Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Szinnyei József Könyvtár Komárom
KALENDÁRIUM
výročí osobností a udalostí okresu Komárno na rok 2014
(Biobibliografický slovník)
2 0 13
1
ÚVOD
Kalendárium výročí osobností a udalostí okresu Komárno na rok 2014 je výberovým
súpisom osobností životom a dielom spätých s našim regiónom. Uvádzame tu základné
informácie o osobnostiach okresu Komárno, ktoré majú v roku 2014 okrúhle výročie.
Prostredníctvom Kalendária by sme chceli priblížiť záujemcom informácie o jubilantoch
z najrozličnejších sfér tvorivej práce - vedcov, umelcov, lekárov, pedagógov i kultúrnych
pracovníkov, národných dejateľov i cirkevných predstaviteľov.
Každé heslo obsahuje priezvisko, meno, dátum a miesto narodenia, prípadne úmrtia,
stručnú charakteristiku osobnosti, základné biografické údaje vo vzťahu k regiónu a výročie.
Pri nejednotnosti prameňov sme použili údaje uvádzané v Slovenskom biografickom
slovníku. Záznamy o osobnostiach uvádzame chronologicky podľa mesiacov a dní, udalosti
sú radené abecedne.
Prvú časť súpisu tvoria Osobnosti, druhá časť je venovaná Udalostiam a treťou časťou je
Prvá zmienka o obciach.
Pri spracovaní sme použili kartotéku regionálnych osobností a udalostí, všeobecné
i špecializované encyklopedické diela.
Kalendárium predkladáme s pevnou vierou, že poskytne veľa cenných informácií pre
všetkých, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov zaujímajú o náš okres.
Zostavovateľka
2
JANUÁR
1.1.1939 * v Kameničnej Koloman VINCZE, Ing., CSc., lodiar, verejný činiteľ, 1963-82
pôsobil v SLK Komárno, 1982-86 podpredseda ONV Komárno, 1986-90
podpredseda ZsKNV, 1990 docent na STU, 1993 zakladateľ a vedúci
Detašovaného pracoviska STU v Komárne, Rad práce (1989), Pamätná medaila
Univerzity Istvána Széchenyiho (2002), Pamätná medaila STU (2003) – 75. výr.
1.1.1959 * v Komárne Olivér CSÉMY, architekt – 55. výr.
2.1.1904 * v Moči Ferenc KORAI, herec, pôvodne zlatník (+12.11.1969 Komárno) –
110. výr.
2.1.1889 + v Budapešti János WAGNER, lekár (*18.7.1811 Komárno) – 125. výr.
4.1.1804 * v Kremnici Bódog BÁTORI SCHULCZ, obranca komárňanského hradu
(+3.8.1885 Kamenica nad Hronom) – 210. výr.
5.1.1919 + v Győri Pongrác SÖRÖS, učiteľ, historik, benediktín (*24.8.1873 Komárno) –
95. výr.
6.1.1929 * v Strekove Teodor KANYICSKA, Ing. od 1955 učiteľ, 1972-91 riaditeľ SPŠ
Komárno (+3.10.2003 Komárno) – 85. výr.
9.1.1959 * v Komárne Jana NAGYOVÁ-SCHLEGEL, herečka, predstaviteľka Arabely
v seriáli ČT – 55. výr.
9.1.1929 * v Zemianskej Olči Juraj ŽUDEL, doc., PhDr., CSc., DrSc., historik, historický
geograf, archivár – 85. výr.
11.1.1884 * v Komárne Ľudovít ČERNO, právnik, publicista (+19.4.1953 Bratislava) –
130. výr.
12.1.1969 + v Budapešti Elek ERDÉLYI, geodet, inžinier, nositeľ Kossuthovej ceny
(*3.2.1912 Komárno) – 45. výr.
12.1.1894 * v Komárne Imre KÁDÁR, básnik, spisovateľ, prekladateľ, redaktor, režisér,
riaditeľ divadla (+13.11.1972 Budapešť) – 120. výr.
12.1.1894 + v Győri János PERESZLÉNYI, duchovný kalvínskej cirkvi, 1861-72 bol
duchovným v Moči (*25.12.1831 Ipolyi) – 120. výr.
14.1.1914 + v Komárne Gabriel ANTAL, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár , 1896
bol farárom v Komárne, (*10.5.1843 Szabadszentkirály) – 100. výr.
21.1.2044 + v Komárne Mihály KMECZKÓ, dramaturg, dramatik, prekladateľ, novinár
(*20.7.1944 Buzica) – 10. výr.
21.1.1989 * v Komárne Krisztina MORVAY, vitrážistka – 25. výr.
22.1.1954 * v Nedede Zlatica PETRÁNYIOVÁ, MUDr., primárka oddelenia pre dlhodobo
chorých v Nemocnici Komárno – 60. výr.
24.1.1794 + v Komárne Ján ILLEI, prekladateľ, autor školských divadelných hier,
stredoškolský profesor (*3.1.1725 Komárno) – 220. výr.
25.1.1904 * v Zlatnej na Ostrove Imre NARANCSIK, duchovný kalvínskej cirkvi, redaktor,
historik (+apríl 1948 v ruskom zajatí) – 110. výr.
25.1.1754 * v Komárne Pavol Jozef RODLSPERGER, lekár, bol úradným lekárom
Komárňanskej stolice – 260. výr.
26.1.2009 + v Komárne Zoltán TAKÁCS, Ing., ThDr., PhD., riaditeľ teologického inštitútu
v Komárne (*26.10.1925 Pataš) – 5. výr.
29.1.1979 + v Los Angeles, poch. v Moči Ferenc NEHÉZ, spisovateľ, novinár (*16.10.1912
Moča) – 35. výr.
29.1.1994 + vo Veľkom Mederi Tibor VARGA, herec, 1991-94 člen MOD Komárno
(*18.8.1947 Veľký Meder) – 20. výr.
30.1.1739 + vo Viedni Ignác WAGNER, náboženský spisovateľ (*9.8.1700 Komárno) –
275. výr.
3
FEBRUÁR
1.2.1919 * v Gabčíkove Ladislav BÁTKY, publicista, redaktor, 1940-44 bol vojak
maďarskej armády v Komárne (+1.4.1980 Bratislava) – 95. výr.
1.2.1954 * v Komárne Márta DOBIS, kostymérka, 1990-91 a 1995-2007 pôsobila v Jókaiho
divadle Komárno – 60. výr.
3.2.1974 * v Komárne Roland HUSZÁRIK, grafik, maliar, poslanec MsZ Kolárovo –
40. výr.
5.2.1959 + v Prešove Juraj GEROVSKÝ, rusista, jazykovedec, vysokoškolský učiteľ,
1950-52 bol učiteľom ruského, nemeckého a latinského jazyka na slovenskom
gymnáziu v Komárne (*6.10.1886 Ľvov) – 55. výr.
6.2.1949 + v Budapešti Béla ZSOLT, básnik a novinár (*8.1.895 Komárno) – 65. výr.
7.2.1929 * v Topoľčanoch Karol VLČKO, fotograf (+18.6.2009 Komárno) – 85. výr.
11.2.1854 * v Sokolciach Mór BOGDÁNY, spisovateľ, novinár (+5.6.1923 Budapešť) –
160. výr.
