KAMENINOVÉ RÚROVÉ SYSTÉMY –
VÝSTAVBA V OTVORENOM VÝKOPE
SILNÉ. TRVÁCNE. S BUDÚCNOSŤOU.
Steinzeug-Keramo
ZÁVODY
Nemecko: Frechen a Bad
Schmiedeberg
Belgicko: Hasselt
Holandsko: Belfeld
PRACOVNÍCI 530 spolu
PRODUKTY Kameninové rúry, tvarovky, šachty a
príslušenstvo
TRHY Európa
Stredný a Ďaleký Východ
Zámorie
OBSAH
Podnik....................................................................... 02
Vlastnosti materiálu a produktov................................ 04
Pohľad do výroby....................................................... 07
Trvácnosť................................................................... 08
Sortiment produktov.................................................. 10
Technické údaje......................................................... 14
Návod na montáž...................................................... 25
Skúšky...................................................................... 33
Zábezpeka kvality/certifikácia/Označenie................... 36
Všeobecné pokyny.................................................... 37
Kamenina KOMPAKT................................................. 38
3
GLAZOVANÁ. KAMENINA – KERAMIKA NAJVYŠŠEJ
KVALITY
Náš podnik
Steinzeug-Keramo s. r. o, člen skupiny Wieneberg AG,
je s dvomi výrobnými závodmi v Nemecku (Frechen
a Bad Schmiedeberg), s jedným v Belgicku (Hasselt) a
jedným v Holandsku (Belfeld) v Európe najväčším výrobcom
kameninových rúr a tvaroviek na odvádzanie odpadových
vôd. Vo všetkých štyroch závodoch vyrábame denne,
24 hodín, vo dne i v noci, systémy kameninových rúr
pre celý svet.
Čo je pre nás samozrejmé
Pre bezpečnosť, spoľahlivosť a hospodárnosť pri
odvádzaní odpadových vôd vyrábame kameninové
rúry a tvarovky prvotriednej kvality, najvyššej akosti a s
najmodernejšou technikou výroby. Samozrejme pri tom
plníme požiadavky na ekologické a trvácne produkty: od
ťažby prírodných surovín ílu cez efektívne spracovanie
v technicky vysoko vyspelých zariadeniach závodu,
odbornú montáž, výrobu existujúcu viac ako 100 rokov
až po stopercentnú recykláciu.
Naše servisné služby
Pre nás je tiež rovnako samozrejmé byť tu pre našich
zákazníkov a partnerov, byť im poruke, starať sa o nich
a odpovedať im na všetky otázky týkajúce sa výstavby
kanalizácií a podporovať ich. Náš v celom svete zaužívaný
servisný koncept začína pri rozsiahlom poradenstve,
starostlivosti a vykonávaní stavebných opatrení a preniká
do všetkých oblastí dobre fungujúceho obchodného
partnerstva. Na to sú k dispozícii naše kompetentné
pracovníčky a pracovníci – po celom svete:
regionálni konzultanti
osobné poradenstvo pre výstavbu
online-informačný systém non-stop
4
TO PRAVÉ. KAMENINOVÉ RÚRY –
DOBRÝ KUS PRÍRODY
Kamenina –
vlastnosti materiálu a výrobkov
Kamenina –
ekologická a pre životné prostredie únosná
Ekologické a zodpovedné riešenia dneška sú
spoľahlivými a svedomitými rozhodnutiami pre zajtrajšok.
To platí aj pre naše siete odpadových vôd, ktoré ako
nevyhnutné zariadenie našej podzemnej infraštruktúry
musí vykonávať obzvlášť “tvrdú prácu”. Sú na ne kladené
extrémne požiadavky, požadujú sa od nich súbežne
mnohé vlastnosti.
Popri budovaní tesnejších, trvanlivejších a spoľahlivejších
systémov pre odpadové vody je dnes nevyhnutné
vyrábať ich z ekologických a pre životné prostredie
únosných surovín a na konci dlhej doby užívania
aj primerane využiť. S kameninovými rúrami, ktoré
na sto percent pozostávajú z prírodných a bohato
sa vyskytujúcich surovín ílu, vody a šamotu, je to
samozrejmé, lebo aj
Kto si zvolí kameninové rúry pre stavbu kanalizácie, do
budúcnosti sa zaručene rozhodne pre správnu voľbu.
Kameninové rúry s ľahkosťou spĺňajú vysoké požiadavky
na bezpečnú, spoľahlivú, trvalú a súčasne hospodárnu
prevádzku – a to viac ako sto rokov. Týmto dlhotrvajúcim
využívaním kameninové rúrové systémy nikdy
nestrácajú svoje spoľahlivé funkčné vlastnosti, ako napr.
odolnosť voči vysokotlakovému čisteniu a abrazívnym
požiadavkám, výborné a spoľahlivé hydraulické vlastnosti
prostredníctvom hladkej vnútornej glazovanej keramickej
plochy a, a, a …
ich spotreba energie a ich CO2-emisie pri výrobe sú
bezvýznamné a vo vzťahu k zvlášť dlhej dobe
využiteľnosti pruduktov dokonca veľmi nepatrné
za podmienok prevádzky sú spodné vody a pôda
chránené
látkové zužitkovanie je bezproblematické a plnohodnotné
íl a šamot
+ voda
+ oheň
= 100% kamenina
VLASTNOSTI MATERIÁLU A PRODUKTOV
Objemová hmotnosť ............................................ 22 KN/m3
Pevnosť v ťahu pri ohybe ............................ 15 až 40 N/mm2
Pevnosť v tlaku ....................................... 100 až 200 N/mm2
Pevnosť v ťahu ............................................ 10 až 20 N/mm2
Modul pružnosti......................................... ~ 50.000 N/mm2
Koeficient tepelnej rozťažnosti K -1 ........ ~ 5 x 10–6
Špecifická tepelná vodivosť ........... ~1,2 W/m x K
Poissonova konštanta ................................... 0,25
Medzná únosnosť pri vrcholovom
zaťažení ................................. od 34 do 160 kN/m
Produkty majú výborné vlastnosti
pre použitie v oblasti odvádzania
odpadových vôd. Hladké vnútorné
plochy, chemická odolnosť, odolnosť
proti oderu ako aj vysoká únosnosť
dovoľujú použitie vo všetkých oblastiach odvádzania odpadových vôd.
Nepriepustnosť ................................... 2,4 bar
Odolnosť voči korózii ..............................dané
Chemická odolnosť pH....................... 0 až 14
Mrazuvzdornosť ......................................dané
Biologická odolnosť ................................dané
Ozónovzdornosť .....................................dané
6
Tvrdosť (podľa Mohsovej stupnice):................................. ~ 7
Prahová pevnosť........................................................ odolné
Správanie sa pri požiari ......................................... nehorľavé
Hydraulická drsnosť k ............................................. 0,02 mm
Oderuvzdornosť am .............................................. ≤ 0,25 mm
Odolnosť voči vysokotlakovému čisteniu ................. 340 bar
Životnosť/Doba užívania ............................. 100 rokov a viac
FASCINUJÚCE. KAMENINOVÉ RÚRY –
POHĽAD DO VÝROBY
Pýtame sa na celé know-how
„Správna zmes“ prírodných surovín ílu, šamotu a vody a vysoko moderného technického procesu výroby
kameninových rúr a tvaroviek garantuje nemeniacu sa dobrú kvalitu na vysokej úrovni. Náš kvalitný manažment
kontroluje pritom každý jednotlivý proces.
Príprava: Íl a šamot sa rozdrobia, zmiešajú s vodou a
homogenizujú sa.
Tvarovanie: Nasleduje tvarovanie vo vákuových
vytláčacích lisoch; časy sušenia a vypaľovania sa
skrátia.
Sušenie: Pri cca. 80 °C sa rúry sušia. Vďaka moderným výrobným technikám, ako napr. rýchlosušeniu,
sa môže doba sušenia dnes výrazne skrátiť a tolerancie sa môžu minimalizovať. Glazovanie: Nasleduje
glazovanie a ukladanie rúr. Kameninové rúry a tvarovky
dostanú glazúru zo surovej hliny.
Vypaľovanie: Vypaľovanie je najdôležitejší proces.
Práve pri ňom sa vyžaduje absolútna profesionalita. Na
konci výpalu sú výrobky presne podľa miery privádzané
ku konečnej úprave.
Kontinuálne investície do “výskumu a vývoja” sa
starajú o impulzy a zabraňujú zaostávaniu v teórii, ale
predovšetkým v praxi:
Takým spôsobom sú:
montážne dĺžky rúr zvýšené na 2,50 m, spoje
optimalizované, a vyvinuté hrdlové spoje typu S
zvýšené hrúbky stien pri veľko-priemerových rúrach
zvýšené únosnosti pri veľko-priemerových rúrach
obrúsené a vyfrézované vysokopevnostné kameninové rúry s toleranciami 1/10 mm
8
TRVÁCNOSŤ
„Žiaden iný materiál na rúry neponúka tak veľa,
nie je pre stavbu trvácnych kanalizačných sietí
vhodnejší a nespája v sebe tak veľa plusových
bodov než kamenina.“
Kameninové rúry pre generácie
Známy „Trojpilierový model trvalého vývoja“
vychádza z toho, že trvalý (natrvalo ekologický) vývoj sa môže dosiahnuť iba súčasným
a oprávneným presadzovaním ekologických, hospodárskych a sociálnych cieľov.
Schopné hospodárenie pre budúcnosť teda
znamená: našim deťom a vnukom musíme
zanechať intaktnú ekologickú, ekonomickú a
sociálnu štruktúru. Súčasťou tejto štruktúry sú
podľa nášho dnešného postoja prirodzene aj
podzemné komunálne infraštruktúry, siete k
zásobovaniu, odvádzaniu a likvidácii. Absolútne bezpečný a spoľahlivý systém pre odpadové vody z kameniny je tá správna voľba.
9
GENIÁLNE. KAMENINOVÉ RÚRY – VHODNÉ PRE ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE – HOSPODÁRNE – SOCIÁLNE
Hospodárne
Dlhá prevádzkovateľnosť a nepatrné náklady na údržbu a prevádzkyschopnosť
kameninových systémov pre odpadové vody sú viac ako sto rokov
rozhodujúcimi parametrami pre ich hospodárnosť. Ako majetkový predmet v
komunálnom investičnom majetku zostáva nedotknutý, keďže straty majetku
sú absolútne minimálne. V neposlednom rade úlohou starostlivosti obcí a
miest o existenciu je krytie nákladov prevádzky kanalizácie poplatkami za
odpadové vody. Systémom kameninových rúr sa rozvíja refinancovanie
zariadenia pre odvádzanie odpadových vôd cez dlhú prevádzkyschopnosť
s nepatrnými odpisovými sadzbami (1 až 1,5 percenta), a tým nízkymi
poplatkami. Cenovopriaznivé a jedinečné vytvorenie odvádzania odpadových
vôd je teda osobitnou povinnosťou.
Vhodné pre životné prostredie
Bezpečnosť, nepriepustnosť a spoľahlivosť rozhodujú
o znášanlivosti pre životné prostredie. Systémy
kameninových rúr mu poskytujú: V pôde a spodných
vodách sa správajú neutrálne, tzn. cez materiál sa
nekoná žiadna výmena medzi odpadovou vodou/
pôdou/podzemnou vodou. Z toho vyplýva odolnosť
proti opotrebeniu a korózii. Samozrejme o ekologickosti
kameniny hovoria aj prírodné suroviny a ich ťažba ako aj
100-percentná recyklovateľnosť.
Vhodné pre ďalšie generácie
Neustáleho finančného zaťaženia na sanovanie a
renováciu systémov pre odpadové vody zostávajú
nasledujúce generácie pri použití potrubí z kameninových
rúr ušetrené. Pri životnosti rúr viac ako sto rokov sa
značne šetria vstupy a finančné prostriedky.
“Cradle to Cradle” – certifikované
Realizáciou dizajnového konceptu “Cradle to Cradle” (jedenkrát nadobudnuté hodnoty
pre človeka a životné prostredie zostávajú v cyklických kolobehoch zachované) a
príslušnou certifikáciou vo všetkých výrobných lokalitách určujeme ďalšie kritériá.
10
SORTIMENT PRODUKTOV
EXAKTNÝ. SYSTÉMY KAMENINOVÝCH RÚR –
RIEŠENIA PRE VŠETKY PRÍPADY
Naše kameninové rúry a tvarovky Vám poskytnú všetko, čo potrebujete. S nimi môžete
vynikajúco plánovať
výborne kalkulovať
a ešte lepšie stavať
Rozsiahly sortiment zahŕňa pre spôsob stavby v otvorenom výkope skupinu produktov kameninových
hrdlových rúr v nasledovných dimenziách:
DN 100 až DN 150 v stavebných dĺžkach 1,00 m až 1,50 m so spojovacím systémom F, hrdlový spoj L
DN 200 až DN 1000 v stavebných dĺžkach až 2,50 m so spojovacím systémom C, hrdlový spoj K a S
DN 1200 až DN 1400 v stavebných dĺžkach 2,00 m s bezhrdlovým spojom V4A
Kameninové rúry s hrdlovým spojom S
stavebná dĺžka: 2,50 m
vnútorne vybrúsené hrdlo
zvonka vybrúsený koniec rúry
redukovaný podiel tesnenia
vysokoprecízne prechody
zo strany závodu vykonaná mechanická
skúška so skúšobným tlakom najmenej
2 bar
11
RÚRY
Hrdlový spoj L
Stavebné dĺžky 1,00 / 1,50 / 2,50 m
Hrdlový spoj K
Stavebné dĺžky 2,00 / 2,50 m
Táto skupina výrobkov sa hodí pre súkromné, komunálne a priemyselné odvádzanie odpadových vôd.
Hrdlový spoj S
Stavebná dĺžka 2,50 m
12
TVAROVKY
Samotné kameninové rúry ešte nevytvárajú úplný odvodňovací systém. Až s tvarovkami,
zodpovedajúcim príslušenstvom a šachtami funguje bezpečné a spoľahlivé odvádzanie
odpadových vôd.
tvarovky
Oblúky, odbočky, kĺbové tvarovky z kameniny umožňujú zmenu smeru, zlučovanie ako aj kĺbové
pripojenie na šachty, stavebné objekty a cestné odvodnenie. Náš program ich poskytuje v
rozličných prevedeniach, uhloch a menovitých svetlostiach, respektíve stavebných dĺžkach.
