Tlačová správa
Bratislava, 20. februára 2013
KONSOLIDOVANÝ ZISK RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL ZA ROK
2012 DOSIAHOL 725 MILIÓNOV EUR (PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY)

Zisk pred zdanením dosiahol 1 032 miliónov eur

Opravné položky za straty zo zníženia hodnoty v čistom vyjadrení mierne
poklesli na 1 009 miliónov eur

Výrazne posilnený ukazovateľ Core Tier 1 v hodnote 10,7 %
Predbežné neauditované výsledky Raiffeisen Bank International AG (RBI) za fiškálny rok 2012 znova
potvrdili trvalú udržateľnosť diverzifikovaného obchodného modelu, predovšetkým v čase problémov. RBI
vytvorila pri poklese čistých výnosových úrokov približne o 5 % a stabilnom čistom príjme z poplatkov
a provízií ročný zisk pred zdanením v hodnote 1 032 miliónov eur, ktorý je asi o 25 % nižší v porovnaní
s rokom 2011. Konsolidovaný zisk (po zohľadnení menšinových podielov) predstavoval 725 miliónov eur,
čo je tiež približne o 25 % menej ako hodnota za rok 2011.
„Napriek náročným podmienkam, ktoré sprevádzali utlmené makroekonomické prostredie, sa naďalej
zameriavame na dosiahnutie kapitálovej primeranosti stanoveného európskymi úradmi pre bankovníctvo
a podarilo sa nám dosiahnuť veľmi slušný výsledok. Splnili sme dva dôležité ciele, a to jasné zvýšenie
ukazovateľa Core Tier 1 a stabilizovali sme naše náklady s výnimkou Polbank. Aj keď opravné položky za
straty zo zníženia hodnoty v čistom vyjadrení za celý rok dosiahli očakávanú úroveň, skutočnosť, že táto
pozícia sa v poslednom štvrťroku výrazne zvýšila, predstavuje jeden z menej potešujúcich vývojových
trendov uplynulého roku. Pozitívnym faktorom štvrtého štvrťroku bola zlepšená čistá úroková marža,“
uviedol Herbert Stepic, generálny riaditeľ RBI.
Fiškálny rok 2012 bol poznačený niekoľkými jednorazovými javmi. V prvom štvrťroku banka dosiahla
výnosy pred zdanením v hodnote 159 miliónov eur z predaja portfólia cenných papierov sídla skupiny.
Okrem toho sa banke podarilo dosiahnuť zisk pred zdanením vo výške 113 miliónov eur zo spätného
odkúpenia hybridných dlhopisov (hybridný kapitál typu tier 1). Štvrtý štvrťrok však negatívne poznačilo
niekoľko jednorazových javov v hodnote 85 miliónov eur. Okrem iných faktorov, čistý zisk z obchodnej
činnosti neprispel k zisku z dôvodu usmernení medzinárodných účtovných štandardov IFRS týkajúcich sa
opravných položiek k derivátom pri zhodnotení úverov (asi mínus 30 miliónov eur). Navyše bol odpísaný
zvyšný zostatkový goodwill ukrajinskej Raiffeisen Bank Aval (29 miliónov eur) a goodwill týkajúci sa
niektorých ďalších podielov (spolu 10 miliónov eur).
Opravné položky za straty zo zníženia hodnoty v čistom vyjadrení v hodnote 1 009 miliónov eur boli o 5
% nižšie ako údaj za rok 2011 (1 064 miliónov eur). Ukazovateľ NPL dosiahol na konci roka 2012 9,8 %,
a teda hodnotu o 1,2 percentuálneho bodu vyššiu ako na konci roka 2011, ktorá však bola o 0,2
percentuálneho bodu nižšia ako údaj na konci tretieho štvrťroka 2012.
Objem pôžičiek pre zákazníkov vzrástol o 2,2 % na 83,3 miliardy eur. Vklady klientov poklesli o 0,7 % na
66,3 miliardy eur. Bilančná suma poklesla asi o 7,4 % na 136,1 miliardy eur predovšetkým vďaka
