PRÍRUČKA
AKO NABÍJAŤ
GRATULUJEME
k zakúpeniu novej profesionálnej nabíjačky a skúšačky akumulátorov s prepínacím
režimom. Nabíjačka a skúšačka je súčasťou radu profesionálnych nabíjačiek od
spoločnosti CTEK Sweden AB a predstavuje najnovšiu technológiu v oblasti nabíjania a
skúšania akumulátorov.
PRÍVODOVÁ
ZÁSTRČKA*
1.Nabíjačku pripojte k akumulátoru. Kontrolky 4, 5 a 6 teraz začnú blikať, čo znamená,
že sa spustil PROGRAM NA SKÚŠANIE NAPÄTIA. Ignorujte to a pokračujte vykonaním ďalšieho kroku.
2.Nabíjačku pripojte do sieťovej zásuvky. Ak je sieťový kábel pripojený do sieťovej
zásuvky, svieti kontrolka napájania. Ak sú akumulátorové svorky nesprávne pripojené,
rozsvieti sa kontrolka poruchy. Ochrana pred obrátenou polaritou zabezpečí, aby sa
akumulátor ani nabíjačka nepoškodili.
3.Na výber nabíjacieho programu stlačte tlačidlo MODE (3).
Program pre malé
akumulátory
SIEŤOVÝ KÁBEL
H05RN-F s gumovou izoláciou
Program pre NORMÁLNE
akumulátory
Na skombinovanie nabíjacieho programu s možnosťami nabíjania pokračujte v stláčaní
tlačidla MODE.
MOŽNOSŤ PRE CHLADNÉ
POČASIE
SYSTÉM CTEK COMFORT CONNECT
MOŽNOSŤ RECOND
4.Počas nabíjacieho procesu sa riaďte zobrazením ôsmich krokov.
Keď sa rozsvieti KROK 4, akumulátor je pripravený naštartovať motor.
Akumulátor je celkom nabitý, keď svieti KROK 7.
5.Nabíjanie možno zastaviť kedykoľvek odpojením sieťového kábla zo sieťovej zásuvky.
Poznámka: Ak na nabíjačke svietia kontrolky START POWER (10) a BAD (4),
stlačte na 2 sekundy tlačidlo MODE, aby ste ukončili PROGRAM NA SKÚŠANIE
NAPÄTIA.
NABÍJACÍ KÁBEL
H05RN-F s gumovou izoláciou
4 5 6 7
3
2
Gumový kábel HPN
SK
Stlačte tlačidlo MODE niekoľkokrát, kým sa nerozsvieti požadovaná kombinácia nabíjacieho programu a možností.
Gumový kábel HPN
MXS 5.0 TEST&CHA
Systém CTEK COMFORT CONNECT – clamp (svorka)
Systém CTEK COMFORT CONNECT – eyelet (očko) M6
MODE
VOLTAGE TEST PROGRAM
BATTERY START POWER ALTERNATOR
* Prívodové zástrčky sa môžu líšiť v závislosti od kompatibility s vašou
sieťovou zásuvkou.
12
RECOND
1
8
9
10
11
SK • 51
20019747A MXS 5.0 Test&Charge, EU-F Manual, Print file_001.indd 51
2013-05-22 15:50:39
AKO SKÚŠAŤ
DOSTUPNÉ PROGRAMY SKÚŠANIA
•BATTERY – Ukazuje aktuálnu úroveň nabitia akumulátora.
•START POWER – Sleduje výstupný výkon akumulátora pri namáhaní pri pretáčaní
motora s cieľom zhodnotiť celkový stav.
•ALTERNATOR – Zisťuje a potvrdzuje, či nabíjací systém vozidla nabíja akumulátor
správne alebo nesprávne.
PRED SKÚŠANÍM
1.Prečítajte si v návode časť o BEZPEČNOSTI, aby ste zaistili bezpečné pripojenie/
odpojenie zariadenia k akumulátoru/od akumulátora.
2.Pred vykonávaním skúšok START POWER alebo ALTERNATOR sa uistite, že
je akumulátor úplne nabitý. Ak nie je, môžu sa objaviť nesprávne výsledky. Pred
vykonávaním skúšky BATTERY zabezpečte, aby bola okolitá teplota aspoň 5 °C a
aby akumulátor nebol nabitý – sieťovou nabíjačkou alebo vozidlom – aspoň hodinu
pred skúšaním.
3.Kontrolky 4, 5 a 6 ukazujú výsledky. Kontrolka 4 (červená) ukazuje BAD (chybné), 5
(oranžová) FAIR (priemerné),
6 (zelená) OK (správne).
SKÚŠANIE
(NAPÁJACIE NAPÄTIE NIE JE PODMIENKOU)
1.Nabíjačku pripojte k akumulátoru. Kontrolky 4, 5 a 6 sa postupne rozsvietia, čo
znamená, že nabíjačka je v režime skúšania a je pripravená.
2.Stlačte tlačidlo MODE (3), aby ste mohli prepínať skúšobné programy. BATTERY (9),
START POWER (10), ALTERNATOR (11).
Program BATTERY
1.Pomocou tlačidla MODE (3) zvoľte program BATTERY (9).
2.Po niekoľkých sekundách sa na zariadení zobrazia výsledky.
BAD (4) je potrebné čo najskôr dobiť akumulátor.
FAIR (5) odporúča sa nabitie na dosiahnutie maximálnej životnosti akumulátora.
OK (6) stav nabitia akumulátora je vysoký.
Program START POWER
1.Pomocou tlačidla MODE (3) zvoľte program START POWER (10).
2.Motor čo najskôr pretočte. Pokračujte niekoľko sekúnd v pretáčaní alebo do
naštartovania motora.
BAD (4) je potrebné čo najskôr dobiť akumulátor.
FAIR (5) odporúča sa nabitie na dosiahnutie maximálnej životnosti akumulátora.
OK (6) stav nabitia akumulátora je vysoký.
Program ALTERNATOR
1.Pomocou tlačidla MODE (3) zvoľte program ALTERNATOR (11).
2.Naštartujte motor, udržujte ho na 2000 otáčkach za minútu a sledujte výsledky.
BAD (4) porucha systému nabíjania.
FAIR (5) porucha systému nabíjania.
OK (6) nabíjací systém vozidla funguje správne.
RADY
1.V prípade, že sa okamžite rozsvieti kontrolka poruchy (2), akumulátor je nesprávne
pripojený. Odpojte nabíjačku, opravte pripojenie k akumulátoru a vráťte sa ku kroku 1.
2.V prípade, že kontrolka nesvieti, môže to byť spôsobené tým, že akumulátor je taký
vybitý, že nedokáže podporovať zariadenie. Ak je tomu tak, akumulátor úplne nabite.
3.V prípade, že sa zistí sieťové napätie, MXS 5.0 TEST&CHARGE automaticky prejde do
režimu nabíjania. Stlačte na dve sekundy tlačidlo MODE (3), aby ste prepli späť na
režim skúšania, ako to označuje poradie rozsvietenia kontroliek 4 – 6.
4.Spustite skúšku Start Power
OK (6) sa rozsvieti na začiatku skúšky, ale môže klesnúť na BAD (4). Pred vybitím
akumulátora je potrebné ho nabiť pomocou režimu nabíjačky Recond (regenerácia) a
pokúsiť sa opäť o vykonanie skúšky START POWER. Akumulátory, ktoré zlyhajú v tejto
skúške v podmienkach teplého počasia, určite úplne zlyhajú aj pri poklese teplôt.
KONTROLA VÝSLEDKOV ZNÁZORNENÝCH POMOCOU
KONTROLIEK
Ak svieti výsledná
kontrolka:
BAD
(chybné)
Program BATTERY menej ako 12,4 V
FAIR
(priemerné)
OK
12,4 – 12,6 V
viac ako 12,6 V
Program START
POWER
menej ako
9,6 V
9,6 –10,5 V
viac ako 10,5 V
Program
ALTERNATOR
menej ako 13,3 V
13,3 –14,0 V
viac ako 14,0 V
52 • SK
20019747A MXS 5.0 Test&Charge, EU-F Manual, Print file_001.indd 52
2013-05-22 15:50:39
Programy a možnosti NABÍJANIA
Na výber medzi nabíjacími programami a na pridanie možností nabíjania stlačte tlačidlo
MODE. Kontrolky budú signalizovať, ktoré programy a možnosti sú vybrané. Zvolený
program sa zaznamená a reštartuje sa pri opätovnom pripojení nabíjačky.
Nabíjacie programy
Kapacita
akumulá- Vysvetlenie
tora (Ah)
1,2–14 Ah
Program pre malé
akumulátory, 0,8 A
Použitie pre menšie akumulátory.