12.2.1919 * v Abramovej Ján ČERVEŇ, spisovateľ, detstvo prežil v Chotíne, kde bol jeho
otec prednostom železničnej stanice (+31.7.1942 Bratislava) – 95. výr.
12.2.1949 * v Nesvadoch Gyula NÉMETH, kultúrny pracovník, pôsobí v Nesvadoch –
65. výr.
13.2.1949 * v Komárne Juraj BOCZ, Ing., prírodný liečiteľ – energoterapia, Reiki, PSY
chirurgia – 65. výr.
13.2.1719 * v Gazi Jozef LIESGANIG, prírodovedec, učiteľ, 1749 bol nemeckým
kazateľom v Komárne (+4.3.1799 Ľvov) – 295. výr.
14.2.1959 * v Komárne Peter FARNBAUER, gitarista, aranžér, multiinštrumentalista, člen
skupiny Elán – 55. výr.
14.2.1724 * vo Voderadoch Gabriel KENDRAI, náboženský spisovateľ, kazateľ, jezuita, od
1754 bol kazateľom v Komárne (+18.1.1797 Šaľa) – 290. výr.
17.2.1819 * v Komárne Zsigmond BEÖTHY, maďarský spisovateľ, právnik (+29.1.1896
Komárno) – 195. výr.
19.2.1829 * v Moči Jozef KÖNYÖKI, výtvarník, muzeológ, učiteľ (+1.3.1900 Bratislava) –
185. výr.
20.2.1944 * v Komárne Sándor OLÁH, klavírny umelec (+5.3.2011 Komárno) – 70. výr.
20.2.1964 * v Želiezovciach Ján VETTER, Ing., riaditeľ SPŠ v Komárne – 50. výr.
21.2.1974 + v Nitre Akúcius FRIDECZKY, agrotechnik, 1939-45 bol hospodárskym
úradníkom Malodolinskej hospodárskej komory v Komárne (*30.11.1900
Bratislava) – 40. výr.
23.2.1884 * v Prešove-Solivare Alexej DUCHOŇ, astronóm, redaktor, právnik, 1938
pomáhal zachrániť veľký Zeissov reflektor, previezol ho z Hurbanova do
Prešova, kde bol až do zriadenia hvezdárne na Skalnatom plese (+25.2.1964
Košice, poch. v Prešove) – 130. výr.
23.2.1979 + v Bratislave Mikuláš GYALOKAY, Ing., vodohospodár, 1929-49 bol
riaditeľom Odvodňovacej spoločnosti pre dolný Žitný ostrov v Komárne
(*26.12.1891 Komárno) – 35. výr.
25.2.2004 + v Bratislave Alžbeta BARTHOVÁ-PIETOROVÁ, herečka, 1957-59 bola
členkou MOD Komárno (*11.5.1938 Tiszaderzs) – 10. výr.
25.2.1964 + v Košiciach, poch. v Prešove Alexej DUCHOŇ, astronóm, redaktor, právnik,
1938 pomáhal zachrániť veľký Zeissov reflektor, previezol ho z Hurbanova do
Prešova, kde bol až do zriadenia hvezdárne na Skalnatom plese
(*23.2.1884 Prešov-Solivar) – 50. výr.
25.2.1854 + v Komárne Jozef NAGY, praktický lekár a hlavný lekár v Komárne (*1807
Komárno) – 160. výr.
4
26.2.1939 * v Čilizskej Radvani Sándor BEKE, herec, režisér, riaditeľ, pôsobil v MOD
Komárno – 75. výr.
28.2.1944 * v Bratislave Imre BORÁROS, herec, člen Jókaiho divadla – 70. výr.
MAREC
1.3. 1969 * vo Dvoroch nad Žitavou Titus ANGYAL, umelecký kováč žije a pôsobí
v Dedine Mládeže – 45. výr.
1.3.1829 + v Banskej Štiavnici Jozef Bernard BENIAK, filozof, stredoškolský profesor,
(*6.12.1745 Komárno) – 185. výr.
2.3.1984 + v Bratislave Viliam THURZO, prof., MUDr., DrSc., lekár, vedecký pracovník,
akademik ČSAV a SAV (*13.11.1912 Komárno) -30. výr.
3.3.1939 * v Ábelovej Peter LUKÁČ, prof., RNDr., DrSc., gymnázium v Komárne ukončil
1956, pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave –
75. výr.
3.3.1979 + v Pilismarót József PAP, duchovný klavínskej cirkvi (*27.7.1892 Búč) – 35. výr.
4.3.1799 + vo Ľvove Jozef LIESGANIG, prírodovedec, učiteľ, 1749 bol nemeckým
kazateľom v Komárne (*13.2.1719 Graz) – 215. výr.
6.3.1969 * Imre ANDRUSKÓ, riaditeľ Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne – 45. výr.
7.31924 * János TÖRÖK, učiteľ telocviku na maďarskom gymnáziu v Komárne
(+3.9.2005 Komárno) – 90. výr.
8.3.1984 * v Komárne Marián BENKÓCZKY, reprezentant SR v džude – 30. výr.
9.3.1944 * v Komárne Štefan LÁNYI, Ing., DrSc., fyzik, pôsobí vo Fyzikálnom ústave SAV
v Bratislave – 70. výr.
10.3.2009 + v Komárne Marta MATZKOVIČOVÁ, MUDr., lekárka, spisovateľka
(*3.3.1935 Bratislava) – 5. výr.
11.3.1949 * v Nitre Tomáš BABIAK, oštepár, detstvo a mladosť prežil v Komárne
(+29.9.1983 Vyšné Hágy) – 65. výr.
15.3.1784 + v Bratislave Jozef BLASCHKY, maliar, pôsobil v Komárne a v Bratislave
(*1712 Viedeň) – 230. výr.
15.3.1819 + v Pešti Karol PERÉNYI, biskup, prepošt, 1788 sa stal farárom v Kolárove
(*1.11.1762 Trnava) – 195. výr.
18.3.1944 * Tamás HOLLÓSY, MUDr., lekár-gynekológ, nositeľ Ceny primátora Komárna
(2004) – 70. výr.
19.3.1944 * v Hurbanove Imrich OKENKA, Dr., Ing., CSc., rektror SPU Nitra - 70. výr.
22.3.1949 * v Bratislave Milan SCHWARTZ, Ing. arch., pôsobil v Komárne ako hlavný
architekt mesta – 65. výr.
23.3.1994 + Vojtech GECZŐ, Ing., dlhoročný člen Slovenského rybárského zväzu
v Komárne (*23.6.1925) – 20. výr.
24.3.1964 * v Komárne Daniel SZALAI, výtvarník – 50. výr.
25.3.1959 * v Bíni Géza BALÁZSY, pedagóg, ilustrátor, žije a učí v Komárne – 55. výr.
26.3.1869 * v Esztergome Zoltán PÁZMÁNY, právnik, univerzitný profesor
(+21.5.1948 Brestovec) – 145. výr.
28.3.1799 * v Komárne Františka WEINMÜLLEROVÁ, tlačiarka (+?) – 215. výr.
28.3.1969 * v Komárne István Z. NÉMETH, učiteľ, básnik – 45. výr.
31.3.1864 * v Uzlovoje Ján TURI-NAGY, veterinárny lekár, pôsobil aj v Komárne
(+18.7.1943 Levice) – 150. výr.
APRÍL
1.4.1854 * v Hurbanove Július FESZTY, architekt (+12.11.1912 Budapešť) – 160. výr.
5
2.4.1979 * v Komárne Juraj MOLNÁR, manažér, asistent producenta Rudolfa Geriho –
35. výr.
2.4.1974 * v Komárne Peter ŠESTÁK, violista – 40. výr.
3.4.2004 + v Nových Zámkoch Péter VÖRÖS, básnik, literárny kritik (*25.6.1947
Marcelová) – 10. výr.
6.4.1959 * v Želiezovciach Lajos CSONKA Ing., riaditeľ COM-therm Komárno – 55. výr.
6.4.1999 + v Bratislave Tatiana HUBINSKÁ, speváčka populárnych piesní, od roku 1946
žila s rodičmi v Komárne, tu získala aj stredoškolské vzdelanie na SVŠ
(*18.9.1944 Paríž) – 15. výr.
7.4.1819 * v Temešvári Ernő HAZAY, novinár, poslanec (+17.12.1889 Bátorove Kosihy) –
195. výr.
7.4.1954 * v Rimavskej Sobote István PÁSZTOR, Ing., 1990-2002 primátor mesta
Komárna, od 2010 opäť pôsobí na MsÚ Komárno – 60. výr.
10.4.1739 * v Baróte Dávid BARÓTI SZABÓ, jezuita, básnik, zakladateľ literárneho
periodika Magyar Museum, v r. 1773-77 pôsobil ako pedagóg na Maďarskom
gymnáziu v Komárne (+22.11.1819 Virt) – 275. výr.
10.4.1964 + v Budapešti Edmund BEKE, jazykovedec (*20.5.1883 Komárno) – 50. výr.
10.4.1984 * v Komárne Petra JACHMANOVÁ, boxeristka, majsterka SR 2000 a 2001 –
30. výr.
11.4.1909 * v Novom Meste nad Váhom Jozef ČERNÁČEK prof., MUDr., detstvo prežil
v Komárne (+6.5.2006) – 105. výr.
11.4.1939 * v Komárne Zoltán SIDÓ, učiteľ, maliar, predseda ÚV Csemadoku, od 1991 jeho
generálny tajomník, od 1.2.1993 riaditeľ Mestskej univerzity v Komárne, nositeľ
Ceny primátora (1995) (+3.7.2013 Nové Zámky) – 75. výr.
16.4.1934 * v Šrobárovej Hilda HOLINOVÁ, vedeckovýskumná pracovníčka, redaktorka,
prekladateľka – 80. výr.
16.4.1944 * v Jablonove nad Turnou József ROPOG, herec, 1962-2007 člen Jókaiho divadla
v Komárne, nositeľ Ceny primátora mesta Komárna – 70. výr.
17.4.1979 + v Košiciach Ján MALÁR, generál, účastník protifašistického odboja
(*6.12.1908 Komárno) – 35. výr.
17.4.1949 * v Zlatnej na Ostrove Jenő SZŰCS, fotograf, jeden zo zakladateľov združenia
výtvarníkov SYMPAT v Patinciach (+6.10.1997 Komárno) – 65. výr.
18.4.1809 * v Komárne Alžbeta SIEGLEROVÁ, kníhtlačiarka (+1.3.1880 Nitra) – 205. výr.
18.4.1814 * v Komárne Paulin VINCZE, benediktín, učiteľ (+2.3.1906 Celdömlök) –
200. výr.
19.4.1809 + v Trnave Ignác BAERNKOPF, historik, cirkevný hodnostár, študoval na
gymnáziu v Komárne a Trenčíne, kde vstúpil do jezuitskej rehole (*13.7.1741
Komárno) – 205. výr.
20.4. 1944 * v Komárne Igor KÁČER, MUDr., chirurg, do roku 2006 pôsobil v Nemocnici
Komárno – 70. výr.
21.4.1814 * v Sajókazinc EGRESSY Béni, hudobný skladateľ, spisovateľ, herec, v hodnosti
nadporučíka bránil komárňanskú pevnosť v r. 1849 a tu zložil Klapkov pochod
(+17.7.1851 Pešť) – 200. výr.
23.4.1689 + v Trnave Peter ÁGOSTON, náboženský spisovateľ, 1658 pôsobil ako kazateľ
v Komárne (*júl 1618 Rumunsko) - 325. výr.
23.4.1944 * v Malinove Júlia LELKES, herečka, dramaturgička, režisérka, 1962-64 a
1968-69 členka MATESZ Komárno – 70. výr.
25.4.1844 * v Komárne Július STOLLÁR, poľnohospodársky výskumník, učiteľ
(+13.1.1892 Košice) – 170. výr.
27.4.1894 + v Bratislave Karol SAMARJAI, spisovateľ, advokát, učiteľ (*6.4.1821
6
Komárno) – 120. výr.
28.4.1905 + v Komárne Lajos ÁNYOS, ekonóm, pôsobil ako pokladník sporiteľne
v Komárne, autor prekladov i odborných článkov, ktoré uverejňoval v Komárom
a Komáromi Lapok, je autorom odborných publikácií o výpočtoch úrokových
sadzieb (*19.1.1851 Komárno) – 110. výr.
MÁJ
1.5.1979 + v Štúrove János GALAMBOS, kalvínsky duchovný, 1927-63 bol duchovným vo
Svätom Petre (*22.12.1886 Komárno) – 35. výr.
4.5.2004 + v Šamoríne Zsigmond CSUKÁS, duchovný kalvínskej cirkvi (*20.2.1918
Komárno) – 10. výr.
4.5.1959 * v Martovciach István KESZEGH, choreograf, tanečník, starosta obce Martovce,
držiteľ Ceny primátora mesta Komárna (2006) – 55. výr.
5.5.2004 + vo Veľkom Mederi József JANIGA, maliar, 1968-82 pôsobil ako učiteľ na ZŠ
Zemianska Olča (*21.3.1946 Štúrovo) – 10. výr.
5.5.1904 + v Budapešti Mór JÓKAI, maďarský spisovateľ (*18.2.1825 Komárno) –
110. výr.
7.5.1879 * v Arcibiskupskom Léli (Érseklél) Reneé ERDŐS, spisovateľka, poetka
(+9.7.1956 Budapešť) – 135. výr.
8.5.1964 * Rožňave Tibor FABÓ, herec, člen Jókaiho divadla v Komárne od 2001 – 50. výr.
8.5.1909 + v Budapešti Jozef NAGY, hudobný skladateľ (*5.1.1832 Komárno) – 105. výr.
8.5.1954 * v Komárne Eduard ŠEBO MUDr., onkochirurg v Nemocnici Komárno
(+21.7.2011 Komárno) – 60. výr.
10.5.1929 * v Klížskej Nemej Rezső SZABÓ, právnik, politik – 85. výr.
10.5.1924 * v Bratislave Erzsébet SZARKA VAVRIKNÉ, maliarka – 90. výr.
10.5.1949 * Gyula VESZELEI, Mgr., 2004-2012 predseda Úradu na ochranu osobných
údajov – 65. výr.
11.5.1869 + v Záhrebe Juraj HAULIK, cirkevný hodnostár, kultúrno-osvetový pracovník,
pôsobil ako r.-k. kaplán v Komárne (* 20.4.1788 Trnava) – 145. výr.
