Mesto Hurbanovo
ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo
ORGANIZAČNÝ PORIADOK
MESTSKÉHO ÚRADU
V HURBANOVE
ktorý vydáva
primátor mesta Hurbanovo v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. d)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom:
01.01.2014
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 2
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1.
2.
3.
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove je základným vnútorným
organizačným predpisom Mestského úradu v Hurbanove (ďalej len „MsÚ“).
Organizačný poriadok v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, so všeobecne záväznými predpismi a Štatútom mesta ustanovuje
vnútorné organizačné členenie MsÚ, rozsah oprávnení a zodpovednosti jednotlivých
oddelení (ďalej len „zákon“).
Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Primátor mesta
je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch mesta, v pracovno-právnych
vzťahoch zamestnancov mesta a správnym orgánom v administratívnych vzťahoch.
Vo vzťahu k MsÚ vykonáva aj všetky ďalšie kompetencie, ktoré nie sú vyhradené
Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove (ďalej len „MsZ“) v súlade so zákonmi,
všeobecne záväznými nariadeniami a ostatnými normami schválenými MsZ, najmä:
-
vykonáva a rozhoduje vo veciach správy mesta,
v pracovno-právnych a mzdových otázkach plní funkciu štatutárneho orgánu,
udeľuje plnú moc na zastupovanie mesta v právnych záležitostiach,
schvaľuje podanie žalôb,
poveruje zamestnancov MsÚ na rokovanie so štátnymi orgánmi,
uskutočňuje porady riaditeľov organizácií, ktoré založilo alebo zriadilo mesto,
uskutočňuje porady s vedením MsÚ za účelom koordinácie práce MsÚ, riešenia
závažných otázok, prípravy materiálov na rokovanie MsZ, zabezpečovania a
kontroly ich uznesení.
Čl. II.
Postavenie a pôsobnosť MsÚ
1.
2.
3.
4.
Tento organizačný poriadok platí pre zamestnancov mesta na MsÚ, ktorí sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k mestu Hurbanovo.
Zákon č. 369/1990 Zb. ustanovil obec, teda aj mesto ako samostatný samosprávny
územný celok SR. Mesto je právnickou osobou. MsÚ je zložený
zo zamestnancov mesta. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci MsZ
a primátora, ako aj orgánov zriadených MsZ (napr. mestská rada, komisie MsZ)
Postavenie a pôsobnosť MsÚ určuje § 16 zákona a Štatút mesta Hurbanovo.
MsÚ najmä:
-
zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov MsZ a je podateľňou
a výpravňou písomností mesta,
zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie MsZ a komisií,
vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
vykonáva nariadenia, uznesenia MsZ a rozhodnutia mesta,
zabezpečuje ďalšie úkony slúžiace k plneniu úlohy samosprávy v zmysle
ustanovenia § 4 ods. 3 zákona,
plní úkony súvisiace s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy v zmysle
platných právnych predpisov.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 3
Čl. III.
Organizácia MsÚ
1.
2.
3.
Organizáciu MsÚ, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti určuje primátor mesta.
Objem mzdových prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje MsZ pri schvaľovaní
rozpočtu mesta.
MsÚ vedie a jeho prácu organizuje prednosta úradu. V prípade, že nie je funkcia
prednostu MsÚ obsadená, MsÚ vedie a jeho prácu organizuje primátor mesta.
Primátor mesta na MsÚ priamo riadi:
-
zástupcu primátora mesta,
prednostu MsÚ,
náčelníka mestskej polície.
Čl. IV.
Zástupca primátora mesta
1.
2.
Primátora mesta zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie
poverí zastupovaním primátor mesta do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak
neurobí, zástupcu primátora zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť
len poslanec mestského zastupiteľstva. Primátor mesta môže zástupcu primátora
kedykoľvek odvolať. Ak primátor mesta odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním
ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
Zástupca primátora zastupuje primátora mesta v rozsahu určenom primátorom mesta
v písomnom poverení.
Čl. V.
Prednosta MsÚ
1.
2.
3.
Prednosta MsÚ je zamestnanec mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta.
Prednosta zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.
Prednosta vedie a organizuje prácu úradu, zúčastňuje sa zasadnutí MsZ s hlasom
poradným, spolu s primátorom podpisuje zápisnice a uznesenia MsZ, v rozsahu poverenia
primátora plní úlohy v oblasti pracovno-právnych vzťahov. Okrem toho:
-
-
Zastupuje MsÚ navonok,
V záujme koordinácie a zabezpečovania úloh MsÚ zvoláva porady vedúcich
oddelení, na ktorých ukladá konkrétne úlohy, ktoré pravidelne kontroluje,
Podľa potreby vydáva interné smernice MsÚ,
Dbá o účelnú organizáciu práce oddelení, úsekov a častí MsÚ,
Koordinuje spoluprácu organizačných útvarov pri plnení úloh,
Sleduje výkon štátnej správy a samosprávy najmä z hľadiska dodržiavania
zákonnosti a podľa potreby navrhuje opatrenia na zlepšenie ich výkonu,
Dbá o materiálno-technické vybavenie MsÚ a o odbornú prípravu zamestnancov
MsÚ,
Je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, týkajúcich
sa MsÚ, pokiaľ nie sú Štatútom mesta, organizačným a pracovným poriadkom
zverené primátorovi mesta,
Určuje pracovnú náplň vedúcich oddelení MsÚ,
Mesto Hurbanovo
-
-
-
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 4
Vykonáva a vedie komplexnú agendu na úseku personálnej agendy pre
zamestnancov MsÚ, MsP v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce a
Kolektívnej zmluvy MsÚ.
Sleduje a predkladá návrhy pri zmenách v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších zmien.
Zodpovedá za dodržiavanie legislatívnych predpisov v oblasti personálnej politiky.
Vykonáva a vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie a písomnú agendu s nimi
spojenú.
Zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov v oblasti personálnej.
Plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora mesta.
Čl. VI.
Mestská polícia
Organizáciu a pôsobnosť Mestskej polície upravuje Organizačný poriadok Mestskej
polície a Štatút Mestskej polície v zmysle zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov.
Čl. VII.
Hlavný kontrolór
1.
2.
3.
Koncepčná činnosť, koordinovanie, organizovanie, metodické usmerňovanie a vedenie
kontrolnej činnosti u zamestnávateľa a v organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
vrátane analytického posudzovania jej výsledkov a vypracúvania priorít jej zamerania.
Vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.
Vykonáva kontrolu:
-
-
-
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
hospodárenia s majetkom mesta, jeho zmien a záverečného účtu, vypracúva
odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu mesta pred ich
schválením v MsZ,
účtovníctva a pokladničných operácií mestského úradu a mestských rozpočtových
a príspevkových organizáciách ako aj v obchodných organizáciách s majetkovou
účasťou mesta,
správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov, ktoré vyplývajú
pre mestské rozpočtové a príspevkové organizácie a zariadení v pôsobnosti mesta.
Kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu mesta ako aj nakladanie s majetkom mesta.
Zúčastňuje sa zasadnutí MsZ s hlasom poradným.
Vykonáva finančné revízie hospodárenia v mestských rozpočtových a príspevkových
organizáciách a zariadeniach v pôsobnosti mesta.
V ďalších organizáciách vykonáva tematické kontroly podľa požiadaviek orgánov mesta.
Preveruje, ako organizácie a právnické osoby, ktoré sú v pôsobnosti mesta a plnia svoje
funkcie z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb občanov a navrhuje opatrenia na
nápravu.
Pri vykonávaní kontroly spolupracuje s ostatnými oddeleniami MsÚ.
Výsledky kontrol predkladá MsZ.
Predkladá MsZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti.
Predkladá MsZ raz ročne správu o kontrolnej činnosti.
Vedie evidenciu a zabezpečuje vybavovanie sťažností.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 5
Čl. VIII.
Oddelenia MsÚ
1.
MsÚ sa člení na nasledovné oddelenia, úseky a časti:
-
2.
sekretariát,
oddelenie finančné,
správne oddelenie,
oddelenie regionálneho rozvoja,
úsek služieb,
mestská polícia,
spoločný obecný úrad - stavebný úrad,
spoločný obecný úrad - školský úrad,
materská škola,
centrum voľného času.
Súčasťou jednotlivých oddelení MsÚ, ktoré organizačno-technicky zabezpečujú plnenie
úloh štátnej správy prenesených na mesto sú:
-
matričný úrad ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákon č. 154/1994
Z. z. v znení neskorších predpisov – sekretariát,
ohlasovňa pobytu ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona
č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov – správne oddelenie,
správny orgán ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny – správne oddelenie,
správny orgán ako prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia
v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia – správne oddelenie,
stavebný úrad ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona
č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov – spoločný stavebný úrad,
školský úrad ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 596/2003
Z. z. v znení neskorších predpisov – spoločný školský úrad.
3.
Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá MsZ (§18 až
§ 18g zákona).
4.
Organizačná štruktúra je určená organizačnou schémou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
tohto organizačného poriadku – príloha č. 1.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 6
Čl. IX.
Vedúci oddelenia
Vedúci oddelenia priamo riadi a zodpovedá za činnosť oddelenia. Metodicky usmerňuje a
koordinuje pracovné činnosti riadeného oddelenia. Zodpovedá:
-
za riešenia a realizáciu úloh MsÚ patriacich do jeho pôsobnosti,
za účelné hospodárenie a využívanie rozpočtových prostriedkov,
za dodržiavanie ochrany hospodárskeho a služobného tajomstva,
za včasné, správne a komplexné plnenie úloh oddelenia,
za vypracúvanie stanovísk, interných predpisov odborných a metodických
pokynov v riadenej oblasti,
vykonáva kontrolnú činnosť v kompetencii oddelenia,
odborné konzultácie súvisiace s činnosťou oddelenia,
zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov v rámci oddelenia,
podáva návrhy na systematizáciu pracovných miest zamestnancov oddelenia,
vypracúva pracovné náplne zamestnancov oddelenia,
vypracúva návrhy na všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa príslušného
oddelenia.
Čl. X.
Činnosti a pôsobnosť pracovných miest
Pracovné činnosti a rozsah pôsobnosti jednotlivých oddelení a zamestnancov
vychádzajúce z tohto organizačného poriadku sú obsiahnuté v nasledovných článkoch.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 7
Čl. IX.
Sekretariát
Podateľňa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Je podateľňou MsÚ.
Zabezpečuje porady a rokovania u primátora.
Zabezpečuje prijímanie občanov, oficiálnych delegácií a návštev a pod.
Vedie centrálny registratúrny denník MsÚ.
Zabezpečuje evidenciu došlej pošty, vykonáva triedenie zásielok a odovzdávanie
záznamov jednotlivým oddeleniam podľa príslušných ustanovení Registratúrneho
poriadku MsÚ.
Komplexne zabezpečuje správu registratúry sekretariátu.
Digitálne mestské zastupiteľstvo – správa a administratíva systému.
Vykonáva administratívne práce pre primátora a zástupcu primátora mesta.
Vykonáva evidenciu organizačných noriem, smerníc, pokynov, príkazov a obežníkov.
Vedie pracovný kalendár primátora mesta.
Vedie evidenciu služobných ciest zamestnancov MsÚ a funkcionárov, evidenciu
cestovných príkazov, evidenciu školení zamestnancov MsÚ.
Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Školstvo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pravidelne sleduje a oznamuje školám a školským zariadeniam zmeny a úpravy
legislatívy v oblasti školstva, možnosti ďalšieho vzdelávania ako i oboznamuje ich
o možnostiach účasti v rôznych projektoch oblasti školstva.
Spolupracuje pri vybavovaní sťažností a petície občanov a zákonných zástupcov detí
a žiakov škôl a školských zariadení so školami na území mesta.
Na základe požiadania spolupracuje s radami škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta a mestskou školskou radou.
