SLOVENSKÝ ZVÄZ VZPIERANIA
SLOVAK WEIGHTLIFTING FEDERATION
Junácka 6, 832 80 Bratislava
V Bratislave, dňa 05.01.2015
POZVÁNKA
na zasadnutie Valného zhromaždenia Slovenského zväzu vzpierania,
ktoré sa uskutoční
dňa 7. februára (sobota) 2015 so začiatkom o 10,oo hod.
Miesto : Dolný Kubín, (presná adresa sa Vám bude včas oznámená)
s týmto programom:
9.30 – 10.00 hod.
Program VZ:
10.00 hod.
12.00 – 13.00 hod.
14.00 – 15.00 hod.
Prezentácia delegátov a hostí
1. Otvorenie, privítanie delegátov
2. Schválenie členov návrhovej a mandátnej komisie, určenie skrutátorov
a zapisovateľa
3. Schválenie Rokovacieho poriadku
4. Správa predsedu SZV o činnosti v roku 2014
5. Správa o hospodárení SZV v roku 2014
6. Návrh rozpočtu na rok 2015
7. Správa o činnosti reprezentácie
8. Správa kontrolnej a revíznej komisie
9. Ocenenie jubilantov
10. Diskusia
11. Obed
12. Ukončenie VZ SZV
Obedňajšia prestávka
Predpokladané ukončenie
PhDr. Pavol Mutafov
predseda SZV
Dôležité informácie:
1. Každý delegát klubu/oddielu musí disponovať písomným poverením klubu/oddielu, ktorý zastupuje
2. Delegáti sa zúčastňujú VZ SZV na náklady klubu/oddielu
3. Prednesené správy je potrebné odovzdať na Se-SZV
4. Delegáti a hostia majú zabezpečený obed a občerstvenie
IČO : 317 96079
DIČ : 202178 7328
Reg. MV SR č. : VVS/1-900/90-2535-4
Tel. a fax : +421 2 49 249 222
http://www.vzpieranie.sk
e-mail : [email protected]
Download

P O Z V Á N K A na zasadnutie Valného zhromaždenia Slovenského