Oblúky
Odbočky
Kĺbové kusy
Prechodové kusy
13
PRÍSLUŠENSTVO A ŠACHTY
Príslušenstvo
Program originálneho príslušenstva je optimálne v súlade s rúrovým programom. Pre napojovaciu a spojovaciu techniku zahŕňa:
Napojovacie elementy C
- DN 150 a DN 200
Tesniace elementy pre osadenie a
pripojenie v šachte
Spojovacie manžety
- Typ 2A normálna pevnosť –
vysokopevnostné
- Typ 2B normálna pevnosť –
vysokopevnostné
Skúšobné a montážne prístroje
Tesniace krúžky
- Prechodové krúžky
- Vyrovnávacie krúžky
- Pripojovacie krúžky
- Spojovacie krúžky
- Sedlové krúžky
Napojovacie elementy
Spojovacie manžety
Tesniace krúžky
Šachty
Naše kompletné a spojovacie šachty v menovitých svetlostiach DN 800, DN 1000 a DN 1200 ako aj inšpekčná
domová šachta v menovitej svetlosti DN 400 kompletujú
náš program.
Šachty
14
RÚRY
Hrdlové rúry DN 100 až DN 1000 s hrdlovým spojom L – spojovací systém F a s hrdlovým spojom K a S – spojovací systém C
d8 d4
d1d3
l1
Menovitá
svetlosť
Pevnostná trieda
DN
Medzná
únosnosť pri
vrcholovom
zaťažení
Typ spoja
Priemer rúry
Priemer hrdla
stavebná dĺžka
l
Priem.
hmot.
FN
Vnútorný
Vonkajší
Vonkajší
(max.)
kN/m
d1
mm
d3
mm
d8
mm
m
kg/m
100±4
131±3
200
1,00/1,25
15
230
1,00/1,25
19
100
34
34
L
125
34
34
L
126±4
159±3,5
150
34
34
L
151±5
186±4
260
1,00/1,25/1,50
24
200
160
40/48*
L/S
200±5
242±5
340
1,00/1,50/2,50
37
200
240
48
S
200±5
254±5
360
2,50
43
250
160
40
S
250±6
299±6
400
2,50
53
250
240
60
S
250±6
318±6
440
2,50
75
300
160
48
S
300±7
355±7
470
2,50
72
300
240
72
S
300±7
376±7
510
2,50
100
350
160
56
K
348±7
417±7
525
2,00
101
400
160
64
S
404±8
486±8
620
2,50
136
400
200
80
S
398±8
492±8
650
2,50
152
450
160
72
K
447±8
548±8
720
2,00
196
500
120
60
S
496±9
581±9
730
2,50
174
500
160
80
S
496±9
609±9
790
2,50
230
600
95
57
S
597±12
687±12
860
2,50
230
600
160
96
S
597±12
725±12
930
2,50
326
700
200
140
K
694±12
862±12
1106
2,50
468
800
160
128
K
792±12
964±12
1209
2,50
548
900
120
108
K
891±14
1084±14
1322
2,00
675
1000
120
120
K
1056±15
1273±15
1500
2,00
895
* Vrcholová pevnosť 48 kN/m na požiadanie; d4 podľa EN 295
15
Bezhrdlové rúry DN 1200 a DN 1400
S bezhrdlovým spojom – spojovacia manžeta typ V4A
bk
Dz
dk
d1 d3
l1
Menovitá
svetlosť
Pevnostná trieda
DN
Medzná
únosnosť pri
vrcholovom
zaťažení
Priemer rúry
Spojka
Dištančný
krúžok
Stavebná
dĺžka
I1
FN
Vnútorný
Vonkajší
Vonkajší
(max.)
Hrúbka
±1mm
kN/m
d1
mm
d3
mm
dK
mm
DZ
mm
mm
Priem.
hmot.
kg/m
1200
95
114
1249±18
1457±18
1422
10
1981
992
1400
L
90
1400±30
1600±30
1570
10
1981
1008
Program rúr s hrdlom pre oblasti získavania vôd
Pre kanály, napr. v oblastiach ochranných pásiem II stupňa, sa používajú
kameninové rúry s hrdlom v menovitých svetlostiach DN 150 až DN 600.
Tieto kameninové hrdlové rúry sa dodatočne zo strany závodu skontrolujú
skúšobným tlakom 2,4 bar.
16
17
TVAROVKY
Oblúky DN 100 až DN 300
s hrdlovým spojom L a K – spojovací systém F a C
Menovitá
svetlosť
Pevnostná trieda
DN
Oblúk
15°
30°
150
Priemerná
hmotnosť
45°
90°
kg/kus
100
34
+
+
+
+
6
125
34
+
+
+
+
7
900
150
34
+
+
+
+
10
200
160
+
+
+
+
15
200
240
+
+
+
-
22
250
160
+
+
+
-
25
250
240
+
+
+
-
45
300
160
+
+
+
-
37
300
240
+
+
+
-
59
Odbočky DN 100 až DN 300
s hrdlovým spojom L a K – spojovací systém F a C
100
DN 2
100
DN 1/DN 2
34/34
Odbočka 45°
± 5°
Odbočka 90°
± 5°
z
(max.)
a
(max.)
z
(max.)
a
(max.)
mm
mm
mm
mm
275
240
Stavebná
dĺžka
Priem.
hmot.
2
DN 1
Pevnostná
trieda
I1
a
m
kg/kus
0,40
12
125
100
34/34
290
240
0,40
15
125
125
34/34
285
260
0,40
15
150
100
34/34
310
240
0,40
16
150
125
34/34
300
260
0,40
18
230
160
DN
Menovitá
svetlosť
150
150
160/34
355
270
0,40
20
200
100
160/34
340
250
0,50
28
200
125
160/34
365
260
0,50
30
200
150
160/34
250
170
0,50
26
200
200
160/160
460
320
300
180
0,60
40
200
150
240/34
435
320
250
170
0,50
36
200
200
240/160
435
320
250
180
0,60
42
250
150
160/34
250
170
0,50
42
250
150
240/34
465
370
250
170
0,50
55
250
200
160/160
465
370
250
180
0,60
48
250
200
240/160
465
370
250
180
0,60
64
300
150
160/34
250
170
0,50
73
300
150
240/34
495
370
250
170
0,50
73
300
200
160/160
495
370
250
180
0,60
60
300
200
240/160
545
370
250
180
0,60
86
DN1
z
l1
DN2
a
DN1
z
l1
Hodnoty „z“ a „a“ sú direktívne miery. Ostatné
miery a vrcholové tlakové sily ako rúry.
Odbočenie je vždy v normálnej pevnosti.
18
TVAROVKY
Kompaktné odbočky 45° DN 200 až DN 300
s hrdlovým spojom L a K – spojovací systém F a C
Menovitá svetlosť
Pevnostná trieda
DN
2
DN 1
DN 2
DN 1/DN 2
200
150
160/34
250
150
300
150
Odbočka 45°
± 5°
Stavebná
dĺžka
Priem.
hmot.
z
(max.)
a
(max.)
I1
mm
mm
m
kg/kus
400
250
0,50
26
160/34
400
250
0,50
41
160/34
430
260
0,50
49
a
DN1
z
l1
Hodnoty „z“ a „a“ sú direktívne miery. Odbočky 45° ± 5°. Ostatné miery a vrcholové tlakové sily ako rúry. Charakteristická pre
túto formu odbočiek je krátka montážna dĺžka a malý výčnelok (hodnota „a“) hrdlovej odbočky.
