VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA WEB-STRÁNKY
www.otvoreneministerstvo.sk
verzia 1.0
!
!
Článok I
Definícia pojmov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
Prevádzkovateľ je občianske združenie OBČANIA PROTI KORUPCII, o.z., sídlo:
Bukureštská 3, 811 04 Bratislava, IČO: 42 270 235
Projekt je aplikácia vytvorená v programovacom jazyku Ruby on Rails umožňujúca
vytváranie legislatívnych podnetov, ich pripomienkovanie, zber elektronických petícií,
vytváranie užívateľských profilov a pod. Aplikácia je verejne dostupná na url: http://
www.otvoreneministerstvo.sk.
Užívateľ je ktorákoľvek osoba, ktorá sa prostredníctvom registračného formulára
zaregistrovala na Web-stránke a pri registrácii vyjadrila súhlas s týmito všeobecne
záväznými podmienkami používania web-stránky.
Petícia je akákoľvek petícia v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve zverejnená
na Web-stránke, ktorá obsahuje výzvu na zmenu, doplnenie alebo prijatie určitých
zákonov, a ktorá je adresovaná Národnej rade SR alebo jej výborom.
Občiansky návrh je akýkoľvek návrh legislatívneho aktu alebo petícia vytvorený/á na
web-stránke.
VZP sú tieto všeobecne záväzné podmienky používania web-stránky.
.
Článok II
Cieľ Projektu a spôsoby jeho dosahovania
Cieľom Projektu je aktívne pomáhať zvyšovať transparentnosť legislatívneho procesu
v Slovenskej republike na všetkých úrovniach, budovať a posilňovať demokratickú
spoločnosť, zvyšovať participáciu občanov Slovenskej republiky na legislatívnych
procesoch, podporovať priamu (on-line) demokraciu a občianske iniciatívy a zvyšovať
právne povedomie občanov.
Spôsoby dosahovania cieľa Projektu sú najmä nasledovné:
a) aktívna účasť čo najväčšieho počtu Užívateľov do procesu normotvorby
realizovaného v rámci Projektu,
b) predkladanie predkladanie Petícií obsahujúcich výzvu, aby Národná rada, prípadne jej
výbory prerokovali príslušný Občiansky návrh zákona.
Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľom projekt bezodplatne.
!
Článok III
Práva a povinnosti Užívateľa
Užívateľ je oprávnený využívať všetky jemu dostupné činnosti na Projekte, ktorými môžu
byť napr.:
a) tvorba Občianskych návrhov vrátane podávania podnetov Občianskych návrhov,
b) pridávanie komentárov k Občianskym návrhom,
c) hlasovania súvisiace s Občianskymi návrhmi.
Užívateľ je povinný dodržiavať VZP a pokyny Prevádzkovateľa.
Pri registrácii do Projektu je Užívateľ je povinný v registračnom formulári uviesť pravidé
údaje, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo okamžite zrušiť profil
Užívateľa v Projekte.
Užívateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov, ktoré poskytol
Prevádzkovateľovi alebo uviedol na web-stránke, o týchto zmenách informovať
Prevádzkovateľa bezodkladne po tom, čo sa o nich dozvie.
Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie svojej registrácie v Projekte a to
formou elektronickej žiadosti zaslanej na adresu elektronickej pošty:
[email protected]
1.
2.
3.
4.
5.
!
1.
2.
3.
4.
2.
!
1.
2.
Článok IV
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ je povinný v rámci svojich odborných, personálnych, finančných a
technických možností udržiavať Projekt dostupný na zverejnenej url adrese a v stave
umožňujúcej realizáciu Projektu.
Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť alebo úplne prerušiť prístup Užívateľa k Projektu
za účelom vykonania jeho údržby, opravy alebo aktualizácie.
Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne obmedziť alebo úplne prerušiť prístup Užívateľa
k Projektu alebo vymazať výsledok činnosti Užívateľa alebo zrušiť registráciu Užívateľa
v prípade, ak podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa činnosť Užívateľa na webstránke:
a) je v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
VZP,
b) znevažuje ľudskú dôstojnosť (vrátane náboženského, politického, národnostného,
rasového, etnického, sociálneho, odborového alebo iného myslenia a cítenia) alebo je
v rozpore so zákazom diskriminácie,
c) sa realizuje používaním vulgarizmov alebo iným nemorálnym správaním,
d) slúži (otvorene alebo skryte) na reklamné účely alebo propagáciu Užívateľa,
politických strán alebo hnutí alebo tretích osôb,
e) poškodzuje alebo môže poškodiť dobrú povesť Prevádzkovateľa,
f) porušuje práva tretích osôb,
g) negatívne technicky zaťažuje Projekt prípadne server, na ktorom je Projekt
umiestnený.
Pri uplatnení postupu podľa bodu 3.4, 4.2 alebo 4.3 VZP je Prevádzkovateľ oprávnený
ďalej využívať výsledky činnosti Užívateľa na web-stránke vrátane jeho hlasovania,
súhlasov a dodaných údajov a v prípade nutnosti ich sprístupniť tretím osobám alebo
orgánom činným v trestnom konaní.
Prevádzkovateľ je oprávnený v rozsahu v akom to vyžaduje zákon č. 85/1990 Zb.
poskytnúť údaje o Užívateľovi alebo výsledky jeho činnosti na web-stránke Národnej rade
SR, jej výborom alebo predsedovi NR SR alebo Ministerstvu vnútra SR, za účelom
overenia totožnosti Užívateľa, ak užívateľ elektronicky podpísal Petíciu.
Článok V
Zodpovednosť
Užívateľ je výlučne zodpovedný za svoju činnosť na web-stránke, za obsah jeho údajov a
ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Užívateľ je výlučne zodpovedný za ujmu tretích strán spôsobenú v súvislosti s jeho
činnosťou v rámci Projektu alebo údajmi, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi alebo uviedol
v Projekte.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za ujmu Užívateľa (prípadne) spôsobenú postupom podľa
bodu 3.4, 4.2 alebo 4.3 VZP.
Prevádzkovateľ je povinný chrániť údaje o Úžívateľovi uložených v Projekte a zamedziť
prístupu tretích osôb k týmto údajom.
Článok VI
Komunikácia
Spôsob a formu komunikácie medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom ako aj akejkoľvek
komunikácie v rámci Projektu určuje Prevádzkovateľ.
Článok VII
Záväznosť VZP a pokyny Prevádzkovateľa
VZP sú platné, účinné a pre Užívateľa záväzné momentom ich zverejnenia na webstránke; Prevádzkovateľ je oprávnený meniť VZP.
Prevádzkovateľ je oprávnený vydávať akékoľvek pokyny, inštrukcie, pravidlá bližšie
upravujúce činnosti na web-stránke alebo súvisiace s Projektom, ktoré sú platné, účinné
a záväzné pre Užívateľa momentom ich zverejnenia na web-stránke; Prevádzkovateľ je
oprávnený meniť akékoľvek takéto pokyny, inštrukcie alebo pravidlá.
3.
!
Platné, účinné a pre Užívateľa záväzné sú vždy tie VZP, pokyny, inštrukcie alebo pravidlá,
ktoré sú zverejnené na web-stránke.
Článok VIII
Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov
!
Pristúpením k týmto VZP Užívateľ týmto udeľuje občianskemu združeniu Občania proti
korpucii, o.z. súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v registračnom
formulári zverejnenom na url. http://www.otvoreneministerstvo.sk/citizens/sign_up podľa zák.
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely zberu
elektronických podpisov pod petície vykonávané v zmysle zákona č. 85/1990 Zb o petičnom
práve. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné
kedykoľvek písomne odvolať.
!
Zároveň Užívateľ berie na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20
zákona č. 428/2002 Z. z.
!!
!
!!
!
Bratislava, dňa 25.05.2014
OBČANIA PROTI KORUPCII, o.z.
Download

Všeobecné podmienky používania