Laboratórna príručka
Prevádzka Púchov
NsP Zdravie, Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov
Účinnosť:
01.05.2013
Vypracoval:
RNDr. Ľubica Staníková, vedúca laboratória
Podpis:
Schválil:
MUDr. Monika Drakulová, odborný garant
Podpis:
Výtlačok:
web stránka synlab
Vydanie č.:
1
Zmena/rok:
2/5.5.2014
Stupeň dôvernosti:
verejná
F-008-7/14
História dokumentu:
1.
2.
3.
Vydanie č.1/Zmena 0/01052013/VypSTA01052013/PrePAJ/SchÜRG01052013
Vydanie č.1/Zmena 1/15102013/VypSTA15102013/PrePAJ/SchÜRG15102013
Vydanie č.1/Zmena 1/05052014/VypSTA05052014/PrePAJ/SchÜRG05052014
F-008-7/14
Obsah
Úvod .................................................................................................................................................................. 5
1 Informácia o laboratóriu............................................................................................................................ 6
2 Všeobecne ................................................................................................................................................. 8
2.1
Zoznam laboratórnych vyšetrení ....................................................................................................... 8
3
2.2
Formulár o informovanom súhlase pacienta .................................................................................... 8
2.3
Pokyny pre pacientov pred odberom biologického materiálu .......................................................... 8
2.4
Informácie o medicínskych indikáciách laboratórnych vyšetrení ..................................................... 8
2.5
Identifikácia vzoriek biologického materiálu ..................................................................................... 8
Predanalytická fáza .................................................................................................................................... 9
3.1
Faktory predanalytickej fázy .............................................................................................................. 9
3.2
Odber biologického materiálu ......................................................................................................... 10
3.3
Všeobecné zásady odberu biologického materiálu ......................................................................... 11
3.4
Informovanie pacientov pred odberom .......................................................................................... 11
3.5
Odber krvi ........................................................................................................................................ 11
3.5.1
Zásady odberu venóznej krvi ................................................................................................... 11
3.5.2
Zásady odberu kapilárnej krvi.................................................................................................. 12
3.5.3
Zásady odberu arteriálnej a arterializovanej krvi .................................................................... 13
3.6
Vyšetrenie moču .............................................................................................................................. 13
3.6.1
Odber moču na vyšetrenie mikroalbuminúrie ........................................................................ 14
3.6.2
Vyšetrenie hydroxyindoloctovej kyseliny v moči (5-HIAA) ...................................................... 14
3.6.3
Vyšetrenie katecholamínov v moči.......................................................................................... 14
3.6.4
Vyšetrenie kyseliny vanilmandľovej v moči ............................................................................. 14
3.7
Iné špeciálne typy odberov.............................................................................................................. 14
3.7.1
Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie .................................................................................. 14
3.7.2
Vyšetrenie stolice na zvyšky .................................................................................................... 15
3.7.3
Vyšetrenie stolice na dôkaz antigénu H.pylori ........................................................................ 15
3.7.4
Vyšetrenie resorpčnej krivky železa ........................................................................................ 15
4 Odporúčaný odberový materiál .............................................................................................................. 15
4.1
Bežné biochemické vyšetrenia ........................................................................................................ 15
5
6
7
8
9
4.2
Vyšetrenie krvného obrazu a diferenciálneho krvného obrazu ...................................................... 15
4.3
Hemokoagulačné vyšetrenia ........................................................................................................... 16
4.4
Imunohematologické vyšetrenia (krvná skupina, Rh faktor)........................................................... 16
4.5
Vyšetrenie hormónov ...................................................................................................................... 16
4.6
Iné špeciálne typy biologického materiálu sú uvedené v tabuľke:.................................................. 16
Všeobecné zásady a postupy odberu biologického materiálu v ambulancii a práca sestry.................... 17
Pokyny na vypĺňanie žiadaniek a označenie primárnych vzoriek ............................................................ 19
Pokyny na uvedenie klinických informácií ............................................................................................... 19
Pokyny na uvedenie dôležitých informácií o pacientovi ......................................................................... 19
Pokyny na skladovanie, transport a uchovávanie vzoriek ....................................................................... 20
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 3 z 25
F-080-2/14
10
11
12
13
14
15
16
Pokyny na dodatočné vyšetrenia a časové limity na ich dohlásenie ....................................................... 21
Pokyny na opakované vyšetrenia ............................................................................................................ 21
Príprava na analýzu ................................................................................................................................. 21
Analytické interferencie .......................................................................................................................... 22
Metabolické interferencie ....................................................................................................................... 22
Pokyny pre správnu manipuláciu so vzorkou po odbere a bezpečnú likvidáciu ..................................... 22
Žiadanky................................................................................................................................................... 23
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 4 z 25
F-080-2/14
Úvod
Spoločnosť synlab slovakia patrí do skupiny synlab group, ktorá je lídrom na trhu Európskych laboratórií.
Poskytujeme laboratórnu diagnostiku v týchto štátoch Európy a Ázie:

Veľká Británia, štáty Beneluxu, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Rakúsko,
Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko, Macedónsko, Ukrajina a Bielorusko

Turecko, Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty (Dubaj),
Cieľom tohto spojenia je využitie synergií v odbornej oblasti laboratórnych technológií a postupov na špičkovej
modernej úrovni. Prinášame novú kvalitu v diagnostike pacienta s prihliadnutím na najnovší výskum v oblasti
zdravotníctva v súlade s akreditačnými normami uznávanými po celom svete, ekonomickými a etickými princípmi.
Naši klienti sú lekári, nemocnice, štátne a neštátne zariadenia, ako aj jednotlivci v humánnej a veterinárnej oblasti.
synlab slovakia – viac ako laboratórium
Prečo práve my?
Pretože namiesto bežného prístupu “automatu na dodávanie” sme si zvolili pozíciu aktívneho poradcu, ktorý je
pripravený poskytnúť klientovi nie len vyšetrenia, ale aj spoľahlivé konziliárne služby v oblasti laboratórnej
diagnostiky. V našej spoločnosti pracujú špičkoví odborníci, ktorí tvoria kvalitný tím s dlhoročnými skúsenosťami a
sú pripravení riešiť Vaše otázky a požiadavky v súlade s novými poznatkami medicíny a vedy. Sú k dispozícii práve
vtedy, keď to lekári a pacienti najviac potrebujú, 24 hodín denne 7 dní v týždni.
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 5 z 25
F-080-2/14
1
Informácia o laboratóriu
Synergia laboratórií skupiny synlab je výrazne posilnená na úrovni regiónov. Spoločnosť synlab slovakia má na
Slovensku celkom sedem prevádzok, ktorých väčšina poskytuje služby v režime 24 hodinovej dostupnosti 7 dní
v týždni:
-
Bratislava, Limbová 5, PSČ 831 01
-
Košice
o
Rastislavova 43, PSČ 040 01
o
Malá Praha, spol. s.r.o. , Mäsiarska 27, PSČ 040 01
-
Prešov, Hollého 14, PSČ 081 81
-
Ilava, Štúrova 3, PSČ 019 01
-
Púchov, Pod Lachovcom 1727/55, PSČ 020 01
-
Komárno, Eötvösa 37,PSČ 945 01
V našich laboratóriách poskytujeme laboratórnu diagnostiku v týchto medicínskych odboroch:
-
klinická biochémia
-
klinická hematológa
-
klinická imunológia a alergológia
-
klinická mikrobiológia
-
toxikológia
Kontakty:
synlab slovakia s.r.o.
Limbová 5
831 01 Bratislava
IČO: 35 878 151
DIČ: 2021822407
IČ DPH: SK2021822407
Sekretariát:
Tel.: +421 2 32 66 07 00
Fax: +421 2 32 66 07 77
E-mail: [email protected]
[email protected]
Obchodné oddelenie
Tel.:
Tel.: +421 2 32 66 07 75, +421 911 870 899
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 6 z 25
F-080-2/14
Prevádzka Púchov
Kontakty:
synlab slovakia s r.o.
areál NsP Zdravie
Pod Lachovcom 1727/55
020 01 Púchov
Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Piatok : 7:00 – 15:30
Laboratórium klinickej biochémie
Tel.: +421 42 37 00 595
Laboratórium hematológie
Tel.: +421 42 37 00 599
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 7 z 25
F-080-2/14
2
2.1
Všeobecne
Zoznam laboratórnych vyšetrení
Súčasťou zásad odberu vzoriek biologického materiálu , transportu a skladovania je aj kompletný zoznam ponúkaných
laboratórnych služieb. Je uvedený v prílohe „Zoznam vyšetrení a je k dispozícii na web stránke spoločnosti synlab
Slovakia s.r.o.
