Základná škola s materskou školou Bolešov
PLÁN PRÁCE MATERSKEJ ŠKOLY
na školský rok
2013/2014
Spracovala: …...............................
Gabriela Kvasnicová
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
…...................................
Mgr. Alena Paličková
riaditeľka ZŠ s MŠ
Plán práce bol
prerokovaný pedagogickou radou konanou dňa
….......30.09.2013..................
Bolešov september 2013
OBSAH
Úvod
Východiská plánu práce
1. Informácie o škole
– Charakteristika a zameranie školy
– Mená vedúcich a ostatných zamestnancov
– Údaje o počte detí v materskej škole
2. Hlavné a čiastkové ciele PP a ich konkretizácia
2/1 Ciele vo vzťahu k deťom
2/2 Ciele vo vzťahu k rodičom
2/3 Ciele vo vzťahu k inštitúciám
2/4 Ciele vo vzťahu k zamestnancom
2/5 Ciele vo vzťahu k riadiacej činnosti
3. Kontrolná činnosť v materskej škole
3/1 Plán kontrolnej činnosti
3/2 Plán hospitačnej činnosti
4. Plán pedagogických rád
5. Plán prevádzkových porád
6. Plán aktivít v MŠ na školský rok 2013/2014
7. Plán mimoškolských aktivít pedagogických zamestnancov
8. Plán spolupráce s rodinou
9. Plán spolupráce so základnou školou
10. Plán spolupráce s inými organizáciami
11. Prílohy
– plán MZ
– plán výchovy k manželstvu a rodičovstvu
– plán prevencie šikanovania a týrania detí
– plán boja proti obezite
– plán boja proti drogám
– plán prevencie a ochrany práv dieťaťa
– koncepčný zámer rozvoja materskej školy na roky 2011 - 2015
Úvod
Plán práce školy pre školský rok 2013/2014 je tvorený na základe evalvácie
dosiahnutých výsledkov za predchádzajúce obdobie. Na pedagogickej rade boli výsledky
vyhodnotené, analyzované a navrhnuté nové ciele a úlohy. Tie boli dané do súladu s
požiadavkami POP MŠ SR. Pri plánovaní cieľov sme vychádzali aj z aktuálnych, reálnych
možností, materiálneho vybavenia a podmienok našej školy. Jeho cieľové úlohy sú zamerané
vo vzťahu k deťom, rodičom, zamestnancom školy, ako aj k iným inštitúciám.









Jeho cieľom je
slúžiť zamestnancom i rodičom a informovať ich o našom zameraní a cieľoch práce
slúžiť pre skvalitnenie edukačných činností
slúžiť pre skvalitnenie spolupráce s rodinou a inými inštitúciami
slúžiť na skvalitnenie riadiacej práce
slúžiť na odhaľovanie skrytých rezerv
Východiskové dokumenty
Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkov, úrovni riadenia, o personálnom a
materiálnom zabezpečení za školský rok 2012/2013
Pedagogicko-organizačné pokyny pre školský rok 2013/2014
Štátny vzdelávací program ISCED 0
Školský vzdelávací program „Kolotoč“
1. Informácie o škole
Charakteristika a zameranie školy
Materská škola v Bolešove bola uvedená do prevádzky 1.9.1980, k 1.1.2004 prešla do
právneho subjektu so ZŠ Bolešov pod názvom Základná škola s materskou školou Bolešov.
Zriaďovateľom je Obecný úrad Bolešov.
Od 1.9.2013 je materská škola trojtriedna, nakoľko sa dala do prevádzky tretia trieda
v základnej škole, kde sú zaradené 5 – 6 ročné deti.
Sme materskou školou s celodennou výchovou a vzdelávaním a poskytujeme
predprimárne vzdelávanie spravidla deťom vo veku od troch do šiestich rokov, výnimočne
možno prijať i mladšie deti. Poskytujeme aj možnosť poldenného zaškolenia v rozsahu
štyroch až päť hodín denne v dopoludňajšom čase. Prijatiu dieťaťa do materskej školy môže
predchádzať adaptačný pobyt dieťaťa po dohode rodiča s triednymi učiteľkami.
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti intelektuálnej, telesnej,
morálnej, sociálno-emocionálnej, estetickej, rozvíja zručnosti a schopnosti detí a utvára
predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje dieťa na život v spoločnosti s ohľadom na
vekové a individuálne osobitosti detí. Rozvíja osobnosť dieťaťa tak, aby každé dieťa bolo
schopné pracovať, hrať sa, vzdelávať sa v konkrétnom sociálnom prostredí. Zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu „Kolotoč“. Sme materskou
školou s environmentálnym zameraním, ktoré je rozšírené doplňujúcimi projektami „Po
stopách veveričky“, „Gilianka“. Ďalším projektom je aj projekt „Bezpečná škôlka“ a
krátkodobé projekty „Veselé zúbky“, „Detská olympiáda“.
Mená vedúcich a ostatných zamestnancov
Riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov
Mgr. Alena Paličková
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
Gabriela Kvasnicová
Trieda „Mravčekov“
Iveta Kobelová – triedna učiteľka
Ing. Jaroslava Mičudová
Trieda „Včielok“
Gabriela Kvasnicová – triedna učiteľka
Mgr. Zuzana Mončeková
Trieda „Sovičiek“
Mária Kurusová – triedna učiteľka
Mgr. Lenka Hrudkayová
Vedúca školskej jedálne
Mária Prekopová
Nepedagogickí zamestnanci
Eva Bieliková – školníčka
Martina Tarabová – upratovačka
Miriam Kvasnicová – upratovačka
Marta Šimončíková – hlavná kuchárka
Zuzana Žáčiková – kuchárka
Ivana Beňová – kuchárka
Údaje o počte detí v materskej škole
Počet detí v materskej škole
62
Počet tried
3
Trieda „Mravčekov“
20
Trieda „Včielok“
20
Trieda „Sovičiek“
22
Počet detí so špeciálnymi potrebami
0
Počet detí odchádzajúcich do ZŠ
2013/2014
13
Počet detí s OPŠD
3
Počet učiteliek
6
Počet novoprijatých detí
29
Výchovná starostlivosť
celodenná
Právna subjektivita
áno
Počet 3-ročných rok narodenia 2010
20
Počet 4-ročných rok narodenia 2009
20
Počet 5-ročných rok narodenia 2008
12
Počet 6-ročných rok narodenia 2007
10
Počet odchádzajúcich do ZŠ
2014/2015
18
2. Hlavné a čiastkové ciele PP a ich konkretizácia
Dlhodobé strategické ciele materskej školy

Prostredníctvom aktivít posilniť výchovu detí k zdravému životnému
štýlu a na podporu ich zdravia.
- zapájať deti do pohybových aktivít, podporovať pohybové aktivity v prírode
- rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí s dôrazom na zdravé potraviny,
čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, spotrebu energie
- vytvoriť dostatok priestoru pre aktívny pobyt dieťaťa v interiéri a exteriéri za účelom
rozvoja telesnej a duševnej pohody dieťaťa
- zabezpečiť pestrú, vyváženú plnohodnotnú stravu zodpovedajúcu biologickým potrebám
vyvíjajúceho sa detského organizmu

Prostredníctvom aktivít environmentálnej výchovy položiť a rozvíjať
kladný postoj detí k prírode a okoliu v ktorom žijú.
- viesť deti k chápaniu významu životného prostredia a potreby zveľaďovať a chrániť ho
- zvýšiť povedomie detí v oblasti separácie odpadov, zvýšiť prevenciu znečisťovania a
poškodzovania životného prostredia
- správať sa morálne vo vzťahu k životnému prostrediu, prijať určité pravidlá na úrovni veku
detí a podriadiť sa určitým princípom a normám
- viesť deti k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu
Hlavné ciele materskej školy

Uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu z rodinného prostredia na materskú školu a z
materskej školy na základnú školu.

Vytvoriť priestor, čas a prostriedky pre spontánnu hru vychádzajúcu z prirodzených
potrieb a záujmu detí.

Utvárať a rozvíjať základy osobnostnej integrity, prosociálneho cítenia, správania a
harmonického spolunažívania s deťmi a dospelými.

Vytvárať bezpečnú, sociálnu klímu na základe dôvery, úcty, empatie, solidarity a
vzájomnú spoluprácu v kolektíve materskej školy.

Aktivitami sa podieľať na živote a rozvoji obce a posilňovať úctu k materinskému
jazyku a k svojej vlastnej kultúre.

Napomáhať
citovému,
sociálnemu,
psychomotorickému,
poznávaciemu,
emocionálnemu a morálnemu vývinu dieťaťa tak, aby dosiahol svoj plný potenciál bez
diskriminácie.

Cieľavedome a zmysluplne zamerať edukačné a interaktívne hry a programy.

Podnecovať nielen rozvoj elementárnych zručností, ale aj rozvoj príčinného a
tvorivého myslenia.
Čiastkové ciele – sú rozpracované vo vzťahu k deťom, rodičom, iným inštitúciám
a k zamestnancom
2/1
Vo vzťahu k deťom a k edukačnému procesu

Vytvárať také podmienky pre tvorivo humanistickú výchovu a
vzdelávanie, ktoré rešpektuje psychickú a fyzickú oblasť každého
dieťaťa.
–
–
–
–
–
–
–
Každodenné edukačné aktivity plánovať vzhľadom na aktuálnu vývinovú úroveň a
schopnosti detí, nepreťažovať deti, striedať frontálne činnosti s individuálnymi a
rušné s pokojnými.
Eliminovať v záujme zachovávania psychohygieny detí dlhotrvajúce riadené
aktivity, nepoužívať spôsob vyučovania uplatňovaný v základnej škole. (POP 2.1)
Pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť
formy a metódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a
uplatiteľnosť v reálnych životných situáciach, rešpektovať osobitosti učenia sa
detí predškolského veku. (POP 2.1)
Podporovať rozvoj osobnostných kompetencií v rovine kognitívnej a konatívnej.
Ako hlavnú výchovno-vzdelávaciu metódu využívať hry, ale aj iné aktivizujúce a
interaktívne metódy, ktoré rovnocenne a vyvážene rozvíjajú všetky kompetencie a
osobnosť dieťaťa.
Rešpektovať, že všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogickopsychologickej stránke rovnocenné.
V edukačnom procese využívať nielen tradičné, ale aj inovačné metódy a formy
práce ako napríklad zážitkové učenie, bádateľské aktivity, problémové učenie,
modelové situácie a pod.
T: priebežne počas roka
Z: pedagogickí zamestnanci
K: hospitačná činnosť

Skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť o aktivity smerujúce k
rozvoju fyzických a psychických schopností detí, s dôrazom na rok
pred povinnou školskou dochádzkou.
–
–
–
–
Individuálnym prístupom k deťom, ktoré priebežne nedosahujú očakávanú úroveň
pripravenosti na primárne vzdelávanie v ZŠ, alebo majú odložený začiatok plnenia
povinnej školskej dochádzky, zvyšovať ich pripravenosť na primárne vzdelávanie
v ZŠ. (POP 2.1)
Grafomotorické zručnosti detí zlepšovať cielene s využitím vhodných písadiel a
materiálov, premyslene vybrať a využívať predlohy a pracovné listy. (POP 2.1)
Stimulovať správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín a rozvíjať
komunikačné schopnosti detí. (POP 2.1)
Využívať pedagogickú diagnostiku.
T: priebežne počas roka
Z: pedagogickí zamestnanci
K: hospitačná činnosť

Pravidelne sledovať informácie o výchove a vzdelávaní v materskej
škole na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – predškolská
výchova a vzdelávanie, súťaže detí, šport a zdravie, rozvojové
projekty.
T: priebežne počas roka
Z: pedagogickí zamestnanci
K: pedagogická rada, MZ