11.5.1899 * v Košiciach Sára SALKAHÁZI, katolícka rehoľníčka, 1932-34 pôsobila aj
v Komárne, ocenenie Spravodlivá medzi národmi (1969) a blahoslavená (2006),
(+27.12.1944 Budapešť) – 115. výr.
12.5.1994 + v Lefantovciah Mikuláš DUŠEK, PhDr., CSc., archeológ, 1945-54 kustód a
riaditeľ Podunajského múzea v Komárne (*7.6.1913 Levice) – 20. výr.
15.5.2009 + v Komárne Peter FAZEKAS, tréner vodnopólistov (*25.6.1947 Ladice) –
5. výr.
16.5.1864 + v Komárne Karol Fridrich Ferdinand BUCKOW, organár, od 1861 staval
veľký organ v kostol sv. Ondreja v Komárne (*1801 Gdaňsk) – 150. výr.
16.5.1719 * v Trnave Ján PURGINA, fyzik, básnik, 1739 vyučoval gramatiku na gymnáziu
v Komárne (+13.6.1748 Trnava) – 295. výr.
18.5.1934 + v Komárne Ján RICHTER, verejný činiteľ, katolícky kňaz (*8.2.1872 Spišská
Nová Ves) – 80. výr.
19.4.1879 * v Číčove Karol SZENTGÁLI, numizmatik, učiteľ (+23.5.1945 Balatonkenese)
– 135. výr.
22.5.2009 + v Nitre Štefan SZALAI, PhDr., pedagóg na Katedre telesnej výchovy a športu
na SPU v Nitre (*8.7.1934 Komárno) – 5. výr.
22.5.1944 * v Trnave Peter TAVALY, hudobník, skladateľ, upravovateľ slovenských
ľudových piesní, kapelník, učiteľ ZUŠ, funkcionár Združenia dychových hudieb
Slovenska (+28.11.1991 Komárno) – 70. výr.
24.5.1899 + v Esztergome Štefan ROSÍVAL, verejný činiteľ, cirkevný hodnostár, 1886 farár
7
a dekan v Pribete (*4.8.1844 Nitriansky Hrádok) – 115. výr.
26.5.1999 + v Pannonhalme Endre Kristóf HITES, učiteľ na benediktínskom gymnáziu
v Komárne (*26.8.1913 Číčov) – 15. výr.
26.5.1949 * v Dunajske Strede László SZIGETI, spisovateľ, novinár, maturoval na
gymnáziu v Komárne – 65. výr.
30.5.1979 + v Bratislave Ľudovít GALKA, dramatik, typograf, 1935-49 bol typografom
tlačiarne Unió v Komárne (*1.12.1919 Nemescsó) – 35. výr.
31.5.1909 * v Starom Tekove Ján IZÁK, básnik, prozaik, právnik, 1945-50 bol v Hurbanove
právnik vo verejnej správe (+3.9.1994 Lehnice) – 105. výr.
JÚN
1.6.1914 + v Lovran Árpád FESZTY, maliar (*22.12.1856 Hurbanovo) – 100. výr.
1.6.1954 * v Gbelciach Éva HORTAI, JUDr., právnička, v súčasnosti poslankyňa MsZ
Komárno – 60. výr.
2.6.1999 + v Kolárove Ján REICHER, umelecký kováč, nositeľ titulu Majster ľudovej
umeleckej výroby z kovu (*8.3.1922 Kolárovo) – 15. výr.
7.6.1964 * v Komárne Dodo DUBÁN, spevák, gitarista, člen skupiny Tublatanka
(+25.4.2003 Bratislava) – 50. výr.
11.6.1814 * v Novákoch Adolf MAJTÉNI, cirkevný hodnostár, pôsobil ako r.-k. kňaz r.
1839 v Nesvadoch (+14.5.1871 Esztergom) – 200. výr.
12.6.1849 + v Trávniku Asztrik János BARBÉLY, benediktínsky učiteľ, 1847-49 bol
administrátorom na fare v Trávniku (*21.6.1796 Tata) – 165. výr.
12.6.1979 * v Komárne Sylvia CZAFRANGÓ, akademická maliarka, založila súkromnú
galériu a umeleckú školu Czafrangó Sylvia fazekas- és festőművész Kreatív
ArtStúdió – Galéria - 35. výr.
12.6.1899 + v Novom Sade Ján NEMEŠÁNI, pedagóg, verejný činiteľ, 1877-99 bol župný
školský inšpektor komárňanskej župy a mesta Komárna (*6.1.1832 Liptovský
Mikuláš) – 115. výr.
14.6.1989 + v Bratislave Ľudovít GARDIAN, ekonóm, vysokoškolský učiteľ (*26.7.1933
Radvaň nad Dunajom) – 25. výr.
15.6.1954 * v Rožňave Ildikó MÁK, herečka Jókaiho divadla v Komárne – 60. výr.
16.6.1849 + v Komárne Ľudovít Jaroslav ŠULEK, účastník národnorevolučného pohybu
1848, väznený v pevnostnom systéme v Komárne, kde zomrel na choleru, martýr,
Gymnázium v Komárne nesie jeho meno – Gymnázium Ľudovíta Jaroslava
Šuleka (12.9.1822 Sobotište) – 165. výr.
17.6.1959 * v Nových Zámkoch Viktor KRŰGER, fotograf, pôsobí v Komárne – 55. výr.
18.6.2009 + v Komárne Karol VLČKO, fotograf (*7.2.1929 Topoľčany) – 5. výr.
18.6.1954 * v Šahách László GYURDÍK aj ĎURDÍK, Mgr.,PhD., sociológ,
prednáša na Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne – 60. výr.
21.6.1874 * v Komárne Géza GODA, spisovateľ a redaktor (+28.9.1954 Budapešť) –
140. výr.
22.6.1894 * v Réte Zoltán GALAMBOS, kalvínsky duchovný, spisovateľ, prekladateľ,
1925-1971 bol duchovným v Komárne (+29.1.1973 Komárno) – 120. výr.
22.6.1959 * v Hurbanove Alena WAGNEROVÁ, maliarka, ilustrátorka - 55. výr.
23.6.1969 * v Komárne Angelika CSIZMADIA, čembalistka – 45. výr.
23.6.1904 * v Bátorových Kosihách Dezider RIGÓ, MUDr., lekár, v r. 1937-45 pôsobil
v nemocnici Komárno, neskôr ho preložili do Kežmarku (+1.5.1990 Kežmarok) –
110. výr.
23.6.1784 * v Čebovciach Ján Fabián SZEDER, náboženský spisovateľ, etnograf, učiteľ,
1824-26 bol riaditeľom gymnázia v Komárne, napokon bol správcom rádových
8
majetkov v Trávniku (+13.12.1859 Trávnik) – 230. výr.
JÚL
1.7.1979 * v Komárne Csaba RÁCZ, violončelista, hráč Slovenskej filharmónie v Bratislave
– 35. výr.
3.7.1994 + v Gbelciach Béla VARGA, učiteľ, kultúrny pracovník (*28.2.1928 Bátorove
Kosihy) – 20. výr.
6.7.1914 * v Chrašťanoch Vincent BELAN, pedagóg, trpiteľ za vieru, do roku 1966 pracoval
ako skladník, po udelení štátneho súhlasu bol kaplánom v Komárne (+8.4.1983
Bratislava – Devín) – 100. výr.
