Školský vzdelávací program
Matematika
Stupeň vzdelania:
ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie
Vzdelávacia oblasť:
Matematika a práca s informáciami
Školský rok:
2013 / 2014
Charakteristika
Predmet matematika v školskom vzdelávacom programe je zameraný na rozvoj matematických
kompetencií ako schopnosti rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie problémov
v každodenných situáciách. Snahou vyučujúcich je vzbudiť v žiakoch záujem o matematiku,
vybudovať pozitívny vzťah k tomuto „nie najpopulárnejšiemu“ predmetu, ukázať, že matematika je
všade okolo nás, že matematické zákonitosti platia aj v prírode. Žiaci by mali dokázať myslieť
matematicky, logicky, mali by byť ochotní a schopní hľadať rôzne možnosti riešenia problémov. Na
dosiahnutie tohto cieľa učiteľ využíva nové metódy a formy vo vyučovaní. Didaktickými hrami
a zábavnými súťažami nenásilnou formou podsúva žiakom nové vedomosti, upevňuje získané
zručnosti. Riešením zaujímavých úloh a úloh z bežného života vzbudzuje v žiakoch záujem
a zvedavosť. Poukazuje na význam a nutnosť matematického vzdelania, ako aj na samotný význam
matematiky. Zaradením tvorby projektov podporuje schopnosť hľadať, spracovávať informácie,
pracovať s IKT a prezentovať svoju prácu. Upevňuje vzťahy a spolupatričnosť v kolektíve. Používaním
matematického jazyka podporuje a posilňuje presnosť vo vyjadrovaní žiakov.
Obsah predmetu vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu, novými metódami a formami práce
podporuje rozvoj pozitívneho vzťahu k matematike. Pomáha žiakom získané vedomosti a zručnosti
využívať pri riešení každodenných problémov.
Rozvíjajúce ciele učebného predmetu
Žiak má získať schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať u
žiakov logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine
pri riešení problému. Žiak by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj
pre spoločenský pokrok.
Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti
špirálovite a s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom,
tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie
matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a
priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť
ich.
Výsledkom vyučovania by malo byť správne používanie matematickej symboliky a znázorňovania a
schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty
obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Žiak by mal vedieť využívať pochopené a osvojené postupy a
algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a
realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických
modelov.
Matematika sa podieľa na rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie,
spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií.
Matematika sa podieľa na rozvoji finančnej gramotnosti. Výsledkom je schopnosť využiť poznatky,
skúsenosti a zručnosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné
finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.
Základné predmetové kompetencie
Matematika sa vo významnej miere podieľa na rozvíjaní žiackych kompetencií v oblasti
prírodovedného vzdelávania.
Matematika sa podieľa na budovaní pozitívneho vzťahu k IKT, používaním kalkulačiek a jednoduchých
softvérov žiaci nadobúdajú presvedčenie o ich užitočnosti a nevyhnutnosti.
Matematika podporuje rozvoj kompetencie žiakov učiť sa. Vedie žiakov získavať nové poznatky
induktívnou, ale aj deduktívnou metódou. Núti žiakov logicky myslieť.
Matematika rozvíja aj osobné, sociálne a občianske kompetencie prostredníctvom skupinovej práce,
tvorby projektov, ako aj riešením úloh z ich reálneho života.
Matematika rozvíja čitateľskú gramotnosť. Poukazuje na nevyhnutnosť čítať s porozumením pri
pochopení zadania matematických úloh.
Matematika rozvíja komunikačnú kompetenciu upozornením na nutnosť logicky presného, stručného
a jednoznačného vyjadrovania.
Matematika podporuje rozvoj finančnej gramotnosti. Pomáha žiakom orientovať sa v oblasti
fungovania jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti. Žiakom pomáha budovať vzťah k peniazom
a uvedomovať si ich hodnotu.
Požiadavky na výstup
Žiak má utvrdené a zautomatizované všetky počtové operácie s prirodzenými, desatinnými, celými
a racionálnymi číslami.
Pohotovo využíva počtové operácie pri riešení slovných úloh a úloh z bežného života.
Dokáže aplikovať učivo o percentách pri riešení praktických úloh a úloh z finančnej matematiky.
Rozlišuje vzťah priamej a nepriamej úmernosti medzi veličinami, poznatky aplikuje pri riešení
praktických úloh.
Chápe význam premennej v matematike, nemá problém riešiť lineárne rovnice, dokáže pracovať
s premennou pri úprave výrazov.
Nadobudnuté zručnosti dokáže využívať pri riešení každodenných problémov.
Žiak má utvrdené základné pojmy z oblasti geometrie.
Pozná rôzne jednotky dĺžky, obsahu a objemu, vie ich používať v bežných situáciách.
Rysuje presne a precízne, vie nadobudnuté zručnosti uplatniť pri riešení rôznych úloh.
Vie čítať rôzne diagramy a tabuľky, pozná ich význam, vie jednoduché diagramy a tabuľky zostrojiť.
Dokáže uskutočniť jednoduchý štatistický výskum – zozbierať údaje, spracovať a vyhodnotiť.
Pozná a vie riešiť rôzne typy hlavolamov, rébusov, logických úloh.
Dokáže sa presne, logicky stručne a jednoznačne vyjadrovať.
Všetky nadobudnuté vedomosti a zručnosti vie využiť v každodenných situáciách pri riešení rôznych
problémov.
Metódy a formy práce
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné
činnosti a činnosti zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov.
Voľba metód závisí od obsahu učiva , cieľov vyučovacej hodiny vekových a iných osobitostí žiakov
a materiálneho vybavenia.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačne metódy, ako je motivačné
rozprávanie , motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém
(upútanie pozornosti prostredníctvom nastolenia problému) .
Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa
rozprávanie, vysvetľovanie - logické systematické sprostredkovanie učiva, rozhovor - verbálna
komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov konvergentných a divergentných
otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, demonštračná metóda,
inštruktáž - vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k chápaniu, slovnému
a písomnému návodu.
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda - učenie sa
riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení
a vlastnom riešení a projektová metóda - riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém,
téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu.
Odporúča sa zvýšiť dôraz na prácu s knihou a textom – čítanie s porozumením, spracovanie
textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie,
využívanie podstatných informácií, samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej
techniky a experimentovanie.
Z aktivizujúcich metód je vhodná diskusia a didaktické hry.
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania.
Z organizačných foriem sa uplatňuje vyučovacia hodina - základného, motivačného, expozičného,
fixačného typu.
