TEMATICKÉ OKRUHY NA RIGORÓZNU SKÚŠKU
študijný program: stredoeurópska areálová kultúra
Predmety rigoróznej skúšky:


Dejiny filozofie
Účastník rigorózneho konania si z ďalších predmetov
vyberie dva študijné predmety, ktoré korešpondujú so
zameraním rigoróznej práce:
- Slovanské dejiny a reálie
- Slovenské dejiny a reálie
- Stredoeurópsky film
- Dejiny umenia,
- Národné a národnostné kultúry v strednej Európe
DEJINY FILOZOFIE
1. Povaha predfilozofického myslenia
2. Kozmologický a kozmogonický model sveta
3. Antropocentrický obrat vo filozofii
4. Podstata a význam Platonovej a Aristotelovej filozofie
5. Prínos patristiky do filozofického myslenia
6. Vrcholná scholastika
7. Renesančná prírodná a sociálna filozofia
8. Filozofický racionalizmus a empirizmus
9. Kant a nemecký idealizmus
10. Marxova koncepcia dejín
11. Fenomenologická a existenciálna filozofia
12. Lingvistický obrat vo filozofii
13. Náboženské filozofické myslenie 19. – 20. storočia
14. Postmoderna vo filozofii
Študijná literatúra
Dragúň, E., Dříza, J.: Dejiny filozofie I. UKF Nitra 1998
Dragúň, E. a kol.: Dejiny filozofie II. UKF Nitra 1997
Hare, R.M., Barnes, J., Chadwick, H.: Zakladatelé myšlení. Svoboda,
Praha 1994
Kol. aut.: Dejiny filozofie III. (Filozofia 20. storočia). VŠPg Nitra 1994
Mihina , F. – Leško, V.: Dejiny filozofie. Iris, Bratislava 1993
Solomon, R.C.: Vzostup a pád subjektu alebo od Rousseaua po Derridu.
Enigma, Nitra 1996
1
SLOVANSKÉ DEJINY A REÁLIE
1. Slovanský kultúrny a literárny areál. Slovanské literatúry v strednej
Európe
2. Zrod moderného českého národa (1792-1848). Česi za revolúcie a
neoabsolutizmu. Dotvorenie českej národnej spoločnosti v období
liberalizmu a nacionalizmu (1848-1914)
3. České zeme v období prvej svetovej vojny (1914-1918).
Medzivojnové
obdobie
(1918-1938).
Československo
v
pomníchovskom období a v období Druhej svetovej vojny (1938-1945)
4. Povojnové Československo. Obdobie rokov 1945/48-1989. Rozdelenie
Československa. (1989-1993; 1993-súčasnosť)
5. Česká literatúra národného obrodenia: politické a kultúrne príčiny, fázy.
Národný program a úsilie o obnovu českej kultúry, otázka uzákonenia
spisovného jazyka, historiografia, literárna história. (J. Jungmann, F.
Palacký, J. Kollár, F. L. Čelakovský)
6. Romantizmus. Politické (polonofilstvo, austroslavizmus) a kultúrne
programy. Významní českí romantickí autori a ich tvorba (K. H.
Mácha. K. J. Erben, J. K. Tyl). Bachov absolutizmus. Cenzúra. Od
romantizmu realizmu. (K. H. Borovský, B. Němcová a i.).
7. Periodizácia českej modernej literatúry. Česká literatúra 90. let 19.
storočia: obdobie moderny, významní predstavitelia. Česká literatúra v
období prvej svetovej vojny, expresionizmus. Avantgarda v české
literatúre, významní predstavitelia, smery.
8. Česká literatúra v rokoch 1948-1960. Diferenciácia českej literatúry
(oficiálna, neverejná, exilová tvorba). 60. roky v českej literatúre.
Období normalizácie v českej literatúre.
9. Česká literatúra do roku 1989.
10. Poľsko v období záborov (1795-1918). Prvá svetová vojna a
medzivojnové Poľsko.Druhá svetová vojna. Okupácia Poľska. Koniec
samostatnosti Poľska.
11. Povojnový vývoj v Poľsku. Poľsko po páde "Železnej opony".
12. Romantizmus v poľskej literatúre (A. Mickiewicz. J. Slowacki, Z.
Krasiński a i.). Charakteristika a hodnotenie poľskej realistickej
literatúry (B. Prus, H. Sienkiewicz, S. Żeromski a i.)
13. Charakteristika a hodnotenie poľskej medzivojnovej literatúry.
Charakteristika a hodnotenie poľskej povojnovej a súčasnej literatúry.
14. Slovanské literatúry a postmoderna. Súčasný vývin a význam
slovanských literatúr a ich medzinárodný kontext.
15. Slovanská literárna komparatistika – ruská kultúrnohistorická škola (A.
N. Veselovskij) a jej nasledovníci v 20. storočí: problém národnej
a kultúrnej identity slovanských národov na pozadí európskeho vývoja
Študijná literatúra
Co daly naše země Evropě a lidstvu: obrozený národ a jeho zemĕ na fóru
evropském
a svĕtovém I. II, Praha: Evropský literární klub, 1999.
HVIŠČ, J.: Poľská literatúra. Bratislava : Univerzita Komenského, 2001
JANIEC-NYITRAI, A.:Svět mezi řádky. Nitra: UKF, 2011.
2
Literárny romantizmus. Ed. M. Zelenka, Z. Vargová. Nitra: UKF, 2011.
MÁCHAL, J.: Slovanské literatury I. – III. Praha 1922 – 1929.
MAREK, J., Česká moderní kultura. Praha: Mladá Fronta, 1998
MENCLOVÁ, V.: Slovník českých spisovatelů, Praha: Libri, 2005.
ONDRUŠ, Š.: Úvod do dejín a kultúry Poľska, Bratislava : Univerzita
Komenského, 1983.
PACZKOWSKI, A.: Půl století dějin Polska, Praha: Academia, 2000.
POSPÍŠIL, I. 2003. Postmodernismus a podstata slovanských literature. In:
Postmodernizmus v české a slovenské próze. Ed. L. Pavera. Opava: Slezská
univerzita, 2000. s.27-37.
POSPÍŠIL, I. 2005. Střední Evropa a Slované (Problémy a osobnosti). Brno:
Ústav slavistiky FF MU, 2006. 248 s. ISBN 80-210-4174-9.
ŘEZNÍK, M.: Polsko, Praha : Libri, 2002.
Slovník polských spisovatelů. Ed.: Ludvík Štěpán. LIBRI, Praha 2000.
Slovník českých spisovatelů. Ed.: Věra Menclová, Bohumil Svozil, Václav
Vaněk. LIBRI, Praha 2000.
ŠTĚPÁN, L.: Slovník polských spisovatelů, Praha: Libri 2000
VARGOVÁ, Z.:Židovský fenomén v stredoeurópskych súvislostiach. Nitra:
UKF, 2011
WANDYCZ, P.: Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti : cena
svobody - Praha : Academia, 1998.
WOLLMAN, F.: Slovesnost Slovanů. P., 1928.
ŽILKA, T.: Text a posttext. Nitra. UKF, 2011.
3
SLOVENSKÉ DEJINY A REÁLIE
1. Periodizácia literatúry (1945-2012). Sociálny román. Hečkovo Červené
víno (1948) ako román prechodného obdobia. Industrializovaná
literatúra a výrobný román (V. Mináč, F. Hečko, D. Tatarka, F. Gabaj,
J. Horák). Bednárov pokus o novú poetiku (Sklený vrch - 1954,
Hodiny a minúty - 1956). Literatúra 50. a 60. rokov (J. Johanides, R.
Sloboda, D. Mitana, D. Dušek, P. Vilikovský, P. Pišťanek).
