelávanie
zamestnancov mestského úradu v Skalici.
Štruktúra výdavkov:
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku boli financované zo zdrojov
ESF. Spolufinancovanie Mesta Skalica je 5%.
Vzdelávanie pre zamestnancov mesta Skalica a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta sa uskutočnilo v oblastiach:
a) mäkké zručnosti – 92 zamestnancov sa zúčastňovalo vzdelávacích tréningov zameraných na
zvýšenie osobnostnej úrovne.
b) počítačové zručnosti – 84 zamestnancov sa zúčastňovalo vzdelávania s cieľom zvýšenia
počítačových zručnosti. Všetci účastníci po absolvovaní skúšok získali certifikát ECDL.
c) vypracovanie Koncepcie vzdelávania zamestnancov MsÚ a tvorba plánov vzdelávania.
Podprogram 3.11:
Mestský informačný systém
Zámer podprogramu:
Jednotný , bezpečný a spoľahlivý informačný systém
Zodpovednosť:
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
Bežné
109 880
73 507
Kapitálové
29 550
2 297
139 430
75 804
Spolu
Ciele a výstupy:
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
Počet spravovaných PC spolu
250
250
Počet spravovaných programových modulov
spolu
40
40
Počet sprístupnených elektronických služieb
občanom za rok
3
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Zabezpečiť výkonné informačné
prostredie pre zamestnancov MsÚ
Zabezpečiť elektronické služby
občanom
Zabezpečiť kopírovaciu
a telekomunikačnú techniku pre
efektívnu prácu zamestnancov
Počet spravovaných kopírovacích strojov
14
14
Podprogram predstavujú zabezpečenia chodu hardvérového a softvérového vybavenia Mestského úradu v Skalici,
Mestskej polície v Skalici, Mestského hasičského zboru, základných škôl, materskej školy, Základnej umeleckej školy
v Skalici, Mestskej knižnice Skalica a elektronických služieb občanom.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky:
o Výpočtová technika
o Všeobecný materiál: tonery , ostatný nešpecifikovaný všeobecný materiál: kabeláž, CD,
DVD, lišty,...
o Údržba výpočtovej techniky – opravy, upgrade hardvéru
o Nájom prevádzkových strojov a prístrojov – prenájom kopírovacieho stroja
o Školenia, kurzy, semináre – vzdelávanie zamestnancov na používanie ISS (nové moduly,
zmeny v moduloch, metodické dni...)
o Všeobecné služby: ročná podpora ISS (vrátane GIS, e gov), ročná podpora oracle
databaze server, aktualizácia licencií, telekomunikačné služby, internet, doména, antivirus.
Kapitálové výdavky:
51. Nákup softvéru: GIS Intranet – doprava, demografia, GIS Internet – verejná zóna,
modul hosting, ISS doplnenie modulov a nádstavieb, doplnenie inteligentných
elektronických formulátor.
52. Výpočtová technika: dotykový LCD panel – úradná tabuľa
Program 4: Služby občanom
Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy
pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Skalica
Rozpočet programu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
542 034
Bežné
477 893
Podprogram 4.1:
Činnosť matriky
Zámer podprogramu:
Kvalitné a promptné matričné činnosti
Zodpovednosť:
Oddelenie všeobecnej vnútornej správy
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
33 330
15 132
Bežné
Ciele a výstupy:
Cieľ
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
Priemerný počet úkonov vykonaných
matrikou za rok
13 800
6 770
Predpokladaný počet sobášov za rok
90
31
Predpokladaný počet úmrtí za rok
450
221
Predpokladaný počet narodení za rok
840
327
Predpokladaný počet výpisov a odpisov
z registra trestov za rok
400
82
max. 30
minút
max. 25
minút
Merateľný ukazovateľ
Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú
matričnú činnosť pre obyvateľov mesta
Priemerná časová záťaž občana pri jednom
úkone
Podprogram predstavujú činnosti: Zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva,
vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, dodatočné záznamy, vydávanie
potvrdení k uzavretiu manželstva, štatistické hlásenia, osvedčovanie pravosti osobných údajov a podpisov na tlačivách
žiadosti o výpis a odpis z registra trestov.
Štruktúra výdavkov:
Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poistné a odvody troch matrikárok; stravovanie a všeobecný
materiál potrebný k výkonu matrikárok.
Podprogram 4.4:
Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a
budov
Zámer podprogramu:
Evidencia a označenie stavieb, ulíc a verejných priestranstiev
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
3 000
813
Bežné
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
Evidencia a označovanie nových
stavieb, ulíc a verejných priestranstiev
-
60
13
Zavedenie do evidencie a označenie
jestvujúcich neevidovaných stavieb
-
10
4
Podprogram predstavujú činnosti : Evidencia a nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev, Zavedenie do
evidencie a jestvujúcich neevidovaných stavieb, výroba tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami a názvami ulíc
a verejných priestranstiev
Podprogram 4.6:
Spoločný stavebný úrad
Zámer podprogramu:
Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku
s ohľadom na potreby stavebníkov v meste Skalica
Zodpovednosť:
Spoločný stavebný úrad
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
51 815
19 208
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon
rozhodovacej činnosti v oblasti
stavebného poriadku a územného
plánovania – prenesené kompetencie
štátu
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon
rozhodovacej činnosti pri výkone
pôsobnosti špeciálneho stavebného
úradu pre miestne komunikácie
Merateľný ukazovateľ
počet potenciálnych žiadateľov
pomer prijatých podnetov a vykonaných
kontrol (stavebných dohľadov)
počet potenciálnych žiadateľov
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
780
420
100%
100 %
50
20
pomer prijatých podnetov a vykonaných
kontrol (stavebných dohľadov)
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon
na úseku stavebného poriadku
a územného plánovania – originálne
kompetencie mesta
počet potenciálnych žiadateľov
dĺžka vybavenia podnetu v dňoch
100%
100 %
190
100
max. 30 dní
Max. 30 dní
Podprogram predstavujú činnosti územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a
zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie
a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím
prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym
stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu
Podprogram 4.7:
Služby ŠFRB
Zámer podprogramu:
Pomoc, poradenstvo a servis správy štátnych požičiek z ŠFRB
Zodpovednosť:
Ing. Jozef Hlavatý
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
14 074
6 091
Bežné
Cieľ: zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov pri získavaní vlastného bývania.
Podprogram 4.8:
Organizácia občianskych obradov
Zámer podprogramu:
Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej
spoločenskej úrovni
Zodpovednosť:
Oddelenie všeobecnej vnútornej správy
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
4 815
1 649
Bežné
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu
Merateľný ukazovateľ
predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní
do života za rok
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
30
11
všetkých druhov občianskych obradov
predpokladaný počet sobášov za rok
55
14
predpokladaný počet pohrebov za rok
115
32
predpokladaný počet ostatných obradov za
rok
30
6
predpokladaný počet gratulácií jubilantom za
rok
15
3
Prvok predstavujú činnosti: organizačno – materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej
miestnosti, spoločenské podujatia na pôde mesta
Štruktúra výdavkov:
Výdavky zahŕňajú odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZu na základe dohôd o vykonaní práce, náklady na
všeobecný materiál - kytice a kancelárske potreby .
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer programu: Skalica – bezpečnejšie mesto
Rozpočet programu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
Bežné
293 378
130 557
Kapitálové
375 456
8 990
Spolu
668 834
139 547
Podprogram 5.1:
Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:
Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť:
Mestská polícia
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Kapitálové
Spolu
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
203 838
96 078
8 990
8 990
212 828
105 068
Ciele a výstupy:
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
800
380
1500
780
Celkový počet príslušníkov MsP
11
11
Počet kontrolovaných prechodov pre
chodcov
2
2
100%
100 %
15
10
3
3
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Minimalizovať protispoločenskú
činnosť aktívnym prístupom hliadok
mestskej polície
Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP
za rok
Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej
službe za rok
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta
Skalica
Eliminovať hrubé narúšanie verejného
poriadku počas kultúrnych a
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej
činnosti
Percentuálna účasť MsP na športových
a kultúrnych podujatiach organizovaných
mestom za rok
Priemerná doba od prevzatia informácie
operačným príslušníkom MsP do
uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky
Počtu obstaranej signalobezpečnostnej
techniky (vysielačky)
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov
MsP v zmysle výstrojného
a výzbroného poriadku MsP
Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečovanie ochrany verejného poriadku v meste Skalica, kontrola,
dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred
ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie
Stav zamestnancov MsP: 11 mestských policajtov, 1 administratívny zamestnanec
Podprogram 5.3:
Chránené pracovisko
Zámer podprogramu:
24 hodinový monitoring mesta Skalica
Zodpovednosť:
Mestská polícia
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
46 390
20046
Bežné
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta
Cieľová
hodnota
v roku
2010
Skutočnosť
k 30.6.2011
2
0
25%
25 %
počet prevádzkových kamier v meste spolu
10
10
počet vykonaných odborných prehliadok
a skúšok
1
1
Merateľný ukazovateľ
počet novo inštalovaných kamier
% pokrytie mesta kamerami
% objasnených protispoločenských činností
zo všetkých zdokumentovaných kamerovým
systémom
60 %
60 %
Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov
a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori so zníženou pracovnou schopnosťou,
pracujú na tzv. chránenom pracovisku
Podprogram 5.4:
Ochrana majetku mesta a obyvateľov
Zámer podprogramu:
Cielená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov
Zodpovednosť:
Oddelenie všeobecnej vnútornej správy
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
4 000
1 269
Bežné
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Zabezpečiť ochranu majetku a
objektov Mesta Skalica
počet chránených objektov mesta
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
3
3
Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s ochranou objektov mesta v správe SMM, s.r.o. napojených na pult
centrálnej ochrany zabezpečovaný externe.
Štruktúra výdavkov:
Výdavky na ochranu majetku Mesta Skalica boli použité na platby za všeobecné služby - materiálnu
ochranu objektov Mesta Skalica, a to budova mestského úradu a knižnice, dozor nad útulkom pre
bezdomovcov, internát, budova pre sociálne slabšie rodiny - Kinex
Podprogram 5.6:
Ochrana pred požiarmi
Zámer podprogramu:
Minimálne riziko vzniku požiarov
Zodpovednosť:
Oddelenie všeobecnej vnútornej správy
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
39 150
13 164
Kapitálové
366 466
0
Spolu
405 616
13 164
Bežné
Ciele a výstupy:
Cieľ
Znížiť riziko vzniku požiarov
prevenciou a kontrolou
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
6
3
150
95
2
1
Počet preventívnych protipožiarnych kontrol
za rok
300
45
Počet oznámení občanom prostredníctvom
masmédií za rok
4
3
Zabezpečená súčinnosť MHZ s DHZ Skalica
áno
áno
Počet členov DHZ
101
10
Merateľný ukazovateľ
Počet realizovaných prednášok za rok
Počet účastníkov prednášok
Počet zorganizovaných protipožiarnych
cvičení za rok
Podporovať a rozvíjať činnosť
dobrovoľného hasičského zboru
Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s plnením povinností mesta vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku
ochrany pred požiarmi.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky:
−
Energie – elektrina a plyn v budove hasičskej zbrojnice
−
Poštovné a telekomunikačné služby – úhrada za telekomunikačné služby – Orange a T-com, poštové služby
−
Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia – hadice, kalové čerpadlo
−
Prevádzkové stroje a prístroje – priemyselný vysávač
−
Všeobecný materiál – kancelárske, čistiace potreby a vlajky
−
Servis, údržba opravy – oprava nadstavby, utesnenie nádrže na vodu T-815, drobné opravy techniky, oprava
motorovej striekačky PS – 12, vykonanie STK a emisnej kontroly
−
Všeobecné služby – revízie PP 20, elektrocentrály, OHP, kompresoru, vyslobodzovacieho zariadenia, revízie
plynových zariadení a čistenie a pranie zásahových oblekov
−
Školenia – školenie na vysokozdvižné zariadenia, motorovú pílu, školenie vodičov
−
Pracovné odevy – záchranná vesta 10 ks, zásahový oblek
Program 6: Odpadové hospodárstvo
Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie
podielu separácie
Rozpočet programu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
597 553
Bežné
Kapitálové
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
277 589
0
375 000
Spolu
972 553
277 589
Podprogram 6.1:
Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer podprogramu:
Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste Skalica
Zodpovednosť:
Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
562 637
Bežné
Kapitálové
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
277 589
0
10 000
Spolu
572 637
277 589
Ciele a výstupy:
Cieľ
Skultúrnenie životného prostredia Vybudovanie oplotení stanovísk
kontajnerov
Merateľný ukazovateľ
Počet stanovísk
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
4
0
Podprogram predstavujú činnosti: Vybudovanie nových oplotení stanovísk kontajnerov, pravidelný zber a odvoz
odpadu, mimoriadne zvozy odpadu, odvoz zber a triedenie separovaných zložiek odpadu, likvidácia „čiernych“
skládok.......
