ŠKRTIACA KLAPKA
SÉRIA R1 a R2
Návod na inštaláciu,
údržbu a obsluhu
3 R 71 sk
Vydanié: 5/02
2
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE .............................. 3
1.1 ROZSAH MANUÁLU ................................. 3
1.2 KONŠTRUKCIA ŠKRTIACEJ KLAPKY ..... 3
1.3 Značenie škrtiacej klapky ........................... 3
1.4 Technické podmienky ................................. 4
1.5 Zhoda škrtiacej klapky s normami .............. 4
1.6 Recyklovanie a likvidácia vyradenej
armatúry ..................................................... 4
1.7 Bezpečnostné predpisy .............................. 4
PREPRAVA, PREBERANIE A SKLADOVANIE . 5
INŠTALÁCIA ....................................................... 5
3.1 Všeobecné informácie ............................... 5
3.2 Inštalácia škrtiacej klapky na potrubie ...... 5
3.3 Pohonné zariadenie ................................... 6
3.4 UVEDENIE DO PREVÁDZKY ................... 6
ÚDRŽBA UPOZORNENIE: ................................ 6
4.1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE ..................... 6
4.2 VÝMENA TESNENIA UPCHÁVKY ............ 7
4.3 Odmontovanie pohonného zariadenia ....... 7
4.4 Odmontovanie škrtiacej klapky z potrubia . 7
4.5 Výmena sedla ............................................ 7
4.5.1 Odmontovanie sedla ....................... 7
4.5.2 Inštalácia sedla ............................... 8
4.6 Rozobratie škrtiacej klapky ........................ 9
4.7 Kontrola odmontovaných dielov ............... 10
4.8 Zmontovanie škrtiacej klapky ................... 10
Tlaková skúška škrtiacej klapky .................... 10
Namontovanie pohonného zariadenia .......... 10
6.1 Všeobecné informácie ............................. 10
6.2 Namontovanie pohonného zariadenia
B1C .......................................................... 10
6.3 Namontovanie pohonného zariadenia
B1J ............................................................11
6.3.1 Typ B1J ..........................................11
6.3.2 Typ B1JA ........................................11
6.4 Namontovanie pohonného zariadenia
Quadra-Powr® ..........................................11
7.
8.
9.
10.
Nesprávna činnosť škrtiacej klapky .............. 12
Nástroje ............................................................ 12
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV .. 12
Pohľad na rozobratú škrtiacu klapku a
kusovník ........................................................... 13
11. Rozmery ........................................................... 14
11.1 Séria R1 ................................................... 14
11.2 Séria R21 ................................................. 17
11.3. Series R2_S ............................................ 21
12 KÓD TYPU ........................................................ 23
PRED UVEDENÍM TEJTO ŠKRTIACEJ KLAPKY DO PREVÁDZKY SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD
Tento návod poskytuje potrebné informácie o bezpečnom manipulovaní a používaní tejto škrtiacej klapky.
Ďalšie informácie môžete obdržať od výrobcu alebo jeho zastúpení.
Na zadnej strane sú uvedené kontaktné čísla.
TENTO NÁVOD NA OBSLUHU ULOŽTE PRE ĎALŠIE POUŽITIE!
Tento návod môže byť zmenený bez predbežného oznámenia.
Všetky obchodné značky sú majetkom ich konkrétnych majiteľov
3
1.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.3
1.1
ROZSAH MANUÁLU
Značenia telesa klapky sú odliate na jej telese. Na
armatúre je tiež upevnený identifikačný štítok (obrázok
2).
Tento manuál poskytuje dôležité informácie o škrtiacich
klapkách série R1 a R2. Pohonné zariadenia a ďalšie
príslušenstvá sa uvádzajú len stručne. Ďalšie
informácie, ktoré sa týkajú ich inštalácie, obsluhy a
údržby si môžete vyhľadať v jednotlivých manuáloch.
Značenie škrtiacej klapky
Rozmery 25-80
(1)
(3)
(5) (6) (7)
INSTRUCTIONS BEFORE
ATTENTION: READ
INSTALLATION OR SERVICING.
POZNÁMKA:
Pri voľbe a prevádzkovaní tejto klapky v konkrétnej
aplikácii sa musí postupovať na základe podrobného
zváženia situácií. Pre zložitosť tohoto výrobku nemôže
tento manuál popisovať všetky jednotlivé situácie,
ktoré sa môžu vyskytnúť pri prevádzkovaní škrtiacej
klapky. Ak nemáte istotu o používaní tejto klapky,
alebo jej vhodnosti pre váš zámer požitia, vyžiadajte si
ďalšie informácie od výrobcu Metso Automation.
1.2
Klapka je určená pre riadiace a uzatváracie operácie.
Značenie na identifikačnom štítku:
Obrázok 1. Konštrukcia škrtiacej klapky
max
min
ps
0045
MADE BY
METSO AUTOMATION
(4) (9)
(8)
Rozmery ≥100
(1)
AT T E N T I O N :
KONŠTRUKCIA ŠKRTIACEJ KLAPKY
Škrtiace klapky série R1 sú armatúry, ktoré sa inštalujú
na potrubie pomocou dvoch prírub. Klapky série R2 sú
armatúry s prírubami. Teleso armatúry je z jedného
kusa. Vreteno a klapka sú samostatné časti.
Prepúšťaniu cez vreteno bránia podložky namontované
oproti osadeniu vretena. Sedlo klapky je buď z mäkkého
materiálu alebo z ocele. Tesnosť zabezpečuje pružina,
ktorá pritláča sedlo na klapku. Konštrukcia dodávanej
škrtiacej klapky sa môže meniť v závislosti od
požiadaviek zákazníka. Podrobnosti o konštrukcii sú
uvedené v typovom značení, ktoré je na identifikačnom
štítku armatúry. Toto typové značenie je podrobne
rozpísané v odseku 12.
t
t
BODY
TRIM
SEAT
No.
TYPE
(3)
(8)
(5) (6)
(9)
R E A D I N S T R U C T I O N S B E F O R E I N S T A L L AT I O N O R S E R V I C I N G. C O N T A C T M E T S O F I E L D S Y S T E M S F O R C O P Y.
BODY
TRIM
SHAFT
SEAT
(2) (4)
t max.
t min.
ps
TYPE
No.
RATING
0045
M A D E B Y M E T S O A U TO M AT I O N
(7)
(10)
Obrázok 2. Identifikačný štítok
Text na identifikačnom štítku:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
materiál telesa
materiál vretena
materiál klapky (TRIM – vnútorné osadenie)
materiál sedla
t max. – max. prevádzková teplota
t min. – min. prevádzková teplota
∆ ps – maximálny diferenčný tlak uzatvárania
Typové označenie
Výrobné číslo dielca ventilu podľa kusovníka
Trieda tlaku
4
1.4
Technické podmienky
∆p/bar
Dĺžka od príruby k prírube
R1: osobitná dĺžka
R11, R21: podľa ISA S75.04
a IEC/DIN 534-3-2
Teleso:
DIN PN 40 alebo
ANSI, trieda 300
Max. diferenčný tlak:
viď obr. 4 a 5
Rozsah teploty:
viď obr. 3
Smer prietoku:
vyznačený je šípkou na
telese armatúry
Rozmery:
viď strany 14-22
Hmotnosti:
viď strany 14-22
uzatv./otvár. DN 25 – 40
riadiaca prevádzka:
DN 25, 40, 50, 60
Obrázok 5. Maximálne rozdiely tlaku pre štandardné
škrtiace klapky z titánu v riadiacej a
uzatváracej prevádzke
1.5
Zhoda škrtiacej klapky s normami
Táto klapka spĺňa požiadavky normy BS6755/API 607
pre protipožiarnu bezpečnosť.
titán
1.6
Obrázok 3. Maximálne rozdiely tlaku pre štandardné
telesá klapiek série R.
Väčšina dielov tejto škrtiacej klapky sa môže vytriediť
podľa druhu materiálu a recyklovať. Niektoré časti majú
vlastné označenie materiálu. Spolu s armatúrou sa
dodáva aj zoznam použitých materiálov. Výrobca tiež
poskytuje inštrukcie pre triedenie na recyklovanie a
likvidáciu. Vyradenú armatúru je tiež možné vrátiť
výrobcovi na recyklovanie a likvidáciu za poplatok.
1.7
uzatv./otvár.DN 25-40
riadiaca prevádzka.
DN 25. 40. 50. 80
Obrázok 4. Maximálne rozdiely tlaku v klapkách
odolných proti kyselinám a klapkách z
uhlíkovej ocele v riadiacej a uzatváracej
prevádzke.
Recyklovanie a likvidácia vyradenej
armatúry
Bezpečnostné predpisy
UPOZORNENIE:
Nikdy neprekračujte výkonnostné limity klapky!
