teniX
AutorizovAný distribútor pre sr
(eyes) - Identifikačný systém
Piktogramy na baleniach
Odstraňuje vlhkosť
DETEX-obsahuje plastické komponenty,
ktoré sú odhaliteľné kovovými detektormi
NSF certifikácia pre chemické produkty,
ktoré je možné použiť pri výrobe potravín
E-Z tryska nadmernej veľkosti
Prípustný pre použitie v Kanadských
potravinových koncernoch
Power Blast Sprej: Sprej s vysokou
kadenciou aplikácie látky
Biologicky rozložiteľný obsah
Sprej Inverta s otočným ventilom: Pre
ťažko dostupné miesta tento ventil dokáže
aplikovať látku vo vzpriamenej alebo
obrátenej polohe hore dnom
Rozpúšťadlá bez obsahu chlóru
Produkt je odolný voči nízkym teplotám
Produkt je odolný voči vysokým teplotám
Produkt je odolný voči extrémnym tlakom
Vyhovuje NLGI 1.5 alebo 2 (National
Lubricating Grease Institute) štandardom
Nevodivé
Piktogramy životného prostredia
Produkt bez VOC (prchavých organických
zlúčenín) na základe zákona o ochrane
spotrebiteľa
Produkt z obsahom do 10% VOC
(prchavých organických zlúčenín) na
základe zákona o ochrane spotrebiteľa
Rýchlo sa odparujúci produkt
Nízko toxické
Produkt nezanecháva žiadne zvyšky
po použití
Produkty bezpečné pre použitie
na plastoch
Vyhovuje CARB (California Air Resources
Board) kritériam pre VOC (prchavé
organické zlúčeniny)
PTFE (polytetrafluóretylén) znižuje trenie,
opotrebovanie a spotrebu energie
strojného zariadenia
Produkty, ktoré neobsahujú silikón
Vyhovuje 2006 Ozone Transport
Commision (OTC) pravidlám
pre spotrebiteľské produkty
Neobsahuje nebezpečné látky znečisťujúce
ovzdušie
Mazadlá
9
7
9
8
6
9
7
7
8
7
8
6
6
6
9
8
Penetranty
Nehorľavé
Produkt nemá žiadnu vôňu
Produkt má slabú vôňu
H1
A1
C1
H2
K1
K2
DEFINÍCIE OHĽADOM SPRACOVANIA POTRAVÍN
DEFINÍCIE TÝKAJÚCE SA SPRACOVANIA POTRAVÍN
ZÓNY PRE SPRACOVANIE POTRAVÍN
Nasledujúce produkty s H1 registráciou môžu byť použité pri spracovaní potravín počas prevádzky zariadení.
H1
MAZADLÁ S NÁHODNÝM KONTAKTOM
Tieto komponenty môžu byť použité ako mazivá pri náhodnom kontakte s potravinami pri použití zariadení, ktoré sú prevádzkované podľa Federálneho
inšpekčného programu pre potraviny. Tieto komponenty môžu byť použité na zariadeniach spracúvajúcich potraviny ako ochranný antikorózny film,
separačný prostriedok na tesneniach alebo uzáveroch nádrží ako aj mazadlá pre časti zariadení v častiach, v ktorých môže dôjsť k vystaveniu
namazaných častí s potravinami. Použité množstvo by malo byť čo najmenšie, aby sa mohol zabezpečiť technický efekt na zariadení. Pokiaľ sa použije
ako antikorózny film, komponenty musia byť odstránené z povrchu zariadenia umytím alebo zotretím, aby bol povrch čistý od všetkých komponentov,
ktoré by mohli byť prenesené do spracovaných potravín.
LPS® PRODUKTY:
• FOOD GRADE CHAIN LUBRICANT
• FOOD GRADE Anti-Seize
• FOOD GRADE MACHINE OIL
• FOOD GRADE SILICONE LUBRICANT
• HEAVY-DUTY SILICONE LUBRICANT
• CLEAR PENETRATING GREASE
• THERMAPLEX® FOODLUBE Bearing Grease
• BELT DRESSING
ZÓNY, V KTORÝCH NEDOCHÁDZA KU SPRACOVANIU POTRAVÍN
Nasledujúce produkty môžu byť použité v podnikoch na výrobu potravín, avšak nie v zónach pre spracovanie potravín.
A1
UNIVERZÁLNE POUŽITEĽNÉ ČISTIČE
Komponenty, ktoré sa môžu použiť ako všeobecné čistiace prostriedky na všetkých povrchoch, alebo na použitie pri parných alebo mechanických
čistiacich zariadeniach vo všetkých zónach. Po použití týchto komponentov musí byť povrch dôkladne opláchnutý vodou.