Podprogram 6.3:
Skládky KO
Zámer podprogramu:
Zabezpečenie priestorov pre ukladanie a spracovanie odpadu
Zodpovednosť:
Oddelenie výstavby, ekonomické oddelenie
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
34 916
Bežné
Kapitálové
365 000
Spolu
399 916
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
0
0
0
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Vybudovanie kompostárne – na
spracovanie BRO
Realizácia stavby a technológie
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
1
0
Podprogram predstavujú činnosti: Vybudovanie kompostárne – priestoru na spracovanie BRO, vrátane technológie.
Prebieha súťaž na dodávateľa stavby a technológie kompostárne.
Program 7: Doprava
Zámer programu: efektívny a dostupný dopravný systém mesta
Rozpočet programu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
39 264
Bežné
81 000
Podprogram 7.1:
Mestská hromadná doprava
Zámer podprogramu:
Zavedenie mestskej hromadnej dopravy v meste Skalica
Zodpovednosť:
Oddelenie výstavby
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
39 264
81 000
Bežné
Cieľ: podporiť premávku v rámci mesta
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Zlepšiť dostupnosť dôležitých
cieľových bodov pre obyvateľov mesta
Počet cestujúcich/rok
Podprogram predstavujú činnosti:
prepravných požiadaviek
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
110 000
74 152
Príspevok na výkon mestskej hromadnej dopravy, realizácia špeciálnych
Program 8: Miestne komunikácie
Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií
Rozpočet programu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
52 812
22 406
167 000
0
219 812
22 406
Bežné
Kapitálové
Spolu
Podprogram 8.1:
Správa a údržba miestnych komunikácií
Zámer podprogramu:
Skvalitnenie cestnej site v meste
Zodpovednosť:
Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
44 812
22 406
Cieľ: celoročne zjazdné miestne komunikácie. Kvalitné a pravidelné udržovanie komunikácií
v meste.
Podprogram predstavujú činnosti: Oprava výtlkov, oprava a doplnenie dopravného značenia. V prvom polroku
prebiehala postupná výmena dopravného značenia, bežná oprava a údržba MK.
Podprogram 8.2:
Výstavba miestnych komunikácií
Zámer podprogramu:
Výstavba nových komunikácií a zvýšenie bezpečnosti
účastníkov cestnej premávky
Zodpovednosť:
Oddelenie výstavby
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
8 000
0
167 000
0
175 000
0
Bežné
Kapitálové
Spolu
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
Vybudovanie cyklotrasy
Realizácia projektu – počet vybudovaných
cyklotrás
1
0
Propagačné aktivity
Počet propagačných aktivít
1
0
Podprogram predstavujú činnosti: Realizácia projektu „Cyklotrasy okolo rybníka – vybudovanie infraštruktúry,
označenia cyklistických chodníkov
Štruktúra výdavkov:
Projekt realizovaný prostredníctvom OP cezhraničná spolupráca SR – ČR, rekonštrukcia a výstavba ciest pre peších a cyklistov –
napojenie na sieť 4cykloregio.
Program 9: Prostredie pre život
Zámer programu:
Rozpočet programu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
526 949
217 035
Podprogram 9.1:
Menšie obecné služby
Zámer podprogramu:
Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť
nezamestnaných občanov
Zodpovednosť:
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
43 194
9 334
Bežné
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Udržať pracovné návyky
u nezamestnaných občanov
percento naplnenia stavu nezamestnaných
občanov z počtu požadovaných v rámci
projektu
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
75%
75%
Podprogram predstavujú činnosti čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov a
pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe
dohôd s ÚPSVaR v Senici a na základe zmlúv podpísaných medzi mestom Skalica a nezamestnanými obyvateľmi mesta
Skalica v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Štruktúra výdavkov:
Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov
aktivačných prác (mzdy, poistné odvody, stravovanie, sociálny fond – hradené z rozpočtu mesta), tovary a služby –
refundácia nákladov ÚPSVR v Senici.
Menšie obecné služby vykonávalo k 30. 6. 2011 11 uchádzačov o zamestnanie. Upratovanie verejných priestranstiev
Realizované uchádzačmi o zamestnanie v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonávalo 28
ľudí.
Podprogram 9.2:
Verejnoprospešné práce
Zámer podprogramu:
Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť
nezamestnaných občanov
Zodpovednosť:
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Ciele a výstupy:
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
195 205
73 125
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Vytváranie pracovných návykov
Počet zamestnancov
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
28
28
Podprogram predstavujú činnosti čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov,
pomocné stavebné práce na základe dohody s úradom práce uzatvorenej v súlade s § 50i zákona 5/2004 Z.z.
o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Štruktúra výdavkov:
- finančné prostriedky na mzdy zamestnancov sú vo výške 80 % refundované zo zdrojov štátneho rozpočtu a ESF
v prípade zamestnávania podľa § 50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
- finančné prostriedky na mzdy zamestnancov sú vo výške 95 % refundované zo zdrojov štátneho rozpočtu a ESF
v prípade zamestnávania podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
- ostatné náklady na verejnoprospešné práce sú hradené z rozpočtu mesta Skalica.
Podprogram 9.3:
Útulok pre zvieratá
Zámer podprogramu:
Prevádzkovanie karanténnej stanica
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
3 400
2 001
Bežné
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Prevádzkovanie karanténnej stanice
v zmysle zákona
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
50
23
Podprogram predstavujú činnosti: Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona
Podprogram 9.7:
Správa a údržba verejných priestranstiev
Zámer podprogramu:
Skvalitnenie verejných priestranstiev v meste
Zodpovednosť:
Majetkové oddelenie
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
20 300
Bežné
10 150
Cieľ: zdravé prostredie pre obyvateľov mesta.
Podprogram 9.8:
Správa a údržba verejnej zelene
Zámer podprogramu:
Skvalitnenie zelených plôch v meste
Zodpovednosť:
Majetkové oddelenie
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
170 000
75 000
Bežné
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Údržba a kosenie zelených plôch,
ošetrovanie stromov,
-
Výsadba stromov
Počet stromov
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
-
-
20
0
Podprogram predstavujú činnosti.: Údržba zelených plôch, čistenie, kosenie, strihanie stromov a živých plotov, výrub
starých stromov, výsadba stromov... Pripravené sú výsadby stromov v niekoľkých lokalitách medzi bytovými domami
a dosadba alejí.
Podprogram 9.10:
Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu:
Bezpečne osvetlené mesto
Zodpovednosť:
Majetkové oddelenie
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
94 850
47 425
Cieľ: zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.
Program 10: Vzdelávanie a mládež
Rozpočet programu: 10
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
3 856 185
1 811 020
5 535
0
3 861 720
1 811 020
Bežné
Kapitálové
Spolu
Podprogram
10.1
Materská škola
Zámer
podprogramu:
Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva a športu
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Kapitálové
Spolu
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
763 554
382 569
1 845
0
765 399
382 569
Ciele a výstupy:
Cieľ
Dosiahnuť optimálnu perceptuálno –
motorickú, kongitívnu a citovo-sociálnu
úroveň ako základ pripravenost na
školské vzdelávanie a na život v
spoločnostii
Merateľný ukazovateľ
počet prevádzkovaných materských škôl
v meste
počet detí v materskej škole za rok
spokojnosť rodičov s poskytovanými
službami v percentách
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov
v materskej škole
počet školení pedagogických zamestnancov
za rok
percentuálny podiel vyškolených
zamestnancov zo všetkých za rok
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
1
1
446
442
90 %
95 %
40
25
65 %
40 %
Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o
materskej škole, projekt vyučovanie nemeckého jazyka detí v MŠ a dokončenie rekonštrukcie MŠ.
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky boli použité ako transfer pre MŠ a to na celý rozsah činnosti definovaný ich zriaďovacou
listinou (t. j. vrátane stravovania detí) a priame výdavky pre MŠ na úhradu osobných nákladov zamestnancov, poštové
a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nákup nábytku do tried, kníh,
časopisov, čistiacich prostriedkov, hračiek a bežnej údržby.
K 30. 6. 2011 došlo k miernemu poklesu počtu detí oproti plánovanej hodnote a to z počtu 446 na 442.
Minimálna fluktuácia detí bola prítomná aj v školskom roku 2010/2011. Spokojnosť rodičov so službami materskej školy sa dosiahla
v súlade s plánovanou hodnotou. Počet školení pedagogických zamestnancov ešte nedosiahlo cieľovú hodnotu, pohybuje sa na
úrovni 25, ale do konca roka 2011 sa plánovaná hodnota splní.
Podprogram
10.2:
Základné školy
Zámer
podprogramu:
Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva a športu
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Kapitálové
Spolu
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
2 249 948
1 140 153
3 690
0
2 253 638
1 140 153
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
4
4
počet žiakov navštevujúcich základné školy
1 395
1 305
počet školení pedagogických zamestnancov
za rok
14
14
Merateľný ukazovateľ
počet základných škôl v meste
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov
navštevujúcich ZŠ
percento žiakov, ktorí dosiahli prospech
„prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ
96 %
97 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne
vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno
-časových aktivít
celkový počet žiakov v ZUŠ
1 333
1 333
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na
kultúrnom živote v meste
Počet organizovaných podujatí a aktivít za
rok
15
15
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania s použitím moderných metód výučby v zmysle
platnej legislatívy.
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky boli použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO základných škôl
v rozsahu ich zriaďovacích listín, školských klubov detí a školského stravovania v týchto RO. Budú použité na pokrytie
osobných nákladov zamestnancov škôl, na úhradu energií, vodného stočného, poštové a telekomunikačné služby,
poplatky za odpady , sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nákup školského nábytku
do tried, učebných pomôcok, kníh, odborných časopisov, čistiacich prostriedkov a bežnej údržby a nevyhnutných opráv.
Podprogram
10.3
Centrum voľného času
Zámer
podprogramu:
Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva a športu
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
63 975
35 681
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných nákladov zamestnancov, na
úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie
zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov.
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne
vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít
Celkový počet žiakov v CVČ
971
971
Podprogram 10.4 Školské stravovanie
Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby
v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
145 499
73 351
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
Zabezpečiť kvalitné a dostupné
stravovanie v školských zariadeniach pri
základných školách
počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za
rok
186 200
146 103
Zvýšiť atraktívnosť stravovania
v školských zariadeniach pri základných
školách
% podiel stravujúcich sa žiakov
z celkového počtu žiakov na ZŠ
69,71 %
69,71%
Podprogram predstavujú aktivity: zabezpečenie školského stravovania v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.. Ďalej ide o zabezpečenie školského stravovania v zmysle
platnej legislatívy vo výdajnej školskej jedálne pri MŠ Skalica vrátane zabezpečenia stravovania detí na všetkých
pracoviskách MŠ.
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky boli použité na pokrytie osobných nákladov zamestnancov výdajných
školských jedálni, asociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup čistiacich prostriedkov, nákup všeobecného
materiálu.