Prekročením týchto limitov, ktoré sú vyznačené na
armatúre, by mohlo dôjsť k jej poškodeniu a voľnému
úniku tlaku, čo môže spôsobiť škody alebo poranenie
osôb.
UPOZORNENIE:
Klapku nikdy nerozoberajte alebo nedemontujte z
potrubia, pokiaľ je pod tlakom!
Ak sa škrtiaca klapka rozoberá alebo demontuje pod
tlakom, môže dôjsť k voľnému úniku tlaku. Pred
rozobratím klapky vždy odpojte príslušnú časť potrubia
od zdroja tlaku, uvoľnite tlak z armatúry a vypustite
pracovné médium. Pritom musí byť známy typ
pracovného média. Zabezpečte ochranu seba a
prostredia proti akýmkoľvek škodlivým alebo otravným
látkam. Pri údržbe klapky sa do potrubia nesmie dostať
pracovné médium. Ak sa toto nezabezpečí, môže dôjsť
k poškodeniu zariadení alebo poraneniu osôb.
5
UPOZORNENIE:
Pozor na rezný pohyb klapky!
Do voľného prietokového otvoru nikdy nevkladajte
ruky, nástroje alebo iné predmety. V potrubí
neponechávajte žiadne cudzie predmety. Keď sa
škrtiaca klapka uvádza do činnosti, klapka funguje ako
rezný nástroj. Poloha tejto klapky sa môže zmeniť tiež
pri presúvaní armatúry. Pri údržbe klapky preto vždy
odpojte a uzavrite zdroj tlaku prívodného potrubia do
pohonného zariadenia. Ak sa toto nezabezpečí, môže
dôjsť k poškodeniu zariadení alebo poraneniu osôb.
3.
INŠTALÁCIA
3.1
Všeobecné informácie
Vyberte ochranné kryty prietokového otvoru a skontrolujte, či škrtiaca klapka nie je vo vnútri poškodená, a či je
čistá.
UPOZORNENIE:
Pri manipulácii s touto škrtiacou klapkou alebo jej
zostavou s pohonným zariadením vždy pamätajte
na ich hmotnosť!
UPOZORNENIE:
Chráňte sa proti hluku!
Táto škrtiaca klapka môže na potrubí vydávať
nadmerný hluk. Hladina hluku závisí od typu použitia.
Pomocou software Metso Automation Nelprof je
možné merať alebo vypočítať hladinu hluku. Postupujte podľa príslušných smerníc o emisii hluku do
prostredia.
UPOZORNENIE:
Pozor na veľmi horúcu alebo studenú klapku!
Teleso tejto škrtiacej klapky sa môže v prevádzke
nadmerne zahrievať alebo ochladzovať. Pri práci sa
chráňte proti popáleniu alebo mrazu.
Obrázok 6. Zdvíhanie škrtiacej klapky
3.2
UPOZORNENIE:
Pri manipulácii s touto klapkou alebo jej zostavou
vždy pamätajte na ich hmotnosť!
Škrtiacu klapku alebo jej zostavu s inými zariadeniami
nikdy nenadvihujte uchopením za pohonné zariadenie,
polohovadlo, koncový spínač alebo ich trubky.
Zdvíhacie laná bezpečne upevnite okolo telesa klapky
(obrázok 6). Padajúce časti môžu spôsobiť škodu
alebo poranenie osôb.
2.
PREPRAVA, PREBERANIE A
SKLADOVANIE
Škrtiacu klapku a príslušenstvo skontrolujte, či počas
prepravy nedošlo k poškodeniu. Pred inštalovaním
armatúru správne uskladnite najlepšie na uzavretom a
suchom mieste. Pokiaľ nie je armatúra namontovaná,
neprenášajte ju na miesto inštalovania a nevyberajte
ochranné kryty prietokového otvoru.
Inštalácia škrtiacej klapky na potrubie
Pred
inštalovaním
klapky
potrubie
dôkladne
prepláchnite alebo prefúknite. Cudzie predmety, ako sú
piesok alebo zbytky zváracích elektród, môžu poškodiť
tesniaci povrch klapky a sedla. Na telese škrtiacej
klapky je šípka, ktorá vyznačuje smer prietoku. Klapku
inštalujte na potrubie tak, aby smer prietoku v potrubí
súhlasil s vyznačeným smerom na armatúre.
Montážna poloha neobmedzuje prevádzku škrtiacej
klapky, pohonného zariadenia alebo polohovdla. Avšak
musíte sa vyvarovať inštalovaniu armatúry do polohy,
kde vreteno klapky smeruje dolu, pretože by tak mohli
do telesa armatúry vniknúť nečistoty z potrubia a
poškodiť tesnenie upchávky (obrázok 7).
Škrtiaca klapka sa dodáva v uzatvorenej polohe. Klapka
vybavená pohonným zariadením s pružinovým protitlakom sa dodáva v polohe determinovanej touto pružinou.
Obrázok 7. Inštalácia škrtiacej klapky na potrubie
Nesprávne zostavenie potrubia neskúšajte opraviť
skrutkami prírub. Napätie prenášané vibrovaním potrubia na armatúru sa môže znížiť správnym podoprením
potrubia. Znížením vibrácií sa zabezpečí správne fungovanie polohovadla.
6
Údržba sa uľahčí, keď pre klapku nie je potrebná žiadna
opora. Ak je to potrebné, armatúru môžete podoprieť o
jej teleso pomocou obyčajných svoriek a podpier na
potrubie. Tieto podpery neupevňujte na skrutky prírub
alebo na pohonné zariadenie (obrázok 8).
rušiť jeho správnu činnosť. V niektorých prípadoch,
napríklad keď sa namontuje veľkorozmerné pohonné
zariadenie, alebo keď potrubie silne vibruje, odporúča
sa zaistiť pohonné zariadenie podperou. Ďalšie
informácie môžete obdržať od Metso Automation.
3.4
UVEDENIE DO PREVÁDZKY
V telese škrtiacej klapky alebo v potrubí nesmú zostať
žiadne nečistoty. Potrubie starostlivo prepláchnite. Pri
preplachovaní ponechajte klapku úplne otvorenú.
Skontrolujte všetky spoje, potrubia a káble. Skontrolujte
správne nastavenie pohonného zariadenia, polohovadla a koncových spínačov. Nastavovanie pohonného
zariadenia je popísané v odseku 6. Nastavovanie
ostatných pohonných zariadení si pozrite v manuáloch
na inštaláciu, údržbu a obsluhu týchto zariadení.
Pri dlhodobom skladovaní môže tesnenie upchávky
prepúšťať. Rovnomerne utiahnite obidve matice na
tesnení, kým presakovanie neprestane.
Obrázok 8. Upevnenie armatúry na potrubí
3.3
Pohonné zariadenie
ÚDRŽBA UPOZORNENIE:
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v
odseku 1.7
POZNÁMKA:
Pri inštalovaní pohonného zariadenia zabezpečte
správne fungovanie zostavy škrtiacej klapky s
pohonným zariadením. Podrobné informácie o
inštalovaní pohonného zariadenia sú uvedené v
odseku 6, alebo v samostatnom návode.
Polohy otvorenia a zatvorenia klapky sú nasledovne
vyznačené:
▫ označením na telese pohonného zariadenia, alebo
▫ drážkou na konci vretena klapky.
Oba tieto symboly ukazujú polohu klapky s ohľadom na
vstupný prietokový otvor. Keď sa vyskytnú nejasnosti
týkajúce sa značenia pomocou drážky na konci vretena,
skontrolujte polohu klapky (obrázok 9).
closed
4.
open
UPOZORNENIE:
Pri manipulácii so škrtiacou klapkou alebo jej
zostavou berte do úvahy ich hmotnosť!
UPOZORNENIE:
Oporné podložky MUSIA byť vždy z
bezpečnostných dôvodov nainštalované
podľa odseka 4.2.
4.1
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Škrtiace klapky tejto série nepotrebujú žiadnu
pravidelnú údržbu. Ale potrebné je pravidelne
kontrolovať tesnenie upchávky, či neprepúšťa. Keď je z
nejakého dôvodu potrebné vykonať údržbu škrtiacej
klapky, normálne na to postačuje iba niekoľko
jednoduchých opatrení. V tejto sekcii sa popisujú
servisné úkony, ktoré môže vykonať používateľ. Čísla v
zátvorkách sa vzťahujú na zoznam dielcov a pohľad na
rozobratú škrtiacu klapku v odseku 10
POZNÁMKA:
Keď odošlete škrtiacu klapku výrobcovi za účelom
vykonania opravy, tak ju nerozoberajte. Armatúru starostlivo očistite z vonkajšej aj vnútornej strany. Pri
odosielaní klapky výrobcovi uveďte informácie o type a
vlastnostiach pracovného média.
