Farský list sv. Košických mučeníkov
mu eníkov
9/2013
2013
Námestie košických mučeníkov 1, 040 12 Košice Nad jazerom
Kancelária: pondelok-piatok 15:3015:30-17:00,
17:00, 674 25 25
www.fara.sk/nadjazerom email:: [email protected],
Farár: ThLic. Peter Kentoš, Kapláni: Mgr. Ján Hudák, Mgr. Marcel Záleha
3. marec – Tretia pôstna nedeľa
Milostivý a milosrdný je Pán
Už v Starom zákone bol známy obraz Boha
hospodára, ktorý čaká od národa úrodu, lebo vložil do neho
veľké investície. Veď to bol ním vyvolený a ochraňovaný
národ. Národ, ktorý pociťoval jeho vernosť a
milosrdenstvo. Mal sa za to Bohu odvďačiť ochranou
pravej viery a vernosti Zákonu. Nie vždy sa odvďačil, nie
vždy v dejinách bol „plodný“ v podobe vernosti a
poslušnosti.
Najväčšiu investíciu Boh urobil vtedy, keď poslal
na zem svojho Syna Ježiša. On mal narušený poriadok a
vzťah s Bohom znova reštaurovať prostredníctvom smrti na kríži. Aby mal na tejto investícii
účasť každý človek, založil Ježiš sviatosti, ktoré umožňujú každému, kto ich príjme, čerpať z
veľkého bohatstva Ježišovej smrti.
A preto už môžeme teraz rozmýšľať sami nad sebou. Otázka tejto chvíle je
jednoznačná: ako sme využili investície, ktoré do nás Boh cez Ježiša a sviatosti vložil? Žijeme
v atmosfére jednotlivých sviatostí, ktoré sme prijali? Sme úrodné alebo neúrodné figovníky?
Dnes sú moderné umelé stromčeky. Vidíme ich v obchodoch, reštauráciách alebo v
domácnostiach. Niekto povie: sú ako pravé. Iný povie: sú to nepravé a neživé stromčeky.
Alebo povie: sú to gýče. Žiaľ, dnes je v móde aj umelé náboženstvo alebo gýčové
náboženstvo. Aké je to náboženstvo? Náboženstvo, v ktorom jeho nositeľ neprináša žiadnu
úrodu dobrých skutkov. Je to náboženstvo mŕtve, „zaprášené“ prachom ako umelý stromček.
Náboženstvo, ktoré nevie prekvapiť aktivitou, silou bratskej lásky, nadšením za veci Božie. Je
to náboženstvo naivné, v ktorom je zmes viery a povier. Náboženstvo nenávidiace blížneho.
Náboženstvo bez prítomnosti Boha v ňom. Náboženstvo prežívané v ťažkých hriechoch.
Náboženstvo, o ktorom sa dá naozaj povedať, že je to náboženstvo umelé, ktoré nikdy
neprinesie žiadnu úrodu. Je to náboženstvo človeka, do ktorého Boh zbytočne investoval. O
takom náboženstve nikto nepovie, že je ako pravé.
Dnešné podobenstvo nie je len o úrode, ale aj o Božej trpezlivosti. Preto je dôležitá aj
druhá otázka dnešnej nedele: dokedy ešte bude Boh čakať, kedy „zarodíme“? Sv. Pavol v Liste
Galaťanom spomína takéto konkrétne ovocie: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť,
dobrota, miernosť, zdržanlivosť (5, 22). Môžeme povedať, že je to „ovocie“, ktoré sa „urodilo“
aj na našom živote? Ak nie, dokedy chceme skúšať Božiu trpezlivosť? Čakáme, kedy Boh
povie našej smrti: zober ho, načo zbytočne využíva zem? Aby potom aj na nás neplatili
ironické slová, že tým, že zomrieme, urobíme pre svet viac dobra, ako za celý život.
Stratené investície prinášajú vždy sklamanie. Prinášajú sklamanie aj Bohu.
