Sapa v skratke
Spoločnosť Sapa má približne
13 000 zamestnancov v 30 krajinách.
Všetci sú zameraní na stratégiu
orientovanú na zákazníka.
Činnosti v skratke
lg
Be
o
ick
a
n
Čín Dá
o
o
zsk ndsk
e
sko ancú
ad
la
va
an
o
r
K
F
Lit
H
rs
ďa
Ma
ko
Lisovanie profilov
Valcovanie
Zváranie trubiek
Anodizácia
Práškovanie
Opracovanie
Pretavovanie
Stavebné systémy
Predaj
Obchodné kancelárie taktiež v Rakúsku, Českej republike, Estónsku,
Spoločnosť Sapa je lídrom vo svojej oblasti pôsobenia. Vyvíja, vyrába
a predáva profily s vysokou mierou pridanej hodnoty, stavebné
konštrukčné systémy z profilov a pásky pre výmenníky tepla, všetko
z ľahkého kovu – hliníka.
Spoločnosť Sapa má prevádzky v Európe, Severnej Amerike a
Ázii. Je rozdelená na kľúčové oblasti Sapa Profiles, Sapa Building
System a Sapa Heat Transfer.
Podnikateľský koncept tejto spoločnosti je založený na úzkej
spolupráci so zákazníkmi v oblasti výstavby a konštrukčných prác,
prepravy, inžinieringu, telekomunikácií, ako aj výroby vybavenia
pre domácnosti a kancelárske priestory. Podnikateľský koncept je
prezentovaný napríklad aktivitami obchodných segmentov Automotive (Automobilový priemysel), Mass Transportation (Hromadná
doprava) a Thermal Management (Prenos tepla).
Odbyt (2009): 25,1 miliardy SEK (2,4 miliardy EUR/
3,3 miliardy USD).
Počet zamestnancov: 13 100.
100% vlastníkom spoločnosti Sapa je Norwegian Orkla ASA.
Misia
Spoločnosť Sapa si kladie za cieľ na trhu ponúkať inovatívne
riešenia so zvýšenou pridanou hodnotou na báze profilov a pások
z ľahkého hliníkového materiálu.
Vízia
Spoločnosť Sapa chce byť vnímaná ako atraktívny partner vďaka
kombinácii inovácie, obchodnej činnosti, know-how a nákladovej
efektívnosti.
é
o
ko
o
ko
lsk
sko jen
ko
ns
ns
o
iel Spo y
ga
sko ansk
ec
ko
u
e
k
i
n
u
t
v
x
s
t
m
a
m
i
r
ľ
éd
l
o
e
á
e
p
u
l
v
o
o
t
a
Š
M
N
R
P
Š
S
T
P
š
UK
Lotyšsku, Nórsku, Južnej Kórei, Švajčiarsku a Turecku.
Tri kľúčové prevádzky
Sapa Profiles:
Riešenia využívajúce lisované
hliníkové profily.
Sapa Building System:
Riešenia stavebných systémov
na báze hliníkových profilov.
Sapa Heat Transfer:
Riešenia výmenníkov tepla
na báze pások a lisovaných
alebo zváraných trubiek.
Sapa Profiles
Sapa Profiles je svetovým lídrom vo výrobe hliníkových lisovaných profilov. Trhový podiel spoločnosti Sapa dosahuje v
Európe 16% a v Severnej Amerike 26%.
Profily od spoločnosti Sapa sa využívajú v rozličných priemyselných odvetviach. Medzi sektory s najčastejším využitím patria:
– stavebný a konštrukčný priemysel
– solárne riešenia
– doprava (automobily a hromadná preprava)
– vybavenie pre domácnosť a kancelárie
Sapa Profiles má vybudované moderné prevádzky na spracovanie profilov: pílenie na dĺžky, ohýbanie, CNC opracovanie,
hydroforming, tavné zváranie, frikčné zváranie (zváranie trením),
anodickú oxidáciu, lakovanie, atď.
Hlavná stratégia znie „Smerom k riešeniam“, čo znamená
uplatňovanie úzkej spolupráce so zákazníkmi s cieľom poskytovať im hliníkové riešenia s pridanou hodnotou.
Spoločnosť Sapa pôsobiaca v 25 krajinách je globálnym
dodávateľom schopným náležite vyhovieť tak miestnym, ako aj
medzinárodným klientom.
Sapa Building System
Sapa Building System je jedným z najväčších európskych dodávateľov stavebných systémov na báze hliníkových profilov. Profily
sa obstarávajú najmä z prevádzky Sapa Profiles.
Prevádzka Sapa Building System uskutočňuje produktový
vývoj v šiestich krajinách: v Belgicku, Francúzsku, Portugalsku,
VB, Poľsku a Švédsku a má obchodné zastúpenia v 26 krajinách.
Ponuka spoločnosti Sapa pre stavebný sektor – spracovateľov,
architektov, dizajnérov, špecifikátorov a zmluvných dodávateľov
– pozostáva zo širokého sortimentu inovatívnych hliníkových
systémov pre závesové steny, dvere, okná a špecializované
aplikácie vrátane solárneho tienenia a systémov na výrobu
elektriny s použitím fotovoltických modulov zakomponovaných
v budovách.
Prevádzka Sapa Building System ponúka svojim zákazníkom
kompletný balík, ktorý okrem profilov zahŕňa aj dizajn, príslušenstvo, servis, softvér, certifikáty a testovanie.
Hlavná stratégia sa zameriava na dodávanie hodnoty
prostredníctvom cielenej orientácie na projekty v úzkej spolupráci so zákazníkom a na rozširovanie pôsobnosti mimo Európy.
Sapa Heat Transfer
Sapa Heat Transfer je globálnym lídrom v oblasti hliníkových
riešení pre výmenníky tepla. Dosahuje trhový podiel 19%.
Sapa Heat Transfer je jediná spoločnosť na svete, ktorá
sa zameriava na vývoj, výrobu a predaj vysoko inovatívnych
hliníkových riešení exkluzívne pre aplikácie tepelnej výmeny.
Sapa Heat Transfer ponúka zákazníkom hodnotu prostredníctvom vysokého výkonu, kvality, spoľahlivosti, konzistentnosti,
flexibility a celkovej hospodárnosti. Obchodná stratégia je
založená na úzkej spolupráci so zákazníkmi zo všetkých končín sveta. Vďaka uvedenému prístupu si Sapa Heat Transfer
vybudovala celosvetovú pôsobnosť v oblasti výroby a technickej
podpory s prevádzkami vo Švédsku, Belgicku, Nemecku,
Holandsku, Číne a Mexiku.
Sapa Heat Transfer vyvíja riešenia tepelnej výmeny už niekoľko desaťročí, pričom nadobudnutú kombináciu skúseností
a odbornosti vhodne využíva pri tvorbe nových konkurencieschopných riešení určených pre trhy stacionárnych výmenníkov
tepla.
Tri strategické
piliere
spoločnosti
Sapa
Životné
prostredie,
Zdravie a
Bezpečnosť
k
vz
ťah
ko
m
Úz
y
so záka
zn
í
Životné prostredie, Zdravie a Bezpečnosť:
Spoločnosť Sapa si kladie za cieľ svojim zamestnancom
poskytovať bezpečné a zdravotne vyhovujúce pracovné
prostredie s dlhodobým cieľom predchádzať úrazom,
nehodám a chorobám z povolania. Neustále sa usilujeme
obmedzovať environmentálne dopady našej činnosti a
zdokonaľovať využívanie zdrojov. Naše inovačné aktivity
a technické zdroje využívame na vyhľadávanie vzájomne
obohacujúcich riešení v spolupráci so zákazníkom, ktoré
plne vyhovujú environmentálnym cieľom.
Systém Genesis:
Pracujeme v súlade so systémom Genesis, ktorý vychádza
z výrobného systému spoločnosti Toyota. Genesis je pre
nás nástrojom na budovanie podnikovej kultúry kontinuálneho zdokonaľovania s dosahom na všetkých zákazníkov.
Jeho cieľom je vybudovať si status World Class Operations (Prevádzka na svetovej úrovni).
