Dobrovoľný hasičský zbor Prakovce
Okres: Gelnica
Správa o činnosti za rok 2013
Spracoval: Výbor DHZ Prakovce
V Prakovciach dňa 15.02.2014
Program
výročnej členskej schôdze DHZ Prakovce
konanej dňa 15.02.2014
1. Otvorenie Výročnej členskej schôdze a schválenie programu
2. Voľba volebnej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti a ďalších úloh DHZ za rok 2013
4. Správa o hospodárení DHZ za rok 2013
5. Správa revíznej komisie za rok 2013
6. Plán hlavných úloh na rok 2014
7. Diskusia + občerstvenie
8. Uznesenie
9. Záver
Vážené hasičky, Vážení hasiči, milí hostia, milá mládež
Dovoľte mi, aby som Vás dnes privítal na výročnej členskej schôdzi DHZ
v Prakovciach, aby sme spoločne zhodnotili našu činnosť za rok 2013.
Práca našej organizácie bola za rok 2013 bohatá vo všetkých smeroch aj z pohľadu
spoločenského života v našej obci. Tak ako v minulosti, tak aj v roku 2013 sa naša činnosť
zameriavala na požiarnu ochranu obce, zabezpečenie údržby a udržiavanie zverenej techniky,
výstroja a vyzbroja, výcvik hasičských družstiev, ako dospelých tak aj mládeže, organizačnotechnickú činnosť pri zabezpečovaní kultúrno-spoločenských akcií v našej obci. Za všetky
spomenieme konanie osláv pri príležitosti sviatku Sv. Floriána, výlet s deťmi na kúpalisko v
Maďarsku, výborové schôdze a plnenie úloh ktoré požadoval obecný úrad, ale hlavne nie
v malej miere opravy na požiarnej zbrojnici a úprava okolia.
V ďalších častiach tejto správy sa budeme jednotlivým činnostiam venovať
podrobnejšie.
Práca výboru
Činnosť v našej organizácii sa riadi a odvíja od práce výboru. Výbor, ktorý sa skladá
z piatich členov a dvoch členov revíznej komisie sa pravidelne stretával jeden krát za mesiac,
podľa potreby sa schôdze uskutočňovali aj viac krát. Výbor na svojich zasadnutiach
prehodnocoval a ukladal opatrenia na plnenie plánu úloh a úloh ktoré zadával obecný úrad na
rok 2013.
Kultúrno-spoločenská činnosť
1. Kultúrno-spoločenská činnosť v roku 2013
Rok 2013 bol opäť bohatý na akcie a udalosti aj v našej organizácii. Aktívne sme sa
zapájali do všetkých kultúrno-spoločenských akcii v našej obci. Za všetky spomenieme tieto:
- pietny akt – Oslobodenia našej obce SA
- výročná členská schôdza členov DHZ Prakovce
- posedenie pri guláši s rodinnými príslušníkmi na oslavu sviatku Sv. Floriána
- účasť členov DHZ na sv. omši v Rímskokatolíckom kostole v našej obci pri príležitosti
sviatku Sv. Floriána
- deň otvorených dverí v priestoroch požiarnej zbrojnice 30.05.2013
- varenie gulášu pre TJ Prakovce pri príležitosti osláv 90r.
- odovzdanie vecného daru p. Rostašovi pri jubileu 50r., p. Mulikovi pri jubileu 60r.
- výlet s rodinami do Maďarska na kúpalisko v Sárospataku
- súťaž detí hry Plameň
- účasť na oslavách a kladenie vencov pri pamätníku SNP v Prakovciach
-účasť na vysvätení hasičskej zbrojnice v Mníšku nad Hnilcom na pozvanie ZO DHZ Mníšek
nad Hnilcom
- účasť na akciách organizovaných ZŠ s MŠ Prakovce : -športové hry
-branné cvičenie
Asistenčné hliadky na akciách:
•
•
•
•
•
vystúpenie spevákov a speváckych skupín „Slovanská Pieseň“
estráda žiakov 9. Ročníkov ZŠ s MŠ v Prakovciach
akcia „Deň Prakoviec a Prakofest“
akcia „Pivný festival Reštaurácia pod vlekom“
detský program v Klube kultúry (OZ Harmónia)
-akcia Mikuláš pri obecnom úrade, Mikuláš v MŠ,
- posedenie a ozdobovanie stromčeka pre deti v HZ - Mikuláš
-posedenie na záver roka v priestoroch požiarnej zbrojnice
2. Ďalšia činnosť našej organizácie za rok 2013
Naša činnosť v roku 2013 ďalej pozostávala z nasledujúcich činností:
- technická pomoc občanom a subjektom:
- materiálna pomoc ľadová plocha pri Reštaurácii pod vlekom
- dodávka vody pre Stavebniny Slovinský Dušan (CAS 32T- 815)
- čistenie cesty „gelnická dolina“ 4x
- polievanie ihriska 3x
- prečistenie upchaných kanálov havarijne stavy :
p. Žoldáková, p. Gažo, p. Mikulák, B-klub p. Bikar,
- rezanie stromov po snehovej kalamite
- rezanie stromov na obci výruby v zmysle rozhodnutia komisie Životného prostredia
(uskladnené na pálenie a vykurovanie zasadačky HZ)
- poskytnutie elektrocentrály pre obec ( maľovanie stĺpov, oprava lavičiek, oprava chodníkov,
oprava priepustu Z Čurinkou)
- brigádnická činnosť v HZ:
- natieranie strechy budovy
- práce na exteriéri a vo vnútri budovy (výrub stromov a porastu v blízkosti zbrojnice, násyp
svahu za HZ, úprava odtokového kanála pred HZ
- oprava vykurovacieho telesa v zbrojnici
- montáž vetráka v kuchyni
- nainštalovanie police TV prijímača, DVD prehrávača, audio systému
- inventarizácia majetku v HZ
- brigádnická činnosť členov: čistenie snehu zo strehy HZ, čistenie chodníka Za Čurinkou„Sankárska dráha“
- aktualizácia nástenky v ZŠ ( prezentácia krúžku „Mladý plameň“)
- tréningová príprava na previerky pripravenosti družstvá mužov
- preventívne protipožiarne kontroly v obci na úseku č.2 Prakovská dolina a Za Čurinkou
- účasť na previerkach pripravenosti družstiev v Mníšku nad Hnilcom
- jesenná súťaž detí v Danišovciach
- oprava techniky vozidlo T-815, Avia 31, PPS 18
- úprava vodoinštalácie v priestoroch garáží, výmena ventilov, zakúpená hadica
s rýchlospojkami a tlakový vodný čistič ( Oleo Mac)
Školenie a technický výcvik
Školenie a technický výcvik sa riadil podľa ročného plánu spracovaného na rok 2013.
Školenie sa zaoberalo teoretickou časťou 40 hodín.
Prevádzali sme nácvik s PPS-18 s vodou a skúška čerpadla s nasávaním vody z potoka.
Naši členovia za zúčastnili na previerkach pripravenosti mužov konanej v Mníšku nad
Hnilcom.
Školenie bolo vykonané aj členom ktorý vykonávajú protipožiarne hliadky a ktorý
vykonávajú protipožiarne preventívne kontroly v obci.
Stav a pripravenosť hasičskej techniky
DHZ Prakovce v súčasnosti disponuje vozidlom CAS 32 T-815. Vozidlo bolo v stálej
pohotovosti, výjazdu schopné a je garážované v požiarnej zbrojnici. Napojené na vzduchový
kompresor. Vozidlo má stály objem vody 8200 litrov a 800 litrov penidla, výsuvnú lafetu na
penu a vodu s dostrekom 80 metrov a plnou výbavou prislúchajúcou tomuto vozidlu. Na
vozidle sa v tomto roku vykonali čistenie nádrže na vodu, oprava hlavného uzatváracieho
ventilu nádrže, oprava osvetlenia nadstavby, dohusťovanie pneumatík pravidelné dobíjanie
autobatérií.
V roku 2013 sme zakúpili s prostriedkov dotácie MV čerpadlo japonskej výroby Tohatsu –
VC 72 AC plus dve športové savice. Na tomto čerpadle bol vykonaný zábeh a výcvik
v zmysle oboznamovania sa a nácvikom činnosti s technikou.
Vozidlo DA 8 AVIA 31 s výbavou PPS 18, elektrocentrálou HERON, osvetľovacou
technikou a kalovým čerpadlom KDFU-80. Na vozidle bola pravidelne vykonávaná údržba,
kontrola a výmena oleja a prevádzkových kvapalín. Na vozidle bolo vykonané STK v zmysle
platných predpisov.
