STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
KOMENSKÉHO 2, 040 01 KOŠICE
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2012/2013
Október 2013
-1-
Oblasti hodnotenia školy:
I.
II.
Poslanie a vízia
Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
III.
Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
IV.
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania
V.
Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
VI.
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom
trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdiu
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov škôl
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov škôl
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
v školskom roku 2012/2013
XII.
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
XIII.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
XIV.
Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK
-2-
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2012/2013
(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení)
Kontaktné údaje školy
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
KOMENSKÉHO 2, 040 01 KOŠICE
Telefónne číslo 055/622 88 75, 055/622 88 76
Faxové číslo 055/622 88 76
Názov školy
Elektronická adresa [email protected]
Internetová adresa www.priemyslovka.sk
Zriaďovateľ
Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Riaditeľ školy Ing. Michal Baľo
Ing. Henrieta Uličná
Zástupcovia riaditeľa Mgr. Zuzana Futová
Ing. Róbert Péchy
Vedúci dielní Ing. Ján Šranko
Rada školy Predseda: Ing. Renáta Ižolová
055/6228876
055/6228875
055/6228875
055/6220382
055/6220382
055/6228875
I. poslanie a vízia
Stredná priemyselná škola je škola s najsilnejšou historickou tradíciou v technickom vzdelávaní
v regióne. Poslaním školy je udržať a posilniť jej postavenie v regióne. Toto poslanie škola
dosiahne len vysokou kvalitou technického vzdelania poskytnutého žiakom. Rovnako dôležitým
faktorom je výchovné pôsobenie prostredia školy na formovanie postojov a osobnosti žiakov.
Vzdelávanie sa stáva kľúčovým faktorom i pri budovaní informačnej spoločnosti a
vzdelanostných ekonomík v krajinách zjednocujúcej sa Európy. To si uvedomuje aj naša škola,
ktorá sa postupne transformuje na modernú školu, mení sa klíma školy, metódy a formy práce
žiaka, postavenie a funkcia učiteľa, a najmä nastáva prechod od encyklopedických vedomostí k
rozvíjaniu zručností a kompetencií u učiteľov a žiakov, ktoré sú nevyhnutné na úspešné uplatnenie
sa na trhu práce v krajinách EÚ.
Od marca 2007 je na našej škole v prevádzke Školiace a tréningové centrum, ktoré je
priamym príkladom prepojenia školy s praxou – najvýznamnejším strojárskym výrobcom v regióne
– firmou GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. a to v oblasti odborného vzdelávania
s dôrazom na CNC techniku.
Školiace a tréningové centrum otvára veľké možnosti pre žiakov našej školy: majú možnosť
praxovať priamo v závode, v priebehu štúdia sú vyškolení na odborníkov pre CNC stroje
a absolventi majú možnosť sa v podniku aj zamestnať.
-3-
Vízia školy :
Predstava o budúcnosti – ideálnom stave školy.
•
byť modernou európskou vzdelávacou inštitúciou
•
podporovať u študentov odborné a osobnostné predpoklady pre spôsobilosť na štúdium na
vysokej škole
•
dodávať na trh práce flexibilných a samostatných mladých ľudí
•
vytvárať pre študentov priaznivú klímu pre nerušný rozvoj osobnosti s dôrazom na rozvoj
kľúčových socializačných kompetencií
•
prispôsobiť v maximálne možnej miere obsahovú štruktúru vyučovania požiadavkám praxe
•
využívať vo vyučovacom procese všetky dostupné moderné technológie vzdelávania
•
vytvoriť v škole motivačnú atmosféru pre záujem študentov o vzdelávanie a rozvoj vlastnej
osobnosti
•
stať sa opäť lídrom odborného strojárskeho vzdelávania na Slovensku
SWOT analýza školy:
Silné stránky:
● bohatá a dlhoročná tradícia školy
● činnosť Školiaceho a tréningového centra pre
CNC technológie s podporou firmy GETRAG
● spolupráca s firmou Handtmann Slovakia
● profilácia na letectvo – pilot, letecký mechanik
letuška v odbore polytechnika
● vysoká úroveň vybavenia školy
výpočtovou a didaktickou technikou
● využívanie programov Inventor, ProDesktop,
AutoCAD, Sinumerik (SIEMENS), OMEGA
● projektovo orientovaná škola
● vysoká kvalita odborného vzdelávania
a vyhovujúce pripojenie na internet
● vhodné priestory na teoretické a praktické
vzdelávanie (odborné učebne, dielne)
Príležitosti:
● možnosť získať finančné prostriedky
z fondov EÚ a iných grantových programov
● využitie moderných vyučovacích metód
v procese vzdelávania
● orientácia na rozvíjajúci sa automobilový
priemysel
● perspektíva pracovných príležitostí
v moderných strojárskych závodoch
Slabé stránky:
● nedostatok finančných zdrojov na
vzdelávanie
● slabší záujem žiakov o vzdelávanie v oblasti
strojárskych profesií
● nutnosť modernizácie budovy školy
Ohrozenia:
● znižovanie populačnej krivky
● konkurencia v regióne
● možná fluktuácia mladých učiteľov, hlavne
odborníkov na informačné technológie
-4-
Prioritné ciele v školskom roku 2012/2013:
1. Zintenzívniť činnosť žiackej školskej rady, umožniť jej podieľať sa na organizovaní života školy.
Tento cieľ sa podarilo splniť, žiacka školská rada sa aktívne podieľa na rôznych akciách školy,
žiaci komunikujú a podieľajú sa aj na akciách, ktoré organizuje študentský parlament mesta Košice.
Žiacka školská rada komunikuje s vedením školy a podieľa sa na riešení nedostatkov s cieľom
zvýšiť úroveň celého výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.