Obrázok 9. Polohy otvorenia (open) a zatvorenia (closed) klapky
Podľa možnosti škrtiacu klapku inštalujte tak, aby sa
pohonné zariadenie dalo odmontovať bez nutnosti
demontáže klapky z potrubia. Pre piestové pohonné
zariadenie sa odporúča poloha smerujúca nahor.
Pohonné zariadenie sa nesmie dotýkať potrubia,
pretože vibrácie potrubia by ho mohli poškodiť, alebo
POZNÁMKA:
Používajte len originálne náhradné diely, aby sa tak
zabezpečilo správne fungovanie škrtiacej klapky.
7
4.2
VÝMENA TESNENIA UPCHÁVKY
UPOZORNENIE:
Škrtiacu klapku nerozoberajte ani neodmontúvajte
z potrubia, kým je pod tlakom!
Tesnosť tesnenia v upchávke je zabezpečená kontaktom medzi vekom upchávky a tesniacimi krúžkami.
Tesnenie upchávky (20) sa musí vymeniť, keď začne
prepúšťať aj po utiahnutí šesťhranných matíc (25).
▫ Vypustite tlak zo škrtiacej klapky.
▫ Uvoľnite matice (25) a vyberte poistné krúžky (42) a
veko upchávky (9).
▫ Potom vyberte päť starých tesniacich krúžkov (20).
▫ Vyčistite valcové zahĺbenie tesniacich krúžkov.
Vložte nové tesniace krúžky jeden po druhom a veko
upchávky pritom používajte ako nástroj.
▫ Nakoniec založte poistné krúžky s textom smerom
hore.
▫ Pohonné zariadenie odpojte od prívodu elektrického
prúdu, odpojte prívodné potrubie vzduchu a káble
riadiaceho signálu, alebo potrubia od prípojok.
▫ Odskrutkujte skrutky konzol.
▫ Pohonné zariadenie odpojte pomocou vhodného
sťahováka. Tento nástroj je možné objednať u
výrobcu.
▫ Keď sú namontované konzoly a spojky, vyberte ich
tiež.
4.4
Odmontovanie škrtiacej klapky z potrubia
UPOZORNENIE:
Škrtiacu klapku nerozoberajte alebo neodmontúvajte
z potrubia pokiaľ je pod tlakom.
▫ V potrubí nesmie byť tlak a musí byť prázdne.
Zabezpečte, aby pri alebo po odmontovaní škrtiacej
klapky do potrubia neprúdilo žiadne médium.
▫ Opatrne založte zdvíhacie laná, odskrutkujte skrutky
prírub na potrubí a klapku vyzdvihnite z potrubia.
Postupujte podľa správnej metódy zdvíhania
(obrázok 11).
4.5
Výmena sedla
4.5.1
Odmontovanie sedla
▫ Škrtiaca klapka sa musí odmontovať z potrubia.
▫ Klapku (3) otáčajte tak, aby sa nedotýkala sedla
(obrázok 11).
Obrázok 10. Krútiace momenty pre uťahovanie matíc
tasenia upchávky
▫ Matice založte na skrutky a utiahnite tesnenia
upchávky (viď tabuľku 1).
Tabuľka 1. Krútiace momenty pre uťahovanie matíc
tesnenia upchávky
Závit
Krútiaci moment Nm
5/16 UNC
10
3/8 UNC
20
1/2 UNC
50
Pre uľahčenie práce sa môže pohonné zariadenie
odpojiť.
4.3
Odmontovanie pohonného zariadenia
UPOZORNENIE:
Pri manipulovaní so škrtiacou klapkou alebo jej
zostavou s pohonným zariadením berte do úvahy
ich hmotnosti!
Obrázok 11.
▫ U klapiek DN 25 – 40 (okrem verzií s nízkym kódom
Cv) odskrutkujte prírubu (10) a klapku dajte do zadnej polohy (obrázok 12)▫ Klapky DN 25 / 1" sa môžu odmontovať podľa popisu
v odseku 4.6, aby sa uľahčila výmena sedla. Keď má
klapka DN 25/1" nízky kód Cv, odmontovanie je vždy
potrebné. Keď má klapka DN 25/1" s nízkym kódom
Cv dodatočné puzdro (ø 33 mm / 1,3") vo vŕtaní v
smere prietoku, odošlite ju na opravu výrobcovi.
POZNÁMKA:
Pred odmontovaním pohonného zariadenia pozorne
sledujte polohu klapky vo vzťahu k pohonnému zariadeniu a polohovadla / koncového spínača, aby sa
zabezpečilo správne opätovné zmontovanie zostavy.
Pred odmontovaním klapky z potrubia je obyčajne veľmi
vhodné odpojiť pohonné zariadenie a jeho prídavné
zariadenia. Ak je zostava armatúry malá, alebo je k nej
ťažký prístup, lepšie je súčasne odmontovať celú zostavu.
Obrázok 12.
8
▫ Mäkkým kolíkom poklepte na sedlo (4) po celom
jeho obvode v smere proti prietoku kvapaliny tak,
aby spadlo do telesa klapky (obrázok 13).
▫ Založte zadné tesnenie (6) na sedlo (4).
Obrázok 13
Obrázok 16
▫ Klapku otočte a sedlo vyberte z telesa v smere prietoku cez vstupný prietokový otvor (obrázok 14).
▫ Vybraté diely skontrolujte a očistite.
▫ Na steny prietokového otvoru, sedlo (4), zadné tesnenie (6) a poistnú pružinu naneste prchavé mazadlo, napríklad Hyprez.
Mazadlá musia byť kompatibilné s pracovným médiom.
Obrázok 14
Obrázok 17
4.5.2
Inštalácia sedla
Zadné tesnenie (6) sedla klapky (4) má obyčajne plochý
tvar. Sedlo sa ľahšie namontuje, keď sa zadné tesnenie
najprv stlačí. O krúžok sa nemusí vopred stlačiť.
▫ Očistite vstupný prietokový otvor, v ktorom je toto
tesnenie. Odstráňte všetky nečistoty. Jemným
brúsnym papierom zaoblite všetky okraje a starostlivo očistite prietokový otvor (obrázok 15).
Ostré hrany
sa musia
zaobliť
Obrázok 15.
▫ Len pre ploché tesnenie: Tesnenie opatrne vložte do
prietokového otvoru na dobu asi 15 minút (obrázok
16). Pred uvoľnením predbežného stlačenia tesnenia sa musia vykonať nasledovné pracovné postupy:
▫ Poistnú pružinu (5) založte na sedlo.
▫ Pri otvorení klapky musia byť rohy pružiny vedľa
otvoru v tvare V (obrázok 17).
▫ Kompletný blok sedla založte do telesa klapky podľa
obrázkov 18 a 19.
Ostré hrany
sa musia
zaobliť
Obrázok 18
9
▫ Skontrolujte, či rohy pružiny zasahujú až po
kontrolnú lícnu plochu.
Obrázok 22
Poznámka: 2 malé drážky v sedle
Obrázok 19.
▫ Skrutkovač priložte na každý viditeľný roh pružiny
jeden po druhom a pružinu zatlačte do drážky
(obrázok 20).
4.6
Rozobratie škrtiacej klapky
▫ Klapku otočte do uzavretej polohy.
▫ Prevŕtajte kolíkové poistky (14 a 15) (obrázok 23).
Vŕtajte opatrne, aby ste nepoškodili pôvodný otvor.
Poznámka: U titánovej verzii škrtiacej klapky a verzii
klapky S s odolnosťou voči kyselinám s vysokou konzistenciou sú kolíky a hnacie vreteno zaistené zvarom (obrázok 19).
kužeľový kolík,
part nr 50
DN 25…400
valcový kolík
part nr 14
DN 25…40
A
L
A
A-A
DN
ø vrtáka (mm)
25, 40
2,0
50, 65
3,5
80, 100
4,2
150
5,0
200
7,0
250, 300
8,8
350, 400
12,0
Obrázok 20
▫ Klapku otočte o 180° a zatlačte aj ostatné rohy
pružiny do drážky (obrázok 21). V pracovných
úkonoch na obrázkoch 20 a 21 sa môže použiť aj
špeciálny nástroj od výrobcu.
▫ Pomocou kolíka z plastu zaistite správne osadenie
sedla a jeho voľný pohyb (obrázok 22).
L (mm)
18
25
33
43
52
60
90
valcový kolík
part nr 14
DN 50…400
Obrázok 23
▫
▫
▫
▫
▫
▫
Vyberte poistné podložky (42)
vyberte tesnenia upchávky (20)
Vyberte hriadele (11 a 12), obrázok 24
Klapku vyberte z telesa armatúry
Vyberte ložiská ä15 a 16) a očistite domce ložísk
Sedlo vyberte rovnomerným zatlačením do telesa
ventilu.
Obrázok 22
Obrázok 24
10
4.7
Kontrola odmontovaných dielov
▫ Odmontované diely očistite
▫ Skontrolujte, či nie sú poškodené hriadele (11, 12) a
ložiská (15, 16)
▫ Skontrolujte, či nie sú poškodené tesniace plochy
tesnenia klapky a sedla (4)
▫ V prípade potreby vymeňte tieto diely za nové
4.8
Zmontovanie škrtiacej klapky
▫ Vložte ložiská (15, 16) na svoje miesta
▫ Založte sedlo podľa popisu v odseku 4.5.2
▫ Do telesa založte klapku v polohe uzatvorenia.
Klapku zatlačte, aby zapasovala na vreteno (12).
vreteno s klinovou
drážkou
5.
Tlaková skúška škrtiacej klapky
UPOZORNENIE:
Tlakové skúšky sa musia vykonať s použitím zariadenia, ktoré vyhovuje pre špecifikovanú tlakovú
triedu!
Odporúčame, aby sa vykonala tlaková skúška telesa
klapky po jej zmontovaní. Tlaková skúška sa musí
vykonať v súlade s platnou normou s menovitým tlakom
podľa určenej tlakovej triedy, alebo podľa priemeru
prírubového otvoru škrtiacej klapky. Počas testu musí
byť klapla v polohe otvorenia.
Ak chcete tiež skontrolovať tesnosť uzatváracieho komponentu, kontaktujte výrobcu.
značiaca ryska
6.
Namontovanie pohonného
zariadenia
vypuklá strana klapky
6.1
Všeobecné informácie
značiaca ryska
drážkové vreteno
vypuklá strana klapky
Na škrtiacu klapku sa môžu namontovať rôzne typy
pohonných zariadení Metso Automation s použitím
vhodných konzol a spojovacích prvkov. Škrtiaca klapka
sa môže ovládať napríklad pomocou pohonných
zariadení B1 alebo pohonmi série Quadra-Powr.
6.2
Namontovanie pohonného zariadenia B1C
značiaca ryska
vreteno so vsadeným
perom
vypuklá strana klapky
Obrázok 25. Polohy klapky a vretena
▫ Namontujte hnací hriadeľ (11). Dávajte pozor na
polohu diery kolíka a klinovej drážky na rovnakej
stredovej ryske (obrázok 25)
▫ Sledujte hĺbku diery (L) pre kužeľový kolík (obrázok
23). Založte kolíky (14, 50) na svoje miesta a zaistite
ich (obrázok 26). V štandardných verziách škrtiacich
klapiek odolných voči kyselinám a titánových
klapkách odolných voči kyselinám s vysokou konzistenciou sa obidva kolíky zaisťujú zvarom TIG. Okrem
toho je vo verziách odolných voči kyselinám s vysokou konzistenciou hnací hriadeľ zvarený s klapkou.
Ďalšie informácie môžete obdržať od výrobcu.
UPOZORNENIE:
Pozor na rezný pohyb klapky!
▫ Piest pohonného zariadenia dajte do najkrajnejšej
vonkajšej polohy a klapku otočte do polohy uzatvorenia (obrázok 9).
▫ Vyčistite otvor pre hriadeľ a pilníkom začistite ostré
hrany. Do otvoru pre hriadeľ naneste mazadlo.
▫ Keď je potrebná spojka na spojenie hriadeľa
pohonného zariadenia s hriadeľom klapky, naneste
na spojku mazadlo a namontujte ju na pohonné zariadenie.
▫ Pomocou naolejovaných skrutiek voľne upevnite na
škrtiacu klapku konzoly.
▫ Pohonné zariadenie opatrne nasuňte na hriadeľ
klapky. Nerobte to nasilu, pretože by sa mohol
poškodiť povrch klapky a sedlo. Odporúčame
namontovať pohonné zariadenie tak, aby valec smeroval hore.
▫ Pohonné zariadenie presne vyrovnajte do osi podľa
armatúry ako vodítko. Na montážne skrutky naneste
vazelínu. Založte podložky a všetky skrutky utiahnite
(viď tabuľku 2).
▫ Pomocou dorazových skrutiek pohonného zariadenia (obrázok 24) nastavte polohy klapky pre otvorenie a zatvorenie (dorazy pre pohyb piesta). Správny
uhol otváranie je 90°, pre klapky R2 S je 75°.
Presná poloha sa dá vidieť v prietokovom otvore.
Skontrolujte, či žltá šípka ukazuje polohu klapky. Do
prietokového otvoru si nevkladajte prsty!
Obrázok 26. Zaisťovanie kolíka
Tabuľka 2
▫ Namontujte zaslepovaciu prírubu (10) spolu s tesneniami (18), utiahnite skrutky (26) (pozri tabuľku 2).
▫ Založte tesnenia upchávky (20) a poistné krúžky
(pozri odsek 4.2).
RuuviM6
Moment sily
Nm
M6
UNC 1/4
M8
UNC 5/16
M10
UNC 3/8
M12
UNC 1/2
8
18
35
65
11
Pohonné zariadenia s ťažnou pružinou sa inštalujú
spôsobom podobným ako pohonné zariadenia série
B1C, pričom sa musia brať do úvahy nasledovné
odlišnosti:
Dorazová skrutka
pre polohu
uzavretia
6.3.1
Typ B1J
Toto pohonné zariadenie namontujte tak, aby bol piest v
polohe najviac von. Vo valci nesmie byť tlak a prípojky
prívodu vzduchu musia byť otvorené. Klapka musí byť v
polohe uzatvorenia (obrázok 9).
Dorazová skrutka
pre polohu
otvorenia
Obrázok 27. Polohy otvorenia a zatvorenia pohonného
zaradenia B1
Dorazové skrutky sa nemusia nastavovať, keď sa
pohonné zariadenie montuje na tú istú škrtiacu klapku.
Piest dajte do polohy na konci telesa (poloha otvorenia).
Rukou otočte pohonné zariadenie, kým sa škrtiaca
klapka nedostane do polohy otvorenia (pokiaľ už nie je
otvorená). Pohonné zariadenie upevnite v tomto mieste.
Pohonné zariadenie sa môže namontovať aj v inej
polohe s ohľadom na škrtiacu klapku zvolením inej
klinovej drážky na pohonnom zariadení (obrázok 28).
6.3.2
Typ B1JA
Toto pohonné zariadenie namontujte tak, aby bol piest
vo valci v polohe na strane telesa klapky. Vo valci nesmie byť tlak a prípojky prívodu vzduchu musia byť
otvorené. Klapka musí byť v polohe uzatvorenia
(obrázok 9).
Ďalšie kroky pri inštalovaní sú rovnaké ako pre pohonné
zariadenia B1C.
6.4
Namontovanie pohonného zariadenia
Quadra-Powr®
UPOZORNENIE:
Dávajte pozor na rezný pohyb klapky!
Pohonné zariadenia Quadra-Powr sa môžu inštalovať
pre operácie otvárania a zatvárania pružinou v
závislosti od polohy inštalovania. Po zvolení
požadovanej operácie si zvoľte správnu polohu
inštalovania podľa obrázka 29.
Ventil je pod pohonným zariadením!
Kryt
Uzatvára
pružinou
Obrázok 28.Zmena polohy pohonného zariadenia.
▫ Počas činnosti piesta skontrolujte tesnosť dorazovej
skrutky na hlave valca. Závity sa musia utesniť
vhodným netvrdnúcim tesnením, napríklad Loctite
225.
▫ Skontrolujte či pohonné zariadenie správne funguje.
Po namontovaní pohonného zariadenia skontrolujte
polohu otvoru pre klapku a jeho činnosť vo vzťahu ku
škrtiacej klapke (v smere hodinových ručičiek
uzatvára, v protismere hodinových ručičiek otvára).
Ventil sa musí uzatvárať s piestom v polohe najviac
von.
▫ Skontrolujte, či žltá šípka ukazuje polohu klapky. V
prípade potreby nastavte polohu tejto šípky.
6.3
Namontovanie pohonného zariadenia B1J
Pohonné zariadenia s ťažnou pružinou sa používajú v
prevádzkach, kde je potrebné uzatváranie a otváranie
klapky v prípade prerušovania prívodu vzduchu. Typ
B1J sa používa pre operácie uzatvárania pružinou, kde
pružina ťahá piest smerom k hlave valca, čo je
najkrajnejšia vonkajšia poloha. Typ B1JA a používa pre
operácie otvárania pružinou. Pružina je medzi piestom
a hlavou valca a piest tlačí do spodnej polohy.
