ZÁKLADNÁ ŠKOLA JANOVA LEHOTA Č. 97
PLÁN PRÁCE
na školský rok 2014/2015
Vypracovala: Mgr. Mária Simonidesová
riaditeľka školy
OBSAH
Vízia, stratégia školy
Návrh hlavných cieľov
Analýza súčasného stavu školy
Hodnotenie výchovno – vzdelávacieho procesu
Hlavné úlohy školy na šk. rok 2014/2015
Všeobecné ciele
Pedagogicko – riadiaca a kontrolná činnosť riaditeľa školy
Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti riaditeľky školy
Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti zástupkyne RŠ
Kontrolná činnosť RŠ v technicko – ekonomickej oblasti
Organizácia školského roka 2014/2015
Plán porád a zasadnutí pre šk. rok 2014/2015
Rozdelenie triednictva
Rozvrh hodín podľa tried
Rozvrh hodín podľa vyučujúcich
Úväzky vyučujúcich na šk. rok 2014/2015
Nadčasové hodiny vyučujúcich
Časový rozpis vyučovania
Predmetové komisie
Ustanovenie funkcií v šk. roku 2014/2015
Správcovia kabinetov, učební, správcovia zbierok
2
3
4
5
6
10
11
20
24
28
31
32
33
35
36
37
38
41
42
43
44
44
Vízia školy
Prioritou školy je vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov tolerancie a národnej
hrdosti, pripraviť človeka schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Človeka
rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, správať sa asertívne a empaticky.
Úlohou ZŠ je predovšetkým naučiť žiakov učiť sa a vypestovať u nich také kľúčové kompetencie ako
vedomosti, zručnosti, návyky, ktoré budú použiteľné v bežných každodenných situáciách.
SWOT analýza
Silné stránky
















kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov ( 100℅)
záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie
dobrá počítačová gramotnosť všetkých pedagogických zamestnancov
široká ponuka záujmových útvarov
prezentácia školy na verejnosti
tvorba kultúrnych programov
nové viacúčelové ihrisko
dobrá spolupráca s MŠ a DSS Nádej
zapájanie sa do projektov
účasť v projekte PRINED
úspechy žiakov v rôznych súťažiach ( matematických, literárnych)
využívanie IKT na všetkých predmetoch + 2 učebne s interaktívnymi tabuľami
vzájomné vzťahy v škole
poloha školy
menej problémov so správaním žiakov ( bez drog)
vynikajúce výsledky v Testovaní 9 (najlepšie v okrese ZH)
Slabé stránky






technický stav budovy
nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu vyučovacieho procesu
nedostatočný záujem zo strany rodičovskej verejnosti
absencia jazykovej učebne
riešenie výchovných problémov
dochádzka žiakov do školy ( cestovanie)
Príležitosti
 získanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov pre školy
a školské zariadenia
 dovybavenie tried interaktívnymi tabuľami
 zlepšiť spoluprácu s rodičmi
 v rámci vzdelávacích programov venovať zvýšenú pozornosť výučbe cudzích
jazykov a IKT
3
 získať externých spolupracovníkov
 zlepšiť spoluprácu s obcami
Ohrozenia
 sústavný nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku budovy, na nákup
výpočtovej technik , na motiváciu pedagogických i prevádzkových zamestnancov školy
 demografický pokles populácie
 veľa sociálne slabých rodín
Návrh hlavných cieľov
Základná škola má za cieľ vychovávať a vzdelávať žiakov školy tak, aby po ukončení základnej
školy opúšťali túto ako vzdelaní, slušní a úspešní absolventi, ktorí sa uplatnia vo svojom osobnom
a profesijnom živote a získajú základ pre celoživotné vzdelávanie. Pre dosiahnutie tohto cieľa je nutné
vytvoriť v škole priateľské, bezpečné prostredie pre všetkých účastníkov výchovno vzdelávacieho
procesu.
Ďalej sa predpokladá, že absolventi školy budú tvorivo a logicky myslieť, riešiť problémy,
spolupracovať, zodpovedne plniť svoje povinnosti a vhodným spôsobom uplatňovať svoje práva. Budú
vedieť komunikovať nielen v materinskom, ale i dvoch svetových jazykoch, budú vedieť využívať
moderné informačno – komunikačné technológie. Získajú kladný postoj k duchovným hodnotám
humanitárnej pomoci a k životnému štýlu. Naučia sa spoznávať život v Európskej únii a porovnávaním
života v jednotlivých krajinách budú schopní zaujať postoj k vlastenectvu a vedomia národnej identity.
Základné vzdelanie má žiakom pomôcť utvárať a postupne rozvíjať kľúčové kompetencie
a poskytnúť spoľahlivý základ všeobecného vzdelania. V základnom vzdelávaní sa preto budeme
usilovať o napĺňanie týchto cieľov
 umožniť žiakom osvojiť si stratégie učenia a motivovať ich pre celoživotné vzdelávanie
 viesť ich k všestrannej a otvorenej komunikácii
 podporiť posun od memorovania ku schopnosti informácie nielen získať, využívať ich ale ej kriticky
hodnotiť
 podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a k riešeniu
problémov
 rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu iných
 pripravovať žiakov k tomu, aby sa prejavovali ako zodpovedné a slobodné bytosti,
uplatňovali si svoje práva, ale plnili si aj svoje povinnosti
 učiť žiakov aktívne rozvíjať a chrániť fyzické a duševné zdravie
 viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, k ich kultúram a duchovným
hodnotám
 vychovávať žiakov k ochrane životného prostredia
4
Analýza súčasného stavu školy
1. Základné údaje o škole:
počet žiakov:
počet tried:
počet žiakov v ŠKD:
104
7
31
roč.1.- 4.: 33
roč. 5.- 9.: 71
roč.1.- 4.: 2 (1. - 2., 3.- 4. ) roč. 5.- 9.: 5
počet všetkých zamestnancov školy: 16
Pedagogický zbor
riaditeľka školy :
zástupkyňa riad. školy:
triedni učitelia:
z toho učiteľov:
externí vyučujúci:
vychovávateľka ŠKD:
administr. pracovníčka :
upratovačky:
mzdová učtovníčka
10
2
2
1
2
1
/0,35/
/1,3/
/0,6/
Mgr. Mária Simonidesová
Mgr. Danka Šusterová
1. - 2. roč.
3. - 4. roč.
5. roč.
6. roč.
7. roč.
8. roč.:
9. roč.
Mgr. Gabriela Herková
Mgr. Alena Vargová
Mgr. Alžbeta Harvánková
Mgr. Marcel Kinka
Mgr. Jana Majerová
PhDr. Zdenka Hrnčiarová Jaššová
Mgr. Viera Bahnová
ďalší učitelia:
Mgr. Daniela Luptáková – vyučujúca ANJ
Ing. Ľubica Kristová
ŠKD
Náboženská výchova :
Mária Muocová, Mária Pivarčiová
Mgr. Ing. Ľudovít Frindt ICLic
Zamestnanci v rámci NP PRINED
Bc. Michaela Muocová – pedagogická asistentka
Magdaléna Kolačeková – pedagogická asistentka
Bc. Zuzana Miklíková – sociálna pedagogička
Mgr. Anton Bobák – sociálny pedagóg
Mgr. Viktória Borsehová – školská psychologička
Bc. Katarína Dúbravská – špeciálna pedagogička
2.Výchovno-vzdelávací proces
1., 2., 3., 4. roč. postupujeme podľa ŠkVP – ISCED 1 5., 6.,7., 8.,9. roč. postupujeme podľa ŠkVP
ISCED 2
neodborne vyučované:
FYZ, NEJ, INF, IFV, TEH, VYV, TSV
Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 02. 09. 2014 rozhodla, že, ANJ v 1. a 2. roč. a HUV, VYV a
TEV v 1. - 4.roč., IFV, ETV/NBV, sa nebudú klasifikovať. Nebudú klasifikované ani profilujúce
predmety.
Všetky výchovné predmety na II. stupni budú klasifikované. ETV/NBV, Experimenty z biológie
a profilujúce predmety nebudú klasifikované.
5
Školský rok 2013/2014 bol piatym rokom zmien v školstve. .
Piaty rok sme na základe školskej reformy učili vo všetkých ročníkoch podľa Školského vzdelávacieho
programu, ktorý vypracovali vyučujúci v týchto ročníkoch na základe Štátneho vzdelávacieho programu.
Učili sme podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov vypracovaných v súlade s platnými
vzdelávacími štandardami.
Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu
Vyučujúci vo výchovno – vzdelávacom procese postupovali podľa tematických plánov
vypracovaných v súlade s platnými vzdelávacími štandardami. Prácu vyučujúcich koordinovali
metodické orgány – metodické združenie a predmetové komisie.
Učitelia vo svojej práci motivovali žiakov k sústavnému zdokonaľovaniu sa, uplatňovali
diferencovaný a individuálny prístup k žiakom, kládli dôraz na celý proces vyučovania a využívali
metódy a postupy na skvalitnenie práce žiakov a na zvýšenie ich záujmu o školu.
Zvýšenú pozornosť sme venovali žiakom s poruchami učenia, ktorých sme mali 12 a tiež žiakom
zo sociálne znevýhodneného prostredia - 17. Súčasťou práce vyučujúcich bola práca s talentovanými
žiakmi, ktorí nás reprezentovali v rôznych súťažiach v rámci okresu či kraja.
Výsledky žiakov v rôznych súťažiach v ktorých reprezentovali našu školu, obec hovoria
o zodpovednej práci pedagogického zboru. Aj v minulom školskom roku boli naši žiaci úspešní
v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko – Frederika Fridrichová (2. r.)obsadila 1. miesto, Zuzana
Lehotská (3. r.) 2. miesto a Natália Piliarová (6. r.) 1. miesto.
V literárnej súťaži „Mám svojich starkých veľmi rád“ – v poézii V. Španová (9. r.) obsadila 1.
miesto. Lujza Pilniková (8. r.) 1. miesto a J. Ľudvik (8. r.) 2. miesto. V próze v tej istej literárnej súťaži V.
Španová (9. r.) – 1. miesto, P. Müller (8. r.) – 2. miesto a K. Bahnová (9. r.) 3. miesto.
V obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese prózy Nina Beňová (2. r.) obsadila
3. miesto. V regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie bola úspešná Eva Hudecová
(4. r.), ktorá obsadila 2. miesto a Katarína Bahnová (9. r.) – obsadila 1. miesto.
V uplynulom školskom roku sme sa zúčastnili aj speváckych súťaží. V okresnom kole súťaže
v speve ľudových piesní „Spievam, spievaš“ – Barbora Štubňová (2. r.) obsadila 2. miesto a Monika
Balúnová 3. miesto. V regionálnej prehliadke detí ZŠ v speve ľudových piesní „Červené jabĺčko“
Barbora Štubňová sa umiestnila v bronzovom pásme a Monika Balúnová v striebornom pásme.
Naši žiaci bodovali aj v okresných kolách olympiád. V okresnom kole dejepisnej olympiády
Jakub Sigeti, Terka Lehotská, Iva Ivancová obsadili 3. miesto. V okresnom kole geografickej olympiády
M. Balúnová (7. r.) – 1. miesto, T. Lehotská (7. r.) – 2. miesto, Eva Beňová (7. r.) – 3. miesto, S. Neuschl
(8. r.) – 3. miesto, J. Sigeti (9. r.) – 3. miesto. V okresnom kole chemickej olympiády V. Španová (9. r.)
obsadila 1. miesto. Na krajskom kole z 32 účastníkov bola 14.
Naši žiaci boli úspešní aj v matematických súťažiach. V súťaži Matematický Klokanko z 1. roč.
Slávko Bodor sa stal 100% šampión školy, Ľ. Húsková, M. Adamec z 1. ročníka boli úspešní riešitelia.
V Matematickom klokanovi Jakub Sigeti – sa stal úspešným riešiteľom. Vynikajúce umiestenie
zaznamenali súťažiaci v matematickej súťaži Taktik, kde sa naša škola umiestnila na 38. mieste z 293
škôl v SR a ČR. Na 1. mieste sa umiestnili žiaci – M. Bača (5. r.), T. Lehotská (7. r.), M. Balúnová (7. r. ),
A. Sigetiová (7. r.), N. Stredáková (8. r.), I. Ivancová (8. r.), L. Pilniková (8. r.), J. Sigeti (9. r.), B.
Minková (9. r.), K. Bahnová (9. r.), V. Španová (9. r.). V matematickej súťaži Maks ako 2-násobné
hviezdy matematického neba skončili B. Gustiňáková (5. r.), A. Sigetiová (7. r.), T. Lehotská (7. r.), M.
Balúnová (7. r.), L. Pilniková (8. r., ), Ema Beňová (8. r.), B. Minková (9. r.), V. Španová (9. r.), J. Sigeti
(9. r.).
6
Zúčastňovali sme aj rôznych športových súťaží. V okresnom kole v Cezpoľnom behu
v Kremnici D. Nagy (9. r.) obsadil 1. miesto v kategórii jednotlivcov, M. Minková (7. r.) – 3. miesto
v kategórii jednotlivcov. D. Nagy bol úspešný aj na Krajskom kole v Cezpoľnom behu v Žiari nad
Hronom, kde obsadil 1. miesto v behu na 3000 m. J. Sigeti, J. Záslav, D. Nagy, S. Neusch, P. Rečlo, M.
Novotný a S. Benko boli členmi družstva, ktoré obsadilo 3. miesto v obvodnom kole v malom futbale
starších žiakov Jednota COOP.
V minulom roku sme zorganizovali 5. ročník futbalového turnaja o Pohár starostky obce Janova
Lehota. Naši žiaci S. Neuschl, P. Rečlo, M. Novotný, A. Škola, J. Sigeti, I. Jedlička, D. Nagy – obsadili 1.
miesto a získali Pohár starostky.
Treba ešte vyzdvihnúť úspech K. Bartoňovej (9. r.), ktorá v Regionálnej súťaži Mladý moderátor
Globálneho sveta obsadila 1. miesto.
Žiaci školy pravidelné pripravujú kultúrne vystúpenia v obci. Tradične pripravujeme kultúrny
program ku Dňu matiek a v októbri pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Tradične máva úspech veľký
Vianočný program, s ktorým pravidelne vystupujeme aj v Lovčici-Trubíne. Deti zo školského klubu
často pripravujú program, s ktorým vystupujú v DSS Nádej Janova Lehota.
Školu sa snažíme zviditeľňovať aj na stránkach časopisu Lehotský zvon, My – Žiara, Žiarsko
a regionálnom dvojtýždenníku Novinky.
Snažili sme sa ciele, ktoré sme si stanovili na začiatku šk. roka 2013/2014 splniť. Práca
pedagogického zboru bola zodpovedná. Vo zvýšenej miere sme sa venovali nie len žiakom so sociálne
znevýhodneného prostredia, ale aj nadaným žiakom. Veľkou prekážkou v práci boli chýbajúce učebnice,
no napriek tomu učivo podľa ŠKVP bolo prebraté a stanovené úlohy splnené.
K najvýraznejším úspechom v našej pedagogickej práci boli výsledky, ktoré dosiahli žiaci 9.
ročníka v Testovaní 9. V rámci okresu Žiar nad Hronom naša škola dosiahla najlepšie výsledky.
Celoslovenský priemer v úspešnosti bol 62% zo SJL, naši žiaci dosiahli 76%. Z matematiky bola
celoslovenská úspešnosť 54,67%, naši žiaci dosiahli 68,5% úspešnosť.
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je aj tvorba projektov. Niektoré z nich sú veľmi
kvalitné a preto ich prezentujeme v priestoroch školy. Aj minulý školský rok sme zorganizovali školskú
konferenciu najúspešnejších žiackych projektov. Víťazom sa stala žiačka 8. ročníka Natália Stredáková
s projektom zo SJL Budhizmus.
V rámci PK prírodovedných predmetov bol vydaný prírodovedný časopis Mozoček. Vyučujúce
pripravili pre žiakov prírodovedné dopoludnie „Mladý vedec“, kde žiaci súťažili v 5-členných družstvách
vo všetkých prírodovedných predmetoch. Víťazmi sa stali žiaci: A. Mičíková, N. Šipulová, M. Balúnová,
I. Jedlička a I. Ivancová.
Treba pripomenúť, že žiaci majú prístup do školskej knižnice, kde môžu využívať rôzne
encyklopedické publikácie, ktoré škola získala z rôznych projektov a vlastným pričinením (predajom
kalendárov, časopisov).
Žiaci boli zapojení do projektu (U)menenie, v rámci ktorého navštívili siedmaci a deviataci Nitru,
kde pracovali v tvorivých dielňach „Exupéry“, pozreli si divadelné predstavenie Mátohy a historické
pamätihodnosti mesta.
Zodpovedne sme plnili aj úlohy v oblasti výchovného poradenstva. V spolupráci s rodičmi sa
podarilo všetkých 10 deviatakov umiestniť na stredných školách podľa vlastného výberu. Výchovná
poradkyňa priebežne pracovala na plnení úloh. Spolupracovala s rodičmi a postupne im podávala
informácie o možnosti štúdia na strednej škole. Žiaci mali možnosť zúčastniť sa akcie „Poznaj svoje
možnosti v technickej oblasti“, ktorú organizovala SSOŠT v Žiar nad Hronom. Bohaté informácie o
stredných školách žiaci získali pri návšteve podujatia „Stredoškolák“ Výchovná poradkyňa tiež
7
v zvýšenej miere pracovala s problémovými žiakmi. Tak isto svoju pozornosť venovala žiakom so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami, ktorých sme mali 12.
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu boli aj úlohy, ktoré si na príslušný školský rok
naplánovali koordinátori pre environmentálnu výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu
a protidrogovú prevenciu. V rámci prevenčného programu školy sme so žiakmi organizovali akcie ku
Svetovému dňu výživy, Medzinárodnému dňu bez fajčenia, rôznymi aktivitami sme sa zapojili do týždňa
boja proti drogám. Tiež sme sa zapojili do finančnej zbierky ku Dňu narcisov. Treba konštatovať, že
všetky úlohy, ktoré sme mali naplánované v oblasti protidrogovej prevencie boli splnené.
V oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa naplánované aktivity tiež podarilo splniť.
Hlavné úlohy v tejto oblasti boli zamerané na výchovu v rodine, zásady zdravého života a negatívne
dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie a správanie človeka. Hlavne na triednickych
hodinách vyučujúci so žiakmi rozoberali také témy ako – naša rodina, boj proti AIDS, výchova
k ľudským právam, osobná hygiena, sexuálna zrelosť, vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, priateľstvo,
láska a pod. Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu bol koncipovaný tak, aby poskytoval primerané
vedomosti z biológie človeka, aby poúčal o psychologických a sociálnych aspektoch manželstva, rodiny
a rodičovstva.
V oblasti environmentálnej výchovy sa snažíme žiakov vychovávať aj prostredníctvom
životného prostredia a pre životné prostredie. Vedieme ich k zdravému životnému štýlu a snažíme sa
ich zapájať do športových súťaží a rôznych aktivít v environmentálnej oblasti. Okrem športových aktivít
sa žiaci 5. ročníka zapojili do kurzu o zdravom a aktívnom životnom štýle „Hravo ži zdravo“,
organizátorom ktorého bola Potravinárska komora Slovenska. Na TH sme si pripomenuli – Svetový deň
vody, Svetový deň zdravia, Deň Zeme, Svetový deň životného prostredia, oceánov, zvierat, výživy
a pod.
Vzťah k prírode, jej ochrane vyučujúci pestovali na koncoročných výletoch v rámci ktorých sa
snažili u žiakov vzbudiť lásku k prírode.
Žiaci I. stupňa navštívili Banskú Štiavnicu, Svätý Anton, kde sa zúčastnili na Detských
Hubertových dňoch. Žiaci II. stupňa navštívili Liptov a Štrbské Pleso.
Činnosť v školskom klube detí bola bohatá a pestrá. Deti v ŠKD mali priestor pre oddych
a relaxáciu, ale mali vytvorené aj podmienky na prípravu na vyučovanie.
Vo Výchovnom programe ŠKD – „Aj malá škola dokáže vychovať veľkých ľudí“ bol
rozpracovaný rozvrh výchovno-vzdelávacej činnosti. V programe boli rozpracované ďalšie činnosti –
odpočinková, rekreačná, estetická, pracovná, prírodovedná a literárna, ktorým sa vychovávateľky
pravidelne venovali. Aktivít v ŠKD bolo veľmi veľa. Medzi najzaujímavejšie patrili – imatrikulačné
odpoludnie, vystúpenie v DSS v rámci Mesiaca úcty k starším, Deň ovocníčkov, Bojujeme proti detskej
obezite, Mikuláš, Posedenie pri stromčeku, Fašiangový karneval, Deň matiek, Deň otcov, Čitateľský
maratón, Deň mlieka, MDD, rozlúčkové odpoludnie s deťmi 4. roč. – opekačka, hľadanie pokladu,
stretnutie s rodičmi a mnoho ďalších.
K zaujímavých podujatiam patrili divadelné predstavenia divadla Bez opony „Alica v krajine
zázrakov“. Zaujímavý bol tiež muzikál žiakov ZUŠ z Hliníka nad Hronom – Snehulienka a 7
hudobníkov, ale aj výchovný koncert Antona Budinského – Ľudové nástroje.
Žiaci I. stupňa v rámci dopravnej výchovy navštívili dopravné ihrisko v Žiari nad Hronom, kde
získali poznatky o bezpečnosti cestnej premávky.
Napriek našej snahe musíme konštatovať, že často spolupráca s rodičmi je ťažšia. Mnohí rodičia
o prácu svojich detí prejavovali len menší záujem. Rodičov problémových žiakov sme museli písomne
pozývať na pohovor s TU.
8
Škola spolupracuje so zriaďovateľom s Obcou Janova Lehota. OÚ nám pomáha pri údržbe
školy a pri rôznych menších technických prácach na zariadení školy.
Svoju činnosť a aktivity pravidelne prezentujeme prostredníctvom webovej stránky školy, ale aj
pravidelným organizovaním Dňa otvorených dverí.
Podmienky výchovno – vzdelávacej práce:
Počet kmeňových učební: 11
odborných učební: 3
V dvoch učebniach sú nainštalované interaktívne tabule.
Škola prešla rekonštrukciou kotolne, boli nainštalované a výkonnejšie kotle ústredného kúrenia.
Na jar boli na škole vymenené okná. V učebniach boli vymenené svietidlá za výkonnejšie. Cez prázdniny
sme z vlastných prostriedkov a svojpomocne opravili nátery v triedach, vymaľovali ŠKD a nechali
zrenovovať všetky dvere.
Škola má telocvičňu, športový areál, školský klub detí, 2 počítačové učebne, jedáleň. Disponuje
dostatočným množstvom učebných pomôcok, mnohé z nich sú však už opotrebované a zastaralé.
Snažíme sa postupne o ich doplnenie.
Od septembra 2006 časť areálu telocvične slúži materskej škole a budova školskej jedálne bola
daná do prenájmu na účely podnikania v oblasti cukrárenskej výroby.