2. Aplikovať do vnútorného poriadku školy nové formy výchovného pôsobenia na žiakov
Na našej škole sme aj v školskom roku 2012/2013 aktívne pristupovali k výchovnému pôsobeniu
na žiakov formou verejnoprospešných prác, ktoré sa stali významnou súčasťou náhradných
výchovných opatrení na posilnenie disciplíny žiakov. Potešiteľné je, že žiaci za drobné a menej
závažné priestupky, uprednostňujú tieto opatrenia pred zníženou známkou zo správania. Zamerali
sme sa aj na postupné zavedenie kontajnerov na separáciu papiera a plastových fliaš, žiaci sú
oboznámení a vedení k tejto separácii ako dôležitý faktor pri ochrane ŽP.
3. Znížiť počet vymeškaných hodín na žiaka
Tento cieľ sa nám nepodarilo naplniť, keďže celkový počet vymeškaných hodín na žiaka
v školskom roku 2012/2013 bol 130,83 hodín na žiaka. Táto hodnota predstavuje rovnakú úroveň
ako v školskom roku 2011/2012, keď predstavovala 130,05 hodín na žiaka. Túto absenciu
považujeme stále za vysokú, je spôsobená zvýšenou chorobnosťou žiakov, ale predovšetkým zlým
systémovým riešením, keďže žiaci v mnohých prípadoch bez problémov získajú lekárske
ospravedlnenie na neúmerne dlhú dobu. Tretím dôvodom je aj nedostatočná práca triedneho učiteľa
pri evidencii a kontrole absencie žiakov.
4.Posilniť vzťah žiakov k školskému majetku
Tento cieľ sa nám darí plniť. Neustálym zlepšovaním podmienok školského prostredia,
dochádza aj u žiakov k pozitívnejšiemu vzťahu k školskému majetku. Na škole sa realizovala
kompletná rekonštrukcia všetkých sociálnych zariadení s výraznou pomocou zo strany KSK ešte
v školskom roku 2009/2010, v spolupráci s Radou rodičov dochádza k postupnej obnove
jednotlivých tried nákupom nových školských lavíc a stoličiek, zlepšuje sa vybavenie laboratórií
výpočtovej techniky ako aj odborných učební.
5. Skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces
Tento cieľ sa nám nepodarilo splniť úplne k našej spokojnosti, príčinou bolo najmä
presťahovanie SPŠ hutníckej (žiaci a učitelia) na našu školu k 01.09.2011. Preto sme sa zamerali
najmä na konsolidáciu a upevňovanie vzťahov medzi žiakmi a zamestnancami školy.
6. Zaviesť využívanie IKT, didaktickej techniky do všetkých predmetov vyučovaných na škole
Tento cieľ sa nám darí plniť len čiastočne. Mnohí, najmä mladí učitelia už používajú moderné
metódy pri výučbe s aktívnym využívaním IKT a ďalšej didaktickej techniky.
7. V maximálnej miere pokračovať v opravách objektu školy
Tento cieľ sa nám nedarilo plniť v minulom školskom roku, uskutočnili sme len opravy
havarijného stavu. Limitujúcim faktorom je nedostatok finančných prostriedkov.
8. Stabilizovať počet novoprijatých žiakov
Tento cieľ sa nám podarilo naplniť, keďže v školskom roku 2012/2013 sme prijali do 1.ročníka
121 žiakov, v školskom roku 2011/2012 sme prijali do 1.ročníka 129 žiakov, čo bolo oproti
školskému roku 2010/2011 (67 žiakov) nárast o 62 žiakov, čo činí vyše 90% nárast. Tento nárast
bol spôsobený najmä tým, že od školského roka 2011/2012 došlo k pričleneniu SPŠ hutníckej
k SPŠ strojníckej a od 01.09.2011 má škola nový názov Stredná priemyselná škola.
-5-
.II. údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami
Počet žiakov školy spolu k 15.9.2012
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
Z toho dievčat
Počet tried spolu
Počet žiakov v dennej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried denného štúdia
Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried nadstavbového štúdia
Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried pomaturitného štúdia
Počet žiakov v externej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried v externej forme štúdia
Počet žiakov vo večernej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried večernej formy štúdia
Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried diaľkovej formy štúdia
Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako
slovenským z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat
Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu
žiakov/ z toho dievčat
Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat
Počet žiakov dištančnej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried v dištančnej forme štúdia
Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium
Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení
Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy
Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu
Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu
vzdelávania
Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium
Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č.
245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích
predmetov
Iný dôvod zmeny
Počet žiakov školy spolu k 30.6.2013
* - iný dôvod zmeny – 1 žiak zomrel po ťažkej chorobe (Tkáč)
-6-
505
95
23
505
95
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
6
6
6
1
0
1*
497
III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
Kritériá pre prijatie žiakov ZŠ na štúdium:
Poradie uchádzačov na jednotlivé odbory bude určené podľa bodového zisku:
a) za výsledky prijímacích skúšok: MAT – max. 100 bodov, SJL – max. 100 bodov
b) za výsledky MONITOR-u – max. 100 bodov (2 x 50)
Percento úspešnosti v MONITOR-e bude prenesené na počet dosiahnutých bodov (zaokrúhlený
na celé čísla nahor).
c) za priemerný prospech v 6.-9. ročníku – max. 50 bodov
Priemerný prospech sa vypočítava z celkového súčtu známok na konci 6., 7., 8. a 1. polrok
9. ročníka ZŠ. Nezapočítavajú sa známky z výchovných a nepovinných predmetov.
d) za úspechy v olympiádach v okresnom, krajskom alebo celoštátnom kole – max. 150 bodov.
Kolo
účasť
Okresné, resp. regionálne kolo
50 bodov
Krajské kolo
100 bodov
Celoštátne kolo
150 bodov
Preferenčné body za úspechy v olympiádach budú pridelené len po predložení hodnoverného
dokladu, t.j. diplomu alebo výsledkovej listiny.
Ostatné kritériá:
a) Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov
deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej
90%. Všetci ostatní uchádzači o štúdium sa musia zúčastniť prijímacej skúšky.
b) Prijímacie skúšky pre všetky študijné odbory, okrem odboru 3916 M životné prostredie, budú
z predmetov SJL a MAT. Pre odbor 3916 M životné prostredie budú prijímacie skúšky
z predmetov Biológia, Chémia a SJL.
c) Po vykonaní prijímacích skúšok, škola zverejní zoznam všetkých uchádzačov a ich dosiahnuté
výsledky pod číselným kódom, ktorý bude žiakovi vopred pridelený.
d) Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí prihláseného žiaka s termínom zápisu bude odoslané
poštou zákonnému zástupcovi žiaka. Uchádzač môže podať odvolanie proti rozhodnutiu do 15
dní odo dňa doručenia prostredníctvom riaditeľa Strednej priemyselnej školy na Košický
samosprávny kraj, odbor školstva.
e) Uchádzačom, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, budú podľa poradia v bodovom zisku
ponúknuté voľné miesta po žiakoch, ktorí sa nezapísali, až do naplnenia plánovaného stavu.
f) V prípade, že plánovaný počet žiakov nebude naplnený, riaditeľ školy, po prejednaní
v pedagogickej rade, vypíše 2. kolo prijímacieho konania. V prípade jeho konania sa ho môžu
zúčastniť aj žiaci, ktorí neboli prijatí v 1. kole. Termín 2. kola bude zverejnený najneskôr do
06.06.2013.
g) Prijatie žiaka na školu je právoplatné až zápisom žiaka na Strednú priemyselnú školu (zápis
vykonáva v stanovených termínoch osobne zákonný zástupca žiaka na sekretariáte školy).
h) V prípade rovnosti bodov určia poradie žiakov pomocné kritériá
1. úspechy v olympiádach
2. priemerný prospech na ZŠ (6-9. ročník)
3. zmenená pracovná schopnosť v zmysle Vyhlášky č. 145/1996 potvrdená lekárom
4. znížená známka zo správania (6-9. ročník)
5. vyšší bodový zisk z MONITOR-u.
i) Prijatie žiakov s rôznym stupňom integrácie a žiakov so zmenenou pracovnou schopnosťou je
podmienené vyjadrením riaditeľa školy.
-7-
Počet prijatých žiakov zo ZŠ do 1.ročníka v školskom roku 2013/2014:
kód
2381 M
3916 M
3920 M
2413 K
2426 K
3965 M
2235 M
Spolu:
odbor
Strojárstvo
Životné
prostredie
Polytechnika
Mechanik
strojov a zar.
Programátor
obr. a zvár. sz
BOZP
Hutníctvo
7 tried
1.kolo PS
plán Prihlásení
50
45
2.kolo PS
Zapísaní Stav k
15.9.2013
Prijatí Prihlásení Prijatí žiaci
45
–
–
22
23
15
20
20
–
–
50
15
47
19
47
19
–
–
–
–
14
41
9
15
41
9
15
16
16
–
–
13
14
15
15
175
4
1
0
0
–
–
–
–
–
–
0
0
99
0
0
102
Poznámka: Odbory BOZP a Hutníctvo sa pre veľmi nízky záujem žiakov neotvorili.
Stav žiakov 1.ročníka k 15.09.2013 je oproti zapísaným žiakom vyšší o 3 žiakov,
z toho 2 žiaci opakujú 1.ročník a 1 žiak pristúpil do školy z Gymnázia, Poštová ul.
IV. údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania
Priemerný prospech za školu:
Priemerný počet vymeškaných
hodín na žiaka za školu:
Priemerný počet
neospravedlnených vymeškaných
hodín na žiaka za školu:
Priemerný počet ospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za
školu:
2008/2009 2009/2010
2,69
2,54
2010/2011
2,47
2011/2012
2,36
2012/2013
2,19
145,6
147,4
146,3
130,05
130,83
4,7
5,6
5,6
3,87
4,67
140,9
141,8
140,7
126,18
126,16
Z uvedených údajov v tabuľke je čitateľný zlepšujúci sa stav vymeškaných hodín na žiaka za
posledné 4 roky, ktorý sa v školskom roku 2012/2013 stabilizoval na rovnakej úrovni ako
v školskom roku 2011/2012. Napriek zlepšujúcim sa výsledkom považujeme tento stav za
nepriaznivý, preto jedným z prioritných cieľov školy je postupne znižovať počet vymeškaných
hodín aspoň o 5 % ročne nasledujúce 3 roky.
-8-
1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2012/13
v študijných odboroch s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia
počet vymeškaných
hodín na žiaka za rok
prospech
veľmi
dobre
s vyznamenaním
prospeli
neprospeli
osprav.
neosprav.
%
Počet
žiakov
%
Počet
žiakov
%
Počet
žiakov
%
Priemer na
žiaka
1.
2.
3.
4.