Prierezové témy
Multikultúrna výchova: – v obsahovej rovine v rôznych príkladoch
Mediálna výchova: – stavba mediálnej správy/odkazu
- fungovanie a vplyv médií v spoločnosti
- tvorba mediálneho odkazu
- práca v realizačnom tíme
Environmentálna výchova: – v obsahovej rovine v rôznych príkladoch
Osobnostný a sociálny rozvoj: - rozvoj sebadôvery
- prevziať zodpovednosť za svoje konanie
- rozvoj sociálnych zručností potrebných pre spoluprácu
- rozvoj sociálnych zručností potrebných pre spoluprácu
Dopravná výchova: – v obsahovej rovine v rôznych príkladoch
Ochrana života a zdravia: – v obsahovej rovine v rôznych príkladoch
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: – v obsahovej rovine v rôznych príkladoch
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti:
- získavanie informácií a ich triedenie
-práca s informáciami, riešenie problémov, vytvorenie hypotézy a jej overenie
Učebné zdroje
učebnice matematiky: Žabka a kol.: Matematika pre 5., 6.,7., 8. ročník ZŠ, 1. a 2.časť
Kolbaská V.: Matematika pre 9.ročník, 1.časť
Šedivý a kol., Matematika pre 5.,7.,6.,8.,9.ročník ZŠ, 1. a 2.časť
učebné prostriedky: dataprojektor, spätný projektor, IKT, interaktívna tabuľa
učebné pomôcky: kalkulačka, rysovacie pomôcky, kocky, modely telies, nástenné obrazy
iné: pracovný zošit: Hravá matematika pre 5.,6., 7.,8. ročník
Pomocník pre 5., 6., 7., 8. ročník
pracovné listy so zábavnými úlohami
dostupné zbierky úloh
internet
Hodnotenie predmetu
Predmet je hodnotený v rámci predmetu Matematika podľa platných metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu.
Nevyhnutnou súčasťou je slovné hodnotenie formou pochvaly a povzbudenia.
Osnovy predmetu Matematika 5.ročník
Cieľ
Utvrdiť násobenie a delenie do 100
hravou formou.
Utvrdiť násobenie a delenie
grafickým znázornením.
Utvrdiť násobenie a delenie pri
riešení netypických príkladov.
Použiť vzťah násobenia a delenia ako
propedeutiku riešenia rovníc.
Utvrdiť násobenie a delenie hravou
formou.
Využiť delenie a násobenie pri
porovnávaní podielom.
Uplatniť získané vedomosti pri
riešení jednoduchých úloh z
finančnej matematiky.
Uplatniť získané vedomosti pri
riešení jednoduchých úloh z
finančnej matematiky
Utvrdenie nadobudnutých zručnosti
hravou formou.
Vytvoriť projekt pomocou IKT.
Poukázať na význam a výskyt čísel
v reálnom svete.
Utvrdiť porovnávanie a usporiadanie
čísel.
Ukázať rôzne možnosti
zaokrúhľovania čísel.
Tematický okruh
I. Násobenie a delenie
v obore do 10 000
( 9 h)
Téma
Obrázkové násobenie
a delenie
Učebné zdroje
zbierky úloh,
pracovné listy
Metódy, formy práce
skupinová práca,
samostatná práca
Pyramídy a rodinky
čísel
Násobenie a delenie
majú k sebe blízko
Kto je rýchlejší
pracovné listy
učebnica
učebnica, pracovné
listy
skupinová práca,
samostatná práca
skupinová práca,
samostatná práca
pracovné listy
didaktická hra
pracovné listy
didaktická hra
skupinová práca,
samostatná práca
vysvetľovanie,
Kto má viac
a koľkokrát
Obchodnícke počty
Počítame s eurami
pracovné listy,
učebnica, zbierka
úloh
Matematický súboj
II. Vytvorenie oboru
prirodzených čísel
do a nad 1 000 000
(5 h)
Tvorba projektu –
„Nákupy
v internetovom
obchode“
Čísla okolo nás
Ako idú za sebou
Iné zaokrúhľovanie
pracovné listy
didaktická hra
IKT, internet
samostatná práca
práca s IKT
učebnica, časopisy
didaktická hra, skupinová
práca
učebnica, pracovné
listy
pracovné listy
Poukázať na význam
zaokrúhľovania.
Približné počítanie
Priblížiť históriu rímskych čísel.
Z histórie rímskych
číslic
Sčítacie a odčítacie
pyramídy a rodinky
IKT, internet
Sčítavame
a odčítavame EURA
Zakryté čísla v
príkladoch
Čo všetko dokážeme
Rýchlejší zvíťazí
učebnica, zbierky
úloh
Utvrdiť sčítanie a odčítanie pri
riešení netypických príkladov.
Aplikovať postup sčítania a odčítania
na našu menu.
Propedeutika riešenia rovníc.
Utvrdenie zručností a vedomostí
III. Počtové výkony
s prirodzenými číslami
(8 h)
učebnica, zbierky
úloh
pracovné listy
skupinová práca,
samostatná práca
vysvetľovanie,
precvičovanie
vysvetľovanie,
precvičovanie
rozhovor, práca s IKT
skupinová práca,
samostatná práca
pracovné listy,
zbierky
IKT
Výstupy
Pohotovo násobí a delí.
Vie znázorniť násobenie a delenie.
Vie použiť počtové operácie
v rôznych typoch úloh.
Vie riešiť jednoduché rovnice.
Pohotovo násobí a delí prirodzené
čísla.
Vie využiť násobenie a delenie pri
porovnávaní čísel.
Vie riešiť jednoduché finančné
úlohy z každodenného života.
Vie využiť poznatky pri riešení
jednoduchých úloh z finančnej
matematiky.
Vie využiť získané vedomosti pri
riešení rôznych úloh.
Vie vyhľadávať a spracovávať
informácie.
Vie bez problémov čítať
matematický text, chápe jeho
význam.
Vie porovnať čísla.
Pozná rôzne spôsoby
zaokrúhľovania a chápe
ich význam.
Vie pracovať so zaokrúhlenými
číslami v reálnych situáciách.
Pozná historické fakty o rímskych
číslach.
Vie použiť poznatky o sčítaní
a odčítaní pri riešení netypických
úloh.
Vie použiť poznatky o sčítaní
a odčítaní na našu menu.
skupinová práca,
samostatná práca
Vie riešiť jednoduché rovnice.
skupinová práca,
samostatná práca
Pohotovo násobí a delí prirodzené
čísla.
hravou formou
Utvrdenie zručností a vedomostí
hravou formou.