Zabezpečuje všetky administratívne práce na úseku školstva.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce.
Poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.
Pripravuje podklady a vykonáva agendu vo veciach:
-
8.
9.
zaraďovania základných škôl do siete škôl a školských zariadení
zriaďovania základných škôl
vyraďovania základných škôl a školských zariadení
zrušovania základných škôl
zmien v sieti škôl a školských zariadení
havárie na školách a školských zariadení
školských úrazov
Vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania
maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka.
Spolupracuje s orgánmi školskej samosprávy, príslušným krajským školským úradom
a inými štátnymi orgánmi, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami,
s riaditeľmi škôl a školským zariadení.
Mesto Hurbanovo
10.
11.
12.
13.
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 8
Zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených Krajským
školským úradom inými štátnymi inštitúciami.
Informuje riaditeľov škôl a školských zariadení ohľadne rozhodnutí a pokynov vydaných
primátorom mesta v zmysle zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a na základe rozhodnutí
a pokynov primátora mesta vybavovať záležitosti týkajúce sa správy škôl a školských
zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Fakturácia pre zariadenia školského stravovania.
Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Matrika:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Zabezpečuje
prenesený
výkon
štátnej
správy
podľa
zákona
č. 416/2001 Z. z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na mesto.
Vedie matriku podľa zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 302/1994
Z.z.
Vedie rodnú, sobášnu a úmrtnú knihu podľa osobitných predpisov.
Vykonáva všetky záznamy do matrík.
Vydáva výpisy z matričných kníh.
Vyhotovuje osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine.
Pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti.
Pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred orgánom štátu a zúčastňuje sa
sobášneho obradu.
Plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastaných zmenách príslušným
orgánom podľa osobitných predpisov.
Vykonáva a zabezpečuje všetky potrebné matričné úkony v matričnom programe IVES
a REGOB.
Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 9
Čl. XII.
Oddelenie finančné
Vedúci oddelenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Komplexne riadi, kontroluje a zodpovedá za činnosť finančného oddelenia na MsÚ.
V spolupráci s ostatnými kompetentnými zamestnancami a vedením mesta zostavuje
návrh rozpočtu mesta, ako aj zmeny rozpočtu počas roka a predkladá ich mestskému
zastupiteľstvu na prejednanie.
Koordinuje realizáciu rozpočtového procesu mesta, mestských podnikov a organizácií,
spolupracuje s rozpočtovými organizáciami mesta a s príspevkovou organizáciou pri
príprave ich materiálov, ktoré sa predkladajú na prejednanie do mestského zastupiteľstva.
Metodicky usmerňuje plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu mesta.
Priebežne vyhodnocuje plnenie rozpočtu mesta, spracováva záverečný účet mesta a
predkladá ho na schválenie do mestského zastupiteľstva.
Dohliada nad štvrťročnými účtovnými závierkami, ako aj koncoročnou účtovnou
závierkou za mesto, ako aj za organizácie zriadené mestom.
Sleduje a kontroluje stav a pohyb na bankových účtoch mesta a v pokladnici mesta. Riadi
príslušné finančné toky.
Dohliada na správnosť vyrubovania daní a poplatkov, vypracováva príslušné všeobecne
záväzné nariadenia mesta.
Pripravuje koncepčné materiály, vypracováva vnútorné predpisy, smernice v oblasti
financií a rozpočtovníctva.
Posudzuje finančné požiadavky mestských organizácií a vypracuje k nim písomné
stanoviská.
Sleduje čerpanie a zabezpečuje vyúčtovanie dotácií poskytnutých pre mesto na
financovanie prenesených kompetencií, ako aj niektorých ďalších dotácií získaných
mestom.
Kontroluje správnosť účtovania, zadelenia účtovných prípadov podľa položiek
rozpočtovej klasifikácie a kódov zdrojov.
Vybavuje všetky úkony týkajúce sa poskytovania dotácií z rozpočtu mesta pre právnické
osoby a fyzické osoby podnikateľov v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením
mesta Hurbanovo.
Vedie evidenciu majetku mesta, zostavuje odpisové plány, pripravuje podklady k
inventarizácii majetku mesta a dohliada na priebeh fyzickej a dokladovej inventarizácie.
Zúčastňuje sa na rokovaní finančnej komisie a mestského zastupiteľstva.
Spolupracuje s inštitúciami verejnej správy, peňažnými ústavmi, daňovým úradom,
štatistickým úradom, poisťovňami, audítormi, kontrolnými úradmi a pod. Dohliada na
dodržiavanie povinností mesta voči nim. Sleduje úverovú zaťaženosť mesta.
Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 10
Pokladňa, prístup k informáciám, správa registratúry:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zodpovedá za komplexné zabezpečenie činnosti registratúrneho strediska na MsÚ
v zmysle platného Registratúrneho poriadku a plánu.
Vedie správu registratúry – denníky záznamov oddelenia v spolupráci s ďalšími
zamestnancami oddelenia, zodpovedá za archiváciu a skartáciu písomností.
Pripravuje a vyhotovuje návrh na odovzdanie spisovej agendy do príslušného štátneho
archívu v zmysle platných legislatívnych nariadení.
Zodpovedá za agendu poskytnutia informácií úradu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Komplexné vedenie pokladničnej agendy.
Vedie evidenciu cenín (stravné lístky, šeky a iné).
Vedie evidenciu poskytovaných záloh na drobné výdaje, resp. pracovné cesty
(pohľadávky voči zamestnancom).
Vyplatenie cestovných náhrad za pracovné cesty v tuzemsku i v zahraničí.
Príjem - výdaj peňazí, najmä
-
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
príjmy z predaja rôzneho druhu majetku mesta,
príjmy daní a poplatkov od obyvateľstva,
prijaté resp. vrátené zálohy poskytnuté na drobné výdavky a pracovné cesty,
poskytnutie preddavkov na mzdu, výplata miezd, odmien.
Vedie pokladničnú knihu.
Vedenie pokladničnej agendy – terminál.
Vedenie pokladničnej agendy – Kuchyňa, Kuchyňa ceniny.
Vystavovanie odoslaných faktúr – kuchyňa
Evidencia (zapisovanie) odosielanej pošty.
Kopírovanie materiálov do MsZ
Nákup kancelárskych potrieb.
Kopírovanie.
Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Správa majetku mesta:
1.
Vykonáva majetkovoprávne záležitosti súvisiace s mestským majetkom:
-
vybavuje žiadosti ohľadne prevodov nehnuteľností vo vlastníctve mesta,
vykonáva úkony súvisiace s prenájmom majetku mesta,
rieši majetkoprávne usporiadanie nehnuteľného majetku mesta,
objednáva geometrické plány na zameranie pozemkov a stavieb,
objednáva znalecké a odborné posudky na ohodnocovanie nehnuteľností,
zabezpečuje výpisy z katastra nehnuteľností, výpisy z pozemkovej knihy,
pripravuje zmluvy na predaj, prenájom, kúpu a zámenu nehnuteľností a
hnuteľného majetku, zmluvy o zriadení záložného práva a vecného bremena,
zabezpečuje podávanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností na základe
uzatvorených zmlúv,
zabezpečuje zápisy stavieb a pozemkov do katastra nehnuteľností,
Mesto Hurbanovo
-
-
2.
3.
4.
5.
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 11
udržiava kontakt a spolupracuje so správou katastra, slovenským pozemkovým
fondom, obvodným pozemkovým úradom, úradom životného prostredia., štátnym
archívom, stavebným úradom, príslušnými štátnymi orgánmi a pod.
prostredníctvom právneho zástupcu mesta rieši súdne záležitosti v súvisiace s
nehnuteľným majetkom mesta,
vedie zoznam nehnuteľností určených na odpredaj a na prenájom - dražby
mestského majetku.
Vypracúva návrhy do príslušných komisií a MsZ týkajúcich sa nakladania s mestským
majetkom.
Vypracúva návrhy na uznesenia súvisiace hlavne s nehnuteľným majetkom za účelom ich
predkladania pred mestské zastupiteľstvo.
Vykonáva služby pre občanov a inštitúcie ohľadne podávania informácií o
nehnuteľnostiach na území mesta.
Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Samostatná odborná účtovníčka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Vedie finančné účtovníctvo mesta podľa platných predpisov.
Spracováva komplexnú účtovnú evidenciu v rámci hlavnej činnosti mesta a samostatne v
rámci podnikateľskej činnosti.
Zabezpečuje predkontáciu, ako aj zaúčtovanie všetkých typov účtovných položiek
(bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry, mzdové listy,
pokladňa, terminál, ceniny, zaradenie, resp. vyradenie majetku, predpisy na dane a
poplatky a pod.).
Zabezpečuje účtovanie jednotlivých príjmových a výdavkových položiek podľa platnej
rozpočtovej klasifikácie a príslušných kódov zdrojov.
Zabezpečuje rozúčtovanie jednotlivých účtovných dokladov podľa povahy jednotlivých
výdavkov.
Zabezpečuje samostatnú analytickú evidenciu jednotlivých projektov. Vedie účtovníctvo
o stave a pohybe sociálneho fondu.
Zabezpečuje evidenciu a účtovanie poskytnutých úverov pre mesto.
Je zodpovedná za správne zaúčtovanie účtovných položiek.
Vykonáva vyúčtovanie pracovných ciest.
Sleduje stav a pohyb na bankových účtoch a vykonáva bankový styk.
Kontroluje správnosť faktúr z účtovného hľadiska, zabezpečuje likvidáciu došlých faktúr
samosprávy.
Realizuje finančné úhrady, prednostne elektronicky.
Zabezpečuje príspevky a dotácie príslušným organizáciám na základe schváleného
rozpočtu a realizuje ich úhradu a účtovanie.
Vedie evidenciu o nedokončených investičných akciách a zabezpečuje účtovanie čerpania
v zmysle rozpočtu.
V oblasti podnikateľskej činnosti vedie evidenciu dane z pridanej hodnoty, vyhotovuje
štvrťročne daňové priznanie o DPH.
Zabezpečuje pravidelné odsúhlasovanie správnosti účtovania jednotlivých položiek s
ostatnými zamestnancami mestského úradu, ako aj s účtovníčkami ostatných organizácií v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Mesto Hurbanovo
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 12
Zabezpečuje vypracovanie štvrťročných účtovných a finančných výkazov v zmysle
informácie MF SR pre mesto, zostavuje ročnú závierku, zostavuje príslušné výkazy,
predovšetkým súvahu, výkaz ziskov a strát, výkaz o čerpaní príjmov a výdavkov,
poznámky k súvahe a pod., spracováva a kontroluje všetky účtovné výkazy rozpočtových
organizácií a príspevkovej organizácie a sumárne ich predkladá krajskému metodikovi na
daňový úrad v elektronickej forme, ako aj jednotlivým bankovým subjektom.
Spracováva konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu.
Zostavuje odsúhlasovacie formuláre s ďalšími subjektmi verejnej správy.
Spolupracuje s účtovníčkami ostatných organizácií patriacich do pôsobnosti mesta, ako aj
ekonomickým oddelením ostatných subjektov verejnej správy.
Vykonáva evidenciu a archiváciu všetkých účtovných dokladov.
Vykonáva dokladovú inventarizáciu majetku mesta.
Spolupracuje pri účtovnom audite, pripravuje podklady pre audit.
Spracováva analýzy podľa potrieb vedenia mesta.Vykonávanie a plnenie ďalších úloh
súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného
zamestnanca.
Samostatná odborná referentka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Sleduje aktualizácie daňových zákonov a uplatňuje ich v praxi.
Samostatne zabezpečuje správu miestnych daní zavedených na území mesta v súlade s
platnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta a zákonom č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov (strojové spracovanie daňových priznaní, vyrubenie daní,
evidencia úhrad, vyrubovanie úroku z omeškania a pokút, vymáhanie nedoplatkov,
kontrolná činnosť a pod.).
Vybavuje bežnú korešpondenciu týkajúcu sa svojej agendy.
Pripravuje podklady na prihlásenie pohľadávky do konkurzných konaní a exekučných
konaní.
V pravidelných intervaloch zabezpečuje odsúhlasovanie správnosti evidencie úhrad a
výšky predpisov jednotlivých položiek s hodnotami vedenými v účtovníctve.
Vyhotoví zoznam neplatičov a zabezpečí ich zverejnenie v súlade s platným zákonom.
Snaží sa o zníženie nedoplatkov na minimálnu možnú hranicu pri dodržaní zákonných
možností vymáhania.
Vydáva potvrdenia o stave záväzkov na základe vlastnej žiadosti klientov.
Má na starosti kompletnú agendu týkajúcu sa výherných hracích prístrojov.
Priebežne eviduje a vyhodnocuje platbu jednotlivých druhov pokút (vyrubených mestskou
políciou, mestským úradom, obvodným úradom a pod.).
Na základe oznámenia organizátorov povoľuje usporiadanie verejných kultúrnych
podujatí.
Zabezpečuje kompletnú agendu týkajúcu sa poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
V súlade s platnými nájomnými zmluvami má na starosti kompletnú agendu týkajúcu sa
evidencie výšky nájomného, rozúčtovania platieb za služby, sledovania platieb,
vymáhania, penalizácie, predkladania návrhov na ukončenie nájomnej zmluvy z dôvodu
neplatenia platieb, spracovania podkladov pre súdne vymáhanie nedoplatkov a pod.
Eviduje a sleduje platby v súlade s platnými kúpnymi zmluvami mesta.
Zastupuje pokladníčku v čase jej neprítomnosti v práci.
Vyhotovuje vyšlé faktúry a vedie agendu vyšlých faktúr.
Mesto Hurbanovo
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 13
Zabezpečuje evidenciu a vymáhanie ďalších platieb od právnických a fyzických osôb na
základe príkazu nadriadeného, resp. na základe právneho podkladu, alebo uznesenia
mestského zastupiteľstva (kompletná agenda týkajúca sa odvodov z výťažkov
dosiahnutých z lotérií a iných podobných hier, evidencia a vymáhanie platieb za
opatrovateľskú službu a pod.).
Sleduje plnenie rozpočtu v spravovanej oblasti.
Spolupracuje pri vypracovaní všeobecne záväzných nariadení mesta, vnútorných
predpisoch a pod.
Zabezpečí bezchybnú koncoročnú závierku jednotlivých druhov sledovaných komodít,
pripraví podklady k ročnej dokladovej inventarizácii.
Vyhotovuje štatistické výkazy a hlásenia súvisiace so spracovávanou agendou.
Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 14
Čl. XIII.
Správne oddelenie
Vedúci oddelenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Riadi, kontroluje a zodpovedá za činnosť oddelenia MsÚ podľa organizačného poriadku
MsÚ, ohlasovne pobytu.
Vypracúva rozpočet oddelenia MsÚ a zodpovedá za správne čerpanie rozpočtu počas
rozpočtového obdobia.
Spolupracuje pri riadení, príprave a vykonávaní volieb do zákonodarných orgánov
a orgánov samosprávy mesta a VÚC a hlasovanie obyvateľov v referende.
Riadi organizačno-technické zabezpečenie úloh MsÚ pri sčítaní ľudu, domov a bytov
v meste.
Zúčastňuje sa zasadnutiach MsZ.
Prihlasuje pohľadávky do konkurzných konaní a exekučných konaní. Vymáha nedoplatky
a vykonáva exekúciu v mene primátora mesta.
Uskutočňuje výkon právoplatného rozhodnutia.
Vykonáva prenesenú štátnu správu v oblasti ochrany prírody a krajiny.
Má spôsobnosť vykonávať štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na úseku
ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia.
Vedie agendu a rieši správne delikty na úseku ochrany pred zneužívaním alkoholických
nápojov u maloletých a mladistvých (zákon č. 219/1996 Z.z.) a na úseku ochrany
nefajčiarov (zákon č. 377/2004 Z.z.).
Rozhoduje na úseku sociálnej pomoci v rozsahu zákona č. 448/2008 Z.z.
Vedie agendu a rieši správne delikty na úseku odpadového hospodárstva.
Vedie agendu a rieši prípady podľa zákona o sťažnostiach (zákon č. 9/2010 Z.z.
o sťažnostiach) a petícií (zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve) a predbežnú právnu
pomoc v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb).
Vydáva Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka. Vydáva zrušenia „Osvedčenia
samostatne hospodáriaceho roľníka“. Vedie evidenciu samostatne hospodáriacich
roľníkov.
Vydáva Potvrdenia potrebné k predaji na trhovisku.
Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Evidencia obyvateľstva, miestne dane a poplatky – odpad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Realizácia zákona o odpadoch z pohľadu miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby.
Prijíma a spracúva priznania TKO, vyrubuje platobné výmery za TKO, vedie dennú
evidenciu platieb a nedoplatkov.
Pripravuje vymáhanie nedoplatkov a zabezpečuje ich penalizáciu – exekučné konanie.
Mesačné odsúhlasenie platieb so stavom v účtovníctve.
Sleduje zmeny u poplatníkov TKO.
Vyhotovuje riadne a dodatočné platobné výmery.
Podieľa sa na inventarizácií v oblasti miestnych daní a poplatkov a prehľadu pohľadávok
ku koncu roka so stavom ich vymáhania.
Vedie agendu došlých faktúr samosprávy.
Mesto Hurbanovo
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 15
Plní úlohy organizačno-technickej prípravy a vykonanie volieb parlamentných a
komunálnych volieb a referenda.
Vedie miestnu evidenciu obyvateľov mesta, prijíma oznámenia o zmene a odovzdáva ich
okresnej evidencii obyvateľstva v zmysle príslušných platných predpisov.
Vedie nasledovné evidencie: trvalý pobyt, prechodný pobyt, sťahovanie v rámci mesta,
odhlásenie občanov, úmrtie a narodenie. Na písomnú žiadosť obyvateľov vykonáva
zrušenie trvalého pobytu v zmysle § 7 zákona č. 253/1998 Z. z.
Vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti ohlasovne pobytu – prevádzkuje
informačný systém MV SR – REGOB.
Vybavuje dožiadania orgánov činných v trestnom konaní a občianskoprávnom konaní
v zmysle platných predpisov.
Vybavuje agendu súvisiacu so štatistickými hláseniami.
Vydáva potvrdenie o trvalom pobyte, potvrdenie k rozvodovému konaniu, k rodinným
prídavkom, potvrdzuje tlačivá pre sociálnu výpomoc vo veci trvalého pobytu.
Spolupracuje pri príprave organizačno-technického
zabezpečenia volieb do
zákonodarných orgánov a samosprávy a pri príprave referenda podľa pokynov vedúceho
oddelenia.
Zodpovedá za počítačové spracovanie a vyhotovenie voličských zoznamov.
Spolupracuje pri organizačno-technickom zabezpečení úloh MsÚ pri sčítaní ľudu, domov
a bytov v meste.
Vedie evidenciu domov a bytov v meste a s tým súvisiacu agendu (strojové spracovanie a
rôzna evidencia súpisných čísiel).
Spracúva a vedie evidenciu súpisných čísiel.
Vydáva rozhodnutia o určení, zrušení a zmene súpisného čísla domu, bytu, chaty a pre
vedľajšie stavby. Odosiela ich na Správu katastra Komárno.
Zasiela oznámenie o pridelení, zmenách, zrušení čísiel budov pre CRO.
Vedie prehľad o územnom obvode mesta a jeho častiach, vrátane ich zmien.
Pripravuje podklady pre rozhodnutie o číslovaní - prečíslovaní budov a objektov v meste
a zabezpečuje jeho realizáciu.
Vedie agendu a pripravuje podklady na pomenovanie a premenovanie ulíc a iných
verejných priestranstiev a zabezpečuje súvisiacu administratívnu agendu.
V prípade neprítomnosti matrikára vykonáva a zabezpečuje všetky potrebné matričné
úkony.
Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Overovanie, koordinátor opatrovateľskej služby
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Osvedčuje podpisy na listinách a listiny, vedie knihu na osvedčenie podpisov
v zmysle osobitného predpisu (zákon č. 599/01 Z. z.)
Zabezpečuje komplexne výkon opatrovateľskej služby v Meste Hurbanovo.
Koordinuje a kontroluje zamestnancov mesta, ktorí vykonávajú opatrovateľskú službu
("ďalej len zamestnancov mesta").
Zodpovedá za správnosť, úplnosť a včasné odovzdanie podkladov pre výpočet mesačnej
mzdy pre zamestnancov mesta.
Zodpovedá za správnosť a úplnosť podkladov pri rozhodovaní o poskytnutí sociálnej
služby.
Zodpovedá za správnosť pri výpočte platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú
službu.
Poskytuje základné sociálne poradenstvo.
Mesto Hurbanovo
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 16
Vykonáva sociálnu posudkovú činnosť.
Vyhotovuje posudky o odkázanosti na sociálnu službu (ust. § 51 zákona o sociálnych
službách).
Vyhotovuje rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
Pripravuje podklady na uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby.
Vedie evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu, evidenciu rozhodnutí a
evidenciu prijímateľov sociálnej služby.
Spracováva štatistické údaje za zverený úsek a zodpovedá za ich správnosť.
Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Mzdová učtáreň:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Sleduje zmeny mzdových, daňových a s nimi súvisiacich predpisov, vrátane
vnútroorganizačných smerníc a zapracováva ich do mzdovej agendy.
Samostatne vedie a komplexne spracováva mzdovú agendu organizácie podľa platných
predpisov.
Vykonáva likvidáciu platov, miezd a ostatných zložiek miezd pre interných a externých
zamestnancov organizácie.
Vedie mzdové listy zamestnancov.
Vedie evidenciu o čerpaní mzdových prostriedkov podľa jednotlivých zložiek mzdy.
Vykonáva ročnú uzávierku miezd.
Vykonáva výpočet poistného do zdravotnej a sociálnej poisťovne a príspevku na poistenie
v nezamestnanosti vrátane vyhotovenia príslušných výkazov, zabezpečuje odvod
preddavkov na daň, poistného a príspevku na poistenie v nezamestnanosti v stanovených
termínoch.
Vykonáva prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poistovne.
Vykonáva výpočet a likviduje nemocenské dávky a daňové bonusy, sleduje ich
oprávnenosť, vypočítava započítateľný zárobok na účely výpočtu nemocenských dávok,
vypočítava priemerný zárobok na príslušne rozhodné obdobie na pracovnoprávne účely.
Spracováva štatistické výkazy a hlásenia týkajúce sa mzdovej problematiky, vedie a
predkladá sociálnej poisťovni evidenčné listy o zárobku a zamestnaní.
Vykonáva ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti podľa zákona o
daniach z príjmov vrátane vysporiadania zistených rozdielov.
Vedie evidenciu o čerpaní dovoleniek.
Predkladá návrhy na zmenu systému evidencie, spracovania a predkladania mzdovej
agendy spadajúcej do kompetencie mzdovej účtovníčky.
Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Správca LAN siete, Web:
1.
2.
3.
Zabezpečuje a zodpovedá za správu informačného systému.
Je správcom Komplexného informačného systému MsÚ, ako i Metropolitnej optickej
siete Hurbanovo.
Tvorba a aktualizácia koncepcie budovania Mestského informačného systému a
Metropolitnej optickej siete Hurbanovo.
Mesto Hurbanovo
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 17
Spolu zabezpečuje fungovanie Mestského kamerového a monitorovacieho systému
v Hurbanove.
Riadi a kontroluje prevádzku informačných technológií a informačných systémov.
Doplňuje technické a programové vybavenie na MsÚ.
Zabezpečuje kontakt s dodávateľmi programového a technického vybavenia.
Zabezpečuje zverejňovanie informácií prostredníctvom internetu podľa zákona NR SR
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Zodpovedá a vykonáva všeobecný dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona NR SR
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Tvorí grafické riešenia potrebných výstupov pre MsÚ.
Riadi prevádzku oficiálnej stránky mesta, zverejňuje dokumenty a pravidelne ich
aktualizuje.
Zodpovedá za organizáciu a riešenie závad programového a technického vybavenia a
odstránenie operatívnych problémov.
Zodpovedá za riadenie inventúry inštalovaného programového a technického vybavenia.
Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Podávanie informácií:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Poskytuje informácie pre stránky úradu a to najmä informácie o rozmiestnení jednotlivých
pracovísk MsÚ a o ich činnosti.
Stará sa o aktuálnosť úradných záznamov vo vestibule MsÚ,
Sleduje knihu dochádzok pracovníkov MsÚ.
Obsluhuje telefónnu ústredňu MsÚ.
Vydáva rybárske lístky.
Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Sociálne veci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Digitálne mestské zastupiteľstvo – správa a administratíva systému.
Spolupráca so zamestnancom zodpovedného za CO.
Posudzuje a navrhuje poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne
odkázaných občanov.
Spolupracuje s jednotlivými inštitúciami verejnej správy (ÚPSVaR, sociálna poisťovňa,
súdy, obce, sociálne zariadenia).
Pripravuje podklady na prípravu Všeobecne záväzných nariadení mesta v rámci
zvereného úseku.
Zabezpečuje sociálne veci pre rodinu s deťmi a nezamestnaných.
Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Terénna sociálna práca:
1.
2.
3.
Vedie spisovú agendu úseku.
Zabezpečuje sociálne veci pre rodinu s deťmi a nezamestnaných.
Vykonáva terénnu sociálnu prácu.
Mesto Hurbanovo
4.
5.
6.
7.
8.
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 18
Vykonáva šetrenia a vypracúva posudky, resp. správy na maloletých a mladistvých na
požiadanie súdu, resp. iných orgánov štátnej správy.
Spolupracuje s ÚPSVaR pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo
orgánom sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately.
Zabezpečuje výkon osobitného príjemcu.
Zúčastňuje sa ako zapisovateľka zasadnutia komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej,
vedie kompletnú agendu komisie.
Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 19
Čl. XIV.
Oddelenie regionálneho rozvoja
Vedúci oddelenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Riadi, kontroluje a zodpovedá za činnosť oddelenia MsÚ podľa organizačného poriadku
MsÚ.
Vypracúva rozpočet oddelenia MsÚ a zodpovedá za správne čerpanie rozpočtu počas
rozpočtového obdobia.
Zúčastňuje sa zasadnutiach MsZ.
Predkladá MsZ návrhy za riadené úseky, najmä plány investičnej výstavby, všeobecne
záväzné nariadenia a rozpočet.
Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, navrhuje
vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú
stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia.
Plánuje krátkodobé a dlhodobé rozvojové aktivity mesta.
Vypracúva žiadosti o štátnu dotáciu a príspevky z rôznych fondov.
Rokuje s projektantmi a zhotoviteľmi stavieb a predkladá návrhy zmlúv o dielo.
Organizuje investičnú výstavbu mesta a kontrolné dni stavieb realizovaných mestom.
Spolupracuje s investormi a dodávateľmi stavieb realizovaných na území mesta,
zúčastňuje sa na kontrolných dňoch a rokovaniach.
Sleduje a zhromažďuje informácie o možnostiach čerpania prostriedkov z fondov EÚ,
dotácií ministerstiev a iných zdrojov v záujme skvalitnenia rozvoja mesta.
Poskytuje informácie o možnostiach čerpania prostriedkov z fondov EÚ, dotácií
ministerstiev a iných zdrojov.
Tvorba, vedenie a monitorovanie databázy projektov.
Získavanie a spracovávanie údajov a podkladov pre rozvojové koncepcie a strategické
dokumenty mesta.
Vypracúva žiadostí na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a iných zdrojov.
Zabezpečuje administratívne práce v súvislosti so schválením finančných prostriedkov z
fondov EÚ a iných zdrojov.
Implementácia, koordinácia a monitoring prác pri realizácii projektov.
Spolupracuje s Nitrianskym samosprávnym krajom, inštitúciami a organizáciami v meste
pri spracovávaní žiadostí a projektov na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a
iných zdrojov zameraných na rozvoj mesta.
Riadi zverené referentské motorové vozidlo.
Riadi a koordinuje úsek odpadového odpadové hospodárstva.
Vypracováva zmluvy v oblasti odpadového hospodárstva.
Vypracúva kalendár zvozu komunálneho odpadu.
Riadi a koordinuje aktivačnú činnosť, zabezpečuje administráciu, vypracováva pracovné
zmluvy a dohody s UOZ.
Zabezpečovanie údržby verejnej zelene, miestnych komunikácií a chodníkov, cintorínov,
verejných priestranstiev.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov
priameho nadriadeného zamestnanca
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 20
Výstavba, doprava:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Vykonáva pôsobnosť vo veciach cestnej dopravy a cestného hospodárstva.
Vypracúva rozhodnutia o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií podľa
zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zabezpečuje všestrannú starostlivosť o miestne komunikácie, zriaďovanie nových
komunikácií.
Zúčastňuje sa na územnom konaní z hľadiska uplatňovania miestnych záujmov.
Oboznamuje občanov s ustanoveniami stavebného zákona.
Podáva návrhy proti stavebníkom porušujúcim stavebný zákon na stavebný úrad.
Vydáva stanoviská k investičnej činnosti.
Povoľuje umiestňovanie reklamných, propagačných a informačných zariadení na úze-mí
mesta.
Prijíma ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác.
Pripravuje podklady na zmeny a aktualizácie SÚP mesta.
Vydáva povolenie na užívanie verejného priestranstva v meste.
Sleduje a odsúhlasuje došlé faktúry oddelenia regionálneho rozvoja.
Zabezpečuje administratívne práce a implementáciu žiadostí z fondov EÚ a iných
zdrojov.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov
priameho nadriadeného zamestnanca.
Podnikateľská činnosť, poplatky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Vedie operatívnu evidenciu podnikateľov mesta.
Navrhuje opatrenia voči podnikateľom, ktorí nedodržujú podmienky podnikania pri ich
vydaní.
Vydáva záväzné stanoviská k zahájeniu podnikateľskej činnosti a k zriadeniu prevádzky.
Sleduje celkovú činnosť obchodnej siete na území mesta z hľadiska zabezpečovania
potrieb občanov.
Posudzuje umiestnenie obchodných prevádzkární a ZVS na území mesta.
Vydáva rozhodnutia o otváracom a prevádzkovom čase obchodných prevádzok na území
mesta.
Vydáva povolenia na prechodné uzatvorenie predajní a prevádzkární.
Preveruje podnety a sťažnosti obyvateľov v súvislosti s otváracím a zatváracím časom
predajní a prevádzkární na území mesta.
Vedie konania podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
voči prevádzkovateľom, ktorí vykonávajú obchodnú činnosť a poskytovanie služieb.
Vydáva stanoviská k funkčnému využitiu pozemkov (odňatie poľnohospodárskej pôdy,
zmena druhu pozemku a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy).
Prijíma a odsúhlasuje došlé faktúry oddelenia regionálneho rozvoja.
Vykonáva správu miestnej dane - daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné
automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.
Zabezpečuje administratívne práce a implementáciu žiadostí z fondov EU a iných
zdrojov.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov
priameho nadriadeného zamestnanca.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 21
BOZP, CO, nebytové priestory:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Práce na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (bezpečnostný technik v zmysle
Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP)
Preškolenie novoprijatých pracovníkov a preradených na iné pracovisko.
Periodické školenia pracovníkov mesta a školských zariadení.
Pracovné úrazy zamestnancov mesta, vypracovanie záznamov a registrácia úrazov.
Spolupráca s Inšpektorátom práce a Technickou inšpekciou.
Kontrola dodržiavania platných predpisov o OBP, hygieny práce, pracovnáho prostredia,
STN a všetkých ostatnýžch nariadení, ktoré sa týkajúBOZP, propagácia bezpečnej práce
Dozor nad poskytovaním osobných Ochranných Prostriedkov a pracovných odevov.
Zisťovanie a upozorňovanie vedúcich pracovníkov na odstraňovanie závad.
Zabezpečovanie a sledovanie vykonávania Odborných prehliadok a Odborných skúšok
Vyhradených technických zariadení v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z. plynových,
elektrických, tlakových, zdvíhacich, komínov a dymovodov, hasiacich prístrojov a
požiarnych hydrantov vo vlastníctve mesta bez právnej subjektivity a následné
odstraňovanie závad.
Kontrola povinnosti zamestnávateľa vyplývajúca zo zákona 124/2006 Z. z. o BOZP a o
zmene a doplnení neskorších predpisov, samostatné vedenie dokumentácie.
Odovzdávanie a preberanie nebytových priestorov od užívateľov a víťazov dražieb.
Zabezpečovanie údržby nebytových priestorov a priestorov v školských zariadeniach bez
právnej subjektivity.
Vyškolenie a vydávanie oprávnení na obsluhu Technických zariadení oprávnenými
organizáciami.
Zabezpečenie materiálu na údržbu a jeho vyúčtovanie, v prípade potreby dodávateľským
spôsobom.
Vedenie evidencie o nahlásených závadách na zariadeniach vo vlastníctve mesta.
Vedie a koordinuje prácu údržbárov, upratovačiek a pracovníkov na dohody v nebytových
priestoroch , športových zariadeniach a školských zariadeniach bez právnej subjektivity.
Vedie a koordinuje prácu vyberačov poplatkov parkoviska a pokladne.
Vykonávanie elektrotechnika na riadenie činnosti a prevádzky § 23 Vyhl. MPSVaR SR č.
508/2009 Z. z., vedenie elektrikárov.
Vedenie údržby a zabezpečovanie opráv Verejného osvetlenia a Mestského rozhlasu v
meste a priľahlých mestských častiach, zabezpečovanie materiálu.
Prevádzkovanie, servis a riadenie referentských vozidiel.
Súčinnosť so zdravotnou službou, vedenie dokumentácie, prevádzkových poriadkov
organizácia a vykonávanie predpísaných školení.
Energetika – vedenie, uzatváranie zmlúv energií, príprava odberných miest požiadavkám
ich pripojenia dodávateľmi energií.
Evidencia, sledovanie, odpis spotreby energií, kontrola došlých faktúr po stránke vecnej a
číselnej.
Prevádzkovanie plynových kotolní v budovách mesta v zmysle zákonov, predpisov a
príslušných STN okrem objektov s právnou subjektivitou.
Práce na úseku požiarnej ochrany a požiarnej prevencii (technik požiarnej ochrany v
zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Vyhl. MV SR č.
121/2002 o požiarnej prevencii).
Mesto Hurbanovo
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 22
Vykonávanie preventívne protipožiarne prehliadky objektov mesta bez právnej
subjektivity.
Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov
protipožiarnych hliadok.
Vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych
hliadok.
Vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so
skutočným stavom: požiarny štatút, požiarne poriadky pracovísk, požiarne poplachové
smernice, požiarne evakuačné plány, vedenie požiarnych kníh, analýza nebezpečenstva
vzniku požiarov, doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych
vodovodov, údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, dokumentáciu o školení
zamestnancov a o odbornej príprave protipožiarnych hliadok.
Určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v
užívaní stavby.
CO - samostatné zabezpečovanie odbornej činnosti na úseku civilnej ochrany
obyvateľstva mesta v oblasti informačného systému civilnej ochrany alebo individuálnej
ochrany obyvateľstva, zdravotníckych a veterinárnych opatrení, alebo operačného
systému prípravy na civilnú ochranu a komplexného záchranného systému.