C1
UNIVERZÁLNE POUŽITEĽNÉ ČISTIČE BEZ KONTAKTU S POTRAVINAMI
Komponenty vhodné na použitie na všetky povrchy v zónach spracujúcich nepotravinové materiály, v zónach nespracujúcich potraviny alebo vo
vonkajších priestoroch.
Tieto komponenty nesmú byť použité na maskovanie zápachu spôsobeného nehygienickými podmienkami. Musia byť použité takým spôsobom, aby
zabránili prieniku akéhokoľvek charakteristického zápachu alebo vôňe do zón spracovania potravín. Komponenty obsahujúce izoméry, dichlórbenzén
alebo iné látky, ktoré sú toxické pri vdýchnutí, môžu byť použité iba v priestoroch, kde dochádza k primeranej ventilácii, tak, aby bolo zabránené
hromadeniu nebezpečných výparov.
Povolenie pre použitie týchto látok na nakladacích rampách a iných podobných miestach je ponechané na príslušných pracovníkoch, ktorí majú v
kompetencii dohliadať na bezpečnosť v podnikoch.
LPS PRODUKTY:
• A-151 Solvent Degreaser
• EM-CITRO Emulsion Degreaser
• INSTANT SUPER DEGREASER
• PRECISION CLEAN Multi-Purpose Cleaner/Degreaser
• PRESOLVE® Orange Degreaser
• ZEROTRI® Heavy-Duty Degreaser
H2
MAZADLÁ, KTORÉ NEPRICHÁDZAJÚ DO KONTAKTU S POTRAVINAMI
Tieto komponenty môžu byť použité ako mazadlá, separačné hmoty, antikorózne filmy na zariadeniach alebo častiach mechanických zariadení v
uzavretých systémoch (napr. hydraulické systémy) v miestach, kde neexistuje možnosť, že sa mazadlo dostane do kontaktu so spracovanými potravinami.
LPS PRODUKTY:
• KB 88 The Ultimate Penetrant
• LPS 1® Greaseless Lubricant
• LPS 2® Heavy-Duty Lubricant
• LST Penetrant
• MAGNUM Premium Lubricant with PTFE
• LPS 3® Premier Rust Inhibitor
• THERMAPLEX® BIO GREEN™ Bearing Grease
• THERMAPLEX® CS MOLY Bearing Grease
• TKX® All-Purpose Lubricant
K1
ČISTIČE A ODMASŤOVAČE PRE POUŽITIE V ZÓNACH BEZ SPRACOVANIA POTRAVÍN
Čistiace a/alebo odmasťovacie rozpúšťadlá pre použitie v zónach, v ktorých neprebieha spracovanie potravín. Po použití týchto komponentov je potrebné
zariadenia alebo nástroje dôkladne umyť / opláchnuť vodou predtým, ako budú vrátené do zón určených na spracovanie potravín.
K2
ROZPÚŠŤADLÁ URČENÉ PRE ČISTENIE ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tieto komponenty sú chemicky prípustné pre čistenie elektronických nástrojov a zariadení, pre ktoré je neprípustné čistenie produktami na báze vody.
Pred použitím týchto komponentov musia byť potraviny alebo materiály na výrobu obalov odstránené alebo bezpečne chránené. Tieto komponenty musia
byť použité tak, aby všetok zápach spojený s týmito zlúčeninami bol rozptýlený predtým, ako sa potravinové produkty a materiály na výrobu obalov vrátia
do spracovacej zóny.
LPS PRODUKTY:
• CFC FREE Electro Contact Cleaner
• NOFLASH® Electro Contact Cleaner
• NOFLASH® NU Electro Contact Cleaner
TM
KOV DETEKUJÚCI AEROSOL
PLASTICKÉ SÚČIASTKY (patentované)
LPS Laboratories dosiahlo významnú inováciu pre použitie pri spracovaní potravín pre podniky s vydaním produktu 6 NSF H1 food grade mazadla
určeného pre potraviny. Všetky súčasti obalov týchto mazadiel sú buď kovové alebo sú to plasty detekované kovovými detektormi. Použitím patentovaných
DETEX produktov sa minimalizuje riziko stiahnutia potravinových produktov z trhu kvôli ich kontaminácii plastami.
3
NSF
H1
Mazadlá/Penetranty
FOOD GRADE ANTI-SEIZE
Aerosól
FOOD GRADE CHAIN LUBRICANT
Aerosól
FOOD GRADE MACHINE OIL
Aerosól
FOOD GRADE SILICONE LUBRICANT
Aerosól
HEAVY-DUTY SILICONE LUBRICANT
Aerosól & Bandasky
KB 88 THE ULTIMATE PENETRANT
Aerosól & Bandasky
LPS 1® GREASELESS LUBRICANT
Aerosól & Bandasky
LPS 2® HEAVY-DUTY LUBRICANT
Aerosól & Bandasky
LST PENETRANT
Aerosól & Bandasky
MAGNUM PREMIUM LUBRICANT WITH PTFE
Aerosól & Bandasky
TKX® ALL PURPOSE LUBRICANT
Aerosól & Bandasky
A-151 SOLVENT DEGREASER
Aerosól & Bandasky
EM-CITRO EMULSION DEGREASER
Aerosól & Bandasky
INSTANT SUPER DEGREASER
Aerosól & Bandasky
PRECISION CLEAN MULTI-PURPOSE CLEANER/DEGREASER
Bandasky
PRESOLVE® ORANGE DEGREASER
Aerosól & Bandasky
ZEROTRI® HEAVY-DUTY DEGREASER
Aerosól & Bandasky
CFC FREE ELECTRO CONTACT CLEANER
Aerosól & Bandasky
NOFLASH ELECTRO CONTACT CLEANER
Aerosól
COLD GALVANIZE CORROSION INHIBITOR
Aerosól & Bandasky
LPS 3 PREMIER RUST INHIBITOR
Aerosól & Bandasky
®
®
Aerosól
Bandasky
Bandasky
Bandasky
Aerosól
4 -&"%&34)*1t1&3'03."/$&t4645"*/"#*-*5 :
A1
C1
H2
K1
K2
CFIA
MAZADLÁ / PENETRANTY
aerosól
rozprašovač
600ml
3.78 L bandaska
KOVOVÁ
18.9 L súdok
PLASTOVÝ
KOVOVÝ
208 L sud
KOVOVÝ
nádoba
220g
nádoba
450g
CHAINMATE
Mazivo s
vlhkým
povlakom
MAGNUM
TKX
Mazivo so
suchým
povlakom
Penetranty
H1
Potravinárske
Antizáderová
hmota
COPPER
FOOD GRADE
*FOOD GRADE **HEAVY-DUTY
5
Mazadlo so suchým povlakom
Mazadlo s vlhkým povlakom
LPS 1®
LPS 2®
H2
H2
BEZTUKOVÉ MAZADLO
MAZADLO DO ŤAŽKÝCH
PREVÁDZKOVYCH PODMIENOK
Vytvára suchý, tenký mazací povlak
Je odolné voči oleju, prachu a proti
usadzovaniu nečistôt
Rýchla a účinná penetrácia
Uvoľňuje zakorodované a zakusnuté
súčiastky
Poskytuje krátkodobú, ľahkú, korózii odolnú
bariéru
Ideálne pre citlivé zariadenia
NSF certifikované
Prípustné pre použitie v Kanadských
potravinových koncernoch
Bezpečné použitie na farbu a väčšinu plastov
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
Suché PTFE mazadlo
%3:'*-.15'&
-6#3*$"/5
Vlhké PTFE mazadlo
."(/6.
EXCELENTNÉ MAZADLO
s PTFE
H2
Silné, viacúčelové mazadlo a penetrant s
pridanou ochranou proti korózii
Poskytuje nevysušiteľnú, ľahkú olejovú vrstvu
pre použitie na vnútorné alebo vonkajšie
zariadenia
Znižuje opotrebovanie spôsobené trením a
koróziou
Uvoľňuje zakorodované a zmrznuté diely
Poskytuje ochranu až do 1 roka
NSF certifikované
Prípustné pre použitie v Kanadských potravinových koncernoch
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
Suchý povlak, ktorý nepriťahuje prach alebo
špinu
Poskytuje výborné mazanie
Výborné na uvoľnenie lisovaných častí
(výliskov)
Výborné na použitie do vyšších teplôt až
do 260°C
Bezfarebný, tenký povlak
Mazadlo na báze ropy
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
Vysokoúčinné mazadlo s PTFE aditívami
Ideálne pre štandardné aj extrémne
podmienky
Penetruje a ochraňuje kov proti hrdzi a
korózii
Bod vzplanutia 79 °C
Bezpečné použitie na väčšinu povrchov
NSF certifikované
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
Kompatibilný s:
Learjet M35A/M36B, M55 and Aeronca
Maintenance Manuals (M3735-01-98-0042)
Kompatibilný s :
Kompatibilný s :
/4/7930-01-380-9028 (11 wt. oz.)
/4/ 9150-01-039-4745 (11 wt. oz.)
/4/ 9150-01-142-9773 (5 gal.)
/4/8030-00-838-7789 (11 wt. oz.)