6.7.1979 + v Komárne Juraj BOBÁK, pedagóg, hudobník, trpiteľ za vieru, 1952 založil a
viedol hudobno-spevácky súbor v Komárne, do odchodu do dôchodku r. 1975
pracoval v Hurbanove, (* 10.5.1908 Viszló) – 35. výr.
7.7.1969 * v Komárne Gabriella GODA, keramička – 45. výr.
7.7.1954 * v Komárne Mária OPĚLOVÁ, doc., Dr., CSc., pôsobí na Masarykovej univerzite
v Brne – 60. výr.
8.7.1934 * v Komárne Štefan SZALAI, PhDr., pedagóg na Katedre telesnej výchovy a športu
SPU v Nitre (+22.5.2009 Nitra) – 80. výr.
11.7.1894 * v Kolárove Gejza BORKA, maďarský spisovateľ, redaktor, pedagóg (17.6.1977
Kaposvár) – 120. výr.
11.7.1889 * v Komárne Kálmán AJTAI, r.-k. kňaz, učiteľ na gymnáziu (+2.6.1913
Komárno) – 125. výr.
11.7.1944 * v Tvrdošovciach Karol IMELY, obchodný manažér, pôsobí v Komárne, autor
cestopisnej knihy – 70. výr.
12.7.1944 * vo Veľkých Dvoranoch Ica NÉMETH, herečka, riaditeľka divadla, rozhlasová
dramaturgička, členka Jókaiho divadla v Komárne (+14.1.2011 Komárno) –
70. výr.
13.7.1924 * v Komárne János KOMÁROMI RESSL, spisovateľ (+3.1.1962 Komárno) –
90. výr.
15.7.1989 + v Bratislave, poch. v Marcelovej Ladislav BAKULÁR, hospodársky pracovník
(*27.2.1931 Marcelová) – 25. výr.
16.7.2009 + v Komárne Ján SCHLETT, Ing., 1959-72 riaditeľ SPŠ, nositeľ Ceny primátora
(2009),(*4.12.1926 Lučenec) – 5. výr.
17.7.1784 + v Trnave Ján IVANČIČ, filozof, cirkevný hodnostár (*25.11.1722 Komárno) –
230. výr.
18.7.1979 * v Komárne Emese CÚTH, maliarka, žije v Sydney v Austrálii – 35. výr.
19.7.1834 + v Budapešti-Pešti Karol HADALY, matematik (*1743 Kolárovo-Veľký Ostrov)
– 180. výr.
20.7.1944 * v Buzici Mihály KMECZKÓ, dramaturg, dramatik, prekladateľ, novinár
(+21.1.2004 Komárno) – 70. výr.
21.7.1764 + v Bratislave Valentín KÉRI, historik, univerzitný profesor, jezuita, 1730 učiteľ
na rehoľnom gymnáziu v Komárne (*17.3.1712 Dolné Lovčice) – 250. výr.
21.7.1949 * v Číčove Géza NAGY, drevorezbár, maliar, samouk – 65. výr.
23.7.2009 + v Budapešti Ferenc VADÁSZ, spisovateľ, novinár (*22.6.1916 Komárno) –
5. výr.
31.7.2004 + v Nitre Ladislav VALACH, Doc., PhDr., CSc., 1960-68 pôsobil ako vedúci
odboru kultury ONV v Komárne, 1969-71 riaditeľ SÚH v Hurbanove, 1972-90
vedúci katedy na PgF v Nitre (*2.8.1933 Békešská Čaba) – 10. výr.
9
AUGUST
2.8.1939 * v Komárne Juraj MARTH, sochár – 75. výr.
3.8.1974 * v Komárne Henrik BORÁROS, scénograf, pôsobí v Prahe, za animovaný film
Alois Nebel získal cenu Český lev (2012) – 40. výr.
3.8.1944 * v Nových Zámkoch Priska RATIMORSKÁ, archeologička, 1965-91 pôsobila
v Podunajskom múzeu v Komárne a podieľala sa na záchrane archeologických
nálezísk a sústavnom archeologickom prieskume – 70. výr.
4.8.1844 * v Nitrianskom Hrádku Štefan ROSÍVAL, verejný činiteľ, cirkevný hodnostár,
1886 farár a dekan v Pribete (+24.5.1899 Esztergom) – 170. výr.
5.8.1959 * v Klížskej Nemej Rozália SZALAI, Ing., od 1990 starostka obce Klížska Nemá –
55. výr.
6.8.1954 * v Nádszegu Magda FEHÉRVÁRY, etnografka, 1983-91 pôsobila v Podunajskom
múzeu v Komárne – 60. výr.
8.8.1954 * v Komárne Gábor CSÉPLŐ, Ing., riaditeľ KOMVaK Komárno – 60. výr.
9.8.1919 + v Budatešti Ödön GAJÁRI, politik, publicista (*10.9.1852 Komárno) – 95. výr.
10.8.1959 * v Komárne Dénes MIKLÓS, odborník v záhradníctve – 55. výr.
14.8.1939 * v Komárne Margit GANZER, maliarka, od 1987 žije v Maďarsku – 75. výr.
15.8.1814 * v Zlatnej na Ostrove Štefan LIPOVNICZKY, náboženský spisovateľ, cirkevný
hodnostár, študoval na gymnáziu v Komárne, 1846-49 bol farárom v Komárne
(+12.8.1885 Oradea) – 200. výr.
18.8.1959 * v Želiezovciach Ivan CSIDAI, prof., akademický maliar, vyrastal v Komárne –
55. výr.
20.8.1959 * v Komárne Ondrej CSÜTÖRTÖKI, sochár, reštaurátor – 55. výr.
20.8.1869 * v Karcfalve Bonifác GIDRÓ, učiteľ, 1920-39 bol učiteľom matematiky a fyziky
na maďarskom gymnáziu v Komárne aj riaditeľom (+17.1.1958 Győr) –
145. výr.
23.8.1694 * v Komárne Karol BRENTANO, jezuita, misionár (+ 18.11.1752 Taliansko) –
320. výr.
26.8.1989 + v Bratislave Ján DOMASTA, spisovateľ, redaktor, peagóg, 1933-37 pôsobil ako
učiteľ v Bátorových Kosihách (*23.9.1909 Čápor) – 25. výr.
27.8.1974 * v Komárne Peter EMMER, hudobný skladateľ, gitarista, spevák, 2013 získal
Cenu Harmónia v kategórii nástrojový hudobník, pôsobí ako pedagóg na
súkromnej umeleckej škole Sylvie Czafrangó v Komárne – 40. výr.
29.8.1834 + v Budapešti Ignác GOCIG, historik, učiteľ (*1770 Komárno) – 180. výr.
30.8.1894 * v Komárne Miroslav Bedřich FRIDRICH, český maliar, grafik, výtvarný
pedagóg (+18.10.1964 Brno) – 120. výr.
SEPTEMBER
3.9.1994 + v Lehniciach Ján IZÁK, básnik, prozaik, právnik, 1945-50 bol v Hurbanove
právnik vo verejnej správe (*31.5.1909 Starý Tekov) – 20. výr.
6.9.1904 * v Ružomberku István FELLEGI, režisér, 1952-63 spoluzakladateľ MOD
Komárno a prvý riaditeľ (+30.9.1975 Komárno) – 110. výr.
6.9.1984 + v Bratislave Ján PETROVIČ, chemik (*10.7.1927 Komárno) – 30. výr.
8.9.1949 * v Erdeviku Milan KOPČOK, od 1976 pracoval v SLK Komárno, od 1989-1992
riaditeľ – 65. výr.
9.9.1939 * vo Svodíne Tibor PLATZNER, PhDr., maliar, grafik, kostýmový výtvarník,
1965-90 a od 1995 spolupracovník Jókaiho divadla v Komárne
(+31.12.2000 Komárno) – 75. výr.
10.9.1969 + v Balatonalmándi Endre KOMÁROMI-KACZ, maliar (*9.6.1880 Komárno) –
45. výr.
10
13.9.1984 * v Komárne Karol CZANIK, futbalista – 30. výr.
14.9.1904 * v Budapešti Jozef VECSEI, 1965-68 pôsobil v MOD Komárno (+9.9.1980
Bratislava) – 110. výr.
18.9.1944 * v Paríži Tatiana HUBINSKÁ, speváčka populárních piesní, od 1946 žila
s rodičmi v Komárne, tu maturovala na SVŠ (+6.4.1999 Bratislava) –
70. výr.
19.9.1934 * vo Velčiciach Michal ELIÁŠ, literárny historik, 1958-61 pracoval ako
stredoškolský profesor v Komárne – 80. výr.
21.9.1944 * v Rimavskej Sobote László CSENDES, herec, 1962-69 člen MOD Komárno –
70. výr.
22.9.1944 * v Sebechleboch Ivan MELICHERČÍK, PhDr., novinár, zberateľ, 1947-62 žil
s rodičmi v Komárne, tu zmaturoval na SVŠ – 70. výr.
22.9.1904 * Szőnyi Antal WIEDER, herec, 1955-64 člen MOD Komárno (+? Komárno) –
110. výr.
23.9.1909 * v Čápore Ján DOMASTA, spisovateľ, redaktor, pedagóg, 1933-37 pôsobil ako
učiteľ v Bátorových Kosihách (+26.8.1989 Bratislava) – 105. výr.
25.9.1964 + v Banskej Bystrici Gejza KAUZÁL, lekár-chirurg, 1935-38 bol primárom
chirurgického oddelenia nemocnice v Komárne (*5.3.1906 Zlaté MoravceChyzerovce) – 50. výr.
25.9.1714 + v Győri Juliana KORPONAYOVÁ, šľachtičná, hrdinka románu M. Jókaiho
Levočská biela pani (*okolo 1680 Ožďany) – 300. výr.
26.9.1934 * Ottó FÓTHY, hudobný skladateľ, pochádzal z Komárna, pôsobil v zahraničí
(+17.2.2009) – 80. výr.
26.9.1949 * v Budapešti László TÓTH, básnik, prekladateľ, 1967 maturoval v Komárne,
1983-85 bol dramaturgom MATESZ Komárno – 65. výr.
28.9.1954 + v Budapešti Géza GODA, spisovateľ a redaktor (*21.6.1874 Komárno) –
60. výr.
29.9.1909 * vo Ľvove Richard TÝNSKY, dirigent, hudobný skladateľ, pedagóg, detstvo
prežil v Komárne (+30.10.1974 Brno) – 105. výr.
OKTÓBER
3.10.1649 * v Trnave František RAVASZ, pedagóg, náboženský spisovateľ, 1628 vyučoval
jazyky na gymnáziu v Komárne, 1685 pôsobil ako misionár-kazateľ aj
v Komárne, neskôr 1707 ako prokurátor domu v Komárne (+7.8.1727 BaiaMare) – 365. výr.
5.10.1959 + vo Hviezdoslavove František KONRÁD, 1920-24 učil na roľnícko-záhradníckej
škole v Komárne (*25.1.1890 Nabočany) – 55. výr.
6.10.1849 + v Arade János DAMJANICH, generálmajor, účastník bojov 1849 v Komárne
(*8.12.1804 Staza) – 165. výr.
6.10.1949 * v Radvani nad Dunajom József KALÁCSKA, PaedDr., pedagóg, vyučuje
matematiku a fyziku na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne – 65. výr.
9.10.1864 * v Szatmár Mihály KATONA, duchovný kalvínskej cirkvi (+9.5.1822 Búč) –
250. výr.
11.10.1914 * v Čáčove Gustáv ŠKODÁČEK, MUDr., 1949-81 primár detského oddelenia
NsP Komárno, položil základy rozvoja starostlivosti o dieťa v komárňanskom
okrese (+5.7.2010 Komárno) – 100. výr.
13.10.1719 * v Gyöngyösi János ZAKARJÁS, misionár, farár (+14.9.1772 Komárno) –
295. výr.
14.10.1969 * v Hurbanove Tímea ERDÉLYI, Thmgr., duchovná kalvínskej cirkvi, pôsobí
v Hurbanove – 45. výr.
11
17.10.1994 + v Komárne Štefan PLEKNER, fotograf (*11.1.1913 Komárno) – 20. výr.
20.10.1894 * v Komárne Július Ľudovít Eduard BERECZ, sochár (+7.10.1951 Budapešť) –
120. výr.
20.10.1914 * v Komárne Antal NAGY, Alsó-Szopori, právnik (+27.6.1878 Komárno) –
200. výr.
22.10.1959 * v Šali Katarína PÁZMÁNYOVÁ, rod. Školníková PhDr., spisovateľka,
detstvo prežila v Hurbanove – 55. výr.
23.10.1864 * v Loósi Bruno SALY, 1909-35 pôsobil ako kňaz v Trávniku (+6.11.1935
Trávnik) – 150. výr.
25.10.1909 * v Békešskej Čabe Andrej ANČIN, šachový skladateľ (+7.6.1976 Komárno) –
105. výr.
27.10.1439 + v Komárne, poch. v Székesfehérvári ALBRECHT Habsburský, uhorský a
český kráľ, nemecký cisár (*16.8.1397) – 575. výr.
28.10.1969 * v Malom Kamenci Géza BENKŐ, herec, režisér, pôsobil v Jókaiho divadle
v Komárne – 45. výr.
31.10.1979 * v Nitre Patrik ŠENKÁR, PaedDr, PhD, literárny kritik, pedagóg na UKF Nitra,
v súčasnosti vyučuje na Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne – 35. výr.
NOVEMBER
2.11.1999 + v Piešťanoch Milan ANTAL, astronóm, 1984-94 pôsobil v SÚH Hurbanovo,
objavil 5 nových planét (*19.9.1935 Piešťany) – 15. výr.
3.11.1899 * v Komárne Rezső SERESS, spevák, klavirista (+11.1.1968 Budapešť) –
115. výr.
4.11.1964 * v Hurbanove Péter DÓCZÉ, architekt, pôsobí v Budapešti – 50. výr.
4.11.1939 * József KONCZER, učiteľ chémie a matematiky na Gymnáziu Hansa Selyeho
v Komárne (+27.2.2008 Komárno) – 75. výr.
4.11.1979 + v Bratislave Ľudovít KRIŽAN, maliar, grafik, po r. 1918 bol maliarom
v Komárne, 1924-34 v Žarnovici (*3.7.1900 Bratislava) – 35. výr.
4.11.1954 * v Komárne László STRASSER, hudobník – 60. výr.
6.11.1984 + v King of Pruss (USA) Lajos BESZÉDES, skaut (*15.3.1898 Komárno) –
30. výr.
8.11.1744 * v Komárne Krištof ŠIMA, pedagóg, spisovateľ, prekladateľ, dramatik
(+14.7.1833 Banská Štiavnica) – 270. výr.
10.11.1879 * v Bátorových Kosihách Márk GOLDBERGER, lekár (+?) – 135. výr.
10.11.1914 * v Boroch Žigmund HORVÁTH, cirkevný hodnostár, kalvinista, 1949-71
pôsobil ako kňaz v Búči, 1971-88 v Komárne (+10.3.1988 Komárno, poch.
v Boroch) – 100. výr.
12.11.1969 + v Komárne Ferenc KORAI, herec, pôvodne zlatník (*2.1.1904 Moča) –
45. výr.
17.11.1964 * v Šahách MUDr. Tibor BASTRNÁK, primátor Komárna v r. 2003-2010,
poslanec NSK, poslanec NR SR – 50. výr.
17.11.2009 + v Komárne Viliam FÁBRY, Ing., vodohospodár, nositeľ ceny Pro Urbe (1995)
(*24.6.1916 Vrútky) – 5. výr.
19.11.1949 * v Úbreži Magdaléna SERBÁKOVÁ, výtvarníčka, pôsobí v Hurbanove –
65. výr.
19.11.1924 + v Budapešti Henrik SCHILLER, právnik, publicista (*6.8.1851 Hurbanovo) –
90. výr.
20.11.1984 * v Nových Zámkoch Martin FRANCE, telesne a zrakovo postihnutý zjazdový
lyžiar, žije v Hurbanove – 30. výr.
21.11.1864 + v Győri Karol BEÖTHY, publicita, právnik (*2,11.1820 Komárno) – 150. výr.
12
22.11.1819 + vo Virte Dávid BARÓTI SZABÓ, jezuita, básnik, zakladateľ literárneho
periodika Magyar Museum, v r. 1773-77 pôsobil ako pedagóg na Maďarskom
gymnáziu v Komárne (*10.4.1739 Barót) – 195. výr.
22.11.1979 * v Komárne Eva ÓDOROVÁ, stolná tenistka – 35. výr.
23.11.1989 * v Dorogu Attila LEVAI, zápasník žijúci od 2009 v Komárne -25. výr.
24.11.1949 * v Komárne Katalin HORVÁTH, hudobná redaktorka – 65. výr.
25.11.1984 + v Bratislave Juraj HOLČÍK, kňaz, publicista, od 1929 pôsobil ako misijný
kňaz v Nových Zámkoch, kde sa staral o početných evanjelických kolonistov
roztratených v oblasti Komárna a Nových Zámkov – 15. výr.
28.11.1879 * v Somogy Karol HARMOS, maliar (*24.1.1956 Komárno) – 135. výr.
DECEMBER
december 1949 * Ilona KUSTYÁN, pedagogička Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne –
65. výr.
1.12.1949 * v Komárne František TÓTH, primár gynekologického oddelenia v Nemocnici
Komárno – 65. výr.
1.12.1919 * v Nemescsó Ľudovít GALKA, dramatik, typograf, 1935-49 bol typografom
tlačiarne Unió v Komárne (+30.5.1979 Bratislava) – 95. výr.
1.12.1959 * v Komárne František JALŠOVSKÝ, výtvarník, grafik – 55. výr.
2.12.1829 * vo Dvoroch nad Žitavou František BONCZ, právnik, odborný spisovateľ,
pôsobil na urbárskom súde v Komárne (+2.4.1901 Dvory nad Žitavou) –
185. výr.
4.12.1914 * v Bzenici Štefan KRČMÁRIK, 1951-54 bol riaditeľom Slovenských lodeníc
v Komárne (+6.11.1982 Bratislava) – 100. výr.
6.12.1984 * v Komárne Attila STUBENDEK, pôsobí na Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Budapest, je predsedom Kaszás Attila Diákkör Budapest – 30. výr.
7.12.1899 * v Krásne nad Kysucou Vojtech IHRISKÝ, sochár, 1967-70 bol učiteľom ĽŠU
v Kolárove (+11.6.1988 Bratislava) – 115. výr.
8.12.1804 * Staza János DAMJANICH, generálmajor, účastník bojov 1849 v Komárne
(+6.10.1849 Arad) – 210. výr.
9.12.2004 + v Bratislave GESZTES Zsuzsa BOČEK Gézáné, kostýmová návrhárka,
(*22.4.1920 Komárno) – 10. výr.
9.12.1929 * v Tisovci Helena TÖRÖKOVÁ rod. Čipková, učitelka telocviku na gymnáziu
v Komárne (+19.1.2005 Komárno) – 85. výr.
11.12.1969 + v Bratislave Ján VÁVRA, elektrotechnický inžinier, vysokoškolský profesor,
1936-38 bol vedúcim plynárne v Komárne (*10.3.1900 Jasenová) – 45. výr.
13.12.1964 * v Želiezovciach Attila MOKOS, divadelný a filmový herec, člen Jókaiho
divadla v Komárne, umelecký vedúci – 50. výr.
13.12.1859 + v Trávniku Ján Fabián SZEDER, náboženský spisovateľ, etnograf, učiteľ,
1824-26 bol riaditeľom gymnázia v Komárne, napokon bol správcom rádových
majetkov v Trávniku (*23.6.1784 Čebovce) – 155. výr.
15.12.1959 + v Lomnici nad Lužnicí Arnošt DITRICH, český astronóm, 1937-36 bol
riaditeľom astrofyzikálního observatória v Hurbanove (*23.7.1878 Dubá) –
55. výr.
15. alebo 17.12 1699 * v Győri Justus Ján TORKOS, lekár, chemik, balneológ, 1726 bol
župným lekárom komárňanskej župy (+7.4.1770 Bratislava) – 315. výr.
17.12.1849 * v Okoličnej na Ostrove Géza CSORBA, publicista, advokát, priekopník
robotníckeho hnutia (+16.9.1908 Szeghalom) – 165. výr.
17.12.1889 + v Bátorových Kosihách Ernő HAZAY, novinár, poslanec (*7.4.1819
Temešvár) – 125. výr.
13
17.12.1814 * v Komárne Lőrinc TÓTH, politik, právnik, spisovateľ, redaktor (+17.3.1903
Budapešť) – 200. výr.
21.12.2009 + Pavol CIBÁK, Ing., Doc., CSc., zaslúžil sa o modernizáciu bratislavského a
komárňanského prístavu (*17.4.1932 Michaľany) – 5. výr.
23.12.1914 + v Komárne Ármin SCHNITZER, vrchný rabín (*8.12.1836 Huncovce) –
100. výr.
25.12.1789 * v Komárne Jozef PÉCZELY, historik, knihovník, univerzitný profesor
(+ 23.5.1849 Debrecen) – 225. výr.
26.12.1919 * v Ladiciach Imre FAZEKAS, herec Jókaiho divadla 1954-84 (+1.6.1998
Komárno) – 95. výr.
27.12.1944 + v Budapešti Sára SALKAHÁZI, katolícka rehoľníčka, 1932-34 pôsobila aj
v Komárne, ocenenie Spravodlivá medzi národmi (1969) a blahoslavená (2006),
(*11.5.1899 Košice) – 70. výr.
BEZ PRESNÉHO DÁTUMU
1539 * v Kluži Tomáš JORDÁN, lekár, 1566-69 bol vojenským lekárom v Komárne
(+6.2.1585 Brno) – 475. výr.
1574 * Michal Adolf ALTHAN, dôstojník (+7.5.1636), založil jezuitské domy v Komárne a
Spišskom Podhradí – 440. výr.
1609 * v Istanbule Evlija Katip ČELEBI, osmanský vzdelanec, jeho práce obsahujú
pomerne dôležité a spoľahlivé údaje o neúspešnom obliehaní Komárna islamskými
vojskami r. 1594 – 405. výr.
1639 * v Lučenci CSÚZI-CSEH Jakub, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, 1666
bol kalvínskym duchovným v Komárne ((+22.3.1795 Pápa) – 375. výr.
1749 + v Modranoch György Nagymegyeri BESNYEI, duchovný kalvínskej církvi, od 1737
kazateľ v Pribete (*1675 Veľký Meder) – 265. výr.
1769 + vo Váci Pius FÜSI, dominikán (*1703 Komárno) – 245. výr.
1784 + András PERINGER, člen Ježišovej spoločnosti, doktor filozofie (*4.10.1711
Komárno) – 230. výr.
1814 + v Komárne Pavol DAVIDOVIČ, generál, 1809 a do smrti bol veliteľom
komárňanskej pevnosti, celý majetok venoval pravoslávnej cirkvi v Komárne, je
pochovaný pri vchode do pravoslavného kostola v Komárne a má tam aj náhrobný
kameň (*1737 Budín) – 200. výr.
1819 * v Komárne Ján GERE, pôsobil ako hlavný banský lekár v Diós-Győri – 195. výr.
1824 * v Székesfehérvári Jozef ZUBER, verejný a kultúrny činiteľ, 1875-94 bol hlavným
županom Komárňanskej župy, honvédskym nadporučíkom na komárňanskom hrade,
odkiaľ po kapitulácii odišiel, dlhoročný predseda Historického a archeologického
spolku Komárňanskej župy (+ 4.9.1898 Budapešť) – 190. výr.
1829 * v Komárne Mór LUDASI, novinár (+29.8.1885 Reichenau) – 185. výr.
1879 * v Čadci Móric LIPSCHER, lekár, od 1902 bol hlavným lekárom chirurgického
oddelenia v Komárne, od 1905 druhým súdnym lekárom a od 1907 bol riaditeľom
nemocnice, 1937 bol penzionovaný (+1944 Auschwitz) – 135. výr.
1924 * v Komárne István KÁNYAI, spisovateľ – 90. výr.
1934 * v Bulharsku Dosi DOSEV, fotograf – 80. výr.
1944 + v Auschwitz Móric LIPSCHER, lekár, od 1902 bol hlavným lekárom chirurgického
oddelenia v Komárne, od 1905 druhým súdnym lekárom a od 1907 bol riaditeľom
nemocnice, 1937 bol penzionovaný (*1879 Čadca) – 70. výr.
1944 + v Budapešti Jenő MENDE, fyzik (*3.6.1883 Bátorove Kosihy) – 70. výr.
1944 * v Bratislave Mária MÚČKOVÁ, farmaceutka, od 1998 je predsedníčkou Zväzu
14
mentálne postihnutých v Komárne, nositelka Ceny primátora Komárna (2005) –
70. výr.
1959 + v Modranoch Kálmán MOKOS, duchovný kalvínskej cirkvi (*1892 Kisújfalu) –
55. výr.
1959 * v Komárne Emil MUSIL, od 1990 hrá
KFC Komárno, neskôr profesionálny
futbalista v Rakúsku – 55. výr.
1974 * v Komárne Zoltán MIHOLICS, pôsobí na Rektoráte pécskej univerzity – 40. výr.
1984 * v Komárne Géza TOKÁR, Mgr., hovorca Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku –
30. výr.
1994 + v Košiciach József KOVÁCS, herec, spisovateľ, 1955-69 pôsobil v MATESZ
Komárno (*20.10.1923 Patince) – 20. výr.
UDALOSTI
1649 založili Komárňanské katolícke gymnázium ako jezuitské gymnázium v Komárne –
365. výr.
1899 založili KFC Komáromi Futball Club – 115. výr.
8.11.1914 otvorili železničnú trať Komárno – Kolárovo (22.12.2006 zrušená) – 100. výr.
12.9.1929 bola založená Marianum cirkevná základná škola Komárno, 1.9.1994
obnovená činnosť – 85. výr. a 20. výr.
1959 * folklórny súbor Dunaj – 55. výr.
20.1.1974 10 študentov, jedného učiteľa a jeho syna z SPŠ Komárno zasypala lavína –
40. výr.
15.12.1979 otvorili Materskú školu Lesná ul. 8., Kolárovo – 35. výr.
1994 vzniklo Marianum Egyházi Alapiskola és Gimnázium Komárno – 20. výr.
19.2.1994 začalo vysielať Rádio Lokal FM umiestnené vo Svätom Petre na Obecnom úrade
(7.10.2000 prestalo vysielať) – 20. výr.
1994 sa konal v Komárne 1. ročník Modlitebného dňa – Imanap s prosbou za maďarského
biskupa – 25. výr.
1994 vznikol Teologický inštitút J. Calvina v Komárne – 20. výr.
1999 vzniklo Palatinus Polgári Társulás v Komárne so zámerom starať sa o historické
stavby, ich obnovu, vybudovanie zničených kultúrnych pamiatok, znovuodhlaenie
odstránených pamiatok, umiestnenie nových pamiatok – sôch, pamätných tabúľ, fontán
na Nádvorí Európy -15. výr.
1999 vzniklo RÉV – Magyar Kultúra Háza v Komárne – 15. výr.
2004 vznikol Harsányi János Szakkollégium, pôsobí v rámci Selye János Egyetemért
Alapítvány -10. výr.
2004 založili Komáromi Magyar Gimnázium Baráti Köre – 10. výr
17.1.2004 vznikla Selye János Egyetem v Komárne – 10. výr.
26.11.2004 bol založený Selye Kutatóintézet pri Selye János Egyetem v Komárne – 10. výr.
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA O OBCIACH
Bohatá – r. 1304 – 710. výr.
Dedina Mládeže – 1.1.1954 – osamostatnenie obce – 60. výr.
Dulovce – r. 1329 – 685. výr.
Hurbanovo – r. 1329 – 685. výr.
Nesvady – r. 1269 – 745. výr.
Veľké Kosihy – r. 1234-1270 – 780. výr.
Zlatná na Ostrove – r. 1094 – 920. výr.
15
OBSAH
Osobnosti
................................................................ 3
Udalosti ....................................................................15
Prvá písomná zmienka o obciach ...................... 15
Obsah a tiráž .....................................................16
__________________________________________________________________________
___
MDT: 929:015
Názov: Kalendárium výročí osobností a udalostí komárňanského regiónu na rok 2014
Podnázov: Regionálna bibliografia
Zostavila: Mgr. Eva Ďurčová
Zodp. red.: Mgr. Alžbeta Littvová, riaditeľka
Vydala: Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne v roku 2013
16
Download

KALENDÁRIUM výročí osobností a udalostí okresu Komárno na rok