Model: SL2503/B
STROPNÍ SENZOR IP66
Pøed použitím tohoto výrobku si prosím pøeètìte návod a postupujte podle bezpeènostních naøízení a instrukcí,
nebo svìøte montáž odborné firmì.
Dìkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o.
Technické údaje
Vstupní napìtí: 230V~50Hz
Úhel zábìru: 360 stupòù
Dosah: 6m
Krytí: IP66
Nastavení èasu: 10+/-5 sec až 4+/-1 min
Nastavení svìtla: 10 - 2 000LUX
Zátìž:
max. 1500W (žárovka)
max. 500W (záøivka)
Tøída ochrany: II
Umístìní: interiéry, stropy
Bl ack(Load)
Bl ue(Load)
Bl ue(Mai n Power)
Brown( Mai n Power)
Home Cei l i ng
360¡ ã
max6m
5m
Radi us
max 5m
6m
Det ect i on Ar ea
Fi gur e 2
Fi gur e 1
Instalace
Pøed instalací zvažte následující okolnosti:
Tento senzor je urèen pro montáž na strop (viz obr. 2).
Nemontujte senzor v blízkosti elektromagnetických vlnìní a tepelných zdrojù (klimatizace, ventilátor, centrální
topení apod.), jejichž rychlý nábìh, èi prùvan v blízkosti zdroje tepla, mùže zpùsobit nežádoucí sepnutí.
Nevystavujte senzor pøímému svìtelnému záøení, ovlivnilo by to funkci nastavení svìtla
Pøed instalací nebo jakoukoliv èinností se senzorem se ujistìte, že byl elektrický obvod odpojen. Odšroubujte
šroubky a sundejte plastový kryt (1). Odšroubujte plastový šroub (3) a protáhnìte kabel obvodu základnou.
Zapojte kabely elektrického obvodu do svorkovnice senzoru podle oznaèení. Základnu upevnìte na Vámi
vybrané místo pøibalenými šrouby (2) (dbejte, aby vybraným místem neprocházely již existující kabely a
nedošlo tak k jejich poškození). Pøidejte støední a vrchní plastový kryt. Nastavte funkce senzoru a vyzkoušejte.
Nastavení svìtla
V senzoru je zabudovaná CdS fotobuòka, která odliší denní svìtlo od noèního. Otáèením regulátoru mùžete
nastavit spínání senzoru od denního svìtla po noèní.
Nastavení èasu
Senzor umožòuje nastavení urèitého èasového intervalu, po který bude svìtlo sepnuté. Interval je možné
nastavit regulátorem od 10+/-5sec po 4+/-1min.
Pøi mechanickém poškození nemùže být uznána záruka.
Model: SL2503/B
STROPNÍ SENZOR IP66
Upozornìní
Pøed instalací èi jakoukoliv revizní èinností se ujistìte, že byl senzor odpojen z elektrického proudu.
Vnitøní èást senzoru nerozebírejte ani neopravujte, pøi poruše senzoru by Vám nemusela být uznána záruka.
Je bìžné, že se svìtelný zdroj rozsvítí pøi zapojení senzoru do elektrického obvodu.
Nemontujte dva a více senzorù pøípadnì svìtelných zdrojù pøíliš blízko sebe, mohlo by docházet k nesprávné
funkci senzoru. Vzdálenost mezi senzory a svítidly by mìla být min. 2m.
Pøi použití svítidel s elektronikou mùže docházet k nechtìnému spínání pøi neznaèkových elektronických
komponentech a nízké zátìži.
Umístìní dvou, nebo více senzorù v jedné místnosti, které spínají na sobì nezávislá svítidla, mùže vyøadit
nìkteré senzory z èinnosti, díky nadmìrnì zvýšené hodnotì svìtla (LUX) než na kterou jsou senzory
nastaveny! Více senzorù lze tedy instalovat v jedné místnosti pouze s nastavením ovladaèe (LUX) na maximum,
tak aby fungovaly i ve dne!
Optimální podmínky pro provoz senzoru je teplota +25 st.C, pøi jiných teplotách dochází ke zmenšení detekèní
zóny. Minimální hodnota spínání je 10 LUX.
Otøesy tenké stìny, sádrokartonu (nad dveømi apod.), výpadek elektrické energie mùže zpùsobit nechtìné
sepnutí senzoru.
