Konferencia SVF
2013
Pracovné materiály
Poprad
30.novembra 2013
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Obsah
Program Konferencie SVF Návrh rokovacieho poriadku Konferencie SVF Návrh volebnéhoho poriadku Konferencie SVF Správa o činnosti štátnej reprezentácie SR Prehľad výsledkov štátnej reprezentácie Správa o činnosti úseku mládeže Správa o činnosti súťažnej komisie Správa o činnosti arbitrážnej komisie Správa o činnosti disciplinárnej komiesie Správa o činnosti zdravotnej komisie Správa o činnosti ObV SVF Bratislava Správa o činnosti ObV SVF Západ Správa o činnosti ObV SVF Stred Správa o činnosti ObV SVF Východ Správa o činnosti Asociácie volejbalových rozhodcov Správa o činnosti Asociácie volejbalových trénerov Správa činnosti úseku vzdelávania trénerov a metodiky Správa o činnosti úseku beachvolejbalu Prílohy 3 4 7 10 48 25 32 34 36 37 38 43 45 49 53 56 60 63 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
2
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Program Konferencie SVF Miesto: Poprad Dátum: 30. Novembra 2013 (sobota) o 9.00 hod. Prezentácia: 8.00 – 8.45 hod.
Program rokovania: 1.
Otvorenie rokovania a privítanie hostí 2.
Voľba pracovného predsedníctva Halanda Haťapka Haťapka
4.
Schválenie programu rokovania Schválenie rokovacieho a volebného poriadku Haťapka 5.
Voľba pracovných komisií - mandátová, volebná, návrhová Haťapka 6.
Odovzdanie vyznamenaní a ocenení SVF Halanda 7.
Správa prezidenta SVF Halanda 8.
Správa o hospodárení SVF Bukovská 9.
Správa o činnosti Slovak Volleymanagement s.r.o. Singer 10.
Správa predsedu ObV SVF Richman 11.
Správa predsedu dozornej rady SVF Holec 12.
13.
Prestávka Diskusia 14.
Predstavenie a prezentácia kandidátov na prezidenta SVF Haťapka 15.
Haťapka 16.
Voľba prezidenta SVF Voľba členov a predsedu DR SVF Haťapka 17.
Správa volebnej komisie 18.
Správa návrhovej komisie -­‐ návrh uznesenia 19.
Záver rokovania 20.
Obed 3.
30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
3
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Rokovací poriadok Konferencie SVF V súlade s článkom 6 ods. 3 Stanov SVF predkladá SR SVF návrh, aby sa Konferencia SVF riadila ustanoveniami tohto Rokovacieho poriadku. Článok 1 1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Úvodné ustanovenia Konferencia SVF je v zmysle článku 6, bod 1, Stanov SVF najvyšším orgánom SVF, ktorý sa schádza raz za dva roky. Rokovania konferencie sa s hlasom rozhodujúcim zúčastňujú: a) Členovia Dozornej rady b) Prezident c) Členovia Správnej rady d) Členovia Exekutívy SVF e) Predsedovia ObV SVF f) Členovia klubov. Za každý klub, ktorého družstvo hrá najvyššiu súťaž dospelých je delegovaný jeden zástupca g) Za Asociáciu volejbalových rozhodcov (AVR) – 1 delegát h) Za Asociáciu plážového volejbalu (APV) – 1 delegát i) Za Združenie volejbalových oddielov a klubov (ZVOK) -­‐ 1 delegát j) Členovia ostatných klubov, zvolení na oblastných konferenciách podľa počtu družstiev štartujúcich v súťažiach SVF podľa kľúča – za každých 10 družstiev 1 delegát. Rokovania konferencie sa zúčastňujú aj pozvaní čestní členovia SVF, ďalej pozvaní a schválení zástupcovia odborných komisií, členovia Sekretariátu SVF a pozvaní hostia. Konferenciu zvoláva Správna rada SVF. Pôsobnosť konferencie je uvedená v článku 6 ods. 8 Stanov SVF: a) Schvaľuje a ruší Stanovy SVF, ich zmeny a doplnky. b) Volí prezidenta SVF, predsedu a štyroch členov Dozornej rady. c) Prerokúva a berie na vedomie správu o činnosti za uplynulé obdobie. d) Prerokúva a berie na vedomie správu o hospodárení za uplynulé obdobie. e) Prerokúva a berie na vedomie správu Dozornej rady SVF. f) Prerokúva a berie na vedomie správy o činnosti asociácií, združení a odborných komisií a rád. g) Rozhoduje o vstupe, príp. zrušení členstva v FIVB, CEV, SOV a iných orgánoch a združeniach. h) Schvaľuje čestných členov SVF. i) Rozhoduje o zániku SVF. Konferencia je oprávnená rozhodovať a uznášať sa, keď sa jej rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina riadne pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim. Predložený 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
4
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
1.5.
2.1.
2.2.
návrh je schválený, keď s ním súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. Pri odvolaní alebo uvoľnení funkcionárov volených konferenciou je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. O spôsobe hlasovania -­‐ tajne alebo verejnom -­‐ rozhodne konferencia na základe hlasovania. O predložených návrhoch hlasujú delegáti konferencie v poradí, v akom boli podané. Článok 2 Komisie konferencie Komisie sú orgány vytvárané za účelom zabezpečenia plynulého priebehu konferencie. Každá pracovná komisia si zvolí svojho predsedu, ktorý riadi jej činnosť a je oprávnený vystupovať jej menom. 2.2.1. Návrhová komisia Návrhová komisia sa skladá z predsedu a dvoch členov. Úlohou Návrhovej komisie je vypracovať a prostredníctvom svojho predsedu predložiť na pripomienkovanie a schválenie konferencii program rokovania ako aj návrh záverečného uznesenia Konferencie. 2.2.2. Mandátová komisia Mandátová komisia sa skladá z predsedu a dvoch členov. Predseda Mandátovej komisie oboznámi prítomných s počtom pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim a s počtom delegátov s hlasom rozhodujúcim v rokovacej miestnosti t.j. overí uznášaniaschopnosť Konferencie. 2.2.3. Volebná komisia Volebná komisia ustanovená v zmysle čl. 6, bodu 6 Stanov SVF na základe návrhu SR SVF najneskôr 1 mesiac pred konaním konferencie sústreďuje pripomienky k predloženému návrhu funkcionárov, ktorých volí konferencia. Zabezpečí na základe predloženého návrhu riadny priebeh volieb, spočíta hlasy a informuje o výsledkoch volieb. 2.3. Všetky komisie vypracujú na základe svojej činnosti a výsledkov stručné písomné správy, ktoré podpíšu všetci členovia príslušných komisií. Tieto sú súčasťou uznesenia konferencie alebo zápisu z rokovania. Článok 3 3.1.
Priebeh konferencie Rokovanie konferencie riadi spravidla prezident SVF alebo prezidentom SVF poverený člen Správnej rady. 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
5
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Rokovanie konferencie sa riadi programom navrhovaným SR SVF a schváleným konferenciou. 3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.1.
4.2.
5.1.
5.2.
5.3.
Diskusie sa môžu zúčastniť: a) delegáti s hlasom rozhodujúcim, b) pozvaní hostia. Poradie prednesenia diskusných príspevkov je určené poradím, v akom boli podané pracovnému predsedníctvu. Delegáti sa prihlasujú do diskusie písomne na prihlasovacích lístkoch alebo zdvihnutím ruky. Účastník konferencie má právo predniesť príspevok v určenej dobe trvania, ktorú schváli konferencia. Účastníci konferencie majú právo k prednesenému príspevku predniesť faktickú poznámku v dĺžke trvania 1 min, ktorú nie je možné predĺžiť. Článok 4 Návrh uznesenia Návrhy a pripomienky k návrhu uznesenia môže podať každý delegát písomne, alebo ústne do termínu určeného konferenciou. Návrh uznesenia predkladá predseda návrhovej komisie a to v súlade s prednesenými alebo odovzdanými pripomienkami. Schvaľujú ho delegáti s hlasom rozhodujúcim. Článok 5 Záverečné ustanovenia Konferenciu pracovné predsedníctvo ukončí po prerokovaní všetkých bodov schváleného programu konferencie. Z rokovania konferencie zabezpečí Sekretariát SVF písomný a zvukový záznam, ktorého súčasťou je prezenčná listina účastníkov konferencie. Ospravedlnených a neprítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim treba zreteľne vyznačiť na prezenčnej listine a menovite uviesť v zázname. Tento rokovací poriadok s prípadnými zmenami a doplnkami, ktoré však nesmú byť v rozpore so Stanovami SVF, schvaľuje vždy konferencia ako súčasť programu rokovania konferencie. 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
6
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Volebný poriadok Konferencie SVF V súlade s čl. 6 bodu 3 Stanov SVF, predkladá SR SVF navrh, aby sa Konferencia SVF riadila ustanoveniami tohto Volebného poriadku. Článok 1 Úvodné ustanovenia 1.1. Konferencia SVF je v zmysle článku 6, bod 1 a článku 7, bod 1 Stanov Slovenskej volejbalovej federácie najvyšším orgánom Slovenskej volejbalovej federácie, ktorý sa schádza raz za dva roky. Rokovania konferencie sa v zmysle Stanov SVF s hlasom rozhodujúcim zúčastňujú: a) Členovia Dozornej rady b) Prezident c) Členovia Správnej rady d) Členovia Exekutívy SVF e) Predsedovia ObV SVF f) Členovia klubov. Za každý klub, ktorého družstvo hrá najvyššiu súťaž dospelých, je delegovaný jeden zástupca g) Za Asociáciu volejbalových rozhodcov (AVR) -­‐ 1 delegát h) Za Asociáciu plážového volejbalu (APV) -­‐ 1 delegát i) Za Združenie volejbalových oddielov a klubov (ZVOK) -­‐ 1 delegát j) Členovia ostatných klubov, zvolení na oblastných konferenciách, podľa počtu družstiev štartujúcich v súťažiach SVF podľa kľúča – za každých 10 družstiev 1 delegát. 1.2. Rokovania konferencie sa zúčastňujú aj pozvaní čestní členovia SVF, ďalej pozvaní a schválení zástupcovia odborných komisií, členovia Sekretariátu SVF a ďalší pozvaní hostia bez možnosti práva voliť. Článok 2 2.1.
2.2.
Volebná komisia Návrh na voľby, príp. uvoľnenie príslušných funkcionárov SVF predkladá konferencii volebná komisia ustanovená SR SVF v súlade s čl. 6 bod 6 Stanov SVF najneskôr 1 mesiac pred jej konaním a schválená konferenciou. Volebná komisia si zvolí svojho predsedu, ktorý spolu s ostatnými členmi riadia demokratický priebeh volieb. Po sčítaní hlasov volebná komisia vyhlasuje výsledky volieb. 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
7
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
Volebná komisia navrhne na príslušné funkcie do orgánov SVF kandidátov z členov SVF, pokiaľ konferencia nerozhodne inak. O priebehu volieb vypracuje volebná komisia stručnú písomnú správu, ktorá je súčasťou prijatého uznesenia konferencie. Článok 3 Zásady volieb Voľby na konferencii sa riadia volebným poriadkom schváleným konferenciou. Konferencia je oprávnená voliť a prijímať rozhodnutia, keď je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim. Do príslušných funkcií a orgánov SVF môžu byť v zmysle Stanov SVF zvolení riadni alebo čestní členovia SVF riadne pozvaní na konferenciu, keď sú na konferencii prítomní a súhlasia s vykonávaním funkcie. Navrhovaní kandidáti do funkcii v orgánoch SVF sa musia k zvoleniu funkcie vyjadriť, prípadne navrhovanú funkciu neprijať. Voľby sa konajú tajným alebo verejným hlasovaním na základe rozhodnutia konferencie. Pri tajných voľbách je hlasovací lístok neplatný, ak: a) je zakrúžkovaný vyšší počet kandidátov na funkciu; b) nie je zakrúžkovaný ani jeden kandidát; c) sú vpisované ďalšie údaje. Právo voliť a hlasovať majú všetci delegáti SVF starší ako 18 rokov s hlasom rozhodujúcim a to na základe mandátu overeného mandátovou komisiou. Zvolený je ten kandidát, ktorý dostane platné hlasy nadpolovičnej väčšiny prítomných členov na rokovaní. V prípade, keď z dvoch navrhovaných kandidátov nedostane ani jeden nadpolovičnú väčšinu, je zvolený ten kandidát, ktorý dostane väčší počet hlasov. V prípade, keď z troch a viacerých kandidátov nedostane ani jeden nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných delegátov, postupujú do druhého kola dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov. V druhom kole víťazí kandidát, ktorý získa väčší počet hlasov. Volebný akt je neplatný, ak počet odovzdaných hlasov je vyšší ako je počet prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. V takom prípade volebná komisia vyhlási voľby za neplatné a voľby sa musia opakovať. 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
8
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
3.10. Voľba čestných členov SVF sa koná verejným hlasovaním delegátov s hlasom rozhodujúcim. K zvoleniu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov. Článok 4 4.1.
4.2.
Voľby orgánov SVF Konferencia volí svojich členov v zmysle článku 7, Stanov SVF do týchto funkcii v orgánoch SVF: a) prezidenta SVF, b) predsedu a štyroch členov Dozornej rady SVF. Funkcionári orgánov SVF sú volení na 4–ročné volebné obdobie. Článok 5 5.1.
5.2.
Záverečné ustanovenia Tento Volebný poriadok s príp. zmenami a doplnkami, ktoré nesmú byť v rozpore so Stanovami SVF, schvaľuje konferencia ako súčasť programu rokovania konferencie. Podľa tohto volebného poriadku sa postupuje aj na rokovaní mimoriadnej konferencie, pokiaľ sa na nej konajú voľby. 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
9
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Správa o činnosti štátnej reprezentácie v období 2012-­‐2013
Počas posledných dvoch rokov jednotlivé reprezentačné družstvá so svojimi realizačnými tímami pravidelne pracovali a odviedli veľký kus práce. Napriek vynaloženému úsiliu nemôžeme byt spokojní s výsledkami všetkých družstiev. Kadeti Slovenska nevyužili domáce prostredie a veľmi tesne nepostúpili na záverečný turnaj Majstrovstiev Európy, ale najmä opakovane nevyužité šance v kvalifikáciách a druhá neúčasť družstva žien na ME je náš neúspech a nenaplnenie hlavného cieľa. Reprezentačné družstvo mužov Mužská volejbalová reprezentácia si výsledkom na Majstrovstvách Európy v roku 2011 zabezpečila priamu účasť na nasledujúcich ME, ktoré sa konali tento rok v Dánku s Poľsku. Priamym postupom na tohtoročné ME sme splnili jeden z našich prvotných cieľov, postúpiť na ME. Napriek tomu nás v tomto období čakala náročná kvalifikácia o postup na Olympijské hry, pravidelná Európska liga slúžiaca ako príprava na tohtoročné ME a v neposlednom rade aj samotné Majstrovstvá Európy v Dánsku a Poľsku. Cieľom reprezentačného družstva v tomto období bolo postúpiť čo najďalej v olympijskej kvalifikácií a prostredníctvom EL zabojovať o postup do Svetovej ligy. Po úspechu na ME v roku 2011 nás hneď v novembri čakal domáci náročný olympijský predkvalifikačný turnaj za účasti Čiernej hory, Estónska, Rakúska, Španielska a Turecka. Cieľom nášho družstva bol postup do ďalšej fázy olympijskej kvalifikácie, ktorá sa konala v roku 2012 vo Varne. Turnaj bol premiérou nášho nového trénerského tandemu Chrtiansky – Kravárik. Cieľ sa nám podarilo splniť, aj keď sme o postup do finále turnaja museli otáčať nepriaznivý stav v semifinále proti Turecku, keď sme prehrávali už 1:2 na sety. V samotnom finále sme podľahli v piatich setoch Španielsku, napriek tomu sme cieľ splnili a postúpili ako jedno z dvoch družstiev na druhom mieste do záverečnej fázy kvalifikácie OH. Na kvalifikačnom turnaji o postup na OH štartovalo 8 top európskych družstiev, pričom miestenku na OH si mohol vybojovať iba víťaz turnaja. Našu prípravu čiastočne narušila neistota okolo štartu Tomáša Kmeťa, ktorý na poslednú chvíľu z rodinných dôvodov pricestoval za družstvom až priamo do Bulharska. Družstvá, ktoré štartovali na turnaji, patria nielen do európskej, ale aj svetovej špičky, čo rozhodlo o tom, že sa naše šance na postup skončili už v skupine a skončili sme na nepostupovom 3. mieste za Talianskom a Nemeckom. Kvalita hráčov našich súperov, doplnená o skúsenosti z finálových turnajov MS a ME resp. pravidelná účasť všetkých našich súperov vo Svetovej lige boli rozhodujúcimi faktormi, prečo sa nám podarilo vyhrať iba jediný zápas s Fínskom, a v ostatných dvoch sme neuspeli. Naše družstvo momentálne nie je na úrovni, kedy by sme mohli porážať súperov z užšej špičky na vrcholných podujatiach. Slovensko je spoločne s Tureckom jediným družstvom, ktoré štartovalo vo všetkých ročníkoch Európskej ligy. Napriek tomu, že najlepšie európske družstvá štartujú vo Svetovej lige, pristupujeme k danej súťaži maximálne zodpovedne a s najvyššími ambíciami. Dôvodom 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
10
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
je možnosť víťaza, poprípade účastníka finálového turnaja bojovať v kvalifikácií Svetovej ligy. Z toho dôvodu cieľom v ostatných dvoch ročníkoch bola účasť vo finále EL. Je nesmierne náročné motivovať starších, skúsenejších hráčov nastúpiť v EL, najmä v roku keď pred nami nie je žiadna vrcholná akcia, čo má vplyv následne na výsledky družstva. Náročné sezóny v kluboch, mnohokrát zranenia hráčov resp. osobné dôvody sú časté dôvody prečo v EL nenastupujeme v najsilnejšom zložení. Napriek neúčasti Masného, Kmeťa, Kohúta, Ondrušeka, Diviša, Nemca, Michaloviča sa nášmu družstvu podarilo v roku 2012 postúpiť do finále EL, ktoré sa konalo v Tureckej Ankare. Nie celkom ideálny model prípravy pred odchodom, príliš optimistické vyhlásenia nášho družstva a neúčasť našich najlepších hráčov, boli dôvody, prečo sme nevyhrali ani jedno stretnutie a skončili na 4. mieste. Prvenstvo si vybojovalo nakoniec relatívne mladé družstvo Holandska, ktoré neskôr uspelo aj v kvalifikácii Svetovej ligy. Nás môže o to viac hnevať, že sme v roku, keď sa nekonali ME, nevyužili šancu, že družstvá nenastúpili v najsilnejších zloženiach a neuhrali lepší výsledok a viac nezabojovali o Svetovú ligu. V tomto roku EL sme opäť nenastúpili v kompletnom zložení. Dlhodobé zranenie Lukáša Diviša, rehabilitácia chrbtice Tomáša Kmeťa, študijné povinnosti Skladaného resp. osobné dôvody Ogurčáka a Martina Nemca znamenali, že sme počas celej EL podávali kolísavé, nestabilné výkony. Prehrali sme dokonca 2 x s Rakúskom a ani v jednom stretnutí sme si nedokázali poradiť s neskorším víťazom EL Belgickom. Najmä neúčasť smečiarov Diviša a Ogurčáka sa počas EL ukázal ako veľký problém, keď sme trápili najmä na smečiarskom poste /na prihrávke aj v útoku/. Pre Patáka to boli prvé zápasy v reprezentácií v základnej zostave, Chrtiansky väčšinu sezóny sedel na lavičke silného Trentína. Trvalo takmer polovicu EL, pokiaľ sa začali smečiari presadzovať a podávať vyrovnanejšie výkony. Po strate šance postúpiť do finále EL, tréneri družstva na posledné dva turnaje nenominovali Masného s Kohútom, ktorých nahradili mladší hráči. Napriek tomu, že družstvu chýbala výraznejšia osobnosť, je pozitívom, že hráči ako Chrtiansky, Paták, Palgut resp. junior Gavenda získali ďalšie skúsenosti, ktoré môžu neskôr zužitkovať. Potvrdilo sa, že pokiaľ sa chceme čo najlepšie pripraviť na ME, je potrebné aby sme hrali EL v najsilnejšom zložení. Pokiaľ sa hráči majú dostať do optimálnej fyzickej kondície a pripraviť sa čo najlepšie po hernej stránke, musíme odohrať EL v čo najsilnejšom zložení a zároveň opäť zabojovali o postup do Svetovej ligy. Do prípravy na samotné ME sme už nastúpili v takmer kompletnom zložení. Chýbal dlhodobo zranený Lukáš Diviš, ktorý napriek úsiliu sa nezotavil po vážnom zranení kolena a ME neabsolvoval. Dlhodobé problémy s ramenom ovplyvnili prípravu Milana Bencza a opätovné študijne povinnosti pripravili o účasť na ME Skladaného. S dlhodobým predstihom sa nám podarilo zabezpečiť súperov najvyššieho svetového rangu. Zápasy nám postupne potvrdili Taliani, Fíni a najmä ostatní víťazi Olympijských hier v Londýne Rusi. Cieľom družstva v Poľsku bolo umiestenie do 8. miesta, čo znamenalo najprv postúpiť zo skupiny. Cesta mala viesť v prvom rade cez družstvo Turecka, nakoľko v zápasoch proti Francúzsku a Poľsku boli súperi papierovo silnejší od nás. Už v prvom zápase proti výborne hrajúcim Francúzom sa prejavili naše slabiny. Od prvého zápasu sme sa trápili najmä na prihrávke, nestabilite na útoku, ale problémy sme mali aj na nahrávke. V podobnom výkone sme pokračovali aj v kľúčovom stretnutí proti Turecku. Naši kľúčoví hráči Masný, Nemec, čiastočne aj Ogurčák nezvládli zápas a museli byť vystriedaní po strate dvoch setov 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
11
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
mladšími hráčmi z lavičky Zaťkom, Patákom, Benczom, ktorí prispeli k obratu stretnutia, čo nám za určitých okolností zaručovalo postup zo skupiny. V stretnutí s Poľskom sme nastúpili s víťaznou „mladšou“ zostavou zo stretnutia s Tureckom. Od tretieho setu sme nedokázali zareagovať na striedania Poliakov a napriek dobrému výkonu sme nakoniec podľahli 3:1.V poslednom našom stretnutí sme dokázali s Rusmi držať krok len v úvode 1. setu. Postupne sa Rusi zlepšili na podaní, čo bola ich veľká zbraň, ako aj v útoku. V útoku sa dokázali presadiť najmä Bencz a Chrtiansky, ale to na silné družstvo Ruska nestačilo. Po vypadnutí vo štvrťfinále družstvo obsadilo na ME celkovo 11. miesto, čo je približne reálnym odrazom postavenia nasej mužskej volejbalovej reprezentácie v silnej európskej konkurencii. Absencia nášho asi momentálne najlepšieho hráča Lukáša Diviša, nie najlepšie výkony skúsených hráčov Masného, Nemca, ktorí zaostali za očakávaniami, menšie skúsenosť hráčov na kľúčových postoch /Chrtiansky, Paták/, nie optimálna fyzická pripravenosť Ogurčáka, ktorý nedokázal dohnať v príprave dlhý herný výpadok, malá konkurencia na jednotlivých postoch, ako aj slabšie obsadenie na poste libera sú hlavné dôvody nedosiahnutia ešte lepšieho umiestnenia a cieľa vytýčeného pred ME. Na druhej strane sa ukázalo, že na hráčoch ako Bencz, Zaťko, Chrtiansky, Paták, doplnených o skúsených hráčov Kmeťa, Kohúta, Skladaného a Diviša sa dá stavať a do budúcnosti môžu tvoriť kostru reprezentačného družstva. Ďalej je potrebné pracovať s talentovanými mladými hráčmi Gavendom, Palgutom resp. Halandom, ktorí by mali dostať čoraz viac priestoru a hlavne nájsť v mládeži vhodný typ hráča na post libera, kde máme problémy a bohužiaľ nemáme zatiaľ vhodný tip ani v strednej generácií hráčov. Naše družstvo sa momentálne nachádza vo období, keď naši najskúsenejší hráči sa nachádzajú v najlepšom volejbalovom veku. Pre hráčov ako Masný, Kmeť, Kohút či Ogurčák bude pravdepodobne nasledujúca kvalifikácia o postup ma Majstrovstvá sveta jednou z posledných šancí ako sa prebojovať na vrcholný šampionát. Doplnené skúsenosťami Diviša či Bencza resp. mladšími hráčmi, Chrtianskym s Patákom, by sa nám mohol náš cieľ naplniť. Žreb k nám bol veľmi priaznivý a spoločne s Fínskom, Ukrajinou či Gréckom máme asi najprijateľnejšiu skupinu. Asi najväčším favoritom budú Fíni, ale veľmi silné bude aj družstvo Ukrajiny. Stále to však sú súperi z druhého rangu, ktorých by sme mohli zdolať a vybojovať historickú prvú účasť na MS. To je aj cieľom Slovenskej volejbalovej federácie a talianskeho trénera Flavia Gulinelliho, s ktorým začiatkom novembra uzavrela jednoročný kontrakt s opciou. Reprezentačné družstvo žien
Musíme opäť konštatovať, že výsledky nášho reprezentačného družstva žien neboli podľa našich predstáv. Družstvo žien za ostatné dva roky absolvovalo predkvalifikačný turnaj o postup na Olympijské hry, kvalifikácie na Majstrovstvá sveta a Majstrovstvá Európy respektíve so študentkami Svetovú letnú univerziádu v tomto roku. Ani na jednom turnaji sme sa nedokázali presadiť a urobiť výraznejší výsledok. Najväčší dôraz sa po neúspechu v poslednej kvalifikácií kládol na kvalifikačný turnaj o postup na ME v tomto roku, kam bola smerovaná maximálna priorita, čomu zodpovedala aj naša žiadosť organizovať jeden z dvoch turnajov. Bohužiaľ ani výhoda domáceho prostredia 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
12
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
nám nepomohla a nepodarilo sa nám postúpiť priamo z prvého miesta. V Poprade sme nevyužili mečbal /na víťazstvo 3:1/ v zápase so Španielskom, ani vedenie 14:11 v piatom sete s tým istým súperom na druhom turnaji v Izraeli. Ďalšiu šancu sme mali v tomto roku, kde sme sa v dvoch vzájomných zápasoch stretli s Bieloruskom, proti ktorému sme si verili, že uspejeme. Herný výkon v tomto roku nebol optimálny. Prípravu narušili štátne skúšky viacerých hráčok aj tak úzkeho kádra /Pencová, Salanciová, Kuciaková/, slabá herná prax Bramborovej z ostatnej sezóny ako aj neúčasť Radosovej z dôvodu zmeny občianstva výrazne ovplyvnili výkon nášho družstva. Trápili sem sa na smečiarskom poste, kde nám z roku 2012 chýbali v podstate všetky 3 smečiarky /Salanciová a Radosová v tíme chýbali, Bramborovej výkonnosť bola nedostatočná/. Pri neúčasti Moniky Smák, ktorá sa stala asistentkou trénera Čadu, sa ukázal aj problém na nahrávke, kde nám viazla súhra s hráčkami a taktická stránka nahrávky bola tiež problémom. Pri konfrontácii so súpermi sa potvrdilo, že ani kondičná a silová pripravenosť našich hráčok nie je na najlepšej úrovni, kde za konkurenciou zaostávame. Dovolíme si konštatovať, že napriek vyše mesačnej príprave, zápasmi s neskorším vicemajstrom Európy Belgickom a turnaju o postup na MS sa našim trénerom nepodarilo nájsť ideálnu zostavu počas celej reprezentačnej sezóny. Paradoxne najlepší zápas sme odohrali v odvetenom stretnutí proti Bielorusku. Napriek tomu, že takmer celé družstvo postihli vážne zažívacie problémy, ktoré ich trápili nepretržite takmer 20 hodín pred stretnutím. Viaceré z nich na stretnutie nenastúpili, napriek tomu sme stretnutie vyhrali 3:1, ale v rozhodujúcom zlatom sete sme nedokázali udržať vedenie 12:8 a 13:11, prehrali sme 16:14 a z postupu sa radoval súper z Bieloruska. Ukázalo sa, že naše družstvo nemá vodcovskú osobnosť, ktorá by dokázala na seba zobrať zodpovednosť v rozhodujúcich chvíľach. Stredoeurópska liga, kde väčšina hráčok hrá, nie je dostatočne kvalitná, aby hráčky zvládli náročné stretnutia na medzinárodnej úrovni. Nedostatok skúsenosti z ťažkých medzinárodných zápasov v seniorskej reprezentácii, kvalitatívna úroveň ligových súťaži kde hráčky pôsobia, nízky vekový priemer nášho družstva, to boli všetko čiastočné príčiny, prečo sme nevyužili 2 veľké príležitosti na postup na ME, ktoré sa konali v roku 2013. Na základe viacerých faktorov navrhla reprezentačná rada nepredĺžiť spoluprácu s trénerom Čadom a po dlhých 12tich rokoch Slovenská volejbalová federácia ukončila vzájomnú spoluprácu. Reprezentačná rada z viacerých kandidátov navrhla vymenovať za hlavného trénera Mareka Rojka, ktorý s viacerými hráčkami spolupracoval v juniorskom tíme a zúčastnil sa s nimi na ME a MS junioriek. Pozitívom je, že sa postupne v družstve etablovali bývalé hráčky z ročníka 1992, ktoré patrili k svetovej špičke vo svojom ročníka. Pevne veríme, že hráčky ako Kóšová, Crkoňová, Nikmonová, Drobňáková, Abrhámová, Smataníková, či Radosová /ustúpila od myšlienky zmeny občianstva/ sa postupne začnú presadzovať aj na seniorskej úrovni a potvrdia svoj potenciál, ktorý majú. Viaceré hráčky prestúpili do lepších klubov a pravidelne budú nastupovať v kvalitnejšej súťaži, kde najmä nemecká liga by mala výrazne napomôcť v napredovaní našich hráčok /Crkoňová, Pencová, Hrončeková, Valachová, Radosová, Viestová/. 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
13
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Cieľom družstva v nasledujúcom období je stabilizácia výkonnosti a postup na nasledujúce Majstrovstvá Európy. Kvalifikačný žreb k nám bol priaznivý a v kvalifikácii sa stretneme s Rakúskom, Rumunskom a postupujúcim družstvom z 1. kola kvalifikácie. Januárový turnaj o postup na Majstrovstvá sveta, ktorý odohráme v bulharskej Sofii, kde odohráme 3 kvalitné stretnutia s Bieloruskom, Bulharskom a Českom by nám v našom cieli mohli byť nápomocný. Reprezentačné družstvá kadetov a juniorov Chlapčenským tímom sa nepodarilo postúpiť na finálový turnaj ME resp. MS. Juniori pod vedením trénera Gábora neuspel ani vo svojej druhej vrcholnej akcii a v apríli 2012 nepostúpil z ťažkej skupiny v Turecku na ME juniorov. Členská základňa, kvalitatívna úroveň našich hráčov a súťaží nás jednoznačne stavia do nevýhody oproti konkurencii. Navyše pokiaľ nie sme nasadení do vyšších košov pri kvalifikačnom žrebe ako tomu bývalo v minulosti, je pre nás momentálne veľmi náročné postúpiť na finálový turnaj. To boli dôvody, prečo sme sa spoločne s Českou republikou žiadali o usporiadanie finálového turnaja ME, ktorý budeme organizovať začiatkom septembra v roku 2014. Samotná organizácia nám zabezpečila priamu účasť na turnaji a v neposlednom rade množstvo bodov do európskeho rebríčka, ktorý je podstatný pri nasadzovaní družstiev pri žrebe kvalifikačných skupín. Slovenská volejbalová federácia sa dohodla na spolupráci s trénerom Palgutom, ktorý sa stal šéftrénerom v COP Trenčín, kde momentálne pôsobia takmer všetci juniorskí reprezentanti. Od jeho dlhoročných skúseností na najvyššej úrovni si sľubujeme veľmi veľa v príprave mladých hráčov. Aj keď bohužiaľ disponujeme úzkym kádrom, o hráčoch ako Krajčovič, Gavenda, Nemec, Ondrovič, či Porubský s Jurkom by sme mali ešte počuť aj v súvislosti so seniorským družstvom. V kvalifikácii o postup na ME kadetov sme v silnej konkurencii, skončili na nepostupovom 3. mieste za Poľskom a Bulharskom, po 2 prehrách v piatich setoch. Pripravili sme sa o minimálne 5 kvalitných stretnutí na finálovom turnaji. V rámci samotnej prípravy na ME juniorov bol tréner Palgut poverený vedením družstva na svetovej kvalifikácii, kde základ tímu tvorili hráči práve kadetského ročníka, ktorí boli doplnení o 2 juniorov. Veríme, že sa kvalitná práca prejaví aj do výkonu a výsledku nášho družstva na Majstrovstvách Európy juniorov. Reprezentačné družstvá kadetiek a junioriek V dievčenskej kategórií sa nám podarilo čiastočne udržať nastavenú vysokú latku. Trénerka Eva Koseková potvrdila kvalitu družstva junioriek 1996 a z domácej kvalifikácie postúpili na finálový turnaj Majstrovstiev Európy v Turecku. Na ME junioriek v Turecku sme mali cieľ postúpiť zo skupiny, čo by znamenalo umiestenie do 8. miesta. Cieľ sa nám nepodarilo splniť, nakoľko sme skončili na nepostupovom 5. , celkovo 11. mieste. Prípravu výrazne ovplyvnili zranenia najmä stredových hráčok, keď zo 4-­‐5 kvalitných blokárok nastúpila iba Stümpelová, aj to po vážnych zdravotných komplikáciách a absolvovaní nekompletnej prípravy. Ani športová forma ostatných kľúčových hráčok nebola zo začiatku turnaja optimálna. Naše družstvo patrilo medzi najnižšie na turnaji, z čoho pramenili problémy na útoku proti kompletnej obrane na sieti resp. v útoku po obrane v poli. Fyzická pripravenosť 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
14
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
našich mladých hráčok ako aj hráčov je dlhodobým problémom. V mládežníckych družstvách na Slovensku takmer neexistuje silová príprava a tomto ukazovateli patríme k horšie pripraveným družstvám. Veľmi výrazne zaostávame za družstvami, ktoré sú účastníkmi finálových turnajov ME, čo bolo jednoznačne vidieť aj na turnaji junioriek v Turecku. Napriek tomu, že družstvo neuspelo vo svojej poslednej akcii, kvalifikácii o postup na MS junioriek, kam sa kvalifikoval iba víťaz zo 4 člennej skupiny, družstvo naplnilo svoj potenciál, využilo výhodu vysokého umiestenia pri žrebovaní kvalifikačných skupín a postupne napredovalo. Účinkovaním na 3 vrcholných podujatiach (6.miesto na ME Kadetiek, 10.miesto na MS kadetiek, 9.miesto na MEJ) robilo svojimi výsledkami dobré meno Slovenskej volejbalovej federácií a Slovenskej republike zároveň. Do nasledujúceho obdobia bude dôležité aby sa mladé slovenské hráčky presadili na seniorskej úrovni a niektoré sa postupne prebojovali do seniorského reprezentačného družstva. Musíme konštatovať, že družstvo kadetiek /ročník narodenia 1998/ pod vedením trénera Spišáka nevyužilo svoju výhodu dobrého nasadenia a nedokázalo sa presadiť vo svojej januárovej kvalifikácii. Ukázalo sa, že hráčky tohto ročníka nie sú výkonnostne na takej úrovni ako dva predchádzajúce výbery. Úzky káder, rozptýlenie hráčok do viacerých klubov, úroveň mládežníckych súťaží a slabá fyzická pripravenosť boli vážnymi dôvodmi neúspechu. Pozitívom do nasledujúceho obdobia je, že nasledujúci ročník kadetiek /ročník 1998/ má viacero perspektívnych a somatitipovo dobrých hráčok, čo nám dáva určité šance vychovať vhodné tipy hráčok pre vrcholový volejbal na najvyššej úrovni. Veľkou nevýhodou je, že hráčky sú momentálne takmer každá v inom klube, čo sú negatívne faktory pre napredovanie. Napriek tomu veríme, že trénerovi Popelášovi sa jeho kolegom sa podarí v nasledujúcom období urobiť maximum a postupne napredovať. Reprezentačné rady Reprezentačné rady mužov a mužov sa pravidelne stretávali na svojich zasadnutiach, kde sa zaoberali nomináciami jednotlivých družstiev na vrcholné akcie, určovali výkonnostné ciele, vyhodnocovali výsledky, účinkovanie našich družstiev a z jednotlivých akcií a robili závery pre činnosť v nasledujúcom období. Odporúčali účasti našich družstiev na významných podujatiach /Európska liga, Svetová letná univerziáda a pod./. Na svojich zasadnutiach sa zaoberali aj návrhmi na vymenovanie zodpovedných trénerov jednotlivých reprezentačných družstiev resp. ich odvolaním z funkcie. Reprezentačná rada žien: • Marek Prokeš -­‐ predseda RR • Tomáš Singer • Jozef Mihalco • Vladimír Hančík • Vladimír Přidal /od 2013/ Zasadala za ostatné obdobie 2 rokov celkovo 5 krát. Reprezentačná rada mužov: • Marek Prokeš -­‐ predseda RR • Tomáš Singer • Jozef Mihalco 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
15
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
•
•
Rostislav Chudík Vladimír Přidal /od 2013/ Zasadala za obdobie 2 rokov celkovo 3 krát. V Bratislave, 17.11.2013 Mgr. Marek Prokeš Športový riaditeľ SVF 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
16
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
PREHĽAD VÝSLEDKOV REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV VÝSLEDKY REPREZENTÁCIE MUŽOV 2012 -­‐ 2013
Olympijská predkvalifikácia (Poprad, SR): november 2011
A-­‐skupina: Slovensko -­‐ Rakúsko Slovensko -­‐ Španielsko semifinále: Slovensko -­‐ Turecko finále: Slovensko -­‐ Španielsko 3:0 (21, 14, 19) -­‐ 22. novembra 3:1 (-­‐26, 18, 23, 14) -­‐ 23. novembra 3:2 (22, -­‐23, -­‐17, 17, 12) -­‐ 25. novembra 2:3 (-­‐20, 21, -­‐23, 21, -­‐15) -­‐ 26. novembra
ROK 2012 Prípravné zápasy: Bulharsko -­‐ Slovensko Bulharsko -­‐ Slovensko 3:0 (21, 19, 17) -­‐ v Samokove 4. mája 0:3 (-­‐21, -­‐16, -­‐21) -­‐ v Samokove 5. mája
Olympijská kvalifikácia, Sofia (Bul.): Slovensko -­‐ Nemecko 0:3 (-­‐19, -­‐22, -­‐20) -­‐ 8. mája Slovensko -­‐ Fínsko 3:1 (20, 16, -­‐21, 19) -­‐ 10. mája Slovensko -­‐ Taliansko 0:3 (-­‐23, -­‐13, -­‐22) -­‐ 11. mája Európska liga: 1. turnaj, Katerini (Gréc.): Slovensko -­‐ Izrael Slovensko -­‐ Španielsko Slovensko -­‐ Grécko 2. turnaj, Teruel (Šp.): Slovensko -­‐ Grécko Slovensko -­‐ Dánsko Španielsko -­‐ Slovensko 3. turnaj, Raanana (Izr.): Slovensko -­‐ Grécko Slovensko -­‐ Dánsko Slovensko -­‐ Izrael 5. turnaj, Košice (SR): Slovensko -­‐ Dánsko Slovensko -­‐ Izrael Slovensko -­‐ Španielsko 30/11/2013
3:0 (20, 22, 27) -­‐ 24. mája 1:3 (-­‐20, 19, -­‐19, -­‐21) -­‐ 25. mája 2:3 (-­‐23, 21, 20, -­‐21, -­‐10) -­‐ 26. Mája 3:0 (18, 19, 18) -­‐ 1. júna 2:3 (19, -­‐20, 22, -­‐19, -­‐13) -­‐ 2. júna 3:2 (-­‐24, -­‐23, 17, 23, 11) -­‐ 3. Júna 3:1 (19, -­‐24, 12, 19) -­‐ 8. júna 3:0 (24, 21, 22) -­‐ 9. júna 3:2 (17, -­‐24, 24, -­‐25, 14) -­‐ 10. júna 3:0 (15, 15, 23) -­‐ 22. júna 3:1 (23, 16, -­‐22, 20) -­‐ 23. júna 1:3 (-­‐19, -­‐23, 21, -­‐26) -­‐ 24. júna Konferencia SVF - Pracovné materiály
17
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
FINAL FOUR, Ankara (Tur.): Semifinále: Slovensko -­‐ Holandsko o 3. miesto: Slovensko -­‐ Španielsko 0:3 (-­‐15, -­‐23, -­‐24) -­‐ 30. júna 1:3 (-­‐26, 27, -­‐20, -­‐26) -­‐ 1. júla
ROK 2013
Prípravné zápasy: Slovensko -­‐ Česko Maďarsko -­‐ Slovensko Maďarsko -­‐ Slovensko Európska liga: 1. turnaj, Viedeň (Rak.): Slovensko -­‐ Dánsko Slovensko -­‐ Rakúsko Slovensko -­‐ Belgicko 2. turnaj, Slagelse (Dán.): Slovensko -­‐ Rakúsko Dánsko -­‐ Slovensko Slovensko -­‐ Belgicko 3. turnaj, Deurne (Bel.): Belgicko -­‐ Slovensko Rakúsko -­‐ Slovensko Slovensko -­‐ Dánsko 4. turnaj, Nitra (SR): Slovensko -­‐ Rakúsko Slovensko -­‐ Dánsko Slovensko -­‐ Belgicko Prípravné zápasy: Slovensko -­‐ Fínsko Slovensko -­‐ Fínsko Taliansko -­‐ Slovensko Taliansko -­‐ Slovensko Slovensko -­‐ Rusko 3:0 (21:17, 21:14, 21:17) -­‐ v Poprade 30. mája 2:3 (-­‐17, -­‐19, 17, 17, -­‐6) v Kesckeméte 7. júna 3:1 (14, 28, -­‐15, 21) v Kesckeméte 8. júna
3:0 (15, 19, 16) -­‐ 13. júna 1:3 (-­‐22, 15, -­‐18, -­‐19) -­‐ 14. júna 0:3 (-­‐12, -­‐12, -­‐20) -­‐ 15. Júna 1:3 (13, -­‐18, -­‐17, -­‐19) -­‐ 20. júna 1:3 (-­‐14, -­‐23, 19, -­‐12) -­‐ 21. júna 1:3 (18, -­‐20, -­‐17, -­‐17) -­‐ 22. Júna 3:1 (23, -­‐17, 19, 18) -­‐ 28. júna 1:3 (16, -­‐14, -­‐19, -­‐16) -­‐ 29. júna 3:0 (10, 15, 18) -­‐ 30. Júna 3:0 (18, 14, 18) -­‐ 4. júla 3:1 (10, -­‐19, 13, 13) -­‐ 5. júla 1:3 (23, -­‐10, -­‐14, -­‐18) -­‐ 6. júla 3:0 (17, 16, 27) -­‐ v Nitre 30. augusta 2:3 (-­‐17, -­‐18, 17, 20, -­‐13) -­‐ v Nitre 31. augusta 3:0 (21, 22, 26) -­‐ v Cavalese, 7. septembra 3:1 (-­‐22, 20, 20, 20) -­‐ v Schiu, 8. septembra 0:3 (-­‐20, -­‐17, -­‐20) v Bratislave (NTC) 17. septembra Majstrovstvá Európy: B-­‐skupina (Gdansk): Slovensko – Francúzsko Slovensko -­‐ Turecko Slovensko -­‐ Poľsko 30/11/2013
0:3 (-­‐20, -­‐33, -­‐26) -­‐ 20. septembra 3:2 (-­‐18, -­‐16, 20, 21, 17) -­‐ 21. septembra 1:3 (-­‐24, 20, -­‐19, -­‐22) -­‐ 22. septembra Konferencia SVF - Pracovné materiály
18
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Play-­‐off o postup do štvrťfinále (Gdansk): Slovensko -­‐ Rusko 0:3 (-­‐20, -­‐14, -­‐21) -­‐ v 24. septembra
VÝSLEDKY REPREZENTÁCIE ŽIEN 2012 -­‐ 2013 Olympijská predkvalifikácia, Kaliningrad (Rus.): Rusko – Slovensko 3:0 (14, 18, 11) – 9. Novembra 2011 Slovensko – Belgicko 0:3 (-­‐17, -­‐16, -­‐14) – 11. Novembra 2011 ROK 2012 Prípravné zápasy: Francúzsko -­‐ Slovensko Francúzsko -­‐ Slovensko Francúzsko -­‐ Slovensko Maďarsko -­‐ Slovensko Maďarsko -­‐ Slovensko Azerbajdžan -­‐ Slovensko Azerbajdžan -­‐ Slovensko Azerbajdžan -­‐ Slovensko Azerbajdžan -­‐ Slovensko Slovensko – Muszyna (Poľ.) Slovensko -­‐ Maďarsko Slovensko -­‐ Maďarsko 3:0 (16, 19, 22) -­‐ v Albi 18. mája 2:3 (23, -­‐18, 24, -­‐21, -­‐8) -­‐ Montauban 19. mája 2:3 (17, 22, -­‐18, -­‐16, -­‐8) -­‐ v Toulouse 20. mája 0:3 (-­‐23, -­‐14, -­‐20) -­‐ v Miskolci 25. mája 2:3 (-­‐15, 22, 23, -­‐20, -­‐7) v Miskolci 26. mája 3:2 (18, -­‐25, 22, -­‐23, 13) v Baku 17. augusta 2:3 (20, -­‐17, -­‐18, 17, -­‐10) v Baku 18. augusta 0:3 (-­‐19, -­‐21, -­‐17) v Baku 21. augusta 3:2 (23, -­‐16, -­‐23, 23, 9) v Baku 22. augusta 3:2 (23, 21, -­‐24, -­‐20, 13) v Poprade 29. augusta 3:0 (16, 12, 14) v Poprade 31. augusta 3:1 (12, -­‐21, 14, 10) v Poprade 1. septembra
Kvalifikácia ME:
1. turnaj, Poprad (SR): Slovensko -­‐ Švédsko Slovensko -­‐ Izrael Slovensko -­‐ Španielsko 3:0 (17, 15, 11) -­‐ 6. septembra 3:0 (16, 18, 18) -­‐ 7. septembra 2:3 (16, -­‐20, 19, -­‐26, -­‐11) -­‐ 8. septembra 2. turnaj, Raanana (Izr.): Slovensko -­‐ Španielsko Slovensko -­‐ Izrael Slovensko -­‐ Švédsko 2:3 (-­‐24, 21, -­‐20, 17, -­‐15) -­‐ 13. septembra 3:1 (22, -­‐20, 17, 22) -­‐ 14. septembra 3:0 (20, 17, 12) -­‐ 15. septembra
ROK 2013
Prípravné zápasy: Slovensko -­‐ Belgicko Slovensko -­‐ Belgicko 1:3 (-­‐22, -­‐23, 21, -­‐16) -­‐ v Poprade 17. mája 2:3 (-­‐23, -­‐23, 24, 22, -­‐13) -­‐ v Poprade 18. mája
Kvalifikácia MS: 1. kolo, Poprad (SR): Slovensko -­‐ Lichtenštajnsko 3:0 (9, 10, 10) -­‐ 24. mája 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
19
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Slovensko -­‐ Rakúsko Slovensko -­‐ Grécko 3:2 (-­‐22, -­‐23, 23, 17, 12) -­‐ 25. mája 3:1 (-­‐25, 21, 21, 11) -­‐ 26. Mája
Kvalifikácia ME – 3. kolo: 1. zápas, Mogilev (Biel.): Bielorusko -­‐ Slovensko odveta, Poprad (SR): Slovensko -­‐ Bielorusko 3:0 (19, 10, 17) -­‐ 1. júna 3:1 (-­‐15, 19, 17, 20) -­‐ Zlatý set 14:16 -­‐ 6. júna
Svetová univerziáda, Kazaň (Rus.): skupina: Slovensko -­‐ KĽDR 0:3 (-­‐14, -­‐15, -­‐17) -­‐ 8. júla Slovensko -­‐ Čína 3:1 (22, -­‐18, 20, 26) -­‐ 9. júla Slovensko -­‐ Taiwan 2:3 (20, -­‐14, 21, -­‐21, -­‐12) -­‐ 10. júla o 9.-­‐16. miesto: Slovensko -­‐ USA 3:0 (10, 18, 19) -­‐ 12. júla o 9.-­‐12. miesto: Slovensko -­‐ Hong Kong 3:0 (22, 11, 11) -­‐ 13. júla o 9. miesto: Slovensko -­‐ Česko 3:0 (23, 20, 16) -­‐ 15. júla
VÝSLEDKY REPREZENTÁCIE JUNIOROV – 1993 a ml. 2012 – 2013 MEVZA CUP, Kecskeméte (Maď.): december 2011 Slovensko -­‐ Maďarsko 3:0 (24, 14, 16) -­‐ 29. decembra Rakúsko – Slovensko 0:3 (-­‐20, -­‐19, -­‐22) -­‐ 29. decembra Česko – Slovensko 3:2 (19, 18, -­‐23, -­‐21, 13) -­‐ 30. decembra Slovensko – Slovinsko 1:3 (12, -­‐23, -­‐25, -­‐14) -­‐ 30. decembra o 3. miesto: Slovensko -­‐ Rakúsko 3:1 (23, 22, -­‐20, 23) -­‐ 30. Decembra
ROK 2012 Kvalifikácia ME, Ankara (Tur.): Nemecko – Slovensko 3:1 (-­‐22, 21, 19, 17) -­‐ 11. apríla Slovensko -­‐ Rakúsko 1:3 (17, -­‐21, -­‐19, -­‐25) -­‐ 12. apríla Turecko – Slovensko 3:0 (21, 20, 15) -­‐ 13. apríla Lotyšsko -­‐ Slovensko 1:3 (24, -­‐17, -­‐17, -­‐22) -­‐ 14. apríla Slovensko -­‐ Portugalsko 3:1 (-­‐22, 21, 23, 23) -­‐ 15. apríla
ROK 2013
30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
20
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Kvalifikácia MS, Ivanjica (Srb.): Slovensko -­‐ Srbsko 0:3 (-­‐20, -­‐19, -­‐25) -­‐ 7. mája Slovensko -­‐ Fínsko 3:2 (-­‐26, 26, -­‐25, 26, 8) -­‐ 8. mája Slovensko -­‐ Španielsko 0:3 (-­‐9, -­‐17, -­‐16) -­‐ 9. mája Slovensko -­‐ Česko 1:3 (-­‐9, -­‐23, 22, -­‐18) -­‐ 10. mája Chorvátsko -­‐ Slovensko 1:3 (19, -­‐19, -­‐16, -­‐21) -­‐ 11. mája
VÝSLEDKY REPREZENTÁCIE JUNIOROV – 1995 a ml. 2012 – 2013 MEVZA CUP, Maribor (Slovin.) – december 2011 Slovinsko – Slovensko 1:2 (-­‐20, -­‐21, 14) -­‐ 28. decembra Slovensko -­‐ Česko 2:1 (19, 17, -­‐16) – 28. decembra Slovensko -­‐ Rakúsko 0:3 (-­‐23, -­‐16, -­‐17) -­‐ 29. decembra Slovensko -­‐ Chorvátsko 1:2 (16, -­‐26, 18) -­‐ 29. decembra Slovensko -­‐ Maďarsko 3:0 (18, 11, 22) -­‐ 30. decembra ROK 2012 Turnaj olympijských nádejí, Nitra: Slovensko -­‐ Maďarsko 3:2 (-­‐23, -­‐19, 16, 16, 11) -­‐ 29. augusta Slovensko -­‐ Poľsko 2:3 (-­‐23, 24, 16, -­‐17, -­‐12) -­‐ 29. augusta Slovensko -­‐ Česko 3:0 ( 23, 14, 21) -­‐ 30. augusta semifinále: Slovensko -­‐ Maďarsko 0:3 (-­‐16, -­‐20, -­‐19) -­‐ 30. augusta o 3. miesto: Česko -­‐ Slovensko 0:3 (-­‐21, -­‐16, -­‐21) -­‐ 31. augusta MEVZA CUP, Maribor (Slovin.): Slovensko -­‐ Slovinsko 1:2 (20, -­‐19, -­‐22) – 28. decembra Slovensko -­‐ Česko 3:0 (22, 16, 22) – 28. decembra Slovensko -­‐ Izrael 2:1 (22, 19, -­‐23) – 29. decembra Chorvátsko -­‐ Slovensko 0:3 (-­‐9, -­‐17, -­‐21) – 29. decembra Slovensko -­‐ Maďarsko 3:0 (19, 18, 21) – 30. decembra finále: Slovensko -­‐ Slovinsko 0:3 (-­‐22, -­‐20, -­‐18) – 30. decembra ROK 2013
Kvalifikácia ME, Nitra (SR): Slovensko -­‐ Anglicko Slovensko -­‐ Izrael Slovensko -­‐ Portugalsko Slovensko -­‐ Bulharsko Slovensko -­‐ Poľsko 3:0 (15, 19, 16) -­‐ 3. januára 3:0 (25, 16, 21) -­‐ 4. januára 3:0(16, 14, 18) -­‐ 5. januára 2:3 (23, -­‐21, -­‐23, 21, -­‐14) -­‐ 6. januára 2:3 (22, -­‐16, 20, -­‐20, -­‐6) -­‐ 7. januára
VÝSLEDKY REPREZENTÁCIE JUNIORIEK 1994 a ml. 2012 – 2013 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
21
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
MEVZA CUP, Kécskemét (Maď.): december 2011 Slovensko -­‐ Česko 1:3 (-­‐25, 22, -­‐17, -­‐18) -­‐ 28. decembra Maďarsko -­‐ Slovensko 0:3 (-­‐20, -­‐20, -­‐17) -­‐ 28. decembra Slovensko -­‐ Rakúsko 0:3 (-­‐23, -­‐11, -­‐22) -­‐ 29. decembra Slovinsko -­‐ Slovensko 3:2 (21, -­‐25, -­‐22, 18, 8) -­‐ 29. decembra o 3. miesto: Rakúsko -­‐ Slovensko 2:3 (19, -­‐10, -­‐17, 17, -­‐7)
ROK 2012 Kvalifikácia ME, Bardejov: Slovensko -­‐ Švajčiarsko Slovensko -­‐ Azerbajdžan Slovensko -­‐ Bulharsko Slovensko -­‐ Holandsko Slovensko -­‐ Rakúsko 3:0 (27, 20, 19) -­‐ 11. apríla 3:0 (19, 22, 21) -­‐ 12. apríla 1:3 (20, -­‐21, -­‐23, -­‐22) -­‐ 13. apríla 3:0 (19, 23, 17) -­‐ 14. apríla 3:1 (20, -­‐21, 14, 16) -­‐ 15. apríla
Prípravné zápasy: Srbsko – Slovensko Brazília – Slovensko 3:0 (23, 13, 22) -­‐ v Kladove 15. júla 3:1 (17, -­‐17, 23, 10) -­‐ v Kladove 16. júla
Majstrovstvá Európy, Ankara (Tur.): skupina: Slovinsko – Slovensko 3:2 (16, -­‐21, -­‐21, 17, 12) – 18. augusta Belgicko – Slovensko 3:0 (18, 22, 18) -­‐ 19. augusta Slovensko -­‐ Srbsko 0:3 (-­‐20, -­‐12, -­‐13) -­‐ 20. augusta Slovensko -­‐ Turecko 0:3 (-­‐21, -­‐17, -­‐13) -­‐ 21. augusta Slovensko -­‐ Francúzsko 3:1 (19, 19, -­‐15, 18) -­‐ 22. augusta
ROK 2013
Prípravné zápasy: Slovensko -­‐ Chorvátsko Slovensko -­‐ Chorvátsko Slovensko -­‐ Slovinsko Slovensko -­‐ Slovinsko 3:0 (20, 18, 19) – v Maribore 4. mája 3:0 (16, 17, 19) v Maribore 4. mája 0:3 (-­‐18, -­‐14, -­‐23) -­‐ v Maribore 5. mája 0:4 (-­‐11, -­‐14, -­‐23, -­‐22) -­‐ v Maribore 5. mája Kvalifikácia MS, Cividale del Friuli (Tal.): Slovensko – Španielsko 1:3 (-­‐18, -­‐18, 21, -­‐16) -­‐ 10. mája Slovensko -­‐ Fínsko 3:1 (21, 20, -­‐26, 23) -­‐ 11. mája Taliansko -­‐ Slovensko 3:0 (17, 24, 26) -­‐ 12. mája VÝSLEDKY REPREZENTÁCIE KADETIEK 1996 a ml. 2012 – 2013 MEVZA CUP, Maribor (Slovin.): december 2011 Rakúsko – Slovensko 3:0 (23, 20, 19) -­‐ 29. decembra 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
22
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Slovensko -­‐ Slovinsko Holandsko – Slovensko o 5.-­‐8. miesto: Slovensko -­‐ Česko o 7. miesto: Slovensko – Rakúsko 0:3 (-­‐20, -­‐19, -­‐22) -­‐ 29. decembra 2:1 (15, 9, -­‐23) -­‐ 30. decembra 2:3 (20, 24, -­‐21, -­‐16, -­‐14) -­‐ 30. decembra 2:1 (20, -­‐23, 12) -­‐ 30. decembra ROK 2012 Turnaj, Brusel (Belg.): Slovensko -­‐ Litva 3:0 (24, 12, 19) -­‐ 4. apríla Slovensko -­‐ Bielorusko 0:3 (-­‐18, -­‐27, -­‐21) -­‐ 4. apríla Slovensko – Turecko 0:3 (-­‐18, -­‐13, -­‐10) -­‐ 5. apríla Slovensko – Belgicko AIF 3:1 (-­‐11, 22, 12, 17) -­‐ 5. apríla o 5.-­‐8. miesto: Slovensko – Chile 2:3 (21, -­‐23, -­‐22, 22, -­‐14) -­‐ 6. apríla o 7. miesto: Slovensko -­‐ Bielorusko 3:2 (22, -­‐11, 21, -­‐25, 12) -­‐ 6. apríla MEVZA Cup, Maribor (Slovin.): Slovensko -­‐ Česko 0:3 (-­‐20, -­‐15, -­‐14) – 28. decembra Slovensko -­‐ Chorvátsko 1:2 (-­‐23, -­‐20, 15) – 28. decembra Izrael -­‐ Slovensko 0:3 (-­‐17, -­‐20, -­‐23) – 29. decembra o 5.-­‐8. miesto: Slovensko -­‐ Maďarsko 3:2 (23, 21, -­‐22, -­‐12, 10) – 29. decembra o 5. miesto: Slovensko -­‐ Francúzsko 1:3 (-­‐18, 16, -­‐15, -­‐16) – 30. decembra ROK 2013
Kvalifikácia ME, Nova Gorica (Slovin.): Bulharsko -­‐ Slovensko 3:0 (20, 18, 11) -­‐ 3. januára Slovensko -­‐ Slovinsko 0:3 (-­‐10, -­‐11, -­‐10) -­‐ 4. januára Slovensko -­‐ Rumunsko 3:0 (16, 21, 20) -­‐ 5. januára Slovensko -­‐ Chorvátsko 1:3 (-­‐18, 23, -­‐23, -­‐22) -­‐ 6. januára Slovensko -­‐ Izrael 3:0 (19, 17, 14) -­‐ 7. januára
Turnaj, Brusel (Belg.): Slovensko -­‐ Litva Slovensko – Francúzsko Slovensko -­‐ Bielorusko Slovensko -­‐ Azerbajdžan semifinále: Slovensko -­‐ Turecko 30/11/2013
3:0 (18, 22, 17) -­‐ 14. februára 0:3 (-­‐22, -­‐23, -­‐19) -­‐ 15. februára 3:1 (22, -­‐16, 23, 24) -­‐ 16. Februára 3:0 (20, 21, 27) -­‐ 16. februára 2:3 (23, -­‐19, 15, -­‐12, -­‐7) -­‐ 17. februára Konferencia SVF - Pracovné materiály
23
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
o 3. miesto: Slovensko -­‐ Holandsko 0:3 (-­‐21, -­‐21, -­‐12) -­‐ 17. Februára
VÝSLEDKY REPREZENTÁCIE PREDKADETOV 1997 a ml. Turnaj olympijských nádeji, Gyöngyös (Maď.): Slovensko -­‐ Maďarsko 1:3 (20, -­‐21, -­‐19, -­‐25) -­‐ 23. augusta 2013 Slovensko -­‐ Poľsko 0:3 (-­‐19, -­‐15, -­‐12) -­‐ 24. augusta 2013 Slovensko -­‐ Česko 1:3 (-­‐19, -­‐20, 24, -­‐18) -­‐ 24. augusta 2013 o 3. miesto: Slovensko -­‐ Maďarsko 3:2 (-­‐21, -­‐14, 23, 15, 12) -­‐ 25. augusta 2013
VÝSLEDKY REPREZENTÁCIE PREDKADETIEK 1998 a ml. Turnaj olympijských nádejí, Gyöngyös (Maď.): Slovensko -­‐ Maďarsko Slovensko -­‐ Poľsko Slovensko -­‐ Česko o 3. miesto: Slovensko -­‐ Maďarsko 0:3 (-­‐13, -­‐20, -­‐14) -­‐ 23. augusta 2013 0:3 (-­‐12, -­‐20, -­‐16) -­‐ 24. augusta 2013 1:3 (15, -­‐13, -­‐20, -­‐23) -­‐ 24. augusta 2013 2:3 (-­‐20, -­‐16, 13, 23, -­‐8) -­‐ 25. augusta 2013
30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
24
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Správa o činnosti úseku mládeže SVF za obdobie 2012-­‐13 ÚVOD Ak sa má telesná výchova a šport v širšom význame slova stať pevnou súčasťou životného štýlu človeka počnúc dieťaťom predškolského veku, pokračujúc žiakom povinnej školskej dochádzky a končiac vysokoškolákom ako dospelým jedincom, prvým krokom všetkých inštitúcií musí byť snaha o vytvorenie pozitívneho postoja vychovávaného jedinca (skupiny) k tejto činnosti. A keďže ide o celoživotný proces, nikdy nie je neskoro. Dávno sú už za nami časy, keď platilo, že deti po návrate zo školy hodili tašku do kúta a rodičom oznámili: Ideme von! Dnes sa ich „snaženie“ sústreďuje na výpočtovú techniku, osobitne na časť týkajúcu sa rôznych video hier, filmov, internetu a pod. Je alarmujúce, že pohybové aktivity predstavujú náplň voľného času zhruba iba u desiatich percent detí a to aj napriek tomu, že majú evidentne k športu kladný vzťah.
1. RADA MLÁDEŽE SLOVENSKEJ VOLEJBALOVEJ FEDERÁCIE
Úsek mládeže pokračoval, v zmysle stanovených úloh vyplývajúcich z Koncepcie mládeže na roky 2009-­‐2016 etapou nevyhnutných zmien ako v oblasti internej činnosti, tak i vo vzťahu voči útvarom talentovanej mládeže SVF. Rada mládeže SVF pracovala v internej organizačnej štruktúre tak, aby mohla plniť úlohy vyplývajúce z koncepcie práce s talentovanou mládežou. RM SVF za dvojročné obdobie zasadala sedemkrát, schválila 29 uznesení, z ktorých väčšina bola splnená. Účasť riadnych členov RM na zasadnutiach bola vyhodnotená ako 89%. Členovia RM sa počas tohto obdobia snažili hlavne o splnenie týchto úloh:
•
•
•
•
•
•
skvalitniť starostlivosť o trénerov Útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) a to hlavne z hľadiska udržania finančnej odmeny počas celosvetovej ekonomickej recesie vytvárať pozitívny tlak na výsledky športovej prípravy v útvaroch talentovanej mládeže, ktoré sú preukázateľne vyhodnocované skvalitniť podmienky pre športovú prípravu útvarov talentovanej mládeže a to nielen v oblasti ekonomickej, ale i systémovom vzdelávaní trénerov mládeže zvyšovať počet mládežníckych družstiev zapojených do súťaží SVF pokračovať v popularizácii volejbalu na Slovensku a to vo všetkých oblastiach zjednotiť cieľ práce v útvaroch talentovanej mládeže v aktívnej spolupráci s trénermi mládeže ZLOŽENIE RADY MLÁDEŽE 2011 Koordinátor mládeže Josef Mihalco, predseda Rady mládeže 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
25
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Športovo-­‐metodická komisia predseda komisie Ivan Hiadlovský člen Eva Koseková člen Jozef Socha člen Ľubomíra Javornická Rozvojovo-­‐koordinačná komisia predseda komisie Vladimír Ponický člen Stanislav Demetrovič člen Jozef Úgróczy člen Ľubomír Paška Finančná komisia predseda komisie Karel Valášek, člen Marek Prokeš člen Michaela Cibulová NOVÉ ZLOŽENIE RADY MLÁDEŽE 2012 Na základe zlúčenia krajských výborov SVF na oblastné výbory SVF, boli vznesené podnety z novovzniknutých oblastných výborov na delegovanie zástupcov oblastných výborov do Rady mládeže SVF. Na základe týchto skutočností bol na Správnu Radu SVF predložený návrh na zloženie RM SVF, ktoré aj bolo schválené. Josef Mihalco koordinátor mládeže a predseda Rady mládeže SVF
Marek Prokeš športový riaditeľ SVF Michaela Cibulová zástupca beach Miroslav Palgút tréner Centra olympijskej prípravy v Trenčíne Ondrej Spišák tréner Centra olympijskej prípravy v Nitre Eva Koseková zástupca CTM – koordinátori pre ženskú zložku Marek Meriač zástupca CTM – koordinátor pre mužskú zložku Stanislav Demetrovič zástupca školských súťaží – celoslovenský koordinátor Jaroslav Ivančo zástupca oblasti východ (Prešovský a Košický kraj) Jaroslav Štrba zástupca oblasti stred (Žilinský a Banskobystrický kraj) Mária Andová zástupca oblasti BA + západ 2. ÚTVARY TALENTOVANEJ MLÁDEŽE SVF Úsek mládeže rozvíjal spoluprácu s útvarmi talentovanej mládeže (ÚTM) v rámci športovej prípravy mládeže, ako aj jej finančnej podpore. Na základe stanovených kritérií a ich následného vyhodnotenia, boli zaradené medzi podporované ÚTM na dvojročné obdobie tie 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
26
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
najúspešnejšie strediská. Strediskám, ktoré spĺňali požadované podmienky bol pridelený štatút ÚTM a tým, ktoré ich nespĺňali, alebo prišlo k ukončeniu ich činnosti, bol štatút odobraný. Všetky volejbalové kluby so štatútom ÚTM boli pravidelne informované o pripravovaných projektoch realizovaných v rámci SVF. Každoročne, na začiatku prípravného obdobia boli rozposlané a podpísané s trénermi ÚTM zmluvy (DVP, Obchodné zmluvy) na základe predložených podkladov z VK. a) Centrá talentovanej mládeže /CTM/ Centrá talentovanej mládeže sú útvary pre športovú prípravu talentovanej mládeže s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň, ktoré sú vytvorené v kategórii žiaci a žiačky, kadeti a kadetky. Činnosť CTM musí viesť k zvýšeniu kvality práce s talentovanou mládežou a smerovať k príprave perspektívnych jedincov pre kadetskú / juniorskú a neskôr i seniorskú štátnu reprezentáciu. Hlavným cieľom CTM je sústrediť podľa stanovených výberových kritérií perspektívnych hráčov a hráčky žiackych, kadetských a juniorských kategórií, ktorí spĺňajú požadované somatické a motorické predpoklady pre následnú reprezentáciu.
Zoznam volejbalových klubov so štatútom CTM /príloha č. 2a/: Dievčatá 2011 Dievčatá 2012 VK Slávia UK Bratislava VK Slávia UK Bratislava ŠK ŽU Žilina ŠK ŽU Žilina VK Senica / ŠŠK Bilíkova Bratislava ŠŠK Bilíkova Bratislava VK Spišská Nová Ves VK Spišská Nová Ves Chlapci 2011 Chlapci 2012 VK Chemes Humenné VK Chemes Humenné VK Ekonóm SPU Nitra VK Ekonóm SPU Nitra VKP Bratislava VKP Bratislava VKM Žilina / VK Slávia Svidník VK Slávia Svidník b) Útvary talentovanej mládeže /príloha č. 2b/ • Športové triedy /ŠT/ • Školské športové strediská /ŠŠS/ • Školské strediská záujmovej činnosti /ŠSZČ/ • Volejbalové kluby /VK/ Zriadiť ŠT/ŠŠS/ŠSZČ/VK pri ZŠ si môže ktorýkoľvek VK, resp. VO, riadny člen SVF po splnení náležitých podmienok. Športovú triedu zriaďuje riaditeľ základnej školy po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa. So zriadením ŠT/ŠŠS/ŠSZČ musí bezpodmienečne súhlasiť SVF. VK sa zmluvne zaviaže rešpektovať všetky pokyny a nariadenia RM SVF v zmysle jednotného systému športovej prípravy mládeže. Zodpovedný tréner ŠT je povinný pracovať podľa vopred vypracovaného plánu a viesť si evidenciu tréningového procesu s pravidelným diagnostikovaním športovej výkonnosti. Počet finančne podporovaných útvarom talentovanej mládeže z MŠVVŠ SR je stanovený limitom v zmysle rozhodnutia RM SVF a podľa nariadenia 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
27
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
MŠVVŠ SR.
3. FINANCOVANIE ÚTM V RÁMCI SVF Slovenská volejbalová federácia ako rozpočtová organizácia je závislá od finančných dotácií prostredníctvom Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ SR) a od reklamných partnerov. Finančné dotácie z prostriedkov MŠVVŠ SR sú závislé hlavne od úspešných výsledkov mládežníckych reprezentačných družstiev na ME a MS resp. EYOF. Rada mládeže pokračovala v systéme prerozdeľovania finančných dotácií, ktoré boli zavedené do praxe od roku 2007. Poskytnutá finančná dotácia môže byť použitá len na účel, na aký bola z MŠVVŠ SR poskytnutá a nie je možné jej využitie na iné projekty. Slovenská volejbalová federácia prostredníctvom úseku mládeže musí poskytnuté finančné prostriedky z MŠVVŠ SR riadne zúčtovať. Zúčtovanie finančných prostriedkov podlieha prísnym kritériám stanoveným MŠVVŠ SR a následne podliehajú detailnej kontrole využitia na MŠVVŠ SR. Slovenská volejbalová federácia prostredníctvom úseku mládeže finančne podporila v roku 2011 počas desiatich resp. jedenástich mesiacov celkovo 102 mládežníckych trénerov a v roku 2012 sa tento počet znížil o dvoch trénerov t.j. celkovo 100 trénerov. Dotácie z MŠVVaŠ SR pre SVF
2011 Dotácia z MŠVVaŠ SR -­‐ mládež 2012 356 700,00 € 356 700,00 € Zmena financovania mládež -­‐ COP 0,00 € 65 900,00 € Dotácia Športové poukazy 0,00 € 75 000,00 € 20 200,00 € 63 350,00 € Dotácia Rozvojové projekty Čerpanie dotácií mládež 2011/2012 /príloha č. 3a, 3b/ 2011 2012 Činnosť RD KAD/JUN + COP 169 188,00 € 210 227,91 € Čerpanie CTM 122 269,00 € 126 624,40 € Čerpanie ÚTM 57 456,00 € 61 946,00 € Čerpanie Beach 10 000,00 € 10 584,02 € 1 089,00 € 827,45 € Turnaj olympijských nádejí 0,00 10 051,45 € Majstrovstvá Slovenska 0,00 5 862,89 € 360 002,00 € 426 124,12 € 0,00 € 60 390,00 € 20 200,00 € 66 531,74 € Činnosť rady mládeže SPOLU Čerpanie -­‐ Športové poukazy Čerpanie -­‐ Rozvojové projekty 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
28
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
4. ROZVOJOVÉ PROJEKTY a) Športové podujatia detí a žiakov Úsek mládeže pokračoval v úspešnom projekte pre žiakov základných škôl MinimaxVolley a MidimaxVolley. Vyhlasovateľom a finančným garantom súťaže je Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Slovenská volejbalová federácia sa na tomto projekte aktívne podieľa ako odborný garant a hlavný organizátor. V súčasnosti je jednou z hlavných priorít MŠVVŠ SR podpora športu na školách, preto je veľkým úspechom SVF, že dokázala tieto dlhodobé súťaže minivolejbalu dostať medzi tie, ktoré MŠVVŠ SR finančne podporuje. MŠVVŠ SR na základe každoročného vyhodnotenia si vyberá športové odvetvia, o ktoré je na základných školách záujem a tie finančne podporí. Ministerstvo podporuje len podujatia vybraných športových odvetví, v ktorých je zapojených minimálne 50 základných škôl. Projekt Slovenskej volejbalovej federácie Mini a Midi túto podmienku Ministerstva školstva niekoľkonásobne prekračuje, čoho výsledkom je i narastajúca finančná podpora tohto projektu. Pokiaľ by sa Slovenská volejbalová federácia do projektu nezapojila, nedostala by účelovú finančnú dotáciu z ministerstva na školský šport. Záujem o minivolejbal na školách je v súčasnosti relatívne na dobrej úrovni, teraz je len na tréneroch resp. manažéroch VK, aby si sledovali turnaje na školách a vyberali si možné volejbalové talenty. Projekt spĺňa v plnej miere úlohu na akú bol vytvorený, t.j. popularizácia volejbalu na základných školách, pritiahnutie čo najväčšieho počtu detí na základných školách k samotnej volejbalovej hre. Neoddeliteľnou súčasťou tohto projektu, by mala byť väčšia angažovanosť volejbalových klubov, ktorá nám v súčasnosti vo veľkej miere chýba. Prehľad družstiev v školských súťažiach v sezóne 2011/12 MiniMax Midimax Názov kraja Oblasť
5-­‐6 ročník ZŠ 7.-­‐9. ročník ZŠ Spolu D CH D CH Bratislavský
Oblasť BA 44 18 66 34 162 Trnavský kraj Nitriansky
Oblasť západ 8 4 15 6 33 Trenčiansky
Žilinský
Oblasť stred 45 49 58 53 205 Banskobystrický Košický
Oblasť 120 80 118 82 400 východ Prešovský
Spolu 217 151 368 257 800 Prehľad družstiev v školských súťažiach v sezóne 2012/13 MiniMax Midimax Názov kraja Oblasť 5-­‐6 ročník ZŠ 7.-­‐9. ročník ZŠ Spolu D CH D CH Bratislavský Oblasť BA 97 38 121 58 314 Trnavský Nitriansky
Oblasť západ 17 12 28 15 72 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
Počet ZŠ 55 14 40 61 170 Počet ZŠ 84 20 29
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Trenčiansky
Žilinský kraj Banskobystrický
Košický Prešovský Spolu Oblasť stred 57 46 78 61 242 64 Oblasť východ 90 61 117 79 347 60 261 157 344 213 975 228 b) Pilotný projekt – Športové poukazy Ministerstvo školstva v roku 2012 vypísalo výzvu pre športové zväzy pod názvom Pilotný projekt – Športové poukazy. Garantom projektu mohol byť len národný športový zväz. Slovenská volejbalová federácia sa aktívne zapojila do tohto projektu, nakoľko videla v tomto projekte možnosť ako finančne pomôcť subjektom venujúcim sa mládežníckemu volejbalu. Celkovo sa do projektu zapojilo 129 subjektov (volejbalové kluby, základné školy a pod.), ktoré sa pravidelne venujú tréningovej príprave žiakov, niektoré boli postupne vyradené, ale väčšina to úspešne absolvovala. Základnou podmienkou projektu bolo, aby deti počas 3 mesiacov pravidelne športovali minimálne raz do týždňa pod odborným pedagogickým dozorom. O tejto športovej aktivite detí, musel byť každý týždeň na web stránke SVF aktualizovaný pracovný výkaz trénera/učiteľa. Ministerstvo školstva, ako vyhlasovateľ projektu určilo kritéria ako mohli byť finančné prostriedky z projektu využité. Dotácia mohla byť využitá len v troch kapitolách a to 50% na mzdy (odmeny) trénerov, 25% na nákup športového materiálu a 25% na prenájmy. Dotácia na tento projekt pre Slovenskú volejbalovú federáciu bola vo výške 75 000,-­‐ EUR, ale po vyhodnotení projektu MŠVVŠ SR, keď sa zistilo, že niektoré subjekty nesplnili požadované kritéria, bola dotácia znížená na 60 390,00 EUR. Uvedený projekt Športové poukazy mal medzi klubmi pozitívnu odozvu, a je na škodu, že zástupcovia MŠVVŠ SR vyhodnotili tento projekt, tak že v nasledujúcich rokoch už nepokračuje. 5. REPREZENTÁCIA MLÁDEŽE Rok 2011 bol rokom kvalifikačných turnajov kadetov/tiek na Majstrovstvá Európy 2011 a juniorov/riek na Majstrovstvá sveta 2011. Kadeti odohrali svoju kvalifikáciu v Lotyšsku, kde na úvod nešťastne prehrali s Belgickom 3:2 i keď už viedli 2:0. Nasledovalo víťazné ťaženie v troch zápasoch a to s Veľkou Britániou 3:0, Lotyšskom 3:2 a Holandskom 3:2. V záverečnom súboji však prehrali s družstvom Nemecka 3:1 a na Majstrovstvá Európy 2011 nepostúpili. Reprezentačným trénerom kadetského družstva bol E. Gábor a jeho asistentom M. Kľučka. Kvalifikácia reprezentačného družstva kadetiek sa uskutočnila v Bardejove. Slovenská reprezentácia počas celého kvalifikačného turnaja stratila len jeden set. Postupne zdolali družstvá Estónska 3:0, Fínska 3:1, Lotyšska 3:0 a Českej republiky 3:0. Družstvo pod vedením reprezentačnej trénerky E. Kosekovej a asistenta T. Vargu zaslúžene postúpilo na ME 2011 do Turecka. Výbornú hernú formu si družstvo kadetiek udržalo i na Majstrovstvách Európy, kde v záverečnom boji o piate miesto prehralo s družstvom Poľska 0:3. Šiestym miestom si však zabezpečili priamu účasť na Majstrovstvách sveta a na EYOF. Na MS 2011 v tureckej Ankare slovenské kadetky obsadili pekné 11. miesto, keď z ôsmich zápasov vyhrali tri a päť prehrali. 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
30
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Juniori v roku 2011 bojovali v kvalifikácii o postup na Majstrovstvá sveta 2011 v nitrianskej hale Olympia v silnej konkurencii európskej volejbalovej špičky. Postupne sa juniori stretli s družstvami Portugalska, Belgicka a Španielska, žiaľ naše družstvo neuspelo ani v jednom zápase a na finálový turnaj nepostúpilo. Bardejovská športová hala bola svedkom úspešného ťaženia reprezentačného družstva junioriek na Majstrovstvá sveta 2011. Družstvo pod vedením M. Rojka a asistentky E. Kosekovej postupne vyhralo nad Francúzskom 3:2, Bulharskom 3:0 a Tureckom 3:2. Majstrovstvá sveta junioriek sa uskutočnili v Peru, a ani tu sa slovenské reprezentantky nestratili. V konečnom poradí obsadilo slovenské družstvo vynikajúce 7. miesto. Je to najlepšie umiestnenie slovenského reprezentačného družstva na Majstrovstvách sveta od vzniku Slovenskej republiky. V roku 2012 Slovenská volejbalová federácia organizovala kvalifikačný turnaj junioriek o postup na Majstrovstvá Európy 2012. Kvalifikačný turnaj sa uskutočnil v Bardejove za účasti 6 družstiev. Slovenské reprezentantky postupne zdolali 3:0 družstvá Švajčiarska, Azerbajdžanu a Holandska, zápasy s Bulharsko a Rakúskom vyhrali 3:1 a priamo postúpili na augustové ME, ktoré sa konali v Tureckej Ankare. Na Majstrovstvách Európy sa družstvu Slovenska nedarilo podľa predstáv a obsadilo 9. miesto. Kvalifikácia juniorov v roku 2012 (93-­‐94) sa konala v Turecku. Juniori opäť neprekročili svoj tieň a po troch prehrách s Nemeckom, Tureckom a Rakúskom a dvoch víťazstvách nad Lotyšskom a Portugalskom obsadili v skupine tretie nepostupové miesto. 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
31
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Správa o činnosti Súťažnej komsie SVF za obdobie 2012-­‐2013 Od poslednej konferencie v roku 2011 pracovala SK SVF v nasledovnom zložení : Ľubo Stražay – predseda komisie Mgr. Ján Dančík – zástupca klubov Ing. Igor Schimpl – zástupca AVR Ing. Dušan Rusňák – zástupca klubov Mgr. Martin Májek – zástupca klubov Ing. Rusňák pre pracovné povinnosti odišiel do zahraničia a Mgr. Májek pôsobí ako tréner mimo Bratislavu. Obom menovaným povinnosti neumožňujú aktívne sa zúčastňovať na činnosti komisie, preto táto od súťažného ročníka pracuje v trojčlennom zložení prvých troch menovaných, kde je zastúpená tak exekutíva SVF, ako aj AVR a tiež kluby. Komisia sa stretáva z pravidla raz mesačne a tiež podľa aktuálnej potreby. Jednoduché potreby rieši tiež operatívnou mailovou komunikáciou. Ťažisko činnosti spočíva v príprave športovo-­‐technickej legislatívy SVF, ktorú sa snažíme aktualizovať na podklade skúseností a prípadov, ktoré vznikajú v samotných súťažiach. Tiež sa zameriavame na priame riadenie súťaží celoplošných a prostredníctvom oblastných riadiacich zložiek prenášame činnosť aj do oblastí. Dôležitou je aj súčinnosť s ostatnými zložkami, ako sú AVR, Registračná komisia, Arbitrážna komisia, Disciplinárna komisia, Rada mládeže a pod. Samozrejme tou najpodstatnejšou je funkcia samotného riadenia súťaží, komunikácia s klubmi, rozhodcami a komisiami inak participujúcimi na tejto činnosti. Treba povedať, že za posledné obdobie došlo k poznateľnému zhoršeniu podmienok v mnohých kluboch, čo sa premietlo aj do kvality ich administratívnej činnosti. Pre mnohých je komplikované dodržovať termíny, čo následne sťažuje komunikáciu a samotnú činnosť tak riadiacej zložke súťaží a následne aj klubom. Hlavne v poslednom roku došlo vo viacerých kluboch k výmene činovníkov za nových, menej skúsených. Mnohí z nich nie sú naučení na dodržovanie termínov a potrieb a presadzujú si svoje pravidlá, alebo v nevedomosti neplnia vopred dohodnuté. Úplne najhoršie je to pri doručovaní materiálov pre matriku, kde posielajú často materiály neskoro a neúplné, čo brzdí a časovo naťahuje našu činnosť. V poslednom období sme zaznamenali aj hodne problémov s účasťou mládežníckych družstiev hlavne chlapcov, kde je nedostatok hráčov. Preto došlo ku zásadným zmenám v súťaži juniorov a kadetov. A momentálny stav spoločnej súťaže nie je asi ideálnym a dlhodobým riešením. Za zmienku asi stojí otvoriť myšlienku povinnej účasti družstiev juniorov, ale i junioriek v súťaži minimálne u klubov, ktoré majú tím dospelých v extralige. Inak nevidíme cestu, ktorá by riešila súčasnú nedobrú situáciu s mládežou a následne aj ubúdajúci počet v družstvách nižších súťaží dospelých. V minulosti bola často diskutovaná téma poriadkových pokút. Sme toho názoru, že aj napriek vyššie uvedenému, sa už v drvivej väčšine klubov činovníci naučili komunikovať tak, 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
32
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
aby sme sa nepopulárnym opatreniam mohli vyhnúť. Veľa ich vychádzalo v minulosti z nezodpovednosti jednotlivcov, čo sa v tomto období dá posudzovať už ako minimalizované a preto sa ukladanie pokút takmer úplne vytratilo. Za posledné dva roky sme uložili pokuty už ozaj iba za taxatívne legislatívou stanovené previnenia, ako napr. odhlásenie tímu zo súťaže, alebo udelenie červenej karty účastníkovi stretnutia. A sme toho názoru, že aj tí mnohí noví činovníci majú záujem o dobrú spoluprácu a súčinnosť a teda k tým nepopulárnym opatreniam sa veríme, že nebude potreba vrátiť. V tomto ročníku sa zmenila forma obsadzovania usporiadania finálových turnajov mládeže. Tak, ako všetko nové, aj táto zmena sa stretla s dvojakou odozvou. Vnímame však, že vo väčšine klubov bola prijatá kladne, o čom svedčí až 12 písomne doručených ponúk, čo v minulosti tak nebolo. Ceníme si dobrú spoluprácu pri vedení súťaží s úsekom delegácií AVR, kde sa za ostatné dva roky nevyskytli žiadne problémy a táto časť radenia súťaží funguje kvalitne. Vnímame rapídny nárast v počte zmien v organizácií stretnutí. Je to však spôsobené náročnými podmienkami, kedy kluby fungujú v prenajatých halách a nedá sa im v obsadení hál asi ideálne vyhovieť. Tieto potreby riešime vždy so záujmom poradiť a vyhovieť tak, aby sa stretnutia mohli odohrať. Na záver všetkým, ktorí s riadiacou zložkou súťaží spolupracujú po celý rok a nie vždy je to jednoduché, či už sú to zložky SVF, alebo samotné kluby, patrí poďakovanie za serióznu a korektnú spoluprácu. Ľubo Stražay Súťažný riaditeľ SVF Informácia z Registračnej komisie: Počet registrovaných klubov: 195 Počet registrovaných hráčov: • 30.06.2011 14 091 • 30.06.2012 14 559 (nárast o 468)
• 30.06.2013 15 235 (nárast o 676) • 31.10.2013 15 863 (nárast o 628) Prestupy a hosťovania: • 2011/2012 – celkovo 467 – z toho 259 prestupov a 208 hosťovaní • 2012/2013 – celkovo 597 – z toho 280 prestupov a 317 hosťovaní • 2013/2014 – do 31.10.2013 celkovo 452 – z toho 233 prestupov a 219 hosťovaní 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
33
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Správa o činnosti Arbitrážnej komisie SVF za obdobie rokov 2011 až 2013 Arbitrážna komisia SVF v zložení Mgr. Andrej Vlk – predseda, Mgr. Peter Repák-­‐ člen a JUDr. Branislav Dufala – člen sa v zmysle ustanovení Štatútu Arbitrážnej komisie SVF v období rokov 2011-­‐2013 stretávala ad hoc len pri výkone svojej rozhodovacej činnosti. V roku 2011 komisia rozhodla v jednom prípade a to dňa 21.2.2011 veci odvolania VO TJ Strojár Malacky voči rozhodnutiu Súťažnej komisie KV SVF Bratislava zo dňa 13.1.2011, a to tak, že napadnuté rozhodnutie potvrdila. V roku 2012 komisia rozhodla v štyroch prípadoch:
a) dňa 3.4.2012 vo veci odvolania Volejbalového klubu Doprastav Bratislava voči rozhodnutiu Súťažnej komisie Slovenskej volejbalovej federácie 07/2012 zo dňa 26.3.2012, ktorým SK SVF zrušila výsledok stretnutia EZ 125 VK Doprastav Bratislava – VŠK Paneurópa Bratislava dosiahnutý na ihrisku a nariadila opakovať stretnutie na náklady Asociácie volejbalových rozhodcov. Arbitrážna komisia rozhodla tak, že napadnuté rozhodnutie zrušila. b) dňa 10.4.2012 vo veci odvolania Volejbalového klubu polície Bratislava voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie Slovenskej volejbalovej federácie 28/02/2012 zo dňa 28.2.2012, ktorým DK SVF uložila Volejbalovému klubu polície Bratislava poriadkovú pokutu vo výške 50,-­‐ EUR z dôvodu nedodržania povinnosti usporiadateľa nezabezpečením dostatočnej usporiadateľskej služby v kombinácii s podmienečným disciplinárnym trestom: uzatvorenie ihriska počas 2. po sebe idúcich domácich zápasov s odkladom na 6 mesiacov s účinnosťou od 1.3.2012 do 31.8.2012. Arbitrážna komisia rozhodla tak, že napadnuté rozhodnutie zrušila. c) dňa 15.8.2012 vo veci odvolania VKP Bratislava proti rozhodnutiu Registračnej komisie Slovenskej volejbalovej federácie sp.zn. P1 2012/2013 zo dňa 13.07.2012 o schválení prestupu hráča Mateja Patáka, reg. č. 6513 z klubu VKP Bratislava do Volley Team UNICEF Bratislava. Arbitrážna komisia rozhodla tak, že napadnuté rozhodnutie zrušila. d) dňa 24.10.2012 rozhodla vo veci žiadosti hráčov Mateja Patáka, bytom: Novoť 328, 029 55 Novoť a Mateja Kubša, bytom: Gerlachovská 2, 974 11 Banská Bystrica o odpustenie zvyšku trestu zákazu činnosti uloženého Disciplinárnou komisiou SVF č. 04/10/2012 zo dňa 4.10.2012 a to tak, že žiadosť postúpila Disciplinárnej komisii SVF. V roku 2013 komisia rozhodla do dnešného dňa v troch prípadoch:
a) dňa 20.2.2013 vo veci odvolania Asociácie volejbalových rozhodcov voči rozhodnutiu Súťažnej komisie Slovenskej volejbalovej federácie 07-­‐02-­‐2013 zo dňa 7.2.2013. Arbitrážna komisia rozhodla tak, že napadnuté rozhodnutie zrušila.
30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
34
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
b) dňa 2.4.2013 vo veci odvolania MVK Detva voči rozhodnutiu Oblastného výboru Slovenskej volejbalovej federácie, oblasť stred zo dňa 20.2.2013 o „Námietke ŠK CVČ Brusno“. Arbitrážna komisia rozhodla tak, že napadnuté rozhodnutie zrušila.
c) dňa 30.9.2013 vo veci odvolania Volejbal Tenis Club Pezinok voči rozhodnutiu Registračnej komisie Slovenskej volejbalovej federácie zo dňa 2.9.2013, číslo P: 64 2013/2014, ktorým RK SVF schválila prestup hráčky Ivany Bujdošovej z VTC Pezinok do SVM Senica. Arbitrážna komisia rozhodla tak, že napadnuté rozhodnutie zrušila. 30/11/2013
Mgr. Andrej Vlk
Predseda Arbitrážnej komisie SVF Konferencia SVF - Pracovné materiály
35
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Správa o činnosti Disciplinárnej komiesie SVF za obdobie 2012 - 2013 Disciplinárna komisia pracovala v zložení: Jarmila Poláková -­‐ predseda do marca 2013, Peter Štetka -­‐ po marci 2013 zastupujúci predseda
Peter Bajči do r. 2012, Stanislav Martinat od r. 2013
Vladimír Roštár od r. 2013 DK prerokovala v období nasledúce podnety: 1.
2.
Previnenie predsedu AVR Igora Porvazníka spočívajúce vo vulgárnom vyjadrovaní sa na adresu riaditeľa SK SVF Ľubomíra Stražaya, v mailovej komunikácii - Oznámenie DK SVF 19/10/2011-­‐01: disciplinárne konanie bolo zastavené Konanie voči Petrovi Čuňočkovi, ktorý sa ako riadne delegovaný rozhodca zúčastnil súťažného stretnutia KYV 04, napriek trvania trestu zákazu činnosti v zmysle Rozhodnutia DK SVF č. R-­‐23/03/2011 v znení R-­‐11/04/2011. - Oznámenie DK SVF 19/10/2011-­‐02: DK konštatovala, že došlo k porušeniu ŠTD SVF zo strany rozhodcu Petra Čuňočku, nakoľko napriek tomu, že uložený trest de facto splnil pred začatím akejkoľvek činnosti v súťažnom ročníku volejbalu, nesplnil ho však dôsledne, tak ako bol doslovne uložený (de jure), pretože si dôkladne neprečítal komu bol povinný splnenie peňažného trestu („doložiť doklad o úhrade príslušnému orgánu SVF, ktorý pokutu udelil“ -­‐ cit.) preukázať 30/11/2013
Peter Štetka predseda DK Konferencia SVF - Pracovné materiály
36
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Správa o činnosti Zdravotnej komisie SVF za obdobie 2012-­‐2013 Zabezpečenie reprezentačných družstiev masérmi a fyzioterapeutmi je pomerne stabilné. S družstvami spolupracujú fyzioterapeti s dlhoročnými skúsenosťami na úrovni klubovej, ako i reprezentačnej. Od roku 2010 je podmienkou prítomnosti nie len lekára, ale i fyzioterapeuta na lavičke klubu alebo RD pri ich účasti na podujatiach organizovaných v gescii CEV udelenie certifikátu tímového fyzioterapeuta. Táto podmienka platí i pre kluby, súťažiace v európskych pohárových súťažiach. Certifikát je udeľovaný na základe žiadosti národnej federácie, podloženej dokladmi o vzdelaní a praxi fyzioterapeuta. Za SVF je držiteľmi takéhoto certifikátu pre obdobie 2011/2015 už 11 fyzioterapeutov. Od roku 2011 platí táto podmienka i pre akcie organizované v pôsobnosti FIVB, kde je však pre udelenie certifikátu požadované minimálne 3-­‐ročné bakalárske štúdium uchádzača o certifikát, čo vidím v budúcnosti ako problém nielen SVF, ale i prevažnej väčšiny národných federácií asociovaných v FIVB. Lekárske zabezpečenie RD je posledné 2 roky taktiež stabilné. Vďaka spolupráci so skutočne kvalifikovanými a skúsenými fyzioterapeutmi sa nám podarilo minimalizovať potrebu fyzickej prítomnosti lekára pri RD iba na vrcholné podujatia typu Final Four Európskej ligy či finálového turnaja Majstrovstiev Európy. Samozrejme individuálne prehodnocujeme potrebu zabezpečenia RD lekárom v prípadoch účasti na súťažiach usporadúvaných v krajinách mimo Európskej únie, resp. mimo Európy a to na základe známej kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v danej krajine. Stabilne nám funguje spolupráca i s lekármi mimo Bratislavy. Týmto vieme rýchlejšie a efektívnejšie, priamo v danom mieste, riešiť i zdravotné problémy hráčov, ktoré vzniknú v mestách, v ktorých sa naše RD stále častejšie pripravujú ako i súťažia. Konkrétne nám už dlhšiu dobu družstvá zabezpečujú lekári v Nitre a v Poprade.
Pozitívne znovu môžeme hodnotiť i odstránenie komplikácií a obmedzení v starostlivosti o hráčov hrajúcich v zahraničí z dôvodu zdravotného poistenia v inom štáte. Jednak je to spôsobené akceptovaním zdravotného poistenia iných členských štátov EÚ v SR, ale i aktívnym prístupom hráčov hrajúcich a poistených v krajinách mimo EÚ. Pochopili, že po návrate zo zahraničného pôsobenia sa musia prepoistiť do jednej zo slovenských zdravotných poisťovní, aby mohli byť adekvátne a bez zdržania liečení i v SR. V úvode rokov 2012 a 2013 som sa zúčastnil zasadnutia zdravotnej komisie CEV (EMC) v sídle CEV v Luxembursku, kde pôsobím druhé funkčné obdobie vo funkcii sekretára komisie. V spomínaných rokoch som sa ako zdravotnícky delegát CEV zúčastnil finálových turnajov 2012 CEV Ligy majstrov žien v Baku (AZE), resp. 2013 CEV Ligy majstrov mužov v Omsku (RUS), finálového turnaja 2012 CEV Európskej ligy žien v Karlových Varoch (CZE) ako i Olympijskej kvalifikácie mužov v Sofii (BUL) v roku 2012. Mojou úlohou bol dohľad nad priebehom antidopingového testovania a celkovo zdravotníckeho zabezpečenia finálového turnaja zo strany organizátora. Na poslednom kongrese FIVB so sa zatiaľ neúspešne uchádzal o pozíciu člena zdravotnej komisie FIVB. MUDr. Ján BEREC, MPH predseda ZK SVF
30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
37
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Správa o činnosti ObV SVF Bratislava Prednesená na Volebnej konferencii OV dňa 7.10.2013 Táto konferencia je zvolaná v zmysle Stanov SVF, článok 12. V zmysle Stanov SVF za činnosť Oblastného výboru SVF zodpovedá predseda OV SVF. Túto funkciu dočasne vykonávali podpredsedovia OV SVF Katarína Nemcová a Ladislav Popeláš. Predsedníctvo ObV SVF pracovalo v uplynulom období v tomto zložení: Predseda odstupený J.Šafár Podpredseda ObV SVF súťaže dospelých Katarína Nemcová Podpredseda ObV SVF súťaže mládeže Ladislav Popeláš Prezident AVR ObV SVF Igor Schimpl Zástupca AT ObV SVF Eva Podhorná Ekonóm a sekretár ObV SVF Eva Vašíčková Činnosť ObV SVF : Vzhľadom na skromné ekonomické možnosti pracovali sme v stiesnených podmienkach. Súťaže trvajú prakticky 10 mesiacov, pričom internetové pripojenie riešime využívaním podnikových možností v práci a využívaním súkromných internetových sietí. Schôdzkovú činnosť sme vykonávali len podľa dostupnosti priestorov, prenájom priestorov by zvyšoval náklady na súťaže. A/ Mládežnícke súťaže Prehľad a umiestnenie účastníkov majstrovských volejbalových súťaží mládeže Bratislavského kraja v súťažných ročníkoch 2.liga jun. + kadetky : 2011/2012: 1 Doprastav Bilíkova KDY 16 15 1 45 47:6 2 Slávia Dráčik 16 14 2 43 44:6 3 Slávia Dráčik KDY A 16 13 3 38 39:13 4 Pezinok 16 10 6 28 31:23 5 Malacky 16 6 10 20 24:32 6 Bilíkova 16 6 10 16 22:34 7 Doprastav 16 5 11 16 18:36 8 Slávia Dráčik KDY B 16 3 13 9 12:42 9 Senec 16 0 16 1 3:48 2012/2013: 1 Bilíkova "A" 20 19 1 56 59:8 – 1.miesto na M-­‐SR 2 DRÁČIK 20 16 4 48 49:15 – 2.miesto na M-­‐SR 3 Pezinok 20 11 9 31 36:32 – neúspešná kvalifikácia na M-­‐SR 4 Malacky juniorky 20 8 12 27 36:43 – postup do 1.ligy 5 Doprastav 20 5 15 13 19:51 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
38
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
6 Bilíkova "B" 2013/2014: 3 + 6 družstiev
20 1 19 5 8:58 Staršie žiačky : 2011/2012: 1 Slávia Dráčik A 40 39 1 116 118:12 2 Bilíkova A 40 36 4 110 112:15 3 Malacky 40 29 11 87 93:40 4 Studienka 40 29 11 83 91:49 5 Pezinok 40 24 16 71 77:58 6 Doprastav 40 18 22 56 64:67 7 Vivus 40 17 23 53 63:75 8 Bilíkova B 40 12 28 37 46:88 9 Slávia Dráčik B 40 12 28 35 41:90 10 Senec 40 4 36 11 16:110 11 Slávia Dráčik C 40 0 40 1 3:120 2012/2013 (20 zápasov v základných skupinách + nadstavba): 1 Doprastav Bilíkova 20 18 2 54 57:14 -­‐ 6.miesto na M-­‐SR 2 DRÁČIK "A" 20 16 4 47 54:24 -­‐ 2.miesto na M-­‐SR 3 Doprastav 20 10 10 29 39:40 – neúspešná kvalifikácia na M-­‐SR 4 Pezinok 20 8 12 24 34:43 5 Studienka 20 4 16 13 25:55 6 Malacky 20 4 16 11 21:54 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 7 DRÁČIK "B" 20 19 1 55 58:12 8 DRÁČIK "C" 20 15 5 46 51:20 9 Bilíkova 20 10 10 31 37:32 10 Senec 20 9 11 27 32:38 11 IMA 20 6 14 19 22:46 12 DRÁČIK "D" 20 1 19 2 7:59 2013/2014: 13 družstiev Mladšie žiačky: 2011/2012 (11 družstiev): 1.Studienka, 2.DRÁČIK „A“, 3.Pezinok 2012/2013 (12 družstiev): 1.DRÁČIK „A“, 2.Studienka, 3.Pezinok 2013/2014 : 14 družstiev Starší žiaci: 2011/2012 (spoločná súťaž so Západom): 3 Bilíkova A 28 17 11 53 60:38 6 VKP 28 8 20 25 31:61 8 Malacky 28 0 28 -­‐2 1:84 2012/2013: 1 Volley Team 24 23 1 70 71:8 -­‐ 5.miesto na M-­‐SR 2 VKP 24 11 1 31 37:46 – 8.miesto na M-­‐SR 3 Malacky 24 2 22 5 13:67 2013/2014: 1 družstvo !!! (spoločná súťaž so Západom) 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
39
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Absencie rozhodcov na majstrovských stretnutiach mládeže
2LŽ 2LM JKY+KDY ŽCI ŽKY 2010/2011 2 0 5 3 4 2011/2012 2 4 2 0 4 2012/2013 1 2 3 1 4 AVR BA na konci sezóny 2012/2013 evidovala 34 aktívnych rozhodcov. Oproti roku 2010 je to zvýšenie počtu o 6 rozhodcov, avšak s ohľadom na obdobie a potreby tento počet stále nie je dostačujúci. Naďalej sa nedarí do našich radov lákať nových členov. Faktom zostáva, že je ťažké motivovať potenciálnych členov, pokiaľ o to nemajú vyslovene záujem. Situáciu je možné zdôvodiť aj zvýšeným pracovným zaťažením rozhodcov, čo im viac znemožňuje, resp.sťažuje angažovanie v hnutí, keď priority dostávajú iné aktivity. Súčinnosť s riadiacou zložkou oblastných súťaží sa výrazne zlepšila, čo umožňuje rýchlejšie a otvorenejšie riešiť vznikajúce problematické prípady a situácie. B/ Súťaže dospelých
v ročníku 2012/2013 sme sa starali o činnosť 21 družstiev dospelých, z toho: • liga muži 10 družstiev -­‐ víťaz VKP Bratislava pred Slovanom a VolleyTeamom • liga ženy 11 družstiev -­‐ víťaz NEKO Bratislava pred Nordsee Bratislava a Modrou Do nového ročníka 2013/2014 nám poklesol počet družstiev v mužskej kategórii na 7družstiev.
Ženská kategória zachovala počet družstiev 11.
Výsledky týchto súťaží boli uverejňované v úradných správach a na internetovej stránke SVF. Problémy v súťažiach už v podstatne menšej miere boli v nedodržiavaní termínov začiatkov zápasov, v odosielaní zápisov zo stretnutí a v niektorých prípadoch pretrvávajúco aj s regulárnymi telocvičňami, čo súviselo s otázkou množstva financií v kluboch a vo výške nájomného za priestory. Riešenie sme hľadali aj vo forme vyžrebovania súťaží tak, aby mohli byť v maximálnej miere vytvorené v telocvičniach dvojičky, ktoré by mohli za polovičné náklady odohrať súťaž. Všetky súťaže sa odohrali len v telocvičniach. Mládežnícke súťaže riadil p. Popeláš, so zabezpečovaním súťaží boli v niektorých kategóriách problémy. Bolo treba zlučovať dve vekové kategórie do jednej súťaže(kadetky a juniorky) , pričom výsledky sa potom počítali oddelene. Mnohé družstvá dávali preto možnosť hrať svojim družstvám aj v najnižších súťažiach dospelých, čo jednoznačne bolo pre nich prínosom. V priebehu súťaží sme nemali problémy s ich riadením, prebehli v rámci predpisov. Delegácie na majstrovských stretnutiach dospelých: Delegáciami rozhodcov pre stretnutia II.ligy bol poverený M.Sarka. Z ďalších činností: Mládežnícke družstvá dievčat sa zúčastnili stretnutí na turnajoch usporiadaných Magistrátmi piatich miest (Ljubljana (4.miesto), Záhreb (3.miesto)). Zabezpečovali sme výbery dievčat, tréningové priestory a tiež trénerov. 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
40
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Tieto akcie boli v zmysle dohôd z minulej volebnej konferencie čiastočne hradené aj z prostriedkov ObV SVF. Pri uvedených akciách ďakujeme za pomoc klubu VTC Pezinok a ŠŠK Bilíková, ktoré zabezpečili trénerské kapacity pre družstvá Bratislavy. Územné rozdelenie: Súťaží sa zúčastňovali v prevažnej miere družstvá priamo z Bratislavy. Družstvá z okolia Bratislavy ( Studienka, Senec, Malacky, Modra,) sú zaradené bez problémov do našich súťaží pri zachovaní cyklu hracích dní v priebehu týždňa. Opäť sa stalo, že sme narazili na problém s vyplácaním cestovného a stravného pre rozhodcov pri stretnutiach mimo Bratislavy. Problém bol operatívne riešený. Výšky odmien pre rozhodcov za vedenie stretnutí sa vyplácali podľa ESOR v spolupráci s AVR a tvorcami športovo technických predpisov SVF. Úlohy do budúcnosti:
Mládež – opätovne vytvárať dostatok súťaží v spolupráci s oddielmi , pričom vieme, že sa nedá starostlivosť o mládež povinne nariadiť. Aspoň stabilizovať počty súťaží u dievčat, skúsiť riešiť počty u chlapcov, pričom zohľadňovať pri usporiadaní súťaží čo najmenšiu dopravnú náročnosť. V uplynulom ročníku sa súťaže starších žiakov zúčastnili len 3 družstvá tak sa hralo turnajovo. Do sezóny 2013/2014 sa prihlásilo doteraz len jedno družstvo a vzhľadom na vzniknutú situáciu sme nútení spolupracovať so Západoslovenským krajom.
Dospelí – zvýšiť počty registrovaných hráčov a oddielov v SVF. Vytvoriť podmienky pre družstvá tak, aby boli čo najnižšie náklady na súťaže a aby aj štruktúra súťaží zodpovedala materiálnym možnostiam klubov.
Hospodárska oblasť: Mali sme vytvorený vlastný účet, zaisťovali sme celé administratívne zabezpečenie a vedenie ekonomiky, archivovanie dokumentov. Súhrn čerpania finančných prostriedkov za rok 2012 Počiatočný stav Pokladnica 195,74 Bankový účet 1 537,62
SPOLU 1 733,36 PRÍJEM Vklady 3 184,-­‐ Dotácia z oblasť BA 500,-­‐ Úroky v banke 0,46 Priebežné položky 300,-­‐ SPOLU 3 984,46 VÝDAJ SPOLU 3 166,36 Zostatok Pokladnica 195,74 Bankový účet 2 355,69 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
41
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Ďakujeme družstvám patriacim do regiónu Bratislavy za úspechy v súťažiach riadených SVF, kde dosiahli za hodnotené obdobie veľmi dobré výsledky a aj značný podiel na reprezentáciiu dospelých aj mládeže. Ďakujeme tiež družstvám v Bratislave za úspešný priebeh súťaží, členom predsedníctva ObV SVF za vynaloženú námahu a trpezlivosť pri zabezpečovaní súťaží a chodu ObV SVF, želám Vám všetkým veľa úspechov pri neľahkej práci, ktorá nás spoločne čaká v ďalšom období hlavne pri črtajúcej sa opätovne finančne ešte náročnejšej situácii.
Katarína Nemcová
podpredseda ObV SVF Bratislava
Ladislav Popeláš
podpredseda ObV SVF Bratislava
Igor Schimpl
člen za AVR 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
42
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Správa o činnosti ObV SVF Západ za obdobie 2012-­‐2013 Oblasť ZÁPAD riadi oblastné súťaže Trenčianskeho, Trnavského a Nitrianskeho kraja. V súťažiach početne prevažujú dievčenské družstvá: Prehľad družstiev v súťažiach Oblasti Západ: sezóna 2.liga muži 2.liga juniori 2011/2012 2012/2013 2013/2014 0 0 0 0 1 0 sezóna 2.liga ženy 2.liga juniorky kadeti starší žiaci žiaci MIDI Slov.Pohár žiaci 9 4 4 3 8 4 6 0 otvorené otvorené pod SVF* 5 * 6 družstiev v spoločnej súťaži juniorov a kadetov kadetky staršie žiačky mladšie žiačky žiačky MIDI Slov.Pohár žiačky 2011/2012 1 3 7 17 x 8 3 2012/2013 0 0 8 15 6 6 0 otvorené 2013/2014 0 1 8 12 8 8 Pre družstvá v kategóriach st.žiakov a kadetov v záujme vyššieho počtu a kvality zápasov v posledných rokoch boli vytvorené spoločné súťaže s Oblasťou Bratislava, ktorá riadi súťaž žiakov, kadetov riadi Oblasť Západ. Najvyšším orgánom oblasti je Konferencia, ktorá sa uskutočňuje pravidelne každý rok, kde sa vyhodnocuje predchádzajúca sezóna a schvaľuje sa systém súťaží a rozpočet oblasti na novú sezónu. Oblasť má vytvorené vlastné orgány riadenia: oblastný výbor, súťažnú komisiu a disciplinárnu komisiu. Oblastný výbor spravuje internetovú stránku www.svfoz.sk , kde sú zverejňované informácie o súťažiach v Oblasti Západ. Predsedom Oblastného výboru je Michal Suchánek, predsedom Súťažnej komisie je Augustín Konečný, členovia SK : Pavel Trubáčik a Peter Riecky. Ostatní členovia OV: Mária Andová, členka Rady Mládeže za Oblasti Západ a Bratislava, Erika Grimmová a členom za AVR je Milan Pivarček. Počas sezón 2011-­‐12 a 2012-­‐13 bolo odohraných 1.620 stretnutí, schválených 105 zmien v organizácii stretnutí, obsadenosť zápasov rozhodcami bola 99%, okrem stretnutí 2.triedy st.žiačok, mladších žiačok a MIDI volejbalu, kde neboli delegovaní rozhodcovia. Za dané obdobie riešila súťažná komisia 6 drobných porušení a 1 závažnejšie porušenie ŠTD. Na sezónu 2013-­‐14 je plánovaných 596 stretnutí. Hospodárenie Oblasti Západ sa riadi oblastnou komferenciou schváleným rozpočtom, za sezónu 2011/2012 bol hospodársky výsledok -­‐199 Eur z dôvodu krátenia predpokladanej dotácie SVF na Oblasť, spôsobené znížením dotácie SVF od štátu, za sezónu 2012/2013 bol hospodársky výsledok +352 Eur, na sezónu 2013/2014 je plánovaný vyrovnaný rozpočet. Rozdiel medzi plánovaným a reálnym plnením rozpočtu oblasti je spôsobený najmä zvýšeným 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
43
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
príjmom poplatkov za zmeny v organizácii stretnutí, ktorých výška v rozpočete pred sezónou nie je plánovaná – nie je možné prepokladať početnosť zmien. Kluby vidia najväčšie problémy pri rozvoji volejbalu vo finančnej otázke, v nedostatku ľudí ochotných pracovať v pozícii trénera či funkcionára družstva, v nízkej úroveň kvality rozhodcov, prejavuje sa malý záujem detí alebo rodičov o šport a družstvám komplikujú situáciu časté zmeny športovo-­‐technických dokumentov a nízka spätná väzba a diskusia k týmto zmenám, resp. k návrhom zmien. 30/11/2013
Ing. Michal Suchánek predseda OV SVFOZ Konferencia SVF - Pracovné materiály
44
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Správa o činnosti ObV SVF Stred za obdobie 2012-­‐2013 prednesená na konferencii OV SVF Stred 25.10.2013 v Banskej Bystrici Vážený pán prezident SVF, vážení delegáti, vážení hostia, pred rokom sme sa zišli na Zlučovacej konferencii krajských výborov Banská Bystrica a Žilina, a hodnotili sme rok činnosti krajských výborov od posledných riadnych konferencií. Dnes nám prichodí zhodnotiť našu prácu od tejto konferencii. Prešiel rok, musíme sa obzrieť komplexnejšie na našu činnosť. Prehodnotiť ako sa nám práca darila či nedarila, musíme sa pozrieť či sme urobili všetko čo sme mohli a hlavne vedeli, aby sme spoločne vytvárali čo najlepšie podmienky pre rozvoj volejbalu v našom stredoslovenskom regióne. Na začiatku tejto správy vás chcem požiadať, aby sa naše rokovanie nieslo v konštruktívnom duchu, aby sme sa vyhli osobným sporom, aby sme potlačili klubové záujmy a do popredia postavili spoločné úlohy, ktoré prinesú progres v rozvoji volejbalu v našom kraji. V tomto súťažnom ročníku aktívne pracuje 26 volejbalových klubov a oddielov, ktorých družstvá štartujú v majstrovských súťažiach riadených súťažnou komisiou SVF a oblastných majstrovských súťažiach. Okrem klubov a oddielov, ktorých družstvá štartujú v celoslovenských a oblastných súťažiach v kraji pôsobia aj družstvá ktoré štartujú v rôznych regionálnych súťažiach. Finančná a časová náročnosť národných a oblastných súťaží je príčinou, že družstvá uprednostňujú regionálne a miestne súťaže. Každoročne organizujeme pracovné aktívy zástupcov klubov a oddielov, kde hodnotíme minulé súťažné ročníky a hlavne sa zaoberáme prípravou budúcich súťažných ročníkov. Je len na škodu práce celého volejbalového hnutia, že nie všetky kluby a oddiely pochopili, že na týchto stretnutiach je priestor na vydiskutovanie všetkých sporných vecí. Nespokojní iniciátori, ktorí v kuloároch kritizujú a hlavne sú zo všetkým nespokojní sa takýchto stretnutí nezúčastňujú, kde môžu konfrontovať svoje predstavy a kde v otvorenej a hlavne odbornej debate môžu tieto názory presadzovať. Súťažná komisia po každom súťažnom ročníku žiada účastníkov majstrovských súťaží, aby svoje pripomienky poslali písomne riadiacemu orgánu . Hlavným nedostatkom našej práce bola a je nie celkom ideálna komunikácia s klubmi a oddielmi. Nedoriešené vnútro klubové kompetenčné a organizačné vzťahy, kto bude klub oficiálne klub zastupovať, spôsobujú technicko-­‐organizačné problémy. Napriek tomu, že že každý klub, ktorý podáva prihlášku družstva do majstrovskej súťaže sa zaväzuje, bude komunikovať s riadiacimi zložkami prostredníctvom svojich, v prihláške uvedených zástupcov, túto skutočnosť nerešpektuje a niektorí tréneri sa domáhajú rešpektovania ich osobného názoru na problém. Oficiálna komunikácia s klubmi je zabezpečovaná prostredníctvom úradných správ. Úradné správy dostávajú organizační pracovníci jednotlivých družstiev, ktorí v mnohých prípadoch neinformujú a neprenášajú informácie na vedenie klubov a oddielov. Vážení delegáti, 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
45
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
najviac nás mrzí, keď od trénerov a funkcionárov zaznievajú nie celkom kompetentné kritické názory na organizáciu a priebeh majstrovských súťaží. V organizačnej príprave majstrovských a pohárových súťaží a pri príprave súťažných dokumentov venujeme pozornosť každému konštruktívnemu návrhu na ktorom sme sa spoločne dohodli, ale nemôžeme rešpektovať klubové a osobné požiadavky, ktoré sú v rozpore s dohodnutými pravidlami. Niektorí funkcionári a hlavne tréneri veľmi ťažko chápu, že nie všetko je v našich možnostiach. Vzájomná prepojenosť organizácie majstrovských súťaží v jednotlivých kategóriách, a hlavne termínové možnosti využiteľnosti hál a telocviční na republikové súťaže, určenie termínov postupových súťaží limituje naše rozhodovanie. Kluby a oddiely, ktoré majú družstvá v republikových súťažiach nás priamo prosia, aby z titulu vyťaženosti telocviční a športových hál sme prispôsobili termínovú listinu a začiatky stretnutí republikovým súťažiam. Z tohto titulu niektoré technické riešenia sa nezainteresovaným zdajú nelogické. Niekoľkými vetami sa chcem dotknúť aj problémom celoslovenského volejbalu. Od poslednej volebnej konferencie Slovenskej volejbalovej federácie sa komunikácia tým aj aj riešenie problémov regionálneho volejbalu dostali, mierne povedané, do úzadia. Vedenie Slovenskej volejbalovej federácie, napriek problémom reprezentácie, problémom okolo súťaží riadených Súťažnou komisiou SVF a ďalších dôležitých problémov vo svojej činnosti veľmi málo času a priestoru venuje regionálnemu volejbalu. Rada predsedov oblastných výborov od spomínanej konferencie sa zišla len jeden krát, pritom stanovy hovoria o minimálne troch zasadnutiach v roku. Aj keď nanesieme niektoré problémy, výsledky ich riešenia sa nie vždy v plnom znení a plnom rozsahu dozvieme. Rozhodnutia niektorých odborných komisií a hlavne zdôvodnenie ich rozhodnutia si veľmi ťažko hľadajú cestu do jednotlivých klubov a oddielov. Keď budeme objektívne hodnotiť našu prácu na úseku športovo-­‐technickom, musíme konštatovať, že sme znovu pokročili smerom k lepšiemu. Patričná skorá príprava súťažného ročníka, niekoľko ročná stabilita v štruktúre majstrovských súťaží sa v ženskej zložke, prináša postupné úspechy. 30% zastúpenie v súťažiach žien, 30 % zastúpenie v juniorskej súťaži, 35 % zastúpenie v mládežníckych kategóriách. Menej sa nám darí v mužskej zložke. Na tomto úseku nás čaká veľmi veľa práce. Docieliť aby sa mužské kluby starali patrične o mládež – to bude vyžadovať veľmi veľa funkcionárskej práce. Niekoľkými slovami sa chcem zmieniť o problémoch, ktoré sa vyskytujú v priebehu majstrovských súťaží. Základným problémom je nedokonalá znalosť klubových funkcionárov súťažných dokumentov. V týchto dokumentoch, Súťažný poriadok, Vykonávacie pokyny sú všetky riešenia, ktoré sa vyskytnú, podrobne vyšpecifikované, len nevedomosť, nebojím sa povedať aj lajdáckosť funkcionárov je príčinou porušenia hracích dokumentov a následne tým aj sankcionovanie klubov. Stabilizácia štruktúry majstrovských súťaží v našom stredoslovenskom regióne je prvým predpokladom pre skvalitnenie aj úrovne mládežníckeho volejbalu. Toto platí ale len v dievčenskej zložke. Nedarí sa to u chlapcov. Problém mládežníckeho chlapčenského volejbalu je problém celoslovenský. Až sa nepodarí nájsť riešenia v tomto smere, môže nastať kritická situácia v celom mužskom volejbale. Riešenie, ktoré navrhujeme v tejto oblasti je veľmi jednoduché, prichádzame s tým už niekoľko rokov, je povinnosť seniorských družstiev mať mládežnícke družstvá. 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
46
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
K stabilným klubom, kde sa pracuje s mládežou systematicky, MŠK Žiar nad Hronom, Slávia TU Zvolen, ŠVK Tatran Banská Bystrica, VK Iskra Hnúšťa, TJŠK VK Krupina, MVK Poltár, VK Slovan Rimavská Sobota, ŠK ŽU Žilina, ŠKM Liptovský Hrádok, ŠŠK OA Považská Bystrica, Lokomotíva Čadca pribudli MVK Detva a VK Kúpele Brusno. Posledné dva roky začali systematicky pracovať aj vo VA Žilina a KUVIK Žilina. Oveľa horšia situácia je v mužskom volejbale. Snáď okrem Revúcej, VK Prievidza, VKM Žilina, Lokomotíva Zvolen kde sa už tradične venujú chlapčenskému volejbalu, sú tu a tam len záblesky práci z mládežou. Keď to kluby nepochopia budú to mať v nasledujúcich sezónach veľmi ťažké. Pozitívne rozhodnutie ŠVK Tatran Banská Bystrica venovať sa aj chlapčenskej zložke, keď do prebiehajúceho súťažného ročníka prihlásili družstvá starších a mladších žiakov. Niekoľkými slovami sa chcem zmieniť aj o skončenej Asociácii trénerov. Na pracovných poradách sme sa stretávali s ostrou kritikou tejto asociácie. Asociácia postavila podmienky pre vedenie družstva trénerom v stretnutí, prinútila trénerov byť členmi asociácie, prinútila zaplatiť trénerskú licenciu, ale tréneri vedia len to, že existuje, ale necítili žiadnu činnosť asociácie, nie to ešte odbornú trénersko-­‐pedagogickú pomoc. Pevne veríme, že organizačnou zmenou v tejto oblasti sa práca podstatne zefektívni. Pokles aktívnych rozhodcov v našom regióne rapídne poklesol. Vedenie AVR nevie zaručiť, že na všetky majstrovské súťaže budú delegovaní kvalifikovaní rozhodcovia. Vedenie AVR musí tento problém riešiť, ako zvýšiť počet aktívnych rozhodcov a tiež kvalitu rozhodovania. Vážení športoví priatelia, v správe som sa len okrajove dotkol niekoľkých problémov, ktoré náš spoločne trápia. Je na nás, aby sme sa k ním postavili priamo a v debate prezentovali svoje názory a postrehy, ktoré by posunuli našu prácu o kus vpred. Všetkým, ktorí sa aktívne zúčastňujete volejbalového hnutia sa chcem poďakovať a všetkých nabádam k ešte väčšiemu nadšeniu, ktoré povedie k zvýšeniu úrovne volejbalu na Slovensku. Štefan Bukviar Predseda OV SVF Stred Ďalšie doplňujúce informácie o činnosti OV SVF Stred •
23.6.2012 – zlučovacia konferencia KV SVF Banská Bystrica a KV SVF Žilina a vznik Oblastného výboru Slovenskej volejbalovej federácie – oblasť stred Zloženie ObV SVF stred
-­‐ Štefan Bukviar -­‐ Predseda / ŠTK -­‐ Mgr. Jozef Sklenár - Podpredseda 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
47
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Ing. Jaroslav Štrba -­‐ mládež Alena Bieliková - trénersko-­‐metodický úsek Marián Husár - disciplinárna komisia Marián Kumi - školské súťaže Štruktúra majstrovských súťaží riadených ObV SVF -­‐ Dievčenská zložka
o M SR OS kadetky o M SR OS staršie žiačky – I. trieda o M SR OS staršie žiačky – II. trieda o OM S mladšie žiačky -­‐ Chlapčenská zložka o M SR OS starší žiaci o OM S mladší žiaci Počet družstiev v majstrovských súťažiach Súťažný ročník 2012-­‐2013
Kadetky 14 Staršie žiačky 23 Mladšie žiačky 17 MIDI dievčatá 48 Starší žiaci 4 Mladší žiaci 3 Súťažný ročník 2013-­‐2014 Kadetky 12 Staršie žiačky 23 Mladšie žiačky 18 MIDI dievčatá 32 Starší žiaci 4 Mladší žiaci 3 Základné ekonomické ukazovatele hospodárenia 2011
Celkové príjmy zostatok 2010 vlastné príjmy Z toho Dotácia SVF Celkové výdaje vlastné výdaje zostatok k 31.12.2011 2012 Celkové príjmy zostatok 2011 vlastné príjmy Dotácia SVF Celkové výdaje vlastné výdaje zostatok k 31.12.2012 30/11/2013
6 136,80 € 1 008,91 €
5 127,89 € 500,00 6 136,80 € 4 405,01 € 1 731,79 € 7 413,01 € 1 731,79 € 5 681,22 € 750,00 7 413,01 € 4 354,47 € 3 058,54 €
Konferencia SVF - Pracovné materiály
48
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Správa o činnosti ObV SVF Východ za obdobie od 23.6.2012 Vážení delegáti, stretávame sa prvý krát od zlučovacej konferencie krajských výborov Prešovského a Košického kraja, ktorá sa konala 23. 6. 2012 v Dome športu v Krajskom športovom centre na Alejovej 15 v Košiciach. Za necelé dva roky Vám predkladám hodnotiacu správu už tretí krát (6. 11.2011, 23. 6. 2012 za KV SVF Prešovského kraja a teraz prvý raz za Oblasť Východ) a jedným z cieľov je zhodnotiť výhody a nevýhody činnosti v novej organizačnej štruktúre. Na konferencii ste zvolili členov výboru oblasti v zložení: PaedDr. Peter RICHMAN Zorislav PORUBOVIČ Pavel ŠTELIAR Mgr. Michal KUDLA Mgr. Jaroslav IVANČO Ing. Peter TIŇO PaedDr. Eugen Kudzej -­‐ predseda, -­‐ člen -­‐ predseda ŠTK mužskej zložky, -­‐ člen -­‐ predseda ŠTK ženskej zložky, -­‐ člen -­‐ zodpovedný za úsek trénerov, -­‐ člen -­‐ zodpovedný za úsek mládeže, -­‐ člen -­‐ zodpovedný za hospodárenie, -­‐ člen. a členov Dozornej a revíznej komisie v zložení: Eva Fischerová Ján Dulaj Ing. Peter Lakata (22. 9. 2012 zvolený za predsedu DRK). Za sídlo Oblastného výboru SVF Východ ste zvolili Halu Prešovskej univerzity, Športová 10, Prešov Členovia KV sa v období od zlučovacej konferencie zišli spolu 4 krát takto: v r. 2012 22. 9. 29. 12. súčasne účasť na stretnutí extraligy mužov PU Mirad Prešov – Spartak VKP Myjava v r. 2013 24. 4. súčasne účasť na stretnutí extraligy mužov PU Mirad Prešov – VK Ekonóm SPU Nitra 13. 9. Činnosť ObV SFV Na zasadnutiach ObV boli predovšetkým riešené problémy súvisiace s finančným zabezpečením a riadením súťaží. Členovia výboru okrem schôdzkovej činnosti navštevovali aj stretnutia ObV riadených súťaží, odovzdávali morálne ocenenia jubilujúcim dlhoročným volejbalovým funkcionárom. Členovia výboru sa okrem toho zúčastňovali zasadnutí komisie mládeže SVF (J. Ivančo) a zasadnutí SR SVF (P. Richman) Okrem pravidelných súťaží oblasť organizovala Pohár ObV vo Vranove nad Topľou. Vo Vranove nad Topľou organizovali Majstrovstvá SR juniorov a vo Svidníku 2 x Majstrovstvá SR žiakov. 11. 5. 2013 sa zúčastnili Z. Porubovič a P. Richman na Majstrovstvácvh SR žiakov vo Svidník kde odovzdali diplom a medaile žiakom Svidníka. 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
49
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Majstrom SR žiakov sa stalo družstvo VK Slávia Svidník, na 2. mieste sa umiestnili žiaci VK Chemes Humenné. Všetci vyhodnotení najlepší hráči boli zo Svidníka a Humenného. Hráč -­‐ žiak roka Tomáš Goban, libero -­‐ Dávid Hnát zo Svidníka, nahrávač -­‐ Jakub Ridavský, smečiar -­‐ Július Firkaľ, blokár -­‐ Eduard Pizár z Humenného. Muži: 2. Humenné, 4. Svidník. Radi by sme privítali M SR mladších žiakov v 6-­‐kovom volejbale. Nedostatkom sa javí prepojenie so súťažami žiactva MINI a MIDI a nadväznosť na oblastné súťaže. Súťaže v oblasti prebehli bez problémov. Kladom bola 100 % účasť delegovaných rozhodcov. Okrem toho ObV obdobie usporiadal v spolupráci s AVT licenčné semináre pre trénerov (garant -­‐ Mgr. Michal Kudla): -­‐ 2 x v Prešove (lektori -­‐ Doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD., PaedDr. Peter Kalný, Miroslav Palgút), -­‐ 1 x v Kežmarku (lektori Klaudia Zusková, Jozef Bréda), -­‐ 2 x vo Svidníku (lektori (Richard Vlkolinský, Erik Gábor, Igor Porvazník), -­‐ 1 x vo Vranove (lektor Igor Prieložný). Situáciu v hnutí ovplyvňuje Fakulta športu PU v Prešove (akreditovaná na externé štúdium trénerov volejbalu, Bc -­‐ 4. stupeň), Mgr. -­‐ diplomovaný tréner 5. stupeň) a dúfame, že v budúcnosti jej vplyv porastie. Na túto najvyššiu formu trénerského vzdelania má akreditáciu -­‐ FTVŠ UK v Bratislave a FŠ PU v Prešove. Doteraz štúdium v Prešove úspešne absolvovali: bakalár: -­‐ Milan Ižol -­‐ Dávid Leško -­‐ Róbert Franko -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
magister: Marek Meriač Eva Fabianová Ľudmila Kepičová Miroslav Andrássy Dušan Pangrác Terézia Slančová v školskom roku 2013/2014 magisterské štúdium začali: -­‐ Ján Senko -­‐ Mário Kirkov -­‐ Jozef Vidiečan -­‐ Martin Vaško Súťaže ObV SFV -­‐ stav družstiev v súťažiach v oblasti Východ súťaže ženy juniorky Majstrovstvá kadetky SR staršie žiačky Majstrovstvá mladšie žiačky 6-­‐kový volejbal oblasti mladšie žiačky 4-­‐kový volejbal muži II. liga juniori Majstrovstvá kadeti MSR SR starší žiaci II. liga 30/11/2013
spolu 2 4 8 13 7 10 0 4 6 8 Oblasť Východ ♂ 0 4 6 8 Konferencia SVF - Pracovné materiály
♀ 2 4 8 13 7 10 50
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Majstrovstvá mladší žiaci 6-­‐kový volejbal oblasti mladší žiaci 4-­‐kový volejbal Spolu 4 6 72 4 6 28 44 Hospodárenie ObV SFV ObV SFV hospodáril v sledovanom období s finančnými prostriedkami, ktoré získaval od klubov a družstiev (poplatky za štart v súťažiach riadených ObV SFV), dotácií SVF a jednorazovému príspevku AVT, Stav finančných prostriedkov na bežnom účte v SLSP k 23. 6. 2012 265,07 € Príjmy za obdobie 23. 6. 2012 – 2. 10. 2013 v členení: spolu 5 613,65 € 300,00 € 500,00 € 250,00 € 146,20 € 65,59 € 6 875,44 € príjmy od klubov a družstiev príspevok AVT na školenie trénerov dotácia SVF v roku 2012 dotácia SVF v roku 2013 vrátenie nákladov na konferenciu -­‐ SVF preúčtovanie zostatku KV SVF Košického kraja príjmy spolu Výdavky za obdobie 23. 6. 2012 – 2. 10. 2013 v členení: činnosť ŠTK - poštovné, telefóny, internety - kancelárske potreby - cestovné náhrady poplatky SLSP - z toho poplatky za vedenie účtu - z toho poplatky za internetbanking - z toho poplatky za bezhotovostné operácie organizačné zabezpečenie školenia trénerov porada vedúcich družstiev (občerstvenie, cestovné) náklady na organizáciu pohára žiakov na antuke náklady na medaily, diplomy, fólie odmeny členom ObV SVF v r. 2012 odmeny členom ObV SVF v r. 2013 výdavky spolu spolu 1 827,65 € 100,45 € 49,00 € 26,40 € 25,05 € 300,00 € 143,25 € 250,00 € 509,79 € 900,00 € 30,00 € 2 233,04 € Stav finančných prostriedkov na bežnom účte v SLSP k 2. 10. 2013 3 814,39 € Najväčšie položky predstavujú náklady na ceny družstvám, náklady na organizáciu konferencie, náklady na poštovné a telefón, odmeny členom ObV. Elektronizácia a internetizácia administratívy presúva náklady z oblasti nákladov kancelárskych potrieb do oblasti poplatkov za služby.
30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
51
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Záver Záverom možno opakovane konštatovať, že ObV organizoval volejbalové súťaže vzhľadom na spoločenskú a ekonomickú situáciu úspešne. Napriek relatívne bezproblémovému priebehu súťaží sa objavujú aj negatívne trendy. Týka sa to predovšetkým nestabilného resp. klesajúceho počtu do súťaží zapojených družstiev, minimálnej obnovy trénerského aktívu, rastúcich nákladov na dopravu i na prenájmy telovýchovných objektov. V súčasnej stále sa zhoršujúcej ekonomickej situácii hrozí, že pôsobenie volejbalových družstiev v školských telovýchovných zariadeniach bude ešte drahšie a teda problematickejšie. V budúcnosti bude nutné klásť ešte väčší dôraz na získavanie a výchovu mladých trénerov a na skvalitnenie metodického servisu. Trvalý dôraz je potrebné klásť na spoluprácu s médiami. Priaznivú odozvu spoločnosti bude možné očakávať len vtedy, keď sa volejbalové hnutie dokáže pozitívne prezentovať v regionálnych i celoštátnych tlačených a elektronicky šírených médiách. Musíme sa naučiť presviedčať deti, rodičov, učiteľov, riaditeľov škôl, sponzorov i funkcionárov štátnych i samosprávnych orgánov, že volejbal môže prispieť k výchove ambicióznej a zdravej mladej generácie. PaedDr. Peter Richman predseda KV SVF PK 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
52
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Správa o činnosti Asociácie volejbalových rozhodcov Vážené dámy, milí páni,
za obdobie 2012-­‐2013 Dovoľte mi, aby som predniesol správu o činnosti AVR. Prezídium, zvolené na poslednom Volebnom Valnom zhromaždení Martine v zložení: • Igor Porvazník – prezident, poverený úsekom delegácií, • Juraj Mokrý -­‐ viceprezident, poverený vedením úsekov pravidiel a metodiky a medzinárodným úsekom, • Tatiana Vestenická – poverená vedením úseku ekonomiky, • Fedor Tiršel -­‐ poverený vedením úseku evidencie a zároveň správca nášho webu, • Igor Schimpl – zástupca Bratislavskej oblasti, poverený vedením úseku legislatívy a zastupovaním AVR v SK SVF, • Fedor Hnát – zástupca Stredoslovenskej oblasti, poverený vedením organizačného úseku a úseku organizácie školení a seminárov, • Dušan Hodoň – poverený úsekom hodnotenia. Východoslovenskú oblasť naďalej vedie Peter Höger, západoslovenskú Milan Pivarček.
Aktuálny stav evidencie – sezóna 2013/2014 Momentálne je v AVR 134 aktívnych členov (112 mužov, 22 žien), z toho: • licencia AM 10 rozhodcov (8 mužov, 2 ženy), • licencia A 23 rozhodcov (22 mužov, 1 žena), • licencia B 42 rozhodcov (35 mužov, 7 žien), • licencia C 47 rozhodcov (35 mužov, 12 žien), • licencia D 12 rozhodcov (12 mužov, 0 žien). Oproti minulej sezóne sme teda zaznamenali úbytok pätnástich rozhodcov. Zbor hodnotiacich tvorí 20 rozhodcov z radov AM rozhodcov a skúsených starších kolegov – bývalých, i aktívnych rozhodcov.
Práca AVR pred sezónou 2013/2014 Po kongrese FIVB a následne ešte záverečných úpravách vošli do platnosti nové Medzinárodné pravidlá volejbalu. S nimi súvisela aj úprava Casebooku a preto bolo jednou z našich najdôležitejších úloh tieto pravidlá a následne aj samotný Casebook preložiť do slovenského jazyka. Rád by som pripomenul, že pravidlá sú dôležité pre všetkých, nielen pre AVR. Úpravy pravidiel boli aj jednou z najdôležitejších častí teoretických predsezónnych seminárov, ktorých sa každý rozhodca uchádzajúci sa o licenciu v nasledujúcom ročníku musel zúčastniť. Semináre sa uskutočnili postupne v Starej Ľubovni, Martine a Bratislave. Okrem nich sa uskutočnili dve školenia 2. a 3. triedy v Senici pri turnajoch organizovaných tamojším volejbalovým klubom. Nakoľko pri takýchto školeniach je nevyhnutná aj praktická časť, 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
53
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
funkcionárom zo Senice za ich ústretovosť i podmienky, ktoré nám vytvorili chcem touto cestou poďakovať. Na začiatku novej sezóny sa v Martine konalo školenia rozhodcov. Bolo vyškolených jedenásť nových rozhodcov, z nich deväť začalo aj aktívne rozhodovať v súťažiach SVF. Keďže došlo k významným zmenám pravidiel volejbalu, ale aj z dôvodu nespokojnosti s činnosťou niektorých zapisovateľov, AVR pristúpila k plošnému preškoleniu zapisovateľov. Bolo uskutočnených niekoľko školení tak, aby mal každý zo zapisovateľov šancu (či už časovo alebo lokalitou) sa na nejakom z nich zúčastniť. Táto príležitosť bola využitá pre zrevidovanie evidencie zapisovateľov a vydanie nových licencií, čo sa nám s drobným meškaním, spôsobeným krátkym časovým úsekom nakoniec úspešne podarilo.
Medzinárodný úsek Na medzinárodnej scéne majú slovenskí rozhodcovia pevné postavenie o čom svedčia aj ich delegácie. V súťažiach FIVB sa v tomto roku objavili až piati z nich. Traja (Juraj Mokrý, Dušan Hodoň A Peter Bajči) v prestížnej svetovej lige, ktorej finále v Argentíne rozhodoval v pozícii druhého rozhodcu Juraj Mokrý, Danica Viktoríni – Lisá rozhodovala v Taliansku turnaj Svetovej Grand Prix žien a Igor Porvazník sa predstavil na MS kadetov do 19 rokov v Mexiku. Aj v európskych súťažiach dostávajú naši rozhodcovia výborné nominácie. Vo Finále EL žien rozhodoval Dušan Hodoň, Peter Bajči sa predstavil v semifinále ME mužov. V nasledujúcej edícii Ligy majstrov dostali nominácie štyria slovenskí rozhodcovia, Igor Schimpl má krásnu nomináciu na turnaj 3. kola kvalifikácie na MS žien v Chorvátsku. Ani našich medzinárodných rozhodcov neobišla generačná výmena. V posledných dvoch rokoch postupne skončili svoju medzinárodnú kariéru Jozef Tomčáni, Zdenko Fatrdla a Dušan Dovičovič, tento rok v decembri sa rozlúči s bohatou medzinárodnou kariérou Peter Bajči. Ich miesta sa budeme postupne snažiť naplniť novými menami, ale aj rovnakou kvalitou. V posledných rokoch postupne školenie kandidátov medzinárodných rozhodcov absolvovali a po splnení prepísaných podmienom preukaz a odznak medzinárodného rozhodcu dostali Miro Juráček, ktorý zároveň úspešne preberá po Dušanovi Dovičovičovi žezlo aj medzi medzinárodnými rozhodcami volejbalu telesne postihnutých, Janka Niklová a Peter Höger. AVR naďalej pracuje na vyhľadávaní potencionálnych adeptov pre medzinárodný kurz a následne sa venuje ich príprave, aby už na kurze vzorne reprezentovali slovenský volejbal i slovenskú rozhodcovskú školu.
Situácia na Slovensku Aj v domácich súťažiach sa slovenskí rozhodcovia snažia odvádzať čo najlepšiu robotu. Tak ako to platí o hráčoch, či tréneroch, sú rozhodcovia lepší i horší. V každom prípade nezaostávajú za úrovňou volejbalu hraného momentálne na Slovensku. Vieme, kde nás tlačí päta a pre zlepšovanie kvality sme vytvorili zbor hodnotiacich. Jeho členovia sa v rámci svojich možností, či voľného času snažia chodiť hodnotiť jednotlivých rozhodcov a po zápase s nimi prípadne prebrať aj jednotlivé nedostatky tak, aby sa kvalita ich rozhodovania v ďalších zápasoch zlepšovala. Som veľmi rád, že sme sa postupne, presviedčaním prepracovali k tomu, aby sme v mužskej extralige používali na celú súťaž aj čiarových rozhodcov a rovnako som rád, že sme 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
54
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
sa v prvej lige mužov vrátili k rozhodovaniu vo dvojici. Pre kvalitu rozhodovania je to jednoznačne prínosný krok. V okolitých krajinách sa s čiarovými rozhodcami rozhodujú najvyššie súťaže mužov i žien, vo dvojici sa rozhodujú aj mládežnícke súťaže. Slovenskí rozhodcovia sa za čias mojich predchodcov i dnes snažili rozhodovať objektívne. Robíme chyby, tak ako ich robí každý. Čomu sa však nemôžem vyhnúť je nabádanie rozhodcov – zvlášť čiarových k akémusi druhu pomoci domácemu klubu, zvlášť v medzinárodných súťažiach. Viem, že sú krajiny, kde sa takéto veci dejú bežne, ale to je vecou svedomia každého z nich. Je pre mňa neakceptovateľné vyjadrenie trénera, ktorý po stretnutí v zahraničí vyzýva našich rozhodcov aby sa tieto praktiky učili v zahraničí, či nátlaky domácich funkcionárov k tomu, že lopta 5, či 10 cm od čiary musí byť rozhodnutá v prospech domáceho družstva. Vedie to k neochote kolegov rozhodovať týmto družstvám a tým pádom aj k problému s delegáciou čiarových rozhodcov. Vzťahy so SVF – zmluva o súčinnosti Naša spoluprácu so SVF za uplynulý súťažný ročník môžem označiť za relatívne dobrú. Spolupráca bola založená predovšetkým na základe Zmluvy o súčinnosti, ktorú sme s prezidentom SVF podpísali k 1.7.2012 a obojstranne sme ju plnili. Ak by som mal označiť niečo za problém, je to januárové stretnutie zástupcov extraligových klubov so zástupcami SVF venované štruktúre súťaží, na ktoré sme neboli pozvaní. Dostali sa tam totiž na pretras aj rozhodcovia, túto debatu nikto nezastavil a my sme nemali možnosť účinne sa brániť. Máme však prísľub ako prezidenta SVF, tak aj predsedu SK, že v budúcnosti budeme pozvaní na každé zasadnutie. Žiaľ, s poľutovaním musím skonštatovať, že zmluvu na nasledujúci súťažný ročník sme nepodpísali, aj keď zo strany AVR neprišlo ku žiadnym novým návrhom. Odkladanie podpisu zmluvy nevrhá dobré svetlo na naše vzťahy i ďalšiu spoluprácu. Pevne verím, že v krátkom čase zmluva bude podpísaná k spokojnosti obidvoch strán a všetci sa budeme môcť nerušene venovať svojej ďalšej práci pri rozvoji slovenského volejbalu, ktorému v mene AVR prajem do budúcnosti len to najlepšie. Poprad, 30.11.2013 Igor PORVAZNÍK Prezident AVR 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
55
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Správa o činnosti Asociácie volejbalových trénerov za obdobie 2011 -­‐ 2013 Vedenie AVT pracovalo v nasledujúcom zložení: • Predseda: Rojko Marek • koordinátor pre východ Michal Kudla • koordinátor pre stred Alena Bieliková • koordinátor pre západ Roman Špaček • koordinátor pre BA Eva Podhorná Predseda AVT Vám touto cestou predkladá súhrnnú správu o činnosti za obdobie 2011 -­‐ 2013. V prvom rade treba povedať, že AVT pracovalo celé obdobie na základe zmluvy o súčinnosti so SVF a na základe akreditácie SVF pripravovalo školenia trénerov a na základe poverenia aj semináre pre trénerov v SR. AVT ako profesné občianske združenie pôsobilo vo volejbalovom hnutí už od roku 1995 a pri svojom vzniku malo za úlohu prebrať a realizovať všetky dôležité úlohy v rámci vzdelávania, legislatívy, doškoľovania či presadzovania dôležitých personálnych záujmov trénerskej obce. Počas mnohých rokov prešlo viacerými formami vedenia či zámerov celkovej činnosti Asociácie. Personálne viedli AVT viaceré osobnosti ako Peter Kalný, Vladimír Přidal, Eva Koseková či Štefan Chrtiansky. V posledných 9 rokov som ako predseda AVT pripravil a prezentoval viacero námetov ku skvalitneniu celkovej úrovne vzdelávania trénerov všetkých stupňov. Snažil som sa presadzovať záujmy trénerov na najvyššej úrovni či už na Konferenciách SVF alebo v rokovaniach o presadení našich zástupcov do vrcholných orgánov SVF. Nie vždy sa tieto zámery stretli s pozitívnymi reakciami, ale naše pôsobenie malo vždy svoje miesto a v rámci možností sme boli schopní pôsobiť v tejto oblasti ako akceptovaný subjekt.
Je pravdou, že sme čelili aj kritike našej práce, ktorá bola mnoho krát objektívna, ale zároveň naše limity či už finančné, alebo personálne nám neumožňovali adekvátny posun. Mnoho kritických hlasov vychádzalo z regiónov a aj napriek možnosti, sa priamo podieľať na vzdelávaní prostredníctvom svojich koordinátorov vzdelávania. Kritiku prijímam a aj preto som po dlhom zvažovaní pripravoval námet štrukturálnej zmeny vo vzdelávaní trénerov u nás. Môžem skonštatovať, že za obdobie od roku 2004 mám mandát hodnotiť a analyzovať schopnosti ľudí v hnutí v oblasti vzdelávania, ich chuť a ambície prispieť k tejto náročnej a dôležitej práci. Od začiatku pôsobenia vo vedení AVT, bolo zámerom napĺňať stavovskú česť a snažiť sa presviedčať aby tréner mal na Slovensku svoje významné postavenie. Na každej konferencii SVF je z množstva delegátov väčšina trénerov pôsobiacich v kluboch, preto si myslím, že je dôležité aby naša práca mala adekvátne postavenie a rešpekt zo strany všetkých subjektov v hnutí. Od konferencie 2008 a na základe uznesenia z tejto konferencie som maximálnym úsilím pôsobil na vedenie SVF aby akceptovalo naše združenie s plnou vážnosťou. Dali sme možnosť krajským konferenciám nominovať a zvoliť zástupcu za svoju oblasť a touto osobou prekonať slabší kontakt medzi volejbalom v regiónoch a na úrovni AVT a SVF. Pôsobenie krajských zástupcov v regiónoch nesplnilo mnou predpokladané zlepšenie 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
56
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
regionálneho vzdelávania trénerov až na oblasť východ, kde spolupráca s p. Kudlom bola na významnej úrovni. Musím skonštatovať, že celkový záujem o prispenie v oblasti vzdelávania na regionálnej ale aj celoštátnej úrovni významne poklesol a preto všetky moje aktivity už v posledných mesiacoch viedli k tomu, aby vedenie SVF akceptovalo snahu o vytvorenie nového projektu vzdelávania pod vedením priamo SVF a aby sme nemuseli každý rok pripravovať všetky naše aktivity na minimálnej akceptovanej úrovni, ale aby sme mohli našu prácu robiť v prostredí záujmu či vyššej kvality. V mesiaci január sa zhodou súvislostí a prizvaním Doc. Přidala do SR SVF, sa dôležitá osoba v oblasti vzdelávania stala členom najvyššieho orgánu priamo riadiaceho SVF. Okamžite po menovaní, som sa ohlásil na rokovanie a môj námet a posun vzdelávania na vyššiu a významnejšiu úroveň mohol byť napĺňaný. Po mojom vystúpení a analýze stavu v SR SVF som predostrel návrh prechodu vzdelávania vo volejbale pod SVF. Námet bol prijatý a na následných rokovaniach vznikol projekt, ktorý Vám osobne predstaví Doc. Přidal. Aktuálne sa nachádzame už v období novej etapy smerovania v tejto oblasti. Od júla 2013 vznikla nová odborná komisia a predpokladám, že jej pôsobenie a zámery už prinášajú prvé pozitívne efekty. Som presvedčený, že AVT vo tomto legislatívnom prostredí, vo svojich finančných a personálnych možnostiach naplnilo svoju úlohu a aj touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí v AVT v rôznych oblastiach celé obdobie pôsobili. Verím, že všetky zmeny budú na prospech cieľov trénerskej práce v našom hnutí.
Dôležitou súčasťou činnosti občianskeho združenia AVT bolo prerokovanie celkového pôsobenia združenia v hnutí, zámerov a plánov v tejto oblasti na riadnej Konferencii AVT /konanej v ŽILINE 23.06.2013/ Tento jediný najvyšší a legitímny orgán občianskeho združenia bol oprávnený urobiť akékoľvek zásadné a dôležité zmeny. Uvedená konferencia schválila jednomyseľne všetky predložené dokumenty, hospodárenie a zároveň aj nový vzdelávací projekt. Poverila predsedu AVT právnymi a legislatívnymi úlohami v procese ukončenia činnosti AVT. Všetci delegáti schválili uvedený proces a očakávajú plné nahradenie činnosti AVT novou odbornou komisiou v pôsobnosti SVF. Predseda AVT splnil všetky legislatívne podmienky pre právoplatné ukončenie činnosti AVT a to v spolupráci s MV SR, ktoré je jediným orgánom pre legislatívnu činnosť občianskych združení. Po predložení všetkých vyžiadaných dokumentov, ekonomických a účtovných dokladov, schválených dokumentov z K AVT, MV SR ukončilo činnosť asociácie trénerov SR tzv. Likvidáciou, k čomu sú k dispozícii všetky potrebné rozhodnutia štátnych orgánov. Zhrnutie činnosti AVT 2011 -­‐ 2013 Predseda AVT každoročne pripravoval niekoľko dôležitých dokumentov a materiálov, ktoré sú záväznými uzneseniami pre činnosť v pôsobnosti AVT ako odborného orgánu. Odborné semináre v období 2011 – 2013 Vybrané semináre trénerov všetkých úrovní: SNV – psychológia 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
57
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
SNV – osobitosti centralizovanej prípravy Prešov – mládežnícky seminár technika HČJ Svidník – mládežnícky seminár Technika HČJ L. Hrádok – mládežnícky seminár – osobitosti volejbalu dievčat Senica – kondičná príprava vo volejbale Hnúšťa – rozdiely vo volejbale mužov a žien Bratislava – marketing vo volejbale, budovanie štruktúry profesionálneho klubu Bratislava – seminár pre EXM a EXŽ Žilina – licenčný seminár – Systémy obrany a podania vo vrcholovom mužskom volejbale Nitra – seminár mládeže technika HČJ Prešov – seminár trénerov mládeže /technika, psychologické zákonitosti/ Bratislava – hodnotenie ME junioriek Považská Bystrica – diskusné fórum trénerov mládeže Svidník – seminárov trénerov mládeže k HČJ Bratislava – seminár reprezentačných trénerov mužov a žien Školenia trénerov: I. stupeň 2011 -­‐ Košice, spolu 38 trénerov 2011, 2012 -­‐ Nitra, spolu 35 trénerov 2013 -­‐ Poltár, spolu 20 trénerov II. stupeň a III. stupeň • záujem bol nárazový a nie pravidelný a dostatočný, je nutné ho vyhlásiť Všetky školenia začali a prebiehali po dohode s V – AVT a bolo predložené obsahové a personálne zabezpečenie, pričom zástupcovia V – AVT mali možnosť zúčastniť sa záverečných skúšok. Literatúra pre trénerov:
•
•
•
•
•
•
Volejbalový slovník pre trénerov (anglicko – slovenský a Slovensko – anglický ) 100 ks
distribúcia na školeniach a seminároch AVT DVD a CD o technike a prednášaných témach Koordinácia vo volejbale – materiál pre mládež (Šimonek 2007) Volejbalová literatúra pre študentov vydanie zelená a modrá Volejbal II a I. Kondičná príprava vo volejbale /Vavák/ Cesta k úspechu /Dr. Prieložný/ INÉ INFORMÁCIE: Predseda AVT sa zúčastnil zasadnutia SR SVF dva krát, zasadnutia RM SVF 1 krát a zasadnutia KK SVF 5 krát. Do legislatívy SVF sa podarilo po niekoľkých rokoch od roku 2010 mať bod o ochrane trénerov a od roku 2013 je táto vec chránená aj CEV a FIVB, čo je obrovský posun v ochrane našej práce. 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
58
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Trénerske certifikáty: celkovo vydané certifikáty k 30.06.2013 Trénersky stupeň Spolu I. 775 II. 511 III. 30 IV. 99 DT 66 spolu 1481 Trénerske licencie: Trénerska licencia Sezóna 2010/11 A 30 B 48 C 105 spolu 183 Trénerske licencie: Trénerska licencia A B C spolu Sezóna 2011/12 30 52 112 194 Sezóna 2012/13 Sezóna 2013/14 Plan…… 32 35 116 183 28 50 120 198 Prajem všetkým trénerom veľa šťastia a osobných úspechov a správnych trénerských rozhodnutí. 30/11/2013
Mgr.Marek Rojko Predseda AVT Konferencia SVF - Pracovné materiály
59
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Správa o činnosti úseku vzdelávania trénerov a metodiky za obdobie od 1.7.2013 Od 1. júla namiesto AVT zastrešuje trénerskú obec úsek vzdelávania trénerov a metodiky volejbalu. Úsek je súčasťou športového úseku SVF na čele ktorého je športový riaditeľ. Cieľom úseku vzdelávania je permanentne zvyšovať úroveň trénerskej profesie v podmienkach volejbalu na Slovensku. Základné úlohy: •
•
•
Zabezpečuje vzdelávanie trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa. Spolupracuje s akreditovanými vysokými školami pri štúdiu trénerov 4.a 5. stupňa. Predkladá požiadavky a udeľuje trénerské licencie všetkých stupňov. Vedie evidenciu trénerov volejbalu všetkých stupňov. Zabezpečuje obsahovú stránku a technickú realizáciu licenčných a iných odborných seminárov. Zodpovedá za tvorbu odborných materiálov pre potreby trénerov. Poskytuje metodickú pomoc trénerom v oddieloch a reprezentáciách. Zabezpečuje prenos poznatkov o vývojových tendenciách vo vrcholovom volejbale dospelých a mládeže. Monitoruje, vyhodnocuje kvalitu tréningového procesu ÚTM Podieľa sa na vypracovaní dlhodobej koncepcii rozvoja volejbalu. Spolupracuje s podobnými komisiami FIVB, CEV a ich členskými asociáciami. •
•
•
•
•
•
•
Členovia RVTM: Doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PHD. Doc. PaedDr. Ľudmila Zapletalová, PHD. Miroslav Palgut Mgr. Eva Koseková (oblasť Bratislava), Mgr. Ľubomír Paška (oblasť Západ), Ivan Hiadlovský (oblasť Stred) Peter Tholt (oblasť Východ) •
•
•
•
•
•
•
•
Na čele úseku je koordinátor vzdelávania trénerov a metodiky volejbalu, ktorým je V. Přidal. Koordinátor zabezpečuje a koordinuje vzdelávaciu, metodickú a publikačnú činnosť pre potreby trénerov volejbalu na Slovensku. Koordinátor je zároveň predsedom jeho poradného orgánu – Rady pre vzdelávanie trénerov a metodiku volejbalu SVF (obr. 1). Členovia Rady sú zástupcovia jednotlivých oblastí a vybraní volejbaloví odborníci. 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
60
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Štruktúra riadenia RVTM Obr. Schéma úseku vzdelávania trénerov a metodiky volejbalu. Doterajšia činnosť úseku vzdelávania: Licenčné semináre: Licenčný seminár B,C (16.8. -­‐ Trenčín) • Přidal: Postupy pri tvorbe tréningových cvičení (prednáška) • Palgut: Postupy pri tréningu herných komplexov (moderovaný tréning v hale) Zúčastnilo sa 56 trénerov Licenčný seminár A (16.9. -­‐ Bratislava) • Kravárik: Príprava RD mužov na ME 2013 • Gurský: Psychoregulácia vo vrcholovom volejbale Zúčastnilo sa 63 trénerov Školenia trénerov: Školenie trénerov 2. stupňa (30.8.-­‐ 1.9,.6. – 8.9.,15.-­‐16.9. – Prievidza) • Lektori: Přidal, Hiadlovský Počet frekventantov: 26 Externisti Bc. (4. stupeň) na FTVŠ UK BA – 2. roč. • Zodpovedný učiteľ špecializácie: Přidal Počet študentov: 3 (Nemec, Mihalco, Varga)
Príspevky na web SVF: Júl: August: Ako úspešne komunikovať a viesť hráčov (Přidal) Stratégia a taktiky blokovania v súčasnom vrcholovom volejbale (Kardoš – Přidal) September: Stratégia a taktiky pri príjme podania vo vrcholovom volejbale (Kardoš – Přidal) 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
61
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Október: Správa o licenčnom seminári v BA + Prednáška dr. Gurského na seminári v BA (Gurský) Hodnotenie psychickej pripravenosti hráčov (Přidal)
Doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PHD. Predseda RVTM 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
62
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Správa o činnosti Rady beachvolejbalu za obdobie 2012-­‐2013 Beachvolejbal na Slovensku zaznamenal za posledné dva roky viaceré pozitívne zmeny. Zatiaľ čo sme v roku 2010 konštatovali „návrat“ turnajov späť na kúpaliská, aktuálne sme ukončili sezónu s dvomi turnajmi z kategórie „Elite“, ktoré mali najväčšiu návštevnosť v histórii Majstrovstiev Slovenska v beachvolejbale. Zmeny nastali aj vo vedení beachvolejbalu, keď činnosť Slovenskej beachvolejbalovej asociácie bola transformovaná na Radu Beachvolejbalu, ako samostatnej sekcie na SVF. ROK 2012 Už úvodný turnaj Majstrovstiev Slovenska v roku 2012 bol pozitívnou predzvesťou v ďalšom smerovaní pri organizácii tohto podujatia. Séria totiž odštartovala v Košiciach, pričom centrálny kurt bol postavený v centre mesta pred obchodným centrom Aupark. Nasledovali turnaje v Strážskom, Zvolene, Nitre a v Rimavskej Sobote. Finálový turnaj sa po dvoch rokoch presunul z bratislavskej Mágio pláže do Nitry, konkrétne na mestské kúpalisko, kde spoločne bojovali o tituly majstrov Slovenska aj beachvolejbaloví amatéri. Staronovými majsterkami Slovenska sa bez jediného zaváhania stali seniorské reprezentantky Natália Dubovcová a Dominika Nestarcová, u mužov získali titul Igor Horváth a Matej Hukel. Mládežnícke Majstrovstvá Slovenska zostali v nezmenenej podobe, nakoľko je to jedinečný projekt, ktorý dáva možnosť veľkému množstvu hráčov spoznať tento šport a hrať o medaile a ako máme možnosť sledovať tak medzi mládežou už aj dosť populárny. Práve vďaka tejto súťaži máme šancu vyberať talenty do reprezentácie. Systém súťaže pozostáva najskôr z dvoch kvalifikačných turnajov v jednotlivých oblastiach pre kategórie dievčat a chlapcov do 18 a do 20 rokov, ktoré organizujeme za spolupráce jednotlivých promotérov. Zo štyroch oblastí, Bratislava, západ, stred a východ, postupujú na finálový turnaj tri najlepšie dvojice, ktoré potom bojujú o titul Majstra Slovenska. Už tradične sa finále organizovalo v Športovom areály Orlík na Zvolenske priehrade, kde sa v priebehu troch dní skonfrontovalo 12 najlepších dvojíc kadetiek, kadetov, junioriek a juniorov. Svoju suverenitu v mládežníckych kategóriách potvrdili sestry Murínové, Nikola a Silvia, ktoré získali zlato v kadetkách aj v juniorkách. V kadetoch získali titul Žilinčania, Martin Jančura s Tomášom Nemcom a v junioroch jednoznačne dominovali mládežnícky reprezentant Oliver Čizmazia s Marekom Ludhom. Z pohľadu reprezentácie nastal výrazný progres predovšetkým vďaka výkonom Natálie Dubovcovej a Dominiky Nestarcovej, ktoré sa práve v tomto roku už viac menej etablovali v hlavných súťažiach turnajov svetovej série (5. miesto na Grand Slame vo Švajčiarsku, 17. miesta na Grand Slamoch v Taliansku, Nemecku a Poľsku) a na Majstrovstvách Európy obsadili výborné 9. miesto. Okrem nich sa pokúšali presadiť na turnajoch európskej série dvojice: Michalovičová, Čižmárová a Šajmovičová, Šmitalová. Druhé menované štartovali zároveň aj na Majstrovstvách Európy do 23 rokov, kde obsadili 19. miesto, spoločne s Herichom a Patákom, ktorí skončili 13. V mužskej kategórii sme nemali v tomto roku dvojicu, ktorá by cielene štartovala na viacerých turnajoch CEV alebo FIVB. Išlo skôr o „jednorázové“ štarty. Ženy, konkrétne dvojice Dubovcová, Nestarcová a Michalovičová, Čižmárová štartovali na 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
63
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
semifinálovom turnaji Continental Cupu, súťaže, ktorá bola určená ako olympijská kvalifikácia, ale nakoľko skončili na 4. mieste, na finálový turnaj sa neprebojovali. Na akademické majstrovstvá sveta sme mali možnosť poslať jednu dvojicu, ktorou boli naše „jednotky“ Dubovcová s Nestarcovou, a tie v Brazílii obsadili 9. miesto. V mládežníckych kategóriách bola z hľadiska perspektívy preferovaná a podporovaná najmladšia kategória – do 18 rokov. Cieľom tohto nastavenia je vychovať si už od tejto kategórie beachvolejbalových hráčov a hráčky, ktorí sa budú beachu venovať každoročne a budeme môcť plnohodnotne obsadiť aj ostatné kategórie. Na ME do 18 rokov nakoniec cestovali sestry Murínové, ktoré skončili 13. a Ihnát s Malachovským, ktorí obsadili 19. miesto. Na ME do 20 rokov nás reprezentovali Mikulajová s Ružbaskou, ktoré sa umiestnili na 17. mieste. ROK 2013 V tomto roku mala séria Majstrovstiev Slovenska rekordný počet turnajov. Nakoľko sme sa po minuloročnej pozitívnej skúsenosti, keď spoločne vyvrcholili počas jedného víkendu a na jednom mieste, finálový turnaj organizovaný SVF s finále Národnej beachvolejalovej ligy (NBL), dohodli na zaradení turnajov NBL do kalendára Majstrovstiev Slovenska. Hráči tak mohli každý víkend od 1.6. do 4.8. hrať na zahomologizovaných turnajoch po celom Slovensku a zbierať body do rebríčka. Najlepších 12 mužských a 12 ženských dvojíc postúpilo na finálový turnaj (10.-­‐11.8.), ktorý sme presunuli na východ Slovenska, do Košíc – európskeho mesta kultúry 2013. Po štyroch rokoch sme opäť do série zaradili turnaje kategórie „Elite“, čo znamená, že centrálny kurt je postavený na atraktívnom mieste aj s tribúnami pre divákov. Prvú „elitku“ sme zorganizovali v Bratislave pred obchodným centrom Eurovea aj za účasti niektorých zahraničných dvojíc z Čiech a Švajčiarska. Podujatie bolo zahomologizované na CEV ako medzinárodná exhibícia. Atmosféra celého podujatia potvrdila, že umiestnenie centrálneho kurtu pri obchodnom centre bola správna voľba. To sa potvrdilo aj na finálovom turnaji v Košiciach, kde sme mali centrál postavený tak ako vlani, pred obchodným centrom Aupark, ale tentoraz už aj s tribúnami. Majsterkami Slovenska sa podľa očakávania stali Natália Dubovcová a Dominika Nestarcová, mužskými šampiónmi zase skúsení už niekoľkonásobní majstri Richard Nemec a Peter Varga. Pozitívne ohlasy na tieto podujatia nám potvrdili, že je to ten správny smer, ktorým sa treba uberať, aby sa beachvolejbal popularizoval. Kalendár homologizovaných turnajov M-­‐SR v beachvolejbale 2013: Dátum Miesto Kategória 1. -­‐ 2.6. BRATISLAVA (NBL) muži, ženy 8. -­‐ 9.6. TREBIŠOV (NBL) muži, ženy 15. -­‐ 16.6. ZVOLEN (NBL) muži, ženy 15. -­‐ 16.6. VEĽKÉ KAPUŠANY (Vých. pohár) muži, ženy 22. -­‐ 23.6. SKALICA (NBL) muži, ženy 22. -­‐ 23.6. MICHALOVCE (Vých. pohár) muži, ženy 29. -­‐ 30.6. STRÁŽSKE -­‐ kúpalisko muži, ženy 29. -­‐ 30.6. NITRA (NBL) muži, ženy 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
Kategória turnaja "B" "B" "B" "B" "B" "B" "A" "B" 64
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
6. -­‐ 7.7. ŽILINA -­‐ kúpalisko muži, ženy "A" 6. -­‐ 7.7. KOŠICE (Vých. pohár) muži, ženy "B" 13 .-­‐ 14.7. ŠACA (Vých. pohár) muži, ženy "B" 20. -­‐ 21.7. LIPT. MIKULÁŠ -­‐ Tatralandia muži, ženy "A" 20. -­‐ 21.7. NITRA (NBL) muži, ženy "B" 27. -­‐ 28.7. BRATISLAVA -­‐ Eurovea muži, ženy "Elite" 27. -­‐ 28.7. ZVOLEN (NBL) muži, ženy "B" 27. -­‐ 28.7. TREBIŠOV (NBL) muži, ženy "B" 27. -­‐ 28.7. SKALICA (NBL) muži, ženy "B" 27. -­‐ 28.7. BARDEJOV (Vých. pohár) muži, ženy "B" 3. -­‐ 4.8. RIMAVSKÁ SOBOTA -­‐ Kurinec ženy "A" 3. -­‐ 4.8. ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA -­‐ Sĺňava muži "A" 3. -­‐ 4.8. ČUŇOVO (NBL) muži, ženy "B" 10. -­‐ 11.8. KOŠICE -­‐ Aupark = FINÁLE muži, ženy "Elite" V mládežníckych Majstrovstvách sme zaznamenali zvýšený záujem vo všetkých kategóriách, prevažne však u dievčat do 18 rokov. Súvisí to s podporou viacerých volejbalových klubov, ktoré sa po skončení halovej sezóny, venujú beachvolejbalovému tréningovému procesu a majú záujem aby ich hráči a hráčky reprezentovali klub aj v tomto športe. Už zvyčajným dejiskom finálového turnaja bol Športový areál Orlík na Zvolenskej priehrade, na ktorom sa predstavili najlepší kadeti, kadetky, juniori a juniorky. Medzi kadetkami zvíťazili dievčatá z Malaciek, Slezáková so Sandanusovou a spomedzi kadetov si zlaté medaile odniesli Pokopec a Konc z Nového Mesta nad Váhom. V kategórii do 20 rokov titul obhájili sestry Murínové z Košíc a u chlapcov vyhrali hráči COP Trenčín Nemec a Frajt. Na reprezentačnom úseku tak ako aj minulý rok potvrdili stúpajúcu tendenciu reprezentantky Natália Dubovcová a Dominika Nestarcová, pre ktoré to bola najúspešnejšia sezóna v ich kariére. Na každom turnaji svetovej série štartovali v hlavnej súťaži, v ktorej postupovali zo skupín a dosiahli vynikajúce 5. miesta na Grand Slamoch v Taliansku a v USA, ako aj 9. miesto v Brazílii. Historicky najlepším umiestnením bolo 9. miesto na Majstrovstvách sveta v Poľsku. Sezónu ukončili na 14. mieste v rankingu FIVB, ktoré je perfektnou východiskovou pozíciou do ďalšieho olympijského cyklu. Hlavne teraz keď pritvrdili kritériá pre nasadzovanie do turnajov svetovej série a uzatvorili turnaje FIVB. Po dvojročnej odmlke sa uskutočnil v Rakúsku MEVZA turnaj, na ktorom štartovali viaceré naše dvojice. Najviac sa darilo Behúnovej so Šipošovou a Horváthovi s Hukelom, ktorí zhodne obsadili 5. miesto. Práve tieto dvojice sa zúčastňovali na medzinárodných turnajoch jednotlivých národných sérií a plánujú sa do budúcna zúčastňovať aj na turnajoch CEV. V mládežníckych kategóriách sme pokračovali v nastavenom trende, ktorým je podpora a výber najmladších reprezentantov, t.j. kategória do 18 rokov. Novým reprezentačným trénerom pre mládež sa stal Roman Špaček zo Skalice, v ktorej sú vytvorené optimálne podmienky na prípravu. Preto celá reprezentačná príprava prebiehala práve v Skalici. Nominované dievčatá a chlapci v kategórii do 18 rokov, štartovali okrem Majstrovstiev Európy aj na novo vytvorenej súťaži Youth Continental Cup, ktorá je kvalifikáciou na Olympijské hry mládeže 2014. Kadeti Ihnát a Mečiar obsadili na tomto turnaji 2. miesto a tak postúpili na budúcoročný finálový turnaj. Dievčatá Slezáková s Chrenkovou skončili na 3. mieste a do finále sa neprebojovali. Na Majstrovstvách Európy do 22 rokov obsadili Čizmazia s 30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
65
SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Ludhom výborné 9. miesto, keďže aj mládežnícke turnaje prešli transformáciou a zvýšili počet účastníkov z 24 na 32. Reprezentantky do 20 rokov, sestry Murínové, skončili na ME na 17. mieste. Na záver musíme konštatovať, že slovenskému beachvolejbalu začína svitať na lepšie časy. Je to viditeľné hlavne z pohľadu presadzovania sa našej najlepšej dvojice medzi svetovú elitu, z pohľadu vytvorenia kvalitnej a atraktívnej domácej súťaže, z pohľadu podpory viacerých volejbalových klubov v mládežníckom beachvolejbale, z pohľadu angažovania perspektívneho a zanieteného reprezentačného trénera, z pohľadu vzniku beachvolejbalových klubov, ktoré fungujú celoročne (Bratislava, Skalica, Žilina), z pohľadu formovania sa ďalších seniorských dvojíc, ktoré majú záujem štartovať na medzinárodných turnajoch CEV (Tomášeková – Turnerová, Šipošová – Behúnová, Horváth – Hukel, Namešanský – Hovorka, Čizmazia – Kollár). Veríme, že toto je iba začiatok ďalšieho pozitívneho obdobia pre slovenský beachvolejbal. Ing. Martin Velecký Predseda SBVA Viceprezident SVF
30/11/2013
Konferencia SVF - Pracovné materiály
66
Konferencia SVF
2013
Prílohy k pracovným materiálom
Poprad
30.novembra 2013
Príloha č. 1
Hospodárenie SVF za obdobie 2011-2012
Skladba výnosov SVF - skutočnosť:
Dotácie z MŠ SR:
rok 2011
rok 2012
Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví
664 427,73
665 012,54
Výber a príprava športových talentov
športovo-talentovaná mládež
zabezpečenie komplexnej starostlivosti o športovcov zaradených do COP
Športové podujatia detí, žiakov a mládeže
MidiMax Volley - súťaž v minivolejbale
MiniMax Volley - súťaž v minivolejbale
MiniCool Volley a MidiCool Volley
Športové poukazy - pilotný projekt pre športové zväzy
Materiálno - technický rozvoj športu
Data Volley
Gerflor
Areal Beach Sports Club Žilina
Spolu dotácie MŠ SR + SOV:
výnosy budúcich období /2012,2013/
356 700,00
356 700,00
422 600,00
356 700,00
65 900,00
63 350,00
28 800,00
25 400
9 150,00
75 000,00
117 735
1 086 127,73
-44 800,00
117 735,00
1 322 485,00
-96 522,46
Celkom:
1 041 327,73
1 225 962,54
163 980,10
76 270,00
20 440,42
22 002,57
111 911,44
97 062,50
212,40
28 109,09
8 406,47
282 693,09
245 701,90
1 324 020,82
1 471 664,44
Vlastné výnosy:
SVF - podujatia, RMK poplatky
transfery
2% daní
ostatné výnosy
rozpustenie investičných dotácií
Celkom:
Výnosy SVF celkom:
20 200,00
12 300,00
7 900,00
44 800,00
22 800,00
22 000,00
Skladba nákladov SVF - skutočnosť:
náklady:
Činnosť SVF + mzdy sekrerariátu
Reprezentácia, beach a podujatia
Športovo-talentovaná mládež
Šport na školách MiniMax, MidiMax Volley
Šport na školách MiniCool a MidiCool Volley
Športové poukazy
zmena financovania mládeže
odpisy, tvorba opr.položiek, daň z príjmu
DPH - materiál, služby zo zahraničia
Ostatné náklady
Náklady celkom:
Hospodársky výsledok SVF
rok 2011
rok 2012
213 500,32
679 516,79
360 002,00
20 200,00
23 976,66
1 312,34
21 563,13
225 266,45
613 276,02
356 700,00
56 331,74
10 200,00
60 390,00
69 424,12
13 400,47
2 486,22
10 668,97
1 320 071,24
1 418 143,99
3 949,58
53 520,45
Príloha č. 2/a
Prehľad rozmiestnenia VK so štatútom CTM na obdobie 2011-2012
CTM
Oblasť Bratislava
Oblasť Západ
Oblasť Stred
Oblasť východ
3
1
1
3
Oblasť východ
Oblasť Bratislava
Oblasť Bratislava
Oblasť Západ
Oblasť Stred
Oblasť Stred
Oblasť východ
Oblasť Západ
Príloha č. 2/b
Prehľad rozmiestnenia VK so štatútom ÚTM na obdobie 2011-2012
Oblasť BA
ŠT, ŠSS, Oblasť západ
VK, ŠSZČ Oblasť stred
Oblasť východ
5
6
12
6
Oblasť východ
Oblasť BA
Oblasť BA
Oblasť západ
Oblasť západ
Oblasť stred
Oblasť stred
Oblasť východ
Príloha č. 3
Dotácie na VK so štatútom CTM
p.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Názov VK
Dotácia v roku 2011
VKP Bratislava
VK Ekonóm SPU Nitra
VK Chemes Humenné
VK Slávia Svidník
VKM Žilina
Slávia UK Bratislava
ŠŠK Bilikova Doprastav
VK Spišská Nová Ves
ŠK ŽU Žilina
VK Senica
Spolu
Dotácia v roku 2012
13 210,00 €
13 510,00 €
17 611,00 €
8 065,00 €
6 480,00 €
17 314,00 €
9 699,00 €
14 870,00 €
14 490,00 €
7 020,00 €
122 269,00 €
14 106,40 €
16 754,40 €
17 999,60 €
14 426,60 €
0,00 €
18 307,40 €
16 166,40 €
14 218,00 €
14 645,60 €
0,00 €
126 624,40 €
Spolu
27 316,40 €
30 264,40 €
35610,60 €
22 491,60 €
6 480,00 €
35 621,40 €
25 865,40 €
29 088,00 €
29 135,60 €
7 020,00 €
248 893,40
Dotácie na VK so štatútom ÚTM
p.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Názov VK
ŠVK Bílikova, Dúbravka (VTB)
VK Doprastav Bratislava
MVK Detva
VK Iskra Hnúšťa
VK Oktan Benzinol Kežmarok
VK Spartak Komárno
ŠŠK Kometa Košice
VK Slávia TU Košice
Palas VK Levice
MŠK Liptovský Hrádok
VO TJ Strojár Malacky
VK TASK Martin
VO TJ Spartak Myjava
VK Nové Mesto nad Váhom
VTC Pezinok
VKM Piešťany
MVK Poltár
ŠŠK OA Považská Bystrica
VK Prievidza
1. VK Púchov
VŠK Púchov
AVK Revúca
VKM Stará Ľubovňa
MVK Stropkov
VK Studienka
ŠK Komenského Svidník
MVK Lokomotíva Zvolen
MŠK Žiar nad Hronom
SVA Senica
VK Lovinit Lovinobaňa
VK CVČ Brusno
MVK Snina
TJ Lokomotíva Čadca
VK Slovan R. Sobota
MKSO Trenčín
ŠKV Nové Zámky
Spolu
Dotácia v roku 2011
1 640,00 €
1 930,00 €
2 150,00 €
1 024,00 €
1 222,00 €
850,00 €
1 350,00 €
2 600,00 €
2 270,00 €
1 770,00 €
858,00 €
1 000,00 €
3 590,00 €
1 900,00 €
1 372,00 €
1 995,00 €
1 876,00 €
1 876,00 €
1 120,00 €
1 698,00 €
4 430,00 €
2 315,00 €
1 600,00 €
2 338,00 €
3 272,00 €
2 580,00 €
2 490,00 €
1 080,00 €
600,00 €
Dotácia v roku 2012
1 580,00 €
2 138,00 €
900,00 €
1 830,00 €
1 726,00 €
1 468,00 €
510,00 €
1 350,00 €
2 390,00 €
2 300,00 €
2 530,00 €
842,00 €
1 000,00 €
3 500,00 €
1 880,00 €
2 238,00 €
3 314,00 €
2 456,00 €
1 258,00 €
1 450,00 €
1 722,00 €
3 160,00 €
2 290,00 €
3 260,00 €
2 012,00 €
1 472,00 €
2 268,00 €
2 842,00 €
2 030,00 €
1 240,00 €
830,00 €
830,00 €
1 330,00 €
1 330,00 €
1 330,00 €
57 456,00 €
61 946,00 €
Spolu
1 580,00 €
3 778,00 €
2 830,00 €
3 980,00 €
2 750,00 €
2 690,00 €
1 360,00 €
2 700,00 €
4 990,00 €
4 570,00 €
4 300,00 €
1 700,00 €
2 000,00 €
7 090,00 €
3 780,00 €
3 610,00 €
5 309,00 €
4 332,00 €
3 134,00 €
2 570,00 €
3 420,00 €
7 590,00 €
4 605,00 €
4 860,00 €
4 350,00 €
4 744,00 €
4 848,00 €
5 332,00 €
3 110,00 €
600,00 €
1 240,00 €
830,00 €
830,00 €
1 330,00 €
1 330,00 €
1 330,00 €
119 402,00€
Príloha č. 3/a
Prehľad celkového čerpania dotácie na mládež v roku 2011
Útvary talentovanej mládeže
Mládežnícky plážový volejbal
RD (kadeti/tky+juniori/rky) + COP
Činnosť Rady mládeža SVF
179 725 €
10 000 €
169 188 €
1 089 €
0,30%
47,00%
49,92%
Útvary talentovanej mládeže
Mládežnícky plážový volejbal
RD (kadeti/tky+juniori/rky) + COP
Činnosť Rady mládeža SVF
2,78%
Príloha č. 3/b
Prehľad celkového čerpania dotácie na mládež v roku 2012
Útvary talentovanej mládeže
Mládežnícky plážový volejbal
RD (kadeti/tky+juniori/rky) + COP
Činnosť Rady mládeža SVF
Turnaj olympijských nádejí
Majstrovstvá SR
0%
188 570 €
10 584 €
210 228 €
827 €
10 051 €
5 863 €
2% 2%
Útvary talentovanej mládeže
44%
49%
Mládežnícky plážový volejbal
RD (kadeti/tky+juniori/rky) + COP
Činnosť Rady mládeža SVF
Turnaj olympijských nádejí
Majstrovstvá SR
3%
Príloha č. 4/a
Prehľad čerpania pre VK so štatútom CTM - 2011
Bratislava, VKP
13 210,00 €
13%
Bratislava, Slávia UK
17 314,00 €
14%
7 020,00 €
12%
Nitra, VK SPU
13 510,00 €
12%
Žilina, ŠK ŽU
14 490,00 €
12%
6 480,00 €
10%
17 611,00 €
14%
Senica, VK
Žilina, VKM
Humenné, VK Chemes
Spišská Nová Ves, VK
14 870,00 €
9%
Bratislava, ŠŠK Bilíkova
9 699,00 €
4%
Svidník, VK Slávia
8 065,00 €
7%
8%
11%
14%
12%
6%
14%
11%
5%
12%
Bratislava, VKP
Bratislava, Slávia UK
Senica, VK
Nitra, VK SPU
Žilina, ŠK ŽU
Žilina, VKM
Humenné, VK Chemes
Spišská Nová Ves, VK
Bratislava, ŠŠK Bilíkova
Svidník, VK Slávia
Príloha č. 4/b
Prehľad čerpania pre VK so štatútom CTM - 2012
Bratislava, VKP
14 106,40 €
13%
Bratislava, Slávia UK
18 307,40 €
14%
Bratislava, Bilíkova Doprastav
16 166,40 €
12%
Nitra, VK SPU
16 754,40 €
11%
Žilina, ŠK ŽU
14 645,60 €
12%
Svidník, VK Slávia
14 426,60 €
11%
Humenné, VK Chemes
17 999,60 €
14%
Spišská Nová Ves, VK
14 218,00 €
13%
14%
11% 11%
11%
15%
13%
12%
13%
Bratislava, VKP
Bratislava, Slávia UK
Bratislava, Bilíkova Doprastav
Nitra, VK SPU
Žilina, ŠK ŽU
Svidník, VK Slávia
Humenné, VK Chemes
Spišská Nová Ves, VK
príloha č. 5/a
Prehľad čerpania fin. prostriedkov ÚTM (CTM, ŠŠS, ŠT, ŠSZČ) v roku 2011
Názov položky
Odmeny trénerov - prvý polrok
Odmeny trénerov - druhý polrok
Činnosť ÚTM
Príspevok za dodanie hráčov do RD
Príspevok za dodanie hráča do COP
2%
Čerpanie
24 132,00 €
18 341,00 €
6 487,00 €
996,00 €
7 500,00 €
13%
11%
Odmeny trénerov - prvý polrok
42%
Odmeny trénerov - druhý polrok
Činnosť ÚTM
32%
Príspevok za dodanie hráčov do RD
Príspevok za dodanie hráča do COP
príloha č. 5/b
Prehľad čerpania fin. prostriedkov ÚTM (CTM, ŠŠS, ŠT, ŠSZČ) v roku 2012
Názov položky
Odmeny trénerov - prvý polrok
Odmeny trénerov - druhý polrok
Činnosť ÚTM
Príspevok za dodanie hráča do RD
Príspevok za dodanie hráča do COP
4%
Čerpanie
26 382,00 €
19 451,00 €
5 800,00 €
2 333,00 €
7 980,00 €
13%
43%
9%
Odmeny trénerov - prvý polrok
Odmeny trénerov - druhý polrok
Činnosť ÚTM
31%
Príspevok za dodanie hráča do RD
Príspevok za dodanie hráča do COP
Príloha č. 6/a
Prehľad zúčastnených škôl v rozvojovom projekte v rokoch 2007-2012
Oblasť
Oblasť západ
Oblasť BA
Oblasť stred
Oblasť východ
SPOLU
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
15
17
24
24
14
20
15
15
35
52
55
84
24
44
51
51
40
64
46
79
97
61
61
60
228
100
155
207
188
170
2007-2008
2008-2009
11%
15%
15%
46%
24%
Oblasť západ
Oblasť BA
10%
51%
28%
Oblasť stred
Oblasť východ
2009-2010
2010-2011
11%
13%
17%
Oblasť západ
Oblasť západ
32%
28%
Oblasť BA
25%
Oblasť stred
27%
Oblasť východ
2011-2012
2012-2013
8%
Oblasť západ
32%
24%
Oblasť BA
Oblasť stred
Oblasť východ
36%
Oblasť BA
Oblasť stred
Oblasť východ
47%
Oblasť západ
26%
Oblasť východ
Oblasť západ
37%
Oblasť BA
Oblasť stred
9%
28%
Oblasť BA
Oblasť stred
Oblasť východ
Príloha č. 6/b
Nárasť družstiev školských súťaží v jednotlivých oblastiach 2007-2012
120
100
80
Oblasť západ
Oblasť BA
60
Oblasť stred
Oblasť východ
40
20
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
príloha č. 7/a
Podiel VK na zložení RD kadetov a juniorov v roku 2011
13
3
5
3
COP Trenčín
VK Chemes Humenné
VK SPU Ekonóm Nitra
VKP Bratislava
13%
21%
54%
12%
COP Trenčín
VK Chemes Humenné
VK SPU Ekonóm Nitra
VKP Bratislava
príloha č. 7/b
Podiel VK na zložení RD kadetiek a junioriek v roku 2011
COP Nitra
OA Považská Bystrica
ŠŠK Bílikova Bratislava
VK Poltár
Slávia UK EU Bratislava
ŠK ŽU Žilina
MŠK Žiar nad Hronom
VK Doprastav Bratislava
10
4
5
2
5
1
1
1
COP Nitra
3,4%
3,4%
OA Považská Bystrica
3%
ŠŠK Bílikova Bratislava
35%
5,6%
VK Poltár
Slávia UK EU Bratislava
7%
ŠK ŽU Žilina
MŠK Žiar nad Hronom
17%
14%
VK Doprastav Bratislava
príloha č. 7/c
Podiel VK na zložení RD juniorov v roku 2012
COP Trenčín
VK Chemes Humenné
ŠVK Bílikova Dúbravka
VKP Bratislava
VK Spartak Myjava
Slávia PU Prešov
8%
5
2
1
2
1
1
8%
42%
17%
COP Trenčín
VK Chemes Humenné
ŠVK Bílikova Dúbravka
VKP Bratislava
8%
17%
VK Spartak Myjava
Slávia PU Prešov
príloha č. 7/d
Podiel VK na zložení RD junioriek v roku 2012
6
5
1
1
1
COP Nitra
ŠŠK Bílikova Bratislava
VK Poltár
Slávia UK bratislava
VK Senec
7%
7%
7%
43%
COP Nitra
ŠŠK Bílikova Bratislava
VK Poltár
36%
Slávia UK bratislava
VK Senec
Download

Konferencia SVF 2013 Pracovné materiály