Uplatniť získané vedomosti pri
riešení jednoduchých úloh z
finančnej matematiky.
Utvrdiť poznatky o poradí počtových
výkonov.
Obchodnícke počty
Utvrdiť získané vedomosti
a zručnosti.
Aplikovať vedomosti o kolmiciach
a rovnobežkách do bežného života.
Tvorbou projektu utvrdiť presnosť
rysovania a prácu s rysovacími
pomôckami.
Praktickými aktivitami precvičiť
presnosť a rôzne spôsoby merania
dĺžky.
Uviesť rôzne, dnes už nepoužívané
jednotky dĺžky.
Utvrdiť výpočet obvodu pri riešení
slovných a praktických úloh.
Hravou formou poznávať rôzne
telesá a ich vlastnosti.
Urobiť jednoduchý prieskum,
zozbierať dáta, vytvoriť tabuľku
a diagram.
Hravou formou pochopiť pojmy
náhodná, možná a neistá udalosť.
Rozvíjať tvorivosť a logické
myslenie.
Utvrdiť získané vedomosti
a zručnosti pri riešení rôznych typov
úloh.
Hravou formou budovať pozitívny
vzťah k matematike.
Vytvoriť projekt o živote slávneho
matematika.
Čo má prednosť
učebnica,
pracovné listy
pracovné listy
učebnica,
Ako vieme počítať
zbierky úloh,
pracovné listy
didaktická hra, práca s IKT
precvičovanie
didaktická hra,
opakovanie,
precvičovanie, skupinová
práca, samostatná práca
práca s IKT
IKT
IV. Geometria a meranie
(7 h)
Kolmice a rovnobežky
okolo nás
Tvorba projektu –
„Rysujeme obraz“
Meriame dĺžku
Ako merali naši
predkovia
Oplocujeme pozemky
Staviame z kociek
Vyberáme a skladáme
telesá
Hráme sa zo
štatistikou
V. Riešenie aplikačných
úloh a úloh rozvíjajúcich
špecifické myslenie
(4 h)
samostatná práca
rysovacie pomôcky
výkres, rysovacie
pomôcky
meradlá dĺžky
didaktická hra,
samostatná práca
skupinová práca,
samostatná práca
IKT
práca s IKT
učebnica, pracovné
listy
kocky, modely
telies, siete telies,
výkres
články z časopisov,
IKT,
kocky, mince
opakovanie,
precvičovanie
didaktická hra,
samostatná práca
motivačný rozhovor,
skupinová práca
Matematika ako hra
zbierky úloh,
časopisy
zbierky úloh,
pracovné listy
Tvorba projektu „Slávni matematici
v dejinách ľudstva“
literatúra, výkres
IKT,
didaktická hra, skupinová
práca, samostatná práca
samostatná práca,
projektové vyučovanie,
práca s IKT
Nebojte sa matematiky
Uplatniť získané vedomosti pri
riešení rôznych typoch úloh.
zbierky úloh,
pracovné listy
práca s IKT, skupinová
práca, samostatná práca
Pohotovo násobí a delí prirodzené
čísla.
Vie riešiť jednoduché finančné
úlohy z každodenného života.
Pohotovo rieši príklady s viacerými
počtovými operáciami.
Vie využiť získané vedomosti a
zručnosti pri riešení rôznych úloh.
Vie aplikovať vedomosti
o kolmiciach a rovnobežkách do
bežného života.
Rysuje presne a precízne, vie
pracovať s rysovacími pomôckami.
Vie merať dĺžku rôznymi spôsobmi.
Pozná staršie jednotky dĺžky (stopa,
lakeť, palec,..)
Vie uplatniť získané vedomosti
o obvode pri riešení slovných úloh.
Pozná základné telesá a ich
vlastnosti.
Vie postaviť rôzne telesá podľa
návodu.
Vie urobiť jednoduchý prieskum,
zozbierať dáta, vytvoriť tabuľku
a diagram.
Chápe rozdiel v pravdepodobnosti
rôznych udalostí.
Dokáže riešiť rôzne typy logických
úloh.
Vie uplatniť získané vedomosti
a zručnosti pri riešení rôznych
typov úloh.
Vie použiť rôzne postupy pri
riešení zábavných úloh.
Vie využiť rôzne zdroje pri hľadaní
informácií, dokáže ich spracovať
a vytvoriť projekt, dokáže
prezentovať svoju prácu.
Vie uplatniť získané vedomosti
a zručnosti pri riešení hlavolamov,
rébusov, SUDOKU...
Úsudkom hľadá rôzne možnosti
riešenia problému.
Osnovy predmetu Matematika 6.ročník
Cieľ
Precvičiť zápisy malých,
veľkých a rímskych čísel.
Precvičiť zaokrúhľovanie čísel
podľa predpisu.
Tematický okruh
I. Počtové výkony
s prirodzenými
číslami
(7h)
Naučiť algoritmus delenia
prirodzeného čísla
viacciferným číslom.
Téma
Veľké, malé a rímske čísla
Zaokrúhľujeme a
počítanie s približnými
číslami
Naučme sa niečo nové –
delenie viacciferným
číslom
Učebné zdroje
učebnica, zbierky
úloh
učebnica, pracovné
listy
učebnica, zbierky
úloh
IKT
Bádame o zvyšku
Precvičiť algoritmus delenia
a spôsob zápisu delenia so
zvyškom.
učebnica, zbierky
úloh
Metódy, formy práce
precvičovanie,
skupinová práca ,
samostatná práca
precvičovanie,
samostatná práca
rozprávanie,
precvičovanie,
skupinová práca
práca s IKT
precvičovanie,
skupinová práca ,
samostatná práca
Rast baktérií
Zopakovať násobky a delitele
prirodzeného čísla do 100.
Upevniť získané poznatky
o poradí počtových výkonov.
Čo má prednosť
Precvičiť postup zápisu
riešenia slovnej úlohy
z finančnej matematiky.
Uplatniť získané vedomosti
z oblasti prirodzených čísel pri
desatinných číslach.
Precvičiť algoritmus sčítania
a odčítania desatinných čísel.
didaktická hra,
samostatná práca
učebnica,
pracovné listy,
IKT
precvičovanie,
vysvetľovanie
učebnica, zbierky
úloh,
letáky, časopisy
diskusia,
vysvetľovanie,
precvičovanie
učebnica, zbierky
úloh,
pracovné listy
IKT
učebnica, zbierky
úloh,
pracovné listy
motivačný rozhovor,
vysvetľovanie,
práca s IKT,
učebnica, zbierky
úloh,
pracovné listy
IKT
učebnica, zbierky
motivačný rozhovor,
práca s IKT,
skupinová práca
precvičovanie,
samostatná práca
Človek vo sfére peňazí
Oboznámiť žiakov s pojmom
desatinné čísla.
Precvičiť zobrazovanie
desatinných čísel na číselnej
osi.
učebnica, zbierky
úloh,
pracovné listy
učebnica
zbierky úloh,
pracovné listy
Trochu iné čísla
II. Desatinné čísla.
Počtové výkony
s desatinnými
číslami ( 13 h )
Desatinné čísla a číselná
os
Ako to bude s desatinnými
číslami?
Počítame v eurách
a centoch
Precvičiť algoritmus násobenia
a delenia desatinných čísel.
Násobíme a delíme
rozhovor,
samostatná práca
precvičovanie,
Výstupy
Vie zapísať prirodzené čísla do a nad
milión a základné rímske číslice
Vie zaokrúhľovať podľa predpisu na
jednotky, desiatky ....
Vie deliť prirodzené číslo dvoj
a viacciferným deliteľom.
Pozná slovné spojenia – neúplný podiel
a zvyšok
Vie zapísať výsledok delenia v tvare
podiel a zvyšok
Vie povedať násobky a delitele
prirodzeného čísla do 100.
Chápe poradiu počtových výkonov,
dokáže riešiť príklady s viacerými
počtovými operáciami aj so
zátvorkami.
Vie zapísať zápis, výpočet a odpoveď
slovnej úlohy z finančnej oblasti rodiny.
Rozozná desatinné čísla od
prirodzených, vie ich čítať, zapísať a
určiť rád číslice v zápise desatinného
čísla.
Zobrazí desatinné číslo na
príslušnej číselnej osi a naopak.
Vie zistiť vzdialenosť desatinného čísla
na číselnej osi.
Vie porovnávať, usporadúvať podľa
predpisu (zostupne, vzostupne) a
zaokrúhľovať podľa predpisu
desatinné číslo na celé číslo, na
desatiny, na stotiny, na tisíciny, ...
Pohotovo sčítava, odčítava desatinné
čísla – spamäti, písomne a na
kalkulačke.
Ovláda násobenie a delenie des. čísla
10, 100, 1 000
Vie násobiť a deliť des. čísla
prirodzeným číslom a desatinným
Precvičiť delenie a objaviť
periodickosť pri delení.
Praktickými aktivitami naučiť
vedieť rozdeliť celok na 10
častí .
úloh,
pracovné listy
samostatná práca
učebnica, zbierky
úloh,
učebnica,
modely
pracovné listy
precvičovanie,
skupinová práca
vysvetľovanie,
precvičovanie,
skupinová práca
zbierky úloh,
pracovné listy
precvičovanie,
samostatná práca
IKT
vysvetľovanie,
precvičovanie,
samostatná práca
práca s IKT
rozhovor,
skupinová práca
Trochu zvláštne čísla
Balíme po 10 kusov
Utvrdiť poznatky o poradí
počtových výkonov.
Podobnosť alebo
odlišnosť
Ukázať výpočet aritmetického
priemeru v programe Microsoft
Excel
Uplatniť získané vedomosti pri
riešení jednoduchých úloh z
finančnej matematiky a pri
tvorbe projektu.
Počítame priemerné
známky
Plánujeme a hospodárime
s peniazmi
Tvorba projektu –
„Meníme peniaze –
Zmenáreň
Učebnica,
zbierky úloh,
IKT
projektové vyučovanie
Zopakovať jednotky dĺžky a
precvičiť ich premenu.
Zopakovať jednotky hmotnosti
a precvičiť ich premenu.
Praktickými aktivitami
precvičiť presnosť a rôzne
spôsoby merania dĺžky a
hmotnosti.
Hravou formou naučiť
znázorňovať základné rovinné
útvary v štvorcovej sieti a určiť
ich obsah.
Precvičiť výpočet obsahu
a obvodu štvorca a obdĺžnika.
Zopakovať jednotky obsahu
a precvičiť ich premenu.
Utvrdiť výpočet obvodu
Pretekáme
III. Obsah obdĺžnika
a štvorca
( 5 h)
meter, pracovné
listy
motivačný rozhovor,
samostatná práca.
Varíme a pečieme
Vážime a meriame
Vie analyzovať text slovnej úlohy a
diagnostikovať dané a hľadané údaje
potrebné pre riešenie úlohy.
Vie popísať spôsob zabezpečenia
peňazí v rodine a porovnať ho so
zabezpečením v inej rodiny.
Vie vypracovať denník osobných
príjmov a výdavkov.
Opíše spôsob rozdelenia finančnej
čiastky pripadajúcej na týždeň medzi
jednotlivé finančné ciele - míňanie,
sporenie.
Porovná výšky výdavkov v rámci
mesačného rodinného rozpočtu.
Pozná jednotky dĺžky. Vie využívať
vlastnosti desatinných čísiel pri
premene jednotiek dĺžky.
Pozná jednotky dĺžky a vie ich
navzájom premieňať.
Prakticky odmeria dĺžku a odváži
hmotnosť.
váhy, pracovné
listy
meter, váhy
motivačný rozhovor,
samostatná práca
vysvetľovanie,
samostatná práca
Rozdeľujeme na štvorce
štvorcová sieť,
pastelky
Oplocujeme a maľujeme
číslom – spamäti, písomne a na
kalkulačke
Chápe pojmy – perióda, periodické
desatinné čísla
Rozdelí celok na 10 rovnakých časí
a určí časť celku
Dokáže prepísať desatinný zlomok na
desatinné číslo a naopak.
Chápe poradiu počtových výkonov,
dokáže riešiť príklady s viacerými
počtovými operáciami aj so
zátvorkami.
Vie vypočítať aritmetický priemer
z dvoch alebo z niekoľkých čísel
samostatná práca
Vie znázorňovať základné rovinné
útvary v štvorcovej sieti
Vie určiť približný obsah rovinného
útvaru vo štvorcovej sieti.
Vie vypočítať obvod a obsah štvorca a
obdĺžnika.
Pozná rozdiel medzi obvodom
a obsahom.
a obsahu pri riešení slovných
úloh.
Ktorá záhrada je väčšia
Robíme ozdobné trávniky
Praktickými aktivitami
precvičiť znázorňovanie
a výpočet obvodu a obsahu.
Oboznámiť s pojmom uhol
a uviesť praktické príklady.
