Počítač úplne sám nevie urobiť vôbec nič. Aby sme mohli na počítači pracovať, potrebujeme
základné programové vybavenie, ktorému hovoríme operačný systém.
2.1 Ovládanie operačného systému Windows
2.1.1 Operačný systém
Operačný systém je základné programové vybavenie, ktoré zabezpečuje základné činnosti:
ukladanie súborov, spúšťanie programov, komunikáciu s používateľom, .... Je nutným
vybavením každého počítača. Pravdepodobne najrozšírenejším operačným systémom je
Microsoft Windows. Svoju popularitu si získal hlavne používateľským rozhraním
v grafickom režime, ktoré umožňuje jednoduché intuitívne ovládanie systému a prácu s
jednotlivými programami.
Verzie operačného systému Windows
Existuje niekoľko verzií operačného systému Windows, ktoré vznikali postupným
vylepšovaním a úpravami. Firma Microsoft paralelne vyvíja operačné systémy Windows pre
osobné počítače aj servre. Najpoužívanejšie z nich sú v nasledujúcej tabuľke:
Určenie
Typ počítača
Platformy
doma
osobné
Windows 95, 98
osobné
v práci
servre



Windows
Windows
XP
Milenium
Home Edition
Windows
NT Windows
2000 Windows
XP
Workstation
Professional
Professional
Windows
NT Windows
2000
Windows 2003
Server
Server
Windows 95 - na trhu bol uvedený, ako je zrejmé z názvu, v roku 1995.
Windows 98 - bol uvedený na trh koncom roku 1998. Je vylepšením operačného
systému Windows 95. Táto verzia je ľahko ovládateľná a súčasne bohatšia na
možnosti a funkcie. Internet je veľkou inšpiráciou pre Windows 98, pretože ďalšie
zjednodušenie ovládania je dosiahnuté tým, že operačný systém sa stále viac podobá
obrazovke programov na prehliadanie internetových stránok, konkrétne na program
MS Explorer 4.0.
Windows NT Workstation je operačný systém určený pre prácu v podnikoch.
Zabezpečuje ochranu údajov pred nepovolanými osobami. Oproti systému Windows
95 má zvýšenú spoľahlivosť a výkonnosť až o 24%. Používateľské rozhranie je
rovnaké ako pri Windows 95 alebo Windows 98.



Windows Milénium je vybavený funkciami špeciálne pre domáce použitie.
Umožňuje pracovať s digitálnymi fotografiami, hudbou a videozáznamami, vytvoriť si
domácu sieť počítačov a komunikovať pomocou Internetu. Slabinou tohto systému je
práca v sieti. Tento operačný systém sa na trhu neujal a firma zastavila jeho vývoj.
Windows 2000 - je operačný systém Windows, ktorý sa objavil na trhu na prelome
rokov 1999 a 2000. Firma Microsoft v ňom spojila výhody operačných systémov
Windows 98 a bezpečnosť Windows NT.
Windows XP prišiel na trh asi rok po Windows 2000. Dodáva sa v prevedeniach
Windows XP Professional, XP Home.
Vychádza z verzie 2000 a prináša nasledujúce novinky:
o Vylepšené použivateľské rozhranie.
o Možnost vzdialeného pripojenia k inej stanici XP.
o Bod obnovy známy už z Windows Millenium - umožňuje vrátiť konfiguráciu
Windows o krok späť, napr. po neúspešnej inštalácii ovládača.
o Zabudová podpora pre zápis a napaľovanie na CD a komprimáciu údajov.
o Integrovaný firewall.
o Inú licenčnú politiku - povinná aktivácia, ktorá je viazaná na hardvér, čo
sťažuje nelegálne kopírovanie Windows XP na iný počítač.
Viac informácií o rôznych verziách operačných systémov Windows nájdeme na stránkach
firmy Microsoft a v odkazoch na články v tlači.
2.1.2 Základná koncepcia ovládania Windows
Operačné systémy Windows majú rovnaký spôsob ovládania operačného systému, ktoré sa
snaží čo najviac priblížiť podmienkam reálneho sveta, v ktorom žijeme a pracujeme. Pretože
pri práci najčastejšie sedíme za pracovným stolom, používa aj Windows základnú koncepciu
tzv. pracovného stola. Túto analógiu môžeme zhrnúť do nasledujúcich troch bodov:



Obrazovka počítača je pracovný stôl. Na obrazovke počítača sa nachádzajú malé
ikony rôznych typov, reprezentujúce všetky predmety, ktoré máme uložené na
pracovnom stole (hárky papiera, ceruzky, listy, obaly, ...)
Naše ruky sú myš a klávesnica. Predmety z pracovného stola berieme do rúk,
presúvame ich, otvárame, zatvárame, hádžeme do koša, ... Namiesto rúk budeme
používať na obrazovke Windows pre tieto činnosti myš.
Klávesnica slúži len na písanie. Z klávesnice nebudeme zadávať žiadne príkazy ani
povely. To všetko budeme robiť veľmi jednoducho pomocou myši. Klávesnicu
budeme používať len na písanie nejakého textu, čísel alebo vzorcov.
Čo je dokument a čo je program
Operačný systém slúži predovšetkým na to, aby nám umožnil prácu na počítači. To znamená,
aby nám umožnil prostredníctvom príslušných programov vytvárať texty, obrázky, tabuľky,
komunikovať pomocou elektronickej pošty, prezerať si informácie na Internete, skopírovať si
fotografie z digitálneho fotoaparátu, vytvoriť si z nich knižnicu alebo ich vytlačiť, ...
Všetky výsledky našej práce vytvorené v rôznych programoch budú v operačnom systéme
Windows označené ako dokumenty a dokumenty vytvárame alebo upravujeme pomocou
nástrojov pre prácu s nimi, tzv. programov. Aj programy aj dokumenty sa v operačnom
systéme zobrazujú ako objekty a rovnakým spôsobom sa s nimi pracuje. Každý objekt je
znázornený pomocou malého obrázku - ikony a názvu objektu. Ikona je súčasťou dokumentu,
je to jeho "tvár" obrátená smerom k nám. Ak premiestnime ikonu, premiestnime dokument,
ak ju vymažeme, vymažeme aj dokument.
Ak dokument otvoríme v podobe okna, operačný systém automaticky spustí program, ktorý
vie s týmto dokumentom pracovať. Program je súhrn pracovných nástrojov a pracovného
prostredia určený na tvorbu dokumentov a prácu s nimi. Bez programov by nebolo
dokumentov. Samozrejme je možné spúšťať programy aj bez dokumentov, dokonca existujú
programy, ktoré nepracujú so žiadnym typom dokumentu (napr. program Kalkulačka, Mapa
znakov). Aj programy sa zobrazujú v prostredí operačného systému rovnako ako dokumenty
Aj napriek tomu, že sú pre nás programy také dôležité, sú v operačnom systéme Windows na
druhom mieste, prvé sú dokumenty. Vyplýva to zo snahy čo najviac uľahčiť používateľom
prácu s dokumentami. Ak do jednej ruky berieme hárok papiera, v druhej by sme mali mať
pripravené pero, aby sme mohli hneď začať písať. To, čo je v skutočnom živote len snom, je v
operačnom systéme Windows skutočnosťou.
2.1.3 Zapnutie a vypnutie počítača
Počítač zapneme tlačidlom, ktoré sa nachádza na skrinke počítača. Postupne sa zobrazujú
jednotlivé obrazovky počas nábehu operačného systému Windows. Prihlásime sa kliknutím
na ikonu (root, žiak, …), ak treba zadáme heslo.
Ak chceme počítač vypnúť:
1. klikneme ľavým tlačidlom myši na tlačidlo Štart umiestené v ľavom dolnom rohu
pracovnej plochy
2. v
zobrazenej
ponuke
príkazov vyberieme príkaz
Vypnúť... Zobrazí sa
dialógové okno:
3. nastavíme ukazovateľ myši na text Vypnúť a stlačíme ľavé tlačidlo myši
Novšie typy počítačov sa po zadaní príkazu na vypnutie vypnú automaticky a ručne je
potrebné vypnúť iba monitor počítača. Ak ho nevypneme, zostane na ňom svietiť kontrolné
svetielko, rovnako ako keď vypneme televízor iba diaľkovým ovládačom.
Počítač vždy vypíname uvedeným spôsobom predovšetkým preto, aby sme neprišli
o dokumenty, s ktorými sme pracovali. Počítač takýmto spôsobom vypíname aj vtedy, keď
nemáme spustený žiaden program.
Cvičenie 1
1. Zapnite si váš počítač a pozorne sledujte činnosti, ktoré vykonáva, až kým sa
neobjaví na obrazovke pracovná plocha operačného systému Windows. Ak
ste vyzvaní na prihlásenie sa do systému, tak sa prihláste.
2. Všimli ste si, aká je verzia vášho operačného systému, ktorá bola vypísaná na
obrazovke ešte pred zobrazením pracovnej plochy?
3. Zistite, aké objekty sa nachádzajú na pracovnej ploche vášho počítača.
4. Vypnite počítač. Nezabudnite pozorne sledovať všetky činnosti, ktoré
vykonáva.
2.1.4 Práca s myšou
Operačný systém Windows je vytvorený tak, že sa najľahšie a najpohodlnejšie ovláda
pomocou myši. Myš je naša predĺžená ruka, ktorá nám umožní vykonávať všetky činnosti tak,
ako to robíme v reálnom živote. Pracovať s Windows bez myši je takmer nemožné alebo
veľmi veľmi zložité, dokonca niektoré funkcie nie je možné vykonať vôbec.
Ukazovatele myši
Pomocou myši ovládame na obrazovke ukazovateľ myši - kurzor. Tak, ako pohybujeme
myšou po podložke, rovnakým smerom sa pohybuje kurzor po obrazovke. Ukazovateľ myši
sa obyčajne zobrazuje ako šípka, ale jeho tvar sa môže meniť podľa toho, akú akciu s myšou v
danom okamihu vykonávame. Preddefinované tvary ukazovateľov sú nasledovné:
normálny výber - štandardný ukazovací a výberový kurzor
výber pre pomoc - slúži pre ukázanie na prvok, ku ktorému chceme získať
pomoc
pracuje na pozadí - kurzor indikuje, že na pozadí prebieha iná operácia, ale
súčasne môžeme bežne pracovať, aj keď s určitým spomalením
pracuje - kurzor nám oznamuje, že počítač je celkom vyťažený a už nemôže
začať vykonávať žiadnu inú činnosť
presný výber - nitkový kríž je určený najmä pre grafické aplikácie, v ktorých je
potrebné presne ukázať na konkrétny bod
výber textu - obvyklý textový kurzor v graficky orientovanom textovom editore
nie je k dispozícii - kurzor nám oznamuje, že na tomto mieste nemôže byť
vykonaná žiadna operácia
zvislá zmena veľkosti - môžeme meniť veľkosť objektu vo zvislom smere
vodorovná zmena veľkosti - pri zmene veľkosti objektu vo vodorovnom smere
diagonálna zmena veľkosti - tvar kurzora nám oznamuje, že môžeme
ľubovoľne meniť veľkosť objektu
presun - pohybom myši meníme polohu vybraného objektu
alternatívny výber - používa sa zriedka (iba v aplikáciách, ktoré využívajú viac
výberových metód )
Vyššie uvedené tvary ukazovateľa tvoria tzv. základnú schému. Týmto spôsobom sa
zobrazuje ukazovateľ myši po nainštalovaní operačného systému. Okrem tejto základnej
schémy si každý používateľ môže vybrať inú schému. Tak sa môže stať, že na niektorom
počítači sa miesto šípky rôznych tvarov a farieb zobrazujú niektoré s nasledujúcich obrázkov:
Ak prídeme k neznámemu počítaču a nevidíme ukazovateľ myši, pohýbeme myšou a
sledujeme, ktorý objekt sa na pohybuje. To je ukazovateľ myši - kurzor.
Používanie tlačidiel myši
Pohyb kurzora po obrazovke počítača ešte nevykoná žiadnu činnosť, podobne ako
pohybovanie otvorenou rukou nad stolom. Preto pri práci vo Windows používame dve tlačidlá
myši: ľavé a pravé. Najprv nastavíme ukazovateľ myši na objekt, s ktorým chceme niečo
urobiť, a potom stlačíme ľavé alebo pravé tlačidlo myši.
Ľavé tlačidlo:

Kliknutie - jedenkrát stlačíme a hneď uvoľníme ľavé tlačidlo myši. Kliknutie ľavým
tlačidlom znamená "výber" objektu, príkazu, voľby alebo tlačidla. Vybraný objekt je
farebne zvýraznený. Vybraným objektom sa tiež hovorí, že sú označené. Ak máme na
pracovnej ploche vybraný jeden objekt a na iný klikneme myšou, potom sa predtým
vybraný objekt odznačí.
Ak chceme označiť viacero objektov súčasne:
o podržíme stlačený kláves Ctrl a postupným klikaním myši označíme všetky
žiadané objekty, alebo
o
kurzor myši umiestnime mimo ikôn objektov na pracovnej ploche, stlačíme
ľavé tlačidlo myši, držíme ho stlačené a ťaháme myšou. Na pracovnej ploche
sa objaví obrys obdĺžnika. Všetky objekty, ktoré sú aspoň čiastočne vo vnútri
obdĺžnika, sú označené.
Označený objekt alebo objekty odznačíme, ak klikneme myšou mimo vybraný objekt,
či objekty.

