Študijný plán
Názov študijného programu: počítačové modelovanie v prírodných vedách
Názov a číslo študijného odboru: 4.1.1 FYZIKA
Názov a číslo vedľajšieho študijného odboru: 9.2.9. APLIKOVANÁ INFORMATIKA
1. stupeň VŠ vzdelania, denná forma štúdia.
Kód
Povinné predmety
OdpoForma
rúčaný
ECTS Rozsah
ukonče
kredit P/C/L/S1
se
nia rok
m.
KF/MEC
Mechanika
8
4/2/0/0
S
1
Z
KF/MF1
Matematika pre fyzikov 1
3
1/1/0/0
PH
1
Z
KF/UEF
Úvod do experimentálnej fyziky
3
0/2/0/0
A
1
Z
KM/DP1
Diferenciálny počet 1
7
2/2/0/0
S
1
Z
KI/PR1
Programovanie 1
6
2/2/0/0
S
1
Z
KI/AP1
Architektúra počítačov 1
6
2/2/0/0
S
1
Z
33
11/11/0/0
4S
KF/MFT
Molekulová fyzika a termika
8
4/2/0/0
S
1
L
KF/MF2
Matematika pre fyzikov 2
3
1/1/0/0
PH
1
L
KF/FPD
Fyzikálne praktikum D
3
0/0/0/2
PH
1
L
KI/UNIX
Úvod do OS Unix
3
0/2/0/0
A
1
L
KI/PR2
Programovanie 2
6
2/2/0/0
S
1
L
KI/AP2
Architektúra počítačov 2
4
2/0/0/0
S
1
L
27
9/7/0/2
3S
KF/KVO
Kmity, vlny, optika
8
4/3/0/1
S
2
KF/APM
Aplikovaná počítačová matematika
6
0/2/0/2
PH
2
KF/FP1
Fyzikálne praktikum 1
3
0/0/2/0
PH
2
KI/NMO
Numerická matematika
a optimalizácia
6
2/2/0/0
S
2
KI/KZI
Kódovanie a zobrazenie informácií
4
2/0/0/0
PH
2
1
Meno vyučujúceho
Prof.RNDr. Ľubomír Zelenický,
CSc.(P)
Doc. RNDr. Igor Medveď, PhD.
(P),
RNDr. Daniela Horváthová,
PhD.
Prof.RNDr. Ľubomír Zelenický,
CSc.
RNDr. Daniela Horváthová,
PhD.
Doc. RNDr. Peter Vrábel,
CSc.(P)
Prof..RNDr. Jozef Fulier, CSc.
Mgr. Ján Skalka, PhD. (P),
PaedDr. Viera Palmárová
PaedDr. Ján Beňačka, PhD.
Prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
(P),
PaedDr. Peter Švec
Prof. RNDr.Ľubomír Zelenický,
CSc.(P)
Doc. RNDr. Igor Medveď, PhD.
(P)
RNDr. Daniela Horváthová,
PhD.
PaedDr. Ľubomíra Valovičová,
PhD.
Ing. Zoltán Balogh, PhD.
PaedDr. Peter Švec
Mgr. Ján Skalka, PhD. (P),
PaedDr. Viera Palmárová,
PaedDr. Ján Beňačka, PhD.
Prof. Ing. Milan Turčáni,
CSc.(P)
Prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
Z (P)
Doc RNDr. Igor Medveď, PhD.
Z RNDr. Anton Trník, PhD.
Prof.RNDr. Ľubomír Zelenický,
CSc.
Z
RNDr. Daniela Horváthová,
PhD.
Prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc.
Z (P),
Mgr. Martin Vozár
Z Mgr. Júlia Tomanová, PhD. (P)
P – prednáška, C – cvičenie, L – laboratórne cvičenie, S – seminár
1
27
8/7/2/3
2S
KF/EM
Elektrina a magnetizmus
8
4/2/0/0
S
2
KF/TM1
Teoretická mechanika 1
5
2/0/0/0
S
2
KF/VTF1
Výpočtová technika vo fyzike 1
4
0/2/0/0
PH
2
KI/OT
KI/OS1
Objektové technológie
Operačné systémy 1
6
4
2/2/0/0
2/0/0/0
S
S
2
2
KI/PS1
Počítačové siete 1
6
2/2/0/0
S
2
33
12/8/0/0
5S
KF/FM
Fyzika mikrosveta
4
2/2/0/0
S
3
KF/VTF2
KF/TEP
Výpočtová technika vo fyzike 2
Teória elektromagnetického poľa
4
3
0/2/0/0
2/0/0/0
PH
S
3
3
KM/PMS1
Pravdepodobnosť a matematická
štatistika 1
4
2/2/0/0
PH
3
KI/PS2
Počítačové siete 2
4
1/2/0/0
S
3
KF/3D1
3D modelovanie 1
3
0/2/0/0
PH
3
KF/SBC
Seminár k bakalárskej práci
2
0/0/0/2
PH
3
24
7/10/0/2
3S
KI/UMS
Úvod do modelovania a simulácie
6
2/2/0/0
S
3
KF/JF
Jadrová fyzika
4
2/2/0/0
S
3
KF/3D2
3D modelovanie 2
6
0/2/6/0
PH
3
KF/BPSEM
Bakalárska práca a bakalársky
seminár
10
0/0/0/2
PH
3
26
170
4/6/6/2
2S
Počet kreditov spolu
Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
L (P)
Mgr. Boris Lacsný, PhD.
Doc. RNDr. Igor Medveď, PhD.
