Tézy na štátnu záverečnú skúšku z predmetu
„Ekonomické a sociálne aspekty riadenia ľudí v organizáciách“
v študijnom programe II. stupňa „Ľudské zdroje a personálny manažment“
(predmetné oblasti: ekonomická sociológia, organizačné správanie, podniková kultúra).
1. Náboženské a ekonomické hodnoty v správania sa ľudí. Náboženské faktory správania
sa ľudí v organizácii. Súvislosť náboženských a ekonomických hodnôt v správania sa
ľudí. Vplyv etiky protestantizmu na formovanie trhového hospodárstva (M. Weber:
Protestantská etika a duch kapitalizmu).
2. Podstata novej (poznatkovej) ekonomiky. Sociálna podstata novej ekonomiky.
Sociálna charakteristika práce v novej ekonomike. Zmeny v postavení jednotlivých
pracovných skupín – tvorcov hodnôt (inovácií) a manažérov. Tvorivá činnosť ako
vyššia sociálna hodnota.
3. Sociálne aspekty poznatkovej spoločnosti. Dominantné odvetvia výroby v poznatkovej
spoločnosti. Sociálne hodnoty poznatkovej spoločnosti. Sociálna štruktúra
poznatkovej spoločnosti. Význam vzdelávania ľudí v poznatkovej spoločnosti.
4. Sociálne aspekty trhu práce. Sociálny rozvoj a jeho vplyv na situácie na trhu práce.
Trendy v rozvoji vzdelávania a kvalifikácii pracovníkov. Hodnota práce a postoje
k práci a zamestnaniu. Hodnoty spoločnosti a hodnotový systém jednotlivcov a ich
vplyv na situáciu na trhu práce.
5. Základné princípy a pravidlá správania sa ľudí v organizáciách. Význam
ekonomických, sociálnych a psychologických faktorov správania sa ľudí
v organizáciách. Organizačné, inštitucionálne, kultúrne a osobnostné faktory správania
ľudí v organizáciách.
6. Sociálna štruktúra, sociálne vzťahy a sociálna diferenciácia v industriálnej spoločnosti.
Trendy v zmene postavenia jednotlivých sociálnych skupín. Zmeny v úrovni
blahobytu v industriálnej spoločnosti. Hodnoty a preferencie ľudí v industriálnej
spoločnosti.
7. Zmena formálnych štruktúr a podnikovej kultúry. Ovplyvňovanie, presvedčovanie
a zmena hodnôt a postojov v organizácii. Sociálne a hospodárske súvislosti zmien
v organizácii. Stratégia zavádzania zmien v organizácii.
8. Peniaze ako všeobecný ekvivalent hodnôt. Peniaze ako sociálny jav. Sociálna podstata
peňazí (G. Simmel). Peniaze ako abstraktná moc. Vplyv peňazí na povahu
vlastníctva. Peniaze a sloboda osobnosti. Peniaze a povahové vlastnosti ľudí
(extravagantnosť, cynizmus, lakomstvo).
9. Sociálne súvislosti prepúšťania zamestnancov. Sociálne dopady prepúšťania
pracovníkov: dopady na organizácie, prepustených pracovníkov, štát. Dopady
prepúšťania na blahobyt obyvateľstva, procesy sociálnej diferenciácie, majetkové
pomery a sociálnu štruktúru. Etické aspekty a dôsledky prepúšťania pracovníkov.
10. Sociologická kritika súčasného trhového hospodárstva. Nedokonalosť trhového
mechanizmu hospodárstva (J. M. Keynes). Trhové hospodárstvo a sloboda osobnosti F. Hayek. Individualizmus a honba za ziskom v trhovom hospodárstve (K. Polany
a M. Weber.). Ciele spoločnosti a ciele podnikania.
11. Ekonomické dôvody a príčiny prepúšťania zamestnancov. Náklady na prepúšťanie
pracovníkov. Ekonomické dôsledky prepúšťania pracovníkov: dopady na organizácie,
štát, zamestnancov. Ekonomické aspekty prepúšťania pracovníkov.
