MetaTrader PRO
Mini Terminal
Trade Terminal
1/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
Obsah
1. Získanie rozšírenej platformy MetaTrader.............................................................. 3
1.1 Inštalácia programu ................................................................................................... 3
1.2 Registrácia a otvorenie nového (demo) účtu ................................................................ 3
1.3 Forex STP ................................................................................................................. 4
2. Spustenie nástrojov Mini Terminal a Trade Terminal ............................................. 5
2.1 Povolenie funkcií ........................................................................................................ 5
2.2 Spustenie terminálov.................................................................................................. 6
3. Mini terminal (Xtrade – Mini Terminal) .................................................................. 7
3.1 Popis funkcií a ovládanie základného terminálu............................................................. 7
3.2 Funkcia automatického money managementu .............................................................. 8
3.3 Pokročilé funkcie umiestnenia pokynu........................................................................ 10
3.4 Nastavenia .............................................................................................................. 13
4. Trade Terminal (Xtrade – Trade terminal)............................................................ 15
4.1 Popis funkcií a základné ovládanie ............................................................................. 15
4.1.1 Okno Informácie o účte .................................................................................................16
4.1.2 Okno Sledovanie trhu (Market Watch) ............................................................................17
4.1.3 Okno Otvorené a čakajúce pokyny (Open and pending orders) ........................................18
4.1.4 Panel nástrojov okna Otvorené a čakajúce pokyny ..........................................................18
2/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
1. Získanie rozšírenej platformy MetaTrader
Pre získanie obchodnej platformy MetaTrader je potrebné si najskôr založiť demo účet. Po úvodnej
registrácii nového demo účtu obdržíte email s prihlasovacími údajmi a odkazmi na obchodné
platformy. V prípade, že už disponujete reálnym účtom, stačí sa prihlásiť do Profilu investora, kde si
aktuálnu verziu obchodnej platformy MetaTrader stiahnete ručne.
Súbor si uložte na Vami vybrané miesto na pevnom disku a môžete zahájiť inštaláciu.
1.1 Inštalácia programu
Postup inštalácie rozšírenej platformy MetaTrader pre Forex STP je úplne rovnaký ako v prípade
štandardnej aplikácie.
Následne pokračujete inštalačným procesom ako v prípade klasického MetaTradera.
1.2 Registrácia a otvorenie nového (demo) účtu
Pre založenie nového demo účtu si stačí na hlavnej stránke www.xtb.sk kliknúť na „Vyskúšajte
zdarma DEMO ÚČET“, vyplniť základné kontaktné údaje a vybrať produkt, teda typ demo účtu, ktorý
chcete vytvoriť. Následne emailom obdržíte prihlasovacie údaje k tomuto demo účtu a odkaz na
stiahnutie platformy.
Po spustení platformy MetaTrader sa prihlásite k demo/reálnemu účtu nasledovne:
Kliknite na menu Súbor, vyberte položku Prihlásenie, vyplňte prihlasovacie údaje a zvoľte správny
server.


Pre demo účet: XTrade-MT4 Demo
Pre reálny účet: XTrade-Real alebo XTrade-Real2
Po úspešnom prihlásení by sa mali aktualizovať grafy a v platforme sa objavia aktuálne trhové kotácie.
V prípade komplikácií s prihlásením na obchodný účet neváhajte kontaktovať Zákaznícku podporu na
tel. čísle +421 2 59 304 044 alebo emailom [email protected]
3/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
1.3 Forex STP
Obchodovanie prostredníctvom STP má určité špecifiká. Teraz si priblížime základné odlišnosti od
klasických obchodných účtov.
Prostredníctvom Forex STP (Straight Through Processing) sa pokyny obchodníka dostanú až na veľký
medzibankový trh. Obchodné príkazy sú exekuované za najlepšie možné trhové ceny. Tým, že je
dostupná rozsiahla medzibanková likvidita, sú pre obchodníkov dostupné najlepšie možné trhové ceny
a teda najnižšie spready medzi aktuálnou ponukovou a dopytovou cenou. Rýchlosť exekúcií zaručujú
žiadne rekotácie v priebehu obchodov.
Tým, že obchodujete priamo za trhové medzibankové spready, tak X-Trade Brokers za
sprostredkovanie týchto transakcií účtuje poplatok (komisiu) vo výške 0,006% z objemu transakcie
(spolu za vstup i výstup z pozície). Napríklad pre inštrument EURUSD je priemerný trhový spread 0,57
bodu. Pokiaľ zakomponujeme poplatok 6 EUR do veľkosti spreadu, tak sa celkový náklad obchodníka
dostáva na 1,36 bodu.
Veľkosť finančnej páky nie je závislá na veľkosti obchodného účtu a štandardne je nastavená na
1:100 (teda požadované krytie marže je 1% z nominálnej hodnoty transakcie).
Všetky čakajúce príkazy (limitné pokyny, stopové pokyny, Stop Lossy, Take Profity) zostávajú
v systéme MetaTrader a na trh sa dostávajú až v momente, kedy cena dosiahne tieto úrovne. Teda
tieto čakajúce príkazy sú chránené pred náhľadom ostatných účastníkov medzibankového trhu a
protistrany ich nevidia. Naopak, výhodou je, že máte v obchodnej platforme MetaTrader možnosť
sledovať hĺbku trhu a teda omnoho lepšie načasovať potenciálny vstup alebo výstup z obchodu.
Pretože sú tieto čakajúce pokyny ukryté pred ostatnými obchodníkmi, tak pri vstupe do trhu nie je
možné zadať v rovnaký moment úrovne S/L a T/P. Tieto úrovne je možné však pochopiteľne zadať
ihneď po vstupe do trhu. Druhou možnosťou je využívať nižšie popísané nástroje Mini Terminal a
Trade Terminal, ktoré po zadaní vzdialeností S/L a T/P automaticky tieto úrovne po vstupe doplnia.
Obchodný účet Forex STP je podúčtom klasického obchodného účtu. Po založení „klasického“
obchodného účtu je potrebné si v Profile investora jedným kliknutím založiť reálny účet Forex STP.
Obratom sa Vám ihneď zobrazí heslo pre tento účet. Prihlasovacie meno (Login) zostáva rovnaké, iba
sa prihlásite s novým heslom do odlišnej obchodnej platformy MetaTrader. Heslo je možné
pochopiteľne následne zmeniť.
V prípade otázok alebo záujmu o tento produkt neváhajte kontaktovať Obchodné oddelenie na tel.
čísle +421 2 59 304 041 alebo emailom na [email protected]
4/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
2. Spustenie nástrojov Mini Terminal a Trade
Terminal
Po inštalácii a úspešnom prihlásení sa na obchodný účet nájdete nástroje XTrade – Mini terminal a
XTrade – Trade terminal v okne Navigátor v položke Expertní poradcovia.
2.1 Povolenie funkcií
Pre bezproblémovú funkčnosť týchto terminálov je potrebné povoliť dodatočné nástroje. Toto by malo
byť štandardne nastavené po prvom spustení, napriek tomu však odporúčame nastavenia
prekontrolovať.
V menu platformy si kliknite na Nástroje => Možnosti (Ctrl + O) a následne si v záložke Expertní
poradcovia zaškrtnite položky:




„Umožniť
„Umožniť
„Umožniť
„Umožniť
expertných poradcov (okrem nastaviteľných indikátorov a skriptov)“
živé obchodovanie“
import DLL“
import externých expertov“
Výsledné nastavenie by sa malo zhodovať s nasledujúcim obrázkom.
5/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
2.2 Spustenie terminálov
Jednotlivé terminály, umiestnené v okne Navigátor v položke Expertní poradcovia, si spustíme
dvojklikom alebo pretiahnutím do okna Grafu. Následne sa Vám zobrazia Vlastnosti stratégie. Tu
v záložke Bežný môžete prekontrolovať, že je povolené obchodovanie (zaškrtnutá položka „Umožniť
živé obchodovanie“). Pokiaľ sa presunieme do záložky Vstupy, tu môžeme nastaviť nejaké základné
podmienky.
Nastavujeme
„true“
pre
povolenie voľby a naopak „false“ pre
zamietnutie voľby.



NonHedgingMode – Povolenie módu
pre zákaz otvárania hedgovacích
pozícií
ConfirmQuickOrders – Povolenie
módu pre potvrdenie obchodu
ConfirmCloseAll
–
Povolenie/zamietnutie módu pre
potvrdenie pri ukončení všetkých
obchodov
Nastavením týchto funkcií podľa preferencií obchodníka a následným kliknutím na tlačidlo OK daný
nástroj spustíte.
6/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
3. Mini terminal (Xtrade – Mini Terminal)
Tento nástroj je možné implementovať do ľubovoľného okna grafu za predpokladu, že máte povolené
„Umožniť živé obchodovanie“ vo vlastnostiach stratégie.
3.1 Popis funkcií a ovládanie základného terminálu
Po prvom spustení sa otvorí okno terminálu v základnom nastavení, ktoré môžete vidieť nižšie. Teraz
si popíšeme jednotlivé položky a funkcie základného okna.
1. Názov inštrumentu
2. Veľkosť pozície (Lotu), ktorú obchodník zamýšľa otvoriť
3. Veľkosť Stop Lossu (zastavenie strát) v bodoch
4. Veľkosť Take Profitu (realizácia zisku) v bodoch
5. Veľkosť Trailing Stopu v bodoch
6. Výsledná pozícia na danom inštrumente:


Výsledná expozícia Long: +X.XX
Výsledná expozícia Short: –X.XX
7. Nastavenia
8. Otvorí upravené okno nový pokyn (New order)
9. Otvorí pokyn Buy za trhovú cenu
10. Otvorí pokyn Sell za trhovú cenu
11. Aktuálna veľkosť spreadu
12. Hĺbka trhu
Postupným nastavením parametrov, ako je veľkosť Lotu, vzdialenosť Stop Lossu (S/L), Take Profitu
(T/P) alebo Trailing Stopu a následným kliknutím na dané farebné tlačidlo vstúpite do trhu pokynom
Buy (modré tlačidlo) alebo pokynom Sell (červené tlačidlo) za aktuálnu trhovú cenu. Otvorí sa daná
veľkosť lotu, a zároveň sa automaticky doplnia úrovne zastavenia strát (S/L) a realizácie zisku (T/P).
Pokiaľ ste pri úvodnom nastavení nenastavili podmienku pre potvrdenie tohto obchodu, tak sa
transakcia ihneď po stlačení farebného tlačidla zrealizuje. Naopak, pokiaľ nastavíte voľbu pre
potvrdenie akejkoľvek transakcie, tak sa otvorí nasledujúce dialógové okno a až po potvrdení tlačidlom
Yes sa pokyn umiestni na trh.
7/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
Podobne v prípade ukončenia pozície. V pravom hornom rohu Mini terminálu vidíte aktuálnu expozíciu
na danom inštrumente. Po kliknutí na číslo tejto expozície sa automaticky ukončia všetky otvorené
obchody tohto inštrumentu. Pokiaľ máte nastavenú voľbu pre potvrdenie tejto transakcie, tak sa Vám
opäť objaví dialógové okno a pozícia sa ukončí až po kliknutí na tlačidlo Yes. Pokiaľ túto voľbu nemáte
nastavenú, tak sa obchody ukončia ihneď po kliknutí na veľkosť expozície.
3.2 Funkcia automatického money managementu
Mini terminál má v sebe zabudované pokročilé funkcie pre automatický výpočet optimálnych hodnôt
lotu, S/L, T/P a Trailing Stopu. Jednotlivé okná vyvoláte, ak kliknete na dané pole spoločne s držaním
klávesy Ctrl.
Výpočet veľkosti Lotu
Stlačením klávesu Ctrl a kliknutím na pole s veľkosťou lotu
vyvoláme okno pre výpočet veľkosti lotu.
Základným parametrom, ktorý obchodník musí nastaviť, je veľkosť S/L, teda vzdialenosti od vstupu,
kedy sa rozhodne pozíciu ukončiť na báze zastavenia strát. Následne má na výber tri varianty ako
vyjadriť svoje prijateľné riziko:

Absolútna čiastka, ktorú je ochotný
riskovať (Fixed cash risk)

Relatívna
čiastka,
vyjadrená
ako
voliteľné percento z položky Stav účtu (% of
equity)

Relatívna
čiastka,
vyjadrená
ako
percento z položky Zostatok (% of balance).
Po zadaní kritérií sa v spodnej časti okna objaví
výsledný výpočet optimálnej veľkosti objemu
vzhľadom
k
zvolenému
S/L
a
metóde
maximálneho risku.
Pokiaľ ako obchodník súhlasíte s vypočítanou veľkosťou Lotu, môžete stlačením tlačidla „Set lots“ túto
voľbu automaticky presunúť do okna Mini terminálu.
8/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
Výpočet veľkosti Stop Lossu (S/L)
Stlačením klávesu Ctrl a kliknutím na pole s nastavením S/L
vyvoláme okno pre výpočet veľkosti S/L.
Ešte pred samotným kliknutím je potrebné nastaviť veľkosť
lotu, s ktorým chceme pracovať. Následne v okne iba nastavíme jednu z troch možností ako vypočítať
optimálnu veľkosť S/L. Všetky tieto výpočty budú teda aplikované na vopred zvolenú veľkosť lotu.
Kalkulátor však automaticky vypočíta optimálnu veľkosť S/L. K dispozícii sú teda spomínané tri
varianty:

Absolútna čiastka, ktorú je ochotný
riskovať (Fixed cash risk)

Relatívna
čiastka,
vyjadrená
ako
voliteľné percento z položky Stav účtu (% of
equity).

Relatívna
čiastka,
vyjadrená
ako
percento z položky Zostatok (% of balance).
Pozn. Pre zadávanie desatinných čísel je potrebné
pracovať s desatinnou bodkou, nie s desatinnou
čiarkou.
Po zvolení variantu a nastavení parametrov sa v spodnej časti opäť objaví samotná kalkulácia
výslednej optimálnej veľkosti S/L.
Po kliknutí na tlačidlo „Set S/L“ si automaticky nastavíme túto vypočítanú veľkosť S/L do Mini
terminálu.
Výpočet veľkosti Take Profitu (T/P)
Opäť stlačením klávesu Ctrl a kliknutím na pole s nastavením
T/P vyvoláme okno pre výpočet optimálnej veľkosti T/P.
I táto funkcia je podmienená predchádzajúcim nastavením veľkosti lotu, s ktorou chceme obchodovať.
Následne si navolíme jednu z variant pre optimálne nastavenie T/P vzhľadom k aktuálne danej
veľkosti lotu. I tu sú k dispozícii tri základné varianty:

Absolútna čiastka, ktorú chce získať
obchodník (Fixed cash risk)

Relatívna
čiastka,
vyjadrená
ako
voliteľné percento z položky Stav účtu (% of
equity) ako cieľ pre zisk

Relatívna
čiastka,
vyjadrená
ako
percento z položky Zostatok (% of balance) ako
cieľ pre zisk.
Pozn. Pre zadávanie desatinných čísel je potrebné
pracovať s desatinnou bodkou, nie s desatinnou
9/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
čiarkou.
Po zvolení variantu a vyplnení parametrov sa nižšie zobrazia jednotlivé kroky výpočtov a výsledná
optimálna veľkosť T/P.
Po kliknutí na tlačidlo „Set T/P“ sa táto veľkosť automaticky presunie do Mini terminálu.
Výpočet veľkosti Trailing stop (T/S)
Pre nastavenie pokročilého Trailing stopu si okno s výpočtami
vyvoláme opäť stlačením klávesu Ctrl a kliknutím na pole
s nastavením T/S.
Pre túto funkciu je opäť potrebné pred týmto krokom nastaviť veľkosť lotu, s ktorým chceme
následne pracovať. Potom je postup totožný ako v predchádzajúcich prípadoch.
Upozornenie: Funkcia Trailling stopu je aktívna iba v momente, kedy je spustená obchodná platforma
MetaTrader a súčasne je spustený nástroj Xtrade – Mini terminal.
3.3 Pokročilé funkcie umiestnenia pokynu
V predchádzajúcej časti sme popísali základné ovládanie dodatočného nástroja Xtrade – Mini terminal.
Toto ovládanie je veľmi jednoduché a rýchle. Teraz si ukážeme, ako si jednotlivé nastavenia ešte
zjednodušiť a hlavne zrýchliť.
Kliknutím na žltú ikonu v pravom hornom rohu Mini
terminálu sa Vám následne otvorí upravené okno
nový pokyn.
Toto okno je veľmi podobné tomu, s ktorými sme pracovali v predchádzajúcej časti. Je možné si
navoliť najskôr typ obchodu, veľkosť lotu, veľkosť S/L, T/P a T/S. Veľmi užitočné funkcie sú komentár
pre prehľadnosť obchodných pokynov a funkcia Magic number.
Táto funkcia každému obchodu priradí skryté číslo a pokiaľ
napr. budete chcieť na tento pokyn následne aplikovať
nejaký automatický systém, tak práve podľa Magic number
automatická stratégia nájde požadovaný obchod a ostatné
pokyny ponechá bez akcie. Viac o automatických
obchodných systémoch a problematike Magic number
nájdete v manuáli „Automatické obchodné stratégie –
inštalácia,
testovanie,
používanie“,
ktorý
je
umiestnený
na
našich
webových
stránkach
http://www.xtb.sk/
v sekcii
Automatické
obchodné
systémy => Na stiahnutie.
10/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
Pre typ pokynu sú základné varianty:








Buy – otvorenie nákupnej – Long pozície za
aktuálnu trhovú cenu
Sell – otvorenie predajnej – Short pozície za
aktuálnu trhovú cenu
Buy limit – otvorenie čakajúceho limitného Buy
pokynu za cenu nižšiu než aktuálnu
Sell limit – otvorenie čakajúceho limitného Sell
pokynu za cenu vyššiu než aktuálnu
Buy stop – otvorenie čakajúceho stopového Buy
pokynu za cenu vyššiu než aktuálnu
Sell stop – otvorenie čakajúceho stopového Sell
pokynu za cenu nižšiu než aktuálnu
OCO breakout (Order Cancel Other) – otvorenie
dvoch čakajúcich stop pokynov, pokiaľ sa jeden
aktivuje, tak je druhý automaticky zrušený
OCO reversion – otvorenie dvoch čakajúcich
limitných pokynov, pokiaľ sa jeden aktivuje, tak druhý je automaticky odstránený
Veľmi praktickým variantom je nastavenie a následné použitie šablón. Pokiaľ má obchodník dve
odlišné stratégie, pri ktorých aplikuje rozdielne veľkosti lotov a rozdielne veľkosti položiek S/L a T/P,
tak si práve jednotlivé voľby môžete uložiť do šablón a do budúcna otvárať obchody práve podľa
týchto šablón.
Postup je nasledujúci. Najskôr opäť kliknutím na pravú hornú ikonu okna Mini terminálu otvoríme
upravené okno nového pokynu (New order). Následne si vyplníme požadované položky, ktoré chceme,
aby sa nám uložili do šablóny a následne boli jednoducho vyvolateľné. Pokiaľ takúto voľbu máme
nastavenú, postačí kliknúť na tlačidlo „Save template“, pomenovať šablónu a kliknúť na „Save“.
11/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
Takto si obchodník môže vytvoriť celý rad prednastavených šablón podľa rôznych inštrumentov,
rôznych stratégií atď. Ich následné vyvolanie je veľmi jednoduché.
Po stlačení klávesu Ctrl a súčasnom kliknutí na ikonu v pravom hornom rohu Mini terminálu (
zobrazí zoznam všetkých uložených šablón.
) sa
Po kliknutí na danú položku sa automaticky zrealizuje pokyn alebo prípadne ste vyzvaný na potvrdenie
transakcie (pokiaľ máte nastavené potvrdzovanie všetkých transakcií – viď vyššie). Toto aktuálne
okno má v pravom hornom rohu dve ikony. Ikona vpravo s krížikom uzavrie toto okno s uloženými
šablónami. Pomocou druhej ikony môžete odstrániť vybrané šablóny. Po kliknutí na túto ikonu sa Vám
objaví v samostatnom okne prehľad všetkých funkčných šablón. Šablóny je možné odstrániť kliknutím
na ikonu s krížikom (
).
12/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
3.4 Nastavenia
V hlavnom okne Mini terminálu môžeme vyvolať nastavenia pre tento nástroj. Toto menu vyvoláme
kliknutím na nasledujúcu ikonu
.
Na priestore Mini terminálu sa objavia základné položky nastavenia.
Prvá voľba Settings (nastavenia) umožňuje otvoriť a nastaviť základné voľby pre fungovanie tohto
nástroja:



Confirm quick-buy and quick-sell orders – zaškrtnutie znamená, že program vyžaduje
dodatočné potvrdenie pri otvorení pokynu, inak sa pokyn vykoná bez potvrdenia
Confirm close-all for symbols – zaškrtnutie tejto voľby znamená, že program vyžaduje
dodatočné potvrdenie pri uzatvorení obchodov, inak sa obchod ukončí bez potvrdenia
Non-hedging mode (sells close buys, and vice versa) – zaškrtnutie tejto voľby znamená zákaz
otvárania protipozícií, teda pokiaľ obchodník otvorí obchod buy, tak pokynom sell túto pozíciu
ukončí a obrátene
Ďalej je k dispozícii položka Auto Task, ktorá zaznamenáva dôležité správy o Mini termináli. Objaví
sa tu napríklad informácia o podaní OCO pokynov.
Undock chart je veľmi užitočná funkcia, ktorú využijú obzvlášť obchodníci, ktorí disponujú viacerými
monitormi. Po spustení tejto funkcie sa samotné okno grafu v platforme MetaTrader odpojí a teraz je
umiestnené v zvláštnom okne celkom mimo okna MetaTrader. Tento graf v zvláštnom okne je možné
13/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
následne presunúť na druhý monitor a sledovať tak paralelne viac trhov v oddelených oknách.
Návrat okna sa vykoná podobným spôsobom, teda v nastaveniach Mini terminálu. Následne iba
kliknete na položku Re-dock chart – teda spätné ukotvenie okna grafu do okna platformy MetaTrader.
Pozor, pokiaľ okno ukončíte kliknutím na krížik vpravo hore okna grafu, tak sa okno definitívne
uzavrie.
Funkcia Undock terminal pracuje veľmi podobne ako predchádzajúca Undock chart. Pokiaľ si
kliknete na voľbu Undock terminal, tak sa toto okno terminálu odpojí od okna MetaTrader a môžete
ho presunúť celkom mimo priestoru MetaTradera, napríklad na ďalší monitor.
Pokiaľ chcete Mini terminál späť vrátiť do okna MetaTradera, stačí opäť kliknúť na ikonu nastavenia (
) a tu vybrať položku „Re-dock terminal“. Ukončenie okna jednoduchým stlačením krížika
v klasickom okne Windows nie je povolené.
14/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
4. Trade Terminal (Xtrade – Trade terminal)
Ďalší dodatočný nástroj Trade Terminal je možné spustiť priamo z položky Expertní poradcovia z okna
Navigátor. Tento nástroj nájdete pod názvom Xtrade – Trade terminal. Pochopiteľne, aj v tomto
prípade je potrebné mať povolené vo vlastnostiach stratégie „Umožniť živé obchodovanie“. Následne
sa Vám v okne grafu objaví upravený nástroj Trade terminal (viď nižšie).
4.1 Popis funkcií a základné ovládanie
Teraz si detailne popíšeme jednotlivé časti Trade terminálu. Ako bolo vyššie naznačené, nástroj Trade
Terminal sa objaví v samostatnej časti okna grafu. Toto okno je možné odblokovať od hlavného okna
MetaTraderu a Trade Terminal sledovať oddelene od MetaTraderu, napríklad na vedľajšom monitore.
15/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
1. Informácie o obchodnom účte
2. Okno Sledovanie trhu – pomocou oddielov, ktoré sú tvorené z jednotlivých Mini terminálov, je
možné jednoducho otvárať alebo uzatvárať obchody. S týmito Mini terminálmi sa pracuje
úplne rovnako, ako bolo popísané v predchádzajúcej kapitole.
3. Prehľad otvorených pokynov (portfólio) – prehľad otvorených pozícií a čakajúcich pokynov
4. Funkcia pre rýchle ukončenie pozícií
5. Nastavenie pokročilých funkcií ako podmienené ukončenie obchodu, čiastočné ukončenie
pozície, nastavenie break even atď. Tieto funkcie budú ďalej vysvetlené.
6. Funkcia pre nastavenie čakajúcich pokynov One-Cancel-All - realizácia jedného pokynu ukončí
všetky ostatné čakajúce pokyny
7. Nástroj pre rýchle štatistiky otvorených obchodov
8. Ovládanie služby MT4i Live
9. Nastavenie okna Trade Terminal.
4.1.1 Okno Informácie o účte
V tomto okne budete mať prehľad o obchodnom účte, teda základné informácie o zostatku, stave
účtu, otvorenom zisku/strate atď. Veľmi zaujímavou funkciou je možnosť nastavenia alertov k rôznym
položkám.








Balance – zostatok obchodného účtu
Equity – aktuálny stav obchodného účtu
Floating P/L – aktuálny otvorený zisk/strata
Free Magin – položka voľnej marže, teda čiastka, za
ktorú je možné ešte otvárať ďalšie obchody
Margin in Use – veľkosť blokovanej
v otvorených obchodoch
Open Positions – počet otvorených pozícií
Pending Orders – počet čakajúcich pokynov
Pips Profit – počet bodov zisku/straty
marže
Kliknutím na ikonu zvončeka pri danej položke sa otvorí
okno pre nastavenie rôznych alarmov k danej položke.
1. Výber danej položky
2. Nastavenie podmienky
 Less or equal to – menšie alebo rovné
 Greater or equal to – väčšie alebo rovné
 Exactly equal to – presne rovné
 Not equal to - nerovné
3. Nastavenie opakovania alarmu
4. Odoslanie emailu o splnení podmienky (nutnosť
emailového nastavenia v MetaTraderi, Nástroje =>
Možnosti)
5. Po splnení podmienky [2] bude nasledovať:
 Close all orders – uzatvorenie všetkých
otvorených pozícií
 Close all charts – zrušenie všetkých okien
grafov (deaktivovanie automatických stratégií)
6. Potvrdenie – uloženie podmienky
7. Vypnutie – deaktivovanie alarmu
16/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
4.1.2 Okno Sledovanie trhu (Market Watch)
Obsluha týchto sekcií je zhodná s ovládaním Mini terminálu (viď vyššie).
1. Otvorenie pozície Buy – Long
2. Otvorenie pozície Sell – Short
3. Nastavenie veľkosti Lotu – držaním klávesu Ctrl a kliknutím na položku sa otvorí okno
s pokročilým nastavením veľkosti lotu
4. Nastavenie Stop Lossu (S/L) – kliknutím na položku s držaním klávesu Ctrl sa otvorí okno
s pokročilým S/L
5. Nastavenie Trailnig stopu
6. Nastavenie Take Profitu (T/P) – opäť kliknutím na položku s držaním Ctrl sa otvorí okno
s nastavením T/P
7. Výsledná exponovaná pozícia na danom inštrumente
8. Aktuálna veľkosť spreadu
Kliknutím na ikonu vpravo hore (
) sa Vám zobrazí okno s jednotlivými položkami pre otvorenie
nového pokynu (New order), prípadne otvorenie predpripravenej šablóny (Template) alebo nového
okna grafu (New chart). Pochopiteľne, je i možnosť otvorenú pozíciu okamžite uzavrieť (Close
position) alebo zobraziť informácie o inštrumente (Symbol information).
17/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
4.1.3 Okno Otvorené a čakajúce pokyny (Open and pending orders)
Toto okno do istej miery nahrádza klasické okno Terminál v obchodnej platforme MetaTrader.
Pochopiteľne, aj tu sú vykonané niektoré vylepšenia a úpravy. Napríklad, je tu možnosť okamžite
jedným kliknutím ukončiť pokyn, je tu k dispozícii viac stĺpcov pre informácie o danom obchode.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Ikona pre okamžité ukončenie pozície. Vzťahuje sa pre daný riadok obchodu.
Ticket alebo číslo pokynu.
Ikony pre otvorenie pokročilých nástrojov k danému riadku obchodu.
Symbol - inštrument, ku ktorému sa vzťahuje pokyn.
Action – smer obchodu Buy/Sell.
Volume – objem obchodu.
Net profit – otvorený zisk/strata z transakcie.
Pips – stĺpec ukazuje, koľko bodov (pipsov) je daný obchod v zisku alebo v strate.
S/L – úroveň pre zastavenie strát.
T/P – úroveň pre realizáciu zisku.
Open price – cena, za ktorú bol/bude otvorený pokyn.
Current – aktuálna cena inštrumentu.
Open time – čas otvorenia pokynu.
Duration – doba trvania pokynu.
Gross profit – hrubý zisk/strata z obchodu (nie sú zahrnuté poplatky za obchod).
Swap – položka swapových bodov.
Commission – položka poplatkov, zahŕňa poplatok za vstup, ako aj za výstup z pozície.
Magic# – Magic number, číslo, ktoré je priradené k pokynu pre prípadné použitie
automatických stratégií.
19. Comment – komentár k pokynu, ktorý si obchodník sám navolil.
4.1.4 Panel nástrojov okna Otvorené a čakajúce pokyny
Tieto nástroje umožňujú pohodlné a pokročilé úpravy a ovládanie pokynov. Zároveň je možnosť
zostavovať štatistiky otvorených
obchodov alebo publikovať svoje
výsledky na internete.
Nástroj Close
Close all – ukončenie všetkých otvorených pozícií a čakajúcich
pokynov.
Close open positions – uzatvorenie všetkých otvorených obchodov.
Delete pending orders – zrušenie čakajúcich pokynov.
Close all winers – uzatvorenie všetkých kladných obchodov.
Close all losers – uzatvorenie všetkých záporných obchodov.
18/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
Nástroj Tools
Táto možnosť slúži na úpravy všetkých pokynov (All orders) alebo na úpravy vybraných pokynov
(Selected orders). Vybrané pokyny označíte držaním klávesu Ctrl a kliknutím na vybrané riadky
pokynov. Následne môžete prostredníctvom ikony Tools vybrať položku Selected orders a priradiť
požadovanú funkciu. Dostupné sú nasledujúce funkcie:
Close – uzavretie vybraných/všetkých pokynov
Partial
close – čiastočné uzatvorenie
vybraných/všetkých pokynov. Následne si
zvolíte, koľko percent pôvodnej pozície chcete
ukončiť. Pochopiteľne, funkcia nie je dostupná
pre obchod s minimálnym objemom 0,1 lotu.
S/L
–
táto
funkcia
nastaví
pri
vybraných/všetkých obchodoch zastavenie
strát v bodoch od aktuálnej ceny. Prípadne
nastavenie pri ziskových pozíciách Break-even,
teda nastaví S/L na vstupnú úroveň obchodu a
tým sa docieli, že obchod už neskončí v strate.
Ďalšou možnosťou je odstrániť akékoľvek
nastavenie S/L.
T/P
–
táto
funkcia
nastaví
pri
vybraných/všetkých obchodoch realizáciu zisku
v bodoch od aktuálnej ceny. I tu je funkcia
Break-even, teda nastavenie T/P presne na
vstupnú úroveň obchodu. Pokiaľ sa cena bude
pohybovať požadovaným smerom, tak obchod
skončí na nule. Pochopiteľne, je možnosť
odstrániť akékoľvek nastavenie T/P.
Trailing stop – zapnutie funkcie Trailing stop na
preddefinovanej vzdialenosti. Činnosť Trailing
stopu je aktívna len, ak je obchodná platforma
zapnutá a je pripojená k obchodnému účtu.
Break-even exit – rýchle nastavenie výstupu
vybraných/všetkých
vstupnej ceny.
obchodov
na
úroveň
Automated close – pokročilejšie nastavenie podmienok pre všetky/vybrané obchody. Kliknutím na
položku Create si vytvoríte konkrétne pravidlo. Následne si vyberáte z nasledujúcich podmienok:
order net profit
čistý zisk obchodu
order profit in pips
zisk obchodu v bodoch
order duration
doba trvania obchodu
total flotating P/L
celkový otvorený zisk/strata
total pips P/L
celkový zisk/strata v bodoch
Less or equal
Greater or equal to
19/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
menšie
rovné
alebo
väčšie alebo rovné
Pokiaľ je daná podmienka splnená, môžete nastaviť nasledujúce akcie:
Close % of the original volume:
Uzavretie určitej percentuálnej časti pôvodnej pozície.
Set the s/l to:
Nastavenie S/L v bodoch (od aktuálnej ceny).
Set the t/p to:
Nastavenie T/P v bodoch (od aktuálnej ceny).
Run a trailing stop at:
Spustenie funkcie Trailing stop v bodoch.
Remove any s/l
Odstránenie S/L.
Remove any t/p
Odstránenie T/P.
Remove any trailing stop
Odstránenie Trailing stopu.
Pop up an alarm with the next:
Zvukový alert v zvláštnom okne so zvoleným textom.
Send an email with the text:
Poslanie emailu so zvoleným textom (nutnosť nastavenia
emailov v platforme, Nástroje => Možnosti).
Pochopiteľne, je možné nastaviť viac podmienok naraz, jednoduchým kliknutím na „Add a rule“ sa
otvorí ďalšie okno s podmienkami.
Kliknutím na „Apply rules“ sa táto podmienka aktivuje. Obchodník si tiež môže nastaviť šablónu
s požadovanými podmienkami a následne si túto šablónu kedykoľvek vyvolať cez tlačidlo „Load
template“, umiestené vľavo hore v tomto okne.
Nástroj OCA (One Cancel All)
Tento nástroj umožňuje pri vybraných čakajúcich pokynoch nastaviť
voľbu One Cancel All, teda ak dôjde k aktivácii jedného čakajúceho
pokynu, tak sa následne zrušia zvyšné čakajúce pokyny v tejto
skupine. V okne Open and pending orders si držaním
klávesu Ctrl a kliknutím na požadované čakajúce pokyny
označíte skupinu pokynov, na ktoré následne aplikujete
funkciu OCA. Po kliknutí na ikonu OCA a „Create OCA
group“ sa objaví nasledujúce okno, kde si zaškrtnete,
ktoré čakajúce pokyny chcete spojiť a zároveň priradíte
tejto skupine názov. Kliknutím na tlačidlo „Create OCA
group“ túto skupinu aktivujete. Potvrdenie tejto akcie sa
objaví pri daných čakajúcich pokynoch (viď obrázok
nižšie).
Kliknutím na ikonu nástrojov (farebne zvýraznené) sa objaví menu a po zvolení položky „Task in
progress“ sa presvedčíte, že daný čakajúci pokyn je súčasťou OCA.
Pochopiteľne, skupinu OCA je možné kedykoľvek odstrániť cez ikonu v paneli nástrojov OCA a voľbou
„Delete OCA group“, kde ikonou bieleho krížika v červenom krúžku danú skupinu odstránite.
20/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
Nástroj Summary (Štatistiky obchodov)
Pomocou tejto funkcie môže obchodník veľmi rýchlo reportovať súhrnné štatistiky otvorených
obchodov podľa niekoľkých kritérií:
Symbol – štatistiky otvorených obchodov podľa inštrumentu.
Long/short – podľa smeru obchodu Buy/Sell.
Symbol + direction – rozdelí obchody podľa inštrumentov a
smerov obchodov Buy/Sell.
Magic number – štatistika ukáže obchody podľa rôznych
Magic numbers.
Winners/lossers – táto štatistika rozdelí otvorené obchody do
dvoch skupín na ziskové a stratové.
Symbol + winners/losers – rozdelenie stratových/ziskových
obchodov podľa inštrumentov.
Direction + winners/losers – štatistika ziskových/stratových
obchodov podľa smeru Buy/Sell.
Trade duration (hours) – vypíše otvorené obchody podľa dĺžky
trvania (v hodinách).
Trade duration (minutes) – vypíše otvorené obchody podľa
dĺžky trvania (v minútach).
Trade duration (days) – vypíše otvorené obchody podľa dĺžky
trvania (v dňoch).
Po zvolení niektorej voľby sa otvorí ďalšie okno, ktoré vygeneruje štatistiku otvorených obchodov
podľa požiadaviek obchodníka.
Nástroj MT4i Live
Táto funkcia umožňuje po zaregistrovaní zdieľať a publikovať svoje obchody, tak historické, ako aj
aktuálne otvorené. Vytvárať podrobnejšie štatistiky a
ďalšie funkcie.
21/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
Nástroj Settings (nastavenia)
Posledná ikona v tomto paneli nástrojov slúži pre hlavné
nastavenie tohto nástroja. Prvou voľbou je „Confirmations
and preferences“. V tejto položke nastavujete základné
podmienky fungovania celého Trade terminálu, podobne,
ako tomu bolo v Mini termináli.



Confirm quick-buy and quick-sell orders – zaškrtnutie znamená, že program vyžaduje
dodatočné potvrdenie pri otvorení pokynu, inak sa pokyn zrealizuje bez potvrdenia
Confirm close-all for symbols – zaškrtnutie tejto voľby znamená, že program vyžaduje
dodatočné potvrdenie pri uzatvorení obchodov. Inak sa obchod ukončí bez potvrdenia.
Non-hedging mode (sells close buys, and vice versa) – zaškrtnutie tejto voľby znamená zákaz
otvárania protipozícií, teda pokiaľ obchodník otvorí obchod buy, tak pokynom sell túto pozíciu
ukončíme a obrátene.
Ďalšou a poslednou voľbou tejto položky je odpojenie okna („Undock terminal“) Trade terminal od
hlavného okna MetaTradera, podobne ako pri Mini termináli. Toto oddelené okno si obchodník môže
presunúť na druhý monitor atď. V prípade spätného vrátenia Trade terminálu do okna MetaTrader je
potrebné opäť cez tento postup zaškrtnúť voľbu „Undock terminal“.
22/22
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 259 304 040
+421 254 652 844
[email protected]
Download

MetaTrader PRO - X