L
(P)
Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
L Prof.RNDr. Ľubomír Zelenický,
CSc.
L Mgr. Ján Sklaka, PhD. (P)
L Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. (P)
Prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
L (P),
PaedDr. Peter Švec
Prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
Z (P)
RNDr. Aba Teleki, PhD.
Z Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Z Doc. Ing. Igor Štubňa, CSc. (P)
Doc. RNDr. Dagmar
Markechová, CSc. (P)
Z
Doc. RNDr. Marta Vrábelová,
CSc.
Prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
Z (P),
PaedDr. Peter Švec
Z Mgr. Boris Lacsný, PhD.
Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Z a vysokoškolský učiteľ schválený
VR FPV
Prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc.
(P)
Prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
L (P)
RNDr. Aba Teleki, PhD.
L Mgr. Boris Lacsný, PhD.
Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
L a vysokoškolský učiteľ schválený
VR FPV
L
OdpoForma
rúčaný
ECTS Rozsah
ukonče
kredit P/C/L/S1
se
nia rok
m.
Kód
Povinne voliteľné predmety
(min. 10 kreditov za štúdium)
KCJ/AJAU
1
Anglický jazyk pre akademické účely
1
2
0/2/0/0
PH
1
Z
KI/PG
Počítačová grafika
4
1/2/0/0
S
1
Z
KM/ATH
Aplikácie teórie hier v ekonómii
4
1/1/0/0
S
1
Z
KCJ/AJAU
2
Anglický jazyk pre akademické účely
2
2
0/2/0/0
PH
1
L
KM/DP2
Diferenciálny počet 2
7
2/2/0/0
S
1
L
19
4/9/0/0
3S
3
0/2/0/0
A
2
Z
KI/PJC
Programovanie v jazyku C (UNIX)
Meno vyučujúceho
Doc. PhDr. Mária Užáková,
PhD.
Doc. RNDr. Mária Kmeťová,
PhD. (P)
Doc. RNDr. Marta Vrábelová,
CSc. (P)
Doc. PhDr. Mária Užáková,
PhD.
Doc. RNDr. Peter Vrábel, CSc.
(P)
Prof..RNDr. Jozef Fulier, CSc.
Mgr. J. Skalka, PhD.
PaedDr. V. Palmárová
2
Doc. Ing. I. Rábová, PhD. (P),
Z Mgr. Martin Cápay,
Mgr. Martin Drlík
Prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
Z (P),
Mgr. Bc. Mária Burianová
Prof.RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
L RNDr. Daniela Horváthová,
PhD.
L RNDr. D. Horváthová, PhD.
KI/DBS
Databázové systémy
4
1/2/0/0
S
2
KI/PMA
Projektovanie multimediálnych
aplikácií
3
1/2/0/0
S
2
KF/FP2
Fyzikálne praktikum 2 (KVO)
3
0/0/2/0
PH
2
KF/EX
Exkurzia (4-5 dní)
5
0/0/3/0
A
2
KM/DS
Dynamické systémy
7
2/2/0/0
S
2
KI/APG
Aplikovaná počítačová grafika
3
28
0/2/0/0
4/10/7/0
A
3S
2
L Frank, DrSc. (P)
Prof..RNDr. Tibor Kmeť, CSc.
L Mgr. Júlia Tomanová, PhD.
KF/FP3
Fyzikálne praktikum 3 (EM)
3
0/0/2/0
PH
3
Z
Elektronika
Počítačové praktikum dynamiky
KF/PPDS1
systémov 1
5
2/1/0/0
PH
3
Z
6
0/0/3/0
PH
3
Z
KI/VZA
Výpočtová zložitosť algoritmov
4
1/2/0/0
S
3
Z
KI/FJA
Formálne jazyky a automaty
6
2/2/0/0
S
3
L
KM/NMA
Numerická matematika
4
2/2/0/0
PH
3
L
KF/FNF1
Fyzika pre nefyzikov i fyzikov 1
4
32
79
2/0/0/0
9/7/5/0
A
1S
3
L
Prof. Dr. András Gyula
KF/EVT
Počet kreditov spolu
Kód
Výberové predmety
2
Počet kreditov spolu
Kód
KF/SZSbO
OdpoForma
rúčaný
ECTS Rozsah
ukonče
kredit P/C/L/S1
se
nia rok
m.
Prof.RNDr. Libor Vozár, CSc.
Mgr. Boris Lacsný, PhD.
Doc. Ing. S. Malinarič, CSc. (P)
RNDr. Aba Teleki, PhD.
Doc. RNDr. Igor Medveď, PhD.
Prof. RNDr. T. Kmeť, CSc. (P)
RNDr. G. Lovászová, PhD.
Prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc.
(P),
RNDr. G. Lovászová, PhD.,
Mgr. J. Tomanová, PhD.
Prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc.
(P)
Doc. RNDr. D. Markechová,
CSc.
RNDr. Aba. Teleki, PhD. (P)
Meno vyučujúceho
0
Predmety štátnej skúšky
Obhajoba bakalárskej práce
KF/SZSbPM1 Všeobecná fyzika
KF/SZSbPM2 Teoretická a experimentálna fyzika
KF/SZSbPM3 Aplikovaná informatika
2
Ako výberový predmet je možné vybrať ľubovoľný predmet ponúkaný na UKF v Nitre, pokiaľ to nie je
v rozpore so študijným poriadkom. Špeciálne nie je odporúčaný konkrétny predmet.
3
Download

Učebný plán bakalárskeho štúdia Počítačové modelovanie v