|Conference Programme
-1-
Introductiory Word
Dear conference participants,
After more than a year of intensive preparation of the new international scholastic conference
“Bratislava Legal Forum 2013” you can finally get hold of the programme of this scientific event by which we
commence the 1st year of the regular annual international conference organized by the Faculty of Law of the
Comenius University in Bratislava and the Faculty of National Economy of the University of Economics in
Bratislava in the context of legal and economic education in the Slovak Republic.
There might not be a better way of paying respect to both of our alma mater, its founders, history,
supporters, former and current teachers and students, than to create a space for a discussion for respectable
experts representing legal knowledge and legal practice, which is a result of the cooperation of our
institutions. We strongly believe that by professional and friendly discussion our dear guests will help to fulfil
the main objectives of this exceptional event – to spread progressive knowledge, to dispute about the
application of law in the European Union and outside the European Union, to create new trends in legal
education, to establish new relations as well as to strengthen old ones, and to create continuity between
jurisprudence and legal practice.
The first year of conference serves also as a symbol that refers to errand of important personality
who connects our faculties and universities. This figure is a leading Slovak lawyer, economist, educator and
moral authority, Professor JUDr. Imrich Karvaš, whose 110th birth anniversary we commemorate this year.
We believe that the work of professor Karvaš, author of exceptional monographs and timeless ideas, deserves
nowadays, not only in time of economic but also social crisis, much more attention than it gets from the
professional and general public.
Professor Karvaš, despite his enormous workload within his own professional activity in economic
practice, dedicated himself responsibly to scientific and educational activities in his realm, Faculty of Law
Comenius University in Bratislava. Publications of Professor Imrich Karvaš have a timeless value and enrich
our society, not only professionally but also ethically. He became a co-founder of University of Economics in
Bratislava, the governor of the National Bank of Slovakia, moreover, he took part in the anti-fascist resistance
and after the war he worked closely and participated in the economic recovery of Slovakia, between 1947-49
he was the Dean of the Faculty of Law Comenius University in Bratislava, but since he refused to cooperate
with the communist regime, he was imprisoned and later, after the rehabilitation, social changes did not allow
him a full professional activity.
Hopefully, the conference will be as good as our word and will accomplish its mission to promote,
exchange, compare and unify knowledge, information and opinions on professional development in
determined areas. The aspiration is to discuss current legal and economic issues that have an impact on the
social life of citizens of Europe. The conference shall simultaneously send a signal that educational
institutions have an undeniable interest in positively influencing the legal development, linking the legal
doctrine with the legal practice and most importantly, establishing a platform for discussions on key legal
issues.
On behalf of our faculties, we wish you a pleasant stay among us, and we hope you will enjoy a
fruitful discussion on current legal issues and problems, as well as an interesting professional and social
program.
Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Dean of the Faculty of Law
Comenius University in Bratislava
|Conference Programme
Prof. Ing. Ján Lisý, PhD.
Dean of the Faculty of National Economy
University of Economics in Bratislava
-2-
Úvodné slovo
Vážení účastníci konferencie,
po viac ako ročnej intenzívnej príprave medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské
právnické fórum 2013“ sa vo Vašich rukách držíte program odborného podujatia, ktoré je prvým ročníkom
pravidelnej každoročnej medzinárodnej vedeckej konferencie. Prvý ročník vznikol vďaka vzájomnej
spolupráci Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Snáď niet lepšieho vzdania úcty obom našim alma mater, jej zakladateľom, podporovateľom, bývalým
i súčasným pedagógom a študentom, ako vytvoriť priestor na diskusiu renomovaných odborníkov
zastupujúcich vedu i právnu prax, ktorí svojou odbornou i priateľskou diskusiou naplnia hlavné ciele tohto
výnimočného podujatia, ktoré, dúfajme obohatí nás všetkých šírením nových poznatkov, polemiky v oblasti
aplikácie práva v krajinách Európskej únie i mimo nej, nastolením nových trendov vo vzdelávaní, vznikom
nových a prehĺbením už existujúcich kontaktov a hlavne vytvorením kontinuity medzi oblasťou právnej vedy
i praxe.
Prvý ročník konferencie slúži však aj ako symbol poukázania na odkaz významnej osobnosti, ktorá
spája obe naše fakulty i univerzity. Touto osobnosťou je popredný slovenský právnik, národohospodár,
vysokoškolský pedagóg a morálna autorita prof. JUDr. Imrich Karvaš, ktorého 110. výročie narodenia
si v tomto roku pripomíname. Sme presvedčení, že dielo profesora Karvaša, autora výnimočných monografií
a nadčasových myšlienok, si práve v dnešnej dobe, nielen hospodárskej ale aj spoločenskej krízy, zasluhuje
omnoho väčšiu pozornosť, ako sa mu dostáva zo strany odbornej i laickej verejnosti.
Profesor Karvaš napriek mimoriadnemu pracovnému vyťaženiu v rámci svojho odborného
pôsobenia v hospodárskej praxi sa zodpovedne venoval vedeckej a pedagogickej činnosti na svojom
pôsobisku, Právnickej fakulte UK v Bratislave. Publikácie profesora Imricha Karvaša majú nadčasovú
hodnotu a obohacujú našu spoločnosť nielen odborne, ale aj eticky. Stal sa spoluzakladateľom dnešenej
Ekonomickej univerzity v Bratislave, guvernérom Slovenskej národnej banky, zapojil sa do protifašistického
odboja, pričom úzko spolupracoval a po vojne sa zúčastnil na ekonomickej obnove Slovenska, v roku 1947-49
bol dekanom Právnickej fakulta UK v Bratislave, avšak nakoľko odmietol spoluprácu s komunistickým
režimom, bol väznený a neskôr po rehabilitovaní mu spoločenské zmeny nedovolili plnohodnotné odborné
pôsobenie.
Veríme, že konferencia splní Vaše očakávania a uskutoční svoju úlohou, ktorou je prezentácia,
výmena, porovnanie a zjednocovanie vedomostí, informácií a názorov odbornej verejnosti v jednotlivých
oblastiach práva a ekonómie. Medzi naše ciele patrí snaha diskutovať o aktuálnych právnych a ekonomických
otázkach, ktoré majú vplyv na každodenný život obyvateľov Európy. Konferenciou chceme zároveň vyslať
signál, že vzdelávacie inštitúcie pozitívne vnímajú možnosť ovplyvňovať právny a ekonomický rozvoj krajiny,
prepojenie vedy s praxou a majú záujem vytvoriť platformu nielen na diskusiu, ale aj riešenie reálnych
problémov našej krajiny.
Želám Vám v mene našej právnickej fakulty strávenie príjemných chvíľ na jej akademickej pôde,
plodnú diskusiu o aktuálnych právnych otázkach a problémoch, zaujímavý odborný i spoločenský program.
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
dekan Právnickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave
|Conference Programme
prof. Ing. Ján Lisý, PhD.
dekan Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej university v Bratislave
-3-
Programme: Plenary Session
Program:
th
10 October 2013
Plenárne zasadnutie
Topic/Téma:
The Role of the State and Law in Dealing with the Current Economic
Crisis
Úloha štátu a práva pri riešení súčasnej hospodárskej krízy
Room/Miestnosť:
Aula of the Comenius University (1st Floor Old Building)
Aula Univerzity Komenského (1. poschodie Stará budova)
Slovak, Czech, English (simultaneuous translation provided)
Language/Jazyk:
9.00
Welcoming speech
9.05
Role of State and Law in Dealing with the Current Economic Crisis in the European Area
Privítací príhovor
Úloha štátu a práva pri riešení súčasnej hospodárskej krízy v európskom priestore
Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. (Prime Minister of the Slovak Republic)
9.25
The Work of Professor Karvaš Viewed from the Current Economic Situation
Dielo profesora Karvaša vo vzťahu k súčasnej ekonomickej situácii
Doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. (Governor of the National Bank of Slovakia)
9.45
Slovakia's Economy Yesterday, Today and Tomorrow
Ekonomika Slovenska vcera, dnes a zajtra
Doc. Ing. Peter Mihók, CSc. (Head of the Slovak Trade and Industry Chamber; Chairman of the World Chambers
Federation ot theInternational Chamber of Commerce)
10.00
Failure of Governmental Structures in Dealing with the Economic Crisis
Selhání decizní sféry při řešení hospodářské krize
Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. (Dean of the Faculty of Economics, University of Economics in Prague)
10.20
Options of Government Economic Policy in the Crisis and Post-crisis Period
Možnosti hospodárskej politiky štátu v krízovom a pokrízovom období
Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. (Rector of the University of Economics in Bratislava)
10.40
A Possible Solution to the Economic Crisis
Možnosti riešenia hospodárskej krízy
Prof. Ing. Peter Staněk CSc. (Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences)
11.00
"Supervisory Power" of State and the Role of Audit in Dealing with the Current Economic Crisis
"Kontrolná moc" štátu a úloha auditu pri riešení súčasnej hospodárskej krízy
Doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD. (Member of the Court of Auditors, Luxembourg)
11.20
Economic Thought of Imrich Karvaš
Ekonomické myslenie Imricha Karvaša
Prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, PhD. (Central European University Budapest)
11.40
Legacy of Professor Imrich Karvaš to Legal Community
Odkaz profesora Imricha Karvaša pre právnickú obec
Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. (Dean of the Faculty of Law, Comenius University in Bratislava)
11.55
Our Father Imrich Karvaš
Náš otec Imrich Karvaš
Doc. Ing. Milan Karvaš, PhD. (Son of Professor Karvaš)
12.05 - 13:00
Lunch/Obed.............................................................................................................
|Conference Programme
-4-
Programme: Financial Law and National Economy Session
Program:
Sekcia finančného práva a národohospodárskej politiky
10th October 2013
Topic/Téma:
Role of State and Law in dealing with the Current Economic Crisis
Contemporary Impact of Professor Karvaš’ Legacy
Guarantee/Garant:
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Language/Jazyk:
13.00
Úloha štátu a práva pri riešení súčasnej hospodárskej krízy
Aktuálnosť odkazu profesora Karvaša pre súčasnosť
Prof. Ing. Ján Lisý, PhD.
Doc. Mykola Sidak, DrSc., PhD.
Doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.
JUDr. Simona Heseková ([email protected])
Amphitheatre (2nd Floor Old Building)
Amfiteáter (2. poschodie Stará budova)
Slovak, Czech, English (simultaneuous translation provided)
Minimalization or Modernization of State?
Minimalizácia alebo modernizácia štátu?
Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. (Slovak Academy of Sciences, Institute of Economic Research)
13.15
Role of State and Law in dealing with the Current Economic Crisis
Úloha štátu pri riešení súčasnej hospodárskej krízy
Ing. Peter Pellegrini (State Secretary of the Ministry of Finance of the Slovak Republic)
13.30
The possibilities finance law in addressing the current economic crisis
Možnosti finančního práva při řešení současné hospodářské krize
Prof. JUDr. Hana Marková, CSc. (Charles University in Prague)
13.45
The status and role of the Council for Budget Responsibility in the Slovak legislation
Postavenie a úloha Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v slovenskej legislatíve
Ing. Ivan Šramko (Chairman of the Council for Budget Responsibility)
14.00
Causes of Iceland banking collapse in 2008 and the road to recovery since
Prof. Helgi Gunnlaugsson, PhD. (University of Iceland)
14.15
Work of I. Karvaš Influence of Cartels on Economic Prosperity and its legacy for the present
Dílo I. Karvaše Vliv kartelov na konjunktúru a jeho odkaz pro současnost
Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (Charles University in Prague)
14:30
Economic depression and promoting the development of Slovakia in terms of professor Karvaš
reviews
Hospodárske depresie a podpora rozvoja Slovenska z pohľadu názorov profesora Karvaša
Ing. Hana Poláčková, PhD. (University of Economics in Bratislava)
14.45
Discussion/Diskusia
15.00 - 15.15
Coffee Break.....................................................................................
15:15
The Basics of the Tax system of the Republic of Croatia and its changes in a context of the Current
Economic Crisis
Doc. Dr.sc. Sonja Cindori and mag. iur. Ivan Reiner (University of Zagreb)
15:30
Harmonization of SMEs Accounting Legislature in European Union: A Real Step Forward?
...............
Harmonizace účetní legislativy pro malé a střední podniky v Evropské unii: Krok správným
směrem?
Doc. Ing. Jiří Strouhal, PhD. (University of Economics, Prague)
15:45
Double Tax Avoidance Principle in the E.U. Law in the Context of Consolidation of Public
Funding
Zásada zamedzenia dvojitého zdanenia v práve Európskej únie v kontexte konsolidácie verejných
financií
JUDr. Mária Duračinská, CSc. (Comenius University in Bratislava)
16:00
Tax preferences taking into account the situation of taxpayers’ families in Polish Income Tax
Marcin Burzec, PhD. (The John Paul II Catholic University of Lublin)
|Conference Programme
-5-
16:15
Legal Aspects of Taxation of Work Clothing
Právní aspekty zdaňování pracovního oblečení
JUDr. Ing. Michal Radvan, PhD. (Masaryk University)
16:30
Tax conditions of non-profit subjects activities
Daňové podmínky činnosti neziskových subjektů
JUDr. Zdenka Papoušková, PhD. (Palacký University in Olomouc)
16:45
Challenges in the field of Value-added tax
Výzvy v oblasti dane z pridanej hodnoty
Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. (Matej Bel University)
17:00
Pension systems
Dôchodkové systémy
Ing. Marcel Novák, PhD. (University of Economics in Bratislava)
17:15
Discussion/Diskusia
Programme: Financial Law and National Economy Session
Program:
Sekcia finančného práva a národohospodárskej politiky
th
11 October 2013
Guarantee/Garant:
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Language/Jazyk:
Prof. Ing. Ján Lisý, PhD.
Doc. Mykola Sidak, DrSc., PhD.
Doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.
JUDr. Simona Heseková ([email protected])
Amphitheatre (2nd Floor Old Building)
Amfiteáter (2. poschodie Stará budova)
Slovak, Czech, English
9:00
Financial crisis and measures taken by Serbia
Assistant Professor Jasmina Labudovic Stankovic, PhD. and Doc. Nada Todorovic, PhD. (Faculty of Law,
Serbia)
9:15
Economic growth and the role of institutions- a comparison between Italy and Slovakia, facing the
crisis
Dr. Kristina Marzoli (University of Teramo)
9:30
The Legal Basis of Creating the Capacity for Absorbing Asymmetric Shocks in the Economic and
Monetary Union
Právny základ vytvorenia fiškálnej kapacity pre absorbovanie asymetrických šokov v rámci
Hospodárskej a menovej únie
JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. and JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. (Comenius University in Bratislava)
9:45
Fiscal Policy in EU Member State in the Time of Depression
Fiskální politika členského státu EU v době krize
Mgr. Ing. Dana Bárková, PhD. (University of West Bohemia)
10:00
Problems of the Czech economy in the context of the economic crisis
Problémy českého hospodářství v souvislosti s ekonomickou krizí
Ing. Alena Kerlinová, PhD. (Masaryk University)
10:15
Monetary reform as a tool to address the financial cisis
Měnová reforma jako nástroj řešení finanční krize
JUDr. Petra Jánošíková, PhD. (University of West Bohemia)
10:30
Discussion/Diskusia
11.00 - 11.15
Coffee Break............................................................................
11:15
Legal aspects of organization and functioning of banking systems in the EU and the countries
of Eastern Europe
....................
Právne aspekty organizácie a fungovania bankového systému v EÚ a krajinách Východnej Európy
Doc. Mykola Sidak DrSc., PhD. (Comenius University in Bratislava)
|Conference Programme
-6-
11:30
State and law in crisis
Stát a právo v krizi
JUDr. Pavel Matoušek (Palacký University in Olomouc)
11:45
The role of political factor in economic affairs (with an emphasis on public finances)
Úloha politického faktora v ekonomickom dianí (s akcentom na verejné financie)
Ing. Karolína Červená, PhD. (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)
12:00
Institutional quality - the path to economic growth
Inštitucionálna kvalita - cesta k ekonomickému rastu
Ing. Elena Fifekova, PhD. (University of Economics in Bratislava)
12:15
Banking union from the perspective of host state
Banková únia z pohľadu hostiteľského štátu
JUDr. Peter Pénzeš LL.M., PhD. (National Bank of Slovakia)
12:30
Perspective measures of population ageing - implications for economic policy
Perspektívne ukazovatele starnutia populácie - implikácie pre hospodársku politiku
Ing. Martin Lábaj, PhD. (University of Economics in Bratislava)
12:45
Discussion/Diskusia
13.05 – 14.00
Lunch/Obed......................................................................................
14:00
The use of Better Life Index in forming the economic policy of the Slovak Republic
...............
Ekonomický rast, Better Life Index, Hospodárska politika
Ing. Andrea Vondrová, PhD. (University of Economics in Bratislava)
14:15
Economic crisis versus debt crisis European Union
Hospodářská krize versus dluhová krize Evropské unie
Ing. Alexandra Veselková, PhD. (University of Economics in Bratislava)
14:30
Approaching of the Slovak Republic to the EU
Približovanie sa Slovenskej republiky k EU
Ing. Matej Valach, PhD. (University of Economics in Bratislava)
14:45
Current changes in the banking systems of selected European countries in the context of the
current economic crisis
Aktuálne tendencie v právnych úpravách bankových systémov vybraných štátov Európy v kontexte
súčasnej hospodárskej krízy
JUDr. Simona Heseková (Comenius University in Bratislava)
15:00
The Legal basis of measures adopted by U.S. to combat tax evasion in the context of current
economic crisis and its impact to EU member states
Právny základ opatrení prijatých USA na boj proti daňovým únikom v kontexte súčasnej
hospodárskej krízy a ich vplyv na členské štáty EÚ
Mgr. Andrea Koroncziová (Comenius University in Bratislava)
15:15
The legal framework for financial consumer protection in times of economic crisis
Právny rámec ochrany finančného spotrebiteľa v časoch hospodárskej krízy
Mgr. Jana Kršková (Comenius University in Bratislava)
15:30
Models Reforming the VAT System in the European Union – Technological Solutions
Možnosti revidovania systému DPH v podmienkach EÚ so zameraním na technologické riešenia
JUDr. Mgr. Slávka Gunárová (Comenius University in Bratislava)
15:45
Drig Trafficking as a component of illegal international trade
Obchod s drogami ako súčasť nezákonného medzinárodného obchodu
Ing. Marián Vongrej, PhD. (University of Economics in Bratislava)
16:00
The use of Better Life Index in forming the economic policy of the Slovak Republic
Ekonomický rast, Better Life Index, Hospodárska politika
JUDr. Dana Šramková, PhD. (Masaryk University)
16:15
Discussion/Diskusia
|Conference Programme
-7-
Programme: Civil Law Session
Program:
Sekcia občianskeho práva
10th October 2013
Topic/Téma:
Contractual system and Recodification of the Civil Code
Discovery in Civil Proceedings
Guarantee/Garant:
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Languages:
13:00
Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka
Dokazovanie v civilnom procese
Doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc.
Mgr. Petronela Luprichová ([email protected])
Classroom No. 4 (Ground Floor Old Building)
Učebňa č. 4 (Prízemie Stará budova)
Slovak, Czech, English
Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (Masaryk University)
13:15
Liability for ‘helpers’ in the Contractual and Non-Contractual Spheres and the Recodification
of the Civil Code by Example of Austria, Slovakia and Czech Republic
Dr. Eva Ondreasova (University of Graz)
13:30
Matrimonial Property Relations in the Prepared Civil Code
Úprava majetkových vzťahov medzi manželmi v pripravovanom Občianskom zákonníku
JUDr. Gabriela Kubíčková, CSc.(Comenius University in Bratislava)
13:45
System of contract law in chosen legal orders as inspirational source in recodification of the new
Slovak Civil Code
Systematické členenie právnej úpravy zmluvného práva vo vybraných právnych poriadkoch, ako
inšpiračný zdroj pri tvorbe nového slovenského Občianskeho zákonníka
JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD. (Comenius University in Bratislava)
14:00
The institute of svěřenských fondů in the new Czech Civil Code as a inspiration for the legislators
of new Slovak Civil Code)
Inštitút svěřenských fondů v novom českom Občianskom zákonníku ako zdroj inšpirácie pre
tvorcov nového slovenského Občianskeho zákonníka
Mgr. Mária Nemcová (University of Warsaw)
14:15
The Contract of care until death in Croatian law and future Serbian law
Novak Krstić, LL.M. (University of Niš)
14:30
Discussion/Diskusia
15.00 – 15.15
Coffee Break...........................................................................................