Spolu
118
126
110
143
497
20
23
17
12
72
16,9
26
34
23
29
112
22,0
67
67
69
98
301
56,8
5
2
1
4
12
4,2
14787
125,31
865
7,33
1,6
13057
103,63
286
2,27
0,9
15625
142,04
385
3,50
2,8
19481
136,23
790
5,52
2,4
62950
126,16
2326
4,67
18,1
15,5
8,4
14,5
26,8
20,9
20,3
22,5
52,8
62,7
68,5
60,6
Priemer na
žiaka
Počet hodín
ročník
Počet
žiakov
Počet hodín
Študijné odbory
Počet
žiakov
spolu
2. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2012/2013
2.1 Celkové hodnotenie – máj 2013
Kód
Názov odboru
P
odboru
2381 6
3917 6
02
3917 6
01
2241 6
2235 6
Denní
Spolu
Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
Strojárstvo
Technické a informatické služby v strojárstve
51
34
0
0
4
1
0
0
55
35
0
0
Technické a informatické služby v hutníctve
17
0
2
0
19
0
Polytechnika
Hutníctvo
15
10
127
0
0
0
3
1
11
0
0
0
18
11
138
0
0
0
Spolu
2.2 Celkové hodnotenie – september 2013
Kód
Názov odboru
P
odboru
2381 6
3917 6
02
3917 6
01
2241 6
2235 6
N
N
Denní
Spolu
Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
Strojárstvo
Technické a informatické služby v strojárstve
4
1
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
Technické a informatické služby v hutníctve
2
0
0
0
2
0
Polytechnika
Hutníctvo
1
1
9
0
0
0
2
0
2
0
0
0
3
1
11
0
0
0
Spolu
2.3 Externá časť MS
Predmet
Počet žiakov
Anglický jazyk
124
Nemecký jazyk
18
Ruský jazyk
1
Slovenský jazyk
143
a literatúra
Matematika
37
Percentil
87,3
27,5
7,4
30,7
35,8
-9-
2.4 Interná časť MS - písomná forma
Predmet
Počet žiakov
Hodnotenie
Anglický jazyk
124
67,89
Nemecký jazyk
18
35,70
Ruský jazyk
1
30,00
Slovenský jazyk
143
54,55
a literatúra
2.5 Interná časť MS - ústna časť - riadny termín
Maturitný
predmet
Slovenský jazyk a
literatúra
Anglický jazyk
Počet žiakov
s prospechom 1
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Teoretická časť
odbornej zložky
Praktická časť
odbornej zložky
Počet žiakov
s prospechom 2
Počet žiakov
s prospechom 3
Počet žiakov
s prospechom 4
Počet žiakov
s prospechom 5
Priemerná
známka
4
20
44
63
7
3,36
17
2
0
25
38
3
0
46
32
7
1
35
32
5
0
31
0
1
0
1
2,66
3,00
3,00
2,54
44
39
34
21
0
2,23
V. zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2012/2013 k 30.6.2013
Vzdelávacie programy
Školy
1.
Študijné odbory denné štúdium
2381 6 Strojárstvo
2381 M Strojárstvo od
šk. roka 2012/2013
2413 K Mechanik
strojov a zariadení
2426 K Programátor
obrábacích a zváracích
strojov a zariadení
3916 6 Životné prostr.
3916 M Životné prostr.
od šk. roka 2012/2013
3917 6 02 Technické
a informatické služby v
strojárstve
3917 6 01 Technické
a informatické služby v
hutníctve
3965 6 BOZP
2241 6 Polytechnika
3920 M Polytechnika
od šk. roka 2012/2013
2235 6 Hutníctvo
Celkom
2.
Číslo schvaľovacej
doložky MŠ SR resp. triedy žiaci
ŠVP
ŠVP – 23,24
Strojárstvo a ostatná
2
40
kovospracúvacia
výroba
ŠVP – 24 Strojárstvo
a ostatná
0,5
14
kovospracúvacia
výroba
ŠVP – 24 Strojárstvo
a ostatná
0,5
16
kovospracúvacia
výroba
3.
4.
žiaci
Spolu
triedy
žiaci
triedy
triedy žiaci
triedy
žiaci
2
39
2
42
3
56
9
177
-
-
-
-
-
-
0,5
14
-
-
-
-
-
-
0,5
16
ŠVP – 39 Špeciálne
technické odbory
0,5
10
0,5
13
-
-
-
-
1
23
ŠVP – 39 Špeciálne
technické odbory
-
-
-
-
1
23
2
38
3
61
ŠVP – 39 Špeciálne
technické odbory
-
-
-
-
0,5
8
1
19
1,5
27
-
-
1
28
0,5
14
-
-
1,5
42
-
-
-
-
0,5
14
0,5
19
1
33
1,5
38
2,5
45
-
-
-
-
4
83
-
-
-
-
0,5
10
0,5
11
1
21
5
118
6
125
5
111
7
143
23
497
ŠVP – 39 Špeciálne
technické odbory
ŠVP – 22 Hutníctvo
ŠVP – 39 Špeciálne
technické odbory
ŠVP – 22 Hutníctvo
- 10 -
VI. výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium.
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2012/2013 podiel absolventov na trhu práce
pokračujú
v štúdiu
na VŠ
pokračujú
v štúdiu
(iné druhy
štúdia)
vojenská
služba
(profesionálna)
zamestnaní
k 30.9.2012
nezamestnaní
k 30.9.2012
celkom
počet žiakov v
študijných
odboroch
80
2
2
27
28
138
počet žiakov
v učebných
odboroch
–––––
–––––
–––––
–––––
–––––
–––––
spolu
počet žiakov
80
2
2
27
28
138
Monitoring žiakov – absolventov študijných odborov po ukončení školského roku 2012/2013
Kód odboru s názvom
pokračujú v
štúdiu
vojenská
služba
(profesionálna)
zamestnaní
k 30.9.2013
Nezamestnaní
k 30.9.2013
2381 6 Strojárstvo
3917 6 02 TIS v
strojárstve
3917 6 01 TIS v
hutníctve
2241 6 Polytechnika
2235 6 Hutníctvo
celkom
55
35
19
18
11
Túto tabuľku nevieme vyplniť, keďže nemáme vierohodné údaje o uplatnení sa našich
absolventov. Odhadom a na základe uskutočneného ústneho prieskumu medzi žiakmi 4.ročníka
vieme konštatovať, že zhruba 60 % žiakov pokračuje ďalej v štúdiu na VŠ alebo inej forme štúdia,
2 žiaci plánovali vojenskú službu, zamestnaných je zhruba 20% žiakov a nezamestnaných je taktiež
okolo 20% absolventov, z ktorých sa cca 6 vyjadrili, že sa chystajú pracovať do zahraničia.
VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
zamestnancov školy k 31.8.2013
1. pedagogickí zamestnanci
Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
do 30
Nad
Spolu
Priemerný
Vek:
31- 40 41- 50 51- 60
60-65
rokov
66
všetkých
vek
2
16
15
14
3
0
50
45,76
Počet:
2
11
10
6
1
0
30
z toho žien:
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
0
z toho externých
19
kvalifikovaných
0
nekvalifikovaných
Počet všetkých
3
doplňujúcich si kvalifikáciu
učiteľov:
23
s 1. kvalifikačnou skúškou
1
s 2. kvalifikačnou skúškou
4
s vedecko-akademickou hodnosťou
- 11 -
9,94
Priemerný počet žiakov na učiteľa
0
0
0
0
0
0
0
0
z toho s vysokoškolským vzdelaním
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
Priemerný počet žiakov na majstra OV
z toho s vysokoškolským vzdelaním
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa
Počet majstrov
odborného výcviku:
Počet
vychovávateľov:
Odb. zamestnanec –
........................
0
Odb. zamestnanec –
Špeciálny pedagóg
0
Pedag. zamestnanec
–tréner športovej
školy/triedy
Pedag. zamestnanec
– zahraničný lektor
Pedag. zamestnanec
– pedagogický
asistent
0
Odb. zamestnanec –
psychológ
0
Pedag. zamestnanec korepetítor
50
Pedag. zamestnanec vychovávateľ
Pedag. zamestnanec
– majster odbornej
výchovy
Pedag. zamestnanec učiteľ
2. Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v šk. roku 2012/2013
0
1
0
0
0
3. Nepedagogickí zamestnanci školy
Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov
Vek:
Počet:
z toho žien:
do
30
0
0
31-40
1
1
41-50
4
3
51-60
8
6
60-65
1
1
nad 66
rokov
0
0
Spolu
všetkých
14
11
3
3
z toho s vysokoškolským vzdelaním
so stredoškolským vzdelaním
Počet nepedagogických
zamestnancov:
Priemerný
vek
52,57
52,09
4. Odbornosť odučených hodín
Predmety
Spoločenskovedné
Cudzí jazyk
Prírodovedné
Odborné
Spolu
Počet hodín
týždenne
Odborne odučené
Počet hodín
%
Neodborne odučené
Počet hodín
%
177
177
14,80
0
0
213
71
735
1196
213
71
735
1196
17,80
5,95
61,45
100
0
0
0
0
0
0
0
0
- 12 -
VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Vzdelávanie
Vzdelávacia
inštitúcia
Názov osvedčenia,
certifikátu, počet kreditov
Počet učiteľov
Kancelársky balík
v edukačnom procese
EDUCA,n.o.
Mäsiarska 62,KE
9
Zvyšovanie pedagogickopsychologických zručností
pedagogického zamestnanca
Využitie tvorby web stránok
v edukačnom procese
EDUCA,n.o.
Mäsiarska 62,KE
Ovládanie programu
OMEGA – podvojné
účtovníctvo
KROS, a.s.
A.Rudnaya 21,
Žilina
Osvedčenie o ukončení
aktualizačného
vzdelávania, 12
Osvedčenie o ukončení
aktualizačného
vzdelávania, 8
Osvedčenie o ukončení
aktualizačného
vzdelávania, 10
Osvedčenie o ukončení
inovačného
vzdelávania, 20
EDUCA,n.o.
Mäsiarska 62,KE
6
8
3
Prehľad o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov pedagogickými
zamestnancami
Počet ped.
zamestnancov , ktorí
ešte nezískali kredity
Počet ped.
zamestnancov
s počtom kreditov
do 30
20
Počet ped.
zamestnancov
s počtom kreditov
30 (priznaný 6%
kreditný príplatok)
0
Počet ped.
zamestnancov
s počtom kreditov
do 60
13
Počet ped.
zamestnancov
s počtom kreditov
60 (priznaný 12%
kreditný príplatok)
0
17
IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,
súťaže vyhlasované MŠ SR
pri individuálnych
názov súťaže súťažiach meno žiaka a
trieda
P.Č
súťaž konaná
dňa
krajská
úroveň
Celoslovenská medzinárodná
úroveň
úroveň
Olympiáda v ANJ/NEJ
1.
2.
3.
4.
ZENIT v strojárstve
ZENIT v strojárstve
ZENIT v strojárstve
Viktor Kováč, IV.B
Dominik Kislik, III.A
Viktor Kováč, IV.B
04.12.2012
1.miesto
04.12.2012
2.miesto
07.-09.02.2013
2.miesto
Iné súťaže
P.Č
názov súťaže pri individuálnych súťažiach
meno žiaka a trieda
1. Florbal
2. Futsal
súťaž konaná dňa
krajská
úroveň
26.10.2012
12.12.2012
3.m. RK
4.m. sk.
- 13 -
Celoslovenská
úroveň
medzinárodná
úroveň
P.Č.
Názov
aktivity
1.
PRO EDUCO
2012
WORKSHOP
2012
2.
3.
Deň
otvorených
dverí
Ostatné aktivity na prezentáciu školy
Termín konania
Oblasť zamerania
(v médiach, účasť
na konferenciách,
výstavách)
20. – 22.11.2012
fórum vzdelávania a
kariéry
18. – 20.12.2012
prezentácia
možností štúdia na
SŠ
prezentácia
07.11.2012
možností štúdia na
30.01.2013
SŠ
Počet zúčastnených
14 učiteľov
14 žiakov
10 učiteľov
10 žiakov školy
žiaci ZŠ
12 učiteľov
15 žiakov školy
žiaci ZŠ
X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu
Číslo projektu
Celkový finančný
príspevok
Príspevok školy
(ak bol)
Poznámka
V školskom roku 2012/2013 nebola naša škola zapojená do žiadneho projektu.
XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou v škole v školskom roku 2012/2013.