Doraz otvor.
Doraz zatv,
Doraz otvorenia
Doraz zatvorenia
Otvára
pružinou
Teleso
Obrázok 29. Inštalácia pohonného zariadenia QuadraPowr a nastavenie dorazov otvárania a
zatvárania
▫ Pohonné zariadenie nesmie byť pod tlakom a
prípojka prívodu vzduchu musí byť otvorená.
▫ Klapku otočte tak, aby sa zhodovala s uzatváraním
pružinou v smere hodinových ručičiek. Značiaca
ryska na konci hriadeľa vyznačuje polohu (obrázok
9).
▫ Očistite otvor pre hriadeľ pohonného zariadenia a
naneste dnu vazelínu.
12
▫ Pohonné zariadenie opatrne nasuňte na hriadeľ
klapky. Nerobte to nasilu, pretože by sa mohol
poškodiť povrch klapky a sedla.
▫ Na montážne skrutky pohonného zariadenia
naneste vazelínu a naskrutkujte ich. Potom všetky
skrutky utiahnite podľa tabuľky 2.
▫ Skrutkami na strane pohonného zariadenia nastavte
polohy klapky pre otvorenie a uzavretie a zaistite
poistnými maticami (obrázok 29). Do otvoru si nevkladajte prsty.!
9.
7.
Číslo položky z kusovníka náhradných dielov, číslo
dielca, názov dielca a požadované množstvo
Nesprávna činnosť škrtiacej klapky
V tabuľke číslo 3 sú uvedené nesprávne činnosti, ktoré
môžu vzniknúť pri dlhodobom prevádzkovaní armatúry.
8.
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH
DIELCOV
POZNÁMKA:
Pre zabezpečenie správneho fungovania škrtiacej
klapky vždy používajte originálne náhradné dielce.
Pri objednávaní náhradných
nasledovné údaje:
dielov
vždy
uveďte
Typové onačenie klapky (z identifikačného štítka, alebo
dokumentácie);
Nástroje
Okrem štandardných nástrojov sú pre uľahčenie práce
potrebné nasledovné špeciálne nástroje. Tieto nástroje
sa dajú objednať u výrobcu.
Na odmontovanie pohonného zariadenia
- sťahovák
Na vyberanie sedla
- vyťahovák
Tabuľka č. 3. Niektoré nesprávne činnosti škrtiacej klapky
Porucha
Pravdepodobná príčina
Odporúčané nápravné opatrenie
Presakovanie cez uzatvorenú klapku
Zle nastavená dorazová skrutka na pohonnom
zariadení.
Dorazovú skrutku nastavte do polohy pre zatvorenie.
Polohovadlo má nesprávne nastavenú nulovú
polohu.
Nastavte pohonné zariadenie.
Nepravidelný chod škrtiacej klapky
Poškodené sedlo
Vymeňte sedlo
Klapka je v nesprávnej polohe vo vzťahu k
pohonnému zariadeniu.
V pohonnom zariadení zvoľte správnu klinovú
drážku.
Nesprávna činnosť pohonného zariadenie alebo
polohovadla.
Skontrolujte činnosť pohonného zariadenia a
polohovadla.
Pracovné médium sa akumuluje na ploche
uzatváracej klapky.
Očistite uzatváraciu klapku.
Poškodené sedlo alebo klapka.
Vymeňte uzatváraciu klapku alebo sedlo.
Kryštalizujúce médium vniklo do ložísk.
Prepláchnite ložiská.
13
10.
Pohľad na rozobratú škrtiacu klapku a kusovník
ID štítok 100–250
ID štítok 25–80
Výrobné číslo
Until
31.8.2000
Do 31.
8. 2000
Položka
Množstvo
Názov
1
1
Teleso škrtiacej klapky
ND k dispozícii
3
1
Klapka
4
1
Sedlo
x
5
1
Poistná pružina
x
x
6
1
Zadné tesnenie
x
x
x
9
1
Veko upchávky
10
1
Zaslepovacia príruba
x
11
1
Hnací hriadeľ
x
12
1
Hriadeľ
x
13
1
Klin
x
14
3
Kolík
x
15
1
Ložisko
x
16
1
Ložisko
x
18
1-2
Ploché tesnenie
x
20
5
Tesnenie upchávky
x
20
5
Upchávkové tesnenie
x
24
2
Závrtná skrutka
x
25
2
Šesťhranná matica
x
x
26
2-4
Skrutka so šesťhrannou hlavou
29
1
Identifikačný štítok
30
2
Skrutka
42
2
Poistná podložka
x
50
1
Kužeľový kolík
x
Dielce 4, 5 a 6 sa dodávajú ako sada.
Doporučované dielce
x
14
11.
Rozmery
11.1
Séria R1
R1/R11
E
ØB
C
ØD
K
R1LA
R1LE
(KEY)
N1
(SPLINES)
N
O
O
A1
P
P1
A
R
DN
DN 150...250 / 6"-10"
DN 25...100 / 1"-4"
S
S
U
M
U
U
M
T
R1/R11
Hlavné rozmery v mm
DN
R1
D
A
Rozmery hriadeľa v mm
R11
A1
A
A1
B
C
R1
S
T
U
kg
UNC
R11
kg
R1/R11LA (KEY)
O
E
R
K
M
R1/R11LE (SPLINES)
P
N
Dl
E
R
K
N1 P1/DIN5480
25
33/38*
50
25 102
51
64
57
70
-
3/8
2,5
3,3
15
144
70
119
4,76
17
25 15 175 100 120 20
W14x1x12
40
49
60
25
114
57
82
63
70
-
3/8
3,5
5,1
15
151
71
125 4,76
17
25 15 181 101 125 20
W14x1x12
50
60
75
32 124
62
100
92
70
-
3/8
5
7,3
65
73
100 50
118
99
70
-
3/8
8
15
170
70
145 4,76
17
25 15 200 100 145 20
W14x1x12
15
175
70
150 4,76
17
25 15 206 101 150 20
W14x1x12
80
89
100 45 165
83
131 108
90
-
1/2
9
13,4
20
196
79
162 4,76
22,2 35 20 227
110
162 20
W14x1x12
100
113
115
50 194
97
158
117
90
-
1/2
11
17
20
205
80
170 4,76
22,2 35 20 236
111
170 20
W18x1x16
150
164
160 65 229
115
216 177
110
32
1/2
26
35
25
295
110
255 6,35
27,8 46 25 300
115
250 25
W25x1x24
200
205
200 80 243 122 268 200 130 32
1/2
48
55
25/30
346 140 286 6,35
27,8 46 30 341 135 285 25
W25x1x24
250
259
240 92 297 149 326 252 130 32
1/2
78
92
35
390 141 329 9,52
39,1 58 35 396 146 330 35
W34x1x32
* Klapka s malou kapacitou: maximálne Cv 0,5, 1,5, 5 alebo 15
15
R1L-B1C, B1J/B1JA
NPT
Signál
1/4 NPT
F
NPT
Prívod
1/4 NPT
A
øB
C
J
R1L-QUADRA-POWR II
1/4 NPT QP1
3/8 NPT QP2-5
øX
T
Otávranie pružinou
Signál
1/4 NPT
F
Prívod
1/4 NPT
A
T
øB
Zatváranie pružinou
C
J
16
R1L-B1C
R1L-B1J/B1JA
ROZMERY V mm
Max ∆p
bar*
A
B
C
F
J
R1L25-B1C6
25
50
64
57
400
R1L40-B1C6
25
60
82
63
400
R1L50-B1C6
25
75
100
92
R1L65-B1C6
25
100
118
R1L80-B1C6
25
100
R1L100-B1C6
25
R1L150-B1C6
R1L150-B1C9
TYP
ROZMERY V mm
Max ∆p
bar*
A
B
C
R1L25-B1J8/B1JA8
25/25
50
64
57
560 400
3/8
19
R1L40-B1J8/B1JA8
25/25
60
82
63
560 405
3/8
20
13
R1L50-B1J8/B1JA8
25/25
75
100
92
560 425
3/8
22
1/4
16
R1L65-B1J8/B1JA8
25/25
100 118
99
560 430
3/8
25
445
1/4
17
R1L80-B1J8/B1JA8
25/25