Na motorovom kalovom čerpadle Heron sa vykonala oprava plniaceho hrdla čerpadla.
Technika je toho času zazimovaná a je na nej prevedená pravidelná kontrola a údržba
v prípade potreby. Je pripravená a plne akcieschopná .
Požiarovosť a živelné pohromy na území obce
V priebehu roku 2013 sa na území našej obce vyskytol jeden požiar nebytových priestorov
v bytovom dome č. 197. Pri požiari bola jedna osoba ťažko popálená a niekoľko intoxikované
splodinami horenia. DHZ Prakovce nezasahovalo.
Preventívne protipožiarne kontroly
Protipožiarne preventívne kontroly boli vykonané v termíne 4.5.2013 preventívnom úseku
č.2 Prakovská dolina a Za čurinkou. Kontrolnú činnosť vykonávali tri kontrolné skupiny,
ktoré mali poverenie od starostu obce p. Miroslava Piska.
Vedúcimi kontrolných skupín boli členovia DHZ Prakovce:
1. Kontrolná skupina Karol Kyseľ
2. Kontrolná skupina Bc. Marek Krajňák
3. Kontrolná skupina Mgr. Juraj Pavlov
Celkovo bola kontrolná činnosť vykonaná v 94 rodinných domoch a Z celkového počtu 94
kontrolovaných subjektov, bolo 15 rodinných domov neobývaných. V 30rodinných domoch
neboli majitelia prítomný a kontrola objektov sa vykonala len vizuálne, so zameraním sa na
stav komínových telies. V týchto subjektoch boli kontroly vykonané dodatočne.
Pri kontrolnej činnosti boli zistené nedostatky, ktoré neboli v čase vykonávania
kontroly na mieste odstránené, v týchto objektoch:
1. Starcová Silvia, Prakovce 35
• Nevyhovujúci stav komínového
komínového telesa
telesa-
poškodený
obvodový
plášť
2. Urban Vladimír, Prakovce 63
• Nevyhovujúci stav komínového
komínového telesa
telesa-
poškodený
obvodový
plášť
Následná plánovaná kontrola nebola prevedená v dôsledku neprítomnosti majiteľov
nehnuteľností . Závady doposiaľ neboli odstránené.
V ostatných subjektoch boli zistené nedostatky na mieste odstránené majiteľmi objektov.
Dňa 30.9.2013 bola vykonaná kontrola zabezpečenia ochrany pred požiarmi v časti „Vyšná
kolónia č. 5“. Kontrolu vykonali členovia DHZ Prakovce, Mgr. Juraj Pavlov a Karol Kyseľ,
spolu s referentom správy majetku OcÚ Prakovce, p. Michalom Gordanom.
Kontrolou bolo zistené, že stav dymovodov vykurovacích telies je nevyhovujúci vo
všetkých unimobunkách, čo môže mať za následok vznik požiaru.
Ďalej bolo zistené:
• chýbajú dvierka na vykurovacích telesách, v dôsledku čoho boli nespôsobilé
prevádzky
• drevená kôlňa nelegálne užívaná na bývanie v ktorej bolo neodborne
nainštalované elektrické vedenie
• vo všetkých unimobunkách chýbajú kryty na osvetlení
Dňa 5.10.2013 vykonali členovia DHZ Prakovce, pod vedením p. Kyseľa, inštaláciu
nových dymovodov a podložiek pod vykurovacie telesá vo všetkých unimobunkách. Ostatné
zistené závady je potrebné riešiť v spolupráci s obcou a nájomníkmi unimobuniek.
Nájomníci unimobuniek, v ktorých na vykurovacích telesách chýbali dvierka, boli
upozornení na zákaz používania týchto vykurovacích telies až do odstránenia zistených
nedostatkov.
Vážené hasičky, Vážení hasiči, milí hostia
Vypočuli sme si správy z jednotlivých oblastí našej činnosti za rok 2013. Veríme, že
úlohy prijaté na dnešnej výročnej schôdzi na rok 2014 splníme. Do tejto práce Vám želám
veľa zdravia, rodinnej pohody, veľa pracovných úspechov pri zabezpečovaní ochrany
a zdravia našich občanov pred požiarmi a živelnými pohromami v našej obci.
Ešte raz Vám a taktiež hosťom ďakujem za účasť na našej dnešnej výročnej schôdzi.
Výbor DHZ v Prakovciach
Download

Výročná správa r.2013 DHZ Prakovce.pdf