V školskom roku 2012/2013 vykonala na našej škole inšpekciu Štátna školská inšpekcia až tri
krát. Najprv dňa 12.03.2013, ktorej predmetom bola realizácia EČ a PFIČ MS na škole. Záver
správy: Vedenie školy pripravilo vhodné podmienky pre nerušenú realizáciu EČ a PFIČ MS zo SJL.
Činnosti školskej koordinátorky, administrátorov, pomocného dozoru a hodnotiteľov boli v súlade
so stanovenými pokynmi bez nedostatkov. Predsedníčka ŠMK a predsedovia PMK si plnili svoje
povinnosti v súlade s určenými úlohami a delegovanými kompetenciami.
Ďalšia inšpekcia sa uskutočnila 22.05.2013, ktorej predmetom bola realizácia ústnej formy
internej časti MS na škole. Záver správy: Zákonom stanovené termíny a podmienky na menovanie
predsedu ŠMK i členov PMK, požiadavky na počet a obsah tém na TČOZ aj PČOZ boli dodržané.
Priebeh tejto časti MS bol v súlade s platnými právnymi predpismi. Žiaci na dobrej úrovni
prezentovali svoje vedomosti a zručnosti. Stavovská alebo profesijná organizácia nedelegovala
svojho zástupcu do PMK a k obsahu odbornej zložky MS sa nevyjadrila. Odporúčanie: Predložiť
vecne príslušnej stavovskej alebo profesijnej organizácii na vyjadrenie témy pre jednotlivé časti
odbornej zložky MS.
Inšpekcia na našej škole bola aj 10.06.2013, ktorej predmetom bola kontrola odpoveďových
hárkov z EČ MS na škole. Záver správy: Vedenie školy pripravilo vhodné podmienky pre nerušenú
realizáciu EČ MS a zamedzenie nedovolenej spolupráce žiakov. Školenie administrátorov
a pomocného dozoru bolo realizované, ich výber bol v súlade s podmienkami stanovenými
NÚCEM, navyše administrátorky žiakov v svojich skupinách nepoznali. Celková správa
o výsledkoch kontroly je uložená v príručnom archíve školy na sekretariáte školy.
- 14 -
XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.
V školskom roku 2012/2013 sa uskutočnili len drobné opravy časti strechy hlavnej budovy, ktoré
boli v havarijnom stave a spôsobovali zatekanie zrážkovej vody do učební.
XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy, a to
Vybraný ukazovateľ
Celková dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov
r. 2012 (€)
1 087 911
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá ma voči žiakovi
vyživovaciu povinnosť.
Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia
v členení podľa financovaných aktivít
Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov
žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia
v členení podľa finančných aktivít
Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
- príjmy na príjmový účet podľa osobitných predpisov
- príjmy z podnikateľskej činnosti
0
0
508
6451
0
XIV. Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK
Aktivity uvádzame za školský rok 2012/2013
Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK
Názov aktivity
Zenit
v strojárstve
školské kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
PRO EDUCO
fórum
vzdelávania,
kariéry a
inovácií
WORKSHOP
možnosti štúdia
na SŠ
Dátum
Miesto
Organizátor
06.a07.11.2012
04.12.2012
07.-09.02.
2013
SPŠ
SOŠ Šaca
SOŠ
strojnícka,
Skalica
školské kolo:
SPŠ
krajské kolo:
SOŠ Šaca
SOŠ Šaca
KŠU
20.-22.11.
2012
Dom
Techniky
Košice
Progress
Promotion
Košice
18.-20.12.
2012
SPŠ
dopravná,
Košice
KSK, odbor
školstva
- 15 -
Počet
zúčastnených
žiakov
školské kolo:
13 žiakov
krajské kolo:
2 žiaci
celoštátne
kolo: 1 žiak
14 žiakov pri
propagácii
štúdia na
škole
Prínos resp.
nezáujem
žiakov
porovnanie
teor.vedomostí
a praktických
zručností
medzi žiakmi
SOŠ,SPŠ
pre žiakov 3.
a 4.roč najmä
možnosti
štúdia na VŠ
10 žiakov
prezentácia
možností
štúdia
na SŠ
Exkurzia
v závode
TOMARK
AERO, Prešov
Exkurzia vo
firme V.O.D.S.
Kechnec
Exkurzia
Budapešť –
medzinárodné
letisko
DOD v ÚMV
SAV KE
08.10.2012
TOMARK
SPŠ
AERO, s.r.o.
Prešov
V.O.D.S.
Kechnec
SPŠ
18.10.2012
SPŠ
22.10.2012
letisko
Budapešť
06.11.2012
SAV KE,
Watsonova
SAV KE,
Watsonova
Exkurzia vo
firme
GETRAG
13.06.2013
GETRAG,
Kechnec
SPŠ
Exkurzia
Železiarne
Podbrezová
Exkurzia
Handtmann
Slovakia, s.r.o.
26.03.2013
Železiarne
Podbrezová
SPŠ
25.06.2013
KOSIT
SPŠ
DOD –TU
Košice
07.11.2012
TU Košice
TU Košice
41 žiakov
možnosť
spoznať
výrobu
športového
liet., práca
s CAD systém.
40 žiakov
možnosť
spoznať
technológiu
spracovania
a separácie odp
42 žiakov –
spoznať prácu
žiaci z odboru pracovníkov
Polytechnika letiska
– pilot, mech.
30 žiakov
prednášky
o činnosti SAV
KE
možnosť
40 žiakov –
výber
spoznať prácu
v stroj.
2.a3.roč
podniku
38 žiakov
možnosť
spoznať prácu
v hut. podniku
39 žiakov možnosť
výber
spoznať prácu
2.a3.roč
v závode na
tlakové liatie
pre autom. pr.
45 žiakov –
informácie
4.ročník
o možnostiach
štúdia na VŠ
Na našej škole pôsobí celoročne Školiace a tréningové centrum, ktoré v spolupráci so
spoločnosťou GETRAG vzdeláva našich žiakov v oblasti programovania a práce s CNC
technológiami. V rámci tejto spolupráce od šk. roka 2011/2012 bol spustený pilotný projekt, v
ktorom celkovo 18 žiakov 3. ročníka z odboru strojárstvo absolvovalo súvislú odbornú prax
v mesiacoch marec a máj 2012, každý mesiac v rozsahu 2 týždňov v spoločnosti GETRAG. Tento
projekt pokračoval aj v školskom roku 2012/2013, pričom títo žiaci absolvovali ešte 2 týždne praxe
v závode GETRAG v mesiaci október 2012 a máj 2013.
Centrum poskytuje svoje služby aj na vzdelávanie zamestnancov spoločnosti GETRAG, pričom
každoročne sa uskutočnia 2 až 3 týždňové školenia podľa potreby a požiadaviek spoločnosti
GETRAG. Centrum je pripravené poskytovať vzdelávanie v oblasti programovania a práce s CNC
technológiami aj pre žiakov z ostatných stredných odborných a priemyselných škôl.
- 16 -
Koncepcia rozvoja športu
Názov aktivity
Dátum
Plavecká štafeta 02.10.2012
mesta Košice
Streetbalový
turnaj k 140.výr. 08.10.2012
založenia SPŠ
Florbal CH
16.10.2012
26.10.2012
Dlhodobá súťaž 17.10.2012
– Basketbal CH
Futsalový turnaj 16.11.2012
ku Dňu študent.
Dlhodobá súťaž 29.10.2012
– Volejbal CH
20.11.2012
07.03.2013
Dlhodobá súťaž 16.10.2012
– Volejbal D
15.11.2012
21.01.2013
Dlhodobá súťaž 17.10.2012
– Futsal CH
07.11.2012
16.01.2013
Futsal CH
08.11.2012
09.11.2012
12.12.2012
Basketbal CH
19.11.2012
Dlhodobá súťaž
– Hádzaná CH
Korčuľovanie
Plavecký výcvik
Miesto
Organizátor
krytá plaváreň
MMK pod
záštitou-p. Raši
Počet
Prínos resp.
zúčastnených nezáujem
žiakov
žiakov
89
SPŠ
SPŠ
Lokomotíva
Košice
Gymnázium
Park mládeže
SPŠ
SAŠŠ
SAŠŠ
RCM Košice
10
10
11
SPŠ
120
OA Watsonová
Gymn. Alejová
SOŠ Šaca
SOŠ Šaca
SOŠ Šaca
SOŠ Šaca
RCM Košice
RCM Košice
RCM Košice
RCM Košice
RCM Košice
RCM Košice
RCM Košice
RCM Košice
RCM Košice
SAŠŠ
SAŠŠ
SAŠŠ
SAŠŠ
10
10
10
10
10
10
11
11
11
10
10
10
8
04.12.2012
SOŠ Šaca
RCM Košice
8
30.01.2013
20.-24.05.
2013
CROW Aréna
Drienica
SPŠ
SPŠ
160 ž.
40
Gymn. Alejová
Gymnázium
Trebišovská
SOŠ Šaca
3.m. v sk. RK
4.m. v sk. RK
4.m. v sk. semif
4.m. v sk. semif
4.m. v sk. KK
Naša škola každoročne uskutočňuje v októbri akciu pod názvom „ Dni košickej priemyslovky“.
Táto akcia trvá 3 dni a je venovaná žiakom našej školy, zahŕňa športové a vedomostné súťaže,
ktorých hlavným cieľom je podpora súťaživosti a fair play medzi mladými ľuďmi. V školskom roku
2012/2013 sa konala táto akcia od 08.10. do 10.10.2012.
- 17 -
Koncepcia rozvoja práce s mládežou
Názov aktivity
Dátum
Miesto
Organizátor
Počet
zúčastnených
žiakov
Salamandrový pochod
05.09.2012
07.09.2012
Banská
Štiavnica
ŠUV Košice
18 žiakov
Svetový supermarket – výstava
Banská
Štiavnica
Rotunda
Exkurzia vo VÚB Košice
10.09.2012
VÚB Košice
VÚB Košice
38 žiakov
Mosty bez bariér
19.09.2012
Pribeník
KSK
13 žiakov
Biela pastelka
26.09.2012
Košice
ÚNSS
20 žiakov
MMM
07.10.2012
10.10.2012
10.10.2012
10.10.2012
11.10.2012
11.10.2012
Maratónsky
klub Košice
SPŠ
Liga za DZ
SPŠ
SPŠ
SPŠ
18 žiakov
Beseda s riaditeľom ZOO
Deň nezábudiek
Beseda o Cyrilovi a Metodovi
Noc v škole
Imatrikulácia do cechu
priemyslovákov
Postav most – súťaž
Medzinárodný veľtrh cvičných
firiem
Darovanie krvi
ENVIROFILM 2012
Južná trieda,
Košice
SPŠ
Košice
SPŠ
SPŠ
SPŠ, telocvičňa
TU Košice
Spoločenský
pavilón Košice
NTS Košice
Átrium Optima
TU Košice
6 žiakov
67 žiakov
NTS Košice
SPŠ
17 žiakov
23 žiakov
OC Galéria
SPŠ
CVČ Strojáren.
UPJŠ KE
SPŠ
SPŠ
SPŠ
CVČ Strojáren.
UPJŠ KE
SPŠ
190 žiakov
35 žiakov
2 žiaci
4 žiaci
51 žiakov
SPŠ
Átrium Optima
SPŠ
16 žiakov
8 žiakov
8 žiakov
06.07.05.2013
09.05.2013
20.05.2013
22.05.2013
05.06.2013
SPŠ
Átrium Optima
Botanická
záhrada
Výmenníky
KVP
SPŠ
ZOO Košice
Mestský útulok
SPŠ
SPŠ
200 žiakov
SPŠ
SPŠ, ZOO KE
SPŠ
SPŠ
55 žiakov
6 žiakov
6 žiakov
97 žiakov
06.06.2013
13.06.2013
MMK
SPŠ
MMK
SPŠ
13 žiakov
60 žiakov
Filmové predstavenie
Súťaž: Informatický bobor
Konferencia ŽŠR
Workshop na UPJŠ
Beseda s členom ozbrojených
síl
Matematický klokan
Vitajte v našom regióne
Výstava: Kaktusy a sukulenty
Premietanie filmov - EHMK
Deň Európy – kvíz
Brigáda v ZOO
Návšteva mestského útulku
Svetový deň životného
prostredia – akcie a súťaže
ENVIROFILM 2013
Beseda: Kriminalita
mladistvých
15.10.2012
18.10.2012
24.10.2012
04.11.06.11.2012
07.11.2012
07.11.2012
14.11.2012
16.11.2012
31.01.2013
25.03.2013
09.04.2013
19.04.2013
- 18 -
14 žiakov
47 žiakov
20 žiakov
60 žiakov
150 žiakov
žiaci 1.ročníka
Ďalšie akcie:
07.11.2012 a 30.01.2013 – Deň otvorených dverí na našej škole
11.10.2012 Imatrikulácia žiakov školy – prijímanie žiakov 1.ročníka do cechu priemyslovákov
11.09.2012 – účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2.ročníka
12.09.2012 – účelové cvičenie pre žiakov 3. a 4.ročníka
13.05.2013 – účelové cvičenie pre žiakov 1., 2., 3.ročníka
10. až 12.06.2013 – OŽAZ pre žiakov 3.ročníka
20. až 24.05.2013 – Plavecký výcvikový kurz pre žiakov 1. ročníka
Vzdelávacie a kultúrne poukazy
Vzdelávací poukaz
Počet vydaných
Počet prijatých
Počet zriadených
krúžkov
31
Áno
504
428
76 žiakov použilo vzdelávací poukaz v inej inštitúcii.
Krúžková činnosť sa v školskom roku 2012/2013 nerealizovala v pôsobnosti školy, ale cez
Regionálne centrum mládeže – Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice. Učitelia –
vedúci krúžkov boli zamestnancami RCM – CVČ na dohodu o vykonaní práce.
Kultúrny poukaz
Počet vydaných
Počet vydaných
pre učiteľov
pre žiakov
Áno
62
504
Kultúrne poukazy boli využité na sprievodné akcie počas školského roka/návšteva filmových
predstavení, ZOO, divadla a pod./.
Aktivity žiackej školskej rady v školskom roku 2012/2013:
- participácia na Dni otvorených dverí
- vyjadrenia a návrhy na zlepšenie podmienok pre žiakov školy
- zabezpečenie pamätných predmetov pre štvrtákov cez študentskú spoločnosť
- participácia na výletoch a akciách školy
- 19 -
Názov krúžku
Lektor
ANGLICKÝ JAZYK
Mgr. Hana Olejníková
BASKETBALOVÝ
Mgr. Ivan Varecha
BEDMINTONOVÝ
Ing. Roman Valenčák
CAD/CAM
SYSTÉMY 1
Ing. Peter Parimucha, PhD.
CAD/CAM
SYSTÉMY 2
Ing. Tatiana Antoňáková
CAD/CAM
SYSTÉMY 3
Ing. Matej Capák
MATEMATICKÝ 1
RNDr. Miroslav Vereš
MATEMATICKÝ 2
RNDr. Ivana Cehlárová,
PhD.
ENVIRONMENTÁL
NY
Ing. Alena Jurčíková
FLORBAL
Mgr. Rastislav Friga
FITNESS 1
RNDr. Daniela Pastírová
FITNESS 2
Mgr. Rastislav Friga
Počet prihlásených
žiakov
44
9
12
23
9
4
4
9
11
27
7
30
- 20 -
Vyhodnotenie úspešnosti
krúžku
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Názov krúžku
Lektor
INTERNETOVÝ
Ing. Mária Pramuková
AUTO-MOTO V
PRAXI
Ing. Carmen Sabolová
KONŠTRUKČNÝ
PRÍPRAVA NA MS
Ing. Rudolf Remetei
MINIFUTBAL 1
RNDr. Miroslav Vereš
MINIFUTBAL 2
Mgr. Ivan Varecha
MLADÝ
PODNIKATEĽ
Ing. Viera Kováčová, CSc.
MOTORISTICKÝ 1
Peter Kentoš
MOTORISTICKÝ 2
Michal Halecký
TECHNICKÝ 1
Ing. Jozef Horňák
TECHNICKÝ 2
Ing. Renáta Ižolová
ŠPORTOVÝ
Ing. Peter Fábik
KRÚŽOK PRVEJ
POMOCI
Ing. Adriana Hausová
Počet prihlásených
žiakov
14
20
4
20
18
17
11
11
19
21
15
8
- 21 -
Vyhodnotenie úspešnosti
krúžku
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Názov krúžku
Lektor
KRÚŽOK
TECHNICKEJ
TVORIVOSTI
Ing. Iveta Ledidová
OPRAVÁRENSKÝ
Ing. Peter Burdza
POČÍTAČOVÝ
Ing. Alena Poráziková
RUSKÝ JAZYK
PhDr. Beáta Ceranová
TVORIVÉ DIELNE
Ing. Katarína Gombalová
TURISTICKÝ
p. Krakovská
VOLEJBALOVÝ
RNDr. Ivana Cehlárová, PhD.
Počet prihlásených
žiakov
6
9
8
5
4
12
17
- 22 -
Vyhodnotenie úspešnosti
krúžku
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%.
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%.
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%.
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%.
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%.
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Žiaci prejavovali záujem
o daný krúžok o čom svedčí aj
úspešnosť v krúžku vyššia ako
60%
Download

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO 2, 040 01