Dvojité kliknutie - dvojklik - dvakrát rýchlo za sebou stlačíme a potom uvoľníme
ľavé tlačidlo myši. Dôležité je, že medzitým nesmieme pohnúť myšou. Dvojité
kliknutie ľavým tlačidlom myši znamená "naštartuj" akciu, ktorá je určená ako
preddefinovaná pre daný typ objektu. Dvojklikom sa napríklad otvorí objekt do okna a
spustí sa program, ktorý s objektom pracuje. Ak dvakrát klikneme na objekt Tento
počítač, otvorí sa okno Tento počítač, ktoré môže byť rôzne veľké a môže zaberať aj
celú obrazovku.
Pravé tlačidlo:

Kliknutie - jedenkrát stlačíme a uvoľníme pravé tlačidlo myši. Pravé tlačidlo
znamená "ukáž, čo vieš". Pomocou neho vyvolávame tzv. miestnu alebo
kontextovú ponuku. Kontextová ponuka obsahuje vždy rôzny počet príkazov,
ktoré sa bezprostredne týkajú práve vybraného objektu.
Cvičenie 2
5. Pohybujte kurzorom myši po pracovnej ploche vášho počítača. Všímnite si,
aký je tvar kurzora.
6. Na pracovnej ploche vyberte objekt Tento počítač.
7. Odznačte objekt Tento počítač.
8. Pomocou klávesy Ctrl vyberte súčasne na pracovnej ploche objekty Kôš,
Tento počítač a Dokumenty.
9. Označené objekty odznačte.
10. Tie isté objekty vyberte pomocou zobrazovaného obdĺžníka.
11. Zobrazte si kontextové menu objektu Kôš a všimnite si, aké príkazy sa v ňom
nachádzajú.
12. Potom si zobrazte kontextové menu objektu Dokumenty. Nachádzajú sa v
ňom rovnaké príkazy ako v objekte Kôš alebo sú tu nejaké rozdiely?
Myš používame aj na presúvanie a kopírovanie objektov.

Presúvanie objektov na pracovnej ploche je analogické s premiestňovaním
predmetov na pracovnom stole:
1. kurzorom myši ukážeme na objekt (na jeho ikonu), ktorý chceme presunúť
2. stlačíme ľavé tlačidlo myši a držíme ho stlačené, pokiaľ ho pohybom myši
nepresunieme na požadované miesto
3. pustíme ľavé tlačidlo myši

Kopírovanie objektov sa veľmi podobá na ich presúvanie:
1. kurzorom myši ukážeme na požadovaný objekt (na jeho ikonu)
2. objekt pomocou ľavého tlačidla myši premiestňujeme a súčasne držíme
stlačený kláves Ctrl
3. najprv pustíme ľavé tlačidlo myši
4. potom pustíme kláves Ctrl
Presúvať a kopírovať objekty môžeme aj pomocou pravého tlačidla myši:
1. nastavíme kurzor na objekt, ktorý chceme presunúť alebo prekopírovať
2. držíme stlačené pravé tlačidlo myši a ťahom myši presunieme objekt do novej polohy
3. pustíme pravé tlačidlo myši - zobrazí sa ponuka príkazov, ktorá závisí od typu
objektu:
Cvičenie 3
13. Premiestnite objekty Kôš, Dokumenty a Tento počítač do pravého horného
rohu obrazovky.
14. Zistite, či sa na pracovnej ploche vášho počítača nachádzajú ikony nejakých
dokumentov. Ak áno, vyberte si jeden z nich a urobte jeho kópiu.
15. Kópiu dokumentu premiestnite do ľavého dolného rohu obrazovky.
16. Označte súčasne objekty Kôš, Moje dokumenty a Tento počítač a potom
ich spoločne vráťte na pôvodné miesto.
2.1.5 Práca s klávesnicou
Aj keď všetky príkazy a celé ovládanie operačného systému Windows zvládneme takmer
výlučne len pomocou myši, pri písaní textu, či zadávaní znakov, budeme musieť používať
klávesnicu.
Na klávesnici existujú klávesy:




Alfanumerické - sú to všetky klávesy, ktoré slúžia k písaniu tých znakov, ktoré sú
na nich zobrazené. To znamená, že znak, ktorý zadáme z klávesnice, sa objaví aj na
obrazovke počítača.
Funkčné - sú im priradené rôzne špeciálne funkcie.
Riadiace - sami osebe nič nevykonávajú, ale riadia funkciu ďalších kláves.
Numerické – pravá strana klávesnice
Keď si pozornejšie všimneme abecednú časť klávesnice, nájdeme na nej klávesy s jedným
písmenom, s dvoma písmenami (sú to klávesy Z a Y) a klávesy so štyrmi písmenami. Ako ich
máme používať?
Klávesnice obsahujú znaky anglickej a slovenskej (prípadne českej) klávesnice. Ak kláves
obsahuje iba jeden znak, znamená to, že sa tento znak zadáva jedným klávesom aj na
slovenskej aj na anglickej klávesnici.
Ak sú na klávese štyri znaky, potom znaky v ľavej časti zadávame z anglickej klávesnice a v
pravej časti zo slovenskej klávesnice. Znaky v spodnom rohu zadávame priamo stlačením
klávesu a znaky v hornom rohu zadávame pri stlačenom klávese Shift.
Na niektorých typoch klávesníc sú znaky anglickej klávesnice a tie znaky , ktoré majú
klávesnice společné, zobrazené čiernou farbou a znaky slovenskej klávesnice červenou
farbou.
Aby sme vedeli, ktorú klávesnicu máme nastavenú, zobrazuje sa v pravom dolnom rohu
hlavného
panela
operačného
systému
Windows
modrý
štvorec
s označením klávesnice. Sk označuje slovenskú klávesnicu, En anglickú a Cz českú
klávesnicu. Ak klikneme myšou do štvorca s označením klávesnice, zobrazí sa zoznam
všetkých nainštalovaných klávesníc, medzi ktorými sa môžeme prepínať. V zozname je
malou čiernou šípkou označená vybraná klávesnica. Kliknutím myši si môžeme vybrať inú
klávesnicu.
Na prepínanie klávesnice môžeme
Ctrl + Shift alebo ľavý Alt + Shift.
použiť
aj
jednu
z
klávesových
skratiek
Cvičenie 4
18. Vyskúšajme si, ktorú z klávesových skratiek máte nastavenú v operačnom
systéme. Po stlačení klávesovej skratky, by sa malo zmeniť označenie
klávesnice v hlavnom paneli z En na Sk a opačne.
2.1.6 Práca s oknami
Po zapnutí počítača sa nám na jeho obrazovke zobrazí pracovná plocha operačného systému,
na ktorej sú poukladané ikony objektov. Ak chceme vedieť, čo sa za nimi skrýva, teda aký je
ich obsah, čo predstavujú, potom:
1. umiestnime kurzor myši na ikonu objektu
2. dvakrát klikneme ľavým tlačidlom myši
Na obrazovke počítača sa zobrazí obdĺžnik, ktorému budeme hovoriť "okno". Skutočne
vyzerá ako okno - má svoj rám a otvára nám pohľad na ďalšie objekty a možnosti práce.
Všetky objekty sa v operačnom systéme Windows otvárajú do okna, preto dobré zvládnutie
práce s oknami patrí medzi úplné základy jeho ovládania.
Windows používa dva druhy okien:


okná objektov
dialógové okná
Veľkou výhodou operačného systému Windows je, že všetky okná majú rovnaké ovládacie
prvky a princípy ovládania, čo znamená, že sa s nimi manipuluje rovnako.
Okná objektov
Otvorené okno môže mať:


štandardnú
veľkosť - je to tvar
ľubovoľne veľkého
obdĺžnika,
do
ktorého sa otvorí
okno,
ak
sa
nezobrazí na celú
pracovnú plochu
maximálnu
veľkosť - okno je
zobrazené na celej
pracovnej ploche.
Hovoríme, že je
maximalizované.
Každé otvorené okno objektu obsahuje tieto základné časti:
Záhlavie okna je úzky zvýraznený pruh na hornom okraji okna, ktorý obsahuje:



riadiacu ikonu - umiestnenú v ľavej časti záhlavia, je napr. žltej farby a má podobu
otvoreného obalu
názov programu - prípadne názov otvoreného a aktívneho dokumentu (umiestnený
za riadiacou ikonou)
ovládacie tlačidlá - určené pre rýchlu prácu s oknom, umiestnené v pravom rohu
záhlavia
Ak klikneme pravým tlačidlom myši na riadiacu ikonu okna, vyvoláme riadiace menu okna.
V ňom sú nasledovné príkazy:


Obnovit - obnova okna do jeho štandardnej veľkosti,
príkaz je aktívny len prípade, ak je okno zobrazené na
celú pracovnú plochu
Přesunout /premiestniť - po zvolení tohto príkazu sa
v otvorenom okne objaví kurzor myši v tvare krížika
zloženého z obojsmerných šípok; najprv musíme




stlačením niektorého smerového klávesu určiť smer posúvania a ďalej môžeme buď
smerovými klávesami, alebo pohybom myši okno posúvať. Novú pozíciu potvrdíme
stlačením klávesu Enter alebo kliknutím myši
Velikost - zmena veľkosti okna pomocou smerových kláves, ktoré stláčame po
zvolení príkazu a objavení kurzora myši v rovnakom tvare ako v prípade príkazu
Premiestniť; novú veľkosť okna potvrdíme stlačením klávesu Enter alebo
kliknutím myši
Minimalizovat - minimalizácia okna do tlačidla v Hlavnom paneli. Je to úzky pruh
umiestený spravidla pri dolnom okraji pracovnej plochy operačného systému
Windows. Znamená to, že okno zmizne z pracovnej plochy a zmenší sa do tlačidla v
Hlavnom paneli, ktoré má rovnaký názov ako objekt otvorený do okna. Okno
zminimalizované do tlačidla v Hlavnom paneli obnovíme do pôvodnej veľkosti, ak
na neho klikneme ľavým tlačidlom myši.
Maximalizovat - zväčšenie veľkosti okna na celú plochu obrazovky
Zavřít - zatvorenie okna, t.j. zatvorenie objektu a ukončenie práce s ním
Riadiace menu sa používa veľmi zriedka, pretože všetky príkazy, ktoré sa nachádzajú v tomto
menu je možné vykonať oveľa jednoduchšie buď pomocou myši (príkazy Premiestniť a
Veğkosť) alebo pomocou ovládacích tlačidiel okna (príkazy Obnoviť, Minimalizovať,
Maximalizovať, Zavrieť)
Cvičenie 6
23. Otvorte na pracovnej ploche operačného systému Windows okno objektu Tento
počítač.
24. Nájdite v záhlaví okna riadiacu ikonu a zobrazte si riadiace menu okna.
25. Zistite, či je v riadiacom menu aktívny príkaz Obnoviť. Ak nie, viete čo to
znamená ?
26. Pomocou príkazu Premiestniť presuňte otvorené okno k pravému okraju
obazovky.
27. Zmenšite pôvodnú veľkosť okna pomocou príkazu Veğkosť.
28. Zminimalizujte otvorené okno do tlačidla v Hlavnom paneli.
29. Zminimalizované okno otvorte a dajte ho zobraziť na celú plochu obrazovky.
30. Maximalizované okno zatvorte.
Prepínanie medzi oknami
Na pracovnej ploche môžeme mať otvorených viacero okien súčasne, ktoré sa môžu
navzájom prekrývať. To znamená, že môžeme mať rozpracovaných niekoľko úloh súčasne,
medzi ktorými sa budeme môcť prepínať bez toho, aby sme museli ukončiť prácu čo len s
jednou z nich. V danom okamžiku môžeme však zo všetkých rozpracovaných úloh pracovať
len s jednou, ktorá je zobrazená v aktívnom okne.
Aktívne okno:



môže byť zo všetkých otvorených okien len jedno
má vždy zvýraznené záhlavie
je umiestnené navrchu nad ostatnými oknami.
Medzi otvorenými oknami sa môžeme prepínať nasledujúcimi spôsobmi:


kliknutím myši na ľubovolnom mieste do okna, ktoré je aspoň čiastočne vidieť na
obrazovke, ale nie je aktívne; tento spôsob je veľmi jednoduchý a pohodlný, ale
nemôžeme ho použiť vtedy, ak len jedno z otvorených okien je maximalizované,
pretože zakrýva celú obrazovku a tým aj všetky otvorené okná
kliknutím na tlačidlo okna v Hlavnom paneli
Tlačidlo aktívneho okna je v Hlavnom paneli graficky odlíšené - zvýraznené.
Usporiadanie okien na pracovnej ploche
Pretože okná otvorených objektov môžu mať na pracovnej ploche rôznu veľkosť a môžu sa
tiež navzájom prekrývať, nemusí nám vždy vyhovovať ich vzájomné usporiadanie. Otvorené
okná môžeme na pracovnej ploche usporiadať:


Ručne - pomocou myši ťahaním za záhlavie okna, poprípade zmenou veľkosti okna
Automaticky - pomocou príkazov z kontextového menu Hlavného panelu
Ručné usporiadanie okien je časovo náročné a menej pohodlné, preto sa pre rýchle
usporiadanie okien častejšie používajú príkazy. Ak chceme otvorené okná na pracovnej
ploche usporiadať automaticky:
1. nastavíme kurzor do Hlavného panelu (mimo
tlačidiel otvorených okien)
2. stlačíme pravé tlačidlo myši
3. zobrazí sa kontextové menu Hlavného panelu, z
ktorého si môžeme vybrať tri príkazy pre automatické
usporiadanie okien:
o Okna na sebe - okná sú uložene na sebe
tak, že vidíme plochu prvého okna a záhlavia
ostatných otvorených okien
o
Okna vodorovně nad sebe - všetky otvorené okná vyplnia plochu
obrazovky tak, že sa uložia nad seba.
o
Okna svisle vedle sebe - všetky otvorené okná vyplnia plochu obrazovky
tak, že sa uložia vedľa seba, pričom každé z okien má rovnaký rozmer pokiaľ
je to možné.
Cvičenie 7
31. Otvorte na pracovnej ploche do okien objekty: Kôš, Tento počítač a Moje
dokumenty.
32. Zistite, či sa vám všetky okná zobrazili v štandardnej veľkosti. Ak nie, tak ich
zobrazte v tomto zobrazení.
33. Všimnite si tlačidlá otvorených okien v hlavnom paneli.
34. Zistite, ktoré z otvorených okien je aktívne a všimnite si, či je jeho tlačidlo v
Hlavnom paneli zvýraznené.
35. Prepínajte sa medzi oknami kliknutím pomocou myši.
36. Okno objektu Tento počítač zobrazte na celú pracovnú plochu obrazovky.
37. Prepnite sa do okna objektu Kôš, nastavte ho ako aktívne.
38. Usporiadajte ručne všetky otvorené okná tak, aby vyplnili celú plochu obrazovky
a pritom sa neprekrývali.
39. Okno objektu Kôš zobrazte na celú pracovnú plochu obrazovky.
40. Usporiadajte automaticky všetky otvorené okná vedľa seba na pracovnej ploche
Dialógové okno
Druhým typom okna, s ktorým sa stretávame vo Windows, je dialógové okno. Dialógové
okno vyvoláme vtedy, keď operačný
systém od nás potrebuje nastaviť ďalšie
parametre pre vykonanie zadaného
príkazu. Dialógové okno sa líši od okna
objektu predovšetkým tým, že jeho
veľkosť je pevná, a preto ju nemôžeme
meniť.
Dialógové okno má tieto základné časti:
Záhlavie okna je zvýraznený pruh pri
hornom okraji okna, ktorý obsahuje:




Názov - je umiestnený v ľavej
časti okna. Tvorí ho spravidla
názov príkazu, pre ktorý je
potrebné zadať ďalšie parametre.
Riadiace tlačidlá - na rozdiel od
okna objektu sú len
dve:
Tlačidlo s kríţikom - zatvára dialógové okno bez toho, aby sa prejavili pri vykonaní
príkazu nastavené parametre.
Tlačidlo s otáznikom - hovoríme mu Pomocník a používame ho vtedy, ak
potrebujeme získať podrobnejšie informácie o nejakom prvku umiestnenom v
dialógovom okne. S Pomocníkom pracujeme nasledovným spôsobom:
1. kurzorom myši klikneme na tlačidlo s otáznikom
2. pri kurzore myši sa objaví otáznik
3. kurzor myši presunieme nad prvok v dialógovom okne, ku ktorému chceme
získať ďalšie informácie a stlačíme ľavé tlačidlo myši
4. na tomto mieste sa objaví textová nápoveda vzťahujúca sa k vybranému prvku
5. kliknutím myši sa zobrazená nápoveda vymaže.
Cvičenie 8
41. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnej ploche operačného systému
Windows mimo zobrazených objektov.
42. Zobrazí sa vám kontextové menu pracovnej plochy, z ktorého vyberte príkaz
Vlastnosti...
43. Zistite, koľko záložiek sa nachádza v otvorenom dialógovom okne.
44. Prepnite sa na záložku Nastavenie a pomocou Pomocníka zistite, čo sa
nastavuje pomocou parametra Farby.
45. Otvorené dialógové okno zatvorte.
Ponuky
V operačnom systéme Windows sa často pri zadávaní príkazov, napríklad z hlavného menu, z
kontextového menu, zobrazí ďalšia ponuka.
Ponuka je zoznam príkazov, z ktorých si môžeme vyberať. Príkaz z ponuky vyberieme:


kliknutím myši alebo
pomocou smerových klávesov vyberieme požadovaný príkaz a výber potvrdíme
klávesom Enter.
Ak sa názov príkazu končí:


znakom so šípkou, potom
sa zobrazí vedľajšia ponuka
s ďalšími príkazmi
tromi bodkami, potom sa
tento príkaz bezprostredne
nevykoná, ale zobrazí sa
dialógové okno, v ktorom
pomocou
volieb
a
parametrov
bližšie
špecifikujeme
zadaný
príkaz
Pokiaľ je názov príkazu zobrazený sivou farbou, príkaz momentálne nemôžeme použiť
(príkazy Vloţit a Zobraziť ve skupinách)
Niektoré príkazy majú v ponuke uvedené aj klávesové skratky, ktoré slúžia na zadávanie
príkazov z klávesnice.
Cvičenie 9
46. Otvorte do okna objekt Tento počítač a z hlavného menu vyberte príkaz
Úpravy.
47. Akú klávesovú skratku má príkaz Kopírovať?
48. V hlavnom menu otvoreného okna vyberte príkaz Zobraziť a zo zobrazenej
ponuky zistite, aké príkazy sa nachádzajú v príkaze Panely s nástrojmi.
49. V otvorenom dialógovom okne si prezrite všetky záložky a potom okno zatvorte.
2.2 Pracovné prostredie
2.2.1 Pracovná plocha
Pracovná plocha je základné pracovné prostredie operačného systému Windows. Slúži ako
pracovný stôl, na ktorom máme poukladané natoľko dôležité a používané objekty, že ich
chceme mať vždy na dosah ruky.
Typickými prvkami pracovnej plochy sú:



Pozadie pracovnej plochy - má rovnakú funkciu ako pracovná plocha stola. Slúži
iba na to, aby sme na ňu mohli uložiť rôzne objekty.
Objekty - každý objekt je zobrazený svojou ikonou a menom. Ikona nám hovorí,
akého typu je objekt. Objekty rovnakého typu majú rovnakú ikonu. Líšia sa iba
menom objektu.
Hlavný panel - je úzky pruh umiestnený spravidla na spodnom okraji pracovnej
plochy. Jeho súčasťou je aj tlačidlo Štart, pomocou ktorého si môžeme zobraziť
hlavnú systémovú ponuku operačného systému.
Ikony objektov
Ikony môžeme na pracovnej ploche ľubovoľne premiestňovať ťahaním pomocou myši, alebo
ich usporiadať do stĺpcov nasledovným spôsobom:
1.
2.
3.
4.
presunieme ukazovateľ myši nad prázdne miesto pracovnej plochy
kliknutím pravým tlačidlom myši sa otvorí tzv. miestna (kontextová) ponuka,
klikneme myšou na príkaz Seřadit ikony
vyberieme z podponuky, podľa akého kritéria chceme objekty usporiadať
Ak chceme, aby všetky objekty na pracovnej ploche boli vždy usporiadané do stĺpcov:
1. klikneme pravým tlačidlom myši na voľnej časti pracovnej plochy
2. zadáme príkaz Seřadit ikony -- Rovnat automaticky
Teraz, aj keď premiestnime objekt pomocou myši, ihneď po premiestnení ho operačný systém
presunie na spodok posledného stĺpca objektov. Toto automatické usporiadavanie zrušíme
rovnakým príkazom ako sme ho zadali:
1. klikneme pravým tlačidlom myši na voľnej časti pracovnej plochy
2. zadáme príkaz Seřadit ikony -- Rovnat automaticky
Cvičenie 10
50. Po zapnutí počítača si všimnite pracovnú plochu, ktorá sa zobrazila na
obrazovke vášho počítača.
51. Nájdite na nej Hlavný panel a tlačidlo Štart.
52. Premiestnite pomocou myši aspoň 4 objekty na pracovnej ploche do jedného
riadku v hornej časti obrazovky.
53. Usporiadajte objekty podľa mena.
54. Premiestnite pomocou myši aspoň 4 objekty na pracovnej ploche k dolnej časti
pracovnej plochy. Vyrovnajte ikony pomocou príkazu Vyrovnať ikony.
55. Zadajte príkaz pre automatické usporiadanie ikôn. Nastala nejaká zmena v
usporiadaní ikôn na vašej pracovnej ploche?
56. Presuňte ikonu objektu Kôš do ľavého dolného rohu obrazovky. Podarilo sa
vám to? Ak nie, viete prečo?
57. Vypnite príkaz pre automatické usporiadanie ikôn a ikony objektov usporiadajte
podľa veľkosti.
Druhy objektov na pracovnej ploche
Pracovná plocha môže obsahovať rôzne druhy objektov. Po nainštalovaní operačného
systému Windows sa na pracovnej ploche zobrazujú minimálne objekty:

Tento počítač - pomocou neho si môžeme pozrieť obsah pevných diskov, CD médií
vložených do CD mechaniky, alebo diskiet vložených do disketovej mechaniky.

Miesta v sieti - ak máme počítač pripojený k sieti, pomocou tohto objektu si
môžeme zobraziť všetky zariadenia, ktoré sú dostupné na sieti.

Koš - tento objekt slúži na dočasné odkladanie vymazaných súborov. Tak ako
odpadky vyhadzujeme do koša na odpadky, všetky nepotrebné objekty vyhadzujeme
tiež do koša. V tomto koši ostanú uložené, až pokiaľ kôš nevysypeme.

Dokumenty - tento objekt je určený na ukladanie dokumentov, ktoré si sami
vytvoríme alebo prekopírujeme na náš počítač.
Okrem týchto základných objektov môžu byť na pracovnej ploche uložené aj iné objekty,
napríklad:

priečinky uložené priamo na pracovnej ploche, alebo
odkazy na priečinky umiestnené na inom mieste v počítači

dokumenty - môžu mať akýkoľvek vzhľad. Zvyčajne to
bývajú obdĺžníky so zahnutým pravým rohom. Obrázok
ukazuje ikony dokumentov vytvorených textovým editorom
Word a tabuľkovým procesorom Excel.

programy - napríklad:
o Outlook Express -ikona programu, ktorý je
určený na prácu s elektronickou poštou
o Internet Explorer - ikona programu na prezeranie
internetových stránok

ikony odkazov (zástupcov) disketových mechaník, pevných
diskov a CD mechaník

ikony odkazov na tlačiarne pripojené priamo k nášmu
počítaču alebo dostupné prostredníctvom počítačovej siete,
do ktorej je náš počítač pripojený
Čím viac objektov je uložených na pracovnej ploche, tým dlhšie "nabieha" počítač - to
znamená, že po zapnutí počítača musíme dlhšie čakať, kým sa zobrazí obrazovka pre
zadávanie hesla.
Ak otvoríme objekt Tento počítač do okna (dvakrát rýchlo po sebe stlačíme ľavé tlačidlo
myši na objekte), zobrazia sa objekty pre 3,5 palcovú disketovú mechaniku, pevný disk alebo
disky, CD-ROM, ovládacie panely.
Cvičenie 11
58. Otvorte objekt Tento počítač do okna dvojklikom myši na jeho ikone.
Presvedčte sa, či sa v ňom nachádzajú ikony disketovej mechaniky a
mechaniky CD.
59. Máte na pracovnej ploche vášho počítača umiestnené ikony programov
Outlook Express alebo Internet Explorer?
2.2.2 Hlavný panel
Na pracovnej ploche operačného systému Windows sa nachádza stále prítomný prvok, ktorý
nám umožňuje prístup ku programom a dokumentom, bez ohľadu na to, v akom programe
pracujeme, aký dokument máme otvorený, alebo koľko je na obrazovke otvorených okien.
Tento prvok sa nazýva Hlavný panel. Nachádza sa spravidla v spodnej časti pracovnej
plochy ako úzky pruh.
Hlavný panel obsahuje:


tlačidlo Štart (v českej verzii Start)
tlačidlá otvorených okien
Pre každý objekt otvorený do okna, sa v hlavnom paneli zobrazí jeho tlačidlo. Tlačidlá
majú nasledujúci význam:
o Podľa počtu tlačidiel vidíme, koľko objektov máme otvorených a tým zároveň,
koľko programov pracuje. Čím viac okien máme otvorených, tým pomalšie
počítač reaguje na naše pokyny. Čím máme výkonnejší počítač, tým môžeme
mať otvorených viac okien bez toho, aby sme museli čakať na odozvu
počítača.
Kliknutím na tlačidlo okna si môžeme vybrať, v ktorom okne chceme
pracovať. To okno sa nazýva aktívne a jeho tlačidlo sa zobrazuje ako stlačené
tlačidlo.
pole s informatívnymi ikonami
V poli informatívne ikony je zobrazený čas nastavený v počítači a niektoré ikony,
ktoré indikujú nastavenie volieb v systéme, napr. indikátor jazyka klávesnice,
indikátor rozlíšenia obrazovky. Ak klikneme pravým alebo ľavým tlačidlom myši na
informatívnu ikonu, vyvoláme ďalšiu ponuku príkazov týkajúcu sa danej ikony.
o

Hlavný panel môže, ale nemusí obsahovať nasledujúce panely:





panel Rýchleho spustenia
panel Adresa
panel Prepojenia
panel Pracovná plocha
ľubovoľné ďalšie panely, ktoré si sami môžeme vytvoriť
Tieto panely si zobrazíme:
1. kliknutím pravým tlačidlom myši do voľného priestoru v hlavnom paneli (mimo
zobrazených tlačidiel otvorených okien)
2. zo zobrazenej kontextovej ponuky vyberieme príkaz Panely s nástrojmi
3. klikneme na názov panelu, ktorý chceme zobraziť alebo skryť
Ak je panel zobrazený, pred jeho menom sa zobrazuje značka - ako na obrázku nižšie pred
textom Rýchle spustenie. Ak panel nie je zobrazený, pred jeho menom sa značka
nezobrazuje:
Panel rýchleho spustenia
Je
najčastejšie
zobrazovaný panel.
Slúži
na
rýchle
spustenie najpoužívanejších programov, objektov, ktoré sú v ňom zobrazené ako ikony. Stačí,
ak klikneme myšou na zodpovedajúcu ikonu v tomto paneli a program alebo príkaz sa
okamžite spustí. Ikony v paneli Rýchleho spustenia sú len odkazy na skutočné programy,
dokumenty, priečinky umiestnené niekde inde v našom počítači. Ikonu objektu pridáme do
panela Rýchleho spustenia nasledovným spôsobom:
1. nastavíme kurzor na ikonu, ktorú chceme pridať do panelu rýchleho spustenia
2. držíme stlačené ľavé tlačidlo myši a ťahom myši ju premiestnime do panelu,
kde sa zobrazí hrubý čierny kurzor ukazujúci umiestnenie vkladanej ikony
3. pustíme ľavé tlačidlo myši
Cvičenie 12
60. Zistite, či máte v hlavnom paneli zobrazený panel Rýchleho spustenia. Ak nie,
zobrazte si ho.
61. Ktoré ikony programov máte zobrazené v paneli Rýchleho spustenia?
62. Pridajte do panelu Rýchleho spustenia ikonu objektu Tento počítač.
63. Otvorte do okna objekt Tento počítač pomocou panelu Rýchleho spustenia.
64. Okno objektu Tento počítač zatvorte.
65. Odstráňte ikonu objektu Tento počítač z panelu Rýchleho spustenia.
66. Vypnite zobrazenie panela Rýchleho spustenia v hlavnom paneli.
2.2.4 Pomocník Windows
Pomocník (v českej verzii Nápověda) je návod na používanie operačného systému Windows.
Jeho výhodou je, že ho máme stále k dispozícii a zaručene je k tej verzii operačného systému,
ktorú máme nainštalovanú na našom počítači.
V operačnom systéme Windows je k dispozícii:

Hlavný pomocník Windows - rozsiahly hypertextový súbor podobný
internetovským stránkam. Zobrazíme si ho kliknutím na tlačidlo Start –
Nápoveda… alebo stlačením klávesu F1. Okrem pomocníka k operačnému systému
sú dodávaní pomocníci aj k jednotlivým zabudovaným aplikáciám (napríklad k hrám,
kalkulačke, ... ) a v danom programe ho zobrazíme stlačením klávesu F1.