15:15
Succession contracts and Recodification of the Civil Code
........
Dedičská zmluva a rekodifikácia Občianskeho zákonníka
JUDr. Jana Muránska, PhD. (Matej Bel University Banska Bystrica)
15:30
Construction right – its creation and modification by the contract
Právo stavby – jeho vznik a modifikácia na základe zmluvy
JUDr. Juraj Takáč (Paneuropean University)
15:45
Recodification considerations in relation with the Contract for Work
Rekodifikačné úvahy vo vzťahu k Zmluve o dielo
JUDr. Martin Kurčík (Paneuropean University)
16:00
Process development obligations to maintain and demonstrate
Procesní vývoj povinnosti tvrdit a prokazovat
JUDr. Karel Svoboda, PhD. (Palacký University in Olomouc)
16:15
Failure of evidence and the right to a fair hearing
Dôkazná núdza a právo na spravodlivý proces
JUDr. Peter Molnár, PhD. (Slovak Chamber of Executors)
16:30
Shifting the burden of proof in civil cases – one man’s loss is another’s gain?
Dr. jur. Anna Nyilas, PhD. (University of Debrecen)
|Conference Programme
-8-
16:45
An active role of the court in the process of establishment of factual truth in the civil litigation
Aktivní role soudu při zjišťování skutkového stavu v civilním sporu
Mgr. Marek Juráš (Palacký University in Olomouc)
17:00
Application of shifting the burden of proof in discrimination cases
Uplatňovanie preneseného dôkazného bremena v prípadoch diskriminácie
JUDr. Zuzana Magurová (Institute of state and law SAS)
17:15
Discussion/Diskusia
Programme: Civil Law Session
Program:
Sekcia občianskeho práva
11th October 2013
Guarantee/Garant:
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Languages:
9:00
Doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc.
Mgr. Petronela Luprichová ([email protected])
Classroom No. 4 (Ground Floor Old Building)
Učebňa č. 4 (Prízemie Stará budova)
Slovak, Czech, English
How to qualify the breach of the obligation that is imposed on the presiding judge or one justice
by Section 118 paragraph 2 of CPC?
Ako kvalifikovať nedodržanie povinnosti, ktorú predsedovi senátu alebo samosudcovi ustanovuje
§ 118 ods. 2 O.s.p.?
JUDr. Hana Magurová, PhD. (Comenius University in Bratislava)
9:15
Restrictions in carrying out the evidence of witness testimony
Anna Franusz, PhD. (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
9:30
How inventive is innovation? – The need for precisely measuring the inventive step of an invention
Mgr. Joanna Uchańska, PhD. (Jagiellonian Univeristy)
9:45
Evidence in enforcement cases
Dokazovanie v exekučných sporoch
JUDr. Alexandra Kotrecova, PhD. (College Sládkovičovo)
10:00
Preliminary evidence in the Hungarian civil procedural law
Judit Molnár, PhD. (University of Debrecen)
10:15
Discussion/Diskusia
11.00 - 11.15
Coffee Break...........................................................................................
11:15
Proving the relevant facts in the matrimonial proceedings after 1th January 2014
........
Dokazování rozhodných skutečností v řízeních ve statusových věcech manželských po 1. 1. 2014
JUDr. Renata Šinová, PhD. (Palacký University in Olomouc)
11:30
Proof in the undisputed and other special procedures under the new law on special judicial
proceedings
Dokazování v nesporných a jiných zvláštních řízeních podle nového zákona o zvláštních řízeních
soudních
Mgr. Antonín Stanislav (Ministry of Justice of the Czech Republic )
11:45
The minors in the process of proving of the facts in the civil procedure
Maloletí v procese dokazovania v civilnom súdnom konaní
JUDr. Romana Smyčková, PhD. (Comenius University in Bratislava)
12:00
The expert opinion as a type of proper evidence and its valuation by the court in the civil
proceedings
Znalecký posudek jako důkazní prostředek a jeho hodnocení soudem v rámci civilního soudního
řízení
Mgr. Ingrid Kovářová Kochová, PhD. (Palacký University in Olomouc)
|Conference Programme
-9-
12:15
How to investigate the best interests of the child in family law cases
Zisťovanie najlepšieho záujmu dieťaťa v rodinnoprávnych veciach
Mgr. Petronela Luprichová (Comenius University in Bratislava)
12:25
Procedural Aspects of Proving in the Context of Right to Informational Self Determination and
Right to Be Forgotten
Procesnoprávne aspekty dokazovania práva na informačné sebaručenie a práva byť zabudnutý
Mgr. Daniela Čičkánová (Comenius University in Bratislava)
12:35
Discussion/Diskusia
13:00
Lunch/Obed............................................................................................... .
|Conference Programme
...
- 10 -
Programme: Administrative Law Session
Program:
Sekcia správneho práva
10th October 2013
Topic/Téma:
Control of Decision-Making Process in Civil Service as means
of Economic Efficiency of the Civil Service
Guarantee/Garant:
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Language/Jazyk:
Kontrola rozhodovacích procesov vo verejnej správe, ako prostriedok
hospodárskej efektívnosti verejnej správy
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Mgr. Lenka Trnkusová ([email protected])
Classroom No. 2 (Ground Floor Old Building)
Učebňa č. 2 (prízemie Stará budova)
Slovak, Czech, English
13:00
Depolitization and professionalization of public administration in the Republic of Serbia
Zoran Loncar, PhD. (University of Novi Sad)
13:15
Achievement of the right to legal remedy in the Hungarian administrative procedures
Dr. Kitti Pollák (University of Szeged)
13:30
Restructuring of local government’s responsibilities in Hungary
Dr. Judit Siket (University of Szeged)
13:45
The new relationship between law on offences and structure of administrative system
Dr. Zsuzsanna Árva (University of Debrecen)
14:00
Management control in the public finance sector units in Poland
Dr. Ambroży Mituś (University of Economical Science)
14:15
On Selected Questions of Effectiveness Concept, Principle and Evaluation in Public
Administration
K vybraným otázkám pojmu, principu a hodnocení efektivnosti ve veřejné správě
Doc. JUDr. Soňa Skulová, PhD. and JUDr. Alena Kliková, PhD. (Masaryk University)
14:30
Discussion/Diskusia
15.00 – 15.15
Coffee Break...........................................................................................
15:15
Ineligibility in public administration - yes or no?
........
Inkompatibilita vo verejnej správe - áno alebo nie?
Prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. (Comenius University in Bratislava)
15:30
Current issues of judicial review of administrative decisions in the Czech Republic
Aktuální otázky soudního přezkumu rozhodnutí správních orgánů v České republice
Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (Masaryk University)
15:45
Control of decisions and practices of administrative bodies of public corporations
Kontrola rozhodnutí a jiných postupů orgánů veřejnoprávních korporací
Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. (Charles University in Prague)
16:00
The supposals to lay an effective sanctions
Predpoklady pre ukladanie efektívnych sankcií
Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. (Comenius University in Bratislava)
16:15
Several Critical Remarks on the Control of Decision-Making Processes in Public Administration
Několik kritických poznámek ke kontrole rozhodovacích procesů ve veřejné správě
Doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (Masaryk University)
16:30
Institute of attractions as a tool for reviening and monitoring the decision-making processes
in public administration
Inštitút atrakcie ako nástroj preskúmavania a kontroly rozhodovacích procesov vo verejnej správe
Doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD. (Comenius University in Bratislava)
16:45
Control of Decision Making of HEIs on Study-Related Fees
Kontrola rozhodování vysokých škol o poplatcích spojených se studiem
JUDr.Veronika Kudrová, PhD. (Masaryk University)
|Conference Programme
- 11 -
17:00
Discussion/Diskusia
Programme: Administrative Law Session
Program:
Sekcia správneho práva
11th October 2013
Guarantee/Garant:
Coordinator/Koordinátor:
Room/ Miestnosť:
Language/Jazyk:
9:00
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Mgr. Lenka Trnkusová ([email protected])
Classroom No. 2 (Ground Floor Old Building)
Učebňa č. 2 (prízemie Stará budova)
Slovak, Czech
Organizational arrangement of administrative agency as prerequisite of proper, reviewable and
efficient exercise of public administration functions
Organizační uspořádání správního úřadu jako předpoklad řádného, přezkoumatelného
a hospodárného výkonu kompetence (na příkladu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání)
JUDr. Olga Pouperová, PhD. (Palacký University of Olomouc)
9:15
The Control Mechanisms in Decision-making Processes in the Field of Immigration Law
Kontrolní mechanismy u vybraných rozhodovacích procesů v oblasti cizineckého práva
JUDr. Jana Jurnikova, PhD. (Masaryk University)
9:30
Prosecutorial supervision of legality in land-use planning activities
Prokurátorský dozor nad zákonnosťou v územnoplánovacej činnosti
Mgr. Ján Škrobák, PhD. (Comenius University in Bratislava)
9:45
Judicial Checks of the Public Administration in the Czech Republic Specialised in Construction
Permit
Soudní kontrola veřejné správy v ČR se zaměřením na stavební povolení
Mgr. Veronika Solisová (Masaryk University)
10:00
Discussion/Diskusia
11.00 - 11.15
Coffee Break...........................................................................................
11:15
Competence of Supreme Audit Office of the Slovac Republic on the level of territorial self government
........
Pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na úrovni územnej samosprávy
JUDr. Peter Molitoris, PhD. (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)
11:30
The administrative judiciary and its independence
Správne súdnictvo a jeho nezávislosť
Mgr. Lenka Trnkusová (Comenius University in Bratislava)
11:45
Principle of two levels decision making as a tool of effectiveness
Zásada dvojinstančnosti jako nástroj efektivnosti
JUDr. Lukáš Potěšil, PhD. (Masaryk University)
12:00
Efficiency of organization of public administration and principle of two instances in administrative
proceeding
Efektivnost organizace veřejné správy a zásada dvouinstančního správního řízení
Mgr. Jiří Venclíček (Masaryk University)
12:15
Review of Individual Administrative Acts Issued by Local Authorities
Preskúmavanie individuálnych správnych aktov územnej samosprávy
Mgr.Zuzana Čierniková (Comenius University in Bratislava)
12:30
Judical review of normative administrative acts of public authorities
JUDr. Marek Kubíček (Comenius University in Bratislava)
12:45
Discussion/Diskusia
13:00 – 14:00
Lunch/Obed............................................................................................... .
|Conference Programme
...
- 12 -
14:00
Control of contracts of subsidies at the level of local self-governments
Kontrola dotačních smluv na úrovni územních samosprávných celků
JUDr. PhDr. Jan Malast (University of West Bohemia)
14:15
Judicial review of the establishing proof at the administration of value added tax
Súdna kontrola dokazovania pri správe dane z pridanej hodnoty
JUDr. Martin Vernarský, PhD. (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)
14:30
State administration in the area of administrative punishment
Státní správa na úseku správního trestání
JUDr. Marie Sciskalová, PhD. (The Silesian University in Opava)
14:45
The control of decision – making in the field of the administrative sanctions
Kontrola rozhodovacích procesov v oblasti správneho trestania
JUDr. Zuzana Kiselyová (Comenius University in Bratislava)
15:00
eGovernment - way to the more effiecient public administration
Elektronizácia verejnej správy - cesta k efektívnejšej verejnej správe
Mgr. Martin Dufala (Comenius University in Bratislava)
15:15
Theory and practice of electronic submissions
Teória a prax elektronických podaní
Mgr. Soňa Sopúchová (Comenius University in Bratislava)
15:30
Review of decisions in the field of land register
Preskúmavanie rozhodnutí na úseku katastra nehnuteľností
Mgr. Jana Elzerová (Comenius University in Bratislava)
15:45
Control of Legality of Decision-Making Process in Area of Price Regulation
Kontrola zákonnosti rozhodovacích procesů v oblasti cenové regulace
Mgr. David Hejč (Masaryk University)
16:00
The public as a control of the decision-making processes - the way to more efficient public
administration (not only) in the field of environment
Verejnosť ako kontrola rozhodovacích procesov - cesta k zefektívneniu verejnej správy (nielen)
na úseku životného prostredia
Mgr. PhDr. Rastislav Král (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)
16:15
Administrative legal responsibility for the performance of civil service
Administratívnoprávna zodpovednosť pri výkone verejnej služby
JUDr. Vladimír Minčič (Comenius University in Bratislava)
16:30
Discussion/Diskusia
|Conference Programme
- 13 -
Programme: Constitutional Law Session
Program:
Sekcia ústavného práva
10th October 2013
Topic/Téma:
Innovative Challenges for Constitutions and Constitutional Systems
in the Globalized Europe
Guarantee/Garant:
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Language/Jazyk:
13:00
Inovačné výzvy pre ústavy a ústavné systémy v globalizovanej Európe
Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
Mgr. Barbora Blašková ([email protected])
Classroom No. 3 (Ground Floor Old Building)
Učebňa č. 3 (prízemie Stará budova)
Slovak, Czech, English
Election system of the Slovak Republic and its development
Volebný systém Slovenskej republiky a jeho vývoj
Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. (Comenius University in Bratislava)
13:15
Online anonymity: the good, the bad and the ugly
Prof. Nicola Lugaresi (University of Trento)
13:30
The Principle of Transparency in Croatia: Overview and Perspective
Doc. Dr. sc. Anita Blagojević (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek)
13:45
The human dignity and the postmodern state
Lidská důstojnost a postmoderní stat
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, PhD. (The Office of the Government of the Czech Republic)
14:00
Innovative Challenges for Slovak Constitutions in the Globalized Europe
Inovačné výzvy pre Ústavu Slovenskej republiky v globalizovanej Európe
Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD. J.S.D. (National Council of the Slovak Republic)
14:15
Constitutional policy and putting them into life
Ústavní pojistky a jejich uvádění do života
JUDr. Věra Jirásková, CSc. (Charles University in Prague)
14:30
Discussion/Diskusia
15.00 – 15.15
Coffee Break...................................................................................................
15:15
The judicial jurisdiction and its performance in European countries. Look and scope from
perspective of the last fifty years
Krzysztof Kozlowski, PhD. (Jagiellonian University)
15:30
Ullyses and Sirens: Constitutionalization of Budgetary Costraints in Europe
Odysseus a Sirény aneb Konstitucionalizace rozpočtových omezení v Evropě
JUDr. PhDr. Marek Antoš, PhD., LL.M. (Charles University in Prague)
15:45
Influence and Effects of the case-law of the ECtHR in domestic legal order - some reflections
(Conference in Goettingen, 20.-21.09.2013)
Vplyv a účinky judikatúry ESĽP vo vnútroštátnom práve - niekoľko poznámok (Konferencia
v Goettingene, 20.-21.09.2013)
JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. (Comenius University in Bratislava)
16:00
Innovation challenges for the Constitution from the legislation or about the legislative storm and
others (not only weather) superstitions in Slovak legislation
Inovačné výzvy pre ústavu z oblasti legislatívy alebo o legislatívnej smršti a iných (nielen
meteorologických) poverách v slovenskej legislatíve
JUDr. Boris Balog, PhD. (Paneuropean University)
16:15
The constitutional sanctions
Ústavní sankce
Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. (Palacký University in Olomouc)
16:30
Selected issues of constitutional and legal responsibility
Vybrané otázky ústavněprávní odpovědnosti
Prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. (Comenius University in Bratislava)
|Conference Programme
- 14 -
16:45
The Constitution of the Slovak Republic and Parliamentarianism in the Context of Integration
Consequences
Ústava SR a parlamentarizmus vo vzťahu k integračným dôsledkom
JUDr. Miroslav Číž (National Council of the Slovak Republic)
17:00
Discussion/Diskusia
Programme: Constitutional Law Session
Program:
Sekcia ústavného práva
11th October 2013
Guarantee/Garant:
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Language/Jazyk:
9:00
Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
Mgr. Barbora Blašková ([email protected])
Classroom No. 3 (Ground Floor Old Building)
Učebňa č. 3 (prízemie Stará budova)
Slovak, Czech, English
Head of State in 21st century
Hlava štátu v 21. Storočí
JUDr. Marta Tóthová, PhD. (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)
9:15
Regulating Political Campaigns – An Unavoidable Compromise?
Dr. Emese Szilágyi (University of Debrecen - Faculty of Law)
9:30
Ways to Optimize the Legal Protection of the Electoral Institutions in Russia
Ekaterina Marmilova, PhD. (Astrakhan State University)
9:45
Constitutional bodies sui generis
Ústavné orgány sui generis
Mgr. Andrej Bonko (Comenius University in Bratislava)
10:00
The Attorney’s Independence and the Right to Fair Process
Dr. Katalin Bécsi (Deák Ferenc Doktori Iskola Győr)
10:15
Discussion/Diskusia
11.00 - 11.15
Coffee Break...........................................................................................
11:15
The institute of countersignature of head of state's acts in the constitutional system of the Slovak
Republic: continuing challenge for constitution-maker or blind alley?
........
Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu v ústavnom systéme Slovenskej republiky: pokračujúca
výzva pre ústavodarcu alebo slepá ulička?
JUDr. Marek Domin (Comenius University in Bratislava)
11:30
Is life in Europe real democracy?! Should not constitutional systems be more responsive to
increased interest in the performance of direct democracy by citizens?
Je život v Európe skutočnou demokraciou?! Nemali by ústavné systémy viac reagovať na zvýšený
záujem o výkon priamej demokracie občanmi?
Mgr. Martina Jančíková (Comenius University in Bratislava)
11:45
Constitutional and legal aspects of healthcare payment system in the Czech republic and the
Slovak republic
Ústavnoprávne aspekty spoplatnenia zdravotnej starostlivosti v ČR a SR
Mgr. Barbora Blašková (Comenius University in Bratislava)
12:00
Discussion/Diskusia
13:00
Lunch/Obed............................................................................................... .
|Conference Programme
...
- 15 -
Programme: Commercial Law Session
Program:
Sekcia obchodného práva
10th October 2013
Topic/Téma:
Institutes of Commercial Law Applicable to Solving Outcomes of the
Economic Crisis in Corporate and Contract Law
Guarantee/Garant:
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Language/Jazyk:
13:00
Inštitúty obchodného práva aplikovateľné pri riešení prejavov
hospodárskej krízy v korporátnom a zmluvnom práve
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Mgr. Miriam Janečková ([email protected])
Meeting Room of Rector (1st Floor New Building)
Zasadačka rektora (1. poschodie Nová budova)
Slovak, Czech, English
Responsibility of statutory body and liability of partner in the bankruptcy proceeding
Zodpovednosť štatutárneho orgánu a ručenie spoločníka obchodnej spoločnosti pri úpadku
Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. (National Council of the Slovak Republic)
13:20
Limited Liability vs. the Groups of Companies: Where Principle & Prejudice Meet
Obmedzená zodpovednosť vs. skupiny spoločností: Stret princípu a predsudku
Flaminia Stârc-Meclejan, PhD. and Dr. Lavinia Tec (West University of Timisoara)
13:40
The remuneration of executive officers in Czech public limited companies
Odměňování řídících osob v českých akciových společnostech
Mgr. Klára Kulhánková (Charles University in Prague)
14:00
Enforcement of claims by the company and its shareholders against members of company´s
governing bodies/ directors in terms of comparative law
Uplatňovanie nárokov spoločnosťou a spoločníkmi voči členom štatutárnych orgánov vzniknutých
z porušenia ich povinností z hľadiska právnej komparatistiky
JUDr. Jana Duračinská, PhD. (Comenius University in Bratislava)
14:20
Selected problems of application of the responsibility of Ltd. Executives
Vybrané aplikačné problémy uplatňovania zodpovednosti voči konateľom s.r.o.
JUDr. Peter Lukáčka (Comenius University in Bratislava)
14:40
Discussion/Diskusia
15.00 – 15.15
Coffee Break...................................................................................................
15:15
Principle of Will Autonomy and Economic Crisis
Princíp autonómie vôle a hospodárska kríza
Prof. Dr. Miroslav Vitéz (University of Novi Sad)
15:35
Stories about creditor protection during economic crisis
Príbehy o ochrane veriteľa počas hospodárskej krízy
JUDr. Ing. Andrea Borguľová (Slovenská sporiteľna, a.s.)
15:55
The role of public institutions in the protection of consumers in financial markets in light of issues
raised by the financial crisis of 2008-2009
Úloha verejných inštitúcií pri ochrane spotrebiteľa na finančnom trhu v období finančnej krízy
v rokoch 2008-2009
Beata Pachuca-Smulska, PhD. (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
16:15
Equity and liabilities of a company
Vlastní a cizí kapitál obchodní korporace
Mgr. Tomáš Dočkal (Charles University in Prague)
16:35
Mergers and acquisitions as a strategy for business development
Fúzie a akvizície ako stratégia rozvoja podniku
JUDr. Edita Hajnišová, PhD. (Comenius University in Bratislava)
16:55
Discussion/Diskusia
|Conference Programme
- 16 -
Programme: Commercial Law Session
Program:
Sekcia obchodného práva
11th October 2013
Guarantee/ Garant:
Coordinator/ Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Language/Jazyk:
9:00
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Mgr. Miriam Janečková ([email protected])
Meeting Room of Rector (1st Floor New Building)
Zasadačka rektora (1. poschodie Nová budova)
Slovak, Czech, English
Liability for anticompetitive behaviour in the case law of Court of Justice and in the
Slovak legal system
Podnik a zodpovednosť za protisúťažné delikty v judikatúre Súdneho dvora a právnom poriadku
SR
Mgr. Michaela Nosa (Antimonopoly Office of the Slovak Republic)
9:20
Imposing conditions and obligations in the process of assessing concentrations
Ukladanie podmienok a povinností v procese posudzovania koncentrácií
Mgr. Daniela Lukáčová (Antimonopoly Office of the Slovak Republic)
9:40
Amicus curiae – the Slovak experience with the European Commission Interventions
Inštitút amicus curiae - skúsenosti s aplikáciou v podmienkach SR
JUDr. Zuzana Šabová (Antimonopoly Office of the Slovak Republic)
10:00
Private enforcement vs. effectiveness of the leniency program
Smernica o private enforcement vs. efektivita leniency programu
Mgr. Peter Demčák (Antimonopoly Office of the Slovak Republic)
10:20
Zásada reálnej tvorby a zachovania kapitálu a jej úloha v kontexte hospodárskej krízy
Mgr. & Mgr. Ivan Kisely(Comenius University in Bratislava)
10:40
Discussion/Diskusia
11.00 – 11:15
Coffee Break...........................................................................................
11:15
The Future of European Insolvency Regulations
........
Budúcnosť európskeho insolvenčného práva
Eva Schöberl (Comenius University in Bratislava)
11:35
Is the Act the right way to reduce the risk of the secondary insolvency?
Zákon ako cesta k zníženiu rizika sekundárnej platobnej neschopnosti?
Mgr. Sabína Petríková (Comenius University in Bratislava)
11:55
Establishment of the right of lien to an ownership interest
Záložné právo na obchodný podiel
Mgr. Kinga Alakszová (Comenius University in Bratislava)
12:15
Intellectual Property Chamber in the Federal Court in Mexico
Komora pre ochranu práva duševného vlastníctva pri Federálnom súde v Mexiku
Mgr. Alejandro García Chaparro, LL.M. (Economy University in Bratislava)
12:35
Discussion/Diskusia
13:00
Lunch/Obed............................................................................................... .
|Conference Programme
...
- 17 -
Programme: Criminal Law Session
Program:
Sekcia trestného práva
10th October 2013
Topic/Téma:
Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities
Guarantee/Garant:
Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc.
JUDr. Tomáš Matúška ([email protected])
Library (5th floor New Building)
Knižnica (5. poschodie Nová Budova)
Slovak, Czech, English (simultaneuous translation provided)
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Language/Jazyk:
Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb
13:00
Liability of Legal Persons for Criminal Offences in the Countries Formed out of the Former
Yugoslavia
Prof. Dr. Vid Jakulin (University of Ljubljana)
13:15
Results of a new criminal codification in practice
Výsledky novej trestnej kodifikácii v praxi
JUDr. Daniel Lipšic, LL.M. (Minister of Justice 2002 – 2006, Member of the National Council of the Slovak Republic)
13:30
Corporate Liability of Legal Entities in Italy: Patterns and Explanation
Dr. Daniela Bonserio and Maria Antonella Pasculli, PhD. (University of Bari)
13:45
Corporate Criminal liability under German law? - Criminal liability of directors and its impact
on corporate entities
Thea Vasilikou, LL.M. (Ludwig-Maximilians-Universität Munich)
14:00
Liability of Collective Entities in Polish Criminal Law
Dr. Dariusz Kużelewski, PhD. (University of Białystok)
14:15
Criminal Liability of Legal Persons in Poland
Dr. Jarosław Szczechowicz, Mgr. Adam Poszewiecki, Mgr. Marta Poszewiecka (University of Warmia and
Mazury in Olsztyn)
14:30
Penal Policy of Serbia in criminal acts against environment
Ivan Ilić (University of Niš)
14:45
Discussion/Diskusia
15.00 – 15.15
Coffee Break...................................................................................................
15:15
Murderers in the territory of Southeastern Serbia
Darko Dimovski, LLD (University of Niš)
15:30
Prison privatisation as a solution for overcapacity of prisons in Croatia?
Doc. Dr. sc. Igor Vuletić mag. iur (University of Osijek)
15:45
Restraining in the Hungarian way
Dr. Andrea Noémi Tóth (University of Debrecen)
16:00
Legal force of decisions in the criminal procedures
Dr. habil. Balázs Elek, PhD. (University of Debrecen)
16:15
Control over preventive models in the Italian legal system
Dr. Anna Salvina Valenzano, PhD. (Sapienza University of Rome)
16:30
Policy Options in Corporate Criminal Procedure - an European Perspective
Dominik Brodowski, LL.M. (Ludwig-Maximilians-Universität Munich)
16:45
Criminal liability of legal persons in English law
Trestná zodpovednosť právnických osôb v anglickom práve
JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD. (Comenius University in Bratislava)
17:00
Legal liability of legal persons for money-laundering activities
Právna zodpovednosť právnických osôb za legalizáciu príjmov z trestnej činnosti
JUDr. Ondrej Laciak, PhD. (Comenius University in Bratislava)
|Conference Programme
- 18 -
17:15
Current issues of home violence and state criminal policy
Aktuálne otázky domáceho násilia v kontexte trestnej politiky štátu
JUDr. Danka Knápková, PhD. (Paneuropean University)
17:25
Criminal liability of legal entities
Trestná zodpovednosť právnických osôb
JUDr. Miroslava Žitníková (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)
17:35
Comparison of two models of criminal liability of legal entities
Pravá a nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb
JUDr. Vladimír Žitník (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)
17:45
Called false criminal liability of legal entities
Takzvaná nepravá zodpovednosť právnických osôb a jej právna úprava v SR
JUDr. Zuzana Šimová (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)
17:55
Some procedural aspects of the legislation of criminal liability of legal entities
Niektoré procesnoprávne aspekty právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb
JUDr. Simona Sťahulová, PhD. and JUDr. Tomáš Matúška (Comenius University in Bratislava)
18:05
Discussion/Diskusia
Programme: Criminal Law Session
Program:
Sekcia trestného práva
11th October 2013
Guarantee/Garant:
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Language/Jazyk:
9:00
Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc.
JUDr. Tomáš Matúška ([email protected])
Library (5th floor New Building)
Knižnica (5. poschodie Nová Budova)
Slovak, Czech
Is the criminal liability of legal persons necessary?
Je trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb potrebná?
JUDr. Radovan Blažek, PhD. (Comenius University in Bratislava)
9:15
Selected Aspects of Criminal Liability of Legal Persons
Vybrané aspekty trestní odpovědnosti právnických osob
Doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. and JUDr. Eva Žatecká, PhD. (Masaryk University)
9:30
Principle of individual criminal responsibility and criminal responsibility of legal persons
Zásada individuálnej trestnej zodpovednosti a trestná zodpovednosť právnických osôb
JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. (Comenius University in Bratislava)
9:45
Criminal liability of legal persons in countries adjacent to the Slovak Republic
Trestná zodpovednosť právnických osôb v krajinách susediacich so Slovenskou republikou
Doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. (Comenius University in Bratislava)
10:00
Legal succession and criminal liability of legal persons
Právne nástupníctvo pri trestnej zodpovednosti právnických osôb
JUDr. Eduard Burda, PhD. (Comenius University in Bratislava)
10:15
Efficiency of the Prosecution of the Criminal Actions of Legal Persons
Efektívnosť postihovania protiprávneho konania právnických osôb
Mgr. Milan Trylč, PhD. (Comenius University in Bratislava)
10:30
Preventing Crime by Corporations
Předcházení trestné činnosti ze strany právnických osob
JUDr. Lukáš Bohuslav (Charles University in Prague)
10:45
Discussion/Diskusia
11.00 - 11.15
Coffee Break...........................................................................................
|Conference Programme
........
- 19 -
11:15
Proceedings against legal entities
Řízení proti právnickým osobám
Doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (Masaryk University)
11:30
Particular features on the prosecution of legal entities
Osobitosti trestného stíhania právnických osôb
Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. and Doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. (Trnava University in Trnava)
11:45
Specifications of evidence procedure in investigation of criminal offences of legal entities
Specifika dokazování trestné činnosti páchané právnickými osobami
Doc. JUDr. Marek Fryšták, PhD. (Masaryk University)
12:00
Affirmitive defenses of the legal person
Dôvody na obhajobu právnickej osoby
JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD. (Comenius University in Bratislava)
12:15
Corporate criminal liability and right to fair trial
Trestná zodpovednosť právnických osôb a právo na spravodlivý proces
JUDr. Patrik Rako (Paneuropean University)
12:30
Guarantee of Rights of Legal Persons Affected for Administrative Offences by Domestic Law
which are Established in Convention for Protection of Human Rights and Fundament
Garancia práv právnických osôb postihovaných za správny delikt ustanovených v Dohovore
o ochrane ľudských práv a základných slobôd vnútroštátnym právom
JUDr. Juraj Vačok, PhD. (Comenius University in Bratislava)
12:40
Substantive aspects of the criminal liability of legal persons in the Czech Republic
Hmotnoprávna problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej republike
Prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD. and Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (Comenius University in Bratislava)
12:50
Discussion/Diskusia
13:00
Lunch/Obed............................................................................................... .
14:00
Legal person – new subject to the criminal liability
...
Právnická osoba – nový subjekt trestnoprávnej zodpovednosti
Doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc. (Comenius University in Bratislava)
14:15
Evaluation of the Czech Republic by the OECD group for the corruption in international
transactions
Hodnotenie Českej republiky pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných
obchodných transakciách
JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. (Comenius University in Bratislava)
14:30
Discussion/Diskusia
|Conference Programme
- 20 -
Programme: International Law Session
Program:
Sekcia medzinárodného práva
10th October 2013
Topic/Téma:
Relation of International Law, Domestic Law and EU Law in the
Practice of the Slovak Republic
Guarantee/Garant:
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Language/Jazyk:
13:00
Vzťah medzinárodného práva, vnútroštátneho práva a práva
Európskej únie v praxi Slovenskej republiky
Doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.
JUDr. Kristína Szarková ([email protected])
Iuridicum (3rd Floor Old Building – Room No. 324)
Iuridicum (3. poschodie Stará budova – miestnosť č. 324)
Slovak, Czech, English
Private international law as a tool of harmonization of EU member states law
Medzinárodné právo súkromné ako nastroj harmonizácie práva členských štátov EU
Prof. Michael Bogdan (Lund University)
13:15
International child abduction - time for a new European approach?
Medzinárodné rodičovské únosy detí – čas na vlastné európske riešenie?
JUDr. Katarína Burdová, PhD. (Comenius University in Bratislava)
13:30
International parental child abduction and its civil and criminal aspects
Medzinárodné rodičovské únosy detí a ich civilné a trestné aspekty
JUDr. Andrea Pristašová (Paneuropean University)
13:45
Slovakia's accession to the European Union and recovery of claims in civil and commercial
matters
Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a vymáhanie pohľadávok v občianskych
a obchodných veciach
JUDr. Michal Ďuriš, PhD. (Comenius University in Bratislava)
14:00
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
Uznávanie a výkon cudzích rozhodcovských rozsudkov
Mgr. Maroš Jakubek (Comenius University in Bratislava)
14:15
The function and purpose of international legal asistance
Úloha a význam medzinárodnej právnej pomoci
JUDr. Jana Pešoutová (Jana Pešoutová)
14:30
Discussion/Diskusia
15.00 – 15.15
Coffee Break...........................................................................................
15:15
International Law and Justice in cases of multiple nationality
........
Medzinárodné právo a spravodlivosť v prípadoch dvojakého štátneho občianstva
Doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. (Comenius University in Bratislava)
15:30
Dual citizenship – its regulation in international law and in the law of European Union and their
impact on the Slovak Republic
Dvojaké štátne občianstvo – úprava v medzinárodnom práve a v práve EÚ a ich dopad
na Slovenskú republiku
Mgr. Soňa Ondrášiková (Comenius University in Bratislava)
15:45
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the Universal, Regional and National
Context
Ochrana ľudských práv a základných slobôd v univerzálnom, regionálnom a národnom kontexte
JUDr. Jozef Valuch, PhD. (Comenius University in Bratislava)
16:00
Procedural Immunities of the Sovereign State from the Perspective of International Law
Procesné imunity suverénneho štátu z pohľadu medzinárodného práva
Mgr. Adam Giertl (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)
16:15
A view on the internal legal regulation of the process of conclusion of international treaties: Do we
need a law on international treaties?
Pohľad na vnútroštátnu právnu úpravu procesu uzavierania medzinárodných zmlúv: Potrebujeme
zákon o medzinárodných zmluvách?
JUDr. Metod Špaček, PhD. (Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic)
|Conference Programme
- 21 -
16:30
Interpretation of International Treaties by Domestic Courts in Practice of the Slovak Republic
Interpretácia medzinárodných zmlúv vnútroštátnymi súdmi v podmienkach Slovenskej republiky
Mgr. Peter Pavlovič (Masaryk University)
16:45
Cyber Warfare and International Law
Kybernetická vojna a medzinárodné právo
JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. (Paneuropean University)
17:00
Discussion/Diskusia
Programme: International Law Session
Program:
Sekcia medzinárodného práva
11th October 2013
Guarantee/Garant:
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Language/Jazyk:
Doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.
JUDr. Kristína Szarková ([email protected])
Iuridicum (3rd Floor Old Building – Room No. 324)
Iuridicum (3. poschodie Stará budova – miestnosť č. 324)
Slovak, Czech, English
9:00
Some modern aspects of theories of recognition and practice of states recognition in nova days
Prof. Petr Kremnev (Lomonosov Moscow State University)
9:15
The role of the WTO dispute settlement mechanism in providing security and predictability to the
multilateral trading system
Uroš Zdravković (University of Niš)
9:30
The commencment of EU Commercial diplomaty and its influence on the member statea
Nástup ekonomickej diplomacie EÚ a jej vplyv na členské štáty
Mgr. Monika Jankovičová (EUROCOM Z s.r.o., Slovakia)
9:45
Discussion/Diskusia
11.00
Coffee Break...........................................................................................
13:00
Lunch/Obed............................................................................................... .
|Conference Programme
........
...
- 22 -
Programme: European Law Session
Program:
Sekcia európskeho práva
10th October 2013
Topic/Téma:
Contemporary Issues of European Law
Guarantee/Garant:
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.
Mgr. Kristína Jurkovičová ([email protected])
Meeting Room of Scientific Coucil (1st Floor Old Building)
Zasadačka Vedeckej rady UK (1. poschodie Stará budova)
English
Language/Jazyk:
Aktuálne problémy európskeho práva
13:00
"Crisis Law" of the Eurozone as a Constitutional Challenge for the Court of Justice of the EU:
Pringle Case and its Consequences
Prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)
13:15
Role of State and Law in dealing with the Current Economic Crisis in the context of European
Integration
Ing. Peter Javorčík (State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic)
13:30
The Sovereign Debt Crisis in Eurozone and Limits of EU Law
Mgr. Tomáš Buchta, PhD., LL.M. (Comenius University in Bratislava)
13:45
Some Reflections on Independence of the European Central Bank and the Financial Crisis
Dr. Maja Lukic, PhD. (University of Belgrade)
14:00
Causes and consequences of the European debt crisis from the perspective of the European law
PhDr. Mgr. Barbara Pavlíková, PhD. (Constantine the Philosopher University in Nitra)
14:15
The European Stability Mechanism is in accordance with European and Constitutional Law
Jörg - Klaus Baumgart, MBA (Paneuropean University in Bratislava)
14:30
Action for Annulment - Sufficient Measure Against Abuse?
Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. (Comenius University in Bratislava)
14:45
Discussion/Diskusia
15.00 – 15.15
Coffee Break...........................................................................................
15:15
Precautionary Principle: Reliability beyond the Law
Prof. Franco Benussi (Catholic University in Milan)
15:30
Does the European Union (EU) Aspire to a United States of Europe?
JUDr. Rastislav Funta, PhD., LL.M. (The University of Ss.Cyril and Methodius in Trnava)
15:45
The Role of the EU in the ‘Trade and Environment’ debate
Dr. Balazs Horvathy, PhD. (Hungarian Academy of Sciences)
16:00
Quality schemes for agricultural products and foodstuffs in the European Union – victims of their
own success?
Dr. Krzysztof Dobieżyński, PhD. (John Paul II Catholic University of Lublin)
16:15
Impact of European Law on the Rules on Paid Leave in German Labor Law - a Question of
National Sovereignty?
Dr. Hans-Jürgen Kleinert (Comenius University in Bratislava)
16:30
The Commission and Parliament's 'thoughts' on consular protection for citizens of the Union
abroad
Assist. Prof. Marieta Rabohchiyska, PhD. (Sofia University)
16:45
European Citizens’ Initiative: an attractive or effective institution?
Dr. Elżbieta Kużelewska, PhD. (University of Białystok)
17:00
Relationship between Two European Human Rights Treaties
Dr. Ildikó Kovács (Széchenyi István University in Győr)
17:15
The Human Right of Equality of Gender in the Light of Koran
Arno Busch (Paneuropean University in Bratislava)
|Conference Programme
........
- 23 -
17:30
The Participation of Individuals in European Political Sphere
Dr. Olga Hołub-Śniadach, PhD. (University of Gdansk)
17:45
The Existing European Tort Law
Dr. Monika Adamczak-Retecka (University of Gdansk)
18:00
Discussion/Diskusia
Programme: European Law Session
Program:
Sekcia európskeho práva
11th October 2013
Guarantee/Garant:
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Language/Jazyk:
9:00
Doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.
Mgr. Kristína Jurkovičová ([email protected])
Meeting Room of Scientific Coucil (1st Floor Old Building)
Zasadačka Vedeckej rady UK (1. poschodie Stará budova)
Slovak, Czech
Codification of Private International Law in EU and in the Czech Republic
Kodifikace mezinárodního práva soukromého v EÚ a v České republice
JUDr. Miluše Hrnčiříková, PhD. (Palacký University in Olomouc)
9:15
Common European Sales Law and and its ( debatable ) importance for the development and
promotion of electronic commerce in the European Union
Jednotné evropské smluvní právo a jeho (diskutabilní) význam pro rozvoj a podporu
elektronického obchodu v Evropské unii
JUDr. Tereza Kyselovská, PhD. (Masaryk University)
9:30
The Borderline Changes between Common Safety and Individual Freedom
Menlivé rozhranie spoločnej bezpečnosti a individuálnej slobody
JUDr. Andrea Erdösová, PhD. (Paneuropean University in Bratislava)
9:45
Trans-European Networks and their Current Development
Transeurópske siete a ich súčasný vývoj
JUDr. Daniela Ježová, PhD., LL.M. (Comenius University in Bratislava)
10:00
Net Neutrality Principle in EU Law
Princíp sieťovej neutrality v práve EÚ
Mgr. Rastislav Guľaša (Comenius University in Bratislava)
10:15
Objectives and Tasks of the European Union in the context of Part IV of the Treaty on the
Functioning of the EU - Association of the Overseas Countries and Territories
Ciele a úlohy Európskej únie v kontexte Štvrtej hlavy Zmluvy o fungovaní Európskej únie pridruženie zámorských krajín a území
JUDr. Ivan Hruškovič CSc. (Comenius University in Bratislava)
10:30
Recent Case Law of the CJEU in the Field of Non-discrimination
Recentní judikatura SDEU v oblasti zákazu diskriminace
JUDr. Monika Forejtová, PhD. (University of West Bohemia)
10:45
Discussion/Diskusia
11:00 - 11:15
Coffee Break..............................................................................................................
11:15
Competition – European and Global Challenges
Hospodárska súťaž – európske a globálne výzvy
Doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. (Comenius University in Bratislava)
11:30
Recent Developments in Private Enforcement of EU Competition Law
Aktuálny vývoj v oblasti súkromnoprávneho presadzovania súťažného práva
JUDr. Andrej Králik, PhD., LL.M. (Representation of the European Commission in the Slovak Republic)
11:45
Application of European Antitrust Rules by the Slovak Competition Authorities
Aplikácia európskych antitrustových pravidiel slovenskými orgánmi ochrany súťaže
JUDr. Hana Kováčiková, PhD. (Paneuropean University in Bratislava)
12:00
EU Competition Law - Internationalization in Asian Countries
Právo hospodárskej súťaže v EÚ – internacionalizácia v ázijských krajinách
Mgr. Zuzana Žáková (Paneuropean University in Bratislava)
|Conference Programme
- 24 -
12:15
The “Equally Efficient Competitor“ Test in European Competition Law
Test „stejně efektivního soutěžitele“ v evropském soutěžním právu
Mgr. Zuzana Hajná, Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb (Masaryk University)
12:30
Right to Inviolability of the Home - Granted by the Commision?
Právo na nedotknuteľnosť obydlia – garantované Komisiou?
Mgr. Kristína Jurkovičová (Comenius University in Bratislava)
12:45
Discussion/Diskusia
13:00
Lunch/Obed............................................................................................... .
|Conference Programme
...
- 25 -
Programme: Labour Law Session
Program:
Sekcia pracovného práva
10th October 2013
Topic/Téma:
Reflections of Economic Crisis in Labour and Welfare Legislation
Guarantee/Garant:
JUDr. Michal Kuril, PhD.
JUDr. Mária Nováková, PhD.
JUDr. Zuzana Macková, PhD. ([email protected])
Classroom No. 601 (6th Floor New Building)
Učebňa č. 601 (6. poschodie Nová budova)
Slovak, Czech, English
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Language/Jazyk:
13:00
Reflexia hospodárskej krízy v pracovnom a sociálnom zákonodarstve
Social strategy in times of economic crisis
Sociálna stratégia v období hospodárskej krízy
Prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. (Masaryk University)
13:15
Discussion/Diskusia
13:20
The impact of economic downturn on labor and social legislation
Dopady hospodárskeho útlmu do pracovného a sociálneho zákonodarstva
Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. (University of West Bohemia)
13:35
Discussion/Diskusia
13:40
Distinguishing clause
Diferenčná klauzula
Mgr. Jan Horecký (Masaryk University)
13:55
Discussion/Diskusia
14:00
Employers’ Instruments for Organizing Work and Their Compliance with the Principles of Private
Law
Nástroje riadenia pracovného procesu z hľadiska súladu s princípmi súkromného práva
JUDr. Jaroslav Stránský (Masaryk University)
14:15
Discussion/Diskusia
14:20
The Right to Collective Actions in Labour Relations in European Union and in the Member States:
the case of Estonia
Dr. iur Gaabriel Tavits, docent (University of Tartu)
14:35
Discussion/Diskusia
14:40
Anti-crisis Regulation of Polish Labour Law – new law, new solutions
Dr. Tatiana Wrocławska, PhD. (University of Łódź)
14:55
Discussion/Diskusia
15.00 – 15.15
Coffee Break............................................................................................... .
15:15
Modernization efforts in the Hungarian public service legislation – for or against public service?
Dr. Dóra Dorka (University of Debrecen)
15:30
Discussion/Diskusia
15:35
Parametric changes in the system of the retirement insurance system and the effectiveness of the
retirement saving system for the individuals
...
Parametrické zmeny v systéme dôchodkového poistenia a efektivita zavedenia dôchodkového
sporenia pre jednotlivcov
Mgr. Ilona Kostadinovová (VŠKV o. p. s.)
15:50
Discussion/Diskusia
|Conference Programme
- 26 -
15:55
Employment Law Relationship for Fixed Term as a non-effective tool for the labor market
liberalization with comparison of legislation of the Czech and the Slovak Republic
Pracovný pomer na dobu určitú ako neúčinný nástroj liberalizácie pracovného trhu s komparáciou
právnej úpravy Českej a Slovenskej republiky
JUDr. et PaedDr. Jana Lindová (University of West Bohemia)
16:10
Discussion/Diskusia
16:15
Culpa in contrahendo in labour law relations
Culpa in contrahendo v pracovnoprávnych vzťahoch
JUDr. Jakub Morávek (Charles University in Prague)
16:30
Discussion/Diskusia
16:35
Temporary employment - a means to increase employment in the labor market?
Agentúrne zamestnávanie – prostriedok k zvýšeniu zamestnanosti na trhu práce?
Mgr. Michal Dittrich (University of West Bohemia)
16:50
Discussion/Diskusia
16:55
Transfer of rights and obligations arising from employment relations and the lack of reflection
of the economic crisis
Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a nedostatok reflexie hospodárskej krízy
Mgr. Radek Policar (Masaryk University)
17:10
Discussion/Diskusia
17:15
Impacts of the adoption of new Civil code on the Labor code
Dopady prijatia nového občianskeho zákonníka do zákonníka práce
JUDr. Mgr. Eva Šimečková, PhD. (Palacký University in Olomouc)
17:30
Discussion/Diskusia
Programme: Labour Law Session
Program:
Sekcia pracovného práva
11th October 2013
Guarantee/Garant:
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Language/Jazyk:
9:00
JUDr. Michal Kuril, PhD.
JUDr. Mária Nováková, PhD.
JUDr. Zuzana Macková, PhD. ([email protected])
Classroom No. 601 (6th Floor New Building)
Učebňa č. 601 (6. poschodie Nová budova)
Slovak, Czech, English
Actual changes in the payment of contribution in social insurance
Zmeny v platení poistného na sociálne poistenie
Mgr. Mikuláš Krippel (University of Trnava in Trnava)
9:15
Discussion/Diskusia
9:20
Socio - legal consequences of unemployment
Sociálno - právne dôsledky nezamestnanosti
Doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. (Comenius University in Bratislava)
9:35
Discussion/Diskusia
9:40
Social protection in the Slovak Republic in times of economic crisis
Sociálna ochrana v Slovenskej republike v období hospodárskej krízy
JUDr. Zuzana Macková, PhD. (Comenius University in Bratislava)
9:55
Discussion/Diskusia
10:00
Prospects of the development of labour law in the Slovak Republic
Perspektívy vývoja pracovného práva v Slovenskej republike
JUDr. Michal Kuril, PhD. (Comenius University in Bratislava)
|Conference Programme
- 27 -
10:15
Discussion/Diskusia
10:20
The Shine and the Misery of the Slovak medical care
Lesk a bieda slovenského zdravotníctva
JUDr. Mária Nováková, PhD. (Comenius University in Bratislava)
10:35
Discussion/Diskusia
10:40
Enhancing workers mobility through the increasing of the protection of their supplementary
pension rights
Podpora mobility pracovníkov prostredníctvom zvýšenia ochrany ich doplnkových dôchodkových
práv
Mgr. Jozef Kšiňan (Comenius University in Bratislava)
10:55
Discussion/Diskusia
11:00 - 11:15
Coffee Break..............................................................................................................
11:15
Labour legislation and its reaction to the impact of economic crisis solution
Pracovnoprávna legislatíva a jej reakcia na riešenie dopadov hospodárskej krízy
Mgr. Juraj Hamuľák PhD. (Comenius University in Bratislava)
11:30
Discussion/Diskusia
11:35
Influence of the economic crisis on the changes in Labour code and their consequences
Vplyv hospodárskej krízy na zmeny v Zákonníku práce a ich následky
JUDr. Vladimír Minčič (Comenius University in Bratislava)
11:55
Discussion/Diskusia
13:00
Lunch/Obed............................................................................................... .
|Conference Programme
...
- 28 -
Programme: Legal History and Roman Law Session
Program:
Sekcia právnych dejín a rímskeho práva
10th October 2013
Topic/Téma:
(Dis)Continuity of Public Law
(Dis)Continuity of Private Law Past
Present and Future of the Prosecution
Guarantee/Garant:
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Language/Jazyk:
13:00
(Dis)kontinuita verejného práva
(Dis)kontinuita súkromného práva
Minulosť, súčasnosť a perspektívy prokuratúry
Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.
Mgr. Michal Považan, PhD. ([email protected])
Rectors Hall (1st Floor Old Building)
Rektorská sieň (1. poschodie Stará budova)
Slovak, Czech, English (simultaneuous translation provided)
Session opening
Otvorenie sekcie
Michal Považan, PhD. (Comenius University in Bratislava)
13:15
Introductory remarks on the concept of continuity and discontinuity in law
Úvodné poznámky k pojmu kontinuity a diskontinuity v práve
Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. (Comenius University in Bratislava)
13:35
Dis/continuity of legal education at law faculties after the Constitution of Czechoslovakia
Dis/kontinuita výuky na právnických fakultách po vzniku ČSR
Prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (Masaryk University)
14:00
Slovak national statehood as a factor of legal discontinuity in a continuous existence of the
Czechoslovak Republic
Slovenská národná štátnosť ako faktor a prejav diskontinuity v právne kontinuitnom jestvovaní
Československej republiky
Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. (Comenius University in Bratislava)
14:25
Discussion/Diskusia
15.00 – 15.15
Coffee Break...........................................................................................
15:15
Two Roman law schools and their different attitudes towards the issue of acquisition of ownership
and possession of a thing
........
Dve rímsko-právne školy a ich rozdielne postoje k problematike nadobúdania vlastníckeho práva
a držby k veci
PaedDr. JCDr. Róbert Brtko CSc. (Comenius University in Bratislava)
15:35
Ancient Rome`s advocates and the influence of their principles in modern times
Advokáti v starovekom Ríme a vplyv ich princípov v modernej dobe
Dr. Lukasz Marzec (Jagiellonian University)
15:55
Continuity and Discontinuity of Codification of Civil (Private) law in Central and Eastern Europe
in the 20th and 21st Century
Kontinuita a diskontinuita v kodifikácii súkromného práva – v strednej a východnej Európe
v 20. a 21. storočí
Prof. Gabor Hamza (Eötvös Loránd University)
16:15
ABGB in Croatian-Slavonian legal area
ABGB v chorvátsko-slavónskom právnom priestore
Prof. Dr. sc. Dalibor Čepulo (Sveučilište u Zagrebu)
16:35
Legislation under the constitutional and political crisis: restoration of Hungarian law after Bach's
absolutism and the legal nature of the Provisional Judicial Rules
Normotvorba v čase ústavnej a politickej krízy : reštaurácia uhorského právneho poriadku po páde
Bachovho absolutizmu a právna povaha Dočasných súdnych pravidiel
JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA (Comenius University in Bratislava)
17:05
Discussion/Diskusia
|Conference Programme
- 29 -
Programme: Legal History and Roman Law Session
Program:
Sekcia právnych dejín a rímskeho práva
11th October 2013
Guarantee/Garant:
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Language/Jazyk:
9:00
prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.
Mgr. Michal Považan, PhD. ([email protected])
Rectors Hall (1st Floor Old Building)
Rektorská sieň (1. poschodie Stará budova)
Slovak, Czech, English (simultaneuous translation provided)
Austria's General Civil Code: validity - prestige - influence in Central-East Europe
Rakúsky všeobecný občiansky zákonník: platnost, prestíž a vplyv na strednú a východnú Európu
Dr. iur. Neschwara Christian ao.Univ.-Prof. (University of Vienna)
9:20
Development of the state attorney's office in Slovakia
Vývoj štátneho zastupiteľstva na Slovensku
Michal Považan, PhD. (Comenius University in Bratislava)
9:40
The principles of public prosecution in the First Czechoslovak Republic
Princípy verejnej žaloby počas I. Československej republiky
Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. (Charles University in Prague) and JUDr. Antonín Lojek,
PhD. ( Institute of State and Law of the Academy of Science of the Czech Republic)
10:00
Transformation of the state attorney's office to prosecutor's Office after 1948
Transformace státního zastupitelstva na prokuraturu po roce 1948
Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. (Masaryk University)
10:20
Towards the bureaucratic model of justice -notes about the changes and the role of courts and
prosecutor's offices in the nineteenth and twentieth centuries
Smerom k byrokratickému modelu justície - poznámky o zmenách v úlohách súdov a štátneho
zastupiteľstva v devätnástom a dvadsiatom storočí
Dr. Władysław Pęksa (Jagiellonian University)
10:40
Discussion/Diskusia
11:00 - 11:15
Coffee Break..............................................................................................................
11:15
Transformation of the Public Prosecution Service after 1989
Transformácia prokuratúry po roku 1989
Doc. JUDr.Jozef Čentéš, PhD. (Comenius University in Bratislava, General Prosecutor’s Office) and JUDr. Ján
Šanta, PhD. (Office of Special Prosecution General Prosecutor’s Office)
11:35
The position of public prosecution in Bohemia, Moravia and Silesia
Postavení státního zastupitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD. (Ministry of Justice of the Czech Republic)
11:55
Transformation of Polish Prosecutor´s Office after the year 1989
Transformácia poľskej prokuratúry po roku 1989
Dr. Robert Dziembowski (University of Warmia and Mazury in Olsztyn) and Dr. Krystyna
Szczechowicz (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
12:15
Discussion/Diskusia
12:40
Closing of the session and closing remarks
Zakončenie rokovania sekcie a záverečné poznámky
Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. (Comenius University in Bratislava)
13:00
Lunch/Obed............................................................................................... .
|Conference Programme
...
- 30 -
Programme: Legal Theory Session
Program:
Sekcia teórie práva
10th October 2013
Topic/Téma:
Post-Modern State and Social Justice
Guarantee/Garant:
JUDr. Nadežda Vaculíková, PhD.
Doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.
JUDr. Martin Turčan, PhD.
Mgr. Tomáš Meszáros: [email protected])
Classroom no. 618 (6th Floor New Building)
Učebňa č. 618 (6. poschodie Nová budova)
Slovak, Czech, English
Coordinator/Koordinátor:
Room/Miestnosť:
Language/Jazyk:
Postmoderný štát a sociálna spravodlivosť
13:00
Legal issues of the rights of vulnerable groups in the labour market in Bulgaria after EU accession
Ass. Prof. Elitza Kumanova (University of Ruse)
13:15
Mediation in Civil Cases as Form of ADR in Poland
Dr. Małgorzata Augustyniak, PhD. (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
13:30
The Alternative Dispute Resolution on the Basis of the United States Common Law System
Dr. Edyta Sokalska, PhD. (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
13:45
On the Problems of the Future World
Dr. Pawel Polaczuk, PhD. (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
14:00
Social Scepticism and Social Rights
JUDr. Branislav Fábry, PhD. (Comenius University in Bratislava)
14:15
On issue of just institutions
K problematike spravodlivých inštitúcií
Doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. (Comenius University in Bratislava)
14:30
The Grand Narrative of Postmodern State about Justice
Velká vyprávění postmoderního státu o spravedlnosti
Doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, PhD. (Masaryk University)
14:45
Discussion/Diskusia
15.00 – 15.15
Coffee Break...........................................................................................
15:15
The Changing Role of Law Relating to Social Justice in the Postmodern Times
........
Postmoderne meniaca sa úloha práva vo vzťahu k sociálnej spravodlivosti
Mgr. Richard Fiebig (Masaryk University)
15:30
Access to Justice and Challenges of Postmodern Development
Dostupnosť spravodlivosti a výzvy postmoderného vývoja
Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. (Comenius University in Bratislava)
15:45
The Concept of State – An Attempt at Postmodern Correction
Pojem státu – pokus o postmoderní korekci
Mgr. Martin Hapla (Masaryk University)
16:00
Legal Regulation of Theatre and Post-Modern State
Právní úprava divadla a postmoderní stát
Mgr. Markéta Klusoňová (Masaryk University)
16:15
Postmodern Society and the Nature of Human Rights: Implication for Socio-Economic Rights
Postmoderní společnost a povaha lidských práv: implikace pro sociální práva
JUDr. Tomáš Havel (Charles University in Prague)
16:30
The position of sources of law in post-modern states
Postavenie prameňov práva v postmoderných štátoch
JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. (Comenius University in Bratislava)
16:45
Value of Human Dignity in Law
Hodnota ľudskej dôstojnosti v práve
JUDr. Nadežda Vaculíková, PhD. (Comenius University in Bratislava)
|Conference Programme
- 31 -
17:00
Perception of Social Justice in Contemporary Christian Thought
Percepcia sociálnej spravodlivosti v súčasnom kresťanskom myslení
JUDr. Martin Turčan, PhD. (Comenius University in Bratislava)
17:15
Discussion/Diskusia
|Conference Programme
- 32 -
Social Programme
Spoločenský program
Please note, that the social programme is available ONLY for the active or registered participants
of the Conference.
10th October 2013: Gala Reception/Slávnostná recepcia.....………………………
……
19:30
Gala Reception in the premises of the National Council of the Slovak
Republic at Župné námestie
Slávnostná recepcia v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky
na Župnom námestí
Meeting point: the National Council of the Slovak Republic, Župné nám.
Otvorenie recepcie/Ceremonial Opening at 19:30
We kindly ask the guests to arrive no later than at the mentioned time. !!!
Prosíme hostí, aby prišli najneskôr v uvedenom čase. !!!
11th October 2013: Sightseeing/Prehliadky mesta…………………………………
……
10:00 and 13:00 in English Language
10:30 a 12:30 v slovenskom jazyku..
We offer free sightseeing tour of our historical capital for presenting and registered
participants of the Conference. You can enjoy beautiful places and feel the atmophere of
Slovak culture. You will be guided by skilled and highly qualified tour guides Mrs.
Hamerlíková and Mr. Vyhnánek.
The meeting point will be 10 minutes before start of the tour in front of the Faculty.
Aktívni a zaregistrovaní účastníci konferencie majú príležitosť bezplatne sa zúčastniť
prehliadok historického mesta Bratislava a dozvedieť sa viac o našom hlavnom meste
so skúsenými sprievodcami pani Hamerlíkovou a pánom Vyhnánkom.
Záujemcovia o prehliadku sa stretnú 10 minút pred začiatkom
predmetnej prehliadky pred Starou budovou.
If you will be interested in individual sightseeing, we offer you a possibility to order a private tour with the guides Mrs. Hamerlíková
([email protected]) for English language and Mr. Vyhnánek ([email protected]) for Slovak language. Individual
tours are charged.
V prípade, ak by ste mali záujem o súkromnú prehliadku v inom čase, ponúkame Vám možnosť individuálne sa dohodnúť priamo
so sprievodcami pani Hamerlíkovou pre prehliadky v anglickom jazyku ([email protected]) a pánom Vyhnánkom pre
prehliadky v slovenskom jazyku ([email protected]). Individuálne dohodnuté prehliadky sú spoplatnené.
|Conference Programme
- 33 -
|Conference Programme
- 34 -
Download

Programme of the Conference