Podprogram
10.5
Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer
podprogramu:
Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva a športu
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
115 581
58 711
Rozpočet podprogramu:
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
celkový počet žiakov v ŠKD
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
306
306
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie nenáročnej záujmovej činnosti zameranej na prípravu na vyučovanie
a uspokojovanie záujmov v čase mimo vyučovania. Zabezpečením prevádzky v programe uvedených ŠKD pokrytím
prevádzkových a osobných nákladov je možné zabezpečiť dosiahnutie stanoveného cieľa.
K 30. 6. 2011 sa dosiahla cieľová hodnota plánovaná na rok 2011. Je predpoklad, že ku koncu roku 2011 sa tento počet
navýši z dôvodu veľkého záujmu rodičov o túto službu ponúkanú školami.
Podprogram
10.6
Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer
podprogramu:
Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva a športu
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
433 142
88 020
Bežné
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť ponuku výchovy a
vzdelávania v neštátnych zariadeniach
pre obyvateľov Skalice
Celkový
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
celkový počet detí v neštátnej MŠ
64
64
celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ
14
14
celkový počet detí v neštátnych ŠKD
80
80
Celkový počet žiakov v neštátnom
školskom stredisku záujmovej činnosti
15
15
Merateľný ukazovateľ
4
5
50
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č.689/2006 pre cirkevné školské
zariadenia, súkromné základné umelecké školy a súkromné školské zariadenia, zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní
ZŠ, SŠ a školských zariadení a nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŠ,SŠ strediská praktického vyučovania, ZUŠ a školské zariadenia. Finančné
prostriedky boli použité ako transfer pre súkromné školy.
Podprogram
10.7
Spoločný školský úrad
Zámer
podprogramu:
Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť:
Spoločný školský úrad
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
25 111
7 221
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej
správy na úseku školstva
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
počet realizovaných aktivít na základe
rozhodnutia mesta za rok
10
4
počet realizovaných odborno-pedagogických
aktivít za rok
50
30
Merateľný ukazovateľ
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona
č. 596/2003 Z.z. 2 metodikmi - zamestnancami spoločného školského úradu
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prevádzky školského úradu, úhradu
mzdových výdavkov, odvodov do fondov, školenia, úhradu telefónu a nákup kancelárskych potrieb.
Podprogram
10.8
Podpora práce s deťmi a mládežou
Zámer
podprogramu:
Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, rozvoj ich
zručností a skúsenosti a podpora vzdelávania a ich participácie
na živote mesta
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva a športu
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
59 375
25 314
Bežné
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Zabezpečiť odborno – metodické
vedenie detí a mládeže v oblasti
športu
počet zorganizovaných podujatí pre deti
a mládež - pravidelne sa opakujúcich za
rok
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
6
8
Aktivitu predstavujú činnosti: činnosti organizované trénermi so zabezpečenou komplexnou starostlivosťou
v oblasti športu.
Uskutočnil sa Maratón aerobiku, Karneval pre deti materských škôl, Detský mestský karneval, Farebná paleta, Letom
literárnym svetom Cesta rozprávkou, Pop pieseň a Deň boja proti droge.
Program 11: Šport
Zámer programu:
Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií
obyvateľov mesta Skalica
Rozpočet programu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
232 890
Bežné
85 094
Podprogram
11.2
Podpora športových aktivít
Zámer
podprogramu:
Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
232 890
85 094
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zabezpečiť široké spektrum
športových podujatí pre deti, mládež
a dospelých
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
počet zorganizovaných športových podujatí
za rok
8
3
počet podporených druhov športov za rok
4
6
počet podporených klubov a športových
stredísk za rok
14
14
počet podporených talentovaných
jednotlivcov za rok
2
4
80 %
73 %
Merateľný ukazovateľ
percento podporených žiadostí o finančnú
podporu športových aktivít z podaných
Aktivitu predstavujú činnosti: podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport
a účelovo schválené transfery na konkrétny šport.
K 30. 6. 2011 boli zorganizované tri športové podujatia Šprintérsky trojboj, Olympiáda skalických škôl a Športové
dopoludnie pre najmenších, avšak do 31. 12. 2011 bude plánovaná hodnota splnená, keďže zvyšné športové podujatia
sa plánujú v druhom polroku 2011. Čo sa týka plánovaného počtu druhov športov podporených mestom, výsledok
vykazuje vyššiu hodnotu ako plánovanú, keďže mesto podporilo viac ako štyri druhy športov, a to hokej, futbal, hokejbal,
golf, stolný tenis, tenis. K 30. 6. 2011 bolo z podaných projektov podporených 73 %, zatiaľ sa plánovaná hodnota roku
2011 nenaplnila.
Program 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity
Zámer programu:
Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého
Rozpočet programu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
252 282
125 938
2 039 682
1 150 995
2 291 964
1 276 933
Bežné
Kapitálové
Spolu
Podprogram 12.2:
Knižnica
Zámer podprogramu:
Dostupný a všestranne zameraný knižničný fond
Zodpovednosť:
Oddelenie kultúry a knižnice
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
66 155
35 600
Bežné
Podprogram predstavuje činnosť Mestskej knižnice v Skalici ako rozpočtovej organizácie zriadenej mestom
Skalica.
Podprogram 12.4:
Podpora kultúrnych a iných spoločenských
aktivít
Zámer podprogramu:
Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého
Zodpovednosť:
Oddelenie kultúry a knižnice
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
133 000
69 818
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
Uspokojiť kultúrne potreby čo
najväčšieho počtu obyvateľov každej
vekovej a sociálnej skupiny
počet usporiadaných podujatí
celomestského charakteru za rok
50
16
8
3
10
1
5
1
1 500
940
27
6
počet zorganizovaných programov pre deti
za rok
počet zorganizovaných podujatí pre
dôchodcov za rok
Zabezpečovanie kultúrne programy
profesionálnych scén pre obyvateľov
mesta
počet dovezených programov pre deti za rok
počet účastníkov detských predstavení za
rok
počet predstavení dovážanej kultúry –
činohra, muzikál, opera, tanec za rok
predpokladaný počet účastníkov predstavení
dovážanej kultúry za rok
Podprogram predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané oddelením kultúry
Podprogram 12.5:
Starostlivosť o kultúrne pamiatky
a pamätihodnosti
Zámer podprogramu:
Zachovanie kultúrneho a pamiatkového dedičstva na území
mesta Skalica
Zodpovednosť:
Oddelenie výstavby
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
33 900
17 000
2 037 837
1 150 995
2 071 737
1 167 995
Bežné
Kapitálové
Spolu
Cieľ: zabezpečiť rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti
Podprogram predstavujú činnosti: rekonštrukcia Jezuitského kostola a rekonštrukcia organu .
Podprogram 12.6:
Oddelenie kultúry
Zámer podprogramu:
Zabezpečenie činnosti oddelenia kultúry.
Zodpovednosť:
Oddelenie kultúry
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
53 127
20 520
Bežné
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
Zabezpečovanie kultúrnospoločenských podujatí
organizovaných mestom Skalica
Počet podujatí
12
11
Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov,
súborov, združení a organizácií
Počet podujatí v spolupráci s inými
organizáciami a združeniami v meste
12
5
Podprogram predstavuje činnosť oddelenia kultúry
Kultúrno spoločenské podujatia k 30. 6. 2011:

















posedenie pri cimbale 8. 1. 2011
reprezentačný ples mesta Skalica 15. 1. 2011
výstava Oldrich Majda Spomienky 4. 2. – 10. 3. 2011
výstava V. Jankovičová Po rokoch 11. 3. – 10. 4. 2011
komorný koncert 3. 4. 2011
koncert spevácky zbor ADOREMUS 3. 4. 2011
pietny akt pri príležitosti oslobodenia Skalice 8. 4. 2011
výstava akademických umelcov Kubíček – Gavula 15. 4. – 27. 5. 2011
stavanie mája 28. 4. 2011
krajská prehliadka DFS – spolupráca OOS 11. 5. 2011
Trdlofest 14. 5. 2011
Festival FS seniorov – spolupráca ZUŠ 22. 5. 2011
Koncert pre detí k MDD 31. 5. 2011
Tanečný festival o cenu primátora Skalice - spolupráca ZUŠ 4. 6. 2011
Divadelné predstavenie Darujem svoju ženu 6. 6. 2011
Divergencie – spolupráca ZUŠ 19.. 21., 22., 23. 6. 2011
Gospel fest – spolupráca hud. skupiny Emauzy 25. 6. 2011.
Program 13: Bývanie
Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste
Rozpočet programu:
Typ výdavku
Bežné
Kapitálové
Spolu
Podprogram 13.1:
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
22 935
23 585
1 330 760
0
1 353 695
23 585
Bytová výstavba
Zámer podprogramu:
Dostupný a rozširujúci sa bytový fond
Zodpovednosť:
Oddelenie výstavby
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
1 330 760
0
Kapitálové
Cieľ: vybudovať minimálne 40 bytov
Podprogram 13.2:
Správa a evidencia bytov
Zámer podprogramu:
Efektívna správa bytov a nebytových . priestorov vo
vlastníctve Mesta Skalica
Zodpovednosť:
Majetkové oddelenie
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
22 935
23 585
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Zabezpečiť výkon správy bytov
a nebytových priestorov vo vlastníctve
mesta a výkon služieb spojených s
bývaním
Počet spravovaných mestských bytov
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
234
256
Podprogram predstavujú činnosti: Výkon správy zabezpečuje na základe mandátnych zmlúv spoločnosť Skal&co,
s.r.o..
Program 14: Sociálna pomoc a sociálne služby
Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov
mesta.
Rozpočet programu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
937 595
424 338
Kapitálové
Spolu
1 071 000
0
2 008 595
424 338
Podprogram 14.1:
Sociálna pomoc
Zámer podprogramu:
Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi
Zodpovednosť:
Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
63 710
29 692
Ciele a výstupy:
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
Priemerný ročný stav poberateľov služby za
rok
310
338
Zabezpečiť okamžitú finančnú pomoc
na
zmiernenie
hmotnej
núdze
obyvateľov mesta najmä na úhradu
mimoriadnych
výdavkov
na
nevyhnutné
ošatenie,
základné
vybavenie domácnosti, zakúpenie
školských potrieb pre nezaopatrené
dieťa a na mimoriadne liečebné
náklady.
Počet poberateľov za rok
110
126
Zabezpečiť bezplatnú predškolskú
výchovu detí pochádzajúcich z rodín
v hmotnej núdzi.
Počet podporených detí za rok
10
11
Zabezpečiť
obnovu
rodinných
pomerov a tvorbu úspor pre deti
umiestnené v detských domovoch,
podpora kontaktov rodičov s deťmi
umiestnenými v detských domovoch
za účelom návratu dieťaťa do
rodinného prostredia.
Počet podporených detí za rok
2
1
Počet finančne podporených návštev
2
0
Zabezpečiť
dôstojné
pochovanie
občanov bez rodinných príslušníkov
a bez prístrešia.
Predpokladaný počet pohrebov za rok
2
2
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre
občanov poberajúcich
starobný
dôchodok
a pre
občanov
s nepriaznivým zdravotným stavom.
Podprogram predstavujú činnosti:
5. Transfery jednotlivcom predstavujú obsahujú tieto položky:
6. Organizovanie spoločného stravovania je forma sociálnej pomoci, ktorá sa poskytuje v zmysle
VZN Mesta Skalica č. 2/2009. Občanovi, ktorý spĺňa kritériá sa poskytuje opakovaný príspevok vo
výške 0,76 € na jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch, s možnosťou odberu stravy vo
vývarovniach, s ktorými má Mesto Skalica uzatvorenú zmluvu: Zariadenie pre seniorov v Skalici,
NsP Skalica, Gurmán - Grafobal Skalica, RZ S. Halaš, Vývarovňa M. Macháčková Skalica, KOŠT
Skalica, U Viktora, Jurovatý H a j, s.r.o.. Transfer obsahuje aj položku – príspevok jubilantom (cca 95
občanov) pri dožití životných jubileí: 80, 85, 90 a viacej rokov. Príspevok sa vypláca jedenkrát ročne
vo výške 17€/1 osoba.
7. Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahujú tieto položky:
8. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi peňažnou alebo nepeňažnou formou pre
občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi spĺňajúci kritériá na poskytovanie uvedenej
dávky podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a VZN Mesta Skalica č. 3/2009.
9. Poskytovanie príspevku na bezplatnú predškolskú prípravu v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2009.
10. Poskytovanie príspevkov na tvorbu úspor, obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu
rodičov za deťmi v DD, podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno – právnej ochrane detí a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica č. 3/2006. V prvom polroku
bol vyplácaný príspevok na tvorbu úspor pre jedno dieťa, ktoré je umiestnené v Detskom domove
v Seredi
11. Príspevok na pohreb - Úhrada nevyhnutných výdavkov súvisiacich s pochovaním občanov bez
rodinných príslušníkov a bez prístrešia, v súlade s VZN Mesta Skalica č. 3/2009.
Podprogram 14.2:
Dotácie neštátnym subjektom
Zámer podprogramu:
Kvalitná sieť organizácií zameraných na sociálnu pomoc
občanom mesta
Zodpovednosť:
Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
19 329
6 142
Ciele a výstupy:
Cieľ
Pomoc
neštátnym
sociálnym,
dobrovoľníckym
a
humanitným
organizáciám v meste za účelom
podpory
seniorov,
občanov
so
zdravotným
postihnutím,
bez
prístrešia, osamelým rodičom, obetiam
domáceho násilia a pod.
Merateľný ukazovateľ
Počet podporených organizácií za rok
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
5
3
Podprogram predstavujú činnosti:
Poskytovanie transferov právnickým osobám:
1.
Jednota dôchodcov – sebarealizácia dôchodcov v oblasti rekreačnej a spoločensko-kultúrnej,
2.
Združenie seniorov pri DD – sebarealizácia seniorov v Zariadení pre seniorov v Skalici,
3.
Združenie na pomoc telesne postihnutým – podpora občanov so zdravotným postihnutím,
4.
Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n. o., - podpora všeobecne prospešných služieb –
Útulok, Stredisko osobnej hygieny, Práčovňa, podpora klubovej činnosti dôchodcov na udržiavanie
fyzickej a psychickej kondície seniorov v Dennom centre,
5.
TASPO – rehabilitačné centrum nedoslýchavých – ZO Skalica, podpora občanov so
sluchovým postihunutím.
Podprogram 14.4:
Opatrovateľská služba
Zámer podprogramu:
Plnohodnotný život seniorov a občanov s nepriaznivým
zdravotným stavom v domácom prostredí
Zodpovednosť:
Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
80 230
32 755
Bežné
Ciele a výstupy:
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
Priemerný počet opatrovaných za rok
90
86
Počet opatrovateliek
11
11
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek
a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu
sami zabezpečiť starostlivosť o svoju
osobu a domácnosť.
Podprogram predstavujú činnosti:
Opatrovateľská služba v domácnostiach občanov v sociálnej núdzi a nepriaznivým zdravotným
stavom sa poskytuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN Mesta Skalica č.
2/2009.
V rámci opatrovateľskej služby sa vykonáva pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch (bežné
úkony osobnej hygieny, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka, pri
použití WC, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pití, dohľad), nevyhnutných prácach
v domácnosti (donáška uhlia a dreva, nákup, upratovanie, príprava jedla, pranie, žehlenie), formy
zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím (sprievod k lekárovi, na úradné vybavovanie,
vychádzky).
Sociálna služba bola poskytovaná 86 klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a spĺňajú
posudkové kritériá, z toho 62 je zabezpečovaná sociálna služba v jedálni - donáška obedov a 24 občanom
je poskytovaná opatrovateľská služba pri ostatných úkonoch osobnej hygieny, prácach v domácnosti a pri
kontakte so spoločenským prostredím.
Podprogram 14.8:
Zariadenia sociálnych služieb
Zámer podprogramu:
Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb
Zodpovednosť:
Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
746 566
341 855
Kapitálové
Spolu
1 071 000
0
1 817 566
341 855
Ciele a výstupy:
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
Počet zamestnancov oddelenia
6
6
Počet občanov posúdených na sociálne
služby
65
31
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Kvalitný výkon úloh samosprávy
v oblasti sociálnej politiky.
Podprogram predstavujú činnosti:
12. Administratívne a prevádzkové zabezpečenie chodu oddelenia sociálnej starostlivosti a
zdravotníctva Mestského úradu v Skalici na vysunutom pracovisku na Kráľovskej ulici č. 9, ktoré
zabezpečuje výkon úloh v sociálnej oblasti na úrovni samosprávy.
13. Opatrovateľská služba, vedenie bytovej agendy mestských nájomných bytov, riešenie občanov
v hmotnej núdzi, podpora a príspevky seniorom , výkon opatrení sociálno-prácnrj ochrany a sociálnej
kurately, výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti. Položka zahŕňa aj výkon agendy posudkovej
činnosti na účely posudzovania odkázanosti občanov na sociálne služby.
14. Priestorové zázemie dobrovoľných organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti na Kráľovskej ulici
(Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, Liga proti rakovine Klub Lýdia, OZ Nový začiatok, SZTP
Okresné centrum, TASPO pre nedoslýchavých, Únia nevidiacich a slabozrakých, Základná
organizácia SZTP, Základná organizácia ZP mládeže, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím).
Podprogram 14.15:
Starostlivosť o sociálne prípady
Zámer podprogramu:
Sociálna pomoc pre občanov mesta na hranici sociálneho
vylúčenia
Zodpovednosť:
Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
21 850
11 009
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
Podpora bývania nižšieho štandardu
pre sociálne slabých občanov, ktorí sú
ohrození stratou bývania a sociálnym
vylúčením.
Výkon správy a nájom - počet izieb
ubytovňa Brodské
12
11
63
63
Podprogram predstavujú činnosti:
Poskytovanie finančných prostriedkov súvisiacich s bývaním marginalizovaných skupín občanov mesta.
Podprogram 14.16:
Projekty
Zámer podprogramu:
Prevencia a výchovné pôsobenie na občanov mesta
v oblasti zdravia a sociálno-patologických javov
Zodpovednosť:
Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
5 910
2 357
Ciele a výstupy:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Sprostredkovanie
kultúrnych,
záujmových
a iných
aktivít
zameraných
na
predchádzanie
sociálno patologickým javom a na
podporu vhodného využívania voľného
času detí z rodín v hmotnej núdzi.
Počet detí
Organizácia aktivít zameraných na
prevenciu
a podporu
zdravia,
propagáciu zdravej výživy, zdravého
životného štýlu.
Počet oslovených občanov
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
15
0
2 500
2 500
Podprogram predstavujú činnosti:
15. Organizovanie Mestského letného tábora Lienka – výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany pre
cieľovú skupinu – deti z rodín v hmotnej núdzi,
16. Organizovanie celomestskej akcie s názvom Dni zdravia v Skalici s cieľom posilnenie povedomia
obyvateľov v oblasti prevencie chorôb, podpora zdravia, propagácia zdravej výživy a zdravého
životného štýlu, meranie fyz. funkcií, minimalizácia rizikových škodlivých faktorov, podpora
a prezentácia záchranných zložiek, podpora darcovstva krvi. Projekt sa uskutočnil v apríli 2011,
splnil cieľ aj počet oslovených občanov.
.
Program 16: Administratíva
Zámer programu: Maximálny funkčný chod Mestského úradu v Skalici
Rozpočet programu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
1 566 112
643 789
2 384 188
1 125 554
3 950 300
1 769 343
Bežné
Finančné operácie
Spolu
Podprogram 16.1:
Správa MsÚ
Zámer podprogramu:
Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov
Zodpovednosť:
Oddelenie všeobecnej vnútornej správy
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
1 112 195
Bežné
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
491 504
Ciele a výstupy:
Cieľ
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti
a zručnosti zamestnancov
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť
vzdelávania zamestnancov mesta
Zvýšenie hospodárnosti pri
zabezpečovaní poštových služieb,
úspora pri doručovaní výmeru o výške
poplatku za komunálny odpad, daň
z nehnuteľností vlastnými zames.
Zabezpečiť plynulé materiálové
zásobovanie potrieb úradu pri
maximálnej efektívnosti
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
60
84
Podiel tréningov a školení uskutočnených
priamo v meste Skalica
80%
80%
Zavedenie opatrenia – dohody o zvýšení
kvalifikácie
áno
nie
Úspora finančných prostriedkov na
poštovnom
8 099 €
8 000 €
Interval dodania kancelárskych a čistiacich
prostriedkov
jeden
mesiac
jeden
mesiac
Tri dni
Tri dni
5
5
Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov
áno
áno
Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla
povinnými prehliadkami
áno
áno
áno
áno
Merateľný ukazovateľ
Počet zamestnancov, ktorí absolvovali
v danom roku vzdelávanie
Interval dodania materiálu operatívnej
spotreby
Počet prevádzkovaných automobilov spolu
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné
fungovanie vozového parku
Zabezpečiť povinnosti v zmysle
Dodržaná povinnosť zabezpečenia dohľadu
nad pracovným prostredím
zákona o verejnom zdravotníctve
Dodržaná povinnosť vykonávania
psychologických testov a lekárskych
preventívnych prehliadok
áno
áno
Zabezpečenie očkovania proti biologickým
faktorom
áno
nie
Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálno .
technické zabezpečenie činnosti úradu.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
platy zamestnancov mestského úradu vynímajúc zamestnancov vykonávajúci prenesený výkon štátnej
správy, oddelenia strategického rozvoja a marketingu a kultúra a knižnice; valorizácia platov vo výške 1%,
odmeny zamestnancov, platové postupy, pracovné a životné jubileá, poistné a príspevok do poisťovní,
stravovanie
energie a plyn v budove MsÚ
poštové a telekomunikačné služby- úhrada za poštový úver, telekomunikačné služby Orange, internet,
ostatné telekomunikačné služby
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – vysávač, konvenktory,
všeobecný materiál – kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, čistiace prostriedky, kvety, igelitové
tašky, uteráky, drobný všeobecný materiál nešpecifikovaný
knihy, časopisy – odborné publikácie, odborné časopisy, predplatné denníkov a týždenníkov, zbierka zákonov
pracovné odevy- upratovačky
prepravné - vývoz a odvoz, prevoz materiálu medzi pracoviskami (sťahovanie, vyradenie inventáru, .....)
náklady súvisiace s prevádzkovaním piatich služobných automobilov – PHM, servis, údržba, diaľničné
známky a poplatky
nájomné budov a objektov – nájom CO skladu a CO krytu na ul. Koreszkova
nájomné prevádzkových strojov – stojany na pitnú vodu, nájom za rohože
školenia, kurzy , semináre- externé odborné školenia pre zamestnancov
všeobecné služby –pracovno-zdravotná služba, lekárske preventívne prehliadky , tlač poštových poukážok
a tlačív), revízie elektrických a plynových zariadení, ostané nešpecifikované služby.
Podprogram 16.2:
Správa oddelenia strategického rozvoja
Zámer podprogramu:
Správa oddelenia v súlade s plánovaným rozpočtom
a aktivitami
Zodpovednosť:
Oddelenie strategického rozvoja a marketingu
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Ciele a výstupy:
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
94 562
44 811
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Zabezpečenie chodu oddelenia
Počet zamestnancov
Zabezpečenie pravidelných plavieb po
Baťovom kanály (prístav Skalica)
prostredníctvom výletnej lode
Počet zazmluvnených plavidiel
Administratívna činnosť ohľadom
splavnenia rieky Moravy a Baťovho
kanála, práca s návštevníkmi
a záujemcami o mesto Skalica
v prístavoch v ČR
Počet pracovných stretnutí a vykonaných
kontrol na mieste za plavebnú sezónu
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
7
7
1
0
5
3
Od 1. 5. 2011 prevádzkovateľ prístavu samostatne zabezpečuje plavby na Baťovom kanále bez dotácie
z rozpočtu mesta.
Podprogram 16.3:
Transakcie verejného dlhu
Zámer podprogramu:
Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy
Zodpovednosť:
Božena Novomestská – vedúca ekonomického oddelenia
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Rozpočet 2011 €
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
219 355
106 895
Finančné operácie
2 384 188
1 125 554
Spolu
2 603 543
1 232 449
Bežné
Podprogram predstavujú činnosti: splácanie úrokov z úverov, splácanie úrokov z leasingu MŠ, splácanie istiny
z úverov, poplatky a odvody.
Podprogram 16.4:
Bežné transfery nezaradené
Zámer podprogramu:
Finančná podpora v podnikateľskej, zdravotnej a cirkevnej
oblasti
Zodpovednosť:
Božena Novomestská – vedúca ekonomického oddelenia
Rozpočet podprogramu:
Typ výdavku
Bežné
Rozpočet 2011 €
140 000
Skutočnosť
k 30.6.2011 €
0
Ciele a výstupy:
Cieľ
Podporiť aktivity podporujúce ochranu
zdravia, cirkevných pamiatok
a verejnoprospešných aktivít
Merateľný ukazovateľ
Počet poskytnutých transferov
Cieľová
hodnota
v roku
2011
Skutočnosť
k 30.6.2011
1
0
Podprogram predstavuje činnosť: poskytnutie transferu na podporu mládežníckeho športu.
Stránka 1
MESTO SKALICA
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2011
Bežný rozpočet
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
VÝDAVKY
Bežné výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 1: Plánovanie,manažment a kontrola
1.1
Výkon funkcie primátora
01.1.1.6 Obec
642001
1.3
08.4.0
642006
1.6
521 Bežné transfery - fond primátora
Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach
Iné spoločenské služby
6 Transfery na členské príspevky
Manažment investícii
04.4.3 Výstavba
637004
588 Všeobecné služby
637005
588 Špeciálne služby
637005
126 Špeciálne služby - projekt vetrolamy
637027
126 Odmeny zamestnancov ... - projekt vetrolamy
1.7
Audit a rating
01.1.1.6 Obec
637005
684 Špeciálne služby
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
76 100
29 321 38,53
5 000
5 000
5 000
6 600
6 600
6 600
57 500
57 500
4 000
50 000
1 500
2 000
7 000
7 000
774
774
774
6 590
6 590
6 590
18 371
18 371
949
17 422
3 586
3 586
15,48
15,48
15,48
99,85
99,85
99,85
31,95
31,95
23,73
34,84
0,00
0,00
51,23
51,23
7 000
3 586
51,23
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA
VÝDAVKY
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Bežné výdavky
Akcia
PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia
2.1
Propagácia a prezentácia mesta
2.1.1
Propagačné materiály mesta
2.1.2
2.2
Názov
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
290 396
106 502 36,67
16 309
8 010
01.1.1.6 Obec
8 010
637004 6473 Všeobecné služby
4 690
633006 6473 Všeobecný materiál - ceny mesta
3 320
Monografia mesta
8 299
01.1.1.6 Obec
8 299
637004
72 Všeobecné služby
8 299
Marketingová komunikácia
112 449
01.1.1.6 Obec
112 449
632003
6474 Poštovné a telekomunikačné služby
10 000
637003
6474 Propagácia, reklama, inzercia
3 320
637004
6474 Všeobecné služby
12 948
637003
127 Propagácia, reklama, inzercia - projekt Čo nového u susedov
20 000
637005
127 Špeciálne služby - projekt Čo nového u susedov
3 000
637027
127 Odmeny zamestnancov ... - projekt Čo nového u susedov
1 500
637005
128 Špeciálne služby - projekt Objavme prírodne a kulúrne krásy..
1 000
637027
128 Odmeny zamestnancov... - projekt Objavme prírodne ....
300
1 509
1 509
1 509
1 509
0
0
44 579
44 579
10 008
149
7 243
9,25
18,84
18,84
32,17
0,00
0,00
0,00
0,00
39,64
39,64
100,08
4,49
55,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stránka 2
633003
637003
2.3
2.3.1
128 Telekomunikačná tech.... - projekt Objavme prírodne ......
597 Propagácia, reklama, inzercia - skalická televízia
Podpora rozvoja cestovného ruchu
Veľtrhy
01.1.1.6 Obec
633016
6472 Reprezentačné
637004
6472 Všeobecné služby
2.4
Turisticko informačná kancelária
01.1.1.6 Obec
2.5
2.5.1
633006
6471 Všeobecný materriál
637004
Všeobecné služby
637012
Poplatky
637027
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
Tradičné trhy
Trdlofest
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby
2.5.2
633006
633016
637002
637004
637027
Skalické dni
58 Všeobecný materiál
Reprezentačné
Konkurzy a súťaže
Všeobecné služby
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby
2.5.3
633016
2005 Reprezentačné
634004
Prepravné
637002
Konkurzy a súťaže
637003
Propagácia, reklama, inzercia
637004
Všeobecné služby
637012
Poplatky
637027
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
Vianočné trhy
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby
2.7
633006
38 Všeobecný materiál
637002
Konkurzy a súťaže
637003
Propagácia, reklama, inzercia
637004
Všeobecné služby
Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby
631002
497 Cestovné náhrady zahraničné
633016
634004
Reprezentačné
Prepravné
10 381
50 000
17 000
17 000
17 000
2 000
15 000
43 500
43 500
5 166
15 650
332
22 352
64 638
13 480
13 480
445
664
7 240
2 735
2 396
49 791
49 791
2 656
664
36 181
332
3 651
996
5 311
1 367
1 367
360
356
332
319
36 500
36 500
5 500
20 000
11 000
9 783
9 783
934
6 967
0,00
54,36
88,48
88,48
88,48
0,00
100,27
26,53
26,53
7,99
35,67
76,81
23,67
37,21
105,55
105,55
0,00
20,48
163,07
83,58
0,00
19,72
19,72
0,00
0,00
0,00
0,00
268,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,80
26,80
16,98
34,84
1 882
17,11
27 179
15 041
15 041
15 041
15 041
11 541
11 541
413
5 582
255
5 291
24 049
14 228
14 228
136
11 806
2 286
9 821
9 821
9 821
0
0
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY
VÝDAVKY
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Bežné výdavky
Akcia
Názov
PROGRAM 3: Interné služby
3.4
Činnosť samosprávnych orgánov mesta
01.1.1.6 Obec
620
191 Poistné a príspevok do poisťovní
633016
191 Reprezentačné
637026
191 Odmeny a príspevky
3.7
Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta
01.1.1.6 Obec
635006
23 Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
346 836
138 468 39,92
30 639
30 639
6 639
24 000
117 715
117 715
10 445
15 687
15 687
1 050
538
14 099
21 769
21 769
51,20
51,20
8,10
58,75
18,49
18,49
0,00
Stránka 3
636001
637005
3.8
Nájom budov, objektov
571 Špeciálne služby
Vzdelávanie zamestnancov
01.1.1.6 Obec
620
93
Poistné a príspevok do poisťovní
637001
93 Školenia, kurzy, semináre
637004
93 Všeobecné služby
637011
93 Štúdie, expertízy, posudky
637027
93 Odmeny mimopracovného pomeru
3.11
Mestský informančný systém
01.1.1.6 Obec
632003
449 Poštové a telekomunikačné služby
633002
Výpočtová technika
633006
Všeobecný materiál
633013
Softvér a licencie
635002
Údržba výpočtovej techniky
636002
Nájom prevádzkových strojov, prístrojov
637001
Školenia, kurzy, semináre
637004
Všeobecné služby
637011
Štúdie, expertízy, posudky
11 000
96 270
88 602
88 602
53 157
13 220
17 925
4 300
109 880
109 880
34 880
1 750
18 600
2 400
4 000
6 000
5 000
33 050
3 289
18 480
27 505
27 505
23
13 762
10 854
2 866
73 507
73 507
14 260
4 581
8 393
3 128
913
2 992
800
38 440
29,90
19,20
31,04
31,04
25,89
82,10
0,00
66,65
66,90
66,90
40,88
261,77
45,12
130,33
22,83
49,87
16,00
116,31
0,00
4 200
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM
VÝDAVKY
Bežné výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 4: Služby občanom
4.1
Činnosť matriky
01.1.1.6 Obec
610
586 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
620
4.2
Poistné a príspevky do poisťovní
633006
Všeobecný materiál
637014
Stravovanie
637016
Prídel do sociálneho fondu
Bežné transfery nezaradené
01.1.1.6
Obce
300 Transfer PO založenej obcou - SMM
644001
4.4
Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov
01.1.1.6
Obec
633006
4.6
Všeobecný materiál
Spoločný stavebný úrad
01.1.1.6 Obec
610
642013
620
4.7
635 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Odchodné
Poistné a príspevky do poisťovní
631001
Cestovné náhrady tuzemské
632003
Poštovné telekomunikačné služby
633006
Všeobecný materiál
637001
Školenia, kurzy, semináre
637014
Stravovanie
637016
Prídel do sociálneho fondu
Služby ŠFRB
01.1.1.6 Obec
610
620
631001
661 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Poistné a príspevky do poisťovní
Cestovné náhrady tuzemské
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
542 034
477 893 88,17
33 330
33 330
22 600
8 351
700
1 340
339
435 000
435 000
435 000
3 000
3 000
3 000
51 815
51 815
28 119
2 577
10 389
166
7 640
830
332
1 340
422
14 074
14 074
9 856
3 382
33
15 132
45,40
15 132
45,40
43,63
9 861
43,87
3 664
751 107,29
54,10
725
38,64
131
435 000 100,00
435 000 100,00
435 000 100,00
813
27,10
813
27,10
27,10
813
19 208
37,07
19 208
37,07
46,51
13 077
0,00
44,22
4 594
0,00
3,82
292
36,87
306
0,00
56,64
759
42,65
180
6 091
43,28
6 091
43,28
42,86
4 224
46,27
1 565
0,00
Stránka 4
4.8
633006
Všeobecný materiál
637001
Školenia, kurzy, semináre
637014
Stravovanie
637016
Prídel do sociálneho fondu
Organizácia občianskych obradov
01.1.1.6 Obec
633006
196 Všeobecný materiál
637027
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
150
66
450
137
4 815
4 815
500
253
49
1 649
1 649
276
0,00
0,00
56,22
35,77
34,25
34,25
55,20
4 315
1 373
31,82
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK
VÝDAVKY
Bežné výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 5:
Bezpečnosť, právo a poriadok
5.1
Verejný poriadok a bezpečnosť
03.1.0
610
Policajné služby
197 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
620
5.3
Poistné a príspevky do poisťovní
631001
Cestovné náhrady tuzemské
632003
Poštové a telekomunikačné služby
633005
Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia
633006
Všeobecný materiál
633010
Pracovné odevy, obuv
634001
Palivo, mazivá, oleje
634002
Servis, údržba, opravy
634003
Poistenie
635002
Údržba výpočtovej techniky
635003
Údržba telekomunikačnej techniky
635004
Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov
637004
Všeobecné služby
637014
Stravovanie
637015
Poistné
637016
Prídel do sociálneho fondu
637023
Kolkové známky
Chránené pracovisko
01.1.1.6
Obce
610
15 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
620
5.4
Údržba telekomunikačnej techniky
636001
Nájomné
637014
Stravovanie
637016
Prídel do sociálneho fondu
642015
Na nemocenské dávky
Ochrana majetku mesta
01.1.1.6
637004
5.6
Poistné a príspevky do poisťovní
635003
Obce
4 Všaeobecné služby - PCO bezpečnostný systém
Ochrana pred požiarmi
03.2.0
632001
Ochrana pred požiarmi
192 Energie
632002
Vodné, stočné
632003
Poštové a telekomunikačné služby
633004
Prevádzkové stroje, prístroje
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
293 378
130 557 44,50
203 838
203 838
131 074
46 048
332
2 324
664
830
3 153
4 647
996
1 427
300
1 500
200
166
6 800
1 095
2 116
166
46 390
46 390
28 800
10 580
1 826
1 162
3 590
432
4 000
4 000
4 000
39 150
39 150
8 880
2 460
800
1 000
96 078
96 078
61 699
22 695
166
38
1 515
2 310
1 271
336
72
150
39
3 493
1 433
855
6
20 046
20 046
13 703
4 105
116
1 870
193
59
1 269
1 269
1 269
13 164
13 164
3 943
522
146
1 643
47,13
47,13
47,07
49,29
0,00
7,14
0,00
4,58
48,05
49,71
127,61
23,55
0,00
4,80
75,00
23,49
51,37
130,87
40,41
3,61
43,21
43,21
47,58
38,80
0,00
9,98
52,09
44,68
31,73
31,73
31,73
33,62
33,62
44,40
21,22
18,25
164,30
Stránka 5
1 450
1 000
120
2 000
5 000
4 300
2 500
1 230
1 450
500
700
870
920
0,00
40,40
0,00
100,10
17,76
9,86
39,92
0,00
0,00
0,00
0,00
98,51
36,41
633005
Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia
633006
Všeobecný materiál
633009
Knihy, časopisy, noviny
633010
Pracovné odevy, obuv
634001
Palivo, mazivá, oleje
634002
Servis, údržba, opravy
634003
Poistenie
635004
Oprava prevádzkových strojov, prístrojov
635005
Údržba špeciálnych strojov
635006
Údržba budov, objektov
636001
Nájomné budov, objektiv
637001
Školenie
637004
Všeobecné služby
637005
Špeciálne služby
637015
Poistné
1 990
0,00
637027
Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru
1 980
0,00
404
2 002
888
424
998
857
335
1 002
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
VÝDAVKY
Bežné výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo
6.1
Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu
05.1.0
Nakladanie s odpadmi
637004
21 Všeobecné služby
637004
300 Všeobecné služby
6.3
6.3.1
Skládky KO
Kompostáreň
05.1.0
Nakladanie s odpadmi
637005
54 Špeciálne služby
6.3.2
Skládka KO Mokrý Háj
01.8.0
641009
Transfery medzi úrovňami verejnej správy
519 Bežné transfery - obec Mokrý Háj
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
597 553
277 589 46,45
562 637
562 637
28 215
534 422
34 916
15 000
15 000
15 000
19 916
19 916
277 589
277 589
10 378
267 211
0
0
0
0
0
49,34
49,34
36,78
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 916
PROGRAM 7: DOPRAVA
VÝDAVKY
Bežné výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 7: Doprava
7.1
Mestská hromadná doprava
04.5.1
Cestná doprava
634004
Prepravné
637004
Všeobecné služby
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
81 000
39 264 48,47
81 000
81 000
3 000
39 264
39 264
264
48,47
48,47
8,80
78 000
39 000
50,00
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE
VÝDAVKY
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Bežné výdavky
Akcia
PROGRAM 8: Miestne komunikácie
Názov
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
52 812
22 406 42,43
Stránka 6
8.1
Správa a údržba miestnych komunikácii
04.5.1.3 Správa a údržba ciest
637004
300 Všeobecné služby
8.2
Výstavba miestnych komunikácií
0.4.6.0 Komunikácie
633006
300 Všeobecný materiál
637005
36 Špeciálne služby - cyklotrasy okolo rybníka
44 812
44 812
44 812
8 000
8 000
5 000
22 406
22 406
22 406
0
0
50,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000
PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
VÝDAVKY
Bežné výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 9: Prostredie pre život
9.1
Menšie obecné služby
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
611
194 Mzdy
620
Odvody
633004
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia
633006
Všeobecný materiál
633010
Pracovné odevy, obuv
634001
Palivo, mazivá, oleje ....
637014
Stravovanie
637015
Poistné
637016
Prídel do sociálneho fondu
633006
125 Všeobecný materiál
9.2
Verejnoprospešné práce
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
611
121 Mzdy
620
121 Odvody
633004
121 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia
633006
121 Všeobecný materiál
633010
121 Pracovné odevy, obuv
637014
121 Stravovanie
637016
121 Prídel do sociálneho fondu
642015
121 Na nemocenské dávky
611
198 Mzdy
620
198 Odvody
637014
198 Stravovanie
637016
198 Prídel do sociálneho fondu
9.3
Útulok pre zvieratá
01.1.1.6 Obec
633006
554 Všeobecný materiál
637027
554 Odmeny mimo pracovného pomeru
9.7
Správa a údržba verejných priestranstiev
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny
637004
300 Všeobecné služby
9.8
9.8.1
Správa a údržba verejnej zelene
Údržba verejnej zelene
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny
637004
300 Všeobecné služby - údržba zelene
9.8.2
Výsadba verejnej zelene
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny
637004
Všeobecné služby - výsadba zelene
9.10
Verejné osvetlenie
06.4.0 Verejné osvetlenie
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
526 949
217 035 41,19
43 194
43 194
11 473
4 239
10 000
9 700
4 200
1 900
860
200
172
450
195 205
195 205
105 300
39 011
500
4 700
5 200
10 440
1 656
19 800
6 920
1 300
378
3 400
3 400
500
2 900
20 300
20 300
20 300
170 000
150 000
150 000
150 000
20 000
20 000
20 000
94 850
94 850
9 334
9 334
5 686
2 051
105
208
492
506
81
80
125
73 125
73 125
44 848
15 731
1 825
719
5 689
600
411
1 980
692
600
30
2 001
2 001
2 001
10 150
10 150
10 150
75 000
75 000
75 000
75 000
0
0
47 425
47 425
21,61
21,61
49,56
48,38
0,00
1,08
4,95
25,89
58,84
40,50
46,51
27,78
37,46
37,46
42,59
40,32
0,00
38,83
13,83
54,49
36,23
10,00
10,00
46,15
7,94
58,85
58,85
0,00
69,00
50,00
50,00
50,00
44,12
50,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
Stránka 7
632001
300 Energie
77 900
38 950
50,00
635004
300 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení
16 950
8 475
50,00
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež
VÝDAVKY
Bežné výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež
10.1
Materská škola
09.1.1.1 Predškolská výchova
638 Bežné transfery
620
90 Poistné a príspevky do poisťovní
631001
90 Cestovné tuzemské
633006
90 Všeobecný materiál
637004
90 Všeobecné služby
637027
90 Odmeny zamestnancov mimoprac. Pomeru
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.3
Základné
Základná
Základná
Základná
Základná
Základné
školy
škola Vajanského
škola Mallého
škola Strážnická
umelecká škola
školy - nenormatívne
Centrum voľného času
09.5.0.2 Centra voľného času
10.4
10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.4.4
10.5
10.5.1
10.5.2
10.6
10.6.1
10.6.2
610
140 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevky do poisťovní
631001
Cestovné náhrady tuzemské
632001
Energie
632002
Vodné, stočné
632003
Poštové a telekomunikačné služby
633006
Všeobecný materiál
633009
Knihy, časopisy, noviny
635006
Údržba budov, objektov
636001
Nájom budov, objektov
637001
Školenie
637004
Všeobecné služby
637014
Stravovanie
637016
Prídel do sociálneho fondu
637027
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
Školské stravovanie
ŠJ Vajanského
ŠJ Mallého
ŠJ Strážnická
Spojená špeciálna škola
09.1.2
Základné vzdelanie
642005
114 Transfer
Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
ŠKD Vajanského
ŠKD Strážnická
Súkromné školstvo
Súkromná materská škola
09.1.1.1
Predškolská výchova
642005
Transfer súkromné školské zariadenie
Súkromné detské integračné centrum a súkromná špeciálna materská škola
09.1.1.2
Predškolská výchova so špeciálnou strarostlivosťou
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
3 856 185 1 811 020 46,96
763 554
763 554
747 674
300
600
500
14 480
2 249 948
783 965
209 292
607 536
570 155
79 000
63 975
63 975
13 377
4 675
33
5 650
670
400
4 480
800
664
650
66
1 500
1 340
201
29 469
145 499
67 132
23 929
54 438
0
0
382 569
382 569
374 759
54
838
69
6 849
1 140 153
397 310
104 646
303 768
286 002
48 427
35 681
35 681
6 177
2 227
2 204
260
135
1 452
657
506
87
21 976
115 581
73 351
33 566
11 964
27 219
602
602
602
58 711
58 156
57 425
29 998
28 713
433 142
83 866
83 866
83 866
77 894
77 894
88 020
40 202
40 202
40 202
35 179
35 179
50,10
50,10
50,12
279,33
11,50
0,00
47,30
50,67
50,68
50,00
50,00
50,16
61,30
55,77
55,77
46,18
47,64
0,00
39,01
38,81
33,75
32,41
0,00
0,00
0,00
0,00
43,80
37,76
43,28
74,57
50,41
50,00
50,00
50,00
50,80
51,58
50,00
20,32
47,94
47,94
47,94
45,16
45,16
Stránka 8
10.6.3
10.6.4
10.6.5
10.7
10.8
642005
Transfer súkromné školské zariadenie
Via Humana
09.2.4.1
Stredné odborné školy
642005
Transfer súkromné školské zariadenie
Súkromná základná škola
09.1.2
Základné vzdelanie
642005
108 Transfer súkromné školské zariadenie
642005
109 Transfer súkromné školské zariadenie
Stredoeurópska vysoká škola
09.4.3
Vysokoškolské vzdelavanie
642005
677 Transfer súkromné školské zariadenie
Spoločný školský úrad
01.1.1.6
Obec
610
671 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevky do poisťovní
633006
Všeobecný materiál
637001
Školenie
637014
Stravovanie
637016
Prídel do sociálneho fondu
642015
Na nemocenské dávky
Podpora práce s deťmi a mládežou
110 Bežný transfer - školský psychológ
112 Bežný transfer - na trénerov ZŠ Mallého
112 Bežný transfer - na bazén ZŠ Mallého
45,16
39,16
39,16
39,16
40,44
40,44
40,07
40,57
0,00
0,00
0,00
28,76
28,76
28,08
28,39
0,00
40,46
37,98
25,87
77 894
4 032
4 032
4 032
27 350
27 350
6 998
20 352
240 000
240 000
240 000
25 111
25 111
35 179
1 579
1 579
1 579
11 060
11 060
2 804
8 256
0
0
17 284
6 387
160
131
890
259
4 854
1 813
59 375
8 754
32 696
25 314
16 350
42,63
0,00
50,01
17 925
8 964
50,01
7 221
7 221
53
338
67
96
PROGRAM 11: ŠPORT
VÝDAVKY
Bežné výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 11: Šport
11.2
Podpora športových aktivít
08.1.0 Športové služby
633006
495 Všeobecný materiál
633016
495 Reprezentačné
634004
495 Prepravné
637004
495 Všeobecné služby
642001
78 Transfer - neinvestičný fond
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
232 890
85 094 36,54
232 890
85 094
36,54
232 890
85 094
36,54
1 545
1 580 102,27
3 050
0,00
200
0,00
1 500
3 318 221,20
226 595
80 196
35,39
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
VÝDAVKY
Bežné výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity
12.2
Knižnica
08.2.0
Kultúrne služby
165
12.4
12.4.1
Transfer - RO Mestská knižnica
Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít
Artleto
08.2.0.9
633006
Ostatné kultúrne služby
66 Všeobecný materiál
636001
Nájom budov, oôbjektov
637002
Konkurzy a súťaže
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
252 282
125 938 49,92
66 155
66 155
66 155
133 000
37 500
37 500
500
3 000
23 500
35 600
35 600
35 600
69 818
11 328
11 328
3 250
53,81
53,81
53,81
52,49
30,21
30,21
0,00
0,00
13,83
Stránka 9
12.4.2
637004
Všeobecné služby
637012
Poplaltky - autorské
Ples mesta Skalica
08.2.0.9
12.4.3
Ostatné kultúrne služby
633006
456 Všeobecný materiál
633016
Reprezentačné
637002
Konkurzy a súťaže
637004
Všeobecné služby
Musica sacra Skalica
08.2.0.9
Ostatné kultúrne služby
637002
12.4.5
08.2.0.9
12.5.2
Ostatné kultúrne služby
633006
Všeobecný materiál
633016
Reprezentačné
637002
Konkurzy a súťaže
637004
Všeobecné služby
637012
Poplaltky - autorské
Jezuitský kostol
0.4.4.3
637005
12.6
Konkurzy a súťaže
Výstavy a ostatné kultúrne aktivity
Výstavba
405 Špeciálne služby
Oddelenie kultúry
08.2.0
Kultúrne služby
610
164 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevky do poisťovní
631001
Cestovné náhrady tuzemské
631002
Cestovné náhrady zahraničné
632003
Poštové a telekomunikačné služby
633006
Všeobecný materiál
634004
Prepravné
636002
Nájomné prevádzkových strojov
637001
Školenia, kurzy, semináre
637003
Propagácia, reklama
637014
Stravovanie
637016
Prídel do sociálneho fondu
637027
Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru
9 500
1 000
27 000
27 000
6 000
6 500
5 500
9 000
6 100
6 100
6 100
28 500
28 500
3 500
1 500
8 500
13 000
2 000
33 900
33 900
33 900
53 127
53 127
24 018
8 874
150
150
2 000
1 650
1 900
2 300
150
250
1 340
385
9 960
79,68
7 570
50,80
508
27 232 100,86
27 232 100,86
16,67
1 000
7,43
483
5 750 104,55
19 999 222,21
3 050
50,00
3 050
50,00
50,00
3 050
11 208
39,33
11 208
39,33
21,46
751
26,27
394
26,06
2 215
59,98
7 797
2,55
51
17 000
50,15
17 000
50,15
50,15
17 000
20 520
38,62
20 520
38,62
46,17
11 089
46,68
4 142
0,00
0,00
23,70
474
29,45
486
16,26
309
22,65
521
0,00
0,00
56,64
759
37,14
143
2 597
26,07
PROGRAM 13: BÝVANIE
VÝDAVKY
Bežné výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 13: Bývanie