Lockheed Martin EPSN G34.031
MIL-C-23411A
Pratt & Whitney Canada CPMC 79255 Rev. C
Lockheed Martin CPC 2c & 3b lubricating
Lockheed Martin EPSN G39.04
Pratt & Whitney Canada CPMC 79256 Rev. C
MIL-PRF-16173E Grade 3 Class 1
MIL-C-23411A
(M)
(A)
11
(T)
6 -&"%&34)*1t1&3'03."/$&t4645"*/"#*-*5 :
(M)
(M)
(A)
(A)
11
11
(M)
suchý molybdénový film
'03$&842°®
BEZTUKOVÉ MAZADLO
Obohatené molybdén-disulfidom
Vytvára rýchloschnúci tenký povlak
Vhodné pri montáži a rozoberaní súčiastok
Funguje pri extrémnych teplotách 450 °C a
tlaku 6890 Bar
Odolné voči prachu a špine
Zabraňuje zakusnutiu súčiastok
Vysoká adhézia
Odolné voči vode a chemikáliám
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
vlhký molybdénový film
$)"*/."5&®
MAZADLO NA REŤAZE A
LANÁ
Obohatené molybdén-disulfidom
Zvyšuje životnosť reťazí a oceľových lán
Účinné pri extrémnych teplotách a tlakoch
Hlboká penetrácia do jadier oceľových lán
Znižuje opotrebovanie spôsobené trením
a koróziou
Mazadlo a ochrana proti korózii
Vysoká adhézia
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
Kompatibilný s :
Kompatibilný s :
Pratt & Whitney Canada MMC 21539
MIL-L-46147A Type II
'00%(3"%&
."$)*/&0*-
/4/4730-01-529-3776 (11 wt. oz.)
'00%(3"%& $)"*/
-6#3*$"/5
H1
H1
NSF certifikované
Prípustné pre použitie v Kanadských potravinových koncernoch
Penetruje a uvoľňuje zakusnuté skrutky a
matice
Poskytuje výborné mazanie
Bezfarebné
Eliminuje lepenie, viazanie a škrípanie
Mazadlo, ktoré nezanecháva fľaky
Bezpečné na väčšinu povrchov
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
Kompatibilný s :
FDA Regulation 21 CFR 178.3570 for incidental
food contact
NSF certifikované
Prípustné pre použitie v Kanadských potravinových koncernoch
Výborné pre použitie pri náhodnom kontakte
s potravinami a pri spracovaní potravín
Penenie poskytuje hlbokú penetráciu a
mazanie
Olejový vlhký povlak predlžuje životnosť
reťaze
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
Kompatibilný s :
FDA Regulation 21 CFR 178.3570 for incidental
food contact
(A)
(A)
(A)
(A)
11
11
11
12
7
5,9®
SILIKÓN s vlhkým povlakom
%3:'*-.
4*-*$0/&
-6#3*$"/5
)&"7:ű%65:
4*-*$0/&
-6#3*$"/5
UNIVERZÁLNE
MAZADLO
H2
SILIKÓN so suchým povlakom
SILIKÓN so suchým povlakom
'00%(3"%&
4*-*$0/&
-6#3*$"/5
H1
Výborné mazadlo na univerzálne účely
Uvoľňuje zakorodované a zakusnuté
súčiastky
Ochraňuje pred koróziou
Vysoký bod vzplanutia 79 °C
NSF certifikované
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
H1
NSF certifikované
Prípustné pre použitie v Kanadských potravinových koncernoch
Výborné pre použitie pri náhodnom kontakte
s potravinami a pri spracovaní potravín
Založené na báze vody, receptúra obohatená
silikónom
Bezfarebné
Ideálne pre gumené a plastové povrchy
Eliminuje lepenie, viazanie a škrípanie
Nezanecháva škvrny
Bezpečné na väčšinu povrchov
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
Ultratenký suchý povlak znižuje lepenie na
pohyblivých súčiastkach
Poskytuje výborné mazanie
Výborné na uvoľnenie lisovaných častí
(výliskov)
Výborné pre použitie pri vysokých teplotách
až do 260°C
Bezfarebné, vytvára tenký povlak
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
(M)
(M)
(M)
8 -&"%&34)*1t1&3'03."/$&t4645"*/"#*-*5 :
(A)
13
1BSU/P
FDA Regulation 21 CFR 178.3570 for incidental
food contact
FDA Regulation 21 CFR 178.3570 for incidental
food contact
(T)
ƎJTUâPCTBI
Kompatibilný s :
Kompatibilný s :
(A)
(A)
11
2P
NSF certifikované