12. Vládnutie v organizácii a vládnutie v spoločnosti. Zdroj moci byrokratických štruktúr
v organizácii a v spoločnosti. Nástroje vládnutia byrokracii v organizácii a v
spoločnosti – normy, pravidlá, zákony, tradície, rozkazy a pod. Vládnutie v
organizácii a vládnutie v spoločnosti: spoločné rysy a odlišnosti.
13. Sociálna charakteristika novej industriálnej spoločnosti. Sociálne aspekty novej
štruktúry hospodárstva a štruktúry pracovných miest a pracovných príležitostí.
Postavenie a hodnoty človeka v práci v podmienkach postindustriálnej spoločnosti.
14. Podstata trhového hospodárstva. Ekonomické ciele trhového hospodárstva. Sociálne
ciele trhového hospodárstva. Zosúladenie zisku a blahobytu v trhovom hospodárstve.
Teória sociálne orientovaného trhového hospodárstva ako tretia cesta rozvoja
spoločnosti (W. Euken, L. Erhard).
15. Ekonomická podstata a ekonomická charakteristika trhu práce. Štruktúra pracovných
miest a príležitostí a jej dynamika. Subjekty trhu práce. Hospodársky rozvoj a jeho
vplyv na situáciu na trhu práce. Súčasné trendy na trhu práce. Trendy na trhu práce
pod vplyvom hospodárskej krízy.
16. Medziľudské vzťahy v organizácií (Elton Majo, Ch. I. Barnard, Homans). Rozvoj
behaviorálnych vied. Rast významu sociálnych a psychologických faktorov v správaní
sa ľudí v organizáciách.
17. Sociálna podstata procesu organizácie. Organizácia ako proces rozdeľovania funkcií
(práce). Historický proces deľby práce a proces organizácie. Rozdeľovanie práce ako
proces vytvárania závislostí a vzťahov medzi ľuďmi. Závislosť ako sústava práv
a povinností.
18. Formálne znaky mocenských štruktúr v organizáciách, účel, zmysel. Rozsah
právomocí, kompetencií, odmien, (príjmov) ako formálne znaky mocenských štruktúr.
Konformizmus ako reakcia na moc, mocenské štruktúry a ich vplyv na správanie sa
ľudí v organizáciách.
19. Podstata a funkcie byrokracie v organizácii. Ideálny typ byrokracie M. Webera a jeho
vnútorné rozpory. Byrokracia a racionalizácia. Analýza byrokratických dysfunkcií (R.
Merton, P. Selznick, A. W. Gouldner). Prednosti a nedostatky byrokracie. Byrokracia
a demokracia. Budúcnosť byrokracie.
20. Dejiny rozvoja organizácií. Klasické obdobie v rozvoji organizácií. Taylorizmus
a skúmanie času a pohybov. Henry Fayol a princípy riadenia. Sociológia organizácií
M. Webera.
21. Kritériá typológií organizácií. Formálne a neformálne organizácie. Podstata
formálnych prvkov v organizácii. Neformálne prvky v organizácii. Typológia
organizácií. Typy organizácií podľa jednotlivých činností (odvetví a pod). Organizácia
v rámci spoločnosti.
22. Organizácia ako útvar (zložka, systém). Ciele, funkcie organizácie. Formálne pravidlá,
normy organizácie. Vzťahy (závislostí, práva, povinnosti) v organizácii. Hierarchická
štruktúra organizácie. Formálne pravidlá a normy organizácie.
23. Inštitúty a proces inštitucionalizácie. Inštitucionalizácia ako súčasť procesu
organizácie. Inštitucionalizácia ako proces preberania noriem a pravidiel správania.
Inštitucionalizácia ako vytváranie a legitimácia noriem a pravidiel. Procesy
inštitúcionálizácie a vznik inštitúcií a inštitucionálnych systémov.