Tvorba projektu –
Praktická matematika II
Precvičiť rysovanie uhlov
a určovanie veľkosti
narysovaného uhla .
Precvičiť rozdeľovanie uhlov
podľa veľkosti.
Utvrdiť získané vedomosti pri
určovaní susedných
a vrcholových uhlov.
učebnica, zbierky
úloh,
pracovné listy
precvičovanie,
skupinová práca
učebnica, zbierky
úloh,
pracovné listy
učebnica,
pracovné listy
rozhovor,
precvičovanie
rozhovor,
samostatná práca
Pozná a premieňa jednotky obsahu –
mm², cm², dm², m², km², ha, a.
Analyzuje útvary zložené zo štvorcov a
obdĺžnikov.
Využíva získané poznatky z výpočtu
obvodu a obsahu štvorca a obdĺžnika
pri výpočte obvodu a obsahu obrazcov
zložených zo štvorcov a obdĺžnikov.
Dokáže riešiť úlohy z praxe súvisiace
s obvodom a obsahom štvorca
a obdĺžnika.
Vie nájsť uhol v praktickom živote
Uhly okolo nás
Rozumie pojmom : výškový uhol,
strelecký uhol
Uhly v matematike
IV. Uhol a jeho
veľkosť, operácie
s uhlami
(5h)
papier,
špagát,
nožnice
učebnica, zbierky
úloh,
IKT
učebnica,
rysovacie
pomôcky,
učebnica,
rysovacie
pomôcky,
IKT
projektové vyučovanie
skupinová práca,
práca s IKT
Tvoríme skupiny
učebnica,
rysovacie
pomôcky,
IKT
rysovacie
pomôcky,
pracovné listy,
IKT
Optimalizujeme spôsoby
zápisu
IKT, časopisy,
zbierky
samostatná práca
IKT, pracovné listy
skupinová práca
IKT, pracovné listy
samostatná práca
Aké mená majú uhly
Precvičiť sčítanie, odčítanie
uhlov a dopočítanie veľkosti
tretieho uhla v trojuholníku.
Kamaráti a susedia
Urobiť jednoduchý prieskum,
zozbierať dáta, a usporiadať
ich podľa predpisu.
Hravou formou vytvárať
usporiadané skupiny prvkov.
Zvládnuť jednoduchý
štatistický výskum, spracovanie
a vyhodnotenie výsledkov.
Pridávame a uberáme
Usporadúvame podľa
predpisu
V. Kombinatorika
v úlohách
(3h)
vysvetľovanie,
práca s IKT,
precvičovanie
rozhovor,
samostatná práca,
práca s IKT
vysvetľovanie,
skupinová práca,
práca s IKT
skupinová práca,
práca s IKT
Vie uhol narysovať a popísať, pozná
jeho matematickú značku
Odmeria veľkosť narysovaného uhla
v stupňoch a vie porovnať uhly podľa
veľkosti.
Vie uhly rozdeliť podľa veľkosti
Odhadne primerane veľkosť uhla
Rozlišuje uhly vrcholové,
susedné.
Vie určiť a vypočítať veľkosť
vrcholového a susedného uhla.
Sčítava a odčítava veľkosti uhlov
Vie vypočítať veľkosť tretieho
vnútorného uhla trojuholníka v
stupňovej miere ak poznáme jeho dva
vnútorné uhly.
Vie systematicky usporiadať daný malý
počet prvkov podľa predpisu.
Vie vytvoriť dvoj-, troj-, štvorciferné
čísla (prvkov) z daného počtu číslic
(prvkov).
Vie zhromaždiť, usporiadať
a graficky znázorniť údaje
Dokáže analyzovať úlohu z hľadiska
stratégie jej riešenia a
zvoliť optimálny spôsob zápisu
riešenia tabuľkou a diagramom.
Osnovy predmetu Matematika 7.ročník
Cieľ
Poukázať na praktické využitie
vedomostí o zlomkoch.
Precvičiť znázorňovanie zlomkov.
Precvičiť vedomosti o zlomkoch.
Tematický okruh
I. Zlomky. Počtové
výkony so zlomkami
(8 h)
Precvičiť rôzne spôsoby
porovnávania zlomkov
Precvičiť počtové operácie so
zlomkami
Upevňovanie učiva o zlomoch
Vysvetliť na spôsoby rozumného
zaobchádzania s peniazmi.
Poukázať na praktické vedomosti
o percentách v bežnom živote
človeka.
Precvičiť poznatky o percentách pri
riešení rôznych typov úloh
Upevniť vedomosti o percentách pri
riešení praktických úloh.
Riešiť príklady z finančnej
matematiky.
Precvičiť príklady typu „zväčši,
Metódy, formy práce
motivačný rozhovor,
skupinová práca
samostatná práca
Zlomky v počítači
IKT
práca s IKT
Porovnávame zlomky
Sčitujeme
a odčitujeme zlomky
Násobíme a delíme
zlomky
Počítame so zlomkami
Čo vieme o zlomkoch
Využi zľavu
Vieš šetriť?
pracovné listy,
zbierky, učebnica,
IKT
didaktická hra,
samostatná práca
skupinová práca, práca s
IKT
časopisy, učebnica,
IKT
motivačný rozhovor
skupinová práca,
samostatná práca
práca s IKT
Projekt – „Vytvor si
banku“
Zopakujme si percentá
Rysujeme siete
učebnica, pracovné
listy
učebnica, zbierky
pracovné listy
zbierky, učebnica
skupinová práca,
samostatná práca
Vyrábame kocky
a kvádre
Premieňame jednotky
Ach tie vzorce
IKT, pracovné listy
výkres, rysovacie
pomôcky
Počítame s percentami
Kde všade sú percentá
Zábavné percentá
Úrokujeme
Narysovanie siete rôznych telies
Precvičiť poznatky o pomere.
Učebné zdroje
časopisy, pracovné
listy
pracovné listy
II. Percentá, úroky,
diagramy
(8 h)
Upevniť poznatky tematického celku
Vytvorenie modelu kocky a kvádra
Precvičiť premeny jednotiek objemu
a obsahu
Precvičiť použitie vzorcov na
výpočet objemu a povrchu.
Upevniť výpočet objemu a povrchu
pri riešení slovných úloh.
Upevniť učivo tematického celku
Téma
Zlomky v našom
živote
Vieš ma nakresliť?
III. Objem a povrch
kvádra a kocky
(6 h)
Plním alebo maľujem?
