Spoločnosť Inštitút
Inštitút kvality a bezpečnosti, s.r.o Bratislava Vám
Vám prostredníctvom
bezpečnostnotechnických
služieb
zabezpečí
splnenie
povinností,
povinností,
ktoré
vyplývajú
zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť vás od
neustáleho sledovania zmien v legislatíve, vypracovať
potrebnú povinnú dokumentáciu,
vykonávať všeobecné školenia pre zamestnancov, upozorňovať na nedostatky a zabezpečiť
komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Povinnosť zabezpečiť
bezpečnostnotechnické služby vyplýva zamestnávateľom
zamestnávateľom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č.
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Poskytovanie bezpečnostnobezpečnostno-technickej služby
•
spracovanie kompletnej základnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych
predpisov (spoločná previerka pracovísk z pohľadu BTS, traumatologický plán, smernice na
určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP, menovacie dekréty,
...),
•
vykonávať školenia zamestnancov z BOZP v predpísaných termínoch:
o
vstupné a periodické školenia pracovníkov s overením vedomostí,
o
vstupné a periodické školenia vedúcich zamestnancov
zamestnancov s overením vedomostí,
o
školenia zástupcov zamestnancov s overením vedomostí,
o
školenia vodičov motorových vozidiel ("referentskí vodiči")
o
•
školenia práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
vykonávať odbornú poradenskú činnosť pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich
zamestnancov z oblasti BOZP,
•
spracovávanie plánov školení zamestnancov a plánov odborných prehliadok a skúšok,
•
vykonávanie previerok pracovísk zamestnávateľa s určením nedostatkov a s návrhom na
zlepšenie zisteného stavu BOZP (preventívna
(preventívna kontrolná činnosť),
činnosť),
•
zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov,
úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o
registrovanom pracovnom úraze, šetrenie pracovného úrazu, odborná pomoc pri
oznamovaní pracovného úrazu príslušným orgánom a odborná pomoc pri odškodňovaní,
•
organizovanie a kontrolovanie
kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP,
•
zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách,
•
poskytovanie odborných konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
vyhradených technických zariadení,
•
Hodnotenie
Hodnotenie a posudzovanie rizík v zmysle § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 124/2006 Z.z. s
návrhom OOPP
•
Spracovanie politiky BOZP a ostatných smerníc týkajúcich sa BOZP v zmysle zákona č.
124/2006 Z.z.
•
komplexná kontrola BOZP,
Rozšírený predmet zmluvy o poskytovaní
poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby:
•
odborné služby, ktoré súvisia s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou
pred nimi ,
•
vypracovanie špecifickej dokumentácie BOZP,
•
poradenské služby zamestnávateľovi i zamestnancom v oblasti odborných, metodických,
organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní
BOZP, dohľadu na faktory pracovného prostredia
prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré
môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov najmä pri:
o
plánovaní a organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a
pracovných miest ,
o
technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť
ohroziť zdravie,
o
ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológii práce,
ergonómii vrátane prostriedkov individuálnej ochrany a kolektívnej ochrany ,
•
hodnotenie primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a
pracovných
pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného
prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia napr. formou
predkolaudačných kontrol ,
•
autorizovaný dozor u zamestnávateľa, ktorý vykonáva činnosť s vyšším
vyšším rizikom a ktorý
zabezpečuje bezpečnostnotechnickú službu bezpečnostným technikom bez autorizácie ,
•
vypracovanie programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov pre zlepšovanie
pracovných podmienok ,
•
vyhodnocovanie nových zariadení a technológií z bezpečnostného
bezpečnostného hľadiska ,
•
rozbory pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a
rizikami ,
•
vypracovanie systému prvej pomoci v prípade ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov,
(havarijný plán, traumatologický plán)
•
vypracovanie
vypracovanie prevádzkových poriadkov kotolní a iných prevádzkových poriadkov ,
•
vypracovanie evidencie a harmonogramu revízií vyhradených technických zariadení ,
•
vykonávanie koordinátora bezpečnosti na stavbách –povinnosť zo zákona,
zákona,
•
implementácia manažérskeho systému
systému BOZP podľa normy OHSAS 18001:2007,
18001:2007,
•
vykonávanie auditov BOZP a certifikácia podľa normy OHSAS 18001:2007.
18001:2007.
V prípade záujmu o uvedené služby nás prosím kontaktujte.
Download

Bezpečnostno-technickej služby