Kontextový pomocník - hovoríme mu tiež "bublinový". Obsahuje krátku výstižnú
pomoc k funkčným a ovládacím prvkom dialógových okien. Môžeme ho vyvolať:
o klávesovou skratkou Shift + F1
o kliknutím na ovládacie tlačidlo s otáznikom v pravom hornom rohu
dialógového okna

Sprievodca - je séria obrazoviek, ktorá nás krok za krokom dovedie k želanému
výsledku. Slúži na uľahčenie zložitejších postupov. V otvorenom okne sprievodcu
nájdeme v spodnej časti vždy dve dôležité tlačidlá Späť a Ďalší, pomocou ktorých sa
môžeme pohybovať medzi jednotlivými krokmi činnosti sprievodcu.
Hlavný pomocník Windows
Po zadaní príkazu Start - Nápoveda sa otvorí okno Pomocníka. Tu nájdeme odpoveď na
všetky otázky.
Cvičenie 13
67. Prečítajte si postupne témy Výkon a údrţba.
2.3 Práca so súbormi a priečinkami
2.3.1 Vytvorenie nového objektu na pracovnej ploche
Na pracovnej ploche si vieme vytvárať okrem existujúcich objektov aj nové objekty. Nové
objekty vytvárané na pracovnej ploche môžu byť typu:



zloţka (priečinok)
odkaz
dokumenty rôznych typov
Ak chceme vytvoriť na pracovnej ploche nový objekt niektorého z uvedených typov, potom:
1. kliknete kurzorom myši na prázdne miesto na pracovnej ploche
2. zo zobrazenej kontextovej ponuky vyberieme príkaz Nový
3. zobrazí sa podponuka, z ktorej si môžeme vybrať typ vytváraného objektu: priečinok
(složka), text (textový dokument alebo Dokument programu Microsoft Word),
obrázok (Rastrový obrázek) alebo zvuk (Zvuk formátu Wave) alebo ďalšie typy
z ponuky
4. kliknutím myši na vybraný typ sa na pracovnej ploche zobrazí nový objekt.
Cvičenie 14
68. Vytvorte na pracovnej ploche nový objekt typu List aplikace Microsoft Excel.
69. Všimnite si ikonu priradenú tomuto typu dokumentu a jej meno.
70. Vytvorte na pracovnej ploche ďalšie dva nové objekty. Jeden bude typu
Textový dokument a druhý Dokument aplikace Microsoft Word. V obidvoch
prípadoch ide o textové dokumenty. Všimnite si ikony vytvorených objektov. Sú
rovnaké? Ak nie, viete prečo?
2.3.2 Pomenovanie a premenovanie objektov
Objekty sú v operačnom systéme Windows reprezentované ikonou a svojím menom. Mená
objektov sú umiestnené pod ich ikonou. Na mená akýchkoľvek objektov sú v operačnom
systéme Windows kladené minimálne obmedzenia:



meno môže mať 255 znakov
môže obsahovať medzery, diakritické znaky (mäkčene a dĺžne)
v mene objektu sa nesmú vyskytovať znaky: \ ~ ? : * " < >
Meno dokumentu sa skladá zo samotného názvu a z prípony, ktorá je charakteristická pre
daný typ dokumentu. V operačnom systéme Windows sa dá nastaviť, či sa pre objekty
zobrazujú iba mená objektov alebo aj prípony objektov. Príponu prideľuje dokumentu
program, v ktorom bol dokument vytvorený, napríklad dokumenty vytvorené v programe
Word majú príponu .doc, dokumenty vytvorené v programe Excel zase príponu .xls, atď.
Prípona dokumentu je oddelená od jeho názvu bodkou. Meno dokumentu môže potom
vyzerať nasledovne: list.doc, tabuľka.xls, ...
Ak nám meno objektu nevyhovuje, môžeme ho premenovať:
1. vyberieme objekt (nastavíme kurzor na ikonu objektu a stlačíme ľavé tlačidlo myši)
2. klikneme ľavým tlačidlom myši na meno objektu
3. meno objektu ostane zvýraznené a v zobrazenom textovom rámčeku bude blikať
textový kurzor
4. napíšeme nový názov z klávesnice - POZOR!!! Ak sa zobrazuje aj prípona objektu,
musíme za meno objektu napísať znak bodka a príponu objektu
5. stlačíme kláves Enter alebo klikneme myšou mimo objekt.
Meno objektu môžeme zmeniť aj pomocou príkazu z kontextového menu nasledovným
spôsobom:
1. klikneme pravým tlačidlom myši na ikone objektu
2. zobrazí sa kontextová ponuka príkazov objektu, z ktorej vyberieme príkaz
Přejmenovat
3. okolo mena objektu sa zobrazí textový rámček, v ktorom môžeme zmeniť meno
objektu
4. editáciu mena ukončíme kliknutím mimo vybraný objekt alebo stlačením klávesu
Enter.
Cvičenie 15
71. Premenujte pomocou myši objekt typu List aplikace Microsoft na Výpis z
účtu.
72. Pomocou príkazu Premenovať z kontextového menu zmeňte meno objektu
typu Textový dokument na Zmluva 1_2006.
2.3.3 Priečinok, štruktúra priečinkov
Všetky údaje uložené v počítači (dokumenty, programy, pomocné a systémové údaje) sú
uložené v súboroch. Operačný systém si pre každý súbor ukladá jeho základné vlastnosti
(meno, typ, veľkosť a dátum a čas, kedy bol súbor naposledy zmenený) a ďalšie vlastnosti
(napr. kedy bol súbor naposledy otvorený, ...). V počítači je uložených takýchto súborov
veľmi veľa. Aby sme v nich mali prehľad a aby sme vedeli nájsť súbor, ktorý potrebujeme,
súbory sú uložené v priečinkoch. V českej verzii operačného systému Windows sa pre
priečinok používa názov složka. Niektoré programy aj v slovenskej verzii používajú názov
zložka.
Priečinok je objekt, ktorý tvorí akúsi analógiu s bežným pracovným obalom. Môžeme do
neho ukladať ďalšie obaly alebo súbory rôzneho druhu, ktorých počet je obmedzený iba
kapacitou média, na ktorom je uložený (môže to byť pevný disk, CD, disketa, ...). Priečinok
môže byť aj prázdny.
Priečinky sú zobrazené ikonou "so žltým kufríkom", názov priečinku neobsahuje žiadnu
príponu. Priečinky slúžia
predovšetkým na to, aby
sme
sa
vo
veľkom
množstve
súborov
a
dokumentov uložených na
našom
počítači
lepšie
vyznali. Aj v bežnom
živote, ak nechceme mať
na
pracovnom
stole
neporiadok, ale naopak
chceme mať lepší prehľad
a prácu určitým spôsobom
zorganizovanú, tak
sa
snažíme všetky papiere,
listy pozakladať do obalov
a tie potom systematicky
poukladať.
Každý priečinok môže
obsahovať okrem súborov
(dokumentov
aj
programov)
ďalšie
priečinky, tzv. vnorené
priečinky. Aj vnorenie
priečinkov
môže
byť
ľubovoľné.
Takže
priečinok môže obsahovať iný priečinok, ten ďalší priečinok, ten zase ďalší, atď. Vďaka
tomuto usporiadaniu vzniká štruktúra priečinkov. Môžeme si ju predstaviť ako strom, ktorého
kmeň sa rozvetvuje na konáre alebo naopak ako koreňový systém s rozvetvením smerom
dole. Preto sa nazýva stromová štruktúra.
Usporiadanie priečinkov sa začína v jednom bode, ktorý sa označuje ako koreň. Koreňom
v operačnom systéme Windows 2000 je pracovná plocha, na ktorej sú uložené objekty
Dokumenty, Koš, ... a Tento počítač, v ktorom sú uložené objekty disky, diskety alebo
CD a v nich priečinky na diskoch a v nich sú súbory.
Obsah priečinka
Ikona so žltým kufríkom predstavuje priečinok, ktorý je v tejto podobe uzavretý. To znamená,
že nevidíme jeho obsah.
Ak chceme obsah priečinka prezerať alebo ho zmeniť, musíme ho otvoriť do okna:


kurzorom myši nastavíme na ikonu priečinka
dvojklikom myši na ikone ho otvoríme.
Priečinok sa otvára do okna ako každý objekt v operačnom systéme Windows.
Cvičenie 16
73. Otvorte do okna priečinok Moje dokumenty, ktorý sa nachádza na pracovnej
ploche.
74. Zistite, či sú v ňom zobrazené panely nástrojov. Ak áno, vyberte si jeden a
skúste s ním manipulovať. Posuňte ho alebo ho umiestnite pod ďalší zobrazený
panel.
75. Otvorené okno priečinka zatvorte
Panely nástrojov v okne priečinka

V okne priečinka nemusí byť zobrazený žiaden panel nástrojov alebo v ňom môžeme
zobraziť viac panelov nástrojov. Panely nástrojov zobrazujeme alebo skrývame
príkazom Zobraziť-- Panely s nástrojmi.
Zobrazené panely nástrojov sú v podponuke príkazov označené. Všetky panely nástrojov
obsahujú tlačidlá s ikonami. Po kliknutí na ikonu sa vykoná príkaz.
Cvičenie 17
76. Otvorte do okna priečinok Moje dokumenty.
77. Zistite, ktoré panely nástrojov sú v okne zobrazené.
78. V okne priečinka Moje dokumenty zobrazte len panel nástrojov Štandardné
tlačidlá a Adresa.
Panel nástrojov Štandardné tlačidlá
V okne otvoreného priečinka najčastejšie používame panel nástrojov Štandardné tlačidlá.
Jeho vzhľad záleží na nastaveniach a môže vyzerať takto:
Cvičenie 18
79. Otvorte do okna objekt Tento počítač a vyberte v ňom objekt disk C, ktorý tiež
otvorte do okna.
80. V otvorenom okne nájdite priečinok Obrázky a otvorte ho do okna.
81. Pomocou tlačidla Dozadu zobrazte predchádzajúci obsah okna.
82. Pomocou tlačidla Dopredu sa vráťte späť.
83. Vyskúšajte vrátiť sa o 2 kroky dozadu pomocou šípky tlačidla Dozadu.
84. Rovnakým spôsobom si vyskúšajte návrat späť.
Panel nástrojov Adresa a Odkazy
Panel nástrojov Adresa má rovnakú funkciu ako rovnomenný panel v Hlavnom paneli. Je
v ňom zobrazená celá cesta k priečinku, ktorého obsah je zobrazený v okne.
Panel nástrojov Odkazy je celý spolu s obsahom prebraný z okna programu internetového
prehliadača.
Cvičenie 19
85. Otvorte okno objektu Tento počítač a zistite, či je v ňom zobrazený panel
Adresa. Ak nie, zobrazte ho.
86. Všimnite si obsah panelu Adresa.
87. Pomocou tlačidla Dozadu sa postupne preklikajte až na počiatočnú úroveň,
pričom si všímajte obsah panela Adresa.
88. Otvorené okno zatvorte.
Pracovná plocha okna priečinku
V pracovnej ploche okna sa
zobrazuje obsah priečinka, ktorý
tvoria dokumenty, programy alebo
ďalšie
priečinky.
Spôsoby
zobrazenia sú rôzne:
Pomocou príkazu
Zobrazit
v standardnom paneli môžeme obsah
priečinka zobraziť ako:
o
Ikony - zobrazenie
ikôn objektov vo
o
o
o
veľkosti rovnakej ako na pracovnej ploche
Seznam - zobrazí objekty v rovnakej podobe ako pri zobrazení Malé ikony,
ale zoradené do stĺpcov. V tomto zobrazení môžeme objekty premiestňovať v
rámci pracovnej plochy okna.
Miniatury - zobrazí miniatúry obrázkov uložených v priečinku. Ak
dokumenty v priečinku nie sú obrázky, zobrazí ich ikonu.
Podrobnosti - zobrazí zoznam objektov spolu s ďalšími informáciami:
veľkosť objektu, typ objektu, dátum a čas poslednej modifikácie.
V tomto zobrazení môžeme jednoducho zoraďovať objekty v priečinku.
Cvičenie 20
89. Zobrazte si postupne obsah okna pomocou všetkých typov zobrazení.
90. Zobrazte si obsah priečinka v zobrazení Ikony a usporiadajte ich podľa veľkosti.
91. Pomocou myši premiestnite ikonu s najmenším obrázkom.
92. Zobrazte si obsah priečinka v zobrazení Miniatury a usporiadajte ich podľa
mena.
93. Presuňte miniatúru s objektom, ktorý je prvý v zozname.
94. Zobrazte obsah okna ako Podrobnosti.
95. Zväčšite veľkosť všetkých polí tak, aby ste videli celé názvy všetkých objektov.
Celý názov objektu vidíme vtedy, ak sa v jeho názve na konci nenachádzajú
bodky.
96. Zotrieďte zobrazený zoznam podľa veľkosti od najmenšieho po najväčšie a
naopak.
97. Zotrieďte zoznam podľa dátumu poslednej zmeny.
98. Vyberte objekt disk C: a v stavovom riadku zistite jeho celkovú kapacitu a
veľkosť voľného miesta.
Vytváranie, presúvanie, kopírovanie a vymazávanie objektov v priečinku
V otvorenom okne priečinka môžeme s objektami vykonávať nasledujúce činnosti:
Vytvorenie nového objektu
Nový objekt v okne otvoreného priečinka vytvoríme rovnako ako na ploche operačného
systému Windows:
1.
2.
3.
4.
kurzor myši umiestnime na plochu okna mimo ikôn zobrazených objektov
stlačíme pravé tlačidlo myši
zobrazí sa kontextové menu, z ktorého vyberieme príkaz Nové...
zo zobrazeného podmenu vyberieme kliknutím myši typ objektu, ktorý chceme
vytvoriť
Takýmto spôsobom vieme v priečinku vytvoriť ďalší priečinok alebo niektorý z ponúkaných
typov dokumentov.
Odstránenie objektu
Objekt umiestnený v okne priečinka presunieme do koša rovnako ako ľubovoľný objekt na
pracovnej ploche:


objekt označíme a stlačíme tlačidlo Del alebo Delete
alebo pomocou myši:
1. pomocou myši prenesieme objekt nad ikonu objektu Kôš, ktorá je na
pracovnej ploche operačného systému Windows
2. ľavé tlačidlo myši uvoľníme, až keď ikona objektu Kôš bude zvýraznená
Ak chceme objekt úplne odstrániť z počítača, označíme objekt a stlačíme klávesovú skratku
Shift+Delete. Zobrazí sa okno so žiadosťou o potvrdenie:


ak klikneme na tlačidlo Ano objekt sa odstráni z počítača a pomocou bežných
nástrojov operačného systému Windows nevieme túto akciu vrátiť späť - objekt sme
nenávratne odstránili
ak klikneme na tlačidlo Ne objekt zostane na svojom mieste
Presúvanie a kopírovanie objektov
Pre presúvanie a kopírovanie objektov na ploche okna priečinka platia opäť rovnaké pravidlá
ako pre objekty umiestnené na pracovnej ploche operačného systému Windows. Objekty
presúvame ťahaním myši a pri kopírovaní objekt presúvame a naviac držíme stlačený kláves
Ctrl.
Vo všeobecnosti môžeme presúvať a kopírovať objekty:


z jedného otvoreného priečinka alebo pracovnej plochy do druhého priečinka, ktorý
môže byť otvorený do okna alebo aj zatvorený. Ak je priečinok zatvorený, potom
ťaháme presúvaný alebo kopírovaný objekt nad jeho ikonu a ľavé tlačidlo myši
uvoľníme len vtedy, ak sa ikona farebne zvýrazní.
z otvoreného priečinka na pracovnú plochu alebo do iného otvoreného priečinka
Cvičenie 21
99. Na pracovnej ploche vytvorte dva nové objekty typu textový dokument s
názvami List1 a List2
100. Na pracovnej ploche vytvorte nový priečinok s názvom 2006.
101. V priečinku 2006 vytvorte dva nové priečinky Korešpondencia a Výpisy z
účtu.
102. V priečinku 2006 vytvorte dokument programu Word s názvom Zmluva.
103. Upravte veľkosť okna tak, aby sa v ňom zobrazovali oba objekty a nebolo
zbytočne veľké. Posuňte okno tak, aby bolo vidieť objekty vytvorené na
pracovnej ploche.
Objekty v operačnom systéme Windows vieme presúvať a kopírovať aj pomocou tzv.
schránky. Je to akási dočasná pamäť, do ktorej vieme ukladať objekty a potom ich vyberať
na určené miesto.
Pomocou schránky môžeme presúvať alebo kopírovať objekty z jedného priečinku do
druhého alebo kopírovať v rámci priečinka, pričom aj pracovná plocha je priečinok. Najprv
musíme vložiť objekt do schránky a potom ho zo schránky môžeme kopírovať na iné miesto.
Pri kopírovaní a presúvaní pomocou schránky môžeme používať príkazy alebo klávesové
skratky.
Presúvanie a kopírovanie pomocou príkazov
Pri presúvaní objektov postupujeme nasledovne:
1. nastavíme kurzor na objekt a stlačíme pravé tlačidlo myši
2. klikneme na príkaz Vyjmout - objekt sa zobrazí s menej výraznými farbami
3. klikneme pravým tlačidlom myši do okna priečinka, do ktorého chceme objekt
presunúť
4. klikneme na príkaz Vloţit - objekt sa presunie
Pri kopírovaní:
1. nastavíme kurzor na objekt a stlačíme pravé tlačidlo myši
2. klikneme na príkaz Kopírovat
3. klikneme pravým tlačidlom myši do okna priečinka, do ktorého chceme objekt
prekopírovať
4. klikneme na príkaz Vloţit - objekt sa prekopíruje
Presúvanie a kopírovanie pomocou klávesových skratiek
Príkazy môžeme zadávať aj pomocou ich klávesových skratiek:
Príkaz
Jeho klávesová skratka
Vyjmout
Ctrl + X
Kopírovat Ctrl + C
Vloţit
Ctrl+V
Tieto klávesové skratky môžeme používať nielen priamo v operačnom systéme Windows, ale
aj vo všetkých programoch, ktoré pod operačným systémom pracujú, preto sa ich oplatí
naučiť.
Presúvanie pomocou klávesových skratiek:
1. označíme objekt, ktorý chceme presunúť
2. stlačíme klávesovú skratku Ctrl+X - objekt sa zobrazí s menej výraznými farbami
3. otvoríme do okna priečinok, do ktorého chceme priečinok presunúť (ak je otvorený,
tak ho vyberieme, aby bol aktívny)
4. stlačíme klávesovú skratku Ctrl+V - objekt sa presunie
Kopírovanie pomocou klávesových skratiek:
1. označíme objekt, ktorý chceme kopírovať
2. stlačíme klávesovú skratku Ctrl+C
3. otvoríme do okna priečinok, do ktorého chceme priečinok prekopírovať (ak je
otvorený, tak ho vyberieme, aby bol aktívny)
4. stlačíme klávesovú skratku Ctrl+V - objekt sa skopíruje
Cvičenie 22
104. Pomocou klávesových skratiek prekopírujte dokument List2 z plochy do
priečinku 2006.
105. Pomocou klávesových skratiek odstráňte dokument List2 z plochy.
106. Pomocou klávesových skratiek presuňte dokument List2 z priečinku 2006 na
plochu.
Presúvanie, kopírovanie a vymazávanie skupiny objektov
Presúvať, kopírovať alebo odstrániť môžeme nielen jeden objekt ale aj skupinu objektov.
Najprv potrebujeme vybrať skupinu objektov. Spôsob výberu (označenia skupiny) závisí od
spôsobu zobrazenia objektov v priečinku a vzájomnej polohy objektov v okne:
1. vyberieme prvý objekt
2. držíme stlačený kláves Ctrl
3. postupne vyberáme ďalšie objekty kliknutím myšou na ikonu objektu
Všetky označené objekty sú farebne zvýraznené. Ak objekty ležia na pracovnej ploche vedľa
seba:
1. nastavíme kurzor na voľné miesto vľavo hore od objektu Koš
2. držíme stlačené ľavé tlačidlo myši a ťahom myšou vytvárame obdĺžnik: objekty v
obdĺžniku sú vybrané
V zobrazení Seznam, Podrobnosti a Miniatury sú ikony usporiadané do stĺpcov
(zobrazenie Seznam a Podrobnosti) alebo do riadkov (zobrazenie Miniatury). V týchto
zobrazeniach môžeme jednoducho vybrať skupinu za sebou nasledujúcich objektov:
1.
2.
3.
4.
kliknutím myšou vyberieme prvý objekt v skupine
držíme stlačený kláves Shift
klikneme myšou na posledný objekt v skupine
pustíme kláves Shift
Ak klikneme myšou mimo na voľnú plochu, objekty sa odznačia - prestanú byť vybrané.
Ak máme vybranú skupinu objektov a klikneme na ikonu objektu, ktorý nie je vybraný,
skupina sa odznačí a označí sa vybraný objekt.
S označenou skupinou môžeme pracovať ako s jedným objektom:


klávesom Delete odstránime celú skupinu
ak nastavíme kurzor na niektorú ikonu vo vybranej skupine, môžeme skupinu
presúvať alebo kopírovať pomocou myši alebo príkazov.
Cvičenie 23
107. Označte všetky kópie objektu List2 a presuňte ich pomocou myši do koša.
2.3.4 Kôš
Súbory odstránené stlačením klávesu Del alebo príkazom Odstranit sa ukladajú do koša,
ktorého ikona sa nachádza na pracovnej ploche. Aby sme mohli pracovať s obsahom koša,
musíme ho najprv otvoriť do okna. Okno objektu Kôš je oknom priečinka a možeme s ním
pracovať rovnako ako s ktorýmkoľvek priečinkom.
Na ploche otvoreného okna vidíme všetky súbory, ktoré sme odstránili a môžeme ich
kedykoľvek z koša vybrať. Súbor z koša vyberieme jednoduchým premiestnením pomocou
myši z okna koša na miesto, kde ho chceme umiestniť, teda do priečinka, na pracovnú plochu,
atď.
Ak chceme súbor z koša umiestniť na jeho pôvodné miesto, teda na miesto, kde sa nachádzal
pred vymazaním:
1. v otvorenom okne objektu Koš označíme súbor
2. klikneme na tlačidlo Obnovit v ľavej časti okna
Odstránené objekty sú v koši uložené dovtedy, kým nedáme Kôš vysypať:


príkazom hlavného menu Súbor - Vysypat koš v okne Koš, alebo
kliknutím pravého tlačidla myši na ikonu objektu Koš a výberom príkazu Vysypat
koš zo zobrazeného kontextového menu
Po vysypaní koša sú všetky súbory už navždy odstránené a nemôžeme sa k nim vrátiť.
Ak objekt odstránime stlačením kombinácie kláves Shift+Del, potom sa objekt z počítača
vymaže bez toho, aby sa uložil do koša.
Cvičenie 24
108. Prezrite si obsah objektu Kôš.
109. Premiestnite na pracovnú plochu kópiu objektu List2 z koša.
110. Ak nemáte v koši umiestnené žiadne dôležité dokumenty, tak vymažte jeho
obsah.
111. Kópiu objektu List2, ktorú ste vybrali z koša na pracovnú plochu, vymažte
použitím klávesovej skratky Shift+Delete. Skontrolujte si, že tento objekt
nebol uložený do Koša.
2.3.5 Vytváranie odkazov
Veľmi užitočným objektom je odkaz. Výstižnejší je jeho český názov zástupce. Tento objekt
zastupuje na pracovnej ploche alebo v okne iného priečinka objekt, ktorý môže byť v inom
priečinku alebo ak sú počítače prepojené do siete aj v inom počítači.
Ikona odkazu vyzerá rovnako ako pôvodný objekt, ale na rozlíšenie má v ľavom dolnom rohu
umiestnený štvorček so šípkou. Z hľadiska používateľa sa pri spustení chová odkaz úplne
rovnako ako objekt, ktorý zastupuje.
Odkazy môžeme vytvárať na ktoromkoľvek mieste v počítači. Najčastejšie ich vytvárame na
pracovnej ploche, pretože k ploche máme kedykoľvek prístup kliknutím na tlačidlo Zobrazit
plochu v paneli rýchleho spustenia.
Odkaz na pracovnej ploche vytvoríme kliknutím pravým tlačidlom myši na objekt a výberom
príkazu Odeslat - Plocha (vytvořit zástupce).
Odkaz na ľubovoľný objekt vytvoríme ak:
1. kurzor myši umiestnime na ikonu objektu, ku ktorému chceme vytvoriť odkaz
2. stlačíme pravé tlačidlo myši
3. zo zobrazeného kontextového menu vyberieme príkaz Vytvořit zástupce
Odkaz sa vytvorí v rovnakom priečinku ako pôvodný objekt. Odtiaľ ho môžeme premiestniť
do iného priečinku.
Cvičenie 25
112. V priečinku Moje dokumenty vytvorte nový priečinok s názvom Referáty.
113. V priečinku Referáty vytvorte nový objekt typu textový dokument a pomenujte
ho na Fyzika.
114. Vytvorte na pracovnej ploche odkaz na dokument Fyzika.
115. Otvorte dokument Fyzika umiestnený v priečinku Referáty a neskôr ho
zatvorte.
116. Ten istý dokument otvorte prostredníctvom odkazu umiestneného na
pracovnej ploche. Všimli ste pri otváraní nejaké rozdiely?
117. Vymažte odkaz na dokument Fyzika z pracovnej plochy. Skontrolujte, že
pôvodný dokument ostal nedotknutý.
2.3.6 Práca s prenosnými médiami
Každý súbor na počítači musí byť uložený na nejakej diskovej jednotke. Diskové jednotky sú
v počítači označené písmenami C:\, D:\, .... Ak je pri písmene jednotky uvedené CD-ROM,
tak sa jedná o CD-ROM mechaniku počítača. Označenia A:\ alebo B:\ sú rezervované pre
disketovú mechaniku. Disk C:\ je označovaný aj ako pevný disk alebo hard disk nášho
počítača. Je to väčšinou systémový disk operačného systému Windows, čo znamená, že na
disku C:\ sú uložené programy zabezpečujúce chod operačného systému. Pevný disk má
oveľa väčšiu kapacitu ako diskety, ktoré zasúvame do disketových mechaník.
Na prenášanie súborov medzi počítačmi, ktoré nie sú zapojené v sieti, používame diskety,
CD-ROM disky alebo flash disky (USB disky).
Kopírovanie údajov z CD na pevný disk počítača
Z CD-ROM disku môžeme objekty iba kopírovať:
1. vložíme CD disk do CD mechaniky
2. otvoríme do okna objekt Tento počítač a objekt CD
3. vyberieme objekt alebo skupinu objektov, ktoré chceme prekopírovať na pevný disk
počítača
4. prekopírujeme ich ťahom myšou alebo pomocou schránky
Ak chceme prekopírovať objekty na CD-ROM disk, musíme mať prepisovaciu CD
mechaniku a softvérové vybavenie na zápis na CD-ROM (tzv. napaľovací program).
Niektoré CD médiá sú "samospúšťacie". Po vložení média do mechaniky sa automaticky
otvorí okno, v ktorom sa zobrazí obsah niektorého súboru. Ak chceme z takéhoto média
kopírovať:
vložíme CD disk do CD mechaniky
otvoríme do okna objekt Tento počítač
klikneme pravým tlačidlom myši na objekt CD a vyberieme príkaz Otevřít
vyberieme objekt alebo skupinu objektov, ktoré chceme prekopírovať na pevný disk
počítača
5. prekopírujeme ich ťahom myšou alebo pomocou schránky
1.
2.
3.
4.
Podobne sa kopíruje aj na disketu.
Formátovanie diskety
Každá disketa musí byť po vyrobení naformátovaná. Ďalšie formátovanie je potrebné vtedy,
ak pri čítaní alebo zapisovaní údajov na disketu operačný systém vypíše chybu.
Pozor! Pri formátovaní diskety sa kompletne vymaže jej obsah a my stratíme všetky
informácie uchované v súboroch na diskete. Príkaz pre formátovanie zadávajte preto veľmi
opatrne!
Ak chceme disketu preformátovať:
1.
2.
3.
4.
vložíme disketu do počítača
stlačíme pravé tlačidlo myši na ikone disketovej mechaniky
vyberieme príkaz Naformátovat...
otvorí sa dialógové okno, v ktorom zadávame nasledovné parametre.
Cvičenie 26
118. Zistite obsah diskety, ktorú zasuniete do disketovej mechaniky.
119. Ak obsahuje nejaké súbory, vymažte ich.
120. Prekopírujte na disketu ľubovoľný priečinok a skontrolujte, či je na nej
skutočne uložený.
2.3.7 Hľadanie súborov
V počítači môžeme mať uložené veľké množstvo rôznych súborov. Ľahko sa preto môže stať,
že zabudneme, v ktorom priečinku ich máme hľadať, alebo dokonca zabudneme ich meno. Ak
nevieme nájsť dokument, s ktorým sme nedávno pracovali, potom môžeme použiť príkaz
Dokumenty z hlavného systémového menu, ktorý obsahuje zoznam naposledy použitých
dokumentov a umožňuje ich otvoriť do okna kliknutím myši.
Viac možností ponúka príkaz Hledat - Soubory či sloţky z ponuky Start.
Cvičenie 27
121. Vyhľadajte vo vašom počítači všetky textové dokumenty (súbory majú príponu
txt).
122. Vyhľadajte vo vašom počítači všetky textové dokumenty vytvorené za
posledný deň.
123. Vyhľadajte všetky dokumenty, s ktorými ste pracovali za posledný týždeň.
2.3.8 Vlastnosti objektov
Všetky objekty dokumentov, programov a priečinkov majú svoje vlastnosti: napr. veľkosť
objektu, jeho umiestenie ... Každý typ objektu má iné vlastnosti.
Vlastnosti všetkých typov objektov si zobrazíme príkazom Vlastnosti z kontextového menu
daného objektu:
1. klikneme pravým tlačidlom myši na ikone objektu
2. vyberieme príkaz Vlastnosti
Cvičenie 28
124. Vyhľadajte na vašom počítači ľubovoľný textový dokument s príponou doc.
125. Zistite, či bol tento dokument vytlačený a kedy.
126. Zistite, kedy koľkokrát bol dokument upravovaný a kedy bol naposledy
otvorený.
2.4 Programy dodávané s Windows
2.4.1 Písanie textu v programe Poznámkový blok
Program spustíme:


príkazom Štart - Programy - Príslušenstvo - Poznámkový blok
alebo dvojitým kliknutím na textový dokument
Zobrazí sa okno
programu, v ktorom
na začiatku prvého
riadku bliká textový
ukazovateľ - zvislá
blikajúca čiara.
Označuje miesto, na
ktoré sa vloží znak
zadaný z klávesnice
do textu dokumentu.
Jednotlivé písmená
textu vkladáme
stlačením kláves na
klávesnici.
Dôležitými klávesami pri písaní textu sú klávesy:



medzerník (dlhý kláves v strede spodnej časti abecednej klávesnice) na vkladanie
medzery medzi slová textu
Tab (tabelátor) - vloží voľné miesto nastavenej dĺžky - spravidla 1,25 cm
Enter - na ukončenie odstavca a prechod na nový riadok
Pomocou nich vytvárame voľné miesto medzi slovami a odstavcami v texte.
Najprv si prepnime slovenskú klávesnicu a vyskúšajme si písanie textu. Ak stlačíme kláves
s označením písmena napr. A vloží sa znak malého písmena a. Ak chceme napísať veľké
písmeno napr. A:
1. držíme stlačený kláves Shift
2. stlačíme a pustíme kláves A
3. pustíme kláves Shift
Klávesy Shift sú na klávesnici až dva, jeden v pravej a druhý v ľavej časti klávesnice, čo nám
uľahčuje písanie.
Niekedy potrebujeme napísať celý nadpis veľkými písmenami. Aby sme po celý čas písania
nadpisu nemuseli držať stlačený kláves Shift, môžeme si pomôcť klávesom Caps Lock.
Tento kláves je umiestnený v ľavej časti klávesnice nad klávesom Shift. Ak stlačíme tento
kláves:



rozsvieti sa zelené kontrolné svetielko v pravej hornej časti klávesnice pri texte Caps
Lock
ak stlačíme kláves, na ktorom je znázornené iba jedno písmeno, vloží sa do textu
veľké písmeno
ak držíme stlačený kláves Shift, vloží sa do textu malé písmeno
Ak chceme znova písať text malými písmenami, znova stlačíme klávesu Caps Lock a tým
vypneme režim písania veľkými písmenami.
Väčšinu malých písmen s interpunkčnými znakmi vieme napísať stlačením jedného klávesu.
Ak chceme napísať veľké písmeno s mäkčeňom alebo dĺžňom
1. najprv stlačíme kláves s mäkčeňom alebo dĺžňom
2. potom kláves s písmenom.
Rovnakým postupom píšeme aj malé písmená ó, ŕ, ĺ. ď, ...
Číselná časť klávesnice je určená na písanie číslic, alebo nahrádza riadiace klávesy. Jej
funkciu prepíname pomocou klávesu Num Lock. Pokiaľ svieti kontrolka pri texte v pravej
hornej časti klávesnice, vkladajú sa z číselnej časti klávesnice čísla. Ak nesvieti, klávesy
z číselnej klávesnice fungujú ako riadiace klávesy.
Niekedy potrebujeme vložiť do textu znak, ktorý je iba na anglickej klávesnici. Vtedy najprv
prepneme klávesnicu na anglickú a potom vkladáme znaky. Z anglickej klávesnice sa
najčastejšie používajú znaky: @, &, $, { }, [ ], <, > a znak €.
Cvičenie 29
127. Vytvorte nový textový dokument s názvom Cvičenie2.
128. Do prvého riadku napíšte všetky malé písmená abecedy:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
129. Do nového riadku napíšte nasledujúci text: AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz
130. Do nového riadku napíšte nasledujúci text:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
131. Do nového riadku napíšte nasledujúci text: á í é ú ó ý ŕ ĝ Á É Í Ó Ú Ý Ř Ĝ
132. Do nového riadku napíšte nasledujúci text: ğ š č ť ţ ň ď ě ř Ğ Š Č Ť Ţ Ň Ď Ě Ř
133. Do nového riadku napíšte nasledujúci text: ô ä ů
134. Do nového riadku napíšte nasledujúci text: [email protected], &, %, $, (text),
[text], {text}
Úpravy v texte
Aj tá najskúsenejšia a trénovaná pisárka sa niekedy pri písaní textu pomýli. Nevyhneme sa
tomu ani my, a preto je potrebné vedieť, ako opravíme chyby v už napísanom texte. Väčšinu
opráv robíme odstránením (vymazaním) chybného textu, pridaním textu alebo ich
kombináciou. Na odstránenie textu slúžia klávesy Delete a BackSpace (kláves v pravom
hornom rohu abecednej časti klávesnice – na niektorých klávesniciach je označený znakom
šípky vľavo. Klávesom Delete odstránime znak za textovým ukazovateľom a klávesom
BackSpace znak pred textovým ukazovateľom. Z toho vyplýva, že ak chceme vymazať
nejaké znaky textu, najprv tam musíme premiestniť textový ukazovateľ. Môžeme to urobiť:


pomocou myši – nastavíme kurzor myši na miesto v texte, kam chceme presunúť
textový ukazovateľ a klikneme myšou
pomocou riadiacich klávesov:
Kláves
šípka vľavo
šípka vpravo
šípka hore
šípka dole
Home
End
Ctrl + šípka vľavo
Ctrl + šípka vpravo
Ctrl + šípka hore
Ctrl + šípka dole
PgUp
PgDown
Presunie textový ukazovateľ
o znak doľava
o znak doprava
o riadok vyššie
o riadok nižšie
na začiatok riadku
na koniec riadku
o slovo doľava
o slovo doprava
na začiatok odstavca
na začiatok ďalšieho odstavca
o obrazovku vyššie
o obrazovku nižšie
Dôležité je si zapamätať, že znaky, ktoré vkladáme z klávesnice sa vkladajú vždy tam, kde
bliká textový ukazovateľ. Takže aj keď chceme vložiť text na určité miesto, najprv tam
musíme premiestniť textový ukazovateľ. Ak sme spravili zmeny v texte a zavrieme okno
kliknutím na tlačidlo s krížikom v pravom hornom rohu okna, zobrazí sa okno, v ktorom sa
nás program pýta, či chceme uložiť zmeny, ktoré sme urobili v dokumente. Ak klikneme na
tlačidlo Ano, zmeny sa uložia. Ak klikneme na tlačidlo Ne, zmeny sa neuložia.
Cvičenie 30
135. Miesto textu [email protected] napíšte text [email protected]
136. V prvých 3 riadkoch textu odstráňte písmená: q, w, x, Q, W, X.
137. Na koniec textu vložte 3 prázdne riadky a za nimi napíšte svoje meno.
138. Zatvorte okno s dokumentom a uložte zmeny.
Práca s dokumentmi
Uložiť zmeny v dokumente alebo vytvoriť nový dokument môžeme aj priamo v programe
poznámkový blok. Príkazom Soubor - Nový vytvoríme nový dokument a môžeme do neho
začať písať text. Zmeny v texte uložíme príkazom Soubor - Uloţit. Pretože dokument ešte
nebol uložený, program Poznámkový blok nevie, kam ho má uložiť a ako sa bude dokument
volať, preto zobrazí okno Uloţit jako, v ktorom nadefinujeme, do ktorého priečinka bude
dokument uložený a ako sa bude volať:
1. Meno dokumentu napíšeme do poľa Název souboru.
2. Ak chceme dokument uložiť do priečinka Dokumenty, klikneme na tlačidlo
Dokumenty v ľavej časti okna. V poli Uloţit do: sa zobrazí názov priečinka a v
pracovnej ploche okna sa zobrazí zoznam textových dokumentov v tomto priečinku a
zoznam priečinkov, ktoré sú uložené v priečinku Dokumenty. Ak chceme uložiť
dokument do niektorého z nich, dvakrát klikneme myšou na ikonu priečinka. Týmto
spôsobom vyberieme priečinok, do ktorého chceme dokument uložiť.
3. Klikneme na tlačidlo Uloţit.
Po uložení dokumentu, môžeme pokračovať v jeho úpravách. Pri ďalšom ukladaní príkazom
Soubor - Uloţit program uloží zmeny v dokumente do toho istého súboru.
Ak chceme upravovať iný dokument, nemusí zavrieť okno programu, ale príkazom Soubor Otevřít si zobrazíme do okna vybraný dokument a môžeme ho upravovať:
1. Zadáme príkaz Soubor - Otevřít
2. Vyberieme priečinok, v ktorom je dokument uložený: ak je na pracovnej ploche,
klikneme na tlačidlo Plocha v ľavej časti okna. Ak je v priečinku Dokumenty,
klikneme na tlačidlo Dokumenty v ľavej časti okna. Ak je v niektorom z priečinkov
v priečinku Dokumenty, dvakrát na neho klikneme myšou.
3. V okne priečinka dvakrát klikneme myšou na ikonu dokumentu alebo označíme ikonu
dokumentu a klikneme na tlačidlo Otevřít.
Cvičenie 31
139. V programe Poznámkový blok vytvorte nový dokument a napíšte do neho
svoje meno a adresu. Dokument uložte do priečinka Dokumenty a nazvite ho
Vizitka.
140. Doplňte do dokumentu aj svoje telefónne číslo a znova ho uložte.
141. Vytvorte nový dokument a napíšte do neho oznam, že schôdza sa prekladá
na zajtra o 18.00. Dokument uložte na plochu pod menom schôdza.
142. Otvorte dokument Vizitka a doplňte do neho ešte svoju e-mail adresu, uložte
ho a zatvorte okno programu.
143. Otvorte priečinok Dokumenty a z neho otvorte do okna dokument Vizitka.
144. Z pracovnej plochy otvorte do okna dokument schôdza.
2.4.2 Skicár
Program Skicár patrí do skupiny programov pre prácu s obrázkami. Môžeme ho využívať na:


na kreslenie obrázkov
na úpravu už vytvoreného obrázku a to nielen v programe Skicár, ale aj v iných
programoch alebo celkom iným spôsobom, napríklad kopírovaním obrazovky.
V českej verzii sa tento program volá Malování.
Program spustíme príkazom Štart - Programy - Príslušenstvo - Malování. Otvorí sa
okno programu, v ktorom sú zobrazené nasledujúce základné prvky:
V otvorenom okne sa zobrazí biely čistý list papiera, ktorý si môžeme predstaviť ako bielu
tabuľu. Vľavo je Panel nástrojov s kresliacimi nástrojmi a dole je umiestnená Farebná
paleta. Ak tieto nástroje nie sú zobrazené v okne programu Skicár, tak ich zobrazíme
príkazom hlavného menu Zobrazit - Panel nástrojů alebo Zobrazit - Panel barev.
Jednotlivé nástroje vyberáme kliknutím myšou na tlačidlo v paneli nástrojov. Tlačidlo
vybraného nástroja je zvýraznené svetlejšou farbou. So všetkými nástrojmi sa v programe
Skicár pracuje takmer rovnako:
1.
2.
3.
4.
kurzor myši reprezentuje hrot nástroja
tento hrot sa nedotýka papiera, ak nie je ľavé tlačidlo myši stlačené
hrot nástroja sa dotkne papiera v okamžiku stlačenia ľavého tlačidla myši
pri stlačenom ľavom tlačidle myši sa vykonávajú činnosti podľa zvoleného nástroja
Pod panelom nástrojov sa nachádza pole, ktorého obsah sa mení podľa zvoleného nástroja a
umožňuje nám vybrať jeho bližšie parametre ako je napríklad hrúbka pera, tvar štetca, druh
výplne, veľkosť gumy a pod.
Pomocou Farebnej palety môžeme vyberať:

farbu nástroja, hovoríme jej tiež farba popredia

farbu výplne nástroja, alebo tiež farba pozadia
Po otvorení okna programu je navolená farba popredia čierna a farba pozadia biela. Toto
nastavenie ale môžeme ľahko zmeniť:


ak klikneme ľavým tlačidlom myši na nejakú farbu vo farebnej palete, nastavujeme
farbu popredia pre ďalšie kreslenie
ak vofarebnej palete klikneme pravým tlačidlom myši, nastavuje farbu pozadia
Nastavené farby popredia a pozadia si môžeme skontrolovať pomocou nastavenia farieb
dvoch čiastočne sa prekrývajúcich štvorcov zobrazených v ľavej časti hneď na začiatku
farebnej palety. Farebná výplň vrchného štvorca je farbou popredia a farebná výplň spodného
zase farbou pozadia.
Cvičenie 32
145. Spustite program Skicár a zistite, aké meno priradí program novému
prázdnemu obrázku, ktorý sa otvorí spolu s programom.
146. Vyskúšajte si skrytie a opätovné zobrazenie Panelu nástrojov a Farebnej
palety.
147. Vo Farebnej palete nastavte farbu červenú ako farbu popredia a farbu sivú
ako farbu pozadia.
148. Z Panela nástrojov si vyberte postupne všetky nástroje a všímajte si pritom
obdĺžníkové políčko pod Panelom nástrojov, kde sa zobrazujú bližšie
parametre pre jednotlivé nástroje.
Nástroje programu Skicár
V paneli nástrojov si môžeme vybrať pre kreslenie nasledujúce nástroje:
Laso - po kliknutí na túto ikonu môžeme pri
stlačenom ľavom tlačidle maši vyberať
ľubovoľnú časť obrázku, ktorá nemusí byť
pravidelná. Oblasť, ktorú označujeme nie je
potrebné uzavrieť, uzavrie sa sama spojením
prvého a posledného bodu čiary úsečkou.
Okolo vybranej oblasti sa zobrazí tenkou
čiarkovanou čiarou obdĺžnik s riadiacimi
bodmi v rohoch a stredoch strán. Vybranú
oblasť môžeme:
zmenšovať alebo zväčšovať - umiestnením kurzora myši na riadiace body
sa jeho tvar zmení na dvojsmernú šípku. Ťahaním za tieto body môžeme meniť
rozmery vybranej časti obrázku.
vymazať - stlačením klávesu Del
presunúť - ak kurzor myši umiestnime do vybranej oblasti, zmení sa jeho
tvar na krížik z dvojsmerných šípok. Ak vtedy stlačíme ľavé tlačidlo myši a

o
o
o
o
o
o
držíme ho stlačené, môžeme vybranú oblasť presunúť na ľubovoľné iné
miesto, kde ľavé tlačidlo myši uvoľníme
kopírovať - ak pri presúvaní budeme naviac držať stlačený kláves Ctrl,
potom vybranú oblasť prekopírujeme na vybrané miesto. Pozor! Na vybranom
mieste najprv uvoľníme ľavé tlačidlo myši a potom kláves Ctrl.
prevrátiť alebo otočiť - príkazom hlavného menu Obrázek - Překlopit či
otočit. Príkaz umožňuje otáčať obrázok alebo ho preklápať podľa osi.
Otočenie môže byť podľa vodorovnej alebo zvislej osi, natočenie potom iba o
násobky 90 stupňov.
roztiahnuť alebo skosiť - príkazom hlavného menu Obrázek Roztáhnout či skosit. Príkaz umožňuje meniť proporcie vybranej časti
obrázku, prípadne ho zošikmiť.
Pri voľbe tohto výberového tlačidla sa v dolnej časti panela nástrojov v časti pre
definovanie bližších parametrov objavia dve ikony, ktoré určujú dve možnosti práce
s vybranou oblasťou:
Pri výbere prvej ikony môže vybraná časť obrázku pri presúvaní, zväčšovaní či zmenšovaní
alebo kopírovaní prekrývať iné časti obrázku, ktorých obsah sa stratí. Je tzv. neprehğadná
metóda.
Pri výbere druhej ikony ide o tzv. prehğadnú metódu narábania s vybranou časťou
obrázku, pretože pozadie výberu je ignorované a pohybuje sa iba obrázok.
Výber zrušíme kliknutím myši mimo oblasť výberu. Výberový rámček vyznačený okolo
objektu sa stratí.








Výber obdĝţnikom - funkcia tohto nástroja je úplne rovnaká ako pri nástroji Laso,
ale umožňuje nám len výber pravidelnej časti obrázka pomocou obdĺžnika.
Guma - vymaže časť obrázka, ktorú nahradí farbou pozadia. V dolnej časti pásu
nástrojov si môžeme vybrať hrúbku hrotu gumy, ktorej tvar môže byť len štvorcový.
Výplň - pomocou tohto nástroja môžeme vyplniť uzavretú oblasť farbou popredia
alebo pozadia. Ak ukážeme nástrojom do oblasti a podržíme ľavé tlačidlo myši,
vyplníme oblasť farbou popredia. Ak podržíme pravé tlačidlo myši, oblasť vyplníme
farbou pozadia.
Pipeta - je nástroj, pomocou ktorého môžeme skopírovať farbu z obrázku a nastaviť
ju ako farbu popredia. Pipeta sa po použití hneď vypne a nastaví sa ako aktívny ten
nástroj, ktorý sme použili ako posledný.
Lupa - nemodifikuje obrázok, ale vykonáva jeho zmenšenie alebo zväčšenie
pomocou ponuky v dolnej časti panela nástrojov. Základné zobrazenie je 1:1,
maximálne zobrazenie je 1:8. Zväčšenie obrázka nám umožní jeho jemné retušovanie
a dokreslenie. Po výbere nástroja sa môžeme presunúť kurzorom myši nad obrázok a
pomocou zobrazeného obdĺžnika vybrať tú časť obrázku, ktorú chceme zväčšiť.
Ceruzka - týmto nástrojom môžeme kresliť jednobodové čiary ľubovoľných tvarov.
Používa sa predovšetkým na jemné dokresľovanie častí obrázka.
Štetec - pomocou neho môžeme kresliť čiary rôznych hrúbok a tvarov, ktoré si
vyberáme pomocou ponuky v dolnej časti panela nástrojov.
Sprej - umožňuje v jemnej vrstve "sprejovať" obrázok farbou popredia alebo
pozadia. Pomocou ponuky v dolnej časti Panela nástrojov si môžeme zvoliť tri stupne
šírky sprejovania. Ak držíme stlačené ľavé tlačidlo myši, potom sprejujeme farbou
popredia, ak pravé tlačidlo myši, potom farbou pozadia.
Cvičenie 33
149. Na Farebnej palete nastavte modrú farbu ako farbu popredia a fialovú farbu
ako farbu pozadia.
150. Pomocou nástroja Ceruzka nakreslite voľnou rukou ľubovoľný obrazec najprv
farbou popredia a potom farbou pozadia.
151. Pomocou nástroja Laso vyberte obrazec nakreslený modrou farbou a
presuňte ho na iné miesto.
152. Všimli ste si, že plocha po presune obrazca ostala vyfarbená farbou pozadia?
Pomocou nástroja Výplň ju prefarbite opäť nabielo.
153. Vymažte všetko, čo ste nakreslili.
154. Vyberte si obľúbené farby popredia a pozadia a vyskúšajte si kreslenie
obrázkov pomocou nástrojov Štetec a Sprej. Nezabudnite si zvoliť a
vyskúšať aj rôzne tvary týchto nástrojov pomocou parametrov zobrazených v
spodnej časti Panela nástrojov.
155. Ľubovoľnú časť obrázku vygumujte. Zvoľte si vhodný tvar nástroja Guma a
tiež farbu pozadia.
156. Zväčšite si vami vybranú časť obrázku a pomocou nástroja Ceruzka doňho
dokreslite ľubovoľnú čiaru. Potom sa vráťte k pôvodnej veľkosti obrázku.
Ukladanie obrázku
Aby sme sa mohli k vytvorenému obrázku kedykoľvek vrátiť, musíme si ho uložiť na pevný
disk alebo iné médium príkazom


Soubor - Uloţit alebo
Soubor - Uloţit jako..., ktorý nám umožňuje zmeniť meno obrázku, uložiť ho na
iné miesto v počítači a v inom formáte.
Pole Uloţit jako typ nám ponúka nasledujúce možnosti uloženia farebnosti obrázka:




24-bitový rastr (*.bmp) - tzv. pravé farby, paleta 16 miliónov farieb. Je to
najväčšia farebnosť akú môžeme vo Windows nastaviť. Uložený súbor je ale tiež
najväčší. Tento formát je prednastavený.
256barevný rastr (*.bmp) - tzv. osembitová farba, nastavenie tejto farebnosti sa
používa predovšetkým v programoch pre kancelárske aplikácie. Ak si vyberieme tento
formát, potom budeme upozornení, že pri ukladaní obrázka môže dôjsť k strate
niektorých farieb, ktoré 256-farebná bitová mapa neobsahuje a my sme ich pri kreslení
obrázku použili.
16barevný rastr (*.bmp) - štvorbitová farba, ktorá pracuje s paletou 16 farieb.
Strata farebnosti obrázku v tomto formáte je ešte zreteľnejšia ako v predchádzajúcom
prípade.
Černo-bíly rastr (*.bmp) - obrázok sa uloží len v čiernej a bielej farbe. Súbor
uložený na disku bude mať najmenšiu veľkosť, ale ak sme obrázok kreslili farebne,
potom môže dôjsť k jeho značnému poškodeniu. Ak nemáme farebnú tlačiareň a
obrázok chceme tlačiť, potom je najvhodnejšie ešte pred vlastným kreslením obrázok


uložiť v počítači s nastavením čierno-bieleho formátu. Farebná paleta sa v okne
programu Skicár zmení a bude nám ponúkať len čierno biele možnosti výplne.
Graphics Interchange Format (*.gif) - grafický formát, ktorý používa maximálne
256 farieb. Používa bezstratovú kompresiu. To znamená, že obrázok sa uloží tak, aby
zaberal menej miesta na disku, ale aby ostali zachované všetky informácie o obrázku.
JPEG Interchange Format (*.jpeg, *.jpg) - grafický formát, ktorý používa plnú
množinu farieb a stratovú kompresiu. To znamená, že obrázok sa uloží tak, aby
zaberal menej miesta na disku, za cenu straty informácií o obrázku, ktoré ale viditeľne
nezhoršia kvalitu obrázku.
Zmena veľkosti obrázku
Ak potrebujeme nastaviť veľkosť obrázku, môžeme to urobiť:


pomocou myši - ak umiestnime kurzor myši na modré riadiace body zobrazené v
strede okraja obrázku, kurzor myši sa zmení na obojsmernú šípku a my ťahaním myši
môžeme obrázok zväčšovať alebo zmenšovať
príkazom hlavného menu Obrázek - Atributy - po zadaní príkazu sa zobrazí
dialógové okno, v ktorom môžeme nastaviť šírku a výšku obrázku podľa nastavených
merných jednotiek: palce, cm, pixely. V tomto dialógovom okne môžeme tiež
navoliť, či obrázky budú kreslené čierno-bielo, alebo v celej farebnej škále.
Nový prázdny obrázok vytvoríme v programe Skicár príkazom hlavného menu Soubor Nový. Veľkosť nového obrázku bude odpovedať nastaveniam v dialógovom okne Atribúty.
Cvičenie 34
157. V otvorenom okne programu Skicár nastavte veľkosť plochy obrázku na
20x20 cm.
158. Nakreslite ľubovoľný obrázok podľa vašich predstáv.
159. Vytvorte v priečinku Moje dokumenty nový priečinok s názvom Obrázky.
160. Do priečinku Obrázky uložte vytvorený obrázok ako 24-bitovú mapu s menom
Mağba, 256-farebnú bitovú mapu pod menom Mağba256 a čiernobielu verziu
obrázku pod menom MağbaČB.
161. Otvorte dokument Mağba, a uložte ho pod menom Mağba-gif vo formáte .gif.
162. Otvorte dokument Mağba, a uložte ho pod menom Mağba-jpg vo formáte .jpg.
163. Otvorte priečinok Obrázky a zobrazte si objekty v zobrazení Podrobnosti.
Porovnajte veľkosti uloženého obrázku v rôznych farebných formátoch.
164. Pomocou myši sa pokúste zmeniť veľkosť obrázku na ľubovoľnú inú. Obrázok
opäť uložte a program Skicár zatvorte.
3.2 Kopírovanie obrazovky
Časť alebo celú plochu obrazovky operačného systému Windows môžeme prekopírovať do
programu Skicár/Malování a uložiť ju ako obrázok. Postupujeme pri tom nasledovne:
1. Na ploche obrazovky nastavíme to, čo chceme uložiť ako obrázok
2. Ak chceme prekopírovať celý obsah obrazovky stlačíme na klávesnici kláves
PrintScreen (PrtSc). Ak chceme prekopírovať len obsah aktívneho otvoreného
okna, potom stlačíme kombináciu kláves Alt + PrintScreen.
3. Spustíme program Skicár s novým prázdnym obrázkom.
4. Stlačíme kombináciu kláves Ctrl+V alebo zadáme príkaz hlavného menu Úpravy Vloţit. Do obrázku sa vloží prekopírovaná obrazovka ako obrázok, ktorý môžeme
potom ďalej upravovať pomocou nástrojov kresliaceho programu.
5. Nakoniec obrázok uložíme príkazom Soubor - Uloţit.
Cvičenie 35
165. Prekopírujte celý obsah pracovnej plochy vášho počítača a preneste ho do
programu Skicár. Obrázok uložte do priečinka Obrázky pod menom Plocha.
166. V obrázku usporiadajte vedľa seba ikony objektov Tento počítač, Kôš a Moje
dokumenty. Vyberte tieto tri objekty pomocou nástroja Laso a prekopírujte ich
do nového prázdneho obrázku v programe Skicár. Obrázok uložte do
priečinka Obrázky pod menom Objekty. Zatvorte program Skicár.
2.4.3 Kalkulačka
Ďalším užitočným programom dodávaným spolu s operačným systémom Windows je
Kalkulačka. Umožňuje vykonávať rôzne typy matematických výpočtov, vrátane práce
s pamäťou, podobne ako stolová kalkulačka.
Po spustení programu príkazom Štart - Programy - Príslušenství - Kalkulačka sa
otvorí okno kalkulačky v bežnom zobrazení.
Práca s programom Kalkulačka je veľmi jednoduchá, pretože ak vieme pracovať so stolovou
kalkulačkou, tak sa rýchlo naučíme aj ovládanie tohto programu.
V otvorenom okne programu máme okrem tlačidiel pre zadávanie čísel a štandardných
matematických operácii (+, -, *, /) nasledujúce tlačidlá:








tlačidlo C - vymaže všetko alebo zruší prebiehajúci výpočet
tlačidlo CE - vymaže len práve zadané číslo
tlačidlo Späť - vymaže posledný zadaný znak
tlačidlo MS - uloží číslo zobrazené na displeji do pamäte a tým prepíše číslo, ktoré
tam bolo uložené predtým
tlačidlo M+ - pričíta číslo zobrazené na displeji k číslu uloženému v pamäti
tlačidlo MR - zobrazí číslo uložené v pamäti na displej
Tlačidlo MC - vymaže obsah pamäte
tlačidlo sqrt - vypočíta druhú odmocninu z čísla zobrazeného na displeji
Pozor! Program Kalkulačka neberie ohľad na prioritu matematických operácií. To znamená,
že keď napíšeme 3+2*4, bude výsledok 20 namiesto správnych 11. Preto, ak chceme vytvárať
výrazy s prioritou operácií je nutné navoliť vedeckú podobu kalkulačky a používať zátvorky.
Cvičenie 36
167. Otvorte si program Kalkulačka.
168. Uložte do pamäte číslo 4.
169. Potom k obsahu pamäte postupne pripočítajte čísla 5,2 a 9.
170. Zadajte na displej číslo 80 a pripočítajte k nemu obsah pamäte (výsledok sa
zobrazí po stlačení tlačidla =).
171. Nakoniec z výsledku vypočítajte druhú odmocninu (správny výsledok je číslo
10).
Vedeckú podobu kalkulačky zobrazíme príkazom Zobrazit - Vědecká. V okne programu sa
zobrazí vedecká podoba kalkulačky:
Vedecká kalkulačka má k dispozícií niekoľko desiatok nových funkcií. Sú to jednak
funkcie goniometrické, logaritmické, štatistické, logické a funkcie pre konverzie číselných
formátov.
Štatistické výpočty
Ľavý stĺpec modrých tlačidiel sa používa na vykonávanie štatistických výpočtov, ktoré
spočívajú v zadaní skupiny čísel a následnom vykonaní štatistických operácií. Postupujeme
pri tom nasledovne:
1. zadáme prvý údaj
2. klikneme na tlačidlo Sta, objaví sa okienko s názvom Štatistika, v ktorom je
zobrazený zoznam čísel použitých pre štatistické výpočty
3. potom klikneme na tlačidlo Dat, aktuálne číslo sa do zoznamu čísel v okne Štatistika
pridá ako prvé
4. zadáme ďalšie číslo a klikneme na tlačidlo Dat
5. opakujeme tento postup dovtedy, kým nezadáme všetky čísla potrebné pre štatistický
výpočet
6. klikneme na tlačidlo Sta, opäť sa zobrazí okno Štatistika. Ak je niektoré číslo v
zozname čísel zadané nesprávne, vyberte ho kurzorom myši a stlačte tlačidlo CD, čím
ho vymažete.
7. klikneme na tlačidlo s požadovanou štatistickou funkciou. K dispozícii máme
nasledujúce možnosti:
o AVE - aritmetický priemer
o Sum - súčet zadaných čísel
o s- štandardná odchýlka
Konverzia formátov čísel
Vedecká kalkulačka dokáže tiež konvertovať čísla medzi rôznymi formátmi. Postupujeme
pri tom nasledovne:
1. zadáme číselnú sústavu, v ktorej budeme zadávať zdrojový formát čísla pomocou
prepínača:
o Hex - šestnástková sústava
o Dec - desiatková sústava
o Oct - osmičková sústava
o Bin - dvojková sústava
2. zadáme zdrojové číslo
3. pomocou prepínačov opäť zadáme číselnú sústavu, do ktorej chceme prekonvertovať
zadané číslo
4. na displeji sa zobrazí výsledok
Ak sa chceme vrátiť k pôvodnému štandardnému zobrazeniu kalkulačky zadáme príkaz
Zobrazit - Standardní.
Pomocou príkazov pre kopírovanie vieme jednoducho prenášať údaje medzi kalkulačkou a
inými programami. Postupujeme pri tom nasledovne:
1. výsledok zobrazený na displeji prekopírujeme do schránky operačného systému
Windows stlačením kláves Ctrl+C
2. potom sa prepneme do okna programu, v ktorom umiestnime textový alebo bunkový
kurzor na miesto, kde ho chceme vložiť
3. stlačíme kombináciu kláves Ctrl+V.
Cvičenie 37
172. Vypočítajte aritmetický priemer zo skupiny čísel: 12,45,36,120,89,60 (správny
výsledok je 60,3333).
173. Zo skupiny zadaných čísel odstráňte číslo 120 a vypočítajte aritmetický
priemer ešte raz (výsledok = 48,4).
174. Zistite akú hodnotu má desiatkové číslo 20 v šestnástkovej, osmičkovej a
dvojkovej sústave.
175. Prepnite sa do zobrazenia Štandardnej kalkulačky a vypočítajte druhú
odmocninu zo súčtu čísel 17 a 19. Výsledok prekopírujte textového
dokumentu v programe Poznámkový blok.
2.4.4 Prieskumník
Organizáciu súborov a priečinkov na disku si môžeme prezrieť a modifikovať pomocou
programu Prieskumník, ktorý je dodávaný ako súčasť operačného systému Windows. Tento
program spustíme z hlavného systémového menu príkazom Štart - Programy Príslušenství - Průzkumník Windows.
Po zadaní príkazu sa program Prieskumník otvorí do okna, ktoré sa podobá otvorenému
oknu priečinka. Vlastná plocha okna je rozdelená na dve časti: ľavú a pravú. Stromová
štruktúra usporiadania priečinkov na našom počítači je zobrazená v ľavej časti okna. Väčšia
pravá časť slúži na zobrazenie obsahu vybraného priečinka.
Najprv sa budeme venovať ľavej časti okna. Jednotlivé vrstvy štruktúry sú tu zobrazené zľava
doprava. To, čo je úplne vľavo, predstavuje vrchol celej štruktúry, ikony objektov posunuté
doprava znamenajú vnorenie. Každý posun o trochu doprava znamená ďalšie vnorenie. Vedľa
niektorých ikôn je v štvorčeku zobrazené znamienko plus a u niektorých zase mínus.
Ktorékoľvek znamienko, či plus alebo mínus ukazuje, že priečinok obsahuje ďalšie priečinky.
Ak je v štvorčeku znamienko:


plus - znamená to, že v okne programu Prieskumník nie je obsah tohto priečinka
rozbalený, nevidíme jeho obsah
mínus - obsah priečinka je rozbalený, vidíme jeho obsah
Ak klikneme kurzorom myši do štvorčeka so znamienkom, potom sa vykoná nasledujúca
činnosť


rozbalené priečinky sa zbalia
zbalené priečinky sa rozbalia
Vytváranie, presúvanie a kopírovanie objektov
Program Prieskumník slúži nielen na prezeranie štruktúry usporiadania priečinkov na
našom počítač, ale aj na jednoduché vytváranie nových objektov na zvolenej úrovni systému
priečinkov a rovnako aj na prenášanie a kopírovanie súborov.
Ak chceme pomocou Prieskumníka vytvoriť nový objekt:
1.
2.
3.
4.
zobrazíme si v ľavej časti okna priečinok, v ktorom chceme objekt vytvoriť
zadáme príkaz Súbor - Nový... a vyberieme typ novovytváraného objektu
ikona vytvoreného objektu má zvýraznený názov a môžeme zadať nový názov
kliknutím myši mimo objekt sa ikona objektu odznačí
Pri presúvaní súborov medzi priečinkami postupujeme nasledovne:
1. v pravej časti otvoreného okna Prieskumníka vyberieme súbor, ktorý chceme
presunúť do iného priečinka
2. ťahaním pomocou ľavého tlačidla myši súbor presunieme nad ikonu priečinka
zobrazenú v štruktúre priečinkov ľavej časti okna
Pri kopírovaní pri presune naviac držíme stlačený kláves Ctrl, podobne ako pri vytváraní
kópie objektu na pracovnej ploche alebo v priečinku.
Ak chceme ľubovoľný priečinok alebo objekt v Prieskumníku vymazať:
1. vyberieme ho buď v ľavej alebo pravej časti okna
2. stlačíme kláves Del
Cvičenie 38
176. Pomocou programu Prieskumník vytvorte v priečinku nový priečinok pokus.
177. Presuňte do priečinka pokus obejkty zmluva a list 2 z pracovnej plochy.
2.5 Pouţívateğské nastavenia Windows XP
2.5.1 Zmena vzhľadu pracovného prostredia
Pracovné prostredie v operačnom systéme Windows si môžeme prispôsobiť podľa svojich
potrieb a svojho vkusu. Každý používateľ, ktorý má vytvorené konto pod operačným
systémom Windows XP (má priradené meno a heslo), si môže nastaviť vlastné používateľské
nastavenia a tým si prispôsobiť Windows svojim potrebám.
Zmena vzhľadu pracovnej plochy
Ak chceme zmeniť vlastnosti pracovnej plochy:
1. klikneme pravým tlačidlom myši na voľnom mieste na ploche
2. vyberieme príkaz
Vlastnosti
Po zadaní príkazu sa otvorí
dialógové okno Zobrazení vlastnosti, ktoré obsahuje päť
záložiek:
Záložka Plocha
Na tejto záložke nastavujeme vzhľad
pozadia pracovnej plochy.
Cvičenie 39
178. Vložte do pozadia
pracovnej plochy obrázok,
ktorý sa Vám páči a
spríjemní Vám prácu na
počítači. Ak nechcete mať
žiadny obrázok v pozadí,
vyberte možnosť (ţádny)
v ponuke obrázkov.
Záložka Šetrič obrazovky
Šetrič obrazovky je program, ktorý sa automaticky spustí, ak počas nastavenej doby
nestlačíme kláves na klávesnici ani
nepohneme myšou. Tento program
zobrazuje na obrazovke spravidla čiernu
plochu s náhodne sa pohybujúcimi
rôznofarebnými objektami. Cieľom je
zabrániť nerovnomernému opotrebovaniu
obrazovky monitora a tak predĺžiť jeho
životnosť. Činnosť šetriča obrazovky sa
končí vtedy, keď stlačíme kláves, alebo
pohneme myšou. Zobrazí sa rovnaký
obraz ako pred spustením šetriča.
Na záložke nastavujeme nasledovné
parametre:


zo zoznamu Spořič obrazovky
môžeme vybrať jeden zo šetričov
dodávaných spolu s operačným
systémom
Windows,
alebo
doinštalovaných na náš počítač
tlačidlom Nastavenia... nastavujeme rôzne parametre činnosti jednotlivých šetričov.
Pre každý šetrič sa zobrazí iné dialógové okno, v ktorom môžeme nastavovať jeho
vlastnosti, napr. text, ktorý sa bude pohybovať naprieč obrazovkou:


tlačidlom Náhled spustíme šetrič, ktorý sa začne zobrazovať na celej obrazovke, aby
sme videli ako vyzerá. Po stlačení klávesy, alebo pohybe myši, sa zobrazovanie šetriča
preruší.
v poli Čekat nastavujeme počet minút nečinnosti, po uplynutí ktorých sa automaticky
spustí šetrič obrazovky.
Dolná časť záložky s názvom Funkce monitoru pro úsporu energie umožňuje využívať
inteligentné vlastnosti niektorých monitorov, ktoré sú schopné po uplynutí nastavenej doby
nečinnosti znížiť svoju spotrebu na minimum, alebo sa celkom vypnúť.
Cvičenie 40
179. Vyberte niektorý zo šetričov obrazovky a nastavte čas, po ktorom začne byť
aktívny (napríklad 5 minút). Poprezerajte si, ako môžete pomocou tlačidla
Nastavení zmeniť jeho vzhľad.
Nastavenie aktívnej klávesnice, dátumu a času, písma, myši, miestne nastavenia, ozvučenie
udalostí a klávesov a pod.
Nastavenia PC sa väčšinou robíia cez tzv. Ovádacie panely, ktoré nájdeme v ponuke START.
Tu pod jednotlivými ikonkami nastavíme parametre klávesnice, dátumu, času, atď.
Nastavenie Plochy Windows XP a Hlavného panelu, úprava ponuky START Programy
Na tento účel nám poslúži buď klepnutie pravým tlačítkom myši kdekoľvek v prázdnom
poli pracovnej plochy a vybratím voľby Vlastnosti, alebo cez tlačítko START – Ovládacie
panely – Zobrazenie.
Pri kliknutí na ponuku START pravým tlačítkom myši a výberom Vlastnosti, si upravíme aj
nastavenie ponuky START.
Cvičenie 41
180. Prezrite si jednotlivé schémy z ponuky. Ak sa Vám niektorá zapáči, vyberte si
ju.
181. Prezrite si, aké ikony si môžete nastaviť miesto štandardných ikôn pre objekty
Tento počítač, Počítače v sieti, Dokumenty a Kôš.
182. Pomocou tlačidla s otáznikom si prečítajte funkciu jednotlivých volieb v časti
Vizuálne efekty.
183. Podľa vlastných potrieb si upravte všetky nastavenia pre hlavný panel.
184. Prezrite si, aké možnosti máte na úpravu ponuky Štart. Ak Vám z názvu voľby
nie je jasné, čo spôsobí, pomocou talčidla s otáznikom si zobrazte bublinovú
nápovedu k jednotlivým voľbám.
185. Podľa vlastného uváženia si upravte ponuku Štart.
186. Nastavte si podľa svojich potrieb rýchlosť opakovania znakov a rýchlosť
blikania textového ukazovateľa.
187. Prezrite si, aké máte nainštalované klávesnice a podľa potreby si doinštalujte
ďalšiu klávesnicu. Vyberte si, ktorá z nich bude vybraná po spustení počítača.
188. Nastavte si klávesové skratky na prepínanie klávesníc a vyskúšajte si ich.
189. Nastavte si rýchlosť dvojkliku, ukazovatele kurzora a rýchlosť pohybu myši
podľa svojich potrieb.
190. Nastavte si presný čas.
191. Pomocou údajov o rôznych časových pásmach si vypočítejte, koľko hodín je
práve teraz v Nairobi, Sydney, Tokiu a Mexiku.
192. Skontrolujte miestne nastavenia na svojom počítači. Ak máte nastavené iné
ako slovenské, prestavte nastavenie na slovenské.
193. Upravte si podľa vlastného vkusu a potrieb zvuky, ktoré sa prehrajú pri
rôznych udalostiach v systéme Windows.
194. Ak ste si dávnejšie nezmenili heslo, zmeňte si ho. pri výbere nového hesla
dodržiavajte pravidlá pre výber hesla.
Zdroj: www.zborovna.sk
Download

2.1.1 Operačný systém