100 131 108 560 445
3/8
26
400
455
1/4
19
R1L100-B1J8/B1JA8
25/25
115 158 117 560 450
3/8
28
177
400
530
1/4
34
R1L150-B1J8/B1JA8
10/25
160 216 177 560 525
3/8
43
177
455
525
1/4
36
R1L150-B1J10/B1JA10
25/25
160 216 177 650 535
3/8
54
268
200
455
575
1/4
57
R1L200-B1J10/B1JA10
15/25
200 268 200 650 590
3/8
75
268
200
540
590
3/8
63
R1L200-B1J12/B1JA12
25/25
200 268 200 800 605
1/2
100
240
326
252
540
630
3/8
95
R1L250-B1J12/B1JA12
20/25
240 326 252 800 645
1/2
130
240
326
252
635
645
3/8
110
R1L250-B1J16/B1JA16
25/25
240 326 252 990 680
1/2
170
NPT
Kg
405
1/4
10
410
1/4
11
400
430
1/4
99
400
435
131
108
400
115
158
117
10
160
216
25
160
216
R1L200-B1C9
15
200
R1L200-B1C11
25
200
R1L250-B1C11
15
R1L250-B1C13
25
* Prívodný tlak 5 bar
TYP
F
J
NPT Kg
Prívodný tlak u B1J 4 bar / B1JA 5 bar
R1L-QP II
DN
Max ∆p bar*
Pohonné
zariadenie Pruživoné Pruživoné
QP II
uzatváranie otváranie
ROZMERY V mm
A
ØB
C
F
J
ØX
T
Kg
25
1
25
25
50
64
57
332
385
213
142
40
1
25
25
60
82
63
332
390
213
142
16
50
1
25
25
75
100
92
332
410
213
142
17
65
1
25
25
100
118
99
332
415
213
142
20
80
1
21
25
100
131
108
332
425
213
142
21
80
2
25
25
430
425
228
156
28
100
1
13
25
100
2
25
25
150
2
10
23
150
3
25
25
200
3
13
25
200
4
25
25
250
3
5
15
515
605
274
190
115
250
4
18
25
585
625
320
228
135
250
5
25
25
718
655
382
276
185
* Prívodný tlak 4,1 bar (označenie pružiny C)
115
160
200
240
158
216
268
362
117
177
200
252
15
332
435
213
142
23
430
435
228
156
30
430
520
228
156
45
515
530
274
190
60
515
560
274
190
85
585
580
320
228
105
17
11.2
Séria R21
R21/R23
E
C
ØB
ØD
K
b1
f
R21_A
R21_E
(Drážky)
N1
(KEY)
O1
N
O
P
P1
A
R
R21_A200
O
(KEY)
Ø 30 /1.18"
Ø 25 / 1"
DN
DN150...400 / 6"-16"
DN25...100 / 1"-4"
S
S
U
M
U
M
T
R21 / R23
ROZMERY V mm
ROZMERY HRIAEĽA V mm
R2 R23C R23D
DN
R21/R23_A (KEY)
C
S
U
T UNC
25 33/38* 102
57
70
-
3/8
15
144
70
40
49
114
63
70
-
3/8
15
151
50
60
124
92
70
-
3/8
15
170
65
73
145
99
70
-
3/8
15
175
D
A
A
178
A
216
O
E
R
K
M
ROZMERY ROZPATIA V mm
R21/R23_E (Drážky)
E
R
K
N1 P1/DIN5480
R21/R23C ANSI 150
B
b1
P
N O1
119 4,76
17
25 15 175 100 120 20
W14x1x12
108 14,5 1,6
3,5
71 125 4,76
17
25 15 181 101 125 20
W14x1x12
127 14,5 1,6
5
70 145 4,76
17
25 15 200 100 145 20
W14x1x12
152
1,6
8
70 150 4,76
17
25 15 206 101 150 20
W14x1x12
178 17,5 1,6
11
16
F
R21C R23C
kg
kg
R21/R23D ANSI 300
B
b1
F
124 17,5 1,6
156
17
21
R21D R23D
kg
kg
5
1,6
8
165 22,5 1,6
10
191 25,5 1,6
14
24
80
89
165
208
282
108 90
-
1/2
20
196
79 162 4,76 22,2 35 20 227 110 162 20
W14x1x12
191 19,5 1,6
15
25
210
29
1,6
20
36
100
113
194
224
305
117
-
1/2
20
205
80 170 4,76 22,2 35 20 236 111 170 20
W18x1x16
229
1,6
23
35
254
32
1,6
31
50
150
164
229
267
403
177 110 32 1/2
25
295 110 255 6,35 27,8 46 25 300 115 255 25
W25x1x24
279 25,5 1,6
45
77
318
37
1,6
60
100
200
205
243
298
419
200 130 32 1/2 25/30 346 140 286 6,35 27,8 46 30 341 135 286 30
W25x1x24
343
1,6
70
107
381 41,5 1,6
95
150
250
259
297
252 130 32 1/2
35
390 140 329 9,52 39,1 58 35 396 146 330 35
W34x1x32
406 30,5 1,6
105
445
48
1,6
140
300
300
338
270 160 40 5/8
40
462 165 387 9,52 44,2 68 40 452 155 387 35
W34x1x32
483
32
1,6
155
520
51
1,6
205
350
350
400
310 160 40 5/8
45
478 165 403 12,7 50,4 80 45 468 155 403 35
W34x1x32
534
35
1,6
210
584
54
1,6
280
400
400
400
355 160 55 3/4
50
532 178 454 12,7 55,5 90 50 529 175 454 35
W34x1x32
597
37
1,6
290
648
57
1,6
380
90
* Klapka s malou kapacitou: max. Cv 0,5, 1,5 alebo 15
Cv 100% otočenia o 95°. Prípustný rozdiel tlaku v polohe uzatvorenia je 25 bar / 370 psi.
24
29
18
ROZMERY PRíRUBY V mm
DN
R21J PN10
R21K PN16
R21L PN25
R21M PN40
B
b1
f
kg
B
b1
f
kg
B
b1
f
kg
B
b1
f
kg
25
115
18
2
4,5
115
18
2
4,5
115
18
2
4,5
115
18
2
4,5
40
150
18
3
7
150
18
3
7
150
18
3
7
150
18
3
7
50
165
20
3
10
165
20
3
10
165
20
3
10
165
20
3
10
65
185
18
3
12
185
18
3
12
185
22
3
13
185
22
3
13
80
200
20
3
16
200
20
3
16
200
24
3
17
200
24
3
17
100
220
20
3
21
220
20
3
21
235
24
3
24
235
24
3
24
150
285
22
3
45
285
22
3
45
300
28
3
50
300
28
3
50
200
340
24
3
65
340
24
3
65
360
30
3
75
375
34
3
85
250
395
26
3
100
405
26
3
105
425
32
3
115
450
38
3
130
300
445
26
4
135
460
28
4
145
485
34
4
160
515
42
4
185
350
505
26
4
185
520
30
4
195
555
38
4
225
580
46
4
260
400
565
26
4
250
580
32
4
270
620
40
4
310
660
50
4
370
ROZMERY PRíRUBY V mm
DN
R21R JIS 10K
R21S JIS 16K
R21T JIS 20K
B
b1
f
kg
B
b1
f
kg
B
b1
f
kg
25
125
14
1
5
125
14
1
5
125
16
1
5
40
140
16
2
6
140
16
2
6
140
18
2
7
50
155
16
2
8
155
16
2
8
155
18
2
8
65
175
18
2
10
175
18
2
10
175
20
2
12
80
185
18
2
14
200
20
2
14
200
22
2
16
100
210
18
2
19
225
22
2
22
225
24
2
23
150
280
22
2
40
305
24
2
45
305
28
2
50
200
330
22
2
65
350
26
2
70
350
30
2
75
250
400
24
2
100
430
28
2
110
430
34
2
120
300
445
24
3
135
480
30
3
150
480
36
3
160
19
R21-B1C, B1J/B1JA
NPT
1/4 NPT
F
NPT
1/4 NPT
A
C
øB
J
R21-QUADRA-POWR II
1/4 NPT QP1
3/8 NPT QP2-5
øX
T
1/4 NPT
F
1/4 NPT
A
T
C
øB
J
R21L-B1C
TYP
May ∆p
bar*
ROZMERY V mm
NPT
R21J
PN 10
R21K
PN 16
R21L
PN 25
R21M
PN 40
R21C
ANSI 150
R21D
ANSI 300
A
C
F
J
ØB
kg
ØB
kg
ØB
kg
ØB
kg
ØB
kg
ØB
R21_25-B1C6
25
102
57
400
405
1/4
115
9
115
9
115
9
115
9
108
8
124
9
R21_40-B1C6
25
114
63
400
410
1/4
150
11
150
11
150
11
150
11
127
9
156
12
R21_50-B1C6
25
124
92
400
430
1/4
165
14
165
14
165
14
165