Kompaktné odbočky 90° DN 350 až DN 1400
s hrdlovým spojom L a K – spojovací systém F a C
Menovitá svetlosť
DN2
Pevnostná
trieda
Odbočka 90°
± 5°
z
a
(max.)
z
l1
Od DN 350 sa rozlišuje pravá
a ľavá odbočka (pohľad v
smere toku).
Hodnoty „z“ a „a“ sú direktívne miery. Ostatné
miery a vrcholové tlakové sily ako rúry.
Odbočenie je vždy v normálnej pevnosti.
Priem.
hmot.
DN 1
DN 2
DN 1/DN 2
mm
mm
m
kg/kus
350
150
160/34
250
70
1,00
68
350
200
160/160
250
80
1,00
70
400
150
160/34
350
70
1,00
145
400
150
200/34
350
70
1,00
172
400
200
160/160
350
80
1,00
145
400
200
200/160
350
80
1,00
172
450
150
160/34
350
70
1,00
145
450
200
160/160
350
80
1,00
148
500
150
120/34
350
70
1,00
190
500
150
160/34
350
70
1,00
270
500
200
120/160
350
80
1,00
190
500
200
160/160
350
80
1,00
270
600
150
95/34
350
70
1,00
258
600
150
160/34
350
70
1,00
360
600
200
95/160
350
80
1,00
258
600
200
160/160
350
80
1,00
360
a
DN1
Stavebná
dĺžka
Väčšie menovité svetlosti na požiadanie
I1
19
Odbočky bez hrdla, pre dodatočné vsadenie
2
DN
a
Menovitá svetlosť
DN 1
DN 2
Pevnostná
trieda
Odbočka 45°
± 5°
DN 1/DN 2
Odbočka 90°
Stavebná
dĺžka
z
a
(max.)
z
a
(max.)
I1
mm
mm
mm
mm
m
150
150
34/34
400
270
250
170
0,50
200
150
160/34
450
320
300
170
0,60
200
200
160/160
450
320
300
180
0,60
200
150
240/34
450
320
0,60
250
150
160/34
450
370
300
170
0,60
250
200
160/160
450
370
300
180
0,60
300
170
0,60
250
150
240/34
450
370
300
150
160/34
450
370
DN1
z
l1
DN2
a
DN1
0,60
l1
Kĺbové kusy DN 150 až DN 1400
s hrdlovým spojom L a K – spojovací systém F a C
Menovitá Pevnostná trieda
svetlosť
DN
Kĺbové kusy
Prítok (GZ)
Odtok (GA)
Stavebná dĺžkaI1 Stavebná dĺžkaI1
m
m
Vložka (GE)
Dĺžka drieku
m
150
34
0,60
0,60
0,25
200
160
0,60
0,60
0,25
200
240
0,60
0,60
0,25
250
160
0,60
0,60
0,25
250
240
0,60
0,60
0,25
300
160
0,60
0,60
0,25
300
240
0,60
0,60
0,25
350
160
0,75
0,75
0,25
400
160
0,75
0,75
0,25
400
200
0,75
0,75
0,25
450
160
0,75
0,75
0,25
500
120
0,75
0,75
0,25
500
160
0,75
0,75
0,25
600
95
0,75
0,75
0,25
600
160
0,75
0,75
0,25
700
200
0,75
0,75
0,25
800
160
0,75
0,75
0,25
900
120
0,75
0,75
0,25
1000
120
0,75
0,75
0,25
1200
95
na požiadanie
1400
L
na požiadanie
l1
l1
GZ (kĺbový kus – prítok)
250
250
GE (kĺbový kus – vložka)
l1
GA (kĺbový kus – odtok)
20
TVAROVKY / ŠPECIÁLNE TVAROVKY
Prechody s hrdlovým spojom L a K – spojovací systém F a C
Menovitá svetlosť
DN1
Pevnostná trieda
Stavebná dĺžka
DN 1/DN 2
I1
Priem. hmot.
DN2
DN 1
DN 2
DN 100/125
DN 100/150
DN1
DN2
DN 125/150
DN 150/200
DN 200/250
DN 250/300
Tesnenie a hrdlový spoj viď tabuľka o rúrach
m
kg/kus
100
125
34/34
0,25
6
100
150
34/34
0,25
7
125
150
34/34
0,25
8
150
200
34/160
0,25
11
200
250
160/160
0,25
15
250
300
160/160
0,25
21
Doplnkové prechodové kusy pre spojenie rozdielnych pevnostných tried
Doplnkový prechodový kus N na H, koniec rúry N, hrdlo H. Pre prechod vysokopevnostných rúr na rúry s normálnou pevnosťou (pri rovnakej menovitej
svetlosti) sa ponúkajú nasledovné prechody: DN 200 H / 200 N a DN 250 H /
250 N. Miery zodpovedajú v hrdle vysokopevnostnej triede (H) a na konci rúry
triede s normálnou pevnosťou (N). Stavebná dĺžka činí 0,25 m (± 10 mm).
Šachtové vložky (GM) s hrdlovým spojom L a K – spojovací systém F a C
Šachtové vložky – hrdlá pre osadenie do stavebnej konštrukcie a šachiet,
úplne neglazované a zvonka zdrsnené.
Menovitá svetlosť
Hrdlový spoj L
podľa spojovacieho systému F
d8
Pevnostná trieda
Priem. hmot.
DN
kg/kus
max. 100
Hrdlový spoj K
podľa spojovacieho systému C
d8
max. 100
100
34
200
125
34
230
150
34
260
200
160
340
200
240
360
250
160
400
250
240
440
300
160
470
300
240
510
400
160
620
400
200
650
21
PRÍSLUŠENSTVO
Napojovacie elementy C s hrdlovým spojom L – spojovací systém F
Pri použití napojovacieho elementu C je tesniaci element už predmontovaný.
DN 150: priemer vývrtu: 200 +1/-0 mm;
Najmenšia menovitá svetlosť rúry, ktorú možno navŕtať: DN 400
DN 200: priemer vývrtu: 257 +1/-0 mm;
Hrúbka steny hlavnej rúry: > 70 mm
Menovitá svetlosť
Dĺžka drieku*
Hmotnosť
e
cca.
DN
mm
kg/kus
150
40
6
150
70
6
150
100
8
150
200
10
200
70
8
200
100
9
200
200
15
* Dalšie dĺžky driekov medzi 100 mm a 200 mm k dispozícii
Spojovacie manžety typu 2A a typu 2B
Spojovacie manžety KeraMat pre spojenie 2 koncov rúr v normálnom (typ 2A)
a širšom (typ 2B) prevedení, pre rúry s normálnou pevnosťou a vysokopevnostné rúry, v menovitých svetlostiach DN 100 až DN 1400.
Spojovacie manžety KeraMat s vyrovnávacími krúžkami o hrúbke 4, 8, 12,
16, 24 a 32 mm pre spojenie dvoch koncov rúr s rozdielnymi vonkajšími
priemermi 160 až 1399 mm.
Tesniace krúžky
P-krúžky KeraMat sa používajú ako tesniaci prvok hrdlových spojov K a S
podľa spojovacieho systému C pre koniec drieku skrátených rúr a tvaroviek.
Dodatočne sa používajú ako tesniace krúžky k prechodu konca drieku, spojovací systém F na hrdlový spoj K, spojovací systém C, v menovitých svetlostiach DN 200 až DN 600.
e
d1
22
ŠACHTY
Šachty DN 800 až DN 1400
1 Terén (liatinový poklop)
2 Šachtový prstenec
3 Vyrovnávací krúžok
4 Ochrana proti korózii
5 Železobetónový roznášací prstenec so vstupným
otvorom
6 Tesniaci krúžok
7 Kameninová rúra
8 Tesniaci medzikrúžok
9 Polyuretánové tesnenie tvrdé – tesnenie v hrdle
10 Polyuretánové tesnenie mäkké –
tesnenie na konci drieku
11 Prepravná kotva
12 Kameninové hrdlo (GE)
13 Ochrana berm v šachte kameninovými platňami
14 Kameninový žľab
15 Šachtové dno DN 800 až DN 1400
16 Betónová výplň
17 Výška šachty od nivelety potrubia po terén
18 Ochrana proti korózii
Spodné šachtové diely sa môžu zhotoviť do výšky 2,30 m v jednom stavebnom prvku. Výšky
konštrukcie > 2,30 m sa dosiahnu pomocou nadstavby z rúr, ktoré sa zostavujú na stavenisku.
Poklop tvorí uzatvorenie kameninovej šachty a pozostáva zo železobetónu, ktorý sa na vnútornej
strane a v oblasti vstupného otvoru úplne utesní a zabezpečí tak proti korózii alebo sa obloží
kameninovými doskami. Toto platí aj pre bermu, takže celý vnútorný priestor šachty je chránený
pred koróziou.
Rozmery spodných šachtových dielov
Spodný diel – šachtové dno
Hrdlo
d1
d3
mm
mm
800
792 ±/- 12
964 ±/- 12
max. 1209
DN
Výška spodného
dielu
d8
Prítok – Odtok
DN
m
max. 2,30
150 - 600 N
1000
1056 ±/- 15
1273 ±/- 15
max. 1500
max. 2,30
150 - 600 N
1200*
1249 ±/- 18
1457 ±/- 18
-
max. 2,30
150 - 800 N
1400*
1400 ±/- 30
1600 ±/- 30
-
max. 2,30
150 - 800 N
* Bezhrdlová rúra (odlišujúca sa od nákresu)
23
Rozmery vrchného dielu kameninovej šachty
Kameninová šachta je spravidla vybavená šachtovým
rebríkom odolným proti korózii. Pre bezpečný vstup a
výstup sa odporúča použiť pri nástupe pomocníka.
Prítokové a odtokové potrubie ku kameninovým
šachtám treba zhotoviť natesno a spravidla obojstranne
dvojkĺbovo.
Šachtová rúra
DN
Konštrukčná výška
d3
mm
m
800
964 ±/- 12
max. 2,30
1000
1273 ±/- 15
max. 2,30
1200
1457 ±/- 18
max. 2,30
1400
1600 ±/- 30
max. 2,30
Rozmery viď rúrový program
24
25
NÁVOD NA MONTÁŽ
… pre hrdlové kameninové rúry podľa EN 295 a ZP WN 295
Výstavby potrubí kanalizácií sa riadi európskou normou EN 1610 „Stavba a skúšanie kanalizačných
potrubí a stôk“. Tieto treba v niektorých oblastiach dodatočne doplniť údajmi výrobcu.
Potrubia a kanály odpadových vôd s kameninových rúr a tvaroviek sa ukladajú podľa EN 1610
a preskúša sa ich tesnosť. Kapitola POKLÁDKA rúr s kameninovým hrdlom obsahuje k tomu v
tomto návode detailné údaje.
DODÁVKA
Konštrukčné dielce
Kameninové rúry sú normované normou EN 295 „Rúry, tvarovky a spoje
kameninových potrubí pre drenáže a stoky“, časť 1 až 7.
Konvertovaním normy v oblasti stavebného dozoru nie je zo strany Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku (DIBt) potrebné osobitné osvedčenie
produktov.
Kvalitu všetkých produktov zaručuje vlastné a cudzie monitorovanie. Cudzí
monitorovací úrad je DIN CERTCO. Označením výrobkov znakom DINplus
(nálepka na každej rúre a tvarovke) sú podľa EN 295 a ZP WN 295 garantované technické vlastnosti výrobkov. Súčasne je tým dokumentované, že je
predložený a uplatnený systém zabezpečenia kvality podľa ISO 9001:8.
26
DODÁVKA / POKLÁDKA
Doprava a transport
V spolupráci s našimi partnermi na trhu môžeme
viacerými cestami priamo a bezpečne, cielene a načas
zásobovať každé stavenisko sortimentom s naším
obalovým systémom.
Na stavenisku sa môžu potom rúry a tvarovky bezproblémovo vyložiť a nakoniec skontrolovať škody spôsobené pri transporte. Táto kontrola sa deje pomocou Kriedy
resp. mastenca vytretím koncov rúr.
Skladovanie
S obalovým systémom (mini- a maxi-balenie) sa môžu
rúry bezpečne a bez váhania skladovať na stavenisku;
jednotlivé rúry musia ležať na drevenom hranole. Tvarovky sa skladujú v kovových boxoch príp. jednotlivo stojac
na hrdle.
POKLÁDKA
V zásade a výlučne treba použiť Originál KeraMatmaziaci prostiedok, ktorý obsahuje každá dodávka.
Kameninové rúry s menším a stredným priemerom sa
môžu zasúvať pomocou dreveného hranola a páčidla.
Rúry väčších priemerov sa spájajú pomocou mechanizácie.
Pri zhotovovaní rúrových spojov od DN 200 treba vždy
dbať na označenia vrcholov rúr, bielym bodom musia
„ležať“ hore. Pri montáži odbočiek je treba rozlišovať od
menovitej svetlosti DN 350 medzi odbočkami pravými
(červeno označené) a ľavými (bielo označené), pohľad
v smere toku.
27
Ukladanie kameninových rúr sa musí robiť tak, aby boli
položené rovnomerne na celom drieku rúry a vo výkope
umiestnené centricky.
Počas mrazov musí byť dno výkopu chránené, keďže
kameninové rúry nesmú byť osadené na zmrznutých
vrstvách. Osadenie je tiež potom zásadne možné pri teplotách pod 0°C, pričom treba v závislosti od vonkajšej
teploty brať do úvahy nepatrne väčšiu silu vznikajúcu
pri zasúvaní. Porovnateľne sa skontrolujú tesnenia až
do -10°C.
Pri menovitých svetlostiach väčších DN 1000 sa rúry
visiac vodorovne navlečú do spojovacej manžety.
Statika
Steinzeug-Keramo poskytuje svojim partnerom a zákazníkom ako bezplatný servis možnosť statického prepočtu
cez STEINZEUG-Infopool. Užívateľ môže prostredníctvom Online-Statik-Rechner (Online statický výpočet) sám
vykonať statické prepočty, príp. nechať si ich vypočítať.
Prihlásiť sa na www.steinzeug-keramo.com.
Uloženie a typ lôžka
Typ uloženia rúr a typ lôžka má podstatný vplyv na
únosnosť potrubia.
Ukladanie kameninových rúr sa musí robiť tak, aby sa
položili rovnomerne po celom drieku rúry, takže sa nevyskytujú ani priamkové ani bodové ložiská a zabezpečuje
sa rovnomerné rozdelenie napätia. Ako už bolo spomenuté, rúry majú vo výkope ležať centricky. Treba dodržať
potrebnú šírku výkopu podľa EN 1610.
2a
b
a
Naše odporučenie:
Lôžko typ 1 podľa EN 1610
ŠP: štrkopieskové lôžko
28
POKLÁDKA
Terén
min. 150 mm
nad driekom
rúry
min. 100 mm
nad hrdlom
Krycí zásyp
OD
Bočný obsyp
Vrchná vrstva lôžka
Spodná vrstva lôžka
b
Zóna potrubia
c
Hĺbka výkopu
Nasadenie stredných
a ťažkých hutniacich
mechanizmov, nie je pod
1,00 m dovolené.
Výška krytia
Steny výkopu
Hlavný zásyp
a
Rozmery výkopu a špecifikácia zóny potrubia podľa EN 1610 ako najmenšie rozmery
Menovitá svetlosť
Priemer rúry
DN
d3
ŠP lôžko 90°
min. 100 mm min. 150 mm
(skalnaté alebo kamenisté
podložie)
Typ lôžka 1:
Rozmery vrchnej (b) a spodnej (a)
vrstvy lôžka pre kameninové rúry s hrdlom
podľa EN 295 a ZP WN 295
Hrúbka lôžka
mm
celkom (cm)
celkom (cm)
100
131
12,0
13,5
125
159
12,5
14,0
150
186
13,0
15,0
200-N
242
14,0
16,5
200-H
254
14,0
16,5
250-N
299
14,5
17,5
250-H
318
15,0
18,0
300-N
355
15,5
19,0
300-H
376
15,5
19,5
350
417
16,5
20,5
400-N
486
17,5
22,5
400-H
492
17,5
22,5
450
548
18,5
24,0
500-N
581
19,0
25,0
500-H
609
19,0
25,5
600-N
687
25,5
32,5
600-H
725
26,0
33,5
700
862
28,0
36,5
800
964
29,5
39,0
900
1084
31,0
42,0
1000
1273
34,0
47,0
1200
1457
36,5
51,5
1400
1600
38,5
55,0
Od DN 600: a = 15 cm
Skalnaté alebo kamenisté podložie: a = 15 cm
29
Osobitné vyhotovenia
Paženie
Betónové sedlá s účinným uhlom podoprenia 90°, 120° alebo 180° zodpovedajú lôžkovému typu 1 podľa EN 1610. Šírka sa určuje rozmerom a
(a = 10 cm + DN/10) alebo šírkou výkopu.
Dilatačná škára
120∞
Šírka výkopu
BS: Betónové sedlo
Naše odporučenie: Betónové sedlo realizovať na šírku výkopu!
Menovitá svetlosť
Potreba betónu v m3/m u betónového sedla
DN
90°
BS 90
120°
BS 120
180°
BS 180
200
0,046
0,057
0,057
250
0,052
0,066
0,089
300
0,059
0,076
0,103
350
0,066
0,086
0,118
400
0,073
0,096
0,135
450
0,080
0,107
0,170
500
0,089
0,121
0,213
600
0,115
0,157
0,302
700
0,144
0,198
0,405
800
0,176
0,243
0,524
900
0,212
0,294
0,660
1000
0,251
0,350
0,812
1200
1,338
0,474
1,159
BS: Betónové sedlo
a
V osobitných prípadoch sa ako materiál na podoprenie používa nevystužený
alebo vystužený betón. Smerodajné pre stanovenie betónového sedla môžu
byť tak konštruktívne opatrenia ako aj statické okrajové podmienky.
30
POKLÁDKA
Utesňovanie a zahádzka
Mechanické zhutňovanie sa robí vo vrstvách 15 až
30 cm. Nad rúrou je dovolené nasadiť stredné a ťažké
hutniace prostriedky len pri prekrytí najmenej 1 m.
Pre kameninové rúry platí: Pri frakciách > 40 mm v prvej
vrstve hlavného zásypu, ktorú treba zhutniť, musí byť kryt
silný najmenej 300 mm.
Naše odporúčanie: Ak je to možné, použiť na
zásyp existujúcu zeminu.
Skracovacia reťaz a rezné kotúče
Pre menovité svetlosti DN 150 až DN 350 sa pre oddelenie rúr použije skracovacia reťaz resp. sa rúry a tvarovky
narežú rezným kotúčom (Flex).
Tesniace krúžky
Montáž tesniaceho P-krúžku pri hrdlovom spoji K a S v
menovitých svetlostiach DN 200 až DN 600.
31
Prípojky a prechody
Spojovacie manžety (typ 2A/typ 2B)
Montáž spojovacích manžiet v rozdielnych formách
na spájanie bezhrdlových rúrových zakončení
na spájanie skrátených rúrových segmentov
na použitie ako proti šmyku odolný adaptér alebo
prechod
na osadenie dodatočných odbočiek
na neskoršie pripojenie
na opravu
Naše odporučenie: typ 2B má väčšiu
bezpečnostnú rezervu!
Na spájanie rúr s rozdielnymi vonkajšími priemermi sa
nasadí manžeta typ 2B s vyrovnávacím krúžkom.
Vyrovnávacie krúžky sú dodávané o sile 4 mm, 8 mm,
12 mm, 16 mm, 24 mm a 32 mm a zhotovujú sa pre
menší koniec drieku rúry na mieru.
Navrtávanie
V zásade treba tieto pripojenia uskutočniť kĺbovito.
Neskoršie pripojenia treba vyhotoviť tak, aby zodpovedali všeobecne uznaným pravidlám techniky (EN 1610).
Návrtávky sú odporúčané podľa druhu prípojky pre
príslušné menovité svetlosti (viď tabuľku). Pri menších
menovitých svetlostiach treba použiť odbočky.
Prípojky
DN 150
Napojovacie elementy
F
DN 125
152 ±1 mm
F
DN 150
172 ±1 mm
F
DN 200
232 ±1 mm
C
DN 150
200 +1/-0 mm
C
DN 200
257 +1/-0 mm
dn
dn
Napojovací element F
250 - 350
200, 250, 300
Napojovací element C 40
400 - 600
-
Napojovací element C 70
700 - 800
400 - 800
Napojovací element C 100
900 - 1000
1000 - 1200
Prípojky
DN 200
Priemery vŕtaných otvorov sú:
Kameninové rúry
Kameninové
s hrdlom
pretlačovacie rúry
Kameninové rúry
Kameninové
s hrdlom
pretlačovacie rúry
dn
dn
Napojovací element F
400 - 600
200, 250, 300
Napojovací element C 70
-
400 - 800
Napojovací element C 100
-
1000 - 1200
32
POKLÁDKA
Napojovacie elementy F a C
Pre bezpečné a kĺbovité spoje na hlavných potrubiach rozdielnych materiálov:
Napojovacie elementy F na pripojenie kameninových rúr DN 125, DN 150 a DN 200 na hlavné
potrubia z kameniny a napojovacie elementy C DN 150 a DN 200 na pripojenie na hlavné potrubie z kameniny alebo iných materiálov:
Osadenie napojovacieho elementu F
Osadenie napojovacieho elementu C
Napojenie na šachtu a kĺbové kusy
Na elimináciu rozdielnych sadaní medzi šachtou a potrubím sa vkladá medzi šachtu a potrubie prechod, krátky
kĺbový kus. Kĺbovitosť rúrového spojenia môže sadanie
zachytiť. „Krátke“ rúry (GZ a GA) majú montážnu dĺžku
0,6 m, príp. 0,75 m.
Spôsob funkcie kĺbových kusov pri rozličných
pohyboch šachty
33
SKÚŠKY
Skúšanie položeného potrubia
Skúšanie sa vykonáva podľa EN 1610. Pred predbežnou skúškou pri otvorenej výkope môžu byť prípojky tesne uzavreté uzatváracou tvarovkou, upchávkou. Upchávku treba zaistiť proti vytlačeniu napr. pomocou príchytky
kameninových upcháviek.
Pozor: Pri tlakovej skúške sa v okruhu upchávky nesmie nachádzať
žiadna osoba; obzvlášť pri skúške stlačeným vzduchom existuje
vplyvom stlačeného vzduchu zvýšené nebezpečenstvo úrazu.
Na predbežnú skúšku sa obzvlášť hodí skúška stlačeným vzduchom, keďže
sa dá rýchlo vykonať. Cieľom tohto testu je v rámci predbežnej skúšky
preskúmať tesnosť osadených rúr a tvaroviek.
Naše odporúčanie: Metóda skúšky stlačeným vzduchom LC 100
Testovanie sa vykoná tak, aby sa pri skúške vodným tlakom zistila hodnota
W30, ktorú treba dodržať, a pri skúške stlačeným vzduchom prípustný pokles
tlaku. Netesnostiam na utesňovacích tvarovkách, zariadeniach a skúšobnom
zariadení sa musí zabrániť.
Skúšobná metóda (W) skúška tlakom vody podľa EN 1610
Skúšobný tlak:
0,1 do 0,5 bar
Trvanie skúšky:
30 minút
Doba predbežnej skúšky: 60 minút
Povolená hodnota doplnenej vody W30
0,15 l/m2 rúrové potrubie
0,20 l/m 0,40 l/m2
2
rúrové potrubie a šachty
šachty a inšpekčné otvory
Úsek, ktorý treba preskúšať, je treba pri skúške tlakom vody plniť beztlakovo
od najnižšieho bodu.
Skúška kruhovej deformácie sa pri kamenine nevyžaduje!
Naše odporúčanie
Doba ustálenia pri skúške stlačeným
vzduchom:
do DN 500: najmenej 5 minút
od DN 500: DN/100/minút
Pozor
EN 1610: Protokol o skúške treba
vystaviť za každú skúšku osobitne. Náš servis: Môžu sa požadovať
protokoly o skúške na test vodotesnosti a vzduchotesnosti.
34
SKÚŠKY
Skúška hrdiel
Pokiaľ je z technických dôvodov požadovaná skúška hrdiel, skúšané sú zdvojené potrubia
opatrené upchávkami, aby sa minimalizovali netesnosti.
Skúška kamerou TV-prehliadka
Pri skúške kamerou TV-prehliadka sú kontrola a posúdenie od seba oddelené výsledky.
Hodnotenie musí zohľadniť technicky dodávku rúr, tvaroviek a tesnení.
Použitá metóda (L) skúška vzduchom podľa
EN 1610, dovolený pokles tlaku (∆P)
Menovitá
svetlosť
Prípustné doplnenie vody pre potrubie
Menovitá svetlosť
DN
Množstvo vody
Použitá metóda
DN
LA
Po
10
Prípustné doplnenie
vody
LB
∆P
2,5
mbar
Po
50
LC
∆P
10
mbar
Po
100
LD
∆P
15
mbar
Po
200
∆P
15
mbar
čas skúšky v minútach
l/m
l/m
100
8
0,05
100
5
4
3
1,5
125
12
0,06
125
5
4
3
1,5
150
18
0,07
150
5
4
3
1,5
200
31
0,09
200
5
4
3
1,5
250
49
0,12
250
6
5
3,5
2,0
300
71
0,14
300
7
6
4
2,0
350
96
0,17
350
8
7
5
2,5
400
126
0,19
400
10
7
5
2,5
450
159
0,21
450
11
8
6
3,0
500
196
0,24
500
12
9
7
3,0
600
283
0,28
600
14
11
8
4,0
700
385
0,33
700
17
13
10
5,0
800
503
0,38
800
19
15
11
5,0
900
636
0,42
900
22
17
12,5
6,0
1000
785
0,47
1000
24
19
14
7,0
1200
1131
0,57
1200
29
22
16
8,0
1400
1539
0,66
1400
32
25
18
9
35
36
NEKOMPROMISNE. KVALITA VÝROBKOV
Záruka kvality, certifikácia a označenie
Všetky naše výrobky ručia za kvalitu. Kvalita znamená bezpečnosť a spoľahlivosť. Bezpečnosť
a spoľahlivosť budia dôveru – dôveru v naše produkty. A práve preto zhotovujeme naše rúry
a tvarovky nie podľa umeleckých, ale podľa technických pravidiel – a to na najvyššej úrovni.
Zato ručí napr. originál označenie kvality DINplus DIN CERTCO. Dobrovoľná certifikácia kvality
a právo užívania znaku kvality DINplus predstavujú osobitý dôkaz kvality pre všetky naše produkty, ktorých kvalita presahuje zákonné a normatívne požiadavky (z európskej normy EN 295
a ZP WN 295). Predovšetkým ale vytvára znak DINplus u užívateľa dôveru, že prisudzované
vlastnosti sú skutočné.
A KEYMARK, Európsky znak CEN/CENELEC. Je dobrovoľným, jednotným znakom certifikácie,
ktorým nezávislá inštitúcia potvrdzuje súlad produktu s príslušnými Európskymi normami.
A, a, a ...
CSTB
Francúzska nezávislá skúšobňa
MA 39
VSA 13001
BENOR
INISMa
Institut National Interuniversitaire des Silicates,
Sols et Matériaux, Mons/Belgien
MA 39
Magistrát mesta Viedeň, Experimentálny a
výskumný ústav, Viedeň/Rakúsko
Gris
Spolok na ochranu kvality rúr vodohospodárskych
stavieb Viedeň/Rakúsko
VSA
Združenie odborníkov Švajčiarska pre ochranu
vodných tokov pred odpadovými vodami, Zürich
Swiss Quality
Certifikácie Qplus Zürich/Švajčiarsko
TZÚS
Technická skúšobňa pre stavebníctvo,
Praha/Česká republika
IGH
Institut Gradevinarstva Hrvatske, Kroatien
IKOBKB
NL-BSB – Nederlands Bouwstoffenbesluit,
Niederlande
PSB
Singapore Productivity and Standards Board
IKRAM
IKRAM QA Services Sdn. Bhd., Malaysia
37
ROZUMNÉ. POKYNY – OFFLINE A ONLINE
Pre úspešnú, dlhoročnú a nenákladnú prevádzku sietí odpadových vôd hrá síce vedúcu úlohu
surovina použitá na rúry, ale ešte k tomu sa musí venovať príslušná pozornosť aj fyzickej a
odbornej montáži. Na to je tu „Technická príručka, Pokyny a informácie od výrobcu spoločnosti
Steinzeug-Keramo“, ktoré sú zavesené na našom online-portáli a prehľadne zoradené, a rovnako
pripojené užitočné linky.
Príručka
Steinzeug-Keramo-Online
Pre kvalifikovanú montáž potrubí a kanálov odpadových
vôd je dodržiavanie noriem, smerníc, pracovných listov
atď. definovaných v Technickej príručke nevyhnutné.
Poskytujú výrobcom, projektantom, zamestnávateľom
a zamestnancom vysokú mieru istoty, že podľa stavu
techniky kvalitatívne vysokohodnotne splnia svoje úlohy.
Platia:
Na www.steinzeug-keramo.com je pripravené
všetko, čo je potrebné a užitočné pre obsiahly prehľad
na prehĺbenie informácií alebo na riešenie problémov.
Registrovaní užívatelia majú naviac prednostné právo
ešte hlbšie preniknúť do dobre štruktúrovaného
informačného systému „Infopool“ a ešte obsiahlejšie
preniknúť do tém okolo stavby potrubí a kanálov odpadových vôd. Medzi iným je tu umožnený prístup na
počítač pre statiku, manžety a hydrauliku, k manažérovi
seminárov a podujatí ako aj k početným technickým
informáciám, poradenstvu a publikáciám cez download.
Podobne k rýchlemu a nekomplikovanému download-u
máte k dispozícii naše vzorové výkazy prác (MLV).
Normy pre kamenina:
EN 295 s časťami 1-7
Normy pre výstavbu:
EN 1610, EN 752, EN 1295
NÁPOMOCNÉ LINKY
www.feugres.eu
www.fvst-steinzeug.de
www.dwa.de
www.vlario.be
www.cen.eu
38
KAMENINA KOMPAKT – MERADLÁ
Ak sa sústredíme na produkt systém kameninových rúr a jeho vlastnosti ako funkcia, hospodárnosť
a rôznorodosť samotných postojov atď., je zrejmé: Materiál kamenina – tým aj rúrové systémy
z kameniny – udávajú v stavbe kanalizácií meradlá. Rozhodujúce znaky a požiadavky na trvalú
kanálovú konštrukciu, ako snáď dĺžka prevádzky, ekologickosť alebo trvanlivosť, systémy
kameninových rúr príkladne plnia.
pr.
hľadu, ako na
alizácii z po
a vyniká v kan
Kamenin
osti voči
odolnosti a stál
m
fyzikálnym vplyvo
- chemickým a
u namáhaniu
- mechanickém
vín
prírodnosti suro
i
snosti a tvrdost
pevnosti, vodote
deru a korózii
odolnosti voči o
dnej
ových vôd, spo
vom odpad
stálosti pod vply
vody a pôdy
či spodnej vode
vania sa vo
neutrálneho sprá
pôde
dĺžky životnosti
ravu a údržbu
nákladov na op
i
recyklovateľnost
ému prostrediu
stálosti k životn
trvácnosti
a
39
KAMENINA KOMPAKT – VLASTNOSTI MATERIÁLU
Rozhodnutie používať systémy kameninových rúr pre stavbu kanálov odpadových vôd je rozhodnutím pre budúcnosť:
z finančného, sociálneho hľadiska a z hľadiska vzťahu k životnému prostrediu. Systémy kameninových rúr s ľahkosťou
plnia vysoké požiadavky na bezpečnú, spoľahlivú a trvalú prevádzku. V neposlednom rade to nespočíva len vo
vynikajúcich vlastnostiach materiálu, ale aj v jeho trvácnosti.
Objemová hmotnosť................................................................... 22 KN/m3
Pevnosť v ťahu pri ohybe...................................................15 až 40 N/mm2
Pevnosť v tlaku..............................................................100 až 200 N/mm2
Pevnosť v ťahu...................................................................10 až 20 N/mm2
Modul pružnosti................................................................ ~ 50,000 N/mm2
Hospodárnosť
Koeficient tepelnej rozťažnosti n K -1............................................ ~5 x 10–6
Špecifická tepelná vodivosť................................................. ~1.2 W/m x K
Poissonova konštanta......................................................................... 0,25
Medzná únosnosť pri vrcholovom zaťažení................. od 34 do 160 kN/m
Nepriepustnosť................................................................................ 2,4 bar
Odolnosť voči korózii.......................................................................... dané
Chemická odolnosť pH....................................................................0 až 14
Mrazuvzdornosť.................................................................................. dané
Ekologickosť
Biologická odolnosť........................................................................... dané
Ozónovzdornosť................................................................................. dané
Tvrdosť (podľa Mohsovej stupnice)....................................................... ~ 7
Prahová pevnosť..................................................................................stála
Správanie sa pri požiari...............................................................nehorľavá
Hydraulická drsnosť k................................................................... 0,02 mm
Oderuvzdornosť am.................................................................... ≤ 0,25 mm
Odolnosť voči vysokotlakovému čisteniu....................................... 340 bar
Životnosť/doba užívania................................................... 100 rokov a viac
Pre všetky generácie
40
KAMENINA KOMPAKT – VÝROBNÉ ZNAČKY
“Meno samo o sebe nič nehovorí,” tvrdí sa, a preto sme zvolili označenie
“výrobné značky”. Bez komplikácií nám umožnia nahliadnuť do mnohorakého,
rozsiahleho sortimentu kameninových rúr, tvaroviek a príslušenstva.
KeraBase
… sú bežné, osvedčené hrdlové rúry a tvarovky pre
normálne zaťaženie pre komunálne a priemyselné
odvádzanie odpadových vôd. Pozitívne hydraulické
vlastnosti a bezpečnosť proti vztlaku sa postarajú
o bezproblémový transport odpadových vôd v
akomkoľvek spáde.
KeraMat
… je program s originálnym príslušenstvom, ktorý je
optimálne zladený s rúrovým programom. Obsahuje
pre pripájaciu a spojovaciu techniku tesniace krúžky,
spojovacie manžety, utesňovacie a napojovacie elementy, hrdlá s kĺbovými dielcami ako aj skúšobné a montážne
zariadenia.
KeraPro
… sú vysokopevnostné hrdlové rúry pre zvláštne
požiadavky a neskoršiu bezpečnosť pri použití v
komunálnom a priemyselnom odvádzaní odpadových
vôd. KeraPro je optimálnym riešením pri špeciálnych
okrajových podmienkach.
KeraPort
… je program pre šachty. Kameninové, inšpekčné a
revízne šachty sú individuálne so štandardnou úpravou
schopné pripojenia na všetky druhy rúr, bezpečné proti
vztlaku a poskytujú perfektnú presnosť rozmerov.
41
KAMENINA KOMPAKT – SERVIS
Sme tu pre Vás vždy, keď nás potrebujete: Naši externí spolupracovníci Vás
radi podporia na mieste, telefonicky, e-mailom alebo osobne, prirodzene vo
zvyčajnom čase. Pomoc a podporu nájdete v našom informačnom systéme
“Infopool” – na internete na www.steinzeug-keramo.com, non-stop 24
hodín. Radi Vám pomôžeme aj pri Vašom ďalšom vzdelávaní.
Naša osvedčená servisná ponuka v prehľade
Infopool
Manschetten-Rechner (online program na výpočet spojovacích manžiet)
Statik-Rechner (online program pre statický výpočet)
Hydraulik-Rechner (online výpočet hydrauliky)
Výpočet nákladov
Vzorové listy
Odborné technické poradenstvo
Informačné materiály
Technické podklady
Podklady pre projektovanie
Montážne návody
Školenia
Semináre
09.2012
Steinzeug-Keramo GmbH
Alfred-Nobel-Straße 17 | 50226 Frechen
Steinzeug-Keramo s.r.o.
Moldavská cesta 6 | 04001 Košice
Telefon +49 2234 507-0
Telefax +49 2234 507-207
Internet www.steinzeug-keramo.com
E-Mail [email protected]
Internet www.steinzeug-keramo.com
Download

výstavba v otvorenom výkope silné. trvácne. s budúcnosťou.