Ing. Ondrej Kvetko, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby,
odhad hodnoty nehnuteľností
Kúpeľná 1236/78, 050 01 Revúca, tel.: 058-4431992, mobil: 0902-970300, e-mail: [email protected]
Zadávateľ:
1.národná aukčná spoločnosť, s.r.o., Panská 27, 811 07 Bratislava
Číslo spisu (objednávky):
Objednávka zo dňa 28.7.2010
ZNALECKÝ POSUDOK
číslo 77/2010
Vo veci:
Stanovenia všeobecnej hodnoty rodinného domu súpisné číslo 413
postaveného na parc. č. 901/1, na ulici Mlynskej v Kalinove, zapísaného
na LV č. 659, katastrálne územie Kalinovo, vrátane hospodárskej budovy
bez súpisného čísla postavenej na parc. č. 901/1, príslušenstva
a pozemkov parc. č. 901/1, 901/2, 901/3 a 901/4, pre účel dražby
podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení
neskorších predpisov.
Počet listov posudku
(z toho príloh):
29 (z toho 9 strán príloh)
Počet odovzdaných
vyhotovení:
3
V Revúcej, dňa:
7.10.2010
I. ÚVODNÁ ČASŤ
1. Úloha znalca:
ƒ Stanoviť všeobecnú hodnotu rodinného domu súpisné číslo 413 postaveného na parc. č. 901/1, na
ulici Mlynskej v Kalinove, zapísaného na LV č. 659, katastrálne územie Kalinovo, vrátane
hospodárskej budovy bez súpisného čísla postavenej na parc. č. 901/1, príslušenstva a pozemkov
parc. č. 901/1, 901/2, 901/3 a 901/4, pre účel dražby podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách v znení neskorších predpisov.
2. Dátum vyžiadania posudku:
28.7.2010
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického
stavu):
23.8.2010
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:
7.10.2010
5. Podklady na vypracovanie posudku:
5.1 Dodané zadávateľom:
ƒ Objednávka zo dňa 28.7.2010.
5.2 Získané znalcom:
ƒ Výpis z katastra nehnuteľností LV č. 659 k.ú. Kalinovo, zo dňa 6.10.2010, vytvorený cez katastrálny
portál GKÚ Bratislava.
ƒ Informatívna kópia z mapy, k.ú. Kalinovo, zo dňa 6.10.2010, vytvorená cez katastrálny portál GKÚ
Bratislava.
ƒ Potvrdenie Obce Kalinovo o začiatku užívanie rodinného domu súp. č. 413, zo dňa 5.10.2010.
ƒ Zameranie a zakreslenie rodinného domu a príslušenstva.
ƒ Fotodokumentácia rodinného domu.
6. Použitý právny predpis:
ƒ Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty.
7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:
ƒ Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
ƒ Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon
č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ƒ STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
ƒ Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
ƒ Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
ƒ Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných
objektova stavebných prác výrobnej povahy
ƒ Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia
stavieb.
ƒ Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov.
ƒ Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská
univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3
8. Osobitné požiadavky objednávateľa:
ƒ Neboli vznesené.
9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:
ƒ Pre účel dražby podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov.
Znalecký posudok č. 77/2010
2
II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
a) Výber použitej metódy:
ƒ Stanovenie všeobecnej hodnoty je vykonané v súlade s prílohou č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie
kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože stavba nie je
schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu.
Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre
danú lokalitu a typ stavby.
ƒ Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v
Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Rozpočtový
ukazovateľ je vytvorený v zmysle citovanej metodiky s tým, že pri tvorbe je zohľadnený koeficient
konštrukcie, vybavenia, zastavanej plochy a výšky podlažia. Koeficient cenovej úrovne je podľa
posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 2. štvrťrok 2010 (kcu= 2,161).
b) Vlastnícke a evidenčné údaje :
ƒ Podľa listu vlastníctva č. 659 k.ú. Kalinovo, zo dňa 6.10.2010, vytvorený cez katastrálny portál GKÚ
Bratislava.
A. Majetková podstata:
Pozemky:
Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape
ƒ P. č. 901/1, 568 m2 - zastavané plochy a nádvoria (15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová
budova označená súpisným číslom);
ƒ P. č. 901/2, 299 m2 - záhrady (4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej
osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske
plodiny);
ƒ P. č. 901/3, 979 m2 - orná pôda (1 - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú
obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo
pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu);
ƒ P. č. 901/4, 40 m2 - zastavané plochy a nádvoria (18 - Pozemok, na ktorom je dvor);
Stavby:
Rodinný dom, s.č. 413, na parcele č. 901/1 v katastrálnom území Kalinovo.
B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:
Vlastník:
Por. č.: 1
ƒ Miroslav Fiľo, rod. Fiľo, nar. 1.1.1978, bytom ul. Železničná 711/44, 987 01 Poltár, SR;
spoluvlastnícky podiel 1/1.
Poznámka:
ƒ Poznemenáva sa oznámenie o začatí realizácie zmluvného záložného práva predajom zálohu na
dobrovoľnej dražbe z 3.2.2010 - P 23/2010 (Wüstenrot stavebná sporiteľňa, Grösslingová 77, 824 68
Bratislava) na p.č.901/1, 901/2, 901/3, 901/4 a stavbu č.s.413-rodinný dom na p.č.901/1 - 17/2010.
Titul nadobudnutia:
ƒ Kúpna zmluva č. V 92/2007 z 5.3.2007 -90/2007.
C. Ťarchy:
Por. č.: 1
ƒ Záložné právo pre pohľadávku Wustenrot stavebná sporiteľňa a.s., Grösslingova č. 77, Bratislava, IČO
313 510 26 č. V 91/2007 z 5.3.2007 na p.č. 901/1,2,3,4 a stavbu č.s. 413 na p.č. 901/1 - 89/2007.
Iné údaje:
ƒ Bez zápisu.
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:
ƒ Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 23.8.2010 za účasti manželky vlastníka
Marcely Fiľovej.
ƒ Zameranie rodinného domu vykonané dňa 23.8.2010.
ƒ Fotodokumentácia rodinného domu vyhotovená dňa 23.8.2010.
Znalecký posudok č. 77/2010
3
d) Porovnanie technickej dokumentácie so skutočným stavom:
ƒ Projektová dokumentácia stavieb nebola poskytnutá a porovnaná so skutkovým stavom. Skutkový stav
bol zistený meraním a zakreslený v prílohách znaleckého posudku.
e) Porovnanie právnej dokumentácie so skutočným stavom:
ƒ Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia v súlade s
dokladmi o vlastníctve:
1. Rodinný dom s.č. 413, na parcele č. 901/1
2. Hospodárska budova
3. Plot:
3.1 Plot od ulice
4. Vonkajšie úpravy: 4.1 Vodovodná prípojka
4.2 Kanalizačná prípojka
4.3 Prípojka plynu
5. Pozemok:
5.1 Zastavané plochy a nádvoria, p. č. 901/1
5.2 Záhrady, p. č. 901/2
5.3 Orná pôda, p. č. 901/3
5.4 Zastavané plochy a nádvoria, p. č. 901/4
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
ƒ Neboli zistené.
2. STANOVENIE TECHNICKEJ HODNOTY
2.1 RODINNÉ DOMY
2.1.1 Rodinný dom s.č. 413
POPIS STAVBY
Rodinný dom číslo súpisné 413 sa nachádza v obytnej časti obce Kalinovo na ul. Mlynskej ako dom v
uličnej zástavbe samostatne stojacich rodinných domov podobného veku. Jedná sa o jednopodlažný,
čiastočne podpivničený dom s valbovou strechou. Krov drevený, stojatá stolica, krytina strechy pálená
škridla jednodrážková, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Dom leží na mierne
svahovitom pozemku, situovanom nad výškovou úrovňou ulice. Rodinný dom je napojený na uličný
rozvod elektriny, vody, plynu a odkanalizovaný do vlastnej žumpy. V čase obhliadky domu bol
odstavený prívod vody, el. energie a plynu. Objekt je založený na betónových základových pásoch bez
vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Obvodové steny sú murované z pálených tehál hrúbky 45 cm,
deliace konštrukcie hrúbky 15 cm a 30 cm. Omietky vnútorné sú vápenné hladké, vonkajšie omietky
hladké vrátane sokla. Podlahy v nadzemnom podlaží sú pokryté v obytných miestnostiach drevenou
palubovkou, v ostatných miestnostiach cementový poter a PVC, v podzemnom podlaží cementový
poter. Stropná konštrukcie nad podzemným podlažím je železobetónová monolitická s rovným
podhľadom, nad nadzemným podlažím drevená trámová s rovným podhľadom. Okná sú drevené dvojité,
dvere drevené rámové. Vykurovanie je plynovými gamatkami v obytných miestnostiach a kuchyni,
ohrev TÚV pôvodne zásobníkovým el. ohrievačom v podzemnom podlaží (ohrievač chýba). Rozvod vody
je pozinkovanými rúrami. Elektroinštalácia je svetelná, rozvádzač s poistkovými automatmi. Schody do
nadzemného podlažia sú betónové s cementovým poterom. Podzemné podlažie je prístupné
samostatným vchodom priamo zo dvora.
Prvé nadzemné podlažie pozostáva zo zádveria, chodby, kúpeľne s WC, kuchyne, špajze a dvoch izieb.
Kúpeľňa je vybavená oceľovou smaltovanou vaňou a WC misou, kuchyňa je bez vybavenia. Podzemné
podlažie (suterén) pozostáva z kuchyne (v súčasnosti využívaná ako sklad) a skladu.
Vek rodinného domu bol určený na základe potvrdenie Obce Kalinovo o začiatku užívanie rodinného
domu súp. č. 413, zo dňa 5.10.2010. Dom nie je v súčasnosti obývaný, je podštandardne vybavený a
neudržiavaný, odpojený od dodávky energií. Životnosť rodinného domu stanovujem odborným odhadom
na 100 rokov.
Znalecký posudok č. 77/2010
4
POPIS PODLAŽÍ
1. Podzemné podlažie
Podzemné podlažie (suterén) má obvodové steny betónové, kombinované z vonkajšej strany z lomovým
kameňom. Stropná konštrukcia je železobetónová monolitická, priečka murované z pálenej tehly,
podlahy cementový poter, dvere drevené rámové, okná drevené dvojité. Rozvod studenej a teplej vody
pozinkovanými rúrami, odkanalizované liatinovými a kameninovými rúrami. Podlažie pozostáva z
kuchyne (v súčasnosti využívaná ako sklad) a skladu.
1. Nadzemné podlažie
Prvé nadzemné podlažie pozostáva zo zádveria, chodby, kúpeľne s WC, kuchyne, špajze a dvoch izieb.
Obvodové nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly hr. 45 cm, deliace konštrukcie z pálenej tehly
hr. 15 cm a 30 cm. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Omietky vápennocementové hladké,
podlahy v obytných miestnostiach drevená palubovka, v ostatných miestnostiach PVC. Rozvod studenej
a teplej vody pozinkovanými rúrami, odkanalizované liatinovými rúrami. Dvere drevené rámové, okná
drevené dvojité. Vykurovanie plynovými gamatkami.
MERNÉ JEDNOTKY
Výpočet zastavanej plochy
Podlažie
1. PP
Zač.
Výpočet zast. plochy
užívania
1960
9.59*5.37
Spolu 1. PP:
1. NP
1960
9.59*9.69+3.68*2.52
Spolu 1. NP:
ZP [m2]
Kzp
51,5
120/51,5=2,330
51,5
2,330
102,2
120/102,2=1,174
102,2
1,174
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených v
použitom katalógu.
2,161
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
1
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
1. PODZEMNÉ PODLAŽIE
Bod
Položka
1
Osadenie do terénu
1.2.b
v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m bez zvislej izolácie
4
Murivo
4.3
z monolitického betónu
5
Deliace konštrukcie
5.1
tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
6
Vnútorné omietky
6.1
vápenné štukové,stierkové plsťou hladené
7
Stropy
7.1.a
s rovným pohľadom betónové monolit. i prefabrikované
13
Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...)
13.2
z pozinkovaného plechu
14.
Fasádne omietky
14.3.c vápenné a vápenno-cementové hladké nad 1/3 do 1/2
Znalecký posudok č. 77/2010
Hodnota Dokon. Vysled.
560
100
560,0
1250
100
1250,0
160
100
160,0
400
100
400,0
1040
100
1040,0
20
100
20,0
80
80
64
5
16
Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástup.
16.6
cementový poter
17
Dvere
17.4
rámové s výplňou
18
Okná
18.2
dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv.
zaskl.
23
Dlažby a podlahy ost. miestností
23.6
cementový poter, tehlová dlažba
25
Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)
25.1
svetelná, motorická
30
Rozvod vody
30.1.a
z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho
zdroja
Spolu
180
100
180,0
515
100
515,0
250
100
250,0
50
100
50,0
280
100
280,0
55
100
55,0
4840
4824,0
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:
33
Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika
33.1
liatinové a kameninové potrubie (1 ks)
36
Vybavenie kuchyne alebo práčovne
36.12
25
100
25,0
kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
(2 bm)
180
100
180,0
Spolu
205
205,0
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Bod
Položka
4
Murivo
4.1.c
murované z tehál v skladobnej hrúbke nad 40 cm do 50 cm
5
Deliace konštrukcie
5.1
tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
6
Vnútorné omietky
6.1
vápenné štukové,stierkové plsťou hladené
7
Stropy
7.1.b
s rovným pohľadom drevené trámové
8
Krovy
8.2
väznicové valbové, stanové
10
Krytiny strechy na krove
10.2.c pálené a betónové škridľové obyčajné jednodrážkové
13
Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...)
13.2
z pozinkovaného plechu
Znalecký posudok č. 77/2010
Hodnota Dokon. Vysled.
1290
100
1290,0
160
100
160,0
400
100
400,0
760
100
760,0
625
100
625,0
535
100
535,0
20
100
20,0
6
14.
Fasádne omietky
14.1.c vápenné a vápenno-cementové hladké nad 2/3
16
Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástup.
16.6
cementový poter
17
Dvere
17.4
rámové s výplňou
18
Okná
18.3
dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zaskl.