Prípustné pre použitie v Kanadských potravinových koncernoch
Výborné pre použitie pri náhodnom kontakte
s potravinami a pri spracovaní potravín
Suchý povlak, ktorý nepriťahuje prach alebo
špinu
Poskytuje výborné mazanie
Výborné na uvoľnenie lisovaných častí
(výliskov)
Výborné pre použitie pri vysokých teplotách
až do 260°C
(P)
(A)
(A)
11
10
'00%(3"%&
$011&3
"--ű163104&
/*$,&-
H1
NSF® certifikovaná
Prípustné pre použitie v Kanadských potravinových koncernoch
Ochraňuje pred zadretím, tepelným šokom,
odieraním, hrdzou a koróziou
Výborná pre použitie pri spracovaní potravín
a všetkých obdobných procesoch
Teplotná odolnosť: -65°F (-54°C) do
1800°F (982°C)
Neznečisťuje okolie
Znižuje trenie; znižuje uťahovací moment
Neobsahuje kovy
Nie je ovplyvnená zmršťovaním,
rozťahovaním alebo vibráciami
Odolná voči vode
Môže byť použitá s pitnou vodou
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
Kompatibilný s :
FDA Regulation 21 CFR 178.3570 for incidental
food contact
(J)
1/2
(J)
Zabraňuje zadretiu až do 1800°F (982°C)
Bez obsahu olova
Ochraňuje pred zadretím, tepelným šokom,
odieraním, hrdzou a koróziou
Kefovaním sa ľahko odstráni
Vysoko priľnavá na vlhkých aj suchých
povrchoch
Nebude stekať, kvapkať ani sa usadzovať
Ideálna pre použitie na nerezovú oceľ a pre
spájanie rôznych kovov
Medená farba
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
Zabraňuje zadretiu až do 1800°F (982°C)
Obohatená molybdénom
Bez obsahu olova
Ochraňuje pred zadretím, hrdzou a koróziou
Znižuje trenie; znižuje uťahovací moment
Znižuje náklady na údržbu
Nie je ovplyvnená zmršťovaním,
rozťahovaním alebo vibráciami
Nebude stekať, kvapkať ani sa usadzovať
Šedá farba
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
Kompatibilný s : MIL-PRF-907E
Kompatibilný s :
Zabraňuje zadretiu až do 2600°F (1427°C)
Neobsahuje olovo, meď alebo grafit
Ochraňuje pred zadretím, hrdzou a koróziou
Chemicky inertná
Môže byť použitá s amoniakom, acetylénom,
vinylovými monomérmi, ktoré sú nestabilné
pri výskyte medi
Vysoká odolnosť proti vymytiu vodou
Natierateľná až do -18°F (-27°C)
Nebude stekať, kvapkať ani sa usadzovať
Ideálna pre použitie na nerezovú oceľ a pre
spájanie rôznych kovov
Strieborná farba
Odolná voči kyselinám
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
Kompatibilný s : MIL-PRF-907E
MIL-PRF-907E
(A)
12
(J)
1/2
(J)
(J)
1/2
(J)
(J)
(J)
1/2
9
LST má extrémne nízke povrchové
napätie, ktoré nevytvára kvapky,
namiesto toho sa rozšíri ako súdržný
povlak, ktorý penetruje aj do
najmenších prasklín a trhlín na povrchu.
Kauri-Butanolová hodnota je indikácia
sily
rozpúšťadlových
riedidiel
zmeraných rozpúšťaním Kaurinovej
živice. Vysoké čísla alebo hodnoty
indikujú silné rozpúšťadlá, nízke
hodnoty indikujú slabé alebo mierne
rozpúšťadlá.
KB 88 má veľmi nízke povrchové
napätie, ktoré umožňuje penetráciu
aj do najmenších puklín a trhlín na
povrchu. Navyše KB 88 je v súlade s
VOC, zatiaľ čo konkurenčné produkty
nie sú.
-45
,#
H2
H2
Špeciálne vyvinutý s nízkym povrchovým napätím na uskutočnenie rýchleho penetračného účinku
Napáda hrdzu a koróziu a uvoľňuje zakusnuté súčiastky
Účinné napenenie zabezpečí úplné pokrytie povrchu
Bod vzplanutia 175°F (79°C)
NSF® certifikovaný
ƎJTUâPCTBI
Najlepší penetrant na svete
Vyvinutý, aby útočil a rýchlo uvoľňoval zhrdzavené a zakorodované matice a skrutky, čapy a iné
zakusnuté komponenty
Vysoká Kb rozpúšťadlová hodnota 151 a nízke povrchové napätie