-20°C kuni +50°C
(-4 ºF–122 ºF)
Možnosti nabíjania
Kapacita
akumulá- Vysvetlenie
tora (Ah)
3. Bolo nabíjanie prerušené pri KROKU 1, 2 alebo 5?
Reštartujte nabíjačku stlačením tlačidla MODE. Ak sa nabíjanie aj naďalej
prerušuje, akumulátor…
krok 1: ...je výrazne sulfátovaný a môže byť potrebná jeho výmena.
MODE
krok 2: ...nemôže akceptovať nabíjanie a môže byť potrebná jeho
výmena.
krok 5: ...sa nevie udržať v nabitom stave a môže byť potrebná jeho
výmena.
RECOND
MODE
KONTROLKA NAPÁJANIA
Ak kontrolka napájania:
Rozsah teplôt
-20°C kuni +5°C
Možnosť pre chladné počasie
(-4 ºF–41 ºF)
Používa sa na nabíjanie pri nízkych
teplotách a pre akumulátory Power
1,2–160 Ah AGM, napr. Optima® a Odyssey ®..
Možnosť pre chladné počasie zvyšuje
nabíjacie napätie.
RECOND
1. Je kladný vodič nabíjačky pripojený ku kladnému pólu
akumulátora?
2. Je nabíjačka pripojená k 12 V akumulátoru?
Rozsah teplôt
-20°C kuni +50°C
Program pre normálne
(-4 ºF–122 ºF)
14–160 Ah akumulátory, 5 A
Použitie pre akumulátory s normálnou
kapacitou.
Voliteľná
výbava
Ak svieti kontrolka poruchy, skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
Možnosť Recond (regenerácia) -20°C kuni +50°C
(-4 ºF–122 ºF)
Používa sa na prinavrátenie energie
prázdnym akumulátorom. Akumulátor
zregenerujte
raz
do
roka
a
po
1,2–160 Ah
hlbokom vybití, aby ste maximalizovali
jeho životnosť a kapacitu. Možnosť
Recond pridá KROK 6 k vybranému
nabíjaciemu programu.
1. SVIETI TRVALE
Sieťový kábel je pripojený do sieťovej zásuvky.
SK
Program
KONTROLKA PORUCHY
RECOND
2. BLIKÁ:
Nabíjačka sa prepla do režimu úspory energie. Dôjde k tomu v prípade,
že sa nabíjačka nepripojí k akumulátoru do 2 minút.
PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE
Tabuľka zobrazuje odhadovaný čas potrebný na to, aby sa prázdny
akumulátor nabil na 80 %
KAPACITA AKUMULÁTORA (Ah)
2 Ah
8 Ah
20 Ah
60 Ah
110 Ah
ČAS DO 80 % NABITIA
2 hod.
8 hod.
4 hod.
12 hod.
26 hod.
SK • 53
20019747A MXS 5.0 Test&Charge, EU-F Manual, Print file_001.indd 53
2013-05-22 15:50:40
Kombinácie (COMBINATIONS) nabíjacích programov (CHARGING PROGRAMS) a možností
SOFT START
BULK
ABSORPTION
ANALYSE
RECOND
FLOAT
PULSE
PRÚD (A)
NAPÄTIE (V)
DESULPHATION
+
+ RECOND
+ RECOND
+
+
+ RECOND
+
+ RECOND
Limit:
15,8V
0,8A, až kým nedosi- Zvýšenie napätia na
ahneme 12,6V
14,4V, 0,8A
Klesajúci prúd
14,4V
Skontrolujte, či napätie klesne na 12V
13,6V
0,8A
12,7V–14,4V
0,8–0,4A
15,8V
0,8A, až kým nedosi- Zvýšenie napätia na
ahneme 12,6V
14,7V, 0,8A
Klesajúci prúd
14,7V
Skontrolujte, či napätie klesne na 12V
13,6V
0,8A
12,7V–14,7V
0,8–0,4A
15,8V
0,8A, až kým nedosi- Zvýšenie napätia na
ahneme 12,6V
14,4V, 0,8A
Klesajúci prúd
14,4V
Skontrolujte, či napä- Max. 15,8V
tie klesne na 12V
0,3A
13,6V
0,8A
12,7V–14,4V
0,8–0,4A
15,8V
0,8A, až kým nedosi- Zvýšenie napätia na
ahneme 12,6V
14,7V, 0,8A
Klesajúci prúd
14,7V
Skontrolujte, či napä- Max. 15,8V
tie klesne na 12V
0,3A
13,6V
0,8A
12,7V–14,7V
0,8–0,4A
15,8V
5A, až kým nedosiahneme 12,6V
Zvýšenie napätia na
14,4V, 5A
Klesajúci prúd
14,4V
Skontrolujte, či napätie klesne na 12V
13,6V
5A
12,7V–14,4V
5–2A
15,8V
5A, až kým nedosiahneme 12,6V
Zvýšenie napätia na
14,7V, 5A
Klesajúci prúd
14,7V
Skontrolujte, či napätie klesne na 12V
13,6V
5A
12,7V–14,7V
5–2A
15,8V
5A, až kým nedosiahneme 12,6V
Zvýšenie napätia na
14,4V, 5A
Klesajúci prúd
14,4V
Skontrolujte, či napä- Max. 15,8V
tie klesne na 12V
1,5A
13,6V
5A
12,7V–14,4V
5–2A
15,8V
5A, až kým nedosiahneme 12,6V
Zvýšenie napätia na
14,7V, 5A
Klesajúci prúd
14,7V
Skontrolujte, či napä- Max. 15,8V
tie klesne na 12V
1,5A
13,6V
5A
12,7V–14,7V
5–2A
Max. 20 hod.