aktívnym opatreniam na zredukovanie nadmernej likvidity.
Celkový ukazovateľ Core Tier 1 bol v roku 2012 výrazne posilnený a na konci roka dosiahol úroveň 10,7
% (na konci roka 2011: 9,0 %). Tento údaj zahŕňa zisk za rok 2012 a je po odpočítaní dividendy
z podielového kapitálu ako aj navrhovanej dividendy z kmeňových akcií.
Predstavenstvo navrhne na výročnom valnom zhromaždení za fiškálny rok 2012 rozdelenie dividendy
v hodnote 1,17 eur za akciu (1,05 eur v roku 2011).
Výkaz ziskov a strát v miliónoch eur
1-12/2012
1-12/2011
Čistý výnos z úrokov
3 472
3 667
Opravné položky za straty zo zníženia hodnoty v čistom
vyjadrení
(1 009)
(1 064)
Čistý zisk z poplatkov a provízií
1 516
1 490
Čistý zisk z obchodnej činnosti
215
363
Všeobecné administratívne výdavky
(3 264)
(3 120)
Zisk pred zdanením
1 032
1 373
Zisk po zdanení
748
974
Konsolidovaný zisk (po zohľadnení menšinových podielov)
725
968
Súvaha v miliónoch eur
31/12/2012
31/12/2011
Pôžičky a zálohy klientom
83 343
81 576
Vklady klientov
66 297
66 747
Celkové aktíva
136 117
146 985
Kľúčové ukazovatele
2012
2011
Čistá úroková marža (základ: priemerné celkové aktíva)
2,37%
2,61%
Čistá úroková marža (základ: priemerné úročené aktíva)
2,66%
2,90%
Ukazovateľ NPL (nesplácané úvery)
9,8%
8,6%
Ukazovateľ krytia
67,0%
68,4%
Ukazovateľ Core Tier 1, spolu
10,7%
9,0%
Dňa 10. apríla 2013 zverejní RBI Výročnú správu za rok 2012 spolu s ďalšími podrobnými údajmi za
finančný rok 2012.
V prípade ďalších otázok kontaktujte:
Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, [email protected]) alebo
Michael Palzer (+43-1-71 707-2828, [email protected]).
http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at
*****
Raiffeisen Bank International AG (RBI) považuje za svoj domáci trh tak Rakúsko, kde predstavuje vedúcu
korporátnu a investičnú banku, ako aj región strednej a východnej Európy (CEE – Central and Eastern
Europe). V regióne CEE prevádzkuje RBI rozsiahlu sieť dcérskych bánk, lízingových spoločností a celú škálu
ďalších špecializovaných poskytovateľov finančných služieb na 17 trhoch. RBI je jedinou rakúskou bankou,
ktorá pôsobí vo svetových finančných centrách, a zároveň v Ázii, ktorá je ďalšou oblasťou zamerania
skupiny. Spolu asi 61 000 zamestnancov poskytuje služby približne 14,2 miliónom klientov vo vyše 3 100
obchodných miestach, z ktorých prevažná väčšina sa nachádza v regióne CEE.
RBI je plne konsolidovaná dcérska spoločnosť spoločnosti Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB
nepriamo vlastní približne 78,5 percent kmeňových akcií, zvyšok predstavujú voľne obchodovateľné akcie.
Akcie spoločnosti RBI sú kótované na Viedenskej burze cenných papierov. RZB je centrálna inštitúcia
skupiny Austrian Raiffeisen Banking Group, čo je najväčšia banková skupina v krajine. Slúži ako centrála
pre celú RZB Group vrátane RBI. Raiffeisen Banking Group prevádzkuje v Rakúsku najväčšiu sieť bánk
a má najväčší podiel na miestnom trhu, pokiaľ ide o poskytovanie služieb súkromným aj firemným klientom.
Zamestnáva 25 000 ľudí a poskytuje služby 2,8 miliónom klientov.
Download

Tlačová správa - Raiffeisen banka