14
152
12
165
14
R21_65-B1C6
25
145
99
400
435
1/4
185
16
185
16
185
17
185
17
178
15
191
18
R21_80-B1C6
25
165
108
400
445
1/4
200
20
200
20
200
21
200
21
191
19
210
24
R21_100-B1C6
25
194
117
400
455
1/4
220
25
200
25
235
28
235
28
229
27
254
35
R21_150-B1C6
10
229
177
400
530
1/4
285
50
285
50
300
55
300
55
279
50
318
65
R21_150-B1C9
25
229
177
455
525
1/4
285
55
285
55
300
60
300
60
279
55
318
70
R21_200-B1C9
15
243
200
455
575
1/4
340
75
340
75
360
85
375
95
343
80
381
105
R21_200-B1C11
25
243
200
540
590
3/8
340
80
340
80
360
90
375
100
343
85
381
110
R21_250-B1C11
15
297
252
540
630
3/8
395
115
405
120
425
130
450
150
406
125
445
160
R21_250-B1C13
25
297
252
635
645
3/8
395
130
405
135
425
145
450
165
406
140
445
175
R21_300-B1C13
19
338
270
635
695
3/8
445
165
460
175
485
190
515
215
483
185
520
235
R21_300-B1C17
25
338
270
770
730
1/2
445
190
460
200
485
215
515
240
483
210
520
260
R21_350-B1C13
9
400
310
635
710
3/8
505
215
520
225
555
255
580
290
534
240
584
310
R21_350-B1C17
21
400
310
770
745
1/2
505
240
520
250
555
280
580
315
534
265
584
335
R21_350-B1C20
25
400
310
840
780
1/2
505
245
520
255
555
285
580
320
534
270
584
340
R21_400-B1C17
15
400
355
770
800
1/2
565
305
580
325
620
365
660
425
597
345
648
435
R21_400-B1C20
21
400
355
840
840
1/2
565
310
580
330
620
370
660
430
597
350
648
440
R21_400-B1C25
25
400
355
1040
905
1/2
565
355
580
375
620
415
660
475
597
395
648
485
* Prívodný tlak 5 bar
kg
20
R21-B1J/B1JA
Max ∆p
bar*
TYP
ROZMERY V mm
NPT
R21J
PN 10
R21K
PN 16
R21L
PN 25
R21M
PN 40
R21C
ANSI 150
R21D
ANSI 300
A
C
F
J
ØB
kg
ØB
kg
ØB
kg
ØB
kg
ØB
kg
ØB
R21_25-B1J8/B1JA8
25/25
102
57
560
400
3/8
115
21
115
21
115
21
115
21
108
20
124
kg
21
R21_40-B1J8/B1JA8
25/25
114
63
560
405
3/8
150
23
150
23
150
23
150
23
127
21
156
24
R21_50-B1J8/B1JA8
25/25
124
92
560
425
3/8
165
26
165
26
165
26
165
26
152
24
165
26
R21_65-B1J8/B1JA8
25/25
145
99
560
430
3/8
185
28
185
28
185
29
185
29
178
27
191
30
R21_80-B1J8/B1JA8
25/25
165
108
560
445
3/8
200
32
200
32
200
33
200
33
191
31
210
36
R21_100-B1J8/B1JA8
25/25
194
117
560
450
3/8
220
37
220
37
235
40
235
40
229
39
254
47
R21_150-B1J8/B1JA8
10/25
229
177
560
525
3/8
285
60
285
60
300
65
300
65
279
60
318
75
R21_150-B1J10/B1JA10
25/25
229
177
650
535
3/8
285
70
285
70
300
75
300
75
279
70
318
85
R21_200-B1J10/B1JA10
15/25
243
200
650
590
3/8
340
95
340
95
360
105
375
115
343
100
381
125
R21_200-B1J12/B1JA12
25/25
243
200
800
605
1/2
340
115
340
115
360
125
375
135
343
120
381
145
R21_250-B1J12/B1JA12
20/25
297
252
800
645
1/2
395
150
405
155
425
165
450
185
406
160
445
195
R21_250-B1J16/B1JA16
25/25
297
252
990
680
1/2
395
190
405
195
425
205
450
225
406
200
445
235
R21_300-B1J12/B1JA12
8/18
338
270
800
695
1/2
445
185
460
195
485
210
515
235
483
205
520
255
R21_300-B1J16/B1JA16
20/25
338
270
990
730
1/2
445
225
460
235
485
250
515
275
483
245
520
295
R21_300-B1J16/B1JA16
25/25
338
270
1200
765
3/4
445
295
460
305
485
320
515
345
483
315
520
365
R21_350-B1J16/B1JA16
11/22
400
310
990
745
1/2
505
275
520
285
555
315
580
350
534
300
584
370
R21_350-B1J20/B1JA20
25/25
400
310
1200
780
3/4
505
345
520
355
555
385
580
420
534
370
584
440
R21_400-B1J20/B1JA20
19/25
400
355
1200
840
3/4
565
410
580
430
620
470
660
530
597
450
648
540
R21_400-B1J25/B1JA25
25/25
400
355
1530
905
3/4
565
560
580
580
620
620
660
680
597
600
648
690
* Prívodný tlak B1J 4 bar / B1JA 5 bar
R21-QP II
DN
Max ∆p
Pohonné
bar*
zariadenie
Spring to Spring to
QP II
close
open
ROZMERY V mm
ØB
A
ANSI
PN10 PN16 PN25 PN40
150
ANSI
300
JIS
10 K
JIS
16 K
JIS
20 K
C
F
J
ØX
T
Kg
1)
17
25
1
25
25
102
115
115
115
115
108
124
125
125
125
57
332
385
213
142
40
1
25
25
114
150
150
150
150
127
156
140
140
140
63
332
390
213
142
19
50
1
25
25
124
165
165
165
165
152
165
155
155
155
92
332
410
213
142
22
65
1
25
25
145
185
185
185
185
178
191
175
175
175
99
332
415
213
142
25
80
1
21
25
165
200
200
200
200
191
210
185
200
200
108
332
425
213
142
29
80
2
25
25
165
200
200
200
200
191
210
185
200
200
108
430
425
228
156
36
100
1
13
25
194
220
220
235
235
229
254
210
225
225
117
332
435
213
142
36
100
2
25
25
194
220
220
235
235
229
254
210
225
225
117
430
435
228
156
43
150
2
10
23
229
285
285
300
300
279
318
280
305
305
177
430
520
228
156
70
150
3
25
25
229
285
285
300
300
279
318
280
305
305
177
515
530
274
190
85
200
3
13
25
243
340
340
360
375
343
381
330
350
350
200
515
560
274
190
110
200
4
25
25
243
340
340
360
375
343
381
330
350
350
200
585
580
320
228
130
250
3
5
15
297
395
405
425
450
406
445
400
430
430
252
515
605
274
190
150
250
4
18
25
297
395
405
425
450
406
445
400
430
430
252
585
625
320
228
170
250
5
25
25
297
395
405
425
450
406
445
400
430
430
252
718
655
382
276
220
300
4
7
17
338
445
460
485
515
483
520
445
480
480
270
585
660
320
228
215
300
5
20
25
338
445
460
485
515
483
520
445
480
480
270
718
700
382
276
265
350
4
-
7
400
505
520
555
580
534
584
490
540
540
310
585
675
320
228
280
350
5
10
21
400
505
520
555
580
534
584
490
540
540
310
718
715
382
276
330
400
4
-
4
400
565
580
620
660
597
648
560
605
605
355
585
740
320
228
365
400
5
6
14
400
565
580
620
660
597
648
560
605
605
355
718
770
382
276
415
1) Hmotnosť odvodená od škrtiacej klapky PN 16
* Prívodný tlak 4,1 bar (pružina C)
21
11.3.