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa v materskej škole vydáva
v posledný deň školského vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30. jún
príslušného kalendárneho roku. Ak tento dátum vychádza napr. Na sobotu alebo
nedeľu, vydáva sa s dátumom posledného pracovného dňa pred týmto dátumom.
Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. Rovnaké osvedčenia
získavajú deti absolvujúce bežnú materskú školu. Deťom, o ktorých materská škola
vie, že budú mať odloženie povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať MŠ aj v
nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania nevydáva. (POP2.1)
Z: triedna učiteľka 3. triedy, zástupkyňa MŠ

Rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich
momentálne osobné dispozície, diferencovať výchovno-vzdelávacie
požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosti detí vo
všetkých organizačných formách denného poriadku, rešpektujúc
rozvojové možnosti a schopnosti detí a špecifiká učenia sa detí.
–
–
–
–
–
–
Podporovať hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému
pokroku. (POP 2.1)
Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí. (POP 2.1)
Rozvíjať tvorivé a kritické myslenie, schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa
rešpektovať. (POP 2.1)
V priebehu školského roka spolupracovať so zákonnými zástupcami a poskytovať
im odborné poradenstvo, informácie o výchove na nástenkách.
Spolupracovať so špeciálnym pedagógom za účelom zvyšovania úrovne
pripravenosti detí na primárne vzdelávanie v ZŠ.
Prehlbovať vedomosti z oblasti psychológie a metodík
T: priebežne počas roka
Z: pedagogickí zamestnanci
K: pozorovanie, hospitačná činnosť

Podporovať experimentovanie a bádanie detí. (POP 2.1)
–
–
–
ciele operacionalizovať tak, aby náročnosťou zodpovedali deťom, pre ktoré sú
určené, dbať na ich jednoznačnosť a jasnosť
osvojiť si správne kladenie otázok, ktoré podporujú rozvoj tvorivého a kritického
myslenia
vytvárať priestor pre činnosti detí, v ktorých môžu experimentovať a bádať
T: priebežne
Z: pedagogickí zamestnanci
K. priebežne pozorovaním, hospitačná činnosť

Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických
metód, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením. (POP 1.6.3)
–
–
–
–
–
–
–
Čítať deťom rozprávky , príbehy, bájky, príbehy s detskými hrdinami, poéziu
primerane každý deň, pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať
metódy tvorivej dramatizácie, zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí. (POP
1.6.3)
Po profesionálnych divadelných predstaveniach s deťmi overiť porozumenie
príbehu formou metódy rozhovoru, tvorivej dramatiky, opisom výtvarne
stvárneného zážitku.
Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania
predčitateľskej gramotnosti detí. (POP 1.6.3)
Formovať kladný vzťah detí ku knihe a literatúre. (POP 1.6.3)
Spolupracovať s logopedičkou na podporu komunikatívnych schopností detí a
fonematického uvedomenia.
Uskutočniť vstupnú depistáž.
Zabezpečiť krúžok „Jazýček šikovníček“ pod vedením špeciálneho logopéda.
T: každodenne, podľa plánu aktivít, podľa ponuky na vzdelávanie
Z: pedagogickí zamestnanci, vedúca MZ, zástupkyňa MŠ
K: hospitačná činnosť, rozhovory, besiedky, vystúpenia detí

Podieľať sa na plnení úloh, ktoré vyplývajú z Národného programu
prevencie obezity a realizovať aktivity na podporu zdravia, zdravého
životného štýlu a výchovy ku zdraviu. (POP 1.6.9)
–
–
–
–
–
–
Denne realizovať pohybové a relaxačné aktivity.
Zvyšovať výkonnosť detí v behu.
Monitorovať fyzickú aktivitu detí.
Zorganizovať turistické vychádzky v prírode.
Využívať novootvorenú telocvičňu na pohybové aktivity detí.
Pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvárať pozitívne postoje detí k svojmu
zdraviu i zdraviu iných.
–
–
Neskracovať bezdôvodne dĺžku pobytu vonku, pobyt vonku uskutočňovať za
každého počasia ( s výnimkou silného vetra, dažďa, poľadovice a silných mrazov).
(POP 1.6.9)
V spolupráci s rodinou vytvárať podmienky na športové aktivity detí a
prostredníctvom nich šíriť myšlienky a princípy olympionizmu. (POP 1.6.9)
T: každodenne, podľa plánu aktivít
Z: pedagogickí zamestnanci

V súlade s článkom 19 Dohovoru o právach dieťaťa zaviesť opatrenia
na ochranu detí pred všetkými formami fyzického alebo psychického
násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania, týrania.
(POP1.6.11)
–
V prípade oprávneného podozrenia, že dieťa je fyzicky alebo psychicky týrané,
šikanované alebo je ohrozený jeho morálny vývin, je potrebné okamžite danú
situáciu riešiť s vedením školy.
T: každodenne
Z: pedagogickí zamestnanci

Venovať zvýšenú pozornosť sociálno – emocionálnej výchove.
–
–
–
–
–
–
Uskutočňovať s deťmi denné diskusie – diskusný kruh, ranné komunity.
Okamžite riešiť vzniknuté problémy, neprehliadať požiadavky a potreby detí.
Vytvárať priateľské prostredie s pravidlami správania.
Učiť deti riešiť medzi rovesníkmi vzniknuté konflikty formou vyjednávania,
dohovoru, predchádzať fyzickému násiliu medzi deťmi.
Viesť deti k úcte k rodičom, starým rodičom.
Realizovať v triede „Deň oslávenca“, pripraviť darček pre oslávenca a prejaviť
schopnosť tešiť sa z obdarovania iných a spolu prežívať radosť.
T: priebežne počas roka
Z: pedagogickí zamestnanci

Realizovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v
duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv
dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám
diskriminácie, xenofóbie, rasizmu. (POP 1.6.10)
–
–
–
–
–
Aktivity pri oslavách sviatkov – Vianoce, MDD.
Divadelné predstavenia s problematikou ľudských práv.
Využívať UP DVD „Čarovná hračka“.
Monitorovať správanie detí, v prípade podozrenia zo zneužívania bezodkladne
zabezpečiť ich ochranu.
V prípade podozrenia z ohrozovania mravného vývinu detí bezodkladne riešiť
problém s CPPPaP, pediatrom, sociálnym kurátorom.
T: podľa plánu aktivít, podľa ponúk a priebežne podľa plnenia cieľov ŠkVP
Z: pedagogickí zamestnanci
K: hospitačná činnosť

Do výchovno-vzdelávacích činností zaraďovať edukačné aktivity na
podporu zdravia, zdravého životného štýlu a k ochrane vlastného
zdravia i zdravia iných. (POP 1.6.9)
–
–
–
–
–
Venovať pozornosť prevencii šírenia infekčných chorôb, informovať rodičov
prostredníctvom metodického materiálu i osobným kontaktom.
V edukačnom procese zaraďovať aktivity so zdravotnou tematikou, s tematikou
poskytovania prvej pomoci, dodržiavania zásad bezpečného správania sa na ceste.
( Evička nám ochorela, Prvá pomoc, Bezpečná škôlka)
Venovať sa problematike správneho stravovania a upevňovať u detí správne
stravovacie a stolovacie návyky.
Organizovať športové aktivity, denné pobyty vonku, zdravotné a sezónne
cvičenia.
Upevňovať špeciálne pohybové zručnosti detí.
T: priebežne počas roka
Z: pedagogickí zamestnanci
K: hospitačná činnosť

Venovať zvýšenú pozornosť talentovaným deťom, ale aj deťom
zaostávajúcim a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou
–
–
–
–
–
–
Pre rozvoj talentov plne využívať všetky možnosti edukácie, plne uplatňovať
individuálny prístup, podporovať aktivitu a záujem dieťaťa.
Aktívne sa podieľať na znižovaní počtov detí s odloženou povinnou školskou
dochádzkou.
Spolupracovať so špeciálnym pedagógom.
Venovať zvýšenú pozornosť ľavákom.
Využívať pracovné listy, pracovné zošity k individuálnemu overovaniu si
vedomostí detí.
Venovať zvýšenú pozornosť logopedickým problémom.
T: priebežne počas roka
Z: pedagogickí zamestnanci
K: hospitačná činnosť
2/2
Vo vzťahu k rodičom

Realizovať metodicko – poradenskú činnosť.
–
Celoškolské stretnutia rodičov, triedne zasadnutia, individuálne pohovory, denné
konzultácie, možnosť rodičov vstupovať do aktivít školy, vždy po dohode rodič –
učiteľka, zapožičiavanie odbornej literatúry.
T: priebežne
Z: pedagogickí zamestnanci

Vytvoriť kvalitný informačný systém.
–
Pravidelná aktualizácia webovej stránky a prehľadnosť násteniek v jednotlivých
triedach.
T: priebežne
Z: pedagogickí zamestnanci

V úzkej spolupráci s rodinou zabezpečiť optimálne podmienky na
adaptáciu dieťaťa v novom prostredí s cieľom pomôcť dieťaťu čo
najskôr sa vyrovnať s touto záťažovou situáciou.
–
–
–
–
V adaptačnom procese uplatňovať individuálny prístup.
Spoznávať dieťa prostredníctvom rozhovorov s dieťaťom a jeho rodičmi.
Využívať poznatky z dotazníka o dieťati.
Umožniť postupnú a plynulú adaptáciu, viesť na triedach záznam o adaptačnom
procese dieťaťa.
T: priebežne
Z: triedny učiteľ

Zapájať rodičov do činností smerujúcich k zveľaďovaniu triedy,
školy, školského dvora.
–
–
Osobným pohovorom oslovovať rodičov s danou problematikou.
Uskutočňovať brigády pri zveľaďovaní exteriéru MŠ.
T: priebežne
Z: všetci zamestnanci MŠ, rodičia

V záujme skvalitňovania spolupráce s rodinou uskutočňovať dni
otvorených dverí, besiedky a spoločenské akcie.
T: priebežne
Z: pedagogickí zamestnanci

Individuálnym prístupom k deťom s logopedickými problémami, s
odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deťom
zo sociálne znevýhodneného prostredia zvyšovať úroveň ich
pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole. (POP 2.1)
–
–
–
–
–
–
–
Spolupracovať s logopédom a špeciálnym pedagógom.
Zabezpečiť logopedickú depistáž., vstupnú diagnostiku, vyšetrenie školskej
zrelosti, výstupnú diagnostiku.
Viesť o deťoch diagnostické hárky, komunikovať o deťoch s kolegyňou na triede.
Využívať vhodné efektívne stratégie, zážitkové učenie, dôkladne premyslieť
obsah aktivít, voliť formy a metódy primerane detskému chápaniu.
Uplatňovať hru ako jednu z najdôležitejších metód a prostriedkov učenia sa detí.
Spolupracovať s rodičmi, komunikovať s nimi, pravidelne sa stretávať a hodnotiť
pokroky dieťaťa, poskytovať im odborné poradenstvo.
Zapájať deti do programov a súťaží reprezentujúcich materskú školu.
T: priebežne
Z: pedagogickí zamestnanci, zástupkyňa MŠ
K: hospitačná činnosť, pozorovanie, rozhovory, testy školskej zrelosti, porfólio detí
2/3
Vo vzťahu k inštitúciám

Počas celého školského roka spolupracovať so základnou školou
s cieľom uľahčiť deťom prechod na primárne vzdelávanie.
–
Plne využívať netradičné formy spolupráce (viď plán spolupráce).
T: podľa plánu spolupráce
Z: Kurusova, Mgr. Hrudkayová

Spolupracovať so špeciálnym pedagógom v prípade odchýlok od
očakávaného rozvoja osobnosti detí a za účelom zvyšovania úrovne
pripravenosti detí na primárne vzdelávanie v ZŠ.
–
So súhlasom rodičov uskutočniť monitorovanie detí špeciálnym pedagógom 3x za
školský rok (vstupná diagnostika, školská zrelosť, výstupná diagnostika ) u 5-6
ročných detí.
T: september 2013, január 2014, jún 2014
Z: Kurusová, Mgr. Hrudkayová, zástupkyňa MŠ