Senzory mají vysokou citlivost IR èidla. Citlivost nelze uživatelsky nastavit.
Všechny senzory i jiné i zdroje EM signálu musí být v delší vzdálenosti než 1 m - jinak mùže sensor spínat
(napø. mobil). Pøi použití se stykaèem doporuèujeme do okruhu zapojit další zdroj (napø. žárovku).
NÁVOD NA POUŽITIE
Model: SL2503/B
STROPNÝ SENZOR IP66
Pred použitím tohto výrobku si prosím preèítajte návod a postupujte pod¾a bezpeènostných nariadení a
inštrukcií, alebo zverte montáž odbornej firme.
Ïakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy PANLUX s.r.o.
Technické údaje
Vstupné napätie: 230V~50Hz
Úhol záberu: 360 °
Dosah: 6m
Krytie: IP66
Nastavenie èasu: 10+/-5 sec až 4+/-1 min
Nastavenie svetla: 10 - 2 000LUX
Zátaž:
max. 1500W (žiarovka)
max. 500W (ziarivka)
Trieda ochrany: II
Umiestnenie na strop: interiér, exteriér,
prašné prostriedia, výrobné haly...
Bl ack(Load)
Bl ue(Load)
Bl ue(Mai n Power)
Brown( Mai n Power)
Home Cei l i ng
360¡ ã
max6m
5m
Radi us
max 5m
6m
Det ect i on Ar ea
Fi gur e 1
Fi gur e 2
Inštalácia
Pred inštaláciou zvážte následné okolnosti:
Tento senzor je urèený pre montáž na strop (obr. 2).
Nemontujte senzor v blízkosti elektromagnetického vlnenia a tepelných zdrojov (klimatizácia, ventilátor,
centrálne kúrenie a pod.), ktorých rýchly nábeh, alebo prievan v blízkosti tepelného zdroja, môže spôsobi
nežiaduce zopnutie. Nevystavujte senzor priamemu svetelnému žiareniu, ovplyvnilo by to funkciu nastavenia
svetla.
Pred inštaláciou alebo akouko¾vek èinnosou so senzorom sa uistite, že bol el. obvod rozpojený. Odskrutkujte
skrutky a zložte plastový kryt (1). Odskrutkujte plastovú maticu (3) a pretiahnite vodiè základòou. Zapojte
vodièe do svorkovnice senzora pod¾a oznaèenia. Základòu upevnite na Vami vybraté miesto pribalenými
skrutkami (2) (dbajte, aby vybraným miestom neprechádzali už existujúce káble a nedošlo tak k ich
poškodeniu). Zasuòte stredný a vrchný plastový kryt. Nastavte funkcie senzora a vyskúšajte.
Nastavenie svetla
V senzore je zabudovaná GdS fotobunka, ktorá odlíši denné svetlo od noèného. Otáèaním regulátora môžete
nastavi spínanie senzora od denného svetla po noèné.
Nastavenie èasu
Senzor umožòuje nastavenie urèitého èasového intervalu, poèas ktorého bude svetlo zopnuté.
Interval je možné nastavi regulátorom od 10+/-5sec. po 4+/-1min.
Pri mechanickom poškodení nemôže by uznaná záruka.
NÁVOD NA POUŽITIE
Model: SL2503/B
STROPNÝ SENZOR IP66
Upozornenie
Pred inštaláciou, alebo akouko¾vek èinnosou s výrobkom sa uistite, že bol tento odpojený od el. siete.
Vnútornú èas senzora nerozoberajte ani neopravujte. Akéko¾vek neoprávnené zásahy do konštrukcie výrobku
vedú k neuznaniu prípadnej reklamácie a môžu vážne ohrozi život a majetok.
Pri použití neznaèkových svietidiel s elektronikou, zdrojov a nízkej záaži, hrozí nechcené zopnutie, až ohrozenie
života a majetku.
Senzor zopne vždy po zapojení el. obvodu, ako aj po znovu obnovení dodávky el. energie.
Nemontujte dva a viac senzorov, prípadne svetelných zdrojov, príliš blízko seba. Mohlo by dochádza k
nesprávnej funkcii senzora. Vzdialenos medzi senzormi a svietidlami by mala by min. 2 m.
Umiestnenie dvoch, alebo viac senzorov v jednej miestnosti, ktoré spínajú na sebe nezávislé svetelné zdroje,
môže vyradi niektoré senzory z èinnosti s rovnakým nastavením (LUX). Môže to by spôsobené nadmernou
hodnotou dopadajúceho svetelného toku (LUX lx) z iných svetelných zdrojov. Viac senzorov je teda možné v
miestnosti inštalova len s maximálnym nastavením ovládaèa (LUX), tak aby reagovali aj v dennom svetle.
Optimálne podmienky pre prevádzku senzora je teplota +25 °C. Pri iných teplotách môže dochádza k
zmenšeniu detekènej zóny. Minimálna hodnota svetelného toku na zopnutie je 10 lx. Otrasy tenkej prieèky
(sadrokartón nad dverami a pod) môže spôsobi nechcené zopnutie senzora. Senzory majú vysokú citlivos IR
èidla. Citlivos nie je možné užívate¾sky nastavi.
Všetky senzory a iné zdroje EM signálu musia by v dlhšej vzdialenosti ako 1 m inak môže senzor zopnú
(napr. mobil). Pri použití senzora v obvode so stykaèom, doporuèujeme zapoji pred stykaè ïalšiu záaž (napr.
žiarovku).
INSTRUCTIONS
Model: SL2503/B
CEILING SENSOR IP66
Before using or installing this sensor, kindly read the instructions and follow safety rules or let the qualified
company mount it.
Thank you for choosing the item of company PANLUX s.r.o.
Technické údaje
Input voltage: 230V~50Hz
Angle dection: 360 degrees
Reach: 6m
Protection: IP66
Time setting: 10+/-5 sec až 4+/-1 min
LUX setting: 10 - 2 000LUX
Load:
max. 1500W (incadescent bulb)
max. 500W (fluorescent light)
Class of protection: II
Location: inreriors, ceiling
Bl ack(Load)
Bl ue(Load)
Bl ue(Mai n Power)
Brown( Mai n Power)
Home Cei l i ng
360¡ ã
max6m
5m
Radi us
max 5m
6m
Det ect i on Ar ea
Fi gur e 1
Fi gur e 2
Instalation
When selecting the mounting position, consider the following points:
The sensor is designed for optimum performance when mounted in house ceiling.
Avoid pointing at or positioning close to heat sources such as flu´s or heat extraction units, which may cause
false triggering. Avoid pointing at bright lights as unit will not function when you set LUX control to dark level.
Avoid mounting at strong electromagnetic disturbance.
Before any electrical work, ensure mains supply cables are isolated by switching off and removing the relevant
fuse. unscrew the screws and remove plastic cover (pic. 1). Unscrew plastic screw and remove the cord
anchorage plate. Connect cables to terminal box according to relative symbols. Fit the back plate on the
mounting surface with screws (pic. 2). Re-fit plastic cover and screws and adjust functions of sensor.
Adjusting the LUX control level
The Lux control module has a built-in sensing device (CdS photocell) that detects daylight and darkness. By
turning you can set the function from daylight till dark.
Adjusting the duration time:
The duration time is the lenght of time that the AL037 switches the load on after activation. The duration time
can be adjusted from 10/+-5s to 4/+-1min.
If the sensor is mechanically damaged, guarantee cannot be allowed.
INSTRUCTIONS
Model: SL2503/B
CEILING SENSOR IP66
Notice
Before any electrical work, ensure mains supply cable are isolated by switching off and removing the relevant
fuse.
Do not disassemble, repaire the unit or attempt to remove the lens cover, this could lead to the damage of
sensor and the quarantee would not be accepted.
The light source will turn on while the sensor is connected to electrical circuit.
Do not mount two and more sensors too close to each other, it could lead to incorrect funcion of sensor.
Distance between sensors and lamps should be at least 2m.
If sensor used with lamps with electronical ballast, it could caused false triggering.
Location of two or more sensors in one room that switch different lamps may disbar some sensors because of
too much light (LUX) in the room than the sensors are used to. More sensors is possible to set in one room
only if regulators are set to max. LUX, so that they work properly also during the day.
Optimal conditions for sensor is temperature +25 degrees. The detection zone may decrease with different
temperature. Sensor starts working within min. 10LUX.
Quake of thin walls, plasterboard (above door etc.), outage may cause false triggering.
IR sensors are very sensitive. This sensitivity is not adjustable.
All sensors and other sources of EM signal must be in min. distance 1m - otherwise it can lead to false
triggering (for examples mobile phone). If connected to contactor it is recommended to add next light sources
(f.e. incadescent bulb) to circuit.
GEBRAUCHSANWEISUNG
Model: SL2503/B
SENZOR IP66 - auf Decken
Vor einer Benutzung des Produkts, bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung und berücksichtigen Sie
Sicherheitsweisungen. Oder lassen Sie die Installation für eine Fachfirma.
Vielen Dank für Ihren Ankauf von der Firma Panlux s.r.o.
Technische Daten
Eingangsspannung: 230V~50Hz
Greifwinkel: 360°
Wirkungsbereich: 6m
Schutzart: IP66
Zeiteinstellung: 10+/- 5 sec bis 4+/-1 min
Lichteinstellung: 10 - 2 000LUX
Laststrom: max. 1500W (Glühbirne)
Max. 500W (Kaltlichtlampe)
Schutzklasse: II
Standort: Interieur, Exterieur
Bl ack(Load)
Bl ue(Load)
Bl ue(Mai n Power)
Brown( Mai n Power)
Home Cei l i ng
360¡ ã
max6m
5m
Radi us
m
ax 5m
6m
Det ect i on Ar ea
Fi gur e 1
Fi gur e 2
Installation
Vor der Installation achten Sie auf Nachfolgendes:
Der Sensor montieren Sie nur auf Decken (ziehe Bild 2). Montieren Sie den Sensor nicht in der Nähe von
elektromagnetischen Wellen und Wärmequellen (Klimaanlagen, Zentralheizung usw.), deren schneller Anlauf
oder der Luftzug kann den Sensor anmachen. Den Sensor nicht dem geraden Licht aussetzen.
Überzeugen Sie sich davon, dass der elektrische Strom abgekuppelt wird. Schrauben Sie die Schrauben ab und
nehmen Sie den Kunstdeckel ab. Schauben Sie die Kunstschrauben ab und ziehen Sie das Kabel durch die
Grundgestell durch. Schließen Sie die Kabel in die Klemmleiste nach der Bezeichnung an. Verhalten Sie das
Grundgestell auf dem gewählten Platz mit den Schrauben. Bedecken Sie das Licht mit der mittleren und oberen
Deckung. Regeln Sie die Funktionen des Sensors ein und probieren Sie ihn
Die Lichteinstellung
Im Sensor ist das CdS Fotoelement eingebaut, das das Tageslicht und Nachtlicht unterscheidet. Mit dem
Drehen vom Regler kann man das Schalten von Tages- bis Nachtlicht einregeln.
Die Zeiteinstellung
Die gewählte Arbeitszeit (der Leuchtung) kann man fließend im Abstand von 10 ±5 sec bis 4+/- 1 min.
Bei einer mechanischen Beschädigung kann man keine Garantie erkennen.
GEBRAUCHSANWEISUNG
Model: SL2503/B
SENZOR IP66 - auf Decken
Hinweis
Überzeugen Sie sich davon, dass der Sensor von dem elektrischen Strom abgekuppelt wird. Den inneren Teil
nicht reparieren oder demontieren, bei einer Störung könnte man keine Garantie erkennen. Es ist Laufendes,
dass das Licht anmacht, wenn wir den Sensor ins Netzwerk einschalten. Montieren Sie nicht zwei oder mehr
Sensoren zu nahe zueinander. Dann könnte der Sensor nicht richtig laufen. Der Sensorenabstand sollte min.
2m. Eine Einstellung von zwei oder mehr Sensoren in einem Zimmer, die aufeinander unabhängige Lampen
anmachen, kann manche Sensoren außer Betrieb setzen- es gibt der hohe Betrag vom Licht (LUX). Mehr
Sensoren kann man in einem Zimmer installieren nur wenn der Befehlsschalter aufs Maximum eingestellt wirdso können die Sensoren auch im Tag funktionieren. Optimale Temperatur für den Sensorsbetrieb ist + 25°C,
bei anderen Temperaturen kommt die Verkürzung von einem Detektionsbereich. Der minimale Wert vom
Einschalten sind 10 LUX. Erschütterungen von dünnen Wänden oder Rigipsplatten, ein Ausfallen vom
elektrischen Strom kann den Sensor einschalten. Die Sensoren haben die hohe Empfindlichkeit von IR Fühler.
Die Empfindlichkeit kann man nicht kundeneigen einregeln. Alle Sensoren oder andere EM Quellen müssen
mehr als 1m vom Sensor montieren werden- sonst kann der Sensor einschalten (z.B. Handy). Bei einem
Einsatz von einem Schaltschütz empfehlen wir im Kreis noch eine Quelle (z. B. Glühbirne) einschalten.
INSTRUCCIONES
Model: SL2503/B
SENZOR IP66 - de techo
Antes de utilización del sensor, lea las instrucciones y sique de medidas de precautión e instrucciones o deje el
montaje a la companía qualificada.
Gracias, que Usted se ha comprado el producto de companía PANLUX s.r.o.
Datos técnicos
Voltajeí: 230V~50Hz
Ángulo de deteccion: 360°
Alcance: 6m
Proteccion: IP66
Temporización: 10+/-5 s hasta 4+/-1 min
Regulación de luz: 10 - 2 000LUX
Carga:
max. 1500W (ampolla)
max. 500W (lámpara fluorescente)
Classe de proteccion: II
Emplazamiento: interiors, techo
Bl ack(Load)
Bl ue(Load)
Bl ue(Mai n Power)
Brown( Mai n Power)
Home Cei l i ng
360¡ ã
max6m
5m
Radi us
max 5m
6m
Det ect i on Ar ea
Fi gur e 1
Fi gur e 2
Instalación
Antes de la instalación, considere estos puntos:
Este sensor es intentado para montaje al techo. No instale sensor cerca de electromagnetic disturbance y
manantial de calor (climatización, ventilador, caleffación etc.), que podría causar acoplamiento sin intención.
No expona sensor a lucimiento directo, que podría influir funcción de sensor.
Antes de instalación se asegure, que el corriente eléctrico esta desconectado. Afloje tornillos y quite el cubierto
plastico (imagen 1). Despues afloje tornillo plastico y prolonge cable. Sujete al lugo selecto (Asegure se que
por aquí no estan cables en techo). Conecte cable a connector box según marcas. Aòade cubierta y tornillos,
ajuste reglaje y aprobe.
Regulación crepuscular (punto de activación)
En el sensor esta CdS photocell empotratado, que distingue luz de día de noche. Usted puede regular
acoplamiento con la vuelta de rugulación.
Temporización
El periodo de alumbrado deseado puede regular continuamente desde 10+/-5s hasta 4+/-1min. Con cada
movimiento detectado antes de transcurrir este periodo de tiempo se inicia de nuevo la cuenta de reloj.
Si el sensor esta averiado mechanicamente, la garantía no estará aceptada.
INSTRUCCIONES
Model: SL2503/B
SENZOR IP66 - de techo
Aviso
Antes de instalación o cualquier revision, se asegure que el sensor esta desconectado del corriente electrico.
No desmonte o repare el sensor.
Cuando esta el sensor conectado, la luz enciende.
No monte dos o más sensores muy cerca, eso podría conducir a acoplamiento sin intención. Distancia entre
sensores y luminarias hay que estar 2m a lo menos.
Electronical resistancia de calidad baja podría causar acoplamiento sin intención. Emplazamiento dos sensores
en un cuarto, que acoplan various luces, podrían eliminar otros sensores gracias an excesiva luz (LUX). Si
quiere montar más sensores en un cuarto, hacelo con la regulación maxima al LUX, de esta manera van a
funccionar todos sensores correctamente durante el día.
Condiciones optimos del sensor son +25°C y la minima valor de luz es 10 LUX.
Sensores son muy sensible. Sensibilidad se no puede ajustar.
Todos los sensores y luces de EM signal tienen que estar en distancia más que 1m, de otra manera puede
sensor reaccionar al mobile por ejemplo.
Si use relevador con el sensor, esta recomendado conectar tambien otra lumrera (por ejemplo ampolla).
Download

STROPNÍ SENZOR IP66