Spracúvanie a aktualizácia dokumentácie civilnej ochrany: evidencia právnických osôb,
fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb ktorým môže byť v čase
vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie, evidencia
nehnuteľností, evidencia vecných prostriedkov, dokumentácia doručovania povolávacích
rozkazov a rozhodnutí, evidencia fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny a
vojnového stavu uložená branná povinnosť, dokumentácia hospodárskej mobilizácie.
Projektový manažér:
1. Koordinácia implementácie projektu
2. Vedenie a udržiavanie tímu
3. Príprava základných a pomocných materiálov
4. Zbieranie a spracovanie informácií ohľadom projektu
5. Konzultácie s projektovými partnermi
6. Príprava materiálov na tlačovú konferenciu
7. Organizačné aktivity
8. Organizácia otváracieho a záverečného podujatia
9. Organizácia workshopov
10. Príprava materiálu na workshopy, príprava prezenčných listín, vedenie evidencie
11. Organizácia roadshow
12. Koordinácia obstarania zariadení
13. Konzultácie s účtovníčkou - vyúčtovanie projektu
14. Hodnotenie výsledkov projektu
15. Príprava dokumentov na vyúčtovanie daného monitorovacieho obdobia
16. Konzultácia s partnermi ohľadom vyúčtovania
17. Vytváranie pozitívnej, priateľskej atmosféry
18. Kontrola a motivácia
19. Zabezpečuje administratívne práce a implementáciu žiadostí z fondov EU a iných
zdrojov.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 23
20. Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov
priameho nadriadeného zamestnanca.
Domovnícka činnosť:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Vykonáva všetky údržbárske práce.
Vykonáva maliarske práce.
Vykonáva jednoduché vodoinštalačné, murárske práce a ostatné práce súvisiace s údržbou
a opravou majetku mesta Hurbanovo.
Zodpovedá za čistotu kotolne, prevádzku a obsluhu kotlov. Vedie evidenciu o spotrebe,
vedie príslušné dokumenty a vykonáva iné činnosti týkajúce sa obsluhy a prevádzky v
kotolniach.
Výsadba a údržba areálovej zelene, základné záhradnícke práce.
Udržiavanie čistoty zvereného areálu.
Dozor nad areálom a priestormi počas ich využívania.
Otváranie a zatvárenia areálu.
Ochrana a údržba zvereného inventáru.
Údržba a bežné opravy pracovného náradia.
Príprava športových plôch na ich využívanie
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov
priameho nadriadeného zamestnanca.
Upratovačky mestských zariadení:
1.
2.
3.
Udržiavanie čistoty v pridelených objektoch.
Vysávanie, umývanie a dezifenkcii sociálnych zariadení, umývanie podláh, umývanie
okien, utieranie prachu, ošetrenie nábytku a vybavenia jednotlivých miestností.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov
priameho nadriadeného zamestnanca.
Elektrikár:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Oprava verejného osvetlenia a mestského rozhlasu.
Elektroinštalačné práce (montáž a zapájanie) na objektoch v majetku mesta Hurbanovo.
Odstraňovanie závad po revíziách elektrických zariadení.
Bežné elektrické práce.
Údržba a bežné opravy pracovného náradia.
Montáž, demontáž, údržba a oprava doplnkových svetelných telies.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov
priameho nadriadeného zamestnanca.
Údržbár:
1.
2.
3.
4.
Vykonáva všetky údržbárske práce.
Vykonáva maliarske práce.
Vykonáva jednoduché vodoinštalačné, murárske práce a ostatné práce súvisiace s údržbou
a opravou majetku mesta Hurbanovo.
Zodpovedá za čistotu kotolne, prevádzku a obsluhu kotlov. Vedie evidenciu o spotrebe,
vedie príslušné dokumenty a vykonáva iné činnosti týkajúce sa obsluhy a prevádzky v
kotolniach.
Mesto Hurbanovo
5.
6.
7.
8.
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 24
Výsadba a údržba areálovej zelene, základné záhradnícke práce.
Údržba a bežné opravy pracovného náradia.
Udržiavanie čistoty zvereného areálu.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov
priameho nadriadeného zamestnanca.
Strážcovia parkoviska:
1.
2.
3.
4.
5.
Dozor nad parkovisko.
Koordinovanie obsadzovania parkovacích miest
Obsluha registračnej pokladne. Vedenie knihy tržieb.
Udržiavanie čistoty na parkovisku i prevádzkovej búdky.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov
priameho nadriadeného zamestnanca.
Podpora zamestnanosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Evidencia dochádzky UoZ zapojených do aktivačnej činnosti.
Zadelenie UoZ na prácu v rámci aktivačnej činnosti podľa pokynov nadriadených
pracovníkov.
Výdaj náradia, ochranných pracovných prostriedkov a občerstvenia UoZ.
Organizovanie prác v rámci aktivačnej činnosti a kontrola UoZ na pracovisku.
Zabezpečenie dodržiavania bezpečnosti práce UoZ v rámci aktivačnej činnosti.
Vedenie dennej agendy odpracovaných hodín UoZ zapojených do aktivácie.
Vyplňovanie prvotných dokladov pre potreby ÚPSVaR v rámci aktivačnej činnosti.
Sledovanie a zhromažďovanie informácií na zabezpečenie práce pre UoZ v rámci
aktivačnej činnosti, určených na zlepšenie životného prostredia obyvateľstva.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov
priameho nadriadeného zamestnanca.
Separovaný zber odpadu - vedúci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Organizovanie prác na úseku separácie.
Evidovanie a kontrolovanie harmonogramu na zber komunálnych odpadov.
Evidencia komunálneho odpadu.
Evidencia, kontrola dochádzky, usmerňovanie aktivačných prác.
Zodpovedá za čistotu, bezpečnosť a ochranu majetku na úseku separácie.
Riadi a zodpovedá za nakládku vyseparovaných komodít komunálneho odpadu.
Výroba, triedenie, evidencia a predaj žetónov na odvoz komunálneho odpadu.
Vedenie pokladne.
Evidencia a predaj nádob na tuhý komunálny odpad.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov.
priameho nadriadeného zamestnanca.
Separovaný zber odpadu:
1.
2.
3.
4.
Práce na úseku separácie odpadov.
Triedenie separovaných odpadov.
Lisovanie vyseparovaných komodít odpadu.
Ukladanie a nakladanie zlisovaných vyseparovaných komodít odpadu.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 25
5.
6.
Udržiavanie čistoty v halách a v areáli.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov.
priameho nadriadeného zamestnanca.
Vedúci úseku služieb:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Riadenie a koordinovanie činnosti a zamestnancov úseku služieb.
Kontrolná činnosť.
Údržba čistoty a poriadku v mestských cintorínoch.
Zásobovanie pohrebných služieb.
Predaj pohrebného tovaru.
Organizovanie pohrebov.
Evidencia a pasportizácia hrobových miest.
Vedenie prvotnej evidencie pohrebných služieb.
Zabezpečuje údržbu verejnej zelene, miestnych komunikácií a chodníkov, cintorínov a
verejného priestranstva.
Zabezpečuje vývoz odpadových vôd.
Riadi a koordinuje činnosť rozsahu živnosti.
Zodpovedá a zabezpečuje údržbu , bezpečnosť, ochranu majetku na pracoviskách úseku
služieb.
Vedenie pracovných výkazov.
Príprava podkladov do mzdovej učtárne.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov
priameho nadriadeného zamestnanca.
Účtovníčka na úseku služieb:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Vedie finančné účtovníctvo mesta podľa platných predpisov.
Sleduje a kontroluje stav a pohyb na bankových účtoch a vykonáva bankový styk.
Denná príprava dokladov k predkontácii bankových výpisov.
Denné predkontácie bežných účtov.
Vedie agendu účtovnej evidencie MsÚ podľa aktuálneho rozpočtu.
Sleduje stav a pohyb mestského majetku podľa obehu účtovných dokladov v zmysle
zákona č. 432/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.
Vyhotovuje mesačnú účtovnú závierku.
Pripravuje a kontroluje čerpanie rozpočtu.
Vykonáva evidenciu a archiváciu všetkých dokladov potrebných k činnosti učtárne.
Vyhotovuje vyšlé faktúry.
Vedie agendy došlých a vyšlých faktúr úseku.
Zabezpečuje likvidáciu došlých faktúr úseku.
Vedenie pokladne podnikateľskej činnosti OS
Pasportizácia cintorínov
Vedenie a evidencia OOPP a OTE.
Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 26
Zamestnanci úseku služieb-pohrebníctvo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Výkop hrobových miest, úprava hrobových miest, pochovávanie.
Manipulácia s truhlami.
Prevoz zosnulých.
Exhumácia zotletých a nezotletých pozostatkov.
Údržba a zabezpečenie čistoty v domoch smútku a cintorínoch,
Vykonávanie dezinfekcie,
Spolupráca pri obradoch.
Zamestnanci úseku služieb:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Vedenie skladu DHM.
Nákup materiálu.
Kontroly technického stavu vozidiel.
Vedenie motorových vozidiel, bežná údržba a oprava motorových vozidiel, súvisiaca
administrácia.
Výsadba a údržba verejnej zelene (kosenie, pílenie, ošetrovanie..), základné záhradnícke
práce.
Údržba a bežné opravy pracovného náradia.
Odborné práce s motorovou pílou.
Vykonáva jednoduché stolárske, murárske práce a ostatné práce súvisiace s údržbou a
opravou majetku mesta Hurbanovo.
Celoročná údržba chodníkov a miestnych komunikácií.
Práce v oblasti odpadového hospodárstva – zber odpadu, dezinfekcia nádob, manipulácia
s nádobami.
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov
priameho nadriadeného zamestnanca.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 27
Čl. XV.
Mestská polícia
Náčelník MsP:
-
-
-
-
vytvára účelnú organizáciu práce a deľbu úloh vo vnútri polície;
spracúva týždenný rozvrh úloh polície a kontroluje ich plnenie;
podáva primátorovi mesta pravidelne (týždenne) správy o situácii na úseku
mestských vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti MsP, o závažných
udalostiach do vyrozumie ihneď – ako to okolnosti dovolujú;
spracúva a predkladá primátorovi a prostredníctvom primátora mestskému
zastupiteľstvu pravidelné polročne správy o činnosti MsP;
spolupracuje pri zabezpečovaní plnenia spoločenských úloh s veliteľom
príslušného územného útvaru policajného zboru, orgánmi hygienieckej služby,
orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi;
predkladá požiadavky na materiálne zabezpečenie činnosti MsP a zodpovedá za
ich hospodárne využitie;
dozerá na správny a včasný odvod a zúčtovanie blokových pokút a vybraných
poplatkov;
zabezpečuje odbornú výchovu príslušníkov MsP;
hodnotí prácu príslušníkov MsP, vedie ich k zodpovednému plneniu pracovných
povinností;
podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovno právnymi úkonmi príslušníkov
MsP (uzavieranie a rozväzovanie pracovného pomeru, platové úpravy,
odmeňovanie);
kontroluje technický stav dopravných prostreidkov a výzbrojov;
preskúšava jeden krát do roka telesnú zdatnosť príslušníkov MsP a jeden krát do
roka streleckú prípravu;
kontroluje čerpanie dovoleniek príslušníkov MsP
plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora
Príslušník MsP:
-
chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo
zneužitím /§ 7, odst. 2 písm. b/ zák. SNR č. 138/91 Zb. o majetku obce;
dbá o čistotu a poriadok na verejných priestranstvách;
kontroluje údržbu a čistenie mestských komunikácií;
kontroluje poriadok a ochranu životného prostredia v meste
kontrola dodržiavania verejného poriadku na cintoríne;
kontroluje dodržiavanie trhového poriadku, otváracích a zatváracích hodín v
obchodoch, v reštauráciách a prevádzkárňach;
kontroluje vymedzenie predaja a podávania alkoholických nápojov s osobitnou
pozornosťou na konzumáciu a predaj alkoholických nápojov pre mladistvých;
kontroluje dodržiavanie hygienických opatrení;
dozerá, či sú riadne a hospodárne osvetlené verejné priestranstvá v meste;
dozerá na správne označenie nebezpečných miest, na včasné odstránenie porúch a
závad na verejných priestranstvách;
Mesto Hurbanovo
-
-
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 28
uskutočňuje kontrolu, dozerá na dodržanie verejného poriadku a primeraného
priebehu spoločenských, kultúrnych, športových a iných masových podujatí;
dozerá na nesprávne parkovanie motorových vozidiel a zákaz vjazdu motorových
vozidiel do uzavretých ulíc /do pešej zóny/, ako aj na bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky podľa vyhlášky 315/2000 Zb. o pravidlách cestnej premávky na
pozemných komunikáciách;
dozerá na dodržiavanie zákona o podmienkach predaja a rozširovania tlače a iných
vecí, spôsobilých ohrozovať mravnosť;
kontroluje, či občania a organizácie majú predpísané doklady na predaj, dozerá na
dodržiavanie určených podmienok;
dozerá, či sa nepoškodzujú a neničia verejnoprospešné zariadenia, vrátane
vylepovania plagátov na nepovolené miesta;
zamedzuje prehrabávaniu kontajnerov určených na komunálny odpad, a vývoz
smetí na iné miesta, než na to určené;
kontroluje zákaz umývania vozidiel na verejných priestranstvách mesta a v okolí
vodných plôch a tokov a polievania z mestskej vodovodnej siete;
kontroluje zákaz vypúštania ropných látok do pozemných a povrchných vôd, do
dažďovej a verejnej kanalizácie;
kontroluje dodržiavanie stavebného zákona, podmienok stavebného povolenia a
nepovolené zaberania pozemkov;
postihuje porušenie zákonov a nariadení, oznamuje kompentným orgánom zistené
nedostatky, ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 29
Čl. XVI.
Spoločný obecný úrad - stavebný úrad
Samostatný odborný zamestnanec:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy a činností na úseku stavebného poriadku
v rozsahu platných predpisov.
Vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie.
Vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny.
Povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia.
Vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali
stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby.
Nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo
stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje
odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení.
Rozhoduje o vyprataní stavby.
Nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení
stavebného povolenia.
Prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických
osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie.
Plní úlohu orgánu štátneho stavebného dohľadu.
Vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich
z činnosti stavebného úradu.
Prešetruje sťažnosti a petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti.
Zabezpečuje výkon rozhodnutia podľa zákona o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.).
Vydáva povolenie na predčasné užívanie stavy.
Rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.
Nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej
dokumentácie.
Vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom.
Rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky
a stavby.
Rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe.
Spravodajská činnosť voči štatistickému úradu.
Rozhoduje o opravných prostriedkoch.
Vyrubovanie správnych poplatkov.
Povoľovanie dopravných stavieb ako špeciálny stavebný úrad.
Vyvlastňovanie
Riešenie rozporov, občianskoprávne a iné námietky, spolupráca orgánov štátnej správy,
obcí a súčinnosť právnických osôb.
Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 30
Samostatný administratívny zamestnanec:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Informácie o výstavbe.
Administratívne práce na úseku.
Administratívne práce súvisiace s projektmi.
Rozmnožovanie písomností.
Styk s poštou.
Archivačné práce.
Zabezpečovanie ochrany pozemných komunikácií - miestnych a účelových, dozeranie na
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, usmernení
a rozhodnutí vydávaných cestným správnym orgánom.
Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 31
Čl. XVII.
Spoločný obecný úrad - školský úrad
1.
2.
3.
4.
Pripravuje podklady pre rozhodovanie mesta a obcí v územnej pôsobnosti SOÚ – ŠÚ
v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je
zriaďovateľom orgán územnej samosprávy.
Vykonáva kontroly, na základe poverenia, dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti
Štátnej školskej inšpekcie a informuje orgán územnej samosprávy.
Poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých
zriaďovateľom je mesto a obce v územnej pôsobnosti SOÚ-ŠÚ.
Na základe požiadania zriaďovateľa, pripravuje podklady a vykonáva agendu vo veciach:
-
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Zaraďovania základných škôl do siete a školských zariadení,
Zriaďovania základných škôl,
Vyraďovania základných škôl zo siete škôl a školských zariadení,
Zrušovania základných škôl,
Zmien v sieti škôl a školských zariadení
Havárie na školách a školských zariadeniach
Školských úrazov
Spolupracuje pri vybavovaní sťažností a petície občanov a zákonných zástupcov detí a
žiakov škôl a školských zariadení v spolupráci s mestom a obcami.
V zmysle poverenia mesta a obcí vykonáva kontrolu využitia vzdelávacích poukazov na
mimoškolskú záujmovú činnosť na školách a školských zariadeniach.
Pravidelne sleduje a oznamuje orgánom územnej samosprávy, školám a školským
zariadeniam zmeny a úpravy legislatívy v oblasti školstva, možnosti ďalšieho
vzdelávania, ako i oboznamuje ich o možnostiach účasti v rôznych projektoch
(výchovných, metodických, finančných, atď.) v oblasti školstva
Na základe požiadania spolupracuje s radami škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta a obci v územnej pôsobnosti SOÚ-ŠÚ
Spolupracuje s MŠ SR, Obvodným úradom (Oddelením školstva) v Nitre, MPC v
Bratislave, Štátnou školskou inšpekciou, Centrom Pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, so strednými
školami na území mesta, s riaditeľmi škôl a školských zariadení v pôsobnosti SOÚ-ŠÚ.
Na základe poverenia prejednáva priestupky vo veci zanedbávania povinnej školskej
dochádzky.
Vykonáva a plní i ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov
priameho nadriadeného zamestnanca.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 32
Čl. XVIII.
Materská škola
Škola poskytuje predprimárne vzdelávanie, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie
prostredníctvom školského vzdelávacieho programu. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti
sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej, rozvíja schopnosti a
zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s
individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Riaditeľka:
Riadi prácu pracovníkov a plynulý chod materskej školy a zodpovedá zamestnávateľovi
za ich činnosť a chod materskej školy. Plní predovšetkým tieto úlohy:
-
-
-
Zodpovedá za prevádzku materskej školy a jej plynulý chod, dodržiava a sleduje
prislúchajúce právne predpisy.
Pri starostlivosti o plynulý chod materskej školy zodpovedá za organizáciu
prevádzky, určuje prerozdelenie pracovníkov.
Zodpovedá za spracovanie plánov práce a iných plánov - poriadkov – v zmysle
platnej legislatívy v predškolskom zariadení.
Vedie inventarizáciu majetku.
Zodpovedá za riadne hospodárenie materskej školy.
Zodpovedá za riadne hospodárenie, vyberanie a odvádzanie príspevkov od rodičov
v zmysle platnej legislatívy.
Zodpovedá za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy.
V zmysle svojej náplne práce vykonáva okrem iných činností všetky súvisiace
administratívne práce.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Preberá deti od rodičov a zodpovedá za ne až po odovzdanie rodičom alebo
pedagógovi, ktorý ho v práci vystrieda
Zodpovedá za dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a
bezpečnostných predpisov, ako i za celkovú organizáciu pobytu detí v sociálnych
zariadeniach.
Zodpovedá za organizáciu a výchovný proces pri stolovaní.
Je povinná zabezpečiť počas pobytu vonku plnohodnotnú organizovanú činnosť,
venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany
zdravia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zodpovedá za organizáciu popoludňajšieho oddychu v spálni.
Spolupracuje s rodičmi detí.
Šetrne zaobchádza s majetkom školy.
Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri vykonávaní
verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným
osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.
Účelne a hospodárne využíva stanovený pracovný čas, aby svojou prácou čo najviac
prispela k plneniu úloh materskej školy. Dodržiava všetky právne predpisy týkajúce sa
predškolskej výchovy, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a iné právne predpisy v zmysle
platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo verejnom
záujme,...).
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 33
Zástupkyňa riaditeľky:
Plní predovšetkým tieto úlohy:
Zodpovedá za prevádzku materskej školy a jej plynulý chod, dodržiava a sleduje
prislúchajúce právne predpisy.
Pri starostlivosti o plynulý chod materskej školy zodpovedá za organizáciu
prevádzky, určuje prerozdelenie pracovníkov.
Zodpovedá za spracovanie plánov práce a iných plánov - poriadkov – v zmysle
platnej legislatívy v predškolskom zariadení.
Vedie inventarizáciu majetku.
Zodpovedá za riadne hospodárenie, vyberanie a odvádzanie príspevkov od rodičov
v zmysle platnej legislatívy.
Zodpovedá za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy.
Preberá deti od rodičov a zodpovedá za ne až po odovzdanie rodičom alebo
pedagógovi, ktorý ho v práci vystrieda
Zodpovedá za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne.
Zodpovedá za dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a
bezpečnostných predpisov, ako i za celkovú organizáciu pobytu detí v sociálnych
zariadeniach.
Zodpovedá za organizáciu a výchovný proces v jedálni.
Je povinná zabezpečiť počas pobytu vonku plnohodnotnú organizovanú činnosť,
venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany
zdravia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zodpovedá za organizáciu popoludňajšieho oddychu v spálni.
Spolupracuje s rodičmi detí.
Šetrne zaobchádza s majetkom školy.
V prípade neprítomnosti riaditeľky školy ju zastupuje a plní všetky úlohy v zmysle
jej náplne práce.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri vykonávaní
verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným
osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.
Účelne a hospodárne využíva stanovený pracovný čas, aby svojou prácou čo najviac
prispela k plneniu úloh materskej školy. Dodržiava všetky právne predpisy týkajúce sa
predškolskej výchovy, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a iné právne predpisy v zmysle
platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo verejnom
záujme,...).
Učiteľka :
Plní predovšetkým tieto úlohy :
preberá deti od rodičov a zodpovedá za ne až po odovzdanie rodičom alebo
pedagógovi, ktorý ho v práci vystrieda
zodpovedá za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne
zodpovedá za dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a
bezpečnostných predpisov, ako i za celkovú organizáciu pobytu detí v sociálnych
zariadeniach
zodpovedá za organizáciu a výchovný proces v jedálni
Mesto Hurbanovo
-
-
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 34
je povinná zabezpečiť počas pobytu vonku plnohodnotnú organizovanú činnosť,
venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany
zdravia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
zodpovedá za organizáciu popoludňajšieho oddychu v spálni
spolupracuje s rodičmi detí
šetrne zaobchádza s majetkom školy
vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca
zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri vykonávaní
verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným
osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.
Účelne a hospodárne využíva stanovený pracovný čas, aby svojou prácou čo najviac
prispela k plneniu úloh materskej školy. Dodržiava všetky právne predpisy týkajúce sa
predškolskej výchovy , bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a iné právne predpisy v zmysle
platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo verejnom
záujme,... ).
Školníčka :
Plní predovšetkým tieto úlohy :
vykonáva drobné údržbárske práce
vykonáva drobné administratívne práce
zodpovedá za čistotu a hygienické predpisy v pridelených priestoroch objektu
školy
zodpovedá za čistotu a údržbu areálu a okolia školy
zodpovedá za uzamykanie školského areálu a objektu školy
zabezpečuje účinné vetranie miestností
stará sa o čistotu a dezinfekciu hračiek
rozkladá a skladá lehátka, raz za 14 dní mení posteľnú bielizeň
vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca
Účelne a hospodárne využíva stanovený pracovný čas, aby svojou prácou čo najviac
prispela k plneniu úloh materskej školy. Dodržiava všetky právne predpisy týkajúce sa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predškolskej výchovy a iné právne predpisy v zmysle
platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo verejnom
záujme,...).
Upratovačka :
Plní predovšetkým tieto úlohy :
zodpovedá za čistotu a hygienické predpisy v pridelených priestoroch objektu
školy
zabezpečuje účinné vetranie miestností
stará sa o čistotu a dezinfekciu hračiek
rozkladá a skladá lehátka, raz za 14 dní mení posteľnú bielizeň
vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 35
Účelne a hospodárne využíva stanovený pracovný čas, aby svojou prácou čo najviac
prispela k plneniu úloh materskej školy. Dodržiava všetky právne predpisy týkajúce sa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predškolskej výchovy a iné právne predpisy v zmysle
platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo verejnom
záujme,...).
Vedúca ŠJ :
Riadi prácu pracovníkov a plynulý chod stravovacieho zariadenia a zodpovedá
zamestnávateľovi za ich činnosť a chod školskej jedálne.
Plní predovšetkým tieto úlohy:
Zodpovedá za prevádzku jedálne a jej plynulý chod, dodržiava a sleduje predpisy
o školskom stravovaní.
Pri starostlivosti o jedlá v spolupráci s hlavnou kuchárkou alebo kuchárkami
zostavuje jedálny lístok vždy na týždeň dopredu podľa smerného jedálneho lístka.
Zaobstaráva jedlá v primeranej hodnote určených vyživovacích noriem a dbá, aby
pokrmy boli upravené chutne, načas a v zodpovedajúcom množstve a kvalite,
pritom sa stará o vysokú úroveň školského stravovania.
Pri starostlivosti o plynulý chod jedálne zodpovedá za organizáciu prevádzky celej
jedálne, po dohode s riaditeľom školy určuje príchod stravníkov do jedálne a ich
odchod v súlade s prevádzkovými možnosťami jedálne. Zabezpečuje rýchly výdaj
pokrmov a nápojov podávaných na primeranom riade a s úplným príborom, ako aj
rýchly odber použitého riadu.
Podľa návrhu zástupkyne vedúcej prevádzkovej jednotky - hlavnej kuchárky, ako
bezprostrednej nadriadenej pracovníkom jedálne, navrhuje pracovný čas
podriadených pracovníkov tak, aby to čo najlepšie vyhovovalo prevádzke. V
prípade práceneschopnosti niektorej pracovníčky zabezpečí potrebnú náhradnú
silu.
Objednáva potraviny, inventár a ostatné potreby pre jedáleň v priamom spojení s
dodávateľmi, zodpovedá za správnu kvalitu preberaných potravín a ostatných
potrieb i za správne uskladnenie tovaru, tiež prevádza kontroly bezchybnosti
uskladnených potravín.
Zodpovedá za vedenie predpísaného rozsahu účtovnej a operatívnej evidencie.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri vykonávaní
verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným
osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.
V zmysle svojej náplne práce vykonáva okrem iných činností, ktoré vyplývajú z
jej pracovného zaradenia, tieto administratívne činnosti:
Zabezpečuje nákup potravín a ostatných potrieb do jedálne, za tým účelom je v
priamom spojení s dodávateľmi surovín, zodpovedá za prebrané suroviny, ich
správne uskladnenie, prevádza kontrolu uskladnených potravín.
Nákup tovaru realizuje na faktúru alebo v hotovosti. V prípade hotovostného
nákupu zaeviduje predpísaným spôsobom všetky doklady.
Vedie skladové karty na nakúpené suroviny, vedie evidenciu o surovinách na
sklade a zodpovedá za inventár zariadenia školského stravovania.
Mesto Hurbanovo
-
-
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 36
Prekontroluje vecnú správnosť faktúr za potraviny, skontroluje s dodaným
množstvom tovaru, odovzdá na preplatenie. Sleduje pohyb na účte zariadenia
školského stravovania a pravidelne odvádza peniaze na hlavný účet.
Uzávierku predkladá po skončení každého mesiaca v rekapitulácii za sklady
účtovníčke v prvých dňoch nasledujúceho mesiaca na zúčtovanie.
Denne vedie evidenciu stravníkov, uzatvára stav objednaných a skutočne
vydaných porcií, vedie evidenciu o výdaji stravných lístkov.
Vedie celú evidenciu zariadenia školského stravovania (príjemky, výdajky, stravné
lístky, mesačné a ročné uzávierky, atď.).
Vyúčtováva platby za stravu, stravné lístky. Mesačne pripravuje doklady na
účtovanie stravného pre účtovníčku, a to v prvých dňoch nasledujúceho mesiaca.
Pravidelne vykonáva vysporiadanie preplatkov za stravu.
Účelne a hospodárne využíva stanovený pracovný čas, aby svojou prácou čo najviac
prispela k plneniu úloh zariadenia školskej jedálne. Dodržiava všetky právne predpisy týkajúce
sa zariadení školského stravovania, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a iné právne predpisy
v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo
verejnom záujme,...).
Kuchárka:
Plní predovšetkým tieto úlohy:
-
Vykonáva prípravné a pomocné práce pri príprave pokrmov.
Podieľa sa na príprave hlavného jedla i ostatných jedál.
Pomáha pri preprave a pri uskladňovaní tovaru.
Dbá o čistotu prevádzkového zariadenia a riadu, výrobných miestností,
dodržiavanie hygienických zásad a za správne hospodárenie s energiou.
Čistí a ošetruje zeleninu a ovocie.
Umýva riad.
Obsluhuje jednoduché kuchynské stroje.
Rešpektuje a plní pokyny hlavnej kuchárky.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Účelne a hospodárne využíva stanovený pracovný čas, aby svojou prácou čo najviac
prispela k plneniu úloh zariadenia školskej jedálne. Dodržiava všetky právne predpisy týkajúce
sa zariadení školského stravovania, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a iné právne predpisy
v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zákonník práce, ...).
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 37
Čl. XIX.
Centrum voľného času
Je to zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu,
záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.
Je to zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré zabezpečuje podľa výchovného programu
výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30
rokov v ich voľnom čase. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostaných zúčastnených osôb, utvára
podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní
návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže pre deti,
žiakov.
Riaditeľ:
Riadi prácu pracovníkov a plynulý chod centra voľného času a zodpovedá
zamestnávateľovi za ich činnosť a chod CVČ.
Plní predovšetkým tieto úlohy:
-
-
-
Zodpovedá za prevádzku CVČ a jej plynulý chod, dodržiava a sleduje
prislúchajúce právne predpisy.
Pri starostlivosti o plynulý chod CVČ zodpovedá za organizáciu prevádzky,
určuje prerozdelenie pracovníkov.
Zodpovedá za spracovanie plánov práce a iných plánov - poriadkov – v zmysle
platnej legislatívy v centrách voľného času.
Vedie inventarizáciu majetku.
Zodpovedá za riadne hospodárenie centra voľného času.
Zodpovedá za riadne hospodárenie, vyberanie a odvádzanie poplatkov účastníkov
v centre voľného času v zmysle platnej legislatívy.
Zodpovedá za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce CVČ.
V zmysle svojej náplne práce vykonáva okrem iných činností všetky súvisiace
administratívne práce.
Zodpovedá za deti a mládež pri výchovno-vzdelávacej činnosti.
Pracuje s deťmi a mládežou v záujmových útvaroch formou krúžkov, klubovou
činnosťou, organizuje príležitostnú záujmovú činnosť formou súťaží kvízov,
pretekov, prednášok, besied, vychádzok, kurzov.
Vykonáva dozor pri spontánnej a príležitostnej činnosti detí a mládeže v
priestoroch CVČ a pri organizovaných podujatiach.
Vykonáva prázdninovú činnosť formou stálych, putovných, víkendových táborov,
odborných sústredení, ako praktické uplatnenie osvojených zručností a činností v
záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí, určených najmä pre deti a mládež
s neustálenými záujmami,
Šetrne zaobchádza s majetkom CVČ.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri vykonávaní
verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným
osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 38
Účelne a hospodárne využíva stanovený pracovný čas, aby svojou prácou čo najviac
prispela k plneniu úloh centra voľného času. Dodržiava všetky právne predpisy týkajúce sa
výchovno-vzdelávacej činnosti centra voľného času, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a iné
právne predpisy v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zákonník práce, Zákon
o verejnej služby, ...).
Vychovávateľ:
Plní predovšetkým tieto úlohy:
-
-
-
Zodpovedá za deti a mládež pri výchovno-vzdelávacej činnosti.
Vypracováva príslušné plány, organizačné zabezpečenie podujatí a iné dokumenty
v zmysle platnej legislatívy pre centrá voľného času.
Pracuje s deťmi a mládežou v záujmových útvaroch formou krúžkov, klubovou
činnosťou, organizuje príležitostnú záujmovú činnosť formou súťaží kvízov,
pretekov, prednášok, besied, vychádzok, kurzov.
Vykonáva dozor pri spontánnej a príležitostnej činnosti detí a mládeže v
priestoroch CVČ a pri organizovaných podujatiach.
Vykonáva prázdninovú činnosť formou stálych, putovných, víkendových táborov,
odborných sústredení, ako praktické uplatnenie osvojených zručností a činností
v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí, určených najmä pre deti a
mládež s neustálenými záujmami,
Zabezpečuje materiálne vybavenie záujmových útvarov.
Zodpovedá za poriadok a estetickú úpravu v priestorov CVČ.
Šetrne zaobchádza s majetkom CVČ.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa
pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel (-a) pri
vykonávaní verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné
oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.
Účelne a hospodárne využíva stanovený pracovný čas, aby svojou prácou čo najviac
prispel (-a) k plneniu úloh centra voľného času. Dodržiava všetky právne predpisy týkajúce sa
výchovno-vzdelávacej činnosti centra voľného času, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a iné
právne predpisy v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zákonník práce, Zákon o
verejnej služby, ...).
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 39
Čl. XX.
Obdobno pracovno-právny vzťah
Práca s deťmi a mládežou - CVČ:
Dostáva pracovné úlohy od riaditeľa CVČ a jemu aj zodpovedá za svoju prácu.
Priebežný Update webovej stránky - CVČ:
Dostáva pracovné úlohy od riaditeľa CVČ a jemu aj zodpovedá za svoju prácu.
Práca s deťmi: Anglický jazyk - CVČ:
Dostáva pracovné úlohy od riaditeľa CVČ a jemu aj zodpovedá za svoju prácu.
Kondičné posilňovanie - CVČ:
Dostáva pracovné úlohy od riaditeľa CVČ a jemu aj zodpovedá za svoju prácu.
Projektový manažér, verejné obstarávanie:
Dostáva pracovné úlohy od vedúceho oddelenia regionálneho rozvoja a jemu aj zodpovedá za
svoju prácu.
Bytová agenda – administratívna práca:
Dostáva pracovné úlohy od vedúceho správneho oddelenia a jemu aj zodpovedá za svoju prácu.
Moderátori – redaktori Mestskej TV:
Dostávajú pracovné úlohy od prednostu MsÚ a jemu aj zodpovedajú za svoju prácu.
Kurič – Klub Zelený Háj, Upratovanie – chata Chľaba, Upratovanie – Klub Hurbanovo
Dostávajú pracovné úlohy od zamestnanca zodpovedného za nebytové priestory a jemu aj
zodpovedajú za svoju prácu.
Elektroinštalačné práce:
Dostáva pracovné úlohy od zamestnanca zodpovedného za nebytové priestory
zodpovedá za svoju prácu.
a jemu aj
Skladník CO:
Dostáva pracovné úlohy od zamestnanca zodpovedného za nebytové priestory
zodpovedá za svoju prácu.
a jemu aj
Posudková činnosť:
Dostáva pracovné úlohy od vedúceho správneho oddelenia a jemu aj zodpovedá za svoju prácu.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 40
Čl. XXI.
Zásady organizácie a riadenia, formy a metódy práce MsÚ
1.
2.