Penetruje hlbšie a rýchlejšie ako väčšina podobných produktov na trhu
NSF® certifikovaný
1BSU/P
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
Kompatibilný s :
ASTM F-945
Pratt & Whitney PMC 9545 SPOP 427
A-A-50493 Class B Type 1 & II
VV-P-216C Type I
Kompatibilný s : A-A-50493 Class B Types I and II
,#
A
(A)
(M)
(M)
(M)
11
10 - & " % & 3 4 ) * 1 t 1 & 3 ' 0 3 . " / $ & t 4 6 4 5 " * / " # * - * 5 :
(M)
(A)
13
(T)
#
(M)
$
(M)
D
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
6
CHAINMATE
12
12
MAGNUM
TKX
1
1
12
3
1
1
4
3
H1
1
1
MESIACE
6
NSF
8
COPPER
GRAPHITE
COPPER
PASTY
FOOD GRADE
NSF
OTC
CHAINMATE
PTFE
NE*
MAGNUM
TKX
NE*
NE*
NE*
NE*
H1
NE*
NE*
NE*
NE*
11
A-151
EM-CITRO
INSTANT SUPER DEGREASER
ZEROTRI
12 - & " % & 3 4 ) * 1 t 1 & 3 ' 0 3 . " / $ & t 4 6 4 5 " * / " # * - * 5 :
13&$*4*0/$-&"/
;&3053*®
C1
C1
NSF
Čistý obsah
1BSU/P
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
Kompatibilný s:
Boeing BAC 5750 Rev. J
Pratt & Whitney Canada MMC 21530
Kompatibilný s :
AMS 1526A (Concentrate 1:4 dilution)
AMS 1550B (Concentrate 1:4 dilution)
ASTM F-519, Type 1C
Boeing D6-17487
(A)
18
(T)
(P)
(P)
(P)
(A)
15
(M)
(M)
(M)
13
13&40-7&®
&.ű$*530
C1
*/45"/5461&3
%&(3&"4&3
"ű
C1
C1
C1
a olejov
NSF
NSF
NSF
povrchov
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
ƎJTUâPCTBI
NSF
1BSU/P
Airbus SIL 20-006 Rev. 2
AMS 1525B
Lockheed Martin DSDN H01.3086
McDonnell Douglas CSD #1
Pratt & Whitney Canada MMC 21529
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
/4/6850-01-514-7752 (15 wt. oz.)
1BSU/P
Kompatibilný s :
Kompatibilný s:
Kompatibilný s:
ƎJTUâPCTBI
Airbus ABR 9-0140 Issue 5A Type I
ASTM F-945
Boeing D6-17487 Rev. P
Embraer EMB 120 Brasilia C.P.M.-120/1181
Type B-1
Learjet LES 1239J
McDonnell Douglas CSD #1
Conforms to SCAQMD Rule 1124
Airbus ABR 9-0140 Issue 5A Type I
Boeing D6-17487 Rev. P
McDonnell Douglas CSD #1
Kompatibilný s:
Boeing D6-17487 Rev. P (Bulk)
(A)
(A)
(M)
15
(M)
(M)
(T)
14 - & " % & 3 4 ) * 1 t 1 & 3 ' 0 3 . " / $ & t 4 6 4 5 " * / " # * - * 5 :
(A)
(M)
(M)
15
20
(M)
(M)
(M)
A-151
36
EM-CITRO
ISD*
42
ZEROTRI
10
20
30
40
50
60
*INSTANT SUPER DEGREASER
A-151
56 IBA BANDASKY
EM-CITRO
ISD*
125
53
ZEROTRI
124
20
40
60
80
100
120
140
*INSTANT SUPER DEGREASER
13
2
4
6
8
10
12
14
A-151
EM-CITRO
ISD*
ZEROTRI
*INSTANT SUPER DEGREASER
OTC
NSF
A-151
C1
EM-CITRO
C1
ISD*
C1
-
C1
C1
ZEROTRI
C1
*INSTANT SUPER DEGREASER
15
CFC FREE
16 - & " % & 3 4 ) * 1 t 1 & 3 ' 0 3 . " / $ & t 4 6 4 5 " * / " # * - * 5 :
$'$'3&&
&-&$530
$0/5"$5
$-&"/&3
/0'-"4)®
&-&$530¡
K2
K2
vlastnosti
Neobsahuje HCFC
povrchov
NSF
NSF
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
$'$'3&&
1BSU/P
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
ASTM F-945
Bombardier (Canadair) BAPS 180-009 Rev. C FE
type cleaner
Learjet LES 1239J
Martin Marietta MMS M2-10028
McDonnell Douglas CSD #1
AMS 1525B
ASTM F-519, Type 1C
Lockheed Martin DSDN H01.2101
MIL-PRF-29608
/4/ 6850-01-407-3811 (11 wt. oz.)
/4/ 6850-01-167-4701 (1 gal.)
/4/ 6850-01-412-0044 (5 gal.)
/4/ 6850-01-412-0043 (55 gal.)
(M)
ƎJTUâPCTBI
Kompatibilný s:
Kompatibilný s:
11
1BSU/P
&ű¡
ƎJTUâPCTBI
(A)
ƎJTUâPCTBI
(M)
1BSU/P
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
Kompatibilný s:
Kompatibilný s:
Boeing D6-17487 Rev. P
Delta Airlines
Learjet LES 1239J
McDonnell Douglas CSD #1
MIL-PRF-29608A Type C
/4/ 6850-01-418-1704 (11 wt. oz.)
/4/ 6850-01-418-1708 (1 gal.)
/4/ 6850-01-418-1699 (5 gal.)