Predovšetkým však prinášajú sklamanie tomu, kto ich nechcel využiť. Dajme si dnes úprimné
predsavzatie žiť tak, aby sme raz mohli v duchu slov sv. Pavla povedať: investícia Božia
nebola vo mne nadarmo.
spracoval kaplán Janko
LITURGICKÝ
KALENDÁR
MAREC
4.
po
féria
5.
ut
féria
6.
st
féria
11.00
18.00
11.00
18.00
18.00
11.00
+Juraj, Ladislav
17.15
18.00
07.00
18.00
08.00
10.00
11.30
14.30
Krížová cesta
+Terézia
18.00
féria
št
8.
pi
féria
9.
so
féria
10.
ne
Štvrtá pôstna nedeľa
+Juraj, Eva, Juraj, Eva
+Jozef, Agnesa
+Ladislav (4.výr.)
+Gabriela (1.výr.)
+Mária, Alžbeta, Kozma, Gizela,Vojtech
Poďakovanie Anny za 85 rokov života
a za ZBP
+Pavol, Mária, Michal, Mária, Vincent,
+Alžbeta
Za misijných horliteľov
11.00
7.
V.
OPÁTSKE
ÚMYSLY SV. OMŠÍ
JAZERO
11.00
18.00
18.00
17.15
18.00
+František, Anna
+ Zdeněk, Marián
Za ZBP pre Teréziu
Za farnosť
Za ZBP pre Zuzku
09.00
Krížová cesta
Za ZBP pre deti Jakuba, Martina, Luciu,
Annu
14.30
Rozpis služieb
Dátum, čas
9.3.
18.00
8.00
10.00
10.3.
11.30
18.00
Služby
1. čítanie
2. čítanie
Prosby
dobrovoľníci
Pajdič M.
Futóová A.
Futóová A.
Uradník J.
Kampeová V.
Kampeová V.
Úradníkovci
Weag P.
Štefuriková G.
Štefuriková G.
Hrebeňárovci
deti
deti
deti
deti
Kuna I.
Kuna I.
Vargová A.
Lukáčovci
Ondo M., Pajdič M.,
Suchý F., Frankovič J.
Jakubov J., Sedlák R.
Berberich B., Mikloš J. st.
Čepek M., Forrai V.,
Papcun Z., p.Štuler
Juruš I., Vozár J.,
Pavelka R.,Šoltýs J..
Obetné dary
V MESIACI MAREC SA SVOJHO ŽIVOTNÉHO JUBILEA DOŽÍVAJÚ ČLENOVIA KKS
P. ALBIN ZONTÁK – 65 ROKOV, P. ALŽBETA PEKARÍKOVÁ – 65 ROKOV
P. EMIL TOMČÍK – 70 ROKOV, P. ONDREJ ŠTEFÚRIK – 70 ROKOV
P. HELENA GÉCIOVÁ – 80 ROKOV
PRAJEME IM VEľA ZDRAVIA, BOžÍCH MILOSTÍ A OCHRANU PANNY MÁRIE.
ČLENOVIA KKS, DUCHOVNÍ OTCOVIA FARNOSTI A REDAKČNÁ RADA FL.
Oznamy:
1. Krížové cesty sa budeme modliť v pôstnom období vždy v piatok o 17.15 hod. (taktiež aj na
Vyšnom Opátskom) a v nedeľu o 14.30 hod. (na Vyšnom Opátskom tiež o 14.30 hod.). Po
nedeľnej Krížovej ceste bude pôstna homília. Pri modlitbách Krížových ciest môžeme získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky.
2. Vo štvrtok 7.3.2013 o 18.50 hod. bude v učebni FÚ biblické stretnutie. Téma: Zlo z
okrádania (Sk 5,1-11)
3. Štátne divadlo Košice pozýva na jedinečné divadelné predstavenie - operu Dialógy
karmelitánok. Premiéra bude 22.3.2013. Viac info na nástenke.
4. Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska a KANET, n. o. spustili
oficiálnu registráciu pre tých, ktorí sa chcú zúčastniť od 26. do 28. júla 2013 na Národnom
stretnutí mládeže R13 (ďalej už len „R13“) v Ružomberku. Bližšie info na
www.rio13.sk/registracia-ucastnici.
5. Zbierka na naše adoptívne deti z Rwandy, Sudánu a Indie bude vo štvrtok 7.3.2013 pred sv.
omšami a po sv. omšiach.
6. V sobotu 16.3. a v nedeľu 17.3.2013 sa uskutoční misijný trh. Kto by chcel prispieť svojimi
výrobkami nech ich prinesie vo štvrtok 14.3.2013 do misijnej miestnosti pred sv. omšami. Pán
Boh zaplať!