9
Hlavné úlohy školy na šk. rok 2014/2015
1.
Výchovu a vzdelávanie od 1. septembra 2014 vo všetkých ročníkoch realizovať podľa
zrevidovaných školských vzdelávacích programov, ktoré boli vypracované na základe Štátnych
vzdelávacích programov, ktoré vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania.
2.
Škola v školskom roku 2014/2015 je zapojená do Projektu Inkluzívnej Edukácie – PRINED.
Cieľom tohto projektu je zabezpečiť rovnosť a spravodlivosť prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu
pre všetkých, bez ohľadu na sociálne rozdiely. V centre pozornosti budú všetci žiaci školy, no
predovšetkým tí, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómski žiaci.
Z toho vyplýva, že bude potrebné vytvoriť maximálne priaznivé podmienky na vzdelávanie,
osobnostný a sociálny rast detí a žiakov s cieľom ich sociálnej inklúzie a osobnostnej integrity.
3.
Využívať všetky možnosti pre získanie finančných zdrojov pre efektívnejšiu podporu materiálneho
zabezpečenia školy.
4.
Viesť žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi
sebou, vzájomne sa rešpektovať.
5.
Posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast.
6.
Zvýšenú pozornosť venovať využívaniu progresívnych metód a foriem práce so zreteľom na rozvoj
komunikačných schopností a prácu s informáciami.
7.
V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať zodpovedných, pracovitých a za svoje činy zodpovedných
mladých ľudí...
8.
Zvýšenú pozornosť venovať globálnemu vzdelávaniu, hlavným cieľom ktorého je poskytnúť
žiakom informácie o sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesoch vo
svete. Formovať u žiakov globálne občianske postoje. Učiť ich : - rešpektovať odlišné názory a
pohľady na svet
- solidarizovať sa s ľuďmi žijúcimi v ťažkých podmienkach
- chápať vzájomnú závislosť a prepojenosť rôznych oblastí sveta
9.
Rozvíjať u detí a žiakov komunikačné a personálne schopnosti, schopnosti tvorivo a kriticky riešiť
problémy, pracovať s modernými informáciami, technológiami, formovať občiansku spoločnosť.
10. Tvorivým prístupom pedagógov skvalitňovať výchovno – vzdelávací proces v školách a pripraviť
mladých ľudí na plnohodnotné uplatnenie sa v živote.
11. Venovať veľkú pozornosť hodnoteniu a klasifikácii správania.
12. Zlepšovať úroveň komunikácie učiteľov s rodičmi a s radou školy, rešpektovať ich zákonné práva..
13. Venovať zvýšenú pozornosť rešpektovaniu ľudských práv žiakov, ich ľudskej dôstojnosti, včas
odhaľovať prejavy šikanovania alebo psychického nátlaku zo strany spolužiakov, ako aj učiteľov.
14. V zmysle Stratégie informatizácie regionálneho školstva, zvyšovať kvalitu školy aktívnym
zabezpečením informačných a komunikačných prostriedkov.
15. Zaviesť v rámci povinne voliteľných predmetov na I. stupni pohybovú prípravu a tanečnú
a regionálnu výchovu. Na II. stupni zaviesť mediálnu výchovu, tanečnú a regionálnu výchovu,
pohybovú prípravu, zdravý životný štýl a vyučovací predmet mladý technik všetko
s jednohodinovou dotáciou
V rámci týchto vyučovacích hodín budeme u žiakov pestovať nielen lásku k pohybu, rodnému
kraju, ale aj technike a zdravému životnému štýlu.
10
VŠEOBECNÉ CIELE ŠKOLY STANOVENÉ NA ŠK. ROK
2014/2015
Na základe analýzy výsledkov práce školy za šk. rok 2013/2014 a návrhov PK, MZ a výchovného
poradcu vyplýva, že pre zlepšenie činnosti v riadení pedagogického procesu na škole je potrebné
zamerať sa na nasledovné oblasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
výchova v škole
obsah vyučovania, jeho rozsah a štruktúra
kritéria a postupy hodnotenia žiakov
postavenie žiaka v škole, jeho právomoci
postavenie triedneho učiteľa v škole, jeho právomoci
organizácia vyučovania
spätná väzba
zisťovanie úrovne a stavu vo výchove a vzdelávaní
hodnotenie zamestnancov
kontrolná činnosť
Hlavné úlohy sú rozpracované v zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské
zariadenia v SR na školský rok 2014/2015, vychádzajú z analýzy výsledkov práce školy dosiahnutých
v školskom roku 2013/2014.
V školskom roku 2014/2015 budeme klásť dôraz
-
zvyšovanie kvality pedagogického procesu
zlepšenie úrovne komunikácie medzi učiteľmi, rodičmi, radou školy
klasifikáciu správania
dochádzku žiakov na vyučovanie
dôsledné plnenie úloh v rámci projektu PRINED
Pre dosiahnutie očakávaných výsledkov v školskom roku 2014/2015 riaditeľka školy
vedúcim PK a MZ, výchovnému poradcovi, triednym učiteľom nasledovné
predkladá
Všeobecné ciele
1. V súlade s Národným plánom výchovy k ľudským právam, Národným akčným plánom pre deti,
riešiť úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv,
práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie,
antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.
Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou
celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv.
V rámci výchovy k ľudským právam využívať Manuál výchovy mládeže k ľudským právam
KOMPA a KOMPASÍK.
T: úloha trvalá
Z: všetci vyučujúci
11
2. Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží a
stretnutí.. Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v škole. Zrealizovať návštevu divadelného
predstavenia s tematikou ľudských práv.
T: máj 2015
Z: TU, Mgr. Kinka, RŠ
3. Venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického
alebo psychického násilia ,poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania,
týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a detskej pornografie.
T: úloha trvalá
Z: všetci vyučujúci
4. Priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny a v prípade podozrenia na porušovanie ich
zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém
v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa. Spolupracovať so školským
psychológom a odbornými zamestnancami príslušného centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie, podľa potreby aj so sociálnym kurátorom či policajtom.
T: úloha trvalá
Z: TU, VP
5.
V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014
realizovať besedy so zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred
neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou
T: úloha trvalá
Z: TU, VP
6. Rozpracovať metodické usmernenie č. 7/2006R k prevencii a riešeniu šikanovania
žiakov v školách a školských zariadeniach na podmienky školy. Prijať a realizovať opatrenia na
predchádzanie a zamedzenie šikanovania.
T: 30. 09. 2014
Z: Mgr. Majerová, Mgr. Vargová
7. V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 –
2016 rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí, zvyšovať ich povedomie o globálnych
témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a
politických procesov vo svete. K tomu využiť metodické príručky Globálne rozvojové vzdelávanie
na základných školách, ktoré sa môžu uplatňovať v rámci vyučovania matematiky, geografie,
občianskej náuky, výtvarnej a hudobnej výchovy
T: úloha trvalá
Z: príslušní vyučujúci
8. Do tematických výchovno – vzdelávacích plánov zakomponovať ciele globálneho vzdelávania a
prostredníctvom GV rozvíjať základné kompetencie, informačnú gramotnosť, kritické myslenie,
komunikáciu a spôsobilosť riešiť problémy.
T:úloha trvalá
Z: všetci vyučujúci
9. Podľa § 3 ods. d/ zákona č. 245/2008 Z.z .uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie
a obzvlášť segregácie, eliminovať problémy segregácie rómskych detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach a vytvárať vhodné podmienky pre ich vzdelávanie.
T: úloha trvalá
Z: všetci vyučujúci
10. V rámci plnenia úloh rezortu školstva v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou zlepšiť
preventívne opatrenia školy a zefektívniť realizáciu preventívneho školského programu tak, aby sa
realizovali len odborne garantované preventívne programy. Prevenciu drogových závislostí
realizovať ako integrálnu súčasť výchovno – vzdelávacieho procesu pod gesciou regionálneho
Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
T: úloha trvalá
Z: Mgr. Vargová, RŠ
12
11. Naďalej venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia prijímať opatrenia na
zlepšenie ich dochádzky a správania. Pre zlepšenie školskej úspešnosti spolupracovať so
zriaďovateľom, rodičmi a miestnou komunitou. Pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov vytvárať im
vhodné individuálne podmienky.
T: úloha trvalá
Z: TU
12. Do vyučovacieho procesu zavádzať komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy (problémová
metóda, projektová metóda, skupinové a kooperatívne vyučovanie, atď) ako aj ďalšie metódy
a edukačné programy.
T: úloha trvalá
Z: všetci vyučujúci
13. Uvedomiť si osobnú zodpovednosť pri plnení cieľov školy a pri šírení jej dobrého mena
T: úloha trvalá
Z: všetci vyučujúci
14. Národný štandard finančnej gramotnosti zapracovať do školských vzdelávacích programov. Spôsob
implementácie stanovuje Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠKVP
základných škôl vydaná MŠVVaŠ SR.
T: úloha trvalá
Z: všetci vyučujúci
15. Do obsahu jednotlivých učebných predmetov
a regionálnu výchovu ako prierezové témy ŠVP.
T: úloha trvalá
implementovať
mediálnu, multikultúrnu
Z: všetci vyučujúci
16. Plniť úlohy v rámci Národného projektu – „Komplexný poradenský systém prevencie
a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí s využitím metódy COMDI“.
T: priebežne
Z: VP, RŠ
17. V spolupráci so zriaďovateľom, príslušným úradom práce soc. vecí a rodiny prijímať opatrenia na
zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov žiakov zo SZP a pri výchove a vzdelávaní
týchto detí vytvárať vhodné individuálne podmienky
T: úloha trvalá
Z: RŠ, TU
V oblasti výchovno – vzdelávacieho procesu







klásť dôraz na celý proces vyučovania a učenia sa
motivovať žiakov k sústavnému zdokonaľovaniu sa
podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka
uplatňovať diferencovaný a individuálny prístup k žiakom
objektivizovať formy skúšania, sebahodnotenia, uplatňovať pozitívne hodnotenie
dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a aby mu bolo
umožnené zažiť úspech
vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov
13

umožniť žiakom využívať voľný čas v rámci záujmovej a krúžkovej činnosti
Všetky uvedené úlohy sú trvalého charakteru a za ich plnenie sú zodpovední
všetci vyučujúci
1. V zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS zamerať sa na prevenciu rizikového
správania sa v období dospievania. Realizovať prevenciu AIDS v súlade so schválenými učebnými
osnovami. Pravidelne uskutočňovať besedy so psychológom, resp. lekárom.
T: úloha trvalá
Z: Mgr. Majerová, TU
2. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny,
potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín.
T: úloha trvalá
Z:TU, koordinátori
3. So žiakmi realizovať aktivity k Svetovému dňu duševného zdravia, k týždňu boja proti stresu, k
Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu prevencie
AIDS, Európskemu týždňu bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, k Svetovému dňu mlieka.
T: úloha trvalá
Z: koordinátori, TU
4. V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity, schváleného vládou SR, organizovať
voľnočasové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu, organizovať športové aktivity
a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy. Zapájať sa do kampane „Odstráň obezitu“ a „Hovorme
o jedle“. Vymedziť priestor na propagáciu zdravého životného štýlu.
T: úloha trvalá
Z: Vyuč. TV, TU, ZRŠ
5.
Zvýšiť zapojenie sa detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a športovej
výchovy v školskom vzdelávacom programe, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové
aktivity v prírode, sprístupniť ihriská a telocvičňu školy na športovú činnosť po vyučovaní a cez
víkendy.
T: úloha trvalá
Z: RŠ, TU
6. Monitorovať fyzickú aktivitu detí a žiakov vrátane monitorovania stavu pohybového aparátu detí
a žiakov so zdravotným oslabením či postihnutím.