Max. 10 hod.
3 minúty
Max. 8 hod.
10 dni
30 min. alebo 4
Nabíjací cyklus
hod.v závislosti od
opäť spustí ak
napätia akumulátora sa
napätie klesne
Nabíjací cyklus
sa opäť spustí ak
napätie klesne
54 • SK
20019747A MXS 5.0 Test&Charge, EU-F Manual, Print file_001.indd 54
2013-05-22 15:50:42
PRIPOJENIE NABÍJAČKY K AKUMULÁTORU A ODPOJENIE NABÍJAČKY
INFORMÁCIE
Ak sú svorky akumulátora nesprávne
pripojené, ochrana pred obrátenou
polaritou zaistí, aby sa akumulátor a
nabíjačka nepoškodili.
Akumulátory nainštalované
vo vozidle
Comfort
Connect
–
+
–
+
1. P ripojte červenú svorku ku kladnému
pólu akumulátora.
2. Pripojte čiernu svorku ku kostre
vozidla na mieste vzdialenom od
palivového potrubia a akumulátora.
3. Pripojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
4. Pred odpojením akumulátora odpojte
najskôr nabíjačku zo sieťovej zásuvky.
5. Odpojte najskôr čiernu svorku, až
potom červenú svorku.
Niektoré vozidlá môžu mať
akumulátory s uzemneným
kladným pólom
1. P ripojte čiernu svorku k zápornému
pólu akumulátora.
2. Pripojte červenú svorku ku kostre
vozidla na mieste vzdialenom od
palivového potrubia a akumulátora.
3. Pripojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
4. Pred odpojením akumulátora odpojte
najskôr nabíjačku zo sieťovej zásuvky.
5. Odpojte najskôr červenú svorku, až
potom čiernu svorku.
SK
KROK 1 desulphation (Desulfatácia)
Rozpozná sulfátované akumulátory. Pulzujúci prúd a napätie odstránia sulfáty z olovených
plátov akumulátora a obnovia jeho kapacitu.
KROK 2 soft start (Mäkký štart)
Otestuje, či akumulátor dokáže akceptovať nabíjanie. Tento krok zabráni procesu nabíjania s
chybným akumulátorom.
KROK 3 bulk (Hlavné nabíjanie)
Nabíjanie prebieha pri maximálnom prúde, až kým sa nedosiahne približne 80 % kapacity akumulátora.
KROK 4 absorption (Absorpčné nabíjanie)
Nabíjanie s klesajúcim prúdom na maximalizovanie kapacity akumulátora až do úrovne
100 %.
KROK 5 analyse (Analýza)
Testuje, či sa akumulátor dokáže udržať v nabitom stave. Akumulátory, ktoré sa nedokážu
udržať v nabitom stave, môže byť potrebné vymeniť.
KROK 6 recond (Regenerácia)
Vyberte program Recond, ak chcete pridať krok regenerácie do nabíjacieho programu.
Počas kroku regenerácie sa napätie zvýši na vytvorenie kontrolovaného uvoľňovania
plynu v akumulátore. Plyny zmiešajú kyselinu v akumulátore a vrátia akumulátoru energiu.
KROK 7 float (Priebežné nabíjanie)
Zachovanie napätia v akumulátore na maximálnej úrovni pomocou dobíjania s konštantným
napätím.
