PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA
2007-2013
PROJEKT:
ROZWÓJ SYSTEMU ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO W GMINIE UJSOŁY I NOVOT
Partner Wiodący: Gmina Ujsoły
Partner Projektu: Gmina Novot
Temat 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego: 294 029,08 €
Opis projektu:
Już wkrótce
mieszkańcy pogranicza polsko - słowackiego oraz
wszyscy miłośnicy gór przybywający na teren gmin Ujsoły oraz
Novot poczują się bezpieczniej. Obie sąsiadujące gminy od wielu lat
współpracują ze sobą w dziedzinie kultury, turystyki i sportu; teraz
przyszedł
czas
na
poprawę
bezpieczeństwa
pożarowego
na pograniczu. Lasy to przecież wielkie bogactwo po obu stronach
granicy trzeba więc je skutecznie chronić. Zawiązane pomiędzy
gminami partnerstwo zaowocowało wspólnym projektem w ramach
którego Gmina Ujsoły zakupi nowoczesny samochód strażacki,
który uczestniczył będzie w akcjach ratowniczych i wyremontuje
dach remizy w Ujsołach, Gmina Novot natomiast wyremontuje
swoją strażnicę. Zacieśnieniu współpracy między gminami sprzyjać
będą inne działania przewidziane w projekcie: szkolenie dla
kandydatów na pilarzy oraz zawody strażackie. Projekt zakończy
konferencja podsumowująca jego realizację.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2007-2013
PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
POL’SKO – SLOVENSKÁ REPUBLIKA
2007-2013
PROJEKT:
ZLEPŠOVANIE SYSTÉMU PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY
POĽSKO-SLOVENSKÉHO POHRANIČIA V OBCIACH UJSOLY A NOVOT
Vedúci partner: Obec Ujsoły
Projektový partner: Obec Novot
Oblast` podpory 1.2: Infraštruktúra životného prostredia
Hodnota dofinacovania z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja:
294 029,08 €
Popis projektu:
Už čoskoro sa budú obyvatelia poľsko-slovenského pohraničia
a všetci milovníci hôr prichádzajúci na územie obcí Ujsoły a Novot
cítiť bezpečnejšie. Obe susediace obce vzájomne po mnoho rokov
spolupracujú v oblasti kultúry, turistiky a športu, teraz prišiel čas
na zlepšenie požiarnej bezpečnosti v pohraničí. Lesy to je predsa
veľké bohatstvo na oboch stranách hranice, je teda nutné ich účinne
chrániť.
Partnerstvo
naviazané
medzi
obcami
sa
zúročilo
v spoločnom projekte, v ktorého rámci obec Ujsoły zakúpi moderný
hasičský automobil, ktorý sa bude zúčastňovať záchranných akcií
a opraví strechu hasičskej zbrojnice v Ujsołách, obec Novot
zrekonštruuje svoju strážnicu. Utuženie spolupráce medzi obcami
bude nahrávať ďalším aktivitám, s ktorými sa v projekte počíta:
školenie kandidátov na drevorubača a hasičské závody. Projekt
zakončí konferencia zahŕňajúca jeho realizáciu.
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z
Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovenská republika
2007-2013
Download

Rozwój systemu zabezpieczenie przeciwpożarowego pogranicza