2.2
Formulár o informovanom súhlase pacienta
Pri odoberaní a spracovávaní biologického materiálu od pacienta je potrebný aj informovaný súhlas pacienta so
spracovaním jeho osobných údajov určený hlavne pre samoplatcov a iných pacientov, ktorí nepodpísali súhlas
o poskytnutí svojich osobných údajov podľa zákona
o ochrane osobných údajov (napr. v ambulancii alebo na
lôžkovom oddelení). Od 1.4.2014 sú na našom pracovisku zavedené nové žiadanky systému SELMA, kde je uvedený
súhlas so spracovaním osobných údajov. Pacient v takomto prípade žiadanku na uvedenom mieste podpíše.
2.3
Pokyny pre pacientov pred odberom biologického materiálu
Súčasťou zásad odberu vzoriek biologického materiálu, transportu a skladovania je príprava pacienta na odber
biologického materiálu. Odber biologického materiálu realizujú v zdravotníckych zariadeniach zdravotné sestry, lekári
alebo iné poverené zaškolené osoby. Súčasťou odberu biologického materiálu je aj adekvátna príprava pacienta pred
odberom.
Na samotný odber biologického materiálu je pacient pripravený po somatopsychickej stránke, je mu vysvetlený dôvod,
postup a dôležité základné pozitívne i negatívne aspekty odberu, časovanie odberu, potreba lačnenia pred odberom,
telesného odpočinku, dodržanie intímnej hygieny, zákaz fajčenia, pitia čiernej kávy, sladených a alkoholických nápojov,
vynechanie farmakoterapie a iné dôležité upozornenia.
2.4
Informácie o medicínskych indikáciách laboratórnych vyšetrení
Informácie o medicínskych indikáciách a vhodnom výbere vyšetrení poskytujú pracovníci synlab slovakia s.r.o. (lekári,
VŠ pracovníci) v rámci poradenských služieb. Za správnu indikáciu laboratórnych vyšetrení je zodpovedný lekár, ktorý
vyšetrenie požaduje, pričom vychádza z najnovších poznatkov súčasnej medicíny.
2.5
Identifikácia vzoriek biologického materiálu
Hlavným cieľom je bezchybná identifikácia a zabránenie akejkoľvek zámeny.
Pred samotným odberom biologického materiálu sestra označí skúmavky alebo iné odberové nádoby štítkom so
základnými identifikačnými údajmi – meno, priezvisko a rok narodenia pacienta, prípadne názov oddelenia, dátum
odberu. Údaje musia byť presné, čitateľné, identické s údajmi na žiadanke. Pri označovaní skúmaviek by mal byť štítok
nalepený špirálovito, aby po centrifugácii bolo viditeľné rozhranie séra a krvného koláča. Ku každej vzorke sestra
dôkladne vypíše vhodnú žiadanku. Na žiadanke musia byť uvedené základné údaje – meno, priezvisko, titul, rodné
číslo, číslo poisťovne a diagnózy pacienta podľa MKCH, názov oddelenia, čitateľná pečiatka lekára a jeho podpis. Ďalej
druh materiálu, žiadané vyšetrenia, spôsob a dátum odberu, čas odberu, telefónne číslo oddelenia a prípadne iné
dôležité upozornenia.
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 8 z 25
F-080-2/14
3
Predanalytická fáza
Spoľahlivosť laboratórnych vyšetrení závisí nielen od kvality analýzy samotnej vzorky (tzv. analytická fáza), ale aj od
prípravy pacienta, kvality odberu, transportu, spracovania a uchovávania vzoriek, tzv. predanalytickej fázy.
Predanalytická fáza laboratórneho vyšetrenia:
-
kvalita predanalytickej fázy priamo limituje kvalitu výsledku laboratórneho vyšetrenia
-
predanalytická fáza zaberá okolo 60% času pre získanie výsledku
-
pri prijímaní biologického materiálu musia byť rozpoznané zjavné nedodržania požiadaviek na predanalytickú fázu
-
predanalytická fáza (odber) sa realizuje na ambulanciách alebo oddeleniach
-
dobrá znalosť predanalytickej fázy môže laboratóriu pomôcť identifikovať mimolaboratórne zdroje nesprávnych
výsledkov vyšetrení
Je zrejmé, že predanalytická fáza je neoddeliteľnou súčasťou laboratórneho vyšetrenia a často i samotnej analytickej
metódy. Preto musí byť predmetom záujmu všetkých pracovníkov zúčastnených na procese. Vzhľadom nato, že
jednotlivé zložky predanalytickej fázy sú veľmi úzko späté, je potrebný komplexný prístup a tímová spolupráca
klinikov, lekárov a analytikov klinických oddelení a laboratória.
3.1
Faktory predanalytickej fázy
-
biologické faktory
-
odber biologického materiálu
-
pokyny na transport, skladovanie a uchovávanie vzoriek
-
príprava pre analýzu
-
analytické interferencie
-
metabolické interferencie
Biologické faktory
Medzi faktory, ktoré vplývajú na spoľahlivosť výsledku a najmä na jeho hodnotenie, patria aj faktory biologické, ktoré
rozdeľujeme na neovplyvniteľné a tie, ktoré môžeme ovplyvniť. Pri hodnotení výsledku musíme na tieto faktory
myslieť a individuálne ich zohľadniť.
a)neovplyvniteľné faktory: zaraďujeme medzi ne vek, pohlavie, rasu, tehotenstvo a i.
Najčastejšie príklady, pri ktorých hrá vek pomerne významnú úlohu, sú prechodné zmeny bilirubínu a kyseliny močovej
u novorodencov, štádiové zmeny alkalickej fosfatázy a jej vzostup do puberty, lineárne zmeny vzostupu cholesterolu
a LDL a mnohé iné. Rozdiely v hodnotení výsledkov vzhľadom na pohlavie nastupujú pubertou a ustupujú po 65.roku
života. Podobne aj rasa vplýva na hodnotenie výsledku vyšetrenia, napr. CK majú černosi asi o 40% vyššiu ako belosi,
AMS u aziatov je o 100% vyššia ako u belochov a podobne. Tehotenstvo je ďalší faktor, ktorý musíme brať do úvahy pri
hodnotení výsledkov. Referenčné hodnoty sa menia podľa gestačného týždňa. Príkladom je zvýšená indukcia ALP,
ovplyvnené sú T4, lipidy, hemodilúcia spôsobuje zmeny v CB a albumíne, vzostup hmotnosti ovplyvňuje klírens
kreatinínu, zvýšená spotreba niektorých látok spôsobuje zmeny napr.v hladine Fe, feritínu, dochádza k zmenám
reaktantov akútnej fázy a pod.
b)ovplyvniteľné faktory:zaraďujeme medzi ne diétu, hladovku, fyzickú aktivitu, kofeinizmus, fajčenie, alkohol, lieky,
návykové látky a stimulanciá, nadmorskú výšku a iné.
Na spoľahlivosť výsledku a jeho adekvátne hodnotenie výrazne vplýva diéta, hlavne jej bezprostredné ako aj dlhodobé
účinky, zloženie a časové faktory. Postprandiálne sú ovplyvnené napr. TG, AST, Bilirubín, P, glukóza, ALT, K nad 10%,
výrazná je interferencia lipémie a i. Podobne hladovka 40 hodín ovplyvňuje vzostup ketolátok až 30-násobne,
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 9 z 25
F-080-2/14
pyruvátu, laktátu. Dlhodobá hladovka zvyšuje AST o 40%, KM a KR o 20%, znižuje GMT o 50%, Tg o 40%, Ur o 20%
a podobne. Fyzická aktivita závisí od jej intenzity a dĺžky, trénovanosti a časových faktorov. Napríklad 45 minút po
maratónskom behu stúpa CK až štvornásobne, AST, bilirubín o 50%. Naopak imobilizácia spôsobuje zvýšenie odpadu
Ca až o 60 – 240%!!!