KROK 8 pulse (Impulzné nabíjanie)
Udržiavanie akumulátora na úrovni 95–100 % kapacity. Nabíjačka monitoruje napätie v
akumulátore a v prípade potreby vysiela impulz, aby udržala akumulátor úplne nabitý.
Comfort
Connect
SK • 55
20019747A MXS 5.0 Test&Charge, EU-F Manual, Print file_001.indd 55
Comfort
2013-05-22 15:50:42
BEZPEČNOSŤ
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Číslo modelu
1066
Menovité napätie strieda- 220–240 VAC, 50–60 Hz
vého prúdu
Nabíjacie napätie
14,4 V,
14,7 V, RECOND15,8 V
Minimálne napätie
akumulátora
2,0 V
Nabíjací prúd
5 A max.
Prúd, sieťový
0,6 Arms (pri plnom nabíjacom prúde)
Spätný vybíjací prúd*
<1 Ah/mesiac
Zvlnenie**
<4%
Teplota prostredia
-20 °C až +50 °C, výstupný výkon je pri vysokých teplotách
automaticky redukovaný
Typ nabíjačky
Plnoautomatický nabíjací cyklus s 8 krokmi
Typy akumulátorov
Všetky typy 12 V oloveno-kyselinových akumulátorov
(MOKRÉ, bezúdržbové, Ca/Ca, AGM a s gélovým
elektrolytom)
Kapacita akumulátora
1,2–110 Ah, až 160 Ah pri udržiavaní
Rozmery
168 x 65 x 38 mm (D x Š x V)
Izolačná trieda
IP65
Hmotnosť
0,6 kg
*) Spätný prúd je prúd, ktorý vybíja akumulátor, keď nabíjačka nie je pripojená k sieti. Nabíjačky CTEK
majú veľmi nízky spätný prúd.
**) Kvalita nabíjacieho napätia a nabíjacieho prúdu je veľmi dôležitá. Vysoké zvlnenie prúdu zahrieva
akumulátor, čo znižuje životnosť kladnej elektródy. Vysoké zvlnenie napätia môže poškodiť iné zariadenie,
ktoré je pripojené k akumulátoru. Nabíjačky akumulátorov CTEK produkujú veľmi čisté napätie a prúd s
nízkym zvlnením.
•Nabíjačka je určená len na nabíjanie akumulátorov, ktoré sú v súlade s technickými
špecifikáciami. Nepoužívajte nabíjačku na žiadne iné účely. Vždy dodržiavajte
odporúčania výrobcov akumulátorov.
•Nikdy sa nepokúšajte nabíjať iné ako nabíjacie akumulátory.
•Pred použitím skontrolujte káble nabíjačky. Uistite sa, že sa na kábloch alebo na ochrane
proti ohybu nevyskytujú žiadne trhliny. Nabíjačka s poškodeným káblom sa musí vrátiť
predajcovi. Poškodený sieťový kábel musí vymeniť zástupca spoločnosti CTEK.
•Nikdy nenabíjajte poškodený akumulátor.
•Nikdy nenabíjajte zamrznutý akumulátor.
•Počas nabíjania nikdy neumiestňujte nabíjačku navrch akumulátora.
•Počas nabíjania vždy zabezpečte primerané vetranie.
•Nikdy neprikrývajte nabíjačku.
•Akumulátor by mohol pri nabíjaní vypúšťať výbušné plyny. Zabráňte vzniku iskrenia v
blízkosti akumulátora. Keď sa akumulátory blížia ku koncu životnosti, môže dôjsť k vzniku
vnútorných výbojov.
•Všetky akumulátory skôr či neskôr zlyhajú. Starostlivosť o akumulátor, ktorý zlyhá počas
nabíjania, obvykle prevezme pokročilý systém ovládania nabíjačky, avšak v akumulátore
sa môžu naďalej vyskytovať určité ojedinelé poruchy. Počas nabíjania nikdy nenechávajte
žiaden akumulátor dlhšie bez dozoru.
•Uistite sa, že káble nie sú zaseknuté alebo v kontakte s horúcimi povrchmi alebo ostrými
hranami.
•Kyselina v akumulátore je žieravina. V prípade kontaktu kyseliny s očami alebo pokožkou
dané miesto ihneď opláchnite vodou a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
•Vždy sa uistite, že nabíjačka sa prepla na KROK 7, skôr ako necháte nabíjačku bez
dozoru a pripojenú na dlhšiu dobu. Ak sa nabíjačka neprepla na KROK 7 do 50 hodín, je
to príznakom chyby. Nabíjačku manuálne odpojte.
•Akumulátory počas používania a nabíjania spotrebúvajú vodu. Hladina vody v akumulátoroch, do ktorých sa dá voda pridávať, by sa mala pravidelne kontrolovať. Ak je hladina
vody nízka, pridajte destilovanú vodu.
•Toto zariadenie nie je určené na použitie malými deťmi alebo ľuďmi, ktorí nevedia čítať
alebo nie sú schopní porozumieť príručke, v prípade, že pri sebe nemajú dozor v podobe
zodpovednej osoby, ktorá zaistí, aby nabíjačku akumulátorov používali bezpečne.
Nabíjačku akumulátorov uchovávajte a používajte mimo dosahu detí a zabezpečte, aby
sa s nabíjačkou nehrali.
•Pripojenie do siete musí byť v súlade s predpismi pre elektrické inštalácie.
56 • SK
20019747A MXS 5.0 Test&Charge, EU-F Manual, Print file_001.indd 56
2013-05-22 15:50:43
Spoločnosť CTEK SWEDEN AB vydáva túto obmedzenú záruku pôvodnému kupujúcemu tohto
výrobku. Táto obmedzená záruka je neprenosná. Záruka sa vzťahuje na chyby spracovania
a materiálu na dobu 5 rokov od dátumu zakúpenia. Zákazník musí výrobok vrátiť spolu s
potvrdením o zakúpení na mieste, kde ho zakúpil. Táto záruka je neplatná, ak bola nabíjačka
akumulátorov otvorená, zaobchádzalo sa s ňou neopatrne alebo ju opravoval ktokoľvek iný
ako spoločnosť CTEK SWEDEN AB alebo jej autorizovaní zástupcovia. Jeden z otvorov na
skrutky na spodnej časti nabíjačky je zaplombovaný. Odstránenie alebo poškodenie plomby
spôsobuje neplatnosť záruky. Spoločnosť CTEK SWEDEN AB neposkytuje žiadnu inú záruku
okrem tejto obmedzenej záruky a nie je zodpovedná za žiadne iné náklady, ako sú tie, ktoré
sú uvedené vyššie, t. j. za žiadne následné škody. Okrem toho spoločnosť CTEK SWEDEN AB
nie je viazaná žiadnou inou zárukou, ako je táto záruka.
PODPORA
CTEK ponúka profesionálnu zákaznícku podporu: www.ctek.com.
Ak si chcete pozrieť naposledy revidovanú príručku pre používateľov, navštívte stránku www.
ctek.com. Prostredníctvom e-mailu: [email protected],
telefonicky: +46(0) 225 351 80, faxom +46(0) 225 351 95.
Produkty Spoločnosti CTEK sú chránené
2012–05–30
Patenty
Vzory
Obchodné značky
EP10156636.2 pending
US12/780968 pending
EP1618643
US7541778
EP1744432
EP1483817 pending
SE524203
US7005832B2
EP1716626 pending
SE526631
US7638974B2
EP09180286.8 pending
US12/646405 pending
EP1483818
SE1483818
US7629774B2
EP09170640.8 pending
US12/564360 pending
SE528232
SE525604
RCD 509617
US D575225
US D580853
US D581356
US D571179
RCD 321216
RCD 000911839
RCD 081418
RCD 001119911-0001
RCD 001119911-0002
RCD 081244
RCD 321198
RCD 321197
ZL 200830120184.0
ZL 200830120183.6
RCD 001505138-0001
RCD 000835541-0001
RCD 000835541-0002
D596126
D596125
RCD 001705138-0001
US D29/378528 pending
ZL 201030618223.7
US RE42303
US RE42230
TMA 669987
CTM 844303
CTM 372715
CTM 3151800
TMA 823341
CTM 1025831
CTM 405811
CTM 830545751 pending
CTM 1935061 pending
V28573IP00
CTM 2010004118 pending
CTM 4-2010-500516
CTM 410713
CTM 2010/05152 pending
CTM1042686
CTM 766840 pending
SK
OBMEDZENÁ ZÁRUKA
SK • 57
20019747A MXS 5.0 Test&Charge, EU-F Manual, Print file_001.indd 57
2013-05-22 15:50:43
20019747A
58 • SK
20019747A MXS 5.0 Test&Charge, EU-F Manual, Print file_001.indd 58
2013-05-22 15:50:43
Download

PRÍRUČKA