Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán, n.o.
Považské Podhradie 204, 017 04 Považská Bystrica
Zmluva
o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
Čl. I.
Zmluvné strany
Poskytovateľ
sociálnej služby
Prijímateľ
sociálnej služby
: Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán, n.o.
Považské Podhradie 204
017 04 Považská Bystrica
zastúpený : riaditeľom n.o. Bibiánou Briestenskou
IČO : 45731594
DIČ : 2022972215
Bankové spojenie : .............................................................
Číslo účtu : .........................................................................
/ ďalej len poskytovateľ /
:
......................................................................................
......................................................................................
.....................................................................................
dátum narodenia .........................................................
rodné číslo ..................................................................
číslo občianskeho preukazu .......................................
zástupca ......................................................................
......................................................................
......................................................................
/ ďalej len prijímateľ /
1
Čl. II.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytovanie sociálnej služby poskytovateľom a prijímanie tejto služby
prijímateľom za úhradu. Predmetom zmluvy je úprava práv medzi poskytovateľom a prijímateľom.
Čl. III.
Druh poskytovanej služby
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu podľa zákona 448/2008 Z.z. na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľa z dôvodu dôchodkového veku, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia.
Čl. IV.
Miesto, čas a deň začatia poskytovania sociálnej služby
Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu prijímateľovi v Zariadení pre seniorov – Domove
sociálnych služieb Tulipán, n.o. v Považskom Podhradí 204, 017 04 Považská Bystrica v izbe č.......
na ............. NP.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu službu v zariadení dňa ..........................
na neurčitý čas.
Čl. V.
Vecný rozsah a forma poskytovania sociálnej služby
Poskytovateľ poskytuje podľa zákona 448/2008 Z.z. prijímateľovi v zariadení tieto služby :
− ubytovanie
− stravovanie
− odborná činnosť – ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia
− obslužné činnosti – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
− ďalšie činnosti – prepravná služba, záujmové činnosti, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba
bielizne a šatstva
Sociálna služba je pobytová – celoročná.
Čl. VI.
Úhrada za sociálnu službu a spôsob jej určenia
Poskytovateľ určuje prijímateľovi sumu za poskytnutú sociálnu službu.
Prijímateľ a poskytovateľ sa dohodli na sume vo výške .................. EUR denne za poskytovanú
sociálnu službu v zariadení.
Suma zahŕňa : denne za odborné činnosti
..................... EUR
denne za obslužné činnosti
..................... EUR
stravné.......... EUR
ubytovanie.......... EUR
2
zaopatrenie ............ EUR
ďalšie činnosti / prepravné a pod. /
..................... EUR
ostatné činnosti - denne:
- používanie vlastného TV .................. EUR
- používanie TV zo zariadenia ………….. EUR
/ zničenie alebo znehodnotenie a prípadnú následnú opravu
TV hradí v plnej výške príjemca sociálnej služby, ktorý si TV
zapožičal /
- rádio .............. EUR
- chladnička ….......... EUR
- rýchlovarná kanvica ………… EUR
- ostatné ……………………………………………………EUR
Suma za poskytovanú sociálnu službu sa vypočíta vo výpočtovom liste, ktorý je prílohou
č. .............. tejto zmluvy.
Výška sumy za sociálnu službu sa upravuje podľa skutočne poskytnutého rozsahu sociálnej služby.
Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.
Ak prijímateľ nemá celú sumu na úhradu sociálnej služby v zariadení, túto sumu doplácajú rodinní
príslušníci alebo iné osoby, s ktorými sa uzatvorí Dodatok k zmluve. Tento dodatok je prílohou
Zmluvy o poskytovaní socialnej služby. Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. je nezaplatená úhrada za
poskytovanú sociálnu službu od prijímateľa pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby. V prípade
smrti prijímateľa sa uplatňuje v dedičskom konaní.
Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením.
Čl. VII.
Spôsob platenia za poskytovanú sociálnu službu
Pracovníčka sociálneho úseku vypočíta na daný mesiac úhradu za poskytovanie sociálnej služby.
Prijímateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi za poskytnutú sociálnu službu hotovosť / ak nie je
iná dohoda / vždy do 5 kalendárneho dňa mesiac vopred.
Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby
podľa zákona č. 448/2008 Z.z. zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 20% sumy životného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu t.j. 49,52 EUR ustanovenej osobitným predpisom / § 2
písm. a) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
3
Čl. VIII.
Povinnosti poskytovateľa
Poskytovateľ je povinný poskytovať sociálnu službu na odbornej a profesionálnej úrovni. Je
povinný prihliadať na individuálnu potrebu klienta.
Poskytovateľ s prijímateľom aktívne pracuje podľa jeho možností a schopností.
Poskytovateľ zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa o prijímateľovi sociálnej služby
dozvedel.
Čl. IX.
Práva a povinnosti prijímateľa
1. Prijímateľ sociálnej služby si stanoví ďalšiu osobu, ktorá bude oprávnená zastupovať prijímateľa
sociálnej pomoci a spolupracovať s poskytovateľom sociálnej pomoci.
2. Prijímateľ nesmie porušovať vnútorný poriadok zariadenia, hlavne nesmie používať alkoholické
nápoje a fajčiť.
3. Prijímateľ má právo na ochranu svojho súkromia okrem situácie, ktorá neznesie odklad a to
najmä vtedy, ak ide o jeho život, zdravie, majetok, ochranu práv a právom chránených záujmov
a ochranu majetku zariadenia.
Prijímateľ je povinný hradiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu v stanovenej výške a termíne.
Prijímateľ vyhlasuje, že nezamlčal žiadne skutočnosti o svojom zdravotnom stave / telesnom
a duševnom zdraví / a sociálnej situácii, ktorá by mohla mať vplyv na poskytovanie sociálnej
služby v zariadení.
Čl. X.
Osobitné ustanovenia
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou formou, pred jeho uplynutím. Je možné ho ukončiť
dohodou zmluvných strán alebo jednostranným vypovedaním. Výpoveď musí byť písomná
a doručená druhej strane.
Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu kedykoľvek, bez udania dôvodu. Výpovedná
lehota je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede.
Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu z týchto dôvodov :
prijímateľ hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a to najmä, hrubo porušuje dobré
mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie, alebo neplatí dohodnutú úhradu za poskytnutú sociálnu službu
− poskytovateľ zmení účel poskytovanej sociálnej služby a pre prijímateľa by táto služba bola
nevýhodná
− ak prijímateľ nepodpíše dodatok k zmluve, ak sa zmenili rozhodujúce skutočnosti na určenie
úhrady za sociálnu službu
− ak prijímateľ dostane rozhodnutie o zániku odkázanosti na sociálnu službu
−
Výpovedná lehota je 30 dňová a začína plynúť dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
Povinnosťou zmluvných strán je navzájom sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by
mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
4
Čl. XI
Záverečné ustanovenia
Všetky dodatky k zmluve musia byť písomné a riadne očíslované. Právne vzťahy neupravené touto
zmluvou sa riadia zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona,
zákonom č. 488/2008 Z.z.. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona šňč. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, tri sú určené pre poskytovateľa a jeden pre
prijímateľa. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.Zmluvné strany
vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu
podpísali.
V Považskom Podhradí, dňa .................................................
..................................................................
prijímateľ
zástupca prijímateľa
.................................................................
poskytovateľ
5
Download

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - doc - dss