Series R2_S
E
C
R2_S
Ø B2
K
N
M
b2
f
Ø D
O
P
O
A
R
b1
f
DN
Ø B1
DN80 ... 100
S
DN150 ... 250
S
U
U
T
ROZMER
HLAVNĖ ROZMERY V mm
DN
D
A
C
E
K
S
T
O
R
M
P
N
U UNC
Plug
NPTF
1/2
80/100
80
102
165
108
196
162
90
-
20
79
4,8
22,2
35
1/2
100/150
100
136
163
117
205
170
90
-
20
80
4,8
22,2
35
1/2
1/2
150/200
150
190
207
177
295
255
110
32
25
110
6,4
27,8
46
1/2
1/2
200/250
200
240
248
200
346
286
130
32
25
140
6,4
27,8
46
1/2
3/4
250/300
250
296
297
250
390
329
130
32
35
141
9,5
39,1
58
1/2
3/4
PRIEMERY PRÍRUB V mm
ROZMER
R2JS PN 10
R2KS PN16
R2LS PN25
R2CS ANSI 150
B1
b
B2
b2
F
kg
B1
b1
B2
b2
F
kg
B1
b1
B2
b2
F
kg
B1
b
B2
b2
F
80/100
200
20
220
20
3
16
200
20
220
20
3
16
200
24
235
24
3
18
191
19,5
229
24,0
1,6
17
100/150
220
20
285
22
3
24
220
20
285
22
3
24
235
24
300
28
3
30
229
24,0
279
25,5
1,6
27
150/200
285
22
340
24
3
43
285
22
340
24
3
43
300
28
360
30
3
52
279
25,5
343
29,0
1,6
46
200/250
340
24
395
26
3
68
340
24
405
26
3
69
360
30
425
32
3
80
343
26,0
406
30,5
1,6
74
250/300
395
26
445
26
3
98
405
26
460
28
3
100
425
32
485
34
3
110
406
30,6
483
32,0
1,6
105
PRIEMERY PRÍRUB V mm
ROZMER
R2RS JIS 10 K
B1
b1
B2
b2
f
kg
80/100
185
18
210
18
2
14
100/150
210
18
280
22
2
23
150/200
280
22
330
22
2
41
200/250
330
22
400
24
2
65
250/300
400
24
445
24
2
98
kg
22
R2_S-B1C, B1J/B1JA
NPT
Signál
1/4 NPT
F
NPT
Prívod
1/4 NPT
A
C
R2_S-B1C
J
R2_S-B1J/B1JA
Max ∆p
bar*
TYP
ROZMERY V mm
A
C
F
NPT
J
Kg
TYP
Max ∆p
bar*
ROZMERY V mm
A
C
F
J
NPT Kg
R2_S 80/100-B1C 9
25
165
108
455
445
1/4
27
R2_S 80/100-B1J10/B1JA10
25/25
165 108 650 455
3/8
44
R2_S100/150-B1C 9
25
163
117
455
450
1/4
39
R2_S100/150-B1J10/B1JA10
25/25
163 117 650 460
3/8
56
R2_S150/200-B1C11
25
207
177
540
535
3/8
67
R2_S150/200-B1J12/B1JA12
25/25
207 177 800 575
1/2
102
R2_S200/250-B1C13
25
248
200
635
605
3/8
110
R2_S200/250-B1J16/B1JA16
25/25
248 200 990 640
1/2
170
* Prívodný tlak 5 bar
* Prívodný tlak B1J 4 bar / B1JA 5 bar
R1LA/R21LA-M
R1LE/R21LE-ATE
R1LE/R21LE-RM
***)
L
SR
V
øZ
øK
J
G1
C
C
J
C
F1
H
**) G2
J
ATE
RM
**) F2
Pohonne zar.
DN namont. podľ
a ISO 5211
ROZMERY V mm
C
F1
25
M07/F07
57
40
M07/F07
50
G1
H
J
V
ØZ
Kg
F2
G2
196 152
-
-
235 146 39 125
6
63
196 152
-
-
250 152 39 125
7
M07/F07
92
196 152
-
-
295 172 39 125
9
65
M07/F07
99
196 152
-
-
310 177 39 125
12
80
M07/F07
108 196 152
-
-
330 189 39 125
13
100
M07/F07
117
196 152
-
-
345 197 39 125
15
177 196 152
-
-
150
M07/F07
490 282 39 125
31
150
M10/F10 või
M10E/F10
177 227 169 297 239 500 290 52 200
33
200
M10/F10 või
M10E/F10
200 227 169 297 239 565 331 52 200
55
200
M12/F12 või
M12E/F12
200 285 210 357 282 580 338 67 250
60
250
M12/F12 või
M12E/F12
252 378 279 453 354 685 389 90 457 100
E = predĺžený hriadeľ;
**) pohonné zariadenia M07 – M12 s ručným kolieskom SR;
***) pohonné zariadenia M14 – M16 s ručným kolieskom R
DN
TYP
25
40
ROZMERY V mm
Kg
C
J
L
R1LE 25-ATE114
57
195
160
2,8
R1LE 40-ATE114
63
200
160
3,8
50
R1LE 50-ATE114
92
220
160
5,3
65
R1LE 65-ATE114
99
225
160
8,3
80
R1LE 80-ATE114
108
217
160
10
100
R1LE 100-ATE218
117
225
220
12
150
R1LA 150-RM 525
177
295
500
28
200
R1LA 200-RM 625
200
346
550
50
250
R1LA 250-RM 635
252
390
550
80
23
12
KÓD TYPU
ŠKRTIACA KLAPKA, série R1, R11 a R21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
R2
1
L
A
100
A
J
J
S
F
1
Kd Cv ROZMERU KLAPKY 01
Norma Cv
Bez označenia
Neštandardné Cv
12.
/
7.
TELESO
SKRUTKY
A
CF8M
A4-80 / B8M
C
CG8M
A4-80 / B8M
D
WCB
A4-80 / B8M
COOS
Max. Cv = 0,5
H
Hastelloy C
A4-80 / B8M
C015
Max. Cv = 1,5
K
W. č. 1.4408
A4-80 / B8M
C05
Max. Cv = 5
L
W. č. 1.4308 / 1.4306
A4-80 / B8M
C15
Max. Cv = 15
R
W. č. 1.0619
A4-80 / B8M
T
Titán
Titán
Y
Špeciálna konštrukcia
2.
Séria výrobku
R1
Bez príruby, zmenšený otvor
R2
S prírubou, zmenšený otvor
3.
-
Rozmery od príruby k prírube
8.
KLAPKA
C
CG8M + chróm
H
Hastelloy C
J
AISI 329 + chróm
Rozmery podľa Metso Automation
K
W. č. 1.4408 + chróm
ISA S 75.04 a DIN/IEC S34 Teil 3-2
L
W. č. 1.4308 / 1.436 + chróm
4.
MENOVITÝ TLAK
J
PN 10, s prírubou, R21
K
PN 16, s prírubou, R21
L
PN 25, s prírubou, R21, bez príruby R1, R11
T
Titán + keramický povlak
R
CG8M
S
AISI 329
Y
Špeciálna konštrukcia
M
PN 40, s prírubou, R21
9.
C
ANSI 150, s prírubou, R21
J
AISI 329 / PTFE
D
ANSI 300, s prírubou, R21
H
Hastelloy C / PVDF
R
JS 10 K, s prírubou, R21
N
Nitron 50 / PTFE
S
JS 16 K, s prírubou, R21
T
Titán / PVDF
T
JS 20 K, s prírubou, R21
Y
Špeciálna konštrukcia
5..
A
KONŠTRUKCIA
Štandardný hnací hriadeľ s klinovou drážkou
HRIADELE, KOLÍKY / LOŽISKÁ
10.
S, K
SEDLO
Stellit, zadné tesnenie PTFE, ploché tesnenie
B
Štandardný hnací hriadeľ so vsadeným perom
E
Stellit, verzia odolná voči oderu, netesná,
M
Štandardný hnací hriadeľ s drážkami
U
Titán, zadné tesnenie Viton GF
S
Verzia s odolnosťou na kyseliny s vysokou konzistenciou, hnací
hriadeľ s klinovou drážkou
L
Verzia s odolnosťou na kyseliny s vysokou konzistenciou, hnací
hriadeľ so vsadeným perom
P
Verzia s odolnosťou na kyseliny s vysokou konzistenciou, hnací
hriadeľ s drážkami
Y
Špeciálne konštrukcia
6.
T
PTFE + C25%, kovové teleso
Y
Špeciálna konštrukcia
11.
OSTATNÉ DIELCE
F
Grafitové tesnenie upchávky
Y
Špeciálna konštrukcia
ROZMERY
025, 040, 050, 065, 080, 100, 150, 200, 250, 300*, 350*, 400*
12.
PRÍRUBOVÉ ČELÁ
13.
ŠPECIÁLNY PRÍRUBOVÝ OTVOR
01, 1h, 02, 2h, 03, 04, 06, 08, 10, 12*, 14*, 16*,
*) len s prírubou
13.
24
Metso Automation Inc.
Europe, Levytie 6, P.O. Box 310, 00811 Helsinki, Finland. Tel. +358 20 483 150. Fax +358 20 483 151
North America, 44 Bowditch Drive, P.O. Box 8044, Shrewsbury, MA 01545, USA. Tel. +1 508 852 0200. Fax +1 508 852 8172
Latin America, Av. Central, 181-Chácaras Reunidas,12238-430 São José dos Campos, SP Brazil.
Tel. +55 123 935 3500. Fax +55 123 935 3535
Asia Pacific, 501 Orchard Road, #05-09 Wheelock Place, 238880 Singapore. Tel. +65 673 552 00. Fax +65 673 545 66
Middle East, Roundabout 8, Unit AB-07, P.O. Box 17175, Jebel Ali Freezone, Dubai, United Arab Emirates.
Tel. +971 4 883 6974. Fax +971 4 883 6836
www.metsoautomation.com
Download

ŠKRTIACA KLAPKA