(M)
(A)
11
(M)
(T)
(M)
(A)
12
(A)
14
17
CFC FREE
22
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
31
CFC FREE
52
80
10
OTC
CFC FREE
20
NSF
K2
K2
18 - & " % & 3 4 ) * 1 t 1 & 3 ' 0 3 . " / $ & t 4 6 4 5 " * / " # * - * 5 :
18 - & " % & 3 4 ) * 1 t 1 & 3 ' 0 3 . " / $ & t 4 6 4 5 " * / " # * - * 5 :
30
40
50
60
80
100
AQUA
HI-TEMP
19
8 ) & / 5 ) & ( 0 * / ( ( & 5 4 5 0 6 ( ) 5 ) & 5 0 6 ( ) 6 4 & - 1 4 19
-
5)&3."1-&9®
$4.0-:
5)&3."1-&9®
'00%-6#&
5)&3."1-&9® #*0(3&&/™
H2
H1
SM
H2
program
NSF
koncernoch
cie intervaly
NSF
cie intervaly
NSF
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
7-"45/045*
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
7-"45/045*
&.$03UFTUISE[F"45.%EFTUJ
MPWBOÈWPEB4ZOUFUJDLÈNPSTLÈ
WPEB
0/0
HVǥÙǏLPWâUFTU> 500 kg.
5JNLFOi0,w-PBE> 40 lbs.
7[IǥBE
;ÈLM[MPäLB
#PETLWBQBMOFOJB
(C)
;ÈLMBEOÈWJTLP[JUBPMFKB
7[IǥBE
5FQMPUOâSP[TBI
7-"45/045*
7[IǥBE
5FQMPUOâSP[TBI
5FQMPUOâSP[TBI
7ZNZUJFWPEPV"45.%
!¡'¡$
3.30%
(P)
20 - & " % & 3 4 ) * 1 t 1 & 3 ' 0 3 . " / $ & t 4 6 4 5 " * / " # * - * 5 :
#PETLWBQBMOFOJB
HVǥÙǏLPWâUFTU>600 kg.
5JNLFOi0,w-PBE65 lbs.
#PETLWBQBMOFOJB
HVǥÙǏLPWâUFTU >400 kg.
5JNLFOi0,w-PBE40 lbs.
(C)
(P)
(M)
120
(M)
(C)
(P)
5)&3."1-&9®
"26"
5)&3."1-&9®
.6-5*ű163104&
5)&3."1-&9®
)*ű-0"%
ƎJTUâPCTBI
ƎJTUâPCTBI
5)&3."1-&9®
)*ű5&.1
vode
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
1BSU/P
1BSU/P
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
7-"45/045*
7-"45/045*
7-"45/045*
7-"45/045*
7[IǥBE
5FQMPUOâSP[TBI
7[IǥBE
5FQMPUOâSP[TBI
7[IǥBE
5FQMPUOâSP[TBI
7[IǥBE
5FQMPUOâSP[TBI
#PETLWBQBMOFOJB
HVǥÙǏLPWâUFTU>315 kg.
5JNLFOi0,w-PBE50 lbs
#PETLWBQBMOFOJB
HVǥÙǏLPWâUFTU>600 kg.
5JNLFOi0,w-PBE 50 lbs.
#PETLWBQBMOFOJB
HVǥÙǏLPWâUFTU >600 kg.
5JNLFOi0,w-PBE50 lbs.
#PETLWBQBMOFOJB
HVǥÙǏLPWâUFTU>400 kg.
5JNLFOi0,w-PBE70 lbs.
(C)
(P)
(M)
120
(M)
(C)
(P)
(M)
120
(M)
(C)
(P)
(M)
120
(M)
(C)
(P)
(M)
120
(M)
21
$-&"31&/&53"5*/(
(3&"4&
RED & REDI
8)*5&-*5)*6.
H1
NSF
kontrolu
koncernoch
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
7-"45/045*
7[IǥBE
5FQMPUOâSP[TBI
#PETLWBQBMOFOJB
HVǥÙǏLPWâUFTU126 kg.
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
7-"45/045*
7-"45/045*
7[IǥBE
5FQMPUOâSP[TBI
#PETLWBQBMOFOJB
HVǥÙǏLPWâUFTU>250 kg.
5JNLFOi0,w-PBE30 lbs.
7[IǥBEbiela farba
5FQMPUOâSP[TBI
#PETLWBQBMOFOJB
HVǥÙǏLPWâUFTU>315 kg.
5JNLFOi0,w-PBE 45 lbs.
