www.rajec.sk
JÚL – AUGUST / 2011
6x foto: archív MsKS Rajec
13. AUGUSTA 2011 – VELKÝ RAJECKÝ DEN
(Rajecký jarmok a Rajecký maratón)
V TOMTO ÈÍSLE SI PREÈÍTATE:
Aktuálne informácie z mesta a MsÚ a
b Pozvánky na kultúrne akcie ab Kurz sebaobrany a
b Školy v Rajci ab Právna poradòa ab Divadelná Šuja a
b Futbalisti postúpili ab Kordovánky majsterkami Slovenska a
b Vzácny hos na službách božích ab Spoloèenská rubrika a
b
RAJÈAN 7-8/2011
MESTO RAJEC ZVAŽUJE
TRESTNÉ OZNÁMENIE
Na ostatnom mestskom zastupite¾stve
poslanci znova rozhodovali aj o umiestnení busty JUDr. Ïurèanského na námestí.
Na ostatnom zasadnutí mestského zastupite¾stva (9. 6. 2011) poslanci zobrali na
vedomie posudky z Ústavu pamäti národa,
zo Slovenskej akadémie vied a z Historického ústavu Matice slovenskej.
Po prerokovaní tohto bodu sa poslanci
uzniesli, že na uznesení z roku 2009 sa
nebude niè meni a uznesenie ostáva aj
naïalej v platnosti. Poèas rokovania navrhol p. poslanec Augustin, aby sa busta odstránila, o èom sa hlasovalo. Za tento návrh
však hlasoval iba on.
klamú slovenskú a rajeckú verejnos o tom,
že Dr. Ïurèanský bol fašistický a vojnový
zloèinec, je to lož. Vzh¾adom nato, že hnutie
Human už zaèalo uráža aj Mesto Rajec,
poslancov MZ a aj obèanov mesta zvažujeme trestné oznámenie na p. Marianka
z hnutia Human.
Milí páni – aj p. Bellan, aj p. Marianek –
zabudli ste, že poslanci sú priamo volení
zástupcovia obyvate¾ov, ktorí sú za svoje
rozhodnutia zodpovední a plnia si svoje
úlohy poslancov MZ. Koho zastupujete Vy?
Do dnešného dòa ste nám to nevysvetlili!
Na poslednom MZ bolo prijaté aj nové
VZN o zákaze užívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách.
Keïže sa nám množia informácie o tom,
že mladí ¾udia èím ïalej tým viac popíjajú na
verejných priestranstvách – v areáloch škôl,
športových areáloch, na sídliskách, na námestí – tak sa Mesto Rajec rozhodlo schváli nové Všeobecne záväzné nariadenie
è. 2/2011 o zákaze užívania alkoholických
nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach.
Na základe tohto VZN sa má mestská
polícia o èo oprie a môže zamedzi takémuto konaniu.
Uskutoènila sa prvá dražba v histórii
Mesta Rajec, kedy sa predával majetok
mesta. Bola dražba úspešná?
Áno, dražba bola úspešná. V zmysle zákona bola dražba zverejnená a o celej dražbe bola spísaná notárska zápisnica. Predával sa jednoizbový byt na ul. S. Chalupku.
Byt bol priklepnutý za sumu 20 500 eur a ku
dnešnému dòu je celá suma už aj zaplatená.
Ako dopadla verejno-obchodná súaž na
predaj stavby bývalých verejných WC?
Táto verejno-obchodná súaž nebola
úspešná, keïže sa do verejno-obchodnej
súaže neprihlásil žiaden záujemca. Mestské zastupite¾stvo rozhodlo, že tento majetok zverejní na svojej webovej stránke ako
nadbytoèný.
Všetky aktivity, ktoré vyvíja hnutie Human a „obèianski aktivisti z Rajca“ – len
p. Bellan, ktorý sa nejakým zvláštnym spôsobom chce stále zvidite¾òova, neustále
V uvo¾nenej ambulancii po MUDr. Rybárikovi mala zaèa ordinova nová lekárka, tá nakoniec od tohto zámeru odstúpi-
VE¼KÁ ÈIERNA MÁ AJ VÏAKA RAJCU VODOVOD
Po prvýkrát v histórii Ve¾kej Èiernej budú ma obyvatelia pitnú vodu
z vodovodu. Iniciátorom stavby boli
Ve¾ká Èierna a Mesto Rajec. Ve¾ká
Èierna bude zásobovaná vodou z rajeckého vodovodu. Nad Charubinou
je postavený nový vodojem s kapacitou 150 m3. Vodojem bude zásobova
pitnou vodou Ve¾kú Èiernu a areál
Charubinej.
„Stavba sa zrealizovala v rokoch
2009 – 2011. Dielo je v súèasnosti
pred kolaudáciou. Je to jedna z najdôležitejších akcií, ak nie najdôležitejšia, z poh¾adu života obce. Akcia
ukázala, aká dôležitá je spolupráca
obec - mesto - súkromná spoloènos.
Osobitné poïakovanie za podporu
pri projekte patrí primátorovi mesta
Rajec. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie a štátneho
rozpoètu z 5 % spoluúèasou obce.“ –
pre Rajèan povedal starosta obce
Ve¾ká Èierna Ing. Štefan Harant.
Šzá
AKTUALITY Z MESTA
Na otázky odpovedá
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
la. Má o ambulanciu záujem iný lekár?
Táto otázka by mala smerova skôr
k vlastníkom po ambulancii Dr. Rybárika.
Pod¾a mojich informácií vlastníci ambulancie nie sú nadšení z celej situácie, ktorá
vznikla a robia všetko preto, aby ambulancia bola obsadená novým lekárom.
V júni sa uskutoènila aj vo¾ba nového
riadite¾ základnej umeleckej školy.
Výberové konanie na miesto riadite¾a
ZUŠ sa uskutoènila 20. júna. Výberové konanie sa uskutoènilo ústnym pohovorom a
prezentáciou vlastnej koncepcie rozvoja
školy. Výberová komisia – èlenovia rady
školy – po odprezentovaní uchádzaèov uskutoènili tajné hlasovanie, kde každý èlen
komisie dal hlas kandidátovi zakrúžkovaním poradového èísla a kandidát s najväèším poètom hlasov zvíazil.
Na základe hlasovania výberová komisia rozhodla, že riadite¾om základnej umeleckej školy sa stal opä PaedDr. Marián
Remenius. Pod jeho vedením bude škola aj
naïalej pokraèova v úspechoch, ktoré za
posledných 5 rokov dokázala.
Foto: Ladislav Galko
Nový vodojem nad Charubinou
Za rozhovor ïakuje Šzá
Foto: Šzá
RAJÈAN 7-8/2011
MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO
Na ïalšom riadnom zasadnutí Mestského zastupite¾stva
v Rajci sa poslanci zišli 9. 6. 2011.
Uznesením MZ v Rajci è. 65/2011 zo dòa 31. 3. 2011 bolo vyhlásené nastúpenie náhradníka Jaroslava Smiešku za poslanca
MZ vo volebnom obvode 02. J. Smieško sa na zasadnutie MZ
dostavil, zložil predpísaný s¾ub a prevzal od primátora mesta osvedèenie o zvolení za poslanca MZ.
Uznesením è. 26/2011 zo dòa 24. 2. 2011 bolo primátorovi
mesta odporuèené požiada o stanovisko k osobe JUDr. Ferdinanda Ïurèanského z Historického ústavu Matice Slovenskej a
Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Spomínané inštitúcie boli oslovené. Odpoveï zaslal Historický ústav Matice
slovenskej a predseda Matice slovenskej a Ústav pamäti národa. Historický ústav Slovenskej akadémie vied oficiálnu odpoveï nezaslal. Po dlhej a búrlivej diskusii k tomuto bodu poslanci
zobrali na vedomie spomínané dokumenty – vyjadrenia k osobe
Dr. Ïurèanského.
V nasledujúcom bode programu predniesla hlavná kontrolórka správu o kontrole plnenia uznesení, ktorú poslanci zobrali
na vedomie.
Následne sa poslanci zaoberali závereènými správami mesta, ktoré sa týkali plnenia rozpoètu za rok 2010 a závereèným
úètom mesta Rajec za rok 2010, ktorý poslanci chválili bez výhrad.
Po krátkej prestávke poslanci pokraèovali v rokovaní. Schválili dodatok k VZN è. 13/2010 o urèení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, diea materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec,
dodatok k VZN è. 2/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, VZN è. 2/2011 o zákaze užívania alkoholických
nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach.
Vzh¾adom k tomu, že súèasný stav v materských školách kapacitne neumožòuje uspokoji zvýšený záujem rodièov o predškolskú výchovu detí od 1. 9. 2011, prevádzkovate¾ posilòovne
dostal výpoveï z priestorov a poslanci schválili vytvorenie a
zriadenie novej triedy v budove Materskej školy, Mudrochova
930/10, Rajec od 1. 9. 2011.
Poslanci schváli aj zmenu rozpoètu a programového rozpoètu Mestského kultúrneho strediska Rajec, Domovu vïaky a
Mesta Rajec.
V ïalšom bode programu poslanci schválili zmenu Územného plánu mesta Rajec-Krivín. Na vypracovaní zmeny územného plánu dohliadala odborne spôsobilá osoba. Zmena územného plánu bola v pripomienkovom konaní od februára do mája
2011. Územný plán sa vyhodnotil, celá dokumentácia bola odoslaná na krajský stavebný úrad, ktorý dal kladné stanovisko, to
znamená, že územný plán je v súlade so zákonom
Po ïalšej krátkej prestávke poslanci zobrali na vedomie vyhodnotenie verejno-obchodných súaží. Prvá sa týkala odpredaja budovy bývalých WC, ktorá skonèila bez výberu najvhodnejšej ponuky, nako¾ko sa do súaže nikto neprihlásil. Druhá
súaž sa týkala prenájmu kuchyne v kultúrnom dome. Do súaže
predložili súažný návrh – p. Jakubský a p. Kollárová. Komisia
vyhodnotila ako najvhodnejší návrh p. Kollárovej. Poslanci prijali
výsledok verejno-obchodnej súaže a uložili mestskému úradu
pripravi zmluvu o nájme kuchyne do 60 dní.
Hlavná kontrolórka predložila poslancom návrh plánu svojej
kontrolnej èinnosti na II. polrok 2011. Následne poslanci návrh
jednomyse¾ne schválili a poverili ju vykonaním kontrol v súlade
s týmto plánom.
Poslancom predniesla hlavná kontrolórka aj správu o uskutoènených kontrolách v apríli a máji, ktorú zobrali poslanci na vedomie.
V interpeláciách predniesli poslanci návrhy a pripomienky
obèanov mesta, ktorými sa budú zaobera jednotlivé oddelenia
mestského úradu.
MsÚ
PRÁVNA PORADÒA § PRÁVNA PORADÒA § PRÁVNA PORADÒA
Požièal som jednému bývalému kamarátovi dos ve¾kú sumu peòazí. Máme normálnu zmluvu a dal si aj založi svoj byt. Tento rok prestal pôžièku spláca, neberie mi telefóny... Ako môžem založený byt speòaži? Môžem ho ponúknu realitke
na predaj? Musím ís s týmto problémom na súd alebo za exekútorom?