22
Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)
22.8
palubovky, dosky, xylolit
23
Dlažby a podlahy ost. miestností
23.6
cementový poter, tehlová dlažba
25
Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)
25.2
svetelná
30
Rozvod vody
30.1.a
z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho
zdroja
31
Inštalácia plynu
31.1
rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
Spolu
180
80
144
180
100
180,0
515
100
515,0
340
100
340,0
185
100
185,0
50
100
50,0
155
100
155,0
55
100
55,0
35
100
35,0
5485
5449,0
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:
33
Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika
33.1
liatinové a kameninové potrubie (1 ks)
35
Zdroj vykurovania
35.2.c lokálne - plynové kachle (3 ks)
25
100
25,0
180
100
180,0
30
100
30,0
15
100
15,0
25
100
25,0
37
Vnútorné vybavenie
37.2
vaňa oceľová smaltovaná (1 ks)
38
Vodovodné batérie
38.4
ostatné (1 ks)
39
Záchod
39.3
splachovací bez umývadla (1 ks)
40
Vnútorné obklady
40.2
prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky (1 ks)
80
100
80,0
40.4
vane (1 ks)
15
100
15,0
45
Elektrický rozvádzač
45.1
s automatickým istením (1 ks)
240
100
240,0
Spolu
610
Znalecký posudok č. 77/2010
610,0
7
Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:
Hodnota RU
dok. podlažia
[EUR/m2]
Hodnota RU
nedokon.podlažia
[EUR/m2]
(4824 + 205 *
2,330)/30,1260
176,51
175,98
(5449 + 610 *
1,174)/30,1260
205,84
204,65
Podlažie
Výpočet RU na m2 ZP
dokon. podlažia
Výpočet RU na m2 ZP
nedokon. podlažia
1. PP
(4840 + 205 *
2,330)/30,1260
1. NP
(5485 + 610 *
1,174)/30,1260
TECHNICKÝ STAV
Podlažie
Zač.užívania
V [rok]
T [rok]
Z [rok]
O [%]
TS [%]
1. PP
1960
50
50
100
50,00
50,00
1. NP
1960
50
50
100
50,00
50,00
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
1. PODZEMNÉ PODLAŽIE
Stavba z roku 1960
Východisková hodnota dokončeného podlažia:
176,51 EUR/m2*51,50 m2*2,161*1
=
19 644,06 EUR
Východisková hodnota
dokončeného podlažia:
176,51 EUR/m2*51,50 m2*2,161*1
19 644,06 EUR
Východisková hodnota:
175,98 EUR/m2*51,50 m2*2,161*1
19 585,08 EUR
Technický stav:
100 % - 50,00 %
Technická hodnota:
50,00 % z 19 585,08 EUR
50,00 %
9 792,54 EUR
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Stavba z roku 1960
Východisková hodnota dokončeného podlažia:
205,84 EUR/m2*102,20 m2*2,161*1
=
45 460,63 EUR
Východisková hodnota
dokončeného podlažia:
205,84 EUR/m2*102,20 m2*2,161*1
45 460,63 EUR
Východisková hodnota:
204,65 EUR/m2*102,20 m2*2,161*1
45 197,81 EUR
Technický stav:
100 % - 50,00 %
Technická hodnota:
50,00 % z 45 197,81 EUR
50,00 %
22 598,91 EUR
VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
VH po dokončení
[EUR]
VH nedok. stavby
[EUR]
TH [EUR]
1. podzemné podlažie
19 644,06
19 585,08
9 792,54
1. nadzemné podlažie
45 460,63
45 197,81
22 598,91
65 104,69
64 782,89
32 391,45
Podlažie
Spolu
Dokončenosť stavby: (64 782,89EUR / 65 104,69EUR) * 100 % = 99,51 %
Znalecký posudok č. 77/2010
8
2.2 DROBNÉ STAVBY
2.2.1 Drobná stavba: Hospodárska budova
POPIS STAVBY
Hospodárska budova je jednopodlažná murovaná stavba z pálenej tehly hr. 30 cm s pultovou strechou.
Krov drevený, krytina vlnitý pozinkovaný plech, bez stropu. Omietky vnútorné a vonkajšie vápenné
hrubé, podlaha betónová, dvere drevené hladké, vráta oceľové otváravé, okná jednoduché oceľové,
elektroinštalácia svetelná. Budova pozostáva z troch miestností prístupných samostatnými vchodmi z
exteriéru. Vpravo je miestnosť garáže a vľavo za sebou dve skladové miestnosti. Podľa vyjadrenia
majiteľa bola hospodárska budova postavená v roku 1960, životnosť stanovujem odborným odhadom na
70 rokov.
MERNÉ JEDNOTKY
Výpočet zastavanej plochy
Podlažie
1. NP
Zač.
Výpočet zast. plochy
užívania
1960
7.93*5.85
Spolu 1. NP:
ZP [m2]
Kzp
46,39
18/46,39=0,388
46,39
0,388
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených v
použitom katalógu.
2,161
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
1
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Bod
Položka
2
Základy a podmurovka
2.2
betónové, podmurovka betónová
3
Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)
3.1.b murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm
4
Stropy
4.2
trámčekové s pohľadom
5
Krov
5.3
pultové
6
Krytina strechy na krove
6.1.c plechová pozinkovaná
9
Vonkajšia úprava povrchov
9.4
vápenná hrubá omietka alebo náter
10
Vnútorná úprava povrchov
10.3 vápenná hrubá omietka
Znalecký posudok č. 77/2010
Hodnota
845
1260
360
545
760
170
145
9
12
Dvere
12.4 hladké plné alebo zasklené
13
150
Okná
13.6 jednoduché drevené alebo oceľové
14
65
Podlahy
14.6 hrubé betónové, tehlová dlažba
18
145
Elektroinštalácia
18.4 len svetelná - poistky
190
Spolu
4635
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:
22
Vráta
22.4 plechové alebo drevené otváravé (1 ks)
295
Spolu
295
Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:
Hodnota RU
[EUR/m2]
Podlažie
Výpočet RU na m2 ZP
1. NP
(4635 + 295 * 0,388)/30,1260
157,65
TECHNICKÝ STAV
Podlažie
Zač.užívania
V [rok]
T [rok]
Z [rok]
O [%]
TS [%]
1960
50
20
70
71,43
28,57
1. NP
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Stavba z roku 1960
Východisková hodnota:
157,65 EUR/m2*46,39 m2*2,161*1
Technický stav:
100 % - 71,43 %
Technická hodnota:
28,57 % z 15 804,22 EUR
Znalecký posudok č. 77/2010
15 804,22 EUR
28,57 %
4 515,27 EUR
10
2.3 PLOTY
2.3.1 Plot od ulice
Plot ohraničujúci pozemok od ulice, dĺžky 19,5 m. Základy z kameňa a betónu, podmurovka betónová
monolitická, výplň plotu z oceľových plotových dielcov, kotvených do oceľových stĺpikov. Priemerná
výška plotu je 1,5 m, výška výstuže 1 m. Súčasťou plotu sú oceľové plotové vráta a vrátka. Plot bol
vybudovaný v roku 1960. Životnosť plota určujem odborným odhadom na 50 rokov.
1960
2010-1960 = 50 r.
60 r.
50 * 100 / 60 = 83,33 %
Začiatok užívania:
Vek:
Životnosť:
Opotrebenie:
2,161
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1
19.5 m
19.5*1.5 = 29,25 m2
Dĺžka plotu:
Pohľadová plocha výplne:
Pol.
Popis
č.
1.
Body / MJ
RU
19,50m
700
23,24 EUR/m
19,50m
926
30,74 EUR/m
Základy vrátane zemných prác:
z kameňa a betónu
2.
Počet MJ
Podmurovka:
betónová monolitická alebo prefabrikovaná
Spolu:
3.
53,98 EUR/m
Výplň plotu:
z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v
ráme
4.
435
14,44 EUR/m
1 ks
7505
249,12 EUR/ks
1 ks
3890
129,12 EUR/ks
Plotové vráta:
b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových
profilov
5.
29,25m2
Plotové vrátka:
b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových
profilov
Východisková hodnota:
(19,50m*53,98 EUR/m + 29,25m2*14,44
EUR/m2 + 1ks*249,12 EUR/ks + 1ks*129,12
EUR/ks)*2,161*1
Technický stav:
100 % - 83,33 %
Technická hodnota:
16,67 % z 4 004,81 EUR
Znalecký posudok č. 77/2010
4 004,81 EUR
16,67 %
667,60 EUR
11
2.4 VONKAJŠIE ÚPRAVY
2.4.1 Vonkajšia úprava: Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka od verejného vodovodu do rodinného domu. Prípojka bola vyhotovená v roku 1960.
Jej životnosť stanovujem odborným odhadom na 50 rokov.
Začiatok užívania:
Vek:
Životnosť:
Opotrebenie:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Počet merných jednotiek:
1960
2010 - 1960 = 50 r.
60 r.
50 * 100 / 60 = 83,33 %
2,161
1
8 bm
1. Vodovod (JKSO 827 1)
Kategória:
1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC
Bod:
1.1.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu
Položka:
2222 Miestne potrubné rozvody vody
Kód KS:
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1250/30,1260 = 41,49 EUR/bm
Východisková hodnota:
8 bm*41,49 EUR/bm*2,161*1
Technický stav:
100 % - 83,33 %
Technická hodnota:
16,67 % z 717,28 EUR
717,28 EUR
16,67 %
119,57 EUR
2.4.2 Vonkajšia úprava: Kanalizačná prípojka
Kanalizačná prípojka z kameninových rúr. Prípojka bola vyhotovená v roku 1960. Jej životnosť
stanovujem odborným odhadom na 60 rokov.
Začiatok užívania:
Vek:
Životnosť:
Opotrebenie:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Počet merných jednotiek:
1960
2010 - 1960 = 50 r.
60 r.
50 * 100 / 60 = 83,33 %
2,161
1
16 bm
2. Kanalizácia (JKSO 827 2)
Kategória:
2.1. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie kameninové
Bod:
2.1.a) Prípojka kanalizácie DN 125 mm
Položka:
2223 Miestne kanalizácie
Kód KS:
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 920/30,1260 = 30,54 EUR/bm
Východisková hodnota:
16 bm*30,54 EUR/bm*2,161*1
Technický stav:
100 % - 83,33 %
Technická hodnota:
16,67 % z 1 055,95 EUR
Znalecký posudok č. 77/2010
1 055,95 EUR
16,67 %
176,03 EUR
12
2.4.3 Vonkajšia úprava: Prípojka plynu
Prípojka plynu od verejného plynovodu vyhotovená z oceľových rúr. Prípojka bola podľa vyjadrenia
vlastníka vyhotovená v roku 1995. Jej životnosť stanovujem odborným odhadom na 60 rokov.
Začiatok užívania:
Vek:
Životnosť:
Opotrebenie:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Počet merných jednotiek:
1995
2010 - 1995 = 15 r.
60 r.
15 * 100 / 60 = 25,00 %
2,161
1
2 bm
5. Plynovod (JKSO 827 5)
Kategória:
5.1. Prípojka plynu DN 25 mm
Bod:
2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu
Kód KS:
Kód KS2:
2221 Miestne plynovody
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 425/30,1260 = 14,11 EUR/bm
Východisková hodnota:
2 bm*14,11 EUR/bm*2,161*1
Technický stav:
100 % - 25,00 %
Technická hodnota:
75,00 % z 60,98 EUR
60,98 EUR
75,00 %
45,74 EUR
2.5 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
Východisková
hodnota
Technická hodnota
Rodinný dom s.č. 413
64 782,89 EUR
32 391,45 EUR
Hospodárska budova
15 804,22 EUR
4 515,27 EUR
4 004,81 EUR
667,60 EUR
717,28 EUR
119,57 EUR
1 055,95 EUR
176,03 EUR
60,98 EUR
45,74 EUR
Celkom
1 834,21 EUR
341,34 EUR
Celkom:
86 426,13 EUR
37 915,66 EUR
Názov
Plot od ulice
Vonkajšie úpravy
Vodovodná prípojka
Kanalizačná prípojka
Prípojka plynu
Znalecký posudok č. 77/2010
13
3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
Stanovenie všeobecnej hodnoty je vykonané v súlade s prílohou č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie
kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože stavba nie je schopná
dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. Porovnávacia
metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a
typ stavby.
Priemerný koeficient predajnosti som zvolil v rámci rozpätia stanoveného Metodikou výpočtu
všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3) pre obce - 0,25.
3.1 STAVBY
3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.1.1.1 STAVBY
a) Analýza polohy nehnuteľností:
Rodinný dom číslo súpisné 413 sa nachádza v obytnej časti obce Kalinovo na ul. Mlynskej ako dom v
uličnej zástavbe samostatne stojacich rodinných domov podobného veku. Kalinovo leží v
Banskobystrickom kraji na území historického Novohradu v okrese Poltár. Nachádza sa 9 km
juhozápadne od okresného mesta a 10 km severovýchodne od mesta Lučenec. Rozprestiera sa v
Lučenskej kotline, ktorá je zo severnej strany ohraničená južným úpätím Slovenského Rudohoria a z
južnej otvorená. Obcou preteká rieka Ipeľ. Nadmorská výška v strede obce je 207 m, v obci 190 - 365m,
obec má v súčasnosti okolo 2300 obyvateľov. Jedná sa o priaznivý typ nehnuteľnosti, samostatne stojaci
rodinný dom s dvorom, predzáhradkou a záhradou, ležiaci na mierne svahovitom pozemku. Dopyt na
trhu s nehnuteľnosťami je v porovnaní s ponukou v rovnováhe. Pracovné možnosti obyvateľstva v meste
sú obmedzené, miera nezamestnanosti nad 20%. V lokalite je priemerná hustota obyvateľstva.
Orientácia hlavných obytných miestností je na juho-juhovýchod. Rodinný dom je napojený na uličný
rozvod elektriny, vody, plynu a odkanalizovaný do vlastnej žumpy. V dosahu domu je železnica,
autobus a občianska vybavenosť zodpovedajúca obci takejto veľkosti. Jedná sa o priemernú
nehnuteľnosť.
Analýza využitia nehnuteľností:
Rodinný dom je využívaný na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie neprichádza do úvahy.
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,25
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
I. trieda = 0,750
III. trieda + 200 % =
(0,250+0,500)
II. trieda = 0,500
Aritm. priemer
I. a III. triedy
III. trieda =
0,250
IV. trieda = 0,138
V. trieda = 0,025
Aritm. priemer
V. a III. triedy
III. trieda - 90 % =
(0,250-0,225)
Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:
Váha Výsledok
č. Popis
1
Trh s nehnuteľnosťami
Trieda Kpdi
Vi
Kpdi*Vi
III.
0,250
13
3,2500
III.
0,250
30
7,5000
III.
0,250
8
2,0000
I.
0,750
7
5,2500
dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe
2
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce
časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce
3
Súčasný technický stav nehnuteľností
nehnuteľnosť vyžaduje opravu
4
Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod.
Znalecký posudok č. 77/2010
14
5
Príslušenstvo nehnuteľnosti
III.
0,250
6
1,5000
II.
0,500
10
5,0000
V.
0,025
9
0,2250
II.
0,500
6
3,0000
II.
0,500
5
2,5000
II.
0,500
6
3,0000
III.
0,250
7
1,7500
III.
0,250
7
1,7500
III.
0,250
10
2,5000
III.
0,250
8
2,0000
II.
0,500
9
4,5000
III.
0,250
8
2,0000
IV.
0,138
7
0,9660
V.
0,025
4
0,1000
III.
0,250
20
5,0000
180
53,79
bez dopadu na cenu nehnuteľnosti
6
Typ nehnuteľnosti
priaznivý typ - dvojdom, dom v radovej zástavbe - s kompletným
zázemím, s výborným dispozičným riešením. Obchodný a
prevádzkový objekt s parkoviskom.