S cieľom zviditeľniť meno materskej školy spolupracovať s rôznymi
inštitúciami (Obecný úrad, Kultúrna komisia pri OÚ, Polícia,
Požiarníci...).
–
Spolupracovať s obcou (kultúrnou komisiou) pri organizovaní a zabezpečovaní
rôznych spoločensko-kultúrnych akcií v obci.
T: Jeseň – dary Zeme
Mesiac úcty k starším
Uvítanie detí do života
Živý betlehem
Deň matiek v obci
Z: Kurusová, Mgr. Hrudkayová, Kobelová
–
Spolupracovať s obcou pri revitalizácii školského dvora, modernizácii záhradného
náradia, zabezpečovaní pravidelného kosenia.
T: priebežne
Z: zástupkyňa MŠ
–
Spolupracovať s Úniou žien, prezentovať sa kultúrnym programom detí na ich
akciách.
T: dľa požiadaviek ÚŽ
Z: Kobelová, Kurusová, Mgr. Hrudkayová
–
Uskutočniť besedu s policajtom na tému bezpečnosti detí na cestách, prípadne s
ukážkou práce so psom.
T: dľa ponuky
Z: Mgr. Mončeková
–
Zabezpečiť ukážku práce požiarnikov, besedu s požiarnikmi na tému
nebezpečenstvo ohňa, protipožiarna prevencia, význam práce požiarníkov,
praktická ukážka hasenia požiaru.
T: máj 2014
Z: Kobelová
2/4
Vo vzťahu k zamestnancom

Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitnenie činnosti
učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne
vzdelávacích výsledkov detí a vykonávať dôslednú analýzu zistení.
(POP 1.6.2)
–
–
–
–
Vypracovať plán zasadnutí MZ podľa potrieb školy.
Vykonávať kontrolnú a poradenskú činnosť pre ostatných pedagógov.
Zabezpečovať metodický materiál.
Spolupracovať so zástupkyňou MŠ na dokumentoch školy v oblasti výchovy a
vzdelávania.
T: september 2013
priebežne
Z: Zástupkyňa MŠ, Kurusová
K: účasť na zasadnutiach MZ, PgR kontrola zápisníc, kontrola plnenia záverov a úloh

Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov, budovať
školskú knižnicu ako odborné, študijné, informačné a čitateľské
centrum pre pedagogických zamestnancov, deti. Organizovať
podujatia využívajúce akcie organizované knižnicou. (POP 1.6.8)
–
–
–
–
Zabezpečiť dostatok odbornej a detskej literatúry
Sledovať aktuality v oblasti odbornej pedagogickej literatúry na knižnom trhu
www.spgk.sk
V spolupráci so ZŠ zabezpečiť aktivitu k Medzinárodnému dňu školských knižníc.
Uskutočniť návštevu mestskej knižnice v Dubnici n/V.
T: podľa ponuky a Plánu aktivít, ale aj priebežne
Z: zástupkyňa MŠ, pedagogickí zamestnanci

Skvalitnenie pripravenosti pedagogických zamestnancov na plnenie
predprimárnej starostlivosti.
–
Sledovať aktuálne informačné portály.
www.iedu.sk
www.minedu.sk
www.mpc-edu.sk
www.iuventa.sk
www.unicef.sk
www.statpedu.sk
www.bezpre.sk
www.prevenciasikanovania.sk
www.asfeu.sk
T: stály
Z: pedagogickí zamestnanci
–
Rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie účasťou na kontinuálnom
vzdelávaní realizovanom prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích
programov.
T: dľa ponuky MPC
Z: pedagogickí zamestnanci
–
Sledovať novú odbornú literatúru a informácie prenášať do kolektívu.
T: stály
Z: pedagogickí zamestnanci
–
Pravidelne oboznamovať zamestnancov s legislatívnymi zmenami.
T: stály
Z: zástupkyňa MŠ

Starať sa o skvalitňovanie materiálno – technického vybavenia a
učebných pomôcok.
–
–
–
–
Zabezpečiť dostatok materiálu na výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Doplniť vybavenie o nové didaktické pomôcky.
Doplniť novootvorenú triedu (skrinky na ukladanie hračiek, didaktických
pomôcok, nové hracie centrá, CD prehrávač, televízor, DVD prehrávač.
Doplniť pomôcky na pohybové činnosti a činnosti detí počas pobytu vonku.
T: priebežne
Z: zástupkyňa MŠ
–
Hľadať a oslovovať sponzorov s cieľom vylepšiť materiálno-technické
zabezpečenie materskej školy.
T: priebežne
Z: zástupkyňa MŠ, pedagogickí zamestnanci
2/5
Vo vzťahu k riadiacej činnosti

Riadiacu prácu zamerať na vytváranie takého prostredia, ktoré
umožňuje implementovať inovačné metódy a formy práce.
–
Zapojiť všetkých zamestnancov do plánovania cieľov a projektov, s cieľom
dosiahnuť ich spoluúčasť na dianí MŠ.
T: priebežne
Z: pedagogickí zamestnanci
–
Plne využívať presun kompetencií a zodpovednosti za dielčie úlohy a aktivity.
T: priebežne
Z: zástupkyňa MŠ, poverený zamestnanec
–
Vykonávať systematickú kontrolu a informovať o zistených skutočnostiach.
T: priebežne
Z: zástupkyňa MŠ
–
Plne využívať kreativitu zamestnancov smerujúcu k obohateniu a rozvoja života v
MŠ.
T: priebežne
Z: zástupkyňa MŠ
3. Kontrolná činnosť v materskej škole
Vnútorný systém hodnotenia a kontroly:
Vnútorný systém hodnotenia a kontroly je zameraný na tri oblasti:
1.
2.
3.
vnútorný systém kontroly
vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
autoevalvácia školy (hodnotenie školy)
1.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Pri kontrole a hodnotení detí zohľadňujeme individuálne vzdelávacie potreby, rešpektujúc
schopnosti a rozvojové možnosti detí, individuálnu potrebu aktivity a odpočinku, individuálny
prístup pri adaptácii novoprijatých detí, rešpektujúc potreby detí (ľudské, vývinové,
individuálne). Vyhýbame sa negatívnym komentárom, podporujeme samostatnosť detí,
pozitívne hodnotenie detí a podporovanie ich seba hodnotiacich aktivít.
Pri kontrole a hodnotení detí sledujeme:

záujem o činnosť (osvojenie návykov a zručností)
reakciu na stimuláciu a motiváciu
aktívny podiel na priebehu a riadení výchovno-


vzdelávacej činnosti

hodnotové
a
emocionálne
postoje,
úroveň
sebahodnotenia a tvorivosti

úroveň vedomostí, zručností, schopností a návykov vo
vzťahu k učebným osnovám
ŠkVP

výchovno-vzdelávacie
výsledky
v
perceptuálno-
motorickej, kognitívnej a sociálno
emocionálnej oblasti

rozvíjanie kľúčových kompetencií detí
Formy práce, ktoré využívame pri kontrole a hodnotení detí:

priame pozorovanie činnosti
individuálna činnosť
rozhovory s deťmi
diagnostika detí (vstupná, školská zrelosť, výstupná)
výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti – produkty,




pracovné listy, grafomotorické listy



2.
deň otvorených dverí a výstupy detí
„ranné kruhy priateľstva“
pozorovanie hry a aktivít (počas celého dňa)
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Kontrolná činnosť je prostriedkom motivácie (pozitívne hodnotenie, uznanie, ocenenie). Je
významným prostriedkom rozvíjania odborných pedagogických spôsobilostí a zručností
učiteľa.
Pri hodnotení vychádzame z profesionálnych kompetencií učiteľa:

odborné kompetencie (poznanie teórie predprimárneho
vzdelávania)

psychodidaktické kompetencie (vytváranie priaznivej
atmosféry počas výchovno- vzdelávacej činnosti a celého dňa, odborné vedenie učenia sa
detí …)

komunikatívnych kompetencií (vo vzťahu k deťom,
kolegom, rodičom)

organizačných kompetencií (plánovanie, projektovanie,
vlastná pedagogická činnosť, systematickosť práce,tvorivosť a kreativita)

hodnotenie pedagogických pracovníkov 1 krát do roka
podľa stanovených kritérií (písomne)

kľúčové kompetencie - kritické myslenie, kreativita,
iniciatíva, riešenie problémov, hodnotenie rizika, prijímanie rozhodnutí

digitálne kompetencie (využívanie IKT, používanie PC,
prezentácia na PC, získavanie informácií z internetu)

spoločenské a občianske kompetencie – medziľudské
správanie, účasť na pracovnom a spoločenskom živote, riešenie konfliktov, medziľudské
vzťahy

kultúrne povedomie a vyjadrenie – informácie o
miestnej kultúre, kultúrne vyjadrovanie, vedomosti o kultúrnych dielach
3.
Autoevalvácia (hodnotenie) školy
Autoevalvácia je plánovité, systematické skúmanie určitých pedagogických javov podľa
vopred stanovených prijatých a uznávaných kritérií a vytýčených cieľov. V materskej škole sa
hodnotenie vykonáva 1krát za školský rok. Pravidelné seba vyhodnocovanie nám umožňuje
zistiť kvalitu práce, jej dynamiku, silné ale aj slabé stránky. Dáva nám možnosť naplánovať si
hlavné priority, činnosti potrebné na zlepšenie, zvýšenie kvality MŠ.
Metódy, formy a prostriedky autoevalvácie:






práce detí …)


pozorovanie
dotazníky (pre rodičov, zamestnancov MŠ)
rozhovor
obsahová analýza dokumentácie MŠ
diskusie
analýza produktov detských činností (pracovné listy,
hospitácie
vnútroškolská kontrola
Na hodnotenie školy použijeme aj dotazníky pre rodičov. Našou snahou je získať spätnú
väzbu na kvalitu školy, na prácu učiteľov, aktivity školy.
V hodnotení školy sa zameriame na:

hodnotenie školského vzdelávacieho programu

hodnotenie vzdelávacích stratégií, stratégií výchovnovzdelávacej činnosti

hodnotenie výsledkov výchovy a vzdelávania

hodnotenie podmienok výchovy a vzdelávania (klíma a
kultúra MŠ, spolupráca MŠ s rodinou, ZŠ a inými organizáciami

hodnotenie kvality riadenia

hodnotenie vybavenosti a estetiky prostredia MŠ

hodnotenie vzťahu učiteľ – dieťa

hodnotenie kvality metodického poradenstva
Vnútroškolská kontrola bude prebiehať denne, priebežne, podľa potreby a bude zahŕňať
oblasť pedagogickú, oblasť výchovy a vzdelávania, pedagogickú dokumentáciu, prevádzkovú
oblasť, ekonomickú oblasť, materiálnu oblasť a tiež činnosť školskej jedálne. Vnútroškolská
kontrola je vedená v zošite.
Kontrolná činnosť v materskej škole zahŕňa aj hospitačnú činnosť v školskom roku
2013/2014 je naplánovaných 10 hospitácií, ktoré budú zamerané na oblasť výchovy a
vzdelávania (edukačné činnosti, hrové činnosti, pohybovo relaxačné činnosti, pobyt vonku),
plánovanie súlad VVČ so ŠkVP, vedenie pedagogickej dokumentácie, vedenie triednej
dokumentácie, využívanie IKT, využívanie didaktických pomôcok, „predčitateľská
gramotnosť. Termín hospitácie bude učiteľke oznámený vopred. Vyhodnotenie hospitácie
bude ústne aj písomné ( hospitačné hárky, pozorovací hárok). Stanovené ciele sa môžu
upravovať alebo doplniť počas školského roka podľa potrieb materskej školy.
3/1
Plán kontrolnej činnosti
September:
úsek pedagogický
1.
2013/2014
2.
3.
úsek prevádzkový
1.
2013/2014
2.
3.
Október:
úsek pedagogický
1.
individuálne plány OŠ
2.
spánku
úsek prevádzkový
1.
2.
3.
November:
úsek pedagogický
1.
šikovníček“
2.
3.
úsek prevádzkový
1.
2.
3.
December:
Kontrola tried a priestorov školy- príprava na šk.r.
Kontrola triednej agendy a osobných spisov
Adaptácia detí na prostredie MŠ
Kontrola úrovne upratovania – príprava na školský rok
Kontrola pripravenosti novootvorenej triedy
Kontrola dochádzky zamestnancov
Triedna agenda a záznamy pedagogickej diagnostiky,
Kontrola činnosti pedagogických zamestnancov počas
Kontrola činnosti zamestnancov počas spánku detí
Kontrola používania príborov v 3. triede
Kontrola úrovne stravovania a stolovania
Kontrola
činnosti
logopedického
krúžku
Plnenie úloh vyplývajúcich z PPŠ
Využívanie UP vo VVP
Kontrola inventáru školy
Kontrola upratovania a čistoty v priestoroch MŠ
Dodržiavanie pracovného a školského poriadku
„Jazýček
úsek pedagogický
1.
hospitácia
2.
úsek prevádzkový
1.
Január:
úsek pedagogický
1.
osobné spisy
2.
školského roka
3.
1. ročníka ZŠ
4.
úsek prevádzkový
1.
2.
Február:
úsek pedagogický
1.
úsek prevádzkový
1.
náplne práce
2.
Marec:
úsek pedagogický
1.
2.
úsek prevádzkový
1.
2.
príprava na sezónu
Apríl:
úsek pedagogický
1.
úsek prevádzkový
1.
2.
Máj:
úsek pedagogický
1.
2.
úsek prevádzkový
Kontrola plnenia úloh spolupráce so ZŠ -
všeobecná
Úroveň prípravy na besiedku
Kontrola poriadku v sklade UP a záhradného náradia
Triedna agenda, záznamy z pedagogickej diagnostiky,
Hodnotenie výsledkov výchovy a vzdelávania za 1. polrok
Úroveň pripravenosti detí predškolského veku na zápis do
Vyšetrenie školskej zrelosti špeciálnym pedagógom
Kontrola hygieny na škole
Kontrola čistoty pivničných priestorov
Pripravenosť na karneval
Dodržiavanie pracovných povinností vyplývajúcich z
Kontrola dodržiavania stanovených porcií v stravovaní
Kontrola triednej agendy
Starostlivosť o deti s OPŠD
Estetika a čistota interiérov
Kontrola školského dvora z hľadiska bezpečnosti, čistoty –
Kontrola úloh vyplývajúcich z PPŠ
Kontrola činnosti zamestnancov počas spánku detí
Dodržiavanie predpisov BOZ
Kontrola triednej agendy
Príprava školského výletu
1.
2.
Jún:
úsek pedagogický
1.
2.
3.
úroveň
úsek prevádzkový
1.
2.
3.
Kontrola hygieny interiéru a exteriéru
Kontrola efektívnosti využívania pracovného času
Kontrola pedagogickej diagnostiky u detí 3- 7 ročných
Kontrola aktivít vyplývajúcich z PPŠ
Evalvácia slávnostného odovzdávania Osvedčenia a jeho
Kontrola školského dvora z hľadiska bezpečnosti
Kontrola čistotu v pivničných priestoroch
Príprava na obnovu priestorov prístavby
3/2
Plán hospitačnej činnosti
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ vykoná hospitácie (všeobecné), tematické, orientačné, následné
hospitácie vo vzťahu k učiteľke i k deťom.

U: Pri stanovení VV cieľov dodržiavanie veku
primeranosti, dbať na ich jednoznačnosť, využitie spätnej väzby, využívanie diagnostiky,
rozvíjanie hodnotiacich a seba hodnotiacich zručností.
D: Ochota reagovať a spolupracovať na základe vlastnej motivácie, schopnosť
hodnotenia a sebahodnotenia.

U: Využívanie projektového a zážitkového učenia vo
vzťahu k prírode, k jej ochrane, k zdraviu, ku všetkým živým organizmom.
D: Úroveň utvárania elementárnych poznatkov o zdraví a prírode a ich následné
aplikovanie.

U: Rozvíjanie jazykovej a literárnej gramotnosti,
„predčitateľskej gramotnosti“, využívanie komunikačných kompetenciách v hrových a
edukačných činnostiach (rozširovanie slovnej zásoby, plynulého vyjadrovania sa …)
D: Úroveň schopnosti dohovoriť sa v správnej rečovej a gramatickej forme vzhľadom k
vekovým osobitostiam.
D: Záujem detí o prácu s knihou, vyhľadávanie a aplikácia získaných informácii.

U: Správna voľba metód a foriem práce, rešpektovanie
veku a úrovne individuálneho rozvoja, operacionalizácia cieľov vzhľadom k vekovému
zloženiu triedy a vývinovým odlišnostiam detí.
D: Úroveň aplikovania sociálnych zručností v hre, vplyv motivácie, aktivita dieťaťa.

U: Dodržiavanie zásad psychohygieny a zásad
primeranosti pri zostavovaní cvikov (správna voľba cvikov, ich prevedenie, organizácia
pohybovej aktivity).
U: Využívanie prírodného prostredia na rozvoj lokomočných pohybov, utváranie
kladného vzťahu k aktívnym pohybovým činnostiam.
U: Realizáciou pobytu vonku utvárať pozitívne postoje k svojmu zdraviu, realizovanie
aktivít smerujúcich k prevencii obezity.
D: Úroveň pohybového prejavu a radosti z realizácie navrhovaných, prípadne vlastných
pohybových aktivít.

U: Implementácia cieľov prierezových tém (dopravná,
environmentálna, zdravotná,práva dieťaťa. IKT) do plánovania a edukačných aktivít.
D: Úroveň získaných poznatkov a ich využívanie v edukačných aktivitách, hrách.
Doplňujúce ciele: (priebežné sledovanie)

D: Samostatnosť detí pri seba obslužných činnostiach,
pri hrách,edukačných aktivitách, pri stolovaní.

U: Umožnenie samostatnosti pri výbere aktivít, výbere
pomôcok, utváranie priestoru na hodnotenie a sebahodnotenie.

U: Úroveň vedenia adaptačného procesu novoprijatých
detí.

U: Súlad plánovania a realizácie VVP so ŠkVP
„Kolotoč“ a súlad s ISCED 0.

U: Vytvorenie priaznivej socio-emocionálnej klímy
potrebnej k pocitu bezpečnosti dieťaťa

D: Schopnosť interpersonálnej odvahy dieťaťa v
správaní a v rečovom prejave
P.č.
Cieľ hospitácie
Hospitovaná
učiteľka
Dátum hospitácie
P.č.
Cieľ hospitácie
Hospitovaná
učiteľka
Dátum hospitácie
4. Plán pedagogických rád
September
Kontrola opatrení
Oboznámenie sa so správou o výsledkoch a podmienkach VVČ za
šk.r. 2012/2013
Kvasnicová
Rokovací protokol
POP pre školský rok 2012/2013
Plánovanie
Pedagogická diagnostika
Krúžková činnosť v materskej škole
Vzdelávanie pedagogických zamestnancovi
Návrhy k PPŠ pre školský rok 2013/2014
pedag. zamestnanci
Diskusia, opatrenia, záver
November:
Kontrola opatrení
Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z PPŠ za 1. štvrťrok
Kvasnicová
Informácie z pracovnej porady zástupkýň MŠ
Odborná prednáška
Diskusia, opatrenia, záver
Január:
Kontrola opatrení
Hodnotenie ŠkVP a výsledkov vo VVP
Hodnotenie plnenia úloh z PPŠ za 1. polrok
Zovšeobecňovanie poznatkov z hospitačnej činnosti
Úroveň pripravenosti detí na zápis do ZŠ
Výsledky monitorovania školskej zrelosti
Zápis detí do MŠ, stanovenie kritérií
Diskusia, opatrenia, záver
Mgr. Mončeková
triedne učiteľky
Kvasnicová
Kvasnicová
Kurusová
Mgr. Hrudkayová
Apríl:
Kontrola opatrení
Kvasnicová
Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z PPŠ za 3. štvrťrok
Kvasnicová
Zovšeobecňovanie poznatkov z kontrolnej činnosti
Kvasnicová
Vyhodnotenie zápisu detí do MŠ
Kvasnicová
Odborná prednáška
Ing. Mičudová
Diskusia, opatrenia, záver
Jún:
Kontrola opatrení
Kvasnicová
Analýza dosiahnutých výsledkov vo VVP
triedne učiteľky
Analýza plnenia úloh vyplývajúcich z PPŠ za šk.r. 2013/14 Kvasnicová
Vyhodnotenie ŠkVP - návrhy, pripomienky
triedne učiteľky
Hodnotenie projektov
Kobelová
Hodnotenie činnosti MZ
Kurusová
Diskusia, opatrenia, záver
Mimoriadne pedagogické rady:
P.č.
Zameranie pedagogickej rady:
Dátum konania
Poznámky a doplnenia:
5. Plán prevádzkových porád
September:
Jún:
Kontrola opatrení
Školský poriadok
Organizačný poriadok
Pracovný poriadok – pracovné náplne
Prevádzkový poriadok
Opatrenia na ochranu majetku
Stravovanie v MŠ
Rôzne
Diskusia, opatrenia, záver
Kontrola opatrení
Hodnotenie pracovnej disciplíny
Hodnotenie spolupráce so ŠJ
Organizačné pokyny k zabezpečeniu letnej prevádzky
Návrh úloh na ďalšie obdobie
Kvasnicová
Prekopová
Kvasnicová
Kvasnicová
Prekopová
Rôzne
Diskusia, opatrenia, záver
Mimoriadne prevádzkové porady:
P.č.
Zameranie prevádzkovej porady:
Dátum konania
Poznámky a doplnenia:
6. Plán aktivít v školskom roku 2013/2014
Mesiac:
Tematické zameranie:
SEPTEMBER Vitajte v materskej škole
Každá vec má svoje miesto
Kam patrím – hľadám svoje miesto
Záhrada je záhada
Potravinová pyramída
OKTÓBER
Maliarka jeseň
Zachráňme zakliaty les
Strom a jeho premena
Bezpečne na ceste
Plánované aktivity:
- Adaptačné obdobie
- Odborná vstupná diagnostika detí
špeciálnym pedagógom
- Odborná vstupná logopedická
depistáž logopedičkou
- Výstava kníh
- Výstava „Zdravie v košíku“
- bábkové predstavenie „Hugo a jeho
sladkosti“
- Beh údolím Váhu
- Výstava „Dary Zeme“
- Turistická vychádzka „Po stopách
veveričky“
- Medzinárodný deň knižníc v
spolupráci so ZŠ
Mesiac:
Tematické zameranie:
Plánované aktivity:
- „Mesiac úcty k starším“ vystúpenie
detí pre dôchodcov
- „Deň jablka“
- Návšteva polície v MŠ projekt
„Bezpečná škôlka“
NOVEMBER Moje telo ako továreň
Moje ruky poznávajú
Gestá, ktoré rozprávajú
Tieň a zrkadlo
- „Uvítanie detí do života“ kultúrne
vystúpenie detí
- Bábkové predstavenie
DECEMBER
Mikuláš
Strachy detí – kto sa bojí viac
Čaro Vianoc – darčeky a
prekvapenia
- Vitaj Mikuláš v MŠ
- Lucia v MŠ
- Vianočné tradície (zdobenie
stromčeka, vianočné pečenie a
zdobenie)
- Účasť na vianočnom koncerte v ZŠ
-“Živý betlehem“ kultúrne vystúpenie
detí
JANUÁR
Mágia – čary, alebo veda?
Zima a zvieratká
Zimné dobrodružstvo
Kolotoč – rok, mesiac, deň
- Pripravujeme sa na zápis do školy
- Návšteva 1. ročníka ZŠ na hodine
matematiky
- Monitorovanie školskej zrelosti pred
zápisom do školy špeciálnym
pedagógom
- Zimné radovánky
- Pomáhame vtáčikom
- Turistická vychádzka „Po stopách
zajačika“
FEBRUÁR
Šašovia, klauni, maškary
Kto si ty? Kto som ja?
Žijeme na planéte Zem
Môj domov
- Karneval v MŠ
- Karneval v ZŠ
- Čistá planéta – výstava výrobkov z
odpadového materiálu
- Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
- Fotografovanie detí
- Exkurzia na OÚ Bolešov, návšteva
starostu
MAREC
Dedina – mesto
Príroda sa zobudila
Tradície – Veľká Noc
- „Deň veselých zúbkov“
- Svetový deň vody 22.3.
- Tvorivé dielne
- Veľká noc v MŠ
- Zápis detí do MŠ
- Mesiac otvorených dverí v MŠ
- Výstava kníh
- Návšteva mestskej knižnice Dca
APRÍL
Povedalo semienko
Kúzelníci prírody
Deň Zeme
- Sadenie a siatie, staráme sa o
rastlinky
- Návšteva rodinnej farmy
Mesiac:
Tematické zameranie:
Plánované aktivity:
Dopravné prostriedky - cestovanie - Deň Zeme 22.4.
- Týždeň aktivít ku Dňu Zeme
- Turistická vychádzka: čo do prírody
patrí – nepatrí
- Zasadíme stromčeky na školskom
dvore
- Cestujeme autobusom – návšteva MŠ
Slavnica – divadelné predstavenie
MÁJ
Batôžtek prekvapení
Červený kohút
Príbeh vody – cesta dažďovej
kvapky
Na cestičke slimák
- Deň matiek v MŠ
- Deň matiek v obci
- Výstava prác detí v obci
- Návšteva materského centra „Bodka“
- Cvičenie s rodičmi „Mama, ocko,
cvičte so mnou“ (medzinárodný deň
rodín)
JÚN
Rozprávkovým lesom – Deň detí
Lúčne kvety
Exotické zvieratá
Tešíme sa na prázdniny
- „Športová olympiáda „ v MŠ
- „Rozprávkovým lesom“ v ZŠ
- Školský výlet
- Návšteva v školskom klube
- Detský herbár
- Monitorovanie detí – výstupná
diagnostika detí špeciálnym
pedagógom
- Rozlúčka predškolákov s deťmi v
MŠ
- Rozlúčka žiakov 9. triedy s deťmi v
MŠ
- Rozlúčková besiedka detí 3. triedy
- Odovzdávanie osvedčení pre
predškolákov
7. Plán mimoškolský aktivít pedagogických zamestnancov
Iveta Kobelová – triedna učiteľka
P.č.
Mimoškolská aktivita:
Termín:
1,
Publikačná činnosť v obecnom časopise
priebežne
2,
Zasielanie prác detí do odborných a detských časopisov
pribežne
3,
Predaj kníh pre rodičov
priebežne
4,
Aktualizácia webovej stránky o foto dokumentáciu
stály
5,
Dopĺňanie projektu „Bezpečná škôlka“
stály
6,
Tvorba nových UP na skvalitnenie VVČ, výzdoba prízemia stály
7,
Príprava programov na besiedky
stály
Splnené:
P.č.
Mimoškolská aktivita:
Termín:
8,
Zorganizovať „Mama, ocko, cvičte so mnou“
stály
9,
Spolupráca s ÚŽ Bolešov, s požiarnikmi, kultúrnou
komisiou
stály
Splnené:
Ing. Jaroslava Mičudová – učiteľka
P.č.
Mimoškolská aktivita:
Termín:
1,
Zdravotníčka – kontrola a aktualizácia lekárničky, vedenie stály
evidencie
2,
Starostlivosť o kabinet záhradného náradia, vrátane
inventarizácie
stály
3,
Tvorba nových UP na skvalitnenie VVČ, výzdoba
prízemia
stály
4,
Aranžovanie priestoru pod schodiskom podľa ročného
obdobia
stály
5,
Príprava programov na besiedky
stály
6,
Zabezpečovanie a spolupráca pri nákupe pomôcok,
potrieb a pod.
stály
7,
Organizovať a aktívne sa zúčastňovať na aktivitách pre
rodičov a deti
stály
8,
Aktualizácia nástenky pre rodičov, tvorba informačných
materiálov, prednášky pre rodičov, informovať rodičov
stály
Splnené:
Mgr. Zuzana Mončeková - učiteľka
P.č.
Mimoškolská aktivita:
Termín:
1.
Starostlivosť o kabinet UP, vrátane inventarizácie
stály
2,
Tvorba nových UP na skvalitnenie VVČ, výzdoba
poschodia
stály
3,
Príprava programov na besiedky
stály
4,
Organizovať a aktívne sa zúčastňovať na aktivitách pre
rodičov a deti
stály
5,
Aktívne vyhľadávanie a zabezpečovanie odbornej,
pedagogickej literatúry, vyhľadávanie nových zdrojov
stály
6,
Aktualizácia nástenky pre rodičov, tvorba informačných
stály
Splnené
P.č.
Mimoškolská aktivita:
Termín:
Splnené
materiálov, prednášky pre rodičov, informovať rodičov
7,
Zabezpečiť aktivitu „Deň polície v MŠ“
október
8,
Zabezpečiť školský výlet s environmentálnym zameraním máj - jún
Gabriela Kvasnicová – triedna učiteľka, zástupkyňa MŠ
P.č.
Mimoškolská aktivita:
Termín:
1,
Zabezpečovanie metodického materiálu, odbornej
literatúry, inovačné metódy
stály
2,
Zabezpečovanie UP, hračiek, materiálu k výchove a
vzdelávaniu
stály
3,
Aktualizácia webovej stránky o oznamy a aktuality pre
rodičov
stály
4,
Organizovať a aktívne sa zúčastňovať na aktivitách pre
rodičov a deti
stály
5,
Vedenie evidencie materiálových zásob, inventáru,
vrátane inventarizácie
stály
6,
Tvorba nových UP na skvalitnenie VVČ, výzdoba
poschodia
stály
7,
Spolupracovať s inštitúciami
stály
8,
Aktualizovať nástenku pre rodičov
stály
Splnené:
Mária Kurusová – triedna učiteľka
P.č.
Mimoškolská aktivita:
Termín:
1,
Vedúca MZ, príprava a vedenie MZ
stály
2,
Doplňovanie a obohacovanie hudobného archívu MŠ
stály
3,
Spolupráca so špeciálnym pedagógom
stály
4,
Zabezpečovanie a spolupráca pri nákupe pomôcok,
potrieb a pod.
stály
5,
Prezentácia na verejnosti s deťmi – kultúrne vystúpenia
dľa plánu
Splnené:
P.č.
Mimoškolská aktivita:
Termín:
Splnené:
pre potreby obce
6,
Aktívne vyhľadávanie a zabezpečovanie odbornej,
pedagogickej literatúry, vyhľadávanie nových zdrojov
stály
7,
Aktualizácia webovej stránky o foto dokumentáciu
stály
8,
Zabezpečiť návštevu knižnice v Dubnici n/V, aktivitu
„Prvá pomoc“
dľa plánu
9,
Pokračovať v projekte „Olympiáda v MŠ“
jún
Mgr. Lenka Hrudkayová - učiteľka
P.č.
Mimoškolská aktivita:
Termín:
1,
Spolupráca so špeciálnym pedagógom
stály
2,
Organizovať a aktívne sa zúčastňovať na aktivitách pre
rodičov a deti
stály
3,
Príprava programov na besiedky
stály
4,
Tvorba nových UP na skvalitnenie VVČ, výzdoba
priestorov 3. triedy
stály
5,
Aktualizácia nástenky pre rodičov, tvorba informačných
materiálov, prednášky pre rodičov, informovať rodičov
stály
6,
Tvorba UP k predčitateľskej gramotnosti
stály
7,
Vedenie detskej a učiteľskej knižnice v 3. triede
stály
8,
Zapojenie detí do výtvarných súťaží, zasielanie prác detí
do odborných a detských časopisov
stály
Splnené:
8. Plán spolupráce s rodinou
Formy spolupráce:
–
Organizovanie celoškolského stretnutia rodičovské
–
Triedne zasadnutia rodičov
–
Zasadnutia výboru RZ
–
Denné konzultácie s rodičmi, prípadne osobné súkromné
konzultácie v prípade riešenia určitých problémov
–
Možnosť rodičov vstupovať do aktivít školy, vždy ale po
dohode rodič – učiteľka
–
Zapožičiavanie odbornej literatúry
Rodičovské združenie, výbor RZ:

spolupracuje s vedením MŠ

spolupracuje pri organizovaní mimoškolských aktivít

spolupracuje pri kultúrnych podujatiach v rámci obci

spolupracuje pri rôznych aktivitách v MŠ

sleduje úroveň a kvalitu stravovania

sleduje úroveň a kvalitu výchovy a vzdelávania v MŠ s
ohľadom na dieťa (z pohľadu rodiča, nie odbornej)

spolupracuje pri organizovaní brigád v MŠ

podporuje MŠ v získavaní sponzorov a príspevkov pre
MŠ
Rodičovské združenie
1.
Príhovor zástupkyne pre MŠ
2.
Oboznámenie so správou o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013
3.
Predstavovanie novoprijatých pedagogických
zamestnancov
4.
Oboznámenie so školským poriadkom na školský rok
2013/2014, jeho doplnkami, prerokovanie a schválenie prevádzky materskej školy
5.
Oboznámenie s plánom práce školy na školský rok
2013/2014
6.
Informácie vedúcej ŠJ o stravovaní v MŠ
7.
Pokladničná správa za obdobie jún, júl, august, september
2013
8.
Rôzne
9.
Triedne zasadnutia, diskusia, záver
T: október 2013
Z: zástupkyňa pre MŠ
1.
Príhovor zástupkyne pre MŠ
2.
Vyhodnotenie plnenia plánu práce školy, vyhodnotenie
aktivít
3.
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ za
školský rok 2012/2013 na triedach, informácie triednych učiteliek
4.
Pokladničná správa za školský rok 2012/2013
5.
Vyhodnotenie spolupráce s rodičmi a sponzorskej
činnosti
6.
Prevádzka materskej školy v čase letných prázdnin
7.
Podnety a názory rodičov
8.
Diskusia, záver
T: jún 2014
Z: zástupkyňa pre MŠ

Uskutočniť spoločné stretnutia s rodičmi pri slávnostných
príležitostiach a mimiškolských aktivitách.
T: Mikulášska besiedka
Mama, ocko, cvičte so mnou
Deň matiek v MŠ, v obci
Letná olympiáda
Rozlúčka s MŠ
Z: pedagogickí zamestnanci

Zabezpečiť pre rodičov stretnutie so špeciálnym
pedagógom PaedDr. K. Mojtovou a Mgr. E. Trenčanovou s cieľom objasňovať pedagogickopsychologické otázky, napomáhať riešiť problémy vo výchove detí a problémy s poruchami
reči.
T: september 2013
január 2014
jún 2014
Z: Kurusová, Mgr. Hrudkayová

Zabezpečiť DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ s cieľom
prezentácie práce učiteľky v MŠ a účasti rodiča na výchovno-vzdelávacom procese.
T: marec 2014
Z: triedne učiteľky