Peter B.
ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA NEHNUTE¼NOS
pi priamo k výkonu záložného práva po
tom, ako to bývalému kamarátovi písomne
oznámite.
Spôsob výkonu záložného práva je obvykle urèený v samotnej zmluve. Pokia¾ tam
urèený nie je, výkon záložného práva môžete uskutoèni prakticky iba predajom na tzv.
dobrovo¾nej dražbe (to znamená, že nemôžete realizova napríklad priamy predaj).
Uzatvoríte zmluvu o vykonaní dražby, v ktorej si dohodnete podmienky, za ktorých dražobník dražbu uskutoèní.
Ak je vaša poh¾adávka zabezpeèená
záložným právom pre vás to neznamená,
že pre jej uspokojenie nemusíte podáva
žalobu na príslušný súd. Ale môžete pristú-
Dražba je verejná a je teoreticky postavená na princípe transparentnosti s tým, že
predmet dražby bude vydražený záujem-
com, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.
Výažok je teda závislý na záujme ale aj
dostatoènom spropagovaní samotnej dražby. Ak je založený byt v dobrom stave a nachádza sa v dobrej lokalite je možné dosiahnu úplného uspokojenia poh¾adávky aj
v horizonte nieko¾kých mesiacov.
Výdavky za uskutoènenie dražby sa budú uhrádza z vydraženej ceny, podmienky
budú ustanovené v už spomínanej zmluve
o vykonaní dražby. Vás, ako záložného verite¾a, teda takýto proces vyjde bezplatne.
Mgr. Lukáš Bútora, advokátsky koncipient
Ilustraèné foto: internet
Vaše otázky právneho charakteru
do rubriky Právna poradòa môžete
v písomnej forme odovzda:
1. osobne v Mestskom kultúrnom stredisku Rajec.
2. e-mail: [email protected]
3. vhodi do schránky pred vstupom do
MsKS Rajec
Na otázky vám odpovie advokátska kancelária JUDr. Anny Kecerovej-Veselej.
RAJÈAN 7-8/2011
NÁMESTIE ŽIJE PODUJATIAMI
MDD
Rajecký deò detí – pôvodne naplánovaný na 1. júna, vïaka
predpovedi silných dažïových prehánok – sa presunul na 2. júna.
Aj keï poèasie aj v tento deò bolo chladné a daždivé, poèas poobedòajšieho programu vydržalo bez prehánok.
Pre deti boli pripravené viaceré súaže, poèas ktorých mohli získa milé ceny. Deti vyrábali èertove rožky z papiera a nebolo to vôbec jednoduché. Nielenže ich museli vyrobi, ale museli ich aj vyma¾ova, navliec na gumièku a ešte si ich založi na hlavu. A èo tak
vyrobi lietadielko
z papiera? Pre niektoré deti dos zložitá úloha, a to malo lietadielko ešte
zaletie èo najïalej.
Deti to však zvládli.
Po súažiach už
na deti èakalo bábkové divadlo Èert
slúži. O èertovi, ktorý si privlastnil vec,
ktorá patrila poctivému èloveku a za
to mu musel slúži
celý rok. Pouèné divadielko spreváFoto: Šzá
dzané veselými
pesnièkami s krásnymi bábkami zahrali pre deti herci divadla Na
hojdaèke zo Žiliny – Michal Legín a Andrea Chytèáková.
Na konci podujatia všetky deti dostali sladkú maškrtu.
OKOLO SLOVENSKA
3. etapa 55. roèníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska
viedla z Rajca do areálu Tatralandie pri Liptovskom Mikuláši.
V pondelok 6. júna krátko pred druhou hodinou výstrelom z pištole odštartoval pretekárov primátor mesta Ing. Ján Rybárik. Aj napriek upršanému poèasiu sa na námestí stretlo nieko¾ko stoviek fanúšikov cyklistiky a prišli povzbudi pretekárov z celého sveta na ich
nároènej trati.
Víazom 3. etapy sa stal Kolumbijèan Miguel Angel Rubiano
Chavez, ktorý tra dlhú 138,4 kilometra prešiel za 3:18:48 h.
Foto: S. Kalma
VETERAN TOUR MANÍN
5. roèník Veteran Tour Manín 2011 mal zastávku aj v Rajci. Auta
vyrazili v sobotu 18. júna z Podskalia, cez Púchov do Beluše, kúpe¾ov Nimnica, pokraèovali do Považskej Bystrice, Bytèe a trasa pokraèovala až do Rajca, kde mali veteráni krátku zastávku.
Možnos vidie a poobzera si veteránov z blízka využilo viac
ako 500 obyvate¾ov nielen z Rajca, ale aj z okolitých obcí. Na 5. roèníku sa zúèastnilo 79 vozidiel, motocyklov, nákladných aut a starých
hasièských vozidiel. Najstarší automobilový úèastník bol vyrobený
v roku 1912.
Poslednou
zastávkou bola
Pružina.
Celé podujatie sa nieslo v duchu „nie je dôležitá rýchlos, ale
dojazd do cie¾a“.
Foto: S. Kalma
RAJECKÉ LADISLAVSKÉ HODY
Rajecké Ladislavské hody sa zaèali v piatok 24. júna už tradièným závereèným koncertom žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy v Rajci, na ktorom predviedli svoje umenie.
Hody pokraèovali v nede¾u 26. júna od 14. hodiny na námestí.
Uskutoènil sa tu 0-tý roèník Rajeckej hodomotojazdy 2011, ktorý
zorganizoval Klub priate¾ov motoveteránov Rajec v spolupráci
s Mestským kultúrnym strediskom Rajec.
Foto: S. Kalma
Takmer 40 historických motoriek odštartovalo svoju jazdu
z Rajca, pokraèovali
do Èièmian, Zliechova, Košece, Považskej
Bystrice a naspä do
Rajca. Niektoré motorky boli vystavené vo
výstavnej sieni v radnici.
Popri hodomotoFoto: S. Kalma
jazde prebiehal na námestí kultúrny program, na ktorom vystúpila dychová hudba Stranianka, spevácka skupina Bitarovianka a country folková skupina
Rosa.
Aj keï bol chladný a zamraèený deò na námestie prišlo do 400
¾udí. Boli aj takí, ktorí vydržali poèas celého programu od 14. do 18.
hodiny.
Šzá
Klub priate¾ov motoveteránov Rajec ïakuje sponzorom,
ktorí prispeli na úspešne zvládnutý 0-tý roèník Rajeckej hodomotojazdy 2011 za pomoc pri organizovaní: Reštaurácia Dubová Rajec, ROSS s.r.o. Rajec a Mestské kultúrne stredisko
Rajec.
RAJÈAN 7-8/2011
Brazílske jiu-jitsu... odpoveï, ako sa ubráni proti ažšiemu,
silnejšiemu a väèšiemu protivníkovi.
KURZ SEBAOBRANY BUDE AJ V RAJCI
obrany. Majstri tohto umenia verili, že v princípoch efektivity, trpezlivosti a kontroly spoèívajú k¾úèe k úspechu vo všetkých aspektoch života.
Ako už pod¾a názvu vyplýva, jeden
z najefektívnejších systémov sebaobrany
na svete vznikol pred viac ako 80 rokmi
v Brazílii potom, ako sa jeden z majstrov Kodokan Judo – Esai Maeda zoznámil s Gasteaom Gracie a jeho najstarším synom Carlosom.
Vznik brazílskeho jiu-jitsu
Najmladší z ôsmich súrodencov sa na
základe odporuèenia jeho lekára mohol do
svojich 16 rokov iba prizera tréningom Carlosa a svojich starších bratov (napriek tomu
však vïaka pravidelnému životnému štýlu
vyuèoval svoje jiu-jitsu až do svojich 95 rokov). Hneï ako sa však postupne zapojil do
výuèby techník, ktoré už dávno poznal naspamä, zistil, že jeho slabé telo nie je schopné vykonáva techniky tradièného Judo a
zaèal ich modifikova tak, aby fungovali aj
pre neho. Takto sa z japonského Judo, èo
v preklade znamená mäkká cesta, zaèalo
rodi umenie brazílskeho jiu-jitsu (pozn. autora: nezamieòa termín – tradièné jiu-jitsu so športovou formou jiu-jitsu (MMA, K, UFC). Rozdiel je v tom,
že športový prístup na jednej strane buduje nesprávne, v reálnej sebaobrane nebezpeèné návyky, a na
strane druhej – obmedzuje sa aplikácia techník na
úèely získania víazstva, prestíže, medailí v ringu a
nie na h¾adanie majstrovstva seba samého na úrovni
mysle, tela a ducha èi už na tréningu, alebo v každodennom živote.)
Princípy tradièného brazílskeho jiu-jitsu
Aplikácia tradièného brazílskeho jiu-jitsu ïaleko presahuje použitie škrtení, pák
na kåby, znehybnení, hodov a úderov. Brazílske jiu-jitsu tak ako iné tradièným spôsobom praktikované bojové umenia, je životnou cestou. Mimo tréningových žiniek žijú
adepti tohto umenia vyvážený, zdravý život,
založený na rovnakých princípoch, aké
sprevádzajú ich jedineèný systém seba-
Efektivita
Efektivita, èiže schopnos dosiahnu
maximálny úèinok s minimálnym úsilím, je
základným princípom tradièného brazílskeho jiu-jitsu. Tréning je vždy vedený tak, že
sa poèíta s tým, že protivník bude väèší,
ažší a silnejší. Naši študenti sa rýchlo nauèia, že jedinou spo¾ahlivou cestou k úspechu je vyèerpa útoèníka za súèasného šetrenia vlastnej energie prostredníctvom pákovo-fungujúcich techník a prirodzených
pohybov tela. V živote rovnako ako v boji,
študent, ktorý sa uèí používa svoju energiu
efektívnejšie dosiahne maximálne výsledky
s minimálnym úsilím.
Trpezlivos a timing vám umožòuje rozpozna, kedy je vhodné jedna, kým efektivita vám zaistí dostatoèné množstvo energie na dosiahnutie vášho cie¾a, keï nastane
vhodný èas.
Kontrola
Koneèným cie¾om v boji je vnúti vášmu
protivníkovi to, èo chcete vy. Neexistuje niè,
èo by to dokázalo rýchlejšie ako fyzická
prevaha, po ktorej zvyèajne nasleduje podrobenie. Fyzická prevaha znamená kontrolovanie protivníka. Bez kontroly riskujete
v boji prehru. V živote sa tento princíp neaplikuje len na boj s protivníkom, ale taktiež na
boj v nás samých. Sebakontrola odzrkad¾uje vašu osobnú disciplínu a je základom pre
akéko¾vek rozhodnutie, ktoré èlovek v živote robí. Bez sebakontroly riskuje život plný
nesprávnych rozhodnutí, ktoré nevyhnutne
vedú k tragickým následkom.
Vyhýbanie sa drogám a alkoholu. Výber
zdravého, výživného jedla pred jedlom
nekvalitným. Ma disciplínu a vytrvalos
pravidelne sa zaobera cvièením a odpoèinkom – to všetko je jiu-jitsu.
Slovo a súèasne pozvánka na záver
V prípade, že vás oslovila filozofia jiujitsu, a máte chu nauèi sa, ako ju aplikova
nielen v sebaobrane, ale aj v bežnom živote, radi vás uvítame v našom Centre bojových umení Dokan v Žiline.
Viac informácií o CBU Dokan Žilina nájdete na www.dokan.sk .
Napríklad: jes zdravšie, by úprimným
a rešpektova ostatných, by morálnym a
tvrdo pracujúcim obchodníkom – to všetko
je jiu-jitsu.
Všetky tieto príklady predstavujú cesty,
ako dosiahnu maximálne výsledky s minimálnym úsilím.
Trpezlivos
Trpezlivos je èasto k¾úèom k úspechu
v boji proti väèšiemu protivníkovi. Víazom
sa zvyèajne nestáva ten, kto najviac útoèí,
ale ten, kto sa najmenej vyèerpá. Jedna impulzívne, agresívne èi bez sústredenia, vyèerpáva energiu. Trpezlivos taktiež platí
pre správne naèasovanie (timing). Aj tá najdokonalejšia vykonaná technika zlyhá, ak
sa prevedie v nesprávnom èase. Rovnako
aj v živote, trpezlivos a naèasovanie umožòujú „nájs vlastné šastie“ pokojným sledovaním a èakaním, kým sa objaví ten správny moment, kedy môžeme svoju energiu
použi s maximálnou efektivitou.
Ma trpezlivos so svojimi priate¾mi a
tými, ktorých milujeme, ako aj so svojimi
nepriate¾mi. Necha impulzívne emócie
odís skôr, ako sa rozhodneme jedna. Zhlboka sa nadýchnu a zváži všetky možnosti pred konaním – to všetko je jiu-jitsu.
Ing. Róbert Mròák,
hlavný inštruktor CBU Dokan Žilina
4x foto: autor
V septembri 2011 ponúkne
Mestské kultúrne stredisko Rajec
záujemcom KURZ SEBAOBRANY
(10 mesaèný výcvikový program,
ktorý je vhodný pre všetky vekové
kategórie). O možnosti prihlásenia
sa dozviete obvyklým spôsobom.
RAJÈAN 7-8/2011
Úspech žiakov Cirkevnej základnej
školy sv. J. Vianneyho na medzinárodnej súaži. Ich práce sa zapáèili porote
v americkom štáte Nové Mexiko.
PO STOPÁCH
SV. CYRILA A METODA
OÈARUJÚCE PODZEMIE
Študenti a uèitelia Gymnázia Andreja Škrábika absolvovali závereèné stretnutie
v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
„Äîáðå äîøúë (dobre došli)“ – takto
nás privítali naši partneri v bulharskom
meste Sliven. Naša štvrtá mobilita v rámci
projektu Comenius – Po stopách sv. Cyrila
a Metoda sa uskutoènila od 5. do 11. júna a
našou poslednou zastávkou bolo slneèné
Bulharsko.
Po celodennom cestovaní sme sa v sobotu veèer ubytovali v hoteli. A zakrátko
sme si už pochutnali na jednej z typických
bulharských špecialít, ktorá sa volá džuvec.
Unavení dlhým putovaním sme doslova
padli do postelí, aby sme na druhý deò boli
plní energie.
Po raòajšom zvítaní s našimi slovanskými priate¾mi, zaèala každá zúèastnená krajina predstavova svoje prezentácie, samozrejme v anglickom jazyku. My sme ich
oboznámili so životom a dielom známeho
slovenského spisovate¾a Jozefa Gregora
Tajovského. Nasledovalo rozprávanie o typických národných sviatkoch, zvykoch a
krojoch každého štátu. Popoludní sme vytvárali poslednú èas Slovníka slovanských
slov. Na záver nede¾òajšieho programu
sme vyrazili do ulíc Slivenu. Pri prechádzke
námestím sme sa zastavili v pravoslávnom
chráme, popásli sme si oèi na ikonách v múzeu umenia a zapoèúvali sa do šumu lístia
tisícroèného brestu.
V pondelok ráno nám bulharskí žiaci
ukázali „svoju“ Športovú školu Dimitara Rohova. Zvyšok dòa sme strávili v Žeravne. Je
to malá dedinka plná ¾udových tradícií,
v ktorej sa narodil bulharský spisovate¾ Jordan Jorkov. Veèer sme sa pod vedením malých taneèníkov z detského ¾udového súboru uèili tancova bulharské ¾udové tance.
Ïalší deò sme sa zastavili v Kilifarevskom kláštore (ženský pravoslávny kláštor)
a navštívili mesto Veliko Tarnovo. Majestátny hrad Carevec s opevnením z 12. storoèia
6
bol pre nás príjemnou prechádzkou. Po
prehliadke hradu sme si mohli kúpi typické
i netradièné suveníry domácej výroby v utešených obchodíkoch. Veèer nás našli bulharskí hostitelia prekvapili zvukovo – svetelnou šou o histórii hradu a bulharských
dejinách.
V stredu nás oèakávalo mesto Pomorie
neïaleko Nesebaru. Kým sme tam však
prišli, videli sme archeologické múzeum
v Preslave a ruiny Ve¾kej baziliky v Pliske.
Je to historické miesto spojené s pôsobením žiakov sv. Cyrila a Metoda. Po absolvovaní takmer 200 kamenných schodov sme
mohli vidie Maïarského jazdca vytesaného do skaly a zapísaného na zozname
svetových kultúrnych pamiatok UNESCO.
Štvrtkové dopoludnie sme si vychutnávali na pláži pri Èiernom mori. Popoludní
sme sa už prechádzali v starej èasti Nesebaru, ktorá tiež patrí do zoznamu UNESCO.
Posledný deò stretnutia sme strávili v tureckom Istanbuel. Je to mesto, v ktorom sa
stretáva kresanský a islamský svet. Modrá
mešita a chrám – múzeum Hagia Sofia nás
oèarili v celej svojej kráse. Ale vzrušujúca
bola aj plavba loïou po Marmarskom mori,
zálive Zlatý roh a úžine Bospor. Autobusom
sme sa previezli ázijskou èasou mesta.
Podveèer sme mali možnos zaži pravú
atmosféru tureckého trhu. Egyptský bazár
nás zahalil do èerstvej vône, èaju a iných
korenín.
Medzinárodná súaž sa konala ako
sprievodná akcia výstavy Oèarujúce
podzemie, ktorá približuje americkú
jaskyòu Lechugaill. Úlohou žiakov bolo
vytvori poh¾adnicu s rozmerom 10,5 krát
15 centimetrov, ¾ubovo¾nou technikou, na
tému Jaskyne.
Na listine výhercov sme našli až 9 žiakov našej školy: Simona Zacková (V.A),
Filip Svetlošák (V.A), Filip Klucho (V.B),
Michal Dávidík (V.B), Magdaléna Mièechová (VI.B), Marek Ïurovec (VIII.A), Samuel
Záò (VIII.B), Peter Uhlárik (VIII.B), Kristína
Domanická (IX.A).
3
Všetkým výhercom blahoželáme a tešíme sa na ceny, ktoré budú z Nového Mexika
rozoslané v lete.
Mgr. Jana Rybáriková
2x foto prác žiakov: archív CZŠ
Poèas tohto pobytu plného rôznych aktivít sme si precvièili angliètinu, poèuli ruštinu, vyskúšali takmer všetky dopravné prostriedky od lietadla až po loï a spoznali bulharské zvyky, tradície, kultúru i kuchyòu.
V sobotu nás už èakala cesta domov, na
Slovensko.
Terézia Hasalíková, VI.G
Foto: archív GAŠ
inzercia
RAJÈAN 7-8/2011
Ïalší roèník festivalu Divadelná Šuja, ktorý organizuje Špeciálna základná škola v Šuji, sa konal 18. mája v priestoroch Kultúrneho
domu v Rajci. S podtitulom Chráòme životné prostredie chceli organizátori pripomenú túto èasto opomínanú problematiku uvedomujúc si hodnoty a krásu nielen jedineènej Rajeckej doliny, ale i celého
Slovenska. Diváci mali možnos zhliadnu celkom dvadsaštyri vystúpení, v ktorých úèinkujúci predviedli spev, tanec, recitáciu, prózu,
menšie divadelné scény, ale i zvykoslovné pásma.
V programe prehliadky úèinkovali obe materské školy a jedna
základná škola z Rajca, šes špeciálnych základných škôl zo Žilinského kraja a jeden domov sociálnych služieb zo Žiliny. Špeciálnymi
hosami v programe bol folklórny súbor Kamenèek z Kamennej
Poruby a heligónkové duo Muchovci z Rajca, ktorí program oživili
rázovitými melódiami z Rajeckej a Terchovskej doliny. Úroveò
všetkých vystúpení bola vysoká a svojou rozmanitosou upútali tak
menších ako i dospelých divákov. Diváci oceòovali výkony úèinkujúcich hlasným potleskom, ktorý bol urèite zadosuèinením aj pre vedúcich súborov, èi pedagógov, ktorí venujú svoj èas v prospech detí
a mladých ¾udí. Svojou úèasou podporili festival aj zástupcovia
Krajského školského úradu v Žiline.
Úèinkujúci sa po programe obèerstvili výborným gu¾ášom, mrazenými nanukmi a spoloène si zatancovali na krátkej závereènej
diskotéke. Po tanci
nasledovalo závereèné prekvapenie
v podobe dvoch
milých hostí. Jedným z nich boli
dvaja príslušníci
Obvodného oddelenia policajného
zboru v Rajci, ktorí
predviedli deom
výstroj, výzbroj policajta a zariadenie
Foto: archív ŠZŠ
auta motorizovanej hliadky. Druhým, nemenej zaujímavým, hosom bol tím záchranárov z humanitárneho dobrovo¾ného združenia záchranárov –
psovodov K7 zo Žiliny. Deti mohli vidie ukážky práce so psami, dozvedie sa o práci záchranára a výcviku psov mnoho zaujímavých
PREŽILI SME
PARÁDNY DEŇ
V priestoroch Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline sa žiaci šiesteho roèníka
CZŠ sv. J. Vianneyho už po druhýkrát zúèastnili, 3. roèníka projektu PARÁdny deò
(27. mája) s podtitulom Šport bariéry nepozná.
Cie¾om tohto projektu je vytvori spoloèenstvo zdravých i zdravotne znevýhodnených detí zo základných škôl a domovov
sociálnych služieb, ktoré prežijú tento deò
zapojením sa do množstva tradièných i netradièných športových disciplín. Medzi inými i basket na vozíku, brailovo písmo, handbike, znakový jazyk, boccia a mnoho iných.
V jednotných trièkách zberali pri rôznych
stanovištiach žetóny, ktoré si mohli vymeni
za malý darèek.
Organizátori sa postarali aj o obèerstvenie, ktoré si deti mohli vyzdvihnú výmenou
za kartièku, ktorú dostali na zaèiatku akcie.
Po športových èinnostiach sa zhromaž-
Divadelná Šuja sa tento rok niesla v duchu ochrany životného prostredia
UPÚTALA ROZMANITOSŤ VYSTÚPENÍ
Foto: archív ŠZŠ
vecí. Netreba ani zdôrazni, že príslušníci policajného zboru, záchranári a psy zaujali nielen deti, ale aj dospelých.
Všetci zúèastnení odchádzali z priestorov kultúrneho domu plní
zážitkov a dojmov z programu, odnášali si drobné ceny a urèite
i dobrý pocit zo sebarealizácie a potlesku divákov.
Poïakovanie za zabezpeèenie akcie patrí najmä organizaènému tímu zamestnancov Špeciálnej základnej školy v Šuji, Mestu
Rajec za zapožièanie priestorov, OO PZ v Rajci a Združeniu K7 zo
Žiliny za skvelé ukážky a všetkým úèinkujúcim.
Špeciálne sa chceme poïakova našim sponzorom, bez ktorých by sa akciu nepodarilo zrealizova: Kofola a.s., Rajecká Lesná,
EEA a.s. – informaèné systémy Bratislava, Fit – obchodná spoloènos Rajec, Drevotvar Rajec, CAN s.r.o. – výroba mrazených výrobkov Žilina, Rajka Rajec, Furonf s.r.o. – obchodná spoloènos, Vinuta
s.r.o. Rajec, Dolkam a.s., Šuja, PC centrum Rajec, T-Mobile a
T-Com Rajec, Pekáreò Bohdal s.r.o. Rajec, p. Matejèek a Peter
Smieško – Lekáreò na námestí Rajec, Obec Ïurèiná, Obec Šuja,
Obec Faèkov.
Organizátori vyslovili spoloèné želanie, aby sa opä o rok podarilo zorganizova ïalší úspešný roèník Divadelnej Šuje.
Mgr. Peter Madigár
dili v športovom areáli, kde ich prišiel pozdravi a zaspieva superstarista Tomáš
Bezdeda. Potom pokraèovala autogramiáda futbalistov MŠK Žilina.
Bolo naozaj zaujímavé a zároveò dojí-
mavé sledova, ako deti bez oh¾adu na druh
postihnutia, majú chu ži a teši sa z malých vecí. Vtedy by sa mohol a asi aj mal
„zdravý“ èlovek zamyslie, preèo oni s evidentnou absenciou funkcie nejakého orgánu dokážu by šastní a my, ktorým niè nechýba, sme menej radostní a èastokrát
i málo vïaèní!
Na záver si všetci zúèastnení mohli za
krásneho poèasia spoloène zatancova
v novovybudovanom športovom areáli a
spoloène dúfa, že sa o rok budú zasa môc
spoloène stretnú na takejto akcii.
Mgr. Andrea Joneková
2x foto: archív ZCŠ
RAJÈAN 7-8/2011
ŠKÔLKA PLNÁ ZÁŽITKOV
S pribúdajúcimi slneènými dòami pribúdali v našej materskej škole aj návštevy.
Jednou z najvzácnejších boli sokoliari so
svojimi kamarátmi – dravcami. Deom rozprávali o ich spôsobe života, miestach výskytu, lovu, a tie najmenšie predviedli aj svoj
let. Deti spoznali nieko¾ko druhov dravcov,
ktoré u nás žijú – od najmenších sovièiek až
po krá¾a – orla skalného.
O živote v našich riekach a rybníkoch
nám prišiel porozpráva Ing. Ján Èeròanský. Popri zaujímavom rozprávaní deom
predstavil aj svoje trofeje z najvzácnejších
úlovkov a deti mohli „skontrolova“, èi je jeho rybárska výbava dostaèujúca.
Príjemný kultúrny zážitok nám pripravili
èlenovia Hudobného divadla Bratislava,
v ktorom si deti prostredníctvom príbehu
O ježkovi vypoèuli dychové nástroje – rôzne
flauty a klávesové nástroje. V rozprávke si
niektoré z detí aj zahrali.
Najoèakávanejší bol však Medzinárodný deò detí. Aj keï plánovaný výlet na gu¾áš
do Šuje nám prekazilo poèasie, na nálade
nám to neubralo. Na školskom dvore a pergole sme usporiadali rôzne športové súaže, diskotéku a gu¾áš nám chutil ako v prírode.
Popoludní deti unavené, ale spokojné
s darèekom odchádzali domov. A výlet do
Šuje sme si nasledujúci deò nahradili poldenným pobytom v príjemnom prostredí
farskej záhrady, kde nám nakoniec robila
spoloènos zatúlaná malá žabka.
Na jednu návštevu sme si zašli na opaèný koniec mesta. Hasièi nás èakali s pripravenou technikou, aby ju deom prestavili a
predviedli. Ve¾ký záujem vzbudil najmä
u chlapcov a vyriešila ich problém s budúcim povolaním. Najzaujímavejšia bola „hasièská rosa“, ktorá bola príjemným osviežením v horúcom letnom dni.
Rajecká hudobná jar je medzinárodnou súažou s novým
obsahom i zameraním, s presne stanovenými súažnými podmienkami a pravidlami. Svojim charakterom nadväzuje na Prehliadku
slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež v Rajci, ktorá ale až
v závere svojho trvania (posledné tri roèníky) mala súažný charakter. Príažlivou a na Slovensku ojedinelou novinkou je jej prívlastok
– medzinárodná. Aby sme zvýraznili jej medzinárodný charakter,
rozhodli sme sa organizova koncert víazov aj mimo Slovenska.
Koncert víazov Rajeckej hudobnej jari je koncert zložený
z tvorby výhradne slovenských hudobných skladate¾ov. Ich skladby
zaznievajú v premiére, pretože vznikli priamo pre mladých interpretov, ktorí v roku 2010 zvíazili na Medzinárodnej interpretaènej súaži Rajecká hudobná jar. Výnimoènosou súaže je aj v tom, že vekovo sú mladí nielen interpreti, ale aj hudobní skladatelia, ktorí im
èastokrát „ušijú“ skladby priamo na mieru. Súaž Rajecká hudobná
jar a Koncert víazov organizuje Základná umelecká škola v Rajci s spolupráci s Ministerstvom školstva SR a za finanènej podpory
Ministerstva kultúry SR. Tento rok sa nám s spolupráci so Slovenským inštitútom pri Ministerstve zahranièných vecí podarilo uskutoèni 1. júna koncert víazov 1. roèníka aj vo Viedni a 2. júna v bratislavskom Pálffyho paláci za úèasti samotných skladate¾ov.
Našu školu reprezentovali Sandra Lasoková – violonèelo (z triedy O. Pažickej) a Michal Kozárik – trúbka (z triedy M. Ševèíka).
Aby ste mali predstavu, uvádzam program, ktorý odznel na koncertoch:
1. Ivan Buffa: Trblietanie – Zrkadlenie, Rebecca Weidlichová, klavír (ZUŠ ¼. Fullu Ružomberok)
2. Pavol Bizoò: Unavený veèer, do postie¾ky líham, Michal Kozárik,
trúbka, Bc. Monika Dudášová, klavír (ZUŠ Rajec)
3. Marián Lejava: Modlitbièka pre hlas a klavír; Tibor Freššo: Slávik,
Dominika Majdanová, spev, Ing. Jelena Holá, klavír (ZUŠ L. Árvaya Žilina)
4. Peter Duchonický: Dve piesne pre flautu a klavír, Lucia Jakubisová, flauta, Janka Fajerová, klavír (ZUŠ Bojnice)
5. Lucia Koòakovská: Proti prúdu (duo pre zobcovú flautu a husle),
Daniela Blašková, zobc. flauta, Josef Fupšo, husle (ZUŠ Bytèa)
Zatia¾ poslednou akciou bol maratónsky
deò s èlenmi Maratón klubu Rajec. Na besede sa deti dozvedeli, ako sa sta úspešným maratóncom, kde sa maratón organizuje a pri akej príležitosti sa toto podujatie
koná. Najzaujímavejšie boli poháre a medaily, ktoré naši maratónci vyhrali.
Potom nasledoval skutoèný maratón so
štartovnými èíslami a štartovacou pišto¾ou.
Víazi boli odmenený medailami a ostatným
pretekárom sa ušla sladká odmena.
A èo nás ešte èaká? Rozlúèka s najstaršími škôlkarmi – budúcimi školákmi.
Mária Kamenská, uèite¾ka MŠ Mudrochova
2x foto: archív MŠ
ŽIACI ZUŠ KONCERTOVALI VO VIEDNI
6. František Kadera: Medveï a osa, Sandra Lasoková, violonèelo,
Mária Jarinová, klavír (ZUŠ Rajec)
7. Pavol Bizoò: F-low-vír pre flautu a klavír, Dana Homolová, flauta,
Mgr. art. Jozef Chabroò, klavír (ZUŠ J. Kresánka Bratislava)
8. Norbert Bodnár: Duplice per pianoforte, Ivan Buffa: Starý hrad,
Katarína Kameníková, klavír (ZUŠ ¼. Fullu Ružomberok)
9. Jana Kmiová: Variácie pre hus¾oví trio (husle I., II., III.), Kristína
Jurigová, Kristína Šeligová, Jakub Melo (ZUŠ L. Árvaya Žilina)
10. Víazoslav Kubièka: Spomienka na priate¾a (pre flautu a klavír),
Debora Betinová, Dana Homolová, flauta, Mgr. art. Jozef Chabroò, klavír (ZUŠ J. Kresának Bratislava)
11. Michal Pa¾ko: Le Tombeau de Rinaldo, Jozef Fupšo, Mgr. art.
Monika Ostrochovská, klavír (ZUŠ Bytèa)
12. Michal Matejèík: Svetlo, Sutter Sisters, harfové duo, Rakúsko
PaedDr. Marián Remenius, riadite¾ ZUŠ Rajec
Foto: archív ZUŠ
RAJÈAN 7-8/2011
Areál školského dvora Materskej školy na ul. Obrancov mieru
17. júna po 16. hodine nestíchol. Práve naopak. Do MŠ sa zaèali
schádza ockovia s demi i celé rodiny, aby spoloène strávili príjemné piatkové popoludnie a takto oslávili Deò otcov.
Prekvapením pre
deti bola naozajstná
Snehulienka a stanovištia, na ktorých sa deti
premiestòovali do krajiny trpaslíkov a pomáhali im plni úlohy.
Deti i ockovia sa
snažili splni èo najviac
úloh, za ktoré získavali
AKO SME OSLÁVILI DEŇ OTCOV
Popoludnie sa nieslo v športovom duchu, až kým sa nezaèala
vzduchom šíri vôòa grilovaných špecialít. Vtedy už väèšina
hladošov zamierila k obèerstveniu.
