Kondenzačné kotle pre kaskádové aplikácie
Referenčná príručka
1. VŠEOBECNE ..........................................................1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA ....................................................................................1
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA .........................................................1
VŠEOBMIECNÉ PODENKY ZÁRUKY .......................................................................2
IDENTIFIKÁCIA KOTLA .............................................................................................2
IDENTIFIKÁCIA HLAVNÝCH KOMPONENTOV ...................................................3
1.5.1 Horák ....................................................................................................................................................3
1.5.2 Hlavný výmenník tepla .......................................................................................................................3
1.5.3 Spaľovacia komora .............................................................................................................................3
1.5.4 Elektróda pre zapálenie a detekciu plameňa ....................................................................................3
1.5.5 Prietokový a vratný snímač ................................................................................................................4
1.5.6 Bezpečnostný termostat ......................................................................................................................5
1.5.7 Snímač spalín .......................................................................................................................................5
1.5.8 Ventilátor ..............................................................................................................................................5
1.5.9 Plynový ventil .......................................................................................................................................5
1.5.10 Venturiho trubica ..............................................................................................................................5
1.5.11 Zberný sifón kondenzátu ..................................................................................................................5
1.5.12 Ovládací panel ...................................................................................................................................6
1.5.13 Spínač diferenciálneho tlaku vody ...................................................................................................6
1.5.14 Poistný ventil ......................................................................................................................................6
1.6
1.7
OVLÁDACIE PANELY ..................................................................................................7
DISPLEJ ............................................................................................................................8
1.7.1 Režim zobrazenia ...........................................................................................................9
1.7.2 Výstupný režim .............................................................................................................9
1.7.3 Monitorovací režim ......................................................................................................10
2. PRVÉ SPUSTENIE .................................................................................12
2.1
2.2
PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE .............................................................................................12
PLNENIE A VYPÚŠŤANIE SYSTÉMU .....................................................................12
2.2.1 Plnenie ........................................................................................................................12
2.2.2 Vypúšťanie .................................................................................................................13
2.3
PRVÉ ZAPÁLENIE .......................................................................................................13
2.4
KONTROLY POČAS A PO PRVOM ZAPÁLENÍ ....................................................15
3. FUNGOVANIE KOTLA .................................................................................16
3.1
NASTAVENIA Z VÝROBY A NASTAVENIE FUNKČNÝCH PARAMETROV ...16
3.2
NASTAVENIA PARAMETROV CENTRÁLNEHO VYKUROVANIA ......................16
3.2.1 Bod nastavenia_T_CH_High ...........................................................................................................16
3.2.2 Setpoint_T_CH_Low .........................................................................................................................17
3.2.3 CH_Priority.........................................................................................................................................17
3.3
NASTAVENIE PARAMETROV TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY
3.3.1 Setpoint_DHW......................................................................................................................................17
3.4
3.3.2 DHW_Priority ......................................................................................................................................17
HLAVNÉ FUNKCIE .............................................................................................................................17
3.4.1 Funkcia priority teplej úžitkovej vody ..............................................................................................17
3.4.2 Funkcia proti zamrznutiu (Anti-frost) ...............................................................................................17
3.4.3 Funkcia rozptylu ..................................................................................................................................18
3.4.4 Funkcia kaskádového riadenia ...........................................................................................................18
3.5
3.4.5 Funkcia zapínania ON/vypínania OFF kaskádového riadenia .......................................................18
3.4.6 Havarijná funkcia.................................................................................................................................18
NASTAVENIE PARAMETROV .....................................................................................................19
3.6
3.5.1 Nastavenie hesla ...................................................................................................................................19
3.5.2 Zoznam parametrov ............................................................................................................................19
NASTAVENIA ..........................................................................................................................................23
3.6.1
3.7
Nastavenie maximálneho výkonu CO2 ...........................................................................................23
3.6.2 Nastavenie minimálneho výkonu CO2 ................................................................................................24
3.6.3 Overenie nastavenia .............................................................................................................................24
3.8 ZMENA PLYNU ......................................................................................................................................24
NASTAVENIE TLAKOV HORÁKA .............................................................................................25
3.9 3.8.1
Kontrola prívodného tlaku plynu ..................................................................................................25
3.10 KONTROLA SPAĽOVANIA ..........................................................................................26
3.11 RÝCHLOSTI VENTILÁTORA .....................................................................................26
NASTAVENIE TERMOREGULÁCIE ..........................................................................26
3.11.1 Fungovanie vysokoteplotného okruhu centrálneho vykurovania ..................................................26
3.11.2 Attenuation_High ..............................................................................................................................26
3.11.3 Fungovanie nízkoteplotného okruhu centrálneho vykurovania ...................................................27
3.11.4 Attenuation_Low ...............................................................................................................................27
3.11.5 T_out_correct .....................................................................................................................................28
3.11.6 T4_frost_protection ...........................................................................................................................28
3.11.7 Power_control_mode (Režim ovládania kaskády) .............................................................................................29
3.11.8 Bezpečnostné funkcie Pomocných PCB ..............................................................................................................30
3.11.9 Riadenie zmiešavacieho ventilu ...........................................................................................................................30
3.11.10 Druh plynu (rýchlosti ventilátora) .....................................................................................................................30
3.11.11 Postup zapálenia horáka ....................................................................................................................................31
3.12
3.11.12 Továrenské nastavenia .......................................................................................................................................31
NASTAVENIA ADRIES PRE KASKÁDOVÉ PRIPOJENIA ....................................31
3.12.1 Údaje riadiaceho PCB ..........................................................................................................................................31
3.12.2 Údaje pomocných PCB .........................................................................................................................................32
3.12.3 Užívateľské rozhranie pomocného PCB .............................................................................................................32
3.12.4 Vstup do pomocného PCB ....................................................................................................................................32
4.
3.12.5 Nastavenie adries ..................................................................................................................................................32
ODSTAVENIE KOTLA ........................................34
4.1 DOČASNÉ ODSTAVENIE ......................................................................................34
5.
4.2 PREDĹŽENÉ DOBY ODSTAVENIA ....................................................................34
ÚDRŽBA ................................................................35
5.1 BEŽNÁ ÚDRŽBA ....................................................................................................35
5.2 MIMORIADNA ÚDRŽBA ......................................................................................35
5.3 TABUĽKA PERIODICKEJ PLÁNOVANEJ ÚDRŽBY ......................................36
5.4 POTREBNÉ NÁSTROJE NA ÚDRŽBU ...............................................................36
5.5 BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ ..............................................................................36
5.6 DOSTUPNOSŤ KOMPONENTOV ........................................................................36
5.6.1 Demontovanie skrine ..........................................................................................................................37
5.6.2 Demontovanie ovládacieho panela ...................................................................................................38
5.6.3 Demontovanie PCB ............................................................................................................................39
5.6.4 Demontovanie zapaľovacej elektródy ............................................................................................40
5.6.5 Demontovanie Venturiho trubice ....................................................................................................41
5.6.6 Demontovanie ventilátora ................................................................................................................42
5.6.7 Demontovanie horáka a čistenie spaľovacej komory ....................................................................43
5.6.8 Demontovanie sifónu ........................................................................................................................44
5.6.9 Demontovanie snímačov NTC .........................................................................................................45
5.6.10 Demontovanie bezpečnostného termostatu ..................................................................................46
5.6.11 Demontovanie spalinového snímača .............................................................................................47
5.6.12 Demontovanie plynového ventilu ..................................................................................................48
6.
5.6.13 Demontovanie diferenciálneho tlakového vodného spínača .......................................................49
HĽADANIE PORÚCH .........................................50
6.1 PORUCHOVÝ REŽIM ...........................................................................................50
6.2 TRVALÉ ZABLOKOVANIE .................................................................................50
6.3 KÓDY BLOKÁD .....................................................................................................50
6.3.1 Blokády Riadiaceho PCB ..................................................................................................................50
6.3.2 Blokády Pomocných PCB .................................................................................................................51
7.
6.4 MOŽNÉ ODCHÝLKY A ICH NÁPRAVA ..........................................................52
INŠTALÁCIA ........................................................54
7.1 MANIPULÁCIA ......................................................................................................54
7.2 MIESTNOSŤ NA INŠTALÁCIU KOTLA ...........................................................54
7.3 INŠTALÁCIA NA STARÉ SYSTÉMY, ALEBO SYSTÉMY, KTORÉ BUDÚ
MODERNIZOVANÉ ................................................................................................54
7.4 UPEVNENIE KOTLA ............................................................................................54
7.5 HYDRAULICKÉ PRIPOJENIE ............................................................................55
7.5.1 Hydraulické súpravy ....................................................................................................55
7.6 PALIVOVÉ PRIPOJENIE .....................................................................................61
7.7 ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE ...............................................................................61
7.7.1
Vnútorný pripojovací blok Riadiaceho ovládacieho panela .....................................................62
7.8 PLNENIE A VYPÚŠŤANIE SYSTÉMU ..............................................................62
7.8.1 Plnenie ...................................................................................................................................................................62
7.8.2 Vypúšťanie .............................................................................................................................................................
7.9 ODVOD SPALÍN A PRÍVOD SPAĽOVACIEHO VZDUCHU ........................63
7.9.1 Maximálna dĺžka potrubía ..................................................................................................................................63
7.9.2 Usporiadanie vypúšťania kondenzátu ...............................................................................................................64
7.9.3 Súprava spalinového zberača s klapkou (OBR. 7.11) .......................................................................................65
7.10 PRIPOJENIE VONKAJŠIEHO SNÍMAČA ......................................................65
7.10.1 Upevnenie vonkajšej sondy na stenu ................................................................................................................65
PRÍLOHA A – Hlavné komponenty ....................68
PRÍLOHA B – Rozmery a hmotnosť ..................69
PRÍLOHA C – Tabuľka technických údajov .....70
PRÍLOHA D – Hydraulický okruh .....................71
D.1
Tlakové straty na vodnej strane .......................................................................71
PRÍLOHA E – Pozície snímačov NTC ................72
PRÍLOHA F – Čerpadlá .......................................73
F.1
Konfigurácia s distribučným čerpadlom ......................................................................73
F.2
Konfigurácia so vstrekovacími čerpadlami (kód príslušenstva 1102419) .................73
F.3
Konfigurácia s okružným čerpadlom a ventilmi na jednotkách ................................74
F.4
Konfigurácia so zmiešaným systémom a solárnym systémom, so zásobníkom
s dvomi cievkami .........................................................................................................................74
F.5
Výkonové krivky čerpadiel ............................................................................................75
PRÍLOHA G – Elektrické schémy .......................76
G.1
POWER PLUS 50 M – 100 M (riadiaci panel kód R105920) .....................................76
G.2
POWER PLUS 50 M – 100 M (riadiaci panel kód R107584) ....................................78
G.3
POWER PLUS 100 S .....................................................................................................80
PRÍLOHA H – Elektrické pripojenia .................82
H.1
Pripojenie vonkajšieho snímača ........................................................................83
H.2
Externá termoregulácia 0 – 10 V .......................................................................83
H.3
Pripojenie externého poplachového zariadenia ...............................................83
H.4
Súprava diaľkového ovládania .........................................................................84
PRÍLOHA I –Príslušenstvo.............................................................93
VŠEOBECNE
1. VŠEOBECNE
1.1
VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA
- v prípade netesnosti on/ona musí zatvoriť prívod vody
a okamžite informovať Službu technickej pomoci;
Kotle, vyrábané v našom závode sú postavené so
starostlivosťou do poslednej súčiastky tak, aby bol
chránený aj užívateľ a aj montér pred eventuálnymi
nehodami. Preto doporučujeme kvalifikovanému
personálu, aby po práci na výrobku venovali príslušnú
pozornosť káblovým rozvodom, hlavne neizolovaným
vodičom, ktoré nesmú byť za žiadnych okolností mimo
svorkovnicovej dosky nechránené, aby sa predišlo
kontaktu so živými časťami káblových rozvodov.
- on/ona musia vykonávať pravidelné kontroly, aby si overili, že
prevádzkový tlak systému je v rozsahu 1 a 1,5 baru a nikdy
nesmie byť vyšší, ako 3 bary. Ak je to potrebné on/ona musí
zavolať profesionálne kvalifikovaný personál zo Služby
technickej pomoci;
- ak u kotla je plánované, že nebude používaný počas dlhého
obdobia on/ona by mali zavolať Službu technickej pomoci, aby
vykonala nasledovné operácie:
- vypnúť kotol a hlavný vypínač systému;
- zatvoriť ventily plynu a vody na ohrievacom okruhu;
- vypustiť ohrievací okruh, aby sa predišlo zamrznutiu.
Tento inštruktážny návod je neoddeliteľnou súčasťou
výrobku. Uistite sa, či ostáva pri kotle aj keď je tento
presunutý k inému vlastníkovi, alebo užívateľovi, alebo
presunutý do iného ohrievacieho systému. V prípade
jeho straty, alebo poškodenia kontaktujte, prosím našu
Službu technickej pomoci kvôli novej kópii.
Tento kotol môže byť nainštalovaný a obsluhovaný len
kvalifikovaným personálom, ktorý vyhovuje
požiadavkám miestnych predpisov. Práce musia byť
uskutočnené v zhode s platnými zákonmi a následnými
novelizáciami.
Pripojte výpustný zberač na vhodný výpustný systém.
1.2
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ
OPATRENIA
Používanie výrobkov, ktoré sú prevádzkované s palivom, elektrinou
a vodou vyžaduje, aby bolo dodržiavané množstvo základných opatrení,
vrátane:
Servis na kotle musí byť vykonávaný aspoň raz za rok.
Toto musí byť rezervované vopred u Služby technickej
pomoci.
Kotol nesmie byť používaný deťmi, alebo neschopnými
osobami bez dozoru.
Montér poučí užívateľa o prevádzke kotla
a zabezpečovacích zariadeniach.
Elektrické zariadenia, alebo spotrebiče. Ako sú vypínače,
domáce spotrebiče atď. nesmú byť používané, ak je cítiť plyn,
alebo nespálené palivo. V tom prípade:
Tento kotol môže byť použitý len na ten účel, na ktorý
bol výslovne postavený a určený. Výrobca odmieta
celkovú zmluvnú a nezmluvnú zodpovednosť za
zranenia osôb, alebo zvierat, alebo za škody na majetku
vyplývajúce z chýb, urobených počas inštalácie,
nastavovania a vykonávania servisu a z dôvodu
nesprávneho užívania.
Toto zariadenie je využívané na výrobu horúcej vody
a preto musí byť pripojené na ohrievací a/alebo domáci
horúcovodný systém podľa jeho výkonu a kapacity.
Po odstránení balenia sa presvedčte, či je obsah
nepoškodený a kompletný. Ak tomu tak nie je,
kontaktujte vášho predajcu.
Výstup poistného ventilu musí byť pripojený na vhodný
zberný a odvzdušňovací systém. Výrobca odmieta
celkovú zodpovednosť za škody, spôsobené poistným
ventilom
Bezpečnostné a automaticky nastavené zariadenia na
spotrebiči nesmú byť nikým a nikdy počas jeho
životnosti menené, okrem výrobcu, alebo predajcu.
Ak by sa na zariadení vyskytla porucha a/alebo by
nesprávne fungovalo, vypnite ho a nepokúšajte sa ho
opravovať svojpomocne.
Ihneď po nainštalovaní informujte užívateľa, že:
- vyvetrajte miestnosť otvorením dverí a okien;
- zatvorte uzatvárací palivový ventil;
- okamžite kontaktujte Službu technickej pomoci, vášho
dodávateľa plynu, alebo inú profesionálne kvalifikovanú
osobu. Nedotýkajte sa kotla, keď ste bosí, alebo mokrými
časťami tela;
- Bez toho, aby ste najskôr odpojili kotol napájacej siete
prepnutím hlavného vypínača systému na “OFF“ (VYP)
nemôžu byť vykonávané nijaké servisné a čistiace operácie.
- Zabezpečovacie a ovládacie zariadenia nesmú byť
nastavované bez poverenia a písomných inštrukcií od výrobcu
kotla.
- Výpust kondenzátu nesmie byť upchaný.
- Neťahajte, neodpájajte a nekrúťte káble, idúce von z kotla, aj
keď je spotrebič odpojený od sieťového napájacieho zdroja.
- Ventilačné otvory v miestnosti, kde je spotrebič nainštalovaný
nesmú byť upchané, alebo zmenšené vo veľkosti a musia
zodpovedať akýmkoľvek súčasným normám a platnému
zákonu.
- Nevystavujte kotol vplyvu prírodných živlov. Nie je určený
pre prevádzku vonku a nemá dostatočný ochranný
protimrazový systém.
- Nevypínajte kotol, ak môže vonkajšia teplota klesnúť pod
NULU /riziko zamrznutia/
VŠEOBECNE
- Nenechávajte nádoby a horľavé látky v miestnosti,
kde
bol nainštalovaný kotol.
- Baliaci materiál nesmie byť rozptýlený v prostredí,
alebo v dosahu detí, pretože je potenciálnym
zdrojom
rizika. Musí byť uložený v súlade s platnou
legislatívou.
1.4 IDENTIFIKÁCIA KOTLA
Kotle môžu byť ľahko identifikované podľa:
- Baliaceho štítku (Obr. 1.1)
Tento zobrazuje kód, sériové číslo a čiarový kód.
2
1
1.3 VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZÁRUKY
Záruka pokrýva všetky diely výrobku. Je určená na
bezplatnú opravu a eventuálnu bezplatnú výmenu každého
dielu, ktorý po posúdení výrobcu mal akúkoľvek výrobnú
chybu.
Prvé zapálenie výrobku musí byť vykonané autorizovaným
technickým personálom, ktorý potom pripraví správu zo
zapálenia, ktorá musí byť podpísaná taktiež zákazníkom.
Záruka sa stáva neplatnou, ak:
- príčina poruchy sa zreteľne netýka výrobku;
- boli použité neoriginálne komponenty, náhradné diely,
spotrebný a opotrebiteľný materiál;
- oprava, alebo údržbárske zásahy boli vykonané
neautorizovaným personálom;
- podmienky prostredia, alebo inštalácie sa líšia od tých,
ktoré sú uvedené v Časti 7, Strana 54
Záruka nepokrýva diely, ktoré sú predmetom normálnej
spotreby a opotrebenia, ako sú: filtre, tesnenia, držadlá atď.
Obr. 1.1
VŠEOBECNE
- Výkonový štítok (Obr. 1.2)
Tento zobrazuje technické a výkonové špecifikácie
- Plynový štítok (Obr. 13)
Tento je umiestnený na boku rámu a popisuje druh paliva,
používaný pre kotol a krajinu určenia.
2
1
Obr. 1.3
ILUSTRAČNÁ SCHÉMA
Ak bolo manipulované so štítkami, alebo inými
prostriedkami na jasnú identifikáciu, boli odstránené,
alebo chýbajú, budú inštalácia a servisné operácie oveľa
zložitejšie.
1.5 IDENTIFIKÁCIA HLAVNÝCH
KOMPONENTOV
Na identifikáciu umiestnenia popisovaných komponentov si,
prosím pozrite zvýraznené schémy v PRÍLOHE A – STRANA 68.
Kvôli operáciám pri demontáži si, prosím pozrite ČASŤ 5 –
STRANA 35.
1.5.1 Horák
Horák (Obr. 1.4) je úplne premiešavací, s mikroplameňom,
s veľmi nízkymi znečisťujúcimi emisiami. Je vložený do vnútra
výmenníka tepla, ku ktorému je mechanicky primontovaný pod
skupinou ventilátorov pomocou 4 skrutiek.
1.5.2 Hlavný výmenník tepla
Kotol regulovaný na:
Hlavný výmenník tepla (Obr. 1.5) je vytvorený stočenou
bimetalickou cievkou ktorej vonkajší povrch je vyrobený
z nehrdzavejúcej ocele AISI 316L (plamencová stena), zatiaľ čo
vnútorný povrch je vyrobený z medi (vodná stena). Nepotrebuje
žiadne špecifické údržbárske operácie.
1.5.3 Spaľovacia komora
Krajina určenia:
Obr. 1.2
Spaľovacia komora (Obr. 1.6) má valcový tvar so zberačmi,
vyrobenými z hliníka. Podľa výkonu kotla sú použité jednotky 1
(50 kW modely), alebo 2 (100 kW modely)
1.5.4 Elektróda pre zapálenie a detekciu plameňa
Elektróda (Obr. 1.7) je v ľavej hornej časti spaľovacej komory
(ČASŤ 1.5.3, STRANA 3) a jej úlohou je vytvoriť vysokonapäťovú
iskru v blízkosti horáka (ČASŤ 1.5.1, STRANA 3) a zistiť, keď je
plameň prítomný
VŠEOBECNE
Horák
Obr. 1.6
Elektróda
Obr. 1.4
Obr. 1.7
NTC snímač
prietoku
Obr. 1.5
1.5.5 Prietokový a vratný snímač
Prietokový a vratný snímač (Obr. 1.8) sú typu NTC a sú
umiestnené, prvý v prietokovej trubke v blízkosti automatického
odvzdušňovacieho zariadenia, pokiaľ druhý je v spodnej časti
vratnej trubky, v blízkosti vypúšťacieho ventilu. Snímače
umožňujú PCB čítať teplotu v spiatočke a v prietoku spaľovacej
jednotky.
NTC vratný
snímač
Obr. 1.8
VŠEOBECNE
1.5.6 Bezpečnostný termostat
1.5.9 Plynový ventil
Bezpečnostný termostat (Obr. 1.9) je manuálne resetovací,
je umiestnený v hornej časti prietokovej trubky a zasahuje,
ak je prietoková teplota nad 90°C odstavením horáka.
Plynový ventil12 (Obr. 1.9) je umiestnený v hornej časti
spaľovacej komory, je pripojený k Venturiho trubici a je
komponentom, ktorý riadi a ovláda prietok plynu do horáka.
Ventil je vyrobený z hliníkového odliatku s dvomi poistnými
elektroventilmi, ktoré sú mechanicky v sérii, ale elektricky
paralelne. Táto konfigurácia zaručuje, že v každej neobvyklej
situácii je prívod plynu do horáka prerušený v najkratšom čase.
Odstránením Venturiho trubice od plynového ventilu pomocou
jeho skrutiek je možné získať prístup k otvoru pre prúdenie plynu
a k jeho tesneniam (v prípade, že privádzaný plyn je zemný plyn,
nie je prítomný žiadny injektor).
Bezpečnostný
termostat
Obr. 1.9
1.5.7 Snímač spalín
Snímač spalín (Obr. 1. 10) je umiestnený v spodnej časti
výmenníka tepla a zasahuje, kedykoľvek teplota
vypúšťaných spalín stúpne nad 80°C.
Obr. 1.12
1.5.10 Venturiho trubica
Teleso Venturiho trubice (Obr. 1. 13) je vyrobené z tlakom
odlievaného hliníka, cez ktoré je zmes vzduch – plyn vedená
smerom k ventilátoru a odtiaľ do vnútra spaľovacej komory.
Snímač spalín
Obr. 1.10
1.5.8 Ventilátor
Ventilátor (Obr. 1. 11) je umiestnený v hornej časti
spaľovacej komory a je pripevnený pomocou skrutiek
a matíc k Venturiho trubici (zmiešavač vzduch – plyn) a k
telesu spaľovacej komory, v ktorej je horák. Je používaný
na potlačenie zmesi vzduch – plyn smerom k horáku
a potlačeniu produktov spaľovania smerom k zberaču
vypúšťaných spalín.
Obr. 1.13
1.5.11 Zberný sifón kondenzátu
Zberný sifón kondenzátu (Obr. 1. 14) je vyrobený
z kompozitného materiálu, je umiestnený v pravej spodnej časti
spaľovacej komory, má za úlohu zbierať a vypúšťať kondenzát,
vytvárajúci sa tepelnou výmenou medzi produktmi spaľovania
a primárnym vodným okruhom, udržiavajúcom spaľovací okruh
oddelený od vypúšťacieho okruhu kondenzátu. Vo vnútri sifónu je
plavák, ktorý udržiava oddelené dva vyššie popísané okruhy
vyvážené v prípade, že v telese sifónu nie je žiadna voda.
Obr. 1.11
Obr. 1.14
VŠEOBECNE
1.5.12 Ovládací panel
Ovládací panel (Obr. 1. 15) modelov Power Plus 50 M – 100 M
– 100 M DEP obsahuje riadiace PCB a jeden, alebo dva
pomocné PCB, podľa výkonu kotla. Modely 100 S a 100 S DEP
obsahujú len dva pomocné PCB. V prípade kaskádového
zapojenia medzi rozdielnymi tepelnými skupinami je riadiace
PCB tepelnej jednotky Power Plus 50 M – 100 M – 100 M DEP
schopné riadiť cez BUS pripojenie všetky PCB jednotiek Power
Plus 100 S a 100 S DEP. Riadenie je založené na
mikroprocesore a samodiagnostika je zobrazovaná kombináciou
LED a zobrazuje alfanumerické číslice. Je možné zapojiť do
kaskády až 60 tepelných jednotiek, riadených Riadiacou verziou
tepelnej skupiny so sekvenciou rotácie a strategickou
kaskádovou voľbou. Vďaka prispôsobivosti PCB je možné
uskutočniť veľmi rýchle pripojenie ku každému druhu systému
na výrobu horúcej vody pre centrálne vykurovanie, alebo na
domáce účely s riadením zásobníka horúcej vody, keď
v rovnakom čase môžu pracovať až tri okruhy s rozdielnymi
teplotami.
Riadiace PCB
Obr. 1.16
Pomocné PCB
Pomocné PCB
Obr. 1.15
1.5.13 Spínač diferenciálneho tlaku vody
Spínač diferenciálneho tlaku vody (Obr. 1. 16) je umiestnený
v spodnej časti tepelnej jednotky a má za úlohu kontrolovať
a poskytovať minimálny prietokové množstvo aspoň 500 l/hod.
pre každú tepelnú jednotku. Kotol je prepnutý do
bezpečnostného stavu blokovania kedykoľvek nie je prítomná
voda, odstavený a horák udržiavaný vypnutý.
Hranice zásahu sú:
- ON (ZAP) s prietokovým množstvom v systéme 700/720
l/hod. (
50/55 mbar)
- OFF (VYP) s prietokovým množstvom v systéme 540/560
l/hod. (
35/40 mbar)
1.5.14 Poistný ventil
Poistný ventil (Obr. 1. 7) je umiestnený na prietokovej trubke
a je pripojený k vypúšťacej trubke.
Má za úlohu chrániť hydraulický okruh pred eventuálnymi
následkami pretlaku, napríklad pri zväčšení objemu primárnej
kvapaliny, spôsobené jej ohriatím. Ventil je nastavený na zásah
pri hodnote 6 barov.
Obr. 1.17
VŠEOBECNE
1.6 OVLÁDACIE PANELY
1 - Spínač PRVEJ vyhrievacej jednotky
2 - Tlačidlo na voľbu prevádzkového režimu
3 - Tlačidlo Reset (Riadiace)
4 - Signál prítomnosti elektrického napájania
5 - Signál zablokovania kotla
6 - Tlačidlo na voľbu parametrov
7 - Displej
8 - Tlačidlo na uloženie
9 - Tlačidlo na zvýšenie hodnôt
10- Tlačidlo na zníženie hodnôt
11- Spínač DRUEJ vyhrievacej jednotky
12- Signál pomocného napájania energiou:
pomalé blikanie = pohotovosť
rýchle blikanie = cyklus zapaľovania
neprerušované svetlo = zistený plameň
13- Signál pomocného blokovania
14- Tlačidlo Reset (Pomocné)
15- Nástrojový panel
16- Hlavný vypínač kotla
VŠEOBECNE
1.7 DISPLEJ
Tlačidlá na ovládacom paneli Beretta POWER PLUS majú rozdielne funkcie v rozdielnych režimoch. Napríklad, kombinácia
dvoch tlačidiel zodpovedá jednej špecifickej funkcii. Alternatívne, funkcia môže byť aktivovaná stlačením tlačidla krátko, alebo
jeho podržaním na asi 5 sekúnd.
Červená LED
Táto sa zapína len v prípade anomálií, ktoré
znamenajú trvalé blokovanie tepelnej jednotky
(resetovateľné iba stlačením Riadiaceho,
alebo Pomocného tlačidla Reset)
7 – číslicový displej
RESET
Toto resetuje elektronickú dosku
po permanentnom zablokovaní
Set/esc
Toto je používané na vkladanie
parametrov a monitorovací režim
jednotlivých jednotiek
+a–
Toto zvyšuje, alebo znižuje
určitú hodnotu
OK
Toto je používané na uloženie nových hodnôt
Toto je používané na zobrazenie
prevádzkového stavu rôznych
okruhov, riadených Riadiacou
doskou
VŠEOBECNE
1.7.1 Režim zobrazenia
Červená LED sa rozsvieti v prípade poruchy, ktorá spôsobí trvalé zablokovanie vyhrievacej jednotky (normálna prevádzka je
obnovená iba stlačením Riadiaceho, alebo pomocného tlačidla Reset).
3 číslice so siedmimi segmentmi zobrazujú stav systému.
Stav systému
Zobrazenie
Nijaká potreba centrálneho vykurovania, alebo DHW (teplej úžitkovej vody).
(Dve číslice napravo zobrazujú prietokovú teplotu T1. Napr. : T1 = 30° C)
Požiadavka z okruhu č. 1, alebo z okruhov 1 a 2 spolu.
Dve číslice napravo zobrazujú prietokovú teplotu T1. Napr. : T1 = 80° C.
Požiadavka z okruhu DHW, alebo súbežnú prevádzku.
Dve číslice napravo zobrazujú prietokovú teplotu T1. Napr. : T1 = 80° C.
Desatinná bodka (čiarka) za 1. číslicou naľavo bliká.
Požiadavka z 2. okruhu.
Dve číslice napravo zobrazujú prietokovú teplotu T1. Napr. : T1 = 80° C.
Funkcia proti zamrznutiu.
Nijaká potreba CH (centrálneho vykurovania), alebo DHW (teplej úžitkovej vody).
(dve číslice napravo zobrazujú prietokovú teplotu T1. Napr. : T1 = 30° C)
1.7.2 Výstupný režim
(TEPLOTNÉ HODNOTY A PREVÁDZKOVÝ STAV RÔZNYCH OKRUHOV)
Stlačte tlačidlo
na rolovanie smerom dopredu a zobrazenie hodnôt, nastavených pre jednotlivé okruhy.
Keď stlačíte tlačidlo
, zobrazia sa postupne hodnoty, uvedené nižšie.
Zobrazená hodnota
Zobrazenie
Prietoková teplota T1 v okruhu s vysokou teplotou.
1
Napr. : T1 = 80° C.
Teplota T3 DHW.
2
Napr. : teplota ohrievača zásobníka = 50°C
Teplota vonkajšieho snímača T4.
3
Napr. : T4 = 7° C.
4
Prietoková teplota v 2. okruhu, alebo v okruhu s nízkou teplotou T6.
5
Izbový termostat v 1. okruhu, zopnutý alebo vypnutý.
OFF = kontakt vypnutý.
ON = kontakt zopnutý.
6
Izbový termostat v 2. okruhu, zopnutý alebo vypnutý.
OFF = kontakt vypnutý.
ON = kontakt zopnutý.
7
0 – 10 V analógový vstup.
Napr. : 5,5 V, 10 V.
8
Prevádzkový stav zmiešavacieho ventilu.
Napr. : zatváranie, otváranie, pohotovosť.
VŠEOBECNE
Zobrazená hodnota
9
Prevádzkový stav hlavného čerpadla.
Napr. : čerpadlo nepracuje, čerpadlo pracuje.
10
Prevádzkový stav čerpadla DHW.
Napr. : čerpadlo nepracuje, čerpadlo pracuje.
11
Prevádzkový stav sekundárneho čerpadla.
Napr. : čerpadlo nepracuje, čerpadlo pracuje.
Zobrazenie
Aby ste vyšli zo zobrazenia hodnôt, stlačte tlačidlo “OK“. Ak nie je vykonávaná žiadna operácia počas 5 minút, PCB sa automaticky
vráti do zobrazovacieho režimu.
1.7.3 Monitorovací režim
Z výstupného režimu stlačte “Set/Esc“ na 5 sekúnd, aby ste vstúpili do “Monitorovacieho režimu“. Tento režim je používaný na
kontrolu prevádzkových hodnôt každej jednotlivej jednotky v systéme (adresy od 1 do 60).
Operácia
Zobrazenie
1
Kotol pracuje s okruhom s vysokou teplotou pri 80°C.
2
Stlačte “Set/Esc“ na 5 sekúnd.
Displej indikuje, že môžu byť odčítané hodnoty a prevádzkový stav jednotky 1
3
Stlačte “+“, alebo “-“, aby ste rolovali a odčítavali hodnoty pre požadovanú jednotku.
Stlačením
4
5
displej zobrazí 1. hodnotu pre zvolenú jednotku.
Opätovným stlačením tlačidla
sa zobrazí nasledovná hodnota.
Napr. : výstupná teplota 70°C.
Na opustenie Monitorovacieho režimu stlačte “MODE“.
Ak počas 5 minút nie je stlačené žiadne tlačidlo, alebo nie je vykonaná žiadna operácia,
Monitorovací režim sa obnoví.
Aby ste zobrazili nasledujúce hodnoty pre jednotlivú jednotku, stlačte
.
Hodnota
1
Prietoková teplota. Napr. : 70°C
2
Vratná teplota. Napr. : 50°C
3
Teplota dymových plynov. Napr. : 60°C
4
5
Ionizačný prúd (index od 0 do 99).
Napr. : Index ionizačného prúdu 44.
Signál PWM ventilátora (%).
Ak PWM = 100%, toto korešponduje s 99 na displeji.
Napr. : 66%
6
Prietokový spínač rozpojený/zopnutý (neaktívny).
Napr. : spínač rozpojený
7
Čerpadlo, alebo motorizovaný ventil na príslušnej jednotke on/off (zap/vyp).
Napr. : Čerpadlo ON (ZAP).
Napr. : Čerpadlo OFF (VYP).
Zobrazenie
VŠEOBECNE
Hodnota
8
Maximálny ionizačný prúd (rozsah od 0 do 99) pri prvom pokuse.
Napr. : maximálny ionizačný prúd 80.
9
Hodiny prevádzky jednotky (od 0 do 9999 hodín).
Napr. : 8050 hodín : displej načítava párované čísla, pričom zobrazuje v postupnosti tisícok,
stoviek, desiatok a jednotiek.
Zobrazenie
PRVÉ SPUSTENIE
2. PRVÉ SPUSTENIE
2.1
PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE
Pred naštartovaním systému a spustením funkčných skúšok
na kotle Beretta POWER PLUS skontrolujte, či:
- Palivový ventil a ventily v centrálnom vykurovacom sú
otvorené.
- Druh plynu a napájací tlak sú správne pre kotol.
2.2.1 Plnenie
- Otvorte ventily (1 – Obr. 2.4) nainštalované na vodných
armatúrach kotla.
(*) SÚPRAVA
DVOJCESTNÝCH
VENTILOV alebo
SÚPRAVA
VSTREKOVACÍCH
ČERPADIEL
Obr. 2.1
- Systém je naplnený, t.j. tlak vo vodnom okruhu, keď je
studený je okolo 1,5 baru a okruh bol odvzdušnený.
ILUSTRAČNÁ SCHÉMA
Obr. 2.4
- Otvorte zátku na odvzdušňovacom ventile/ventiloch (2 –
Obr. 2.5) dvomi, alebo tromi otáčkami.
Obr. 2.2
- Expanzná nádoba systému je dostatočne vopred
natlakovaná.
- Elektrické pripojenia boli správne zrealizované.
Čerpadlá musia byť pripojené nainštalovaním
vhodných stykačov s manuálnou núdzovou obsluhou.
- Skontrolujte, či je zátka na odvzdušňovacom
ventile/ventiloch odskrutkovaná.
- Čerpadlá sa točia voľne: Povoľte kontrolnú skrutku
a skontrolujte plochým skrutkovačom, či sa hriadeľ motora
otáča bez prekážok.
Obr. 2.5
- Ak je poskytnutý, otvorte dvojcestný ventil na každom
tepelnom motore nastavením páčky (3 – Obr. 2.6) do
polohy “MANUAL“ (RUČNE).
Táto páčka je umiestnená pod dvojcestným ventilom.
Obr. 2.3
Pred povolením a odstránením tesniaceho krytu na
čerpadle ochráňte elektrické zariadenia naspodku pred
vniknutím vody.
- Dymové kanály boli správne vyrobené a nainštalované.
2.2
PLNENIE A VYPÚŠŤANIE SYSTÉMU
Kotol Beretta POWER PLUS nie je vybavený plniacim
ventilom, ktorý musí byť nainštalovaný na vratný systém.
Obr. 2.6
- Otvorte plniaci ventil na systéme, pokiaľ zobrazený tlak na
tlakomere neukazuje 1,5 baru.
- Znovu zatvorte plniaci ventil.
- Vráťte späť páčku dvojcestného ventilu (3 – Obr. 2.6)
každej tepelnej jednotky do polohy “AUTOMATIC“.
PRVÉ SPUSTENIE
Vzduch je vypúšťaný z kotla Beretta POWER PLUS
automaticky pomocou automatického
odvzdušňovacieho ventilu/ventilov, nainštalovaných
na vrchu vyhrievacích jednotiek. Skontrolujte, či je
zátka na ventile otvorená.
2.2.2 Vypúšťanie
Pred začatím vyprázdňovania systému odpojte elektrické
napájanie prepnutím hlavného vypínača systému na “OFF“
(Obr. 2.7).
ILUSTRAČNÁ SCHÉMA
Obr. 2.10
tepelnom motore nastavením páčky (3 – Obr. 2.11) do
polohy “MANUAL“ (RUČNE). Táto páčka je
umiestnená pod dvojcestným ventilom.
Obr. 2.7
Vyprázdňovanie KOTLA
- Zatvorte ventily (1 – Obr. 2.8) nainštalované na vodných
armatúrach kotla.
(*) SÚPRAVA
DVOJCESTNÝCH
VENTILOV alebo
SÚPRAVA
VSTREKOVACÍCH
ČERPADIEL
Obr. 2.11
- Akonáhle bol systém vypustený, vráťte späť páčku
dvojcestného ventilu (3 – Obr. 2.11) každej tepelnej
jednotky do polohy “AUTOMATIC“.
2.2
ILUSTRAČNÁ SCHÉMA
Obr. 2.8
- Pripojte plastovú hadicu k vypúšťaciemu ventilu (4 – Obr.
2.9) na každej ohrievacej jednotke a otvorte ventil.
Pred otvorením vypúšťacieho ventilu ochráňte
elektrické zariadenia (4 – Obr. 2.9) naspodku pred
vniknutím vody.
Vyprázdňovanie SYSTÉMU
- Skontrolujte, či sú ventily (1 – Obr. 2.10), nainštalované na
vodnom okruhu otvorené.
- Pripojte plastovú hadicu k vypúšťaciemu ventilu (5 – Obr.
2.10), namontovanému na vratnej vetve a otvorte ventil.
- Ak je poskytnutý, otvorte dvojcestný ventil na každom
PRVÉ ZAPÁLENIE
- Prepnite hlavný vypínač systému na “ON“ (ZAP) (Obr.
2.12).
Obr. 2.12
- Prepnite hlavný vypínač kotla (1 – Obr. 2.13) a vypínače
(2 – Obr. 2.13) na každej ohrievacej jednotke na “ON“
(ZAP). Bliká zelený signál POMOCNÉHO napájania (3
a 4– Obr. 2.13). Kotol vykonáva cyklus samodiagnostiky,
po ktorom vstúpi do ZOBRAZOVACIEHO režimu. Displej
(5 – Obr. 2.13) ukazuje stav systému a teplotu, meranú
snímačom v okruhu “s vysokou teplotou“. Ak sú
nainštalované viac ako 2 kotle, je potrebné nakonfigurovať
adresy od zapnutia tretej tepelnej jednotky. Aby ste to
urobili, pozrite si ČASŤ 3.12- STRANA 31 –
“NASTAVENIE ADRIES PRE KASKÁDOVÉ
PRIPOJENIA“.
- Nastavte izbové termostaty v zóne s vysokou a nízkou
teplotou na želanú teplotu (20°C), alebo ak sú systémy
vybavené časovým termostatom, alebo časovačom
skontrolujte, či sú zapnuté a nastavené (20°C).
PRVÉ SPUSTENIE
- Stlačte tlačidlo
: zobrazí sa najvyššia teplota v okruhu
Obr. 2.13
s vysokou teplotou, uvedená symbolom “1“ (Obr. 2.14).
- Stlačte “Set/Esc“: zobrazí sa príslušný nastavovací bod
a začnú blikať dve číslice napravo. Na zmenu hodnoty
stlačte “+“, alebo “-“. Na potvrdenie stlačte “OK“ (Obr.
2.17).
Obr. 2.17
Pre systémy s nízkou teplotou zvoľte teplotu medzi
20°C a 45°C. Keď sa nastavuje systém ako typ “s
nízkou teplotou“, maximálna prietoková teplota bude
automaticky limitovaná pri 50°C (Parameter 23 =
T_CH_Low_limit) (spodná hranica).
Zmena prietokovej teploty obsahuje úpravu
klimatickej ovládacej krivky (pozrite si ČASŤ 3.11,
STRANA 26). Tieto nastavenia môžu byť vykonávané
iba personálom Technickej pomoci, alebo príslušne
kvalifikovanou osobou.
Obr. 2.14
- Stlačte “Set/Esc“: zobrazí sa príslušný nastavovací bod
a začnú blikať dve číslice napravo. Na zmenu hodnoty
stlačte “+“, alebo “-“. Na potvrdenie stlačte “OK“ (Obr.
2.15).
Ak je kotol pripojený na zásobník, nastavte parameter 6
(prednastavený na 0=žiadna DHW prevádzka). Aby ste to
urobili, vstúpte do režimu “Inštalačný program“ a nastavte
parameter 6 na:
- 2 = pre ohrievač zásobníka so snímačom
- 6 = pre ohrievač zásobníka s termostatom
Naviac nastavte parameter 9 (DHW_Priority) (priorita horúcej
vody) na 2 pre absolútnu prioritu. Ak je zásobník vybavený
NTC snímačom, môže byť želaná teplota nastavená na
displeji od 10°C do 50°C.
- Stlačte tlačidlo
2 krát: zobrazí sa teplota DHW, uvedená
symbolom “3“. (Obr. 2.18).
Obr. 2.15
- Stlačte tlačidlo
4 krát: zobrazí sa maximálna teplota
v okruhu s nízkou teplotou, uvedená symbolom “6“. (Obr.
2.16).
Obr. 2.18
Obr. 2.16
- Stlačte “Set/Esc“: zobrazí sa príslušný nastavovací bod
a začnú blikať dve číslice napravo. Na zmenu hodnoty
stlačte “+“, alebo “-“. Na potvrdenie stlačte “OK“ (Obr.
2.19). Kotol sa spustí v režime DHW, až pokým nie je
potreba uspokojená.
- Keď je kotol v Pohotovosti, je displej Riadiacej jednotky vo
Výstupnom režime a tri číslice ukazujú číslo “1“,
nasledované prietokovou teplotou.
PRVÉ SPUSTENIE
nastavený parameter “6“:
2 = zásobník so snímačom
6 = zásobník s termostatom
a skontrolujte, či je jeho prevádzka správna otvorením ventilu
horúcej vody.
- Skontrolujte úplné odstavenie tepelnej jednotky prepnutím
hlavného vypínača systému na “OFF“.
- Vytvorte potrebu ohrevu nastavením Izbového termostatu,
alebo Časovej programovacej jednotky (Externej).
- Overte si, ak je k dispozícii zásobník, prevádzku DHW
otvorením ventilu horúcej vody.
- Skontrolujte úplné odstavenie tepelnej jednotky prepnutím
hlavného vypínača systému na “OFF“.
Obr. 2.19
Zelená LED (Ref. 11, ČASŤ 1.6, STRANA 7) bliká.
Obr. 2.20
- Ak vznikne porucha pri zapaľovaní alebo v prevádzke
ktorejkoľvek jednotky, displej Riadiaceho kotla začne
blikať a rozsvieti sa červená LED (4).
Obr. 2.22
Po niekoľkých minútach nepretržitej prevádzky, ovládanej
izbovým termostatom sa prilepené látky a zvyšky z výroby
odparia a môžu byť dokončené nasledovné kontroly:
- kontrola tlaku na prívode plynu.
- kontrola spaľovania.
Obr. 2.21
Sú dva možné druhy porúch:
- Typ A porúch, ktoré môžu byť deaktivované stlačením
tlačidla RESET.
- Typ E porúch, ktoré sú deaktivované tým, keď už viac
neexistujú príčiny (pozrite si ČASŤ 6.1, STRANA 50
a ČASŤ 6.3, STRANA 50).
2.2
KONTROLY POČAS A PO PRVOM
ZAPÁLENÍ
Keď je zapaľovanie ukončené skontrolujte, či kotol Beretta
POWER PLUS správne:
- Štartuje a vypína sa, zopnutím kontaktov na zónových
termostatoch.
- Zobrazuje teplotu DHW (len ak je vybavený zásobníkom)
a teplotu centrálneho vykurovania stlačením tlačidla
krát.
Skontrolujte, ak je vybavený zásobníkom, či je správne
2
FUNGOVANIE KOTLA
3. FUNGOVANIE KOTLA
NASTAVENIA Z VÝROBY
A NASTAVENIE FUNKČNÝCH
PARAMETROV
Každé riadiace PCB pre každú tepelnú skupinu Power Plus50 M
– 100 M -100 M DEP je nutné, aby bolo nakonfigurované podľa
systémových charakteristík. Nastavenia z výroby umožňujú riadiť
druh systému, popísaný ďalej. V prípade odlišných druhov
systémov upravte počas inštalácie kotla nasledovné parametre:
- Zmiešaný systém s 2 okruhmi (jedným s vysokou teplotou,
druhý s nízkou teplotou) s tepelnou reguláciou, riadenou
vonkajším snímačom (Par. 14 = 1)
- Konfigurácia so systémom “kruhovej“ modulácie čerpadla na
primárnom okruhu (Par. 34 = 0).
- Bez fungovania DHW (Par. 6 = 0).
- Bez priority medzi okruhmi s vysokou a nízkou teplotou (Par.
16 = 0).
- Maximálna teplota v okruhu s vysokou teplotou 70°C (Užívateľ
Parametra 1) a 40°C (Užívateľ Parametra 3) v okruhu s nízkou
teplotou.
- Fungovanie so Zemným plynom so spalinami, prúdiacimi
menej, ako 15 metrov (Par. 31 = 1).
Funkcie okruhov s vysokou a nízkou teplotou centrálneho
vykurovania a okruhov DHW môžu byť nastavené na základe
systémových požiadaviek nastavením funkčných parametrov.
Prvé tri parametre sú prístupné na užívateľskej úrovni, pokým
zostávajúce parametre vyžadujú ,aby bolo zadané heslo (“22“,
vedi ČASŤ 3.5.1, STRANA 19). Aby ste sprístupnili užívateľské
parametre, stlačte tlačidlo
, po ktorom sa zobrazia nasledovné
hodnoty:
Prietoková teplota v okruhu s vysokou
teplotou T1
Teplota v okruhu T3
Prietoková teplota v okruhu s nízkou
teplotou T6
Aby ste zmenili zodpovedajúce nastavovacie body:
- Stlačte “Set/Esc“, zobrazí sa zodpovedajúca hodnota a dve
číslice napravo budú blikať.
- Stláčajte “+/-“, pokiaľ nedosiahnete želanú hodnotu. Stlačte
“OK“, aby ste uložili novú hodnotu. Zobrazená hodnota
prestane blikať a bude platná po 3 sekundách.
PRÍKLAD:
Zmena nastavovacieho bodu pre nízku teplotu z 50°C na 40°C.
Postup
Zobrazenie
Odčítajte teplotu 80°C v okruhu
1
s vysokou teplotou.
Stlačte
, aby ste vošli do čítacieho
režimu, stlačte ho znovu, až kým sa
2 na displeji neobjaví na prvej číslici
“6“, aby ste zviditeľnili nastavenú
hodnotu 50°C.
Postup
Zobrazenie
Stlačte “Set/Esc“.
3
Stláčajte “ -“, aby ste znížili bod
nastavenia na želaných 40°C.
Stlačte “OK“, aby ste uložili do
5
pamäte novú hodnotu.
Po 3 sekundách sa displej vráti späť na Zobrazovací
6
režim s novou nastavenou hodnotou.
Ak po stlačení “Set/Esc“ nie je vykonaná žiadna operácia
počas 10 sekúnd (pretože sa želaná hodnota zhoduje
s nastavenou hodnotou), PCB sa vráti späť na fungovanie
v Zobrazovacom režime. Ak po stlačení “+“, alebo “-“ nie
je stlačené žiadne tlačidlo počas nasledujúcej minúty, PCB
sa vráti späť na Zobrazovací režim. Ak sa toto stane,
nebude do pamäte uložená žiadna hodnota.
4
3.2 NASTAVENIA PARAMETROV
CENTRÁLNEHO VYKUROVANIA
Pre fungovanie CH môžu byť nastavené nasledovné funkcie:
3.2.1 Bod nastavenia_T_CH_High
Bod nastavenia v okruhu s vysokou teplotou
(parameter 1)
Ak je Prevádzkový režim nastavený na “fixný bod
nastavenia“ (par.14=CH_type_high=0), toto je cieľová
teplota. Ak je namiesto toho použitý vonkajší teplotný
snímač, t.j. prevádzkový režim je nastavený na “climate
control“ (ovládanie klímy) (par.14=CH_type_high=1), toto
je maximálna cieľová teplota, zodpovedajúca najnižšej
vonkajšej teplote (T_out_min=par.37, prednastavená na
0°C). (Obrázok 3.1) Parameter 18 (T_CH_high_foot,
prednastavený na 50°C) určuje minimálny bod nastavenia,
zodpovedajúci maximálnej vonkajšej teplote (T_out_max,
prednastavený na 18°C). Prednastavenie na 70°C
s horným limitom, nastaveným par. 17
(T_CH_high_limit, prednastavený na 80°C)
KLIMATICKÁ KRIVKA
VYSOKOTEPLOTNÝ okruh
Prietoková teplota (°C)
3.1
maximálne
potrebné teplo
Vonkajšia teplota (°C)
Obr. 3.1
FUNGOVANIE KOTLA
3.2.2 Setpoint_T_CH_Low
3.3 NASTAVENIE PARAMETROV TEPLEJ
ÚŽITKOVEJ VODY
Bod nastavenia v okruhu s nízkou teplotou (parameter 3)
Ak je prevádzkový režim nastavený na “fixný bod
nastavenia“ (par. 22=CH_type_low=0), je toto cieľová
teplota. Ak je namiesto toho použitý vonkajší teplotný
snímač, t.j. prevádzkový režim je nastavený na “climate
control“ (ovládanie klímy) (par.22=CH_type_low=1), toto je
maximálna cieľová teplota, zodpovedajúca najnižšej
vonkajšej teplote (T_out_min=par.37, prednastavená na
0°C). Parameter 24 (T_CH_low_foot, prednastavený na
25°C) určuje minimálny bod nastavenia, zodpovedajúci
maximálnej vonkajšej teplote (T_out_max, prednastavený na
18°C). Prednastavenie na 40°C s horným limitom,
nastaveným par. 23 (T_CH_Low_limit, prednastavený na
50°C).
Prietoková teplota (°C)
KLIMATICKÁ KRIVKA
NÍZKOTEPLOTNÝ okruh
maximálne
potrebné teplo
Pre teplú úžitkovú vodu sa môžu nastaviť nasledovné funkcie.
3.3.1 Setpoint_DHW
Bod nastavenia teplej úžitkovej vody (parameter 2)
Toto je hodnota teploty pre produkciu teplej úžitkovej vody.
Maximálny limit je nastavený par. 8 (T_DHW_limit,
prednastavený na 60°C). Prednastaviť na 50°C.
3.3.2 DHW_Type
Typ zásobníka (parameter 6)
- 0 = Bez DHW funkcie
- 1 = Rýchly výmenník tepla so snímačom
- 2 = Zásobník so snímačom
- 6 = Zásobník s termostatom
Pre zásobník s termostatom , ak je vstup spojený kontakt je
požiadavka na teplú úžitkovú vodu aktivovaná, ak je to
rozpojený kontakt, požiadavka nie je aktívna. Prednastaviť na
0.
3.3.2 DHW_Priority
Priorita Teplej úžitkovej vody (parameter 9)
- 0 = Pohyblivá priorita A
Účelom funkcie pohyblivej priority A je umožniť, aby systém
Vonkajšia teplota (°C)
poskytoval funkciu centrálneho vykurovania, keď je
Obr. 3.2
požiadavka na vykurovanie nízka. Systém reaguje na
požiadavku vykurovania, keď:
3.2.3 CH_Priority
(Setpoint_Ch – 50°C) <Teplota v potrubí< (Setpoint_Ch +1°C)
Setpoint_Ch = Bod nastavenia v okruhoch s vysokou a nízkou
Priorita centrálneho vykurovania (Parameter 16)
teplotou podľa potreby.
Ak je tento nastavený na 0, systém pracuje bez priority
- 1 = Pohyblivá priorita B
centrálneho vykurovania, to jest s okruhmi s vysokou
a nízkou teplotou, fungujúcimi paralelne. Ak je nastavená na Účelom funkcie pohyblivej priority B je zabezpečiť, aby
systém nezastavil funkciu vykurovania na príliš dlhý čas.
1, požiadavka z okruhu s nízkou teplotou je ignorovaná
Systém reaguje na požiadavku vykurovania, keď:
a príslušné čerpadlo ostáva vypnuté. Požiadavka z okruhu
s nízkou teplotou je prijatá len vtedy, keď chýba požiadavka (Setpoint_Dhw+T_Tank_extra) - 50°C< Teplota v potrubí<
z okruhu s vysokou teplotou. Naopak, ak je nastavený na 2, (Setpoint_Dhw+T_Tank_extra) + 1°C
- 2 = absolútna priorita (iba funkcia DHW)
okruh s nízkou teplotou má prioritu. Prednastavenie na 0.
POZNÁMKA: Ak je zvolená priorita, bude potrebné použiť Prednastaviť na 0.
systém s termostatickým nastavením.
3.4 HLAVNÉ FUNKCIE
Riadiaca jednotka môže byť v rôznych prevádzkových
podmienkach, znázornených na vývojovom diagrame na
3.4.1 Funkcia priority teplej úžitkovej vody
OBR. 3.3.
Funkcia priority teplej úžitkovej vody umožňuje, aby keď je
Diagram bol nakreslený s absolútnou prioritou DHW
požiadavka
na teplú úžitkovú vodu mohla riadiaca doska slúžiť
(Dhw_priority Par. 9=2) a bez akejkoľvek priority CH
aj
pre
okruhy
s vysokou a nízkou teplotou.
(Ch_priority Par. 16=0) a pracuje s okruhmi s vysokou
a nízkou teplotou, ktoré pracujú paralelne. S CH prioritou na 3.4.2 Funkcia proti zamrznutiu (Anti-frost)
okruhu s vysokou teplotou (Ch_priority Par. 16=1) je okruh
Funkcia na ochranu proti zamrznutiu, taktiež aktívna pri
s vysokou teplotou aktívny vždy, keď TA_H=1 a DHW=0.
Za týchto podmienok nie je okruh s nízkou teplotou aktívny. pohotovostnom režime naštartuje čerpadlo v okruhu s vysokou
S CH prioritou na okruhu s nízkou teplotou (Ch_priority Par. teplotou a obehové čerpadlo, ak teplota v potrubí klesne pod
5°C. Ak je systém vybavený vonkajším snímačom, čerpadlo sa
16=2) je okruh s vysokou teplotou aktívny vždy, keď
spustí, ak vonkajšia teplota klesne pod 3°C. Ak po 10 minútach
TA_L=1 a DHW=0. Za týchto podmienok nie je okruh
je
teplota v potrubí nižšia, ako 5°C, spustí sa jeden horák na
s vysokou teplotou aktívny.
FUNGOVANIE KOTLA
POHOTOVOSŤ
VYSOKOTEPLOTNÝ
OKRUH
ANTIMRÁZ
NÍZKO A
VYSOKOTEPLOTNÝ
OKRUH
NÍZKOTEPLOTNÝ
OKRUH
ÁNO
CHYBA = 255
NIE
KONTROLA CHYBY
CHYBA = 255 ZNAMENÁ NEPRÍTOMNOSŤ CHÝB
Obr. 3.3
maximálny výkon, až kým teplota v potrubí nedosiahne
20°C. Ak po 10 minútach teplota v potrubí prekročí 5°C, ale
vonkajšia teplota je 3°C, čerpadlá ostanú zapnuté, až kým
vonkajšia teplota neprekročí túto hodnotu.
3.4.3 Funkcia rozptylu
Vďaka funkcii rozptylu ostávajú čerpadlá v okruhoch
s vysokou a nízkou teplotou zapnuté na 5 minút po tom, ako
sa posledný horák odstavil. Je tu 6 minútové oneskorenie od
momentu, keď sa horák odstavil do momentu, keď sa
dvojcestný ventil zatvorí, alebo sa vstrekovacie čerpadlo
vypne. Keď sa posledný horák odstavil, ventil sa zatvorí len
vtedy, keď nie je žiadna požiadavka z izbového termostatu.
3.4.3 Funkcia zapínania ON/vypínania OFF kaskádového
riadenia
V oboch kaskádových režimoch je funkcia, ktorá obmedzuje
zapaľovanie a odstavovanie horákov v prípade nízkej potreby
vykurovania.
3.4.3 Havarijná funkcia
V prípade poruchy na Riadiacej doske sú dva spôsoby ručného
ovládania Pomocných dosiek:
- Pomocou eBUS a potrubného snímača
Odpojte napájanie elektriny od systému, vytiahnite BUS
(zbernicu). Nastavte adresu 000000 na všetkých Pomocných
doskách (J10 a J17 OFF (VYP)). Pripojte elektrické
3.4.4 Funkcia kaskádového riadenia
napájanie medzi 21 a 28 Vac k BUS. Ak je Teplota v potrubí
Funkciou kaskádového riadenia je možné zvoliť si medzi
< Havarijná teplota (Par.40; prednastavený na 70°C;
minimálnym a maximálnym počtom horákov, ktoré budú
nastaviteľný medzi 10 a 80°C), všetky horáky pracujú
zapálené na zabezpečenie výkonu, požadovaného systémom.
s maximálnym výkonom. Ak je Teplota v potrubí >Havarijná
teplota +5°C, všetky horáky sa odstavia.
FUNGOVANIE KOTLA
Postup
- Pomocou PC
Odpojte napájanie elektriny od systému, vytiahnite BUS
(zbernicu) a pripojte PC interface (rozhranie). Výkon
horákov môže byť priamo odoslaný na Pomocné dosky
použitím PC.
V prípade porúch kontaktujte Servis technickej
asistencie BERETTA, alebo príslušne kvalifikované
osoby.
3.5 NASTAVENIE PARAMETROV
5
Použite “+“, alebo “-“, aby ste zadali
na strednej číslici prvú cifru hesla.
Napr.: heslo = 22
6
Stlačte “OK“, aby ste potvrdili heslo, ak je heslo
nesprávne, panel sa vráti do Zobrazovacieho režimu.
7
Použite “+“, alebo “-“, aby ste rolovali parametre,
odblokované heslom. Stlačte “Set/Esc“ na začatie
nastavovania parametrov. Na displeji sa bude meniť
kód P-XX a príslušná hodnota.
8
Použite “+“, alebo “-“ na zmenu parametra.
Kedykoľvek je tlačidlo stlačené, zastaví sa na 5 sekúnd
zmena zobrazenia parametra a príslušnej hodnoty
a zobrazí sa len hodnota.
9
Stlačte “OK“, aby ste uložili novú hodnotu parametra.
3.5.1 Nastavenie hesla
Inštalačné parametre môžu byť zmenené zadaním hesla (22)
z Režimu načítavania. Heslo pre inštalačnú úroveň umožňuje
prístup do zobrazovania a k zmene užívateľských a inštalačných
parametrov. Postup na zadávanie programovacieho režimu:
Postup
Zobrazenie
3.5.2 Zoznam parametrov
3
Použite “+“, alebo “-“, aby ste zadali
na pravej strane číslice druhú cifru
hesla, napr.: heslo = X2
4
Stlačte “OK“, aby ste uložili druhú
cifru hesla
Názov
Tento kotol je vybavený Riadiacim PCB, ktorý umožňuje,
cestou nastavovania funkčných parametrov lepšiu úpravu,
aby sa vyhovelo všetkým potrebám systému, alebo užívateľa.
Programovateľné parametre sú tie, ktoré sú uvedené
v nasledovnej tabuľke.
Továrenské
nastavenie
2
Stlačte “Set/Esc“ a “OK“. Po 5
sekundách druhá a tretia číslica začne
blikať.
Horný limit
Napr.: výstupná teplota T1 je 80°C
Spodný
limit
1
Č
M.J.
1
SetPoint_ch_high
10
Par. 17
70
°C
2
SetPoint_DHW
10
Par. 8
50
°C
40
°C
3
SetPoint_ch_low
10
Par. 23
Popis
Ak Par. 14=0, toto je nastavovací bod okruhu s vysokou
teplotou.
Ak Par.14=1, toto je maximálna teplota v okruhu
s vysokou teplotou.
Ak Par. 22=0, toto je nastavovací bod okruhu s nízkou
teplotou.
Ak Par.22=1, toto je maximálna teplota v okruhu
s nízkou teplotou.
INŠTALAČNÉ parametre, prístupné pomocou hesla
6
DHW_type
0
Zobrazenie
6
0
0 = bez služby DHW
1 = priamy so snímačom NTC
2 = zásobník so snímačom NTC
5 = priamy s prietokovým spínačom
6 = zásobník s termostatom
Továrenské nastavenie
Názov
Horný
limit
Č
Spodný
limit
FUNGOVANIE KOTLA
M.
J.
7
P_DHW_max
1
255
230
8
T_DHW_limit
10
80
60
9
DHW_priority
0
2
0
10
11
12
13
T_tank_extra
T_tank_hyst_up
T_tank_hyst_down
N°_bruc_DHW
0
0
0
1
50
20
20
60
30
1
5
60
14
CH_type_high
0
3
1
15
P_ch_max
1
255
155
(DEP)
230
16
CH_priority
0
2
0
17
T_CH_high_limit
10
80
80
°C
18
T_CH_high_foot
10
Par.1
50
°C
19
20
CH_high_mod_hyst_on
CH_high_mod_hyst_off
0
0
20
20
7
3
°C
°C
21
Attenuation_high
0
70
0
°C
22
CH_type_low
0
3
1
23
T_CH_low_limit
10
70
50
°C
24
T_CH_low_foot
10
Par.
13
25
°C
25
Attenuation_low
0
70
0
°C
26
CH_low_hyst_on
0
20
5
°C
27
CH_low_hyst_off
0
20
3
°C
28
29
30
31
32
Mix_valve_step_open_time
Mix_valve_step_close_time
Mix_valve_interval_time
Mixing_p_hyst
Mixing_still_hyst
0
0
0
0
0
255
255
255
255
255
5
7
5
2
2
s
s
s
°C
°C
°C
°C
°C
Popis
Maximálna rýchlosť/výkon v DHW. Výkon sa mení
úmerne od 15 kW = 1 po 45 kW = 255. Každý bod
od 1 do 255 sa rovná 0,12 kW. Ak, napríklad
chceme nastaviť výkon 30 kW pre každý tepelný
motor, zadáme 127.
Limit pre užívateľské nastavenie DHW
0 = Pohyblivá A
1 = Pohyblivá B
2 = Absolútna priorita
Teplota tepelnej jednotky v DHW = Par. 2 + Par. 10
Horná diferencia DHW
Dolná diferencia DHW
Maximálny počet horákov v DHW
0 = Pevná teplota
1 = Klimatizácia s vonkajším snímačom
2 = 0 – 10 Vdc pre ohrievací výkon
3 = 0 – 10 Vdc pre teplotu
Maximálna rýchlosť/výkon v CH
0 = Bez priority medzi okruhmi
1 = Priorita pre okruh s vysokou teplotou
2 = Priorita pre okruh s nízkou teplotou
Limit pre užívateľské nastavenie okruhu s vysokou
teplotou.
Min. nastavovací bod vysokoteplotného okruhu pri
maximálnej vonkajšej teplote (Par. 38)
Hysteréza ON (ZAP) pre vysokoteplotné čerpadlo
Hysteréza OFF (VYP) pre vysokoteplotné čerpadlo
Nastavovací bod útlmu s rozpojeným izbovým
termostatom
0 = Pevná teplota
1 = termoregulácia s vonkajším snímačom
2 = 0 – 10 Vdc pre ohrievací výkon
3 = 0 – 10 Vdc pre teplotu
Limit pre užívateľské nastavenie okruhu s nízkou
teplotou
Min. nastavovací bod nízkoteplotného okruhu pri
maximálnej vonkajšej teplote (Par. 38)
Nastavovací bod útlmu s rozpojeným izbovým
termostatom
Hysteréza ON (ZAP) pre nízkoteplotný okruh,
počítaná na T flow Mix
Hysteréza ON (VYP) pre nízkoteplotný okruh,
počítaná na T flow Mix
Pre každý krok sa ventil otvára o ½ nastav. hodnoty
Pre každý krok sa ventil zatvára o ½ nastav. hodnoty
Oneskorenie zmiešavacieho ventilu
Hysteréza pre maximálne otvorenie ventilu
Č
Názov
Spodný
limit
Horný
limit
Továrenské nastavenie
FUNGOVANIE KOTLA
33
Režim ovládania výkonu
0
1
1
34
3. čerpadlo
0
1
0
35
Ochrana proti zamrznutiu
- 30
15
3
36
Gas_type
1
7
1
37
38
39
40
41
42
T_out_ min
T_out_ max
T_out_correct
T_emergency
Parameter_reset
Flow switch_si/no
- 20
0
- 30
10
0
0
30
30
30
80
1
1
0
18
0
70
0
1
43
Protocol
0
1
1
M.
J.
°C
°C
°C
°C
°C
Popis
0 = Minimálny počet horákov
1 = Maximálny počet horákov
0 = Systém/uzatvorený obeh
1 = Okruh s nízkou teplotou
Systém
1 = NG (zemný plyn) s dymovodom < 15 m
2 = NG s dymovodom > 15 m
3 = LPG s dymovodom < 15 m
4 = LPG s dymovodom > 15 m
Minimálna vonkajšia teplota
Maximálna vonkajšia teplota
Korekcia vonkajšej teploty
0 = Pomocný panel neovláda tlakový spínač
0 = Eko protokol
1 = Argusová väzba (nová)
Parametre VÝROBCU (OEM)
POZNÁMKA: Tieto parametre by nemali byť menené
44
T_ch_high_max
10
117
90
45
P_factor_CH_high
0
255
30
46
I_factor_CH_high
0
255
70
47
D_ factor_CH_high
0
255
128
48
Ch_H_block_time
0
255
0
min
49
Postcirc_high
0
255
5
min
50
T_H_correct_20°C
- 30
30
0
°C
51
T_H_correct_85°C
- 30
30
1
°C
52
Blocking_time_DHW-CH
0
255
0
min
53
T_ch_low_max
10
90
80
°C
54
P_factor_CH_low
0
255
30
55
I_factor_CH_low
0
255
70
56
D_ factor_CH_low
0
255
128
57
58
Ch_L_block_time
T_dhw_max
P_factor_DHW_instaneous
0
10
255
117
0
80
0
255
30
59
°C
min
°C
Horný limit pre Par. 17
Proporcionálna konštanta pre moduláciu výkonu
okruhu s vysokou teplotou
Integrálna konštanta pre moduláciu výkonu okruhu
s vysokou teplotou
Derivačná konštanta pre moduláciu výkonu okruhu
s vysokou teplotou
Keď sa TA_H otvorí, systém akceptuje novú
požiadavku na ohrev len po nastavení času
Následná cirkulácia P1 (+P3)
Korekcia hodnoty, odčítanej snímačom zberača pri
20°C
Korekcia hodnoty, odčítanej snímačom zberača pri
85°C
Horáky ostávajú OFF počas nastaveného času pri
prechode od DHW k CH
Horný limit pre Par. 23
Proporcionálna konštanta pre moduláciu výkonu
okruhu s nízkou teplotou
Integrálna konštanta pre moduláciu výkonu okruhu
s nízkou teplotou
Derivačná konštanta pre moduláciu výkonu okruhu
s nízkou teplotou
Spodný
limit
Horný
limit
Továrenské nastavenie
FUNGOVANIE KOTLA
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255
255
255
255
255
80
80
20
20
255
20
20
80
80
255
255
255
1
255
50
255
70
128
30
70
128
1
50
5
3
3
2
5
4
70
2
2
30
0
60
10
24
Prietokový spínač
0
1
0
82
Snímač vratnej vetvy
0
1
1
83
Maximum_fan_speed_slave
20
70
57
84
Minimum_fan_speed
20
Par.83
25
85
Ignition_fan_speed
Par. 83
45
86
Prepurge_fan_speed
Par. 83
45
87
88
89
Max. prietoková teplota
Max. vratná teplota
Max. teplota spalín
Par.
84
Par.
84
10
10
10
117
117
117
90
80
80
90
Bezpečná teplota spalín
0
1
0
91
Bezpečná T.max flow/spiatočky
0
1
0
92
Následná cirkulácia
čerpadla/pomocný ventil
0
255
6
min
255 = Kontinuálne fungovanie
94
D_max_flow_return
10
99
35
°C
94
Dodatočná cirkulácia 3. čerpadlo
0
255
5
min
∆ > Par.93: OFF (VYP)
∆ > Par.93 – 5°C: Minimum
∆ > Par.93 – 10°C: Redukcia výkonu 60°C
255 = Kontinuálne fungovanie
Č
Názov
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
I_factor_DHW_instaneous
D_factor_DHW_instaneous
P_factor_DHW_storage
I_factor_DHW_storage
D_factor_DHW_storage
Dhw_&_Ch_hysterese_up
Dhw_&_Ch_hysterese_down
T_tank_hyst_down_2
T_tank_hyst_up_2
Postcirc sanitary
Hyst_up_reduce_burner
Hyst_down_add_burner
Hyst_up_quick_stop
Hyst_down_quick_start
Quick stop time
Quick start time
Wai time after burner_switched
Cycle_limitation
Cycle_limit_stop
Cycle_limit_inc
Cascade rotation
81
M.
J.
Popis
min
°C
°C
s
s
s
h
0 = ŽIADNY prietokový spínač
1 = S prietokovým spínačom
0 = ŽIADNY snímač vratnej vetvy
1 = Vratný snímač prítomný s kontrolou na
∆T
ot./
min
ot./
min
ot./
min
ot./
min
°C
°C
°C
0 = Prechodné blokovanie
1 = Permanentné blokovanie
0 = Prechodné blokovanie
1 = Permanentné blokovanie
Č
Názov
Spodný
limit
Horný
limit
Továrenské nastavenie
FUNGOVANIE KOTLA
95
96
Heslo
Hyst_up_PID_I_reduce
00
0
99
10
22-44
1
97
I_reduce_value
0
30
1
s
98
Low_load waiting
0
255
60
s
99
Low_load period
0
255
60
°C
9A
Neg_delta2_T
0
20
8
°C
9B
Calc_neg_delta
0
1
1
9C
Neg_delta2_T
0
30
0
9D
Low_load_∆
0
20
5
°C
9E
Hyst_∆_mand/rit.
0
5
2
°C
M.J.
Popis
NEMODIFIKUJTE
°C
Ak T.flow
bod nastavenia + Par.96, Par.97 je
odčítaný z vysokého počtu súm rozdielov zo série.
Redukcia najrýchlejšieho integrálneho faktora
Čas čakania Riadiacej jednotky na rozoznanie
podmienky nízkeho zaťaženia
Čas čakania na odblokovanie podmienky nízkeho
zaťaženia. Podmienka nízkeho zaťaženia je aktívna,
ak T.flow je nad nastavenou hodnotou PAR.9B
a ostáva vyššia po čase, nastavenom s PAR.99.
Toto je používané na vynulovanie výkonu horákov,
keď T.flow < bod nastavenia – Par. 9A
0 = Výpočet nízkeho zaťaženia z 85°C
1 = Výpočet nízkeho zaťaženia z bodu nastavenia
Je to používané na zníženie výkonu horákov, keď
Bod nastavenia – Par. 9C. zníženie
T.mand
výkonu je 60/1°C
Podmienka nízkeho zaťaženia je aktívna, keď
T.flow > Bod nastavenia + Par. 9D
Hysteréza Par. 93: horák sa vypne pri ∆ > Par. 93
a zapne sa, keď ∆ < Par. 93 – Par.9E
Aby ste zadali Testovací režim zo Zobrazovacieho režimu,
postupujte nasledovne:
Postup
Displej
Kotol POWER Plus je dodávaný na prevádzku s G20
Stláčajte “Set/Esc“ a “+“ v rovnakom čase
(zemný plyn), ako je to uvedené na výkonovom štítku a už
na po 5 sekúnd. Po 5 sekundách môže byť
bol nastavený v závode výrobcu. Ak, predsa len je
použitím tlačidiel “+“, alebo “-“ zvolená
potrebné vykonať nastavenia znovu, napríklad po
maximálna, alebo minimálna rýchlosť.
špeciálnych servisných operáciách, výmene plynového
Všetky
ventilátory systému sú v prevádzke
ventilu, alebo eventuálne nasledovne po prechode z G20
so
zvolenou
rýchlosťou. Prvá číslica bude
1
na G30-31, alebo naopak, postupujte nasledovne:
zobrazovať
zvolenú
rýchlosť:
Nastavenia na maximálny a minimálny výkon
H = maximálna rýchlosť
musia byť vykonávané podľa popísanej postupnosti
L = Minimálna rýchlosť
a len personálom Technickej pomoci BERETTA,
Ostatné dve číslice budú ukazovať
alebo kvalifikovaným personálom, povereným
výstupnú teplotu. Napr.: T1 = 80°C.
spoločnosťou BERETTA.
Stlačte “OK“, aby ste vyšli z Testovacieho
2
TESTOVACÍ režim
režimu do Zobrazovacieho režimu.
3.6.1
Nastavenie maximálneho výkonu CO2:
V Testovacom režime môže byť generovaná požiadavka
Stlačte
“Set/Esc“ spolu s “+“ na 5 sekúnd.
vysokej teploty ohrevu, zodpovedajúca maximálnemu,
alebo minimálnemu výkonu. Musia byť aktivované všetky - Spustite kotol izbovým termostatom (zopnutím). Kotol
bude bežať s maximálnym výkonom, zobrazujúc na
ventilátory systému. Ak montér vypne niektorý
displeji “H“, následne teplotou prietoku (funkcia
z pomocných panelov pripojených k Riadiacemu panelu,
čistenia komína).
ostatné musia pokračovať v prevádzke.
- Odskrutkujte ochranný kryt (1 – OBR. 3.4)
nástrčkovým kľúčom 10 mm a vložte snímač
analyzátora spaľovania.
- Nastavte použitím skrutkovača nastavovaciu skrutkou
CO2 (2 – OBR. 3.4), umiestnenú na zostave ventilátora
(otáčaním v smere hodinových ručičiek hodnota CO2 klesá)
tak, aby hodnota dosiahla 9,4% pre G20 a 10,7% pre G30G31.
3.6 NASTAVENIA
FUNGOVANIE KOTLA
Konverzia musí byť vykonaná len personálom
Technickej pomoci BERETTA, alebo
kvalifikovaným personálom, povereným
spoločnosťou BERETTA, aj keď je kotol už
nainštalovaný.
Akonáhle bola konverzia ukončená, nastavte
kotol znovu, ako je to popísané v ČASTI 3.6,
STRANA 23.
Pred vykonaním konverzie:
Obr. 3.4
3.6.2 Nastavenie minimálneho výkonu CO2:
- Stlačte tlačidlá “Set/Esc“ spolu s “-“ na 5 sekúnd. Kotol
bude bežať s maximálnym výkonom, zobrazujúc na
displeji “L“, následne teplotou prietoku.
- Odstráňte ochranný kryt na plynovom ventile použitím
Allenovho kľúča 5 mm. Nastavte CO2 použitím toho istého
Allenovho kľúča na nastavovacej skrutke (3 – OBR. 3.5),
umiestnenej na zostave ventilátora (otáčaním proti smeru
hodinových ručičiek hodnota CO2 klesá) tak, aby hodnota
dosiahla 8,4% pre G20 a 8,7% pre G30 - G31.
- Odpojte elektrické napájanie od
zariadenia prepnutím hlavného
vypínača na “OFF“.
- Zatvorte hlavný palivový ventil
Aby ste namontovali súpravu:
- Odskrutkujte upevňovacie skrutky
(1 – OBR. 3.6) na prednom paneli
(2 – OBR. 3.6).
Obr. 3.5
3.6.3 Overenie nastavenia
Stlačte tlačidlá “Set/Esc“ spolu s “+“ na 5 sekúnd
a skontrolujte maximálnu hodnotu CO2 (9,4% pre G20
a 10,7% pre G30- G31).
Potom stlačte tlačidlá “Set/Esc“ a “-“ na 5 sekúnd
a skontrolujte minimálnu hodnotu CO2 (8,4% pre G20 a 8,7%
pre G30 - G31).
Po ukončení kontroly:
- Zastavte funkciu čistenia komína stlačením “OK“.
- Nastavte termostat (rozpojením) tak, aby sa kotol odstavil.
- Vyberte snímač analyzátora a opatrne dotiahnite kryt
kontrolného bodu spalín (1 – OBR. 3.5) nástrčkovým
kľúčom 10 mm.
Obr. 3.6
- Potiahnite spodok panela (2 – OBR. 3.6) smerom von
a potom hore, aby ste ho oddelili a potom ho odstráňte.
- Nastavte parameter 36 na 3, alebo 4 podľa dĺžky
dymovodu:
• 3 = L < 15 m
• 4 = L >15 m.
Rýchlosť ventilátora sa prispôsobí automaticky.
- Odmontujte plynový ventil od zostavy ventilátora
uvoľnením troch skrutiek (3 – OBR. 3.7).
3.7 ZMENA PLYNU
Kotol POWER Plus je dodávaný na prevádzku s G20 (zemný
plyn). Avšak môže byť zmenený na prevádzku s G30-G31
(LPG) použitím dodanej špeciálnej súpravy.
Obr. 3.7
FUNGOVANIE KOTLA
- Umiestnite prechodový otvor a tesnenie. Ak sa ako palivo
používa zemný plyn, nie je tu nijaká clona.
- Vložte kalibrovanú clonu (4 – OBR. 3.8) dodávanú vo vnútri
súpravy, označenú “6.5“ bez vybratia tesnenia. Iba ak je
kotol napájaný zmesou plynov, čo spôsobuje problémy pri
zapaľovaní, použite dodanú druhú clonu (5 – OBR. 3.8),
označenú “6.75“.
Obr. 3.8
- Namontujte späť plynový ventil.
- Nalepte nálepku (6 – OBR. 3.9) pre G30-G31, dodanú vo
vnútri súpravy na vnútorné obloženie a odstráňte nálepku pre
G20.
- Odstráňte nálepku pre G20, umiestnenú na boku rámu.
Obr. 3.10
Obr. 3.11
- Zapnite kotol prepnutím hlavného
vypínača systému a hlavného
vypínača/vypínačov na spotrebičoch
na “ON“
Obr. 3.9
Po nainštalovaní súpravy sa presvedčte, či:
- Všetky spoje sú pevne dotiahnuté
- Všetky kalibračné operácie, popísané v ČASTI 3.6,
STRANA 23 boli dokončené.
3.8 NASTAVENIE TLAKOV HORÁKA
- V TESTOVACOM režime môže byť generovaná
požiadavka na vysokú teplotu ohrevu pri maximálnom
výkone.
Aby ste to urobili:
- Stlačte tlačidlá “Set/Esc“ spolu s “+“ na 5 sekúnd.
- Spustite kotol nastavením (zopnutím) izbového
termostatu. Kotol bude bežať pri maximálnom výkone,
zobrazujúc na displeji “H“, nasledované prietokovou
teplotou (funkcia čistenia komína).
3.8.1 Kontrola prívodného tlaku plynu
- Prepnite hlavný vypínač systému
na “OFF“
- Odskrutkujte upevňovacie skrutky (1
- OBR. 3.10) na prednom paneli (2OBR. 3.10).
- Potiahnite spodok predného panela
(2- OBR. 3.10) smerom von a potom
hore, aby ste ho uvoľnili od rámu
a potom ho odstráňte.
- Odskrutkujte skrutku na bode pre testovanie tlaku (3- OBR.
3.11), umiestnenú v smere prúdu od plynového ventilu o asi
dve otáčky a pripojte tlakomer.
Obr. 3.12
FUNGOVANIE KOTLA
- Skontrolujte, či s horákom, zapnutým na maximálny výkon
má tlak plynu menovitú hodnotu privádzaného tlaku, ako
ukazuje tabuľka.
Popis
G20
G30
G31
Index Wobe
45,7
80,6
70,7
MJ/m3
Menovitý prívodný
20
28-30
37
mbar
tlak
- Nastavte termostat (rozpojiť) tak, aby sa kotol odstavil.
- Stlačte “OK“, aby ste vyšli z TESTOVACIEHO režimu
- Odpojte tlakomer a dotiahnite skrutku na testovacom bode
tlaku (3- OBR. 3.11) v smere od plynového ventilu.
3.9 KONTROLA SPAĽOVANIA
- Zapnite kotol prepnutím hlavného
vypínača systému a hlavného
vypínača/vypínačov na spotrebičoch
na “ON“
V TESTOVACOM režime môže byť generovaná
požiadavka na vysokú teplotu ohrevu pri maximálnom
výkone.
Aby ste to urobili:
- Stlačte tlačidlá “Set/Esc“ spolu s “+“ na 5 sekúnd.
- Spustite kotol nastavením (zopnutím) izbového
termostatu. Kotol bude bežať pri maximálnom výkone,
zobrazujúc na displeji “H“, nasledované prietokovou
teplotou (funkcia čistenia komína).
Obr. 3.13
- Spaľovanie môže byť kontrolované odskrutkovaním
ochranného krytu (4- OBR. 3.14) pomocou nástrčkového
kľúča 10 mm a vložením snímača analyzátora do vhodnej
pozície.
POZNÁMKA: Akonáhle bol dosiahnutý nastavovací bod,
kotol stlmí svoj výkon.
- Akonáhle ste skončili kontrolu, zastavte funkciu čistenia
komína stlačením “OK“.
- Nastavte termostat (rozpojiť) tak, aby sa kotol odstavil.
- Odstráňte snímač analyzátora opatrne dotiahnite ochranný
kryt (4- OBR. 3.14) pomocou nástrčkového kľúča 10 mm.
POZNÁMKA: Vykonajte kontrolu na každom tepelnom
motore.
Obr. 3.14
3.10 RÝCHLOSTI VENTILÁTORA
Rýchlosť ventilátora je nastavovaná automaticky na základe
druhu plynu a dĺžky dymovodu (L). Táto informácia je
ovládaná parametrom 36. Aby ste to upravili:
- Vstúpte do INŠTALAČNÉHO PROGRAMOVACIEHO
REŽIMU podľa postupu, popísaného v ČASTI 3.5,
STRANA 19 a nastavte parameter 36 na:
1 = zemný plyn a L < 15 m
2 = zemný plyn a L >15 m
3 = GPL a L < 15 m
4 = GPL a L >15 m
Kotle POWER Plus sú dodávané na prevádzku s G20
(zemným plynom), s dymovodom L < 15 m (parameter 36 =
1).
Akonáhle sú kontroly skončené, umiestnite predný panel
späť a zaistite ho použitím rovnakými skrutkami, ktoré ste
predtým odstránili.
Všetky kontroly musia byť vykonané len
personálom Technickej pomoci BERETTA, alebo
kvalifikovaným personálom, povereným
spoločnosťou BERETTA.
3.11 NASTAVENIE TERMOREGULÁCIE
3.11.1 Fungovanie vysokoteplotného okruhu centrálneho
vykurovania
Čas oneskorenia pre okruh s vysokou teplotou
(Ch_high_blocking_time; Par. 48 OEM prednastavený na 0;
nastaviteľný medzi 0 a 255 min) je čas medzi dvomi po sebe
idúcimi zapáleniami horáka počas požiadavky ohrevu vo
vysokoteplotnom okruhu. Čas oneskorenia je aktívny len
vtedy, keď je vypnutie horáka spôsobené hysterézou a nie
kvôli rozpojeniu izbového termostatu TA_H. Čas
oneskorenia nie je aktívny v prípade požiadavky na ohrev
z okruhu DHW.
V tomto stave sa požadovaný výkon podľa Riadiacej
jednotky, alebo Pomocných jednotiek mení lineárne medzi 1
a parametrom Maximálneho výkonu v CH (P_ch_max;
Par.15 prednastavený na 230 pre modely 50 M – 100 M –
100 S, prednastavený na 170 pre modely 100 M DEP – 100
S DEP; nastaviteľné medzi 1 pre minimálny výkon a 255 pre
maximálny výkon).
3.11.2 Attenuation_High
Funkcia útlmu pre VYSOKOTEPLOTNÝ okruh
(parameter 21)
Sú možné dva prípady:
- Prevádzka s fixným bodom nastavenia, Par.14 = 0
- Prevádzka s ovládaním klímy, Par.14 = 1
Prevádzka s fixným bodom nastavenia, PAR.14 = 0
- So zablokovaním útlmu vo vysokoteplotnom okruhu,
Par.21 = 0, keď sa termostat vo vysokoteplotnom okruhu
zopne, potreba ohrevu sa odblokuje. Keď sa rozpojí,
systém sa zastaví.
- Riadiaca jednotka aktivuje čerpadlo vo vysokoteplotnom
okruhu PZ1 a obehové čerpadlo PZ2 (zostava s obehovým
čerpadlom v okruhu), ak parameter pre tretie čerpadlo je
nastavený na 0 (Par.34 = 0), inak tretie čerpadlo ostane
vypnuté.
- Nastavovací bod pre vysokoteplotný okruh sa môže
nastaviť na Riadiacej jednotke, Setpoint_T_CH_High =
Par.1, prednastavený na 70°C, nastaviteľný v rozsahu od
FUNGOVANIE KOTLA
10°C po T_CH_high_limit=Par.17, naopak prednastavený na 80°C.
Použitým nastavovacím bodom bude hodnota, nastavená pre parameter
1.
- Horák je zapnutý, keď: Teplota v potrubí Bod nastavenia Štartovacia hysteréza.
- Môže byť nastavená Hysteréza ON, CH_High_mod_hyst_on = Par.19,
prednastavený na 7°C, nastaviteľný medzi 0 a 20°C). Riadiaca
jednotka konvertuje požiadavku na ohrev na potrebu výkonu pre
každý pomocný ovládač.
- Horáky sú vypnuté, keď: Teplota v potrubí Bod nastavenia +
Zastavovacia hysteréza.
- Môže byť nastavená Hysteréza OFF (CH_High_mod_Hyst_off =
Par.20, prednastavenému na 3, nastaviteľný medzi 0 a 20°C).
- Keď je útlm v parametri vysokoteplotného okruhu odblokovaný, Par.
21
0, kontakt na termostate vysokoteplotného okruhu je ignorovaný
a požiadavka na ohrev vo vysokoteplotnom okruhu je prítomná, keď:
Teplota v potrubí Bod nastavenia – Štartovacia hysteréza.
- Požiadavka na ohrev je prerušená, keď: Teplota v potrubí Bod
nastavenia + Zastavovacia hysteréza.
- Nastavovací bod sa v tomto prípade zhoduje s hodnotou, nastavenou
pre parameter 1 (Setpoint_ T_CH_high), ak je kontakt termostatu
vysokoteplotného okruhu zopnutý, pokiaľ je vypočítaný ako hodnota,
nastavená pre parameter 1 mínus útlm (Setpoint_
T_CH_High_Attenuation_high), ak je kontakt rozpojený.
- Ak nie je prítomná požiadavka na ohrev z nízkoteplotného okruhu,
zmiešavací ventil je zatvorený a výkon, požadovaný pre Pomocné
ovládače je vypočítaný pomocou PID ovládania vysokoteplotného
okruhu (PID_CH_high: P_factor_CH_high; Par. 45 OEM
prednastavený na 30; nastaviteľný od 0 do 255; I_factor_CH_high
Par.46 OEM prednastavený na 70, nastaviteľný od 0 do 255; D_
CH_high Par.47 OEM prednastavený na 128, programovateľný od 0
do 255), použitý k zvolenému bodu nastavenia (Setpoint_ch_high
Par.1) a pre teplotu zberača.
- Výkon, požadovaný pre každý Pomocný ovládač je taktiež závislá od
zvolenej stratégie kaskády.
- Keď sa izbový termostat TA_H rozpojí, požiadavka na ohrev sa
preruší, horák sa vypne a čerpadlo P1 vysokoteplotného okruhu
pokračuje v činnosti pre následný čas cirkulácie (Postpump_ch_high;
Par.49 OEM prednastavený na 5 min., nastaviteľný od 0 do 255 min)),
ak parameter 3rd_pump Par.34 je nastavený na 0 (čerpadlo systému)
tretieho čerpadla, okrem toho pokračuje ďalej k funkcii času
následnej cirkulácie. Ak je prítomné vstrekovacie čerpadlo, alebo 2-oj
cestný ventil, tieto sú dodané len pre čas následnej cirkulácie.
Prevádzka s ovládaním klímy, Par. 14 =1
Ak sa útlm v parametri Vysokoteplotného okruhu rovná 0,
Attenuation_high=Par. 21=0, fungovanie je rovnaké, ako
v predchádzajúcom paragrafe, okrem toho, že bod nastavenia bude
počítaný podľa vonkajšej teploty.
- Ak vonkajšia teplota = T_out_min=Par. 37, prednastavenému na 0°C,
potom bod nastavenia = setpoint_T_Ch_high.
- Ak vonkajšia teplota = T_out_max=Par. 38, prednastavenému na
18°C, potom bod nastavenia = setpoint_T_Ch_high_foot =Par. 18,
prednastavenému na 50°C.
Medzi dvomi hodnotami vonkajšej teploty je bod nastavenia vypočítaný
lineárne.
Vonkajšia teplota je meraná medzi -30°C a 98°C a môže byť upravená
s parametrom T_out_correct (Par. 39, prednastavený na 0°C;
nastaviteľný medzi -30°C a 30°C).
Ak je parameter High Temperature Circuit Attenuation (Útlm
Obr. 3.15
vysokoteplotného okruhu) odlišný od 0 (Attenuation_high;
Par. 21, prednastavený na 0; nastaviteľný od 0 do 70), TA_H
vôbec neovplyvňuje požiadavku na ohrev.
Požiadavka na ohrev je aktívna, keď:
- Vonkajšia teplota < T_out_max (Par.38 prednastavený na
18°C)
A
- Prietoková teplota SetPoint_ch_high (Par.1,
prednastavený na 70°C – ch_high_mod_hyst_on (Par.19,
prednastavený na 7°C).
Požiadavka na ohrev skončí, keď:
- Prietoková teplota > SetPoint_ch_high (Par.1,
prednastavený na 70°C) + ch_high_mod_hyst_off (Par.20,
prednastavený na 3°C),
ALEBO
- Vonkajšia teplota > T_out_max (Par.38 prednastavený na
18°C).
Bod nastavenia je vypočítaný podľa vyššie uvedeného, ale
hodnota Útlmu vysokoteplotného okruhu (Attenuation_high;
Par.21 prednastavený na 0, programovateľný medzi 0 a 70) je
odpočítaná od výpočtu, keď je kontakt TA_H rozpojený.
3.11.3 Fungovanie nízkoteplotného okruhu
centrálneho vykurovania
Čas oneskorenia horáka okruhu s nízkou teplotou
(Ch_low_blocking_time; Par. 57 OEM prednastavený na 0;
nastaviteľný medzi 0 a 255 min) je čas medzi dvomi, po sebe
idúcimi zapáleniami horáka počas požiadavky na ohrev
Nízkoteplotného okruhu. Čas oneskorenia je aktívny len
vtedy, keď je vypnutie horáka spôsobené hysterézou a nie
kvôli rozpojeniu izbového termostatu TA_L. Čas oneskorenia
nie je aktívny v prípade požiadavky na ohrev okruhu DHW.
V tomto stave sa výkon, požadovaný Riadiacou jednotkou
pre pomocné ovládače mení lineárne medzi 1 a parametrom
Maximálneho výkonu v CH (P_ch_max; Par. 15
prednastavený na 230; nastaviteľný medzi 1 pre minimálny
výkon a 255 pre maximálny výkon).
3.11.4 Attenuation_Low
Funkcia útlmu pre VYSOKOTEPLOTNÝ okruh
(parameter 25)
Tento paragraf je podobný predchádzajúcemu, ale pre
nízkoteplotný okruh. Sú možné dva prípady:
- Prevádzka s fixným bodom nastavenia, Par.14=0
- Prevádzka s ovládaním klímy, Par. 14=1
Prevádzka s fixným bodom nastavenia, Par. 22 = 0
So zablokovaným útlmom v nízkoteplotnom okruhu,
Par.25=0, keď je termostat v nízkoteplotnom okruhu zopnutý
je požiadavka na ohrev odblokovaná. Keď sa rozpojí,
FUNGOVANIE KOTLA
-
-
-
-
-
-
systém sa zastaví.
Riadiaci ovládač aktivuje čerpadlo PZ2 nízkoteplotného okruhu
(okrem konfigurácie s obehovým cirkulačným čerpadlom). Bod
nastavenia pre nízkoteplotný okruh môže byť nastavený na Riadiacom
ovládači, Setpoint_T_CH_Low = Par.3, prednastavený na 40°C,
nastaviteľný v rozsahu od 10°C po T_CH_Low_limit = Par.23,
naopak prednastavený na 50°C. Použitý bod nastavenia bude
hodnotou, nastavenou pre parameter 3.
Horák je zapnutý, keď: Teplota v potrubí Bod nastavenia –
Štartovacia hysteréza.
Môže byť nastavená Hysteréza ON, CH_Low_mod_hyst_on = Par.
26, prednastavený na 5°C, nastaviteľný medzi 0 a 20°C). Riadiaca
jednotka konvertuje požiadavku na ohrev na potrebu výkonu pre
každý pomocný ovládač.
Horáky sú vypnuté, keď: Teplota v potrubí Bod nastavenia +
Zastavovacia hysteréza.
Môže byť nastavená Hysteréza OFF (CH_Low_mod_Hyst_off = Par.
27, prednastavený na 3, nastaviteľný medzi 0 a 20°C).
Keď je útlm v parametri nízkoteplotného okruhu odblokovaný, Par. 21
0, kontakt na termostate nízkoteplotného okruhu je ignorovaný
a požiadavka na ohrev v nízkoteplotnom okruhu je prítomná, keď:
Teplota v potrubí Bod nastavenia – Hysteréza ON.
Požiadavka na ohrev je prerušená, keď: Teplota v potrubí Bod
nastavenia + Hysteréza OFF.
Nastavovací bod sa v tomto prípade zhoduje s hodnotou, nastavenou
pre parameter 3 (Setpoint_ T_CH_low), ak je kontakt termostatu
nízkoteplotného okruhu zopnutý, pokiaľ je vypočítaný ako hodnota,
nastavená pre parameter 3 mínus útlm (Setpoint_
T_CH_Low_Attenuation_low), ak je kontakt rozpojený.
Ak nie je prítomná žiadna požiadavka na ohrev z Vysokoteplotného
okruhu, zmiešavací ventil je úplne otvorený a výkon, požadovaný pre
Pomocné ovládače je vypočítaná pomocou PID ovládania
nízkoteplotného okruhu (PID_CH_low: P_factor_CH_low; Par.54
OEM, prednastavený na 30, nastaviteľný od 0 do 255;
I_factor_CH_low; Par.55 OEM, prednastavený na 70, nastaviteľný od
0 do 255; D_CH_low; Par.56 M, prednastavený na 128, nastaviteľný
od 0 do 255), použitého pre zvolený bod nastavenia
(Setpoint_ch_low). Algoritmy pre rýchly štart a rýchle odstavenie sú
vypočítané podľa bodu nastavenia Nízkoteplotného okruhu
(Setpoint_ch_low) a Teploty zberača (T_flow_high).
- Výkon, požadovaný pre každý Pomocný ovládač je takisto
závislý od zvolenej kaskádovej stratégie.
- Ak je taktiež prítomná požiadavka na ohrev
z Vysokoteplotného okruhu, zmiešavací ventil je ovládaný tak,
aby sa teplota pre Nízkoteplotný okruh rovnala
setpoint_ch_low. Pre toto existuje špecifický algoritmus,
popísaný v časti “Riadenie zmiešavacieho ventilu“.
- Keď sa izbový termostat TA_L rozpojí, požiadavka na ohrev
skončí, horák sa vypne a nízkoteplotné čerpadlo, alebo
systémové čerpadlo pokračuje v chode počas času následnej
cirkulácie (Postpump_ch_low; Par.49 OEM, prednastavený na
5 min., nastaviteľný medzi 0 a 255 min.)
Prevádzka s ovládaním klímy, Par. 22=1
Ak sa útlm v parametri Nízkoteplotného okruhu rovná 0,
Attenuation_low = Par. 26 = 0, fungovanie je rovnaké, ako
v predchádzajúcom paragrafe, okrem bodu nastavenia, ktorý bol
vypočítaný podľa vonkajšej teploty.
- Ak vonkajšia teplota = T_out_min = Par. 37, prednastavenému na
0°C, potom bod nastavenia = setpoint_T_Ch_low.
- Ak vonkajšia teplota = T_out_max = Par. 38,
prednastavenému na 18°C, potom bod nastavenia =
setpoint_T_Ch_low_foot =Par. 24, prednastavenému na
50°C.
Medzi dvomi hodnotami vonkajšej teploty je bod nastavenia
vypočítaný lineárne.
Vonkajšia teplota je meraná medzi -30°C a 98°C a môže byť
upravená s parametrom T_out_correct (Par. 39, prednastavený
na 0°C; nastaviteľný medzi -30°C a 30°C).
Ak je parameter Low Temperature Circuit Attenuation (Útlm
nízkoteplotného okruhu) odlišný od 0 (Attenuation_low; Par.
25, prednastavený na 0; nastaviteľný od 0 do 70), TA_L
(Izbový termostat nízkoteplotného okruhu) vôbec
neovplyvňuje požiadavku na ohrev.
Požiadavka na ohrev je aktívna, keď:
- Vonkajšia teplota < T_out_max (Par.38 prednastavený na
18°C)
A
- Prietoková teplota SetPoint_ch_low (Par. 3,
prednastavený na 40°C – ch_low_mod_hyst_on (Par. 25,
prednastavený na 7°C).
Požiadavka na ohrev skončí, keď:
- Prietoková teplota > SetPoint_ch_low (Par. 3, prednastavený
na 40°C + ch_low_mod_hyst_off (Par.27,
prednastavený na 3°C),
ALEBO
- Vonkajšia teplota > T_out_max (Par.38 prednastavený na
18°C).
Bod nastavenia je vypočítaný podľa vyššie uvedeného, ale
hodnota Útlmu nízkoteplotného okruhu (Attenuation_low; Par.
Par.25 prednastavený na 0, programovateľný medzi 0 a 70) je
odpočítaná od výpočtu, keď je kontakt TA_H rozpojený.
3.11.5 T_out_correct
Korekcia vonkajšej teploty (parameter 39)
Hodnota, bežne zobrazovaná je hodnota, odčítaná
mikroovládačom plus, alebo mínus korekčná hodnota (T
zobrazená = T odčítaná snímačom +/- korekcia).
Odčítaná vonkajšia teplota môže byť upravená zmenou
hodnoty parametra 39 (limit, povolený pre korekciu je +/30°C). V tejto fáze je doporučené použiť referenčný teplomer.
Prednastavenie na 0.
3.11.6 T4_frost_protection
Ochrana proti zamrznutiu (parameter 35)
- Elektronický ovládač poskytuje zabudovanú funkciu ochrany
proti zamrznutiu, ktorá je taktiež aktívna aj
v pohotovostnom režime. Funkcia proti zamrznutiu má dve
úrovne, prvú, ktorá spúšťa len čerpadlo a druhú, ktorá
spúšťa čerpadlo a horák.
- Ak teplota v potrubí 5°C, je aktivované čerpadlo
vysokoteplotného okruhu a obehové čerpadlo, alebo
u CH_type = 1 a pripojeným vonkajším snímačom, ak
vonkajšia teplota 3°C (Par. 35) je spustené čerpadlo
vysokoteplotného okruhu a obehové čerpadlo.
- Ak po 10 minútach je teplota v potrubí 5°C, spustí sa
horák pri maximálnom výkone, pokiaľ teplota v potrubí
nedosiahne
20°C.
- Ak po 10 minútach teplota v potrubí 5°C, ale s CH_type
= 1 (Par. 14 alebo 22) a pripojeným vonkajším snímačom
FUNGOVANIE KOTLA
vonkajšia teplota
3°C (Par. 35), pokračuje čerpadlo v činnosti
pokým vonkajšia teplota 3°C. Parameter 35 môže byť nastavený
medzi – 30°C a 15°C.
Prednastavenie na 3.
Obmedzenie štartov/odstavení
V oboch stratégiách kaskády po každom štarte, alebo odstavení
musí uplynúť minimálny čas pred tým, ako Riadiaca jednotka
môže spustiť, alebo odstaviť ktorýkoľvek z ostávajúcich
horákov.
3.11.7 Power_control_mode (Režim ovládania kaskády)
Rýchly štart/odstavenie
V oboch režimoch je k dispozícii funkcia pre rýchle
dosiahnutie stabilných prevádzkových podmienok
Na riadenie výkonu, dodávaného systémom sú k dispozícii dve
a odstavenia.
kaskádové stratégie. V oboch prípadoch Riadiaci ovládač môže spustiť
- Ak teplota v potrubí < bod nastavenia – 70°C, horáky sú
horák len vtedy, keď iný je už spustený. Ak Riadiaci ovládač potrebuje
zapínané v 2 sekundových intervaloch.
zvýšiť počet spustených horákov, najskôr overí, či následný horák môže
- Ak teplota v potrubí > bod nastavenia + 4°C, horáky sú
byť spustený: nie je prítomná žiadna porucha a teplota v kotle je menšia,
odstavované v 2 sekundových intervaloch.
ako je maximálna. Inak skontroluje ďalší horák. Ak nie je k dispozícii
žiadny horák, riadenie zníži počet horákov, ktoré majú byť spustené.
Nízke zaťaženie
Riadenie kaskády (parameter 33)
Režim: minimálny počet horákov spustených (Par. 33 = 0)
Funkcia nízkeho zaťaženia chráni horáky pred spúšťaním
a odstavovaním, keď je malá požiadavka na ohrev. Podmienky
Výkon systému je modulovaný ovládacím algoritmom PID, kde
na aktiváciu funkcie Nízkeho zaťaženia sú kontrolované na
ovládanou hodnotou je teplota v potrubí a bod nastavenia zodpovedá
každom Pomocnom paneli, ktorý odosiela požiadavku na
aktívnemu okruhu (bod nastavenia vysokoteplotného, alebo
odblokovanie funkcie Riadiacej jednotke. Počas normálnej
nízkoteplotného okruhu, alebo bod nastavenia DHW). PID ovládanie
prevádzky je bod nastavenia v aktívnom okruhu (bod
priamo riadi posledné dva štartované horáky, pokým predchádzajúce
nastavenia vysokoteplotného, alebo nízkoteplotného okruhu,
horáky pracujú s maximálnym výkonom.
alebo bod nastavenia DHW) odosielaný na Pomocné panely
a teplota vyhrievacej jednotky je kontrolovaná každým
- Ak teplota v potrubí < bod nastavenia – 5°C, je zapnutý ďalší horák
a obidva sú riadené ovládacím algoritmom PID. Riadiaci ovládač čaká Pomocným panelom:
- Ak teplota vyhrievacej jednotky > bod nastavenia – 8°C
30 sekúnd a potom, ak teplota v potrubí < bod nastavenia – 5°C, je
ALEBO
zapnutý ďalší horák. Prvý horák pracuje s maximálnym výkonom,
- Ak teplota vyhrievacej jednotky > 85°C – 8°C, je signál na
pokým ďalšie dva sú riadené ovládacím algoritmom PID.
spustenia horáka zablokovaný.
- Ak teplota v potrubí > bod nastavenia + 2°C, posledný spustený
Keď Pomocný panel odčíta teplotu kotla väčšiu, ako 85°C
horák je zastavený, ďalšie dva posledne spustené horáky sú riadené
trikrát, keď je horák spustený je vyhrievacia jednotka
ovládacím algoritmom PID, pokým ostatná pracujú s maximálnym
výkonom. Riadiaci ovládač čaká 30 sekúnd pred opätovnou kontrolou odstavená a je znovu začatý postup spúšťania.
situácie.
Býva, že každá vyhrievacia jednotka má svoj vlastný
obmedzovací termostat, nastavený na 85°C, výkon
Režim: maximálny počet horákov spustených (Par. 33 = 1)
jednotlivých horákov je obmedzený teplotou kotla:
Všetky horáky sú ovládané tým istým ovládacím algoritmom PID kde
- ak Teplota kotla > bod nastavenia – Neg_ 2_slave, horák
ovládanou hodnotou je teplota v potrubí a bod nastavenia zodpovedá
sa moduluje;
aktívnemu okruhu (bod nastavenia vysokoteplotného, alebo
- ak Teplota kotla > bod nastavenia – Neg_ 2_slave + 4,5°C,
nízkoteplotného okruhu, alebo bod nastavenia DHW).
horák pracuje na minimum.
Keď Teplota kotla > 85°C na čas Low_load_period_slave (Par.
- Ak teplota v potrubí < bod nastavenia – 5°C, je spustený ďalší horák. 99; prednastavený na 60°C), alebo Teplota kotla > bod
Riadiaci ovládač čaká 30 sekúnd a potom, ak teplota v potrubí < bod nastavenia + Lox_load_ (Par. 9D; prednastavený na 5°C)
nastavenia – 5°C, je zapnutý ďalší horák.
a riadiacemu panelu je odoslaná požiadavka, aby bola
aktivovaná Funkcia nízkeho zaťaženia a Riadiaci panel zníži
- Ak teplota v potrubí > bod nastavenia + 2°C, posledný horák je
zastavený. . Riadiaci ovládač čaká 30 sekúnd pred opätovnou kontrolou počet pracujúcich horákov. Riadiaci panel čaká potom v čase
Low_load_waiting (Par. 99; prednastavený na 60“) a znovu
situácie.
overí prítomnosť požiadavky na nízky výkon znížením počtu
DODATOČNÉ FUNKCIE RIADENIA KASKÁDY
pracujúcich horákov, pokiaľ nie je dosiahnutý jeden pracujúci
horák.
Rotácia sekvencie zapaľovania horákov
Riadenie požiadavky ohrevu vo vysokoteplotnom okruhu
Keď je Riadiaci ovládač zapnutý, je horák s adresou 1 prvý v sekvencii.
analógovým vstupom (Par. 14 = 2 alebo 3)
Po 24 hodinách sa prvým horákom stáva horák s adresou 2, pokým horák
s adresou 1 sa stáva posledným v sekvencii.
Izbový termostat vo vysokoteplotnom okruhu je pre
požiadavku ohrevu ignorovaný a na výpočet výkonu, alebo
bodu nastavenia je použitý vstupný signál. Je tu iba jediný
analógový vstup (pozrite si svorky 13-14 na schéme zapojenia
v PRÍLOHE G – STR. 76) na Riadiacom paneli a ten môže byť
tiež použitý pre nízkoteplotný okruh (Par. 22). Analógový
signál nemôže byť použitý pre oba okruhy.
FUNGOVANIE KOTLA
- 0-2Vdc
Bez požiadavky z vysokoteplotného (nízkoteplotného) okruhu
Bod nastavenia
- 2-9Vdc
Požiadavka na ohrev je skonvertovaná na potrebu výkonu pre každú
Pomocnú jednotku. Vstup 2V zodpovedá minimálnemu výkonu, 9V
maximálnemu výkonu (Par. 15). Medzi 2V a 9V je výkon vypočítavaný
lineárne. Hysteréza pre koniec požiadavky je 0,2V a preto je požiadavka
aktívna nad 2V a klesá pod 1,8V. Horák sa spustí, keď:
Teplota prietoku
=
Setpoint_Ch_high
Ch_high_mod_hist_on (Par. 19)
(Par. 1)
-
(Teplota prietoku
=
Setpoint_Ch_low
Ch_low_mod_hist_on (Par. 26))
(Par. 3)
-
Napätie (Volty)
Obr. 3.17
Horáka sa odstaví, keď:
3.11.8 Bezpečnostné funkcie Pomocných PCB
Teplota prietoku
>
Setpoint_Ch_high
Ch_high_mod_hist_off (Par. 20)
(Par. 1)
(Teplota prietoku
>
Setpoint_Ch_low
Ch_low_mod_hist_off (Par. 27))
(Par. 3)
-
Keď Teplota prietoku > 90°C počas 5 sekúnd, Pomocný panel
sa zablokuje (E46).
- Keď Vratná teplota > 80°C počas 5 sekúnd, Pomocný panel sa
zablokuje (E47).
Keď Teplota spalín > 80°C počas 5 sekúnd, Pomocný panel sa
zablokuje (E48) a začne pracovať ventilátor na 10 minút pri
maximálnej rýchlosti.
Výkon (kW)
Pomocný panel môže chrániť hlavný výmenník proti
nebezpečenstvu nízkej cirkulácie vody tromi spôsobmi:
- 1 = prietokovým spínačom (spínač diferenciálneho tlaku
vody)
- 2 = ovládaním diferencie medzi prietokovou a vratnou
teplotou T
- 3 = prietokovým spínačom a T
Ovládanie T využíva parameter T_max (prednastavený na
35°C) a limity výkonu horáka nasledovne:
ak T_max-5°C > T > T_max-10°C horák sa moduluje
Analógový vstup pre teplotu, Par. 14 = 3 (Par. 22 = 3 pre ak T_max > T > T_max-5°C
horák na minimum
nízkoteplotné okruhy)
ak _T > _T_max
horák sa odstaví
Požiadavka na vysokoteplotný (nízkoteplotný) okruh je vykonaná podľa 3.11.9 Riadenie zmiešavacieho ventilu
nasledovných pravidiel (Obr. 3.17):
Zmiešavací ventil je ovládaný nasledovnými parametrami:
- 0-2Vdc
- mix_valve_step_open_time (Par.28); prednastavený na 5 s
- mix_valve_step_close_time (Par.29); prednastavený na 7 s
Bez požiadavky z vysokoteplotného (nízkoteplotného) okruhu
- mix_valve_interval_time (Par.30); prednastavený na 5 s
- 2-9Vdc
- mix_valve_p_hyst (Par.31); prednastavený na 2°C
- mix_valve_still_hyst (Par.32); prednastavený na 2°C
Požiadavka na ohrev je skonvertovaná na potrebu výkonu pre každú
Pred otvorením, alebo zatvorením ventil čaká v čase,
Pomocnú jednotku algoritmom PID_CH_high (PID_CH_low). 2V
nastavenom pre Par. 30:
zodpovedajú bodu nastavenia T_Ch_high_foot, Par. 18 (T_Ch_low_foot,
- otvorí sa, ak T_flow_low < Setpoint_low – Par.32
Par. 24), 9V bodu nastavenia Setpoint_Ch_high, Par. 1
- zatvorí sa, ak T_flow_low > Setpoint_low + Par.32
(Setpoint_Ch_low, Par. 3). Medzi 2V a 9V je bod nastavenia vypočítaný
V rámci intervalu (ventil ostáva v aktuálnej polohe):
lineárne. Hysteréza pre koniec požiadavky je 0,2V a preto je požiadavka
- ak T_flow_low < Setpoint_low – Par.31, otvára sa na čas,
aktívna nad 2V a klesá pod 1,8V. Horák sa spustí, keď:
rovný polovici hodnoty, nastavenej pre Par. 28
Teplota prietoku Setpoint_Ch_high (Par. 1) - Ch_high_mod_hist_on
- ak T_flow_low > Setpoint_low + Par.31, zatvára sa na čas,
(Par. 19)
rovný polovici hodnoty, nastavenej pre Par. 29
(Teplota prietoku Setpoint_Ch_low (Par. 3) - Ch_low_mod_hist_on
(Par. 26))
3.11.10 Druh plynu (rýchlosti ventilátora)
Napätie (Volty)
Obr. 3.16
Horáka sa odstaví, keď:
S Parametrom 36 (Gas_type; prednastaveným na 1,
Teplota prietoku > Setpoint_Ch_high (Par. 1) - Ch_high_mod_hist_off nastaviteľným od 1 po 4) je možné zvoliť druh použitého
(Par. 20)
plynu a druh inštalácie. Voľba druhu plynu automaticky mení
(Teplota prietoku > Setpoint_Ch_low (Par. 3) - Ch_low_mod_hist_off
(Par. 27))
Teplota v potrubí
Otváranie – zatváranie (s)
FUNGOVANIE KOTLA
Bod nastavenia 40°C
Otváranie
Zatváranie
Obr. 3.19
Čas (s)
Teplota zmiešaného prietoku
panela do všetkých prepojených Pomocných panelov
1 = zemný plyn a L < 15 m
Obr. 3.18
parametre, týkajúce sa rýchlosti ventilátora v rozličných fázach
riadenia horáka. Upravené parametre sú odosielané z Riadiaceho
-
2 = zemný plyn a L >15 m
3 = GPL a L < 15 m
4 = GPL a L >15 m
Zapaľovacia
fáza 0
Predbežná
iskra
Zapaľovacia
fáza 2
Iskra
Horák ON
(ZAP)
10 s
5s
24h max 5
-
-
-
-
>0
0
0
Par.86
Prevetranie
Par.85
Zapálenie
Par.85
Zapálenie
Druhá
požiadavka
1
0
16
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
13
0
0
0
0
0
0
0
01
12
1
Čas
0
TC>80°C
Požadovaný
výkon
0
-
-
-
Ventilátor
0
0
0
Čerpadlo
0
1
Plynový
ventil
0
Iskra
Ionizácia
Stav
Ak je spustený postup zapálenia, bude ukončený aj počas ukončenia
požiadavky na ohrev.
1. Ak je zistený plameň na konci fázy predbežn von všetky ej iskry,
Pomocné panely vygenerujú trvalé zablokovanie.
2. Ak na konci bezpečnostného času (5s) nie je zistený plameň, Pomocné
panely vykonajú následné odvetranie, aby sa vypustili nespálené zvyšky.
Po tomto je spustený nový pokus zapálenia. Po 3 neúspešných pokusoch
o zapálenie Pomocné panely vygenerujú trvalé zablokovanie.
3. Iskra je prítomná pre všetky bezpečnostné časy, skrátené o 1 sekundu.
4. Požiadavka výkonu musí byť aktualizovaná Riadiacim panelom, inak
Pomocný panel vypne kotol.
5. Horák môže pracovať nepretržite maximálne 24 hodín. Po 24 hodinách
nepretržitej prevádzky je horák vypnutý a potom znovu zapnutý.
6. Ak je prítomný prietokový spínač (diferenciálny tlakový spínač vody)
panel overí stav “zopnutého kontaktu“. V tomto stave Pomocný panel
overí, či je spínač zopnutý a ak sa tak nestane počas 10 sekúnd, je
vygenerované zablokovanie. Ak sa kontakt rozopne počas fungovania
horáka, horák sa vypne a spustí sa nový pokus o zapálenie.
7. Počas fázy prevetrania a fungovania je skontrolovaná akcelerácia
ventilátora. Akcelerácia je nastaviteľná od minima 0,5 Hz/300 ms (1,67
ot/s2) po maximum 7,5 Hz/300 ms (25 ot/s2).
Prietokový
spínač
zopnutý
10 s
OFF
(VYP)
Čerpadlo
Prevetranie
Bezpečnostné
relé OFF
(VYP)
Bezpečnostné
relé ON
(ZAP)
3.11.11 Postup zapálenia horáka
4
3.11.12 Továrenské nastavenia
Parametrom 41 je možné nahradiť všetky parametre (užívateľské
a inštalačné) pre továrenské prednastavenia. Keď je tento RESET
uskutočnený, parametre 36, 42 a 43 ostanú nezmenené.
Tento parameter je v závode prednastavený na 0.
3.12 NASTAVENIA ADRIES PRE
KASKÁDOVÉ PRIPOJENIA
3.12.1 Údaje riadiaceho PCB
Riadiaci panel je určený na to, aby ovládal celok 60 Pomocných panelov.
Elektrické napájanie
230Vac (-15%+10%), 50Hz
Funkčná teplota
0-60°C (maximálna teplota,
nie trvalá)
Skladovacia teplota
- 25 + 75°C
Relatívna vlhkosť
93% a 25°C
Poistky
2x3,15A-T, 230V
FUNGOVANIE KOTLA
3.12.2 Údaje pomocných PCB
Pomocný panel je určený na to, aby bol nezávislou jednotkou.
Elektrické napájanie
230Vac (-15%+10%), 50Hz
Funkčná teplota
0-60°C (maximálna teplota,
nie trvalá)
Skladovacia teplota
- 25 + 75°C
Relatívna vlhkosť
93% a 25°C
Poistky
2x3,15A-T, 230V
Bezpečnostný čas
5,0 s
Pokusy o zapálenie
3
Detekčná elektróda
Oddelená, alebo
kombinovaná so zapálením
Minimálny ionizačný prúd
1,2 µA
Detekčný začínajúci
ionizačný prúd
1,3 µA
Maximálny ionizačný prúd
4,9 µA
POZOR – Panely sú citlivé na prevrátenie silového a nulového vodiča.
Prevrátenie medzi silovým a nulovým vodičom spôsobí zablokovanie.
Všetky Pomocné panely sú doplnené funkciou blokovania a sú určené pre všetky
bezpečnostné funkcie, potrebné pre priame ovládanie jedného horáka.
3.12.3 Užívateľské rozhranie pomocného PCB
- Červená LED nesvieti, ak nie je prítomná žiadna blokácia.
- Červená LED bliká s frekvenciou 2Hz, ak je prítomná dočasná
blokácia.
- Červená LED nepretržite svieti, ak je prítomná trvalá blokácia
3.12.4 Vstup do pomocného PCB
Mikrospínače na pomocných paneloch sú továrensky nastavené tak,
aby prepájali riadiaci kotol (50 M – 100M – 100 M DEP)
k pomocnému kotlu (100 S alebo 100 S DEP). Ak je potrebné pripojiť
ďalšie pomocné kotle, bude potrebné iba to, aby boli zresetované
mikrospínače na týchto kotloch.
- Prepnite hlavný vypínač systému na “OFF“
- Vstúpte do pomocných panelov vo vnútri ovládacieho panela kotla
(pozrite si kroky, popísané v POSTUPE 5.6.2, STR.38)
- Postupujte podľa postupu na nastavenie adries, popísaného nižšie,
použitím špeciálneho spojovacieho kábla (pozrite si PRÍLOHU H –
STR. 82)
3.12.5 Nastavenie adries
Každý pomocný panel (jeden pre každý výhrevný generátor) musí byť
nakonfigurovaný tak, aby bol rozpoznaný v správnej sekvencii
riadiacim panelom. Pomocné generátory by mali byť najskôr rozdelené
do blokov. Systém môže riadiť až do 15 blokov po štyri pomocné
generátory v každom. Napríklad, ak je pripojených 5 pomocných
generátorov k riadiacemu, sú to dva bloky: prvý zložený zo štyroch
pomocných generátorov a druhý z jedného pomocného generátora.
Následne by mali byť nastavené adresy nasledovne:
- Identifikujte blok tvorený štyrmi, ku ktorému pomocný
generátor patrí (napríklad blok 1, 2,.....až po blok 15).
- Identifikujte pozíciu pomocného generátora vo vnútri
každého bloku (t.j. pozícia 1, 2, 3 alebo 4).
- Zelená LED bliká s frekvenciou 1Hz, ak nie je prítomná žiadna požiadavka na
ohrev.
- Zelená LED bliká s frekvenciou 2Hz počas cyklu zapaľovania.
- Zelená LED nepretržite svieti, ak je prítomný plameň
Pomocné PCB
Adresa POMOCNEJ
jednotky
Hlavné
Tabuľka adries BLOKOV
Mikrospínače
Adresa BLOKU
1
Tabuľka adries POMOCNÝCH
JEDNOTIEK
Mikrospínače
Adresa
POMOCNEJ
1
2
jednotky
OFF
OFF
1
OFF
ON
2
ON
OFF
3
ON
ON
4
BLOKY
2
3
4
OFF
OFF
OFF
OFF
Havária
OFF
OFF
OFF
ON
1. blok
OFF
OFF
ON
OFF
2. blok
OFF
ON
ON
3. blok
OFF
OFF
ON
4. blok
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
5. blok
OFF
ON
ON
OFF
6. blok
OFF
ON
ON
ON
7. blok
ON
OFF
OFF
OFF
8. blok
ON
OFF
OFF
ON
9. blok
10. blok
ON
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
ON
11. blok
ON
ON
ON
OFF
OFF
12. blok
ON
ON
OFF
ON
13. blok
ON
ON
ON
OFF
14. blok
ON
ON
ON
ON
15. blok
FUNGOVANIE KOTLA
Príklad konfigurácie série 7 horákov v kaskáde
Ak inštalujete sériu siedmich pomocných generátorov, sú tu dva bloky: prvý, zostavený zo štyroch generátorov a druhý z troch. Preto je potrebné,
aby boli nakonfigurované dva bloky s adresou 1 a 2 jednotlivo a generátory, patriace k prvému bloku musia mať adresu 1, 2, 3 a 4 a tie, ktoré patria
do druhého bloku adresu 1, 2 a 3.
Adresa POMOCNEJ
jednotky
Adresa BLOKU
1. Generátor
2. Generátor
1. Blok
3. Generátor
4. Generátor
1. Generátor
2. Generátor
3. Generátor
2. Blok
ODSTAVENIE KOTLA
4. ODSTAVENIE KOTLA
4.1 DOČASNÉ ODSTAVENIE
4.2 PREDĹŽENÉ DOBY ODSTAVENIA
V prípade dočasnej neprítomnosti počas víkendu, krátkej cesty,
atď. postupujte nasledovne:
Ak kotol Power Plus nie je používaný počas dlhšieho obdobia,
musia byť vykonané nasledovné operácie:
- Nastavte izbový termostat na približne10°C
- Nastavte parameter 2 na “10“, alebo alternatívne nastavte
termostat ohrievača zásobníka na 10°C.
Ponechaním zapnutého elektrického napájania, ako signalizuje
blikajúca zelená LED a otvoreného prívodu paliva je kotol
chránený.
Elektronický ovládač má funkciu ochrany proti zamrznutiu,
ktorá je taktiež aktívna v pohotovostnom režime. Funkcia
ochrany proti zamrznutiu má dve úrovne:
- Prepnite hlavný vypínač systému a hlavný vypínač kotla (1 –
OBR. 4.1) na “OFF“ a skontrolujte, či zelená kontrolka (2 –
OBR. 4.1) zhasla.
- prvá spúšťa čerpadlo
Ak teplota v potrubí 5°C, alebo alternatívne, keď
CH_type=1 a je pripojený vonkajší snímač.
Ak vonkajšia teplota 3°C (Par. 35 = Frost_protection), je
aktivované čerpadlo systému a čerpadlo vo vysokoteplotnom
okruhu.
Obr. 4.1
- Zatvorte ventily paliva a vody na centrálnom vykurovacom
systéme.
- druhá spúšťa čerpadlo a horák
Ak po 10 minútach teplota v potrubí 5°C, je spustený horák
na maximálny výkon, pokým nebude teplota v potrubí 20°C.
Ak po 10 minútach teplota v potrubí 5°C, ale u CH_Type =
1 a je pripojený vonkajší snímač a vonkajšia teplota 3°C,
čerpadlo pokračuje v činnosti, pokým vonkajšia teplota nebude
3°C
Obr. 4.2
V tomto prípade je ochrana proti zamrznutiu
deaktivovaná. Vyprázdnite systém centrálneho
vykurovania a DHW, ak hrozí riziko
zamrznutia.
ÚDRŽBA
5. ÚDRŽBA
Na podporu toho, aby všetky charakteristiky a vlastnosti výrobku 5.2 MIMORIADNA ÚDRŽBA
mohli pretrvať v čase a vyhovovať zákonným predpisom, je pre
Toto sú zásahy, potrebné na obnovenie fungovania kotla
výrobok potrebné, aby mal systematické kontroly, vykonávané
podľa toho, čo predpisuje projekt a normy, napríklad
v pravidelných intervaloch.
nasledujúce po náhodnej poruche.
Frekvencia kontrol závisí na individuálnej inštalácii
Musia byť určené, ako:
a podmienkach používania, avšak je potrebná aj ročná kontrola,
vykonávaná personálom autorizovaných Servisných stredísk.
- výmena
V prípade údržbárskych činností, vykonávaných na konštrukciách - oprava
- prehliadka častí
v blízkosti spalinových potrubí, alebo zariadení na vypúšťanie
Všetko
toto pomocou špeciálneho náradia a prístrojov.
spalín a ich príslušenstva, vypnite kotol a akonáhle je prevádzka
ukončená, vykonajte ich a prehliadnite kotol kvalifikovaným
Pred vykonaním akejkoľvek činnosti:
personálom.
- Odpojte sieťové napájanie prepnutím vypínača
DÔLEŽITÉ: Pred akýmikoľvek údržbárskymi a čistiacimi
systému a hlavného vypínača kotla na “OFF“ (OBR.
činnosťami na kotle, odpojte sieťové napájanie prepnutím
5.1)
vypínača systému a hlavného vypínača kotla na “OFF“ a zatvorte
palivový ventil na kotle.
5.1 BEŽNÁ ÚDRŽBA
Ako bežná údržba musia byť určené nasledovné operácie:
-
odstraňovanie eventuálnych stôp oxidácie na horáku;
odstraňovanie eventuálnych usadenín z výmenníka;
kontrola a všeobecné vyčistenie dymovodov;
kontrola vonkajšieho vzhľadu kotla;
kontrola zapaľovania a odstavovania kotla aj u CH a aj
u DHW;
kontrola, či všetky spoje a potrubia sú neporušené, aj na
vodnom a aj na plynovom okruhu;
kontrola spotreby plynu pri maximálnom a minimálnom
výkone;
kontrola stavu elektródy na detekciu zapálenia a plameňa;
kontrola zabezpečenia pri neprítomnosti plynu.
Nikdy nečistite kotol, alebo k nemu patriace súčasti horľavými
látkami (t.j. petrolejom, alkoholom, atď.).
Nikdy nečistite skriňu, natreté, alebo plastové časti riedidlami,
alebo rozpúšťadlami.
Skrine by mali byť čistené len mydlovou vodou.
Obr. 5.1
- zatvorte palivový ventil na systéme (OBR. 5.2).
Obr. 5.2
ÚDRŽBA
5.3 TABUĽKA PERIODICKEJ PLÁNOVANEJ ÚDRŽBY
OPERÁCIE, KTORÉ MAJÚ BYŤ VYKONANÉ NA KONCI
1.
ROKU
2.
ROKU
3.
ROKU
4.
ROKU
ANALÝZA SPAĽOVANIA – ČASŤ 3.6, STRANA 23
KONTROLA PRÍVODU VZDUCHU, ODVODU SPALÍN
A VÝVODOV – ČASŤ 7.9, STRANA 63
KONTROLA A ČISTENIE ELEKTRÓDY NA ZAPÁLENIE
PLAMEŇA – ČASŤ 5.6.4, STRANA 40
KONTROLA A ČISTENIE VENTURIHO TRUBICE – ČASŤ
5.6.5, STRANA 41
KONTROLA A ČISTENIE VENTILÁTORA – ČASŤ 5.6.6,
STRANA 42
KONTROLA A ČISTENIE HORÁKA – ČASŤ 5.6.7, STRANA
43
KONTROLA A ČISTENIE KONDENZAČNÉHO
VÝMENNÍKA – ČASŤ 5.6.7, STRANA 43
KONTROLA A ČISTENIE SIFÓNU – ČASŤ 5.6.8, STRANA 44
OVERENIE ZABEZPEČENIA: BLOKOVANIE,
ZATVORENIE MODULAČNÝCH OVLÁDAČOV PO
ZHASNUTÍ PLAMEŇA
KONTROLA NASTAVENÍ A ZORADENÍ – ČASŤ 3.6,
STRANA 23 – ČASŤ 3.8, STRANA 25
5.4 POTREBNÉ NÁSTROJE NA ÚDRŽBU
-
Magnetický skrutkovač PH1
Magnetický skrutkovač PH2
Skrutkovač so širokým hrotom
Nástrčkový kľúč 7mm – 10mm
Univerzálny kľúč 5mm – 7mm – 10mm – 11mm – 13mm –
14mm – 15mm – 17mm – 23mm – 24mm – 27mm – 29mm
– 36mm
- Nožnice
-
Mazadlo, typ Molikote 111
Čistiaca tkanina
Kefa
Tepelne vodivá pasta
Kombinačky s ihlovými špičkami
Kombinačky
Vŕtačka
5.5 BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
5.6 DOSTUPNOSŤ KOMPONENTOV
Inštalácia a údržba kotla by mala byť vykonávaná len
kvalifikovaným personálom podľa zákonov a obvyklých
pravidiel krajiny, kde je kotol predávaný.
Všetky operácie, potrebné pre prístup a vyberanie hlavných
komponentov kotla sú uvedené podrobne v tejto kapitole.
Pred každou operáciou:
- Vypnite kotol a hlavné vypínače systému;
- Zatvorte hlavný plynový ventil
- Ak je to potrebné, zatvorte hlavný ventil domácej
vody a ventily na okruhu centrálneho
vykurovania. Kvôli eventuálnemu vypusteniu
okruhu centrálneho vykurovania a/alebo okruhu
teplej úžitkovej vody si pozrite ČASŤ 7.8., STRANA
62.
Ak to nie je výslovne uvedené, postupy sú platné pre všetky
verzie.
ÚDRŽBA
5.6.1 Demontovanie skrine
POSTUPNOSŤ OPERÁCIÍ
KOMPONENT
POTREBNÉ NÁSTROJE
1
Vypnite hlavné elektrické napájanie tepelnej jednotky a zatvorte plynový ventil
1.1
Odskrutkujte skrutky (1), upevňujúce
skriňu (2)
2 skrutky
Magnetický skrutkovač
Potiahnite spodok skrine smerom von
a potom nahor , aby sa uvoľnila od
rámu a potom ju odstráňte.
Skriňa
Žiadny nástroj - rukami
1.2
Pri operáciách opätovnej montáže postupujte v opačnom poradí.
ÚDRŽBA
5.6.2 Demontovanie ovládacieho panela
POSTUPNOSŤ OPERÁCIÍ
KOMPONENT
POTREBNÉ NÁSTROJE
2
Vypnite hlavné elektrické napájanie tepelnej jednotky a zatvorte plynový ventil
2.1
Odstráňte skriňu. Pozrite si POSTUP
5.6.1, STRANA 37
2.2
Otočte ovládací panel (1) o 90°
a vyberte 4 skrutky (2) tak, aby ste
odobrali zadný kryt
4 skrutky
Pri operáciách opätovnej montáže postupujte v opačnom poradí.
Magnetický skrutkovač
ÚDRŽBA
5.6.3 Demontovanie PCB
POSTUPNOSŤ OPERÁCIÍ
KOMPONENT
POTREBNÉ NÁSTROJE
3
Vypnite hlavné elektrické napájanie tepelnej jednotky a zatvorte plynový ventil
3.1
Odstráňte skriňu. Pozrite si POSTUP
5.6.1, STRANA 37
3.2
Demontujte ovládací panel . Pozrite
si POSTUP 5.6.2, STRANA 38
3.3
Vyberte skrutky (1) a kryt
Riadiaceho PCB
2 skrutky
Magnetický skrutkovač
Opakujte ten istý postup na
odstránenie krytu (2) prvého
Pomocného PCB a eventuálneho (3)
druhého Pomocného PCB
2 skrutky + 2 skrutky
Skrutkovač
Vytiahnite konektory káblového
zväzku (4) z PCB a povoľte
upevňovacie skrutky, aby ste ich
mohli vybrať von.
Skrutky
Skrutkovač
3.4
3.5
3.6
PCB, prítomné vo vnútri ovládacieho
panela sú:
-
Riadiaci PCB (5) pre modely
Power Plus 50 M – 100 M – 100
M DEP
- Prvý Pomocný PCB (6)
- Druhý Pomocný PCB (7) pre
modely Power Plus 100 M DEP –
100 S – 100 S DEP
Pri operáciách opätovnej montáže postupujte v opačnom poradí.
ÚDRŽBA
5.6.4 Demontovanie zapaľovacej elektródy
POSTUPNOSŤ OPERÁCIÍ
KOMPONENT
POTREBNÉ NÁSTROJE
4
Vypnite hlavné elektrické napájanie tepelnej jednotky a zatvorte plynový ventil
4.1
Odstráňte skriňu. Pozrite si POSTUP
5.6.1, STRANA 37
4.2
Odstráňte ochranný kryt elektródy
(1)
Kryt
Žiadny nástroj - rukami
Povoľte skrutky (2) , upevňujúce
elektródu a vyberte ju
2 skrutky
Skrutkovač
4.3
Pri operáciách opätovnej montáže postupujte v opačnom poradí.
ÚDRŽBA
5.6.5 Demontovanie Venturiho trubice
POSTUPNOSŤ OPERÁCIÍ
KOMPONENT
POTREBNÉ NÁSTROJE
5
Vypnite hlavné elektrické napájanie tepelnej jednotky a zatvorte plynový ventil
5.1
Odstráňte skriňu. Pozrite si POSTUP
5.6.1, STRANA 37
5.2
Povoľte skrutky (1) , upevňujúce
Venturiho trubicu k ventilátoru
2 skrutky
Skrutkovač
Povoľte skrutky (2) , upevňujúce
Venturiho trubicu k plynovému
ventilu
3 skrutky
Skrutkovač
5.3
Pri operáciách opätovnej montáže postupujte v opačnom poradí.
ÚDRŽBA
5.6.6 Demontovanie ventilátora
POSTUPNOSŤ OPERÁCIÍ
KOMPONENT
POTREBNÉ NÁSTROJE
6
Vypnite hlavné elektrické napájanie tepelnej jednotky a zatvorte plynový ventil
6.1
Odstráňte skriňu. Pozrite si POSTUP
5.6.1, STRANA 37
6.2
Odpojte zväzok káblov (1) od
ventilátora (2)
Káblový zväzok
Uvoľnite štyri skrutky (3),
upevňujúce skupinu ventilátora (4) k
výmenníku
4 skrutky
Nástrčkový kľúč 8mm
Povoľte dve skrutky (5), upevňujúce
ventilátor ku vzduchovému rozvodu
(6)
2 skrutky
Skrutkovač
Vyberte ventilátor (2)
Ventilátor
6.3
6.4
6.5
Pri operáciách opätovnej montáže postupujte v opačnom poradí.
ÚDRŽBA
5.6.7 Demontovanie horáka a čistenie spaľovacej komory
POSTUPNOSŤ OPERÁCIÍ
KOMPONENT
POTREBNÉ NÁSTROJE
7
Vypnite hlavné elektrické napájanie tepelnej jednotky a zatvorte plynový ventil
7.1
Odstráňte skriňu. Pozrite si POSTUP
5.6.1, STRANA 37
7.2
Odstráňte ventilátor. Pozrite si
POSTUP 5.6.6, STRANA 42
7.3
Vyberte tesnenie (1) a vytiahnite
horák (2)
7.4
Tesnenie + Horák
Žiadne nástroje - rukami
Akonáhle bol horák vybratý je možné vojsť do spaľovacej komory (3): aby ste ju vyčistili, použite štetinovú kefu,
odstráňte preč usadeniny a umyte ju vodou.
Pri operáciách opätovnej montáže postupujte v opačnom poradí.
ÚDRŽBA
5.6.8 Demontovanie sifónu
POSTUPNOSŤ OPERÁCIÍ
KOMPONENT
POTREBNÉ NÁSTROJE
8
Vypnite hlavné elektrické napájanie tepelnej jednotky a zatvorte plynový ventil
8.1
Odstráňte skriňu. Pozrite si POSTUP
5.6.1, STRANA 37
8.2
Odstráňte sponu (1) a rozpojte
vypúšťaciu vlnitú hadicu kondenzátu
(2)
Spona + vlnitá hadica
Kombinačky
Vytiahnite sifón a rozoberte ho,
odstránením dvoch závitových matíc
(3)
Závitové matice
Žiadne nástroje - rukami
Odstráňte plavák (4) a vyčistite
všetky komponenty
Plavák
Žiadne nástroje - rukami
8.3
8.4
Pri operáciách opätovnej montáže postupujte v opačnom poradí.
ÚDRŽBA
5.6.9 Demontovanie snímačov NTC
POSTUPNOSŤ OPERÁCIÍ
KOMPONENT
POTREBNÉ NÁSTROJE
9
Vypnite hlavné elektrické napájanie tepelnej jednotky a zatvorte plynový ventil
9.1
Odstráňte skriňu. Pozrite si POSTUP
5.6.1, STRANA 37
9.2
Odskrutkujte prietokový snímač
NTC (1)
Prietokový snímač NTC
Kľúč 15mm
Odskrutkujte vratný snímač NTC (2)
Vratný snímač NTC
Kľúč 15mm
9.3
Pri operáciách opätovnej montáže postupujte v opačnom poradí.
Tesnenie
výmenníka
Ak je povolená,
môže byť
zaplavená
spaľovacia
komora
Tesnenie
výmenníka
ÚDRŽBA
5.6.10 Demontovanie bezpečnostného termostatu
POSTUPNOSŤ OPERÁCIÍ
KOMPONENT
POTREBNÉ NÁSTROJE
10
Vypnite hlavné elektrické napájanie tepelnej jednotky a zatvorte plynový ventil
10.1
Odstráňte skriňu. Pozrite si POSTUP
5.6.1, STRANA 37
10.2
Odpojte rýchloupínací konektor (1)
Rýchloupínací konektor
Žiadne nástroje - rukami
10.3
Odstráňte dve skrutky (1),
upevňujúce bezpečnostný termostat
Bezpečnostný termostat
Skrutkovač
Pri operáciách opätovnej montáže postupujte v opačnom poradí.
ÚDRŽBA
5.6.11 Demontovanie spalinového snímača
POSTUPNOSŤ OPERÁCIÍ
KOMPONENT
POTREBNÉ NÁSTROJE
11
Vypnite hlavné elektrické napájanie tepelnej jednotky a zatvorte plynový ventil
11.1
Odstráňte skriňu. Pozrite si POSTUP
5.6.1, STRANA 37
11.2
Odpojte elektrické pripojenia od
spalinového snímača
2 rýchloupínacie spojky
spalinového snímača
Žiadne nástroje - rukami
Odstráňte spalinový snímač (1),
Spalinový snímač
Kľúč 13mm
11.3
Pri operáciách opätovnej montáže postupujte v opačnom poradí.
ÚDRŽBA
5.6.12 Demontovanie plynového ventilu
POSTUPNOSŤ OPERÁCIÍ
KOMPONENT
POTREBNÉ NÁSTROJE
12
Vypnite hlavné elektrické napájanie tepelnej jednotky a zatvorte plynový ventil
12.1
Odstráňte skriňu. Pozrite si POSTUP
5.6.1, STRANA 37
12.2
Odstráňte skrutky (1), upevňujúce
plynový ventil k plynovému potrubiu
4 skrutky
Skrutkovač
Odstráňte skrutky (2), upevňujúce
plynový ventil k Venturiho trubici
3 skrutky
Skrutkovač
12.3
Pri operáciách opätovnej montáže postupujte v opačnom poradí.
ÚDRŽBA
5.6.13 Demontovanie diferenciálneho tlakového vodného spínača
POSTUPNOSŤ OPERÁCIÍ
KOMPONENT
POTREBNÉ NÁSTROJE
13
Vypnite hlavné elektrické napájanie tepelnej jednotky a zatvorte plynový ventil
12.1
Odstráňte skriňu. Pozrite si POSTUP
5.6.1, STRANA 37
13.2
Uvoľnite matice (1) spojovacej
trubky
2 matice
Odstráňte diferenciálny tlakový
vodný spínač (2)
Diferenciálny tlakový vodný
spínač
13.3
Pri operáciách opätovnej montáže postupujte v opačnom poradí.
Kľúč 17mm
HĽADANIE PORÚCH
6. HĽADANIE PORÚCH
6.1 PORUCHOVÝ REŽIM
Displej začne blikať, keď nastane porucha ktorejkoľvek vyhrievacej jednotky. Na identifikáciu porúch postupujte nasledovne.
Postup
Zobrazenie
1
Displej začne blikať, aby signalizoval jednu, alebo viac porúch.
2
Stlačte “+“: displej zobrazí adresu prvej jednotky, ktorá sa strieda s prvým kódom poruchy. Stlačte “+“
znovu na zviditeľnenie zostávajúcich porúch tejto jednotky. Poruchy nasledujúcich jednotiek sa zobrazia
v poradí po stlačení “+“. Stlačením “-“ sa poruchy budú zobrazovať v spätnom poradí (T.j. jednotka 2, kód
poruchy E02). Ak poruchy prichádzajú z Riadiaceho panela, tieto sú zobrazované ako poruchy na jednotke
00 (U 00 + kód poruchy).
3
Stlačte “Set/Esc“ na opustenie Poruchového režimu a vrátenie sa do Zobrazovacieho režimu.
6.2 TRVALÉ ZABLOKOVANIE
V prípade horákov v trvalom zablokovaní je potrebné stlačiť tlačidlo “RESET“ na ich odblokovanie.
Ak je stlačené tlačidlo “RESET“, zatiaľ čo je zvolený Čítací režim, všetky Pomocné jednotky sa zresetujú.
Ak je stlačené tlačidlo “RESET“, zatiaľ čo je zvolená vizualizácia poruchy, ktorá spôsobila trvalé zablokovanie budú zresetované len tepelné
jednotky, ovplyvnené zablokovaním.
6.3 KÓDY BLOKÁD
6.3.1 Blokády Riadiaceho PCB
Nasledovné tabuľky uvádzajú popis porúch, ktoré môžu vzniknúť na Riadiacom paneli. Poruchy sa môžu rozdeliť do dvoch skupín:
- Poruchy typu A, ktoré môžu byť deaktivované iba stlačením “RESET“ (pozrite si ref. 3, ČASŤ 1.6, STRANA 7).
- Poruchy typu E, ktoré sú deaktivované vtedy, keď ich príčina už nie je prítomná.
Trvalé poruchy, TYP A
Príčina
Kontrola a riešenie
A 16
nesprávny obsah EEPROM
Vymeňte Riadiaci panel
A 18
EEPROM nerozoznaný procesorom
Vymeňte Riadiaci panel
Číslo
Poruchy, deaktivované automaticky, TYP E
Nasledovné poruchy môžu vzniknúť a môžu byť deaktivované automaticky.
Ak akákoľvek jedna porucha z týchto vznikne, rozsvieti sa červená LED (pozrite si ref. 4, ČASŤ 1.6, STRANA 7)
Príčina
Kontrola a riešenie
E 25
EEPROM nemôže byť prečítaný
Vymeňte Riadiaci panel
E 23
Načítanie teploty mimo rozsah
Vymeňte Riadiaci panel
E 24
Načítanie teploty mimo rozsah
Vymeňte Riadiaci panel
E 25
Načítanie teploty mimo rozsah
Vymeňte Riadiaci panel
E 26
Načítanie teploty mimo rozsah
Vymeňte Riadiaci panel
E 32
NEPRIPOJENÁ ŽIADNA POMOCNÁ JEDNOTKA
Skontrolujte, či dvojpólové spínače na jednotlivých jednotkách
sú v polohe “ON“ (ZAP)
Skontrolujte elektrické pripojenie Pomocných jednotiek
Číslo
HĽADANIE PORÚCH
Číslo
E 34
E 02
E 04
E 18
E 20
Príčina
Kontrola a riešenie
PORUCHA 50 Hz
NTC1 rozpojený
(NTC1 = Snímač prietoku)
NTC3 rozpojený
(NTC3: Snímač zásobníka)
NTC1 skrat
(NTC1 = Snímač prietoku)
NTC3 skrat
(NTC3: Snímač zásobníka)
Frekvencia v sieti nie je 50 Hz
Snímač prietoku v primárnom okruhu nie je pripojený, alebo je
spojenie prerušené
Snímač DHW nie je pripojený, alebo je spojenie prerušené
Snímač prietoku v primárnom okruhu skratovaný
Snímač DHW skratovaný
6.3.2 Blokády Pomocných PCB
Zoznam porúch pomocných jednotiek: manuálny reset
Ak vzniknú poruchy pomocných jednotiek, môže byť použité tlačidlo resetu Pomocnej jednotky (pozrite si ref. 13, ČASŤ 1.6, STRANA 7).
Príčina
Kontrola a riešenie
A 01
5 neúspešných pokusov o zapálenie
Skontrolujte, či je plynový ventil otvorený
Uistite sa, či vzniká iskra medzi dvomi zapaľovacími
elektródami. Skontrolujte zapaľovacie káble.
Vymeňte elektronický panel (Pomocný)
A 02
Príliš veľa neúspešných pokusov o zapálenie
Číslo
A 04
A 05
A 06
A 07
A 08
A 09
A 10
A11
A 12
A16
Relé plynového ventilu skutočne rozpojené/Zásah
limitujúceho termostatu
Relé plynového ventilu skutočne rozpojené, alebo
prehodený živý a nulový vodič vo vnútornom zväzku
Zabezpečovacie relé sa nezopína
Vymeňte Pomocný panel
Zabezpečovacie relé sa nerozopína
Vymeňte Pomocný panel
Zabezpečovacie relé rozpojené namiesto zopnutého
Vymeňte Pomocný panel
Porucha RAM
Vymeňte Pomocný panel
Porucha EEPROM
Vymeňte Pomocný panel
Vymeňte Pomocný panel
Vymeňte Pomocný panel
Porucha registra
Stlačte tlačidlo Reset
Porucha písania EEPROM
Vymeňte Pomocný panel
Zabezpečovacie relé zopnuté namiesto rozpojeného
Vymeňte Pomocný panel
A 17
Porucha NTC prietoku nad limitom teploty
A 18
Porucha NTC spiatočky nad limitom teploty
Porucha NTC spalín nad limitom teploty (pri tejto
poruche ventilátor beží s maximálnou rýchlosťou
A 19
A 20
Plameň zhasína príliš neskoro po zatvorení plynového
ventilu
A 24
Porucha ventilátora
Skontrolujte, či je vo vodnom okruhu, alebo samostatnej
jednotke správne prietokové množstvo (2 m3/h pre každú
jednotku)
Skontrolujte, či je vo vodnom okruhu, alebo samostatnej
jednotke správne prietokové množstvo (2 m3/h pre každú
jednotku)
Skontrolujte, či je vo vodnom okruhu, alebo samostatnej
jednotke správne prietokové množstvo (2 m3/h pre každú
jednotku)
Vyčistite výmenník na strane vody a spalín
Skontrolujte správne fungovanie plynového ventilu.
Vymeňte plynový ventil
Nameraná rýchlosť ventilátora sa príliš líši od odčítanej
rýchlosti
Skontrolujte ventilátor
Skontrolujte elektrické spojenie
Vymeňte ventilátor
HĽADANIE PORÚCH
Zoznam porúch pomocných jednotiek: automatický reset
Príčina
Kontrola a riešenie
E 33
Vymenený živý a nulový vodič
Upravte správne pripojenie živého a nulového vodiča
E 34
Porucha tlačidla Reset
E 35
Porucha diferenciálneho tlakového vodného spínača
(kontakt rozpojený)
E 36
E 37
Porucha načítania EEPROM
Porucha detekcie plameňa
E 38
Skratovaný snímač dymových plynov
E 39
Rozpojený obvod snímača dymových plynov
E 40
E 41
Frekvencia nie je 50 Hz
Komunikačná porucha
E 42
Prietokový snímač skratovaný
E 43
Rozpojený obvod prietokového snímača
E 44
Snímač spiatočky skratovaný
E 45
Rozpojený obvod snímača spiatočky
E 46
Prietokový snímač prekročil limitnú teplotu
E 47
Snímač spiatočky prekročil limitnú teplotu
E 48
Snímač dymových plynov prekročil limitnú teplotu
(pri tejto poruche ventilátor beží s maximálnou
rýchlosťou)
Číslo
Tlačidlo bolo stlačené viac, ako T krát za 30 minút: počkajte,
kým porucha zmizne
Ak po maximálne 40 min je porucha stále prítomná, vymeňte
Pomocný panel
Skontrolujte, či je vo vodnom okruhu každej jednotky správne
prietokové množstvo (2 m3/h pre každú jednotku)
Vymeňte vodný tlakový spínač (nastavenie 500 l/h)
Skontrolujte, či v kotle nie je žiadny vzduch
Vymeňte Pomocný panel
Vyčistite elektródy, vymeňte elektródy
Skontrolujte konektor snímača dymových plynov; vymeňte
snímač dymových plynov
Skontrolujte konektor snímača dymových plynov; vymeňte
snímač dymových plynov
Skontrolujte frekvenciu napájacej elektrickej siete
Vymeňte Pomocný panel
Skontrolujte konektor prietokového snímača. Vymeňte
prietokový snímač
Skontrolujte konektor prietokového snímača. Vymeňte
prietokový snímač
Skontrolujte konektor snímača spiatočky. Vymeňte snímač
spiatočky
Skontrolujte konektor snímača spiatočky. Vymeňte snímač
spiatočky
Skontrolujte, či je vo vodnom okruhu každej jednotky správne
prietokové množstvo (2 m3/h pre každú jednotku)
Skontrolujte, či je vo vodnom okruhu každej jednotky správne
prietokové množstvo (2 m3/h pre každú jednotku)
Skontrolujte, či je vo vodnom okruhu každej jednotky správne
prietokové množstvo (2 m3/h pre každú jednotku)
Vyčistite znovu výmenník tepla na strane vody a na strane
dymových plynov
6.4 MOŽNÉ ODCHÝLKY A ICH NÁPRAVA
PROBLÉM
PRÍČINA
RIEŠENIE
Zápach plynu
Napájací okruh plynu
Skontrolujte dotiahnutie spojov a či sú
zatvorené body na skúšanie tlaku
Zápach nespálených plynov
Okruh odvodu spalín
Skontrolujte:
- Dotiahnutie spojov
- Neprítomnosť prekážok
- Kvalitu spaľovania
Kondenzát v potrubí na odvod spalín
Nízka teplota spalín
Skontrolujte nastavenia spaľovania
a prietokové množstvo spalín
HĽADANIE PORÚCH
PROBLÉM
Nerovnomerné spaľovanie
Oneskorenie pri zapaľovaní s pulzovaním
prevádzky horáka
Tepelná skupina sa znečistí v krátkom čase
PRÍČINA
RIEŠENIE
Tlak plynu v horáku
Skontrolujte nastavenie
Vhodnosť clony
Skontrolujte priemer
Čistota horáka a výmenníka
Skontrolujte stav
Otvory výmenníka blokované
Skontrolujte čistotu otvorov
Poruchový ventilátor
Skontrolujte prevádzku
Tlak plynu v horáku
Skontrolujte nastavenie
Zapaľovacia elektróda
Skontrolujte polohu a stav
Skontrolujte farbu plameňa
Spaľovanie
Skontrolujte nastavenie spaľovania
Horák nenaštartuje, keď dostane signál
z ovládača kotla
Kotol neštartuje
Kotol nedosahuje prevádzkovú teplotu
Plynový ventil
Skontrolujte prítomnosť 230 Vac na
svorkách na plynovom ventile; skontrolujte
vodiče a prepojenia
Bez napájania (displej neukazuje žiadny
symbol)
Skontrolujte:
- elektrické prepojenia
- poistky
Teleso generátora znečistené
Vyčistite spaľovaciu komoru
Nedostatočné prietokové množstvo v
horáku
Skontrolujte nastavenie horáka
Ovládač kotla
Skontrolujte správnosť prevádzky
Skontrolujte nastavenú teplotu
Skontrolujte správnosť prevádzky
Bez vody
Skontrolujte nastavenú teplotu
Skontrolujte elektrické vodiče
Zablokovanie kotla kvôli tepelnej
bezpečnosti
Skontrolujte polohu snímačov
Skontrolujte odvzdušňovací ventil
Nastavenie tepelnej skupiny
Vzduch v systéme
Generátor tepla dosiahol teplotu, ale systém
centrálneho vykurovania je studený
Skontrolujte tlak v okruhu centrálneho
vykurovania
Odvzdušnite systém
Odblokujte čerpadlo
Porucha čerpadla
Vymeňte čerpadlo
Skontrolujte elektrické pripojenie čerpadla
Odblokujte čerpadlo
Čerpadlo neštartuje
Porucha čerpadla
Vymeňte čerpadlo
Skontrolujte elektrické pripojenie čerpadla
Expanzná nádoba systému
Časté zásahy poistného ventilu systému
Tlak vo vykurovacom okruhu systému
Skontrolujte kalibráciu, alebo účinnosť
Skontrolujte plniaci tlak
Skontrolujte tlakový regulátor
Poistný ventil systému
Skontrolujte účinnosť
INŠTALÁCIA
7. INŠTALÁCIA
7.1 MANIPULÁCIA
Akonáhle bolo balenie odstránené, s kotlom POWER PLUS sa
manipuluje ručne nakláňaním a zdvíhaním, pričom je chytaný
v bodoch, uvedených na obrázku.
Nechytajte kotol za skriňu, ale radšej za “pevné“ časti,
ako sú lôžko kotla a zadná konštrukcia.
Prijmite vhodné bezpečnostné a ochranné opatrenia
Baliaci materiál nesmie byť vysypaný do okolia, alebo
nechaný v dosahu detí, pretože je potenciálnym zdrojom
rizika. Musí byť zlikvidovaný podľa platnej legislatívy.
Obr. 7.1
7.2 MIESTNOSŤ NA INŠTALÁCIU KOTLA
Kotol POWER PLUS musí byť nainštalovaný v určenej kotolni,
s príslušne dimenzovaným vetraním, v súlade s platnými Zákonmi
a Technickými predpismi. Ak je vzduch na spaľovanie nasávaný
z vonku kotolne ( použitím kódov príslušenstva 1102439 a 1102449),
kotol Power Plus funguje ako hermeticky uzatvorený spotrebič (Typ
C).
- Dymovod je vhodný pre teplotu produktov spaľovania
s kondenzačnou prevádzkou, vypočítaný a vyrobený podľa
noriem, čo najpriamejší, vzduchotesný, izolovaný a nie upchaný,
alebo zanesený. Musí byť taktiež vybavený vhodným
zachytávaním kondenzátu a vypúšťacím systémom.
- Elektrický systém bol nainštalovaný v zhode s príslušnými
normami kvalifikovaným personálom.
- Prívodné palivové potrubie a akékoľvek tlakové nádoby, alebo
nádrže (LPG) sú vyrobené a nainštalované podľa príslušných
noriem.
- Expanzná nádoba môže úplne absorbovať rozpínajúcu sa
kvapalinu, ktorú systém obsahuje.
- Prietokové množstvo a výtlačná výška čerpadla sú vhodné pre
charakteristiky systému.
- Systém je prepláchnutý, čistý a bez kalu a usadenín, ošetrený,
odvetraný a tlakovo preskúšaný. Kvôli čisteniu systému si pozrite
ČASŤ 7.5, STRANA 55.
- Systém vypúšťania kondenzátu (vypúšťací ventil) je pripojený
a ústi do kanalizačnej vpuste, alebo do neutralizačného
zariadenia, kde je to vyžadované podľa platných zákonov.
- Čistiaci systém je k dispozícii pre špeciálny prívod/dopĺňanie
požiadaviek na vodu (kvôli referenčným hodnotám si pozrite
tabuľku).
HODNOTY DODÁVANEJ VODY
pH
6-8
Elektrická vodivosť
menej ako 200 mV/cm (25°C)
Ióny chloridov
menej ako 50 ppm
Ióny kyseliny sírovej
menej ako 50 ppm
Celkové železo
menej ako 0,3 ppm
Alkalinita M
menej ako 50 ppm
Celková tvrdosť
menej ako 20°F
Ióny síry
žiadne
Ióny čpavku
žiadne
Ióny kremíka
menej ako 30 ppm
Zaistite dostatočne voľný prístup k zabezpečovacím
a ovládacím zariadeniam a na vykonávanie servisných
operácií.
Výrobca nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu,
spôsobenú nesprávnym usporiadaním, alebo
inštaláciou systému na odvod spalín.
Skontrolujte, či stupeň elektrickej ochrany kotla je
dostatočný pre charakteristiky miestnosti, kde je
spotrebič nainštalovaný.
Dymovody pre kondenzačné kotle sú vyrobené zo
špeciálneho materiálu a líši sa od toho, ktorý je
používaný pre štandardné kotle.
Ak kotol pracuje na plynné palivo s vyššou mernou
hmotnosťou ako vzduch, elektrické súčiastky musia
byť umiestnené aspoň 500 mm nad podlahou.
Kotle nemôžu byť inštalované vonku, pretože nie sú
určené na vonkajšiu prevádzku
7.3 INŠTALÁCIA NA STARÉ SYSTÉMY,
ALEBO SYSTÉMY, KTORÉ BUDÚ
MODERNIZOVANÉ
Keď majú byť kotle Power Plus nainštalované na staré systémy, alebo
systémy, ktoré budú modernizované skontrolujte, či:
7.4 UPEVNENIE KOTLA
Kotol Beretta Power Plus musí byť zaistený na pevnej tehlovej stene
použitím konzoly (1 - OBR. 7.2). Na inštaláciu:
- Umiestnite konzolu (1 - OBR. 7.2) na stenu vo výške okolo 200 cm
od zeme, použitím vodováhy, aby bola istota, že otvory budú
perfektne horizontálne.
- Vyznačte na stene upevňovacie otvory.
- Vyvŕtajte otvory a vložte rozpínacie vložky (2 - OBR. 7.2)
- Upevnite konzolu na stenu použitím skrutiek (3 - OBR. 7.2)
- Zaveste kotol na konzolu.
Výška kotla by mala byť zvolená tak, aby
zjednodušila demontáž a servisné operácie
INŠTALÁCIA
Kotol POWER PLUS nie je určený na inštaláciu vonku
Čistenie systému
Táto prípravná operácia je vyžadovaná, keď sa inštaluje tepelný generátor
do už predtým existujúceho systému a je taktiež doporučená v nových
systémoch, aby sa odstránili akékoľvek usadeniny, nečistoty, zvyšky po
opracovaní, atď. Na vyčistenie systému je doporučené silné
prepláchnutie.
Na vyčistenie systému, ak je v systéme stále nainštalovaný aj starý
generátor postupujte nasledovne:
- Pridajte do vodného okruhu systému odstraňovač vodného
kameňa.
- Spustite systém so zapnutým tepelným generátorom na asi 7
dní.
- Vypustite špinavú vodu zo systému a prepláchnite ho čistou
vodou. Opakujte operáciu dovtedy, pokiaľ systém nebude
čistý.
Ak starý tepelný generátor nie je nainštalovaný, alebo nie je k dispozícii,
na cirkuláciu vody s aditívom v systéme použite čerpadlo na asi 10 dní
a vykonajte preplach, ako bolo popísané v predchádzajúcom bode. Na
konci čistiacej operácie pred nainštalovaním kotla by mal byť do vodného
systému pridaný aditív, ktorý zabezpečí ochranu proti korózii
a upchávaniu.
Kvôli dodatočným informáciám k inštrukciám
o druhu a použití aditív sa obráťte na Servis
technickej pomoci.
7.5.1 Hydraulické súpravy
Obr. 7.2
7.5 HYDRAULICKÉ PRIPOJENIE
Na uľahčenie zostavenia vodného okruhu sú k dispozícii dve
doplňujúce súpravy na vybavenie vodného a plynového zberača
(podperné konzoly na inštaláciu viac ako 100 kW sú súčasťou
súpravy).
Kotle POWER PLUS sú určené a postavené na to, aby boli
nainštalované do systémov centrálneho vykurovania a teplej úžitkovej Vodná pripojovacia súprava na inštaláciu do 100 kW (OBR.
vody. Charakteristiky vodných armatúr sú nasledovné:
7.4)
- 1 plynový zberač, φ 45 mm
- MI – Výtlačný prietok centrálneho vykurovania 1´´ M
- 1 prietokové potrubie centrálneho vykurovania, φ 45 mm
- RI – Vstup spiatočky centrálneho vykurovania 1´´ M
s kapsou na prietokový snímač
- Plyn – Prívod plynu 3/4´´ M.
- 1 vratné potrubie centrálneho vykurovania, φ 45 mm
- 2“ armatúry s vnútorným závitom
- Plynový (3/4“) a vodný (1“) ventil
Vodná pripojovacia súprava na inštaláciu nad 100 kW (OBR.
7.5)
- 1 plynový zberač, φ 3“
- 1 izolované prietokové potrubie centrálneho vykurovania, φ 3“
s kapsou na prietokový snímač
1
izolované vratné potrubie centrálneho vykurovania, φ 3“
Obr. 7.3
- trubky s prírubou DN 80 – PN6
- potrubné konzoly
Zber kondenzátu
Identifikujte výpust kondenzátu (S - OBR. 7.3), umiestnený na spodku - plynový (3/4“) a vodný (1“) ventil
Označte jednotku, ktorá je najbližšie
kotla a potom:
k prietokovému výtlaku centrálneho vykurovania
- povoľte prstencovú maticu/matice (1 - OBR. 7.3);
ako Riadiaci kotol, aby ste zminimalizovali dĺžku
- prevlečte hadicu (2 - OBR. 7.3) cez otvor premiestnite prstencovú
káblov k čerpadlám, snímaču na výtlaku
maticu von.
a akémukoľvek snímaču zásobníka.
Napojte potrubie do kanalizačnej vpuste, alebo neutralizačného
zariadenia, kde je to vyžadované a v súlade s platnou legislatívou.
Prietokový snímač by mal byť upevnený do
Výrobca nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu,
spôsobenú chybou pri inštalácii výpustného potrubia
kondenzátu.
Výpustné potrubie kondenzátu musí byť vodotesné.
nátrubku, najbližšie k prietokovému výtlaku
centrálneho vykurovania v smere prietoku vody.
Súprava vstrekovacieho čerpadla
- Čerpadlo č. 1
- ventil v tvare L
- Spätný ventil
INŠTALÁCIA
Vodná pripojovacia súprava na inštaláciu do 100 kW +
Súprava vstrekovacieho čerpadla (2 súpravy)
1. Tesnenie 1“ (3ks)
2. Vratná trubka (1 ks)
3. Mosadzná spojka 1“ M-M (1 ks)
4. Spätný ventil (1 ks)
5. Spojka čerpadla 1“ F- 2“ F (1 ks)
6. Tesnenie 2“ (2 ks)
7. Čerpadlo (oddelená krabica
v súprave) (1 ks)
8. Kovový nástavec 1“ (1 ks)
9. Pravouhlý ventil 1“ M-M (1 ks)
Obr. 7.6
Zem
Hydraulická súprava pre
inštalácie do 100 kW
Vstrekovacie čerpadlá (2 súpravy)
POZNÁMKA: Hydraulická súprava NEOBSAHUJE
súpravu vstrekovacieho čerpadla
Obr. 7.4
Vodná pripojovacia súprava na inštaláciu nad 100 kW +
Súprava vstrekovacieho čerpadla (4 súpravy)
Súprava ISPESL na inštaláciu do 100 kW (so zachytávacím
plynovým ventilom) (OBR. 7.7)
- Plynový zachytávací ventil φ 1“
- Ventil so zatočenou trubkou pre tlakomer φ 3/8“
- Tlakomer so stupnicou 10 bar
- Horizontálny ponorný teplomer so stupnicou 120°C
- Blokovací termostat 1 + 5 barov
- Nátrubok pre referenčný teplomer φ 10 mm
- Prietokové trubky systému φ 45 mm
- Vratné trubky systému φ 45 mm
- Automatický odvzdušňovací ventil φ 3/8“
- Vypúšťací ventil systému s trubkovou armatúrou φ 12 mm
Súprava ISPESL obsahuje hydraulický odlučovač: následne sa
doporučuje požiadať projektanta, aby vyhodnotil jeho efektívnu
kompatibilitu so systémom.
Tepelné skupiny POWER PLUS, keď sú namontované spolu
s hydraulickou súpravou sú overované pomocou ISPESL.
V tomto druhu inštalácie namontovanie ďalšieho poistného
ventilu montérom nie je potrebná (kópia certifikácie ISPESL
môže byť vyžiadaná pre kotle Beretta).
Súprava ISPESL je poskytovaná rozobratá so všetkými
hydraulickými zariadeniami a tesneniami, uvedenými na obrázku.
Súprava je obojstranná, t. j. môže byť nainštalovaná napravo,
alebo naľavo, dôležitá vec je, aby zodpovedala správnemu smeru
pripojení (zberač vždy s červenou páskou navrchu), aby
pripojenia na strane kotla boli vyššie, ako na strane systému.
Zem
Hydraulická súprava pre
inštalácie nad 100 kW
Vstrekovacie čerpadlá (4 súpravy)
POZNÁMKA: Hydraulická súprava NEOBSAHUJE
súpravu vstrekovacieho čerpadla
Obr. 7.5
Hydraulický odlučovač je naprojektovaný s ohľadom na
maximálne prietokové množstvo, predpokladané pri ústí (11,6
m3/h). Zvolená hodnota musí byť posúdená ako suma
prietokových množstiev v oboch okruhoch, aj vo
vysokoteplotnom, aj v nízkoteplotnom.
Maximálne prietokové množstvo je suma prietokových
množstiev, cirkulujúcich v prepojení M a R hydraulického
odlučovača sekundárne. V prípade, keď je použité len jedno
z dvoch pripojení M a R (napr. pre vysokú teplotu), hodnota
nemôže byť vyššia, ako dané maximálne prietokové množstvo.
Súprava ISPESL na inštaláciu do 100 kW (OBR. 7.8)
Súprava bola určená na pripojenie kondenzačných tepelných
INŠTALÁCIA
Rez
odlučovača
Súprava ISPESL do 100 kW
Zadná strana pripojenia pre
expanznú nádobu (nádoba nie
je zahrnutá v súprave)
1. Plynový zachytávací ventil φ 1“
2. Ventil so zatočenou trubkou pre
tlakomer φ 3/8“
3. Tlakomer so stupnicou 10 bar
4. Horizontálny ponorný teplomer so
stupnicou 120°C
5. Blokovací termostat 1 + 5 barov
6. Nátrubok pre referenčný teplomer φ 10
mm
7. Prietokové trubky systému φ 45 mm
8. Vratné trubky systému φ 45 mm
9. Automatický odvzdušňovací ventil
φ 3/8“
10.Vypúšťací ventil systému s trubkovou
armatúrou φ 12 mm
Hydraulická súprava na inštaláciu do 100 kW
Zem
Zem
Vstrekovacie čerpadlo (2 súpravy)
Obr. 7.7
jednotiek POWER PLUS do kaskády až do výkonu 200 kW (kód
1102409). Súprava môže byť bez rozdielu namontovaný na pravú,
alebo ľavú stranu kaskády tepelných modulov POWER PLUS. Je
zložená z:
- Hydraulický odlučovač s vyváženým prierezom prietokov,
s konzolou a upevňovacími hákmi;
- Pripojovacia spojka prietokového zberača, doplnená všetkými
zariadeniami ISPESL a pripojením expanznej nádoby (nádoba nie je
dodaná);
- Pripojovacia spojka vratného zberača;
- Plynové potrubie.
Inštalované kotly v kaskáde sú overované inštitútom ISPESL a všetky
diely, obsiahnuté v súprave sú projektované a dimenzované podľa
pravidiel RACCOLTA R a špecifických charakteristík tepelných
jednotiek POWER PLUS.
- Pripojovacia spojka prietokového zberača, doplnená všetkými
zariadeniami ISPESL a pripojením expanznej nádoby (nádoba
nie je dodaná);
- Pripojovacia spojka vratného zberača;
- Plynové potrubie.
Inštalované kotly v kaskáde sú overované inštitútom ISPESL
a všetky diely, obsiahnuté v súprave sú projektované
a dimenzované podľa pravidiel RACCOLTA R a špecifických
charakteristík tepelných jednotiek POWER PLUS.
Hydraulický odlučovač je naprojektovaný s ohľadom na
maximálne prietokové množstvo, predpokladané pri ústí (28
m3/h). Zvolená hodnota musí byť najväčšia medzi jedným
z primárnych okruhov a jedným zo sekundárnych okruhov.
Inštalačné inštrukcie (OBR. 7.10)
Akonáhle bolo hydraulické potrubie (kód 1102409) upevnené,
Hydraulický odlučovač je naprojektovaný s ohľadom na maximálne
nainštalujte závesné konzoly použitím dodaných skrutiek Torx
prietokové množstvo, predpokladané pri ústí (11,6 m3/h). Zvolená
s dodanými vložkami.
hodnota musí byť posúdená ako suma prietokových množstiev
Namontujte všetky súčiastky, prichádzajúce s odlučovačom (2-3v oboch okruhoch, aj vo vysokoteplotnom, aj v nízkoteplotnom.
4) a odstráňte nanesenú ochrannú vrstvu z prírub.
Pripojte k prietokovému a vratnému zberaču hydraulického
Maximálne prietokové množstvo je suma prietokových množstiev,
potrubia (kód 1102409) dve spojky DN80 PN16. Tesnenie
cirkulujúcich v prepojení M a R hydraulického odlučovača
a skrutky sú dodané s hydraulickou súpravou (kód 1102409).
sekundárne. V prípade, keď je použité len jedno z dvoch pripojení M Spojte odlučovač a prietokovú spojku s tesnením (6) a skrutkami
a R (napr. pre vysokú teplotu), hodnota nemôže byť vyššia, ako dané (5), dodané so súpravou.
maximálne prietokové množstvo.
Pripojte prietokovú spojku (7) ku konektoru DN80 PN16,
použitím tesnení (6) a skrutiek (5), dodaných so súpravou.
Súprava ISPESL na inštaláciu do 400 kW (OBR. 7.9)
Pripojte vratnú spojku (16) k armatúre DN80 PN16, použitím
Súprava bola určená na pripojenie kondenzačných tepelných jednotiek tesnení (6) a skrutiek (5), dodaných so súpravou.
POWER PLUS do kaskády až do výkonu 400 kW a pre hydraulickú
Pripojte 2“ vsuvku (19) k palivovému zachytávaciemu ventilu
pripojovaciu súpravu, kód 1102409. Súprava môže byť bez rozdielu
(17). Potom pripojte skupinu do kaskádového plynového zberača
namontovaný na pravú, alebo ľavú stranu kaskády tepelných modulov (tesnenia a skrutky dodané so zberačmi, kód 1102409).
POWER PLUS. Je zložená z:
Pripojte príslušenstvo na prietokový zberač a upevnite
- Hydraulický odlučovač s vyváženým prierezom prietokov,
s konzolou a upevňovacími hákmi;
INŠTALÁCIA
Hydraulický odlučovač
1. Odlučovač
2. Automatický odvzdušňovací ventil
3. Zachytávací ventil φ 1"
4. Vypúšťací ventil
5. Pripojenie potrubia
6. Závesná konzola
7. Podperné konzoly (2 ks)
8. Upevňovacie háky (6 ks)
9. Upevňovacie matice pripojení prietoku a spiatočky (8 ks)
10. Tesnenie 3“ (2 ks)
ZEM
Pripojenie prietoku
HYDRAULICKÝ ODLUČOVAČ
Prírubové spoje DN80 PN 6
Závesné konzoly sú
zahrnuté v súprave
PRIPOJENIA PRIETOKU,
SPIATOČKY A PLYNU
PRIPOJENIE PRIETOKU A PRÍSLUŠENSTVA
11. Prietoková trubka 3"
12. Nátrubok pre teplomer ISPESL (1/2“)
13. Koleno 1/4" M-F
14. Pripojenie tlakomeru ISPESL s ventilom 3/8"
15. Stočená trubka pre tlakomer
16. Tlakomer 3/8" (stupnica 10 barov)
17. Teplomer 1/2" (stupnica 120°C)
18. Redukčná vsuvka 1/2" – 1/4"
19. Tlakový spínač (pripojenie 1/4", nastavenie 3 bary)
20. Zátka 3/8"
21. Zátka 1/2"
22. Nátrubok pre zachytávací palivový ventil
Pripojenie spiatočky
23. Vratná trubka 3"
Plynové potrubie
24. Zachytávací palivový ventil (pripojenie 2", nastavenie
98°C)
25. Prírubový spoj
Obr. 7.8
banku zachytávacieho plynového ventilu do určeného nátrubku.
Na zadnej strane prietokového zberača je vynechaná armatúra 1/2"so
závitom pre pripojenie teplomera (pre inštaláciu naľavo). V prípade,
keď teplomer nie je použitý, uzavrite ju použitím dodanou zátkou so
závitom 1/2" (14).
Inštalácia súpravy pre nízku teplotu (OBR. 7.11)
Súprava pre nízku teplotu , kód 1102869 je tvorená snímačom
a zmiešavacím ventilom. Regulačné charakteristiky a technické
údaje:
- PN: 10 barov
INŠTALÁCIA
Os
hydraulického
odlučovača
Príruba
DN80 PN16
Príruba
DN80 PN16
Príruba
DN80 PN16
Príruba
DN80 PN16
Os hydraulickej súpravy
HYDRAULICKÝ
ODLUČOVAČ
A PRÍSLUŠENSTVO
Závesné konzoly na zavesenie hydraulického odlučovača sú súčasťou súpravy
Hydraulický odlučovač
1. Odlučovač (DN 80)
Prietokové potrubie
7. Prietoková trubka (DN 80 PN6/PN16)
2. Automatický odvzdušňovací ventil
8. Nátrubok (1/2") pre teplomer ISPESL
3. Zachytávací ventil (3/8")
9. Pripojenie tlakomera ISPESL s ventilom (3/8")
4. Vypúšťací ventil (1 – 1/2")
10. Stočená trubka pre tlakomer
5. Upevňovacie matice prietokového
11. Tlakomer (3/8", stupnica 10 barov)
a vratného pripojenia (40 ks)
6. Tesnenia DN 80 PN16 (4 ks)
12. Teplomer (1/2", stupnica 120°C)
13. Tlakový spínač (1/4", nastavenie 3 bary)
14. Zátka 1/2"
15. Nátrubok 1/4" M
PRÍSLUŠENSTVO V SÚPRAVE
PRIPOJENIA PRIETOKU,
SPIATOČKY A PLYNU
Vratné potrubie
16. Vratná trubka (DN80 PN6/16)
Plynové potrubie
17. Zachytávací plynový ventil (2", nastavenie
98°C)
18. Prírubový spoj
19. Nátrubok 2" M
Obr. 7.9
- Menovitý priemer: DN 32 mm, závit 1" 1/4"
- Prietokové koeficienty: Kvs a Kvo (Prietokové množstvo v m3/h
s tlakovou stratou pv = 1 bar)
100 kPa = 10 mCa = 1 bar
Kvs = 18 m3/h
Kvo = 0,18 m3/h
F1 1/4": 3 bodový ventil (otváranie živý – zatváranie živý 230Vac
– nulový vodič); Kvs 18 m3/h (maximálne prietokové množstvo
s tlakom 1 bar); Kvo = 0,18. Čerpadlá medzi odlučovačom
a systémom nie sú dodané so súpravou. Je navrhované nepripájať
tieto čerpadlá priamo v kotle, ale namiesto toho požiť relé na
výkonových obvodoch medzi nimi a kotlom.
INŠTALÁCIA
4 otvory
φ 10 mm
Obr. 7.10
Súprava na vypúšťanie kondenzátu
Relé na výkonových
obvodoch (doporučené)
Pripojenia 1 – 1/2"
Obr. 7.11
INŠTALÁCIA
7.6 PALIVOVÉ PRIPOJENIE
Kotol POWER PLUS musí byť pripojený na prívod zemného plynu,
alebo LPG v súlade s príslušnými platnými normami.
- Potiahnite spodok panela (2 - OBR. 7.13) smerom von a potom
nahor, aby ste ho uvoľnili od rámu a potom ho odstráňte.
- Otočte ovládací panel (3 - OBR. 7.14) a odstráňte zadný kryt
vybratím uzavieracích skrutiek (4 - OBR. 7.14)
Pred uskutočnením pripojenia skontrolujte, či:
- druh plynu je rovnaký, na ktorý je spotrebič nastavený;
- potrubia boli dôkladne vyčistené
- prívodné potrubia plynu majú ten istý rozmer, alebo väčší, ako
armatúry na kotle (3/4") s tlakovou stratou, ktorá je menšia, ako
tlaková strata medzi prívodom plynu a spotrebičom.
Keď je inštalácia dokončená skontrolujte, či sú všetky spoje
dotiahnuté, ako je požadované podľa montážnych noriem. Na
prívodné plynové potrubie by mal byť nainštalovaný vhodný filter.
7.7 ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE
Kotle POWER PLUS 50 M – 100 M – 100 M DEP opúšťajú závod
kompletne vybavené káblami, s už pripojeným silovým káblom
Obr. 7.14
a vyžaduje len pripojenie izbového termostatu, vonkajšieho snímača
a použitých čerpadiel k príslušným svorkám. Pre kotle 100 S a 100
S DEP je postačujúci pripojenie BUS káblom (pozrite si PRÍLOHU G - Nájdite svorkovnicu (5 - OBR. 7.15) a vytvorte pripojenia podľa
nižšieuvedenej schémy.
– STR. 76). Aby ste to vykonali:
- Prepnite hlavný vypínač systému na “OFF“.
Obr. 7.12
- Odskrutkujte upevňovacie skrutky (1 - OBR. 7.13) na prednom
paneli (2 - OBR. 7.13)
Obr. 7.15
Obr. 7.13
INŠTALÁCIA
7.7.1
Vnútorný pripojovací blok Riadiaceho ovládacieho panela
Snímač v zóne 1
vysoká teplota
Čerpadlo DHW
Čerpadlo systému
s vysokou teplotou
Snímač zásobníka
Obehové čerpadlo, alebo
čerpadlo systému s nízkou
teplotou
Snímač v zóne 2
nízka teplota
Vonkajší snímač
Zmiešavací ventil
Kontakt pre
signál alarmu
Diaľkové
ovládani
Nízka teplota
Izbový termostat
Nasledovné opatrenia sú povinné:
1 – použitie omnipólové spínače s tepelným preťažením,
spínače na odpojenie siete, v súlade s CEI-EN normami
(minimálne rozpojenie kontaktov 3 mm);
2 – príslušné pripojenie L (linka) – N (Nulák). Nechajte
zemniaci vodič asi o 2 cm dlhší, ako silové vodiče;
3 – používajte vodiče s prierezom väčším, alebo rovným 1,5
mm2, ukončené zahrotenými koncovými svorkami;
4 – pozrite si schémy zapojenia v tejto brožúre kvôli
akejkoľvek operácii na elektrickom systéme.
5 – pripojte spotrebič na účinný zemniaci systém.
Vysoká teplota
Izbový termostat
7.9 PLNENIE A VYPÚŠŤANIE SYSTÉMU
Kotol Beretta POWER PLUS nie je vybavený plniacim ventilom,
ktorý musí byť nainštalovaný na spiatočku systému.
7.8.1 Plnenie
- Otvorte ventily (1 – OBR. 7.16), nainštalované na vodných
armatúrach kotla.
(*) SÚPRAVA
DVOJCESTNÉHO VENTILU
alebo SÚPRAVA
VSTREKOVACIEHO
ČERPADLA
Čerpadlá by mali byť pripojené nainštalovaním vhodných
stykačov s manuálnou núdzovou obsluhou.
Plynové a/alebo vodné potrubia nesmú byť používané na uzemnenie
spotrebiča.
Elektrické napájacie káble a kábel izbového termostatu nesmú
prechádzať v blízkosti horúcich povrchov (prietokové potrubie).
Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek škody kvôli chybám pri
uzemnení spotrebiča a pri dodržiavaní informácií, poskytnutých
v schémach zapojenia.
ILUSTRAČNÁ SCHÉMA
Obr. 7.16
- Otvorte zátku/zátky na odvzdušňovacom ventile/ventiloch (2 –
OBR. 7.17) o dve, alebo tri otáčky
- Ak je namontovaný, otvorte dvojcestný ventil každom tepelnom
motore nastavením páky (3 – OBR. 7.19) do jej polohy
“MANUAL“. Táto páka je umiestnená na spodnej časti
dvojcestného ventilu.
Vzduch je odvetraný z kotla POWER PLUS automaticky
pomocou automatického odvzdušňovacieho ventilu/ventilov,
INŠTALÁCIA
Pred otvorením vypúšťacieho ventilu (4 – OBR. 7.20)
ochráňte elektrické zariadenia na spodku proti
obliatím vodou.
Vypúšťanie SYSTÉMU
- Skontrolujte, či sú ventily (1 – OBR. 7.21), nainštalované na
vodnom okruhu otvorené.
- Pripojte plastovú hadicu na vypúšťací ventil (5 – OBR. 7.21),
namontovaný na vratnom potrubí systému a otvorte ventil.
Obr. 7.17
nainštalovaných na vrchu tepelných jednotiek. Skontrolujte,
či je zátka na ventile otvorená.
7.8.2 Vypúšťanie
Pred začatím vyprázdňovania systému odpojte elektrické napájanie
prepnutím hlavného vypínača systému na “OFF“.
ILUSTRAČNÁ SCHÉMA
Obr. 7.21
- Ak je prítomný, otvorte dvojcestný ventil na každom tepelnom
motore, nastavením páky (3 – OBR. 7.22) do jeho polohy
“MANUAL“. Táto páka je umiestnená na spodnej časti
dvojcestného ventilu.
- Akonáhle bol systém vypustený, vráťte späť páku dvojcestného
ventilu na každej tepelnej jednotke do jej polohy
“AUTOMATIC“.
Obr. 7.18
Vyprázdňovanie KOTLA
- Zatvorte ventily (1 – OBR. 7.19), nainštalované na vodných
armatúrach kotla.
(*) SÚPRAVA
DVOJCESTNÉHO VENTILU
alebo SÚPRAVA
VSTREKOVACIEHO
ČERPADLA
Obr. 7.22
Obr. 7.19
- Pripojte plastovú hadicu na vypúšťací ventil (4 – OBR. 7.20) na
každej vyhrievacej jednotke a otvorte ventil.
7.9
ODVOD SPALÍN A PRÍVOD
SPAĽOVACIEHO VZDUCHU
Dymovod a armatúry na dymovode/komíne musia byť vyrobené
v súlade s normami a platnou legislatívou, ako aj s miestnymi
predpismi. Použité trubky musia byť pevné a odolné voči teplote,
kondenzátu a mechanickému namáhaniu. Tieto trubky musia byť
kúpené montérom.
Neizolované dymovody sú potenciálnym zdrojom
rizika. Pripojenie komína kotlov Beretta Power Plus je
vonkajším priemerom.
7.9.1 Maximálna dĺžka potrubí
Obr. 7.20
Maximálna zodpovedajúca dĺžka súm 50 mm prívodného potrubia
a dymovodov je 30 metrov s tlakovou stratou 2 metre pre každé
90° koleno.
INŠTALÁCIA
A – Prívod vzduchu φ 50 mm (*)
S – Odvod spalín φ 50 mm
(*) Krycí panel pre prívod
spaľovacieho vzduchu je
k dispozícii oddelene.
Obr. 7.23
Minimálne rozmery komína pre prechod
dvoch dymovodov, priemer 50 mm
Kruhový
komín
Obdĺžnikový
komín
Obr. 7.25
- B23
Proti prúdeniu ventilátora. Prívod spaľovacieho vzduchu priamo
z miestnosti, kde je kotol nainštalovaný. Odvod dymových plynov
cez horizontálne, alebo vertikálne potrubie, upevnené na ventilačné
otvory
- C63
Proti prúdeniu ventilátora. Prívod spaľovacieho vzduchu a odvod
dymových plynov bez koncoviek.
Pozrite si akékoľvek aktuálne normy a zákony,
platné pre spaliny a ventiláciu.
Minimálne rozmery komína pre prechod
1 dymovodu, priemer 50 mm
Kruhový
komín
Obr. 7.24
Obdĺžnikový
komín
Inštalácia samostatného kotla s dymovodom prechádzajúcim cez
vnútorný komín (prevádzka s otvoreným dymovodom).
Pre tento druh prevádzky sa uistite, či rozmery vnútrajšku komína
zodpovedajú platným normám.
OBR. 7.25, OBR.. 7.26 a OBR. 7.27 zobrazujú minimálne rozmery
vnútrajšku komína, keď ním prechádza jeden dymovod (model 50
M), alebo dva dymovody (modely 100 m, alebo 100 S).
Parameter 36 (pozrite si ČASŤ 3.5, STRANA 19)
je potrebné nastaviť na základe druhu plynu
a dĺžky komína.
Obr. 7.26
7.9.2 Usporiadanie vypúšťania kondenzátu
Kondenzát, vytvorený kotlom Beretta POWER PLUS počas
normálnej prevádzky musí byť vypúšťaný pri atmosférickom
tlaku, t.j. odkvapkávaním do výpustného systému so sifónom.
Tento musí byť nainštalovaný nasledovne:
- Nainštalujte lievik/zbernú nádrž na výpust kondenzátu.
INŠTALÁCIA
Minimálna
vzdialenosť
300 mm
Minimálne rozmery komína pre prechod
troch dymovodov, priemer 50 mm
Štvorcový
komín
Obdĺžnikový
komín
Minimálna
vzdialenosť
10 mm
Zberač kondenzátu
(pri atmosférickom tlaku)
Kanalizačná sieť
Obr. 7.28
Popis
Obr. 7.27
Maximálny
tepelný
výkon
(HS) (kW)
Maximálna
dĺžka
(m)
φ trubky na
odvod
spalín
(mm)
- Pripojte lievik/zbernú nádrž kondenzátu na výpust pomocou sifónu.
- Nainštalujte neutralizačnú jednotku, ak je to vyžadované zákonom.
Zberná nádrž kondenzátu musí byť vyrobená
a nainštalovaná v súlade s platnými normami.
Musia byť použité špecifické trubky na kondenzát. Pri
inštalácii dodržiavajte inštrukcie, dodané so súpravou.
Drenážny zachytávač/sifón vo výpustnom potrubí
Ak vertikálna , alebo horizontálna časť výpustného potrubia
potrebuje predĺžiť o viac, ako 4 metre, musí byť nainštalovaný
drenážny zachytávač na koniec trubky. Vhodná výška drenážneho
zachytávača musí byť aspoň 300 mm. Výpust drenážneho
zachytávača musí byť potom pripojený na kanalizačný systém.
7.9.3 Súprava spalinového zberača s klapkou (OBR. 7.11)
Na inštaláciu kotla so 100 kW je k dispozícii spalinový zberač
s klapkou. Je možné namontovať bok po boku až 4 tieto súpravy
a pripojiť až štyri kotly so 100 kW. Tabuľka uvádza maximálne
prípustné dĺžky pri konfigurácii s otvorenou komorou. Klapkové
ventily umožňujú správnu prevádzku systému.
7.10 PRIPOJENIE VONKAJŠIEHO SNÍMAČA
Správne umiestnenie vonkajšieho snímača je základom pre správnu
prevádzku funkcie ovládania klímy. Snímač musí byť nainštalovaný
zvonku budovy, ktorá má byť vykurovaná vo výške asi 2/3 steny,
otočenej na SEVER, alebo SEVEROZÁPAD a mimo spalín,
ďaleko od dverí, okien a priestorov, vystavených priamemu
slnečnému svetlu.
7.10.1 Upevnenie vonkajšej sondy na stenu
- Odskrutkujte kryt na ochrannej skrinke snímača, otočte ho proti
smeru hodinových ručičiek, aby ste sa dostali do svorkovnice
a k upevňovacím otvorom.
- Nakreslite upevňovacie body použitím ochrannej skrinky ako
šablónu.
- Odstráňte skrinku a vyvŕtajte otvory pre rozperné vložky 5x25.
INŠTALÁCIA
Zberač φ 125
Objímka
Zátka
Objímka
Zátka
Zberač
φ 125
Klapka
Klapka
Koleno 45°
Koleno 45°
Obr. 7.29
- Upevnite skrinku na stenu použitím dvoch dodaných vložiek.
Snímač by mal byť umiestnený na hladkej časti steny;
v prípade holej tehlovej steny, alebo nerovnej steny by mala
byť označená rovná kontaktná oblasť.
Maximálna dĺžka prepojenia medzi vonkajším snímačom
a ovládacím panelom je 50 m.
Spojovací kábel medzi snímačom a ovládacím panelom nesmie
mať žiadne spoje; ak sú potrebné, musia byť zospájkované
a adekvátne chránené.
Akákoľvek vodiaca trubka, použitá na spojovací kábel musí
byť oddelená od silových káblov (230 Vac).
Obr. 7.30
- Odskrutkujte maticu na káblovej upchávke, prevlečte
dvojžilový kábel (prierez od 0,5 do 1 mm2, nedodaný) cez
na pripojenie snímača k svorkám 7 a 8 (pozrite si PRÍLOHU
G – STR,76).
- Pripojte dva vodiče kábla na svorkovnicu bez potreby
určenia polarity.
- Dotiahnite maticu na káblovej upchávke a zatvorte kryt na
ochrannej skrinke.
INŠTALÁCIA
Korešpondenčná tabuľka
Zistené teploty (°C) – Hodnoty odporu snímača (Ω)
PRÍLOHA A – Hlavné komponenty
PRÍLOHA A – Hlavné komponenty
KĽÚČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
VENTILÁTOR
ARMATÚRA PRÍVODU SPAĽOVACIEHO VZDUCHU
PLYNOVÝ VENTIL
ARMATÚRA ODVODU SPALÍN
TESTOVACÍ ANALÝZNY BOD SPALÍN
PRIETOKOVÝ SNÍMAČ
BEZPEČNOSTNÝ TERMOSTAT
DRUHÁ SPAĽOVACIA KOMORA (LEN MODELY 100)
SNÍMAČ SPIATOČKY
ZBERNÝ DRENÁŽNY ZACHYTÁVAČ KONDENZÁTU
OVLÁDACÍ PANEL (90° OTOČENÝ)
PRÍVOD PLYNU
SPIATOČKA CENTRÁLNEHO VYKUROVANIA
PRIETOK CENTRÁLNEHO VYKUROVANIA
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
HLAVNÝ VYPÍNAČ
POISTNÝ VENTIL (6 BAROV)
DIFERENCIÁLNY TLAKOVÝ VODNÝ SPÍNAČ
VYPÚŠŤACÍ KOHÚT
SNÍMAČ DYMOVÝCH PLYNOV
PRVÁ SPAĽOVACIA KOMORA
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
ZAPAĽOVACIA/DETEKČNÁ ELEKTRÓDA
OBLOŽENIE
PRÍLOHA B – Rozmery a hmotnosť
PRÍLOHA B – Rozmery a hmotnosť
POPIS
L
P
H
Čistá hmotnosť
Hmotnosť s balením
50 M DEP 50
M
600 mm
380 mm
1000 mm
60 kg
65 kg
100 M
100 S DEP
100 S
600 mm
380 mm
1000 mm
90 kg
90 kg
PRÍLOHA C – Tabuľka technických údajov
PRÍLOHA C – Tabuľka technických údajov
Popis
Všeobecné
Tepelný výkon ref. HHV (min – max)
Tepelný výkon ref. NHV (min – max)
Užitočný tepelný výkon (80°/60°C)
Užitočný tepelný výkon (50°/30°C)
Celková účinnosť ref. NHV (80°C/60°C)
Celková účinnosť ref. NHV (50°C/30°C)
Celková účinnosť pri 30°C ref. NHV (50°C/30°C)
Straty cez komín s horákom v prevádzke
Straty cez komín s horákom vypnutým
Straty cez plášť (Tm = 70°C)
Teplota spalín
Jednotka
50 M
100 M
100 M
DEP
100 S
100 S DEP
kW
kW
kW
kW
%
%
%
%
%
%
°C
16,3 - 50
15 - 45
44,2
48,5
98,2
107,7
108,7
1,3
0,1
0,5
Vr. tepl. +
5°
16,3 - 100
15 - 90
88,30
96,8
98,2
107,7
108,7
1,3
0,1
0,5
Vr. tepl. +
5°
16,3 – 77,3
15 – 69,6
14,8 – 68,5
16,3 – 75,3
98,4
108,2
108,7
1,3
0,1
0,5
Vr. tepl. +
5°
16,3 - 100
15 - 90
88,3
96,8
98,2
107,7
108,7
1,3
0,1
0,5
Vr. tepl. +
5°
16,3 – 77,3
15 – 69,6
14,8 – 68,5
16,3 – 75,3
98,4
108,2
108,7
1,3
0,1
0,5
Vr. tepl. +
5°
%
%
p.p.m.
p.p.m.
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
m3/h
m3/h
m3/h
G20-G30G31
II2H3+
B23-C63
5
8,4 – 9,4
8,7 – 10,7
10 - 120
10 - 20
20
14
60
20
14
60
4,76
1,43
1,88
G20-G30G31
II2H3+
B23-C63
5
8,4 – 9,4
8,7 – 10,7
10 - 120
10 - 20
20
14
60
20
14
60
4,76
1,43
1,88
G20-G30G31
II2H3+
B23-C63
5
8,4 – 9,4
8,7 – 10,7
10 - 120
10 - 20
20
14
60
20
14
60
4,76
1,43
1,88
G20-G30G31
II2H3+
B23-C63
5
8,4 – 9,4
8,7 – 10,7
10 - 120
10 - 20
20
14
60
20
14
60
4,76
1,43
1,88
G20-G30G31
II2H3+
B23-C63
5
8,4 – 9,4
8,7 – 10,7
10 - 120
10 - 20
20
14
60
20
14
60
4,76
1,43
1,88
bar
°C
kg/h
l
°C
6
90
7,2
5
20 - 80
6
90
14,4
10
20 - 80
6
90
11,2
10
20 - 80
6
90
14,4
10
20 - 80
6
90
11,2
10
20 – 80
V~Hz
W
IP
230~50
169
X0D
230~50
333
X0D
230~50
333
X0D
230~50
333
X0D
230~50
333
X0D
Detaily o plyne a spalinách
Plyn
Kategória spotrebiča
Typ spotrebiča
Trieda NOx
CO2 pri minime – maxime G20
CO2 pri minime – maxime G30-G31
CO vzdušné emisie pri maxime - minime menej ako
NOx vzdušné emisie pri maxime- minime menej ako
Menovitý vstupný tlak plynu G20
Minimálny vstupný tlak plynu G20
Maximálny vstupný tlak plynu G20
Menovitý vstupný tlak plynu G31
Minimálny vstupný tlak plynu G31
Maximálny vstupný tlak plynu G31
Spotreba plynu G20 (minimum – maximum)
Spotreba plynu G30 (minimum – maximum)
Spotreba plynu G31 (minimum – maximum)
Strana CH (Centrálne vykurovanie)
Maximálny prevádzkový tlak, centrálne vykurovanie
Maximálna dovolená teplota
Množstvo kondenzátu
Obsah vody
Nastaviteľný rozsah teploty CH (+/-3°C)
Elektrické údaje
Elektrické napájanie
Spotreba energie
Stupeň elektrickej ochrany
PRÍLOHA D – Hydraulický okruh
PRÍLOHA D – Hydraulický okruh
1.
VENTILÁTOR
2.
PLYNOVÝ VENTIL
3.
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
4.
HORÁK
5.
VÝMENNÍK TEPLA
6.
DRENÁŽNY ZACHYTÁVAČ KONDENZÁTU
7.
VYPÚŠŤACÍ KOHÚT
8.
VODNÝ DIFERENCIÁLNY TLAKOVÝ SPÍNAČ
9.
POISTNÝ VENTIL (5,5 baru)
AA
PRÍVOD VZDUCHU
SF
VÝSTUP DYMOVÝCH PLYNOV
SC
VÝPUST KONDENZÁTU
MI
PRIETOK CENTRÁLNEHO VYKUROVANIA
RI
SPIATOČKA CENTRÁLNEHO VYKUROVANIA
GAS PRÍVOD PLYNU
D.1
Tlakové straty na vodnej strane
Tlaková strata (mbar)
Kotol POWER PLUS nie je dodávaný s čerpadlom, ktoré musí byť nainštalované do systému. Keď určujete veľkosť čerpadla, pozrite
si tlakovú stratu na vodnej strane, ako je uvedená na nižšie uvedenom obrázku.
S 2-oj cestným ventilom
Bez 2-oj cestného ventilu
Prietokové množstvo (l/h)
PRÍLOHA E – Pozície snímačov NTC
PRÍLOHA E – Pozície snímačov NTC
Na každej vyhrievacej jednotke sú nainštalované nasledovné snímače/termostaty:
SNÍMAČ VÝTLAKU
CENTRÁLNEHO VYKUROVANIA
BEZPEČNOSTNÝ
TERMOSTAT
SNÍMAČ
DYMOVÝCH PLYNOV
SNÍMAČ SPIATOČKY
CENTRÁLNEHO VYKUROVANIA
PRÍLOHA F – Čerpadlá
PRÍLOHA F – Čerpadlá
Kotol POWER PLUS nie je dodávaný s čerpadlom, ktoré musí byť nainštalované do systému. Keď vyberáte čerpadlo, pozrite si
nasledovné systémové schémy.
F.1
Konfigurácia s distribučným čerpadlom
POZNÁMKA – Veľkosť čerpadla je základom, keď je použitá táto konfigurácia. Táto konfigurácia sa doporučuje, keď sa používa
jeden generátor na čas. Pre konfigurácie z viacerých skupín v kaskáde by táto konfigurácia nemala byť použitá.
POZOR – Ak sa nebude konať v zhode s týmito predpismi, môže nastať porucha činnosti v systéme.
Zvyškový index kotla: 7 mWC
Prietokové množstvo kotla: 2 m3/h pre každú vyhrievaciu jednotku
Taktiež berte do úvahy tlakovú stratu v jednotlivých okruhoch.
Nainštalujte snímače SZ1,
SZ2 a SB do zásuvky
snímačov (na vonkajšku
kotla).
F.2
PB – Čerpadlo zásobníka
PZ1 – Čerpadlo v zóne 1 (vysoká teplota)
PZ2 – Čerpadlo v zóne 2 (nízka teplota)
V2 – Dvojcestný ventil (príslušenstvo)
SZ1 – Snímač v zóne 1
SZ2 – Snímač v zóne 1
SB – Snímač zásobníka
SE – Vonkajší snímač
Konfigurácia so vstrekovacími čerpadlami (kód príslušenstva 1102419)
Zvyškový index kotla: 6 mWC
Prietokové množstvo kotla: 2 m3/h pre každú vyhrievaciu jednotku.
Doporučená aplikácie: súprava vstrekovacích čerpadiel Typ A pre každú tepelnú jednotku.
Nainštalujte snímače SZ1,
SZ2 a SB do zásuvky
snímačov (na vonkajšku
kotla).
PB – Čerpadlo zásobníka
PZ1 – Čerpadlo v zóne 1 (vysoká teplota)
PZ2 – Čerpadlo v zóne 2 (nízka teplota)
V2 – Dvojcestný ventil (príslušenstvo)
SZ1 – Snímač v zóne 1
SZ2 – Snímač v zóne 1
SB – Snímač zásobníka
SE – Vonkajší snímač
PRÍLOHA F – Čerpadlá
F.3
Konfigurácia s okružným čerpadlom a ventilmi na jednotkách
Zvyškový index kotla: 7 mWC
Prietokové množstvo kotla: 2 m3/h pre každú vyhrievaciu
jednotku
Pri tejto konfigurácii je obeh nízkoteplotného okruhu riadený
externe termostatom (pozrite si parameter 34, ČASŤ 3.5, STRANA
19). Obeh PZ2 musí byť zvolený veľkostne berúc do úvahy
maximálne a minimálne prietokové množstvo
Nainštalujte snímače SZ1,
SZ2 a SB do zásuvky
snímačov (na vonkajšku
kotla).
F.4
a z toho vyplývajúce tlakové straty jednotlivých tepelných
skupín. Je doporučené použiť čerpadlá s variabilnou rýchlosťou.
Doporučené aplikácie: Power Plus 50 M: obehové čerpadlo typu
A; Power Plus 100 M alebo 100 S: obehové čerpadlo typu B;
Power Plus 100 M + 100 S: obehové čerpadlo typu C.
PB – Čerpadlo zásobníka
PZ1 – Čerpadlo v zóne 1 (vysoká teplota)
PZ2 – : Čerpadlo systému
V2 – Dvojcestný ventil (príslušenstvo)
SZ1 – Snímač v zóne 1
SZ2 – Snímač v zóne 1
SB – Snímač zásobníka
SE – Vonkajší snímač
Konfigurácia so zmiešaným systémom a solárnym systémom, so zásobníkom s dvomi cievkami
Zvyškový index kotla: 7 mWC
Prietokové množstvo kotla: 2 m3/h pre každú vyhrievaciu
jednotku
Pri tejto konfigurácii je obeh nízkoteplotného okruhu riadený
externe termostatom.
Pri tejto konfigurácii solárny ovládací panel SUN2 riadi
A1 – Solárne čerpadlo
A2 – Kontakt pre požiadavku kotla
(ON/OFF) (ZAP/VYP)
F1 - : Snímač kolektora
F3 – Horný snímač
zásobníka
F4 – Spodný snímač
zásobníka
obe prevádzky solárneho okruhu (ovládanie svojho čerpadla
podľa ∆T medzi zberačom a zásobníkom) a integrovanie kotla.
Na realizovanie časti systému, ktorý sa týka solárneho okruhu si
pozrite komponenty, uvedené v solárnom katalógu Beretta.
PRÍLOHA F – Čerpadlá
Výkonové krivky čerpadiel
Zvyškový index (mbar)
Čerpadlo Typ A – Typické krivky vstrekovacieho čerpadla, dostupného ako príslušenstvo
3
Prietokové množstvo (m /h)
Zvyškový index (mbar)
Čerpadlo Typ B – Typické krivky čerpadla, NEDOSTUPNÉHO ako príslušenstvo
3
Prietokové množstvo (m /h)
Čerpadlo Typ C – Typické krivky čerpadla, NEDOSTUPNÉHO ako príslušenstvo
Zvyškový index (mbar)
F.5
3
Prietokové množstvo (m /h)
PRÍLOHA G – Elektrické schémy
PRÍLOHA G – Elektrické schémy
Ovládací panel na modeloch POWER PLUS 50 M a 100 M obsahuje jeden riadiaci panel a jeden, alebo dva pomocné panely,
v závislosti na výkone kotla. Ak sa pripoja série kotlov do kaskády, riadiaci panel na POWER PLUS 50 M alebo 100 M riadi všetky
panely na kotloch POWER PLUS 100 S pomocou BUS.
POWER PLUS 50 M – 100 M (riadiaci panel kód R105920)
časť 1
ČIAROVÝ KÓD
G.1
Zbernicová linka so
zásuvkovým
konektorom na
pripojenie iných
modelov kotla 100 S
Zbernicová linka so
zástrčkovým
konektorom na
pripojenie iných
modelov kotla 100 S
PRÍLOHA G – Elektrické schémy
Čerpadlá by mali byť pripojené nainštalovaním vhodných stykačov s manuálnym havarijným ovládaním.
časť 2
PB
PZ1
PZ2
VM
CR
IA
SB
SZ1
SZ2
SE
TA1
TA2
- Čerpadlo DHW (TÚV)
- Čerpadlo v zóne 1
(vysoká teplota)
- Čerpadlo v zóne 2
(nízka teplota)
- Zmiešavací ventil
- Diaľkové ovládanie (Príslušenstvo)
- Analógový vstup
- Snímač DHW (TÚV)
- Snímač v zóne 1
- Snímač v zóne 2
- Vonkajší snímač
- Izbový termostat v zóne 1
(vysoká teplota)
- Izbový termostat v zóne 2
(nízka teplota)
SYSTÉM
VG
TS
PD
SM
SR
SF
EA/ER
C
- Plynový ventil
- Bezpečnostný termostat
- Vodný diferenciálny tlakový spínač
- Snímač výtlaku
- Snímač spiatočky
- Snímač dymových plynov
- Zapaľovacia/detekčná elektróda
- Káble na pripojenie dvojcestného
ventilu, alebo vstrekovacieho
čerpadla (príslušenstvo)
IG
- Hlavný vypínač kotla
IG1
- Vypínač PRVEJ vyhrievacej jednotky
IG2
- Vypínač DRUHEJ vyhrievacej jednotky
J10/J17 - Mikrospínače na nastavenie adresy
(pozrite si stranu 54)
VYHRIEVACIA JEDNOTKA
PRÍLOHA G – Elektrické schémy
G.2
POWER PLUS 50 M – 100 M (riadiaci panel kód R107584)
časť 1
Zbernicová linka so
zásuvkovým
konektorom na
pripojenie iných
modelov kotla 100 S
Zbernicová linka so
zástrčkovým
konektorom na
pripojenie iných
modelov kotla 100 S
PRÍLOHA G – Elektrické schémy
Čerpadlá by mali byť pripojené nainštalovaním vhodných stykačov s manuálnym havarijným ovládaním.
časť 2
PB
PZ1
PZ2
VM
CR
IA
SB
SZ1
SZ2
SE
TA1
TA2
- Čerpadlo DHW (TÚV)
- Čerpadlo v zóne 1
(vysoká teplota)
- Čerpadlo v zóne 2
(nízka teplota)
- Zmiešavací ventil
- Diaľkové ovládanie (Príslušenstvo)
- Analógový vstup
- Snímač DHW (TÚV)
- Snímač v zóne 1
- Snímač v zóne 2 (nízka teplota)
- Vonkajší snímač
- Izbový termostat v zóne 1
(vysoká teplota)
- Izbový termostat v zóne 2
(nízka teplota)
SYSTÉM
VG
TS
PD
SM
SR
SF
EA/ER
C
- Plynový ventil
- Bezpečnostný termostat
- Vodný diferenciálny tlakový spínač
- Snímač výtlaku
- Snímač spiatočky
- Snímač dymových plynov
- Zapaľovacia/detekčná elektróda
- Káble na pripojenie dvojcestného
ventilu, alebo vstrekovacieho
čerpadla (príslušenstvo)
IG
- Hlavný vypínač kotla
IG1
- Vypínač PRVEJ vyhrievacej jednotky
IG2
- Vypínač DRUHEJ vyhrievacej jednotky
J10/J17 - Mikrospínače na nastavenie adresy
(pozrite si stranu 54)
VYHRIEVACIA JEDNOTKA
PRÍLOHA G – Elektrické schémy
G.3
POWER PLUS 100 S
časť 1
Hlavný
zemniaci pól
Spojenie s
plášťom
Zbernicová linka so
zásuvkovým
konektorom na
pripojenie iných
modelov kotla 100 S
PRÍLOHA G – Elektrické schémy
Čerpadlá by mali byť pripojené nainštalovaním vhodných stykačov s manuálnym havarijným ovládaním.
VG
TS
PD
SM
SR
SF
EA/ER
C
- Plynový ventil
- Bezpečnostný termostat
- Vodný diferenciálny tlakový spínač
- Snímač výtlaku
- Snímač spiatočky
- Snímač dymových plynov
- Zapaľovacia/detekčná elektróda
- Káble na pripojenie dvojcestného
ventilu, alebo vstrekovacieho
čerpadla (príslušenstvo)
IG
- Hlavný vypínač kotla
IG1
- Vypínač PRVEJ vyhrievacej jednotky
IG2
- Vypínač DRUHEJ vyhrievacej jednotky
J10/J17 - Mikrospínače na nastavenie adresy
(pozrite si stranu 54)
časť 2
Zbernicová linka so
zástrčkovým
konektorom na
pripojenie iných
modelov kotla 100 S
PRÍLOHA H – Elektrické pripojenia
PRÍLOHA H – Elektrické pripojenia
Svorkovnica vo vnútri riadiaceho ovládacieho panela
Nasledovné opatrenia sú povinné:
1 – použitie omnipólové spínače s tepelným preťažením,
spínače na odpojenie siete, v súlade s CEI-EN
normami (minimálne rozpojenie kontaktov 3 mm);
2 – príslušné pripojenie L (linka) – N (Nulák). Nechajte
zemniaci vodič asi o 2 cm dlhší, ako silové vodiče;
3 – používajte vodiče s prierezom väčším, alebo rovným
1,5 mm2, ukončené zahrotenými koncovými
svorkami;
4 – pozrite si schémy zapojenia v tejto brožúre kvôli
akejkoľvek operácii na elektrickom systéme.
5 – pripojte spotrebič na účinný zemniaci systém.
Čerpadlá by mali byť pripojené nainštalovaním vhodných
stykačov s manuálnou núdzovou obsluhou.
Plynové a/alebo vodné potrubia nesmú byť používané na uzemnenie
spotrebiča.
Elektrické napájacie káble a kábel izbového termostatu nesmú
prechádzať v blízkosti horúcich povrchov (prietokové potrubie).
Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek škody kvôli chybám pri
uzemnení spotrebiča a pri dodržiavaní informácií, poskytnutých
v schémach zapojenia.
PRÍLOHA H – Elektrické pripojenia
H.1
Pripojenie vonkajšieho snímača
Správne umiestnenie vonkajšieho snímača je základom pre správnu prevádzku funkcie ovládania klímy. Snímač musí byť nainštalovaný zvonku
budovy, ktorá má byť vykurovaná vo výške asi 2/3 steny, otočenej na SEVER, alebo SEVEROZÁPAD a mimo spalín, ďaleko od dverí, okien
a priestorov, vystavených priamemu slnečnému svetlu.
Upevnenie vonkajšej sondy na stenu
- Odskrutkujte kryt na ochrannej skrinke snímača, otočte ho proti
smeru hodinových ručičiek, aby ste sa dostali do svorkovnice
a k upevňovacím otvorom.
- Nakreslite upevňovacie body použitím ochrannej skrinky ako
šablónu.
- Odstráňte skrinku a vyvŕtajte otvory pre rozperné vložky 5x25.
- Odskrutkujte maticu na káblovej upchávke, prevlečte dvojžilový
kábel (prierez od 0,5 do 1 mm2, nedodaný) cez na pripojenie
snímača k svorkám 7 a 8 (pozrite si PRÍLOHU G – STR,76).
- Pripojte dva vodiče kábla na svorkovnicu bez potreby určenia
polarity.
- Dotiahnite maticu na káblovej upchávke a zatvorte kryt na
ochrannej skrinke.
Snímač by mal byť umiestnený na hladkej časti steny;
v prípade holej tehlovej steny, alebo nerovnej steny by
mala byť označená rovná kontaktná oblasť.
Maximálna dĺžka prepojenia medzi vonkajším snímačom
a ovládacím panelom je 50 m.
Spojovací kábel medzi snímačom a ovládacím panelom
nesmie mať žiadne spoje; ak sú potrebné, musia byť
zospájkované a adekvátne chránené.
Akákoľvek vodiaca trubka, použitá na spojovací kábel musí byť
oddelená od silových káblov (230 Vac).
H.2
Obr. H.1
Spojovací kábel medzi snímačom a ovládacím panelom
nesmie mať žiadne spoje; ak sú potrebné, musia byť
zospájkované a adekvátne chránené.
Akákoľvek vodiaca trubka, použitá na spojovací kábel
musí byť oddelená od silových káblov (230 Vac).
Externá termoregulácia 0 – 10 V
Eventuálne využitie externej termoregulácie použitím signálu 0 – 10 V môže byť uskutočnené pripojením výstupného signálu na
pripojenia číslo 13 a 14.
H.3
Pripojenie externého poplachového zariadenia
Na svorkovnici kotla je k dispozícii určený výstup s voľným napäťovým kontaktom. To umožňuje pripojiť externé, alebo akustické
poplachové zariadenie, schopné signalizovať eventuálne anomálie. Poplachové zariadenie je potrebné pripojiť na pripojenia číslo 18
a 19.
PRÍLOHA H – Elektrické pripojenia
H.4
Súprava diaľkového ovládania
Inštalácia
Súprava musí byť nainštalovaná profesionálne kvalifikovaným
personálom Servisom technickej asistencie BERETTA, alebo
profesionálne kvalifikovanými jednotlivcami.
Kvôli správnej inštalácii si pamätajte, že Izbové ovládanie:
-
-
Musí byť nainštalované na stene, kde je to možné vo vnútornom
priestore, ktorým neprechádzajú potrubia s horúcou a studenou
vodou.
Musí byť namontované asi 1,5 m od zeme.
Nesmie byť nainštalované v blízkosti dverí, alebo okien,
kuchynských spotrebičov, radiátorov, ventilátorových cievok,
alebo všeobecne ovplyvnených situáciami, ktoré môžu spôsobiť
rušenie meranej teploty.
Prepojovací kábel medzi ovládacím panelom a kotlom
musí nesmie mať spoje; ak je to však potrebné,
akýkoľvek spoj musí byť zatavené a vhodne ochránené.
Akákoľvek vodiaca trubka, použitá na spojovací kábel
musí byť oddelená od silových káblov (230 Vac).
Elektrické pripojenia:
Pred vykonaním akejkoľvek operácie, odpojte elektrické napájanie
kotla prepnutím hlavného vypínača systému a hlavného vypínača
spotrebiča na “OFF“ (H – OBR: H.4). Na vytvorenie elektrických
pripojení:
- Odskrutkujte upevňovacie skrutky (I – OBR: H.5) na prednom
paneli (L – OBR: H.5).
- Potiahnite spodok panela (L – OBR: H.5) smerom von a nahor,
aby ste ho uvoľnili od rámu a potom ho odstráňte.
Aby ste upevnili izbové ovládanie na stenu, postupujte nasledovne:
- Otočte ovládací panel (M – OBR: H.6) o 90° a vyberte štyri
skrutky (N – OBR: H.6), aby ste odstránili zadný kryt.
- Oddeľte ovládací panel (A – OBR: H.2) od základovej platne (B –
OBR: H.2) stlačením plastovej západky (C – OBR: H.2), aby ste - Nájdite svorkovnicu (O – OBR: H.6) a vykonajte prepojenia, ako
zobrazuje schéma na ďalšej strane.
označili vŕtacie body na stenu.
Obr. H.2
-
-
-
Diaľkové ovládanie:
Diaľkové ovládanie, akonáhle bolo pripojené k Riadiacemu panelu
umožňuje programovať a monitorovať hlavné parametre systému
(časomiera, prevádzkové hodiny pre tri okruhy, stav čerpadiel,
inštalovaný výkon, atď.) Hlavné charakteristiky:
- Podsvietený displej 4 x 20
- Maximálna inštalačná vzdialenosť izbového ovládania: 100 m
- Jednoduché programovanie a monitorovanie.
- Zabudovaný snímač izbovej teploty.
- Elektrické napájanie: 24 Vdc.
Zariadenie môže vykonávať široký rozsah funkcií použitím iba
štyroch tlačidiel, ktoré zjednodušujú všetky operácie.
Vyvŕtajte otvory do steny (5 mm priemer otvorov)
Navlečte dnu trojžilový kábel (D – OBR: H.3) s prierezom medzi
Všeobecné informácie na obrazovkách:
0,5 a 1 mm2 (nedodaný), aby ste pripojili izbové ovládanie ku
kotlu cez otvor (E – OBR: H.3)
Nasledovné stránky popisujú všetky možné obrazovky, zobrazené
na izbovom ovládaní. Na zjednodušenie pochopenia obrázkov,
Kvôli správnej prevádzke skontrolujte, či je povrch steny
zobrazených na displeji predstavujú grafické znázornenie množstva
rovný.
výrazných charakteristík, ktoré vyžadujú vysvetlenie.
Pripojte kábel zo svoriek “15 – 16 – 17“ na Riadiacom paneli
V odvolávke na OBR. H.9, napríklad oblasti zvýraznené sivou
k svorkám “BUS-Com-24V“ na konektore (F – OBR: H.3).
označujú časti displeja, ktoré sú ovládané použitím dvoch kurzorov
Štítok uvádza správnu pozíciu vodičov.
( a
). Na displeji sa zobrazí šípka, ktorá označuje zvolený
Upevnite základovú platňu (B – OBR: H.3) na stenu použitím
riadok.
skrutiek a dodaných zavŕtavacích kotiev (G – OBR: H.3).
Zároveň však, ako ukazuje OBR. H.10, sivé oblasti môžu taktiež
označovať časť displeja, kde môžu byť zadávané údaje, ako je
kód montéra, začiatok a koniec časového programu,
parametre útlmu atď.
Obr. H.3
-
Pripevnite ovládací panel k základovej platni
Maximálna dĺžka prepojenia medzi ovládacím panelom
a kotlom je 100 m.
Jeden nič neznamenajúci posledný bod je to, keď je na displeji
zvolená opcia, objaví sa správa “ACTIVE“. Týmto spôsobom,
napríklad, je vykonávané prispôsobenie voľby, urobenej na displeji;
použitím príkladu na OBR. H.11 riadku označeného “ON/OFF“, to
znamená, ako bude vysvetlené podrobne ďalej (pozrite si paragraf
“OVLÁDANIE OKRUHU“, že bolo zvolené nastavenie času
(označené ako on/off) pre okruh s vysokou teplotou (CH1).
Dôležité:
- aby ste vstúpili do obrazovky, stlačte (OK).
PRÍLOHA H – Elektrické pripojenia
SVORKOVNICA VO VNÚTRI RIADIACEHO OVLÁDACIEHO PANELA
SVORKOVNICA VO VNÚTRI
RIADIACEHO OVLÁDACIEHO PANELA
Obr. H.4
- na opustenie obrazovky stlačte (ESC).
Použitie diaľkového ovládania
Kryt zobrazuje všetky možné obrazovky, zobrazené na diaľkovom
ovládaní. Kvôli pohodliu boli tieto obrazovky očíslované a budú
jednotlivo popísané nižšie.
Všeobecné informácie
Prvá obrazovka na diaľkovom ovládaní (OBR. H.12) uvádza
informácie o systéme, uvedené v nižšie uvedenej tabuľke.
Obr. H.5
PRÍLOHA H – Elektrické pripojenia
(*) Prítomné len vtedy, ak hodnota
parametra 6 nie je “0“.
Obr. H.9
Obr. H.6
Obr. H.10
Tlačidlo CONFIRM a VSTUP do hlavnej ponuky
Toto tlačidlo je používané na vstup na zvolenú obrazovku,
alebo nastavenie. Z prvej obrazovky vstupujete do Ponuky
(Menu).
Obr. H.11
Tlačidlo INCREASE
Toto tlačidlo je používané na posun nahor na displeji
a zvýšenie zobrazenej hodnoty.
DISPLEJ
Obr. H.12
Tlačidlo DECREASE
Toto tlačidlo je používané na posun nadol na displeji
a zníženie zobrazenej hodnoty.
Tlačidlo ESC
Tlačidlo RESET je stlačené na 5 sekúnd
Toto tlačidlo je používané na návrat na predošlú obrazovku,
alebo opustenie nastavenia. Ak je stlačené na 5 sekúnd
z hlavnej obrazovky s jedným, alebo viacerými poruchami
typu A (neodstrániteľné, pozrite ČASŤ 6.3, STR. 50), pôsobí
ako tlačidlo reset pre riadiaci a aj pre pomocné panely.
Obr. H.8
Hodnota
Dátum
Čas
Izbová teplota (meraná snímačom na
izbovom ovládači)
Vonkajšia teplota (ak tento riadok nie je
vidieť znamená to, že vonkajší snímač nie
je namontovaný, alebo nie je správne
zapojený)
Bod nastavenia teploty v okruhu s
vysokou teplotnou (*)
Bod nastavenia teploty v okruhu s nízkou
teplotnou (*)
Bod nastavenia teploty teplej úžitkovej
vody (*)
Zobrazenie
22 feb 2005
09 23
Tamb 21°C
Test 21°C
CH1 70°C
CH2 40°C
San 50°C
PRÍLOHA H – Elektrické pripojenia
(*) Ak sú okruhy vypnuté, zobrazí sa správa OFF namiesto bodu
nastavenia.
Indikácia porúch
Ak vzniknú akékoľvek druhy porúch v systéme, rozsvieti sa svetlo na
hlavnej obrazovke vo vrchnom ľavom rohu displeja, ako zobrazuje
Obrázok H. 13. Svetlo sa rozsvieti len vtedy, keď je v systéme
porucha činnosti spolu s kódom poruchy a číslom jednotky, kde
porucha vznikla.
ÚROVEŇ 1
V príklade, uvedenom na OBR. H.13, vznikla porucha 33 na jednotke
č. 1 (01 33)
svetlo
poruchy
jednotka
porucha č.
ÚROVEŇ S
Obr. H.13
Hlavná ponuka
Z hlavného displeja (S) môžete vstúpiť na túto obrazovku (OBR.
H.13) jednoduchým stlačením potvrdzujúceho tlačidla (OK). Na
tomto stupni môžete vstúpiť do všetkých štyroch podponúk,
uvedených nižšie:
-
Obr. H.15
ÚROVEŇ 1.2
Obr. H.16
Nastavenie dňa v týždni, dátumu a času
Na vstup na túto obrazovku jednoducho zvoľte opciu “Date“
z režimu “CONFIGURATION“ použitím dvoch šípok ( a
)
a stlačte potvrdzujúce tlačidlo (OK). Potom môže byť nastavený
deň v týždni, dátum a čas (OBR. H.17).
Konfigurácia (Configuration)
Inštalácia (Installation)
Zostavenie programu (Program schedule)
Informácie (Information)
ich navolením pomocou šípok (
tlačidla (OK).
a
) a stlačením potvrdzujúceho
ÚROVEŇ 1.3
Obr. H.17
ÚROVEŇ 0
Nastavenie korekcie izbovej teploty
Táto úroveň je používaná na úpravu hodnoty izbovej teploty (OBR.
H.18). Pomocou predvoľby je diaľkové ovládanie dodávané
s korekčnou hodnotou, nastavenou na 0°C. Na uloženie nastavenia
slúži Parameter 39 (kvôli úplnému zoznamu parametrov si pozrite
ČASŤ 3.5, STRANA 19).
Obr. H.14
Režim “CONFIGURATION“
Táto obrazovka (OBR. H.15) je používaná na vstup do všetkých
úrovní (od 1.2 po 1.4) ktoré umožňujú konfigurovať indikované
nastavenia (jazyk/dátum) podľa želania.
ÚROVEŇ 1.4
Nastavenie jazyka
Obr. H.18
Predvolený jazyk, nastavený na diaľkovom ovládaní je taliančina. Aby
ste zmenili toto nastavenie zvolením iného jazyka stačí, aby ste
Režim “INSTALLATION“
akonáhle vstúpite do tejto časti (OBR. H.16) zvolili riadok so želanou
opciou použitím dvoch šípok ( a
) a stlačili potvrdzujúce tlačidla Tento režim vstupuje do funkcií na ovládanie okruhov, napojených
na kotol a systémových parametrov po zadaní inštalačného hesla
(OK).
(OBR. H.19).
PRÍLOHA H – Elektrické pripojenia
ÚROVEŇ 2.1.1
ÚROVEŇ 0
Obr. H.19
Obr. H.22
Ovládanie okruhov
Kotol, ovládaný diaľkovým ovládaním môže riadiť tri okruhy
v rovnakom čase (OBR. H.20 - OBR. H.21).
- vysokoteplotný okruh (CH1)
- nízkoteplotný okruh (CH2)
- okruh teplej úžitkovej vody (San). Tento okruh je k dispozícii len
vtedy, keď hodnota Parametra 6 (San_type) je nastavený na
hodnotu, odlišnú od 0.
Nastavenie prevádzkového režimu pre nízkoteplotný okruh
(CH2)
1. Voľba “ON/OFF“ odblokuje režim časového programovania
(OBR. H.23). V programovacom režime sú programované
časové zóny (pozrite si stranu 89).
ÚROVEŇ 2.1.2
Obr. H.23
ÚROVEŇ 2
Obr. H.19
2. Voľba “CONTINUE“ odblokuje plynulú prevádzku kotla
v rámci
časových zón bez ohľadu na to, či je izbový termostat rozopnutý,
alebo zopnutý. Keď sa izbový termostat rozpojí, je aktivovaná
funkcia útlmu.
3. Voľba “OFF“ úplne vypne kotol.
Nastavenie prevádzkového režimu pre okruh teplej úžitkovej
vody (San) – ak je k dispozícii
(*) prítomný len vtedy, ak
hodnota parametra 6 nie je “0“.
ÚROVEŇ 2.1
1. Voľba “ON“ zvolí zapnutie kotla a programovanie (OBR.
H.24). V programovacom režime sú programované
časové zóny (pozrite si stranu 89).
Obr. H.21
Parametre, týkajúce sa troch okruhov môžu byť ovládané z tejto istej
úrovne diaľkového ovládania (ak sú všetky k dispozícii v jednom
samostatnom systéme v rovnakom čase). Predvoľbou pre všetky tri
okruhy je opcia nastavená na “OFF“. Ak sa toto nastavenie nezmení,
kotol by bol stále vypnutý.
Nastavenie prevádzkového režimu pre vysokoteplotný okruh
(CH1)
1. Voľba “ON/OFF“ odblokuje režim časového programovania
(OBR. H.22). V programovacom režime sú programované časové
zóny (pozrite si stranu 89).
2. Voľba “CONTINUE“ odblokuje plynulú prevádzku kotla v rámci
časových zón bez ohľadu na to, či je izbový termostat rozopnutý,
alebo zopnutý. Keď sa izbový termostat rozpojí, je aktivovaná
funkcia útlmu.
3. Voľba “OFF“ úplne vypne kotol.
ÚROVEŇ 2.1.3
Obr. H.24
2. Voľba “OFF“ prepne voľbu na vypnutie kotla a zablokuje
programovanie.
3. Opcia “LEGIONELLA PREV.“ Je použitá na nastavenie teploty
vody v okruhu teplej úžitkovej vody na funkciu prevencie
Legionárskej choroby.
Parametre
Ako ste videli v režime “INSTALLATION“ (ÚROVEŇ 2.2), je
požadovaný inštalačný kód na vstup do tejto časti (OBR. H.25).
V tomto prípade, po zadaní inštalačného hesla “22“, ako aj úplný
zoznam parametrov, je zobrazená séria sekcií, týkajúcich sa
PRÍLOHA H – Elektrické pripojenia
špeciálnych parametrov (zodpovedajúcim výkonu tepelnej skupiny
a jednotlivých pripojených pomocných jednotiek) a následne
referencií k parametrom pre všetky tri okruhy, ak sú k dispozícii.
ÚROVEŇ 0
Obr. H.27
ÚROVEŇ 2.2
vzťahu k tomuto okruhu môžu byť naprogramované prevádzkové
periódy jedného, alebo viacerých kotlov. Pamätajte si, že rovnaký
postup platí pre ostatné dva okruhy: nízkoteplotný okruh (CH2) a okruh
teplej úžitkovej vody (San).
Obr. H.25
Bez inštalačného kódu môžu byť stále zobrazené prvé tri parametre,
korešpondujúce s bodmi nastavenia vo vysokoteplotnom (CH1),
nízkoteplotnom (CH2) a okruhu teplej úžitkovej vody (San).
Konkrétne sú zobrazené nasledovné parametre (OBR. H.26).
ÚROVEŇ 3
Obr. H.28
Prvá zobrazená obrazovka (OBR. H.29) (ÚROVEŇ 3.1) napríklad
ukazuje, ktorý systém bude pracovať od 20:00 každý pondelok do 22:00
každú stredu. Na zmenu nastavenia jednoducho zvoľte požadovaný
riadok, nastavte “START“ a “END“ časovej zóny, rolujte nadol
a stlačte potvrdzujúce tlačidlo “OK“. Na zrušenie nastavenia
jednoducho zvoľte požadovaný riadok, rolujte nadol a stlačte zrušenie
(OK).
ÚROVEŇ 2.2.1
Obr. H.26
- COMPLETE LIST (par. 1 – 43): toto sú všetky parametre, do
ktorých môže montér vstúpiť po zadaní hesla.
- POWER: parametre, týkajúce sa výkonu.
- SLAVES: parametre, ktoré sú uložené v jednotlivých pomocných
jednotkách.
- CH1: parametre, korešpondujúce s vysokoteplotným okruhom.
- CH2: parametre, korešpondujúce s nízkoteplotným okruhom.
- San: parametre, korešpondujúce s okruhom teplej úžitkovej vody.
ÚROVEŇ 3.1
Obr. H.29
Na naprogramovanie plynulej prevádzky jednoducho nastavte rovnaké
dva časy na ktorýkoľvek deň (ako zobrazuje OBR. H.30).
Kvôli popisu zobrazených parametrov si pozrite ČASŤ 3.5., STRANA
19.
Režim “Program schedule“ (Zostavenie programu)
(len ak bol zvolený REŽIM ON/OFF)
Táto časť (OBR. H.27) je k dispozícii len vtedy, ak bol zvolený režim
programovania (ON/OFF), alebo režim pokračovania. Môžu byť
naprogramované dni a časy, kedy má kotol pracovať.
Nastavenie prevádzkových periód (deň – čas)
Použitím dvoch šípok ( a
) a potvrdzujúceho tlačidla (OK)
zadajte režim časového programovania, prislúchajúci
k vysokoteplotnému okruhu CH1 (OBR. H.28): od tohto bodu vo
ÚROVEŇ 3.1
Obr. H.30
Nastavenie prevádzkovej periódy a teploty vody
Akonáhle ste vstúpili do ÚROVNE 3.1, môže byť použitá ďalšia
obrazovka (ÚROVEŇ 3.1)(OBR. H.31) na špecifikovanie
preferovaných hodnôt stanovených parametrov a potvrdené nové
nastavenie (zvolením potvrdzujúcej voľby na displeji). Táto časť je
použitá na nastavenie štartu a konca prevádzkovej periódy kotla (oba
PRÍLOHA H – Elektrické pripojenia
identifikované dňom a časom), teploty prietoku na výtlaku pre zvolený bolo zadané predtým v ÚROVNI 2.1.3 (ako je zobrazené na
okruh a jednotlivo pre centrálne vykurovanie (CH1 a CH2) a okruh
OBR. H.33).
teplej úžitkovej vody funkciu útlmu a prevencie Legionárskej
choroby.
ÚROVEŇ 3.1.1
ÚROVEŇ 3.1.1
Obr. H.33
Obr. H.31
Okruh centrálneho vykurovania – funkcia útlmu
Parameter útlmu môže byť nastavený pre okruhy centrálneho
vykurovania (CH1 a CH2, ktorý funguje v režimu “CONTINUOUS“.
Mali by ste si poznamenať, že ak je na displeji nastavená teplota nad
80°C, zobrazí sa správa “AUTO“ v riadku, týkajúcom sa bodu
nastavenia teploty: toto znamená, že bol nastavený režim ovládania
klímy.
Režim “INFORMATION“
Posledná časť uvádza informácie, týkajúce sa:
-
systému
inštalácie (monitora)
zón (funkcia neaktivovaná)
porúch
ÚROVEŇ 4
Obr. H.34
ÚROVEŇ 3.1.1
Obr. H.32
Pokiaľ sa týka hodnoty parametra útlmu, nestojí za nič, že systém
funguje nasledovne:
1. ak je prevádzka s fixným bodom nastavenia, hodnota útlmu je
vypočítaná ako rozdiel medzi bodom nastavenia a hodnotou,
zadanou do zodpovedajúceho políčka na displeji.
2. ak je prevádzka s režimom ovládania klímy, hodnota útlmu je
vypočítaná ako rozdiel medzi bodom nastavenia, vypočítanom
v režime ovládania klímy a hodnotou, zadanou do
zodpovedajúceho políčka na displeji.
Informácie o systéme
Prvá séria poskytnutých informácií sa týka monitorovania prevádzky
zariadenia so špeciálnym zameraním na počet nainštalovaných
pomocných jednotiek a počtu pracujúcich horákov (OBR. H.35).
Bez ohľadu na prevádzkový režim systému, keď je zadaná hodnota
parametra útlmu, cyklus útlmu sa spustí vždy, keď sa izbový termostat
ÚROVEŇ 4.1
rozpojí (dosiahnutá nastavená teplota). Vo všeobecnosti, hviezdička
Obr.
H.35
(*) označuje, že funkcia útlmu je aktívna. Pre útlm s fixným bodom
nastavenia budú obrazovky na izbovom ovládaní zobrazovať správu
Táto obrazovka môže byť taktiež použitá na vstup, zvolením
fi*. Pre útlm v režime ovládania klímy bude zobrazená správa cl*.
posledného riadku na displeji, do časti pre každú jednotlivú prítomnú
pomocnú jednotku (ÚROVEŇ 4.1.1). Displej ukazuje nasledovné údaje:
Okruh teplej úžitkovej vody – funkcia prevencie Legionárskej
choroby
Ak je táto hodnota nad 80°C, hodnota nastavená pre funkciu prevencie Legionárskej choroby v D.H.W. je automaticky aktivovaná tak, ako
-
Teplota prietoku centrálneho vykurovania
Teplota spiatočky centrálneho vykurovania
Teplotu dymových plynov
Ionizačný prúd
Percento výkonu ventilátora
PRÍLOHA H – Elektrické pripojenia
- Diferenciálny tlakový spínač s funkciou prietokového spínača: ON
(ZAP) – ak je v prevádzke
- Dvojcestný ventil, alebo čerpadlo na jednotke (len po tom, ako bolo
odblokované montérom): ON, ak je aktívne
- Maximálny ionizačný prúd
- Prevádzkové hodiny pomocnej jednotky.
Pohybom kurzora smerom dolu sa zobrazujú ďalšie informácie
o inštalácii. Zobrazená obrazovka (OBR. H.38 ) ukazuje vonkajšiu
teplotu (v tomto prípade 5°C). Táto taktiež indikuje, či izbové
termostaty v prvom a druhom okruhu (Ta1, Ta2) sú rozpojené, alebo
zopnuté (zap, vyp) a či je aktívne zostavovanie programu pre každý
okruh.
ÚROVEŇ 4.2.2
Obr. H.38
Informácie o inštalácii: rôzne (3/5)
ÚROVEŇ 4.1.1
Obr. H.36
Informácie o inštalácii: 3 okruhy (1/5)
Táto časť poskytuje dôležité informácie o aktuálnej teplote a bode
nastavenia v želanom okruhu.
Pohybom kurzora ďalej smerom dolu sa zobrazujú ďalšie informácie
o funkcii prevencie Legionárskej choroby pre okruh teplej úžitkovej
vody, výkone, týkajúcom sa napätia ovládacieho signálu analógového
vstupu, ak je používaný a nakoniec o zmiešavacom ventile. V príklade
je ukázané (OBR. H.39):
1.
2.
Naviac zobrazuje, či je ovládacím režimom klíma (cl), alebo fixný bod
(fi) a, v predošlom prípade, či je aktívna funkcia útlmu (len ak je
3.
zobrazený znak hviezdičky “*“).
funkcia prevencie Legionárskej choroby je aktívna a je nastavená
na teplotu 70°C
je používaný ovládací signál analógového vstupu, ktorý odčítava
napätie 8,8 V (inak tento riadok nie je zobrazený na displeji).
zmiešavací ventil sa zatvára.
Pokiaľ ide o obrazovku na OBR. H.36 (ÚROVEŇ 4.2.1), zapamätajte
si, že:
ÚROVEŇ 4.2.3
Obr. H.39
Informácie o inštalácii: čerpadlá (4/5)
ÚROVEŇ 4.2.1
Obr. H.37
1.
2.
3.
snímač, nainštalovaný vo vysokoteplotnom okruhu (CH1)
odčítava teplotu 60°C, ale bod nastavenia teploty, ktorý musí
byť dosiahnutý je 70°C. Systém pracuje v režime ovládania
klímy (cl) s aktívnym útlmom (*).
nízkoteplotný okruh (CH2) nepracuje. Snímač odčítava teplotu
30°C, bod nastavenia, ktorý by bolo potrebné dosiahnuť, ak
pracuje, je 40°C a systém je v režime fixného bodu (fi) bez
útlmu.
Voda v okruhu teplej úžitkovej vody (San) cirkuluje pri 35°C
a potrebuje dosiahnuť 45°C. Okruh pracuje v režime zostavenia
programu (tm). Ak, napríklad, bola zobrazená správa
“ANTILEGIONELLA“ namiesto 45°C znamená to, že sa
spustil cyklus prevencie Legionárskej choroby.
Informácie o inštalácii: vonkajšia teplota a izbová teplota (2/5)
Vychádzajúc z tejto obrazovky sú ukázané informácie o stave rôznych
nainštalovaných čerpadiel. V príklade (OBR. H.40) sú uvedené
nasledovné informácie:
1.
čerpadlo, ktoré hýbe s teplo nesúcu kvapalinou do radiátorov (P1)
pracuje bez priority, alebo rozdielu medzi vysokoteplotným
a nízkoteplotným okruhom (CH1 a CH2). Toto závisí od a indikuje
fakt, že bol nastavený inštalačný parameter č. 16 (CH priorita).
2.
čerpadlo v okruhu teplej úžitkovej vody (P1) je vypnuté. Hodnota
80% výkonu zodpovedá požiadavke ohrevu zo systému, aby sa
uspokojila požiadavka v aktívnych okruhoch.
3.
v tomto prípade čerpadlo 3 (P3) je hlavné vratné čerpadlo, ktoré
aktuálne pracuje.
Informácie o inštalácii: prevádzkové hodiny (5/5)
Posledná séria poskytnutých informácií sa týka prevádzkových hodín
systému (v príklade sa rovnajú 4000 hodinám). Táto funkcia bude
k dispozícii od spustenia RIADIACEJ verzie softvéru A05.
PRÍLOHA H – Elektrické pripojenia
ÚROVEŇ 4.2.4
Obr. H.40
ÚROVEŇ 4.2.5
Obr. H.41
Informácie o poruchách:
Ak v systéme vznikne porucha, izbové ovládanie poskytne informácie
o čísle jednotky, kde sa porucha objavila a kód poruchy. Displej
zobrazený v príklade na Obrázku H.43 indikuje nasledovné
informácie:
1.
2.
3.
tretia porucha v zozname je typ E36 a vznikla na jednotke 12
štvrtá porucha je číslo 255 a vznikla na jednotke 5
Piata porucha v zozname je typ A02 a vznikla na jednotke 13.
ÚROVEŇ 4.4
Obr. H.42
Vo väčšine prípadov kód poruchy nemusí na začiatku poskytnúť
všetky informácie, požadované pre typ zistenej poruchy: avšak
stlačenie potvrdzujúceho tlačidla na príslušnom riadku zobrazí
podrobnosti o kóde predmetnej poruchy. S ohľadom na obrazovku,
zobrazenú na Obrázku H. 44 napríklad môžete vidieť, že porucha A02
zodpovedá blokovaniu plameňa, ktoré je priamym dôsledkom
neumožnenia naštartovania jednotky.
ÚROVEŇ 4.4.1
Obr. H.43
PRÍLOHA I – Príslušenstvo
PRÍLOHA I –Príslušenstvo
Príslušenstvo, uvedené nižšie je k dispozícii na samostatnú
objednávku
Príslušenstvo
Kód
Súprava zberača spalín
1102389
Hydraulická súprava na inštaláciu < 100 kW
1102399
Hydraulická súprava na inštaláciu > 100 kW
1102409
Súprava diaľkového ovládania
1102379
Súprava dvojcestného ventilu
1102429
Súprava vstrekovacieho čerpadla
1102419
Súprava Power Plus 50 na konverziu
hermetickej miestnosti
1102439
Súprava Power Plus 100 na konverziu
hermetickej miestnosti
1102449
POLYPROPYLÉNOVÉ TRUBKY φ 125
(Dĺžka 500 mm - kód 1102909
Dĺžka 1000 mm – kód 1102919
Dĺžka 1500 mm – kód 1102929)
POLYPROPYLÉNOVÉ 90° KOLENO
(φ 50 kód 1102639 - φ 125 kód 1102779)
SÚPRAVA POWER PLUS 50 NA KONVERZIU HEREMTICKEJ
MIESTNOSTI (kód 1102439)
POLYPROPYLÉNOVÉ 45° KOLENO
(φ 50 kód 1102689
φ 125 kód 1102769)
SÚPRAVA POWER PLUS 100 NA KONVERZIU
HEREMTICKEJ MIESTNOSTI (kód 1102449)
POLYPROPYLÉNOVÉ TRUBKY φ 50
(Dĺžka 500 mm - kód 1102669
Dĺžka 1000 mm – kód 1102679)
SÚPRAVA Z POLYPROPYLÉNU PRE PRÍVOD VZDUCHU
A ODVOD SPALÍN φ 50 PRE PLOCHÚ STRECHU
(kód 1102739)
PRÍLOHA I – Príslušenstvo
SÚPRAVA Z POLYPROPYLÉNU PRE PRÍVOD VZDUCHU
A ODVOD SPALÍN φ 50 PRE ŠIKMÚ STRECHU
(kód 1102759)
NEREZOVÁ SÚPRAVA HORIZONTÁLNYCH KONCOVIEK
(kód 1102699)
POLYPROPYLÉNOVÁ KONCOVKA ODVODU SPALÍN PRE
TRUBKU φ 50
(kód 1102849)
SÚPRAVA Z POLYPROPYLÉNU PRE PRÍVOD VZDUCHU
A ODVOD SPALÍN φ 50 CEZ STENU
(kód 1102719)
PRIPOJENIE KOMÍNA (PLOCHÁ STRECHA) φ 50
(kód 1102859)
PRIPOJENIE KOMÍNA φ 50 + KRYCÍ PLECH
(ŠIKMÁ STRECHA)
(kód 1102859)
SÚPRAVA NA VYPÚŠŤANIE KONDENZÁTU
(kód 1102799)
SÚPRAVA SPALINOVÉHO ZBERAČA A KLAPKY 50 kW φ 125
(kód 1102819)
PRÍLOHA I – Príslušenstvo
SÚPRAVA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
(kód 1102379)
SÚPRAVA SPALINOVÉHO ZBERAČA A KLAPKY 100 kW
φ 125
(kód 1102819)
ZASLEPOVACIA PRÍRUBA 3“
(kód 1102579)
SÚPRAVA NA VYPÚŠŤANIE KONDENZÁTU φ 125
(kód 1102809)
3“ PRÍRUBA
(kód 1102589)
SÚPRAVA PRE NÍZKU TEPLOTU
(kód 1102869)
SNÍMAČ ZÁSOBNÍKA
(kód 1103059)
HYDRAULICKÁ SÚPRAVA PRE INŠTALÁCIU < 100 kW
(kód 1102399)
PRÍLOHA I – Príslušenstvo
HYDRAULICKÁ SÚPRAVA PRE INŠTALÁCIU 150 – 400 kW
(kód 1102409)
SÚPRAVA VSTREKOVACIEHO ČERPADLA
(kód 1102419)
ISPESL SÚPRAVA HYDRAULICKÉHO ODLUČOVAČA
(Do 100 kW - kód 1102829
Do 200 kW - kód 1102559
Do 400 kW – kód 1102569)
POZNÁMKY
POZNÁMKY
Download

manuál Power Plus