T: úloha trvalá
Z : vyuč. TEV
7. Podporovať a budovať školskú knižnicu ako odborné, študijné, informačné a čitateľské centrum.
V rámci výchovno – vzdelávacieho procesu využívať školskú knižnicu realizovať tu vyučovacie
hodiny a vzdelávacie aktivity pre žiakov, ale i pre širšiu verejnosť.
T: úloha trvalá
Z: PhDr. Jaššová, RŠ
8.
V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc a Medzinárodným dňom školských
knižníc zapojiť sa do projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, resp. Záložka do knihy
spája školy.
T:
Z: PhDr. Jaššová, Ved. ŠKD
9. Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať žiacke súťaže v čitateľských
zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí.
T: úloha trvalá
Z: vyučujúci SJL, vedúca ŠKD
10. Na hodinách cudzích jazykov používať Európske jazykové portfólio ako nástroj autoevalvácie
a podpory učenia sa cudzieho jazyka.
T: úloha trvalá
Z: vyučujúci CUJ
14
11. Pri vyučovaní cudzieho jazyka venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby ako sú
napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované
vyučovanie, kaskádová metóda učenia a vyučovania, metóda učenia sa na stanovištiach, v nižších
ročníkoch využívať lingvomotorickú metódu, hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé
zážitkové metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy
vyplývajúce zo
zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových
úloh a
prezentácie riešenia úloh.
T: úloha trvalá
Z: vyučujúci CUJ
12. Pri vyučovaní CUJ eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie založené na tréningu
a rozvoji jazykových kompetencii s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti a druh
inteligencie.
T: úloha trvalá
Z: vyučujúci CUJ
13. Naďalej organizovať školské kolá olympiád v cudzích jazykoch a zúčastňovať sa vyšších kôl týchto
súťaží.
T: úloha trvalá
Z: vyučujúci CUJ
14. Odporúča sa organizovať súťaže čitateľskej a prírodovednej gramotnosti v cudzom jazyku
s využitím materiálov, úloh a zadaní medzinárodného testovania PISA a iných materiálov
dostupných na internete. Prípravu a súťaže je možné realizovať v rámci využívania metódy CLIL.
T: priebežne
Z: vyučujúci CUJ
15. Začleniť prvky čitateľskej a informačnej výchovy do časovo – tematických plánov všetkých
predmetov. Na prvom stupni posilňovať čitateľskú gramotnosť, na druhom stupni vytvárať
podmienky na osvojovanie si metód individuálneho štúdia a využívania rôznych zdrojov informácií
v príprave na vyučovanie.
T: úloha trvalá
Z: vyučujúci SJ, ZRŠ
16. Rozpracovať v školskom vzdelávacom programe účinné vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie
komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti: venovať pozornosť ich rozvíjaniu vo
všetkých predmetoch.
T: úloha trvalá
Z: všetci vyučujúci
17. S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka venovať zvýšenú pozornosť čítaniu
s porozumením, klásť dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, schopnosti argumentovať a prácu
s informáciami .
T: úloha trvalá
Z: vyučujúci SJL
18. Environmentálnu výchovu ako prierezovú tému Štátneho vzdelávacieho programu implementovať
do obsahu jednotlivých učebných predmetov Školského vzdelávacieho programu.
T: úloha trvalá
Z: všetci vyučujúci
19. Podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním škôl do projektov a súťaží
s environmentálnym zameraním. Žiakov motivovať a získavať ich na podujatia environmentálneho
charakteru mimo vyučovacích hodín.
T: priebežne
Z: Mgr. Majerová
20. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu činnosť detí a žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu
zameranú hlavne na zdravé potraviny, trvale udržateľnú energiu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú
15
dopravu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a prevenciu pred znečisťovaním
a poškodzovaním životného prostredia.
T: úloha trvalá
Z: Mgr. Majerová, TU, RŠ
21. Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti organizovania
dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi organizáciami v lokalite
školy.
T: priebežne
Z: TU
22. Súťaže a olympiády žiakov považovať za súčasť výchovy a vzdelávania na škole. Organizovať
školské kolá súťaží /matematických, jazykových, športových/. Žiakov vhodne motivovať k získaniu
popredných ocenení v regionálnych či vyšších kolách súťaží.
T: úloha trvalá
Z: všetci vyučujúci
23. Viesť žiakov k poznávaniu právnych noriem, predchádzať porušovaniu zákonností v správaní
a konaní žiakov. Organizovať besedy s príslušníkmi polície, soc. kurátorom a pod.
T: úloha trvalá
Z: vyuč. OV, TU
24. Dôsledne realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu.
T: úloha trvalá
Z: Mgr. Majerová, TU
25. Do plánov jednotlivých predmetov začleniť prvky dopravnej výchovy. Vzhľadom na vysokú
úrazovosť detí tejto venovať zvýšenú pozornosť. Problematike dopravnej výchovy sa venovať aj na
triednických hodinách.
T: úloha trvalá
Z: všetci vyučujúci
26. Zabezpečiť praktický výcvik a teoretické vyučovanie pre žiakov na detskom dopravnom ihrisku.
T: 1x ročne
Z: RŠ, TU
27. Na vyučovacích hodinách vhodne využívať dostupnú didaktickú techniku a počítačovú techniku.
T: úloha trvalá
Z: všetci vyučujúci
28. Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím
informačných a komunikačných technológií a venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí
a žiakov v tejto oblasti.
T:. úloha trvalá
Z: príslušní vyučujúci
29. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať webové sídla
k bezpečnému používaniu internetu.
T: úloha trvalá
Z: vyuč. IKT, TU
30. Realizovať konzultačno-poradenské služby pre rodičov detí a žiakov zamerané na zlepšenie ich štýlu
výchovy a starostlivosti o deti a žiakov s vývinovými poruchami s poruchami aktivity a pozornosti
a vývinovými poruchami učenia a zabezpečovať kvalitnú spoluprácu školy a rodiny.
T: úloha trvalá
Z: Mgr. Bahnová
31. Priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach a vytvárať podmienky na tvorivú činnosť, ktorá
podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu.
T: úloha trvalá
Z: TU
16
V oblasti riadenia, odborného rastu a rozvoja ped. pracovníkov
pre zvýšenie kultúry školy a dosiahnutie hodnôt a cieľov stanovených v tejto oblasti sa zamerať na
zlepšenie práce TU i ostatných učiteľov najmä vo výchovnej oblasti. Je potrebné posilniť pôsobenie
v budovaní vzájomnej dôvery vo vzťahu učiteľ – žiak, v rozvoji duchovných hodnôt a kultivovanosti
prejavu žiaka
T: úloha trvalá
Z: RŠ, ZRŠ
-
vytvárať podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagog. pracovníkov prostredníctvom metodického
centra, ale aj rozširujúcim štúdiom cudzích jazykov, informatiky, telesnej výchovy a tiež v oblasti
rozvoja finančnej gramotnosti v súlade s kontinuálnym plánom vzdelávania
T: úloha trvalá
Z: RŠ, ZRŠ
-
skvalitniť systém kontroly a riadenia v práci TU a v spolupráci TU s príslušnými vyuč. v triede
T: úloha trvalá
Z: ZRŠ, ved. PK
-
rešpektovať námety a pripomienky k aktuálnym otázkam riadenia školy zo strany zriaďovateľa,
poradných metodických orgánov, rodičov žiakov a dosiahnuť, aby stupeň účasti a podpory rodičov
a verejnosti bol na vysokej úrovni
T: úloha trvalá
Z: RŠ, ZRŠ
V oblasti hodnotenia učiteľov
-
pri hodnotení zamestnancov uplatňovať vnútorný mzdový predpis
T: úloha trvalá
Z: RŠ, ZRŠ, ved. MZ, PK
-
ako základné kritériá pri hodnotení budú uplatňované: výsledky práce (kvalita, množstvo,
spokojnosť žiakov), pracovné chovanie (ochota prijímať úlohy, úsilie pri plnení úloh, dodržiavanie
termínov), sociálne chovanie (ochota k spolupráci, vzťah k spolupracovníkom), odbornosť (ďalšie
vzdelávanie, zavádzanie inovačných prvkov), tvorivosť, samostatnosť, zmysel pre osobnú
zodpovednosť
T: úloha trvalá
Z: RŠ, ZRŠ, ved. MZ, PK
-
hodnotenie realizovať na základe autodiagnostických dotazníkov, poznatkov z hospitačnej činnosti,
pri hodnotení učiteľov akceptovať pripomienky žiakov a ich rodičov
T: úloha trvalá
Z: RŠ, ZRŠ,
-
činnosť učiteľa na vyučovaní (miera aktivizácie vyučovacích a učebných postupov) a výsledky
vyučovania zakomponovať do hodnotenia učiteľa
T: úloha trvalá
Z: RŠ, ZRŠ
-
pri hodnotení zohľadniť dodržiavanie pracovno – právnych a sociálnych noriem v škole
T: úloha trvalá
Z: RŠ, ZRŠ
-
hmotne zainteresovať učiteľov, ktorí sa podieľajú na organizovaní a riadení olympiád a iných
vedomostných súťaží a tiež na tvorbe projektov
T: úloha trvalá
Z: RŠ, ZRŠ
-
v odmeňovaní ped. zamestnancov zohľadniť náročnosť a uplatňovanie inovačných prvkov na
vyučovaní
17
T: úloha trvalá
Z: RŠ, ZRŠ
V technicko – ekonomickej oblasti a racionálnom využívaní zdrojov
-
podľa finančných možností postupne dopĺňať pomôcky v zbierkach kabinetov podľa požiadaviek
PK
T: úloha trvalá
Z: RŠ, ZRŠ
-
hospodárne narábať z finančnými prostriedkami, pravidelne kontrolovať čerpanie rozpočtu na
jednotlivých položkách
T: úloha trvalá
Z: RŠ
-
získať finančné prostriedky na doplnenie knižničných fondov, systematicky budovať školskú
knižnicu z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov školy. Vo zvýšenej miere venovať
pozornosť personálnemu, priestorovému a materiálno-technickému zabezpečeniu činnosti školskej
knižnice.
T: priebežne
Z: RŠ, ZRŠ, vyuč. SJL
V oblasti kontrolnej činnosti na úseku riaditeľa školy
-
vnútroškolskú kontrolu zreálniť pravidelnosťou, adresnosťou, účinnosťou vzhľadom na analýzu
zistení, prijatých opatrení i kontrolou odstránenia zistených nedostatkov aj vo vyučovaní učiteľa
a učení sa dieťaťa, žiaka
T: úloha trvalá
Z: RŠ
-
vnútornú kontrolnú činnosť zamerať na systematické sledovanie kvality výchovy a vzdelávania, na
výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami, na
odhaľovanie a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov
T: úloha trvalá
Z:RŠ
-
cieľavedome využívať kompetencie metodických orgánov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho
procesu, pravidelne sledovať a vyhodnocovať výsledky ich činností
T: úloha trvalá
Z: RŠ
-
činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom
procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a vykonávať dôslednú
analýzu zistení
T: úloha trvalá
Z: RŠ
-
realizovať následnú kontrolnú a hospitačnú činnosť a vyhodnocovať odstránenie nedostatkov
a plnenie opatrení
T: úloha trvalá
Z: RŠ, ZRŠ
-
kontrolnú činnosť zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej
techniky vo výchovno-vzdelávacom procese
T: úloha trvalá
Z: RŠ
-
kontrolovať účasť a viesť evidenciu neprítomných žiakov na príslušných vyučovacích hodinách
T: úloha trvalá
Z: všetci vyučujúci, ZRŠ
18
-
osobitnú pozornosť venovať žiakom, ktorí majú sklon k záškoláctvu a prijímaním účinných
preventívnych opatrení zamedziť jeho vzniku
T: úloha trvalá
Z: TU, VP, všetci vyučujúci
-
v zmysle platnej legislatívy rešpektovať zásady BOZP, PO a odstraňovať prípadné vzniknuté závady
T: úloha trvalá
Z: RŠ, ZRŠ
-
sledovať uplatňovanie a dodržiavanie platných legislatívnych noriem (Zákon o ochrane osobných
údajov žiakov)
T: úloha trvalá
Z: RŠ, ZRŠ
-
pravidelne venovať pozornosť kontrole plnenia cieľov a dosahovaných výsledkov príslušnými
vyučujúcimi
T: zasadnutia PK
Z: RŠ, ZRŠ
-
kontrolnú činnosť vo výchovno – vzdelávacom procese zamerať na úroveň rozvíjania kľúčových
kompetencií detí a žiakov
T: úloha trvalá
Z: RŠ
- posilniť autonómnosť metodických orgánov a ich spoluprácu na zefektívnení celkovej práce školy.
Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovnovzdelávacom procese i monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a vykonávať
dôslednú analýzu
T: úloha trvalá
Z: vedúci PK
-
ciele kontrolnej činnosti zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok
a didaktickej techniky vo výchovno – vzdelávacom procese.
T: úloha trvalá
Z:RŠ
-
Zamerať vnútornú kontrolnú činnosť na systematické sledovanie kvality výchovy a vzdelávania, na
výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami, na
odhaľovanie a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov.
T: úloha trvalá
Z: RŠ, ZRŠ
19
Pedagogicko – riadiaca a kontrolná činnosť riaditeľa
školy
AUGUST
1. Príprava školského roka
2. Na základe Štátneho vzdelávacieho programu revidovať Školský vzdelávací program
3. Zasadnutie PK, plán práce PK, MZ, tvorba tematických výchovno- vzdelávacích plánov do 15. 09.
4. Príprava tried
5. Opravné skúšky
6. Príprava rozvrhu hodín
7. Vnútorný mzdový predpis
8. Školská legislatíva – Vnútorný poriadok školy, Prevádzkový poriadok školy, BOZP
SEPTEMBER
1. Otvorenie nového školského roku 02. 09. 2014
2. Zasadnutie Rady školy, schválenie Školského vzdelávacieho programu
3. Prvé triednické hodiny – oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy, BOZP, rozvrhom
hodín, ŠKD, stravovanie
4. Hospitačná činnosť, plán a rozdelenie úloh
5. Stretnutie rodičov – zasadnutie výboru RZ, príprava plenárneho RZ
6. Príprava krúžkovej a záujmovej činnosti
7. Založenie evidencie neprítomných učiteľov a zamestnancov, ich zastupovanie
8. Zrealizovať stretnutie so združením rodičov - hlavné úlohy školy, organizácia školského roka,
rozvrh hodín, vnútorný poriadok školy, stravovanie
9. Pracovná porada pedagogických zamestnancov, kontrola úloh
10. Žiacky parlament – jeho ustanovenie, zasadnutia, plán činností a podujatí – do 30. 09. 2014.
11. Štatistický výkaz k začiatku školského roka, spracovanie identifikačných údajov školy, o vyučovaní
nepovinných predmetov
12. Školenie BOZP a PO uskutočniť v priebehu mesiaca
13. Účelové cvičenie pre žiakov II. stupňa, I. stupeň – cvičenie v prírode – do 30. 09. 2014
14. Aklimatizácia žiakov 1. ročníka na prácu v škole
15. Skultúrnenie pracovného prostredia – triedy, chodby, panely, kontrola úrovne upratovania
16. Objednávka učebníc podľa potreby
17. Kontrola pracovných náplní
18. Kontrola stavu pokladne
19. Zaslanie výkazu o základnej škole
20. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014 jej predloženie
Rade školy a zriaďovateľovi
21. Vydanie vzdelávacích poukazov
22. Triednická dokumentácia
23. Plány PK, MZ, koordinátorov
24. Revízia elektrického zariadenia
20
OKTÓBER
1. Vstupné previerky z MAT a SJL vo všetkých ročníkoch, vyhodnotenie v MZ a PK
2. Kontrola popoludňajšieho vyučovania a vyučovania nepovinných predmetov, činnosti ŠKD po
15.00 hod.
3. Kontrola dodržiavania pracovnej doby prevádzkovými zamestnancami
4. Kontrola stavu pokladne
5. Príprava programu k Mesiacu úcty k starším
6. Začatie s krúžkovou činnosťou
7. Hospitačná činnosť, plán a rozdelenie úloh a realizácia
8. Kontrola vedenia dokumentácie triedneho učiteľa – uskutočniť do 15. 10., slovné hodnotenie –
kontrola
9. Pracovná porada pedagogických zamestnancov
10. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov
11. Jesenné prázdniny
NOVEMBER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Sledovanie frekvencie písomných prác, frekvencie skúšania a hodnotenia
Vyučovanie cudzích jazykov – kontrola úrovne vyučovania
Kontrola krúžkovej činnosti
Sledovanie prechodu žiakov zo 4. do 5. ročníka – prispôsobenie sa práci na II. stupni
Vyuč. SJL – výchova k národnej hrdosti, rozvoj komunikačných schopností
Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov za 1. štvrťrok
Vyhodnotenie hospitačnej a kontrolnej činnosti
Kontrola dodržiavania učebných plánov a plánov činnosti ŠKD
Kontrola vedenia povinnej dokumentácie školy
Kontrola stavu pokladne
Vymenovanie inventarizačnej komisie a príprava návrhov na vyradenie
DECEMBER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Vyučovanie výchovných predmetov
Kontrola stavu pokladne
Hospitačná činnosť, zhodnotenie za uplynulé obdobie
Pracovná porada pedagog. zamestnancov
Inventarizácia majetku školy – podľa pokynov do 31. 12.
Príprava vianočného programu
Vianočné prázdniny
Kontrola vedenia dokumentácie triedneho učiteľa
Zasadnutie inventarizačnej a škodovej komisie – do 31. 12.
Čerpanie dovoleniek zamestnancov školy, určenie náhradnej práce, čerpanie náhradného voľna
Kontrola dodržiavania termínov revízií zariadení zo strany SSŠ, prípravný návrh na rok 2014, návrh
plánu údržby
21
JANUÁR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, zapisovanie známok do
klasifikačného hárku (TU, vyučujúci).
Kontrola záznamov v klasifikačných hárkoch, kontrola slovného hodnotenia (ZRŠ, ved. MZ a PK).
Kontrola prípravy na zápis do 1. roč. (RŠ, ZRŠ, MZ)
Príprava RZ – informovanie rodičov o prospechu a výchovných problémoch
Klasifikačná porada – hodnotenie prospechu dochádzky a správania žiakov za I. polrok školského
roka (pochvaly, upozornenia na nedbalú dochádzku do školy a pod.). Prijatie opatrení na zlepšenie
stavu a odstránenie zistených nedostatkov
Príprava výpisov vysvedčení
Ukončenie I. polroka 31. 01. 2015
Kontrola plnenia plánu práce koordinátora drogovej prevencie, výchovného poradcu, PK a MZ
Kontrola hospodárenia a pokladne do 30. 01.
FEBRUÁR
1. Polročné prázdniny 02. 02.
2. Zápis do 1. ročníka
3. Kontrola plnenia učebných osnov za I. polrok podľa zápisov v triednych knihách a časovotematických plánoch v jednotlivých vyučovacích predmetov
4. Pracovná porada
5. Kontrola dokumentácie triedneho učiteľa
6. Objednávka úradných tlačív
7. Výkaz o školskej knižnici
8. Hodnotenie činnosti PK,MZ
9. Kontrola ŠKD – štruktúra záujmovej činnosti, počty detí
10. Deň otvorených dverí
10. Jarné prázdniny 16. 02. – 20. 02.
MAREC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Prehľad záujmu žiakov 9. ročníka o štúdium na stredných školách a spracovanie prihlášok (VP, RŠ)
Vyučovanie cudzích jazykov – úroveň
Pracovná porada pedagog. zamestnancov
Kontrola čerpania rozpočtu
Kontrola budov a areálu školy z hľadiska BOZP a PO, prehodnotenie stavu PO, prenosné
spotrebiče, bleskozvody, hasiace prístroje a pod.
Kontrola naplnenosti v ŠKD
Kontrola plnenia Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania a úroveň environmentálnych
poznatkov žiakov
Priebežné hodnotenie výsledkov žiakov za III. štvrťrok
Monitorovanie práce výchovného poradcu, poradenská činnosť v 8. a 9. ročníku
22
APRÍL
1. Veľkonočné prázdniny 02. 04. – 07. 04.
2. Vyhodnotenie hospitačnej činnosti riaditeľa školy a ZRŠ. Prijatie opatrení na zlepšenie stavu
a odstránenie zistených nedostatkov.
3. Kontrola záznamov v klasifikačných hárkoch a úroveň záznamov v ŽK
4. Kontrola plnenia učebných plánov
5. Kontrola technického stavu učební, ich zariadenie, nábytok a pod.
6. Vyučovanie TEV v 1. – 9. ročníku, monitorovanie fyzickej aktivity žiakov a ich zdravého vývoja,
využívanie areálu školy na športové aktivity
7. Kontrola stavu pokladne
8. Hodnotiaca pedagog. rada
9. Testovanie 9 -2015
MÁJ
1. Priebežná analýza výsledkov prijímacích skúšok žiakov 9. ročníka
2. Príprava MDD
3. Kontrola stavu pokladne
4. Pracovná porada pedagog. zamestnancov
5. Kontrola plnenia tematických plánov
6. Hospitačná činnosť
9. Celoškolská prehliadka najlepších žiackych projektov
10. Príprava programu ku Dňu matiek
11. Monitorovanie úrovne environmentálnej a ekologickej výchovy
JÚN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Vyhodnotenie účasti žiakov na športových súťažiach, olympiádach a iných súťažiach
Ukončenie krúžkovej a záujmovej činnosti
Účelové cvičenie OČAP
Klasifikačná porada – klasifikácia prospechu, dochádzky a správania žiakov za 2. polrok šk. r.