24. Vzťahy a závislosti v organizácii. Vlastnícka a mocenská zložka ako základ
hierarchickej štruktúry organizácii. Mocenské vzťahy v organizácii. Práva, povinnosti
a kompetencie v organizácii. Zdroj moci vo výrobných a verejných (spoločenských)
organizáciách.
25. Východiská a zmysel ekonomického prístupu k skúmaniu a vysvetleniu podstaty
sociálnych javov a procesov. Podstata sociálneho prístupu v skúmaní a vysvetlení
hospodárskych javov a procesov - sociologické teórie hospodárstva.
26. Vytváranie neformálnych znakov moci v organizáciách – účel, zmysel. Neformálne
znaky mocenských štruktúr v organizáciách - symboly, erby, žezlá, hymna, štýl
správania sa, žargón, oblečenie, jednanie a pod.
27. Podstata byrokracie a jej podoba v modernej spoločnosti. Názory na vývoj byrokracie.
Administratívny (byrokratický) a profesijný prístup k organizácii. Formálne
organizácie a odcudzenie. Byrokracia a demokracia. Prednosti a nedostatky
byrokracie. Budúcnosť byrokracie.
28. Podstata a charakteristika totálnych inštitúcií. Pojem totálne riadené organizácie.
Totálne inštitúcie Hofmana. Typológia totálnych inštitúcií. Spoločné rysy totálnych
inštitúcií. Negatívne javy a procesy v totálnych inštitúciách.
29. Klasifikácia a typy organizačných štruktúr, ich funkčné, inštitucionálne, mocenské
a neformálne prvky. Funkčná, divízna, projektová a ďalšie organizačné štruktúry.
Faktory
ovplyvňujúce
výber
organizačných
štruktúr,
centralizované
a decentralizované štruktúry, optimálny počet stupňov riadenia v organizačnej
štruktúre.
30. Sociálne idey ekonómov XX. storočia. Teória štátnej regulácie hospodárstva a riešenia
problémov nezamestnanosti. Sociálna štruktúra v ekonomike kapitalizmu (Veblen T.,
Schumpeter J.). Moderné teórie politickej ekonómie (K. Polany). Ekonomika a
politika v súčasnom trhovom hospodárstve.
Literatúra:
Povinná:
Bělohlávek, F.: Organizační chování. Olomouc: Rubico. 1996.
Bedrnová, E.- Nový, I.& kol.: Psychologie a sociologie řizení. Praha. 1998.
Keller J.: Sociologia byrokracie a organizace. Praha: Slon. 1996.
Krajňáková E.: Sociologické teórie hospodárstva. Košice: Olympia. 1999.
Krajňáková, E., Vojtovič, S.: Sociologická analýza trhového hospodárstva. Žilina:
GREGOR. 2012.
6. Morawski. W.: Ekonomická sociologie. 1. vydanie. Praha: Slon. 2005.
7. Tyson, S., Jackson, T. Organizační chování. Praha: Grada Publishing. 1997.
1.
2.
3.
4.
5.
Odporúčaná:
1. Hayek A.F. Cesta do nevoľníctva. Vydala nadácia F.A. Hayeka. 2001.
2. Geist B.: Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing 1992.
3. Jonáš J. a kol. Oslava ekonómie. Nobelová cena za ekonómii. Praha: Academia.
1994.
4. Friedmann G.: Sociológia práce. Bratislava: Veda. 1967.
5. Lisy J. a kol. Dejiny ekonomických teórii. Bratislava: Elita. 1996.
6. Mareš P. Sociológie nerovnosti a chudoby. Praha: Sociologické nakladatelství. 1999.
7. Simmel G. Peníze v moderní kultúře a jiné eseje. Praha: Slon. 1997.
8. Veblen T. Teoria zahalčivé třídy. Praha: Sociologické nakladatelství. 2000.
9. Weber, M.: K metodológie sociálnych vied. Bratislava: Pravda. 1983.
Download

„Ekonomické a sociálne aspekty riadenia ľudí v organizáciách“