Pri odberoch materiálu sa odporúča odber po 12 hodinách lačnenia a redukovanej aktivite. Podobne vidíme zmeny pri
hodnotení výsledkov vzhľadom na nadmorskú výšku, kde napr. CRP je vyšší o 65% pri 3600 m n.m., dochádza
k zmenám u KM, KrU, klírensu kreatinínu, transferínu a podobne. Adaptácia trvá týždne a návrat na pôvodné hodnoty
niekoľko dní. Pravidelné pitie kávy ovplyvňuje vanilmandľovú kyselinu, glukózu, renín, katecholamíny. Fajčenie
spôsobuje akútne zmeny u VMK, adrenalínu, aldosterónu, kortizolu, prolaktínu (-20%). Alkohol ovplyvňuje mnohé
parametre, ich zmeny závisia od trvania alkoholizmu a množstva požitého alkoholu. Akútne zmeny ovplyvňujú glukózu,
laktát, KM, TG, prolaktín a iné. Chronické zmeny ovplyvňujú zvýšenie GMT, AST, Na, e2, ALT. Lieky , návykové látky
a stimulanciá sú taktiež významnými faktormi, ktoré ovplyvňujú výsledky vyšetrení.
3.2
Odber biologického materiálu
Pod biologickým materiálom rozumieme akýkoľvek materiál, ktorý odoberáme od vyšetrovanej osoby na rôzne druhy
analýz. Dôsledné dodržiavanie zásad odberu materiálu, správna organizácia práce a neustála kontrola predchádza
možným komplikáciám, zámene materiálu a chybám, ktoré sú následne zdrojom napätia a nedôvery voči získaným
výsledkom.
Materiálom môže byť krv (arteriálna, venózna, kapilárna), moč, likvor, stolica, spútum, sliny, punktáty, kostná dreň,
žalúdočná a duodenálna šťava, plodová voda, tkanivá a iné.
Pri jednotlivých odberoch kladieme dôraz na časovanie odberu, polohu pri odbere, špeciálne požiadavky, odberové
súpravy, aditíva, terapeutické a diagnostické výkony, operácie, infúzie a transfúzie.
Pri stanovení mnohých parametrov z krvi si treba uvedomiť, že sa nachádzajú v rôznych koncentráciách v sére aj
v erytrocytoch. Ak je v kontakte sérum s krvným koláčom, difundujú niektoré látky z erytrocytov do séra a ovplyvňujú
jednotlivé parametre v sére. Existujú preto rozdiely medzi koncentráciami látok v plazme a v sére. Predovšetkým je
ovplyvnený čas koagulácie, v sére stúpa koncentrácia K, P, amoniaku, laktátu, CB klesajú. Výhody plazmy sú v úspore
času, vyššej výťažnosti, nálezy lepšie zodpovedajú in vivo situácii, je menej hemoýzy a trombolýzy. Nevýhody plazmy
sú v ovplyvnení ELFO, prítomnosti falošného M-gradientu.
Ako aditíva sa používajú separačné gély, Li-heparinát, Na-heparinát vytitrovaný s Ca, K2EDTA, K3EDTA, Na citrát, NaF,
jódacetát sodný a aktivátory zrážania.
Ako inhibítory glykolýzy NaF, LiF.
Biologický materiál, odosielaný na laboratórne vyšetrenia:
-
krv (arteriálna, venózna, kapilárna)
-
moč (na kvalitatívne a kvantitatívne vyšetrenie)
-
stolica
-
spútum
-
sliny
-
punktáty (výpotky)
-
iné
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 10 z 25
F-080-2/14
3.3
Všeobecné zásady odberu biologického materiálu
Odber biologického materiálu sa odporúča robiť ráno medzi 7,00 – 9,00 hodinou nalačno. Materiál sa odoberá do
pripravených a riadne označených, vhodne zvolených skúmaviek podľa požadovaného vyšetrenia. Potrebné množstvo
krvi odoberáme do jednej, alebo do viacerých skúmaviek podľa druhu vyšetrenia a podľa počtu vyšetrení. Odber by
mal byť šetrný, aby nedošlo k znehodnoteniu vzorky.
Biologický materiál a žiadanka od HIV a HBsAg pozitívnych pacientov musia byť zreteľne označené, najlepšie červeným
písmom, alebo plnou značkou HIV pozit, resp. HBsAg pozit.!!!
3.4
-
Informovanie pacientov pred odberom
poskytnutie komplexných informácií pacientom pred odberom biologického materiálu je povinnosťou každého
zdravotníckeho zariadenia, ktoré vykonáva odber a vychádza z Charty práv pacienta
-
pacient má byť zrozumiteľným spôsobom informovaný o charaktere zdravotného výkonu - odbere biologického
materiálu, v prípade maloletých pacientov alebo pacientov pozbavených spôsobilosti na právne úkony sa
informuje vhodnou formou jeho zákonný zástupca
-
pred odberom biologického materiálu je pacient informovaný o spôsobe vyšetrenia, postupe odberu biologického
materiálu a rozsahu vyšetrenia
-
v prípade samoplatcov má pacient právo byť informovaný o nákladoch poskytnutých zdravotníckych služieb, cene
laboratórnych vyšetrení, resp. zdravotníckych pomôcok, ktoré uhrádza
-
pacient má právo nebyť informovaný v prípade, že o to požiada
-
pracovník, ktorý vykonáva odber biologického materiálu nie je povinný informovať pacienta o jednotlivých
požadovaných parametroch, túto informáciu pacientovi poskytuje lekár, ktorý vyšetrenia indikoval
3.5
Odber krvi
3.5.1
Zásady odberu venóznej krvi
Odber venóznej krvi sa vykonáva v odberovej miestnosti vhodne vybavenej proti možnému kolapsovému stavu
pacienta. U dospelých pacientov sa venózna krv odoberá zo žily lakťovej jamky, zo žily na predlaktí alebo zo žíl zápästia
ruky. U detí zo žily lakťovej jamky, zo žíl zápästia ruky, prípadne nohy a u dojčiat aj zo spánkových žíl.
Rameno sa stiahne pomocou Esmarchovho gumového ovínadla a vyhľadá sa vhodná žila. Na dezinfekciu miesta vpichu
sa môže použiť Septonex – spray alebo iný dostupný dezinfekčný roztok. Žilu napichneme sterilnou ihlou, uvoľníme
ovínadlo a krv odoberáme priamo do skúmavky alebo šetrne nasávame do injekčnej striekačky. Po odobratí
dostatočného množstva krvi ihlu zo žily vytiahneme, miesto vpichu prekryjeme sterilným tampónom alebo štvorčekom
buničitej vaty s aplikovaným Septonexom a prelepíme leukoplastom. V prípade, že pacient trpí alergiou na pôvodný
typ leukoplastu, je vhodné použiť nové druhy nealergizujúcich leukoplastov.
Odber by mal byť robený pred užitím liekov.
Hlavné zásady a možné chyby pri odbere venóznej krvi:
-
odber bez škrtidla – u detí s dobre viditeľnými žilami
-
odber po krátkom zatiahnutí – po vpichu uvoľniť
-
naberať voľne prúdiacu krv
-
necvičiť rukou pred odberom – venostáza
-
pri nedodržaní zásad a pri venostáze – vzostup K o 30%, CK, LD, laktátu a iné
-
ak je odber sťažený, vyznačiť na žiadanke
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 11 z 25
F-080-2/14
-
krv odoberáme priamo do skúmavky, do sterilnej striekačky, naťahovať krv voľne! Inak môže vzniknúť hemolýza
-
dezinfekcia
-
na odber nezrazenej krvi – antikoagulačný prostriedok, podľa odberu zvoliť vhodné antikoagulačné činidlo,
resp.správnu skúmavku
-
odber krvi po infúzii 1 hodinu (inak označiť na žiadanke)
Odporúčané poradie odberov z jedného vpichu:
-
vyšetrenie zo séra
-
koagulačné vyšetrenia
-
vyšetrenia z plazmy
-
hematológia, imunohematológia
-
sedimentácia
Hemolýza ovplyvňuje výsledok:
ALP,AST, ALT, GMT, LD, Bi, Chol, Ur, P,Fe, CB, K,hemokoagulácie a iné.
Príčiny hemolýzy:
-
vlhkosť (vlhké skúmavky, skladovanie)
-
prudké miešanie krvi v skúmavke
-
odber stečenej krvi z povrchu kože
-
uloženie plnej krvi do chladničky
-
vzorky na teple (slnko, vykurovacie teleso)
-
penenie krvi pri odbere
-
nesprávny pomer krv/antikoagulans
-
nesprávna centrifugácia
-
iné
3.5.2
Zásady odberu kapilárnej krvi
Odber sa robí z dobre prekrveného miesta, najčastejšie z bruška prsta, ušného lalôčika alebo u dojčiat a batoliat z päty,
po predchádzajúcom zohriatí tohto miesta. Ako bodný nástroj sa odporúča použiť jednorázový materiál (lancety,
strunové perá), výnimočne možno použiť sterilnú injekčnú ihlu.
Koža sa na určenom mieste dezinfikuje. Samotný vpich by mal byť hlboký asi 3 – 4 mm. Prvú kvapku je potrebné vždy
zotrieť sterilným tampónom alebo štvorčekom buničitej vaty. Ďalšie kvapky nasávame do špeciálnej skúmavky na
odber kapilárnej krvi alebo kapiláry pomocou kapilárneho tlaku. Po ukončení odberu priložíme na bodnú ranku sterilný
tampón namočený v dezinfekčnom roztoku.
Hlavné zásady a možné chyby pri odbere kapilárnej krvi:
-
u novorodenca nie do stredu päty, ale zboku (pätová kosť!!!)
-
vpich do bruška prsta, nie do stredu ale zboku
-
po dezinfekcii nechať miesto vpichu zaschnúť (inak hemolýza)
-
prvú kvapku otrieť tampónom (prítomnosť tkanivového moku a skreslenie výsledku)
-
krv násilne nevytláčať
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 12 z 25
F-080-2/14
3.5.3
Zásady odberu arteriálnej a arterializovanej krvi
Arteriálna krv:
Odoberáme ju do heparinizovaných striekačiek. Ak vzorku krvi získame z permanentného katétra, potrebné je najprv
odobrať zmes krvi a infúznych preparátov, až po vhodnej dobe je možný odber vzorky k vyšetreniu.
Krv na vyšetrenie ABR a krvných plynov:
Kapilárna krv odobratá do heparinizovanej kapiláry z dobre prekrveného miesta na periférii. Ušnému laloku dávame
prednosť pred odberom z prsta. Po vpichu je nutné prvú kvapku krvi zotrieť, odoberaná krv má voľne vtekať do
kapiláry. Krv nevytláčame, pretože môže nastať hemolýza a zriedenie intersticiálnou tekutinou. V striekačke ani
v kapiláre nesmú byť vzduchové bubliny. Odber je anaeróbny. Konce kapiláry musia byť počas transportu
vzduchotesne uzatvorené.
Materiál na ABR má byť prakticky vyšetrený okamžite, aby nedošlo k poklesu pH, pO2 a vzostupu pCO2. Krv je nutné
doručiť na analýzu do 10 minút po odbere. V ostatných prípadoch je možné krv vyšetriť do 1 hodiny, ak je do
laboratória transportovaná v boxe chladenom ľadom. Uvedený typ odberu je možné použiť pri stanovení Met-Hb, COHb, HbA1C, Troponín T, laktát, amoniak (odber nesmie vykonávať fajčiar).
3.6
Vyšetrenie moču
Laboratórne vyšetrenie moču delíme na kvalitatívne a kvantitatívne. Vzorky moču rozdeľujeme na jednorazové
a zbierané.
1.
Kvalitatívne vyšetrenie moču
Prvý ranný moč sa používa na chemické vyšetrenie moču, vyšetrenie močového sedimentu, kultiváciu a HCG.
Na základnú chemickú kvalitatívnu analýzu moču (vyšetrenie pH, dôkaz prítomnosti bielkovín, glukózy,
ketolátok, urobilinogénu, krvi a hemoglobínu) sa používajú diagnostické prúžky, vyhodnocované
semikvantitatívne. Odporúčané množstvo moču je asi 10 ml.
Vyšetrenie močového sedimentu z prvého ranného moču umožňuje dôkaz bunkových zložiek a kryštálov.
Odporúča sa vyšetriť mikroskopicky do 1 hodiny po odbere.
Na kvalitatívne vyšetrenie najčastejšie odoberáme prvý čerstvý ranný moč. U malých detí sú najvhodnejšie
špeciálne polyetylénové jednorazové súpravy. U dospelých je najvhodnejší stredný prúd moču po dôkladnej
hygiene (pacienti musia byť poučení).
Dôležité je odobratý moč pred odliatím na laboratórne vyšetrenie dostatočne premiešať, inak sa zvyšuje riziko
skreslenia výsledku u močového sedimentu resp.falošne znížený nález bielkoviny v moči. Odporúčané
množstvo moču na vyšetrenie močového sedimentu je 10 ml.
Na odber sa odporúča použiť jednorazový odberový materiál. Na kultivačné vyšetrenie sa používa sterilná
odberová skúmavka.
2.
Kvantitatívne vyšetrenie moču
Zbieraný moč sa používa na vyšetrenie Addisovho sedimentu, klírensu kreatinínu, odpadov látok v moči,
frakčných exkrécií, kvantitatívnej proteinúrie, typizácie proteinúrie, glykozúrie, hormónov – aldosterón
a kortizol.
Používa sa moč za časové obdobie 6, 12 alebo 24 hodín. Pacienti musia byť individuálne informovaní
o technike odberu! Dôležitá je príprava nádoby na zber moču. Používajú sa čisté nádoby, vymyté horúcou
vodou, opláchnuté destilovanou vodou. Podľa potreby sa môže pridať vhodný konzervačný prostriedok podľa
druhu analýzy. Počas zberu je potrebné nádobu prikryť a uložiť do chladu (do 5ºC) a tmy. Správnosť
laboratórneho výsledku závisí od spoľahlivosti zberu, dokonalého premiešania a zmerania objemu moču
s presnosťou na 1 ml, ktorý sa meria v odmernom valci. Z tohto dôvodu sa odporúča priniesť do laboratória
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 13 z 25
F-080-2/14
celé množstvo. Nedodržanie predpísanej diéty, doby močenia, telesná námaha a zlý zber moču sú
najčastejšími chybami pri odbere. Na vyšetrenie Addisovho sedimentu sa odporúča 12 hodinový moč (18,00 –
6,00 hod.). Na vyšetrenie klírensu kreatinínu a frakčných exkrécií sa odporúča 24 hodinový moč, lebo výsledky
sa prepočítavajú na diurézu. Dôležité je starostlivé označenie moču, potrebné je uviesť údaje o pacientovi
(výšku, hmotnosť, zberané obdobie).
Najčastejšie problémy pri odbere moču sú staré vzorky, kontaminované zberné nádoby, nehomogenita
vzoriek, nekorigované predanalytické faktory, nesprávne odmeraný objem a nevhodná hustota.
3.6.1
Odber moču na vyšetrenie mikroalbuminúrie
Vyšetruje sa časovaná vzorka – moč zbieraný cez noc, t.j. udať presný objem moču s presnosťou na 10 ml a presné
časové obdobie zberu. Napr.vyšetrovaný sa večer vymočí do WC a po uložení do postele zapíše presný čas (napr.
22:37), ráno po vymočení do zbernej nádoby opäť zapíše presný čas (napr. 5:48) a zmeria množstvo moču. Na
vyšetrenie prinesie vzorku moču v skúmavke s uvedením presného času začatia a ukončenia zberu moču. Pred
vyšetrením je potrebné vylúčiť väčšiu fyzickú námahu, než je bežná pre životný štýl vyšetrovaného, lebo treba vylúčiť
mikroalbuminúriu spôsobenú fyzickou záťažou a psychickým stresom. Za pozitívny výsledok sa považuje nález
zvýšených hodnôt mikroalbuminúrie v dvoch z troch zberov moču v období 3-6 mesiacov s odstupom 1 mesiaca medzi
zbermi.
3.6.2
Vyšetrenie hydroxyindoloctovej kyseliny v moči (5-HIAA)
Moč sa zbiera 24 hodín do nádoby, na dno ktorej sa dáva 10 – 15 ml 6N HCl na začiatku zbernej periódy. 6N HCl na
požiadanie vydá laboratórium synlab slovakia s r.o. ,Pod Lachovcom 1727/55 Púchov. 2-3 dni pred vyšetrením by
pacient nemal prijímať potravu obsahujúcu banány, orechy, ananás, ríbezle, slivky, egreše, čokoládu, kávu, čaj,
rajčiny. Nemal by užívať chlorpromazín, rezerpín, mephenazín a dostávať katecholamíny.
3.6.3
Vyšetrenie katecholamínov v moči
Používa sa 24 hodinový moč zberaný do čistej zbernej nádoby s obsahom 15 ml 6M HCl. Katecholamíny sú veľmi
labilné a pri izbovej teplote sa rozkladajú. Preto sa tiež podľa možnosti počas zberu moč skladuje v chlade. Pri
vyšetrení katecholamínov môžu niektoré lieky interferovať, preto treba všetky lieky(aj voľnopredajné ) oznámiť
lekárovi, ktorý zváži ich vysadenie.
3.6.4
Vyšetrenie kyseliny vanilmandľovej v moči
Moč sa zbiera 24 hodín do sklenenej nádoby (nie do plastovej). Na dno nádoby sa dáva 10-15 ml 6N HCl. Pri skríningu
je potrebné deň pred vyšetrením vynechať v potrave čiernu kávu, kakao, Pepsi a Coca colu, čaj, syry, alkohol, ovocie,
banány a pokrmy, ktoré obsahujú vanilku. Prestať fajčiť!
3.7
3.7.1
Iné špeciálne typy odberov
Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 14 z 25
F-080-2/14
Na vyšetrenie sa používajú špeciálne testovacie súpravy od renomovaných výrobcov, pričom sa riadime
odporúčaniami na správny odber, ktoré uvádza konkrétny výrobca.
Na vylúčenie možných falošne pozitívnych výsledkov sa odporúčajú určité diétne opatrenia: zamedziť príjem kakaa,
čokolády a všetkých prípravkov s obsahom železa (najmä mäso, údeniny, listovú zeleninu), ako aj všetky potraviny
s obsahom chlorofylu. Pred odberom sa neodporúča ani umývanie zubov (možnosť prítomnosti krvi v GIT pri krvácaní
z ďasien).
3.7.2
Vyšetrenie stolice na zvyšky
Odporúča sa realizovať po 3-dňovej diétnej príprave pacienta, počas ktorej pacient konzumuje tzv. Schmidtovu diétu.
Na vyšetrenie stačí zaslať minimálne množstvo stolice – cca 1 cm³ v príslušnej odberovej nádobe z plastu. Toto
vyšetrenie je vhodné na posúdenie exokrinnej funkcie pankreasu. Pri jeho normálnej sekrécii všetkých tráviacich
enzýmov by sa po dodržaní diéty nemali už v stolici nachádzať nestrávené zvyšky potravy.
3.7.3
Vyšetrenie stolice na dôkaz antigénu H.pylori
Ide o imunochromatický test v stolici. Odber stolice vo veľkosti čerešne. Stolica (nie vodnatá alebo odobratá pri
hnačke) sa odoberá do čistých odberových nádob (dodáva laboratórium). Test by mal byť vykonaný čo najskôr po
odbere, pokiaľ to nie je možné, môžu sa vzorky skladovať 1 deň v chladničke pri teplote 2 - 4ºC.
Rovnako možno urobiť odber aj na vyšetrenie pankreatickej elastázy a kalprotektínu.
3.7.4
Vyšetrenie resorpčnej krivky železa
Venózna krv pacienta sa odoberá do gélovej biochemickej skúmavky. Ráno o 7,00 hod nalačno sa odoberie krv
prvýkrát. Potom sa pacientovi podajú 2 tbl.Sorbifer Durules alebo 6 tbl.Aktiferinu. Nasledujúci odber je po 1 hodine od
podania tabliet (8,00). Tretí odber je po ďalších dvoch hodinách (10,00). Môže sa robiť ale nemusí aj štvrtý odber po
ďalších 2 hodinách (12,00).
Vyšetrenie je vhodné pri diferenciálnej diagnostike anémií so zníženým obsahom železa v sére na potvrdenie toho, či
sa gastrointestinálny trakt zúčastňuje alebo nezúčastňuje na resorpcii železa.
4
4.1
Odporúčaný odberový materiál
Bežné biochemické vyšetrenia
Na odber venóznej krvi od pacientov sa odporúča jednorazový odberový systém od ktoréhokoľvek renomovaného
výrobcu. Naše laboratórium používa aj zabezpečuje uzatvorený odberový systém Becton Dickinson. Na základné
biochemické vyšetrenie sa všeobecne odporúča odber do gélových skúmaviek. Vyšetrenie niektorých špeciálnych
parametrov vyžadujú aj odber do špeciálnych typov skúmaviek podľa odporúčania laboratória. U dospelých sa má
odobrať 8,5 - 10 ml krvi, u detí 5 ml.
4.2
Vyšetrenie krvného obrazu a diferenciálneho krvného obrazu
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 15 z 25
F-080-2/14
Krv na vyšetrenie krvného obrazu vyžaduje odber venóznej krvi do špeciálnych skúmaviek určených na vyšetrenie
krvného obrazu. Takéto skúmavky obsahujú K3EDTA, čo je draselná soľ kyseliny etylén-diamino-tetraoctovej. Úlohou
K3EDTA je zabrániť zrazeniu krvi.
Dôležité je naberať krv presne po vyznačenú rysku na skúmavke. Po odbere sa skúmavka valivým spôsobom premieša,
krv sa nesmie pretrepávať.
Stabilita vzorky po odbere je 5 hodín.
4.3
Hemokoagulačné vyšetrenia
Krv na hemokoagulačné vyšetrenie vyžaduje odber venóznej krvi do špeciálnych hemokoagulačných skúmaviek.
Obsahujú citrát sodný, ktorý viaže vápnik vo forme soli. Takáto krv nie je vhodná na cytometrické a morfologické
vyšetrenia. Správny pomer krvi k citrátu sodnému je 9:1, t.j. 4,5 ml krvi a 0,5 ml citrátu sodného. Dôležité je nabrať krv
presne po rysku na skúmavke. Po odbere sa skúmavka valivým spôsobom premieša, krv sa nesmie trepať.
Stabilita vzorky po odbere je 4 hodiny.
4.4
Imunohematologické vyšetrenia (krvná skupina, Rh faktor)
Krv sa odoberá do skúmaviek s obsahom K3EDTA (ako na krvný obraz). Na toto vyšetrenie však musí byť odber zvlášť,
nesmie sa vyšetrovať zo skúmavky, v ktorom sa vyšetril krvný obraz.
4.5
Vyšetrenie hormónov
Na väčšinu vyšetrení hormónov sa odoberá venózna krv do neutrálnych biochemických skúmaviek (nie do gélových).
ACTH vyžaduje odber do K3EDTA v ľadovom kúpeli.
4.6
Iné špeciálne typy biologického materiálu sú uvedené v tabuľke:
Acidobázická rovnováha:
odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár, anaeróbne zatvoriť, urýchlený
transport
Addisov sediment:
moč - hustota nad 1010, pH pod 7, zberné obdobie - 12 hod.
Antitrombin III
plazma -citrát sodný
Apo - A I
sérum - po 12 hod. lačnení
Apo - B
sérum - po 12 hod lačnení
Bence-Jonesova bielkovina
ranný moč
C peptid
sérum, plazma
D-Diméry kvantitatívne
plazma -citrát sodný
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 16 z 25
F-080-2/14
Elektroforéza lipoproteínov
sérum - po 12 hod lačnení
Glykovaný hemoglobín
odber do K2EDTA
HDL-cholesterol
sérum - po 12 hod lačnení
Homocysteín
plazma - odber do špeciálnej skúmavky s NaF a antikoagulantom
Cholesterol
sérum - po 12 hod. lačnení
Index voľného androgénu
sérum, pre výpočet potrebné stanoviť testosterón a SHBG
Inzulín
sérum - na lačno
Kortizol
sérum, uviesť čas odberu
Krv v stolici - okultné krvácanie
odber po určenej diéte a po príprave pacienta
Laktát
plazma -pred odberom min.3 hod pokoj na lôžku, odber do K 2EDTA ráno nalačno,
bez zatiahnutého ramena a bez cvičenia
LDL-cholesterol meraný
sérum - po 12 hod. lačnení
Meraný klírens – korigovaný
moč + udať výšku a hmotnosť pacienta
Meraný odpad kreatinínu
moč + udať hmotnosť pacienta
Močový sediment automaticky:
ranný moč, spracovať do 1 hodiny
Močový sediment mikroskopicky:
ranný moč, spracovať do 1 hodiny
Nestrávené zvyšky v stolici:
odber po Schmidtovej diéte
NSE
sérum oddeliť do 1 hod od odberu
Parathormón
sérum, K2EDTA plazma
5
-
Všeobecné zásady a postupy odberu biologického materiálu v ambulancii a práca sestry
cieľom každého vyšetrenia je získať spoľahlivý výsledok, preto pri odbere biologického materiálu sestra postupuje
podľa harmonogramu, pokynov a metodických postupov laboratória
-
pri odbere všetkých druhov materiálov sa musia splniť základné podmienky – správny odber, označenie, uloženie
a transport materiálu
-
na odber biologického materiálu sestra pripraví pacienta po psychosomatickej stránke
-
vysvetlí dôvod, postup a dôležité základné pozitívne i negatívne aspekty odberu
-
odber sa zvyčajne vykonáva po nočnom pokoji medzi 6.00 – 8.00 hodinou ráno, nalačno, po 10 – 12 hodinovom
lačnení cez noc a po telesnom odpočinku
-
v niektorých prípadoch je potrebné dodržať intímnu hygienu (napr. bakteriologické vyšetrenie moču) alebo
vynechať dentálnu hygienu (napr. výter tonzíl)
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 17 z 25
F-080-2/14
-
pred odberom sa nesmie fajčiť, piť čierna káva, sladené a alkoholické nápoje, žuť žuvačka
-
v prípade potreby sa môže prijímať horký alebo ovocný nesladený čaj
-
u detí sa odporúčajú ľahké raňajky, dostatok tekutín
-
ak je to možné, 24-72 hodín pred odberom sa vynechá farmakoterapia
-
odberu nesmie predchádzať fyzická námaha, záťažové diagnostické , terapeutické zákroky
-
u ambulantných pacientov sa môže odber realizovať po 20 – 30 minútovom oddychu v čakárni
-
u hospitalizovaných pri pokoji na lôžku
-
pre odber je vhodná poloha v sede alebo v ľahu
-
na odber sestra pripraví kompletné nepoškodené pomôcky podľa typu odberu
-
odberové pomôcky nesmú byť znečistené biologickým materiálom
-
sestra musí pracovať za prísnych aseptických podmienok
-
pred každým odberom a po ňom si umyje dôkladne ruky, pracuje v gumových rukaviciach, podľa potreby použije
ochranné okuliare, tvárovú masku alebo špeciálny ochranný odev
-
pred odberom materiálu sestra označí odberovú skúmavku štítkom – základné údaje – meno, priezvisko, rok
narodenia, dátum odberu
-
údaje musia byť presné, čitateľné, identické s údajmi na žiadanke
-
pri krvných odberoch by mal byť štítok nalepený špirálovito, aby pri centrifugácii bolo viditeľné rozhranie séra
a krvného koláča
-
na žiadanke musia byť uvedené základné údaje: meno, priezvisko, titul, rodné číslo, číslo poisťovne a diagnózy,
názov oddelenia, číslo kódu oddelenia, pečiatka oddelenia, číslo kódu lekára a jeho podpis, druh materiálu,
žiadané vyšetrenia, spôsob a dátum odberu, čas odberu, telefónne číslo oddelenia
-
po odbere sa vložia skúmavky do stojana v kolmej polohe, nechá sa krv voľne koagulovať
-
sestra zabezpečí správne uskladnenie a transport materiálu
-
materiál sa odosiela čo najskôr, približne 60 minút po odbere, na súrne vyšetrenia okamžite. Pri nedodržaní
časovej podmienky sa zvyšujú hodnoty K+, Cl-, znižujú sa hodnoty glukózy, pri izbovej teplote klesá aktivita
enzýmov ALT, GMT, LD, pri dlhšom pôsobení svetla sa už po niekoľkých minútach znižuje koncentrácia bilirubínu
-
pred odoslaním do laboratória sa musí zrealizovať opätovná kontrola zhodnosti informácií na štítku a na žiadanke
-
do druhého dňa je možné uchovať materiál len ako sérum alebo plazmu v chladničke pri +2 až +8 ºC, v mrazničke
do -20ºC
-
pri stanovení enzýmových aktivít je vhodné transportovať materiál v nádobe s ľadom
-
pri transporte musia byť skúmavky a odberové nádoby fixované a uložené v prenosných chladničkách
-
pri znehodnotení vzorky musí sestra zabrániť kontaminácii okolitého prostredia, dodržiavať aseptické postupy
-
krv alebo iné telové tekutiny treba odstrániť papierovou vatou a plochu umyť horúcou vodou a saponátom,
potom dekontaminovať dezinfekčným prostriedkom
-
sestra monitoruje výsledky vyšetrení, priebežne ich vkladá do chorobopisu
-
výsledky vyšetrení laboratórium spracováva počítačovým systémom, odovzdáva ich písomne alebo telefonicky
v naliehavých situáciách
-
sestra musí rozlišovať fyziologické a patologické hodnoty štandardných laboratórnych parametrov a zodpovedá za
správnu a presnú interpretáciu údajov
-
k najčastejším chybám patrí napr. nesprávne umiestnenie desatinnej čiarky vo výsledku, výsledky zapísané inému
pacientovi, nezapísanie telefonicky oznámeného výsledku, nesprávne vyjadrenie v jednotkách a podobne
-
pri odbere materiálu pre mikrobiologické laboratórium sestra postupuje podľa pokynov laboratória
-
pri odbere biologického materiálu sestra dodržuje prísne aseptické postupy
-
odber sa realizuje sterilnými odberovými pomôckami do sterilných skúmaviek a odberových nádob
-
mimoriadne dôležitý je sterilný odber a sterilná manipulácia pri hemokultúrach a punktátoch, kde je nevyhnutná
i ochrana pred vzdušnou kontamináciou nepatogénnou flórou
-
pri sérologických reakciách je opakované vyšetrenie predpokladom zistenia zmien titra protilátok
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 18 z 25
F-080-2/14
-
každý biologický materiál musí sestra považovať za infekčný
-
použité ihly a striekačky sestra vloží do obalu z hrubej lepenky a do plastového alebo kovového kontajnera
-
odpadové nádoby musia byť umiestnené čo najbližšie k miestu používania, plné nádoby sa bezpečne zabalia
a z pracoviska odstránia podľa platných pravidiel
-
sestra kryje poškodenú kožu vodotesnou náplasťou
-
po skončení práce si umyje ruky v rukaviciach, ponorí ich do dezinfekčného roztoku, potom rukavice odhodí a ruky
si opäť umyje mydlom a vodou, prípadne opláchne určeným dezinfekčným antiseptickým roztokom
-
počas výkonu s biologickým materiálom a odberovými pomôckami sa sestra nedotýka svojich očí, nosa, slizníc ani
kože
-
sestra predchádza poraneniam, nepodceňuje žiadne poranenie, ktoré vznikne v súvislosti s pracovným výkonom
-
dodrží postup ošetrenia rany
-
o každom poranení musí urobiť vedúci oddelenia alebo ambulancie záznam
-
v prípade kontaminácie biologickým materiálom sa odporúča vyšetriť protilátky HIV a HBsAg, pričom prvé
vyšetrenie sa vykoná do 3 dní a ďalšie o 3, 6 a 12 mesiacov
-
6
pri práci sa musia používať ochranné rukavice
Pokyny na vypĺňanie žiadaniek a označenie primárnych vzoriek
Na žiadanke musí byť uvedené:
-
pečiatka lekára s kódmi – musí byť čitateľná
-
indikujúci lekár je zodpovedný za správne a úplné vypísanie žiadaniek
-
žiadanka musí byť opečiatkovaná lekárom, ktorý má oprávnenie indikovať požadované vyšetrenia
-
musí byť zadaná aktuálna poisťovňa pacienta
-
meno pacienta a rodné číslo v súlade s tým, ako je uvedený na preukaze poistenca
-
štvormiestny kód diagnóz podľa MKCH 10
-
čitateľnosť ostatných údajov na žiadanke
-
jednoznačne vyznačené požadované vyšetrenia
-
spôsob vyplnenia je dôležitý pre SELMA systém tak, ako je uvedené na žiadanke
7
Pokyny na uvedenie klinických informácií
V osobitných prípadoch je potrebné uviesť aj dôležité klinické informácie týkajúce sa liečby pacienta a užívania liekov
alebo požitie liekov alebo iných toxických látok pri podozrení na intoxikáciu priamo na žiadanke.
-
Pri vyšetrovaní ženských pohlavných hormónov je potrebné uviesť fázu menštruačného cyklu (pre správne určenie
referenčných hodnôt)
-
U gravidných pacientiek sa vypĺňa špeciálna žiadanka „skríning I. trimestra, II. +trimestra. Treba uviesť všetky
požadované údaje, lebo výsledky sa spracovávajú špeciálnym programom
-
V špeciálnych prípadoch treba uviesť liečbu pacienta (hemokoagulácia, stanovenie imunosupresív, stanovenie
hladín liekov a podobne)
8
Pokyny na uvedenie dôležitých informácií o pacientovi
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 19 z 25
F-080-2/14
Súčasťou zásad odberu vzoriek biologického materiálu, transportu a skladovania sú aj pokyny a postupy na uvedenie
dôležitých informácií o pacientovi. Biologický materiál a žiadanka od HIV, HBsAg, HCV, BWR alebo iných závažných
infekčných pozitívnych pacientov musí byť zreteľne označená, najlepšie červeným písmom alebo plnou značkou HIV
pozit, HBsAg pozit, HCV pozit!!!! a podobne.
9
Pokyny na skladovanie, transport a uchovávanie vzoriek
Transport, skladovanie a uchovávanie vzoriek sú dôležité aspekty predanalytickej fázy. Pri transporte
biologického materiálu sa dbá predovšetkým na bezpečnosť, t.j. materiál nesmie ohrozovať pracovníkov, ktorí s ním
pracujú. Podmienkou je používanie špeciálnych odberových ako aj transportných nádob. Samotný transport vzoriek do
laboratória by mal byť realizovaný do 60 minút, v zvláštnych prípadoch (napr.Na, K, P, ALP, Cl) do 40 minút. Ak to nie
je možné, materiál by mal byť scentrifugovaný a malo by byť odobraté sérum. V prípade krvných derivátov sa
odporúča odosielanie vzoriek len ako sérum alebo plazmu, ak to nie je možné, do odobratého materiálu je potrebné
pridať konzervačné prostriedky (antiglykolytické, deproteinizačné) na prevenciu pred pôsobením bunkového
metabolizmu s následnými zmenami.
Oddelenie séra sa odporúča realizovať do 1 hodiny po odbere, inak dochádza k zmenám v koncentrácii niektorých
parametrov (najviac sa mení glukóza, ALT, fosfor, kálium). Schladenie celej krvi spôsobuje vyplavenie kália. Vyšetrenie
glukózy sa realizuje do 60 minút, inak vo vzorke nastáva glykolýza a koncentrácia glukózy vo vzorke klesá (cca 1 mmol/l
za 1 hodinu). Vzorku možno stabilizovať fluoridmi (NaF, KF), čím sa zabráni glykolýze a zvýšeniu obsahu kyseliny
mliečnej. Pri niektorých stanoveniach (napr. enzýmová aktivita) sa transportuje materiál v nádobách s ľadom. Do
druhého dňa je možné uchovávať materiál len ako sérum alebo plazmu v chladničke pri +4°C, v mrazničke pri -20°C.
Pre zasielanie vzoriek biologického materiálu
je dôležité zabránenie hemolýze, oddelenie séra a dodržiavanie
predpisov pre poštové zasielanie biologického materiálu.
Pre skladovanie vzoriek v laboratóriu sú tiež stanovené presné pravidlá, čím predchádzame zmenám kvality vzoriek
(metabolizmus krvných buniek, odparovanie, difúzia plynov, mikrobiálna dekompozícia, osmotické procesy, chemické
reakcie, efekt svetla a podobne).
Vzorky sú skladované nasledovne:
-
Sérum 48 hodín pri 2 - 8ºC
-
Krv 24 hodín pri 2 - 8ºC
-
Plazma 24 hodín pri 2 - 8ºC
-
Krv na KS 7 dní pri 2 - 8ºC
Pravidlá pre skladovanie a transport biologického materiálu sú rýchly transport, krátke skladovanie, odkladanie
v chladničke (až na výnimky), uzatvorenie vzoriek, použitie separačných prípravkov, zabránenie trepaniu vzoriek,
označenie infekčného materiálu, ochrana pred svetlom, úprava vzoriek moču na stanovenie Ca, Mg, P (okysliť) a KM
(alkalizovať), nezamrazovanie sér na elektroforetické stanovenie LP, ApoA1 a B, LDL a moču na stanovenie IgG,
sedimentu, KM, správne rozmrazovanie – čas, premiešanie a podobne.
Zvoz biologického materiálu z externých pracovísk zabezpečuje laboratórium svojimi prepravnými vozidlami alebo po
dohode iná dopravná služba. Pracovník poverený prepravou vzoriek biologického materiálu do laboratória je
zodpovedný po prevzatí vzoriek za ich správny transport počas dopravy do laboratória. Vzorky sú transportované
v prenosných chladničkách alebo termoboxoch vo fixovanej polohe. Vzorky z iných nemocníc môžu byť do laboratória
transportované aj dopravnou službou iných zdravotníckych zariadení. Pre zabezpečenie kvality transportovaných
vzoriek do laboratória má laboratórium zavedený systém, pri ktorom sa zapisuje a kontroluje hlavne čas transportu
od prevzatia vzorky po jej doručenie do laboratória a teplota počas transportu. Povolené teplotné rozmedzie:
transport za normálnej teploty 15 – 25 ºC, transport za chladu 2 – 15 ºC, zmrazený materiál -5ºC a nižšia. Prenosné
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 20 z 25
F-080-2/14
chladničky a termoboxy sú vybavené teplomermi. Informácie o transporte vzoriek a ich prevzatí v laboratóriu sú
zapisované do príslušnej dokumentácie (F-104).
Pre vzdialenejšie externé pracoviská, kde nie je možné zabezpečiť doručenie krvných vzoriek do 2 hodín od odberu, je
doporučené používať ako odberový systém skúmavky so separačným gélom a vzorky po 30 minútach centrifugovať
(2500 – 3000ot/min. po dobu 10 minút). Takto pripravené vzorky treba transportovať do laboratória. Separačný gél po
centrifugácii inertne oddelí sérum od krvných elementov a zabráni tak ich vzájomnému nežiaducemu ovplyvňovaniu.
Pri zistení výsledku vyšetrenia, ktorý by mohol byť ovplyvnený analytickými alebo metabolickými interferenciami,
môže laboratórium vyžiadať nový odber.
10 Pokyny na dodatočné vyšetrenia a časové limity na ich dohlásenie
Po ukončení analýz sa primárne vzorky skladujú v chladničke pri 2 až 8ºC po dobu 24 hodín. Sérum sa skladuje
v chladničke 48 hodín. Do tejto doby môže telefonicky požiadať indikujúci lekár alebo ním poverená sestra o doplnenie
niektorých laboratórnych vyšetrení. Pri doordinovaní vyšetrenia je potrebné zohľadniť stabilitu požadovaného
parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odber. Takmer všetky vyšetrované parametre
stanovené zo séra sú stabilné pri 2 až 8ºC najmenej 2 dni s výnimkou voľnej frakcie PSA, bilirubínu, NSE, LD. Je to pre
ich ľahké ovplyvnenie rôznymi faktormi a nestabilitu v sére. Vyšetrenia koagulačných parametrov a krvného obrazu sa
môžu doordinovať max. do 2 hodín od odberu z dôvodu časovo obmedzenej stability. Po uplynutí daného časového
intervalu vyšetrenia nemožno vykonať a je nutný odber novej vzorky. Plná krv sa neskladuje.
11 Pokyny na opakované vyšetrenia
Opakované laboratórne vyšetrenia sa môžu indikovať v prípadoch nejasných alebo nejednoznačných
výsledkov, ktoré po stránke medicínskej alebo analytickej nie sú v súlade s očakávaným výsledkom (dynamika
vyšetrení, diagnóza, samotná analýza). Za opakované vyšetrenia z primárnej vzorky je zodpovedný lekár, VŠ pracovník
laboratória alebo ním poverená laborantka. V prípade potvrdenia neadekvátneho výsledku, sa výsledok zahlási
indikujúcemu lekárovi, zistí sa možná príčina takéhoto výsledku vzhľadom na klinický stav pacienta alebo jeho dg,
môže sa odporučiť nový odber.
12 Príprava na analýzu
Príprava na analýzu pozostáva zo spracovania, centrifugácie, distribúcie, bezpečnostných aspektov, likvidácie
biologického materiálu. Spracovanie vzoriek sa riadi internými predpismi a odporučeniami jednotlivých laboratórií.
Centrifugácii vzoriek musí predchádzať dostatočný čas na zrážanie krvi (30-45 min.), odporúčaná rýchlosť a čas je 3500
– 4000 otáčok za min. po dobu 5 minút pre biochemické vyšetrenia. Centrifugácia koagulácie je 1500 otáčok 15 minút,
imunohematológie 5 minút pri 2500 – 3000 otáčok. Pri vyšších rýchlostiach môže nastať hemolýza vzorky s následným
skreslením výsledku analýzy.
Pri distribúcii sa uprednostňuje práca v uzavretých systémoch, maximálna automatizácia a robotizácia. Dôležitou
zložkou prípravy vzoriek na analýzu je aj dodržiavanie bezpečnostných aspektov a likvidácia biologického materiálu,
ktoré sa riadia internými predpismi o zásadách bezpečnosti pri práci.
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 21 z 25
F-080-2/14
13 Analytické interferencie
Analytické interferencie pozostávajú z fotometrickej, chemickej a imunochemickej interferencie, na ktoré
musíme myslieť už pri príprave pacienta na odber, samotnom odbere, transporte, spracovaní a uchovávaní materiálu,
t.j.v rámci celej predanalytickej fázy.
Fotometrická a chemická interferencia nastáva pri lipémii, iktere, hemolýze a i. Imunochemická nastáva najčastejšie
pri prítomnosti makroenzýmov, autoprotilátok, heterofilických a iných protilátok.
14 Metabolické interferencie
Metabolické interferencie ovplyvňujú výsledky u pacientov, ktorí užívajú liečivá. Podobne terapeutické
a diagnostické výkony ovplyvňujú výsledky laboratórnych vyšetrení. Ide predovšetkým o operácie a postoperačné
stavy (zmeny v CRP, fibrinogéne, UR, Alb), transfúzie (LD), podávanie infúzií (odporúča sa odber z druhého ramena
minimálne 1 hodinu po stečení infúzie, po podaní tukovej emulzie až po 8 hodinách). Na žiadanke je vždy potrebné
uviesť druh a čas podanej infúzie, resp.transfúzie. Pri odbere z katétra je dôležité jeho dostatočné prepláchnutie.
Interferencie v dôsledku infúzie a transfúzie vznikajú po podaní Dextranu (CB,Ur), elektrolytov (K,Na, Mg, iné), glukózy,
fruktózy. Podobne ovplyvňujú výsledky vyšetrení aj injekcie, biopsie, celotelová masáž, endoskopia, dialýza, fyzický
stres (ergometria), funkčné testy (oGTT), imunoscintigrafia, vyšetrenia kontrastnými látkami, mentálny stres,
napr.strach pri odbere, preoperačný stres (hormóny, alb, Fbg, glukóza, laktát) a ionizujúce žiarenie.
15 Pokyny pre správnu manipuláciu so vzorkou po odbere a bezpečnú likvidáciu
Po správnom odobratí krvi pacienta je dôležité, aby sa vzorka neznehodnotila následným zaobchádzaním,
preto je potrebné dodržať nasledujúce pokyny:
-
Pred vložením vzoriek do transportných súprav je potrebné skontrolovať označenie skúmavky (meno, priezvisko,
rok narodenia, dátum odberu) a odobraté množstvo materiálu. U dospelých je optimálne množstvo 8-10 ml,
u detí 5 ml na vyšetrenia zo séra
-
Celistvosť a uzavretie skúmaviek: skúmavky nesmú byť prasknuté alebo zle uzatvorené. Došlo by k zníženiu
požadovaného množstva a ku kontaminácii žiadaniek, ktoré sú pre laboratórium právnym dokladom. Každá vzorka
predstavuje potenciálne infekčný materiál.
-
Správne vyplnenie žiadaniek
So vzorkami narábame tak, aby sme sa vyhli traseniu, a tým mechanickej hemolýze.
Vzorky krvi sa nesmú vystavovať vplyvu týchto faktorov (znehodnotenie vzorky):
-
vysoká teplota (nad 37ºC) – okolie vykurovacích telies
-
nízka teplota – chladnička, mraznička, vonkajšie prostredie
-
priame slnečné žiarenie
-
silné magnetické, elektromagnetické polia
-
UV žiarenie
-
ionizujúce žiarenie
-
mikrovlnné žiarenie
-
ultrazvuk
Hemolýza
Hemolýza je rozpad erytrocytov, ktorý vedie k uvoľneniu ich obsahu, vrátane hemoglobínu do plazmy (séra).
K hemolýze dochádza obvykle pri odbere, transporte a základnom spracovaní krvi.
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 22 z 25
F-080-2/14
Príčiny:
-
mechanická – príliš prudké narábanie so vzorkou, rýchle nasávanie pri odbere alebo vystrekovanie zo striekačky,
centrifugácia pri vysokých otáčkach, dopravovanie celej krvi na veľkú vzdialenosť
-
osmotická – mokrá skúmavka
-
tepelná – krv vystavená mrazu alebo naopak vysokej teplote
-
chemická – dezinfekčný prostriedok, ktorý rozruší membránu erytrocytov
Vplyv hemolýzy na výsledky:
-
z uvoľneného obsahu erytrocytov sa zvyšuje v sére koncentrácia intracelulárne lokalizovaných komponentov,
najmä LD, K,AST
-
červená farba hemoglobínu bráni pri fotometrickom stanovení väčšiny analytov
-
hemoglobín pôsobí ako pufor a mení tak pH činidla, čím ovplyvňuje priebeh celej reakcie
-
hemoglobín reaguje s činidlom a rozkladá ho, čím znižuje výsledok pri meraní bilirubínu
Postup pri likvidácii použitých materiálov pri odbere
Každý biologický materiál sa považuje za infekčný. Sestra v ambulancii alebo v odberovej miestnosti nikdy
nesmie ohýbať, lámať ani baliť ihly určené do odpadu, ale ich odhodí spolu so striekačkami do obalu z hrubej lepenky,
skleneného, plastového alebo kovového kontajnera. Tieto odpadové nádoby musia byť umiestnené čo najbližšie
k miestu používania. Plné nádoby sa bezpečne zabalia a z pracoviska odstránia podľa platných pravidiel. Infekčný
odpad sa zhromažďuje oddelene a denne odváža do kontajnerov, následne do spaľovne. Ostrý odpad , pri ktorom
hrozí riziko poranenia sa ukladá do hrubostenných plastových bandasiek s nepriepustným uzáverom.
16 Žiadanky
Žiadanky na laboratórne vyšetrenia všeobecne obsahujú skupiny ponúkaných vyšetrení pre jednotlivé typy
medicínskych odborov. Jednotlivé typy žiadaniek poskytuje laboratórium svojim klientom, vzory sú uvedené na web
stránke spoločnosti synlab slovakia s.r.o. Kompletný zoznam je uvedený v dokumente Zoznam vyšetrení.
Dôležité je starostlivé vyplňovanie údajov v záhlaví žiadanky. Každá správne vyplnená žiadanka musí obsahovať rodné
číslo pacienta, meno a priezvisko, číslo poisťovne, diagnózu, dátum a čas odberu, pečiatku lekára s jeho kódom
a kódom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, vlastnoručným podpisom. Vhodné je uviesť aj telefónne číslo.
Požadované vyšetrenia je potrebné označiť vyplnením políčka (návod je uvedený na žiadanke). V osobitných prípadoch
je potrebné uviesť dôležité klinické informácie týkajúce sa liečby pacienta a užívania liekov alebo požitie liekov alebo
iných toxických látok pri podozrení na intoxikáciu priamo na žiadanke.
Špeciálne požiadavky:
-
pri vyšetrovaní ženských pohlavných hormónov je potrebné uviesť fázu menštruačného cyklu (pre potreby určenia
správnej referenčnej hodnoty)
-
u gravidných pacientiek
sa vypĺňa špeciálna žiadanka „skríning I. a II. trimestra. výsledky sa spracovávajú
špeciálnym programom – referenčné hodnoty sa vzťahujú na konkrétny týždeň gravidity
-
v špeciálnych prípadoch uviesť liečbu pacienta
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 23 z 25
F-080-2/14
Zrazená žilová krv
Nezrážavá žilová krv
krv
(citrát 1:10))
Nezrážavá žilová krv
(EDTA)
Poradie
skúmaviek
pri odbere
TYP ODBEROVÉHO MATERIÁLU
1
Plastová skúmavka
Becton Dickinson, červený uzáver, objem 10 ml
alebo 2 ml
2
Plastová skúmavka s citrátom (1:10)
Becton Dickinson, modrý uzáver, objem 1,8 ml
alebo 4,5 ml
3
Plastová skúmavka, K3EDTA
Becton Dickinson, fialový uzáver, objem 2 ml
Nezrážavá žilová krv pre
získanie plazmy
4
(EDTA)
Nezrážavá žilová krv
( Na citrát)
6
Plastová skúmavka, K3EDTA
Becton Dickinson, fialový uzáver, objem 2 ml
Plastová skúmavka, Na-citrát
Becton Dickinson, čierny uzáver, objem 5,2 ml,
výška 120 mm
Odber moču na základné vyšetrenie
Plastová skúmavka, žltý záver
Zber moču
Plastový kontajner, bez konzervácie
Odber stolice
Plastová odberová nádoba s lyžičkou
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 24 z 25
F-080-2/14
Laboratórna príručka
Vydanie č. 1
Výtlačok
web stránka synlab
Strana 25 z 25
F-080-2/14
Download

Laboratórna príručka pre prevádzku Púchov.