Spestrením a ukonèením zábavného popoludnia bola tombola,
z ktorej množstvo pekných cien potešilo viaceré rodiny a MŠ získala
pre deti finanèné prostriedky.
Týmto chceme rodièom poïakova za úèas na akcii, ktorú
pripravili uèite¾ky a pracovníèky MŠ pod vedením riadite¾ky Danky
Dubeòovej, výboru ZRŠ a sponzorom, ktorí prispeli vecnými cenami do tomboly, aby sa všetci v našej MŠ cítili príjemne.
žetóniky, ktoré si potom vymieòali v bufete za rôzne
sladké odmeny, oma¾ovánky a nálepky.
Všetky detské tvárièky
boli poma¾ované rôznymi
motívmi a z oèiek žiarila
spokojnos.
Kolektív uèiteliek MŠ Obrancov mieru v Rajci
3x foto: archív MŠ
SEZÓNA MINERÁLNEJ VODY BUDIŠ
Kúpalisko Veronika v Rajci pre svojich návštevníkov otvorilo svoje brány 4. júna.
V júli a v auguste je kúpalisko otvorené:
pondelok až piatok 9.30 – 18.00 hod.
a v sobotu a v nede¾u od 9.00 – 19.00 hod.
Na kúpalisku nájdete okrem 8 bazénov, pädráhovú šmýkaèku, malý tobogan, plážový volejbal a detské šmýkaèky.
Ku každej zakúpenej vstupenke dostanete minerálnu vodu Budiš 0,6 l zdarma.
2011
Vstupenka
Z¾ava – do 120 cm
Z¾ava – ZP
Vstup – do 90 cm
Vstupné
sobota – nede¾a
od 9.00 hod
EUR
6,00
5,00
4,00
od 15.00 hod.
EUR
5,00
4,00
4,00
Z¾avnené vstupné
pondelok – piatok
od 9.30 hod.
EUR
5,00
4,00
3,00
zdarma
Permanentky – len v hlavnej pokladni kúpaliska:
20 vstupov 85,00 €
30 vstupov 125,00 €
od 15.00 hod.
EUR
3,00
2,00
3,00
Šzá
Foto: Emit, s.r.o.
RAJÈAN 7-8/2011
ŠKOLA RODINNÝCH FINANCIÍ S OBÈIANSKYM ZDRUŽENÍM ARCUS
V súèasnosti sa takmer na každom kroku
stretávame s reklamami, ktoré nás presviedèajú o tom, aké dôležité je zabezpeèi si ten,
èi onen produkt, alebo využi výhodnú službu. A ak práve náhodou na to nemáme peniaze, môže nám pomôc pôžièka, ktorá je
dokonca aj bez poplatkov, bez ruèite¾a, alebo
môžeme využi ob¾úbené výhodné z¾avové
kupóny, èi iné akcie.
Aj vïaka rôznym marketingovým ahom
rastie zadlženos jednotlivých domácností, a
to predovšetkým v mladej populácii, ktorá sa
väèšinou nebojí riskova. Pod¾a aktuálnych
štatistík je znalos rizík a dlhodobých dôsledkov využívania jednotlivých produktov stále
relatívne nízka a aj preto je ve¾a rodín, ktoré
nie sú schopné spláca dlhy a dostávajú sa
tak do špirály dlhov.
Predchádza takémuto stavu sa snaží
projekt Škola rodinných financií (ŠRF).
Tento jedineèný program, ktorý vznikol vïaka finanènej podpore renomovanej britskej
finanènej spoloènosti Provident Financial,
ktorá projekt iniciovala v spolupráci s jednou
z najstaršej a najkvalitnejších inštitúcií tretieho sektora Nadácie pre deti Slovenska, má
za cie¾ nauèi úèastníkov ŠRF samostatne
ekonomicky myslie a zodpovedne rozhodova. Chce všetkým, ktorí o to majú záujem
pomôc, získa správne vedomosti a znalosti, aby mohli robi dobré rozhodnutia o svojich financiách, o svojom rodinnom èi osobnom rozpoète, aby si vedeli nájs možnosti
správneho investovania peòazí, ale informuje aj o rizikách spojených s krátkodobými
pôžièkami a spotrebnými úvermi, èi poradí
v oblasti h¾adania si práce alebo brigády.
Vïaka svojej 3-roènej ve¾kej úspešnosti
získal projekt Škola rodinných financií v tomto roku akreditáciu Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR, a tak sa stal ešte
ove¾a atraktívnejším, hoci podstata programu je hlavne v samotnom prínose pre absolventa.
Lektori Obèianskeho združenia Arcus
(OZ Arcus) si uvedomujú, že v dnešnej dobe
sa všeobecná gramotnos èloveka spája už
aj s jeho finanènou gramotnosou, preto sa
opä rozhodli spolupracova vo svojom vo¾nom èase na tomto bezplatnom finanènom
vzdelávaní, ktoré má vytvára predpoklady
pre to, aby bol èlovek vyzbrojený takými znalosami, vedomosami a hodnotovými postojmi, ktoré mu umožnia finanène zabezpeèi
seba a svoju rodinu a aktívne vystupova na
trhu finanèných produktov a služieb. Lebo
len finanène gramotný èlovek sa dokáže
orientova v problematike cien, peòazí a je
schopný zodpovedne spravova svoje osobné financie s oh¾adom na meniacu sa životnú
situáciu a rovnako nepod¾ahne tendencii
urobi unáhlené finanèné rozhodnutie, ktoré
by neprimerane zaažilo jeho ïalší život.
Tento fakt si uvedomujú aj tvorcovia koncepcie vzdelávania, a preto odporúèajú základným a stredným školám implementova
do školských vzdelávacích programov finanènú gramotnos. Jej úroveò bude dokonca
v roku 2012 súèasou medzinárodného testovania PISA. Predpoklad obstᝠdobre nielen v tomto testovaní, ale hlavne v praktickom živote pri finanèných rozhodnutiach získali žiaci škôl, ktorých riaditelia sa po minuloroènom úspechu ŠRF s OZ Arcus rozhodli
opä tento ve¾mi praktický program prispôsobený veku detí prinies svojim žiakom. Neocenite¾né poznatky z oblasti financií môžu
tak ihneï zaèa využíva v reálnom živote
žiaci 9. roèníka Základnej školy na Lipovej ul.
v Rajci, Základnej školy v Rajeckej Lesnej,
Základnej školy v Kamennej Porube, Základnej školy v Rajeckých Tepliciach, Základnej
školy na ul. Jarná v Žiline, Základnej školy
v Lietavskej Lúèke, ale aj dievèatá z Diagnostického centra v Lietavskej Lúèke. Ve¾kú
popularitu a záujem zaznamenal tradiène
tento projekt aj u žiakov Cirkevnej základnej
školy sv. J. Vianneyho a Gymnázia A. Škrábika v Rajci a u študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline. Rovnako úspešne bol tento program zrealizovaný lektormi nášho OZ Arcus aj v Združení obèanov
pre rozvoj aktivít mesta Detva Aktívne mesto, èi pre nezamestnaných a mamièky na
materskej dovolenke, ktorí sa do tohto programu v našom OZ prihlásili.
A ako hodnotia program samotní absolventi?
Matej Pekara: „Tento program sa mi ve¾mi
páèil. Vïaka nemu som si už priamo pri
jeho realizácii našiel brigádu na leto. A za
to som ve¾mi vïaèný. Èas prostriedkov si
urèite odložím tak, ako sme sa to uèili, ale
èas chcem investova do môjho vysnívaného bicykla.“
Ivan Horák: „Najviac sa mi páèila úloha, keï
sme mali rôznym osobám pod¾a ich potreby prideli správnu banku s ponukou urèitých druhov služieb. Pochopil som, že aj
banku si treba vedie vybra, nielen tovar
v obchode.“
Juraj Súkeník: „S rodièmi som sa dohodol na
mesaènom vreckovom, je to naozaj ove¾a
lepšie, ako si pýta zakaždým, keï nieèo
potrebujem, veï aj oni majú výplatu len
raz mesaène. Keï som povedal o tomto
programe mamine, skontaktovala sa
s lektorkou a vïaka jej pomoci si našla
prácu. Som naozaj ve¾mi rád, že aj v našej
škole sa robil tento program.“
Lenka Martinkovièová: „Hoci môj manžel zarába dos málo a ja mám len rodièovský
príspevok, vždy èas zárobku odkladal. Až
vïaka tomuto programu som pochopila,
že robí správne. A okrem iného som sa nauèila 5 spôsobov bezhotovostného platobného styku.“
Iveta Maljarová: „Najviac sa mi páèila ‚domáca úloha’, keï mal každý z nás overi ‚supervýhodnú’ ponuku nejakej finanènej inštitúcie. Aj keï nás táto úloha dos potrápila, výsledky, ktoré sme doniesli, nám poriadne otvorili oèi“.
Janka Ševèíková: „Nikdy som doma poriadne nesledovala výdavky rodiny a takmer
každý mesiac som si musela ‚pár eur’ požièa. Vïaka ŠRF si vediem rodinný rozpoèet, zistila som, kde robím chyby a dnes
dokážem už aj ušetri. Program som absolvovala minulý rok a tento rok som ho
odporuèila ïalším, lebo je naozaj ve¾mi
praktický. A osvedèilo sa mi aj denné odkladanie drobných centoviek do prasiatka.
Aj vïaka tomu sme mali na Vianoce krásny rodinný darèek.“
Obèianske združenie Arcus
2x foto: archív Arcus
RAJÈAN 7-8/2011
Profesor americkej Cordia University Eichard E. Carter na návšteve v Rajci
SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA
VZÁCNY HOSŤ NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH
Jubilanti júl 2011
65 rokov
Darina Moleková
70 rokov
Marta Mládenková
Jubilanti august 2011
80 rokov
Emil Rúèka
70 rokov
Ladislav Mikolka
87 rokov
Ján Bohdal
75 rokov
Ján Ulèák
88 rokov
Helena Zbyòová
80 rokov
Helena Buèeková
92 rokov
Jozef Slotta
89 rokov
Františka Nemèíková
Srdecne blahozeláme!
Narodil sa
Filip Demeter – jún
Zosobášili sa
Vladimír Lokšík a Libuša Martiniaková
Opustili nás
Ing. Ján Golier 1939 – 8. 6. 2011
Jaroslav Pekara 1965 – 17. 6. 2011
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov
BARSA V 2. LIGE
Posledný a najdôležitejší zápas sezóny
2010/11 v Žirafa lige Žilina hrala Barsa v sobotu 11. júna. Išlo o druhý barážový zápas
o zotrvanie do 2. ligy – prvý zápas skonèil remízou 3:3.
Foto: archív KMF
Úvodný gól dal hneï na zaèiatku súper,
ale už v 7. minúte sa dvoma gólmi ujala vedenia Barsa, ktoré si pred prestávkou ešte poistila. V druhom polèase zvýšila na rozdiel troch
gólov. Ïalšie „tutovky“ hráèi trestuhodne nepremenili a takmer na to doplatili. Súboj sa
zbytoène zdramatizoval po tom, èo Botafogo
v závere dvakrát skórovalo a náskok sa scvrkol na jeden gól. Barsania si zhlboka „odfúkli“
až 20 sekúnd pred koncom, keï využili rozho-
Foto - sprava: Mgr. Marián Kaòuch, R. E. Carter s manželkou
a Ondrej Mikuš, organista v Rajci
Zaèiatkom júna poctil návštevou Evanjelickú a.v. fíliu v Rajci uznávaný profesor Richard E. Carter, Th.D. s manželkou, ktorý už tretíkrát
trávi svoju dovolenku na Slovensku. Vzácneho hosa na Službách
Božích privítal zborový farár Mgr. Marián Kaòuch, ktorý prekladal aj
jeho ve¾mi zaujímavý príhovor a priblížil jeho rozmanitú životnú dráhu.
Richard E. Carter si vždy uvedomoval dôležitos vzdelávania sa,
a tak po skonèení teologického štúdia, popri práci farára v cirkevnom
zbore, si neustále dopåòal svoje vzdelanie. Získané poznatky využil
nielen na mnohých pôsobiskách v USA, ale aj na nieko¾koroènej misii
v Afrike. Svoje bohaté životné skúsenosti a vedomosti odovzdáva aj
napriek vysokému veku študentom na americkej Concordia Universite, St. Paul v Minnesote. A nezahá¾a ani poèas dovolenky. Na Slovensku viedol už mnoho zaujímavých seminárov a workshopov a v poslednú májovú nede¾u bol kazate¾om na Službách Božích v evanjelickom a.v. chráme v Žiline. Obohacujúce sú nielen jeho verejné vystúpenia, ale aj neformálne stretnutia, z ktorých zasa on èerpá inšpiráciu
pre svoju prácu.
Text a foto: Evanjelická a.v. fília v Rajci
denú obranu protivníka mohli s naplno radova
z postupu do 2. Žirafa ligy. Barsa – Botafogo
5:3 (3:1).
Hráèi Barsy v sezóne 2010/11: Martin Židek, Karol Židek, Martin Zadòan, Maroš Zadòan, Jozef Oèko, Jozef Pekara, Tomáš Hollý,
Tomáš Ligas, Juraj Vavrík, Jakub Pekara, Branislav Valach, Ján Mlynár, Jakub Grupáè, Ján
Štrba.
Mestská liga v Rajci
3. kolo
Jasenove – Red Wings 2:7 (0:4): F. Bakovka, E. Ïurec – Jak. Rybár 2, O. Dúbravka 2, J. Škorvaga, V. Zmrhala
Barsa – Gunners 1:4 (0:1): M. Zadòan –
B. Michalec 2, J. Miko, S. Pekný
4. kolo
Red Wings – Barsa 1:4 (1:1): V. Zmrhala
– J. Vavrík 2, M. Zadòan 2
Deportivo – Jasenové 10:0 (3:0): J. Pekara 4, M. Hulín 3, Š. Dávidik 2, I. Majerèík
5. kolo
Barsa – Deportivo 1:6 (1:4): T. Ligas P. Hájek 3, K. Dudák 2, M. Macura
Gunners – Red Wings 6:5 (4:2): E. Kašuba 2,
J. Zmrhala, B. Michalec, J. Miko, S. Pekný – F.
Rybár 2, P. Kasman, M. Kasman, vlastný
6. kolo
Gunners – Deportivo 2:4 (1:2): B. Michalec,
M. Krajèoviech – K. Dudák 2, M. Hulín, J. Pekara
Barsa – Jasenové 3:3 (2:3)
J. Mlynár 2, J. Vavrík – M. Janík, M. Adamec,
Š. Dubec
7. kolo
Jasenové – Gunners 2:5 (1:1): F. Bakovka
ml., M. Janík – J. Miko 2, J. Zmrhala, B. Michalec, S. Pekný
Predohrávky:
Red Wings – Deportivo 5:6 (1:4): F. Rybár 2,
V. Zmrhala, M. Kasman, O. Dúbravka – J. Pekara 2, Š. Dávidík 2, M. Macák, P. Veselý
Barsa – Gunners 4:3 (1:1): T. Ligas 2, B. Valach, T. Hollý – S. Pekný, M. Krajèoviech, J. Miko
Deportivo – Jasenové 9:5 (4:4): Š. Dávidík 3,
L. Veselý 3, M. Macák, M. Hulín, vlastný –
R. Bado 3, M. Adamec, M. Mišiak
Tabu¾ka po 7. kole
1. Deportivo
7
2. Gunners
7
3. Barsa
6
4. Red Wings
5
5. „12“ Jasenové 7
7
4
2
1
0
0
0
2
0
2
0
3
2
4
5
54:19 21
28:23 12
16:20 8
20:32 3
16:41 2
Najlepší strelci: Karol Dudák 12, Jozef
Pekara 12, Štefan Dávidík 8 – všetci traja Deportivo a Jozef Miko Gunners 6 gólov.
Príïte si pozrie zápasy ML a povzbudi
nás. Hráva sa v areáli FK Rajec pri tenisových
kurtoch vždy v sobotu: 16. júla a 23. júla od
16.30 hod., 6. augusta a 20. augusta od 17.30
hod. 27. augusta od 18.00 hod.
Viac info na www.kmfrajec.webnode.sk .
Blahoželáme mužom a dorastencom FK
Rajec k postupu do vyšších súaží!
KMF Rajec
RAJÈAN 7-8/2011
Najväèšia športová akcia nielen v Rajci, ale aj v Žilinskom regióne sa blíži
KRÁSNA ŠPORTOVÁ SLÁVNOS
Rajecký maratón nie je ¾ahký. Tak ako
nemôže by nikdy ¾ahká tra dlhá 42 195 metrov, èo všetci vyznávaèi maratónu ve¾mi dobre poznajú. Je považovaný za najlepšie zorganizované bežecké podujatie na Slovensku. Právom získal opä ocenenie medzi bežeckými podujatiami stredného Slovenska –
Bežecký diamant za rok 2010.
Èi prídete do Rajca prvý, alebo dvadsiaty
ôsmykrát, atmosféra je vždy jedineèná. Keï
sa predierate pomedzi ¾udí, aby ste sa dostali na štart, cítite na sebe oèi tých, ktorí vám
prajú, obdivujú vás, prežívajú to s vami, ale
možno aj oèi tých, ktorí sa k vám o rok pripoja
a to je nádherné i zmrazujúce zároveò.
Dokážeme aj v tomto roku pripravi jedineènú atmosféru bežcom, divákom a všetkým zúèastneným na Rajeckom námestí?
Urèite, veï je to v nás už 28 rokov.
História Rajeckého maratónu je
zapísaná, nepýta sa, ale sleduje
každý roèník. Pripravuje ho Pavol
Uhlárik s tými, na ktorých sa môže
spo¾ahnú, a to je väèšia èas rodiny
a tiež dobrovo¾níkov a rajeckých
bežcov. Pri tak ve¾kej akcii, ktorá z 20
bežcov narástla na takmer 700, musí
by jasná disciplína a aj spolupráca.
Rajecký maratón sa stal súèasou
každej bežeckej rodiny a všetkých,
ktorí okolo neho robia. Opä sa treba
naštartova a urobi všetko preto,
aby ostal taký, ako ho poznáme.
Sprievodnými akciami Rajeckého maratónu sú 5. roèník Rajeckého
polmaratónu (21 097,5 m) s obrátkou vo Faèkove, 7. roèník In-line
korèuliarov (22 100 m) cie¾ je v rázovitej obci Èièmany a MZ Pneu beh okolo
Rajca, kde najmenšie deti bežia 400 metrov
a staršie deti a dospelí 2 kilometre v rámci
maratónskeho okruhu mestom.
Do Rajca chystajú traja verní, ktorí majú
zatia¾ všetkých 27 roèníkov sú to Marián Michalík, Marián Haluza a František Kupèo.
Pravidelne prichádzajú hviezdy slovenského
bežeckého športu – Peter Tichý, Pavol Blažek, Vladislav Lipovský, Imrich Magyár,
Marcel Matanin Koneèný. Naše želiezko
v ohni z domáceho klubu je Ondrej Veselovský. V Bratislave zabehol ako tretí najlepší
Slovák s èasom 2:39. Jeho príprava sa sústreïuje práve na Rajec. Sú tu však aj ïalší
výborní bežci: Tamás Tóth z Maïarska,
Etiópèan žijúci v Maïarsku Ashenafi Erkolo, Èech Tomáš Ondráèek, z Ukrajiny Konstantin Železov a Alexander Chesnokov.
Zo žien je to Katalin Farkas z Maïarska,
Sylvia Sebastian zo Žiliny, dlhoroèná výborná vytrvalkyòa a ultramaratónkyòa Evka
Seidlová z Tlmáè. V minulom roku v Rajci
bežalo 17 žien. Polmaratón si príde zabehnú minuloroèný víaz Attila Hegyalji z Maïarska, Tibor Šahajda z Košíc, Juraj Vitko
z Kysuckého Nového Mesta, Dana Janeèková z Nových Zámkov a Ján Sokol z Èeskej republiky.
Rekordy Rajeckého maratónu držia
Sergej Janenko z Ukrajiny (2:21:41) a Anna
Balošáková (2:48:51) a rekordy v polmaratóne Robert Rolko (1:12:06) a Sylvia Hvolková (1:25:38).
Beža budú aj domáci favoriti z klubu:
Zdeno Koleda bežec do vrchu, ktorý by
radšej vybehol 5-krát na K¾ak, ako bežal maratón, ale domáce prostredie ho zaväzuje.
Urèite nastúpi Vlado Rybár, Jaro Stupòan
èi Bertin Galoviè. Prihlásená je aj Marcela
Holá-Bieliková, ktorá sa na bežeckú dráhu
vracia po materskej dovolenke – Rajec má
zabehnutý za 3:11. V polmaratóne uvidíte
našich nových bežcov Patrika Holešu, Jána
Šimeka, Vladimíra Hromadu, ktorých
maratón oslovil a zaèali poctivo s tréningom.
Pred rokom na Rajeckom maratóne si dali
záväzok, nevzdali sa svojho sna a v auguste
sa postavia na štart. Aj Peter Prokopoviè je
jeden z tých, ktorý chcú posunú svoj rekord,
ale všetko ukáže až deò D. Medzi domácich
favoritov patrí aj Rastislav Galoviè (2:36),
ktorý má v tomto roku pauzu, ktorá mu však
môže len prospie a opä môže prekvapi.
Veríme, že aj ïalšej skupine z Rajca KACIR,
tak ako v minulom roku i teraz podajú pekné
výkony a rozšíria svoje rady. Tešíme sa na
všetkých.
Rajeckí milionári sú bežci, ktorí v rámci
Rajeckého maratónu zabehli 1 milión metrov
– Marián Michalík, Marián Haluza, František
Kupèi, Alexander Simon a domáci Jozef
Stupòan.
Ve¾ká vïaka patrí našim stálym sponzorom, ktorí celé roky stoja pri nás a aj napriek mnohým problémom ostali a zapojili sa
opä. Medzi tých najväèších patria SSE Žilina, SLSP, Garmin, Lesotrans, Vinuta Rajec,
MZ Pneu Žilina, ROSS Rajec, Kofola Rajec,
META-GAS, Pivovar Èierna Hora, Žilinský
samosprávny kraj.
Dôležitá je spolupráca s Mestom Rajec,
ktoré finanène podporuje nielen maratón, ale
prispieva na športovú èinnos bežcov. Množstvo ïalších sponzorov a dobrovo¾níkov, ktorí tu už majú svoju pozíciu a miesto a bez váhania sa púšajú do organizaènej práce.
Èo všetko musí obetova bežec na „imaginárny oltár“, aby zabehol èi už špièkový
alebo amatérsky maratón? Popri svojom zamestnaní, rodine, povinnostiach a záujmoch
musí nabeha to¾ko, aby to staèilo na zdolanie maratónu. Každý deò musí vybehnú na
svoju dávku kilometrov. Je jasné, že v každom poèasí, èi je horúèava, zima, dážï, neda sa odradi, znechuti, neustále h¾ada
v sebe motiváciu a nabíja sa novou a novou
silou a energiou. Kde to tí bežci berú, ako je
to možné všetko zosúladi a najmä v rodine.
Èo je to medzi bežcami, vytrvalcami, èo iným
nie je známe, èasto nepochopite¾né? Èo je
také priahujúce a magnetizujúce na tom
maratóne? Vyskúšajte to a všetko bude
zázraène fungova. Maratón je v porovnaní
ako sám život, len ho zvládnu s rozumom.
Je to o disciplíne, úcte, pokore, pevnej vôli,
zdravom odhodlaní, ktorých je dnes ve¾mi
málo a svetu chýbajú. A tak sa rozhodnime a
bežme s rozumom, zvládnime ten náš maratón aj na trati aj v živote.
Všetci beháme kilometre, len
aby ich bolo èo najviac a v tom je
naša nádej v dobrý výkon. Akosi
však zabúdame, že pred každým
takýmto behom sa treba rozcvièi,
pripravi telo na záaž. Èlovek ako
bežec sa môže ve¾a uèi od iných
živoèíchov, napr. od psa a maèky.
Pozorovali ste už niekedy, ako sa
správajú predtým, než sa rozbehnú? Najskôr predklonia hlavu a
chrbát vysunú dohora, chví¾u zostanú a potom sa vystrú (maèací chrbát). Natiahnu sa napnú svaly, ktoré
hneï využijú. To by sme si mali pamäta a zranenia sa nám budú vyhýba. Je to pre nich prirodzené a
malo by to by prirodzené pre každého bežca. Streèing robí zázraky.
Zvyšuje sa ním rozsah svalovej a
kåbovej pohyblivosti, pomáha nám vo¾nejšie
sa pohybova a zvládnu prechod od telesného pokoja k energickému pohybu, uvo¾òuje napätie svalov a hlavne vo ve¾kej miere
zabraòuje zraneniam. (kniha Od džogingu
po maratón)
Veríme, že Rajecký maratón vás opä
osloví, veï nie je len o behu. Je to rados,
úsmev a nadšenie, ktoré sa sústredia do
sàdc všetkých nás, aby sme ich mohli poda
každému, ktorí so Rajca v tento deò zavítajú.
Po preteku zábava nekonèí, je tu Rajecký
maratón, kultúrne a sprievodné akcie pre
dospelých aj deti a diskotéka do tretej hodiny rannej, ktoré pre vás pripravilo Mestské
kultúrne stredisko Rajec. Opä nás èaká
krásna športová slávnos, na ktorú vás srdeène pozývame èi ako divákov alebo bežcov. Sme presvedèení, že neo¾utujete. Veríme, že odmenou pre vás budú kvalitné výkony, dobrá nálada, pohoda, zaujímavý
kultúrny program a tá správna športová
atmosféra, na ktorú sa nezabúda.
Všetko o maratóne sa dozviete na
www.rajeckymaraton.sk
MK Rajec, JKŽ
Foto: K. Kalmová
RAJÈAN 7-8/2011
FUTBALOVÉ MUŽSTVÁ POSTÚPILI DO VYŠŠÍCH SÚŤAŽÍ
Po eufórii z postupu mužov do 5. ligy Stredoslovenského futbalového zväzu SK Sever a dorastencov do 3. ligy dorastu. Je potrebné zhodnoti úèinkovanie našich mužstiev ako celku.
MUŽI už po jesennej èasti súaže ukázali, že nielen osobnosti, ale
hlavne kolektívny duch a dobrá partia dokázali vyburcova všetkých
hráèov k výborným výkonom a zodpovednému prístupu nielen v zápasoch, ale aj v tréningovom procese.
O výkonoch mužstva sa vyjadril aj ich tréner Rastislav Kalina:
„Káder mužstva sa oproti minulému roèníku výrazne obmenila. Vrátili sa
hráèi z hosovania – Marek Mazák, Jozef Pekara, Raso Kalina (hrajúci
tréner) a hráèov, ktorých sa nám podarilo získa poèas jesennej èasti
súaže sa postupne podarilo zabudova do mužstva (Michal Klec, ¼ubomír Pitner, Jaroslav Kaštan, Michal Belan a Peter Šupina, ktorý je so 14
gólmi najlepším strelcom) výraznom mierou pomohli k postupu. Vytvorila sa ve¾mi dobrá partia hráèov, ktorí ve¾mi zodpovedne pristupovali
k tréningovému procesu èo sa odzrkadlilo v samotných zápasoch. Hra
mužstva sa zlepšovala od zápasu k zápasu. Na konci jesennej èasti sa
nám podarilo dosta na èelo tabu¾ky, ktorú až na úvodný zápas jari, kde
sme prehrali s našim najväèším rivalom Terchovou 1:0, podarilo udrža
až do konca. Šnúrou desiatich víazných zápasov sme si potvrdili postup do krajskej súaže.
Do nasledujúcej sezóny zostáva nezmenený káder, ktorý sa doplní
o vlastných odchovancov, ktorí skonèili v doraste a dúfame, že sa nám
ich postupne podarí zabudova do mužstva. Kvalitnou a zodpovednou
hrou sa nám podarilo pritiahnu vo väèšom množstve aj divákov, ktorí
nás podporili nielen v zápasoch na domácej pôde, ale aj v zápasoch,
ktoré sme hrali u súperov. Do ïalšej sezóny si nekladieme ve¾ké ciele,
predovšetkým chceme dobrou hrou bavi našich verných fanúšikov.“
Tabu¾ka: I. trieda dospelí
1. FK Rajec
2. FK Terchová
3. TJ Horný Hrièov
4. TJ Považan – Nezbudská Lúèka
5. ŠK Dolný Hrièov
6. ŠK Štiavnik
7. TJ Višòové
8. TJ Divinka
9. 1. FK Zástranie
10. VTJ Rajecké Teplice – Konská
11. Jednota Bánová B
12. Považský Chlmec
13. Družstevník Rašov
14. OFK Teplièka nad Váhom
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
19
18
12
11
10
11
10
10
10
8
9
8
8
9
4
6
4
7
7
2
4
3
2
6
2
5
5
1
3
2
10
8
9
13
12
13
14
12
15
13
13
16
62:25
70:24
56:46
40:39
43:38
48:58
37:49
42:51
54:48
51:56
37:50
43:58
35:53
38:61
61
60
40
40
37
35
34
33
32
30
29
29
29
28
Foto: S. Kalma
MUŽSTVO DORASTU, ktoré viedol poèas celého roèníka Pavol
Kumanèík, bolo po jesennej èasti na èele tabu¾ky. Aj jarnú èas súaže
zaèalo ve¾mi dobre, ale potom sa striedali dobré výsledky zo slabšími.
Ku koncu však zapli obrátky naplno a celú súaž s preh¾adom vyhrali.
Tréner dorastu Pavol Kumanèík: „Jarnú èas súaže sme nadviazali na dobré výkony z jesennej èasti a po troch víazných zápasoch
prišli nevýrazné výkony a stratili sme 6-bodový náskok. Ale na naše
šastie aj naši konkurenti podávali striedavé výkony a zlepšená hra
v závereèných kolách nám zabezpeèila, že sa nám podarilo celú súaž
vyhra výrazným náskokom 9 bodov. S výkonom mužstva za celú sezónu som spokojný, keby chlapci hrali disciplinovane, a v dvoch prípadoch
aj dodržiavali životosprávu, mohli sme súaž vyhra s ove¾a väèším
rozdielom bodov. V mužstve boli výrazné osobnosti ako brankár Mao
Fraštia, v útoku Robo Židek – najlepší strelec z 15 gólmi, Michal Adamec, ale aj ïalší hráèi, ktorí striedali vynikajúce výkony zo slabšími.
Sklamaním pre mòa bol postoj talentovaného Tomáša Sudora, ktorý po
druhom jarnom zápase opustil mužstvo bez vysvetlenia.
V budúcej sezóne nás èaká ve¾a tvrdej práce v tréningoch aj zápasoch. 3. liga je predsa len nieèo iné, ako sme boli doteraz zvyknutý. Potrebujeme doplni káder o nieko¾kých hráèov a hlavne brankárov. Nako¾ko v 3. lige potrebujeme aj mladší dorast treba doplni aj realizaèný tím.
Budeme sa snaži neurobi si svojimi výkonmi hanbu v tejto kvalitnej súaži. Ïakujeme všetkým naším fanúšikom za ich povzbudenie a vedeniu klubu za podporu.“
Tabu¾ka: IV. liga dorast – Sever
1. FK Rajec
2. Máj Èernová
3. Tatran Krasno nad Kysucou
4. Družstevník Hôrky
5. 1. OFC Liptovské Sliaèe
6. ŠK Závažná Poruba
7. FK Predmier
8. Oravan Oravská Jasenica
9. OŠK Baník Stráòavy
10. Cementáreò Lietavská Lúèka
11. ŠKM Liptovský Hrádok
12. FK Slovan Trstená
13. FK Polom Raková
14. FK Terchová
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
17
14
13
14
12
12
11
11
10
10
9
8
8
1
4
4
6
2
6
4
6
6
7
3
4
5
2
5
5
8
7
10
8
10
9
9
9
13
13
13
16
20
66:33
79:39
65:29
75:63
60:55
50:47
58:32
46:49
44:48
58:58
71:68
40:58
39:84
34:122
55
46
45
44
42
40
39
39
37
33
31
29
26
8
MUŽSTVO STARŠÍCH A MLADŠÍCH ŽIAKOV po problémoch
s trénerom starších žiakov nakoniec viedol František Rojík za výraznej
pomoci vedúceho mužstiev mladších a starších žiakov Františka Fraštiu malo jedinú ambíciu, a to udrža sa v súaži, èo sa im podarilo.
O ambíciách starších a mladších žiakov hovoria František Rojík a
František Fraštia: „Zimná príprava pred jarnou èasou zaèala 15. januára v telocvièni. Od konca februára sme zaèali s prípravou aj vonku.
Poèas prípravy sme zohrali nieko¾ko prípravných zápasov. Žia¾, jarná
èas nenaplnila oèakávania zlepšenia herného prejavu i postavenie
v tabu¾ke. Poèas zimnej prípravy sa pri mužstve vystriedali dvaja tréneri, ktorí èinnos zanechali. A tak starší žiaci zostali týždeò pred súažou
bez trénera. Mužstvo prebral tréner mladších žiakov F. Rojík, ktorý
trénoval obidve mužstva súèasne s vedúcim oboch mužstiev F. Fraštiom. Mužstva podávali slabšie výkony s dobrými. A to sa odzrkadlilo aj
vo výsledkoch. Nakoniec sa nám podarilo hlavný cie¾, ktorým bolo 12.
miesto a udržanie sa v súaži, dodrža. Osobitne treba poïakova Františkovi Fraštiovi zato, že sa dokázal postara o chod žiakov ako celku.“
Tabu¾ka: II. liga starší žiaci – Sever
1. ŠK Belá
2. Tatran Oravské Veselé
3. Kinex Bytèa
4. TJ VTJ Rajecké Teplice
5. Oravan Oravská Jasenica
6. ŠK Tvrdošín
7. FC Lokomotíva ŽOS Vrútky
8. Slovan Skalité
9. Družstevník Dlhá nad Oravou
10. FK Slovana Trstená
11. Fatran Varín
12. FK Rajec
13. TJ Štart Ve¾ké Rovné
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
21
16
16
14
13
11
9
8
10
7
6
7
0
0
4
3
3
5
2
3
2
2
4
5
2
1
3
4
5
7
6
11
12
14
12
13
13
15
23
127:19 63
85:29 52
61:24 51
64:42 45
59:31 44
54:47 35
40:59 30
55:61 26
49:83 26
41:69 25
34:50 23
24:61 23
15:133 1
Treba oceni svedomitú a zodpovednú prácu Františka Fraštiu, za
èo mu treba poïakova. Vïaka patrí aj prezidentovi klubu Ing. Jánovi
Rybárikovi, ktorý svojou aktivitou výrazne pomohol k úspechu tohto klubu, ale aj všetkým, ktorí pomáhali pri nároènej práci v klube.
J. Janík
RAJÈAN 7-8/2011
KORDOVÁNKY
OPÄŤ MAJSTERKY SLOVENSKA!
Pre mnohých to bol obyèajný víkend. Pre nás, mažoretky Kordovánky, jeden z najdôležitejších. V Púchove sa totiž 18. a 19. júna
konali Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe.
V sobotu sa konala súaž malých formácií. V obrovskej konkurencii sme si dokázali vybojova dva cenné tituly. Titul Majstrov
Slovenska v kategórii Mix junior a titul 1. vicemajstrov Slovenska
v kategórii Mix senior.
Po takomto úspešnom dni sa nám ¾ahšie
vracalo domov nabra
sily na ïalší súažný
deò. V nede¾u sa pre
škaredé poèasie celá
súaž presunula na
miestny zimný štadión.
Nasledovalo už tradièné èesanie, ma¾ovanie,
obliekanie, proste príprava na zaèiatok súaže. Po slávnostnom
nástupe, kde sa v plnej
paráde predviedli stovky mažoretiek, sa koneène zaèalo súaži.
Naše juniorky predviedli úžasné palièkové
aj pom-pomové defilé.
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
ÏAKUJE
Základnej umeleckej škole Rajec a Po¾ovníckemu
združeniu Mladý háj za spoloènú výstavu
a Klubu priate¾ov motoveteránov
za výstavu motocyklov
POZOR ZMENA!
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
oznamuje, že od 27. 6. do 4. 9. 2011
je zmenená pracovná doba
v MsKS Rajec a v Mestskej knižnici pri MsKS Rajec:
pondelok – piatok 8.00 – 16.00 hod.
Nasledovalo defilé senioriek a obedná pauza na naèerpanie ïalších síl na pódiové choreografie.
Naše juniorky predviedli nádhernú palièkovú zostavu a
neskôr všetkých oèarili aj tou pom-pomovou. Ako posledné z celej súaže sme na pódium vystúpili my. Ani sme sa
nenazdali a už bol koniec. Znovu sme všetky nastúpili. Pri
pustení závereènej hudby sa všetky mažoretky na chví¾ku
odviazali. Ako jedna ve¾ká mažoretková rodina si spolu
zatancovali a užili si posledné sekundy pred vyhlásením
výsledkov. A potom to prišlo. Kordovánky – juniorky sa
stali 1. vicemajsterkami Slovenska v kategórii ve¾kých
formácií pom-pom. Nasledovali nekoneèné sekundy èakania. Chceli sme obháji minuloroèný úspech. Lebo získa titul je ažké, avšak obháji ho – ešte ažšie. Naše
spojené malíèky a sklonené hlavy naznaèovali ve¾ké na-
pätie a obrovské oèakávanie. Asi každý si vie predstavi tú obrovskú
rados, keï moderátor vyhlásil, že sme sa stali Majsterkami Slovenska. Nejednej z nás vyhàkli slzy šastia. Bola to nádherná chví¾a.
Ve¾ké ÏAKUJEM patrí našej vedúcej a trénerke Zuzke Rizmanovej, ktorá nám venuje takmer všetok svoj vo¾ný èas. Tiež trénerkám junioriek Majke Mièechovej, Kajke Turzovej, Anièke Rolinèinovej, Žanetke Slyškovej a Mirke Turancovej, lebo pod ich vedením
dosahujú naše mladšie dievèatá obrovské úspechy. Ve¾ké ÏAKUJEM tiež patrí rodièom a všetkým, èo nás prišli povzbudi osobne,
alebo na nás mysleli doma a za podporu ÏAKUJEME aj mestu Rajec.
Súažná sezóna sa pre nás nekonèí. Na konci augusta nás èakajú Majstrovstvá Európy 2011 v chorvátskom Poreèi... Držte nám
palce J .
JP – Kordovánky
3x foto: archív Kordovánok
OZNAM PRE PRISPIEVATEĽOV
Obraciame sa na vás s ponukou o spoluprácu pri tvorbe
mesaèníka Rajèan. Radi vás medzi sebou privítame ako dopisovate¾ov a vaše príspevky radi uverejnime.
Uzávierka septembrového èísla je 20. augusta 2011
Príspevky aj s fotografiami nám dodajte v elektronickej podobe. Bližšie informácie dostanete v MsKS Rajec:
tel. è.: 041/ 542 47 03, e-mail: [email protected]
PROSBA
Nemáte doma FOTOGRAFIU niektorého RAJECKÉHO RODÁKA,
èi zaujímavé FOTOGRAFIE RAJCA?
POMÔŽTE OBOHATI ARCHÍVNU ZBIERKU MESTSKÉHO
KULTÚRNEHO STREDISKA RAJEC A MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI
Fotografie Vám po zoskenovaní vrátime
alebo založíme do zbierok Mestského múzea v Rajci
redakcia
RAJÈAN 7-8/2011
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
A SPOJENÁ ŠKOLA, ROSINSKÁ CESTA ŽILINA
h
VÁS POZÝVAJÚ NA VÝSTAVU
PRÁCE MLADÝCH REZBÁROV
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
ŠTUDENTOV STREDNEJ ODBORNEJ
ŠKOLY DREVÁRSKEJ V ŽILINE
K
VÁS POZÝVA NA PREDAJNÚ VÝSTAVU
KERAMIKA – HARONIKA
29. 6. – 26. 7. 2011
Rastislav Haronik – keramikár,
zberate¾ ¾udového umenia a remeselných výrobkov
VÝSTAVNÁ SIEÒ
RADNICE V RAJCI
27. 7. – 22. 8. 2011
Výstavná sieò Radnice v Rajci
MESTSKÉ
KULTÚRNE
STREDISKO
RAJEC
jún –– august
august Námestie
Námestie SNP
SNP
jún
13. 8. VE¼KÝ RAJECKÝ DEÒ
sobota
RAJECKÉ LADISLAVSKÉ HODY
24. 6.
Koncert populárnej hudby, ZUŠ Rajec
15.00 hod.
piatok
g
g
26. 6.
nede¾a
Zraz historických motoriek
od 14.00 hod.
Stranianka, dychová hudba
a Bitarovianka, spevácka skupina
Rosa, country folková skupina
28. 8. ROZLÚÈKA
nede¾a
2. 7. RAJROCKFEST
Sobota
3. roèník Rajeckého
rockového festivalu
pondelok – nede¾a
15.00 hod.
S PRÁZDNINAMI
Salveo, taneèný odbor ZUŠ Rajec
ABC Dance, hudobná skupina
19.00 hod.
futbalový štadión
11. 7. – 17. 7. RAJECKÉ
od 8.00 hod.
Rajecký jarmok, Rajecký maratón
Stranianka, dychová hudba
mažoretky Kordovánky
Repete návraty – Martin Jakubec
Rovòan, folklórny súbor
Farizeo, hudobná skupina
Horská Chata, rocková skupina
Zuzana Smatanová
Discoshow s Miòom
21.30 hod.
LETNÉ KINO
filmová prehliadka èeských filmov
RAJECKÉ KULTÚRNE LETO 2011
MESTO RAJEC
MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO RAJEC
MARATÓN KLUB RAJEC
vás pozývajú na
j
h
j
:
ÚÈINKUJÚ
8.00 hod. ZAÈÍNAME , dychová hudba STRANIANKA
9.00 hod. mažoretky KORDOVÁNKY – taneèné defilé
10.00 hod. ŠTART Rajeckého maratónu
10.30 hod. REPETE NÁVRATY – Martin Jakubec
13.30 hod. folklórny súbor ROVNAN
15.00 hod. VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV
17.00 hod. hudobná skupina FARIZEO
18.00 hod. rocková skupina HORSKÁ CHATA
19.30 hod. ZUZANA SMATANOVÁ
21.00 – 03.00 hod. DISCO SHOW s Miòom
NÁMESTIE
ESTIE SNP
sobota
3. 8.
1
8. 2011
13.
RAJECKÝ J ARMO K R AJECK Ý
MARATÓN
Mestské noviny Rajèan, založené v roku 1957, vychádzajú jedenkrát mesaène. Vydáva Mestský úrad Rajec. Adresa redakcie, inzercia: Mestské kultúrne
stredisko Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, tel.: 041/542 47 03, e-mail: [email protected] ; [email protected] . Redakcia si vyhradzuje právo kráti príspevky. Uverejnené názory sa nemusia zhodova so stanoviskom redakcie. Príspevky sa prijímajú do 20. v mesiaci. Tlaè: MsKS Rajec.
Registrované Okresným úradom v Žiline pod èíslom OÚ-7/2001. ISSN 1210-1966. EV 2875/09
Cena 0,50 €
Download

V TOMTO ČÍSLE SI PREČÍTATE: