Nájdite odpoveď a e-mailujte!
Súťaž o: dve vstupenky v hodnote 28 eur na výstavu Tutanchamon, jeho
hrobka a poklady v Inchebe Bratislava, ktorá sa koná do 4. januára 2015.
Správne odpovede na 10 kvízových otázok z článkov zasielajte do 16. 12. 2014 na
e-mailovú adresu: [email protected] v tvare: HR1 1c2b3b4a..........10a (konkrétny sled
čísiel otázok a písmen odpovedí tu uvádzame len ako príklad). Viacnásobné zasielanie
rovnakých odpovedí nezvyšuje vašu šancu na výhru.
1. V ktorom roku sa začalo so systematickým
6. Kto v roku 896 zveril Panóniu s Blatnohradom
výskumom Pohanska?
vojvodovi Braslavovi?
a) 1892
a) Arnulf
b) 1939
b) Mojmír II.
c) 1958
c) Svätopluk I.
2. Ako sa volal Mojmírov synovec, ktorý ho v roku
7. Komu je zasvätený pravdepodobne
846 nahradil na čele Veľkej Moravy?
veľkomoravský kostol pri Kopčanoch?
a) Pribina
a) sv. Jánovi Krstiteľovi
b) Rastislav
b) sv. Margite Antiochijskej
c) Svätopluk
c) sv. Petrovi
3. Kto viedol fransko-slovanské vojsko, ktoré
8. Ktorý písomný prameň spomína Bratislavu
v roku 796 napadlo Avarský kaganát?
v súvislosti s bitkou v roku 907?
a) Karol Veľký
a) Fuldské anály
b) Pipin
b) Salzburské anály
c) Vojnomír
c) žiadny
4. Kedy sa odohrala bitka pri Bratislave medzi
9. Koľko kostrových hrobov bolo odkrytých
Maďarmi a Bavormi?
v blízkosti prvého objaveného kostola na
Pohansku?
a) 4. júna 907
b) 4. júla 907
a) 152
c) 4. augusta 907
b) 257
c) 407
5. V ktorom roku biskup Jindřich Zdík označil
osídlenie na lokalite Staré Město – Uherské
10. Kto je autorom diela Diaeta nobilissima
Hradiště názvom „Veligrad“?
z roku 1722?
a) 1141
a) Michal Benčík
b) 1411
b) Pavol Jozef Šafárik
c) 1441
c) Samuel Timon
Správne odpovede z minulého čísla: 1. b), 2. b), 3. c), 4. a), 5. a), 6. c), 7. b), 8. a), 9. a), 10. c).
Výhercom sa stáva Lucia Krátka, Soblahov. Výhercovi blahoželáme a zasielame mu knihu:
Úvod do štúdia mayských hieroglyfov od Harriho Kettunena a Christopha Helmkeho.
Spoznajte obrázok a e-mailujte!
VYHRAJ
Súťaž o knihu: Úvod do štúdia mayských hieroglyfov od Harriho Kettunena
ZÁJAZD!
a Christopha Helmkeho. Správne odpovede na 5 kvízových otázok z článkov
zasielajte do 16. 12. 2014 na e-mailovú adresu: [email protected] v tvare: HR2 1c2b3b4a5b
(konkrétny sled čísiel otázok a písmen odpovedí tu uvádzame len ako príklad).
Viacnásobné zasielanie rovnakých odpovedí nezvyšuje vašu šancu na výhru.
1. Kde bol nájdený tento meč?
a) Blatnica
b) Bojná
c) Mikulčice
2. Koho hypotetická
podoba je na obrázku?
a) Karola Veľkého
b) Koceľa
c) Mojmíra I.
4. Aký predmet je na obrázku?
a) nákončie opasku
b) relikviár
c) zdobený štít
3. Z ktorej lokality pochádza
tento náhrdelník?
a) Devín
b) Pohansko
c) Staré Město
5. Kde sa nachádza
tento kostol?
a) Bratislava
b) Kopčany
c) Nitra
Správne odpovede z minulého čísla: 1. a), 2. a), 3. c), 4. b), 5. c). Výhercom sa stáva
Miroslav Čulák, Dolný Kubín. Výhercovi blahoželáme a zasielame mu knihu:
Bitka pri Bratislave v roku 907.
BUBO Travel Agency
Dunajská ul. 31, 811 08 Bratislava
tel.: 02/5263 5254 – 55, 0917 530912
e-mail:[email protected], www.bubo.sk
Download

HR KVIZ 3-2014 new.indd