Žiadosť V.2011A
中华人民共和国签证申请表
Žiados
ťo vízum do Čínskej ľudo
iadosť
udovvej republiky
申请人必须如实 、完整地填写本表格。请逐项在空白处用中文或英文大写字母打印填写 ,或在□ 打×选择。如
有更多 需要声 明事 项 , 请附另 纸 说 明 。 Žiadateľ musí vyplniť túto žiadosť pravdivo a úplne. Príslušné kolónky vyplňte
čitateľne paličkovým písmom, prípadne zaškrtnite správnu odpoveď. Pokiaľ chcete predložiť ešte ďalšie informácie, uveďte
ich na osobitnom liste papiera.
如申请到中国工作、留学,或与护照偕行人同行,或不在国籍国申请签证,你还需填写签证申请表附表(Form
V.2011B) 。 Pokiaľ žiadate o pracovné či študijné vízum,v prípade,že Váš spolucestujúci s Vami zdieľa ten istý cestovný dokladalebo
žiadate o vízum v krajine či oblasti odlišnej od krajiny/oblasti Vašej súčasnej národnosti, prosíme o vyplnenie Doplňujúcej časti k
Žiadosti o vízum do Čínskej ľudovej republiky (ŽiadosťV.2011B).
一、个人信息 Časť 1: Osobn é údaje
姓 Priezvisko:
1.1 英 文 姓 名
Celé meno ako v
pasu
名 Meno:
1.2 性别
Pohlavie
□ 男 Muž
□ 女 Žena
请 将1张 近 期 正面
免 冠 、 浅 色 背 景的
彩 色 护 照照片 粘贴于
此。
1.3 中文姓名(如有,请用汉字)
Meno v čínskych znakoch
(pokiaľ máte)
1.4 别名或曾用名
Iné alebo predchádzajúce
meno
Prosíme nalepiť
aktuálnu farebnú
fotografiu
(tvárový pohľad, bez
prikrývky hlavy, na
svetlom pozadí)
1.5 用本国语言书写的名字
Meno a priezvisko vo
Vašom rodnom jazyku
1.6 现有国籍
Súčasná štátna príslušnosť
1.7 曾有国籍
Predchádzajúca štátna
príslušnosť
1.9 出生日期
Dátum narodenia
(rok-mesiac-deň)
1.11 当地身份证号码
Čísloobčianskeho
preukazu
1.8 同时具有的国籍
Ďalšia štátna príslušnosť(i)
1.10 出生地点(国、省/市)
Miesto narodenia(mesto, štát)
1.12 婚姻状况
Rodinný stav
to
照片 / Fo
Foto
□ 已婚 Ženatý, vydatá
□ 丧偶 Vdovec, vdova
□ 未婚 Slobodný,-á
□ 离婚 Rozvedený,-á
□ 其他(请说明) Ostatné (prosíme upresniť): ................................
□ 商人 Obchodník
□ 政府官员 Štátny úradník/úradníčka
□ 公司职员 Zamestnanec spoločnosti
□ 新闻从业人员 Zamestnanec médií
1.13 当前职业
□ 教师 Učiteľ,-ka
□ 宗教人士 Duchovný
(可选多项)
Súčasné
zamestnanie
□ 学生 Študent,-ka
□ 现役军人 Vojak v aktívnej službe
□ 家庭主妇 Žena v domácnosti
□ 退休 Dôchodca
□ 无业 Nezamestnaný,-á
□ 国会议员 Poslanec
□ 乘务人员 Člen posádky lietadla, lode..
□
1.14 护照种类
Typ pasu
其他(请说明) Ostatné (prosíme upresniť): ................................................................. .
□ 外交 Diplomatický
□ 公务、官员 Služobný alebo úradný
□ 普通 Cestovnýý
□ 其他证件(请说明) Iný (prosíme upresniť): ......................................................... .
1.15 护照号码
Číslo pasu
1.17 签发地点(省/市及国家)
Miesto vydania pasu
(mesto, štát)
1.19 办理签证通常需要3 个工作日。如需加急,
请注明,但须另外缴费。Vybavenie víza trvá
zvyčajne 3 pracovné dni. Iba v úplne ojedinelých
prípadoch a so súhlasom konzula je možné vybavenie
víza v expresnom termíne.
第
1.16 签发日期
Dátum vystavenia
(rok-mesiac-deň)
1.18 失效日期
Platnosť pasu do
(rok-mesiac-deň)
□
普通(3个工作日) 3 pracovné dni;
□
加急(2个工作日) Urýchlene za 2dni;
1 页 共 4页
na 1 /4
Stran
Stra
二、赴华旅行信息 Časť 2: Inform
ormááci
ciee o ce
cesste
2.1 赴中国
主要事由
(可选多项)
Hlavný
účel(y)
návštevy
Číny
2.2 计 划 入
境次数
Uvažovaný
počet
vstupov
□
□
□
旅游 Turistika
探亲 Návšteva príbuzných
访友 Návšteva priateľov
□ 记者常驻 Akreditovaný novinár
□ 记者临时采访 Novinár pre dočasné spravodajstvo
□ 常驻外交、领事官员 Akreditovaný diplomatický
alebo konzulárny pracovník
□
□
□
□
商务 Obchodná cesta
会议 Konferencia
过境 Tranzit
任职就业 Zamestnanie
□
其他(请说明) Ostatné (prosíme upresniť): ............................................................................... .
□
□
□
□
商业演出 Komerčné vystúpenie
执行乘务 Člen posádky lietadla, lode, vlaku..
留学 Štúdium
官方访问 Oficiálna návšteva
□ 一次入境 (自申请日起 3 个月内有效) 1 vstup platný 3 mesiace od podania žiadosti
□ 二次入境 (自申请日起 3-6 个月内有效) 2 vstupy platné 3-6 mesiacov od podania žiadosti
□ 半年多次入境(自申请日起半年内有效) Viac vstupov platných 6 mesiacov od podania žiadosti
□ 一年多次入境(自申请日起一年内有效) Viac vstupov platných 12 mesiacov od podania žiadosti
□
其他(请说明) Ostatné (prosíme upresniť): ................................................................................ .
2.3 首次行程抵达中国的日期
Dátum Vášho prvého predpokladaného
vstupu do Číny (rok-mesiac-deň)
2.4 预计行程中单次在华停留的最长天数
Najdlhší predpokladaný jednorazový pobyt
dni
详细邮政地址
Presná adresa
2.5 在中国逗留期
间的住址及电话
(按时间顺序)
Adresa pobytu v
Číne a telefónne
kontakty
(podľa
časového sledu)
电话
Telefónne číslo
1.
2.
3.
4.
2.6 谁将承担往返中国及在中国的
费 用 ? Kto hradí Vaše náklady
spojené s cestovaním a pobytom v
Číne?
你本人 Sám, sama
邀请单位或个人 Pozývajúca organizácia či osoba
父母或法定监护人 Rodič(ia) alebo zákonný zástupca
其他(请说明) Iné (prosím upresniť)......................................... .
□
□
□
□
2.7 在华期间有无医疗 保 险?如有 ,请填写 保
险 公 司 名 称 及 保 险 账 号 。 Máte počas
návštevy Číny zaistené cestovné poistenie?
Pokiaľ áno, vyplňte názov poisťovne a číslo
poistnej zmluvy.
2.8 在华邀请、
联系 的单 位 名
称 、 地址 及 电
话
Názov, adresa a
telefónne číslo
Vašej
pozývajúcej
alebo kontaktnej
organizácie v
Číne.
2.9 在华亲友、
联系 人的
姓 名、地址 、
电话
Meno, adresa a
telefónne číslo
Vášho príbuzného,
priateľa či
kontaktnej
osoby v Číne
第
2 页 共 4页
Strana 2 /4
Stran
dine, za
mest
nan
三、家庭、工作或学习信息 Časť 3: Údaje o ro
rod
zam
stn
aníí či štúdiu
3.1 详细家庭邮政住
址
Domáca
adresa
3.2 家庭电话
Telefónne číslo domov
3.3 手机号码
Mobilné telefónne číslo
3.4 电子信箱
E-mailová adresa
3.5 工 作
单位 或学
校
名称
Názov
Informácie o
súčasnom
zamestnaní,
firme či škole
邮政地址
Adresa 电
话
Telefónne číslo
姓名
Meno a priezvisko
3.6 主要
家庭成员
Rodinní
príslušníci
国籍
Štátna príslušnosť
职业
Povolanie
关系
Vzťah
3.8 电话号码
3.7 紧急情况下的联人
Kontaktná osoba v
naliehavých prípadoch
Telefónne číslo
kontaktnejosoby
四、其他情况 Časť 4: Ost
staatné inform
ormááci
ciee
4.1 是 否曾经 访问 过 中国 ? 如果
是, 请说明最近一次情况。
Navštívil/-a ste v minulosti Čínu? (Áno/Nie)
Pokiaľ áno, špecifikujte dátum, miesto a
účel Vašej poslednej návštevy.
4.2 在过去 的 12 个月里 是否访问
过其 他 国 家 或地 区。 如 果 是 , 请
说明 。
Navštívil/-a ste v posledných 12
mesiacoch iné krajiny či regióny?
(Áno/Nie) Pokiaľ áno, špecifikujte
dátum, krajinu či región a účel
návštevy.
4.3 是否曾在中国超过签证或居留许可允许的期限停留?
Zostal/-a ste niekdy v Číne po uplynutí platnosti Vášho víza alebo povolenia k pobytu?
□是 Áno
□否 Nie
4.4 是否曾经被拒绝颁发中国签证,或被拒绝进入中国?
Bolo Vám niekedy zamietnuté vízum do Číny alebo Vám bol odmietnutý vstup do Číny?
□是 Áno
□否 Nie
4.5 是否在中国或其他国家有违法记录?
Máte záznam v registri trestov v Číne alebo v inej krajine?
4.6 是否患有以下任一种疾病 Trpíte niektorou z nasledujúcich chorôb?
①严重精神疾病 Vážna duševná porucha
②传染性肺结核病 Infekčná pľúcna tuberkulóza
③可能对公共卫生造成危害的其他传染病 Iné infekčné ochorenie ohrozujúce verejné
zdravie
4.7 近 30 日内是否前往过流行性疾病传染的国家或地区?
Navštívil/-a ste v posledných 30 dňoch krajiny či regióny s výskytom infekčných ochorení?
□是 Áno
□否 Nie
□是 Áno
□否 Nie
□是 Áno
□否 Nie
第
3 页 共 4页
na 3/ 4
Stran
Stra
4.8 如果对 4.3 到 4.7 的任何一个问题选择“是” ,请在下面详细说明。
Pokiaľ bola Vaša odpoveď v kolónkach 4.3 – 4.7. áno, uveďte detailné informáce o tejto skutočnosti.
hlásenia
五、有关声明 Časť 5: Ďalšie vy
vyh
5.1 如计划赴中国工作、留学,或使用的护照上有一同旅行的携行人,或是在非国籍国申请签证,请填写签证申
请表附表(FormV.2011B) , 与本表一同递交。
Pokiaľ žiadate o pracovné či študijné vízum, v prípade, že Váš spolucestujúci s Vami zdieľa ten istý cestovný doklad
či žiadate o vízum v krajine či regióne odlišnom od krajiny Vašej súčasnej národnosti, prosíme o vyplnenie
Doplňujúcej časti (Žiadosť V.2011B) a o jej priloženie k tejto žiadosti.
5.2 如果有本表未涉及而需专门陈述的其他与签证申请相关的事项 ,请在此说明。 Pokiaľ chcete do žiadosti
o vízum uviesť viac informácií, uveďte ich tu:
六、签名 Časť 6: Podp
dpis
is
6.1 我已阅读并理解此表所有内容要求,并对照片及填报情况的真实性和准确性负责。Prečítal/-a som si a porozu-
mel/-a som všetkým otázkamv tomto dotazníku. Nesiem plnú zodpovednosť zauvedené odpovede a fotografie, tieto sú
pravdivé a presné.
6.2 我理解,能否获得签证、获得何种签证、入境次数以及有效期、停留期等将由领事官员决定,任何不实、误
导或填写不完整均可能导致签证申请被拒绝或被拒绝进入中国。Som uzrozumený/-á s tým, že o type víza,počte
vstupov, platnosti víza a dĺžke každého pobytu rozhoduje konzulárny pracovník a že akékoľvek falošné, zavádzajúce alebo
neúplné informácie môžu viesť k zamietnutiu víza či zákazu vstupu doČíny.
申请人签名
Podpis žiadateľa:
日期
k-mesia
Dátum (ro
rok
siacc-deň):
注:未满 18 周岁的未成年人可由父母或监护人代签。Upozornenie: Za maloletého žiadateľa môže žiadosť podpísať rodič alebo zákonný zástupca.
dosť vyplnená (i čia
st
七、他人代填申请表时填写以下内容 Časť 7: Pokia
iaľľ je žia
iad
iast
stoočne) inou osobou než je osoba
rossíme o vyplnenie násl
sleedujúcich údajov
ov::
žiadateľa, pro
7.1 代填申请表人的姓名
7.2 与 申 请 人 关 系
Meno a priezvisko osoby
Vzťah k žiadateľovi
vypĺňajúcej žiadosť za
žiadateľa
7.3 地址
Adresa
7.4 电话
Telefónne číslo
7.5 所持身份证件种类
7.6 证件号码
Typ dokladu totožnosti
Číslo dokladu totožnosti
7.7 声明 Vyhlásenie
我声明本人是根据申请人要求而协助填表,并证明申请人理解并确认表中所填写内容准确无误。
Vyhlasujem, že som napomáhal vypĺňaniu tejto vízovej žiadosti na základe požiadavky žiadateľa. Žiadateľ je
uzrozumený a súhlasí s tým, že poskytnuté informácie sú správne.
代填人签名 / Podpis:
日期/ Dátum (rok-mesiac-deň):
dn é účely
以下仅供领事官员填写 Na úra
rad
签证种类
有效期
停留期
审核人
日期
备注
第
4 页 共 4页
na 4/4
Stran
Stra
Download

中华人民共和国签证申请表