Úzky vzťah so zákazníkom (CVM):
V spoločnosti Sapa našim zákazníkom poskytujeme
riešenia s pridanou hodnotou, teda nielen hliníkové profily
a pásky. Úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi,
spoznávame ich obchodné potreby a na ich uspokojovanie využívame odbornosť, skúsenosti a zdroje dostupné v
rámci skupiny Sapa.
Kľúčové hodnoty
Naše kľúčové hodnoty predstavujú kontinuitu, ktorá vždy bola
– a naďalej bude – nesmierne dôležitá pre náš úspech.
Podnikateľský duch: Spoločnosť Sapa podporuje a
podnecuje podnikateľského ducha svojich zamestnancov,
aby dokázali rozpoznať a využiť príležitosti v podnikateľskom
prostredí.
Angažovanosť: Poskytujeme prostriedky a podporu našim
zamestnancom, aby sme zabezpečili ich angažovanosť a
vôľu byť k dispozícii.
Čestnosť: Všetkých našich zamestnancov vedieme k čestnosti a zodpovednosti pri komunikácii so zákazníkmi, dodávateľmi, spolupracovníkmi, akcionármi a inými skupinami, s
ktorými spolupracujeme.
Zodpovednosť: Vždy pracujeme bezpečne a takým spôsobom, ktorý je prospešný pre zdravie a blahobyt tak jednotlivca
ako aj životné prostredie. Zabezpečujeme vysokú kvalitu vo
všetkých oblastiach nášho pôsobenia.
Zameranie na inovácie a orientácia na zákazníka:
Uvedomujeme si, že všetko, čo robíme, musí byť podriadené
potrebám zákazníka a trhu, pretože jedine tak môžeme
dosiahnuť skutočnú hodnotu našich aktivít. Preto neustále
hľadáme nové inteligentné riešenia a príležitosti.
Všetky riešenia spoločnosti Sapa majú
pôvod v hliníku – ekologickom kove
Približne 8% zemskej kôry je tvorenej hliníkom v podobe rozličných
minerálov. Hlavným vstupným materiálom pri výrobe hliníka je
bauxit.
Známe náleziská s možnosťou ťažby by podľa odhadov
mali postačovať na 200–400 rokov výroby pri aktuálnom tempe
využívania. (Bez zohľadnenia zvyšujúcej sa miery využívania
recyklovaného hliníka.)
Nižšie uvedené obrázky pochádzajú zo spoločnosti Alcoa, popredného
výrobcu primárneho hliníka.
Plocha dotknutá ťažbou bauxitu je relatívne malá. Produkcia 100 000 ton
ingotov na výrobu hliníkových profilov si vyžaduje odkrytie oblasti s plochou
približne 0,05 km2.
Pred zahájením ťažby sa pôda prepravuje do oblastí, kde sa ťažba už ukončila.
Realizuje sa zber semien za účelom obnovy pôvodného prostredia. Klíma
zabezpečuje podmienky vhodné na rýchlu obnovu rastlinstva. Stromy v priebehu
10 rokov dorastú do výšky 6–8 metrov.
Recyklácia prispieva k nízkej environmentálnej záťaži.
– Hliník je možné opakovane používať na rovnaké účely
ľubovoľný počet krát.
– Recyklácia si vyžaduje iba 5% pôvodne vloženej energie.
– Priemerný stupeň recyklácie (Európa):
stavebný priemysel 95%
doprava 95%
iné sektory 90%.
Aby bolo možné využit tieto recyklačné
vlastnosti, spoločnosť Sapa disponuje
zariadeniami na spätné pretavovanie v
desiatich krajinách.
Z celkovej produkcie spoločnosti
Sapa približne 50% pochádza z recyklovaného hliníka.
Vlastnosti hliníka prispievajú k nízkej environmentálnej
záťaži. Príklady:
– nízka hmotnosť
– vysoká pevnosť
– vynikajúca kujnosť
– jednoduchosť strojového opracovania
– vynikajúca odolnosť voči korózii
– udržateľnosť – až 75% všetkého hliníka vyrobeného
vo svete od roku 1888 sa naďalej používa.
Ľahký vlak holandských železníc (NS): Hliník v sebe spája nízku
hmotnosť a vysokú pevnosť.
www.sapagroup.com
Tvarovanie budúcnosti
Download

Sapa v skratke