(pochvaly, napomenutia)
Odovzdávanie a preberanie učebníc
Kontrola a podpisovanie vysvedčení
Rozlúčka s deviatakmi, príprava programu na slávnostnú školskú akadémiu
Vydávanie vysvedčení žiakom
Oznámenie termínov opravných skúšok
Zistenie záujmu o NBV a ETV
Kontrola a uzatvorenie zápisov v triednych knihách, katalógových listoch, triednych výkazoch,
kroniky školy a ďalšej dokumentácie školy
Kontrola čerpania dovoleniek pedagog. a nepedagogických zamestnancov školy
Zadelenie služieb a údržby na škole počas letných prázdnin, starostlivosť o školský areál,
zabezpečenie komunikácie vedenia školy so zamestnancami školy
Spracovanie štatistického výkazu o prospechu a dochádzke žiakov za uplynulý školský rok
Ukončenie školského roka 30. 06. 2015
23
JÚL
1. Vyhodnotenie činnosti PK a MZ, správa VP, koordinátora protidrogovej prevencie koordinátora pre
výchovu k manželstvu a rodičovstvu, koordinátora pre environmentálnu výchovu
2. Pedagogická rada – zhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za uplynulý školský rok,
predbežné úväzky
3. Doplnenie spotrebného materiálu a učebných pomôcok na škole
4. Kontrola čerpania rozpočtu
5. Čerpanie dovoleniek
Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti riaditeľky školy
a) Cieľ kontroly
-
získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov
získať prehľad o úrovni výchovno – vzdelávacieho procesu
sledovať odstránenie nedostatkov vo výchovno – vzdelávacej činnosti z predchádzajúceho obdobia
získať prehľad o objektívnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov jednotlivými učiteľmi, s cieľom
zabezpečiť zjednocovanie kritérií pri klasifikácii v zmysle Kritérií pre hodnotenie a klasifikáciu
v príslušných predmetoch
b) Formy, metódy a spôsob kontroly
a) Priama hospitačná činnosť, v ktorej riaditeľ v spolupráci so zástupcom riaditeľa školy
a s vedúcimi PK budú sledovať:
- dodržiavanie didaktických zásad
- plnenie učebných osnov a metodických pokynov v jednotlivých ročníkoch
- využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky
- využívanie odborných učební
- dodržiavanie zásad klasifikácie a hodnotenia žiakov, najmä u začínajúcich učiteľov
- dodržiavanie psychohygienických zásad vo výchovno-vzdelávacom procese
- plnenie plánu práce školy, plánov PK a MZ
- dodržiavanie bezpečnostných predpisov na vyučovacích hodinách so zreteľom na charakter
predmetu
b) Pozorovanie, individuálny rozhovor s učiteľom
c) Didaktické testy, previerky zamerané na plnenie základného učiva, ktoré je už vypracované pre
jednotlivé predmety a ročníky v príslušných PK.
d) Rozbor predpísaných písomných prác a riaditeľských previerok na zasadnutiach PK.
e) Spolupráca MZ a PK, kontrola dodržiavania časového plánu plnenia úloh, zovšeobecňovanie
dobrých skúsenosti z výchovno – vzdelávacej činnosti
f) Sledovanie dodržiavania vnútorného poriadku záväzného pre pedagogických zamestnancov
a žiakov školy
g) Sledovanie a kontrola dokumentácie školy
- triedne knihy
- klasifikačné hárky
- triedne katalógy
24
h)
i)
predpísané písomné práce
záznamy povinne voliteľných predmetov a nepovinných predmetov
plnenie BOZ, PO, CO a pod.
Kontrola práce triednych učiteľov
plnenie úloh stanovených v pláne práce, realizácia triednických hodín
spolupráca s vyučujúcim príslušnej triede
spolupráca s výchovným poradcom
Kontrola práce výchovného poradcu
2.1
Hospitačná činnosť je jednou zo základných foriem pedagogického riadenia výchovno – vzdelávacieho
procesu školy. Pri hospitácii sa s kontrolnou činnosťou plní aj ďalšia úloha, a tou je bezprostredná
pomoc učiteľom, najmä začínajúcim, pri zvyšovaní úrovne výchovy a vzdelávania žiakov.
Touto formou kontroly sa budú získavať informácie o práci jednotlivých učiteľov, obraz o vyučovaní
jednotlivých predmetov, o stave vedomostnej úrovne žiakov. Rozbor výsledkov kontroly umožní
konkrétne poradiť a pomôcť pri odstraňovaní nedostatkov.
Vykonávaná hospitačná činnosť:
a) orientačná hospitácia
Vykonáva ju vedenie školy priebežne od októbra do júna
Jej obsahom je:
- sledovanie plnenia základných povinnosti pedagogických zamestnancov
- príprava a úroveň práce nových pedagogických zamestnancov
- dodržiavanie plnenia učebných osnov v jednotlivých predmetoch
- sledovanie adaptácie žiakov 1 .ročníka
b) všeobecná hospitácia
Vykonáva ju riaditeľ školy, zástupca RŠ, vedúci PK a MZ.
Sleduje celkovú prácu učiteľa na vyučovacej hodine. Zároveň je dôležitým zdrojom informácii pre
hospitujúceho, aby spoznal odbornú a metodickú pripravenosť vyučujúcich.
Všeobecná hospitácia je zameraná na:
- sledovanie výchovno–vzdelávacieho procesu vo všetkých ročníkoch školy
- sledovanie práce TU a PK
c) tematická hospitácia
Vykonáva ju riaditeľ školy, zástupca RŠ a vedúci PK. Môžu ju vykonávať aj iní učitelia.
Tematické hospitácie majú širší význam: práve nimi sa na vyučovacích hodinách hlbšie sleduje, skúma
a preverujú konkrétne úlohy stanovené v plánoch jednotlivých PK a MZ.
V rámci tematických hospitácii sa skúma:
- práca triedneho učiteľa
25
-
hodnotenie žiakov 1. ročníka, ich adaptácia na školské prostredie
hodnotenie predmetov, ktoré sa neklasifikujú
dodržiavanie zásad hodnotenia a klasifikácie žiakov v príslušných predmetoch
diferencovaný prístup na vyučovaní podľa zoskupenia žiakov v triede
využívanie tvorivosti, inovačných metód a ďalších progresívnych prvkov vo vyučovaní
d) následná hospitácia
Jej cieľom je kontrola ako plnia učitelia závery a odporúčania, ktoré im dal hospitujúci pri
predchádzajúcich hospitáciách na zlepšenie a skvalitnenie práce v oblasti výchovy a vzdelávania.
2. 2 Didaktické testy, previerky a ich rozbor
Neoddeliteľnou súčasťou kontroly sú aj didaktické testy a previerky na škole. Z odpovedí žiakov
(frontálne a individuálne skúšanie), nemožno zodpovedne posúdiť vedomostnú úroveň triedy. Preto sa
na overenie vedomosti žiakov využívajú didaktické testy a previerky.
Previerky musia byť primerane náročné. Je v nich len učivo, ktoré vychádza z platných učebných osnov,
bolo prebrané a presne boli stanovené aj kritéria, podľa ktorých sa budú výsledky hodnotiť. Každá
z úloh musí byť presne formulovaná. Tieto písomné previerky sa nehodnotia známkou, ale percentom
úspešnosti. Každá úloha sa vyhodnotí zvlášť, percentom úspešnosti. Previerka sa vyhodnotí štatisticky,
vypíšu sa chyba, ktoré sa najčastejšie vyskytovali a príjmu sa opatrenia na ich odstránenie. Dosiahnuté
výsledky sa podrobne rozoberú na zasadnutiach MZ a PK.
2. 3 Kontrola dokumentácie školy
a) triedne knihy
Kontrola triednych kníh bude vykonávaná systematicky, minimálne jedenkrát mesačne. Je dôležitým
zdrojom informácií, či vyučujúci preberajú učebnú látku podľa časovo – tematického plánu, či venujú
dostatočnú pozornosť opakovaniu učiva a dodržiavajú plán kontrolných písomných prác. Zároveň je aj
dôležitým zdrojom sledovania absencie žiakov.
b) klasifikačné hárky
Sú neoddeliteľnou súčasťou triednej knihy. Do nich vyučujúci pravidelne vpisujú známky z previerok,
kontrolných prác a odpovedí žiakov. V klasifikačných hárkoch je aj záznam o správaní žiaka, preto je
dôležité, aby klasifikačné hárky učitelia systematicky využívali a triedni učitelia pravidelne kontrolovali
a analyzovali.
c) katalógové listy
Kontrolujú sa najmä po klasifikačnej porade. Zisťuje sa, či sú všetky rubriky presne a čitateľne vyplnené,
či sú zapísané známky zo všetkých predmetov. Opravy musia byť označené a čitateľne podpísané
príslušným vyučujúcim. Prázdne kolónky musia byť vyparafované. TU je povinný priebežne
zaznamenávať zmeny v stave žiakov, zmeny ich osobných údajov a uložené výchovné opatrenia.
26
Plán hospitácii
september:
Informatívne – zoznámenie sa s prácou učiteľa
Kontrola pedagogickej dokumentácie
Individuálne integrovaní žiaci - plány
október:
3 hospitácie – MAT
Cieľ hospitácie: Metódy a formy práce učiteľa na vyuč. hodine
Individuálny prístup k žiakom s vývinovými poruchami učenia
november:
4 hospitácie – 2x ŠKD, biológia, fyzika
Cieľ hospitácie: Úroveň práce so žiakmi v rámci pracovno-technickej činnosti.
Dodržiavanie tematických plánov
december:
2 hospitácie – NEJ
Cieľ hospitácie: Zistiť úroveň vedomostí žiakov v danom predmete, stav v plnení
tematických plánov, klasifikácia, individuálny prístup
Práca so žiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia
január:
3 hospitácie zamerané na TSV a CHE
Cieľ hospitácie: pôsobenie učiteľov na rozvoj fyzických zdatnosti žiakov, časové využitie
hodiny, dodržiavanie hygienických predpisov
február:
2 – 3 hospitácie zamerané na výchovy – ETV, SJL
Cieľ hospitácie:
Práca so žiakmi na hodinách, medzipredmetové vzťahy, práca
s modernými technológiami
marec:
apríl:
Individuálny prístup k žiakom s vývinovými poruchami učenia
2 hospitácie – 1. – 4. roč.
Cieľ hospitácie: Zistiť úroveň práce v oddeleniach, využitie času, hodnotenie žiakov,
plnenie tematických plánov
Úroveň vedomostí v jednotlivých predmetoch.
2 hospitácie – DEJ, GEG /BIO/
Cieľ hospitácie: Rozvoj komunikačných schopností, práce s informáciami, tvorba
projektov, frekvencia skúšania a hodnotenia, využívanie IKT techniky
Metódy preverovania vedomostí žiakov.
máj:
2 – 3 hospitácie – HUV, VYV, TEH
Cieľ hospitácie: Uplatňovanie tvorivo – humánneho vyučovania so zameraním na inovačné
metódy a formy práce rozvíjajúce rozum a cit
Práca s integrovanými žiakmi.
jún:
2 – 3 hospitácie zamerané na opakovanie a upevňovanie učiva
Cieľ hospitácie: Zistiť kvalitu získaných vedomostí, overovanie prebratej učebnej látky,
schopnosť žiakov komunikovať, riešiť problémy, vzťah žiak – učiteľ, plnenie
tematických plánov
27
Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti
zástupkyne riaditeľky školy Mgr. D. Šusterovej
September
Kontrolná činnosť:

TK, TV, KZ, záznamy o nepovinných predmetoch
 Tematické výchovno-vzdelávacie plány
 Plány MZ, PK, vých. poradcu, koordinátorov výchov, ŠKD
 Úprava tried
Október
Kontrolná činnosť
 TK, KZ, záznamy o nepovinných predmetoch
 Dozor na chodbách, v ŠJ, vo fitnes, v PC učebni
 Vstupné testy – analýza výsledkov
 Aklimatizácia žiakov v 1. a 5. roč.