7
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti
pracovné možnosti mimo miesto, nezamestnanosť nad 20 %
8
Skladba obyvateľstva v mieste stavby
priemerná hustota obyvateľstva
9
Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám
orientácia hlavných miestností k JZ - JV
10 Konfigurácia terénu
južný svah o sklone 5% - 25%
11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby
elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia do žumpy
12 Doprava v okolí nehnuteľnosti
železnica a autobus
13 Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra)
obecný úrad, pošta, základná škola, zdravotné stredisko, kultúrne
zariadenie, základná obchodná sieť a základné služby
14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m
15 Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby
bežný hluk a prašnosť od dopravy
16 Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut.
bez zmeny
17 Možnosti ďalšieho rozšírenia
rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu až trojnásobok súčasnej zástavby
18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností
nehnuteľnosti bez výnosu
19 Názor znalca
priemerná nehnuteľnosť
Spolu
Koeficient polohovej diferenciácie: 53,79/ 180 = 0,299
Všeobecná hodnota stavieb vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:
37 915,66 EUR * 0,299 = 11 336,78 EUR
3.1.2 VÝBER VHODNEJ METÓDY
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie.
VŠH stavieb = 11 336,78 EUR
Znalecký posudok č. 77/2010
15
3.2 POZEMKY
3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU
3.2.1.1.1 Identifikácia pozemku: Pozemok zastavaný rodinným domom v zastavanom
území obce
Pozemok zastavaný rodinným domom, nádvorie okolo neho a záhrada za rodinným domom.
Parcela
Druh pozemku
Vzorec
Spolu výmera
Podiel
Výmera
901/1
zastavaná plocha a nádvorie
568
568,00
1/1
568,00 m2
901/2
záhrada
299
299,00
1/1
299,00 m2
901/4
zastavaná plocha a nádvorie
40
40,00
1/1
40,00 m2
907,00 m2
Spolu výmera
Obec:
Východisková hodnota:
Označenie
koeficientu
Kalinovo
3,32 EUR/m2
Hodnota
koeficientu
Názov a hodnotenie
Koeficient všeobecnej situácie:
kS
3. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, okrajové priemyslové a
poľnohospodárske časti obcí a miest do 10 000 obyvateľov
0,80
Koeficient intenzity využitia:
kV
2. rodinné domy s nižším štandardom vybavenia, bytové domy s
podštandardným vybavením, 3 – 4-podlažné nebytové stavby pre
priemysel s malým technickým vybavením, využívané poľnohospodárske
stavby
0,95
Koeficient dopravných vzťahov:
kD
4. pozemky v tesnej blízkosti prostriedku hromadnej dopravy s dobrou
úpravou ciest, cesta vlastným autom do centra (10 min), územie mesta
1,00
Koeficient obchodnej a priemyselnej polohy:
kP
3. obytná alebo rekreačná poloha
1,00
Koeficient technickej infraštruktúry pozemku:
kI
3. dobrá vybavenosť (napríklad: miestne rozvody vody, elektriny,
zemného plynu)
1,20
Koeficient povyšujúcich faktorov:
kZ
1. pozemky určené územným plánom na vyššie využitie, než na aké
slúžia v súčasnosti (napríklad nezastavané stavebné pozemky, zmena
funkcie zóny sídla a pod.)
1,00
Koeficient redukujúcich faktorov:
kR
Koeficient polohovej diferenciácie:
Jednotková hodnota pozemku:
Všeobecná hodnota pozemku:
Znalecký posudok č. 77/2010
1,00
0,80*0,95*1,00*1,00*1,20*1,00*1,00=0,912
0,9120 * 3,32 EUR/m2 = 3,03 EUR/m2
907,00 m2*3,03 EUR/m2 = 2 748,21 EUR
16
VYHODNOTENIE
Názov
VŠH [EUR]
parc. č. 901/1
1 721,04
parc. č. 901/2
905,97
parc. č. 901/4
121,20
Spolu
2 748,21
3.2.1.1.2 Identifikácia pozemku: Záhrada za rodinným domom v zastavanom území obce
Pozemok zastavaný rodinným domom, nádvorie okolo neho a záhrada za rodinným domom.
Parcela
Druh pozemku
Vzorec
orná pôda
979
901/3
Obec:
Východisková hodnota:
Označenie
koeficientu
Spolu
Podiel
výmera
979,00
1/1
Výmera
979,00 m2
Kalinovo
3,32 EUR/m2
Hodnota
koeficientu
Názov a hodnotenie
Koeficient všeobecnej situácie:
kS
3. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, okrajové priemyslové a
poľnohospodárske časti obcí a miest do 10 000 obyvateľov
0,80
Koeficient intenzity využitia:
kV
1. veľmi malé využitie, nepodpivničené, nízke nebytové stavby
nevyužívané alebo s malým využitím, poľnohospodárske stavby bez
využitia, bez zástavby v širšom okolí
0,90
Koeficient dopravných vzťahov:
kD
3. pozemky na predm. miest, odkiaľ sa možno pešo dostať k prostriedku
hromadnej dopravy alebo vlastným autom do centra do 15 min.
