BIOKONZULT®plus s.r.o.
E_SHOP - Reklamačný poriadok
mail: [email protected]
www.biokonzult.sk
Reklamačný poriadok
Ako postupovať pri reklamácii:
Ešte pred uplatnením reklamácie odporúčame konzultovať problém s nami telefonicky, alebo e-mailom:
[email protected]
1.
Môžete si vybrať jednu s týchto možností:
Doniesť výrobok osobne do sídla spoločnosti BIOKONZULT® plus s.r.o..
Zaslať reklamovaný tovar na adresu spoločnosti BIOKONZULT® plus s.r.o. Ak sa jedná o vadu nového
výrobku a tovar nemáte dlhšie ako 3 dni, náklady na poštovne hradí spoločnosť BIOKONZULT® plus s.r.o.
Po tomto termíne je doprava na Vaše náklady.
2.
Pre reklamáciu uschovájte pôvodný obal, a doklad o kúpe.
3.
Reklamačný poriadok sa riadi zákonom 250/2007 Z.z. a ďalšími súvisiacimi zákonmi a predpismi. Na tovar je
poskytovaná záruka stanovená zákonom . Prevzatím tovaru kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu ako aj
spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené.
4.
Záruka sa vzťahuje iba na funkčné poruchy spôsobené výrobnou závadou niektorého dielu veci. Prípadne sa
poskytovanie záruky riadi záručnými pokynmi výrobcu.
5.
Reklamačné konanie sa začína prevzatím tovaru pracovníkmi firmy BIOKONZULT® plus s.r.o.. Pri poslaní
reklamovaného tovaru poštou sa reklamačné konanie začína prijatím zásielky našim reklamačným oddelením.
6.
V prípade oprávnenej reklamácie je reklamácia vybavená v čo najkratšom čase, zvyčajne do 7 až 21 dní, ale najneskôr
do 31 dní od prijatia reklamácie. V závislosti od charakteru tovaru je v niektorých prípadoch tovar opravený alebo
vymenený ihneď.
7.
Pri uplatňovaní záručnej opravy je kupujúci povinný zaslať:
a) reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom
b) kópiu daňového dokladu o zakúpení
c) popis poruchy alebo chyby tovaru.
8.
Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo
sa závada na výrobku neprejaví je zákazník povinný zaplatiť náklady spojené s testovaním a manipuláciou.
9.
Reklamáciu mechanicky poškodenej veci je kupujúci povinný uplatniť pri prevzatí od zásielkovej služby alebo ného
dopravcu. Reklamácia sa tak riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákazník platňuje reklamáciu u
prepravcu alebo dodávateľa hneď po prevzatí tovaru. Pri prevzatí balíka od prepravcu je zákazník povinný ihneď
skontrolovať, či vonkajší obal balíka nie je poškodený. Pokiaľ bol balík alebo jeho obsah poškodený, je potrebné s
opravcom spísať zápisnicu za účelom vymáhania poistného za poškodený tovar.
10. Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dnom 1.1.2013
Download

Reklamačný poriadok platny od 1.1.2013