(A)
(A)
(A)
11
11
10
22 - & " % & 3 4 ) * 1 t 1 & 3 ' 0 3 . " / $ & t 4 6 4 5 " * / " # * - * 5 :
22 - & " % & 3 4 ) * 1 t 1 & 3 ' 0 3 . " / $ & t 4 6 4 5 " * / " # * - * 5 :
AQUA
HI-TEMP
40
65
50
40
50
AQUA
HI-TEMP
50
30
45
10
20
30
40
50
60
80
100
800
1000
500
600
600
400
315
AQUA
400
HI-TEMP
600
250
315
100
200
NSF
300
PTFE
400
500
600
vode
H2
H2
H1
AQUA
HI-TEMP
H1
8 ) & / 5 ) & ( 0 * / ( ( & 5 4 5 0 6 ( ) 5 ) & 5 0 6 ( ) 6 4 & - 1 4 23
23
HARDCOAT
PROCYON
24 - & " % & 3 4 ) * 1 t 1 & 3 ' 0 3 . " / $ & t 4 6 4 5 " * / " # * - * 5 :
LPS 3®
130$:0/
)"3%$0"5
$0-%
("-7"/*;&
#3*()5$0"5
$0-%
("-7"/*;&
H2
*
vrchu trupu lietadiel
- obsah zinku: 99 a viac %
hrdzou
NSF
povrchov
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
kovy
ƎJTUâPCTBI1BSU/P
Kompatibilný s:
Airbus AIMS 09-08-001
Airbus TN A.007.10138 Type I
Grade 2
ASTM F-945
Boeing BMS 3-23G Type II
MIL-PRF-16173E Grade 2 Class 1
Kompatibilný s:
Boeing BMS 3-29 Rev.D
Bombardier (Canadair) CMS 565006 Type 2
/4/ 9150-01-560-9474 (10 wt. oz.)
/4/ 8030-00-118-0666 (11 wt. oz.)
/4/ 6850-00-363-0841 (1 gal.)
ƎJTUâPCTBI1BSU/P
Kompatibilný s:
Boeing BMS 3-23G Type II
Bombardier (Canadair) CMS 565006 Type I
Bombardier DeHavilland DHMS
C4.12 Type II Grade 3
Delta Airlines
Lockheed Martin Heavy Duty CPC 3a
Polar Air Cargo
ƎJTUâPCTBI1BSU/P
ƎJTUâPCTBI1BSU/P
Kompatibilný s:
ASTM A-780
MIL-P-21035, Amendment I
/4/ 8010-00-214-7241 (14 wt. oz.)
*Aerosol only
(A)
11
(M)
(T)
(M)
(M)
(A)
10
(M)
(M)
(M)
(A)
10
(M)
(M)
(M)
(A)
(A)
14
(M)
(A)
13
25
26
HARDCOAT
3
24
36
PROCYON
3
12
12
36
24
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
HARDCOAT
PROCYON
200
400
600
NSF
H2
HARDCOAT
PROCYON
26 - & " % & 3 4 ) * 1 t 1 & 3 ' 0 3 . " / $ & t 4 6 4 5 " * / " # * - * 5 :
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
TAPMATIC
TAPMATIC
TAPMATIC AQUACUT
TAPMATIC TRICUT
TAPMATIC
TAPMATIC
TAPMATIC EDGE CREME
27
5"1."5*$®
(0-%
5"1."5*$®
/"563"-
5"1."5*$®
"26"$65
5"1."5*$® %6"-
"$5*0/1-64
-
a jeho zliatin
varom
zadretie
rezania
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
/4/ 9150-01-450-5693 (16 fl. oz.)
Kompatibilný s:
Boeing BAC 5008
/4/ 9150-01-544-6047 (11 wt. oz.)
(A)
11
(P)
16
(P)
(P)
(P)
(P)
16
28 - & " % & 3 4 ) * 1 t 1 & 3 ' 0 3 . " / $ & t 4 6 4 5 " * / " # * - * 5 :
(P)
(P)
(P)
(P)
16
(P)
(P)
(P)
(P)
16
(P)
(P)
NIE
5"1."5*$®53*$65
5"1."5*$® &%(&-6#&
5"1."5*$® &%(&$3&.&
kovy
-
Aplikuje sa presne do ostria rezu
tiach
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
ƎJTUâPCTBI
1BSU/P
Kompatibilný s:
Delta Airlines
(C)
(P)
16
(TU)
(P)
29
TAPMATIC
AQUACUT
MOSADZ
KADMIUM
ZINOK
KERAMIKA
30 - & " % & 3 4 ) * 1 t 1 & 3 ' 0 3 . " / $ & t 4 6 4 5 " * / " # * - * 5 :
TRICUT
ACTION
EDGE
EDGE
CREME
-
-
K
10
20
30
40
50
60
80
100
110
120
130
140
1
2
3
4
5
6
8
10
11
12
13
14
-
6
31
31
teniX
Hornozoborská 21, 949 01 Nitra, tel/fax: +421 (0) 37 64 24 953
www.tenix.sk
Download

LPS čističe, mazadlá, rezné kvapaliny