0,90
Koeficient obchodnej a priemyselnej polohy:
kP
5. poľnohospodárska poloha
0,90
Koeficient technickej infraštruktúry pozemku:
kI
1. bez tech. infraštruktúry (vlastné zdroje)
0,80
Koeficient povyšujúcich faktorov:
kZ
1. pozemky určené územným plánom na vyššie využitie, než na aké
slúžia v súčasnosti
1,00
Koeficient redukujúcich faktorov:
kR
Koeficient polohovej diferenciácie:
Jednotková hodnota pozemku:
Všeobecná hodnota pozemku:
1,00
0,80*0,90*0,90*0,90*0,80*1,00*1,00=0,4666
0,4666 * 3,32 EUR/m2 = 1,55 EUR/m2
979,00 m2*1,55 EUR/m2 = 1 517,45 EUR
3.2.2 VÝBER VHODNEJ METÓDY
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie.
VŠH pozemkov = 4 265,66 EUR
Znalecký posudok č. 77/2010
17
III. ZÁVER
1. VŠEOBECNÁ HODNOTA
Znaleckou úlohou bolo stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu súpisné číslo 413 postaveného
na parc. č. 901/1, na ulici Mlynskej v Kalinove, zapísaného na LV č. 659, katastrálne územie Kalinovo,
vrátane hospodárskej budovy bez súpisného čísla postavenej na parc. č. 901/1, príslušenstva a
pozemkov parc. č. 901/1, 901/2, 901/3 a 901/4, pre účel dražby podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov.
Všeobecná hodnota nehnuteľností a stavieb bola stanovená podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku a je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu
23.8.2010, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji,
keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom,
že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.
Názov
Všeobecná hodnota [EUR]
STAVBY
Rodinný dom s.č. 413
9 685,04
Hospodárska budova
1 350,07
Plot od ulice
199,61
Vonkajšie úpravy
Vodovodná prípojka
35,75
Kanalizačná prípojka
52,63
Prípojka plynu
13,68
Spolu
102,06
POZEMKY
Pozemok zastavaný rodinným domom v zastavanom území obce - parc.
č. 901/1 (568 m2)
1 721,04
Pozemok zastavaný rodinným domom v zastavanom území obce - parc.
č. 901/2 (299 m2)
905,97
Pozemok zastavaný rodinným domom v zastavanom území obce - parc.
č. 901/4 (40 m2)
121,20
Záhrada za rodinným domom v zastavanom území obce - parc. č. 901/3
(979 m2)
Spolu pozemky (1 886,00 m2)
Spolu VŠH
Zaokrúhlene
1 517,45
4 265,66
15 602,44
15 600,00
Slovom: Pätnásťtisícšesťsto Eur.
Znalecký posudok č. 77/2010
18
2. MIMORIADNE RIZIKÁ
Mimoriadne riziká neboli zistené. Rizikom je, že nehnuteľnosť je dlhodobejšie neobývaná.
V Revúcej, dňa 7.10.2010
.....................................
Ing. Ondrej Kvetko
IV. PRÍLOHY
1. Objednávka zo dňa 28.7.2010
str. 20
2. Výpis z katastra nehnuteľností LV č. 659 k.ú. Kalinovo, zo dňa 6.10.2010,
vytvorený cez katastrálny portál GKÚ Bratislava
str. 21
3. Informatívna kópia z mapy, k.ú. Kalinovo, zo dňa 6.10.2010, vytvorená
cez katastrálny portál GKÚ Bratislava
str. 22
4. Rozmerová schéma 1.NP
str. 23
5. Rozmerová schéma 1.PP
str. 24
6. Rozmerová schéma hospodárskej budovy
str. 25
7. Potvrdenie Obce Kalinovo o začiatku užívanie rodinného domu súp. č. 413,
zo dňa 5.10.2010
str. 26
8. Fotodokumentácia
str. 27 – 28
Znalecký posudok č. 77/2010
19
Znalecký posudok č. 77/2010
20
Znalecký posudok č. 77/2010
21
Znalecký posudok č. 77/2010
22
Rozmerová schéma 1.NP
Znalecký posudok č. 77/2010
23
Rozmerová schéma 1.PP
Znalecký posudok č. 77/2010
24
Rozmerová schéma hospodárskej budovy
Znalecký posudok č. 77/2010
25
Znalecký posudok č. 77/2010
26
Fotodokumentácia
Rodinný dom č. s. 413 – pohľad juhozápadný
Rodinný dom č. s. 413 – pohľad severozápadný
Znalecký posudok č. 77/2010
27
Obytná miestnosť
Kuchyňa
Kúpeľňa + WC
Chodba
Vstup do domu
Kuchyňa v 1.PP (suteréne)
Hospodárska budova
Znalecký posudok č. 77/2010
28
V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec vymenovaný Krajským súdom v Banskej Bystrici pod
číslom: Spr. 4084/2004 zo dňa 15.7.2004, pre znalecký odbor: 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie: 37 01
00 Pozemné stavby a 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 911957.
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 77/2010 znaleckého denníka č. 1/2010.
Za znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č.
77/2010-fa
V Revúcej, dňa 7.10.2010
..............................................
Ing. Ondrej Kvetko
Znalecký posudok č. 77/2010
29
Download

ZNALECKÝ POSUDOK