Zopakujme si všetko
o kocke a kvádri
Delíme
a porovnávame
Zväčšujeme a
zmenšujeme
Upravujeme pomery
pracovné listy
IKT
pracovné listy,
učebnica
pracovné listy,
zbierky
IKT
zbierky,
pracovné listy
skupinová práca,
skupinová práca
samostatná práca
projektové vyučovanie
samostatná práca
samostatná práca,
práca s IKT
skupinová práca,
samostatná práca
skupinová práca,
samostatná práca, práca s
Výstupy
Pozná význam pojmu zlomok.
Vie znázorniť zlomky rôznymi
spôsobmi.
Vie uplatniť poznatky o zlomkoch
pri riešení rôznych úloh.
Pohotovo počíta so zlomkami.
Ovláda základné poznatky
o zlomkoch.
Dokáže ekonomicky rozmýšľať,
chápe pojmom „zlacnenie o x%,
zlacnenie na x%.
Dokáže využiť vedomosti
o percentách pri riešení reálnych
situácii.
Vie riešiť rôzne typy úloh
o percentách.
Dokáže riešiť jednoduché príklady
z finančnej matematiky.
Ovláda základné učivo tematického
celku
Dokáže narysovať rôzne siete
telies.
Dokáže vytvoriť model kocky
a kvádra.
Vie premieňať jednotky objemu
a povrchu.
Dokáže správne používať vzorce na
výpočet objemu a povrchu kocky,
kvádra.
Dokáže použiť vzorce na výpočet
objemu a povrchu v slovných
úlohách.
Ovláda základné učivo tematického
zmenši v danom pomere“
Precvičiť počtové operácie a úpravu
pomerov
Upevniť poznatky o priamej
a nepriamej úmernosti.
Využiť poznatky o priamej
a nepriamej úmernosti pri riešení
slovných úloh.
Upevniť vedomosti tematického
celku.
Vypĺňame tabuľky
IV. Pomer. Priama
a nepriama úmernosť
(7 h)
Rozvíjať logické myslenie,
systematickosť a tvorivosť pri
riešení rôznych úloh
z kombinatoriky.
V. Kombinatorika
(4 h)
Rôzne úlohy
zbierky, pracovné
listy,
pracovné listy
Súťažíme
Čo sme sa naučili
zbierky, učebnica
pracovné listy
Nájdi všetky možnosti
Rozmýšľame
Hľadáme rôzne
riešenia
Ukáž čo vieš
učebnica, pracovné
listy
pracovné listy
IKT, učebnica,
zbierky
IKT, pracovné listy,
zbierky,
IKT
skupinová práca,
samostatná práca
didaktická hra, skupinová
práca
samostatná práca
samostatná práca
samostatná práca
IKT, didaktická hra
skupinová práca
IKT, skupinová práca
didaktická hra
didaktická hra, skupinová
práca, samostatná práca
IKT
celku.
Vie využiť poznatky o pomere
v rôznych úlohách.
Dokáže meniť čísla v danom
pomere.
Vie upraviť rôzne pomery na
základný tvar.
Vie rozlíšiť, či ide o priamu, alebo
nepriamu úmernosť.
Dokáže riešiť rôzne úlohy na
priamu a nepriamu úmernosť.
Vie aplikovať získané poznatky
tematického celku pri riešení
rôznych úloh.
Dokáže kombinovať prvky, vie
nájsť a vypísať všetky riešenia.
Dokáže riešiť rôzne typy úloh
úsudkom, logickou úvahou.
Osnovy predmetu Matematika 8.ročník
Cieľ
Upevniť a precvičiť sčítavanie,
odčítavanie celých čísel.
Precvičiť násobenie a delenie
celých čísel.
Upevniť získané poznatky
o poradí počtových výkonov.
Tematický okruh
I. Celé čísla
(8 h)
Zábavnou formou zopakovať
poznatky o rovinných útvaroch.
Precvičiť riešenie
konštrukčných úloh.
Upevniť poznatky o základných
prvkoch trojuholníka.
Vytvoriť projekt.
Precvičiť rysovanie
rovnobežiek, kolmíc
a štvoruholníkov.
Utvrdiť poznatky o dvojiciach
rôznych uhlov.
Upevniť poznatky
o lichobežníku.
Upevniť vedomosti o obsahu
trojuholníkov pri výpočte
Učebné zdroje
Metódy, formy práce
Hra so znamienkami
učebnica, zbierky
úloh
didaktická hra, skupinová
práca
Vie pohotovo sčítavať a odčítavať celé
čísla.
Ach tie znamienka
učebnica, zbierky
úloh
IKT
didaktická hra, skupinová
práca
Vie pohotovo násobiť a deliť celé čísla.
Chápe poradiu počtových výkonov,
dokáže riešiť príklady s viacerými
počtovým operáciami.
Vie využiť poznatky o celých číslach
v príkladoch z finančnej matematiky.
učebnica, pracovné
listy
samostatná práca
IKT, pracovné listy
zbierky úloh,
práca s IKT
opakovanie, precvičovanie
Čo má prednosť
Precvičiť poznatky o celých
číslach v príkladoch z finančnej
matematiky.
Zopakovať poznatky z celého
tematického celku.
Využiť poznatky tematického
celku pri tvorbe projektu.
Precvičiť základné
ekvivalentné úpravy pri riešení
rovníc.
Precvičiť riešenie lineárnych
rovníc.
Upevniť počtové operácie
s výrazmi.
Precvičiť úpravu výrazov na
súčin.
Utvrdiť poznatky tematického
celku.
Téma
Úver a dlh
Čo sme sa naučili
projektové vyučovanie
Projekt – „Rodinný
rozpočet“
pracovné listy
II.Premenná, výraz,
rovnica
(7 h)
Váhy v matematike
Čo ukrýva premenná
Počítať sa dá aj
s písmenami
Kde mám pár?
zbierky úloh,
učebnica
učebnica, zbierky
úloh
pracovné listy
IKT
skupinová práca,
samostatná práca
Zábavná geometria
pracovné listy
samostatná práca
Pravítko–môj kamarát
zbierky úloh,
učebnica
zbierky úloh,
učebnica
opakovanie, precvičovanie
samostatná práca
Zvládli sme aj písmena
III.Trojuholník,
zhodnosť
(4 h)
didaktická hra,
samostatná práca
skupinová práca,
samostatná práca
skupinová práca,
samostatná práca
práca s IKT
Úsečky v trojuholníku
Výstupy
Má zautomatizované základné počtové
výkony s celými číslami.
Ovláda základné učivo o celých číslach,
poznatky vie využiť.
Dokáže využiť poznatky pri tvorbe
projektu
Chápe význam ekvivalentných úprav
a vie ich použiť pri riešení rovníc.
Vie pohotovo riešiť jednoduché
lineárne rovnice.
Ovláda počtové operácie s výrazmi.
Dokáže upraviť výraz na súčin.
Ovláda základné učivo tematického
celku.
Rozozná rovinné útvary na základe ich
vlastností.
Vie riešiť základné typy konštrukčných
úloh.
Pozná vlastnosti prvkov trojuholníka,
vie ich použiť pri riešení úloh.
Vie využiť získané poznatky
z geometrie pri tvorbe projektu.
Dokáže presne a precízne rysovať
podľa návodu.
skupinová práca,
Hráme sa na „návrhárov“
Rovné čiary či krivky?
IV. Rovnobežníky,
lichobežníky, obsah
Uhly okolo nás
výkres,rysovacie
pomôcky
pracovné listy
samostatná práca
opakovanie,
Dokáže určiť vzájomné dvojice uhlov,
pozná ich vlastnosti, vie určiť ich
veľkosť.
Pozná vlastnosti lichobežníka, vie ho
narysovať.
praktických úloh.
Vytvoriť modely rôznych
hranolov.
Zopakovať poznatky o
priestorových a rovinných
útvaroch.
Precvičiť výpočet objemu a
povrchu hranolov
v praktických úlohách.
Zopakovať poznatky
tematického celku.
Upevniť poznatky o vzájomnej
polohe kružnice a priamky, 2
kružníc v rovine.
Zopakovať vedomosti
o kruhovom výseku, stredovom
a obvodovom uhle.
Precvičiť výpočet obvodu
kruhu v slovných úlohách.
Utvrdiť výpočet obsahu pri
riešení praktických úloh.
Formou hry zistiť
pravdepodobnosť rôznych
udalostí.
Zvládnuť jednoduchý
štatistický výskum, spracovanie
a vyhodnotenie výsledkov.
trojuholníka
(4 h)
IKT
Zvláštny štvoruholník
Počítame výmeru
pozemkov
zbierka úloh,
pracovné listy
učebnica,
zbierka úloh,
pracovné listy
Vyrábame hranoly
V. Hranoly
(4 h)
Priestor či rovina?
Kto je lepší?
Polohy v rovine
zbierka úloh,
pracovné listy
VI. Kruh, kružnica
(4 h)
samostatná práca
práca s IKT,
Dokáže vytvoriť sieť rôznych hranolov.
skupinová práca,
samostatná práca
didaktická hra, skupinová
práca
Ovláda pojmy kruhový výsek,
obvodový a stredový uhol, vie ich
použiť pri riešení rôznych úloh.
učebnica, zbierka
úloh, pracovné
listy
skupinová práca,
samostatná práca
skupinová práca,
samostatná práca
didaktická hra, skupinová
práca
Vie vypočítať obvod kruhu v rôznych
typoch úloh.
Vie vypočítať obsah kruhu v rôznych
typoch úloh.
Dokáže určiť pravdepodobnosť
rôznych udalostí.
IKT, časopisy,
zbierky
samostatná práca
Vie uskutočniť jednoduchý štatistický
výskum, spracovať a vyhodnotiť
získané informácie.
IKT, pracovné listy
IKT, pracovné listy,
učebnica
Hráme sa na štatistov
Pozná vzájomné polohy kružnice
a priamky, 2 kružníc.
opakovanie,
precvičovanie
Hra s číslami
VII.Pravdepodobnosť
a štatistika
(2 h)
Chápe rozdiel medzi rovinným
a priestorovým útvarom, pozná ich
vlastnosti.
Vie použiť vzorce na výpočet objemu
a povrchu hranolov pri riešení
praktických úloh.
Ovláda základné poznatky tematického
celku.
opakovanie, precvičovanie
Čo dokáže kružnica
Kruh, kružnica v slovných
úlohách
Aká je plocha kruhu
Vie vypočítať obsah trojuholníka,
poznatky vie uplatniť pri riešení
praktických úloh.
samostatná práca
výkres, rysovacie
pomôcky
pracovné listy, IKT
učebnica, zbierka
úloh, pracovné
listy
zbierka úloh,
pracovné listy
Plníme a maľujeme.
precvičovanie
skupinová práca,
samostatná práca
projektové vyučovanie
didaktická hra
Osnovy predmetu Matematika 9.ročník
Cieľ
Poukázať na praktické využitie
vedomostí o zlomkoch.
Precvičiť znázorňovanie
zlomkov.
Precvičiť vedomosti
o zlomkoch.
Precvičiť rôzne spôsoby
porovnávania zlomkov
Precvičiť počtové operácie so
zlomkami.
Upevňovanie učiva o zlomoch
Vysvetliť na spôsoby
rozumného zaobchádzania
s peniazmi.
Upevniť vedomosti
o percentách pri riešení
praktických úloh.
Riešiť príklady z finančnej
matematiky.
Upevniť poznatky tematického
celku
Tematický okruh
I. Zlomky. Počtové
výkony so
zlomkami(5)
Téma
Zlomky v našom živote
Učebné zdroje
Metódy, formy práce
pracovné listy
motivačný rozhovor
samostatná práca
práca
s počítačom
samostatná práca
práca vo dvojici
zbierka úloh
učebnica
samostatná práca
vysvetľovanie
pracovné listy
iné materiály
skupinová práca
diskusia
iné materiály
pracovné listy
motivačný rozhovor
samostatná práca
počítač v učebni
PC
skupinová práca v učebni
PC
rôzne pracovné
materiály
súťaž v skupinách
vysvetľovanie
pracovné listy
zbierka, učebnica
samostatná práca
motivačný rozhovor
Zlomky v počítači
Počítame so zlomkami
Pozná význam pojmu zlomok.
Vie znázorniť zlomky rôznymi spôsobmi.
Vie uplatniť poznatky o zlomkoch pri
riešení rôznych úloh.
Pohotovo počíta so zlomkami.
Čo vieme o zlomkoch
Využi zľavu
II.Percentá, úroky,
diagramy (5 h)
Vieš šetriť?
Zábavné percentá
Úrokujeme
Precvičiť počtové operácie
a úpravu pomerov.
Upevniť poznatky o priamej
a nepriamej úmernosti.
Upevniť vedomosti
tematického celku.
Upevniť a precvičiť sčítavanie,
odčítavanie celých čísel.
Precvičiť násobenie a delenie
celých čísel.
Upevniť získané poznatky
o poradí počtových výkonov.
Precvičiť poznatky
o absolútnej hodnote čísla.
Precvičiť počtové operácie
s celými číslami.
Precvičiť rysovanie
rovnobežiek, kolmíc
a štvoruholníkov.
Utvrdiť poznatky o dvojiciach
rôznych uhlov.
Upevniť poznatky
Výstupy
III. Pomer. Priama
a nepriama
úmernosť (3h)
Vypĺňame tabuľky
pracovné listy
Rôzne úlohy
zbierka,
učebnica
rôzne pracovné
materiály
Súťažíme
IV. Celé čísla(5h)
Ach tie znamienka
zbierka úloh,
učebnica
Čísla v koľajniciach
rôzne pracovné
materiály
Nenechaj sa pomýliť
skupinová práca
motivačný rozhovor
práca vo dvojiciach
vysvetľovanie
didaktická hra
diskusia
samostatná práca
motivačný rozhovor
tvorba samostatných
projektov
práca s PC
samostatná práca s PC
Čo sme sa naučili
Rovné čiary či krivky?
V. Rovnobežníky,
pracovné listy
zbierka úloh
pracovné listy
výkres a iné
skupinová práca
rozhovor
projektová činnosť
Dokáže ekonomicky rozmýšľať, chápe
pojmom „zlacnenie o x%, zlacnenie na x%.
Dokáže využiť vedomosti o percentách pri
riešení reálnych situácii.
Vie riešiť rôzne typy úloh o percentách.
Dokáže riešiť jednoduché príklady
z finančnej matematiky.
Ovláda základné učivo tematického celku
Vie využiť poznatky o pomere v rôznych
úlohách.
Vie rozlíšiť, či ide o priamu, alebo
nepriamu úmernosť.
Dokáže riešiť rôzne úlohy na priamu
a nepriamu úmernosť.
Vie pohotovo sčítavať a odčítavať celé
čísla.
Vie pohotovo násobiť a deliť celé čísla.
Chápe poradiu počtových výkonov,
dokáže riešiť príklady s viacerými
počtovým operáciami.
Rozumie pojmu absolútna hodnota, vie
poznatky uplatniť pri riešení úloh.
Má zautomatizované základné počtové
výkony s celými číslami.
Dokáže presne a precízne rysovať podľa
návodu.
Dokáže určiť vzájomné dvojice uhlov,
pozná ich vlastnosti, vie určiť ich veľkosť.
Pozná vlastnosti lichobežníka, vie ho
narysovať.
Vie vypočítať obsah trojuholníka,
poznatky vie uplatniť pri riešení
o lichobežníku.
Upevniť vedomosti o obsahu
trojuholníkov pri výpočte
praktických úloh.
Upevniť poznatky o vzájomnej
polohe kružnice a priamky, 2
kružníc v rovine.
Zopakovať vedomosti
o kruhovom výseku,
stredovom a obvodovom uhle.
Utvrdiť výpočet obsahu pri
riešení praktických úloh.
Upevniť poznatky o druhoch
uhlov, o výpočte veľkosti
uhlov, o typoch trojuholníkov
podľa uhlov, o sčítaní
a odčítaní veľkosti uhlov.
Dokázať rysovať a merať uhly
v rôznych polohách. Precvičiť
praktické úlohy o uhloch.
Upevniť poznatky o rôznych
typoch slovných úloh.
Dodržiavať štruktúrovanie
slovnej úlohy.
Vedieť sa dopracovať
k výsledku postupnými
a správnymi krokmi.
Využiť poznatky pri tvorbe
projektu.
Dokázať využiť vlastné
poznatky a kreativitu pri
tvorbe nových zadaní slovných
úloh.
Lichobežníky,
Obsah trojuholníka
(4h)
Dvojice uhlov
Zvláštny štvoruholník
Počítame výmeru
pozemkov
pomôcky
zbierka úloh
učebnica
rôzne pracovné
materiály
zbierka úloh
pracovné listy
diskusia a rozhovor
praktických úloh.
samostatná práca
motivačný rozhovor
Pozná vzájomné polohy kružnice
a priamky, 2 kružníc.
Ovláda pojmy kruhový výsek, obvodový
a stredový uhol, vie ich použiť pri riešení
rôznych úloh.
Vie vypočítať obvod kruhu v rôznych
typoch úloh.
Vie vypočítať obsah kruhu v rôznych
typoch úloh.
skupinová práca
vysvetľovanie
samostatná práca
Čo dokáže kružnica
VI. Kruh, kružnica
(2h)
Aká je plocha kruhu
Uhol
VII. Uhly, meranie
uhlov, výpočet
veľkosti uhlov (3h)
Stupne a minúty
Matematické symboly
Práca a pohyb
VIII. Slovné úlohy
(6 h)
To je jednoduché
Projekt – „ Sporíme
a investujeme“
Buď kreatívny
Slovné úlohy z rôznych
praktických
životných situácií
pracovné listy
učebnica
pracovné listy
iné pracovné
materiály
zbierka úloh
učebnica
skupinová práca
motivačný rozhovor
samostatná práca
vysvetľovanie
samostatná práca
vysvetľovanie
kalkulačka
pracovné listy
súťaž v skupinách
práca s PC
vo Worde
samostatná práca na PC
zbierka úloh
učebnica
samostatná práca
motivačný rozhovor
rôzne
matematické
pomôcky
zbierka úloh
pracovné listy
skupinová práca
rozhovor
pracovné listy
samostatná práca
triedna súťaž
rôzne pracovné
materiály
zbierky
pracovné listy
samostatná práca
tvorba projektu
práca vo dvojiciach
samostatná práca
motivačný rozhovor
Má základné informácie o všetkých typoch
uhlov.
Vie spočítavať a odpočítavať ich veľkosti.
Dokáže narysovať grafický súčet uhlov.
Ovláda jednotky uhlov a vie s nimi
správne počítať.
Vie narysovať všetky druhy uhlov. Pozná
základné vlastnosti uhlov v rovinných
útvaroch.
Žiak má vedomosti o základných
pravidlách výpočtu slovných úloh.
Je schopný postupným krokmi vypočítať
správny výsledok. Vždy dodržiava
štruktúru slovnej úlohy, ktorá je nemenná.
Dokáže si poradiť aj s komplikovanými
zadaniami slovných úloh.
Pomocou materiálu a vlastných poznatkov
vie vytvoriť nové použiteľné úlohy.
Download

Školský vzdelávací program Matematika Stupeň vzdelania: ISCED 2