Základnými zásadami organizácie a riadenia práce MsÚ sú predvídanie a plánovanie,
koordinovanie práce, prikazovanie včítane efektívneho delegovania a kontrola plnenia
úloh.
V štruktúre organizácie a riadenia je nevyhnutné:
-
3.
4.
prísne dodržiavanie zákonnosti,
riadenie jedným vedúcim,
úprava vzájomných vzťahov vnútroorganizačnými predpismi,
spolupráca vo vnútri organizačných útvarov,
spolupráca medzi organizačnými útvarmi.
Riešenie sporov, ktoré vzniknú medzi organizačnými útvarmi pri zabezpečovaní
pracovných úloh riešia ich vedúci predovšetkým dohodou. Ak nedôjde k dohode rieši
spor prednosta MsÚ.
Pri činnostiach patriacich do pôsobnosti viacerých organizačných útvarov sa uplatňuje
zásada gestorstva, funkciu a právomoci gestora určí prednosta MsÚ.
Čl. XXII.
Vnútroorganizačné normy
1.
Činnosť MsÚ sa riadi okrem zákonov, všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré
vyplývajú zo zákonov, štatútom mesta, všeobecne záväznými nariadeniami mesta, týmto
organizačným poriadkom a ďalšími vnútroorganizačnými predpismi, ktorými sú:
a) organizačné normy:
-
rokovací poriadok MsZ, zásady hospodárenia s majetkom mesta,
pracovný poriadok, poriadok odmeňovania mesta,
jednotný poriadok obehu účtovných dokladov, rozpočtové pravidlá,
zásady pre činnosť komisií MsZ a pod.,
b) smernice a pokyny primátora mesta alebo prednostu MsÚ
-
určujú spôsob vykonávania určitej agendy po obsahovej a formálnej stránke,
c) príkazy primátora alebo prednostu MsÚ
-
ukladajú individuálne, konkrétne vymedzené a termínované úlohy,
d) obežníky
-
2.
informácie o závažných skutočnostiach, ktoré sa týkajú činnosti všetkých
zamestnancov MsÚ.
Evidenciu organizačných noriem, evidenciu smerníc a pokynov, príkazov a obežníkov
vedie sekretariát MsÚ.
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 41
Čl. XXIII.
Pracovné porady
1.
2.
3.
4.
5.
Pracovné porady sa na MsÚ vykonávajú pravidelne alebo operatívne podľa potreby.
Pracovné porady zvoláva primátor mesta, prednosta MsÚ a vedúci oddelení.
Pravidelné pracovné porady prednostu sa konajú v dvojtýždňových intervaloch, vedúcich
oddelení v mesačných intervaloch.
Z porád sa vyhotovujú zápisy s uvedením úloh, ich riešiteľov a termínov plnenia.
Súčasťou pracovných porád je kontrola plnenia úloh.
Čl. XXIV.
Pracovné náplne
1.
2.
3.
Pracovná náplň bližšie špecifikuje stanovený rozsah pracovných úloh, práv a povinností
jednotlivých zamestnancov.
Konkrétny obsah pracovnej náplne určuje zamestnancovi príslušný vedúci zamestnanec
po dohode s prednostom MsÚ.
Pracovná náplň a jej zmeny musia byť vyhotovené v písomnej forme v troch
vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží zamestnanec, jedno príslušný vedúci a jedno sa
zakladá u zamestnanca zodpovedného za personalistiku.
Čl. XXV.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
MsÚ nie je právnickou osobou a nemá spôsobilosť v právnych úkonoch vystupovať
vo svojom mene, t.j. nadobúdať práva a povinnosti uzatvárať zmluvy, vydávať
rozhodnutia a pod.
Právnu subjektivitu má Mesto Hurbanovo, v mene ktorého koná a ktoré navonok
zastupuje primátor mesta.
Zamestnanci MsÚ môžu v právnych vzťahoch konať a zastupovať mesto len na základe
písomného poverenia alebo splnomocnenia primátora mesta.
Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom podpísania.
V Hurbanove, dňa: 01.01.2014
JUDr. Margita Zemková
primátorka mesta
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 42
Organizačná schéma - Príloha č. 1
1.
2.
3.
Primátor mesta
Zástupca primátora mesta
Hlavný kontrolór mesta
1.0
1.0
0.5
JUDr. Margita Zemková
Ing. Karol Lovász
Ing. Karol Cserge
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Silvia Fejesová
Mgr. Katarína Valachová
Eva Vargová
Ladislav Író
Zuzana Csontosová
1.0
1.0
1.0
Zuzana Kuráková
Marta Kollárovičová
Anna Gyűrösiová
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Ing. Margita Rechtorisová
Ing. Edita Gogolová
Alica Kollárovičová
Renáta Laláková
Helena Pšenáková
Mgr. Ingrida Divékyová
Oľga Pastoreková
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Ing. Zoltán Veres
Mgr. Andrea Felsenová
Alžbeta Labská
Mária Hanková
Valéria Íróová
Bc. Darina Szabóová
Bc. Monika Máčiková
Mgr. Kinga Petríková
Edina Sáraiová
Lucia Gyurcsovicsová
Mgr. Zdenka Polláková
Ing. Zoltán Šesták
Sekretariát
1.
2.
3.
4.
5.
Sekretárka
Referent školstva
Matrikár
Vodič osobného auta
Upratovačka
Kuchyňa
1.
2.
3.
Vedúca kuchyne
Hlavná kuchárka
Pomocná kuchárka
Ekonomické oddelenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vedúca oddelenia
Hlavná účtovníčka
Účtovník
Referent oddelenia – dane a poplatky
Referent oddelenia – dane a poplatky
Referent oddelenia – správa majetku mesta
Referent oddelenia – pokladňa, prístup k informácií
Oddelenie správne
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Vedúci oddelenia
Referent oddelenia – evidencia obyvateľstva, poplatky
Referent oddelenia – overovanie, opatrov. Služba
Referent oddelenia – mzdová učtáreň
Referent oddelenia – podávanie informácií
Referent oddelenia – sociálne veci
Referent oddelenia – terénny pracovník
Referent oddelenia – terénny pracovník
Referent oddelenia – asistent terénneho pracovníka
Referent oddelenia – asistent terénneho pracovníka
Referent oddelenia – asistent terénneho pracovníka
Referent oddelenia – Správca LAN siete, Web
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 43
Oddelenie správne – opatrovateľská služba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
0,7
0.5
0.4
0.55
0.5
1,0
Veronika Pintérová
Mária Feketeová
Gabriela Koríneková
JUDr. Miroslav Rusňák
Valéria Smolková
Zdenka Ďurčišová
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.11
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.52
0.395
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Mgr. Roland Hulko
Ing. Roman Bartoš
Darina Mésárošová
Viola Zahorecová
Ladislav Šemšei
Blažej Cseh
Monika Kosztolányiová
Alfonz Szapu
Zuzana Illéšová
Katarína Kecskésová
Mária Takácsová
Zoltán Blahovič
Mikuláš Gogola
Anton Ďurčovič
Oto Kollárovič
Michal Horňák
Alexander Lövinger
Edita Vargová
Zita Kondelčíková
Imrich Kiss
Veronika Bandová
Štefan Čengel
Marta Kavecká
Barták Emil
Ďuráč Richard
Erös Tibor
Fekete Štefan
Gogola Anton
Juhász Miroslav
Kollárovič Štefan
Krchňák Alexander
Lagin Mikuláš
Lagin Vojtech
Lencse Peter
Moravčík Marián
Petrík Július
Sihlovec Kamil
Stračiak Peter
Tóth Gabriel
Baraňai Jozef
Vrábel Ladislav
Oddelenie regionálneho rozvoja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Vedúci oddelenia
Projektový manažér
Referent oddelenia – výstavba, doprava
Referent oddelenia – podnikateľská činnosť, poplatky
Referent oddelenia – BOZP, CO, nebytové priestory
Zamestnanec – domovnícka činnosť
Zamestnanec – organiz. prác – podpora zamestnanosti
Zamestnanec – domovnícka činnosť
Zamestnanec – domovnícka činnosť
Zamestnanec – upratovačka
Zamestnanec – upratovačka
Zamestnanec – elektrikár
Zamestnanec – údržbár
Zamestnanec – údržbár
Zamestnanec – údržbár
Zamestnanec – stráž parkoviska
Zamestnanec – stráž parkoviska
Zamestnanec – organiz. prác v rámci proj. Aktivácia
Zamestnanec – separovaný zber odpadu
Zamestnanec – separovaný zber odpadu
Zamestnanec – separovaný zber odpadu
Vedúci úseku služieb
Účtovník na úseku služieb
Zamestnanec úseku služieb
Zamestnanec úseku služieb
Zamestnanec úseku služieb
Zamestnanec úseku služieb
Zamestnanec úseku služieb
Zamestnanec úseku služieb
Zamestnanec úseku služieb
Zamestnanec úseku služieb
Zamestnanec úseku služieb
Zamestnanec úseku služieb
Zamestnanec úseku služieb
Zamestnanec úseku služieb
Zamestnanec úseku služieb
Zamestnanec úseku služieb
Zamestnanec úseku služieb
Zamestnanec úseku služieb
Zamestnanec úseku služieb – údržba verejnej zelene
Zamestnanec úseku služieb
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 44
Mestská polícia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Náčelník MsP
Príslušník MsP
Príslušník MsP
Príslušník MsP
Príslušník MsP
Príslušník MsP
Príslušník MsP
Zamestnanec – chránená dielňa
Zamestnanec – chránená dielňa
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Marián Botoš
Jozef Záček
František Schvarcz
Igor Krutošík
Kristián Kuvik
Erik Závodský
Arpád Daráž
Václav Kopin
Štefan Harcsa
1.0
1.0
1.0
Ing. Zuzana Kočkovičová
Ing. Iveta Juhászová
Terézia Szalaiová
1.0
Mgr. Gabriella Kocskovics
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
Mgr. Viera Györeová
Marcel Veres
Jana Bajnóczyová Brnáková
Bc. Jozef Vanko
Katarína Hulková
Spoločný obecný úrad - stavebný úrad
1.
2.
3.
Samostatný odborný zamestnanec
Samostatný odborný zamestnanec
Samostatný administratívny zamestnanec
Spoločný obecný úrad - školský úrad
1.
Samostatný odborný zamestnanec
Centrum voľného času
1.
2.
3.
4.
5.
Riaditeľ
Vychovávateľ
Vychovávateľ
Vychovávateľ
Upratovačka
Spolu za MsÚ: 89.67 úväzkov
Mesto Hurbanovo
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hurbanove
strana č. 45
Obdobno pracovno-právny vzťah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Práca s deťmi a mládežou - CVČ
Priebežný Update webovej stránky – CVČ
Práca s deťmi: Anglický jazyk – CVČ
Kondičné posilňovanie - CVČ
Práca s deťmi: šport - CVČ
Práca s deťmi: šport – CVČ
Práca s deťmi: kultúra - CVČ
Bytová agenda – administratívna práca
Moderátor – redaktor Mestskej TV
Moderátor – redaktor Mestskej TV
Kurič – Klub Zelený Háj
Upratovanie – chata Chľaba
Upratovanie – Klub Hurbanovo
Upratovanie – bývalý MsÚ
Elektroinštalačné práce
Skladník CO
Posudková činnosť
Tomáš Bičan
Adriana Mátyásová
Ing. Miriam Ághová
Pavol Zelenák
Miroslav Bojnák
Ing. Michal Ikréni
Viktória Lovászová
Melinda Okuliarová
Péter Kocskovics
Štefan Pupák
Vendelín Hazda
Mária Kormosová
Alžbeta Erdélyiová
Zuzana Zacharová
Ladislav Miskovics
Jozef Redecký
MUDr. Viera Hargašová
Download

Mesto Hurbanovo ORGANIZAČNÝ PORIADOK MESTSKÉHO