2. Karvašova Polnočná omša a román L. Mňačka Smrť sa volá Engelchen.
Film Slnko v sieti a film Obchod na korze. Spoločenská kritika
(Ladislav Mňačko) a 68. rok. L. Novomeský a M. Válek. Poézia M.
Rúfusa.
3. Šesťdesiate roky (D. Mitana, L. Ballek, V. Šikula). Nástup novej
generácie (J. Johanides, R. Sloboda, P. Jaroš, A. Hykisch, P. Hrúz, D.
Kužel). Nový román a existencializmus (L. Lahola).
4. Dramatická tvorba v rokoch 1945-1989 (P. Karvaš, I. Bukovčan, Š.
Králik, M. Lasica, J. Satinský, Radošinské naivné divadlo, V.
Klimáček).
5. Sedemdesiate roky ako obdobie normalizácie. D. Mitana: Patagónia.
Vznik tzv. veľkej epiky (V. Šikula: Majstri, P. Jaroš: Tisícročná včela,
L. Ballek: Pomocník, Agáty).
6. Osemdesiate roky a začiatky presadzovania postmoderných tendencií.
Milka Zimková: Pásla kone betóne. R. Sloboda: Rozum (1982).
Filmová tvorba Juraja Jakubiska a rozbor jeho Tisícročnej včely (1983).
7. Exilová a samizdatová literatúra. Tvorba katolíckych autorov (Ján
Korec, Pavol Strauss, Janko Silan, resp. Mikuláš Šprinc, Rudolf
Dilong). Memoárová próza a esejistická tvorba. Tvorba D. Tatarku.
8. Slovenská próza po roku 1989. Slovenská postmoderna (Pavel
Vilikovský, Peter Pišťanek, Dušan Mitana, Samko Tále, Michal
Hvorecký, Václav Pankovčín, Stanislav Rakús atď.).
9. Literárna komparatistika – definícia, vymedzenie predmetu a metód
(porovnávacie štúdiá v diskusii).
10. Historický náčrt vývoja literárnej komparatistiky – hlavné vývojové
tendencie, smery a predstavitelia. Vzťahy, vplyvy a recepcia, pôsobenie
literatúr vo vnútri i navzájom medzi sebou
11. Prínos česko-slovenskej školy porovnávacieho myslenia (J. Polívka, F.
Wollman, S. Wollman, M. Bakoš, D. Ďurišin, I. Pospíšil atď.)
12. Slovensko-české literárne vzťahy v európskom (stredoeurópskom)
kontexte ako problém osobitného medziliterárneho spoločenstva:
otázky vzájomnosti a nevzájomnosti v 19. a 20. storočí medzi oboma
literatúrami
13. Teória osobitných medziliterárnych spoločenstiev ako základných
literárnohistorických jednotiek národnej literatúry (európske príklady).
Teória štandardných medziliterárnych spoločenstiev (etnické, jazykové,
geografické a administratívne faktory) – príklady aplikácie.
Medziliterárne centrizmy: podstata a typológia (stredoeurópske,
balkánske, mediteránne a semerské literatúry).
14. Teória svetovej literatúry: koncepcie a jednotlivé literárnohistorické
realizácie od J. W. Goetheho až po D. Ďurišina
4
15. Umelecký preklad v systéme medziliterárnosti (prekladateľská
dvojdomosť, žánrová modifikácia prekladu, sprostredkovateľská
funkcia, autorský preklad a pod.).
Študijná literatúra:
ARS. Pramene moderného slovenského výtvarného umenia. Bratislava: Veda,
1990.
BARTOŠKOVÁ, Š. – BARTOŠEK, L: Filmové profily. Praha: ČFÚ, 1986
BERNARD, J. – FRÝDLOVÁ, J.: Malý labyrynt filmu. Praha: Albatros, 1988
BÍLIK, René: Industrializovaná literatúra (1945-1956). Bratislava, Proxy a. s.
(bez udania roku vydania)
BOČEK, J.: Kapitoly o filmu. Praha: Orbis, 1968.
Dejiny slovenskej literatúry. V. Literatúra v rokoch 1918-1945. Ved. red. K.
Rosembaum. Bratislava 1984.
DZÚRIKOVÁ, E.: Dejiny filmovej distribúcie v organizácii a správe slovenskej
kinematografie. Bratislava, 1996.
ĎURIŠIN, D.: Osobitné medziliterárne spoločenstvá 5: Slovanské literatúry.
Bratislava:
Ústav svetovej literatúry SAV, 1993.
ĎURIŠIN, D.: Osobitné medziliterárne spoločenstvá 3. Bratislava: Veda, 1991.
ĎURIŠIN, D.: Osobitné medziliterárne spoločenstvá 2. Bratislava: Veda, 1991.
ĎURIŠIN, D.: Osobitné medziliterárne spoločenstvá 1. Bratislava: Veda, 1987.
ĎURIŠIN, D.: Teória literárnej komparatistiky. Bratislava: Asociácia
organizácií
spisovateľov Slovenska, 1985.
ĎURIŠIN, D.: O literárnych vzťahoch: Sloh, druh, preklada. Bratislava: Veda,
1976.
ĎURIŠIN, D.: Z dejín a teórie literárnej komparatistiky. Bratislava: SAV,
1970.
ĎURIŠIN, D.: Dejiny literárnej komparatistiky socialistických krajín.
Bratislava: Veda,
1986.
ĎURIŠIN, D.: Systematika medziliterárneho procesu. Bratislava: Veda, 1988.
Encyklopédia slovenských spisovateľov. 2 zväzky.
HRABÁK, J.: Literární komparatistika. Praha: SPN, 1976.
HVIŠČ, Jozef a kol.: Biele miesta v slovenskej literatúre. Bratislava, Slovenské
pedagogické nakladateľstvo 1991.
KICZKOVÁ, Z.: Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre,
filme a literatúre. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000.
MACEK, V. - PAŠTÉKOVÁ, J.: Dejiny slovenskej kinematografie. Martin:
Osveta, 1997.
MIHÁLIK, P.: Vznik slovenskej národnej kinematografie. Bratislava: SAV,
1994.
PRUŠKOVÁ, Zora: Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky… Bratislava,
Proxy a.s.
ROSEMBAUM, K. a kol.: Encyklopédia slovenských spisovateľov. I.-II.
Bratislava 1984.
RUSINOVÁ, Z. : Dejiny slovenského výtvarného umenia 20. storočie.
Bratislava: Copyright, SNG, 2000.
5
Slovník slovenských spisovateľov. Kolektív autorov pod vedením Valéra
Mikulu. Kalligram 2005.
Súčasné české a slovenské umenie. Bratislava: Tatran, Odeon, 1983.
Súčasné slovenské výtvarné umenie. Bratislava: SKZ MK RS, 1991.
ŠTEVČEK, Ján a kol.: Dejiny slovenskej literatúry. 4. Bratislava, Slovenské
pedagogické nakladateľstvo 1986
ŠTEVČEK, Ján: Dejiny slovenského románu . Bratislava, Tatran 1989.
TURÁK, F.: Moderná populárna hudba a džez na Slovensku: vývojové
tendencie a kritické reflexie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003.
WOLLMAN, S.: Česká škola literární komparatistiky. Praha: Univerzita
Karlova, 1989.
WOLLMAN, S.: Porovnávacia metóda v literárnej vede. Bratislava: Tatran,
1988.
ZAJAC, P.: Slovenská literatúra deväťdesiatych rokov v obrysoch. In: Host,
2001, č. 5, s. 79 – 86.
ZELENKA, M.: Střední Evropa v souvislostech literární a symbolické
geografie. Nitra:
UKF, 2008.
ZELENKA, M.: Literární věda a slavistika. Praha: Academia, 2002.
ZDENĚK, M.: České a slovenské výtvarné umění 1945 – 1975. Praha : SPN,
1983.
ŽEMBEROVÁ, V. a kol.: Rukoväť literatúry. Bratislava, Slov. ped.
nakladateľstvo 1998
ŽILKA, T.: Vademecum poetiky. Nitra: UKF, 2011
6
STREDOEURÓPSKY FILM
1. Vznik českej a slovenskej kinematografie. Filmy Jánošík (bratia
Siakeľovci, 1921), Jánošík (Martin Frič, 1935). Tvorba Martina Friča,
Gustáva Machatého (Extase, 1933), Karola Plicku (Zem spieva, 1933)
a Paľa Bielika.
2. Projekcia filmu Varúj (Martin Frič – Paľo Bielik, 1947).
3. Slovenská povojnová kinematografia (Vlčie diery, Kapitán Dabač).
Obdobie politizácie a schematizmu v slovenskej kinematografii (Kozie
mlieko, Priehrada, Pole neorané, Únos).
4. Projekcia filmu Katka (Jan Kadár, 1949).
5. Počiatky komediálnej tvorby na Slovensku v 50. rokoch. (V piatok
trinásteho, Štvorylka). Estetické a umelecké dozrievanie slovenského
hraného filmu počiatkom 60. rokov (Pieseň o sivom holubovi, Boxer
a smrť, Havrania cesta).
6. Projekcia filmu Polnočná omša (Jiří Krejčík, 1962).
7. Vznik a rozvoj slovenskej novej vlny a autorského filmu. Štefan Uher
(Slnko v sieti), Jakubisko (Kristove roky), Havetta (Slávnosť
v botanickej záhrade), Dušan Hanák (322).
8. Projekcia filmu Vtáčkovia siroty a blázni (Juraj Jakubisko, 1969).
9. Česká nová vlna a jej hlavní predstavitelia: M. Forman, J. Menzel, I.
Passer, V. Chytilová a J. Němec.
10. Projekcia filmu Černý Petr (Miloš Forman, 1963).
11. Normalizácia slovenského filmu v 70. a 80. rokoch. Tvorba Juraja
Jakubiska (Postav dom, zasaď strom, Tisícročná včela), Dušana
Trančíka (Pavilón šeliem, Štvrtý rozmer), Dušana Hanáka (Ružové sny,
Ja milujem, ty miluješ) a Dušana Rapoša (Fontána pre Zuzanu,
Utekajme, už ide).
12. Český a slovenský film po roku 1989. Tvorba Martina Šulíka (Neha,
Záhrada), Jana Svěráka (Obecná škola, Jízda, Akumulátor 1, Kolja) a
Jana Hřebejka (Pelíšky, Musíme si pomáhat).
13. Projekcia ukážok z filmov „Outfoxed“
a
„Taká normálna
propaganda“. Politické vplyvy v slovenských médiách pred a po roku
1989.
14. Projekcia a obsahová analýza epizódy zo seriálu 30 případú majora
Zemana “Studna“. Názorná ukážka ideologickej manipulácie
televízneho diváka v období normalizácie.
15. Projekcia TV filmu „Krotká“ Rozvoj slovenskej hranej tvorby koncom
šesťdesiatych rokov. Príčiny poklesu umeleckej produkcie
v slovenských médiách.
Študijná literatúra
Bartošková, Š. – Bartošek, L: Filmové profily. Praha: ČFÚ, 1986
Bernard, J. – Frýdlová, J.: Malý labyrynt filmu. Praha: Albatros, 1988
Boček, J.: Kapitoly o filmu. Praha: Orbis, 1968.
Branko, P.: Od začiatkov po prah zrelosti. Bratislava, 1992.
Dzúriková, E.: Dejiny filmovej distribúcie v organizácii a správe slovenskej
kinematografie. Bratislava, 1996.
7
Hanáková, P.: Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra. Bratislava: SFÚ, 2010.
Jaroš, J.: Juraj Jakubisko. Praha, 1989 .
Lexmann, J.: Filmová hudba na Slovensku 1896 - 1989. Bratislava, 1994.
Macek, V.: Elo Havetta. Bratislava, 1990.
Macek, V.-- Paštéková, J.: Dejiny slovenskej kinematografie. Martin: Osveta,
1997.
Macek, V.: K dejinám slovenského dokumentárneho filmu. Bratislava, 1992.
Macek,V.. Dušan Hanák. Bratislava, 1996.
Macek, V. a kol.: Slovenský hraný film 1946 - 1969. Bratislava, 1990.
Macek, V. a kol.: Slovenský hraný film 1970 - 1990. Bratislava, 1992.
Macek, V.: Štefan Uher. Bratislava 2002.
Mihálik, P.: Vznik slovenskej národnej kinematografie. Bratislava: SAV, 1994.
Monaco, James: Jak číst film. Praha : Albatros, 2004, 735 s. ISBN 978-80-0001410-4
Perkner, S., Kopaněvová, G., Bílková-Belnayová, K.: Řeč dramatu II. Praha:
Horizont, 1988.
Perkner, Stanislav – Kopaněvova, Galina – Bílková-Belnejová, Katarína: Řeč
dramatu II. Film a televize. Praha : Horizont, 1988. 291 s. ISBN: 40-056-87
Slivka, M.: Karol Plicka. Martin, 1982.
Trebišovský, V.: História Školfilmu. Bratislava, 1970.
Urc,R.: Traja veteráni za kamerou. Bratislava, 1998.
Urc - Veselý: Dejiny slovenského animovaného filmu. Bratislava, 1994.
DEJINY UMENIA
1.
2.
3.
4.
5.
Semiotika ako veda. Základné pojmy semiotiky (znak, kód, plán
výrazu – signifiant, plán obsahu - signifie). Druhotné modelujúce
systémy: umenie ako znakový systém, kultúra ako znakový systém.
Princíp pre strednú Európu: a/ náboženský princíp; b/ jazykovokultúrny (slovanstvo). Literatúra: ruská literatúra (L. N. Tolstoj; M. M.
Dostojevskij).
Komparatistika a „okolie textu“ (druhy kontextov – typológia
a klasifikácia), literatúra a iné druhy umenia. Literatúra a folklór
(folklórna tematológia). Literatúra a filozofia (prieniky a presahy).
Porovnávacia a historická poetika umeleckého textu (komparatistika
medzi teóriou literatúry a genológiou). Metodológia umenia
interpretácie – „komparácia“ ako didaktický a interpretačný princíp
Maďarské umenie (kultúra) ako znakový systém v kontraste
s inonárodnými znakovými systémami. Hungariká v inonárodnej
literatúre( Ladislav Ballek: Južná pošta; Pomocník; Samko Tále:
Kniha o cintoríne; Pavol Rankov: Stalo sa prvého septembra).
Prvá svetová vojna v literatúre Slovanov a v maďarskej literatúre (J.
Hasek: Dobrý vojak Švejk; M. Urban: Živý bič; Gyóni Géza, Móricz
Zsigmond, Babits Mihály, Ady Endre).
Avantgarda v slovanskej a maďarskej literatúre (symbolizmus,
impresionizmus, expresionizmus, surrealizmus, poetizmus).
8
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Intertextualita a jej podoby v umení. Architext, pretext a posttext.
Alegácia. Typológia nadväznosti (komplexná, systémová, parciálna).
Film: bratia Lumierovci.
Umelecká exegetika. Témy Starého zákona a Nového zákona v umení
(Jozef a jeho bratia, Judita, , resp. Salome, Desať Božích prikázaní,
Posledná večera, Ježiš Kristus, Judáš).
Adaptácia a adaptačné nadväzovanie. Literatúra na javisku, vo filme,
televízii, rozhlase. Posuny v adaptácii (substitúcia, adícia, eliminácia,
kontaminácia).
Faustovská tematika a jej rozličné podoby. Ľudový, romantický,
moderný a postmoderný variant faustovského mýtu.
Modernizácia a historizácia v adaptácii a inscenácii (Shakespearove
hry v postmodernom spracovaní v divadle a vo filme). Iné príklady na
historizáciu a modernizáciu.
Renesančná, romantická, moderná a postmoderná groteska. Groteska
ako estetická kategória, groteska ako žáner (V. Hugo, F. Kafka,
surrealisti).
Generácia 1909 – maliari reagujúci na podnety európskych avantgárd.
Umelci vojnovej generácie – monumentalizačné a sociálno-kritické
tendencie.
Maliarska a sochárska aktivita v povojnovom období (umelci skupiny
Mikuláša Galandu, umenie v duchu socialistického realizmu)
Slovenské maliarstvo a sochárstvo v období postmoderny (abstraktné,
figuratívne, akčné umenie, objekty v multimediálnych kontextoch).
Slovenská grafická tvorba (voľná grafika, knižná ilustrácia, BIB)
a súčasná slovenská architektúra (funkcionalizmus, eklekticizmus,
charakteristika hlavných znakov, predstavitelia a ich diela). Druhy
súčasného umenia na Slovensku (výtvarné, hudobné, tanečné, slovesné
umenie).
Česká gotika (krásny sloh, Praha). Povojnové umenie v Poľsku.
Študijná literatúra
ARS. Pramene moderného slovenského výtvarného umenia. Bratislava : Veda,
1990.
BIEDERMANN, H.: Lexikon symbolov. Bratislava: Obzor, 1992.
Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964-1994 : skladatelé,
programátoři, technici, muzikologové, hudební kritici, publicisté. Osobní
slovník . 2.vyd. Praha : Nadace OSA + Nadace ČHF, 1996.
ECO, U.: Teorie sémiotiky. Praha, Argo 2009
KICZKOVÁ, Z.: Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre,
filme a literatúre. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000.
LOTMAN, M. J.: Štruktúra umeleckého textu. Bratislava: Tatran, 1990.
RUSINOVÁ, Z. : Dejiny slovenského výtvarného umenia 20. storočie.
Bratislava : Copyright, SNG, 2000.
Súčasné české a slovenské umenie. Bratislava : Tatran, Odeon, 1983.
Súčasné slovenské výtvarné umenie. Bratislava : SKZ MK RS, 1991.
VOIGT, V.: Úvod do semiotiky. Bratislava: Tatran, 1981.
9
ZDENĚK, M.: České a slovenské výtvarné umění 1945 – 1975. Praha : SPN,
1983.
ŽILKA, T.: Poetický slovník. Bratislava: Tatran 1984 a 1987.
ŽILKA, T.: Text a posttext. Nitra: Vysoká škola pedagogická, 1995.
ŽILKA, T.: Postmoderná semiotika textu. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity
Konštantína Filozofa, 2000.
ŽILKA, T.: (Post)moderná literatúra a film. Nitra: Univerzita Konštantina
Filozofa, 2006.
ŽILKA, T.: Vademecum poetiky. Nitra: Ústav literárnej a umeleckej
komunikácie FF UKF, 2006. 437 s.
10
NÁRODNÉ A NÁRODNOSTNÉ KULTÚRY V STREDNEJ EURÓPE
1. Geografické a kultúrne vymedzenie strednej Európy. Národné a
národnostné kultúry (všeobecná charakteristika).
2. Slovenská národná kultúra a národnostné kultúry Slovenska
3. Národnostné zloženie Maďarska. Slovenská národnostná kultúra
v Maďarsku
4. Česko-slovenské (národnostné) vzťahy z hľadiska kultúry
5. Slovensko-maďarské kultúrne vzťahy.
6. Rómske etnikum v strednej Európe
7. Súčasná maďarská (národnostná) literatúra na Slovensku
8. Strediská národnostnej slovenskej literatúry v zahraničí.
9. Prínosy nemeckej, poľskej, českej, slovenskej a maďarskej kultúry
10. Poľská národnostná kultúrna v ČR (Tešínsko).
11. Medziliterárne vzťahy slovensko-poľsko-maďarské.
12. Národnostná problematika v období medzi dvoma svetovými vojnami.
13. Ukrajinská a rusínska národnostná kultúra na Slovensku.
14. Etnická história Slovenska.
15. Slovanské národy v strednej Európe.
Študijná literatúra
ALABÁN, FRANTIŠEK: Kontexty literatúry. Banská Bystrica: UMB, 2002.
ANDRUŠKA, PETER: Literárna tvorba národnostných menšín. Nitra: UKF,
2000.
ANOCA, DAGMAR MÁRIA: Slovenská literatúra v Rumunsku. Nadlak 2002.
BARTALSKÁ, ĽUBICA: Sprievodca slovenským zahraničím. Bratislava: DZS
2001.
BOTÍK, JÁN: Etnická história Slovenska. Bratislava: Lúč, 2007.
BROCK, PETER: Slovenská národné obrodenie. Bratislava: Kalligram, 2002.
CSANDA, ALEXANDER: Slovo priateľské. Bratislava: Slov. spisovateľ, 1981.
CSELÉNYI, LÁSZLÓ: Kimeríthetetlen tenger. Dunajská Streda: Lilium Aurum,
2008.
DIVIČANOVÁ, ANNA: Dimenzie národnostného bytia a kultúry. Békešská
Čaba 2002.
FRINTA, ANTONÍN: Lužičtí Srbové a jejich písemnictví. Praha: ČAV, 1955.
GÖRÖMBEI, ANDRÁS: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Budapest:
Tankönyvkiadó, 1993.
HARPÁŇ, MICHAL: Texty a kontexty. Bratislava: LIC, 2004.
HORVÁTHOVÁ, MARGARÉTA: Nemci na Slovensku . Komárno: Lilium
Aurum, 2002.
HORVÁTHOVÁ, EMÍLIA: Cigáni na Slovensku. Bratislava: SAV, 1964.
LENDVAI, PAUL: Tisíc let maďarského národa. Praha: Academia, 2002.
Literatúra a region. Opava: Optys, 1995.
Maďarská literatúra v ČSSR (Bratislava, Slovenský spisovateľ 1983)
MARTINEK, LIBOR: Polská literatura českého Těšínska po roce 1945. Opava
2004.
MARTINEK, LIBOR: Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. Opava
2006.
PODOLÁK, PETER: Národnostné menšiny v SR. Martin: MS, 1998.
11
POMOGÁTS, BÉLA: Magyar tájak – magyar irodalom. Dunajská Streda:
Lilium Aurum, 2008.
Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram, 2005.
SOPOLIGA, MIROSLAV: Ukrajinci na Slovensku. Komárno: Lilium Aurum,
2002.
Ukrajinská literatúra v ČSSR. Bratislava: Slov. spisovateľ, 1981.
Literatúra:
ANDRUŚKA, P.: Literárna tvorba Slovákov z Dolnej zeme (1994)
ANDRUŚKA, P.: Literárna tvorba národnostných menšín (2000)
BAČOVÁ, V.: Etnická identita a historické zmeny (1996)
BOTÍK, J.: Slovenskí Chorváti (2001)
DIVIČANOVÁ, A.: Dimenzie národnostného bytia a kultúry (2002)
FÁBRY, V.: Kultúra maďarskej menšiny na Slovensku (1998)
GLATZ, F.: Otázka menšín v strednej Európe (1993)
HERTZBERG, A. - HIRTH-MANHEIMER, A.: Židia (1999)
HORVÁTHOVÁ, E.: Cigáni na Slovensku (1964)
Kultúra a národnostné menšiny v SR (1995)
MANN, A. B.: Rómsky dejepis (2000)
PODOLÁK, P.: Národnostné menšiny na Slovensku (1998)
PROKOP, J.: Menšinové kultúry v Slovenskej republike (1999)
VADKERTI, K.: Maďarská otázka v ČSR 1945-1948 (2002)
12
Download

Predmety rigoróznej skúšky: