ZBIERKA
INTERNÝCH
PREDPISOV
KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE
Čiastka 27
Prešov dňa 21.11.2013
Ročník 2013
O b s a h
I. časť 27.
Rozkaz riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove
ktorým sa prijímajú opatrenia na nápravu nedostatkov zistených plánovanou tematickou
kontrolou, ktorá bola vykonaná na základe poverenia prezidenta Hasičského
a záchranného zboru č.p.: PHZ-33/2013-K zo dňa 20.09.2013 vykonaná v dňoch
08.-10.10.2013 kontrolnou skupinou Prezídia Hasičského a záchranného zboru Slovenskej
republiky, na odstránenie príčin ich vzniku, určenie príslušníkov zodpovedných
za zistené nedostatky a uplatnenie právnej zodpovednosti za zistené nedostatky voči
osobám zodpovedným za zistené nedostatky.
I. časť
____________________________________________________________________________________________________
27.
Rozkaz
riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove
z 21. novembra 2013
ktorým sa prijímajú opatrenia na nápravu nedostatkov zistených plánovanou
tematickou kontrolou, ktorá bola vykonaná na základe poverenia prezidenta Hasičského
a záchranného zboru č.p.: PHZ-33/2013-K zo dňa 20.09.2013 vykonaná v dňoch
08.-10.10.2013 kontrolnou skupinou Prezídia Hasičského a záchranného zboru
Slovenskej republiky, na odstránenie príčin ich vzniku, určenie príslušníkov
zodpovedných za zistené nedostatky a uplatnenie právnej zodpovednosti za zistené
nedostatky voči osobám zodpovedným za zistené nedostatky.
V
súlade
s protokolom
o výsledku
plánovanej
tematickej
kontroly
č.p.: PHZ-33-3/2013-K zameranej na dodržiavanie zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom
a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a služobných predpisov so zameraním
na dodržiavanie služobného času a súvisiacu evidenciu a dodržiavanie služobných predpisov
na úseku prevádzky služobných cestných vozidiel
I.
určujem
príslušníkov zodpovedných za zistené nedostatky:
pplk. Marián Kručay
npor. Bc. Jozef Koscelník
mjr. Ing. Peter Krajňák
mjr. Mgr. Jozef Štoffa
mjr. Ing. Jozef Mormák
kpt. Ing. Peter Kovalík
plk. Ing. Miloš Tarhovický
npor. Mgr. Ľuboš Mrúz
mjr. Ing. Gejza Maťašovský
mjr. Ing. Daniela Dvorščáková
mjr. Slavomír Kočiš
kpt. Ing. Jiří Velička
kpt. Ing. Radoslav Brehuv
mjr. Mgr. Martin Václavek
mjr. Mgr. Milena Glosíková
por. Ľubomír Kijovský
ppor. Bc. Lenka Hajduková
II.
1)
ukladám
kpt. Ing. Jane Dzurišinovej
a) pripraviť návrh Pokynu riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Prešove o pružnom pracovnom čase a pružnom služobnom čase, v ktorom
bude špecifikované využitie evidencie denných záznamov dochádzky a krátkodobého
opustenia pracoviska príslušníkov a zamestnancov v pôsobnosti Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Prešove a vykonávanie kontrolnej činnosti v týchto
písomnostiach;
b) po schválení predmetného pokynu preukázateľne oboznámiť s jeho obsahom všetky
organizačné zložky Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove;
Termín:
2)
do 06.12.2013
zodpovední: nadriadení príslušníci
V prípade, že niektorí z príslušníkov v stanovenom termíne nebude môcť byť
preukázateľne oboznámený s predmetným pokynom, príslušný nadriadený vyhotoví
záznam s odôvodnením, prečo k oboznámeniu nemohlo dôjsť. Takýto príslušník bude
s predmetným pokynom preukázateľne oboznámený hneď po odpadnutí prekážky.
Fotokópia dokladu preukázateľného oboznámenia tohto príslušníka sa doručí podľa
pokynov uvedených v bode II. 2;
Termín:
4)
zodpovedný: kpt. Ing. Jana Dzurišinová
nadriadeným v organizačných zložkách
preukázateľne oboznámiť všetkých podriadených príslušníkov s predmetným
pokynom a kópiu prezenčnej listiny (s dátumom oboznámenia, podpismi podriadených
príslušníkov a nadriadeného príslušníka) doručiť na e-mailovú adresu:
[email protected];
Termín:
3)
do 28.11.2013
v texte
zodpovední: nadriadení príslušníci
príslušníkom, ktorí sú vymenovaní v nadriadených funkciách a časovým referentom
a) pri spracovaní dochádzky za príslušný kalendárny mesiac dôsledne dbať na údaje
zadávané do systému SAP a do evidencie dochádzky v nadväznosti na predložené
doklady preukazujúce neprítomnosť na pracovisku;
b) v prípade, že vznikne nesúlad medzi evidenciou služobného a pracovného času
zaznamenanou v knihe príchodov a odchodov a v knihe krátkodobého opustenia
pracoviska a dokladmi preukazujúcimi neprítomnosť na pracovisku, upozorniť na túto
skutočnosť príslušného zamestnanca a príslušníka a až po odstránení tohto nesúladu
zaznamenať údaj o prítomnosti resp. neprítomnosti príslušníka a zamestnanca
na pracovisku v predmetný deň;
c) nadriadený je povinný vykonávať pravidelnú kontrolu knihy príchodov a odchodov
a knihy krátkodobého opustenia pracoviska raz za kalendárny mesiac pri uzatváraní
dochádzky za príslušný kalendárny mesiac a o vykonaní kontroly v príslušných
dokumentáciách urobiť záznam (dátum, podpis a zistenie);
d) bezprostredne nadriadený príslušník je povinný schvaľovať krátkodobé opustenie
pracoviska mimo opustenia pracoviska z dôvodu prestávky na jedenie a oddych.
V prípade neprítomnosti nadriadeného na výkon štátnej služby v daný deň schvaľuje
krátkodobé opustenie pracoviska nadriadený podľa zastúpenia určeného popisom
služobných činností;
e) riaditeľovi okresného riaditeľstva v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Prešove schvaľuje krátkodobé opustenie pracoviska mimo
opustenia pracoviska z dôvodu prestávky na jedenie a oddych riaditeľ Krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove. V prípade neprítomnosti
riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove schvaľuje
opustenie pracoviska vedúci oddelenia operatívno-technického Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Schválenie sa realizuje pred opustením
pracoviska telefonicky resp. e-mailom; spravidla raz mesačne ten, kto opustenie
pracoviska schválil, schválené opustenie pracoviska potvrdí svojim podpisom v knihe
krátkodobého opustenia pracoviska;
f) veliteľovi hasičskej stanice sídliacej mimo sídla okresného riaditeľstva schvaľuje
krátkodobé opustenie pracoviska bezprostredne nadriadený príslušník; v prípade, že
veliteľ hasičskej stanice opustí pracovisko a jeho cieľom nie je príslušné okresné
riaditeľstvo, opustenie pracoviska schváli príslušný nadriadený telefonicky resp.
e-mailom, toto schválenie bude podpísané v knihe krátkodobého pracoviska
bezprostredne nadriadeným príslušníkom dodatočne.
Termín:
stály
zodpovední: v texte
III.
Tento rozkaz nadobúda účinnosť dňom vydania.
Č.p.: KRHZ-PO-1583/2013
pplk. Ing. Ján Goliaš
riaditeľ
Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Prešove
Download

Rozkaz 27.2013 %28nedostatky-PHaZZ%29