13.2
Správa a evidencia bytov
01.1.1.6 Obec
637018
535 Vrátenie zábezpeky byty
637004
679 Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka
637004
538 Všeobecné služby - Lúčky
637004
576 Všeobecné služby - Nádražná
637004
593 Všeobecné služby - Horská
637004
599 Všeobecné služby - Tehelňa
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
22 935
23 585 102,83
22 935
22 935
962
12 613
3 120
1 925
4 315
23 585 102,83
23 585 102,83
13 928
41,68
401
40,85
5 153
46,15
1 440
41,66
802
1 861
43,13
Stránka 10
VÝDAVKY
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Bežné výdavky
Akcia
Názov
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby
14.1
Sociálna pomoc občanom
10.7.0 Sociálna pomoc občanom
642014
59 Transfery jednotlivcom
642026
59 Transfery na dávku v hmotnej núdzi
14.2
Dotácie neštátnym subjektom
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom
642001
163 Transfery - Jednota dôchodcov
642001
616 Transfery - Združenie seniorov pri DD
642001
64 Transfery - telesne postihnutým
642001
Transfery - sluchovo postihnutým
642001
84 Transfery - Štíbor n. o.
14.3
Rodinné prídavky
0.1.1.1.6 Obce
637006
639 Náhrady
14.4
Opatrovateľská služba
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby
610
636 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevky do poisťovní
633010
Pracovné odevy, obuv
637014
Stravovanie
637016
Prídel do sociálneho fondu
642013
Odchodné
642015
Na nemocenské dávky
14.8
14.8.1
Zariadenia sociálnych služieb
Činnosť zariadenia Štíbor
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby
632001
665 Energie
632002
Vodné, stočné
632003
Poštovné a telekomunikačné služby
633001
Interiérové vybavenie
633006
Všeobecný materiál
633009
Knihy, časopisy, noviny
633016
Reprezentačné
635001
Údržba interiérového vybavenia
637002
Konkurzy, súťaže
637003
Propagácia, reklama a inzercia
637004
Všeobecné služby
637027
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
14.8
14.8.2
Zariadenia sociálnych služieb
Domov dôchodcov
04.4.3 Výstavba
637005
614 Špeciálne služby - projekt zaridenie pre seniorov
637005
615 Špeciálne služby - projekt pavilón C
616 Transfer - zaridenie pre seniorov
14.15
Starostlivosť o sociálne prípady
06.6.0
Bývanie
636001
582 Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské
14.16
Projekty
14.16.1 Tábor Lienka
01.1.1.6
Obce
633006
26 Všeobecný materiál
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
937 595
424 338 45,26
63 710
63 710
53 500
10 210
19 329
19 329
2 490
465
332
332
15 710
0
0
80 230
80 230
55 000
19 250
730
4 400
680
170
15 518
15 518
15 518
7 000
1 000
1 500
498
1 328
332
498
498
332
332
700
1 500
731 048
731 048
731 048
19 000
10 000
702 048
21 850
21 850
21 850
5 910
3 000
3 000
950
29 692
29 692
25 109
4 583
6 142
6 142
2 490
332
3 320
528
528
528
32 755
32 755
21 428
7 991
2 044
285
942
65
6 855
6 855
6 855
4 459
314
467
377
32
172
7
1 027
335 000
335 000
335 000
335 000
11 009
11 009
11 009
2 357
0
0
46,60
46,60
46,93
44,89
31,78
31,78
100,00
0,00
100,00
0,00
21,13
40,83
40,83
38,96
41,51
0,00
46,45
41,91
38,24
44,17
44,17
44,17
63,70
31,40
31,13
0,00
28,39
9,64
0,00
34,54
0,00
0,00
1,00
68,47
45,82
45,82
45,82
0,00
0,00
47,72
50,38
50,38
50,38
39,88
0,00
0,00
0,00
Stránka 11
14.16.2
633016
634004
637002
637004
637015
Dni zdravia
01.1.1.6
Obce
633006
633016
637002
637003
Reprezentačné
Prepravné
Konkurzy, súťaže
Všeobené služby
Poistné
70 Všeobecný materiál
Reprezentačné
Konkurzy, súťaže
Propagácia, reklama a inzercia
637004
Všeobecné služby
660
350
200
800
40
2 910
2 910
250
330
330
300
2 357
2 357
267
187
112
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81,00
81,00
106,80
56,67
33,94
100,00
1 700
1 491
87,71
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA
VÝDAVKY
Bežné výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 16:
Administratíva
Správa MsÚ
16.1
01.1.1.6. Obce
610
190 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
620
16.2
Poistné a príspevky do poisťovní
642013
Odchodné
631001
Cestovné náhrady tuzemské
631002
Cestovné náhrady zahraničné
632001
Energie
632002
Vodné, stočné
632003
Poštové a telekomunikačné služby
633001
Interiérové vybavenie
633003
Telekomunikačná technika
633004
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia
633006
Všeobecný materiál
633009
Knihy, časopisy, noviny
633010
Pracovné odevy, obuv
633016
Reprezentačné
634001
Palivo, mazivá, oleje
634002
Servis, údržba, opravy
634003
Poistenie
634004
Prepravné
634005
Karty, známky, poplatky
635004
Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov
636001
Nájom budov, objektov
636002
Nájomné prevádzkových strojov
637001
Školenia, kurzy, semináre
637004
Všeobecné služby
637014
Stravovanie
637015
Poistné
637016
Prídel do sociálneho fondu
637023
Kolkové známky
637027
Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru
642015
Na nemocenské dávky
Správa oddelenia strategického rozvoja
01.1.1.6. Obce
610
620
631001
6470 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Poistné a príspevky do poisťovní
Cestovné náhrady tuzemské
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
1 566 112
643 789 41,11
1 112 195
1 112 195
586 915
215 960
6 093
4 315
1 000
34 300
9 795
46 000
1 000
100
1 700
23 000
6 000
500
43 200
10 000
9 000
2 160
600
1 000
300
1 000
1 412
6 700
9 000
22 700
30 000
8 445
8 000
22 000
94 562
94 562
60 527
22 432
332
491 504
491 504
250 473
87 288
2 118
2 838
54
33 414
6 321
21 273
353
135
658
8 326
1 436
18 388
5 631
6 665
564
515
637
85
366
1 136
1 274
6 073
10 149
6 512
3 034
2 222
13 155
411
44 811
44 811
28 699
10 541
114
44,19
44,19
42,68
40,42
34,76
65,77
5,40
97,42
64,53
46,25
35,30
135,00
38,71
36,20
23,93
0,00
42,56
56,31
74,06
26,11
85,83
63,70
28,33
36,60
80,45
19,01
67,48
44,71
21,71
35,93
27,78
59,80
47,39
47,39
47,42
46,99
34,34
Stránka 12
16.3
631002
Cestovné náhrady zahraničné
633006
Všeobecný materiál
633016
Reprezentačné
637001
Školenia, kurzy, semináre
637004
Všeobecné služby
637014
Stravovanie
637016
Prídel do sociálneho fondu
637027
Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru
Transakcie verejného dlhu
01.7.0
Transakcie verejného dlhu
17 Splácanie úrokov
651002
651004
01.1.2
637012
16.4
Finančná a rozpočtová oblasť
17 Poplatky a odvody
Bežné transfery nezaradené
01.1.1.6
642001
16.5
142 Splácanie úrokov - leasing MŠ L. Svobodu
Obce
246 Transfer - mládežnícky hokej
Voľby
01.1.1.6
625003
632003
633006
637027
Obce
496
664
1 328
332
2 496
3 000
963
1 992
219 355
194 355
166 112
28 243
25 000
25 000
140 000
140 000
140 000
0
0
118 Na úrazové poistenie
118 Poštové a telekomunikačné služby
118 Všeobecný materiál
118 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru
Bežné výdavky celkom
480
160
2 295
430
1 612
395
85
106 895
106 895
102 043
4 852
0
0
0
96,77
24,10
172,82
0,00
17,23
53,73
41,02
4,27
48,73
55,00
61,43
17,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
579
579
1
99
383
96
9 675 057
PRÍJMY
4 552 799
47,06
Bežné príjmy
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
111003
121
133012
133001
133003
133004
133013
221004
221004
212003
212003
212003
212003
212003
212003
212003
212002
212002
222003
222003
223001
223001
223001
223001
223001
223001
223001
223001
Akcia
Názov
1110 Podiel výnosu dane zo ŠR
1211 Daň z nehnuteľností
1313 Daň za verejné priestranstvo
1331 Daň za psa
1333 Daň za nevýherné hracie prístroje
1334 Daň za predajné automaty
1330 Poplatok za komunálny odpad
506 Správne poplatky - za výherné prístroje
Správne poplatky - ostatné
300 Príjmy z prenájatých budov
576 Príjmy z prenájatých budov - Nádražná
538 Príjmy z prenájatých budov - Lúčky
593 Príjmy z prenájatých budov - Horská
599 Príjmy z prenájatých budov - Tehelňa
679 Príjmy z prenájatých budov - Zlatnícka
30 Príjmy z prenájatých budov - Skal-Co
462 Príjmy z prenájatých pozemkov
2005 Príjmy z prenájatých pozemkov - jarmok
197 Pokuty, penále
635 Pokuty, penále
190 Platby za predaj výrobkov .... - MsÚ
2005 Platby za predaj výrobkov.... - jarmok
164 Platby za predaj výrobkov.... - kultúra
636 Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľska služba
635 Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad
58 Platby za predaj výrobkov.... - trdlofest
456 Platby za predaj výrobkov.... - ples
602 Platby za predaj výrobkov.... - Nafta Gbely
Schválený
rozpočet
4 450 000
1 350 000
1 500
8 000
150
750
400 000
66 000
45 000
1 660
17 128
194 915
10 436
43 815
29 875
16 597
36 684
20 000
9 000
59 000
2 000
7 500
12 000
4 600
9 000
3 873
Skutočnosť
1 870 183
780 320
5 303
7 613
566
330 890
18 611
17 703
814
6 784
117 461
5 081
18 257
14 937
2 830
4 648
986
9 451
663
4 124
941
9 088
6 216
% pln.
42,03
57,80
353,53
95,16
0,00
75,47
82,72
28,20
39,34
49,04
39,61
60,26
48,69
41,67
50,00
0,00
7,71
0,00
51,64
0,00
33,15
54,99
7,84
197,57
69,07
0,00
Stránka 13
223002
229005
242
211003
292008
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001
140 Poplatky a platby ...
190 Za znečisťovanie ovzdušia
17 Úroky z vkladov
2 Dividendy - Vepos
Príjmy z výťažkov z lotérii
586 Transfer zo ŠR - matrika
11 Transfer zo ŠR - školstvo
6381 Transfer zo ŠR - Materská škola
120 Transfer - 4cykloregio
405 Transfer - Jezuitský kostol
126 Transfer - vetrolamy
54 Transfer - kompostáre
36 Transfer - cyklotrasy okolo rybníka
614 Transfer - zariadenie pre seniorov
615 Transfer - pavilón C
616 Transfer zo ŠR - domov dôchodcov
635 Transfer zo ŠR - stavebný úrad
661 Transfer zo ŠR - ŠFRB
190 Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva
671 Transfer zo ŠR - školský úrad
194 Transfer zo ŠR - aktivačné práce
121 Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce
195 Tnasfer zo ŠR - 2. skupina VPP
198 Transfer zo ŠR - protipovodňová ohrana
667 Transfer zo ŠR - recyklačný fond
15 Transfer zo ŠR - chránená dielňa
636 Transfer zo ŠR - opatrovateľská služba
125 Transfer zo ŠR - dobrovoľnicka služba
93 Transfer - projekt vzdelávanie
118 Transfer - sčítanie ľudu
636 Transfer - Štíbor
639 Transfer - rodinné prídavky
312001
90 Transfer -projekt IB-KE
Bežné príjmy celkom
330
17 500
33 000
29 012
1 679 793
20 256
4 743
32 205
3 325
14 250
2 850
18 050
9 500
702 048
16 443
10 222
4 952
24 785
27 032
119 750
25 384
10 000
8 000
1 457
450
201 920
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel
702 048
8 688
5 112
2 477
12 392
2 846
41 137
7 921
8 669
2 827
522,12
100,00
42,91
50,00
50,54
73,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
52,84
50,01
50,02
50,00
10,53
34,35
0,00
0,00
108,36
194,03
0,00
0,00
13 601
550
23 000
17 336
75,37
9 839 740
4 971 355
50,52
Schválený
rozpočet
Bežný rozpočet
435
138
1 723
17 500
14 161
14 506
849 030
14 788
Skutočnosť
% pln.
9 839 740
4 971 355
51
9 675 057
4 552 799
47
164 683
418 556
3
Kapitálový rozpočet
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
VÝDAVKY
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Kapitálové výdavky
Akcia
Názov
PROGRAM 1: Plánovanie,manažment a kontrola
1.6
Manažment investícii
04.4.3 Výstavba
711001
462 Nákup pozemkov
712001
129 Nákup budov, objektov ... - Škarniclovký dom
717001
126 Realizácia nových stavieb -vetrolamy
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
401 116
10 968
2,73
401 116
401 116
15 100
80 000
246 016
10 968
10 968
2,73
2,73
0,00
0,00
0,00
Stránka 14
716
Prípravná a projektová dokumentácia
60 000
10 968
18,28
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY
VÝDAVKY
Kapitálové výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 3: Interné služby
3.11
Mestský informančný systém
01.1.1.6 Obec
711003
449 Nákup softweru
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
29 550
2 297
7,77
29 550
29 550
2 297
2 297
7,77
7,77
29 550
2 297
7,77
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK
VÝDAVKY
Kapitálové výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok
5.1
Verejný poriadok a bezpečnosť
03.1.0 Policajné služby
197 Nákup osobných automobilov
714001
5.6
Ochrana pred požiarmi
03.2.0
Ochrana pred požiarmi
717002
192 Rekonštrukcia a modernizácia
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
375 456
8 990
2,39
8 990
8 990
8 990
366 466
366 466
8 990 100,00
8 990 100,00
8 990 100,00
0
0,00
0
0,00
366 466
0,00
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
VÝDAVKY
Kapitálové výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo
6.1
Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu
04.4.3
Výstavba
717001
620 Realizácia nových stavieb - oplotenie kontajnerov
6.3
6.3.1
Skládky KO
Kompostáreň
05.1.0
Nakladanie s odpadmi
717001
54 Realizácia nových stavieb
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
375 000
0
0,00
10 000
10 000
10 000
365 000
365 000
365 000
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
365 000
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE
VÝDAVKY
Kapitálové výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 8: Miestne komunikácie
8.2
Výstavba miestnych komunikácii
0.4.6.0 Komunikácie
717001
36 Realizácia nových stavieb - cyklotrasa okolo rybníka
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
167 000
0
0,00
167 000
167 000
167 000
0
0
0,00
0,00
0,00
Stránka 15
VÝDAVKY
Kapitálové výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež
10.1
Materská škola
1 845
1 845
1 845
3 690
3 690
1 845
09.1.1.1 Predškolská výchova
638 Transfer - MŠ softwér
10.2
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
5 535
0
0,00
Základné školy
0.9.1.2 Základné vzdelanie
110 Transfer - ZUŠ softwér
111 Transfer - ZŠ Vajanského softwér
0
0
0
0
1 845
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
VÝDAVKY
Kapitálové výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity
12.2
Knižnica
08.2.0
Kultúrne služby
165
Transfer - RO Mestská knižnica
12.5
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
12.5.1
Paulinský kostol
04.4.3 Výstavba
717002
95 Rekonštrukcia modernizácia
Jezutský kostol
04.4.3 Výstavba
713001
405 Interiérové vybavenie
713002
405 Výpočtová technika
713004
405 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia
717002
405 Rekonštrukcia modernizácia
Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva
04.4.3 Výstavba
12.5.2
12.5.7
717002
16 Rekonštrukcia modernizácia
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
2 039 682 1 150 995 56,43
1 845
1 845
1 845
2 037 837
0
0
2 017 837
2 017 837
52 815
16 975
147 232
1 800 815
20 000
20 000
0
0
1 150 995
0
0
1 150 995
1 150 995
16 163
130 774
1 004 058
0
0
0,00
0,00
0,00
56,48
57,04
57,04
0,00
95,22
88,82
55,76
0,00
0,00
0,00
20 000
PROGRAM 13: BÝVANIE
VÝDAVKY
Kapitálové výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 13: Bývanie
13.1
Bytová výstavba
06.1.0 Rozvoj bývania
717001
536 Realizácia nových stavieb - byty Lúčky
04.4.3 Výstavba
717001
538 Realizácia nových stavieb - inž. siete Lúčky
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
1 330 760
0
0,00
1 330 760
1 080 760
1 080 760
250 000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
250 000
0
0,00
Stránka 16
VÝDAVKY
Kapitálové výdavky
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Názov
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby
14.8
Zariadenia sociálnych služieb
14.8.2 Domov dôchodcov
04.4.3 Výstavba
717002
614 Rekonštrukcia a modernizácia - zar. pre sen.
717001
615 Realizácia nových stavieb - zar. pre seniórov pavilón C
Kapitálové výdavky celkom
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
ekonomic.
Akcia
Názov
462 Príjmy z predaja kapitálových aktív - vodárenské zariadenia
30 Príjmy z predaja kapitálových aktív
462 Príjmy z predaja pozemkov
536 Grant - bytový dom Lúčky
538 Grant - inž. siete Lúčky
120 Grant - 4cykloregio
36 Grant - cyklotrasa okolo rybníkov
126 Grant - vetrolamy
405 Grant - Jezuitský kostol
192 Grant - prístavba požiarnej zbrojnice
8 Grant - verejná dávka Krivé kúty
23 Grant - rekonštrukcia radnice
54 Grant - kompostáreň
490 Grant - zimný štadión
614 Grant - zariadenie pre seniorov - rekonštrukcia
321
1 071 000
1 071 000
1 071 000
541 000
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
530 000
5 795 099
0,00
1 173 250
20,25
Kapitálové príjmy
klasifik.
231
231
233001
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
1 071 000
0
0,00
615 Grant - zariadenie pre seniorov - pavilón C
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálový rozpočet
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel
Schválený
rozpočet
3 300 000
578 931
270 190
52 000
288 800
155 293
233 715
2 333 133
348 124
165 813
51 951
346 750
200 000
513 950
Skutočnosť
3 299 173
432
277 719
566 113
51 951
% pln.
99,97
47,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,26
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
503 500
9 342 150
Schválený
rozpočet
4 195 388
Skutočnosť
44,91
% pln.
9 342 150
4 195 388
44,91
5 795 099
1 173 250
20,25
3 547 051
3 022 138
85,20
Finančné operácie
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
VÝDAVKY
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Finančné operácie výdavky
Akcia
Názov
PROGRAM 1: Plánovanie,manažment a kontrola
1.6
Manažment investícii
01.1.1.6
Obce
814001
33 Účasť na majetku - Ryboprodukt
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
2 726 362
457 190 16,77
2 726 362
2 726 362
140 000
457 190
457 190
140 000
16,77
16,77
100,00
Stránka 17
814001
300 Účasť na majetku - SMM
460 000
300 000
65,22
814001
655 Účasť na majetku - BVS
2 126 362
17 190
0,81
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA
VÝDAVKY
Pod
Funkčná,
prog
ekonomic.
ram
klasifik.
Akcia
Finančné operácie výdavky
Názov
PROGRAM 16:
Administratíva
16.3
Transakcie verejného dlhu
01.7.0
Transakcie verejného dlhu
821005
Splácanie istiny z úverov - ŠFRB
821005
Splácanie istiny z euroúveru
821005
7 Splácanie istiny z úverov
01.1.2
Finančná a rozpočtová oblasť
824
142 Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu
824
192 Splátka finančného prenájmu - auto hasiči
0.1.1.1.6 Obce
819002
300 Ostatné výdavkové finančné operácie
Finančné operácie výdavky celkom
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY
ekonomic.
Akcia
514002
Názov
202 Z realizácie fin. majetku - akcie nemocnice
7 Prevod prostriedkov z peňažných fondov
1319 Prevod prostriedkov
538 Úver ŠFRB byty Lúčky - na výstavbu
Finančné operácie príjmy celkom
Finančné operácie
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel
Rozpočet mesta
Príjmy
Výdavky
Rozdiel
2 384 188
1 224 988
171 829
757 340
295 819
59 200
49 700
9 500
1 100 000
1 125 554
241 117
92 246
1 100 000
857 000
77,91
5 110 550
1 582 744
30,97
53,68
0,00
50,33
148 871
27 437
27 437
55,21
0,00
857 000
Finančné operácie výdavky
klasifik.
451
454
453
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
2 384 188 1 125 554
Schválený
rozpočet
Skutočnosť % pln.
113 212
113 212 100,00
650 820
650 820 100,00
7 060
7 060 100,00
810 570
0,00
1 581 662
Schválený
rozpočet
771 092
Skutočnosť
48,75
% pln.
1 581 662
771 092
48,75
5 110 550
1 582 744
30,97
-3 528 888
-811 652
23,00
Schválený
rozpočet
Skutočnosť
% pln.
20 763 552
9 937 835
47,86
20 580 706
7 308 793
35,51
182 846
2 629 042
###
Download

MESTO SKALICA