Zabezpečiť stretnutie rodičov novoprijatých detí s cieľom
oboznámenia sa so školským poriadkom, ŠkVP a podmienkami stravovania.
T: máj 2014
Z: zástupkyňa pre MŠ, vedúca ŠJ
Mgr. Jana Hudcovská
predseda RZ
9. Plán spolupráce so ZŠ
Formy spolupráce:
Gabriela Kvasnicová
zástupkyňa pre MŠ
–
Otvorená partnerská komunikácia medzi riaditeľkou ZŠ s
MŠ a zástupkyňou riaditeľky pre MŠ
–
Primeraná spolupráca medzi učiteľkami MŠ s ZŠ
–
Požičiavanie odbornej a metodickej literatúry
–
Vzájomná účasť na gremiálnych poradách a metodických
združeniach
–
Návšteva predškolákov v prvom ročníku ZŠ a počítačovej
triedy
–
Spoločné MZ učiteliek MŠ a učiteliek ZŠ
–
Spoločná príprava pedagogickej dokumentácie v zmysle
platnej legislatívy (pre MŠ – plán práce školy, učebné osnovy, školský poriadok, plán
kontinuálneho vzdelávania, hodnotenie pedagogických zamestnancov)
–
Organizácia spoločných aktivít – kultúrne podujatia,
oslavy, slávnosti
–
Možnosť navštevovať knižnicu a telocvičňu v ZŠ v
dohovorených termínoch
1.
Spolupracovať so základnou školou pri zápise detí do 1.
ročníka ZŠ a účasť učiteliek MŠ pri zápise detí.
T: január 2014
Z: Kurusová, Mgr. Hrudkayová
2.
Uskutočniť návštevu predškolákov v prvom ročníku ZŠ.
T: január 2014
Z:Kurusová, Mgr. Hrudkayová
3.
legislatívy.
Konzultovať návrhy na OPŠD v zmysle platnej
T: február – marec 2013
Z:Kurusová
4.
Zorganizovať spoločné MZ učiteliek MŠ a ZŠ zamerané
na riešenie otázok zdravého prechodu z MŠ do ZŠ, objasňovanie názorov na predprimárne
vzdelávanie.
T: február 2014
Z: Kurusová, zástupkyňa MŠ
5.
Zapojiť MŠ do aktivít ZŠ.
„Beh údolím Váhu“
T: október 2014
Z: Kurusová, Mgr. Hrudkayová
„Rozprávkovým lesom“
„Deň požiarníkov“
„Deň polície“
T: jún 2014
Z:pedagogickí zamestnanci
T: podľa plánu ZŠ
Z:pedagogickí zamestnanci
6.
Navštevovať počítačovú triedu s cieľom rozvíjať
informačné kompetencie detí využívaním digitálnej technológie.
T: november 2013, apríl 2014, jún 2014
Z: Kurusová, Mgr. Hrudkayová
7.
aktivitách.
Návšteva školského klubu a účasť na spoločných
T: jún 2014
Z: Kurusová, Mgr. Hrudkayová
Mgr. Alena Paličková
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov
Gabriela Kvasnicová
zástupkyňa pre MŠ
10. Plán spolupráce s inými organizáciami
Oblasť spolupráce je rozdelený na spoluprácu s Obecným úradom Bolešov, so
Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Novej Dubnici a spoluprácou s
a Úniou žien v Bolešove. Spolupráca s organizáciami obohacuje a skvalitňuje výchovnovzdelávaciu činnosť MŠ. Plán spolupráce je variabilný, možno ho dopĺňať, obmieňať,
aktualizovať podľa potrieb a záujmov materskej školy.
Oblasť spolupráce s Obecným úradom Bolešov
1.
Spolupracovať s obcou (s kultúrnou komisiou) pri
organizovaní a zabezpečovaní rôznych spoločensko-kultúrnych akcií v obci.
T: Jeseň – Dary Zeme
Mesiac úcty k starším
Uvítanie detí do života
Živý betlehem
Deň matiek
Z: Kurusová, Mgr. Hrudkayová, Kobelová
2.
Spolupracovať s obcou pri revitalizácii školského dvora,
modernizácii priestorov dvora, zabezpečovaní pravidelného kosenia dvora.
T: priebežne
Z: zástupkyňa pre MŠ
Oblasť spolupráce so SŠCPPP a P v Novej Dubnici
1.
Spolupracovať so špeciálnym pedagógom za účelom
zvyšovania úrovne pripravenosti detí na primárne vzdelávanie v základnej škole.
T: priebežne
Z: Kurusová, Mgr. Hrudkayová
2.
So súhlasom rodičov uskutočniť monitorovanie detí
špeciálnym pedagógom 3x za školský rok (vstupná diagnostika, školská zrelosť, výstupná
diagnostika).
T: september 2013, január 2014, jún 2014
Z: zástupkyňa pre MŠ
Oblasť spolupráce s inými organizáciami
1.
Spolupracovať s Úniou žien v Bolešove, prezentovať sa
kultúrnym programom detí MŠ na ich akciách, zhotoviť darčeky pre členky ÚŽ.
T: dľa požiadavky ÚŽ
Z: Kurusová, Mgr. Hrudkayová, Kobelová
2.
Uskutočniť besedu s policajtom, kriminalistom na tému
protidrogovej prevencie, bezpečnosti detí, prípadne s ukážkou práce so psom.
T: dľa ponuky
Z: Mgr. Mončeková
3.
Zorganizovať ukážku práce požiarnikov, besedu s
požiarnikmi na tému nebezpečenstvo ohňa, protipožiarna prevencia, význam práce
požiarnikov, praktická ukážka hasenia požiaru
T: máj 2014
Z: Kobelová
Plán výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Edukačnými a rolovými hrami upevňovať a prehlbovať poznatky o rodine a viesť deti ku
kladnému vzťahu k členom rodiny.
CIELE:




rozlíšiť a pomenovať členov rodiny
zaujať postoj k členom rodiny, vrátane novonarodeného člena rodiny
poznať matkinu starostlivosť o bábätko, uvedomiť si bezbrannosť bábätka
vedieť opísať, napodobniť funkciu členov rodiny
AKTIVITY:
September 2013 „Kam patrím – hľadám svoje miesto“
Október 2013
„Úcta k starším“ vystúpenie detí na verejnosti
November 2013 „Uvítanie detí do života ô kultúrne vystúpenie detí
Máj 2014
„Deň matiek v materskej škole“
„Deň matiek v obci“
„Batôžtek prekvapení“
„Navštívime kamarátov“ návšteva materského centra Bodka
Plán prevencie šikanovania a týrania detí
V edukačných hrách osvojovať zručnosti sociálnej komunikácie a utvárať pozitívne
medziľudské vzťahy.
CIELE:







uvedomovať si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na
jedinečnosť iných detí v skupine
obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade vzniku konfliktu
prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách – konať s ohľadom na seba a
druhých
uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania a spoločenských pravidiel
rozlíšiť pozitívne i negatívne emócie druhých
rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť mu
nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom, dohodnúť sa na kompromise
AKTIVITY:
September 2013
„Kam patrím – hľadám svoje miesto“
Február 2014
„Kto si ty? Kto som ja?“
Január 2014
„Darčeky pre kamarátov v ZŠ“
Jún 2014
„Darčeky na rozlúčku pre kamarátov v MŠ“
(viď. plán prevencie a ochrany práv dieťaťa v materskej škole)
Plán boja proti obezite
Prostredníctvom pohybových aktivít a aktívnej činnosti detí posilniť ich výchovu k
zdravému životnému štýlu a na podporu ich zdravia.
CIELE:

oboznámiť so zásadami zdravej životosprávy

uvedomiť si a dodržiavať správne, zdravé stravovanie a dostatočný pohyb na čerstvom
vzduchu

naučiť pohybovým zručnostiam a správnej koordinácií každodenným využívaním
pohybovo-relaxačných cvičení

využívať telovýchovné náradie a náčinie

spolupracovať s rodinou v oblasti zdravej výživy
AKTIVITY:
Október 2013
„Beh údolím Váhu“
Október 2013
„Po stopách veveričky“
„Zdravie v košíku“
„Mama, ocko cvičte so mnou“
„Dary Zeme“
December 2013
Január 2014
„Vezmeme si sane, sadneme si na ne“
Február 2014
„Po stopách zajačika“
Apríl 2014
„Ochutnávka pomazánok“
Máj 2014
„Poznaj a chráň“
„Mama, ocko, cvičte so mnou“
Jún 2014
„Rozprávkovým lesom“
„Olympiáda v MŠ“
Plán boja proti drogám
CIELE:


rešpektovať a prehlbovať oblasť prevencie a to formou rozhovorov vo vzťahu učiteľ –
dieťa – rodič
využívať dostupnú literatúru a spolupracovať s inými inštitúciami zaoberajúcimi sa
drogovou prevenciou
Vo vzťahu k deťom



Viesť s deťmi rozhovory o zdravom životnom štýle, o význame ochrany zdravia a o
nebezpečenstve drogových závislosti.
Realizovať prosociálne výchovné programy, využívať publikáciu Nenič svoje múdre
telo.
Podporovať rozvoj záujmovej činnosti, viesť deti k aktívnemu vyplneniu voľného
času, k aktívnemu športovaniu a k iným záujmovým aktivitám.
Vo vzťahu k rodičom




S využitím informačného systému MŠ, ale aj osobnými pohovormi, či stretnutiami
informovať rodičov o danej problematike.
Upresňovať poznatky o vplyve masmédií na detskú psychiku a to v kladnom i
negatívnom význame.
Poskytovať rodičom odbornú literatúru zaoberajúcu sa touto problematikou (v
spolupráci so ZŠ).
Zapájať rodičov do športových a kultúrnych aktivít.
Vo vzťahu k zamestnancom


Získavať dostupné informácie z danej problematiky a informovať o získaných
poznatkoch na pedagogických radách.
Podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich zo štátnej politiky boja proti drogám a
drogovým závislostiam.
T: priebežne
Z: pedagogickí zamestnanci
Plán prevencie a ochrany práv dieťaťa
Formou zážitkového učenia, konkrétnymi edukačnými aktivitami reagovať na záujmy a
potreby detí a rešpektovať ich osobnosť.
Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia
Názov hry:
TO SME MY
Edukačná
kompetencia:
Rozoznávanie a prijímanie odlišnosti druhých ľudí.
Edukačný cieľ:
Poučiť sa o jedinečnosti a osobitosti každého z nás.
Edukačná
činnosť:
Obrázky kvetov sú na viditeľnom mieste. Učiteľka deťom vysvetlí
rozmanitosť druhov kvetín (farba, vôňa, veľkosť). Nikdy sa nemôžu nájsť
dva rovnaké kvety. To isté je aj s ľuďmi. O tom sa presvedčia v hre.
Postavia sa a navzájom si dvojice, trojice porovnávajú oči, nos, obočie,
oblečenie, výšku a poukazujú na odlišnosti medzi sebou.
Obmena: na vysvetlenie rozdielov a jedinečnosti využiť fotografie alebo
obrázky z časopisov so zobrazením ľudí rôznych rás, pletí.
Edukačné
pravidlo:
Porovnávaním určiť rozdielnosť medzi deťmi. V rozhovore poukázať na
skutočnosť, že aj napriek rozdielnosti sa spolu hráme, chodíme do jednej
triedy, do jednej MŠ.
Iné aktivity:

deti si urobia odtlačok svojho prsta na papier a potom si ich porovnávajú pod lupou,
hľadajú spoločné čiary, znaky, na záver si povedia, ako sa im hra páčila a čo zistili o
jedinečnosti každého človeka
Právo na zdravý duševný a telesný vývin
Názov hry:
CHORÝ ADAMKO
Edukačná
kompetencia:
Rozlíšiť a jednoduchým spôsobom intuitívne opísať stav zdravia a stav
choroby.
Edukačná
činnosť:
Bábková scénka pre deti – Chorý Adamko.
Rozhovor s deťmi – zážitky z predstavenia.
Príprava zdravého zeleninového šalátu pre Adamka.
Iné aktivity:

práca s knihou: MUDr. Jana Litvíková – Chráňme múdro, smelo svoj rozum a telo.
Právo na meno a štátnu príslušnosť
Názov hry:
HRA NA POŠTÁRA
Edukačná
kompetencia:
Pamätať si mená, spájať osoby s ďalšími identifikačnými znakmi.
Edukačný cieľ:
Poznať mená detí a štátna symboly. Poznať čo znázorňujú obrazové
značky jednotlivých detí.
Edukačná
činnosť:
Deti dajú do škatule listy označené svojimi značkami. spočiatku, kým
deti nepoznajú značky svojich kamarátov „poštár“ iba vyberie list, ukáže
ho ostatným a dieťa, ktorému podľa značky list patrí, sa oň prihlási.
Edukačné
pravidlo:
Pripraviť listy a označiť ich značkami. Mapa sveta.
Názov hry:
PAVUČINA
Edukačná
kompetencia:
Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť spolupracovať v nej.
Edukačný cieľ:
Komunikovať prijateľným spôsobom, vyjadriť pocity.
Edukačná
činnosť:
Deti sedia v kruhu. Jedno drží v ruke klbko, povie svoje meno a priradí k
nemu nejakú informáciu o sebe, napr. čo má rád a pod. Koniec vlákna si
nechá v ruke a klbko hodí ďalšiemu. Hra pokračuje, kým sa všetky deti
vystriedajú. Hru môže začať učiteľka. Po vyjadrení pocitov, ktoré hru
sprevádzali, hra pokračuje tým, klbko sa navíja naspäť a deti hovoria
meno predchádzajúceho. Môžu hovoriť o tom, koho majú rady, či majú
súrodencov, aké hry obľubujú a pod.
Iné aktivity:





spoznávam svoje mesto – výlety, exkurzie
deti si hádžu loptičku a pritom musia povedať meno toho, komu ju hodia
kreslenie, maľovanie obce
poznať niektoré miestna a štátne symboly
z dostupného materiálu si každé dieťa zhotoví menovku, ktorá predstavuje jeho
záujmy, napr. Aké má doma zvieratko, jeho obľúbenú hračku a pod.
Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby
Názov hry:
PYRAMÍDA ZDRAVIA
Edukačná
kompetencia:
Hľadať súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a poznatkami.
Edukačný cieľ:
Poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny.
Edukačná
činnosť:
Na tabuli je znázornená pyramída – vytvorená z prázdnych „tehličiek“.
Deti postupne triedia obrázky potravín. Základ pyramídy tvoria zdravé
potraviny.
Edukačné
pravidlo:
Poukázať na skutočnosť, že niektoré potraviny sú nevhodné pre deti.
Uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s neznámymi osobami.
Odmietnuť sladkosť od neznámych osôb, vnímať ako nebezpečenstvo
ohrozenia zdravia.
Iné aktivity:







divadelné predstavenia
príbehy Janka a Aničky – Odkiaľ je rodina
dentálna hygiena „O zúbkoch“
zostrojovanie z odpadového materiálu dom, materská škola, nemocnica
deti nakreslia dom, v ktorom bývajú, potom rozprávajú, čo sa im v ňom páči a prečo
ho majú rady
príprava ovocného a zeleninového šalátu – spoločná činnosť s deťmi
bábkové scénky pre deti
Právo na opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí
Názov hry:
NA AUTÁ
Edukačná
kompetencia:
Poznanie potreby dbať o vlastnú bezpečnosť, ale aj o bezpečnosť iných.
Prejavovanie prosociálneho cítenia a správania., prejavovanie schopnosti
dôverovať svojmu kamarátovi, schopnosť preberať zodpovednosť.
Edukačný cieľ:
Rozvíjať a spestrovať si zmyslové vnímanie, pohotovo a správne
reagovať.
Vžiť sa do situácie postihnutého dieťaťa.
Edukačná
činnosť:
Deti vytvoria dvojice. Jedno dieťa predstavuje auto, ide ako prvé. Druhé
dieťa je vodič auta - auto má oči zatvorené. Vodič má dlane položené na
ramenách dieťaťa. Šoféri vedú svoje autá v priestore tak, aby sa nezrazili.
Po čase si úlohy vymenia. Po hre nasleduje rozhovor, ako sa deti so
zatvorenými očami cítili. Deťom povieme, že medzi nami žijú postihnutí
Názov hry:
NA AUTÁ
nevidiaci ľudia, ktorým treba pomáhať.
Edukačné
pravidlo:
Názov hry:
Dieťa – auto má oči stále zatvorené.
Pri porušení pravidiel auto odchádza do garáže do odvolania.
Obmena: vodičom sťažíme jazdu rôznymi prekážkami v ceste,
odbočkami vpravo, vľavo.
NEVIDOMÝ LEKÁR
Edukačná
kompetencia:
Poznanie a správne pomenovanie časti tela, hmatový cit.
Edukačný cieľ:
Poznať časti tela, tváre, kamarátov podľa hmatu.
Poznať uplatnenie telesne postihnutých ľudí v živote.
Edukačná
činnosť:
Deti sedia v kruhu a rozpočítankou si určia spomedzi seba jedno dieťa,
ktoré bude predstavovať nevidiaceho lekára. Úlohou hráča bude nájsť so
zaviazanými očami spoluhráčovi časti tela a tváre, následne ich správne
pomenovať. Ak časti tela určí správne, v hre nevidomého lekára
pokračuje jeho spoluhráč.
Edukačné
pravidlo:
Lekár na spoluhráčovi pomenúva časti tela.
Obmena: neskôr hru sťažíme – nevidomý lekár háda aj meno toho, koho
vyšetril.
Názov hry:
RUČNÉ OBRÁZKY
Edukačná
kompetencia:
Schopnosť pochopiť, tolerovať a akceptovať zdravotnú rozmanitosť ľudí.
Budú ukazovať nejaké remeslo a ostatné deti hádajú.
Edukačný cieľ:
Postupne sa vcítiť do situácie zdravotne postihnutého človeka.
Edukačná
činnosť:
Učiteľka vysvetlí deťom, že i bez slov sa dá pomocou rúk a prstov
rozprávať. Deti po jednom ukazujú ostatným, čo ich gestá predstavujú.
Zvieratá, vietor, futbalistu... Hra sa môže hrať aj vo dvojici. Deti sa
vopred dohodnú, aké remeslo budú ukazovať a ostatné deti hádajú, čo asi
pohyby rúk a celého tela vyjadrujú.
Edukačné
pravidlo:
Mimikou, gestami vyjadriť myšlienku, zahrať nejakú činnosť, predmet,
vyjadriť náladu.
Iné aktivity:


návšteva v základnej škole – pozorovať integrované telesne postihnuté dieťa pri
edukačnom procese
Deň narcisov – zhotovenie narcisov a darovanie niekomu, na kom nám záleží, aby bol
zdravý a bol dlho medzi nami
Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť
Názov hry:
TÍM
Edukačná
kompetencia:
Kooperatívne správanie, schopnosť spolupracovať a cítiť s ostatnými.
Edukačný cieľ:
Posilňovať kooperatívne správanie a súdržnosť skupiny.
Edukačná
činnosť:
Deti si sadnú do kruhu. Učiteľka im vysvetlí, že každé dieťa je
významnou súčasťou skupiny (triedy). Všetci spolu tvoria tím. Rozpráva
o tom, čo všetko robia spoločne. Kruh, v ktorom sedia, sa nazve
zhromaždením tímu. Deti predkladajú návrhy na spoločný pozdrav,
pokrik, názov tímu alebo vlajku. Navrhne sa heslo, ktorým sa začne
činnosť tímu, napr.: „Slniečko svieti, zahrajme sa deti!“.
Miestnosť sa vyzdobí. Na nástenku sa dajú fotografie členov tímu.
Deti sa naučia riekanku „Kamarát“. Vytvoria dvojice a pohybom
motivujú text riekanky.
„Kamarát, kamarát,
to je ten, koho mám rád.
Pomôže mi, poradí,
po ruke ma pohladí.“
jedno dieťa z dvojice pohladí druhé.
„Kamarát, kamarát,
je to ten, koho mám rád.
Pomôžem mu, poradím,
po vláskoch ho pohladím.“
Deti si vymenia roly, po vláskoch hladí druhé dieťa prvé.
„Všetci sme tu kamaráti
a všetci sa máme radi.“
Deti sa spoločne chytia za ruky, pritúlia sa k sebe.
Edukačné
pravidlo:
Prejaviť tvorivosť pri vymýšľaní pohybových aktivít.
Obmena: rozhovor – koho máme radi doma a prečo.
Iné aktivity:



práca s metodickými materiálmi a pracovnými zošitmi
zhotovenie nástenky z fotografií detí a ich rodičov
vyjadriť svoje myšlienky, názory: koho by ste si vzali so sebou na opustený ostrov
alebo na ďaleký výlet a prečo?
Právo na prednostnú ochranu a život
Názov hry:
Edukačná
HASIČI V MATERSKEJ ŠKOLE
Privolať pomoc dospelého v krízových situáciach, v ktorých je ohrozené
Názov hry:
HASIČI V MATERSKEJ ŠKOLE
kompetencia:
jeho zdravie, prípadne zdravie iných.
Edukačný cieľ:
Poznať prácu hasičov a lekárskej záchrannej služby.
Edukačná
činnosť:
Návšteva hasičov v priestoroch MŠ. Deti priamo pozorujú prácu hasičov
a ich pracovné podmienky – hasičské auto s vybavením.
Iné aktivity:


beseda s policajtom
edukačná aktivita s pracovnými listami – nebezpečné predmety pre deti
Právo na bezplatné vzdelanie, hru a zotavenie
Názov hry:
ŠKOLA V PRÍRODE
Edukačná
kompetencia:
Spontánny záujem o poznanie nového.
Edukačný cieľ:
Modifikovať pohyb v zmenených podmienkach, pohybovať sa v rôznom
prostredí bez strachu a zábran, poznať zložky živej a neživej prírody.
Edukačná
činnosť.
Rozmanité pohybové a poznávacie aktivity.
Iné aktivity:

les – pľúca prírody, výlet do lesa, pozorovanie, poznávacie hry v lese
Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním
Názov hry:
TAJNÉ PRIATEĽSTSTVO
Edukačná
kompetencia:
Správať sa empaticky k svojmu okoliu, pomáhať druhým s pomocou
učiteľky aj samostatne.
Edukačný cieľ:
Vidieť na druhom, čo vie, v čom sa mu darí, ochota mu v pravý čas
pomôcť, zblíženie detí, vznik detských priateľstiev.
Edukačná
činnosť:
Každý má tajne zvoleného kamaráta, ktorému bude pomocníkom,
opatrovníkom. Zatiaľ mu to nesmie prezradiť. Treba pozorovať, čo vie, v
čom sa mu darí (iniciuje sa sústredenie na pozitívne vlastnosti a činy).
Ak by sa mu nedarilo, tak má tajného kamaráta, ktorý mu pomôže. Celý
týždeň nikomu nesmieme prezradiť, kto je jeho utajený kamarát.
Edukačné
pravidlo:
Deti losujú tajného kamaráta podľa osobných detských značiek.
Táto forma zadania hry sa zvolí v takej skupine detí , kde sa predpokladá,
že by viac detí bolo bez tajného kamaráta.
Začať sa môže napr. len s troma utajenými kamarátmi, aby si deti zvykli
na pravidlá edukačnej činnosti.
Iné aktivity:

interakčná hra: „Vadí, nevadí“
Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu znášanlivosti, mieru a bohatstva
Názov hry:
KYTIČKA
Edukačná
kompetencia.
Uvedomenie si hodnoty dobrých skutkov, udržiavanie pozitívnych
sociálnych skutkov.
Edukačný cieľ:
Hodnotiť a rozlíšiť kamarátove schopnosti, vlastnosti, výkony.
Edukačná
činnosť:
Kytička, ktorá je umiestnená v strede kruhu, je symbolom úcty a
ocenenia. Deti ju postupne po jednom berú do rúk a dávajú ju niektorému
zo svojich kamarátov s tým, že mu ju dajú za ochotu pomôcť, za
požičanie hračky, za kamarátstvo, ako pochvalu, že vie pekne spievať,
kresliť a pod.
Názov hry:
MÁM NIEČO PRE TEBA
Edukačná
kompetencia.
Sociálne cítenie, vyjadrenie pocitu.
Edukačný cieľ:
Vedieť predstaviť seba.
Edukačná
činnosť:
Deti sedia v kruhu. Učiteľka alebo niektoré z detí si zvolí nejaký druh
prejavu náklonnosti, ktorým by chceli potešiť ostatné deti. Môže to byť
úsmev, zakývanie rukou alebo šatkou, nejaké gesto, pohladenie,
pošteklenie a pod. Svoj prejav radosti a náklonnosti pošle susedovi so
slovami:
„Ja som Ďurko a posielam ti potľapkanie po pleci“.
Dieťa pošle pozdrav ďalšiemu susedovi a takto obíde pozdrav celý kruh.
Edukačné
pravidlo:
Pozdrav má byť pekný, ústretový, aby priniesol prijímateľovi dobrý
pocit.
Základná škola s materskou školou Bolešov
Plán vnútroškolského metodického združenia pre MŠ v školskom roku
2013/2014
P.č.:
Termín
1.
október
Téma podujatia:

Prejednanie a schválenie ročného
plánu MZ
NORMATÍVY, CIEĽOVÉ A OBSAHOVÉ
POŽIADAVKY Štátneho vzdelávacieho
programu
 Štátny vzdelávací program pre
materské školy – bod číslo 1 – 4
 Štátny vzdelávací program pre MŠ –
bod číslo 6 – 11
1. Práca s edukačnými programami PC
(individuálny plán s novoprijatými
uč. MŠ – dohodnutie termínov)
Zodpovedná:
p. Kurusová
Pedago
aktua
Učiteľské n
Predškolská
p. Mončeko
p. Kurusová
p. Kvasnicová
p. Kurusová
2. Rôzne, diskusia, záver.
P.č.:
Termín:
Téma podujatia:
Zodpovedná:
Pedago
aktua
2.
Január
3. Vypracovanie úvodnej časti
školského vzdelávacieho programu
4. Vypracovanie vzdelávacej oblasti
Jazyk a komunikácia
Pedagogickí
zamestnanci
p. Kobelová
3.
február
5. Vypracovanie vzdelávacej oblasti
Matematika a práca s informáciami
6. Vypracovanie vzdelávacej oblasti
Človek a príroda
Pedagogickí
zamestnanci
p. Mičudov
7. Spoločné stretnutie učiteliek MŠ
a ZŠ
-adaptácia detí MŠ v ZŠ
- informácie o novom ŠTvP pre MŠ
- skvalitnenie pripravenosti 56roč.detí do ZŠ
p. Kurusová
4.
marec
8. Vypracovanie vzdelávacej oblasti
Človek a spoločnosť
9. Vypracovanie oblasti Človek a svet
práce
Pedagogickí
zamestnanci
p. Hrudkayo
5.
apríl
10. Vypracovanie vzdelávacej oblasti
Umenie a kultúra – hudobná
výchova, výtvarná výchova
11. Vypracovanie vzdelávacej oblasti
Zdravie a pohyb
Pedagogickí
zamestnanci
p.Mončekov
Jún
12. Kompletizácia nového školského
vzdelávacieho programu MŠ
13. Vyhodnotenie metodickej činnosti
v školskom roku 2013/2014
p. Kvasnicová
p.Kurusová
p.Mičudová
6.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Vedúca MZ
riaditeľka ZŠ s MŠ
V Bolešove:
Základná škola s materskou školou Bolešov
Koncepčný zámer rozvoja materskej školy
na roky 2011 – 2015
Vypracovala: Gabriela Kvasnicová
zástupkyňa pre MŠ
Všeobecnou úlohou Koncepčného zámeru materskej školy je zadefinovať základné
línie rozvoja školy v období nasledujúcich piatich rokov v oblasti výchovy a vzdelávania,
materiálno-technického zabezpečenia, celoživotného vzdelávania pedagogických a
zamestnancov školy. Koncepčný zámer a ciele školy vychádzajú z celkového cieľa
predprimárneho vzdelávania, ktorým je doviesť každé dieťa na konci jeho predškolského
obdobia k tomu, aby v rozsahu svojich osobnostných predpokladov získalo veku primeranú
fyzickú (perceptuálno-motorickú), psychickú (kognitívnu) a sociálnu (sociálno-emocionálnu)
samostatnosť a základy kompetencií dôležitých pre jeho ďalší rozvoj a učenie, pre život a
vzdelávanie: základy pre zdravé sebavedomie a sebaistotu, pre schopnosť byť samo sebou a
zároveň sa prispôsobiť životu v spoločenskej komunite. Pri plnení tohto cieľa sa opierame o
bohaté tradície , dobrú spoluprácu s rodinou a flexibilita pedagogických zamestnancov.
Materská škola si vybudovala dokonalý imidž , kvalitné výchovno-vzdelávacie a materiálnotechnické podmienky, ktoré sú veľmi dôležité pre jej ďalší rozvoj a smerovanie.
Koncepcia materskej školy sa opiera o predchádzajúce výsledky a tradície školy v týchto
oblastiach:






v detských projektoch: Adamko hravo-zdravo, Bezpečná škôlka
v spolupráci s rodinou
v spolupráci so zriaďovateľom
so základnou školou
s Úniou žien
centrom psychologicko-pedagogického poradenstva a prevencie (nadané deti a deti
znevyhodneného prostredia)
SWOT ANALÝZA MATERSKEJ ŠKOLY
SILNÉ STRÁNKY















vysoký záujem o umiestnenie detí do
materskej školy (i z okolitých obcí)
pozitívna socio-emocionálna klíma v
škole
100% kvalifikovanosť pedagogických
zamestnancov
záujem pedagogických zamestnancov
o ďalšie vzdelávanie
kreativita a iniciatíva pedagogických
zamestnancov
záujem pedagogických zamestnancov
podieľať sa na aktivitách školy,
projektoch, aj mimo pracovného času
výučba anglického jazyka
logopédia v materskej škole
pripravenosť detí na vstup do ZŠ
dostatok kvalitných učebných
pomôcok, hračiek, vybavenie hracích
centier
budova po rekonštrukcii
vnútorné a vonkajšie prostredie
veľmi dobrá spolupráca so
zriaďovateľom, základnou školou,
rodinou
web stránka školy
využívanie interaktívnych metód
(projektovanie, zážitkové učenie,
SLABÉ STRÁNKY





nedostatočná kapacita materskej školy
nedostatok finančných prostriedkov
pre školu
odmeňovanie pedagogických
zamestnancov
absencia telocvične
zastaralosť časti školského dvora
SILNÉ STRÁNKY


SLABÉ STRÁNKY
experimentovanie, exkurzie, výlety)
tvorba projektov
záujem pedagogických zamestnancov
o vzdelávanie
PRÍLEŽITOSTI






záujem rodičov o kvalitnú výchovu a
vzdelávanie ich detí založené na
princípoch dobrého partnerstva
informovanosť prostredníctvom médií
zdokonaľovať komunikačné
kompetencie
využívanie možností prípravy a
realizácie projektov na získanie
finančných prostriedkov
kariérny rast pedagógov
prezentácia MŠ na verejnosti
OHROZENIA


starnúci pedagogický kolektív
nízke finančné ohodnotenie
Koncepcia rozvoja materskej školy na obdobie 2011 – 2015 vychádza predovšetkým z
pracovnej SWOT analýzy školy, v ktorej sú identifikované silné a slabé stránky školy,
možnosti, ale aj ohrozenia jej ďalšieho rozvoja. Na základe tejto analýzy sme definovali 4
kľúčové oblasti jej ďalšieho rozvoja:
1. Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole
2. Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy
3. Zlepšenie úrovne materiálno-technického vybavenia školy
4. Aktívne vyhľadávanie a využívanie doplnkových zdrojov financovania aktivít školy
1. Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole
Naša materská škola od septembra 2009 aktívne pracuje so Školským vzdelávacím
programom „Kolotoč“, ktorý nadväzuje na Štátny vzdelávací program ISCD 0.
Základný obsah predprimárneho vzdelávania je stanovený tak, aby v náväznosti na súčasné
trendy vo vzdelávaní zodpovedal cieľom a zámerom predprimárneho vzdelávania, doviesť
každé dieťa na konci jeho predprimárneho obdobia k tomu, aby v rozsahu svojich
osobnostných predpokladov získalo veku primeranú fyzickú, psychickú a sociálnu
samostatnosť a základy kompetencií dôležitých pre jeho ďalší rozvoj a učenie, pre život a
vzdelávanie“ základy pre zdravé sebavedomie a sebaistotu, pre schopnosť byť samo sebou a
zároveň sa prispôsobiť životu v spoločenskej komunite.
Na vypracovaní školského vzdelávacieho programu sa podieľali všetci pedagogickí
zamestnanci, preto prechod na novú školskú reformu prebiehal spontánne. Ak sa na realizácii
podieľa celý kolektív vidím v tom pozitívum , najmä v upevňovanie kolektívu, utužovanie
medziľudských vzťahov, možnosť sebarealizácie. Náš školský vzdelávací program je vo
finálnej podobe a bol schválený pedagogickou radou a radou školy.
V materskej škole sa aj naďalej bude poskytovať doplnkový program:
– výučba cudzích jazykov : anglický jazyk
–
logopédia
Prioritou v tejto oblasti je príprava 5-6 ročných detí a detí s odloženou povinnou školskou
dochádzkou na vstup do základnej školy. Ak bude dostatok miesta možnosť umiestnenia i
mladších detí ako 3 roky. Ostatné vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania sú
obsiahnuté v školskom vzdelávacom programe.
2. Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy
Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov:
Je súčasťou celoživotného vzdelávania, je to proces nadobúdania vedomostí, zručností a
spôsobností pedagogického zamestnanca . Potrebný na výkon pedagogickej činnosti a na
výkon odbornej činnosti. Po prijatí zákona o pedagogických zamestnancoch sa vedenie školy
zameralo na tieto druhy kontinuálneho vzdelávania:
– funkčné vzdelávanie: cieľom, ktorého bude pripraviť pedagogického zamestnanca na
výkon v riadiacej činnosti a získať tým profesijné kompetencie
– aktualizačné vzdelávanie: cieľom, ktorého je u pedagogického u pedagogického
zamestnanca udržanie si profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon
pedagogickej činnosti
– inovačné vzdelávanie: cieľom je obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií
potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti
– podporovať celoživotné vzdelávanie – účasťou na seminároch, samoštúdium aj v
spolupráci s odbornými inštitúciami MPC, CPPPaP, OMEP a aplikovať získané
kompetencie v praxi
3. Zlepšenie úrovne materiálno – technického vybavenia školy
V tejto oblasti sa zameriame na pokračovanie modernizácie ďalšej triedy – výmena nábytku,
podlahovín, rekonštrukcia WC detí, maľovanie priestorov. Vzhľadom na modernizáciu vo
výchovno-vzdelávacom procese musíme prispôsobiť požiadavky aj na modernizáciu
učebných pomôcok, v spolupráci so zriaďovateľom zakúpiť interaktívnu tabuľu na podporu
informačných technológií, revitalizovať druhú časť dvora v súlade s bezpečnostnými
normami. Odstrániť nefunkčné pieskovisko a vybudovať malé dopravné ihrisko vzhľadom na
zameranosť materskej školy.
4. Aktívne vyhľadávanie a využívanie doplnkových zdrojov financovania aktivít školy
V budúcom období sa budeme usilovať o získanie dodatočných zdrojov financovania aktivít
materskej školy sponzorskou činnosťou, štátne fondy, nadačné fondy, fondy EÚ.
Prehlásenie
Prehlasujem, že som dňa ….............................bola na pedagogickej rade oboznámená
s plánom práce školy na školský rok 2013/2014 a súhlasím s ním. Úlohy, ktoré z neho
vyplývajú beriem na vedomie a budem zodpovedne plniť.
Mgr. Lenka H r u d k a y o v á
…...............................................................
Iveta K o b e l o v á
…................................................................
Mária K u r u s o v á
…...............................................................
Ing. Jaroslava M i č u d o v á
…................................................................
Mgr. Zuzana M o n č e k o v á
…................................................................
V Bolešove, ….......................
Gabriela Kvasnicová
zástupkyňa MŠ
Download

Plán práce MŠ na školský rok 2013/2014