• 01/2010
Nebeskí jazdci
112-tka bližšie
k občanom
Mobilná kontrolná
jednotka
ROZHOVOR
PRÍHOVOR
Vážení kolegovia,
máme za sebou prvé mesiace práce v našom
pracovnom tíme pre tvorbu novej koncepcie
fungovania integrovaného záchranného systému. Ako splnomocnenca vlády pre IZS ma veľmi teší, že sa nám podarilo zrealizovať viacero
aktivít, ktoré prispejú k lepšiemu fungovaniu
IZS a linky tiesňového volania 112, ako aj ostatných národných čísel tiesňového volania. V jednotlivých projektových skupinách vznikli už
základy koncepčných materiálov, ktoré po uvedení do praxe zvýšia efektivitu prevádzky a dostupnosť služieb tiesňového volania pre ľudí na
Slovensku (napr. materiál „Implementácia oznamov pred uskutočnením hovoru po voľbe tiesňového čísla 112 do systému podpory riadenia
IZS“ známy ako tzv. hlášky). Navrhované zmeny
postupne overíme v pilotnom projekte modernizovaného koordinačného strediska IZS v Prešove. Veľmi prínosný je pragmatický prístup k riešeniu problémov, ktorý je viditeľný z mnohých
strán. Potvrdzuje sa mi, že pri riešení problémov
na úseku IZS bolo a je nevyhnutné uplatňovať
nový prístup vedúci k „zmene myslenia ľudí“
prostredníctvom projektového a procesného riadenia v úzkej spolupráci s funkcionármi líniovej
štruktúry a metód tímového manažmentu práce, efektívnej komunikácie, manažmentu zmeny a manažmentu riešenia konfliktov. Osobne
si myslím, že toto je jediná cesta, ktorá prispeje
k odstráneniu aj zvyšných nejasností pri príprave novej koncepcie, o čom svedčia reálne kroky,
ktoré sme už spolu vykonali v poslednom čase.
Aj napriek viacerým peripetiám, s ktorými sa
vo funkcii splnomocnenca vlády pre IZS dennodenne stretávam, a problémom, ktoré ako splnomocnenec vlády pre IZS riešim, som optimista
a stále verím dánskemu prísloviu, ktoré som použil vo svojich viacerých vystúpeniach a prejavoch: „Ťažké veci sa dajú urobiť rýchlo, nemožné potrebujú čas.“
Už po druhýkrát sme na Slovensku 11. februára
oslavovali európsky Deň 112 – deň, kedy si pripomíname jednotné európske číslo tiesňového volania 112. Na rozdiel od minulého roku,
tento rok sme sa ho rozhodli poňať regionálne
a ukázať cieľovej skupine detí a mládeže fungovanie čísla tiesňového volania 112 a IZS v praxi. Na moju veľkú radosť sa rozhodli do osláv
tohto dňa zapojiť koordinačné strediská IZS vo
všetkých krajoch a skoro všetky zložky integrovaného záchranného systému.
Po prvýkrát v histórii sme vyhlásili výsledky súťaže 112 Awards, ktorá nie je doménou iba jednej záchranárskej zložky IZS, ale je otvorená
každej z nich – či už sú to policajti, hasiči, zdravotníci, banskí a horskí záchranári či kontrolné
chemické laboratóriá. Nezabúdam, samozrejme,
ani na tých, ktorí sedia v dlhých a náročných
2
zmenách 24 hodín denne, 365 dní v roku za telefónnymi prístrojmi a počítačovými obrazovkami – operátori jednotnej európskej linky tiesňového volania 112, ktorá dala našej 112 Awards (v
preklade Ocenenie 112) svoje meno. Zámerom
pri príprave ocenenia bolo ukázať smerom do
vlastných radov, ale najmä voči širokej verejnosti, v čom spočíva a aká náročná a zodpovedná
práca je v pozadí prevádzky IZS. Rastúce nároky
užívateľov – občanov Slovenska a turistov – na
služby, a obzvlášť tie poskytované ľuďom v tiesni, si vyžadujú integrovanú odozvu a práve integrovaný záchranný systém predstavuje platformu, pre spoločný rozvoj a „vzájomné učenie sa“
s cieľom ponúknuť užívateľom dostupné a efektívne služby zodpovedajúce požiadavkám a potrebám ľudí v tiesni.
Uvedomujem si, že akékoľvek morálne ocenenie, aby malo ozajstný pozitívny odraz, musí
kráčať ruka v ruke so zlepšením prevádzky, pracovných podmienok, definovaním očakávaných výstupov, procesov, infokomunikačnej infraštruktúry nášho systému. Práve preto vláda na svojom rokovaní 19. augusta minulého
roku rozhodla o príprave novej koncepcie organizácie, fungovania a rozvoja IZS. Pripravovaná koncepcia bude stáť na princípe občiansky
orientovanej starostlivosti a službách „šitých na
mieru“ potrebám ľudí zasiahnutých ohrozujúcou udalosťou a zároveň na princípe systematického rozvoja potenciálu jednotlivých záchranných zložiek pre manažment udalostí. Uvedomujeme si, že ide o rozsiahly projekt, a preto pri
jeho príprave v projektovom tíme a jednotlivých
projektových skupinách máme aj ľudí s bohatými skúsenosťami z realizačnej praxe.
Prvým, už hmatateľným výstupom, je pilotný projekt modernizácie koordinačného strediska IZS v Prešove. Prvé kroky po štarte pilot-
ného projektu ma napĺňajú optimizmom – neprehliadnuteľný je záujem a nasadenie kolegov
zo všetkých zložiek a ochota pragmaticky riešiť výzvy, ktoré sa za posledné roky v našej práci
nahromadili. Okrem prechodu operačných stredísk Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru z okresnej úrovne na krajskú úroveň a presunu operačných dôstojníkov polície
a hasičov do jednej dispečerskej sály, zefektívnenia a zjednodušenia komunikácie a pracovných
procesov pripravujeme aj rozsiahle vzdelávacie
aktivity. Vzdelávacie a výcvikové aktivity budú
zamerané najmä vo vzťahu k operačnej úrovni
riadenia IZS (najmä operátori a operační dôstojníci – dispečeri) a taktickej úrovni riadenia IZS
(najmä velitelia zásahov z jednotlivých záchranných zložiek), ako aj iným aktérom pôsobiacim
v aréne IZS na úseku civilnej ochrany a krízového manažmentu a zlepšenie ich pracovného
prostredia. Po preverení opatrení v rámci pilotného projektu budeme výstupy postupne aplikovať pri modernizácii systému na celom Slovensku a replikovať s prihliadnutím na špecifiká analýzy rizík územia jednotlivých krajov. Za
seba môžem sľúbiť, že všetky kroky smerujúce
k lepšie fungujúcemu integrovanému záchrannému systému budem zo svojej pozície vždy
maximálne podporovať.
Vážené kolegyne a kolegovia, chcem Vám ešte
raz osobne poďakovať v mene vlády Slovenskej
republiky za všetko, čo robíte pre záchranu života, zdravia, majetku, životného prostredia a bezpečnosti našich občanov a želám Vám v práci aj
osobnom živote veľa zdravia a úspechov.
Jozef Buček
štátny tajomník MV SR a splnomocnenec
vlády pre integrovaný záchranný systém
3
OBSAH
ROZHOVOR
Obsah
6
Hranica
12
Pravá ruka svätého Floriána
16
Slovenská pomoc pre Haiti
20
Nebeskí jazdci
26
Hrdinovia
30
Mobilná kontrolná jednotka
ODBORNÁ PRÍLOHA
2
Operačné riadenie – kľúčový prvok reakcie zložiek
IZS na nežiaducu udalosť
8
eCall implementácia v SR
12
112-tka bližšie k občanom
14
Hasičské stanice budú vzdialene ovládané
z krajského operačného strediska
16
Deň 112 patril deťom
20
Geniálny telekomunikátor
Štvrťročník. Ročník 2. Nepredajné.
Vydáva: agentúra Kubus, s. r. o. v spolupráci
s Ministerstvom vnútra SR
MINISTERSTVO VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
4
Šéfredaktor: Adam Parišek (Agentúra Kubus)
Zástupca šéfredaktora:
MUDr. Karol Kálig (MV SR)
Redaktori:
Bc. Ľudmila Staňová (MV SR)
Mgr. Maroš Košík
Mgr. Rastislav Orlík
Mgr. Rastislav Zárodňanský
REKLAMA
Vaše príspevky posielajte na:
[email protected]
[email protected]
– (pre prílohy s väčším objemom dát).
5
NA NÁVŠTEVE
NA NÁVŠTEVE
HRANICA
V roku 2006 vytýkala Európska komisia Slovensku
v súvislosti s prípravou na vstup medzi štáty
Schengenu až vyše stopäťdesiat nedostatkov.
Najväčšími z nich boli stav hraničného priechodu
vo Vyšnom Nemeckom, ako aj zastarané technické
vybavenie celého, takmer 99-kilometrového úseku
hranice. Prejavovalo sa to aj na jej „priepustnosti“.
V roku 2003 cez ňu nelegálne prešlo na naše
územie skoro 5500 migrantov. Už o rok neskôr
však bolo takmer všetko inak... Slovensko je
súčasťou Schengenu od decembra 2007. Boli sme
sa pozrieť, ako schengenský systém u nás funguje.
6
7
NA NÁVŠTEVE
Začnime peniazmi. Príprava Slovenska na
vstup do schengenského priestoru pohltila takmer 64 miliónov eur. Až štyri pätiny
z týchto nákladov pokryl Schengenský prechodný fond, teda Európska únia. Zvyšok zaplatila Slovenská republika z vlastného štátneho rozpočtu.
Ako teda vyzerá súčasná zvýšená ochrana
hranice? Na takmer 40-kilometrovom úseku v južnej rovinatej časti ju zabezpečuje kamerový systém. Zvyšok hranice v jej severnej časti tvorí hornatý terén, ktorý kontroluje
hraničná polícia rôznymi modernými technológiami, ako napr. virtuálny plot alebo seizmické podzemné senzory. Hliadky sú vybavené prístrojmi na nočné videnie, termokamerami, osobnými aj terénnymi vozidlami.
Každé auto hraničiarov má zabudovanú technológiu na lokalizáciu polohy, čo umožňuje
operačnému stredisku operatívne presúvanie
hliadok. Slovenská technológia Ralen, ktorá je
svetovým unikátom v oblasti detekcie prítomnosti skrytých osôb, kontroluje všetky nákladné aj osobné vlaky, autobusy a vozidlá nad 3,5
tony vstupujúce na územie SR.
V teréne pozdĺž celej východnej hranice slúži už takmer 900 policajtov. Na našom území
patrolujú do hĺbky štyridsať kilometrov.
V Sobranciach, vzdialených od hraničnej čiary 15 kilometrov, vyrástlo moderné operačné stredisko. Policajti Riaditeľstva hraničnej polície z neho koordinujú svoj lov na prípadných nelegálnych migrantov alebo paše-
8
rákov. Na poschodie, kde sídli operačné stredisko nevedú žiadne schody. Dá sa do nej dostať iba výťahom, avšak aj jeho použitie obmedzuje vstupná osobná karta. V riadiacom
centre operačného strediska sú v službe štyria
operátori, operačný dôstojník a vedúci zmeny, teda šiesti ľudia. V miestnosti sa koncentrujú všetky informácie, alarmy senzorov z
hranice, obrazy z kamier a kompletná hlasová
komunikácia. Operátori používajú aplikáciu,
ktorá delí alarmy podľa logiky - to znamená
na alarmy z kamier, oplotenia, káblových detektorov a podobne. Na obrazovkách vizuálne kontrolujú, čo sa vlastne stalo. Každý operátor má pred sebou stanicu s tromi monitormi. Prostredníctvom nich sleduje situáciu na
rôznych úsekoch hranice vrátane hraničných
úsekov na riekach Uh, Latorica a Tisa. Záznamy z kamier sa nonstop nahrávajú, kamery sú
navyše vybavené infra prisvietením. Narušitelia sa väčšinou musia orientovať v takmer
úplnej tme. Kamery pokrývajú celú jej južnú časť. Tá má nadmorskú výšku do 150 metrov nad morom. Ide o úsek od rieky Tisa, čo
je maďarsko-ukrajinsko-slovenský trojhran,
až nad priechod Vyšné Nemecké – teda necelých 40 kilometrov. Severná časť sa už nachádza v geograficky členitom teréne. Hranica
tam často kopíruje hrebene kopcov, ktorých
nadmorská výška dosahuje od 300 do vyše
1000 metrov nad morom. V tejto časti hranice sú kamerové reťazce len v okolí hraničného
priechodu Ubľa. Severnú časť nemožno technicky vylepšiť tak rýchlo ako južnú. Pracuje
sa však na tom.
Členitosť terénu je pritom na hranici často
rozhodujúca. Na severe sa hranica nedá
prejsť tak rýchlo ako na juhu. Podľa zdokumentovanej praxe, na juhu privezie z ukrajinskej strany k hranici migrantov taxík alebo
nejaký prevádzač. Ak mu zaplatia, dozvedia
sa, kadiaľ majú ísť ďalej. Vďaka sofistikovanému systému kamerových reťazcov však migranti aj tak majú mizivú šancu. Na severe však
navyše musia narušitelia v niektorých prípadoch kráčať až šesť hodín, aby sa vôbec dostali na hranicu. Potom ich čaká ďalších niekoľko hodín, kým sa dostanú na niektorú štátnu cestu, kde ich však aj tak väčšinou zachytí
hliadka. V niektorých úsekoch severnej časti
sa nachádzajú dlhé a ťažko priechodné úseky,
kde za štandardných podmienok nie je ochrana nutná. Napriek tomu tam vykonávajú službu operatívne hliadky, ktoré disponujú špeciálnou technikou umožňujúcou detekovať osoby aj v tomto ťažkom teréne. Ochranu tam
zabezpečuje samotný neschodný terén. Problematické boli aj riečne úseky hranice, ktoré sú na tokoch Uh, Tisa a Latorica. Momentálne však už operačné stredisko nonstop mo-
nitoruje aj tieto riečne úseky. Priestor na pašovanie sa tak na juhu výrazne zúžil. V súčasnosti je tak pre pašerákov nevýhodné aj pašovanie cigariet na pltiach, ktoré na riečnych tokoch spúšťali z ukrajinskej na našu stranu.
Hranicu navyše každý deň monitoruje vrtuľník. Umožňuje to aj finančná spoluúčasť agentúry Frontex. Táto agentúra Európskej komisie zabezpečuje podporu pri ochrane jednotlivých vonkajších hraníc Schengenu. Agentúra tiež niekoľkokrát v roku spolufinancuje rôzne aktivity, napríklad tréningy tímov policajtov. Minulý rok sa podobná akcia
pod názvom Operácia Vihorlat uskutočnila aj
u nás. Policajti z celej Európy spolu s našimi
monitorovali v spoločných hliadkach hranicu s Ukrajinou.
Po zavedení technických prostriedkov počet migrantov poklesol. Najvýnosnejším biznisom na hraniciach ostáva pašovanie cigariet. Pašujú ich hlavne obyvatelia prihraničných obcí, ktorí veľmi dobre poznajú hraničný terén a napríklad majú informácie o prí-
padných lokálnych technických problémoch
zabezpečovacieho systému.
Hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom
bol známy svojimi obrovskými kolónami kamiónov. Tie pred krízou dosahovali dĺžku
až po obec Krčava, v extrémnych prípadoch
až za ňu, čo je vyše päť kilometrov. Dopravní a hraniční policajti zabezpečovali, aby kamióny nestáli v obci, v križovatkách, v odbočkách či na mostoch a aby ich posúvanie bolo
plynulé. Vodič, ktorý čakal v rade aj 30 hodín,
každú chvíľu zaspával a zdržiaval kolónu. Policajti tak doslova priebežne budili tých, ktorí
zaostávali, aby kolóna postupovala. Po otvorení nového nákladného terminálu na ukrajinskej strane a rekonštrukcii maďarsko-ukrajinského hraničného prechodu Záhony sa kolóny vytvárajú ojedinele.
ČO SA MUSELO UROBIŤ, ABY SYSTÉM FUNGOVAL
ALEBO SCHENGENSKÉ OKO V PRAXI
Slovensko vstúpilo do takzvaného schengenského priestoru, v ktorom sa občania môžu voľne pohybovať medzi jeho jednotlivými štátmi, 21. decembra
2007. Predtým muselo zabezpečiť ochranu 99-kilometrovej hranice s Ukrajinou podľa predpísaných štandardov. Opatrenia pohltili takmer 64 miliónov
eur. Najviac, vyše 30 miliónov eur, stál práve technický systém. Prvou úlohou
bolo vybudovanie systému fyzickej a technickej ochrany štátnej hranice Slovenska s Ukrajinou. Druhým cieľom bolo vybudovanie a spustenie prevádzky Schengenského informačného systému (SIS).
SCHENGENSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM – SIS
Umožňuje bezpečnostným orgánom monitorovať údaje o osobách a predmetoch, ktoré zaradili do databázy v ktoromkoľvek členskom štáte a následne adekvátne reagovať. To umožňuje napr. znemožniť vstup do schengenského priestoru osobe, ktorej udelili zákaz vstupu v inom štáte alebo naopak,
zadržať hľadanú osobu v inom členskom štáte, ktorá by sa pokúšala opustiť
schengenský priestor cez ktorékoľvek vonkajšie hranice. SIS sa využíva aj pri
odhaľovaní trestnej činnosti v schengenskom priestore, poskytuje príslušným orgánom databázu pozostávajúcu z policajných a justičných informácií,
ukradnutých vozidiel, umeleckých diel a iných predmetov.
Podmienkou začlenenia našej republiky do schengenského priestoru bolo aj
aktívne zapojenie sa do SIS. To predstavuje kontaktné pracovisko SIRENE
(Supplementary Information Request at the National Entries), ktoré zabez-
9
NA NÁVŠTEVE
NA NÁVŠTEVE
• cestných priechodov Ubľa, Vyšné Nemecké
a Veľké Slemence,
• železničných priechodov Čierna nad Tisou
a Maťovské Vojkovce.
Súčasťou systému ochrany sú:
• elektronický systém zabezpečenia – senzory, čidlá a mechanické zábrany (závory, ploty a pod.),
• termokamery, infrakamery a priemyselné
kamery a ich komponenty,
• mobilné senzory a ich komponenty,
• informačné a telekomunikačné technológie na riadenie systému a spracovanie záznamov,
• geografický informačný systém na ochranu hranice,
• riadiace a kontrolné centrum,
• vybavenie lokálnych pracovísk na jednotlivých oddeleniach hraničnej kontroly.
pečuje správnosť vloženia a výmeny informácií pri pátraní po osobách a veciach. Slúži na
spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní s cudzím
prvkom v tesnej spolupráci s centrálou SIS vo
Francúzsku.
Osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje,
má právo písomne požiadať naše ministerstvo
vnútra o poskytnutie informácií, aké osobné
údaje sa o nej spracúvajú. Prevádzkovateľ SIS
je povinný dotknutej osobe bezplatne odpovedať do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti. Osoba má právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov spracúvaných v systéme. Ak má dotknutá osoba podozrenie, že
sa jej osobné údaje spracúvajú neoprávnene,
môže podať oznámenie priamo.
HRANIČNÝ PRIECHOD
VYŠNÉ NEMECKÉ – UŽHOROD
Je hlavným hraničným priechodom pre automobily na slovensko-ukrajinskej hranici a súčasne jediným priechodom pre nákladnú dopravu na tejto hranici. Aby splnil požiadavky pre vstup do Schengenu, museli ho zrenovovať a zmodernizovať. Zásadná zmena nastala pri organizácii toku osobnej dopravy. Tá
bola z hľadiska počtu jazdných pruhov a colného vybavenia nevyhovujúca. Z dopravného hľadiska hraničný priechod rozdelili na päť
jazdných pruhov zo slovenskej a päť jazdných
pruhov z ukrajinskej strany:
• prvý jazdný pruh je pre autobusy všetkých
krajín,
• druhý jazdný pruh je pre vozidlá diplomatov,
10
• tretí jazdný pruh je pre všetky vozidlá členských krajín Európskej únie,
• štvrtý jazdný pruh je univerzálny – pre
vozidlá Európskej únie a ostatné vozidlá,
• piaty jazdný pruh je pre vozidlá mimo členských krajín Európskej únie.
Modernizáciou prešla aj prevádzková budova,
objekt podrobných kontrol na vstupe na Slovensko vrátane technického vybavenia, vybavovacie boxy, vonkajšie osvetlenie a prestrešenie. Pribudlo nové oplotenie južnej časti areálu hraničného priechodu, oplotenie chodníka pre peších a konečné sadové úpravy rekonštruovanej časti areálu. Po technickej stránke došlo k rozsiahlej modernizácii a k zabudovaniu nových technických zariadení. Pribudli aj ďalšie novovybudované alebo zrekonštruované budovy:
• Riaditeľstvo hraničnej polície Sobrance – tzv.
„srdce Schengenu“,
• objekty oddelení hraničnej kontroly Policajného zboru (OHK PZ): Ulič, Ubľa, Podhoroď, Maťovské Vojkovce, Veľké Slemence,
• OHK PZ Petrovce – zrekonštruovaná budova,
• OHK PZ Čierna nad Tisou – čiastočná rekonštrukcia,
• Útvar policajného zaistenia pre cudzincov
v Sečovciach.
Technické zabezpečenie východnej hranice
v zmysle schengenského acquis
Systém ochrany Schengenskej hranice musí
zabezpečovať ochranu:
• zelenej hranice Slovenska s Ukrajinou,
Komunikačné prostriedky na prenos dát:
• software a hardware pre potreby riadenia informačných tokov a databáz,
• mobilné terénne prostriedky so špeciálnou
výbavou,
• organizačné zabezpečenie, školenie, tréning
a spôsob ochrany hranice.
Na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké, Maťovské Vojkovce a Čierna nad Tisou je
v prevádzke systém EPOFAT spoločnosti Ralen Research Centrum. Slúži na detekciu živých osôb a je založený na princípe porovnávania homogénnych elektromagnetických
polí. Všetky živé organizmy vytvárajú okolo seba elektromagnetické pole. Každý organizmus má inú hodnotu tohto poľa. EPOFAT
je nastavený na elektromagnetické pole človeka, na ostatné elektromagnetické polia živých organizmov nereaguje. Stacionárne zariadenie slúži aj na zistenie prítomnosti živých
osôb pohybujúcich sa cez extrémne nedostupný terén.
AUTOR: PETER ŠIKULA
FOTO: ĽUBOŠ ŽÁKOVIČ
pplk. Mgr. Marcel Gliganič
Máme viac policajtov
a lepšiu techniku
O zmenách a vybavenosti na východnej hranici sme sa rozprávali s pplk. Mgr. Marcelom
Gliganičom.
Priamo v službe ste zažili mimoriadne zmeny, ktoré priniesol vstup do schengenského
priestoru. Ako ste celý tento proces vnímali?
Pozitívne. Vybavili nás množstvom technických prostriedkov – od terénnych motorových
vozidiel typu Mercedes G farby khaki, cez snežné skútre, malé terénne motocykle a štvorkolky,
nákladiaky s infračervenými kamerami, až po
rôzne prístroje a techniku, ktoré nám vo veľkej
miere uľahčili služobnú činnosť. Na hranicu sa
nainštalovalo vyše 300 kamier s infračervenými reflektormi a niekoľko termokamier. Vybudovala sa samostatná komunikačná infraštruktúra, vrátane moderného operačného strediska. V expresne rýchlom čase sa urobili stavebné a technologické úpravy hraničných priechodov podľa schengenských požiadaviek. Na severnej časti hranice sa vybudovalo desať pozorovacích veží.
Ak to mám stručne zhrnúť, na hranici máme
skoro trojnásobne viac policajtov ako v roku
2004 a posilnili sme ich technické vybavenie.
V ktorých oblastiach nastali najväčšie zmeny?
Jednoznačne v oblasti riadenia. Došlo k reorganizácii organizačnej štruktúry Riaditeľstva hraničnej polície Sobrance, k navýšeniu počtu policajtov a k zmene výkonu služby na hraničných
prechodoch na základe schengenských právnych noriem.
Čo sa zmenilo v boji s pašeráctvom a prevádzačstvom?
Výrazne nám klesol počet migrantov, vo veľkej miere sa sťažila činnosť prevádzacích skupín. V súčasnosti už neevidujeme veľké skupiny v počte dvadsať a viac migrantov. Na južnej
časti hranice pritom na základe systému EBAS
došlo k minimalizácii narušení štátnej hranice.
Čo sa plánuje vylepšiť v najbližšej dobe?
Chceme ďalej dopĺňať severnú časť hranice
technickými prostriedkami a zreorganizovať
systém výkonu služby na tzv. zelenej hranici.
Prezradíte aj niečo z techník pašerákov a prevádzačov?
V podstate by som to mal nechať bez komentára. V okolí hraníc je však všeobecne známe,
že tajné prechody organizuje najmä ukrajinská prevádzačská sieť, ktorá využíva aj slovenských občanov. Najmä mladí ľudia vidia v pašovaní a prevádzačstve príležitosť, ako rýchlo nadobudnúť veľké peniaze. Aká je spolupráca s ukrajinskou stranou?
Po tzv. oranžovej revolúcii nastalo podstatné
zlepšenie vzťahov. V súčasnosti je táto spolupráca na vysokej úrovni, hlavne v zmysle plnenia
readmisnej dohody. Rezervy sú v spolupráci pri
optimalizácii vybavovacích procesov na hraničných prechodoch. Navyše, nateraz ešte nevieme
odhadnúť, ako ovplyvnia kvalitu ďalšej spolupráce zmeny, ku ktorým dochádza a ešte dôjde
po prezidentských voľbách na Ukrajine.
Pašeráci a prevádzači sú súčasťou biznisu,
v ktorom ide o veľké peniaze. Z času na čas im
podľahnú aj tí, ktorí majú proti nim bojovať...
Áno, to je pravda. Na to môžem odpovedať aj
tak, že všetky zistené informácie sa v takýchto
prípadoch odstúpia orgánom inšpekcie ministerstva vnútra, ktoré sa nimi zaoberajú.
FILMOVÁ HRANICA
O čiare, ktorá na dlhé desaťročia rozdelila
a stále delí ľudské osudy, nakrútil mladý slovenský dokumentarista Jaroslav Vojtek časozberný dokument. Materiál zhromažďoval a spracovával vyše osem rokov. Jeho film zobrazuje trpkú skúsenosť obyvateľov obce Slemence, ktorí
na najstráženejšej hranici Európskej únie snívajú svoj sen o jej otvorení.
Dedinu Slemence rozdelila v noci 30. augusta
1946 Červená armáda na dve časti. Jedna časť,
Veľké Slemence, zostala na Slovensku (vtedajšie Československo). Druhá dostala názov Malé
Slemence a pripadla Ukrajine (vtedajší Sovietsky zväz). Nezmyselne vytýčená hranica, podobná povestnému berlínskemu múru, rozdeľuje majetky, miestny cintorín a najbližšie rodiny až do súčasnosti – 21. decembra 2007 sa stala východnou hranicou Schengenu... Miestnym
ľuďom doslova určuje osudy – ako sa počas ich
života posúvala, stávali sa postupne občanmi
ČSR, Maďarskej republiky, ZSSR, neskôr ČSSR,
ČSFR a v súčasnosti Slovenskej republiky.
Dokument už získal viacero ocenení na prestížnych filmových festivaloch.
11
ROZHOVOR
ROZHOVOR
Pravá ruka
svätého Floriána
Hasičstvu sa venuje od štrnástich. Vtedy ho na ňom lákal adrenalín.
Keď ho po prvých zásahoch dostal do žíl, upísal sa tejto forme
pomoci ľuďom v núdzi na celý život. Veď pocit, keď niekoho, alebo
niečo zachránite, je výborný. Potvrdí vám to aj prezident Hasičského
a záchranného zboru JUDr. Alexander Nejedlý.
V prieskumoch verejnej mienky sú hasiči pravidelne na špici čo sa týka dôveryhodnosti. Je to tým, že sa stali aj záchranármi,
alebo funguje iný fenomén?
Hasiči sú vlastne zložka, ktorá je vždy pripravená pomôcť občanom. V hasičoch vidia toho
už naozaj posledného, ktorý im môže pomôcť.
Zároveň nie sú spojení s represiou, korupciou
a inými negatívnymi javmi. V neposlednom
rade je ich práca často nebezpečná a to si ľudia aj v dnešnej dobe dokážu veľmi vážiť. Toto
je celosvetový fenomén. Vo výskumoch popularity sú hasiči globálne v prvej trojke spolu
s lekármi či pilotmi.
Pri svojom nástupe ste oprávnene poukazovali na nízky stav mužstva. V tom čase chýbalo 400 hasičov. Aká je situácia dnes?
Od prvého januára 2008 sa hasiči konečne dostali na úroveň policajtov a vojakov čo sa týka
zákona o sociálnom zabezpečení. Dlho sme
bojovali o to, aby sme boli na jednej úrovni
s ostatnými bezpečnostnými zložkami. A to
nielen v otázke dôchodkov, ale i v prípade zranenia, úmrtia vo výkone. Samozrejme, nastali aj ďalšie komplikácie. Hasiči, ktorí mali odpracovaných 20, 30, 40 rokov požiadali o výsluhový dôchodok. Bol to sčasti aj krok sme-
12
rom ku skvalitneniu práce. Predsa len, v tak
fyzicky náročnom povolaní je výkonnejší 30-ročný chlap, než 62-ročný. V tom čase
odišlo naraz približne 500 príslušníkov, čím
vznikol mimoriadne veľký podstav. Vo vtedajších podmienkach nebolo jednoduché takú
kvantitu ľudí nahradiť. Odmeňovanie bolo
vtedy na úrovni minimálnej mzdy, navyše panovalo obdobie vysokej zamestnanosti. Od
prvého apríla 2009 sa novelizáciou zákona NR
SR č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov výrazne zlepšili platové podmienky a mladí ľudia si aj v tom čase začali všímať výhody práce, ktorá poskytuje väčšiu stabilitu ako súkromný sektor.
Podarilo sa teda vyrovnať stavy na jednotlivých staniciach?
Chce to čas a peniaze. Stále sa však posúvame
vpred. Výborná správa prišla v auguste minulého roka, keď vláda schválila navýšenie výkonnej zložky zásahového mužstva o ďalších
200 príslušníkov. Ako sa hovorí: je to zatiaľ
iba kvapka v mori, pretože európskym štandardom je jeden hasič na tisíc obyvateľov. Slovensko by tak malo cez 5000 zásahových hasičov, teraz je to niečo cez 3000.
Pomohlo v praxi aj navýšenie o 200 príslušníkov?
Veľmi. Rozdelili sme ich najmä do hasičských staníc, kde slúžili po dvaja až traja.
My sme vlastne dlhé roky porušovali bezpečnostné predpisy, pretože na tých staniciach boli iba dvaja až traja príslušníci, pričom na zásah musí ísť vždy družstvo 1+3, ale
bohužiaľ, nemali sme na výber. Tí dvaja hasiči v nejakom malom meste museli prijať správu, odomknúť, výjazdovať, zamknúť za sebou,
ísť na miesto, urobiť prieskum, evakuáciu, zásah a čakať pol hodinu či hodinu, kým nepríde ďalšia posilová jednotka, čiže dvaja museli urobiť to, čo v inom meste urobia pätnásti
alebo dvadsiati.
Čo rekonštrukcia hasičských staníc? Aj to
bol problém, na ktorý ste poukazovali. Už
sa to zlepšilo?
Treba upozorniť, že máme dva druhy hasičských staníc a to hasičské stanice Hasičského a záchranného zboru a druhé sú hasičské zbrojnice – to sú obecné hasičské zbory.
Profesionálne hasičské stanice sa začali stavať v päťdesiatych rokoch minulého storočia,
niektoré potom ešte v osemdesiatych rokoch
a odvtedy sa vlastne nerobilo nič. Až po vstupe do Európskej únie sa našim kolegom podarilo pripraviť veľmi dobrý projekt na rekonštrukciu všetkých hasičských staníc. Je to jeden z projektov na ministerstve vnútra, ktorý
bol spracovaný veľmi dobre a Európska únia
ho schválila. V rámci neho sa za cca 80 miliónov eur podrobí rekonštrukcii 116 stavieb.
Koľko času ostáva do ukončenia realizácie
projektov?
Máme na to ešte 4 roky. Už v najbližších
dňoch sa začína rekonštruovať prvých 25 hasičských staníc a do konca roka by sme chceli
toto číslo zvýšiť až na 80.
Druhá časť sú obecné hasičské zbory. Máme
vytipovaných cca 80 až 100 staníc. Oni si taktiež museli pripraviť projekty, z ktorých bolo
schválených už 80.
13
ROZHOVOR
Verejnosť vníma aj modernizáciu hasičskej
techniky. Ako ste vy spokojný s nasadeným
tempom? Čo nám ešte chýba.
V osemdesiatomdeviatom roku sa z nepochopiteľných dôvodov prestalo s modernizáciou
techniky. Napríklad v Českej republike pokračovali ďalej ako keby sa nič nestalo, pretože
zmena politickej doktríny nemôže mať predsa
dopad na bezpečnosť občanov. Ale u nás sa to
akosi zastavilo a vlastne od roku osemdesiatdeväť išli peniaze na všetko možné, ale na techniku prakticky nič. Situácia sa začala postupne meniť približne pred piatimi rokmi a odvtedy sa začalo veľmi intenzívne pracovať na nákupe a rekonštrukcii hasičskej techniky. V minulom roku sme začali a v tomto roku ukončíme výmenu základnej cisternovej techniky.
Môžem spomenúť minulý rok, keď sme nakúpili 55 nových cisterien, čím získalo nový voz
každé okresné riaditeľstvo. V tomto roku bude
dodané rovnaké číslo a tak pokryjeme všetky
stanice v republike. Vymenili sme aj špeciály
pre zásah na cestách, ktoré majú vybavenie pre
nehody, na hasenie a likvidáciu mnohých rôznych udalostí. Som rád, že tieto „hybridy“ patria podľa môjho názoru k európskej špičke.
ROZHOVOR
Ďalšou novinkou sú tunelové špeciály. Ich potreba bude logicky rásť s čoraz hustejšou sieťou tunelov na slovenských cestách. V minulosti sme mali obrovské problémy s výškovou
technikou, ktorej vek dosahoval až 30 rokov.
V minulom roku sme odovzdali prvých 9 kusov a budeme v tom pokračovať. Samozrejme,
spoľahlivé Tatry 148, 815 a rebríky majú stále svoje uplatnenie. Preto prešli nutnou repasáciou a sú stále k dispozícii. Ak to zhrniem,
tak investície do techniky sa vyšplhali minulý
rok na sumu 40 miliónov eur, čo je približne
trikrát viac ako v predchádzajúcich samostatných rokoch. Chceme vniesť do systému postupnú obmenu, teraz však musíme vyrovnať
resty z minulosti.
Dostáva sa aj na obecné hasičské zbory?
Samozrejme. Dobrovoľníci v najbližšej dobe
dostanú 120 kusov malej zásahovej techniky
a vďaka nákupom nových kusov pre profesionálov môžeme nadbytočnú, ale stále funkčnú
techniku presunúť do obcí.
Sme súčasťou Európskej únie. Čo to konkrétne znamenalo pre náš hasičský zbor?
Snažíme sa o posilnenie informačných technológií. Vzniklo oddelenie IT, ktoré sa
profesionálne stará o rozvoj v tejto oblasti.
Žiaľ, zložitá situácia je v oblasti odbornej prípravy príslušníkov. Mnohí napríklad radšej
absolvujú vysokú školu v mieste svojho bydliska, ale my potrebujeme, aby sa naučili poctivú „hasičinu“ vo Zvolene, Žiline, Bratislave
či Košiciach.
S tým však priamo súvisia časové, rodinné
a finančné problémy. V tejto oblasti musíme
rozhodne pridať.
Využívame výhody pomoci vo viacerých rovinách. Samozrejme, finančnej cez eurofondy,
ale zlepšil sa aj prístup k informáciám, technológiám hasenia, taktike k používaným hasebným látkam, výhodou sú spoločné cvičenia
a konferencie. Snažím sa vyslať svojich ľudí
na čo najviac podujatí v Európe. Najhoršie by
bolo uzavretie sa a nedostatok informácií.
Číslo 112 už existuje. Akú skúsenosť s ním
má hasičský zbor?
Súhlasíme s tým, že je potrebné univerzálne
číslo 112, ktoré pomáha, aby sa nielen naši občania, ale aj cudzinci dovolali pomoci. V prvopočiatkoch to nefungovalo tak, ako sme si
všetci predstavovali, vznikali veľké systémové
problémy, na ktoré poukazovali všetky zložky
integrovaného záchranného systému. Situácia
sa radikálne zmenila po vymenovaní splnomocnenca vlády pre IZS. Treba zabudnúť na
farbu uniformy a spoločne pracovať na tom,
aby IZS bol tam, kde má byť.
V rámci zboru ste dosiahli najvyššiu
métu, ste prezidentom. Aké sú vaše ďalšie
profesionálne plány?
Ja nemám ambície stúpať niekde ďalej a vyššie. Mám dobrý pocit, ak mám priestor na vybudovanie niečoho, čo má zmysel a podarí sa
mi to. Čokoľvek čo pomôže zboru i ľuďom.
Som telom aj dušou hasič a svoje poznatky by
som rád odovzdával. Máme málo ľudí, ktorí učia a odovzdávajú svoje získané skúsenosti
ďalším hasičom, generáciám. Možno sa v budúcnosti vyberiem týmto smerom. Možno
budem naďalej pomáhať ľuďom v núdzi inou
formou.
Progres v hasičskom zbore je v poslednom
čase evidentný. Napriek tomu, kde vidíte nedostatky?
Ako vidíte hasiča v roku 2050?
Rýchly profil
Viete variť?
Áno.
Akú hudbu počúvate?
Depeche Mode, rock and roll.
Obľúbené jedlo?
Klasické domáce jedlá z východu: pravé lepené „zemplínske“ pirohy s lekvárom
a maslom a „hičkoše“, čiže zemiakové halušky so sladkou praženou kapustou.
V ktorom športe ste dobrý?
Volejbal, plávanie, lyže.
Obľúbený dopravný prostriedok?
Auto, lietadlo.
Obľúbené ročné obdobie?
Jar.
Čo je vám nesympatické?
Ubližovanie: fyzické, psychické a bezmocnosť.
Obľúbená výhovorka vašej dcéry?
Žiadna, pretože je po mne a ja výhovorky
nepoznám.
Na čo by ste si nikdy netrúfli?
Chcem skúsiť všetko.
Každý si predstavuje moderného bojovníka
ovešaného rôznymi elektronickými technológiami, ale „hasičina“ bude vždy ako od nepamäti klasické hasenie. Aj pomoc ľudom bude
vždy na manuálnej práci, samozrejme s technologickou a informačnou podporou. Lenže ten záver bude musieť robiť človek, nikdy
to neurobí robot, možno v niektorých veciach
áno, ale vždy bude na konci procesu mozog. Takže si ho viem predstaviť v perfektnej
ochrane od hlavy po päty a s hasiacou technikou, ktorá skráti čas zásahu na absolútne minimum.
Kvôli svojmu povolaniu ste sa museli presťahovať z Michaloviec do Bratislavy. Ako to
zvláda vaša rodina?
S manželkou sme spolu v Bratislave. Každú
voľnú chvíľu ozaj trávim s ňou, pretože si ma
veľa neužije. Dcéra Michaela študuje biotechnológie v Trnave, má k tomu smeru aj vzťah.
Moja práca ju zaujíma, fandí mi, ale neinklinovala k tomuto smeru, skôr k záchranárstvu
áno. Pomáhať ľuďom – to má po mne.
AUTOR: MAROŠ KOŠÍK
FOTO: JOZEF JAKUBÍK
14
15
POMÁHAME
POMÁHAME
SLOVENSKÁ
POMOC
PRE HAITI
18. januára – „Pomoc treba dopraviť na
miesto určenia čo najskôr. Treba preto urýchlene vybaviť colné doklady,“ reaguje pohotovo rezortný koordinátor oficiálnej rozvojovej
pomoci a riaditeľ odboru správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci Milan Komžík zo sekcie krízového manažmentu
a civilnej ochrany MV SR.
20. januára – V humanitárnej základni v Limbachu pripravujú zamestnanci materiál pre zemetrasením postihnutú krajinu.
Na Haiti sa dostanú zo Slovenska stany, spacie vaky, poľné lehátka či prikrývky. Už o dva
dni vyráža z Limbachu na bratislavské letisko konvoj s naloženou humanitárnou pomocou. Špeciál prenesie náklad do Paríža, odkiaľ
sa dostane do Karibiku.
12. januára – Ostrovný štát v Karibiku zasiahlo v noci
ničivé zemetrasenie s magnitúdom 7,3. Prírodná katastrofa
paralyzovala celé Haiti. Na Slovensko prichádza prvá informácia
z Monitorovacieho informačného centra Európskej únie.
23. januára – Lietadlo, ktoré má na palube humanitárnu pomoc zo Slovenska, odlieta na Haiti.
18. februára – Obyvateľstvo Haiti potrebuje
ďalšiu pomoc. V limbašskej základni preto zamestnanci nakladajú humanitárnu pomoc za
viac ako 177-tisíc eur. Materiál neskôr prevzali na loď, ktorá vypláva do Karibiku.
AUTOR: RASTISLAV ČÉPE
FOTO: ĽUBOŠ ŽÁKOVIČ A TASR
18. februára
13. januára
20. januára
23. januára
13. januára – členovia koordinačnej porady nadväzujú prvé kontakty s rezortmi, ktoré môžu Haiti pomôcť v ťažkej situácii. O deň
na to v centre civilnej ochrany zasadá koordinačná porada. Počas nej sa rozhodne, aký materiál, v akom množstve a akým spôsobom sa
prepraví na miesto určenia. Zároveň sa zisťuje, ktorá členská krajina EÚ poletí s materiálnou pomocou na Haiti. Tej zverí koordinačná porada prepravu slovenskej humanitárnej pomoci.
18. januára
16
17
AKTUÁLNE – NOVINKY V REZORTE
ROZHOVOR
HASIČI SA ROZHODLI TENTO ROK OPRAVIŤ SVOJE
STANICE
KAŽDÝ HASIČ VLANI ZACHRÁNIL
PRIEMERNE PÄŤ OSÔB
Tento rok plánujú v Prešovskom kraji opraviť 14 hasičských staníc
za 8,6 milióna eur. Peniaze na opravy sa podarilo hasičom získať
zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Peniaze majú byť použité aj na nové vnútorné vybavenie staníc, modernizáciu komunikačných a informačných technológií, zníženie energetickej náročnosti
prevádzok budov hasičského zboru ako aj na zlepšenie pracovných
podmienok hasičov.
Zrekonštruovať štyri hasičské stanice z eurofondov plánujú tento
rok aj v Trnavskom kraji. Do roku 2013 plánuje trnavské krajské vedenie hasičského zboru zrekonštruovať všetkých 11 hasičských staníc v kraji, čo bude stáť asi 12,7 mil. eur.
Vlani urobili slovenskí hasiči takmer 32-tisíc výjazdov, pri ktorých
poskytli pomoc takmer 21.700 osobám v ohrození zdravia či života. Pri počte viac ako 4100 príslušníkov Hasičského a záchranného
zboru možno povedať, že každý hasič poskytol v roku 2009 pomoc
piatim osobám. Najviac osôb, takmer 5900. zachránili hasiči v Prešovskom kraji.
Gratulujeme
AUTOR: RASTISLAV ČÉPE
FOTO: TASR, SHUTTERSTOCK
všem
Záchranářský čin laiků
Nejkurióznější záchranářský čin
Matěj Novák
P e t r To m á š
Záchranářský čin laiků, čestné uznání
Humanitní čin mimo území ČR
František Kovář
p p r a p . To m á š H r a d i l
Záchranářský čin profesionálů jednotlivců
Cena za výjimečný přÍnos pro záchranářství
nprap. Jan Říha
g e n m j r. I n g . M i r o s l a v Š t ě p á n , M U D r. D a n a H l a v á č k o v á
Záchranářský čin profesionálního týmu
Cena mediálních partnerů
Směna B požární stanice Česká Kamenice, směna B
M U D r. M i l a n B r á z d i l
centrální požární stanice územního odboru Děčín HZS
Cena policejního prezidenta
Ústeckého kraje a členové SDH obce Horní Habartice
Te r e z a K o s t k o v á
Záchranářský čin profesionálního týmu, čestné uznání
M a r t i n S v o b o d a , P e t r To m e č e k
V Y H L A Š O VAT E L
MINISTERSTVO VNÚTRA BUDE MAŤ OD JÚLA VIAC
KOMPETENCIÍ
Úrad boja proti korupcii obvinil vlani skoro 400 osôb, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 25 až 30 percent. Antikorupčný úrad v roku 2009 objasnil aj 413 trestných činov. Z toho v 265 prípadoch išlo o trestné činy korupcie a 73 prípadov malo charakter hospodárskych a majetkových trestných činov.
Od 1. júla rezort vnútra preberie po ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja kompetencie územného a stavebného poriadku,
čo umožní zrušiť krajské stavebné úrady. Ministerstvo výstavby totiž koncom júna zo zákona zanikne a jeho agendu si rozdelí niekoľko iných rezortov.
všem
H L AV N Í
PA R T N E R
partnerům
H L AV N Í
MEDIÁLNÍ
PA R T N E R
PA R T N E ě I
MEDIÁLNÍ
18
Cena primátora hlavního města Prahy
p p r a p . J o s e f Vo s á h l o
Děkujeme
ANTIKORUPČNÝ ÚRAD VLANI OBVINIL
TAKMER 400 OSÔB
vítězům
PA R T N E ě I
19
TECHNIKA
TECHNIKA
Nebeskí
jazdci
Kedysi sa hovorilo, že najkrajší pohľad na svet
je z konského chrbta. Piloti Leteckého útvaru
Ministerstva vnútra SR však o tom vedia svoje.
Aj keď ich práca nie je vždy prechádzka ružovým
sadom, v jednom majú jasno – pohľadu na našu
krajinu z kabíny vrtuľníka sa pravdepodobne nič
nevyrovná. Dnes sme boli na návšteve u pilotov
policajnej vrtuľníkovej flotily v Bratislave.
PÁTRAJÚ AJ HASIA
Žiadny cestujúci, ktorý odlieta z letiska M. R.
Štefánika, pravdepodobne neprehliadne neďaleko stojace dva vládne špeciály Tupolev TU
-154M. Ak jeho pohľad zájde ešte o niekoľko
desiatok metrov ďalej, zbadá aj torzá približne
siedmich vrtuľníkov, ktoré si svoje roky v službách pre bezpečnejšie Slovensko už odkrútili.
Ruch komerčného letiska vzdialeného 300
metrov sem dolieha len matne, zato v hangároch sa usilovne pracuje. Letka zamestnáva 60
ľudí – pilotov, inžinierov, administratívnych
pracovníkov aj technikov, ktorí v tejto chvíli
20
pracujú na údržbe jedného vrtuľníka a malého vládneho lietadla Jakovlev Jak-40 určeného
na európske lety.
Na slnkom presvetlenej ploche pred budovami stojí biely vrtuľník Mi-171 so slovenskými znakmi, pripravený vzlietnuť. Masívna sovietska konštrukcia už na prvý pohľad vyvoláva dojem, že sa mašina vie popasovať aj s tvrdšími podmienkami. A nemýlime sa. Aj keď je
to vyše 40 rokov, kedy prvý model tohto radu
prvýkrát vzlietol, ešte dnes lietajú v armádach a policajných zboroch vyše 80 krajín sveta. „V obľube ich majú aj Američania, ktorí ich
používajú na nebezpečné misie v Afganista-
ne,“ prezrádza nám plk. Ing. Ivan Hudík, palubný inžinier policajnej letky, ktorá má oficiálny názov Letecký útvar zariadenie Úradu na ochranu ústavných činiteľov Ministerstva vnútra SR . Stroj obsluhuje trojčlenná posádka – veliteľ riadi vrtuľník, druhý pilot zároveň zastáva úlohu navigátora a súčasne zabezpečuje rádiokorešpodenciu. Palubný inžinier
má na starosti chod motorov, hydraulickej sústavy a iných systémov vrtuľníka. Helikoptéry Mi-171 sú schopné letieť rýchlosťou 250 kilometrov za hodinu a vzlietnuť do výšky šesť
kilometrov, môžu prepraviť 26 ľudí alebo štyri tony nákladu.
21
TECHNIKA
Ešte koncom deväťdesiatych rokov mala letka ministerstva vnútra okrem niekoľkých lietadiel aj sedem vrtuľníkov. Okrem iného nimi
bolo možné po Slovensku prepravovať aj vrcholných predstaviteľov štátu – rýchlejšie ako
autom a lacnejšie ako lietadlom. Tieto časy sa
však už skončili. Dva robustné Mi-171, ktoré
vyhovujú do tvrdých podmienok, neposkytujú dostatok komfortu pre civilných pasažierov.
Práve nedostatok vrtuľníkov je v súčasnosti
najväčší problém letky. Dva operujúce stroje
sú síce veľmi kvalitné, nie sú však vhodné na
každú úlohu. Nové helikoptéry by veľmi pomohli. Uvedomujú si to aj ľudia na najvyšších
miestach. Vlani bol vypísaný tender na nákup šiestich nových vrtuľníkov, na poslednú
chvíľu ho však zrušili. „Katastrofálne zaostávame aj za našimi susedmi. Česi už od rozdelenia stihli dvakrát obnoviť flotilu, prednedávnom kúpili sedem vrtuľníkov pre policajný
zbor a záchrannú službu. Poliaci majú výhodu
domácej produkcie vrtuľníkov, a s rakúsky-
Štyri takéto stroje k nám prišli začiatkom desaťročia v rámci deblokácie ruského dlhu.
Dnes sú v prevádzkyschopnom stave len dva z
nich, ostatné dva čakajú na generálku. Tá závisí od peňazí, ktoré sú k dispozícii – môže
trvať tri mesiace i rok. Aj dva funkčné budú
musieť stráviť pár mesiacov na zemi – kompletnú generálku týmto strojom treba robiť po 1 500 nalietaných hodinách. Na jeden
z nich čaká generálka v októbri, druhý pôjde
do Ruska na budúci rok. „Rozhodne sa nenudíme. Dva-trikrát do týždňa pomáhame pri
pátraní po nezvestných osobách, monitorujeme východnú hranicu, v prípade živelných
pohrôm evakuujeme ľudí alebo transportujeme potrebný materiál alebo v spolupráci s hasičmi likvidujeme lesné požiare,“ vymenúva Ivan Hudík. Ich špecialitou je aj spolupráca s tatranskými záchranármi. Vrtuľníky letky majú široké pole pôsobnosti, môžu hliadkovať na hranici s Ukrajinou nad Východoslovenskou nížinou aj zasahovať na Kežmarskom či Lomnickom Štíte. „Skúsenosti s lietaním v horách nemá ani armáda. Naopak,
22
výcvik v horách má za sebou každý náš veliteľ vrtuľníka, absolvujeme ho v rámci výcviku s Horskou službou,“ hovorí I. Hudík. Práve preto takmer denne poskytujú vo vzduchu
výcvik členom špeciálnych zásahových jednotiek, hasičom, záchranárom. Keď treba, vrtuľníky v tvrdých poveternostných podmienkach
zasahujú aj desať hodín denne, s prestávkami
iba na doplnenie paliva.
NA PREPRAVU NIE
História letky siaha až do 30-tych rokov minulého storočia. Všetko sa začalo žandárskymi hliadkami, ktoré zo zeme kontrolovali letecké koridory a dávali pozor na prípadných
narušiteľov. Čoskoro sa zistilo, že zdola to nie
je to pravé orechové, a tak 1. júla 1935 vzlietlo prvé policajné lietadlo. Po druhej svetovej
vojne sa do letky pridali aj vrtuľníky, okrem
záchranných a bezpečnostných prác sa náplňou letky stala aj preprava ústavných činiteľov.
mi kolegami ani nemá zmysel sa porovnávať,“
vysvetľuje Ivan Hudík.
Chlapov v letke najviac trápi bezmocnosť, s
ktorou sa niekedy stretávajú. Súčasná technika im napríklad neumožňuje lietať a vyhľadávať nezvestných ľudí v noci. Navyše, niekedy je zbytočne drahé na misie lietať s veľkými Mi-171. Jedna letová hodina stojí približne 880 eur, treba totiž počítať s dvomi pilotmi a palubným inžinierom. Na vyhľadávanie nezvestných osôb v ťažkom teréne by postačili aj menšie stroje pilotované jednou osobou. „Z personálnych a technických dôvodov
dnes nemáme 24-hodinovú pohotovosť na
pracovisku. Ak treba vzlietnuť mimo pracovných hodín, môže to trvať aj 90 minút. Ak by
sme mali menšie vrtuľníky obsluhované jedným pilotom a jedným palubným operátorom, mohli by sme fungovať v non stop pohotovostnom režime a vzlietnuť do 10 minút.
A netreba hovoriť o tom, že náklady na letovú hodinu by boli
niekde úplne inde,“ objasňuje I. Hudík.
Modernejšie stroje znamenajú aj lepšie vybavenie, ktoré je
možné spolu s nimi získať. Nie je nič príjemné vedieť o stratenej osobe a čakať niekoľko hodín do úsvitu, pretože súčasná
technika neumožňuje vyhľadávanie nezvestných v noci. „Potom sa často stáva, že záchranná akcia sa mení len na dohľadávanie mŕtveho tela,“ smutne priznáva jeden z pilotov.
23
ROZHOVOR
TECHNIKA
CRÉME DE LA CRÉME
Nielen stroje, ale aj ľudia sú tým, na čo môže byť letka ministerstva vnútra právom hrdá. Momentálne sú v službe len štyria piloti. Čoskoro by mal nastúpiť ďalší, ten však má len zaplniť medzeru po troch, ktorí vlani letku opustili. „Máme
problém, že v posledných rokoch slúžime doslova ako školiace stredisko pre pilotov súkromných spoločností,“ konštatuje Ivan Hudík. Aj keď v policajnej letke sa nemôžu sťažovať na
neoprávnene nízke ohodnotenie, štátne tabuľkové mzdy nedokážu konkurovať ponuke komerčných firiem. Tie po policajných pilotoch siahajú veľmi rady. Do kokpitu vrtuľníku ministerstva vnútra sa nedostane kadekto, aj bývalí vojenskí piloti totiž musia prejsť tvrdým výcvikom. Nielen čo sa týka ťažkých podmienok pri záchranných akciách rôzneho druhu.
„Naši piloti musia byť pripravení rozhodovať sami. Žiadny
dispečer im nemôže povedať, ako sa majú zachovať, musia byť
schopní situáciu správne zhodnotiť a prijať najvhodnejšie riešenie,“ hovorí Ivan Hudík.
JAK 40
Práca za „kniplom“ je jedna z najťažších,
ale zároveň najkrajších,hovorí palubný inžinier
plk. Ivan Hudík
Jeden pilot teraz v zimných mesiacoch odlieta zhruba 40 hodín mesačne, zvyšok času venujú príprave. Každý rok jazdia
do St. Peterburgu na trenažér, kde sa precvičujú v riešení havarijných situácii za letu a zoznamujú sa s rozborom všetkých
nehôd vrtuľníkov Mi-8 a Mi-171, ktoré sa týkajú posledného roka. V letných mesiacoch vhodnejších na výcvik špeciálnych jednotiek je práce oveľa viac. Nehovoriac o situácii, keď
vypukne lesný požiar alebo iná prírodná katastrofa. Vtedy sedia za kniplom aj 10 hodín denne, obmedzuje ich len zákon
a schopnosti stroja, ktorý si potrebuje aj oddýchnuť.
Sčítané a podčiarknuté, v priestoroch letky ministerstva vnútra nájdete skrz naskrz správnych chlapov, ktorí svoju prácu
neberú len ako živobytie, ale aj ako poslanie. Bez lásky a zanietenia sa totiž táto tvrdá robota vykonávať nedá. „Robota pilota vrtuľníku je najťažšia, ale zároveň najkrajšia. Nemenili by sme za žiadnu cenu,“ zhodujú sa elitní piloti z policajnej letky.
VRTUĽNÍKY
LETECKÉHO
ÚTVARU MV SR
2 kusy Mil Mi-171
Rýchlosť: 250 km/h
Maximálny dostup: 6 000 m
Dolet: 640 km
Posádka: trojčlenná
(dvaja piloti, palubný inžinier)
Kapacita: 26 ľudí, 4 tony
nákladu
Výkon: 2x 2100 ks
Hmotnosť: 13000 kg
Dĺžka: 25,35 m
Výška: 5,65 m
Priemer rotora: 21,29 m
Prvý skúšobný let: 1961
TU 154 M
24
AUTOR: KÓŇA MARTIN
FOTO: ĽUBOŠ ŽÁKOVIČ
Počet vyrobených kusov:
12-tisíc
25
ROZHOVOR
OCEŇUJEME
Štátny tajomník MV SR a splnomocnenec vlády pre IZS Jozef Buček odovzdáva ceny výhercom súťaže 112 AWARDS
v priestoroch Obvodného úradu v Nitre
Medzi držiteľmi 112 Awards bol napríklad
príslušník hasičského a záchranného zboru,
ktorý úspešne vybojoval bitku o život človeka rozhodnutého ukončiť svoju púť na stožiari
vysokého napätia, ale aj mladý muž, ktorý pomohol zachrániť topiaceho sa chlapca. Alebo
operátor linky 112, ktorý svojim citlivým prístupom pomohol predísť samovražde zúfalého volajúceho. Okrem toho boli za svoju prácu a efektivitu ocenení pracovníci Nitrianskeho koordinačného strediska záchranného systému v Nitre, či pracovníci kontrolných chemických laboratórií civilnej obrany, ktorí sa
svojimi nápadmi zaslúžili o zaradenie do medzinárodných záchranných štruktúr. Pedagógovia z Akadémie Policajného zboru si zas
preprali ocenenie za šírenie osvety. Ceny víťazom odovzdal štátny tajomník ministerstva
vnútra SR a splnomocnenec vlády pre integrovaný záchranný systém Jozef Buček v Nitre
9. marca. Finančná odmena a darčekový kôš
ich určite potešia, najväčšia radosť je však určite zo zachránených ľudských životov.
NEZAVÁHAL A SKOČIL DO PRÚDU
Pamätná cena pre víťazov súťaže 112 AWARDS
Hrdinovia
Výherca kategórie „Výnimočný
občiansky záchranársky čin“ Peter Adamkovič
Spája ich obetavosť a zanietenie pre svoju prácu, ktorú berú viac ako
poslanie. Nezriedka riskujú svoj vlastný život, aby zachránili ohrozené
životy ostatných, iní zas svojimi nápadmi a „zlepšovákmi“, ktorým obetujú
často aj svoj voľný čas, chránia životy spoluobčanov do budúcnosti. Svojich
„Oscarov“ získali za svoje neobyčajné činy aj príslušníci záchranných zložiek,
ale aj hrdinovia z radov bežných ľudí.
26
Generálny riaditeľ SKMCO Roman Šmahovský, riaditeľ VTÚ KM CO Slovenská Ľupča Marián Vazan
a vedúci KCHL v Nitre Miloš Kosír a ďalší pozvaní.
Bolo horúce augustové popoludnie, keď sa
Peter Adamkovič z obce Banka pri Piešťanoch vybral na bicykli kúpať sa za kamarátmi
na Váh. Zrazu zbadal kričiacu skupinku ľudí a
dve dievčatá v prúde rieky. Onedlho pochopil,
že z posledných síl držia topiaceho sa chlapca.
Bývalý vodnopólista neváhal, vyzliekol tričko a skočil do vody. „Chytil som ho, snažil sa
mu držať hlavu nad hladinou a zamieril k brehu. Bolo vidno, že je zle, mal penu okolo úst a
prevrátené oči,“ spomína záchranca. Na brehu mu iný pán, ktorého meno žiaľ nie je známe, začal dávať masáž srdca, a o pár minút začal chlapec znova dýchať. „Keď prišli záchranári, obliekol som sa a išiel som za kamarátmi. Až večer som sa od známeho lekára dozvedel, že išlo o 15-ročného Mirka z detského domova, ktorého previezli vrtuľníkom do
Bratislavy,“ hovorí Adamkovič. Chlapca niekoľko dní držali v umelom spánku kvôli vode
v pľúcach, nakoniec však prežil. So svojim záchrancom sa síce nikdy osobne nestretol, ten
ho však v poslednej dobe vidí miništrovať na
mládežníckych omšiach.
27
OCEŇUJEME
Jeho duchaprítomnosť a obetavosť mu priniesla ocenenie za občiansky záchranársky čin.
„Bol to veľmi silný zážitok, nikdy som nič také
nezažil. Uvedomil som si, aký je život vzácny a ako ľahko ho možno stratiť,“ hovorí záchranca.
OCEŇUJEME
Výherca kategórie „Výnimočný profesionálny záchranársky čin“ Michal Kovár,
OR HaZZ Malacky
ZÁCHRANA ŽIVOTOV HRANICE
NEPOZNÁ
Kvôli mnohým zlepšeniam, ktoré zefektívňujú ich prácu, si ocenenie v kategórii výnimočné koordinačné stredisko odniesli zamestnanci Koordinančného strediska integrovaného záchranného systému v Nitre. Spolu s maďarskými kolegami vyvinuli videokonferenčný systém, ktorý umožňuje riadiť zásah na
diaľku priamo z riadiaceho štábu. To znamená rýchlejšie a odbornejšie poskytnutie pomoci v tiesni. Vlani prepojili všetky hasičské stanice v Nitrianskom kraji pomocou IP telefónov, čo skvalitnilo a zlacnilo komunikáciu hasičov, záchranárov a policajtov v celom kraji. Navyše, riadiaci dôstojníci sú o zásahoch
vždy informovaní prostredníctvom automatickej SMS notifikácie. Toto a množstvo ďalších opatrení je integrované do jediného systému, ktorý okrem iného spája aj volania na číslo 150 a 112. To skvalitňuje a zrýchľuje prácu
zásahových zložiek, čo môže byť kľúčové v záchrane životov.
Marian Suja z Akadémie Policajného zboru
v Bratislave. Pedagógovia akadémie zaviedli propagačnú nástenku, kde zavesili všetko dôležité v súvislosti s osvetou v oblasti Integrovaného záchranného systému. To,
že si ju všimne skutočne každý študent, je domyslené tým, že na rovnakej nástenke sa nachádzajú aj termíny na skúšky. Študenti sú zároveň preskúšaní aj zo vzniku, vývoja, histórie a aj súčasného stavu Integrovaného záchranného systému. Odborný článok o poslaní katedry krízového manažmentu a vyučovaní tejto problematiky na policajnej akadémii
sme priniesli už v prvom čísle nášho časopisu. Práve osveta medzi pracovníkmi ministerstva vnútra, či už v radoch polície, hasičských
či záchranných zborov môže zachraňovať životy v budúcnosti.
OCENENIA 112 AWARDS
1. KATEGÓRIA:
Výnimočný občiansky záchranársky čin
s podporou 112
Víťaz – Ing. Peter Adamkovič
JE TO TÍMOVÁ PRÁCA
ZOSTROJILI SI LABORATÓRIUM
NA KOLESÁCH
Iniciatívnych pracovníkov si treba vážiť a ceniť. Aj výnimočnú inciatívu zamestnancov
Vzdelávacieho a technického ústavu krízového manažmentu a civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči ohodnotili vyhlasovatelia súťaže cenou v tejto kategórii. Zamestnanci ústavu už
v roku 2006 kúpili prvé z vozidiel bez technickej nadstavby, a v snahe zefektívniť a zmobilniť svoju prácu doň podľa vlastného projektového riešenia interiéru nainštalovali potrebné
laboratórne vybavenie. Na základe tohto prototypu neskôr boli vybavené aj ostatné mobilné laboratóriá. Ich riešenie bolo natoľko
úspešné, že ho zaradili do systému bezpečnostných štruktúr Európskej únie a Organizácie pre zákaz chemických zbraní. Účasť v takomto medzinárodnom klube znamená väčšie
uznanie, ale možnosti rozvoja pre slovenských
pracovníkov. Ich zariadenie je schopné na vysokej profesionálnej úrovni robiť nielen preventívne opatrenia, ale aj účinne zasiahnuť v
prípade zamorenia alebo inej katastrofy.
Druhýkrát sa narodil mladý človek, ktorý sa
takmer presne rok pred odovzdávaním ocenení 112 Awards rozhodol ukončiť svoj život na
stožiari vysokého napätia. Jeho šťastím bolo,
že na miesto okrem policajtov a záchranárov prišiel aj člen hasičského zboru npor. Michal Kovár, ktorý len pár týždňov predtým absolvoval kurz krízovej intervencie. Išlo hlavne o čas, trvalo asi hodinu, kým prišli odborníci odstaviť elektrický prúd. „Pomaly mi došli argumentami, ktorými sa mi muža dari-
Príhovor štátneho tajomníka MV SR a splnomocnenca vlády pre IZS, Jozefa Bučeka
2. KATEGÓRIA:
Výnimočný profesionálny
záchranársky čin a prvá pomoc
s podporou 112:
Víťaz – npor. Michal Kovár,
OR HaZZ Malacky
Atmosféra z odovzdávania cien 112
AWARDS na Obvodnom úrade v Nitre
lo presviedčať, aby svoj zámer neuskutočnil,“
spomína Kovár. Keď vypli prúd, muž sa rozhodol obesiť na vlastnom opasku. Kovár neváhal a vyliezol na asi osem metrov vysoký stožiar. Opasok prerezal a hneď ho nasadil
na plošinu, ktorú pristavili jeho kolegovia. Po
pár minútach sa neúspešný samovrah prebral.
„Neviem ako dopadol, ale dúfam, že sa svojej šance chytil,“ hovorí Kovár. Svoje ocenenie
si váži, nezabudne však podotknúť, že patrí aj
jeho kolegom. „Je to tímová práca, človek sám
by nič nezvládol,“ hovorí záchranca.
ZACHRÁNIL HO CEZ TELEFÓN
Keď sa istý Košičan v januári tohto roka rozhodol zavolať na linku 112, bol presvedčený,
že ide o posledný telefonát jeho života. Kvôli osobným problémom bol totiž rozhodnutý
vziať si život. Operátorovi oznámil, že už ho to
na tomto svete nebaví, a preto sa chce zastreliť.
To by však na druhej strane linky nemohol sedieť Milan Varga.
Pán Varga je veľmi skromný, o svojom statočnom čine sa mu rozprávať veľmi nechce. O to
viac si však jeho prácu cenia nadriadení. „Ing.
Milan Varga si v tomto spomínanom prípade
počínal vysoko profesionálne s veľkou mierou
trpezlivosti a pochopenia pomohol osobe rozhodnutej skoncovať so životom. Vďaka jeho
bezprostrednej pomoci bol zachránený život
človeka,“ uvádza sa v hodnotení. Niet divu,
že tento život zachraňujúci telefonát priniesol
operátorovi špeciálne ocenenie 112 Awards.
112 Awards je celoeurópska súťaž, ktorú organizuje Európska asociácia tiesňových liniek
v záujme oceniť výnimočné záchranárske činy
a výnimočné zásluhy v rozvoji jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112. Slovenská republika tento rok po prvý krát zorganizovala národné kolo súťaže, do ktorého sa
mali možnosť zapojiť nielen profesionálni záchranári, ale všetci občania. Víťazi národného
kola sú automaticky nominovaní do európskeho kola súťaže.
BEZ OSVETY TO NEJDE
Výherca kategórie „Výnimočný profesionálny záchranársky čin“ Michal Kovár, OR
HaZZ Malacky
28
Pracovať s ľuďmi a propagovať dobrý zámer je
nesmierne dôležité. Ocenenie za výnimočnú
aktivitu v oblasti osvety a vzdelávania o čísle
tiesňového volania 112 získal tento rok ing.
Skúsený operátor tiesňovej linky sa s nádejným samovrahom snažil nadviazať kontakt,
rôznymi otázkami ho odviezť od myšlienok na
ukončenie svojho života a nakoniec, po dlhom
rozhovore, sa mu to aj podarilo.
3. KATEGÓRIA:
Výnimočné koordinačné stredisko
Víťaz – Koordinačné stredisko integrovaného
záchranného systému v Nitre
4. KATEGÓRIA:
Výnimočná iniciatíva záchranárskej zložky
Víťaz – Vzdelávací a technický ústav
krízového manažmentu a civilnej ochrany
Slovenská Ľupča
5. KATEGÓRIA:
Výnimočná aktivita v oblasti osvety a
vzdelávania o čísle tiesňového volania 112
Víťazi – Ing. Marian Suja
a doc. Vladimír Blažek, CSc.
Akadémia PZ v Bratislave
6. KATEGÓRIA:
Špeciálne ocenenie
Víťaz – Milan Varga, KS IZS Košice
AUTOR: MARTIN KÓŇA
FOTO: ĽUBOŠ ŽÁKOVIČ
29
TECHNIKA
Mobilná
kontrolná
jednotka
Od 1. januára 2010 Slovenská republika spustila do
prevádzky komplexnú službu elektronického mýta.
Elektronické mýto platí pre všetky vozidlá nad 3,5 tony
na diaľniciach, rýchlostných cestách i vybraných cestách
prvej triedy v celkovej dĺžke viac ako 2032 kilometrov. Celé
riešenie mýtneho systému je založené na technológiách
systému družicovej navigácie GPS (Global Positioning System)
a rádiovej komunikačnej technológie DRSC (Dedicated
Short-Range Communications), ktoré svojimi technickými
vlastnosťami a technologickými možnosťami umožnia
zabezpečiť maximálnu možnú flexibilitu pri zvládaní rastu
objemu nákladnej dopravy v najbližšom období.
30
TECHNIKA
Kontrolu výberu mýta zabezpečuje akciová
spoločnosť SkyToll v súčinnosti s Mýtnou políciou. Samotná kontrola mýta je rozdelená na
dva hlavné okruhy – stacionárny a mobilný.
Stacionárna kontrola je riešená celkovo 6 pevnými kontrolnými zariadeniami a 40 prenosnými kontrolnými zariadeniami. Mobilná časť
kontroly je realizovaná 25 mobilnými kontrolnými jednotkami. Posádku mobilnej kontrolnej jednotky tvorí príslušník Mýtnej polície, ktorý je vodičom vozidla a mýtny úradník, ktorý je činný ako operátor systému kontroly elektronického mýta.
VOZIDLO AKO INÉ
Pre čitateľa je určite najzaujímavejším komponentom hlavne táto mobilná kontrolná jednotka, ktorá predstavuje na prvý pohľad obyčajný zásahový automobil Polície. Ale naozaj len na ten prvý pohľad. V skutočnosti ide o vysoko špecializované vozidlo, ktorého základné vybavenie je doplnené širokým
spektrom ďalších sofistikovaných technológií, umožňujúcich spoľahlivé plnenie náročných úloh, ktoré sú na toto vozidlo a jeho posádku kladené. Väčšina týchto riešení je vizuálne zvonka ťažko postrehnuteľná. Navonok
obyčajné policajné zásahové vozidlo s prednou a zadnou svetelnou rampou, doplnkovými svetlami v blatníkoch, doplnkovými svetlami v maske a zvukovou sirénou, na povrchu
bielo sfarbeného vozidla zelený a žltý reflexný pás. K tomu okrem nápisov Polícia na obvyklých štyroch pozíciách ešte znak Mýtnej
polície na čelnej kapote a na dverách vodiča
aj spolujazdca. Snáď len tí pozornejší si všimnú plochý štvorcový blok umiestnený v hornej časti pravého krídla zadných dverí a tesne
pod týmto blokom kruhový priezor. Prestavbu vozidiel a ich prispôsobenie pre plnenie
tejto veľmi špecifickej úlohy uskutočnila bratislavská spoločnosť STRAŽAN s.r.o., ktorá sa
dlhodobo a spoľahlivo venuje úpravám a prestavbám automobilov pre špeciálne ciele pre
Políciu, Hasičský a záchranný zbor i Ozbrojené sily Slovenskej republiky.
Konštruktéri a pracovníci spoločnosti STRAŽAN s.r.o. v svojich prevádzkach celkovo prestavali a prispôsobili pre potreby Mýtnej polície 30 automobilov Volkswagen T5 Transporter Kombi 2,5L TDI, ktoré slúžia ako základňa pre mobilnú kontrolnú jednotku systému
elektronického mýta. V konštrukcii tohto špecializovaného vozidla sú použité technológie
renomovaných svetových výrobcov činných
v tejto oblasti, ale viaceré riešenia použité pri
ich montáži a integrácii sú autorskými riešeniami integrátora.
31
TECHNIKA
TECHNIKA
Základom mobilnej kontrolnej jednotky komplexnej služby je úžitkový automobil
Volkswagen T5 Transporter Kombi 2,5L TDI s rázvorom podvozku 3400 mm. Vozidlo je dlhé 5290 mm, široké 1904 mm a jeho výška bez doplnkov je 1970 mm. Jeho
najväčšia prípustná celková hmotnosť dosahuje 2800 kg. Automobil poháňa preplňovaný dieselový päťvalec Volkswagen BPC s objemom 2461 cm³, ktorý ponúka maximálny výkon až 128 kW pri 3500 ot/min. Manuálna prevodovka disponuje piatimi rýchlostnými stupňami pre jazdu vpred a jedným rýchlostným stupňom pre jazdu dozadu. Poháňané sú obidve nápravy vozidla, na ktorých je jednoduchá montáž
kolies. Použité pneumatiky majú rozmer 205/65 R16C 103T. Najvyššia konštrukčná
rýchlosť vozidla Volkswagen T5 Transporter Kombi 2,5L TDI dosahuje 184 km/h.
ŠPIČKOVÉ TECHNOLÓGIE
Základom nových a mimoriadnych schopností prerobeného vozidla – mobilnej kontrolnej jednotky, sú nové technológie, ktorými je vybavený pôvodne štandardný automobil v rámci procesu prestavby. Základom prestavby je nainštalovanie špeciálnej centrálnej počítačovej jednotky V-REX, viacúčelovej čítačky MD 5850M MultiReader spoločnosti Q-Free, špeciálnej termálnej kamery, dennej kamery, pracoviska
ka MD 5850M MultiReader dokáže identifikovať automobil idúci rýchlosťou
vyššou ako 200 km/h.
Čítačku MD 5850M MultiReader charakterizuje mechanicky, klimaticky aj
elektronicky odolná konštrukcia. Puzdro čítačky je celokovové, s protikoróznou ochranou s polyesterovým povlakom a lisovaným ochranným prekrytom
z PVC. Vonkajšie rozmery čítačky sú 30,5 cm x 30,5 cm x 15 cm, jej hmotnosť
je pritom len 7,4 kg. Príkon zariadenia je menej ako 25 W. Ku konštrukcii dverí je zariadenie uchytené prostredníctvom oceľovej konštrukcie – špeciálnej
konzoly. Čítačka disponuje štyrmi diaľkovo ovládanými mikrovlnovými komunikačnými kanálmi s krokovaním po 5 MHz – prvý kanál pracuje na frekvencii 5,7975 GHz, druhý kanál pracuje na frekvencii 5,8025 GHz, tretí kanál
pracuje na frekvencii 5,8075 GHz a štvrtý kanál pracuje na frekvencii 5,8125
GHz. Výkon vysielača je 2 W. Zosilnenie anténovej jednotky je 19 dB. Horizontálna šírka lúča čítačky je 17°, vertikálna šírka lúča dosahuje hodnotu 10°.
Citlivosť prijímača je lepšia ako -103 dBm. Maximálny diaľkový dosah komunikácie zariadenia pri zabezpečení požadovanej dátovej bezpečnosti je 10 m.
Ďalším zariadením, ktoré získava údaje o kontrolovanom vozidle, je termálna
kamera umiestnená v ráme, ktorý je vmontovaný do novovytvoreného technologického priestoru v zadnej časti úložného priestoru vozidla. Pre túto termál-
operátora a montáž nového úložného a technologického priestoru. Centrálna počítačová jednotka V-REX prijíma všetky získané aj prijaté informácie z jednotlivých senzorov, spracováva ich
a umožňuje obojsmernú komunikáciu s centrálou služby elektronického mýta počas jazdy aj na mieste. Viacúčelová čítačka MD
5850M MultiReader, ktorá je uchytená z vonkajšej strany pravého krídla zadných dverí vozidla – mobilnej kontrolnej jednotky,
je samostatný vysielač s prijímačom pracujúci v rámci technológie DRSC vo frekvenčnom pásme 5,8 GHz. Čítačka ako taká obsahuje mikrovlnový vysielač a prijímač, moderný dátový modem,
vlastnú počítačovú jednotku a napájací zdroj. Zariadenie je určené na automatické registrovanie, identifikovanie a spoplatňovanie
vozidiel vybavených mikrovlnovým komunikačným rádiovým odpovedačom, ktorý integrovanou súčasťou palubnej jednotky OBU
(On-Board Unit). Čítačka je vybavená štandardizovaným rozhraním pre prepojenie Ethernetom a štandardizovaným sériovým komunikačným rozhraním RS422. Zariadenie má samodiagnostické funkcie, vyrovnávaciu pamäť pre typických 10 000 transakcií,
schopnosť merať úroveň signálu palubnej jednotky OBU. Čítač-
32
33
TECHNIKA
nu kameru je v pravom krídle zadných dverí
namontovaný priezor s aerodynamickým prekrytom, ktorý optimalizuje prúdenie vzduchu okolo a zabezpečuje čistotu priezoru. Kamera umožňuje súčasné snímanie evidenčného čísla vozidla, ktorého palubná jednotka OBU je práve kontrolovaná čítačkou MD
5850M MultiReader. Vlnová dĺžka v ktorej
pracuje kamera umožňuje uskutočňovať spoľahlivé zosnímanie evdenčného čísla vozidla
v akýchkoľvek klimatických podmienkach, vo
dne aj v noci.
Ďalšia kamera, tentoraz denná, je nainštalovaná v prednej časti vozidla za čelným sklom
vozidla. Táto slúži na záznam a zosnímanie
vozidla, ktoré bude kontrolované, keďže každá jedna kontrolná operácia je vizuálne, hlasovo aj dátovo zaznamenaná na digitálnom
videorekordéri a uložená v prenosných pamäťových jednotkách a archivovaná počas nevyhnutnej doby.
V interiéri vozidla – mobilnej kontrolnej jednotky, je demontovaný druhý rad sedadiel,
kde je ergonomicky riešený stolík pre operátora systému s ovládacími prvkami a na strope uchyteným plochým LCD displejom, kde
sa operátorovi zobrazujú všetky potrebné informácie. Vodič vozidla a operátor systému
komunikujú s použitím palubného interkomu (vnútorného hovorového zariadenia). Interiér vozidla je oproti štandardu doplnený
o prídavné osvetlenie do úložného priestoru
a priestoru nad stolík.
SAMOZREJMOSŤOU JE
VIACÚČELOVOSŤ
Mobilná kontrolná jednotka, napriek svojmu
primárnemu určeniu, ktorým je realizovanie
kontroly mýta, nie je výlučne jednoúčelovým
špeciálom. V prípade nevyhnutnosti dokáže
posádka vozidla napríklad zabezpečiť miesto
dopravnej nehody a poskytnúť základnú zdravotnícku pomoc. Veľká časť príslušenstva
a vybavenia sa ukladá v zadnom priestore vozidla, kde je vytvorená nová úložná a technologická sekcia. Táto je predstavovaná skriňou,
ktorá je uchytená o podlahu vozidla. Skriňa je
rozdelená na niekoľko častí a poskytuje dostatok úložného priestoru. Prístup do tejto sekcie
je zadnými dvojkrídlovými dverami.
Pre osvetlenie miesta havarijnej alebo inej
udalosti je vozidlo – mobilná kontrolná jednotka, vybavené teleskopickým stožiarom
34
s dvojicou halogénových svietidiel s výkonom
po 300 W. Zdvih stožiaru, ktorý je nainštalovaný v strede vozidla, je pneumatický. Príslušné diaľkové ovládanie činnosti celého zariadenia je káblové a bezkáblové. Súčasťou vybavenia stožiaru je elektrocentrála Honda s výkonom 2 kW, ktorá je umiestnená v zadnej úložnej a technologickej sekcii.
Medzi ďalšie vybavenie vozidla, ktoré je
umiestnené v novovytvorenej úložnej a technologickej sekcii, patrí ručný práškový hasiaci prístroj, protipožiarna deka, teplá deka
na zabalenie postihnutého, 5 kusov gumených reflexných kužeľov, 4 kusy stroboskopických svetiel na vozovku, kompletná sada základného náradia (kliešte, kombinované kliešte, skrutkovač, nôž atď.). K vybaveniu patrí aj
menič napätia 600 W, 12/230 V.
Keďže vozidlo – mobilná kontrolná jednotka,
a jeho posádka, nie sú limitované ročným ob-
dobím alebo aktuálnymi klimatickými podmienkami, vozidlo je doplnkovo vybavené aj
nezávislým teplovzdušným kúrením Webasto. Pracovné smeny posádky vyžadujú taktiež
jej zabezpečenie počas dlhšieho času na celom
území krajiny. Preto patrí do doplnkového vybavenia vozidla aj schránka s objemom 20 l
na teplé a studené jedlá a nápoje, čo prispieva
k operatívnosti mobilnej kontrolnej jednotky
pri zachovaní kvalitných pracovných podmienok obsluhy na jej palube.
AUTOR: MIROSLAV GYURÖSI
FOTO: JOZEF JAKUBÍK, MARIÁN KARDOŠ
ODBORNÁ PRÍLOHA
Modernizácia integrovaného záchranného systému
Vážené kolegyne
a kolegovia,
úroveň spoločenskej
bezpečnosti občanov
členských štátov Európskej únie je hodnotená rýchlosťou, kvalitou
a dostupnosťou služieb
poskytovaných obyvateľstvu v situáciách, kedy je
priamo ohrozený život,
zdravie jednotlivca alebo verejnosti, bezpečnosť, súkromné alebo verejné vlastníctvo,
životné prostredie či iný stav, následkom ktorého je postihnutý
subjekt odkázaný na poskytnutie bezodkladnej pomoci.
Vytvorenie integrovaného záchranného systému znamenalo kvalitatívny posun v poskytovaní neodkladnej pomoci tým,
ktorí sa ocitli v tiesni. Takýmto usporiadaním sa totiž položili
základy pre koordinovaný a efektívny postup všetkých záchranných zložiek pri poskytovaní pomoci v tiesni. Uvedené platí nielen pri zásahoch jednotlivých záchranných zložiek, ako je
napríklad poskytnutie zdravotníckej pomoci jednotlivcovi alebo zdolanie požiaru, ale najmä pri riešení zložitých udalostí vyžadujúcich nasadenie viacerých záchranných zložiek pri mimoriadnych udalostiach (živelných pohromách, haváriách a katastrofách).
Projekt reštrukturalizácie, fungovania a rozvoja integrovaného
záchranného systému považujem za najdôležitejší bezpečnostný projekt v súčasnosti. Jeho cieľom je ochrana života, zdravia, majetku a životného prostredia, teda toho najcennejšieho
pre každého z nás. Splnomocnencom vlády pre integrovaný záchranný systém som bol poverený vedením projektovej skupiny
č. 2 na vypracovanie zásad, metód, postupov a spôsobov zabezpečovania príjmu, vyhodnocovania a realizácie odozvy na tiesňové volanie, tvorbu a aktualizáciu dokumentácie a prevádzkových dát automatizovaného systému podpory riadenia.
Chápem to ako veľkú výzvu, pretože patrím k tým, ktorí chcú
pridať ruku k dielu. Osobne chápem integrovaný záchranný
systém ako dobre zosynchronizovaný proces, ktorý začína príjmom a spracovaním tiesňového volania, vyslaním jednotiek na
miesto udalosti, činnosťou na mieste udalosti a končí návratom
jednotiek na základňu a vyhodnotením činnosti vo všetkých
jeho fázach. Proces, ktorý je prepojený na strategické riadenie
vrátane prepojenia na obdobné záchranné štruktúry v susedných štátoch, ako aj ostatných členských štátoch Európskej únie
a na medzinárodné organizácie s humanitárnym poslaním,
je schopný promptne reagovať na nežiaduce udalosti, počnúc
ohrozením jednotlivca až po mimoriadne udalosti veľkého rozsahu (živelné pohromy, havárie a katastrofy).
Aj z uvedeného dôvodu integrovaný záchranný systém musí
vystupovať navonok ako dobre organizovaný celok – služba,
ktorej hlavnou úlohou je riešenie udalosti. Úspech či neúspech
záchrannej akcie bude úspechom či neúspechom celého integrovaného záchranného systému, nie len jednej záchrannej zložky. Integrovaný záchranný systém je služba štátu obyvateľstvu.
Čím kvalitnejšia bude táto služba, tým viac bude spokojný občan, ale aj návštevník našej krajiny.
Aby sa pojem „integrovaný záchranný systém“ takto chápal,
medzi prvé hmatateľné kroky patrí vypracovanie a realizácia
pilotného projektu reštrukturalizácie organizácie, fungovania
a rozvoja operačného riadenia základných záchranných zložiek
IZS so zameraním najmä na Hasičský a záchranný zbor, Policajný zbor, Horskú záchrannú službu a koordinačné stredisko IZS v Prešovskom kraji, záchrannú zdravotnú službu z tohto
procesu nevynímajúc najmä vo väzbe na príjem, vyhodnotenie a distribúciu tiesňových informácií prostredníctvom národných čísiel tiesňového volania (150, 155, 158), európskeho čísla tiesňového volania 112 a ďalších tiesňových informácií, ktoré
signalizujú potrebu integrovane a koordinovane riešiť ohrozenie občianskej bezpečnosti od pomoci v tiesni jednotlivcovi až
po ohrozenie veľkého počtu obyvateľstva.
Verím v úspech reštrukturalizácie integrovaného záchranného
systému. Veľmi pozitívne vnímam záujem a rozhodnutie vlády Slovenskej republiky nadrezortne riešiť túto problematiku
s cieľom posilnenia bezpečnosti štátu a spoločnosti na ochranu
a rozvoj kvality života človeka a jeho prostredia.
To, že nás v blízkom období čakajú veľmi významné zmeny
v tejto oblasti, ktoré sa dotknú všetkých záchranných zložiek,
netreba zdôrazňovať. Budúcnosť majú tí, ktorí sú týmto zmenám otvorení, sú ochotní vzdelávať sa a prispôsobovať sa novým výzvam a podmienkam.
Ing. Ladislav Szakállos
vedúci oddelenia integrovaného záchranného systému
a výkonu služby sekcie krízového manažmentu
a výkonu služby Ministerstva vnútra SR,
vedúci projektovej skupiny č. 2 pre vypracovanie zásad,
metód, postupov a spôsobov zabezpečovania príjmu,
vyhodnocovania a realizácie odozvy na tiesňové volanie,
tvorbu a aktualizáciu dokumentácie a prevádzkových dát
automatizovaného systému podpory riadenia
ODBORNÁ PRÍLOHA
Operačné riadenie – kľúčový
prvok reakcie zložiek IZS
na nežiaducu udalosť
Podklady pre pilotný projekt „Reštrukturalizácia organizácie, fungovania a rozvoja operačného
riadenia IZS v Prešovskom kraji“
Autori: MUDr. Karol Kálig, CSc., Kancelária ministra vnútra
Ing. Ladislav Szakállos, Sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany
b) zabezpečenie zázemia na plnenie záväzkov a úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ (implementácia EÚ čísla tiesňového volania 112, lokalizácie volajúceho, palubného
tiesňového volania – eCall),
Zadanie bolo zdôvodnené najmä:
c) zabezpečenie pripravenosti IZS ako súčasti bezpečnostného systému štátu na riešenie nebezpečenstiev
a ohrození na území SR a v rámci EÚ.
Výstupom zodpovedných inštitúcií na riešenie uvedených problémov je príprava strategického plánu rozvoja
IZS na roky 2009 až 2015.
Vlastná realizácia úloh a výstupov splnomocnenca vlády SR pre IZS sa uskutočňuje v rámci medzirezortného
programu.
Reštrukturalizácia organizácie, fungovania a rozvoja IZS v rokoch 2009-2015 metódami programového
a projektového riadenia (ďalej ROFaRIZS)
V rámci prvotných analýz prostredia a SWOT analýzy
modelov organizačno-inštitucionálnej a personálnej
infraštruktúry IZS sa dospelo k záveru, že kľúčovým pre
celý medzirezortný program je riešenie reštrukturalizácie
organizácie, fungovania a rozvoja operačného riadenia
IZS a koordinačných stredísk IZS. Vo väzbe na príjem,
vyhodnotenie a distribúciu informácií prostredníctvom
národných čísiel tiesňového volania (150, 155, 158), EÚ
čísla tiesňového volania 112 a ďalších tiesňových informácií, ktoré signalizujú potrebu riešiť stav ohrozenia občianskej bezpečnosti (nežiaduca udalosť, mimoriadna
udalosť) a/alebo podporu človeka v tiesni.
Tlačová konferencia k spusteniu pilotného projektu na Obvodnom
úrade v Prešove. Zľava: prezident HaZZ Alexander Nejedlý, štátny
tajomník MV SR a splnomocnenec vlády pre IZS Jozef Buček,
riaditeľ KR PZ Prešov František Leško, vedúca KOS ZZS Prešov
Ľubica Bajerovská
2
Uznesením vlády SR č. 579/2009 zo dňa 18. augusta 2009
bol schválený štatút splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre integrovaný záchranný systém (ďalej IZS)
s definovanými právomocami a orgánmi na plnenie jeho
úloh a výstupov. Je zrejmé, že takéto závažné rozhodnutie na úrovni vlády musí mať svoje zdôvodnenie a vyjadruje potrebu riešiť problematiku celospoločenského
významu. V zásade išlo o reakciu na:
nými strediskami IZS v rámci obvodných úradov v sídle
kraja najmä pri:
a) potrebu riešenia problémov avizovaných záchrannými zložkami a operačnými strediskami IZS, koordinač-
• ďalších právnych predpisov upravujúcich činnosť záchranných zložiek,
• aplikácii zákona č. 129/2002 Z. z. o IZS v znení neskorších predpisov,
• právnych predpisov na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia,
žiek IZS so zameraním na HaZZ, PZ, HZS a koordinačné
strediská IZS (dalej PP ROFaROR IZS). Na realizáciu pilotného projektu bol určený Prešovský kraj.
Riešenie tejto úlohy v celoštátnom rozsahu si vyžaduje vytvorenie projektu pre reštrukturalizáciu organizácie,
fungovania a rozvoja operačného riadenia IZS.
Na optimalizáciu tvorby celoštátneho projektu a vzhľadom na rozdielne administratívne a geografické členenie
pôsobenia zložiek IZS sa ukázalo, že bude potrebné najprv vytvoriť a realizovať pilotný projekt reštrukturalizácie organizácie, fungovania a rozvoja operačného riadenia na regionálnej úrovni (kraj) tak, aby skúsenosti a výstupy z pilotného projektu boli replikovateľné v ďalších
krajoch SR.
S týmto cieľom bola na základe výsledkov rokovania splnomocnenca vlády a zúženého riadiaceho podvýboru na
úrovni prezidentov HaZZ a PZ zo dňa 8. 12. 2009 zadaná úloha vypracovať návrh podkladov pre pilotný projekt „Reštrukturalizácia organizácie, fungovania a rozvoja operačného riadenia základných záchranných zlo-
1. vyššie uvedenými výsledkami prvotných analýz
prostredia IZS a výsledkov SWOT analýzy modelov organizačno-inštitucionálnej a personálnej infraštruktúry IZS,
2. prebiehajúcimi prípravami HaZZ a PZ na prechod
operačného riadenia svojich zložiek, ako aj príjmu tiesňového volania na čísla 150 a 158 z okresnej na krajskú
úroveň,
3. požiadavkami na harmonizáciu a interoperabilitu informačných a komunikačných technológií operačného
riadenia základných a ďalších zložiek IZS,
4. požiadavkami na ekonomicky efektívny (najmä personálne a materiálno-technicky) návrh reštrukturalizácie
pri zachovaní všetkých kvalitatívnych parametrov služieb
IZS tak, aby IZS bol v rámci bezpečnostného systému
štátu pripravený na minimalizáciu rizík a dopadov nežiaducich situácií a udalostí na ľudskú existenciu a životné prostredie a aby sa svojou pripravenosťou a dostupnosťou IZS stal súčasťou kontinuálneho zlepšovania služieb poskytovaných záchrannými zložkami, zdravotníckymi službami a psychosociálnej podpory pre ľudí ohrozených na živote a zdraví následkom nežiaducich situácií a udalostí.
Východiskami na splnenie zadania boli výstupy SWOT
analýzy projektového tímu (PT) a dotknutých projektových skupín (PS1, 2, 3, 4) navrhovaných modelov organizačno-inštitucionálnej a personálnej infraštruktúry IZS,
ktoré rešpektovali že:
1. prvoplánovou úlohou IZS je pripravenosť jeho zložiek na riešenie a samotné riešenie nežiaducich udalostí/mimoriadnych udalostí, ktoré bezprostredne
ohrozujú život a zdravie ľudí, majetok a životné prostredie,
2. na efektívne plnenie tejto úlohy je potrebné:
a) štandardizovať sytémy a procesy riadenia nežiaducej
udalosti/mimoriadnej udalosti (pozri obr. č. 1, 2) a s tým
súvisiaceho systému informačnej a komunikačnej infraštruktúry (napr. CordCom a iné),
3
ODBORNÁ PRÍLOHA
Obr. 1
b) počet operačných stredísk základných záchranných
zložiek IZS so zameraním najmä na HaZZ, PZ, HZS
a koordinačných stredísk IZS v rámci predpokladaného
prechodu operačného riadenia týchto zložiek (vrátane
čísiel tiesňového volania) z okresnej na krajskú úroveň,
c) počet operátorov/dispečerov a riadiacich pozícií pre
nepretržité (7dní/24hodín = smena, celková prevádzka)
zabezpečenie reakcie na príjem a spracovanie tiesňového
volania a operačného riadenia udalosti,
d) počet m2 na priestorové zabezpečenie prevádzky operačného riadenia pri základnej požiadavke 10 m2 na pracovisko jedného operátora/dispečera. Ostatné obslužné
a prevádzkové priestory sú odvodené od štandardných
požiadaviek,
e) v rámci systému informačnej a komunikačnej podpory operačného riadenia:
Obr. 2
• počet systémov podpory velenia a riadenia
(command&control),
• počet operátorských pultov (aktívnych a záložných).
Návrh modelov pre tvorbu podkladov pre pilotný projekt
a predpokladané zmeny vyplývajúce z návrhu
Na získanie podkladov a merateľných vstupov pre návrh
pilotného projektu „Reštrukturalizácia organizácie, fungovania a rozvoja operačného riadenia základných záchranných zložiek so zameraním najmä na HaZZ, PZ
a koordinačné strediská IZS“ je model reštrukturalizácie operačného riadenia záchrannej zdravotnej služby (ZZS), ktorý bol realizovaný v čase od marca 2006 do
marca 2007. Schematicky je model znázornený v tab. 1.
čený ako TKM – telekomunikátor = zastrešujúci termín
pre operátora/dispečera a ďalšie pozície, ktoré ako hlavný pracovný nástroj používajú telekomunikačné a informačné technológie). Zásadnou otázkou parametrizácie je, koľko operátorov je potrebných do smennej prevádzky a následne na zabezpečenie nepretržitej prevádzky v režime 7/24/12 (7 dní, 24 hod./12 mes.),
b) priestory – požiadavky sa odvíjajú od pracoviska
operátora/dispečera a počtu operátorov v smene, ktoré boli z hľadiska ergonomických a psychohygienických
stanovené na 10 m2 na jedno pracovisko operátora.
Ďalšie obslužné a prevádzkové priestory sú následne stanovené podľa štandardných hygienických, ergonomických a ďalších požiadaviek,
c) informačná a komunikačná infraštruktúra (IK),
ktorá je pre potrebu merateľných parametrov zúžená na
počet modulov velenia a riadenia (C&C) a počet operátorských pultov (TKM pulty),
Popis:
b) administratívne a geograficky zjednotiť zásahové obvody jednotlivých zložiek IZS minimálne na úrovni kraja,
c) kombináciou bodov 1. a 2. navrhnúť pre potreby realizácie pilotného projektu niektorý z modelov operačného riadenia (výsledok SWOT analýzy akceptovaný zúženým riadiacim podvýborom na úrovni prezidentov HaZZ a PZ a splnomocnenca vlády SR pre IZS dňa
8.12.2009),
3. medzi vybrané merateľné parametre pre návrh pilotného projektu patria:
4
1. V mapkách SR je znázornený počet operačných stredísk (OS) pred a po reštrukturalizácii. 72 okresných OS
bolo pretransformovaných na 8 krajských OS.
2. V tabuľke sú znázornené 4 merateľné parametre reštrukturalizácie:
a) personalistika - pre potreby modelovania sa zamerala na kľúčovú pozíciu v systéme odozvy na tiesňové volanie – operátrora/dispečera, ktorý je v základnom režime nepretržitého prijmu tiesňového volania, jeho vyhodnotenia a distribúcie informácií (v tabuľke je vyzna-
d) poznámka – v stĺpci poznámka je vyznačená úroveň
bezpečnostného profilu (BP) OS z pohľadu počtu pultov a počtu operátorv v smene (príklad: tam, kde je jeden
operačný pult a jeden operátor v smene, na zabezpečenie nepretržitého príjmu tiesňového volania je OS hodnotené ako vysoko rizikové – nespĺňa základné bezpečnostné požiadavky z hľadiska technického a personálneho vybavenia).
Analýza
Postup:
1. Fyzická kontrola všetkých 72 OS a zhodnotenie minimálne podľa uvedených merateľných parametrov.
2. Výsledok je v tabuľke v červenom riadku. Zistený rizikový profil BP z pohľadu personalistiky, priestorového
vybavenia a úplne neštandardnej a nedostatočnej IK infraštruktúry.
3. Možné riešenie:
a) štandardizovať existujúce OS vo všetkých merateľných parametroch a dosiahnúť BP+. Výsledok je uvedený
v zelenom riadku. Vysoko náročné na personál, priestory a zabezpečenie IK infraštruktúry. Ekonomicky výrazne nevýhodné,
b) realizovať krajský model. Výsledok vo všetkých merateľných parametroch je vo fialovom riadku,
c) pri porovnaní výsledkov krajského modelu a modelov
okresných sa dá pomerne jednoducho vyjadriť personálny, priestorový a IK zisk krajského modelu pri dodržaní
štandardizovaného BP++.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že z pohľadu systémového
prístupu k riešeniu požiadaviek (v našom prípade vstupné parametre pre návrh pilotného projektu) a možnosti hodnotenia kvality OS, kľúčovou požiadavkou je stanovenie počtu operátorov/dispečerov na zabezpečenie
5
ODBORNÁ PRÍLOHA
Tab. 3
Tab. 4
Štátny tajomník MV SR a splnomocnenec vlády pre IZS Jozef Buček
po tlačovej konferencii k spusteniu pilotného projektu v Prešove
nepretržitej prevádzky pri obsluhe liniek tiesňového volania.
1. Možnosti stanovenia počtu prvolíniových operátorov/
dispečerov pre nepretržitú prevádzku obsluhy liniek tiesňového volania:
a) intuitívny odhad – napr. počet operátorov na počet
obyvateľov v spádovej oblasti čísla tiesňového volania;
tento spôsob sa dá optimalizovať skúsenosťami z iných
krajín (nie kopírovať); takto bol riešený počet operátorv v ZZS, kde bolo stanovený pomer 1 operátor na cca
100 000 obyvateľov v spádovej oblasti čísla tiesňového
volania, čiže pri krajskom modeli je odhad podľa počtu obyvateľov v kraji. Tento princíp je použiteľný, ak operačné strediská nemajú monitorovanú telefóniu, a preto
nie je možné sledovať a vyhodnocovať telekomunikačnú
záťaž operátora/dispečera,
b) kvalifikovaný odhad – ak je telefónia OS monitorovaná a vieme získať údaje o počte hovorov, priemernej
dĺžke hovorov v čase a stanovíme čas reakcie operátora na príjem hovoru od prvého zvonenia, potom je možné vykonať kvalifikovaný odhad telekomunikačnej záťaže a potrebu počtu operátorov pomocou štandardizovanej kalkulácie.
6
Návrh parametrizácie v rámci prípravy HaZZ a PZ na
prechod operačného riadenia svojich zložiek a príjmu tiesňového volania na čísla 150 a 158 z okresnej na
krajskú úroveň
1. Model reštrukturalizácie operačného riadenia ZZS bol
realizovaný a uvedené postupy sú replikovateľné (pozri
návrh tab. 2, 3 pre HaZZ a PZ).
Predbežný záver:
2. Kľúčovým vstupným parametrom pre reštrukturalizáciu organizačno-inštitucionálnej, personálnej a následne
informačno-komunikačnej infraštruktúry je kvalifikovaný odhad počtu operátorov/dispečerov.
3. V rámci návrhu parametrov pre pilotný projekt je
možné tieto údaje modelovať a vykonať kvalifikovaný
odhad (pozri http://www.erlang.com/calculator/erlc/)
Uvedený materiál má za cieľ navrhnúť metodiku získania
podkladov na vypracovanie návrhu pilotného projektu,
ktorého výsledky by mohli významne prispieť ku kvalifikovanému splneniu úlohy zadanej realizačnému tímu na
vypracovanie a predloženie projektu Reštrukturalizácia
organizácie, fungovania a rozvoja operačného riadenia
základných záchranných zložiek a koordinačných stredísk IZS najmä s dôrazom na HaZZ a PZ.
Pokračovanie: Postupy a priebežné výsledky realizácie
pilotného projektu ROFaROR IZS v PO kraji budú publikované v ďalšom čísle Revue 112.
7
ODBORNÁ PRÍLOHA
eCall
implementácia v SR
eCall – využitie, prínos a jeho implementácia v SR
Autor: kpt. Ing. Róbert Ambra, [email protected]
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre
Cestné komunikácie sú v súčasnej dobe veľmi nebezpečné miesto, čo nám dokazujú každodenné správy a štatistiky o dopravných nehodách zranených a usmrtených
občanov. Žijeme vo veľmi rýchlej dobe, v ktorej už vôbec nie je problém cestovať na veľké vzdialenosti. Ba dokonca je to priam požadované a nevyhnutné. Dokonale vybudovaná cestná infraštruktúra, diaľničné systémy
sú práve na tento účel priam predurčené. S rozvojom telekomunikačnej a výpočtovej techniky sa nám ponúka
možnosť jej priameho využitia pri záchrane ľudského života v okamihu nevyhnutnom pre postihnutého občana
vplyvom dopravnej nehody.
byť spustené manuálne alebo automaticky. Čas, ktorý
záchranári získajú a veľmi potrebujú na poskytnutie
pomoci sa tak môže skrátiť o polovicu, môže sa znížiť
závažnosť zranenia a môžu byť zachránené životy ľudí,
ktorí nevedia, alebo nie sú schopní oznámiť, kde sa
práve nachádzajú. Posádka automobilu, ktorá môže byť
v danom okamihu v bezvedomí, pritom nebude musieť
pre svoju záchranu vykonať nič.
Takže eCall je celoeurópska služba volania z palubného
systému vozidla.
ČO JE TO ECALL:
ARCHITEKTÚRA SYSTÉMU ECALL
Pri vážnej nehode a po aktivácii nárazového senzora
vozidlo vybavené palubnou jednotou eCall automaticky
vytočí linku 112, jednotné európske číslo tiesňového
volania a pošle údaje o mieste nehody (určí polohu
vozidla prostredníctvom GPS lokalizácie) príslušnej
záchrannej zložke. Tiesňové volanie systému eCall môže
Celá architektúra eCall je založená na prenose minimálneho súboru dát (MSD) a hlasu priamo z vozidla do centra príjmu tiesňového volania E112. Tiesňové volanie sa
aktivuje manuálne a to priamo osobami vo vozidle, alebo
automaticky pomocou senzorov a snímačov umiestnených vo vozidle a ich spustením vplyvom dopravnej ne-
hody. Pri aktivácií snímačov informuje palubná jednotka automobilu o nehode priamo centrum príjmu E112.
Zároveň sprostredkuje najdôležitejšie informácie o nehode (MSD).
Hlavná časť eCallu je OBU (On Board Unit) jednotka,
ktorá je umiestnená v automobile a vyhodnocuje rôzne
kritické situácie pomocou snímačov a senzorov, zabezpečuje prenos minimálneho súboru dát a priame spojenie
z centom príjmu testového volania E112.
Veľmi dôležitou častou jednotky OBU je lokalizačný modul GPS, ktorý určuje presnú polohu nehody. Nevyhnutná požiadavka na jednotku OBU je, aby informácie o nehode boli odoslané aj v prípade jej poškodenia napríklad
vplyvom nárazu.
Minimálny súbor dát (MSD) je presne definovaný súbor dát, ktorý sa prenesie medzi jednotkou OBU a centrom príjmu testového volania E112. Tento súbor dát vychádza na základe požiadaviek záchranných zložiek pre
rýchlu reakciu, presnú lokalizáciu a správne nasadenie síl
Cieľom pomôcť pokroku smerom k zvýšeniu bezpečnosti na pozemných komunikáciách použije Európska komisia všetky svoje dostupné nástroje. Preto komisia uviedla ako súčasť svojej stratégie iniciatívu INTELIGENTNÝ AUTOMOBIL.
Podľa alarmujúcich štatistík každoročne na cestách EÚ
zahynie 40 000 ľudí. V roku 2008 došlo na európskych
cestách k viac než 1,2 milióna nehodám, pri ktorých zahynulo približne 39 000 ľudí a vyše 1,7 milióna ich bolo
zranených. Zavedením novej komunikačnej technológie eCall určenej na použitie v automobiloch, sa prispeje
k záchrane 2 500 životov ročne.
Zvyšovanie bezpečnosti na cestách sa preto stáva ľudskou a ekonomickou nevyhnutnosťou. Nehody na cestách predstavujú pre ekonomiku EÚ ročne stratu vyše
160 miliárd EUR. Zavedením systému eCall by bolo
možné ročne ušetriť 26 miliárd EUR, zatiaľ čo náklady
na vybavenie jedného vozidla sa odhadujú na menej než
100 EUR. Zavedenie tohto systému umožní aj nové, modernejšie vybavenie a služby (napr. digitálne tachografy
alebo elektronické mýto), ako aj využívanie satelitnej lokalizačnej technológie.
8
Architektúra systému eCall
9
ODBORNÁ PRÍLOHA
a prostriedkov na daný zásah.
Parametre MSD sú :
1. riadiaca informácia,
2. VIN – jednoznačné identifikačné číslo automobilu,
3. čas, presný dátum a čas udalosti,
4. zemepisná šírka WGS 84,
5. zemepisná dĺžka WGS 84,
6. smer jazdy – je prepočítaný z posledných troch nameraných údajov GPS,
7. poskytovateľ služby, IP adresa poskytovateľa služieb,
8. voliteľné dáta, informácie o nehode a vozidle.
V súčasnej dobe stojí pred štátmi Európskej únie, ktoré podpísali memorandum o porozumení dôležitá úloha, a to stanoviť jednotný prenosový protokol na komunikáciu jednotky OBU s centrom príjmu testového volania E112.
Pre túto potrebu je možné využiť nasledovné prenosové
protokoly:
• SMS – Short Messagge Service,
• GPRS/EDGE,
• UUS – User to User Signalling,
• USSD – Unstructured Supplementary Service Data,
• GSM CS DATA – GSM Circuit Switched DATA,
• DTMF – Dual Tone Multi Frequency,
• In-band signalling.
ČO NÁS ČAKÁ
Slovensko dňa 13. 6. 2008 podpisom Memoranda o porozumení eCall podporilo paneurópsky systém interoperabilných služieb pre tiesňové volanie z vozidla. Minister
dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny podpísal
za prítomnosti Viviane Reding, eurokomisárky pre informačnú spoločnosť a médiá, Memorandum o porozumení eCall. Slovensko je v poradí 14. krajinou spomedzi členských štátov EÚ, ktoré podpísali memorandum,
a tým prevzali na seba záväzok včas zaviesť tento paneurópsky systém.
Zatiaľ je používanie systému eCall verejnými orgánmi,
automobilovými spoločnosťami aj poskytovateľmi mobilných telefónnych služieb dobrovoľné. Doteraz nebol tento systém sprevádzkovaný v žiadnej krajine EÚ. Komisia predložila dokument obsahujúci stratégiu zavedenia
cenovo dostupného systému tiesňového volania z automobilov vo všetkých nových vozidlách v celej Európe do
roku 2014, počínajúc už budúcim rokom. Jeho zavedenie
vyžaduje dôslednú spoluprácu automobilového odvetvia,
10
telekomunikácií aj vnútroštátnych správnych orgánov vo
všetkých krajinách EÚ, ktoré musia zabezpečiť vybavenie
svojich záchranných služieb tak, aby boli schopné realizovať volania v systéme eCall.
Napriek tomu, že je technológia pripravená a spoločné normy platné pre celú EÚ sú schválené, šesť krajín
EÚ (Dánsko, Francúzsko, Írsko, Lotyšsko, Malta a Spojené kráľovstvo) ich z obáv súvisiacich s nákladmi odmieta. Príprava telefónnych sietí a tiesňových služieb na zavedenie systému eCall v celej EÚ má plnú podporu Európskeho parlamentu a 15 krajín EÚ, ktoré už memorandum o porozumení pre zavedenie systému eCall podpísali (Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Grécko,
Holandsko, Litva, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko) ako
aj troch ďalších európskych krajín (Island, Nórsko a Švajčiarsko). Ďalších šesť krajín (Belgicko, Bulharsko, Luxembursko, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko) zavedenie
systému eCall podporuje a sú ochotné dohodu vo vhodný čas podpísať.
Skôr ako bude možné uviesť eCall plne do prevádzky,
musia jednotlivé krajiny schváliť spoločné normy a pokyny na harmonizované používanie systému a vykonať
praktické skúšky (napr. vo Fínsku, Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Taliansku a Holandsku bola už zahájená skúšobná prevádzka).
dokázali spracovať volania rozšírené o určenie polohy
(E112) a volania eCall,
3. poskytnúť zodpovedajúce tiesňové služby rozšírené
o určenie polohy a jazykovú podporu,
4. spolupracovať s európskymi organizáciami pre normalizáciu na vytvorení sady noriem umožňujúcich jednotné
riešenie núdzovej komunikácie vrátane polohy,
5. podporovať prácu pracovnej skupiny podľa článku 29
v jej úsilí hľadať riešenie spracúvania údajov systému
eCall, ktoré by zároveň zaručovalo bezpečnosť a ochranu jednotlivca a ochranu jeho (jej) súkromia a osobných
údajov.
ZÁVER:
Čo dodať na záver? Hádam len to, že Slovensko, a vlastne všetkých nás, v dohľadom čase čaká neľahká úloha
implementácii systému eCall. Čo je pozitívne a to čo by
nám malo dodať síl do ďalšej práce je to, že týmto systémom nielenže ušetríme miliardy eur, ktoré strácame pri
každej dopravnej nehode a každom výjazde záchranárov, ale predovšetkým zachránime množstvo ľudských
životov, a tým zabránime množstvu ľudských tragédií
a ľudského utrpenia, či už fyzického, alebo psychického,
zo straty svojich najbližších. Systém eCall má obrovský
predpoklad znížiť následky dopravných nehôd, a to nie
len na Slovensku, ale vo všetkých krajinách, ktoré sa do
tohto vznešeného projektu zapoja.
Slovenská republika sa pridala do konzorcia krajín, ktoré
budú implementovať pilotnú prevádzku systému eCall.
Za pilotné koordinačné stredisko v rámci Slovenskej republiky bolo vybrané koordinačné stredisko v Prešove.
V priebehu minulého roku bola uskutočnená podrobná
analýza a štúdia realizovateľnosti a implementácie pilotného projektu eCall.
Pre požadovanú presnosť informácie o polohe a potrebné pokrytie je potrebné využiť globálny navigačný satelitný systém (GNSS), použiť GPS a v blízkej budúcnosti Európsky satelitný navigačný systém Galileo, ktorý ponúkne ešte väčšiu presnosť a dostupnosť. Očakáva sa tiež,
že zariadenie eCall svojimi lokačnými a komunikačnými schopnosťami poslúži ako platforma pre ďalší verejný
sektor a komerčné služby, keď tieto dosiahnu potrebnú
úroveň zrelosti alebo komerčnej využiteľnosti.
Cieľom projektu eCall je implementovať celoeurópsku tiesňovú službu, ktorú môžu využívať všetky vozidlá
v Európe bez ohľadu na model, krajinu registrácie a polohu. Európania cestujú svojimi autami do zahraničia čoraz častejšie, a preto je pre eCall predpokladom celoeurópska interoperabilná služba.
Činnosti, ktoré by mali zabezpečiť členské štáty:
1. podporovať využívanie čísla 112 a podniknúť kroky na
urýchlenie zavedenia informácií o polohe vo svojich verejných bezdrôtových sieťach,
2. zmodernizovať svoje strediská tiesňového volania, aby
11
ODBORNÁ PRÍLOHA
112-tka bližšie k občanom
Autori: Bc.Ľudmila Staňová, komunikačný odbor Kancelárie ministra vnútra
JUDr.Slavomír Petrulák, sekcia legislatívy a vonkajších vzťahov
Od 12. marca tohto roku je v účinnosti nové nariadenie ministerstva vnútra o vybavovaní podaní týkajúcich sa volania na jednotné európske číslo tiesňového volania 112. Občanom by malo priniesť osobnejší a promptnejší prístup k ich podaniam, ktoré sa
častokrát týkajú takej citlivej veci, ako je ochrana ľudského života a zdravia. Nám, nadšencom za integrovaný záchranný systém, členom tímu splnomocnenca vlády pre integrovaný záchranný systém, ako aj zamestnancom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorí sa zaoberajú problematikou integrovaného záchranného systému, by na druhej strane mal priniesť jasnejší a rýchlejší mechanizmus získavania
a pripravovania odpovedí, ale aj dôležitú spätnú väzbu
na fungovanie integrovaného záchranného systému,
ktoré nakoniec povedie k jeho zefektívneniu.
Celý názov nariadenia znie „Nariadenie Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky o postupe pri prijímaní a vybavovaní podaní ohľadom prijímania, spracúvania a vyhodnocovania informácií o tiesňovom volaní na jednotné európske číslo tiesňového volania 112“ a možno ho
nájsť pod číslom 46 v čiastke 14. Nariadenie nadobudlo
účinnosť podpisom ministra vnútra 12. marca 2010, čo
znamená, že už v súčasnosti obdržané podania týkajúce
sa čísla 112 by mali byť vybavované podľa postupu, ktorý
je v ňom zahrnutý.
ČO VIEDLO K VZNIKU NARIADENIA
Komunikačný odbor Kancelárie ministra vnútra ako
kontaktný bod pre styk s verejnosťou dostal od vzniknutia jednotného európskeho čísla 112 v roku 2003 viacero podaní, ktoré vyjadrovali nespokojnosť s funkčnosťou čísla tiesňového volania 112 a integrovaného záchranného systému (ďalej len „IZS“). Podania vyplývali väčšinou z osobných skúseností, pri ktorých bolo otázne, či skutočne došlo k naplneniu cieľa integrovaného záchranného systému a čísla tiesňového volania 112, t.j.
vyvinutiu maximálneho úsilia pre záchranu ľudského ži-
12
vota, zdravia či majetku. Či už boli tieto podania následne vyhodnotené ako opodstatnené alebo neopodstatnené, pri komunikácii s občanmi ohľadom takých citlivých
záležitostí, ako je záchraná ľudského života, je nevyhnutná rýchlejšia a pružnejšia komunikácia ako pri ostatných
typoch podaní.
Na tento účel bola vytvorená osoba „príjemcu“, ktorá by
prijímala, priebežne komunikovala a rovnako oboznamovala dotknutého občana s výsledkom prešetrenia, pokiaľ by táto úloha nespadala výlučne pod kompetenciu
sekcie kontroly a inšpekčnej služby (v prípade sťažností
podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach). Zhromažďovanie občianskych podaní ohľadom čísla tiesňového volania 112 na jednom mieste prináša viacero výhod. Prvou je lepší prehľad o spokojnosti občanov s touto verejnou službou. Podania občanov možno chápať ako ich
spätnú väzbu na systém, ktorá pri pravidelnom monitorovaní a vyhodnocovaní môže slúžiť ako jeden z indikátorov kvality tejto verejnej služby. Ešte väčšou výhodou
však je, že túto spätnú väzbu môžeme využiť ako impulz
pre návrh zlepšení v systéme. Reakcie občanov sa tak stávajú hodnotnou informáciou, ktorá vypovedá o fungovaní systému a občania samotní zas „veľkými bratmi“, ktorí
systém zvonku monitorujú.
CESTA JEDNÉHO PODANIA
Procesne možno mechanizmus prijímania a vybavovania podaní popísať nasledovne. Podanie dostane príjemca poštou, telefonicky, faxom či e-mailom na novovytvorenú schránku. Následne pošle občanovi krátku notifikáciu o prijatí jeho podania s prípadným ďalším vyžiadaním údajov podľa charakteru podania. Týmto príjemca nielen potvrdí doručenie, ale zároveň deklaruje záujem inštitúcie zaoberať sa podnetom, čo vytvára pozitívny imidž pre ministerstvo navonok. Príjemca posúdi
charakter podnetu v spolupráci s osobou určenou na vybavovanie sťažností zo sekcie kontroly a inšpekčnej služby. Ak ide o sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z.z., sťaž-
nosť sa postupuje sekcii. V prípade, že ide o iné podanie,
rieši ho príjemca s osobou zo sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany, ktorá je gestorom problematiky IZS a linky 112.
Nariadením sa do mechanizmu vybavovania podaní
k číslu tiesňového volania 112 zaviedla osoba „analytika“, ktorý má príjem tiesňového volania na číslo 112
a odozvu na toto volanie opísané v podaní posúdiť zo
psychologického i odborného hľadiska, pričom vychádza z dostupnej dokumentácie, vlastného rozboru a analýzy operátorského riešenia. Čl. 4 bližšie definuje dokumentáciu a konkretizuje, čo analytik vo vlastnom rozbore posudzuje:
• príjem informácií o tiesňovom volaní na číslo tiesňového volania 112,
• kladenie kľúčových otázok potrebných na spracovanie
a vyhodnotenie informácií z tiesňového volania na číslo
tiesňového volania 112,
• spracovanie a vyhodnotenie informácií z tiesňového volania na číslo tiesňového volania 112 vrátane určenia hlavného problému a určenia priorít riešenia tiesňovej udalosti,
• spôsob poskytnutia poradenstva volajúcemu na číslo
tiesňového volania 112,
• celkové spracovanie hovoru,
• opis udalosti v dokumentácii, v ktorej sa zaznamenáva
činnosť operátorov.
Veríme, že niektoré podania občanov budú slúžiť aj ako
vstupy pri príprave nového zákona o integrovanom záchrannom systéme.
Schváleniu nariadenia predchádzala diskusia aj o zahrnutí záchrannej zdravotnej služby do tohto mechanizmu.
Keďže operačné strediská záchrannej zdravotnej služby nie sú podriadené Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, nie je to možné opraviť interným aktom riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zmeniť by
to mohol nový zákon o IZS, ktorý je v gescii projektovej
skupiny č. 7. Nový zákon o integrovanom záchrannom
systéme by mohol obsahovať systém hodnotenia kvality
integrovaného záchranného systému spoločný pre všetky zložky integrovaného záchranného systému, ktoré sa
zaoberajú príjmom volania na jednotné číslo tiesňového
volania 112 vrátane vybavovania podnetov občanov.
Viac informácií nájdete na
http://www.minv.sk/?mate-pripomienku-k-linke-112
Na základe týchto informácií vypracuje analytik analýzu
operátorského riešenia, ktorá slúži ako podklad pre stanovisko sekcie.
Stanovisko, ktoré obsahuje odpoveď pre občana, ako aj
určenie príčin prípadných nedostatkov, zasiela sekcia
príjemcovi, a to najneskôr do 14 dní od doručenia podania. Príjemca spracuje stanovisko do podoby prijateľnej
pre občana a po súhlase riaditeľa komunikačného odboru, ako osoby zodpovednej za komunikáciu smerom
k verejnosti i médiám, ju posiela občanovi.
PRIPOMIENKY A BUDÚCNOSŤ NARIADENIA
Nariadenie vzniklo v spolupráci projektovej skupiny č. 5
pre komunikačnú stratégiu, informačnú kampaň, propagáciu a osvetovú činnosť pre IZS a projektovej skupiny č. 7 pre legislatívu IZS, ale aj nadšencov za integrovaný záchranný systém, ktorí sú súčasťou projektového tímu ako poradného orgánu splnomocnenca pre integrovaný záchranný systém. Jeho účelom je najmä prevencia, predchádzanie súdnym žalobám zo strany občanov, ale aj mapovanie disfunkcií integrovaného záchranného systému a brať ich ako impulzy na jeho zlepšenie.
13
ODBORNÁ PRÍLOHA
Hasičské stanice budú
vzdialene ovládané z krajského
operačného strediska
Operačný dôstojník na krajskom operačnom stredisku dokáže súčasne ovládať viacero
hasičských staníc.
Integráciou do CoordComu môže operačný
dôstojník ovládať všetky systémy z jedného
miesta.
Autor: Martin Valášek, novinár
Ak dnes občan potrebuje privolať hasičov a vytočí linku
150, jeho hovor skončí na hasičskom dispečingu v okrese, kde sa práve nachádza. Operačný dôstojník následne zmobilizuje hasičskú stanicu, ktorá je najbližšie k incidentu, aktivuje poplach a informuje, aké zdroje sú pre
daný zásah potrebné. V prípade potreby sa operačný
dôstojník spojí so vzdialeným pracoviskom polície, prípadne aj so záchrannou zdravotnou službou a koordinuje akciu aj s nimi.
CENTRALIZÁCIA
Ministerstvo vnútra SR v rámci modernizácie integrovaného záchranného systému (linka 112) uvažuje o centralizácii operačných stredisk HaZZ do spoločných priestorov na úrovni kraja a o lepšom prepojení ich informačných a komunikačných systémov. Dôvodom centralizácie je nielen úspora nákladov, užšia integrácia s IZS, ale
aj zmeny vyplývajúce z aktuálneho vývoja telekomunikačných sietí a informačných technológií.
Pilotný projekt integrácie okresných hasičských dispečingov na úroveň krajských operačných stredísk prebieha
v súčasnosti v okrese Nitra, pričom nositeľom myšlienky centralizácie operačných stredísk HaZZ na krajskú
úroveň je samotné Prezídium Hasičského a záchranného
zboru (HaZZ). Ak sa plány rezortu vnútra naplnia, nedovolajú sa viac občania pri vytočení linky 150 na okresné hasičské dispečingy, ale na krajské operačné strediská HaZZ.
Realizácia myšlienky by však nebola možná bez nasadenia vzdialeného manažmentu hasičských staníc. Ten
umožňuje, aby operačný dôstojník vedel na diaľku ovládať prvky stanice, napríklad otvoriť a zavrieť brány, zapínať a vypínať osvetlenie garáží, ovládať odsávanie výfu-
14
kových splodín z garáží, prípadne ovládať vonkajšie semafory, aby mohli vozidlá z hasičskej stanice bez problémov vyraziť na zásah. Vzdialený manažment umožní cez
kamerový systém aj vizuálne skontrolovať, či technika
opustila hasičskú stanicu, či sa po výjazde vozidiel zatvoria brány, alebo či do objektu nevošla nepovolaná osoba.
V ZNÁMOM PROSTREDÍ
Výhoda pilotného riešenia spočíva aj v tom, že vzdialený manažment hasičských staníc je integrovaný do jednotného komunikačného a dispečerského systému Ericsson CoordCom, ktorý dnes napomáha riadeniu tiesňových udalostí. To znamená, že krajskí operační dôstojníci
HaZZ si nemusia zvykať na nové prostredie, pretože užívateľské prostredie, v ktorom dnes pracujú, sa iba doplní
o ďalšie funkcie.
Pridanie nových funkcionalít pre HaZZ do prostredia
CoordComu dobre demonštruje, že systém je pripravený splniť špecifické požiadavky jednotlivých záchranných a bezpečnostných zložiek. V ideálnom prípade by
cez jednu platformu mohli komunikovať a spolupracovať policajti, hasiči aj zdravotníci. To vytvára predpoklady na to, aby sa občania, ktorí sa ocitnú v tiesni a potrebujú pomoc, dovolali dobre vyškoleným, profesionálnym
pracovníkom a aby sa bezpečnostné a záchranné zložky
vedeli lepšie koordinovať a poskytnúť rýchlejšiu pomoc.
Napokon, hlavným poslaním integrovaného záchranného systému je efektívna koordinácia celého reťazca záchranných činností, čo vedie k záchrane životov, zmierneniu utrpenia a minimalizácii škôd na majetku.
Operačný dôstojník si môže zvoliť príslušnú
hasičskú stanicu z kraja, v ktorom má
pôsobnosť.
V prípade aktivácie brán má operačný dôstojník
vizuálny prehľad o skutočnom otvorení alebo zatvorení
brány a tiež o výjazde techniky na zásah.
15
ODBORNÁ PRÍLOHA
Deň 112 patril deťom
11. február je deň, kedy si krajiny Európskej únie pripomínajú číslo tiesňovej linky 112.
Prostredníctvom rôznych aktivít pre verejnosť informujú verejnosť o linke 112, ktorej správne
používanie môže zachrániť ľudský život.
Autor: Ľudmila Staňová, komunikačný odbor Kancelárie ministra vnútra
Peter Blaas, člen projektového tímu pre integrovaný záchranný systém
kou oprávnených a falošných hovorov, ukážkou lokalizácie a vysvetlením na čo slúži. Cieľom bolo poukázať na
náročnosť práce zamestnancov KS (vysoká miera zodpovednosti, potreba okamžitých reakcií, správneho vyhodnotenia situácie, práca pod stresom a tlakom a pod.).
3. Workshop – simulovaná akcia: Na chodníku nehybne
leží človek. Dieťa zatelefonuje na linku 112. Operátor po
zistení základných informácií dieťa prepojí na operátora linky tiesňového volania LTV 155. Ten inštruuje dieťa, kladie mu doplnkové otázky a radí, čo má robiť, ako
zistiť, čo je postihnutej osobe, ako má postupovať do príchodu pomoci. Dieťa vykonáva zadané pokyny na figuríne. Pri simulovanej akcii je nevyhnutná prítomnosť kvalifikovanej osoby, ktorá poskytne dieťaťu návod na poskytnutie prvej pomoci v roli operátora linky tiesňového
volania 155.
4. Prehliadka záchranárskej techniky – takmer všetky koordinačné strediská sa rozhodli zakomponovať do svojho programu všetky štyri navrhované body, ktorých metodická postupnosť mala zabezpečiť praktické pochopenie fungovania tiesňovej linky 112. Niektoré strediská sa
rozhodli urobiť aj ukážku záchrannej akcie. Koordinačné stredisko v Trenčíne zorganizovalo ukážku priamo
pred budovou obvodného úradu. Hasiči predviedli vyslobodenie vodiča zakliesneného vo vraku vozidla a jeho
odovzdanie do starostlivosti záchrannej zdravotnej služby. Nasledovala ukážka likvidácie plameňov šľahajúcich
z horiaceho vozidla. Na záver mali deti možnosť oboznámiť sa s výbavou vozidiel HaZZ, ZZS a prakticky si vyskúšať poskytnutie prvej pomoc na rôznych figurínach
podľa druhu zranení.
Podobne aj v Banskej Bystrici sa organizátori rozhodli pre ukážku súčinnosti medzi HaZZ a ZZS pri zásahu
v prípade cestnej havárie. V Bratislave hasiči zas ukázali zlaňovanie, ktoré si dokonca vyskúšali aj samotné deti,
ktoré boli napriek zlému počasiu z podujatia nadšené.
Oslavy Dňa 112 v Prešove boli spojené s predstavením
pilotného projektu modernizácie koordinačného strediska, ktorý na tlačovej besede uviedol štátny tajomník MV
SR a splnomocnenec vlády pre IZS Jozef Buček.
Vlastný program malo koordinačné stredisko v Trnave,
ktorý sa týkal výlučne problémov volania na linku 112,
pričom organizátori sa snažili zdôrazniť predovšetkým
to, že zneužívanie tiesňového volania ovplyvňuje činnosť
operátorov vo výkone služby.
Projektová skupina navrhla program pre 10 až 15 detí,
pričom jednotlivé koordinačné strediská mohli tento počet zvýšiť alebo znížiť podľa vlastného uváženia. Najväčší počet detí malo banskobystrické koordinačné stredisko, ktoré navštívilo takmer 30 detí. Zo spätnej väzby ko-
Deň 112 v Banskej Bystrici
Na Slovensku sa Deň 112 oslavoval už po druhýkrát. Kým
minulý rok sme prostredníctvom televíznych spotov a sms
správ oslovovali širokú verejnosť, tento rok sa cieľovou
skupinou stali deti a mládež. Ako sme totiž počas týždňového prieskumu volaní na koordinačných strediskách IZS
zistili, až 22 % volajúcich na linku 112 sú práve deti. Väčšina týchto volaní pritom nie je núdzových.
V Deň 112 sme sa chceli prihovoriť deťom a mládeži na
koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému, ktoré sú zároveň centrami linky 112. Takto
mali deti možnosť na vlastné oči vidieť, ako linka 112
funguje a čo všetko dokáže jedno tiesňové volanie spustiť. Do osláv sa k našej veľkej spokojnosti rozhodli za-
16
pojiť všetky koordinačné strediská IZS. Cez prednostov obvodných úradov v sídle kraja im bol ponúknutý
program, ktorý koncipovala projektová skupina č. 5 pre
komunikačnú stratégiu, informačnú kampaň, propagáciu
a osvetovú činnosť IZS. Program pozostával zo štyroch
základných častí:
1 Úvod k linke 112 – diskusia s deťmi, vyvolanie ich záujmu o problematiku, vyzývanie k porozprávaniu vlastných skúseností. Po diskusii mali koordinačné strediská možnosť využiť elektronickú učebnú pomôcku eBook
pre ilustráciu situácií, kedy je potrebné volať pomoc.
2. Prehliadka koordinačného strediska spojená s ukáž-
Deň 112 v Prešove
17
ODBORNÁ PRÍLOHA
Čo je eBook?
eBook je elektronická učebnica (na CD/DVD), ktorá moderným a atraktívnym spôsobom cez videá, kvízy
a diskusné námety komunikuje témy o prvej pomoci a linke 112:
- cez eBook možno efektívne komunikovať problematiku IZS a linky 112 práve deťom v školách – využíva
modernú technológiu, videá, kvízy, námety na diskusiu,
- užívateľ môže s programom pracovať samostatne, ale aj v skupine,
- účinný nástroj výučby pre učiteľov využiteľný v rámci predmetu ochrana človka a prírody,
- nástroj osvety o problematike linky 112.
Deň 112 v Banskej Bystrici
Deň 112 v Prešove
ordinačných stredísk vyplynul záujem pravidelne organizovať edukatívne návštevy či prezentácie koordinačného
strediska pre deti, pretože jeden deň v roku je príliš málo
na šírenie osvety o tejto problematike. Navyše, priestorové podmienky niektorých stredísk neumožňujú stredisko
navštíviť viac než piatim osobám naraz. Preto bolo navrhnuté, aby sa Deň 112 konal buď ako deň otvorených
dverí, alebo by sa z prehliadok koordinačných stredísk
stala pravidelná aktivita pre rôzne cieľové skupiny.
Účelom podujatia nebolo pracovať len so skupinami detí
priamo na koordinačných strediskách, ale prostredníctvom novinárov, ktorí boli na všetky aktivity pozvaní,
dosiahnuť široký multiplikačný efekt. Práve angažovanosťou pracovníkov KS a jednotlivých zložiek pri príprave vizuálne zaujímavého a pre siedmu veľmoc atraktívneho programu sa nám podarilo zabezpečiť širokú účasť
zástupcov elektronických aj printových médií. Informácie o správnom používaní tiesňových liniek sa tak dostali na celé Slovensko. S relatívne malým množstvom vynaložených prostriedkov sme tak oslovili veľkú časť slovenskej verejnosti.
18
Deň 112 v Banskej Bystrici
Deň 112 v Nitre
19
ODBORNÁ PRÍLOHA
Geniálny telekomunikátor
Postavenie a úlohy operátora/dispečera čísla tiesňového volania – kompetenčný profil
a vzdelávanie
Autor: MUDr. Karol Kálig, CSc., Kancelária ministra vnútra
V predchádzajúcom čísle Revue 112 v článoku s názvom
„Operátor tiesňovej linky – nová odbornosť?“ je nastolená otázka: Kto teda dnes sedí v kresle operátora? Myslíme si, že ide o veľmi aktuálny a citlivý problém profesionality telekomunikácie pre reakciu na tiesňové volania a operačné riadenie nežiaducej/mimoriadnej udalosti (čísla tiesňového volania 112, 150, 155, 158).“ K diskusii na túto tému sa pripájame týmto článkom.
V naliehavých situáciach volanie o pomoc musí byť riešené profesionálne a efektívne. Treba sa primerane rýchlo a nestranne v celom štáte, bez ohladu na dennú a nočnú hodinu rozhodnúť o mobilizácii síl a prostriedkov potrebných na pomoc a podporu človeka v tiesni. Najčastejšie ide o mobilizáciu zložiek integrovaného záchranného systému ako sú Hasičský záchranný zbor, polícia,
záchranná zdravotná služba, Horská záchranná služba,
Vrtuľníková záchranná služba, ale aj ďalší.
Túto úlohu, v prípade volania pomoci cez čísla tiesňového volania plní operátor/dispečer na operačných strediskách alebo koordinačných strediskách. Operátor/dispečer pomocou telekomunikačných a informačných technológií prijíma, vyhodnocuje a odovzdáva informácie týkajúce sa ochrany verejnosti a podpory človeka v tiesni.
Nároky na prácu operátora/dispečera operačných stredísk sa za posledné roky výrazne zvyšujú a rozvíjajú.
Vzdelávanie a výcvik sa zameriava na komplexné spracovanie tiesňových volaní, spracovanie zadania pre príslušné záchranné zložky a na poskytovanie poradenstva volajúcim.
Operátori denne vyhodnocujú stovky tiesňových hovorov. Spracovanie len jedného tiesňového volania v sebe
nesie celý rad reakcií. Začína sa momentom nadviazania
telefonického spojenia s volajúcim.
V prvej časti hovoru ide o získanie relevantných faktov
a analýzu vzniknutej tiesňovej udalosti:
20
1. Kde sa udalosť stala – operátor/dispečer potrebuje vedieť presnú adresu miesta, kde sa nachádza postihnutý,
aby vedel, kam má vyslať pomoc.
2. Čo sa stalo – znamená identifikovanie charakteru
udalosti. Je to krok potrebný pre správne rozhodnutie
o ďalšom odbornom postupe v zmysle poslania adekvátneho druhu pomoci a poskytnutia podpory volajúcemu
formou poradenstva alebo až riadenia pomoci do príchodu príslušnej záchrannej zložky.
3. Koľko ľudí je postihnutých na mieste udalosti – operátor/dispečer pri udalosti s hromadným postihnutím
ľudí potrebuje koordinovať a vysielať viaceré záchranné
zložky súčasne.
Druhá časť hovoru nadväzuje na analýzu situácie volajúceho a/alebo postihnutého, ktoré vyúsťujú v ďalšie fázy
reakcie na udalosť:
4. Stanovenie priority a druhu pomoci – operátor/dispečer sa na základe vyhodnotenia informácií rozhodne
napr., či dá pokyn len jednej zložke IZS, alebo viacerým.
5. Vyslanie zvolenej záchrannej zložky – vyžaduje od
pracovníka krátke, jasné zreferovanie tiesňovej udalosti posádke záchrannej zložky. 6. Posledným dôležitým krokom je poskytnutie poradenstva alebo inštrukcií na poskytnutie konkrétnej
pomoci – napr. operátor telefonickou komunikáciou vedie a neskôr sprevádza činnosti laickej prvej pomoci až
do príchodu záchrannej zdravotnej služby.
7. Po ukončení hovoru operátor/dispečer vďaka informačnej a telekomunikačnej podore môže aj naďalej riadiť a koordinovať poskytnutú pomoc napr. v zmysle vytvárania cesty pre pacienta (realizácia ohlásenia
transportu pacienta v kritickom stave na príjmovej ambulancii v ústavnom zariadení).
8. Po ukončení hovoru naďalej ostáva v pohotovosti a je
pripravený riešiť ďalšie prichádzajúce tiesňové volania,
v ktorých sa vyššie popísaný postup opakuje.
Zdanlivo jednoduchá činnosť operátora/dispečera si vyžaduje rýchlu, kvalitnú a flexibilnú súhru celého radu
zložitých procesov. Jeden hovor, v závislosti od riešenej
udalosti, trvá pár minút (1 až 3, 7, 15 a viac minút). Napriek tomu kladie vysoké nároky najmä na:
a) presné vnímanie a citlivosť zmyslového systému, najmä sluchu a zraku,
b) dobrú koordináciiu sluchovo-zrakového vnímania
a jemnej motoriky, ktoré sú využívané pri počúvaní a paralelnej práci s počítačom,
c) koncentráciu a rýchle rozdeľovanie pozornosti, orientáciu v priestore pri práci s mapou,
d) predstavivosť a obrazotvornosť – proces rozlišovania
počutých faktov od vlastných fantázií.
Kvalita práce operátora/dispečera je potom daná schopnosťou uplatňovať analyticko-syntetické a logické myslenie.
Činnosť operátora/dispečera tak v sebe integruje výkony
niekoľkých profesií naraz a kladie vysoké požiadavky na
psychické procesy, stavy a osobnosť pracovníkov.
Na základe popísanej všeobecnej charakteristiky operátora/dispečera je možné vysloviť požiadavky na jeho
kompetenčný profil a vzdelávanie. Vzhľadom na to, že v
procese získavania kompetenčného profilu a nárokov na
vzdelávanie sa požiadavky na operátora a dispečera zhodujú, v ďalšom texte pre účely tohto článku ich zahrnieme pod spoločný termín – telekomunikátor.
Kvalifikovaný telekomunikátor spĺňa najmä nasledovné vlastnosti :
1. pozná úlohy a zodpovednosti telekomunikátora čísla tiesňového volania na operačnom, koordinačnom stredisku,
2. je pripravený chápať význam etického správania sa pri
telekomunikácii,
3. pozná prostriedky etického správania, rozhodovania:
• dôveryhodnosť,
• bezúhonnosť,
• dodržiavanie slova,
• lojalita,
• úcta,
• spoľahlivosť,
• zodpovednosť,
• snaha o dosiahnutie výborných výsledkov,
• zdržanlivosť,
• spravodlivosť,
• starostlivosť,
• občianská počestnosť a vystupovanie,
4. pozná význam zachovania diskrétnosti o údajoch a informáciách, rozlišuje verejné a súkromné informácie, nešíri informácie súvisiace so svojou prácou v súkromí,
5. pozná systémy a technologické postupy využívané
v tiesňovej telekomunikácii,
6. pozná systém automatického určenia polohy volajúceho (Automatic Location Identification – ALI) a systém automatického určenia volajúceho čísla (Automatic Number Indentification – ANI) a ich vzťah k tiesňovej telekomunikácii,
7. vie popísať termíny a pojmy súvisiace s tiesňovou telekomunikáciou (napr. systém triedenia reakcie na tiesňové volanie, systém riadenia udalosti, integrovaný záchranný systém, operačné stredisko čísla tiesňového volania a iné),
8. pozná základné typy nástrojov a ich používanie pri určovaní polohy (napr. GIS), typy záznamovej techniky,
systémy rádiokomunikácie a ich používanie,
9. pozná efektívne používanie základných komunikačných techník – zručností:
• techniky aktívneho počúvania,
• metódy efektívnej komunikácie,
• zásady správnej komunikácie a vedenia hovoru v krízovej situácii,
10. pozná význam presnej a včasnej komunikácie medzi volajúcim a volaným pre:
• rýchlu reakciu HaZZ, PZ a ZZS, HZS,
• ochranu postihnutých,
• ochranu zasahujúcich záchranných zložiek a ďalších
pracovníkov záchranných zložiek,
• možnosť zaistenia podozrivých osôb,
• splnenie očakávania verejnosti,
• splnenie povinnosti telekomunikátora čísla tiesňového volania,
11. pozná niektoré špecifiká týkajúce sa komunikácie
s deťmi a staršími osobami,
12. Niektoré vlastnosti a prednosti dobrého telekomunikátora:
• trpezlivosť,
• je dobrým poslucháčom – dokáže šikovne vnímať situáciu a odhaliť, čo nebolo vyslovené,
• dobrý rečník (použitie tónu a intenzity hlasu, slovnej
zásoby, rýchlosti atď.),
• chápavosť,
• túžba pomôcť,
• schopnosť zostať pokojný aj v napätej situácii,
• starostlivosť a súcitnosť,
• empatia,
• vynaliezavosť,
21
ODBORNÁ PRÍLOHA
• je pokojný, ale rázny,
• schopnosť brániť sa stresu,
• pozornosť,
• vhodne vyškolený/á v telekomunikácii a znalosti zákonov,
• dobrý/á v zaznamenávaní poznámok,
• pripravený/á konať,
• ochotný/á riskovať,
• má vždy všetko pod kontrolou,
• vyhľadáva napätie,
• oddaný svojej práci,
• silne túži byť potrebný,
• zameraný na rodinu,
• citlivý na podrobnosti,
• dokáže si robiť výborne poznámky v mysli i na papieri,
• používa techniky aktívneho počúvania,
13. pozná niektoré typy hovorov vyžadujúcich zásah
polície:
• bežný zásah,
• neodkladný zásah,
• domáce násilie,
• samovraždy,
• vraždy,
• pátrania po zmiznutej osobe,
• vlámanie,
• nezákonné vniknutie,
• znásilnenie/prepadnutie,
• dopravné nehody,
• osoby zrazené autom,
• iné,
14. pozná niektoré typy hovorov, ktoré vyžadujú zásah HaZZ:
• požiare obytných priestorov,
• požiare priemyselných priestorov,
• požiare životného prostredia,
• výbuchy (bomby, chemikálie, laboratórny materiál,
vozidlá, zariadenia a pod.),
• vdýchnutie splodín,
• nebezpečné látky,
• zbrane hromadného ničenia (bioterorizmus a pod.),
• topenie,
• v prípade potreby záchranárske zásahy,
• riadenie v prípade mimoriadnych udalostí, prírodných
katastrof (povodne, ťažké búrky, snehové búrky),
• iné,
22
15. pozná niektoré typy hovorov, ktoré vyžadujú zásah ZZS:
• akýkoľvek typ ťažkého zranenia,
• krvácanie,
• dopravná nehoda,
• srdcový záchvat,
• náhla mozgovo-cievna príhoda,
• kardiopulmonárna resuscitácia,
• pôrod/potrat,
• dusenie,
• topenie,
• otrava,
• vražda,
• samovražda,
• pobodanie/strelné poranenie,
• domáce násilie,
• úpal,
• popáleniny,
• iné,
16. pozná typy hovorov, ktoré vyžadujú zásah dvoch
alebo viacerých záchranných služieb
17. je schopný podľa typu hovoru poskytnúť volajúcemu pokyny do príchodu príslušnej záchrannej služby
18. pozná proces manažmentu stresu pre potreby operačného, koordinačného strediska, ale aj mimo neho,
Ak príjmeme uvedené požiadavky na povolanie, pozíciu,
funkcionalitu, profesionalitu operátora/dispečera (telekomunikátora) čísla tiesňového volania, potom v kontexte jeho kompetenčného profilu je nevyhnutné okrem katalogizácie profesie (povolania) zadefinovať aj systémové požiadavky na základné, nadstavbové a kontinuálne
vzdelávanie.
Potom operátor/dispečer (telekomunikator) je osoba,
ktorá je vyškolená v tiesňovej telekomunikácii a pomocou telekomunikačných a informačných technológií prijíma, vyhodnocuje a odovzdáva informácie týkajúce sa
ochrany verejnosti a podpory človeka v tiesni.
Download

Mobilná kontrolná jednotka 112-tka bližšie k občanom