(KAP)
http://www.kap.gov.tr
KAP
Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca
kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin
elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya
duyurulduğu elektronik sistemdir.
İşletimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK)Yatırımcı Hizmetleri ve
KAP Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan
sistem, 7/24 esasına göre çalışmaktadır.
Uygulama, tüm Türkiye'ye yayılmış 600'ü aşkın
şirketi ve 3000'i aşkın kullanıcıyı kapsamaktadır.
Sistem , tüm kesimlerin
doğru, anlaşılır, tam bilgiye, internet
üzerinden eş anlı ve düşük maliyetle
erişebilmelerine
imkan tanıyacak şekilde tasarlanmıştır.
Ayrıca, geçmişe dönük bilgilere de kolay ve
düşük maliyetle erişim imkanı
sağlayan elektronik bir arşiv niteliğindedir.
KAP sistemine,
Bağımsız denetim şirketleri ise,
bağımsız denetim zorunluluğu olan
dönemlere ilişkin finansal raporları
elektronik ortamda imzalayarak,
kamuya açıklanmak üzere ilgili
ortaklığa elektronik ortamda
göndermektedirler.
KAP SİSTEMİNDE
Ortaklıklar, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen
haliyle UMS/UFRS'nı uygularlar.
Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı
olmayan,
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yayımlanan TMS/TFRS esas alınır.
Ortaklıklar, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen
haliyle UMS/UFRS'nı uygularlar.
KAP SİSTEMİNDE
Genel tanımı ile özel durumlar,
içsel bilgileri ve sürekli bilgileri doğuran
olaylardır.
İçsel bilgi, sermaye piyasası aracının
değerini ve yatırımcıların yatırım
kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya
açıklanmamış bilgilerdir.
KAP SİSTEMİNDE
Genel tanımı ile özel durumlar, içsel bilgileri ve sürekli
bilgileri doğuran olaylardır.
Sürekli bilgi ise içsel bilgi tanımı dışında kalan ve
'Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliğ' uyarınca açıklanması gerekli
tüm bilgilerdir.
Özel durumlar veya özel duruma konu bilgilerdeki
değişiklikler ortaya çıktığı veya öğrenildiği anda
kamuya açıklanması gerekmektedir.
KAP SİSTEMİNDE
FİNANSAL RAPORLAR Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları
ve sorumluluk beyanlarından oluşan raporlardır.
FİNANSAL TABLOLAR
Dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu,
kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz
kaynak değişim tablosunu içerir.
KAP SİSTEMİNE
Finansal
Tabloların Tipi
Yıllık
Finansal
Raporlar
3'er Aylık Ara Dönem
Finansal Raporlar
Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
(İşlem
Görmeyen
Yatırım
Kuruluşları)
Konsolide
olmayan
60 gün
30 gün
40 gün
45 gün
Konsolide
70 gün
40 gün
50 gün
55 gün
ENDEKSLER
BIST 100 ENDEKSİ
Borsa İstanbul Pay Piyasası için temel endeks
olarak kullanılmaktadır.
Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kurumsal
Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul
yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım
ortaklıkları arasından seçilen 100 şirketin hisse
senedinden oluşuyor,
BIST 30 ve BIST 50 endekslerine dahil payları da
kapsar.
BIST 50 ENDEKSİ
Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle,
Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem
gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve
girişim sermayesi yatırım ortaklıkları
arasından seçilen 50 paydan oluşur ve
BIST 30 endeksine dahil payları da
kapsar.
BIST 30 ENDEKSİ
Ulusal Pazar’da işlem gören
şirketlerle, Kurumsal Ürünler
Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul
yatırım ortaklıkları ve girişim
sermayesi yatırım ortaklıkları
arasından seçilen 30 paydan oluşur
BIST 10 BANKA ENDEKSİ
Ulusal Pazar’da işlem gören
bankalar arasından seçilen
10 paydan oluşuyor.
24 ŞUBAT 2015
XU100 BIST 100 ENDEKSİ
86.691,24
XU050 BIST 50 ENDEKSİ
82.870,19
XU030 BIST 30 ENDEKSİ
106.955,31
XBN10 BIST 10 ENDEKSİ
161.162,63
BIST PAY ENDEKSLERİ
Borsa İstanbul’da işlem gören payların gruplar
halinde ortak performanslarının ölçülmesi
amacıyla oluşturulmuştur.
TEMETTÜ ENDEKSLERİ
BİST HALKA ARZ ENDEKSİ
KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ
ŞEHİR ENDEKSLERİ
BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ
BİT KOBİ SANAYİ ENDEKSİ
TEMETTÜ ENDEKSLERİ
BIST Temettü
Endeksi;
Borsa İstanbul
pazarlarında (Gözaltı
Pazarı ve C Listesi
hariç) işlem gören
ve değerleme günü
itibariyle son 3 yılda
nakit temettü dağıtan
şirketlerin paylarından
oluşur.
BIST Temettü 25
Endeksi :
BIST Temettü Endeksinde
yer alan ve değerleme
günü itibariyle temettü
verimlerine göre büyükten
küçüğe yapılan sıralamada
ilk 2/3’lük dilimde yer alan
ve fiili dolaşımdaki
paylarının piyasa değeri en
büyük 25 paydan oluşur.
BIST Temettü ve BIST Temettü 25
Endekslerinin hesaplanmasına
01.07.2011 tarihinde başlanmış
olup, her iki endeksin başlangıç
değeri 63.269,40'tır.
PİYASA DEĞERİ
Sermayeyi temsil eden toplam pay sayısının
(esas sermaye sisteminde yapılan sermaye
artırımlarında sermayenin tescil ve ilanına
kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda (MKK)
oluşturulan geçici paylar da dahil olmak üzere)
pay fiyatı ile çarpılması suretiyle hesaplanır
PAY SAYISI *PAY FİYATI
OCAK-HAZİRAN 2015
SPK 30/10/2014 tarihli i-SPK.101.1 sayılı karar
PAY DAĞILIMI
A Grubu
B Grubu
C Grubu
D Grubu
TOPLAM
214 PAY
103 PAY
48 PAY
65 PAY
430 PAY
GRUPLARIN BELİRLENMESİ
A, B ve C gruplarında yer alacak
paylar, Borsada işlem gören tüm
şirketlerin farklı sıralarda işlem
gören her bir payı için ayrı ayrı
olmak üzere, 6 ayda bir yapılacak
genel hesaplamalarla belirlenir.
GRUPLARIN BELİRLENMESİ
D Grubunda yer alacak paylar için ilgili payın
işlem gördüğü pazar, piyasa, platform göz önüne
alınır.
• Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP),
• Serbest İşlem Platformu (SİP),
• Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı (NYİP) ve
• Gözaltı Pazarı'nda (GP) işlem gören payların, grup
uygulama dönemi içerisinde grup değişikliklerinin
öngörüldüğü hallerde dahil olacakları yeni grupların
tespit edilebilmesi amacıyla, ayrıca Fiili Dolaşımdaki
Payların (FDP) değerine göre de grupları belirlenir
GRUPLARIN BELİRLENMESİNİN
HESAPLAMA GÜNÜ
A, B, C, D gruplarına
dahil edilecek payların belirlenmesine
yönelik hesaplamalar, bu gruplar arası
değişikliklerin Borsa tarafından
kamuya duyurulacağı günün bir iş
günü öncesinde yapılır.
29.06.2015 PAZARTESİ
30.12.2015 SALI
GRUPLARIN BELİRLENMESİNİN
KAMUYA DUYURU GÜNÜ
Hesaplamalara göre grubu
değişen paylara ilişkin liste,
Haziran ve Aralık aylarının
son iş günü 2. seansın
bitimini müteakip KAP'ta
duyurulur.
30.06.2015 SALI
31.12.2015 PERŞEMBE
KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ
(XKURY)
BIST Kurumsal Yönetim Endeksi Kurumsal Yönetim
İlkeleri'ni uygulayan şirketlerin dahil edildiği endekstir.
BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nin amacı, payları Borsa
İstanbul pazarlarında (Gözaltı Pazarı ve C Listesi hariç)
işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10
üzerinden en az 7, her bir ana başlık itibarıyla 10 üzerinden
en az 6,5 olan şirketlerin fiyat ve getiri performansının
ölçülmesidir.
Kurumsal Yönetim Endeksi’nin
hesaplanmasına 31.08.2007
tarihinde başlanmış olup,
endeksin başlangıç değeri
48.082,17'dir.
ŞEHİR ENDEKSLERİ (xs)
Borsa İstanbul, 2009 yılının başından itibaren
ana üretim ya da faaliyet merkezi aynı şehirde
olan şirketlerin fiyat ve getiri performansının
izlenmesi amacıyla şehir endekslerini
hesaplamaya başlamıştır.
ŞEHİR ENDEKSLERİ
Borsada payları işlem gören en az 5
şirketin bulunduğu iller için hesaplanan
şehir endeksleri halen
Adana (XSADA), Ankara (XSANK),
Antalya (XSANT), Balıkesir (XSBAL),
Bursa (XSBUR), Denizli (XSDNZ),
İstanbul (XSIST), İzmir (XSIZM),
Kayseri (XSKAY), Kocaeli (XSKOC),
Konya (XSKON) ve Tekirdağ (XSTKR)
için hesaplanmaktadır.
ŞEHİR ENDEKSLERİ
Üretim faaliyetinde bulunan şirketlerin üretimlerinin
en az %50’sinin gerçekleştiği şehir,
hizmet şirketlerinin faaliyet gelirlerinin en az %50’sinin
elde edildiği şehir,
üretimin/faaliyet gelirinin en az %50’sinin
gerçekleştiği/elde edildiği bir şehir bulunmuyorsa şirket
merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınmaktadır.
Haberleşme ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren
şirketler ile holdingler için şirket merkezinin bulunduğu
şehir dikkate alınmaktadır.
BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ
Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal
sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan
şirketlerin yer alacağı bir endeks oluşturulması,
Türkiye’de ve özellikle Borsa İstanbul şirketleri arasında
sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve
uygulamaların artmasıdır.
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ENDEKSİ
Bilindiği gibi Kurumsal Sürdürülebilirlik,
şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak
amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal
faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile
birlikte şirket faaliyetlerine ve karar
mekanizmalarına uyarlanması ve bu
konulardan kaynaklanabilecek risklerin
yönetilmesidir.
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ENDEKSİ
Borsa İstanbul ile Ethical Investment
Research Services Limited (EIRIS)
arasında şirketlerin çevresel, sosyal
ve kurumsal yönetim konularındaki
performanslarını baz alan BIST
Sürdürülebilirlik Endeksinin
hesaplanması amacıyla
bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır.
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ENDEKSİ SEÇİM KRİTERLERİ
BIST 30 kapsamında yer alan şirketler
çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, insan
hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle
mücadele, iş sağlığı ve güvenliği
kriterlerine göre değerlemeye tabi
tutularak BIST Sürdürülebilirlik
Endeksinde yer alan şirketler
belirlenmiştir.
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
4 KASIM 2014 – 31 EKİM 2015 DÖNEMİ ENDEKSİ
ŞİRKETLERİ
1
AKBNK
AKBANK T.A.Ş.
2
ARCLK
ARÇELİK A.Ş.
3
ASELS
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4
GARAN
T. GARANTİ BANKASI A.Ş
5
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
6
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
7
PETKM
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
8
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
9
TAVHL
TAV HAVA LİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
10
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
11
TOASO
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
12
TTKOM
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
13
TUPRS
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
14
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
15
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
4 KASIM 2014 – 31 EKİM 2015 DÖNEMİ ENDEKSİ
ŞİRKETLERİ
1
AKBNK
AKBANK T.A.Ş.
2
ARCLK
ARÇELİK A.Ş.
3
ASELS
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4
GARAN
T. GARANTİ BANKASI A.Ş
5
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
6
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
7
PETKM
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
8
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
9
TAVHL
TAV HAVA LİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
10
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
11
TOASO
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
12
TTKOM
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
13
TUPRS
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
14
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
15
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
BIST HALKA ARZ ENDEKSİ
Halka arz edilerek, Ulusal Pazar ve İkinci
Ulusal Pazar’da işlem görmeye başlayan
şirketler ile Kurumsal Ürünler Pazarı’nda
işlem görmeye başlayan gayrimenkul
yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi
yatırım ortaklıklarının hisse senetleri, işlem
görmeye başladığı ilk gün BIST Halka Arz
Endeksi kapsamına alınır ve 2 yıl endeks
kapsamında kalır.
BIST HALKA ARZ ENDEKSİ
BIST Halka Arz Endeksi kapsamında olan bir şirket,
işlem görmeye başladığı tarihi takip eden
25. ayın ilk iş günü geçerli olacak şekilde endeksten
çıkarılır.
Endeks kapsamında yer alan şirket sayısının 5’in
altına inmesi durumunda, süresi dolan şirket,
endeks kapsamına yeni bir şirket alınıncaya kadar
kapsamda kalmaya devam eder.
Bu istisnaya göre endeks kapsamında kalmaya
devam eden şirketler, endeks kapsamına yeni bir
şirket alındığında bekleme süreleri dikkate alınarak
sırayla endeksten çıkarılır.
BIST KOBİ SANAYİ ENDEKSİ
Değerleme günü itibariyle Ulusal Pazar,
İkinci Ulusal Pazar ve Gelişen İşletmeler
Piyasası’nda işlem gören sanayi
şirketlerinden, KAP’ta yayınlanmış en son
yıllık finansal tablolarına göre, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili
yönetmeliğindeki KOBİ tanımında yer alan
çalışan sayısı hariç, yıllık net satış hasılatı
veya mali bilanço büyüklüğü şartlarından
herhangi birisini sağlayan şirketlerin
paylarından oluşmaktadır.
Download

kap-bist endeksleri