7. Pomôcť misiám môžeme aj zberom poštových použitých známok. Viac info plagát na
nástenke.
8. Vo farskej knižnici si môžete v nedeľu po každej sv. omši zakúpiť rôzne tituly kníh. Do
pozornosti vám dávame napr. knihu „Nebo nie je výmysel„ – príbeh malého štvorročného
Coltona, ktorý sa v narkóze ocitne na prahu smrti.
9. Birmovka v našej farnosti bude na Turíčnu nedeľu 19. mája 2013 o 11.00 hod., ako je to
uverejnené v ACAC z 25.2.2013 (Program biskupov).
10. V nedeľu 10.3.2013 o 19.00 hod. bude stretnutie rodičov detí pripravujúcich sa na PSP v
roku 2013.
3. pôstna nedeľa
4. pôstna nedeľa
5. pôstna nedeľa
Pozývame Vás na pôstne homílie 2013
Mgr. Pavel Kaminský, farár v Krásnej nad Hornádom
PaedDr. Mgr. Peter Sabol, kaplán v Krásnej nad Hornádom
ThDr. Igor Giboda, PhD., farár v Nižnej Myšli
03. marca
10. marca
17. marca
Pôstne homílie začínajú o 15.15 hod. po Krížovej ceste. Začiatok Krížovej cesty o 14.30 hod.
Rozpis Krížových ciest v pôstnom období
Dátum
1.3.
3.3.
8.3.
10.3.
Čas
17.15
14.30
17.15
14.30
Krížová cesta
Za povolania
Božieho milosrdenstva
Birmovanca
Mariánska KC
Modlí sa spoločenstvo
Misijné hnutie
Neokatechum. spoloč.
Birmovanci
Mariánske večeradlo
Zodpovedný
Halušková M.
Kica S.
p. kaplán Marcel
p. Hlaučová
Prosíme zodpovedných a modliacich sa z uvedených skupín, aby prišli 15 min. pred KC do sakristie.
Jozef Nemšák
Gabriel Sala
*1924
*1932
+22.2.2013
+23.2.2013
Galaktická 12
Čsl. armády 2
Haliganda
Vo štvrtok 7.3.2013 - Veselé záložky do knihy- Výtvarný workshop pre deti a ich rodičov, kde si
spoločne vyrobíte veselé záložky do knihy. Vstupné: v rámci vstupu do herne.
Liturgické usmernenia k obdobiu sede vacante Apoštolského stolca od
28. 02. 2013, 20:00 hod. až do oznámenia o zvolení nového pápeža:
a) V eucharistických modlitbách sa nespomína meno pápeža a zmienka
o pápežovi sa úplne vynecháva. (napr. v Druhej eucharistickej modlitbe sa
povie: „Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev, rozšírenú po celom svete, a veď ju
k dokonalej láske v jednote s naším biskupom M. i so všetkými kňazmi a
diakonmi.“)
b) V spoločných modlitbách veriacich vo sv. omši i v prosbách v
Liturgii hodín sa vynechávajú prosby za pápeža. Je vhodné pridať prosbu
za vyvolenie pápeža.
c) Nemodlí sa modlitba na úmysel Svätého Otca. Namiesto nej je
vhodné sa pomodliť za vyvolenie pápeža
Otec arcibiskup dáva dovolenie vo feriálne dni použiť omšový formulár
„Za vyvolenie pápeža“, Rímsky misál, str. 1042, farba fialová, prefácia
pôstna, čítania zo dňa. Odporúča, aby sa takáto omša vo farnosti slávila
aspoň raz do zvolenia pápeža.
Od momentu oznámenia o zvolení nového pápeža sa meno nového
pápeža spomína vo všetkých liturgických textoch (nečaká sa na slávnostnú
omšu, ktorou začína svoj pontifikát).
Modlime sa.
Bože, večný pastier svojho ľudu,
ty po všetky časy vedieš a ochraňuješ svojich
veriacich, pre svoju nesmiernu lásku
daj Cirkvi takého pápeža,
ktorý by sa ti páčil svätosťou života
a nám sa stal starostlivým pastierom.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Download

Farský list sv. Košických mu Farský list sv. Košických