 Práca v ŠKD podľa Školského výchovného programu
Hospitačná činnosť (u 2 vyučujúcich):
 Plnenie stanovených cieľov na vyuč. hodine
 Využívanie progresívnych metód a foriem práce so zreteľom na rozvoj komunikačných schopností
a prácu s informáciami
 Aktivizácia žiakov
 Individuálny prístup k žiakom s vývin. poruchami učenia
 Práca asistenta učiteľa so žiakmi zo soc. znevýh. prostredia
November
Kontrolná činnosť
 TK, KZ
 Dodržiavanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov
 Prezúvanie žiakov
 Činnosť záujmových útvarov
Hospitačná činnosť (u 2 vyučujúcich):
 Formatívne hodnotenie žiakov
 Pracovné miesto žiakov
 Priebežné hodnotenie žiakov
 Individuálny prístup k žiakom s vývin. poruchami učenia
December
Kontrolná činnosť
 TK, KZ
 Vianočná výzdoba tried
 Inventarizácia
Hospitačná činnosť (u 2 vyučujúcich):
 Domáca príprava žiakov
 Podpora tvorivosti žiakov zo strany učiteľa
 Individuálny prístup k žiakom s vývin. poruchami učenia
28
Január
Kontrolná činnosť:
 TK, KZ, TV, vysvedčenia, záujmová činnosť v ŠKD
 Dodržiavanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov
 Využívanie knižnice žiakmi
 Činnosť MZ, PK, vých. poradcu, ŠKD
 Príprava Dňa otvorených dverí pre rodičov žiakov 1. ročníka a budúcich prvákov
Hospitačná činnosť (u 2 vyučujúcich):
 Metódy preverovania vedomostí žiakov
 Kontrola úrovne čítania
 Psychohygiena na vyuč. hodine
 Individuálny prístup k žiakom s vývin. poruchami učenia
Február
Kontrolná činnosť:
 TK, KZ, záznamov o nepovinných predmetoch a záujmových útvaroch
 Dozor na chodbách, v ŠJ
 Využívanie IKT vo vých. – vzdel. procese
 Zápis žiakov do 1. ročníka
Hospitačná činnosť (u 2 vyučujúcich):
 Tvorivý prístup učiteľa na vyučovaní
 Využitie učebných pomôcok
 Individuálny prístup k žiakom s vývin. poruchami učenia
 Práca asistenta učiteľa so žiakmi zo soc. znevýh. prostredia
Marec
Kontrolná činnosť
 TK, KZ
 Využívanie knižnice žiakmi
 Domáca príprava žiakov
 Vyučovanie cudzích jazykov – ústny prejav žiaka
Hospitačná činnosť (u 2 vyučujúcich):
 Kooperatívne učenie žiakov
 Sebahodnotenie žiakov
 Plnenie koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania (environ. poznatky žiakov)
 Individuálny prístup k žiakom s vývin. poruchami učenia
Apríl
Kontrolná činnosť:
 TK, KZ
 Dodržiavanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov
 Záujmová činnosť
 Kultúrne správanie žiakov
Hospitačná činnosť (u 2 vyučujúcich):
 Tímová práca žiakov, schopnosť komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať
 Efektívnosť vyučovacej hodiny
29


Individuálny prístup k žiakom s vývin. poruchami učenia
Práca asistenta učiteľa so žiakmi zo soc. znevýh. prostredia
Máj
Kontrolná činnosť:
 TK, KZ
 Úroveň grafického a písomného prejavu žiakov
 Úroveň čítania žiakov 1. ročníka
 Výstupné previerky SJL, MAT vo všetkých ročníkoch
Hospitačná činnosť (u 2 vyučujúcich):
 Úroveň vedomostí a zručností žiakov
 Netradičné formy vyučovania
 Individuálny prístup k žiakom s vývin. poruchami učenia
 Dopravná výchova vo vyučovaní
Jún
Kontrolná činnosť:
 TK, KZ, TV, vysvedčenia, záujmová činnosť v ŠKD a v záujmových útvaroch
 Správa MZ, PK, vých. poradcu, koordinátora protidrogovej výchovy
 Usporiadanie zbierok v kabinetoch
 Vyhodnotenie účel. cvičenia a didaktických hier
Hospitačná činnosť (u 2 vyučujúcich):
 Úroveň vedomostí a zručností žiakov
 Splnenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov
Vypracovala: Mgr. Danka Šusterová
30
Kontrolná činnosť riaditeľa školy v oblasti
technicko – ekonomickej
bude zameraná na:
Predmet kontroly:
Termín:
- evidencia osobných spisov zamestnancov a ich aktualizáciu
1 x za mesiac
- včasné predkladanie podkladov na likvidáciu miezd /PM, os. príplatky, evidencia dochádzky/
1 x za mesiac
- poskytovanie a evidencia dovolenky na zotavenie, čerpanie neplateného, príp. náhradného voľna
zamestnancov
1 x za mesiac
- riadne vedenie agendy a podkladov súvisiacich so mzdovou agendou a ich včasné predkladanie na
schválenie riaditeľovi školy
1 x za mesiac
- uzatváranie a dodržiavanie plnenia hospodárskych a nájomných zmlúv (dodávka energie, prenájom
priestorov)
1 x za mesiac
- inventarizácia majetku v zmysle Zákona č. 563/1991 o účtovníctve v znení neskorších predpisov
priebežne
- likvidácia a vyúčtovanie cestovných príkazov v zmysle „Zásad pre vyplácanie cestovných náhrad“
a Zákona o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
priebežne
- dodržiavanie pracovnej doby a využívanie pracovného času pedagogických aj nepedagogických
zamestnancov
priebežne
- dodržiavanie predpisov BOZP a PO zamestnancami školy
priebežne
- zabezpečenie a dodržiavanie termínov pravidelných revízií elektrických zariadení, bleskozvodov,
komínov, plynových kotlov a telocvičného náradia
priebežne
- odborná spôsobilosť a ďalšie vzdelávanie vedúcich PK, VP, MZ, zavádzanie inovačných prvkov,
motivácia zamestnancov
priebežne
31
Organizácia školského roka 2014/2015
Školský rok 2014/2015 sa začne 1. septembra. Školské vyučovanie sa začína 02. septembra 2014
slávnostným otvorením školského roka. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začína 03. 09. 2014. Prvý
polrok šk. roku 2014/2015 sa končí 30. januára 2015 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa
začína 3. februára 2015(utorok) a končí sa 30. júna 2015(utorok).
Zasadnutia pedagogickej rady:
-
02. septembra 2014
-
19. novembra 2014
26. januára 2015
15. apríla 2015
24. júna 2015
01. júla 2015
Testovanie 9 - 2014
– org. zabezpečenie šk. roka 2014/2015
- schválenie plánu práce
- prerokovanie Školského vzdelávacieho programu
- hodnotenie za I. štvrťrok šk. roka
- klasifikácia za I. polrok šk. roka 2014/2015
- hodnotenie za III. štvrťrok šk. roka 2014/2015
- klasifikácia za II. polrok šk. roka 2014/2015
- vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
za šk. rok 2014/2015
V školskom roku 2014/2015 sa uskutoční
celoslovenské testovanie žiakov 9. roč.
Termín konania: 08. apríla 2015 ( streda)
Náhradný termín : 21. apríla 2015 ( utorok)
Prijímacie skúšky na stredné školy v šk. roku 2014/2015 – podľa pokynov MŠ SR.
Kurzy OŽaZ:
Cvičenia v prírode
I. stupeň
jún 2015 – didakt. hry
s problematikou OŽaZ
I. stupeň
september 2014, máj 2015
II. stupeň
september 2014, jún 2015
II. stupeň
október 2014, máj 2015
Prázdniny:
- jesenné prázdniny
- vianočné prázdniny
- polročné prázdniny
- jarné prázdniny
- veľkonočné prázdniny
30. 10 – 31. 10. 2014
vyučovanie začína 03. 11. 2014
22. 12. 2014 - 07. 01. 2015
vyučovanie začína 08. 01. 2015
02. február 2015
16. 02. 2015 - 20. 02. 2015
02. 04. – 07. 04. 2015
vyučovanie začína 08. 04. 2015
- letné prázdniny sa začínajú 01. júla 2015 a končia 31. augusta 2015
vyučovanie začína 02. 09. 2015
32
Dni pracovného pokoja:
15. 09. 2014
24. - 26. 12. 2014
06. 01. 2015
03. 04. a 06. 04. 2015
01. 05. 2015
08. 05. 2015
Štátne sviatky:
01. 09. 2014
17. 11. 2014
01. 01. 2015
05. 07. 2015
29. 08. 2015
Plán porád a zasadnutí pre šk. rok 2014/2015
Poradový deň bude tretia streda v mesiaci. Pracovné porady, zasadnutia MZ a PK sa budú
realizovať v tento deň.
O programe a priebehu zasadnutia bude potrebné vyhotoviť zápisnicu a písomne vypracovať
závery s uvedením termínu plnenia a zodpovedného pracovníka.
Zápisnicou prijaté závery a prezenčnú listinu je treba vypracovať do 3 dní odo dňa konania
porady.
1. Pedagogické rady:
viď str. 32
2. Pracovné porady pre pedagogických zamestnancov:
Termín:
17. 09. 2014
15. 10. 2014
17. 12. 2014
18. 02. 2015
18. 03. 2015
20. 05. 2014
3. Predmetové komisie a MZ
5x za školský rok
Prvé zasadnutie v auguste s programom: Plán činnosti PK a MZ
Ostatné zasadnutia vždy po klasifikačne resp. hodnotiacej porade s programom:
- vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu a činnosti za príslušný štvrťrok, polrok, návrhy na
zlepšenie práce
4. Triednické hodiny:
-
podľa potreby ( 1 až 2 krát za mesiac)
33
5. Triedne schôdze ZR
Zápisnice aj závery zo zasadnutí triednych schôdzí RZ zapisujú rodičia. Ihneď po ukončení
triednej schôdze RZ spolu s prezenčnou listinou ich predkladajú riaditeľovi školy.
september 2014
december 2014
marec 2015
jún 2015
Presný termín konania triednych schôdzí RZ bude zverejnený v pláne práce na príslušný mesiac.
34
Rozdelenie triednictva
Trieda
1., 2.
3. – 4.
5.
6.
7.
8.
9.
Triedny učiteľ
Mgr. Danka Šusterová
Mgr. Gabriela Herková
Mgr. Alena Vargová
Mgr. Alžbeta Harvánková
Mgr. Marcel Kinka
Mgr. Jana Majerová
PhDr. Zdenka Hrnčiarová Jaššová
Mgr. Viera Bahnová
35
ROZVRH HODÍN PODĽA TRIED
Školský rok 2014/2015
platný od 01. 09. 2014
I.
II.
III. - IV.
V.
Mgr.
Šusterová
SJL
MAT
SJL
NBV
Mgr.
Herková
SJL
MAT
SJL
NBV
ETV
Mgr.
Vargová
SJL
MAT
PDA
TEV
ETV
Mgr.
Harvánková
MAT
BIO
SJL
ANJ
VYV
SJL
MAT
SJL
TEV
SJL
MAT
SJL
TEV
IFV
SJL
MAT
SJL
ANJ
HUV
-/PVC
MAT
SJL
NBV
GEG
ANJ
SJL
MAT
SJL
HUV
VLA
SJL
VLA
SJL
TRB
ANJ
SJL
MAT
INF
EBI
SJL
MAT
SJL
PPB
SJL
MAT
PDA
PPB
SJL
MAT
TEV
SJL
IFV
MAT
BIO
ANJ
OBN
SJL
SJL
MAT
ANJ
TEV
VYV
SJL
MAT
ANJ
TEV
VYV
SJL
MAT
SJL
ANJ
VYV
MAT
DEJ
SJL
GEG
HUV
TSV
Piatok
Štvrtok
Streda
Utorok
Pondelok
Trieda
Triedny
učiteľ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VYV
SJL
MAT
SJL
HUV
VI.
VP
TSV
36
VII.
MAT
NEJ
OBN
SJL
VP
TSV
ANJ
MAT
SJL
BIO
GEG
HUV
Mgr.
Majerová
MAT
SJL
NEJ
OBN
CHE
VYV
ANJ
MAT
DEJ
NBV
SJL
BIO
TSVch
TSVch
MAT
SJL
NEJ
GEG
VP
TSVd
MAT
SJL
FYZ
INF
ANJ
HUV
ANJ
MAT
DEJ
SJL
INF
TSV
MAT
SJL
BIO
ANJ
SEE/TEH
TSVd
Mgr. Kinka
NEJ
MAT
FYZ
SJL
DEJ
VYV
SJL
MAT
ANJ
BIO
NBV
ETV
VIII.
IX.
PhDr. Jaššová Mgr. Bahnová
MAT
NEJ
BIO
CHE
SJL
OBN
MAT
ANJ
SJL
DEJ
SEE/TEH
NBV
TSVch
TSVch
NEJ
MAT
SJL
FYZ
VP
SJL
MAT
ANJ
DEJ
CHE
GEG
TSVd
TSVd
MAT
ANJ
FYZ
INF
SJL
SJL
MAT
GEG
INF
ANJ
NEJ
MAT
FYZ
SJL
DEJ
ETV/NBV
TSVch
TSVch
MAT
BIO
CHE
ANJ
VP
SJL
MAT
DEJ
NEJ
SJL
OBN
FYZ
TSVd
TSVd
SJL
CHE
GEG
MAT
ANJ
ROZVRH HODÍN PODĽA VYUČUJÚCICH
Školský rok 2014/2015
VYV5
Streda
6.
DEJ7
DEJ8
BIO6
SJL6
SJL5
SJL8
SJL9
DEJ9
IFV2
SJL7
ETV
6,9
TSVch
7,8,9
TSVch
7,8,9
NEJ8
NEJ6
NEJ7
BIO7
MAT7
SJL1
SJL2
SJL3,4 MAT6
1.
MAT1
MAT2
VLA3,4
MAT5
2.
SJL3,4
INF5
3. OBN6 SJL1 SJL2
ANJ9
HUV1,2
GEG7
4.
ANJ3,4
ZZS
MDV
5. VLA2
TSVch
6.
5,6
MAT8 ANJ7
MAT9 ANJ8
FYZ9 ANJ6
NBV5
NBV7
NBV6
NBV8,9
ŠKD1
VYV1 ŠKD2,3
PVC4
MAT7
BIO9
EBI5
PPB
TSVd
5,6,7
MAT7
BIO5
SJL5
SJL7
SJL8
SJL6
MAT9
MAT8
CHE9
FYZ8
MLD
SJL9
SJL5
ŠKD1
ŠKD
všetci
SJL9
SJL8
SJL7
SJL6
TRB3,4
TRB
MAT9 ANJ6
MAT8
FYZ7 ANJ8
PPB1,2
CHE8 ANJ7
FYZ9
ŠKD1,2
ŠKD
všetci
TSVd8,9
TSVd8,9
SJL1
SJL2
SJL3,4
MAT1 MAT2 MAT3,4
ANJ1,2 SJL3,4
ANJ3,4 TEV1,2
ANJ9 VYV3,4
MAT5
MAT6
GEG9
GEG5
INF6
p. Pivarčiová
p. Muocová
NBV3,4 ŠKD1,2
ŠKD
všetci
SJL1
SJL2
SJL3,4 MAT5
1.
MAT1 MAT2 MAT3,4 MAT6 DEJ9
2.
PDA2
SJL1 ANJ5 TEV3,4
NEJ9
3.
SJL3,4
INF7
DEJ8
BIO6
4. OBN5
GEG6
IFV3,4
5. OBN9
GEG8
HUV6,7
6.
6.
NBV1,2 ŠKD2E
ŠKD
všetci
NEJ9
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
Mgr. Ing.
Frindt
MAT8
MAT9
FYZ6
CHE8
CHE7
Mgr.
Luptáková
SJL9
SJL7
SJL5
SJL6
SJL8
DEJ6
SJL1
SJL2
SJL3,4 MAT5
1.
MAT1 MAT2 MAT3,4 MAT6
2.
SJL1
SJL2
SJL3,4
3.
ANJ3,4 TEV1,2 GEG5
4.
SEE/
5.
ANJ5 HUV3,4
TEH8
8.
Štvrtok
MAT7
BIO5
BIO8
INF9
VYV6,7
7.
Piatok
Mgr.
Bahnová
NEJ6
NEJ8
NEJ7
PhDr.
Jaššová
Mgr. Kinka
MAT5
MAT6
GEG9
Mgr.
Majerová
Mgr.
Hárvánkvá
Mgr.
Vargová
Mgr.
Herková
Mgr.
Šusterová
SJL1
SJL2
SJL3,4
1.
MAT1 MAT2 MAT3,4
2.
SJL1
SJL2
PDA3,4
3.
ANJ5 TEV3,4
4. OBN7
ANJ9 ETV2,3,4
5.
6. OBN8
Ing.
Kristová
Utorok
Pondelok
Učiteľ
Mgr.
Simonidesová
platný od 01. 09. 2014
MAT7
DEJ5
DEJ6
BIO7
INF8
HUV5
TSVch
5,6
37
TSVd
5,6,7
SJL9
SJL7
SJL5
SJL6
SJL8
MAT8 ANJ6
CHE9 ANJ8
FYZ8
MAT9 ANJ7
SEE/
TEH7
VYV1,2
ŠKD
všetci
Úväzky vyučujúcich na šk. rok 2014/2015 platné od 01. 09. 2014
Mgr. Simonidesová Mária – riaditeľka školy – 8 VH
Predmet
OBN
PDA
VLA
SEE
Ročník
5, 6, 7, 8, 9
2
2
8
Počet VH
5
1
1
1
Mgr. Šusterová Danka – zástupkyňa RŠ, TU 1. ročník – 14 VH
Predmet
SJL
MAT
Ročník
1
1
Počet VH
9
5
Mgr. Herková Gabriela – TU 2. ročnik – 23 VH
Predmet
SJL
MAT
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
Ročník
2
2
1-2
3-4
5
9
Počet VH
8
5
1
3
3
3
Mgr. Vargová Alena – TU 3. a 4. ročnik – 23 VH
Predmet
SJL
PDA
VLA
ETV
MAT
VYV
HUV
TEV
HUV
TEV
Ročník
3-4
3-4
3-4
1-4
3-4
3-4
3-4
3-4
1-2
1-2
Počet VH
9
1
1
1
4
1
1
2
1
2
Mgr. Harvánková Alžbeta – TU 5. ročnik – 23 VH
Predmet
MAT
GEG
GEG
INF
VYV
ZZS
Ročník
5, 6
6, 7, 8
5, 9
5, 6, 7
5 , 6+7
2. stupeň
Počet VH
10
3
4
3
2
1
38
Mgr. Kinka Marcel – TU 6. ročnik – 24 VH
Predmet
DEJ
DEJ
NEJ
TSVch
TSVch
ETV
HUV
HUV
MDV
Ročník
5, 7
6, 8, 9
6, 7, 8, 9
5, 6
7, 8, 9,
5-9
5
6+7
2. stupeň
Počet VH
2
6
8
2
2
1
1
1
1
Mgr. Majerová Jana – TU 7. ročník – 23 VH
MAT
BIO
BIO
IFV
IFV
INF
TSVd
TSVd
PPB
EBI
7
5, 6, 7
8, 9
2
3-4
8, 9
5, 6, 7
8, 9
2. stupeň
5
5
6
2
1
1
2
2
2
1
1
PhDr. Hrnčiarová Jaššová Zdenka – TU 8. ročnik – 25 VH
Predmet
SJL
Ročník
5, 6, 7, 8, 9
Počet VH
25
Mgr. Bahnová Viera – TU 9. ročnik – 23 VH
Predmet
MAT
CHE
CHE
FYZ
FYZ
MLD
SEE
Ročník
8, 9
7
8, 9
6, 7
8, 9
2. stupeň
7
Počet VH
10
1
4
2
4
1
1
Mgr. Daniela Luptáková
Predmet
ANJ
Ročník
6, 7, 8
Počet VH
9
39
Muocová Mária – vychovávateľka ŠKD – 27 VH
Predmet
ŠKD
VYV
VYV - PCV
PPB
Ročník
1-4
1-2
1/4
1-2
Počet VH
24
1
1
1
Mgr. Ing. Frind Ľudovít ICLic – 6 VH
Predmet
NBV
Ročník
1 +2, 3 + 4, 5, 6, 7, 8 +9
Počet VH
6
Ing. Ľubica Kristová
Predmet
TRB
TRB
Ročník
3-4
2. stupeň
Počet VH
1
1
40
Nadčasové hodiny pedagogických zamestnancov
v šk. roku 2014/2015 od 01. 09. 2014
Mgr. Danka Šusterová
2VH
UT – 1. VH
ST – 1. VH
SJL 1. roč.
SJL 1. roč.
Mgr. Viera Bahnová
1VH
ŠT – 1. VH
MAT 9. roč.
Mgr. Marcel Kinka
1VH
UT – 1. VH
NEJ 9. roč.
PhDr. Zdenka Hrnčiarová Jaššová
.
2VH
PO – 1.VH
UT – 1.VH
SJL 9. roč.
SJL 6. roč.
41
Časový rozpis vyučovania
1. VH
07. 35 – 08. 20
10 min
2. VH
08. 30 – 09. 15
20 min
3. VH
09. 35 – 10. 20
10 min
4. VH
10. 30 – 11. 15
10 min
5. VH
11. 25 – 12. 10
5 min
6. VH
12. 15 – 13. 00
30 min
7. VH
13. 30 – 14. 15
5 min
8. VH
14. 20 – 15.05
42
Predmetové komisie
Činnosť predmetovej komisie a metodického združenia riadi, usmerňuje a kontroluje jej
predseda, tento zvoláva zasadnutia s cieľom realizácie obsahu výučby.
Od 01. septembra 2014 riaditeľka školy ustanovuje nasledovné predmetové komisie:
1. Predmetová komisia spoločensko – vedných predmetov
predseda:
Mgr. Marcel Kinka
PK zahŕňa predmety: SJL, NEJ, ANJ, DEJ, OBN, ETV, VYV, HUV, TSV, TRB,
RUJ, MDV, PPB
2. Predmetová komisia prírodovedných predmetov
predseda:
Mgr. Alžbeta Harvánková
PK zahŕňa predmety: MAT, FYZ, CHE, ZEM, GEG, BIO, LPB, TEH, INF,
SEE, MLD
3. Metodické združenie
predseda:
Mgr. Alena Vargová
43
Riaditeľka Základnej školy Janova Lehota č. 97 ustanovuje v šk. roku
2014/2015 do funkcie:
Výchovný poradca:
Mgr. Viera Bahnová
Školská kronika:
Mgr. Danka Šusterová
Referent BOZP:
Mgr. Marcel Kinka
Referent PO:
Mgr. Marcel Kinka
Koordinátor prevencie vzniku
drog. závislosti:
Mgr. Alena Vargová
Koordinátor pre výchovu
k manželstvu a rodičovstvu:
Mgr. Janka Majerová
Koordinátor pre environmentálnu
výchovu
Mgr. Janka Majerová
Správcovia kabinetov, zbierok, učební a iných miestností:
Správcovia v zmysle Zákonníka práce zodpovedajú za ochranu majetku školy, vedú evidenciu
a podľa pokynov vykonávajú ročnú inventarizáciu. Každý vyučujúci osobne zodpovedá za používané
pomôcky, chráni ich pred nešetrným zaobchádzaním a odcudzením.
Kabinet biológie:
Mgr. Jana Majerová
Kabinet dejepisu:
Mgr. Marcel Kinka
Kabinet matematiky a geografie::
Mgr. Alžbeta Harvánková
Kabinet chémie a fyziky:
Mgr. Viera Bahnová
Kabinet HUV a ETV:
Mgr. Danka Šusterová
Kabinet SJL:
PhDr. Zdenka Jaššová
Kabinet VYV a TSV:
Mgr. Alena Vargová
Počítač. učebňa:
Mgr. Marcel Kinka
Učiteľ. knižnica:
Mgr. Danka Šusterová
Správca zborovne:
Mgr. Alena Vargová
Žiacka knižnica:
PhDr. Zdenka Jaššová
VP
Mgr. Viera Bahnová
44
Download

Plán práce na školský rok 2014/2015