Priezvisko, meno, trvalé bydlisko, (zákonného zástupcu žiaka)
ZŠ Sitnianska 32
RNDr. Dana Edlingerová
riaditeľka školy
974 11 Banská Bystrica
V Banskej Bystrici dňa ..............................
VEC: Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR
Podpísaný/á, ..........................................., žiadam týmto o povolenie plnenia povinnej
školskej dochádzky mimo územia SR môjho syna/dcéry ...........................................................,
žiaka/žiačky ................ triedy, narodeného/narodenej ........................................., rodné číslo
................................, bytom ..............................................................., názov a adresa školy,
ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať ...................................................................................,
od ......................................... .
Odôvodnenie:
Za skoré vybavenie žiadosti ďakujem
S pozdravom
............................................
Podpis zákonného zástupcu
Download

Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo