Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu obce na roky 2015-2017.
V zmysle §18f odsek 1 písm.c) zákona 369/1990 Zb. predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce
Ivachnová stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2015,2016 a 2017.
A.Východiská spracovania stanoviska
Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2015-2017 z hľadiska zákonnosti,metodickej správnosti a odbornosti jeho
zostavenia a predloženia na schválenie OZ.
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku,ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Obec je povinná pri zostavovaní rozpočtu riadiť sa:
– zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
– zákonom č.523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy
– zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a
drobné stavebné odpady
– zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp.
– zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení vznp.
– ústavným zákonom 493/2011 Z.z. O rozpočtovej zodpovednosti, a ostatnými právnymi
normami.
Návrh rozpočtu bol vypracovaný v súlade s platnými zákonmi a VZN obce.
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený na oznamovej tabuli obce, aj na internetovej stránke obce dňa
24.11.2014, čiže bola dodžaná zákonom stanovená 15 dňová lehota vyplývajúca z §9 ods.2 zákona
369/1990 Z.z. O obecnom zriadení.
B. Tvorba a základná charakteristika návrhu rozpočtu
V zmysle vyššie uvedených zákonov je rozpočet obce zostavený na 3 rozpočtové roky, pričom sa
schvaľuje rozpočet na nasledujúci rok 2015, rozpočet na roky 2016,2017 má len informatívny
charakter. Rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, obec túto povinnosť
splnila.
Obec využila možnosť vyplývajúcu z §4 ods.5 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy pre obce do 2000 obyvateľov zostavovať a predkladať rozpočet bez
programovej štruktúry, táto zmena bola schválená uznesením 14/2013 f) zo dňa 13.12.2013.
Pri zostavovaní rozpočtu sa uplatňuje druhová, organizačná, ekonomická a funkčná klasifikácia a
návrh sa riadi opatrením Ministerstva financií MF/010175/2004-42. Obec má povinnosť predložiť
návrh rozpočtu na schválenie OZ minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie,
táto povinnosť bola taktiež splnená. V návrhu rozpočtu došlo v dôsledku zmien rozpočtovej
klasifikácie k presunom niektorých položiek oproti roku 2014.
Od 1.10.2014 nadobudla účinnosť vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa
vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy. Novú funkčnú klasifikáciu COFOG je
povinný subjekt verejnej správy používať pri návrhu rozpočtu na roky 2015-2017 a zároveň ku
všetkým realizovaným výdavkom a k vykazovaným výdavkom vo finančných výkazoch.
Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku sa vnútorne člení na
a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"),
c) finančné operácie.
V návrhu rozpočtu sú vyjadrené finančné vzťahy obce k štátu ( podiely na daniach v správe
štátu,dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,..) k PO a FO-P pôsobiacim na
území obce, k PO, ktorých je zakladateľom, ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce.
Pri návrhu rozpočtu sa vychádzalo plnenia rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, zo
schváleného rozpočtu na rok 2014 a z očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2014. Do
úvahy boli brané aj úpravy rozpočtu a presuny medzi jednotlivými položkami, ktoré schválilo OZ.
V roku 2014 bol rozpočet menený k 30.6.20104 uznesením 9/2014 d) , boli schválené presuny
medzi položkami a príjmová aj výdavková časť bola navýšená o 2413 EUR – voľby prezidenta SR
a voľby do Europarlamentu.
Druhá zmena bola vykonaná k 30.9.2014 uznesením 12/20104 e) , kde boli tiež schválené presuny
medzi položkami a cez finančné operácie bolo presunutých 21 665,79 EUR.
C. Príjmy a výdavky
Príjmy
Schválený
rozpočet 2014
Upravený
rozpočet 2014
Čerpanie
k 31.10.2014
Návrh 2015
rozdiel
Daňové príjmy
133 250,00 €
133 250,00 €
123 295,19 €
149 350,00 €
16 100,00 €
Nedaňové
príjmy
10 710,00 €
10 710,00 €
10 274,01 €
9 300,00 €
-1 410,00 €
Granty a
transfery
7 104,00 €
9 517,00 €
10 651,95 €
7 104,00 €
-2 413,00 €
Kapitálové
príjmy
33 543,00 €
33 543,00 €
12 148,64 €
24 895,00 €
-8 648,00 €
Finančné
operácie
50 000,00 €
50 000,00 €
26 315,91 €
50 000,00 €
0,00 €
234 607,00 €
237 020,00 €
182 685,70 €
240 649,00 €
3 629,00 €
Výdavky
Schválený
rozpočet 2014
Upravený
rozpočet 2014
Čerpanie
k 31.10.2014
Návrh 2015
rozdiel
Bežné výdavky 151 064,00 €
153 477,00 €
138 463,87 €
152 225,00 €
-1 252,00 €
Kapitálové
výdavky
83 543,00 €
83 543,00 €
38 293,89 €
88 424,00 €
4 881,00 €
234 607,00 €
237 020,00 €
176 757,76 €
240 649,00 €
3 629,00 €
Pri daňových príjmoch obce sa počíta so zvýšeným výnosom dane z príjmov FO poukazovanej
územnej samospráve o 15 000 EUR, taktiež došlo k miernemu navýšeniu ostatných daňových
príjmov, nakoľko sa zvyšuje počet obyvateľov obce, čo má priaznivý vplyv na príjmy obce. Podľa
údajov na stránke Ministerstva financií je prognózovaný podiel na výnose DPFO pre obec
Ivachnová 137 412 EUR.
Pri nedaňových príjmoch sa počíta so znížením tejto položky o 1410 EUR v dôsledku znižovania
úrokových sadzieb na účtoch v bankách. Ostatné položky sú na úrovni roku 2014.
Granty a transfery zostali na úrovni roku 2014. Celkovo sa v návrhu rozpočtu počíta s navýšením
príjmovej časti rozpočtu o 9,1% oproti roku 2014.
Vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu sa výdavky na správu obce znížili o 4550 EUR, avšak v roku
2015 nie je plánované vyplatenie žiadneho odstupného a na ustanovujúcom zasadnutí OZ bolo
schválené navýšenie platu starostu o 5% , čiže výdavky zostanú približne na úrovni roku 2014. Do
tejto skupiny výdavkov pribudli aj výdavky za telefóny, ktoré boli v minulosti v kategórii vysielacie
a vydavateľské služby.
Do položky Finančné a rozpočtové záležitosti patria poplatky za audit a bankové poplatky,
zostávajú na úrovni roku 2014.
V kategórii ochrana pred požiarmi,cestná doprava, rozvoj obcí, zásobovanie vodou,verejné
osvetlenie, rekreačné a športové služby,náboženské a iné spoločenské služby nedošlo oproti roku
2014 k žiadnej zmene. V kategórii nakladanie s odpadmi sa počíta so zvýšením výdavkov, čo je tiež
dôsledok zvyšovania počtu obyvateľov. V položke kultúrne služby sa v roku 2015 počíta s výmenou
okien.
V položke predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou došlo k navýšeniu návrhu rozpočtu o
8%, nakoľko sa počíta s úpravami interiéru materskej školy. Príspevky cirkevnej škole, základnej
škole a Centru voľného času sú na úrovni roku 2014, došlo len k presunu do iných kategórií v
zmysle rozpočtovej klasifikácie.
V kapitálových výdavkoch sa počíta ich zvýšením o 5,8% , najväčšou položkou sú náklady na
rekonštrukciu a modernizáciu cesty v obci vo výške 24 424 EUR. V roku 2015 sa počíta s
pokračovaním budovania inžinierskych sietí pri IBV Chodníčky, s dokončením parku Rybník, s
predĺžením verejného osvetlenia.
V kapitálových príjmoch je zahrnutá položka 24895 EUR , čo predstavuje doplatok za predaj
pozemkov diaľničnej spoločnosti.
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce a slúžia na vykonávanie prevodov peňažných
prostriedkov z peňažných fondov obce, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce. Obec prijala
účelovo viazané finančné prostriedky na náhradnú výsadbu drevín,podľa §16 ods.7 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je potrebné nevyčerpané prostriedky na konci
rozpočtového roka previesť na osobitný účet a pri usporiadaní záverečného účtu obce tieto
nevyčerpané účelovo určené prostriedky pre účely tvorby peňažných fondov z prebytku vylúčiť. V
nasledujúcom rozpočtovom roku ich obec prevedie na bežný účet obce a zaradí do rozpočtu obce
ako príjmovú finančnú operáciu.
D.Záver
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 je navrhnutý ako vyrovnaný, boli dodržané všetky vyššie citované
právne predpisy, aj informačná povinnosť zo strany obce. Návrh bol vypracovaný podľa aktuálne
platných metodických pokynov a odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočet na rok
2015 a zobrať na vedomie rozpočty na rok 2016 a 2017.
V Ivachnovej dňa 10.12.2014
…........................................
Ing.Elena Bobeková
hlavná kontrolórka obec
Download

Stanovisko k návrhu rozpočtu 2015-2017