SLOVENSKÝ ZVÄZ VZPIERANIA
SLOVAK WEIGHTLIFTING FEDERATION
Junácka 6, 832 80 Bratislava
Dodatok dlhodobého rozpisu
1. kola ligy mužov 2015 -východ
USPORIADATEĽ:
MKV a SŠ Košice (MKE)
MIESTO :
Základná škola Juhoslovanská / sídlisko Ťahanovce /
DÁTUM :
6.3.2015
ŠTARTUJÚ:
OŠK Likavka (LIK), WLC Elkop Dolný Kubín (WDK)- B,
VŠC Banská Bystrica (VŠC) –A, MKV a SŠ Košice (MKE)-B,
VŠC Banská Bystrica (VŠC) –B
RIADITEĽ SÚŤ. :
Ing. Štefan Korpa
ORG. PRACOVNÍK: Ing. Štefan Gribanin, tel.: 0918 488 094
HL. ROZHODCA:
ROZHODCOVIA :
Ing. Štefan Korpa
PhDr. Pavol Mutafov, Peter Drozda, Ján Petruš, Jozef Hromjak,
Marián Busbacher,
ÚHRADA
Družstvá štartujú na vlastné náklady. Hosťujúce družstvá uhradia
usporiadateľovi na technické zabezpečenie 20 €. SZV hradí cestovné a
stravné delegovaním rozhodcom
ČASOVÝ ROVRH : Piatok 6.3.2015
15:00 – 15:30 hod.
15:30 – 16:30 hod.
16:45 hod.
17:00 hod.
technická porada,
váženie všetkých pretekárov
nástup družstiev
štart skupiny
VYÚČTOVATEĽ : Ján Štefánik
POZNÁMKA : Ubytovanie zabezpečí organizačný pracovník
Ing. Štefan Korpa
riaditeľ súťaže
Ján Štefánik
generálny sekretár SZV
Milan Kubák
predseda SK SZV
Download

Dodatok 1 kola Ligy mužov - východ 2015